ραψωδία α 26 72

of 12 /12
Ραψωδία α τίχοι: 26-72 η συνέλευση των Θεών στον Όλυμπο

Embed Size (px)

Transcript of ραψωδία α 26 72

Page 1: ραψωδία α 26 72

Ραψωδία α

τίχοι:

26-72

η συνέλευση των Θεών

στον Όλυμπο

Page 2: ραψωδία α 26 72

Επανάλθψθ από το Προοίμιο

1. Γιατί ο ποιθτισ ηθτάει τθ βοικεια τθσ μοφςασ;

2. Η μοφςα (ο ποιθτισ) αρχίηει να αφθγείται τθν ιςτορία από τθν αρχι;

3. Ποφ βρίςκεται ο ιρωασ του ζπουσ; (Οδυςςζασ)

4. Ποιοσ τον εμποδίηει να επιςτρζψει ςτθν πατρίδα του; (Νόςτοσ)

Page 3: ραψωδία α 26 72

Γιατί ο ποιθτισ επικαλείται τθ Μοφςα;

• Προϊδεάηει τον ακροατι ότι, όςα κα απαγγείλει, είναι κεόπνευςτα

• Παίρνει τθ δφναμθ και τθ γνϊςθ που χρειάηεται για να απαγγείλει μακρινά ςε χρόνο και ςε τόπο γεγονότα

Ν. Εγγονόπουλοσ: ποιθτισ και μοφςα

Page 4: ραψωδία α 26 72

Η ιςτορία αρχίηει από τθν αρχι;

• Όχι.

• Αρχίηει από τθ μζςθ και αυτι θ τεχνικι λζγεται: in media res

= από τθ μζςθ= πράγμα

Page 5: ραψωδία α 26 72

Ποφ βρίςκεται ο ιρωασ

Φυλακιςμζνοσ ςτο νθςί τθσ

νεράιδασ Καλυψϊ

Page 6: ραψωδία α 26 72

Ποιοσ εμποδίηει τθν επιςτροφι του Οδυςςζα;

Η νφμφθ Καλυψϊ από αγάπθ

Ο Ποςειδϊνασ από ζχκρα

Page 7: ραψωδία α 26 72

από το γήινο κόσμο του ποιητή

στον ουράνιο κόσμο των θεών

• Όλυμποσ, υψθλότερθ κορυφι = 2.918 μζτρα

• Η κατοικία των δϊδεκα κεϊν των αρχαίων Ελλινων

Page 8: ραψωδία α 26 72

Ο Δίας (στ. 26-51) Η Αθηνά (στ. 52-72)

Ποιοσ μιλάει ςτθ ςυνζλευςθ των Θεϊν;

Page 9: ραψωδία α 26 72

Ποιοσ απουςιάηει από τθ ςυνζλευςθ των κεϊν;

Page 10: ραψωδία α 26 72

Ο λόγοσ του Δία

• Αναφζρεται ςτον Αίγισθο που τιμωρικθκε δίκαια, αφοφ ςκότωςε τον Αγαμζμνονα και παντρεφτθκε τθ γυναίκα του, τθν Κλυταιμνιςτρα

καλυκόσχημος κρατήρας, υ=51cm

Page 11: ραψωδία α 26 72

Ποιος ευθφνεται για το χαμό του

Αίγισθου;

• Οι κεοί;

• Η μοίρα;

• Ο ίδιοσ;

Ο Ορζςτθσ ςκοτϊνει το φονιά του πατζρα του

Page 12: ραψωδία α 26 72

Ο αντίλογοσ τθσ Ακθνάσ

• Αναφζρεται ςτον Οδυςςζα που πάςχει άδικα