Θουκυδίδης -...

Click here to load reader

 • date post

  16-Aug-2014
 • Category

  Documents

 • view

  635
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Θουκυδίδης -...

OYKYIH

EPIKEOY EITAIO OOHH: http://naos.20m.com/

WWW.E-E-E.GR

OI EPIOTEPOI AO OOY TPA EXOYN MIHEI AO TO BHMA AYTO YNHIZOYN NA EAINOYN EKEINON, O OOIO TON NOMO OY IEEI THN TAH TN NEKPN POEE THNIATAH AYTH EPI EITAIOY OOY, IATI EPOYN OTI AIZEI TON KOO NA AONEMETAI MIA TETOIA TIMH TOY NEKPOY TN OEMN KATA TON ENTAIAMO TOY. E MENA EN TOYTOI A AINOTAN OTI EINAI POTIMOTEPO, OI TIME OY AONEMONTAI E ANPE, OI OOIOI ANAEIXHKAN ENNAIOI ME TA EPA TOY, NA EKHNONTAI KAI AYTE ME EPA MONO, O EINAI .X. AYTE, TI OOIE TPA BEETE YP AO TON ENTAIAMO TOY, OY EINE HMOIA AANH, KAI OXI NA EAPTNTAI OI APETE TN ON AO THN IKANOTHTA H THN ANIKANOTHTA ENO ANPOY, NA KANONIZETAI HAH H EPI AYTN EKTIMHH TN AKPOATN AO THN EYPAEIA H MH EYPAEIA TOY PHTOPA. IATI EINAI YKOO PAMA NA MIHEI KANEI ANTIKEIMENIKA (XPI HAH NA EI OYTE IOTEPA OYTE EPIOTEPA AO O,TI PEEI) IA KAOIO EMA, IA TO OOIO EINAI YKOO NA EAKPIBEI KAI AYTH AKOMA H AH IEA, OTI TA EOMENA AO TON PHTOPA EINAI AHINA. IATI O AKPOATH, O OOIO NPIZEI TA PAMATA KAI EINAI EYNOKA IATEEIMENO PO AYTOY OY TA EPAAN, A XHMATIZE I THN IEA, OTI AYTA EKTEHKAN KA KATTEPA AO O,TI AYTO NPIZEI KAI EIYMEI, EN ANTIETA, OOIO TA ANOEI, A KETOTAN OTI MEPIKA EKTEHKAN APKETA MEAOOIHMENA, KAI AYTO AO ONO, TON OOIO OKIMAZEI O ANPO, OTAN AKOYEI KATI TO OOIO YEPBAINEI TI IKE TOY YIKE YNAMEI. IATI OI ANPOI ANEXONTAI TOY EAINOY OY EONTAI IA AOY MONO EOON KAE AKPOATH EXEI TH NMH, OTI KAI AYTO EINAI IKANO NA PAEI KATI AO AYTA OY AKOYEI. EN IA KAE TI, TO OOIO EINAI ANTEPO AO TI YNAMEI TOY, AIANETAI IA MIA ONO KAI YITIA. EOON OM OI POONOI MA EKPINAN OTI ME AYTON TON TPOO PEEI NA INONTAI TA PAMATA AYTA, PEEI KI E NA AKOOYH TO EIMO AYTO KAI NA POAH NA IKANOOIH THN EIYMIA KAI THN NMH TOY KAENO A OO MOPE EPIOTEPO. A MIH PTA PTA IA TOY POONOY MA. IATI EINAI IKAIO, AA YXPON KAI PEON, E MIA TETOIA EPITAH, KATA THN OOIA PHNOYME KAI EKMIAZOYME TOY NEKPOY MA, NA TOY AONEMETAI H TIMH AYTH NA MNHMONEYONTAI PTOI. IATI EN YHPAN OYTE MIA TIMH, KATA THN OOIA NA EAYAN NA KATOIKOYN THN XPA AYTH, KAI XAPI THN ANPEIA TOY IAYATTAN THN EEYEPIA TH AO ENEA E ENEA MEXPI TN HMEPN MA KAI MA THN APAAN EEYEPH. KAI EKEINOI OION EINAI AIOI EAINOY AA AKOMH EPIOTEPO OI ATEPE MA. IATI EI EON EKEINN, TA OOIA KHPONOMHAN, AEKTHAN ME OOY KOOY KAI KHPOOTHAN E MA TOY HMEPINOY OH AYTH THN EIKPATEIA OY KATEXOYME HMEPA. TO E EPO TH EPAITEP BETIH, TO EITEEAME 1

EMEI OI IIOI OY EIMATE YKENTPMENOI E, OI OOIOI BPIKOMATE AKOMH E AYTHN AKPIB THN HIKIA MA, KAI EMEI EOIAAME THN OH MA ME OA TA PAMATA, TE NA EINAI AYTAPKETATH KAI IA OEMO KAI IA EIPHNH. AO OA E AYTA E OA MEN ANAEPONTAI E OEMIKA KATOPMATA, ME TA OOIA EINE H KAE MIA KATAKTHH, H AOPOYN THN ENEPHTIKOTHTA, ME THN OOIA AOKPOYAME, EITE EMEI OIHMEPINOI EITE OI POONOI MA, TOY EKATOTE EEONTE ENANTION MA BAPBAPOY H EHNE, OA AYTA, A TA APAEI, IATI EN EIYM NA AEPANTOO ENION ANPN, OI OOIOI TA NPIZOYN. AA ME OION TPOO AAME TO HMEIO AYTO TH YNAMH OY EIMATE HMEPA, KAI ME OIA MOPH OITEYMATO KAI ME OIE YNHEIE EINE MEAH H YNAMH MA, OA AYTA A ANATY PTA, KAI EEITA A POXPH TO EKMIO AYTN E TN NEKPN, IATI NOMIZ OTI EN EINAI ANAPMOTO NA EXOYN AYTA KAI IA THN APOYA EPITAH, KAI EN EINAI ANEO NA TA AKOYOYN OOI OI APEYPIKOMENOI, ATOI KAI ENOI. EXOYME HAH OITEYMA, TO OOIO EN ANTIPAEI TOY NOMOY AN, MAON E EMEI OI IIOI EIMATE YOEIMA E MEPIKOY APA MIMOYMATE AOY. KAI ONOMAZETAI MEN HMOKPATIA, IATI H IOIKHH EINAI TA XEPIA TN ON KAI OXI TN OIN, ENANTI E TN NOMN EINAI OOI IOI TI IITIKE TOY IAOPE, EN PO THN EH TOY TON HMOIO BIO KAE ENA POTIMATAI IA ENA AO TA HMOIA AIMATA ANAOA ME THN EIOH THN OOIA HMEINEI E AYTA, HAH H HMOIA TOY TAIOPOMIA EAPTATAI MAON AO THN ATOMIKH TOY AIA KAI OXI AO THN KOINNIKH TAH, AO THN OOIA POEPXETAI, OYTE AI ENA, O OOIO EINAI MEN TXO EXEI OM THN IKANOTHTA NA APAXEI KAOIA YHPEIA THN ATPIA TOY, EMOIZETAI E AYTO AO TO EONO OTI EINAI ANTO. ZOYME E AN EEYEPOI ANPOI, KAI AN OITE TON HMOIO BIO KAI AN ATOMA TON IITIKO, TI EIIEI MA TH KAHMEPINH ZH, KATA TI OOIE EN KOITAME O ENA TON AON ME KAXYOIA, EN YMNOYME ME TON EITONA MA, OTAN KANEI O,TI TOY APEEI, OYTE AIPNOYME MIA YIONMIA KYPH, H OOIA MOPEI NA MHN BATEI TON AO, ANT OM EINAI YAPETH. EN E THN IITIKH MA ZH YNANATPEOMATE METAY MA XPI NA ENOXEI O ENA TON AON, THN HMOIA MA ZH, AN OITE, AO EBAMO PO ANTN EN APABAINOYME TOY NOMOY, YAKOYME E TOY EKATOTE KATEXONTE TA HMOIA AIMATA KAI TOY NOMOY, PO EPIOTEPO E EKEINOY AO TOY NOMOY, OY EXOYN EITEI IA YOTHPIH TN AIKOYMENN, KAI E AOY, OI OOIOI AN KAI APAOI, H APABAH TOY EPNEI ANOMOOOYMENH NTPOH TOY APABATE. AA KAI IA TO NEYMA MA EXOYME EEYPEI EITOY OOY TPOOY NA TO ANAKOYIZOYME AO TOY KOOY, ME EOPTATIKOY ANE KAI YIE, TI OOIE EXOYME KAIEPEI KA OH TH IAPKEIA TOY ETOY, KAI ME EYPEH IITIKA 2

OIKHMATA, H E EYXAPITHH THN OOIA KAHMEPINA AOAMBANOYME AO OA AYTA, IXNEI THN MEAXOIA. O E TOY MEAOY APIMOY TN KATOIKN TH OH MA EIAONTAI E AYTHN POONTA OOY TOY KOMOY, KAI YMBAINEI NA AOAMBANOYME ETI TA POONTA TN AN XPN ME OH OIKEIOTHTA KATANANOYME TA POONTA TH ATTIKH (AN NA EINAI HAH IKA MA). YEPEXOYME E AO TOY ANTIAOY MA KAI THN OEMIKH POETOIMAIA KATA TA EH: THN OH MA .X. THN APEXOYME ANOIXTH E OON TON KOMO, KAI OTE EN AOKEIOYME KANENAN IXNONTA TOY ENOY AO OOIOHOTE AKPOAMA H EAMA, AO TO OOIO, AN EN TO KPATHOYME MYTIKO KAI TO EI KANEI AO TOY EXPOY MA, EINAI YNATON NA EHEI, KAI AYTO IATI EXOYME EMITOYNH OXI TOO TI OEMIKE POETOIMAIE KAI TA TPATHHMATA OO THN EMYTH ENNAIOTHTA MA OON AOPA TA EPA. TO ZHTHMA E AI TH AH, EN EKEINOI YOBAONTAI AO THN NEAPH TOY AKOMA HIKIA E YNEXH KAI EIONH AKHH, ME THN OOIA EIIKOYN NA INOYN ENNAIOI, EMEI ZOYME ME OE TI ANEEI KAI OM EIMATE E IOY POYMOI NA ANTIMETIOYME TOY KINYNOY, TOY OOIOY ANTIMETIZOYN KAI AYTOI. KAI NA H AOEIH: EN OI AKEAIMONIOI EKTPATEYOYN KATA TH XPA MA ME OOY TOY TOY YMMAXOY KAI OTE MONOI, EMEI EEPXOMATE KATA TN AN ENTE MONOI, KAI TI EPIOTEPE OPE NIKAME XPI KAMIA YKOIA TOY ANTIAOY MA, MOONOTI EKEINOI MEN MAXONTAI YEP BMN KAI ETIN, EMEI E EIMATE E ENO EAO. KAI KANEI AO TOY EXPOY MA EN ANTIMETIE MEXPI HMEPA TI YNAMEI MA ENMENE, IATI A ENO KATABAOYME OE PONTIE TAYTOXPONA KAI IA TO NAYTIKO MA, KAI A ETEPOY KATATEMNOYME TI YNAMEI MA TOY EZIKOY KAI TI TENOYME E OA HMEIA TH EIKPATEIA MA. AN E KAOY ME MEPO MONO TH YNAMH MA YMAKOYN OI ANTIAOI MA, TOTE, AN MEN NIKHOYN, KAYXNTAI OTI MA NIKHAN OOY, AN EN NIKHOYN, IAKHPYOYN OTI NIKHHKAN AO OOY. KAI BEBAIA, AN EMEI ANTIMETIZOYME ME OH POYMIA TOY KINYNOY, MAON ME MIA APONTIIA KAI ANEH APA META AO EIONH AKHH, KAI ME ANPEIA, H OOIA OEIETAI OXI TOO THN EIBOH TN NOMN OO THN YIKH MA EYYXIA, EXOYME TO EONEKTHMA OTI EN KATAONOYMEA POKATABOIKA IA EINA, TA OOIA ANHKOYN AKOMA TO MEON, KAI OTI, OTAN AEI H PA TN EINN AYTN, AOEIKNYOMATE OTI EN EIMATE IOTEPO TOMHPOI AO EKEINOY OY MOXOYN AIAKOA. EN EINAI E E AYTA MONO AIOAYMATH H OH MA AA KAI E OA AKOMH. IATI EIMATE ATPEI TOY PAIOY, OM XPI ATAH XPHMATO, KAI KAIEPOYME TO NEYMA XPI NA XANOYME THN ANPEIA MA. KAI METAXEIPIZOMATE TON OYTO EPIOTEPO AN MIA EYKAIPIA PAH APA 3

AN AOPMH KOMOPPHMOYNH, TO NA OMOOEI E KANEI THN TXEIA TOY EN EINAI NTPOH, EINAI OM AIXPOTEPO TO NA MHN POAEI NA THN AOYEI ME THN EPAIA. EI EON, OI IIOI EMEI OOI EIMATE E EH NA PONTIZOYME TAYTOXPONA IA TI IITIKE MA YOEEI KAI IA TI YOEEI TH OH MA, KAI OOI AO EMA EINAI AAXOHMENOI ME IITIKE EIXEIPHEI KAI AYTOI AKOMA KATEXOYN TA OITIKA ZHTHMATA THN ENTEEIA. IATI EIMATE O MONO AO OY TON MH ANAMEINYOMENO KAOOY TA KOINA EN TON EPOYME IHYXO AA AXPHTO, KAI OI MONOI OY OOTE EN TA EINOOYME KAI EN TA POTEINOYME OI IIOI ANT EXOYME TH YNAMH NA KPINOYME TA TA AMBANOMENA METPA, TOY E OOY EN TOY EPOYME KAOOY EMOIO TN EPN, AA MAON EPOYME AN EMOIO TO NA MHN EXOYME KATATOIEI POOPIKA E OA EXOYME NA KANOYME, PIN KATAIATOYME ME AYTA. IATI YEPEXOYME AO TOY AOY KAI PO AYTO AKOMH, OTI HAH EMEI OI IIOI AOAIZOYME IA OA POKEITAI NA EIXEIPHOYME KAI EMEI OI IIOI TA EIXEIPOYME. EN PO AYTO OI AOI... E AYTOY H MEN AMAEIA TOY KANEI NA AOAIZOYN H E KEH TOY KANEI NA ITAZOYN. IO TOMHPOI OM AO OOY EINAI TO NA EPOYNTAI OOI NPIZOYN ME AHNEIA OIE EINAI OI YMOPE KAI OIA TA EYXAPITA, KAI OM H NH AYTH EN TOY KANEI NA AOEYOYN TOY KINYNOY. AA KAI TA ZHTHMATA TH KAYNH IAEPOYME AO THN EIONOTHTA TN ANPN. IATI EMEI TOY IOY TOY AOKTAME MAON EYEPETNTA APA EYEPETOYMENOI AO AYTOY. TAEPOTEPO E IO EINAI O EYEPETN TON AON, IATI EINAI YIKO NA POAEI NA IATHPEI THN ANAMNHH TH EYEPEIA ME TO NA EPETAI ANTOTE KAA PO TON EYEPETOYMENO. EN ANTIET AYTO OY OEIEI THN EYEPEIA EINAI YXPOTEPO TI XEEI TOY, IATI NPIZEI, OTI POKEITAI NA ANTAOEI THN KAYNH AN HPMH XPEOY KAI OXI IA NA EAAIEI THN EYNMOYNH TOY AOY. KAI EIMATE OI MONOI OY BOHAME TON AO XPI THN EAXITH ANHYXIA, KAI AYTO MAON AO THN EMITOYNH OY EMNEEI H EEYEPIA APA AO YMEPONTOOIKOY YOOIMOY. ANAKEAAINONTA OION TA APAAN TONIZ, OTI H OH OH EINAI XOEIO TH EAA KAI OTI, KATA TH NMH MOY, O KAENA AO EMA EXEI THN IKANOTHTA NA POAPMOTEI PO TI EON IAOPETIKE MOPE PAE ME THN MEAYTEPH EYTPOIA KAI XAPH. KAI OTI AYTA EINAI MAON H PAMATIKH AHEIA KAI OXI AH KOMOPPHMOYNH, KATAHH IA THN APOYA EPITAH, TO AOEIKNYEI AYTH H YNAMH TH OH, THN OOIA AOKTHAME ME TI IKANOTHTE MA AYTE. IATI EINAI H MONH OH AO TI HMEPINE OY OTAN OKIMAZETAI AOEIKNYETAI ANTEPH TH HMH TH, KAI H MONH, H OOIA OYTE TON EXPO, OY TH EITIETAI, INEI AOPMH NA AANAKTHEI ME OA AAINEI AO TETOIOY ANTIAOY, OYTE TOY YHKOOY TH INEI AOPMH IA APAONA, IATI TAXA EOYIAZONTAI 4

AO ANAIOY NA EXOYN THN EOYIA. H YNAMH MA E AYTH EN EINAI BEBAIA XPI AOEIEI, AA YAPXOYN MEAOPEH MNHMEIA AYTH, IA TA OOIA MA AYMAZOYN OI YXPONOI MA KAI A MA AYMAZOYN KAI OI MEONTIKE ENIE, KAI MAITA XPI NA XPEIAZOMATE TOY EAINOY OYTE TOY OMHPOY OYTE KANENO AOY, TOY OOIOY OI TIXOI EINAI YNATON NA EYXAPITHOYN PO TIMHN, A EEI OM H PAMATIKOTHTA, H OOIA A AOKAYEI EYTIKH THN IEA OY XHMATITHKE IA TA PAMATA, AA IATI OOKHPH TH AAA KAI THN HPA THN EANAKAAME NA INEI POITH THN TOMH MA, IPYAME E ANTOY AINIA MNHMEIA KAI TH IIA MA KAI TH EXPA MA. YEP AYTH OION TH OH KAI AYTOI E OION OEMHAN ENNAIA KAI BPHKAN TON ANATO, IATI EN MOPOYAN NA ANEXOYN THN TEPHH TH, KAI AO EMA TOY AOMENONTE THN ZH O KAENA PEEI NA EXEI THN POYMIA NA MOXHEI I AYTHN. I AYTON OION TO OO