Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική...

10
£OYKY¢I¢H™ ¶EPIK§EOY™ E¶ITAºIO™ §O°O™ ¶H°H: http://naos.20m.com/ WWW.E-E-E.GR

Transcript of Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική...

Page 1: Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική απόδοση 2

£OYKY¢I¢H™

¶EPIK§EOY™ E¶ITAºIO™ §O°O™

¶H°H: http://naos.20m.com/

WWW.E-E-E.GR

Page 2: Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική απόδοση 2

OI ¶EPI™™OTEPOI A¶O O™OY™ ø™ TøPA EXOYN MI§H™EI A¶O TO BHMA AYTO ™YNH£IZOYN NA E¶AINOYN EKEINON, O O¶OIO™ ™TON NOMO ¶OY ¢IE¶EI THN TAºH TøN NEKPøN ¶PO™£E™E THN¢IATA•H AYTH ¶EPI E¶ITAºIOY §O°OY, °IATI £EøPOYN OTI A•IZEI TON KO¶O NA A¶ONEMETAI MIA TETOIA TIMH ™TOY™ NEKPOY™ TøN ¶O§EMøN KATA TON ENTAºIA™MO TOY™. ™E MENA EN TOYTOI™ £A ºAINOTAN OTI EINAI ¶POTIMOTEPO, OI TIME™ ¶OY A¶ONEMONTAI ™E AN¢PE™, OI O¶OIOI ANA¢EIX£HKAN °ENNAIOI ME TA EP°A TOY™, NA EK¢H§øNONTAI KAI AYTE™ ME EP°A MONO, O¶ø™ EINAI ¶.X. AYTE™, TI™ O¶OIE™ TøPA B§E¶ETE °YPø A¶O TON ENTAºIA™MO TOY™, ¶OY E°INE ¢HMO™IA ¢A¶ANH, KAI OXI NA E•APTøNTAI OI APETE™ TøN ¶O§§øN A¶O THN IKANOTHTA H THN ANIKANOTHTA ENO™ AN£Pø¶OY, NA KANONIZETAI ¢H§A¢H H ¶EPI AYTøN EKTIMH™H TøN AKPOATøN A¶O THN EYºPA¢EIA H MH EYºPA¢EIA TOY PHTOPA.

°IATI EINAI ¢Y™KO§O ¶PA°MA NA MI§H™EI KANEI™ ANTIKEIMENIKA (XøPI™ ¢H§A¢H NA ¶EI OYTE §I°OTEPA OYTE ¶EPI™™OTEPA A¶O O,TI ¶PE¶EI) °IA KA¶OIO £EMA, °IA TO O¶OIO EINAI ¢Y™KO§O NA E•AKPIBø£EI KAI AYTH AKOMA H A¶§H I¢EA, OTI TA §E°OMENA A¶O TON PHTOPA EINAI A§H£INA. °IATI O AKPOATH™, O O¶OIO™ °NøPIZEI TA ¶PA°MATA KAI EINAI EYNO´KA ¢IATE£EIMENO™ ¶PO™ AYTOY™ ¶OY TA E¶PA•AN, £A ™XHMATIZE I™ø™ THN I¢EA, OTI AYTA EKTE£HKAN KA¶ø™ KATøTEPA A¶O O,TI AYTO™ °NøPIZEI KAI E¶I£YMEI, ENø ANTI£ETA, O¶OIO™ TA A°NOEI, £A ™KE¶TOTAN OTI MEPIKA EKTE£HKAN APKETA ME°A§O¶OIHMENA, KAI AYTO A¶O º£ONO, TON O¶OIO ¢OKIMAZEI O AN£Pø¶O™, OTAN AKOYEI KATI TO O¶OIO Y¶EPBAINEI TI™ ¢IKE™ TOY ºY™IKE™ ¢YNAMEI™. °IATI OI AN£Pø¶OI ANEXONTAI TOY™ E¶AINOY™ ¶OY §E°ONTAI °IA A§§OY™ MONO EºO™ON KA£E AKPOATH™ EXEI TH °NøMH, OTI KAI AYTO™ EINAI IKANO™ NA ¶PA•EI KATI A¶O AYTA ¶OY AKOYEI. ENø °IA KA£E TI, TO O¶OIO EINAI ANøTEPO A¶O TI™ ¢YNAMEI™ TOY, AI™£ANETAI ¢IA MIA™ º£ONO KAI ¢Y™¶I™TIA. EºO™ON OMø™ OI ¶PO°ONOI MA™ EKPINAN OTI ME AYTON TON TPO¶O ¶PE¶EI NA °INONTAI TA ¶PA°MATA AYTA, ¶PE¶EI KI E°ø NA AKO§OY£H™ø TO E£IMO AYTO KAI NA ¶PO™¶A£H™ø NA IKANO¶OIH™ø THN E¶I£YMIA KAI THN °NøMH TOY KA£ENO™ ™A™ O™O M¶OPE™ø ¶EPI™™OTEPO.

£A MI§H™ø ¶PøTA ¶PøTA °IA TOY™ ¶PO°ONOY™ MA™. °IATI EINAI ¢IKAIO, A§§A ™Y°XPONø™ KAI ¶PE¶ON, ™E MIA TETOIA ¶EPI™TA™H, KATA THN O¶OIA £PHNOYME KAI E°KøMIAZOYME TOY™ NEKPOY™ MA™, NA TOY™ A¶ONEMETAI H TIMH AYTH NA MNHMONEYONTAI ¶PøTOI. °IATI ¢EN Y¶HP•AN OYTE MIA ™TI°MH, KATA THN O¶OIA NA E¶AY™AN NA KATOIKOYN THN XøPA AYTH, KAI XAPI™ ™THN AN¢PEIA TOY™ ¢IAºY§ATTAN THN E§EY£EPIA TH™ A¶O °ENEA ™E °ENEA MEXPI TøN HMEPøN MA™ KAI MA™ THN ¶APA¢ø™AN E§EY£EPH. KAI EKEINOI §OI¶ON EINAI A•IOI E¶AINOY A§§A AKOMH ¶EPI™™OTEPO OI ¶ATEPE™ MA™. °IATI E¶I ¶§EON EKEINøN, TA O¶OIA K§HPONOMH™AN, A¶EKTH™AN ME ¶O§§OY™ KO¶OY™ KAI K§HPO¢OTH™AN ™E MA™ TOY™ ™HMEPINOY™ O§H AYTH THN E¶IKPATEIA ¶OY KATEXOYME ™HMEPA. TO ¢E EP°O TH™ ¶EPAITEPø BE§TIø™H™, TO E¶ITE§E™AME

1

Page 3: Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική απόδοση 2

EMEI™ OI I¢IOI ¶OY EIMA™TE ™Y°KENTPøMENOI E¢ø, OI O¶OIOI BPI™KOMA™TE AKOMH ™E AYTHN AKPIBø™ THN H§IKIA MA™, KAI EMEI™ EºO¢IA™AME THN ¶O§H MA™ ME O§A TA ¶PA°MATA, ø™TE NA EINAI AYTAPKE™TATH KAI °IA ¶O§EMO KAI °IA EIPHNH. A¶O O§A ¢E AYTA E°ø O™A MEN ANAºEPONTAI ™E ¶O§EMIKA KATOP£øMATA, ME TA O¶OIA E°INE H KA£E MIA KATAKTH™H, H AºOPOYN THN ENEP°HTIKOTHTA, ME THN O¶OIA A¶OKPOY™AME, EITE EMEI™ OI™HMEPINOI EITE OI ¶PO°ONOI MA™, TOY™ EKA™TOTE E¶E§£ONTE™ ENANTION MA™ BAPBAPOY™ H E§§HNE™, O§A AYTA, £A TA ¶APA§EIæø, °IATI ¢EN E¶I£YMø NA A¶EPANTO§O°ø ENø¶ION AN£Pø¶øN, OI O¶OIOI TA °NøPIZOYN.

A§§A ME ¶OION TPO¶O º£A™AME ™TO ™HMEIO AYTO TH™ ¢YNAMH™ ¶OY EIMA™TE ™HMEPA, KAI ME ¶OIA MOPºH ¶O§ITEYMATO™ KAI ME ¶OIE™ ™YNH£EIE™ E°INE ME°A§H H ¢YNAMH MA™, O§A AYTA £A ANA¶TY•ø ¶PøTA, KAI E¶EITA £A ¶POXøPH™ø ™TO E°KøMIO AYTøN E¢ø TøN NEKPøN, °IATI NOMIZø OTI ¢EN EINAI ANAPMO™TO NA §EX£OYN AYTA KAI °IA THN ¶APOY™A ¶EPI™TA™H, KAI ¢EN EINAI ANøºE§O NA TA AKOY™OYN O§OI OI ¶APEYPI™KOMENOI, A™TOI KAI •ENOI. EXOYME ¢H§A¢H ¶O§ITEYMA, TO O¶OIO ¢EN ANTI°PAºEI TOY™ NOMOY™ A§§øN, MA§§ON ¢E EMEI™ OI I¢IOI EIMA™TE Y¶O¢EI°MA ™E MEPIKOY™ ¶APA MIMOYMA™TE A§§OY™. KAI ONOMAZETAI MEN ¢HMOKPATIA, °IATI H ¢IOIKH™H EINAI ™TA XEPIA TøN ¶O§§øN KAI OXI TøN O§I°øN, ENANTI ¢E TøN NOMøN EINAI O§OI I™OI ™TI™ I¢IøTIKE™ TOY™ ¢IAºOPE™, ENø ø™ ¶PO™ THN £E™H TOY™ ™TON ¢HMO™IO BIO KA£E ENA™ ¶POTIMATAI °IA ENA A¶O TA ¢HMO™IA A•IøMATA ANA§O°A ME THN E¶I¢O™H THN O¶OIA ™HMEIøNEI ™E AYTA, ¢H§A¢H H ¢HMO™IA TOY ™TA¢IO¢POMIA E•APTATAI MA§§ON A¶O THN ATOMIKH TOY A•IA KAI OXI A¶O THN KOINøNIKH TA•H, A¶O THN O¶OIA ¶POEPXETAI, OYTE ¶A§I ENA™, O O¶OIO™ EINAI MEN ºTøXO™ EXEI OMø™ THN IKANOTHTA NA ¶APA™XEI KA¶OIA Y¶HPE™IA ™THN ¶ATPI¢A TOY, EM¶O¢IZETAI ™E AYTO A¶O TO °E°ONO™ OTI EINAI A°Nø™TO™. ZOYME ¢E ™AN E§EY£EPOI AN£Pø¶OI, KAI ™AN ¶O§ITE™ ™TON ¢HMO™IO BIO KAI ™AN ATOMA ™TON I¢IøTIKO, ™TI™ E¶I¢Iø•EI™ MA™ TH™ KA£HMEPINH™ ZøH™, KATA TI™ O¶OIE™ ¢EN KOITAME O ENA™ ™TON A§§ON ME KAXY¶OæIA, ¢EN £YMøNOYME ME TON °EITONA MA™, OTAN KANEI O,TI TOY APE™EI, OYTE ¶AIPNOYME MIA ºY™IO°NøMIA ™KY£Pø¶H, H O¶OIA M¶OPEI NA MHN B§A¶TEI TON A§§O, ¶ANTø™ OMø™ EINAI ¢Y™APE™TH. ENø ¢E ™THN I¢IøTIKH MA™ ZøH ™YNANA™TPEºOMA™TE META•Y MA™ XøPI™ NA ENOX§EI O ENA™ TON A§§ON, ™THN ¢HMO™IA MA™ ZøH, ™AN ¶O§ITE™, A¶O ™EBA™MO ¶PO ¶ANTøN ¢EN ¶APABAINOYME TOY™ NOMOY™, Y¶AKOYME ¢E ™TOY™ EKA™TOTE KATEXONTE™ TA ¢HMO™IA A•IøMATA KAI ™TOY™ NOMOY™, ¶PO ¶EPI™™OTEPO ™E EKEINOY™ A¶O TOY™ NOMOY™, ¶OY EXOYN £E™¶I™TEI °IA Y¶O™THPI•H TøN A¢IKOYMENøN, KAI ™E A§§OY™, OI O¶OIOI AN KAI A°PAºOI, H ¶APABA™H TOY™ ºEPNEI ¶AN£OMO§O°OYMENH NTPO¶H ™TOY™ ¶APABATE™. A§§A KAI °IA TO ¶NEYMA MA™ EXOYME EºEYPEI ¶§EI™TOY™ O™OY™ TPO¶OY™ NA TO ANAKOYºIZOYME A¶O TOY™ KO¶OY™, ME EOPTA™TIKOY™ A°øNE™ KAI £Y™IE™, TI™ O¶OIE™ EXOYME KA£IEPø™EI KA£’ O§H TH ¢IAPKEIA TOY ETOY™, KAI ME EY¶PE¶H I¢IøTIKA

2

Page 4: Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική απόδοση 2

OIKHMATA, H ¢E EYXAPI™TH™H THN O¶OIA KA£HMEPINA A¶O§AMBANOYME A¶O O§A AYTA, ¢IøXNEI THN ME§A°XO§IA. §O°ø ¢E TOY ME°A§OY API£MOY TøN KATOIKøN TH™ ¶O§H™ MA™ EI™A°ONTAI ™E AYTHN ¶PO´ONTA O§OY TOY KO™MOY, KAI ™YMBAINEI NA A¶O§AMBANOYME ET™I TA ¶PO´ONTA TøN A§§øN XøPøN ME O™H OIKEIOTHTA KATANA§øNOYME TA ¶PO´ONTA TH™ ATTIKH™ (™AN NA EINAI ¢H§A¢H ¢IKA MA™).

Y¶EPEXOYME ¢E A¶O TOY™ ANTI¶A§OY™ MA™ KAI ™THN ¶O§EMIKH ¶POETOIMA™IA KATA TA E•H™: THN ¶O§H MA™ ¶.X. THN ¶APEXOYME ANOIXTH ™E O§ON TON KO™MO, KAI ¶OTE ¢EN A¶OK§EIOYME KANENAN ¢IøXNONTA™ TOY™ •ENOY™ A¶O O¶OIO¢H¶OTE AKPOAMA H £EAMA, A¶O TO O¶OIO, AN ¢EN TO KPATH™OYME MY™TIKO KAI TO ¢EI KANEI™ A¶O TOY™ EX£POY™ MA™, EINAI ¢YNATON NA øºE§H£EI, KAI AYTO °IATI EXOYME EM¶I™TO™YNH OXI TO™O ™TI™ ¶O§EMIKE™ ¶POETOIMA™IE™ KAI TA ™TPATH°HMATA O™O ™THN EMºYTH °ENNAIOTHTA MA™ O™ON AºOPA TA EP°A. ™TO ZHTHMA ¢E ¶A§I TH™ A°ø°H™, ENø EKEINOI Y¶OBA§§ONTAI A¶O THN NEAPH TOY™ AKOMA H§IKIA ™E ™YNEXH KAI E¶I¶ONH A™KH™H, ME THN O¶OIA E¶I¢IøKOYN NA °INOYN °ENNAIOI, EMEI™ ZOYME ME O§E™ TI™ ANE™EI™ KAI OMø™ EIMA™TE E• I™OY ¶PO£YMOI NA ANTIMETø¶I™OYME TOY™ KIN¢YNOY™, TOY™ O¶OIOY™ ANTIMETø¶IZOYN KAI AYTOI. KAI NA H A¶O¢EI•H: ENø OI §AKE¢AIMONIOI EK™TPATEYOYN KATA TH™ XøPA™ MA™ ME O§OY™ TOY™ TOY™ ™YMMAXOY™ KAI ¶OTE MONOI, EMEI™ E¶EPXOMA™TE KATA TøN A§§øN ENTE§ø™ MONOI, KAI TI™ ¶EPI™™OTEPE™ ºOPE™ NIKAME XøPI™ KAMIA ¢Y™KO§IA TOY™ ANTI¶A§OY™ MA™, MO§ONOTI EKEINOI MEN MAXONTAI Y¶EP BøMøN KAI E™TIøN, EMEI™ ¢E EIMA™TE ™E •ENO E¢AºO™. KAI KANEI™ A¶O TOY™ EX£POY™ MA™ ¢EN ANTIMETø¶I™E MEXPI ™HMEPA TI™ ¢YNAMEI™ MA™ ENøMENE™, °IATI Aº’ ENO™ KATABA§§OYME ¶O§§E™ ºPONTI¢E™ TAYTOXPONA KAI °IA TO NAYTIKO MA™, KAI Aº’ ETEPOY KATATEMNOYME TI™ ¢YNAMEI™ MA™ TOY ¶EZIKOY KAI TI™ ™TE§NOYME ™E ¶O§§A ™HMEIA TH™ E¶IKPATEIA™ MA™. AN ¢E KA¶OY ME MEPO™ MONO TH™ ¢YNAMH™ MA™ ™YM¶§AKOYN OI ANTI¶A§OI MA™, TOTE, AN MEN NIKH™OYN, KAYXøNTAI OTI MA™ NIKH™AN O§OY™, AN ¢EN NIKH£OYN, ¢IAKHPY™™OYN OTI NIKH£HKAN A¶O O§OY™. KAI BEBAIA, AN EMEI™ ANTIMETø¶IZOYME ME ¶O§§H ¶PO£YMIA TOY™ KIN¢YNOY™, MA§§ON ME MIA AºPONTI™IA KAI ANE™H ¶APA META A¶O E¶I¶ONH A™KH™H, KAI ME AN¢PEIA, H O¶OIA OºEI§ETAI OXI TO™O ™THN E¶IBO§H TøN NOMøN O™O ™THN ºY™IKH MA™ EYæYXIA, EXOYME TO ¶§EONEKTHMA OTI ¢EN KATA¶ONOYME£A ¶POKATABO§IKA °IA ¢EINA, TA O¶OIA ANHKOYN AKOMA ™TO ME§§ON, KAI OTI, OTAN º£A™EI H øPA TøN ¢EINøN AYTøN, A¶O¢EIKNYOMA™TE OTI ¢EN EIMA™TE §I°OTEPO TO§MHPOI A¶O EKEINOY™ ¶OY MOX£OYN A¢IAKO¶A. ¢EN EINAI ¢E ™E AYTA MONO A•IO£AYMA™TH H ¶O§H MA™ A§§A KAI ™E ¶O§§A AKOMH.

°IATI EIMA™TE §ATPEI™ TOY øPAIOY, OMø™ XøPI™ ™¶ATA§H XPHMATO™, KAI KA§§IEP°OYME TO ¶NEYMA XøPI™ NA XANOYME THN AN¢PEIA MA™. KAI METAXEIPIZOMA™TE TON ¶§OYTO ¶EPI™™OTEPO ™AN MIA EYKAIPIA ¢PA™H™ ¶APA

3

Page 5: Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική απόδοση 2

™AN AºOPMH KOM¶OPPHMO™YNH™, TO NA OMO§O°EI ¢E KANEI™ THN ºTøXEIA TOY ¢EN EINAI NTPO¶H, EINAI OMø™ AI™XPOTEPO TO NA MHN ¶PO™¶A£EI NA THN A¶OºY°EI ME THN EP°A™IA. E¶I ¶§EON, OI I¢IOI EMEI™ O§OI EIMA™TE ™E £E™H NA ºPONTIZOYME TAYTOXPONA °IA TI™ I¢IøTIKE™ MA™ Y¶O£E™EI™ KAI °IA TI™ Y¶O£E™EI™ TH™ ¶O§H™ MA™, KAI O™OI A¶O EMA™ EINAI A¶A™XO§HMENOI ME I¢IøTIKE™ E¶IXEIPH™EI™ KAI AYTOI AKOMA KATEXOYN TA ¶O§ITIKA ZHTHMATA ™THN ENTE§EIA. °IATI EIMA™TE O MONO™ §AO™ ¶OY TON MH ANAMEI°NYOMENO KA£O§OY ™TA KOINA ¢EN TON £EøPOYME ºI§H™YXO A§§A AXPH™TO, KAI OI MONOI ¶OY O¶OTE ¢EN TA E¶INOOYME KAI ¢EN TA ¶POTEINOYME OI I¢IOI ¶ANTø™ EXOYME TH ¢YNAMH NA KPINOYME ™ø™TA TA §AMBANOMENA METPA, TOY™ ¢E §O°OY™ ¢EN TOY™ £EøPOYME KA£O§OY EM¶O¢IO TøN EP°øN, A§§A MA§§ON £EøPOYME ™AN EM¶O¢IO TO NA MHN EXOYME KATATO¶I™£EI ¶POºOPIKA ™E O™A EXOYME NA KANOYME, ¶PIN KATA¶IA™TOYME ME AYTA. °IATI Y¶EPEXOYME A¶O TOY™ A§§OY™ KAI ø™ ¶PO™ AYTO AKOMH, OTI ¢H§A¢H EMEI™ OI I¢IOI A¶OºA™IZOYME °IA O™A ¶POKEITAI NA E¶IXEIPH™OYME KAI EMEI™ OI I¢IOI TA E¶IXEIPOYME. ENø ø™ ¶PO™ AYTO OI A§§OI... ™E AYTOY™ H MEN AMA£EIA TOY™ KANEI NA A¶OºA™IZOYN H ¢E ™KEæH TOY™ KANEI NA ¢I™TAZOYN. ¶IO TO§MHPOI OMø™ A¶O O§OY™ EINAI ™ø™TO NA £EøPOYNTAI O™OI °NøPIZOYN ME ™AºHNEIA ¶OIE™ EINAI OI ™YMºOPE™ KAI ¶OIA TA EYXAPI™TA, KAI OMø™ H °Nø™H AYTH ¢EN TOY™ KANEI NA A¶OºEY°OYN TOY™ KIN¢YNOY™. A§§A KAI ™TA ZHTHMATA TH™ KA§ø™YNH™ ¢IAºEPOYME A¶O THN ¶§EIONOTHTA TøN AN£Pø¶øN. °IATI EMEI™ TOY™ ºI§OY™ TOY™ A¶OKTAME MA§§ON EYEP°ETøNTA™ ¶APA EYEP°ETOYMENOI A¶O AYTOY™. ™TA£EPOTEPO™ ¢E ºI§O™ EINAI O EYEP°ETøN TON A§§ON, °IATI EINAI ºY™IKO NA ¶PO™¶A£EI NA ¢IATHPEI THN ANAMNH™H TH™ EYEP°E™IA™ ME TO NA ºEPETAI ¶ANTOTE KA§A ¶PO™ TON EYEP°ETOYMENO. ENø ANTI£ETø™ AYTO™ ¶OY OºEI§EI THN EYEP°E™IA EINAI æYXPOTEPO™ ™TI™ ™XE™EI™ TOY, °IATI °NøPIZEI, OTI ¶POKEITAI NA ANTA¶O¢ø™EI THN KA§ø™YNH ™AN ¶§HPøMH XPEOY™ KAI OXI °IA NA E•A™ºA§I™EI THN EY°NøMO™YNH TOY A§§OY. KAI EIMA™TE OI MONOI ¶OY BOH£AME TON A§§O XøPI™ THN E§AXI™TH ANH™YXIA, KAI AYTO MA§§ON A¶O THN EM¶I™TO™YNH ¶OY EM¶NEEI H E§EY£EPIA ¶APA A¶O ™YMºEPONTO§O°IKOY™ Y¶O§O°I™MOY™.

ANAKEºA§AIøNONTA™ §OI¶ON TA ¶APA¶ANø TONIZø, OTI H O§H ¶O§H EINAI ™XO§EIO TH™ E§§A¢A™ KAI OTI, KATA TH °NøMH MOY, O KA£ENA™ A¶O EMA™ EXEI THN IKANOTHTA NA ¶PO™APMO™TEI ¶PO™ TI™ ¶§EON ¢IAºOPETIKE™ MOPºE™ ¢PA™Eø™ ME THN ME°A§YTEPH EY™TPOºIA KAI XAPH. KAI OTI AYTA EINAI MA§§ON H ¶PA°MATIKH A§H£EIA KAI OXI A¶§H KOM¶OPPHMO™YNH, KATA§§H§H °IA THN ¶APOY™A ¶EPI™TA™H, TO A¶O¢EIKNYEI AYTH H ¢YNAMH TH™ ¶O§H™, THN O¶OIA A¶OKTH™AME ME TI™ IKANOTHTE™ MA™ AYTE™. °IATI EINAI H MONH ¶O§H A¶O TI™ ™HMEPINE™ ¶OY OTAN ¢OKIMAZETAI A¶O¢EIKNYETAI ANøTEPH TH™ ºHMH™ TH™, KAI H MONH, H O¶OIA OYTE ™TON EX£PO, ¶OY TH™ E¶ITI£ETAI, ¢INEI AºOPMH NA A°ANAKTH™EI ME O™A ¶A£AINEI A¶O TETOIOY™ ANTI¶A§OY™, OYTE ™TOY™ Y¶HKOOY™ TH™ ¢INEI AºOPMH °IA ¶APA¶ONA, °IATI TAXA E•OY™IAZONTAI

4

Page 6: Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική απόδοση 2

A¶O ANA•IOY™ NA EXOYN THN E•OY™IA. H ¢YNAMH MA™ ¢E AYTH ¢EN EINAI BEBAIA XøPI™ A¶O¢EI•EI™, A§§A Y¶APXOYN ME°A§O¶PE¶H MNHMEIA AYTH™, °IA TA O¶OIA MA™ £AYMAZOYN» OI ™Y°XPONOI MA™ KAI £A MA™ £AYMAZOYN KAI OI ME§§ONTIKE™ °ENIE™, KAI MA§I™TA XøPI™ NA XPEIAZOMA™TE TOY™ E¶AINOY™ OYTE TOY OMHPOY OYTE KANENO™ A§§OY, TOY O¶OIOY OI ™TIXOI EINAI ¢YNATON NA EYXAPI™TH™OYN ¶PO™ ™TI°MHN, £A E§£EI OMø™ H ¶PA°MATIKOTHTA, H O¶OIA £A A¶OKA§YæEI æEYTIKH THN I¢EA ¶OY ™XHMATI™THKE °IA TA ¶PA°MATA, A§§A °IATI O§OK§HPH TH £A§A™™A KAI THN •HPA THN E•ANA°KA™AME NA °INEI ¶PO™ITH ™THN TO§MH MA™, I¢PY™AME ¢E ¶ANTOY AIøNIA MNHMEIA KAI TH™ ºI§IA™ MA™ KAI TH™ EX£PA™ MA™. Y¶EP AYTH™ §OI¶ON TH™ ¶O§H™ KAI AYTOI E¢ø §OI¶ON ¶O§EMH™AN °ENNAIA KAI BPHKAN TON £ANATO, °IATI ¢EN M¶OPOY™AN NA ANEX£OYN THN ™TEPH™H TH™, KAI A¶O EMA™ TOY™ A¶OMENONTE™ ™THN ZøH O KA£ENA™ ¶PE¶EI NA EXEI THN ¶PO£YMIA NA MOX£H™EI °I’ AYTHN.

°I’ AYTON §OI¶ON TO §O°O MAKPH°OPH™A °IA O™A AºOPOYN THN ¶O§H, Aº’ ENO™ MEN ¢H§A¢H °IATI H£E§A NA ™A™ ¢EI•ø, OTI EMEI™ ¢EN A°øNIZOMA™TE °IA TON I¢IO ™KO¶O, °IA TON O¶OIO A°øNIZONTAI O™OI ¢EN EXOYN KANENA A¶O AYTA TA ¶§EONEKTHMATA ™E I™O BA£MO ME MA™, KAI Aº’ ETEPOY °IATI ME AYTON TON TPO¶O H£E§A NA KANø ºANEPO ME A¶O¢EI•EI™, OTI EINAI ¢IKAIO TO E°KøMIO TøN AN¢PøN AYTøN, °IA TOY™ O¶OIOY™ MI§Aø TøPA. KAI EXø H¢H ANAºEPEI TA KYPIOTEPA ™HMEIA TOYTOY TOY E°KøMIOY. °IATI O™A EI¶A °IA THN ¶O§H °IA NA THN E•YMNH™ø, EINAI ™TO§I¢IA, ME TA O¶OIA THN ™TO§I™AN OI APETE™ AYTøN E¢ø KAI A§§øN OMOIøN ME AYTOY™, KAI ¶O§Y §I°OI E§§HNE™ Y¶APXOYN, °IA TOY™ O¶OIOY™ M¶OPEI NA §EX£EI, O,TI M¶OPEI NA §EX£EI °I’ AYTOY™ E¢ø, OTI ¢H§A¢H ºHMH TOY™ I™O™TA£MIZEI TA EP°A TOY™. EXø ¢E TH °NøMH, OTI £ANATO™ ™AN AYTON E¢ø TøN ¶POKEIMENøN NEKPøN ¶APEXEI TO A§H£INO METPO TH™ A•IA™ ENO™ AN£Pø¶OY, KAI A§§OTE MEN EINAI O ¶PøTO™ ¶OY THN ¶POANA°°E§§EI A§§OTE ¢E O TE§EYTAIO™ ¶OY THN E¶I™ºPA°IZEI. °IATI KAI EKEINOI AKOMH ¶OY Y™TEPOYN KATA TA A§§A, ¢IKAIOYNTAI NA ¶POBA§§OYN °IA Y¶EPA™¶I™H TOY™ THN AN¢PA°A£IA, THN O¶OIA E¶E¢EI•AN KATA TOY™ ¶O§EMOY™, MAXOMENOI Y¶EP TH™ ¶ATPI¢A™. °IATI E•E§EIæAN TO KAKO ¢IA TOY KA§OY, KAI ME TI™ KA§E™ TOY™ Y¶HPE™IE™ ™AN Y¶EPA™¶I™TE™ TH™ ¶ATPI¢A™ THN øºE§H™AN ¶EPI™™OTEPO A¶’ O™O THN EB§AæAN ME TA TYXON ™ºA§MATA TOY™ ™THN I¢IøTIKH TOY™ ZøH. A¶O AYTOY™ OMø™ E¢ø KANEI™ ¢EN ¢EIX£HKE ¢EI§O™ M¶PO™TA ™TON £ANATO E• AITIA™ TOY ¶§OYTOY TOY, ¢EN ¶POTIMH™E ¢H§A¢H NA ™YNEXI™EI THN A¶O§AY™H TOY, OYTE A¶EºY°E TON KIN¢YNO E• AITIA™ TH™ ºTøXEIA™ TOY, A¶O THN E§¶I¢A ¢H§A¢H OTI M¶OPEI NA THN A¶OºY°EI E¶I TE§OY™ KA¶OTE KAI NA °INEI ¶§OY™IO™. A§§A ¶EPI™™OTEPO A¶O O§A TA A°A£A ¶O£H™AN THN TIMøPIA TøN EX£PøN TOY™, KAI ™YNAMA £EøPH™AN OTI ¢EN Y¶APXEI EN¢O•OTEPO™ KIN¢YNO™ A¶O AYTON E¢ø, KAI °IA TOYTO ¶PO£YMO¶OIH£HKAN NA PIº£OYN ™E AYTON, °IA NA EK¢IKH£OYN TOY™ EX£POY™ TOY™ Aº’ ENO™, KAI °IA NA E¶I¢Iø•OYN THN A¶OKTH™H TøN A°A£øN AYTøN Aº’ ETEPOY, THN MEN

5

Page 7: Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική απόδοση 2

ABEBAIOTHTA ¢H§A¢H TH™ E¶ITYXIA™ THN EM¶I™TEY£HKAN ™THN E§¶I¢A, ø™ ¶PO™ ¢E TON KIN¢YNO TOY £ANATOY ¶OY BPI™KOTAN M¶PO™TA TOY™ KATA THN MAXH HTAN A¶OºA™I™MENOI NA ™THPIX£OYN ™TON EAYTO TOY™ KAI MONO. KAI ME™A ™TH MAXH £EøPH™AN ¶ANTA ¶POTIMOTEPO NA ANTI™TA£OYN KAI NA BPOYN TON £ANATO ¶APA NA ™ø£OYN TPE¶OMENOI ™E ºY°H, KAI °I’ AYTO A¶EºEY°AN THN AI™XPH ºHMH TH™ ¢EI§IA™, KAI Y¶EBA§AN TA ™øMATA TOY™ ™E O§A TA ¢EINA TH™ MAXH™, ™E MIA ¢E KPI™IMH ™TI°MH, ¶OY HTAN ™TA XEPIA TH™ TYXH™, ™TO YæO™ TH™ ¢O•A™ MA§§ON ¶APA TOY TPOMOY, BPHKAN TON £ANATO.

KAI AYTOI MEN E¢ø TETOIOY EI¢OY™ AN£Pø¶OI Y¶HP•AN, ANTA•IOI TH™ ¶ATPI¢A™ TOY™. ™EI™ ¢E OI E¶IZøNTE™ ¶PE¶EI NA EYXE™£E, TO °ENNAIO ™A™ ºPONHMA A¶ENANTI ™TOY™ EX£POY™ NA EINAI ¶EPI™™OTEPO TYXEPO A¶O AYTO TøN ¶POH°OYMENøN NEKPøN, ME KANENAN OMø™ TPO¶O NA KATA¢EXE™£E NA EINAI §I°OTEPO TO§MHPO, KAI NA MHN KPINETE THN A•IA TOY ºPONHMATO™ AYTOY A¶O TOY™ E¶AINOY™ TOY PHTOPA MONO, O O¶OIO™ £A M¶OPOY™E NA THN ME°A§O¶OIH™EI O™O H£E§E ENø¶ION ™A™ ( AN KAI ™EI™ TA •EPETE TO I¢IO KA§A ME AYTON ) ANAºEPONTA™ O§A TA KA§A ¶OY Y¶APXOYN ™THN AMYNA ENANTION TøN EX£PøN, A§§A MA§§ON NA ¶APATHPEITE KA£HMEPINA TH ¢YNAMH TH™ ¶O§H™, O¶ø™ AYTH ¶APOY™IAZETAI ME EP°A, KAI NA KYPIEYE™£E §I°O A¶O EPøTA ¶PO™ AYTHN, KAI OTAN ™A™ ºANEI OTI EINAI ME°A§H, NA ™Y§§O°IZE™£E OTI O§A AYTA TA A¶EKTH™AN AN£Pø¶OI TO§MHPOI ¶OY EIXAN ™YNAI™£H™H TOY KA£HKONTO™ TOY™, KAI KATA THN øPA TH™ MAXH™ EIXAN ¶ANTOTE M¶PO™TA ™TA MATIA TOY™ TON ºOBO TOY NTPO¶IA™MATO™, O™E™ ºOPE™ ¢E A¶OTY°XANAN ™E KA¶OIA TOY™ ¶PO™¶A£EIA, ¢EN NOMIZAN OTI °IA TON §O°O AYTO E¶PE¶E NA ™TEPH™OYN KAI THN ¶O§H A¶O TI™ Y¶HPE™IE™ TOY™, A§§A ™YNEI™EºEPAN Y¶EP AYTH™ THN øPAIOTEPH ™YNEI™ºOPA. °IATI ENø O§OI MAZI A¶O KOINOY ¶PO™ºEPAN ™THN Y¶HPE™IA TH™ ¶ATPI¢A™ TA ™øMATA TOY™, A¶E§AMBANAN ATOMIKA KA£E ENA™, ™AN ANTAMOIBH TPO¶ON TINA, TON E¶AINO, O O¶OIO™ ¢EN °EPNAEI ¶OTE, KAI TON ¶IO E¶I™HMO TAºO, ¶OY EINAI ¢YNATON NA A¶OKTH™EI AN£Pø¶O™, ¢EN ENNOø ¢E TON TAºO, ™TON O¶OIO EXOYN ENA¶OTE£EI TA §EIæANA TOY™, A§§A MA§§ON TON TAºO, ™TON O¶OIO A¶OMENEI META £ANATON H ¢O•A TOY™ KAI MNHMONEYETAI AIøNIø™ ™E KA£E ¶APOY™IAZOMENH KA£E ºOPA EYKAIPIA EITE §O°OY EITE EP°OY. °IATI TøN E¶IºANøN AN¢PøN TAºO™ EINAI H °H O§OK§HPH, KAI THN Y¶AP•H TOY™ ¢EN THN ºANEPøNEI MONO H E¶I°PAºH MIA™ ™TH§H™ ™E KA¶OIO MEPO™ TH™ ¶ATPI¢A™ TOY™, A§§A KAI ™TA •ENA MEPH EINAI E°KATE™THMENH MIA A°PAºH ANAMNH™H AYTøN ™KA§I™MENH OXI ™E KA¶OIO EP°O TEXNH™ A§§A MA§§ON ™TI™ KAP¢IE™ ENO™ EKA™TOY TøN AN£Pø¶øN. AYTOY™ §OI¶ON , E™EI™ TøPA NA TOY™ MIMH£EITE, KAI ME TH ™KEæH OTI EY¢AIMONIA EINAI H E§EY£EPIA, E§EY£EPIA ¢E H TO§MH, MHN TPOMOKPATEI™£E A¶O TOY™ KIN¢YNOY™ TOY ¶O§EMOY. °IATI ¢EN £A HTAN ¢IKAIOTEPO NA AæHºOYN THN ZøH TOY™ OI ¢Y™TYXOYNTE™ AN£Pø¶OI, OI O¶OIOI ¢EN E§¶IZOYN NA A¶O§AY™OYN KANENAN KA§O, A§§A OI EYTYXI™MENOI, OI O¶OIOI KATA THN ¢IAPKEIA AKOMH TH™ ZøH™ TOY™ ¢IATPEXOYN

6

Page 8: Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική απόδοση 2

TON KIN¢YNO NA ¢OYN THN KATA™TA™H TOY™ NA METABA§§ETAI ™THN ANTI£ETH, ¢H§A¢H THN ¢Y™TYXIA, KAI °IA TOY™ O¶OIOY™ £A HTAN ¶O§Y ™HMANTIKH H ¢IAºOPA, AN Y¶OTE£EI OTI ¶A£AINAN KANENA ATYXHMA. °IATI ¶PO•ENEI ME°A§YTEPO ¶ONO, ™E ENAN BEBAIA ¶OY EXEI KA¶OIA YæH§OºPO™YNH, H E•A£§Iø™H ¶OY ™YNO¢EYETAI A¶O EKºY§I™MO, ¶APA O £ANATO™ ¶OY TOY EPXETAI •AºNIKA, XøPI™ KAN NA °INEI AI™£HTO™, E¶ANø ™THN AKMH TH™ ™øMATIKH™ TOY ¢YNAMH™ KAI E¶ANø ™TI™ E§¶I¢E™ ¶OY TPEºEI KAI O KA£E £NHTO™.

°I’ AYTON §OI¶ON TON §O°O KAI ™A™ TOY™ °ONEI™ TøN HPøøN AYTøN, O™OI EI™£E ¶APONTE™, ¢EN ™A™ K§AIø THN ™TI°MH AYTH, A§§A MA§§ON £A ¶PO™¶A£H™ø NA ™A™ ¶APH°OPH™ø. °IATI, O¶ø™ O§OI, °NøPIZOYN KAI AYTOI OTI ME°A§ø™AN ME™A ™E ¶OIKI§E™ ENA§§A°E™ TH™ TYXH™, KAI OTI EYTYXI™MENOI M¶OPEI NA £EøPOYNTAI MONO EKEINOI, ™TOY™ O¶OIOY™ E§AXE H ME°I™TH TIMH, EITE ENA™ ENTIMO™ £ANATO™ EINAI AYTH, O¶ø™ AYTøN E¢ø, EITE MIA ENTIMH §Y¶H, O¶ø™ H ¢IKH ™A™, KAI EKEINOI, TøN O¶OIøN OI HMEPE™ TH™ ZøH™ TOY™ KANONI™THKAN KATA TETOION TPO¶O, ø™TE TO TEPMA TH™ EYTYXIA™ TOY™ NA ™YM¶E™EI ME TO TEPMA TH™ ZøH™ TOY™. °NøPIZø BEBAIA OTI EINAI ¢Y™KO§O NA ™A™ ¶EI™ø °I’ AYTA, MIA TETOIA ™TI°MH KATA THN O¶OIA H EYTYXIA TøN A§§øN £A ™A™ KANEI NA £YMH£EITE ¶O§§E™ ºOPE™ THN EYTYXIA, ¶OY KA¶OTE AI™£AN£HKATE KAI ™EI™. KAI §Y¶H AI™£ANETAI KANEI™ OXI °IA THN E§§EIæH TøN A°A£øN ¶OY ¢EN ¢OKIMA™E ¶OTE ™THN ZøH TOY, A§§A °IA THN ™TEPH™H EKEINøN, TA O¶OIA ¶PIN TOY AºAIPE£OYN A¶OTE§E™AN MEPO™ TH™ ZøH™ TOY. O™OI ¢E A¶O E™A™ EI™£E ™E H§IKIA ¶OY E¶ITPE¶EI THN TEKNO¶OIIA, ¶PE¶EI NA Y¶OºEPETE TON ¶ONO ™A™ ME ¶EPI™™OTEPH Y¶OMONH, °IATI E§¶IZETE NA A¶OKTH™ETE KAI A§§A ¶AI¢IA. °IATI OXI MONO °IA TON KA£ENA ™A™ I¢IAITEPA EKEINA ¶OY £A °ENNH£OYN £A ™A™ KANOYN NA §H™MONH™ETE ™I°A ™I°A AYTA ¶OY XA™ATE ™TON ¶O§EMO, A§§A KAI °IA THN ¶O§H TO KEP¢O™ £A EINAI ¢I¶§O, °IATI ME AYTON TON TPO¶O, Aº’ ENO™ A¶OºEY°ETAI H A¶EI§OYMENH EPHMø™H A¶O THN E§ATTø™H TOY ¶§H£Y™MOY, KAI Aº’ ETEPOY ENI™XYETAI H A™ºA§EIA TH™. °IATI TI¶OTE TO ™ø™TO KAI ¢IKAIO ¢EN EINAI ™E £E™H NA ™KEº£OYN KAI NA ™YMBOY§EY™OYN THN ¶O§H O™OI ¢EN EXOYN ¶AI¢IA NA TA EK£E™OYN ™TON KIN¢YNO ¶OY EKTI£ENTAI TA ¶AI¢IA O§øN TøN A§§øN. O™OI ¢E ¶A§I EXETE ¶PO™¶EPA™EI TO OPIO AYTO TH™ H§IKIA™, ¶PE¶EI NA £EøPEITE KEP¢O™ TO OTI ¶EPA™ATE TO ME°A§YTEPO MEPO™ TH™ ZøH™ ™A™ EYTYXI™MENOI, H ¢E ¶EPIO¢O™ TH™ §Y¶HMENH™ ZøH™ ™A™ £A EINAI ™YNTOMH, KAI NA ANAKOYºIZE™£E A¶O THN ¢O•A AYTøN E¢ø TøN HPøIKø™ ¶E™ONTøN ¶AI¢IøN ™A™. °IATI TO MONO ¶PA°MA ¶OY ¢EN °EPNAEI ¶OTE EINAI H ºI§O¢O•IA, KAI EKEINO ¶OY EYXAPI™TEI TON AN£Pø¶O ™THN °EPONTIKH TOY H§IKIA, OTAN EINAI AXPH™TO™ ¶IA, ¢EN EINAI TO KEP¢O™, O¶ø™ I™XYPIZONTAI MEPIKOI, A§§A H A¶O§AY™H TIMøN.

ø™ ¶PO™ ™A™ ¢E E• A§§OY, TOY™ °IOY™ KAI A¢E§ºOY™ TOY™, O™OI EI™£E

7

Page 9: Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική απόδοση 2

¶APONTE™, B§E¶ø OTI H ¶PO™¶A£EIA, THN O¶OIA £A ¶PE¶EI NA KATABA§§ETE, °IA NA TOY™ MIMEI™£E, EINAI TPOMAKTIKA ¢Y™KO§H. °IATI O§OI ™YNH£IZOYN NA E¶AINOYN EKEINON ¶OY ¢EN Y¶APXEI ¶§EON, O™O¢H¶OTE ¢E Y¶EPOXH KAI AN Y¶OTE£EI OTI EINAI H APETH ™A™, MO§I™ KAI META BIA™ £A£EøPOY™ATE OTI EI™£E, OXI OMOIOI, A§§A KATA TI KATøTEPOI. °IATI KAI META•Y TøN ZøNTøN Y¶APXEI º£ONO™ AMOIBAIO™ EK MEPOY™ TøN EKA™TOTE ANTIZH§øN, O¶OIO™ ¢E ¶E£AINEI KAI ¢EN EINAI EM¶O¢IO ™E KANENAN TIMATAI ME MIA EYNOIA A¶A§§A°MENH A¶O KA£E ANTI¢PA™H. AN ¢E ¶PE¶EI NA KANø §O°O KAI °IA THN °YNAIKEIA APETH, ™XETIKA ME AYTE™ ¶OY £A ZOYN ø™ E•H™ ™AN XHPE™, £A ™YM¶EPI§ABø O§A O™A EXø NA ¶ø ™E MIA ™YNTOMH ¶APAINE™H: £A EINAI ME°A§H H ¢O•A ™A™, AN ¢EN ¢EIX£EITE KATøTEPOI TOY ºY™IKOY ™A™ XAPAKTHPA, KAI MA§I™TA AN °IA THN KA£E MIA ™A™ °INETAI O™O TO ¢YNATON §I°OTEPO™ §O°O™ META•Y TøN AN¢PøN, EITE ¶PO™ E¶AINON EITE ¶PO™ KATH°OPIA (EITE °IA KA§O EITE °IA KAKO).

EKºøNH™A §OI¶ON KI E°ø, ™YMºøNA ME THN E¶ITA°H TOY NOMOY, TON E¶ITAºIO, KAI EI¶A O,TI EIXA NA ¶ø KATA§§H§O °IA THN ¶EPI™TA™H, KAI ME EP°A ¢E AYTOI, TOY™ O¶OIOY™ £A¶TOYME, EN MEPEI MEN EXOYN TIMH£EI TøPA AME™ø™, EN MEPEI ¢E £A TIMøNTAI ™TO ME§§ON, °IATI H ¶O§H £A ANATPEºEI TA ¶AI¢IA TOY™ ¢HMO™IA ¢A¶ANH MEXPI ¶OY NA °INOYN EºHBOI, A¶ONEMOY™A ET™I KAI ™E AYTOY™ E¢ø KAI ™TOY™ E¶IZøNTE™ XPH™IMH AMOIBH, ANTI ™TEºANOY TPO¶ON TINA, °IA AYTOY™ TOY™ A°øNE™ TOY™ Y¶EP TH™ ¶ATPI¢A™. °IATI O¶OY TA BPABEIA TH™ APETH™ EINAI TA ¶IO ME°A§A, EKEI ™Y°KATA§E°ONTAI META•Y TøN ¶O§ITøN KAI OI ¶IO ENAPETOI AN¢PE™. KAI TøPA NA XOPTA™EI O KA£ENA™ £PHNøNTA™ TON ¢IKO TOY KAI E¶EITA NA A¶OXøPH™EI». ME AYTON §OI¶ON TON TPO¶O TE§E™THKE O ENTAºIA™MO™ TøN ¶E™ONTøN KATA AYTON TON XEIMøNA, ME TO TE§O™ TOY O¶OIOY ™YNE¶E™E KAI TO TE§O™ TOY ¶PøTOY ETOY™ TOY ¶APONTO™ ¶O§EMOY.

8

Page 10: Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική απόδοση 2