Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική...

of 10 /10
£OYKY¢I¢H™ ¶EPIK§EOY™ E¶ITAºIO™ §O°O™ ¶H°H: http://naos.20m.com/ WWW.E-E-E.GR

Embed Size (px)

Transcript of Θουκυδίδης - Περικλέους Επιτάφιος Λόγος - νεοελληνική...

OYKYIH

EPIKEOY EITAIO OOHH: http://naos.20m.com/

WWW.E-E-E.GR

OI EPIOTEPOI AO OOY TPA EXOYN MIHEI AO TO BHMA AYTO YNHIZOYN NA EAINOYN EKEINON, O OOIO TON NOMO OY IEEI THN TAH TN NEKPN POEE THNIATAH AYTH EPI EITAIOY OOY, IATI EPOYN OTI AIZEI TON KOO NA AONEMETAI MIA TETOIA TIMH TOY NEKPOY TN OEMN KATA TON ENTAIAMO TOY. E MENA EN TOYTOI A AINOTAN OTI EINAI POTIMOTEPO, OI TIME OY AONEMONTAI E ANPE, OI OOIOI ANAEIXHKAN ENNAIOI ME TA EPA TOY, NA EKHNONTAI KAI AYTE ME EPA MONO, O EINAI .X. AYTE, TI OOIE TPA BEETE YP AO TON ENTAIAMO TOY, OY EINE HMOIA AANH, KAI OXI NA EAPTNTAI OI APETE TN ON AO THN IKANOTHTA H THN ANIKANOTHTA ENO ANPOY, NA KANONIZETAI HAH H EPI AYTN EKTIMHH TN AKPOATN AO THN EYPAEIA H MH EYPAEIA TOY PHTOPA. IATI EINAI YKOO PAMA NA MIHEI KANEI ANTIKEIMENIKA (XPI HAH NA EI OYTE IOTEPA OYTE EPIOTEPA AO O,TI PEEI) IA KAOIO EMA, IA TO OOIO EINAI YKOO NA EAKPIBEI KAI AYTH AKOMA H AH IEA, OTI TA EOMENA AO TON PHTOPA EINAI AHINA. IATI O AKPOATH, O OOIO NPIZEI TA PAMATA KAI EINAI EYNOKA IATEEIMENO PO AYTOY OY TA EPAAN, A XHMATIZE I THN IEA, OTI AYTA EKTEHKAN KA KATTEPA AO O,TI AYTO NPIZEI KAI EIYMEI, EN ANTIETA, OOIO TA ANOEI, A KETOTAN OTI MEPIKA EKTEHKAN APKETA MEAOOIHMENA, KAI AYTO AO ONO, TON OOIO OKIMAZEI O ANPO, OTAN AKOYEI KATI TO OOIO YEPBAINEI TI IKE TOY YIKE YNAMEI. IATI OI ANPOI ANEXONTAI TOY EAINOY OY EONTAI IA AOY MONO EOON KAE AKPOATH EXEI TH NMH, OTI KAI AYTO EINAI IKANO NA PAEI KATI AO AYTA OY AKOYEI. EN IA KAE TI, TO OOIO EINAI ANTEPO AO TI YNAMEI TOY, AIANETAI IA MIA ONO KAI YITIA. EOON OM OI POONOI MA EKPINAN OTI ME AYTON TON TPOO PEEI NA INONTAI TA PAMATA AYTA, PEEI KI E NA AKOOYH TO EIMO AYTO KAI NA POAH NA IKANOOIH THN EIYMIA KAI THN NMH TOY KAENO A OO MOPE EPIOTEPO. A MIH PTA PTA IA TOY POONOY MA. IATI EINAI IKAIO, AA YXPON KAI PEON, E MIA TETOIA EPITAH, KATA THN OOIA PHNOYME KAI EKMIAZOYME TOY NEKPOY MA, NA TOY AONEMETAI H TIMH AYTH NA MNHMONEYONTAI PTOI. IATI EN YHPAN OYTE MIA TIMH, KATA THN OOIA NA EAYAN NA KATOIKOYN THN XPA AYTH, KAI XAPI THN ANPEIA TOY IAYATTAN THN EEYEPIA TH AO ENEA E ENEA MEXPI TN HMEPN MA KAI MA THN APAAN EEYEPH. KAI EKEINOI OION EINAI AIOI EAINOY AA AKOMH EPIOTEPO OI ATEPE MA. IATI EI EON EKEINN, TA OOIA KHPONOMHAN, AEKTHAN ME OOY KOOY KAI KHPOOTHAN E MA TOY HMEPINOY OH AYTH THN EIKPATEIA OY KATEXOYME HMEPA. TO E EPO TH EPAITEP BETIH, TO EITEEAME 1

EMEI OI IIOI OY EIMATE YKENTPMENOI E, OI OOIOI BPIKOMATE AKOMH E AYTHN AKPIB THN HIKIA MA, KAI EMEI EOIAAME THN OH MA ME OA TA PAMATA, TE NA EINAI AYTAPKETATH KAI IA OEMO KAI IA EIPHNH. AO OA E AYTA E OA MEN ANAEPONTAI E OEMIKA KATOPMATA, ME TA OOIA EINE H KAE MIA KATAKTHH, H AOPOYN THN ENEPHTIKOTHTA, ME THN OOIA AOKPOYAME, EITE EMEI OIHMEPINOI EITE OI POONOI MA, TOY EKATOTE EEONTE ENANTION MA BAPBAPOY H EHNE, OA AYTA, A TA APAEI, IATI EN EIYM NA AEPANTOO ENION ANPN, OI OOIOI TA NPIZOYN. AA ME OION TPOO AAME TO HMEIO AYTO TH YNAMH OY EIMATE HMEPA, KAI ME OIA MOPH OITEYMATO KAI ME OIE YNHEIE EINE MEAH H YNAMH MA, OA AYTA A ANATY PTA, KAI EEITA A POXPH TO EKMIO AYTN E TN NEKPN, IATI NOMIZ OTI EN EINAI ANAPMOTO NA EXOYN AYTA KAI IA THN APOYA EPITAH, KAI EN EINAI ANEO NA TA AKOYOYN OOI OI APEYPIKOMENOI, ATOI KAI ENOI. EXOYME HAH OITEYMA, TO OOIO EN ANTIPAEI TOY NOMOY AN, MAON E EMEI OI IIOI EIMATE YOEIMA E MEPIKOY APA MIMOYMATE AOY. KAI ONOMAZETAI MEN HMOKPATIA, IATI H IOIKHH EINAI TA XEPIA TN ON KAI OXI TN OIN, ENANTI E TN NOMN EINAI OOI IOI TI IITIKE TOY IAOPE, EN PO THN EH TOY TON HMOIO BIO KAE ENA POTIMATAI IA ENA AO TA HMOIA AIMATA ANAOA ME THN EIOH THN OOIA HMEINEI E AYTA, HAH H HMOIA TOY TAIOPOMIA EAPTATAI MAON AO THN ATOMIKH TOY AIA KAI OXI AO THN KOINNIKH TAH, AO THN OOIA POEPXETAI, OYTE AI ENA, O OOIO EINAI MEN TXO EXEI OM THN IKANOTHTA NA APAXEI KAOIA YHPEIA THN ATPIA TOY, EMOIZETAI E AYTO AO TO EONO OTI EINAI ANTO. ZOYME E AN EEYEPOI ANPOI, KAI AN OITE TON HMOIO BIO KAI AN ATOMA TON IITIKO, TI EIIEI MA TH KAHMEPINH ZH, KATA TI OOIE EN KOITAME O ENA TON AON ME KAXYOIA, EN YMNOYME ME TON EITONA MA, OTAN KANEI O,TI TOY APEEI, OYTE AIPNOYME MIA YIONMIA KYPH, H OOIA MOPEI NA MHN BATEI TON AO, ANT OM EINAI YAPETH. EN E THN IITIKH MA ZH YNANATPEOMATE METAY MA XPI NA ENOXEI O ENA TON AON, THN HMOIA MA ZH, AN OITE, AO EBAMO PO ANTN EN APABAINOYME TOY NOMOY, YAKOYME E TOY EKATOTE KATEXONTE TA HMOIA AIMATA KAI TOY NOMOY, PO EPIOTEPO E EKEINOY AO TOY NOMOY, OY EXOYN EITEI IA YOTHPIH TN AIKOYMENN, KAI E AOY, OI OOIOI AN KAI APAOI, H APABAH TOY EPNEI ANOMOOOYMENH NTPOH TOY APABATE. AA KAI IA TO NEYMA MA EXOYME EEYPEI EITOY OOY TPOOY NA TO ANAKOYIZOYME AO TOY KOOY, ME EOPTATIKOY ANE KAI YIE, TI OOIE EXOYME KAIEPEI KA OH TH IAPKEIA TOY ETOY, KAI ME EYPEH IITIKA 2

OIKHMATA, H E EYXAPITHH THN OOIA KAHMEPINA AOAMBANOYME AO OA AYTA, IXNEI THN MEAXOIA. O E TOY MEAOY APIMOY TN KATOIKN TH OH MA EIAONTAI E AYTHN POONTA OOY TOY KOMOY, KAI YMBAINEI NA AOAMBANOYME ETI TA POONTA TN AN XPN ME OH OIKEIOTHTA KATANANOYME TA POONTA TH ATTIKH (AN NA EINAI HAH IKA MA). YEPEXOYME E AO TOY ANTIAOY MA KAI THN OEMIKH POETOIMAIA KATA TA EH: THN OH MA .X. THN APEXOYME ANOIXTH E OON TON KOMO, KAI OTE EN AOKEIOYME KANENAN IXNONTA TOY ENOY AO OOIOHOTE AKPOAMA H EAMA, AO TO OOIO, AN EN TO KPATHOYME MYTIKO KAI TO EI KANEI AO TOY EXPOY MA, EINAI YNATON NA EHEI, KAI AYTO IATI EXOYME EMITOYNH OXI TOO TI OEMIKE POETOIMAIE KAI TA TPATHHMATA OO THN EMYTH ENNAIOTHTA MA OON AOPA TA EPA. TO ZHTHMA E AI TH AH, EN EKEINOI YOBAONTAI AO THN NEAPH TOY AKOMA HIKIA E YNEXH KAI EIONH AKHH, ME THN OOIA EIIKOYN NA INOYN ENNAIOI, EMEI ZOYME ME OE TI ANEEI KAI OM EIMATE E IOY POYMOI NA ANTIMETIOYME TOY KINYNOY, TOY OOIOY ANTIMETIZOYN KAI AYTOI. KAI NA H AOEIH: EN OI AKEAIMONIOI EKTPATEYOYN KATA TH XPA MA ME OOY TOY TOY YMMAXOY KAI OTE MONOI, EMEI EEPXOMATE KATA TN AN ENTE MONOI, KAI TI EPIOTEPE OPE NIKAME XPI KAMIA YKOIA TOY ANTIAOY MA, MOONOTI EKEINOI MEN MAXONTAI YEP BMN KAI ETIN, EMEI E EIMATE E ENO EAO. KAI KANEI AO TOY EXPOY MA EN ANTIMETIE MEXPI HMEPA TI YNAMEI MA ENMENE, IATI A ENO KATABAOYME OE PONTIE TAYTOXPONA KAI IA TO NAYTIKO MA, KAI A ETEPOY KATATEMNOYME TI YNAMEI MA TOY EZIKOY KAI TI TENOYME E OA HMEIA TH EIKPATEIA MA. AN E KAOY ME MEPO MONO TH YNAMH MA YMAKOYN OI ANTIAOI MA, TOTE, AN MEN NIKHOYN, KAYXNTAI OTI MA NIKHAN OOY, AN EN NIKHOYN, IAKHPYOYN OTI NIKHHKAN AO OOY. KAI BEBAIA, AN EMEI ANTIMETIZOYME ME OH POYMIA TOY KINYNOY, MAON ME MIA APONTIIA KAI ANEH APA META AO EIONH AKHH, KAI ME ANPEIA, H OOIA OEIETAI OXI TOO THN EIBOH TN NOMN OO THN YIKH MA EYYXIA, EXOYME TO EONEKTHMA OTI EN KATAONOYMEA POKATABOIKA IA EINA, TA OOIA ANHKOYN AKOMA TO MEON, KAI OTI, OTAN AEI H PA TN EINN AYTN, AOEIKNYOMATE OTI EN EIMATE IOTEPO TOMHPOI AO EKEINOY OY MOXOYN AIAKOA. EN EINAI E E AYTA MONO AIOAYMATH H OH MA AA KAI E OA AKOMH. IATI EIMATE ATPEI TOY PAIOY, OM XPI ATAH XPHMATO, KAI KAIEPOYME TO NEYMA XPI NA XANOYME THN ANPEIA MA. KAI METAXEIPIZOMATE TON OYTO EPIOTEPO AN MIA EYKAIPIA PAH APA 3

AN AOPMH KOMOPPHMOYNH, TO NA OMOOEI E KANEI THN TXEIA TOY EN EINAI NTPOH, EINAI OM AIXPOTEPO TO NA MHN POAEI NA THN AOYEI ME THN EPAIA. EI EON, OI IIOI EMEI OOI EIMATE E EH NA PONTIZOYME TAYTOXPONA IA TI IITIKE MA YOEEI KAI IA TI YOEEI TH OH MA, KAI OOI AO EMA EINAI AAXOHMENOI ME IITIKE EIXEIPHEI KAI AYTOI AKOMA KATEXOYN TA OITIKA ZHTHMATA THN ENTEEIA. IATI EIMATE O MONO AO OY TON MH ANAMEINYOMENO KAOOY TA KOINA EN TON EPOYME IHYXO AA AXPHTO, KAI OI MONOI OY OOTE EN TA EINOOYME KAI EN TA POTEINOYME OI IIOI ANT EXOYME TH YNAMH NA KPINOYME TA TA AMBANOMENA METPA, TOY E OOY EN TOY EPOYME KAOOY EMOIO TN EPN, AA MAON EPOYME AN EMOIO TO NA MHN EXOYME KATATOIEI POOPIKA E OA EXOYME NA KANOYME, PIN KATAIATOYME ME AYTA. IATI YEPEXOYME AO TOY AOY KAI PO AYTO AKOMH, OTI HAH EMEI OI IIOI AOAIZOYME IA OA POKEITAI NA EIXEIPHOYME KAI EMEI OI IIOI TA EIXEIPOYME. EN PO AYTO OI AOI... E AYTOY H MEN AMAEIA TOY KANEI NA AOAIZOYN H E KEH TOY KANEI NA ITAZOYN. IO TOMHPOI OM AO OOY EINAI TO NA EPOYNTAI OOI NPIZOYN ME AHNEIA OIE EINAI OI YMOPE KAI OIA TA EYXAPITA, KAI OM H NH AYTH EN TOY KANEI NA AOEYOYN TOY KINYNOY. AA KAI TA ZHTHMATA TH KAYNH IAEPOYME AO THN EIONOTHTA TN ANPN. IATI EMEI TOY IOY TOY AOKTAME MAON EYEPETNTA APA EYEPETOYMENOI AO AYTOY. TAEPOTEPO E IO EINAI O EYEPETN TON AON, IATI EINAI YIKO NA POAEI NA IATHPEI THN ANAMNHH TH EYEPEIA ME TO NA EPETAI ANTOTE KAA PO TON EYEPETOYMENO. EN ANTIET AYTO OY OEIEI THN EYEPEIA EINAI YXPOTEPO TI XEEI TOY, IATI NPIZEI, OTI POKEITAI NA ANTAOEI THN KAYNH AN HPMH XPEOY KAI OXI IA NA EAAIEI THN EYNMOYNH TOY AOY. KAI EIMATE OI MONOI OY BOHAME TON AO XPI THN EAXITH ANHYXIA, KAI AYTO MAON AO THN EMITOYNH OY EMNEEI H EEYEPIA APA AO YMEPONTOOIKOY YOOIMOY. ANAKEAAINONTA OION TA APAAN TONIZ, OTI H OH OH EINAI XOEIO TH EAA KAI OTI, KATA TH NMH MOY, O KAENA AO EMA EXEI THN IKANOTHTA NA POAPMOTEI PO TI EON IAOPETIKE MOPE PAE ME THN MEAYTEPH EYTPOIA KAI XAPH. KAI OTI AYTA EINAI MAON H PAMATIKH AHEIA KAI OXI AH KOMOPPHMOYNH, KATAHH IA THN APOYA EPITAH, TO AOEIKNYEI AYTH H YNAMH TH OH, THN OOIA AOKTHAME ME TI IKANOTHTE MA AYTE. IATI EINAI H MONH OH AO TI HMEPINE OY OTAN OKIMAZETAI AOEIKNYETAI ANTEPH TH HMH TH, KAI H MONH, H OOIA OYTE TON EXPO, OY TH EITIETAI, INEI AOPMH NA AANAKTHEI ME OA AAINEI AO TETOIOY ANTIAOY, OYTE TOY YHKOOY TH INEI AOPMH IA APAONA, IATI TAXA EOYIAZONTAI 4

AO ANAIOY NA EXOYN THN EOYIA. H YNAMH MA E AYTH EN EINAI BEBAIA XPI AOEIEI, AA YAPXOYN MEAOPEH MNHMEIA AYTH, IA TA OOIA MA AYMAZOYN OI YXPONOI MA KAI A MA AYMAZOYN KAI OI MEONTIKE ENIE, KAI MAITA XPI NA XPEIAZOMATE TOY EAINOY OYTE TOY OMHPOY OYTE KANENO AOY, TOY OOIOY OI TIXOI EINAI YNATON NA EYXAPITHOYN PO TIMHN, A EEI OM H PAMATIKOTHTA, H OOIA A AOKAYEI EYTIKH THN IEA OY XHMATITHKE IA TA PAMATA, AA IATI OOKHPH TH AAA KAI THN HPA THN EANAKAAME NA INEI POITH THN TOMH MA, IPYAME E ANTOY AINIA MNHMEIA KAI TH IIA MA KAI TH EXPA MA. YEP AYTH OION TH OH KAI AYTOI E OION OEMHAN ENNAIA KAI BPHKAN TON ANATO, IATI EN MOPOYAN NA ANEXOYN THN TEPHH TH, KAI AO EMA TOY AOMENONTE THN ZH O KAENA PEEI NA EXEI THN POYMIA NA MOXHEI I AYTHN. I AYTON OION TO OO MAKPHOPHA IA OA AOPOYN THN OH, A ENO MEN HAH IATI HEA NA A EI, OTI EMEI EN ANIZOMATE IA TON IIO KOO, IA TON OOIO ANIZONTAI OOI EN EXOYN KANENA AO AYTA TA EONEKTHMATA E IO BAMO ME MA, KAI A ETEPOY IATI ME AYTON TON TPOO HEA NA KAN ANEPO ME AOEIEI, OTI EINAI IKAIO TO EKMIO TN ANPN AYTN, IA TOY OOIOY MIA TPA. KAI EX HH ANAEPEI TA KYPIOTEPA HMEIA TOYTOY TOY EKMIOY. IATI OA EIA IA THN OH IA NA THN EYMNH, EINAI TOIIA, ME TA OOIA THN TOIAN OI APETE AYTN E KAI AN OMOIN ME AYTOY, KAI OY IOI EHNE YAPXOYN, IA TOY OOIOY MOPEI NA EXEI, O,TI MOPEI NA EXEI I AYTOY E, OTI HAH HMH TOY IOTAMIZEI TA EPA TOY. EX E TH NMH, OTI ANATO AN AYTON E TN POKEIMENN NEKPN APEXEI TO AHINO METPO TH AIA ENO ANPOY, KAI AOTE MEN EINAI O PTO OY THN POANAEEI AOTE E O TEEYTAIO OY THN EIPAIZEI. IATI KAI EKEINOI AKOMH OY YTEPOYN KATA TA AA, IKAIOYNTAI NA POBAOYN IA YEPAIH TOY THN ANPAAIA, THN OOIA EEEIAN KATA TOY OEMOY, MAXOMENOI YEP TH ATPIA. IATI EEEIAN TO KAKO IA TOY KAOY, KAI ME TI KAE TOY YHPEIE AN YEPAITE TH ATPIA THN EHAN EPIOTEPO A OO THN EBAAN ME TA TYXON AMATA TOY THN IITIKH TOY ZH. AO AYTOY OM E KANEI EN EIXHKE EIO MPOTA TON ANATO E AITIA TOY OYTOY TOY, EN POTIMHE HAH NA YNEXIEI THN AOAYH TOY, OYTE AEYE TON KINYNO E AITIA TH TXEIA TOY, AO THN EIA HAH OTI MOPEI NA THN AOYEI EI TEOY KAOTE KAI NA INEI OYIO. AA EPIOTEPO AO OA TA AAA OHAN THN TIMPIA TN EXPN TOY, KAI YNAMA EPHAN OTI EN YAPXEI ENOOTEPO KINYNO AO AYTON E, KAI IA TOYTO POYMOOIHHKAN NA PIOYN E AYTON, IA NA EKIKHOYN TOY EXPOY TOY A ENO, KAI IA NA EIIOYN THN AOKTHH TN AAN AYTN A ETEPOY, THN MEN 5

ABEBAIOTHTA HAH TH EITYXIA THN EMITEYHKAN THN EIA, PO E TON KINYNO TOY ANATOY OY BPIKOTAN MPOTA TOY KATA THN MAXH HTAN AOAIMENOI NA THPIXOYN TON EAYTO TOY KAI MONO. KAI MEA TH MAXH EPHAN ANTA POTIMOTEPO NA ANTITAOYN KAI NA BPOYN TON ANATO APA NA OYN TPEOMENOI E YH, KAI I AYTO AEEYAN THN AIXPH HMH TH EIIA, KAI YEBAAN TA MATA TOY E OA TA EINA TH MAXH, E MIA E KPIIMH TIMH, OY HTAN TA XEPIA TH TYXH, TO YO TH OA MAON APA TOY TPOMOY, BPHKAN TON ANATO. KAI AYTOI MEN E TETOIOY EIOY ANPOI YHPAN, ANTAIOI TH ATPIA TOY. EI E OI EIZNTE PEEI NA EYXEE, TO ENNAIO A PONHMA AENANTI TOY EXPOY NA EINAI EPIOTEPO TYXEPO AO AYTO TN POHOYMENN NEKPN, ME KANENAN OM TPOO NA KATAEXEE NA EINAI IOTEPO TOMHPO, KAI NA MHN KPINETE THN AIA TOY PONHMATO AYTOY AO TOY EAINOY TOY PHTOPA MONO, O OOIO A MOPOYE NA THN MEAOOIHEI OO HEE ENION A ( AN KAI EI TA EPETE TO IIO KAA ME AYTON ) ANAEPONTA OA TA KAA OY YAPXOYN THN AMYNA ENANTION TN EXPN, AA MAON NA APATHPEITE KAHMEPINA TH YNAMH TH OH, O AYTH APOYIAZETAI ME EPA, KAI NA KYPIEYEE IO AO EPTA PO AYTHN, KAI OTAN A ANEI OTI EINAI MEAH, NA YOIZEE OTI OA AYTA TA AEKTHAN ANPOI TOMHPOI OY EIXAN YNAIHH TOY KAHKONTO TOY, KAI KATA THN PA TH MAXH EIXAN ANTOTE MPOTA TA MATIA TOY TON OBO TOY NTPOIAMATO, OE OPE E AOTYXANAN E KAOIA TOY POAEIA, EN NOMIZAN OTI IA TON OO AYTO EPEE NA TEPHOYN KAI THN OH AO TI YHPEIE TOY, AA YNEIEEPAN YEP AYTH THN PAIOTEPH YNEIOPA. IATI EN OOI MAZI AO KOINOY POEPAN THN YHPEIA TH ATPIA TA MATA TOY, AEAMBANAN ATOMIKA KAE ENA, AN ANTAMOIBH TPOON TINA, TON EAINO, O OOIO EN EPNAEI OTE, KAI TON IO EIHMO TAO, OY EINAI YNATON NA AOKTHEI ANPO, EN ENNO E TON TAO, TON OOIO EXOYN ENAOTEEI TA EIANA TOY, AA MAON TON TAO, TON OOIO AOMENEI META ANATON H OA TOY KAI MNHMONEYETAI AINI E KAE APOYIAZOMENH KAE OPA EYKAIPIA EITE OOY EITE EPOY. IATI TN EIANN ANPN TAO EINAI H H OOKHPH, KAI THN YAPH TOY EN THN ANEPNEI MONO H EIPAH MIA THH E KAOIO MEPO TH ATPIA TOY, AA KAI TA ENA MEPH EINAI EKATETHMENH MIA APAH ANAMNHH AYTN KAIMENH OXI E KAOIO EPO TEXNH AA MAON TI KAPIE ENO EKATOY TN ANPN. AYTOY OION , EEI TPA NA TOY MIMHEITE, KAI ME TH KEH OTI EYAIMONIA EINAI H EEYEPIA, EEYEPIA E H TOMH, MHN TPOMOKPATEIE AO TOY KINYNOY TOY OEMOY. IATI EN A HTAN IKAIOTEPO NA AHOYN THN ZH TOY OI YTYXOYNTE ANPOI, OI OOIOI EN EIZOYN NA AOAYOYN KANENAN KAO, AA OI EYTYXIMENOI, OI OOIOI KATA THN IAPKEIA AKOMH TH ZH TOY IATPEXOYN 6

TON KINYNO NA OYN THN KATATAH TOY NA METABAETAI THN ANTIETH, HAH THN YTYXIA, KAI IA TOY OOIOY A HTAN OY HMANTIKH H IAOPA, AN YOTEEI OTI AAINAN KANENA ATYXHMA. IATI POENEI MEAYTEPO ONO, E ENAN BEBAIA OY EXEI KAOIA YHOPOYNH, H EAIH OY YNOEYETAI AO EKYIMO, APA O ANATO OY TOY EPXETAI ANIKA, XPI KAN NA INEI AIHTO, EAN THN AKMH TH MATIKH TOY YNAMH KAI EAN TI EIE OY TPEEI KAI O KAE NHTO. I AYTON OION TON OO KAI A TOY ONEI TN HPN AYTN, OOI EIE APONTE, EN A KAI THN TIMH AYTH, AA MAON A POAH NA A APHOPH. IATI, O OOI, NPIZOYN KAI AYTOI OTI MEAAN MEA E OIKIE ENAAE TH TYXH, KAI OTI EYTYXIMENOI MOPEI NA EPOYNTAI MONO EKEINOI, TOY OOIOY EAXE H MEITH TIMH, EITE ENA ENTIMO ANATO EINAI AYTH, O AYTN E, EITE MIA ENTIMH YH, O H IKH A, KAI EKEINOI, TN OOIN OI HMEPE TH ZH TOY KANONITHKAN KATA TETOION TPOO, TE TO TEPMA TH EYTYXIA TOY NA YMEEI ME TO TEPMA TH ZH TOY. NPIZ BEBAIA OTI EINAI YKOO NA A EI I AYTA, MIA TETOIA TIMH KATA THN OOIA H EYTYXIA TN AN A A KANEI NA YMHEITE OE OPE THN EYTYXIA, OY KAOTE AIANHKATE KAI EI. KAI YH AIANETAI KANEI OXI IA THN EEIH TN AAN OY EN OKIMAE OTE THN ZH TOY, AA IA THN TEPHH EKEINN, TA OOIA PIN TOY AAIPEOYN AOTEEAN MEPO TH ZH TOY. OOI E AO EA EIE E HIKIA OY EITPEEI THN TEKNOOIIA, PEEI NA YOEPETE TON ONO A ME EPIOTEPH YOMONH, IATI EIZETE NA AOKTHETE KAI AA AIIA. IATI OXI MONO IA TON KAENA A IIAITEPA EKEINA OY A ENNHOYN A A KANOYN NA HMONHETE IA IA AYTA OY XAATE TON OEMO, AA KAI IA THN OH TO KEPO A EINAI IO, IATI ME AYTON TON TPOO, A ENO AOEYETAI H AEIOYMENH EPHMH AO THN EATTH TOY HYMOY, KAI A ETEPOY ENIXYETAI H AAEIA TH. IATI TIOTE TO TO KAI IKAIO EN EINAI E EH NA KEOYN KAI NA YMBOYEYOYN THN OH OOI EN EXOYN AIIA NA TA EKEOYN TON KINYNO OY EKTIENTAI TA AIIA ON TN AN. OOI E AI EXETE POEPAEI TO OPIO AYTO TH HIKIA, PEEI NA EPEITE KEPO TO OTI EPAATE TO MEAYTEPO MEPO TH ZH A EYTYXIMENOI, H E EPIOO TH YHMENH ZH A A EINAI YNTOMH, KAI NA ANAKOYIZEE AO THN OA AYTN E TN HPIK EONTN AIIN A. IATI TO MONO PAMA OY EN EPNAEI OTE EINAI H IOOIA, KAI EKEINO OY EYXAPITEI TON ANPO THN EPONTIKH TOY HIKIA, OTAN EINAI AXPHTO IA, EN EINAI TO KEPO, O IXYPIZONTAI MEPIKOI, AA H AOAYH TIMN. PO A E E AOY, TOY IOY KAI AEOY TOY, OOI EIE 7

APONTE, BE OTI H POAEIA, THN OOIA A PEEI NA KATABAETE, IA NA TOY MIMEIE, EINAI TPOMAKTIKA YKOH. IATI OOI YNHIZOYN NA EAINOYN EKEINON OY EN YAPXEI EON, OOHOTE E YEPOXH KAI AN YOTEEI OTI EINAI H APETH A, MOI KAI META BIA AEPOYATE OTI EIE, OXI OMOIOI, AA KATA TI KATTEPOI. IATI KAI METAY TN ZNTN YAPXEI ONO AMOIBAIO EK MEPOY TN EKATOTE ANTIZHN, OOIO E EAINEI KAI EN EINAI EMOIO E KANENAN TIMATAI ME MIA EYNOIA AAAMENH AO KAE ANTIPAH. AN E PEEI NA KAN OO KAI IA THN YNAIKEIA APETH, XETIKA ME AYTE OY A ZOYN EH AN XHPE, A YMEPIAB OA OA EX NA E MIA YNTOMH APAINEH: A EINAI MEAH H OA A, AN EN EIXEITE KATTEPOI TOY YIKOY A XAPAKTHPA, KAI MAITA AN IA THN KAE MIA A INETAI OO TO YNATON IOTEPO OO METAY TN ANPN, EITE PO EAINON EITE PO KATHOPIA (EITE IA KAO EITE IA KAKO). EKNHA OION KI E, YMNA ME THN EITAH TOY NOMOY, TON EITAIO, KAI EIA O,TI EIXA NA KATAHO IA THN EPITAH, KAI ME EPA E AYTOI, TOY OOIOY ATOYME, EN MEPEI MEN EXOYN TIMHEI TPA AME, EN MEPEI E A TIMNTAI TO MEON, IATI H OH A ANATPEEI TA AIIA TOY HMOIA AANH MEXPI OY NA INOYN EHBOI, AONEMOYA ETI KAI E AYTOY E KAI TOY EIZNTE XPHIMH AMOIBH, ANTI TEANOY TPOON TINA, IA AYTOY TOY ANE TOY YEP TH ATPIA. IATI OOY TA BPABEIA TH APETH EINAI TA IO MEAA, EKEI YKATAEONTAI METAY TN OITN KAI OI IO ENAPETOI ANPE. KAI TPA NA XOPTAEI O KAENA PHNNTA TON IKO TOY KAI EEITA NA AOXPHEI. ME AYTON OION TON TPOO TEETHKE O ENTAIAMO TN EONTN KATA AYTON TON XEIMNA, ME TO TEO TOY OOIOY YNEEE KAI TO TEO TOY PTOY ETOY TOY APONTO OEMOY.

8