ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες...

17
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Transcript of ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες...

Page 1: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Περιφερειακή ΣτρατηγικήΚοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

Page 2: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.1.1 Υφιστάμενη κατάσταση

3.1.2 Ανάλυση SWOT

3.2.1 Στρατηγικοί Στόχοι & Άξονες Προτεραιότητας

3.3 Πηγές Χρηματοδότησης

3.4 Μηχανισμοί Συντονισμού, Υλοποίησης και Παρακολούθησης

3.5 Συσχέτιση με ΕΣΚΕ

Περιφερειακή ΣτρατηγικήΚοινωνικής Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας

και κάθε Μορφής Διακρίσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Page 3: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

• Η ανάλυση του Πλαισίου (Ευρωπαϊκού και Εθνικού) άσκησης

πολιτικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του

κοινωνικού αποκλεισμού,

• Προσδιορισμός/κατηγοριοποίηση/ομαδοποίηση των εν

δυνάμει ωφελούμενων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και

η αποτύπωση/ εξειδίκευση αναγκών, ανά κατηγορία

ωφελούμενων (Ανάλυση Υφιστάμενης κατάστασης στην

Περιφέρεια),

• Η διατύπωση των Βασικών Αρχών, των Γενικών Στόχων και

των Αξόνων Προτεραιότητας της Στρατηγικής Κοινωνικής

Ένταξης στην Περιφέρεια,

• Η Αναλυτική περιγραφή των Δράσεων που θα αναπτυχθούν

προς εξυπηρέτηση/εφαρμογή της ως άνω Στρατηγικής,

• Το Σχέδιο Δράσης υλοποίησης της Στρατηγικής (Μηχανισμοί

Συντονισμού/Υλοποίησης / Παρακολούθησης και Δείκτες

Παρακολούθησης της Στρατηγικής

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

2

• Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού

αποκλεισμού βρίσκεται στο επίκεντρο της οικονομικής και

κοινωνικής ατζέντας, αλλά και των προτεραιοτήτων της

στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

• Η υιοθέτηση Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ),

καθώς και η εξειδίκευσή της σε περιφερειακό επίπεδο με τις

Περιφερειακές Στρατηγικές Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ),

αποτελούν αιρεσιμότητα (προαπαιτούμενο) για την

ενεργοποίηση των σχετικών Δράσεων που

χρηματοδοτούνται από τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του

Θεματικού Στόχου 9 (χρηματοδότηση από το ΕΚΤ).

• Η ΕΣΚΕ έχει ήδη εκπονηθεί και υιοθετηθεί, ενώ σύμφωνα με

τις προβλέψεις του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 η

διαδικασία υιοθέτησης της Περιφερειακής Στρατηγικής

Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ), με Απόφαση του

Περιφερειακού Συμβουλίου, πρέπει να ολοκληρωθεί εντός

του Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Page 4: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

� Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού

Αποκλεισμού (2010-2020)

Αφορά (θεωρητικά):

3,9 εκ. πολίτες (35,7% του πληθυσμού), οι οποίοι βρίσκονται (2013) σε κίνδυνο φτώχειας ή / και αποκλεισμού στην Ελλάδα, με βάση τις εκτιμήσεις της EUROSTAT

Βασικός στόχος:

Μείωση των ανθρώπων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000 έως το 2020

� Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης –ΕΣΠΑ 2014-2020

3

� Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη

1/2

Page 5: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΕΕ):

4

Επιχειρησιακοί Άξονες:

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1 Καταπολέμηση της φτώχειας √

2 Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών √ √

3 Προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων √ √

4 Καλή Διακυβέρνηση των Πολιτικών Ένταξης √ √

ΤΟΠΙΚΗ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

2/2

«εισιτήριο» για πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες

«ΠΝΑ: Πιλοτική εφαρμογή ΕΕΕ σε Σύρο / Ερμούπολη (Κ.Υ.Α. 39892/2014)

Α. εισοδηματική ενίσχυση των δικαιούχων.

Β. Προώθηση/διασφάλιση πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες/αγαθά.

Γ. υποστήριξη δικαιούχων για ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Page 6: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

5

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.1.1 Υφιστάμενη κατάσταση (1/2)

ΦΤΩΧΕΙΑ, ΣΥΝΟΛΟ ΠΝΑ (οικονομικό έτος 2012)

12.601

31.529

11.926

20.098

14.180

56.056

(4,8% του συνόλου)

Πληθυσμός με εισόδημα < 3.000 €

Πληθυσμός με εισόδημα >3.000 € και <5.870 €

Ζευγάρια με εισόδημα >5.870€ και <8.880€

Ζευγάρια με εισόδημα >8.880€ και <11.740€

Συνταξιούχοι με οικ. εισόδημα 0€ έως 11.740€

Τα υψηλότερα ποσοστά ακραίας φτώχειας

(εισοδήματα έως 3.000€) καταγράφονται στις

Περιφερειακές Ενότητες Καλύμνου, Καρπάθου και

Πάρου, ενώ οι μεγαλύτερες πληθυσμιακές

συγκεντρώσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου,

Καλύμνου, Πάρου και Νάξου. Από το 2012 εκτιμάται

ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί έτι περαιτέρω

(5,1% του συνόλου, 9.889 δηλώσεις νοικοκυριών)

(12,75% του συνόλου

29.992 δηλώσεις

νοικοκυριών)

Page 7: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΥΝΟΛΟ ΠΝΑ (2014)

6

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.1.1 Υφιστάμενη κατάσταση (2/2)

α' τρίμηνο, 14.868

α' τρίμηνο, 14.201

α' τρίμηνο, 12.690

γ' τρίμηνο, 14.248

γ' τρίμηνο, 7.532

γ' τρίμηνο, 7.144

γ' τρίμηνο, 16.994

77.244

Μακροχρόνια άνεργοι

Άνεργοι με χαμηλά προσόντα

Άνεργοι > 45 ετών

Ανασφάλιστα άτομα (ομάδα στόχος / σύνολο)

ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΣΥΝΟΛΟ ΠΝΑ

5.109

22.195

16.313

462

28.561

Εκτίμηση 3%

8.868Άτομα με Αναπηρία (2015)

Μετανάστες (άδειες διαμονής σε ισχύ) στις 23/01/2015

Συλληφθέντες για παράνομη είσοδο και παραμονή (2013-2014)

Ρομά (2015)

Κάτοικοι σε νησιά με >3.000 κατοίκους (απογραφή 2011)

(≈30% των ανέργων)

(≈29% των ανέργων)

(≈104 οικογένειες)

Page 8: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

• Έγκαιρος προγραμματισμός της

Περιφέρειας για την εκπόνηση της

σχετικής μελέτης για την κοινωνική

ένταξη.

• Ύπαρξη φορέων παροχής κοινωνικών

υπηρεσιών και δικτύων κοινωνικής

αλληλεγγύης, κυρίως στους μεγάλους

Δήμους της Περιφέρειας.

• Έντονη την παρουσία της Εκκλησίας

• Σημαντικός αριθμών ιδιωτικών

πρωτοβουλιών/χορηγιών για τα νησιά

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

• Πολυδιάσπαση του χώρου, λόγω νησιωτικότητας η

οποία δυσχεραίνει την παροχή υπηρεσιών και

αυξάνει το κόστος τους.

• Αυξημένα ποσοστά ανεργίας λόγω και της

εποχικότητας στο παραγωγικό σύστημα.

• Κατακερματισμός των διαθέσιμων πόρων.

• Ενδεχόμενη υποεκτίμηση του πλήθους κάποιων

ομάδων-στόχου, λόγω προστασίας προσωπικών

δεδομένων και ελλιπούς συστήματος καταγραφής.

• Μη εξοικείωση με νέα χρηματοδοτικά μέσα και τις

απαιτήσεις τους (π.χ. Ταμείο Απόρων).

• Υποστελέχωση και αδυναμίες στις κοινωνικές

υπηρεσίες σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης

(με εξαίρεση Ρόδο, Κω και Λέρο)

• Έλλειψη ευέλικτων δομών (ειδικά στις Κυκλάδες)

7

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.1.2 Ανάλυση SWOT (1/2)

Page 9: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

Ευκαιρίες

• Θεσμικό πλαίσιο της νέας περιόδου 2014-2020.

• Ύπαρξη σημαντικού αριθμού προγραμμάτων και δυνατοτήτων χρηματοδότησης των δράσεων κοινωνικής ένταξης.

• Μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας από επιτυχημένες υφιστάμενες δομές

• Ανάδειξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ως πλέγμα ενεργειών με πολλαπλά οφέλη (απασχόληση, ένταξη κλπ.).

• Δημιουργία πολυλειτουργικών μηχανισμών για την έγκαιρη αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και παραπομπή στις κατάλληλες υπηρεσίες (π.χ. εισοδηματικές, πρόνοια, διάφοροι βαθμοί περίθαλψης)

Απειλές

• Ο πληθυσμός των ομάδων-στόχου ενδέχεται να

αυξηθεί περαιτέρω, λόγω της οικονομικής συγκυρίας.

• Ρευστό περιβάλλον ως προς τη χρηματοδότηση

καίριων για την ανακούφιση της φτώχειας δράσεων

π.χ. Health Safety Net

• Αβεβαιότητα ως προς τις τελικές θεσμικές ρυθμίσεις

για το εθνικό πλαίσιο κοινωνικής ένταξης.

• Υποστελέχωση και συχνή αλλαγή περιβάλλοντος

στους μηχανισμούς κοινωνικής ένταξης βασικών

δικαιούχων και ειδικά των ΟΤΑ Α’ βαθμού

• Αβεβαιότητα ως προς την επιλεξιμότητα «δομών»

• Έλλειψη μηχανισμό/ών παρακολούθησης και

συντονισμού της περιφερειακής στρατηγικής και

σχετικής χρηματοδότησης

8

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.1.2 Ανάλυση SWOT (2/2)

Page 10: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

Κατηγορίες

Δράσεων:

Άξονες

Προτεραιότητας:

Στρατηγικοί Στόχοι: 1. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ

ΦΤΩΧΕΙΑΣ

9

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

3. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

1.1 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

1.2 ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

3.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

3.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

3.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΜΑ

3.4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Δράσεις Άξονα 3 Δράσεις Άξονα 2 Δράσεις Άξονα 3

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.2.1 Στρατηγικοί Στόχοι & Άξονες Προτεραιότητας (1/3)

2.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Page 11: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Κατηγορία Δράσεων 1.1

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

10

Κατηγορία Δράσεων 1.2

ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Κατηγοριακά προγράμματα

επιδοματικής ενίσχυσης

Προγράμματα επιδοματικής

ενίσχυσης ανέργων

Προγράμματα δημόσιας αντίληψης Προγράμματα φορολογικών πλεονεκτημάτων

Επισιτιστική βοήθεια Υλική συνδρομή

Παροχή υπηρεσιών υγείας ή/ και φαρμάκων

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Κατηγορία Δράσεων 2.1

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κατηγορία Δράσεων 2.2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κατηγορία Δράσεων 2.3

ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Δράση 2.1.1

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την

ένταξη και την απασχόληση

Δράση 2.1.2

Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας

των εμπλεκόμενων φορέων

Δράση 2.2.1.

Μηχανισμοί στήριξης κοινωνικής

επιχειρηματικότητας

Δράση 2.2.2.

Υποστήριξη υλοποίησης επιχειρηματικών

σχεδίων Κοινωνικών Επιχειρήσεων

Δράση 2.3.1.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής

και δημιουργικής απασχόλησης

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.2.1 Στρατηγικοί Στόχοι & Άξονες Προτεραιότητας (2/3)

Page 12: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

ΑΞΟΝΑΣ 3ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Κατηγορία Δράσεων 3.1.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

11

Κατηγορία Δράσεων 3.2.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Κατηγορία Δράσεων 3.3.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΜΑ

Κατηγορία Δράσεων 3.4.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Δράση 3.1.1.

Δίκτυο υπηρεσιών

υποστήριξης οικογενειών που

φροντίζουν παιδιά/άτομα με

αναπηρία

Δράση 3.1.2.

Υποστήριξη κοινωνικών

επιχειρήσεων ΑμεΑ

Δράση 3.2.1.

Στήριξη λειτουργίας

συμβουλευτικών κέντρων

Δράση 3.2.2.

Φιλοξενία γυναικών

θυμάτων βίας

Δράση 3.3.1.

Ολοκληρωμένες δράσεις

ενσωμάτωσης των Ρομά

Δράση 3.4.1.

Ανάπτυξη και εφαρμογή της

πολιτικής Health Safety Net στην

ΠΝΑ

Δράση 3.4.2

Ενίσχυση των Κέντρων Ημερήσιας

Φροντίδας Ηλικιωμένων

Δράση 3.4.3.

Υποδοχή προσφύγων – Κοινωνική

ένταξη μεταναστών

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.2.1 Στρατηγικοί Στόχοι & Άξονες Προτεραιότητας (3/3)

Page 13: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

12

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.3 Πηγές Χρηματοδότησης (1/3)

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

1.1 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Π/Υ 2016-2020 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

- Εφαρμογή EEE σε σύνολο ΠΝΑ Εθνικοί πόροι

1.2 ΥΛΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Π/Υ 2015-2020 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.2.1 Κοινωνικά Παντοπωλεία

TEBA / Εκκλησία/ Χορηγίες

/ Εθελοντισμός1.2.2 Δομές παροχής συσσιτίων

1.2.3 Κοινωνικά φαρμακεία/ιατρεία

Page 14: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

13

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.3 Πηγές Χρηματοδότησης (2/3)

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

2.1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Π/Υ 2015-2020 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.1.1 Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την ένταξη και την απασχόληση 12.788.052ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020

2.1.2 Ενίσχυση διοικητικής ικανότητας εμπλεκομένων φορέων 850.000 Εθνικοί πόροι / ΠΕΠ

2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Π/Υ 2015-2020 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.2.1 Μηχανισμοί στήριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας 3.101.000ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020

ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020

2.2.2 Υποστήριξη υλοποίησης επιχειρηματικού σχεδίου κοινωνικής επιχείρησης 2.100.000ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020

ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 2014-2020

2.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Π/Υ 2015-2020 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης 5.376.000 ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020

Page 15: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

14

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

3.1 ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Π/Υ 2015-2020 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.1.1 Δίκτυο υπηρεσιών υποστήριξης οικογενειών που φροντίζουν παιδιά/άτομα με

αναπηρία2.155.000 ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020

3.1.2 Υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων ΑμεΑΠεριλαμβάνεται

στην 2.2.2 ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020

3.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

Π/Υ 2015-2020 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.2.1 Στήριξη λειτουργίας συμβουλευτικών κέντρων 988.577 ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020

3.2.2 Φιλοξενία γυναικών θυμάτων βίας 711.423 ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020

3.3 ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΡΟΜΑ

Π/Υ 2015-2020 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.3.1 Ολοκληρωμένες δράσεις ενσωμάτωσης των Ρομά 3.312.000ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020

Εθνικοί πόροι

3.4 ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Π/Υ 2015-2020 ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

3.4.1 Πολιτικές Health Safety Net 4.773.320 ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020

3.4.2 ΚΗΦΗ - ΔΔΗΦ 4.309.500 ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020

3.4.3 Υποδοχή προσφύγων 1.974.000 ΠΕΠ ΠΝΑ 2014-2020

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.3 Πηγές Χρηματοδότησης (3/3)

Page 16: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

15

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.4 Μηχανισμοί Συντονισμού, Υλοποίησης και Παρακολούθησης

ΕΠΙΠΕΔΟ 1

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 2

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 3

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ

• Ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου

• Συναίνεση ανάμεσα στους

κύριους πρωταγωνιστές

• Επιτελικό επίπεδο

διακυβέρνησης

• Εξειδίκευση

• Συντονισμός

• Διατύπωση προτάσεων

• Ανάλυση κατάστασης

• Υλοποίηση πράξεων

Περιφερειάρχης Αντιπεριφερειάρχες

Περιφερειακό

ΣυμβούλιοΑντιπεριφερειάρχης

Κοινωνικής Πολιτικής

Περιφερειακό Συμβούλιο

Κοινωνικής Πολιτικής

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Δημόσιας

Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

(+ ευθύνη παρακολούθησης)

Page 17: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ …...2.3.1 Υπηρεσίες εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και δημιουργικής

16

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3.5 Συσχέτιση με ΕΣΚΕ