κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και...

of 23 /23
Την Επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες. Κεφάλαιο 22 ο Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο Σαμούχο.

Embed Size (px)

Transcript of κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και...

Page 1: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Την Επανάσταση κλονίζουν αδυναμίεςκαι εσωτερικές διαμάχες.

Κεφάλαιο 22ο

Η παρουσίαση διαμορφώθηκε από τον Πέτρο Σαμούχο.

Page 2: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Στο τρίτο έτος της επανάστασης δε

συνέβησαν σημαντικά στρατιωτικά γεγονότα.

Page 3: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Τα ταμεία ήταν άδεια, οι πασάδες

βρίσκονταν σε διαμάχες και ήταν

συχνές οι εξεγέρσεις των γενιτσάρων.

Page 4: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Από τις αδυναμίες των Τούρκων δεν επωφελήθηκαν οι Έλληνες για να

απελευθερώσουν νέες περιοχές.

Page 5: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Χρήματα δεν υπήρχαν και επιπλέον ξέσπασαν διαμάχες

ανάμεσα στους πολιτικούς και τους στρατιωτικούς για τον έλεγχο της

εξουσίας.

Page 6: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Οι Τούρκοι παρά τα προβλήματά τους συνέχισαν τις

προσπάθειές τους για να καταστείλουν την

επανάσταση.

Page 7: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Δυο στρατιές από την Ανατολική και Δυτική Ελλάδα κατευθύνθηκαν

προς την Πελοπόννησο.

Page 8: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Η επιχείρηση στην Ανατολική Στερεά

απέτυχε, στη Δυτική Ελλάδα όμως ο

Μουσταφά πασάς και ο Ομέρ Βρυώνης

κατευθύνονταν προς το Μεσολόγγι.

Page 9: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Η επαναστατική κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, διόρισε στρατηγό το Μάρκο

Μπότσαρη.

Page 10: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Αυτή η ενέργεια Αυτή η ενέργεια δυσαρέστησεδυσαρέστησε τους τους

άλλους οπλαρχηγούς. άλλους οπλαρχηγούς.

Page 11: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Ο Μπότσαρης, κάλεσε τους

οπλαρχηγούς για να συμφιλιωθούν και να χτυπήσουν ενωμένοι τους Τούρκους.

Page 12: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Ο ίδιος για να τους Ο ίδιος για να τους πείσει πείσει έσκισε το δίπλωμαέσκισε το δίπλωμα της αρχιστρατηγίας και της αρχιστρατηγίας και

με τους λίγους με τους λίγους Σουλιώτες του ξεκίνησε Σουλιώτες του ξεκίνησε να αντιμετωπίσει τους να αντιμετωπίσει τους

Τούρκους.Τούρκους.

Page 13: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Επειδή μια ανοιχτή Επειδή μια ανοιχτή αναμέτρηση με τον αναμέτρηση με τον

εχθρό ήταν αδύνατη, εχθρό ήταν αδύνατη, ο Μπότσαρης ο Μπότσαρης εφάρμοσε την εφάρμοσε την τακτική του τακτική του

κλεφτοπόλεμουκλεφτοπόλεμου (γιουρούσι). (γιουρούσι).

Page 14: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Η αποφασιστική Η αποφασιστική μάχη έγινε στο μάχη έγινε στο

ΚεφαλόβρυσοΚεφαλόβρυσο κοντά κοντά στο Καρπενήσι, στην στο Καρπενήσι, στην οποία ο Μπότσαρης οποία ο Μπότσαρης

σκοτώθηκε.σκοτώθηκε.

Page 15: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Παρά τη μεγάλη Παρά τη μεγάλη απώλεια των απώλεια των Ελλήνων, το Ελλήνων, το

χτύπημα εναντίον χτύπημα εναντίον των εχθρών ήταν των εχθρών ήταν

τέτοιο που ανάγκασε τέτοιο που ανάγκασε τους Τούρκους τους Τούρκους να να ματαιώσουνματαιώσουν τα τα σχέδιά τους.σχέδιά τους.

Page 16: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Τα τρία πρώτα χρόνια Τα τρία πρώτα χρόνια της Επανάστασης οι της Επανάστασης οι Έλληνες ενεργούσαν Έλληνες ενεργούσαν

χωρίς σχέδιοχωρίς σχέδιο..

Page 17: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Είχαν Είχαν πολλούς πολλούς αρχηγούςαρχηγούς, που δεν , που δεν

μπορούσαν να μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ συνεννοηθούν μεταξύ

τους.τους.

Page 18: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Ο στρατός και ο Ο στρατός και ο στόλος στόλος δε δε

συνεργάζοντανσυνεργάζονταν μεταξύ τους.μεταξύ τους.

Page 19: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Οι επαναστάτες Οι επαναστάτες δεν είχαν δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμότον απαραίτητο εξοπλισμό, , όπως κανόνια, τρόφιμα, όπως κανόνια, τρόφιμα,

πολεμοφόδια για να πολεμοφόδια για να αντιμετωπίσουν τους αντιμετωπίσουν τους

Τούρκους. Τούρκους.

Page 20: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Τέλος το Τέλος το μεγάλο μεγάλο σφάλμασφάλμα ήταν ότι δε ήταν ότι δε

δημιουργήθηκε δημιουργήθηκε τακτικός στρατόςτακτικός στρατός και και περιορίστηκαν στις περιορίστηκαν στις ξαφνικές επιθέσεις ξαφνικές επιθέσεις

(γιουρούσι).(γιουρούσι).

Page 21: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες

Η έλλειψη αυτή Η έλλειψη αυτή θα φανείθα φανεί αργότερα, όταν οι αργότερα, όταν οι

Έλληνες αναγκαστούν να Έλληνες αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν τον αντιμετωπίσουν τον

οργανωμένο στρατό των οργανωμένο στρατό των Αιγυπτίων.Αιγυπτίων.

Page 22: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες
Page 23: κεφ. 22 την επανάσταση κλονίζουν αδυναμίες και εσωτερικές διαμάχες