Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο...

of 37 /37
Ημερίδα Ιούνιος 2013 Οι νέες απαιτήσεις για παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οι απαιτήσεις και για την ενημέρωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Οι απαιτήσεις για εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών, για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς …….. Η ανάγκη για υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Ο ρόλος των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και του στρατηγικού σχεδιασμού των Φορέων Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Embed Size (px)

Transcript of Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο...

Page 1: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Ημερίδα Ιούνιος 2013

Οι νέες απαιτήσεις για παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης

Οι απαιτήσεις και για την ενημέρωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων

Οι απαιτήσεις για εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών, για

ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς ……..

Η ανάγκη για υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου

Ο ρόλος των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και του

στρατηγικού σχεδιασμού των Φορέων

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 2: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις

«Σκέψεις για το ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με

αφορμή τις πρόσφατες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο»

Αναφορικά με τις διαδικασίες των Οικονομικών στο σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αναφορικά με τις διαδικασίες των Οικονομικών στους Φορείς της Αυτοδιοίκησης.

Αναφορικά με τις απαιτήσεις για κατάρτιση και εκτέλεση ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και

απολογισμών

Αναφορικά με τις απαιτήσεις για την κατάρτιση και την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου

Πλαισίου Δράσης σε συνδυασμό με την υποχρέωση ενημέρωσης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 3: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις

Ιδιαίτερα όσον αφορά την οικονομική διαχείριση των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, μια σειρά

από παρεμβάσεις στο θεσμικό και κανονιστικό επίπεδο έρχονται να επικυρώσουν σε επίπεδο

τυποποίησης

τις αρχές που πρέπει να διέπουν την οικονομική λειτουργία τους στο νέο περιβάλλον,

καθώς και τα σημεία ελέγχου της τήρησης των αρχών αυτών.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του

νόμου περί Έγκρισης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016,

μέσω θεσμικών παρεμβάσεων, καθορίζονται οι δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές που

πρέπει να τηρούνται και να εφαρμόζονται από το σύνολο των φορέων της Γενικής

Κυβέρνησης.

Με την από 18-11-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και με τις σχετικές θεσμικές

παρεμβάσεις οι δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές

εξειδικεύονται και σε επίπεδο απαιτήσεων για τήρηση διαδικασίας στο πεδίο της κατάρτισης

και εκτέλεσης των Προϋπολογισμού του συνόλου των Φορέων αυτών.

Διαμορφώνεται το νέο Πλαίσιο Λειτουργίας για την οικονομική διαχείριση των Φορέων της

Δημόσιας Διοίκησης

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 4: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις

Α’ Φορείς της Γενικής

Κυβέρνησης

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 5: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

ενδεικτική αναφορά σε θεσμικές παρεμβάσεις που διαμορφώνουν το θεσμικό

περιβάλλον - Α’ Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης

Προεδρικό Διάταγμα 113/2010. Ορίζεται η έννοια της Ανάληψης Υποχρέωσης και οι διαδικασίες τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων, η έννοια της υποχρέωσης, της οφειλής και του ληξιπροθέσμου

«Ανάληψη υποχρέωσης είναι η διοικητική πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων»

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18-11-2012. Εφαρμογή Δημοσιονομικών Κανόνων και Πρακτικών, στοχοθεσία, πρόβλεψη σύναψη μνημονίων Υπουργείου Οικονομικών με Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, παρακολούθηση στόχων, απόκλιση από στόχους πάνω από 10% κλπ)

Ν. 4111/2013 κύρωση της ΠΝΠ της 18-11-2012, στην οποία διασαφηνίζονται τα ζητήματα εφαρμογής των κανόνων και τα σημεία και οι διαδικασίες ελέγχου, όπως το Παρατηρητήριο για τους ΟΤΑ και οι σχετικές διαδικασίες.

Εγκύκλιος 2/92286/ΔΠΓΚ της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του ΓΛΚ για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2013 του συνόλου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

έκδοση Υπουργικής Απόφασης με Αριθ. 2/91674/ΔΠΓΚ περί των Δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών για τον Προϋπολογισμό, για τους Φορείς του Κρατικού Προϋπολογισμούς και ΝΠΔΔ. (*)

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 6: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Β’ Φορείς της Αυτοδιοίκησης

ΟΠΔ, Στόχοι, Ισοσκελισμένοι Προϋπολογισμοί και Απολογισμοί

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 7: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Β’ Φορείς της Αυτοδιοίκησης - ΟΠΔ, Στόχοι, Ισοσκελισμένοι Προϋπολογισμοί και

Απολογισμοί ενδεικτική αναφορά σε θεσμικές παρεμβάσεις που διαμορφώνουν το θεσμικό περιβάλλον

ΥΑ 1288/13 για συγκρότηση παρατηρητηρίου ΟΤΑ

ΚΥΑ 4790/2012 Προϋπολογισμός ΟΤΑ 2013

“Άρθρο 5Α Στοχοθεσία

Στο πλαίσιο εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών που περιγράφονται στην από 18-11-2012 Πράξη

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 228 / 18-11-2012) οι Δήμοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση ορισμού και

τήρησης τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Τη διαδικασία αυτή την αποτυπώνουν στο

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) το οποίο συνοψίζει το Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα, το Ετήσιο

Πρόγραμμα Δράσης και τον ετήσιο Προϋπολογισμό τους.”

ΚΥΑ 7261/2013 Προϋπολογισμός ΟΤΑ 2013

ΚΥΑ 7261/2013 περί εφαρμογής Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης

Η υπ' αριθμ. 5/14065/9-4-13 Εγκύκλιος του ΥΠΕΣ: «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του 'Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης' (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» για το έτος 2013)»

Σειρά παρεμβάσεων στο κανονιστικό επίπεδο (Εγκύκλιοι – Οδηγίες με ειδικές αναφορές σε διαδικασίες ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, τα ληξιπρόθεσμα κλπ)

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 8: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Β’ Φορείς της Αυτοδιοίκησης Ενδεικτικά σημεία τεκμηρίωσης για εκτέλεση ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών και

προσδιορισμού περιορισμών ύψους Εσόδων και Δαπανών.

Τίθεται θέμα τεκμηρίωσης του ότι ο Προϋπολογισμός είναι «ισοσκελισμένος» μόνον εάν το

άθροισμα των ποσών των κωδικών Δαπανών που ανήκουν στις ομάδες 6 και 7 συν τους

κωδικούς 80 και 80 και 81 είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα των Κωδικών των Εσόδων

που ανήκουν στις ομάδες 0,1,2 και 3 αφαιρώντας αυτά των κωδικών , οι οποίοι ανήκουν στον 31.

Διαμορφώνεται όριο σχετικά με το ανώτερο επιτρεπτό ποσό που μπορεί να μπει στους κωδικούς

εσόδων όσον αφορά στα ίδια έσοδα.

Έτσι το άθροισμα των κατηγοριών από το 01 έως το 22 (φυσικά χωρίς να συμπεριλαμβάνονται,

δηλαδή αφού αφαιρεθούν, οι των 06,08,09,10,12,13,17,18,19,και 20) δεν μπορεί (πρέπει) να είναι

μεγαλύτερο από το άθροισμα των εισπράξεων στους κωδικούς αυτούς κατά τη χρήση του 2012

προσαυξημένο κατά 30%. Ο έλεγχος δεν γίνεται ανά κωδικό αλλά επί του συνόλου της ομάδας.

Ορίζεται ο τρόπος που υπολογίζονται οι επισφάλειες και εξ’ αυτού ο τρόπος που τεκμηριώνεται η

ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού. Έτσι ορίζεται τρόπος υπολογισμού (σε ποσοστό)

εισπραξιμότητας με βάση τις εισπράξεις του 32 στο 2012, δηλαδή όσων μεταφέρθηκαν ως

ανεξόφλητα υπόλοιπα την 31/12/2011.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 9: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Β’ Φορείς της Αυτοδιοίκησης Ενδεικτικά σημεία τεκμηρίωσης για εκτέλεση ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών και

προσδιορισμού περιορισμών ύψους Εσόδων και Δαπανών.

δημιουργείται στα έσοδα ο κωδικός «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων

υποχρεώσεων» στον οποίον θα εγγραφούν τα ποσά που θα δοθούν. Παράλληλα στα έξοδα

εμφανίζεται ο 83, από τον οποίον θα πληρώνονται αυτές οι υποχρεώσεις και προφανώς αυτοί οι

κωδικοί εξαρτώνται ευθέως και αυτό πρέπει να παρακολουθείται.

Τα ανταποδοτικά έτσι και αλλιώς πρέπει να ισοσκελίζουν τα έσοδα με τα έξοδα και φυσικά

υπάρχουν περιορισμοί και στο ποσό γενικότερα.

Το τεχνικό Πρόγραμμα, το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης …………..

Το ότι δεν μπορεί να υπάρχει πίστωση για δαπάνη αν αυτή δεν περιλαμβάνεται στο ετήσιο

πρόγραμμα δράσης και κατ’ επέκταση στο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αναμορφώσεις;;

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 10: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Β’ Φορείς της Αυτοδιοίκησης Ενδεικτική αναφορά σε διαδικασίες της κατάρτισης και παρακολούθηση του ΟΠΔ και των

στόχων.

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης

Πενταετές Επιχειρησιακό Σχέδιο, εκ του οποίου προκύπτουν και

Πίνακας 1 του ΟΠΔ, με αποτύπωση του Στρατηγικού σχεδιασμού σε άξονα, μέτρο, στόχο.

Πίνακας 2 του ΟΠΔ, με αποτύπωση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού σε άξονα, μέτρο, στόχο και

δράση.

Πίνακας 3 του ΟΠΔ, με αποτύπωση των πηγών χρηματοδότησης, ανά άξονα και μέτρο.

Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (πίνακας 4) Τεχνικό Πρόγραμμα κλπ.

Προϋπολογισμός και πίνακες στοχοθεσίας

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 11: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Β’ Φορείς της Αυτοδιοίκησης Ενδεικτική αναφορά σε διαδικασίες της κατάρτισης και παρακολούθηση του ΟΠΔ και των

στόχων.

Προϋπολογισμός και πίνακες στοχοθεσίας

Ο Προϋπολογισμός αναπτύσσεται σε μηνιαία βάση

Ο Πίνακας παρακολούθησης στόχων Εσόδων και Δαπανών περιλαμβάνει τον πίνακα

παρακολούθησης των Εσόδων και τον αντίστοιχο των Εξόδων

Αναλόγως του βαθμού επίτευξης των στόχων τεκμηριώνεται το κατά πόσο ο

προϋπολογισμός που εκτελείται είναι «ισοσκελισμένος», το οποίο αποτελεί βασικό

κριτήριο αξιολόγησης της πορείας εκτέλεσης.

Συνεπώς η έννοια του εντοπισμού των αρνητικών αποκλίσεων αποτελεί το βασικό

σημείο του ελέγχου της στοχοθεσίας και μάλιστα

και στο επίπεδο εντοπισμού αρνητικών αποκλίσεων εσόδων, από τους στόχους που

έχουν τεθεί,

αλλά και στο επίπεδο αρνητικών αποκλίσεων της πορείας εκτέλεσης του

Προϋπολογισμού εν όλω .

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 12: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Β’ Φορείς της Αυτοδιοίκησης Ενδεικτική αναφορά σε διαδικασίες της κατάρτισης και παρακολούθηση του ΟΠΔ και των

στόχων.

Προϋπολογισμός και πίνακες στοχοθεσίας

Όπως φαίνεται στον Πίνακα, στα Έσοδα παρακολουθείται ειδικά και αναλυτικά η

πορεία είσπραξης για τα ίδια έσοδα, για τις επιχορηγήσεις για επενδύσεις και για τις

εισπράξεις των βεβαιωμένων απαιτήσεων στα προηγούμενα έτη (3,4,5)

στο σκέλος των Εξόδων, με βάση την ομαδοποίηση του Πίνακα, το κόστος

Προσωπικού, οι δαπάνες για Επενδύσεις, οι Πληρωμές για υποχρεώσεις

Παρελθόντων Ετών, οι πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους, οι λοιπές λειτουργικές

δαπάνες.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για τη σημασία της μείωσης των υποχρεώσεων της

χρήσης, σε σχέση με το τελικά διαμορφωμένο ύψος τους κατά την προηγούμενη

χρήση και την παρακολούθηση του εν λόγω δείκτη.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 13: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Β’ Φορείς της Αυτοδιοίκησης Ενδεικτική αναφορά σε διαδικασίες της κατάρτισης και παρακολούθηση του ΟΠΔ και των

στόχων.

Οι αποκλίσεις και οι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι, το Παρατηρητήριο και το καθεστώς εξυγίανσης

Στο επίπεδο εντοπισμού αρνητικών αποκλίσεων εσόδων, από τους στόχους που έχουν τεθεί, αν η απόκλιση των

εισπράξεων σε σχέση με το στόχο είναι μεγαλύτερη από 10%, με το 2ο Τρίμηνο ξεκινάει η προβλεπόμενη

διαδικασία για την διόρθωση των αποκλίσεων, με τη Διόρθωση των Εσόδων και των αντίστοιχων Δαπανών ,

μέσω της Έκθεσης Δράσης Επίτευξης Στόχων, τις πιθανά επιβεβλημένες υποχρεωτικές Αναμορφώσεις και έως

και την Αναθεώρησή τους.

Για να υπολογιστεί το ποσοστό αρνητικής απόκλισης της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού, αφού προστεθούν τα

ποσά που προκύπτουν από τις διαφορές

του Στόχου Εισπράξεων από τις πραγματοποιηθείσες εισπράξεις

των πραγματικών πληρωμών από το στόχο πληρωμών

των πραγματικών οφειλών από τις οφειλές της 31/12/2012

και το άθροισμά τους αναχθεί σε ποσοστό επί της 100.

Συνεπώς,

είτε ένας Προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος αρχικά,

είτε μέσω απόκλισης άνω του 10% για 2 συνεχή τρίμηνα δεν ισοσκελίζει κατά την εκτέλεσή του,

είτε και αν η απόκλιση εμφανιστεί σε επίπεδο απολογισμού,

ο ΟΤΑ κινδυνεύει να τεθεί στο καθεστώς εξυγίανσης, αφού το Παρατηρητήριο θα πρέπει να

εκκινήσει τη διαδικασία υπαγωγής, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του Θεσμικού Πλαισίου .

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 14: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Γ’ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 15: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Γ’ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ενδεικτική αναφορά σε θεσμικές παρεμβάσεις που διαμορφώνουν το θεσμικό

περιβάλλον

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4013/2011 Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4038/2012, άρθρο 10 στο οποίο τροποποιούνται διατάξεις του 4013/2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4111/13, εγκύκλιος 3: ενιαίες διαδικασίες προμηθειών Δήμων - νομικών προσώπων για:

τρόφιμα, είδη παντοπωλείου και σχετικές υπηρεσίες, πετρελαιοειδή, φάρμακα, υγειονομικό υλικό

ΚΥΑ 2380/2012 με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες για τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου υπ’ αριθ. Π1/151/18-1-2013 Διευκρινίσεις για Ειδικότερα

Θέματα Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου υπ’ αριθ. Π1/678/26-3-2013, στην οποία διευκρινίζονται

σαφώς οι διαδικασίες ενημέρωσης του ΚΗΜΔΣ

Νομοσχέδιο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 16: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Γ’ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασία ΚΗΜΔΣ - Ορισμοί

Ο προσδιορισμός των προς καταχώρηση (σύμφωνα με την Π1/678/26-3-2013, 4038/2012)

«Στο Μητρώο καταχωρίζονται στοιχεία που αφορούν δημόσιες συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται

γραπτώς, με ηλεκτρονικό τρόπο ή προφορικά, μεταξύ των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως

ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247), και τρίτων με αντικείμενο την εκτέλεση

έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης,

κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (ΦΕΚ Α' 63) και 60/2007 (ΦΕΚ Α'64),

προϋπολογισμού ύψους ίσου ή μεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., κατά

τα ειδικότερα οριζόμενα στις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο διατάξεις»

Και

«Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμφωνίες πλαίσιο, οι συμβάσεις παραχώρησης

δημοσίων έργων, καθώς και τα δυναμικά συστήματα αγορών»

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 17: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Γ’ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασία ΚΗΜΔΣ - Ορισμοί

Τα προς καταχώριση στο Μητρώο στοιχεία είναι:

-τα πρωτογενή αιτήματα,

-τα εγκεκριμένα αιτήματα,

-οι διακηρύξεις ή προσκλήσεις,

-οι συμβάσεις και

-οι εντολές πληρωμής ή οι εντολές για ενταλματοποίηση

Από πότε καταχωρούνται ;;

«στις 2 Μαΐου 2013 για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι και

εποπτευόμενοι φορείς τους)».

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 18: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Γ’ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασία ΚΗΜΔΣ - Ορισμοί

Γιατί να καταχωρούνται

Για 100 τουλάχιστον λόγους συν έναν :

«Επισημαίνεται ότι η καταχώριση των ως άνω στοιχείων στο Μητρώο αποτελεί στοιχείο της

κανονικότητας της δαπάνης.»

Ποιοι καταχωρούν

«Ως χρήστες ορίζονται:

α) οι υφιστάμενοι χρήστες του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, οι οποίοι μπορούν να προβούν

κατευθείαν σε αυτοεγγραφή στο σύστημα ή

β) άλλα πρόσωπα, εφόσον προηγηθεί η εγγραφή τους ως χρηστών στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και

εν συνεχεία προβούν στην αυτοεγγραφή τους στο ΚΗΜΔΣ.»

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 19: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Γ’ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασία ΚΗΜΔΣ - Ορισμοί

Το ΚΗΔΜΣ χωρίζεται σε 2 υποσυστήματα

Α) Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων,

Η καταχώριση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(1) το όνομα του φορέα, (2) τον ΑΦΜ του, (3) το είδος της προμήθειας, υπηρεσίας ή δημοσίου έργου, (4) τον

προϋπολογισμό, (5) τις τεχνικές προδιαγραφές, (6) τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη

υπάγεται στη διαδικασία του π.δ. 113/2010 (Α΄ 194), (7) την ένταξη, ειδικά για τις προμήθειες, στο Ενιαίο

Πρόγραμμα Προμηθειών.

Συμπληρωματικά σε οικεία πεδία καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης, τον

εκτιμώμενο προϋπολογισμό και την προκήρυξη ή πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.

Β) Το Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων,

Η καταχώριση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

1) τα ονόματα των συμβαλλομένων μερών, 2) τον ΑΦΜ τους, 3) το είδος της σύμβασης, 4)το αντικείμενό της, με

αναφορά της ποσότητας και του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary

− CPV) ανά είδος, 5) τον προϋπολογισμό της, 6) τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του π.δ. 113/2010,

7) τον τρόπο εκτέλεσης δαπανών και το ύψος της κάθε καταβολής.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 20: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Γ’ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Διαδικασία ΚΗΜΔΣ - Ορισμοί

Το Μητρώο διασυνδέεται:

Με το «Πρόγραμμα Διαύγεια», προκειμένου, με την καταχώριση των στοιχείων, σύμφωνα με τη

διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 3861/2010 (Α΄112), να ενημερώνεται ταυτόχρονα με τις βάσεις

δεδομένων του «Διαύγεια» και το Μητρώο, σύμφωνα με τον τεχνικό σχεδιασμό του

πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει το Μητρώο. Η έκδοση ξεχωριστών Αριθμών

Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) αφορά σε όλα τα έγγραφα που θα καταχωρίζονται στο Μητρώο

και με βάση αυτούς θα συνδέονται οι σχετικές μεταξύ τους αντίστοιχες πράξεις

και

με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για την παρακολούθηση της

εύρυθμης εκτέλεσης του προϋπολογισμού των φορέων του δημοσίου τομέα, ως προς το σκέλος

της έγκρισης και πληρωμής δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ανάθεσης και

εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 21: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Γ’ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενδεικτική αναφορά στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου (θεσμικό και κανονιστικό

πλαίσιο) ΚΥΑ 2380/2012 και Εγκύκλιοι που ακολούθησαν

Στο υποσύστημα Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων καταχωρίζονται:

Τα Πρωτογενή Αιτήματα, ήτοι όλα τα αιτήματα των υπηρεσιών των Φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός

ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995, με τα οποία ζητείται η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή η εκτέλεση δημοσίων έργων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.

Στην περίπτωση των συμβάσεων δημοσίων έργων ή μελετών του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42), τα οποία εντάσσονται σε πρόγραμμα, ως πρωτογενές αίτημα καταχωρίζεται το δημόσιο έγγραφο από το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο προκύπτει η πρωτοβουλία για την υλοποίηση ή διερεύνηση υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου.

Στην περίπτωση προγραμματισμένων ή περιοδικά επαναλαμβανόμενων αιτημάτων σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων ή παροχής υπηρεσιών ή προμήθειας αγαθών όπως είναι ιδίως η προγραμματισμένη συντήρηση δημοσίου έργου, ο καθαρισμός κτιρίου και η ετήσια προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, πρωτογενές αίτημα θεωρείται το έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας με το οποίο δηλώνεται η πρόθεσή της για τη σύναψη σχετικής σύμβασης.

Τα Εγκεκριμένα Αιτήματα, ήτοι όλα τα αιτήματα για τα οποία έχει εγκριθεί η αντίστοιχη δαπάνη είτε με τον Αριθμό Ανάληψης Υποχρέωσης, εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194), είτε με την ένταξή τους σε αντίστοιχο προϋπολογισμό (άρθρο 8 Π.Δ. 113/2010) ή ΣΑΕ ή ανάλογη διαδικασία.

Προκήρυξη ή και πρόσκληση, ήτοι το πλήρες κείμενο διακηρύξεων ή προσκλήσεων που αφορούν σε εγκεκριμένα αιτήματα ανάλογα με την ακολουθητέα διαδικασία.

…………………….

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 22: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Γ’ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενδεικτική αναφορά στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου (θεσμικό και κανονιστικό

πλαίσιο) ΚΥΑ 2380/2012 και Εγκύκλιοι που ακολούθησαν

Στο υποσύστημα Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων

καταχωρίζονται:

Οι δημόσιες συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων

Οι Εντολές Πληρωμών, ήτοι όλες οι εντολές για ενταλματοποίηση ή οι εντολές πληρωμής καθώς και τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων (ιδίως αριθμός τιμολογίου, ημερομηνία, ποσό, εκδών οικονομικός φορέας).

Εξαιρούνται ………………

…………………….

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 23: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Γ’ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενδεικτική αναφορά στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου (θεσμικό και κανονιστικό

πλαίσιο) ΚΥΑ 2380/2012 και Εγκύκλιοι που ακολούθησαν

Χρόνος καταχώρισης − Υπόχρεα για την καταχώριση πρόσωπα

1. Οι καταχωρίσεις που αναφέρονται στα υποσυστήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της

παρούσας αναρτώνται αμελλητί στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου

Δημοσίων Συμβάσεων αντίστοιχα, ως εξής:

α) Τα πρωτογενή αιτήματα καταχωρίζονται με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη του αιτήματος του φορέα ο οποίος

υποβάλλει το συγκεκριμένο αίτημα.

β) Τα εγκεκριμένα αιτήματα καταχωρίζονται αμέσως μετά την έγκριση της σχετικής ανάληψης δαπάνης, με μέριμνα του

εισηγητή / συντάκτη της οικείας πράξης έγκρισης του αιτήματος ή της απαιτούμενης ανάλογης ενέργειας.

γ) Οι διακηρύξεις ή προσκλήσεις καταχωρίζονται αμέσως μετά τη δημοσίευση τους στο ΦΕΚ και την ανάρτηση στη

Διαύγεια με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών. Οι διακηρύξεις ή προσκλήσεις που δεν δημοσιεύονται

καταχωρίζονται μετά την ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή την υπογραφή τους κατά περίπτωση με μέριμνα του

εισηγητή / συντάκτη αυτών.

δ) Οι συμβάσεις καταχωρίζονται αμέσως μετά την υπογραφή τους, με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη αυτών πριν την

εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης.

ε) Οι εντολές πληρωμών ή οι εντολές για ενταλματοποίηση καταχωρίζονται με μέριμνα του εισηγητή /συντάκτη αυτών.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 24: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Γ’ Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενδεικτική αναφορά στην εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου (θεσμικό και κανονιστικό

πλαίσιο) ΚΥΑ 2380/2012 και Εγκύκλιοι που ακολούθησαν

Χρόνος καταχώρισης − Υπόχρεα για την καταχώριση πρόσωπα (συνέχεια)

2. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του Μητρώου γίνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

3. Κατά την καταχώριση λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης και ορθή συμπλήρωση

των απαραίτητων στοιχείων με σκοπό να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών και να είναι όλα

τα στοιχεία των αναρτημένων εγγράφων ευχερώς προσβάσιμα στο μέσο χρήστη.

4. Οι αρμόδιοι για την ανάρτηση φορείς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα τεχνικά,

διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η ορθότητα, προσβασιμότητα,

ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των στοιχείων που αναρτώνται.

5………………………………

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 25: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Ο ρόλος των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων και

του στρατηγικού σχεδιασμού των Φορέων

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 26: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Βασικά σημεία σκιαγράφησης της συγκυρίας

Βρισκόμαστε μπροστά στην ανάγκη άμεσης προσαρμογής του τρόπου λειτουργίας του συνόλου των Φορέων της ΓΚ και μάλιστα με πολύ μικρό χρονικό ορίζοντα προσαρμογής,

Τόσο σε επίπεδο επιχειρησιακό από τα στελέχη των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και

από τα στελέχη των ΤΠΕ

Η επιτυχία θα κριθεί όχι μόνο από τη δυνατότητα να δοθεί άμεση λύση για την κατάρτιση του ΟΠΔ, αλλά και κυρίως, από το κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές θα είναι μέρος μιας διαρκούς λειτουργίας, δηλαδή από το κατά πόσο η λειτουργία των συστημάτων θα έχει συνέχεια

Οι έννοιες και οι λέξεις που σηματοδοτούν την περίοδο.

Μετάβαση

Προσαρμογή

Τεκμηρίωση, απόδειξη, αυστηρός και συνεχής έλεγχος, συγκεκριμένοι έλεγχοι, θέσπιση

σημείων και κριτηρίων ελέγχου

Ενδιάμεση περίοδος λειτουργίας.

Ρεαλισμός, προοπτική, η αξία του συγκεκριμένου.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 27: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Ενδεικτική παράθεση απαιτήσεων που επηρεάζουν καταλυτικά την υφιστάμενη

κατάσταση και αφορούν το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Θέσπιση διαδικασιών ελέγχου τήρησης των αρχών δημοσιονομικής πολιτικής, κατά την κατάρτιση

και εκτέλεση του προϋπολογισμού

Υποχρέωση εκτέλεσης ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών με τον ορισμό διαδικασιών και σημείων

ελέγχου για την τήρησή τους.

Υποχρέωση κατάρτισης μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσης προϋπολογισμών και υιοθέτησης

στόχων σε τριμηνιαία βάση.

Έλεγχος της πορείας της υλοποίησης των στόχων, πρόβλεψη διαδικασιών σε περίπτωση

απόκλισης, τόσο σε επίπεδο υποχρέωσης τροποποίησης ως προς το σκέλος των δαπανών, όσο

και σε επίπεδο ευθυνών αν η απόκλιση συνεπάγεται εκτέλεση μη ισοσκελισμένου

προϋπολογισμού.

Θέσπιση Οργάνων Παρακολούθησης (προϊστάμενες Αρχές, Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου,

Παρατηρητήριο για τους ΟΤΑ).

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 28: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά στο εξής νέα δεδομένα:

Tο σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι υποχρεωμένο να αναπροσαρμόσει τη

διαδικασία αποτύπωσης των γεγονότων.

Πρέπει να συμπεριλάβει στις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης και τη λογιστικοποποίηση

γεγονότων που έως τώρα αποτυπώνονταν σε επίπεδο διοικητικών πράξεων ή αναφορών.

Η παρακολούθηση στόχων και σε “προϋπολογιστικό” επίπεδο είναι ένα χαρακτηριστικό

παράδειγμα. Η ανάγκη εξαγωγής και παρακολούθησης δεικτών ένα άλλο.

Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εξέλιξης των Επιχειρησιακών Σχεδίων (πχ στην

Αυτοδιοίκηση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων) συνδέεται

στενότερα με τον Προϋπολογισμό, αφού πολλά από τα δεδομένα τους θα παρακολουθούνται και

σε επίπεδο Προϋπολογισμού.

Η ενιαία λειτουργία του Οικονομικού Διαχειριστικού Συστήματος με τη χρήση και της

Διπλογραφικής Μεθόδου αποτελεί «συνθήκη άνευ της οποίας δεν» για να καταστεί δυνατή

η ομαλή λειτουργία του συστήματος, όχι στο μέλλον , αλλά από την πρώτη ημέρα.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 29: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

σημεία μεθοδολογίας για την ομαλή μετάβαση στο νέο περιβάλλον λειτουργίας

Είναι ανάγκη να προσδιορισθεί το διαφορετικό ή το νέο που απαιτείται σε σχέση με την

υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας των Φορέων και να διακριθεί από απαιτήσεις που έτσι και

αλλιώς υπήρχαν και πιθανόν η προσπάθεια κάλυψής τους είχε ατονήσει τα προηγούμενα

χρόνια.

Πρέπει να εντοπιστούν τα κύρια σημεία που αφορούν οριζόντια το σύνολο των Φορέων και

κατόπιν να διακριθούν από αυτά που αφορούν ιδιαίτερα τις επιμέρους κατηγορίες, ήτοι

τους Φορείς του Κρατικού Προϋπολογισμού,

τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής κυβέρνησης,

τους Φορείς της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων της.

Λοιπούς Φορείς

Είναι απαραίτητο να επιλεχθούν τα κρίσιμα σημεία στην λειτουργία της Οικονομικής

Διαχείρισης, στα οποία οι παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν ως η «κινούσα πλευρά» για την

εναρμόνιση του συνόλου της λειτουργίας με τις απαιτήσεις του Θεσμικού Πλαισίου.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 30: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Ο ρόλος των ΤΠΕ

Στόχος μιας παρουσίασης δεν θα μπορούσε να είναι η εξαντλητική ανάλυση των αλλαγών που

τα παραπάνω συνεπάγονται στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρησιακών μονάδων των

Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Άλλωστε αυτές εξειδικεύονται και θα εξακολουθήσουν να εξειδικεύονται μέσω του νομοθετικού

έργου και των θεσμικών παρεμβάσεων των αρμόδιων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της

Πολιτείας.

Όμως, θα ήταν χρήσιμο να αναδειχθούν τα κρίσιμα σημεία των αλλαγών αυτών, στα οποία ο

Τομέας Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα μπορούσε να συνδράμει αποφασιστικά.

Τέλος, θα ήταν ιδιαίτερα θετικό να γίνει τώρα η συζήτηση για τις προϋποθέσεις που καθιστούν

τις Εφαρμογές και τις υπηρεσίες Πληροφορικής ικανές να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στην

κατεύθυνση αυτή.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 31: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Ο ρόλος των ΤΠΕ

Από την άποψη αυτή επιθυμία και σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε στη γενικότερη

δημόσια συζήτηση,

για να αναδειχθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις των προϊόντων και υπηρεσιών

πληροφορικής που θα τις καταστήσουν ικανές να μπορέσουν να ανταποκριθούν

στις απαιτήσεις του νέου τοπίου,

να αξιοποιηθούν κάποια συμπεράσματα από τις συντελούμενες αλλαγές για την

καλύτερη προσέγγιση των ΤΠΕ στο ζήτημα της συμμετοχής ως αποφασιστικού

παράγοντα για ένα σύγχρονο δημόσιο μάνατζμεντ.

Μέσω της άμεσης εφαρμογής να υπάρξουν ορατά αποτελέσματα και “νίκες”.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 32: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Ο ρόλος των ΤΠΕ

Τα πληροφοριακά Συστήματα, οι Εφαρμογές και οι Υπηρεσίες Πληροφορικής

αξιολογούνται θετικά ή αρνητικά με βάση κάποια χαρακτηριστικά τους.

«Εύχρηστο και φιλικό», «πλήρες», «τεχνολογικά σύγχρονο», «επιχειρησιακά

επαρκές», «ανοικτής αρχιτεκτονικής».

Το κύριο όμως είναι κατά πόσο συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου για τον

οποίον κατασκευάστηκαν, προμηθεύτηκαν, εγκαταστάθηκαν, επενδύθηκε χρόνος

και υπηρεσίες για τη λειτουργία τους.

Από το κατά πόσο η αξιοποίησή τους από τους χρήστες προωθεί την επίτευξη των

στόχων του Φορέα και την καθιστά πιο γρήγορη, πιο οικονομική και, τελικά,

ρεαλιστική

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 33: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Ελάχιστες απαιτήσεις από τις Εφαρμογές και τις υπηρεσίες Πληροφορικής ώστε να

ανταποκριθούν στο νέο περιβάλλον

οπτική προσέγγισης «ERP Δημόσιας Διοίκησης», το οποίο τεχνολογικά και επιχειρησιακά να

είναι σε θέση να εξειδικεύεται και ως ERP ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Φορέων γενικής Κυβέρνησης κλπ

παρακολούθηση των λειτουργιών που αφορούν την εκτέλεση του Προϋπολογισμού και αυτών

της Διπλογραφικής Μεθόδου, με ενιαία αντιμετώπιση, «ως όλον».

Η διαχείριση Έργων και Προμηθειών, η Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της όλης διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων.

Οι εφαρμογές θα πρέπει να αναλάβουν τις συσχετίσεις των παραγόμενων σε πρωτογενές

επίπεδο γεγονότων σε επίπεδο αποτύπωσης και παραγωγής Βιβλίων και Αναφορών, αυτόματα

χωρίς την παρέμβαση του χρήστη και σε πραγματικό χρόνο

Η διαλειτουργικότητα και η ανοικτή αρχιτεκτονική πρέπει να αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά

των Συστημάτων και η έννοια της προστιθέμενης αξίας και της αξιολόγησης με βάση το

αποτέλεσμα, το κύριο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών Πληροφορικής.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 34: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Οι ΤΠΕ μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα ώστε

Η απλή προϋπολογιστική παρακολούθηση των χρηματοδοτήσεων, να μετατραπεί σε εργαλείο για την αξιολόγηση, την επιλογή και τη μέτρηση της κάθε δράσης και κατά το σχεδιασμό και κατά τις απολογιστικές διαδικασίες

Η κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία να μην είναι αποτέλεσμα απλώς νομικού και κανονιστικού τύπου τεκμηρίωσης, αλλά να εμπεριέχει ως συστατικό στοιχείο την τεκμηρίωση με βάση την αρχή της οικονομικότητας και την ένταξή της στο συνολικό επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Η κάλυψη των απαιτήσεων για λογοδοσία, διαφάνεια και έλεγχο να αποτελεί συνέχεια και συνέπεια της καθημερινής λειτουργίας και όχι ένα επιπλέον πεδίο ενασχόλησης.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 35: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Πεδία αξιοποίησης των τεχνολογιών αιχμής σήμερα

• Έμφαση στην ένταξη της λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων στο πεδίο

άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, δηλαδή της πολιτικής παροχής έργου εκ μέρους

των ΟΤΑ στους Πολίτες

• η συνδρομή των Εφαρμογών ΤΠΕ στο πεδίο της αποτύπωσης των οικονομικών

γεγονότων μπορεί να είναι καθοριστική, ώστε οι επιχειρησιακές μονάδες των

φορέων να στραφούν απερίσπαστοι στο κυρίως έργο τους που είναι η άσκηση της

πολιτικής

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 36: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Πεδία αξιοποίησης των τεχνολογιών αιχμής σήμερα

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής, οι δυνατότητες της κοινωνίας

της γνώσης, της κοινωνίας της πληροφορίας και η συνδρομή του

τομέα των ΤΠΕ αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα για να

μετατραπεί ο κίνδυνος σε ευκαιρία και η διάγνωση της δυσκολίας

σε πρόκληση.

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013

Page 37: Ημερίδα Ηγουμενίτσα 21/6/13 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης-Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων_Θέμης

Σας ευχαριστούμε

Θέμης Λιακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS

Ηγουμενίτσα, 21/06/2013