ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 21

of 22 /22

Embed Size (px)

Transcript of ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 21

P I S A U R U M

LECTIO XXI PISAURUM P I S A U R U MBreno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Romanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt. Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam, absens dictator est factus; is Gallos iam abeuntes secutus est; quibus interemptis aurum omne recepit. Quod illic appensum civitati nomen dedit: nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensatum est. Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogatus reversus est.

1, , , , . , , , , : , . , : , . , ' , 2.

1. .

2. .

duce: dux, ducis = , .flumen: = . deletis: deleo, delevi, deletum, delere2 =.legionibus: legio, legionis= . everterunt: everto, everti, eversum, evertere3 = .urbem: urbs, urbis = immensam: , immensus-a-um = . immensior-ior-ius. immensissimus-a-um. pecuniam: , pecunia, pecuniae = , . acceperunt: accipio, accepi, acceptum, accipere3 =.diu: = . : diu, diutius, diutissime. fuerat: sum, fui, esse=. praedam: praeda-ae = , .aequo: , aequus, aequa, aequum = . aequior-ior-ius. aequissimus-a-um. iure: ius-iuris [ : iurium] = . aequo iure = .divisam: , divido, divisi, divisum, dividere3 = . dividor, divisus sum, dividi. absens: , o absum, afui abfui, abesse = .dictator: , dictator-dictatoris = . factus est: ' fio, factus sum, fieri = .

abeuntes: , abeo, abii abivi, abitum, abire4 = . : ab+ eo. secutus est: ' sequor, secutus sum, sequi3= . interemptis: , interimo - interemi, -interemptum, -interimere3 = .

aurum: ' aurum -i= . : .omne: , omnis -omnis -omne = .recepit: ' recipio- recepi-receptum -recipere3 = , .illic: =.

appensum: , appendo, appendi, appensum, appendere3 =.civitati: ' civitas -civitatis= .

nomen: ' nomen -inis= .

dedit: ' do, dedi, datum, dare1 =.Pisaurum: ' Pisaurum i = .

dicitur: ' dico, dixi, dictum, dicere3 = .quod: = , .illic: = .

pensatum est: ' penso -pensavi-pensatum-pensare1=.post: + (=)

factum: ' factum i = .

rediit: ' redeo- redii rediivi, reditum, redire4 = , .exilium: ' exilium, exilii exili =. unde: = ' .tamen: =rogatus: , o rogo, -rogavi, -rogatum, -rogare1 =. rogor, rogatus sum, rogari.reversus est: ' revertor, reverti (reversus sum), reverti 3 = .

deleo-delevi-deletum-delere(2) = everto-everti-eversum-evertere (3) = accipio-accepi-acceptum-accipere (3) = , divido-divisi-divisum-dividere (3) = absum-afui -abesse = , fio-factus sum-fieri = abeo-abii/abivi-abitum-abire =

sequor-secutus sum-secutum-sequi (3) [] =

interimo-interemi-interemptum-interimere (3 ) = do-dedi-datum-dare (1) = recipio-recepi-receptum-recipere (3) = dico-dixi-dictum-dicere (3) = penso-pensavi-pensatum-pensare (1 ) = redeo-redii/redivi-reditum-redire = p, rogo-rogavi-rogatum-rogare (1) = , revertor-reversus sum-reversum-reverti (3) [] = revertor-reverti-reversum-reverti (3) [] =

1. pro quo immensam pecuniam acceperunt: Capitolium. quo (acceperunt), . 2. qui diu apud Ardeam in exilio fuerat propter Veientanam praedam non aequo iure divisam: Camillus. qui, (fuerat) . 3. quod illic aurum pensatum est: . quod, (pensatum est), - . . 4. unde tamen rogatus reversus est: , in exilium. unde, (reversus est) .

deletis legionibus: , . : : cum Galli legiones delevissent

postquam Galli legiones deleverunt quibus interemptis: , . . : cum Camillus interemisset eos

postquam Camillus interemit eos

Brenno duce: . : cum Brennus dux erat cum Brennus dux esset divisam: , [propter] praedam. . :

quae non aequo iure divisa est absens: , factus est, Camillus. : etsi aberrant. abeuntes: , secutus est, Gallos. : :dum abeunt cum abirent

appensum: , dedit, aurum. . :

quod illic appensum est, .quod illic appensum esset, .cum illic appensum esset, . rogatus: , reversus est, Camillus. . : cum Camillus rogatus esset

postquam Camillus rogatus est absens abiensabsens: absens, absentis, absenti, absentem, absens, absente* absentes, absentium, absentibus, absentes, absentes, absentibusabiens: abiens, abeuntis, abeunti, abeuntem, abiens, abeunte* abeuntes, abeuntium, abeuntibus, abeuntes, abeuntes, abeuntibus * ( e, ).

. , , . :. . .

. . , , .

. : , . . .. ( , , ) . sum, . , , . .

. :) ( ) ( ).) .

- Occiso Scriboniano ( 23) = cum Scribonianus occisus esset postquam/ ubi/ ut Scribonianus occisus est.

.

. :) ) ( ).) ( ) .

1. deletis legionibus ( 21) = cum Galli legiones delevissent postquam/ ubi/ ut Galli legiones deleverunt.

2. quibus interemptis ( 21) = cum Camillus eos interemisset postquam/ ubi/ ut Camillus eos interemit.

3. audita salutatione ( 29) = cum Augustus salutationem audivisset postquam/ ubi/ ut Augustus salutationem audivit.

4. abiectis armis ( 34) = cum praedones arma abiecissent postquam/ ubi/ ut praedones arma abiecerunt.

5. occupata urbe ( 40) = cum Sulla urbem occupavisset postquam/ ubi/ ut Sulla urbem occupavit.

6. hac re audita ( 47) = cum Augustus hanc rem audivisset postquam/ ubi/ ut Augustus hanc rem audivit.

7. admissis amicis ( 48) = cum Sertorius amicos admisisset postquam/ ubi/ ut Sertorius amicos admisit.

: . intercepta epistula ( 45). , . , (= ) . : Curat et providet ne, si epistula intercepta sit, nostra consilia ab hostibus cognoscantur.

.

(Brenno duce ( 21) patre imperatore ( 30), cum - :

) ( )) sum , ( cum - ) ( cum ).

- Brenno duce ( 21) = cum Brennus dux esset cum Brennus dux erat .Brenno = Duce = Brenno.

- patre imperatore ( 30) = cum pater imperator esset cum pater imperator erat. .patre = duce = patre.

.

1. // / / ( )

2. , :. ( ). ( ).

:

- quod illic aurum pensatum est ( 21) = auro illic pensato- cum lacrimae suae vincerent prorumperentque ( 23) = lacrimis suis vincentibus prorumperentibusque- quod Nasica mentiebatur ( 24) = Nasica mentiente- quotiescumque avis non respondebat ( 29) = ave/i non respondente- si habet Asia suspicionem quandam luxuriae ( 30) = Asia habente- si pergis ( 43) = te pergente

. - ,, , :. () ( ).. ( ) ( ) ( ).. , . , .

- quod Asiam vidit ( 30) = Asia visa- Quod ut praedones animadverterunt ( 34) = eo animadverso- Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt ( 34) = his relatis Scipioni a domesticis- Cum dona posuissent ( 34) = donis positis- cum ad eum magnum pondus attulissent ( 36) = magno pondere allato ad eum a Samnitibus.- cum viri sui consilium cognovisset ( 49) = consilio cognito- quod tonsoris praeripuisset officium ( 49) = officio tonsoris praerepto (ab ea)

*

* www.study4exams.gr/