ΜΗΣΥΦΑ 21-7-14

of 84/84
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1981 21 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 62836 Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμε− νων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1316/1983, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Ν. 1965/1991 και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 1965/1991. 2. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/127858 (ΦΕΚ 284/Β΄/05−02−2004) υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφο− ρίας φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, για την διάθεση των οποίων «δεν απαιτείται ιατρική συνταγή» (κατηγο− ρία ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)». 3. Το Π.Δ. 187/2009 (Α΄ 214). 4. Το Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄/26−01−2010), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 και τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3918/ 2011 (ΦΕΚ 31/Α΄/02−03−2011). 6. Τις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 21 και 23 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/01−03−2012). 7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221 (ΦΕΚ 1049/Β΄/29−04−2013) κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρ− μόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη νομοθεσία της Ε.Ε. στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώ− πινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευ− δεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού (L 174/1.7.2011). 8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 38907 (ΦΕΚ 1222/Β΄/14−05−2014) υπουργική απόφαση «Επικαιροποιημένος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ)». 9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 49515 (ΦΕΚ 1530/Β΄/10−06−2014) υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμά− κων». 10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 60490 (ΦΕΚ 1894/Β΄/08−07−2014) υπουργική απόφαση «Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α΄ του Ν. 3816/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 11. Τις διατάξεις των παρ. 8 και 10 της υποπαραγρά− φου ΣΤ.1 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 1 του Ν. 4254 (ΦΕΚ 85/Α΄/02−04−2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 12. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 64626/07−07−2014 έγγραφο του Προέδρου του ΕΟΦ, εισερχόμενο στο Υπουργείο Υγείας με αριθμ. Πρ Γ.Π. 60345/08−07−2014 με συνημμένη τη διευρυμένη λίστα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.. 13. Το Π.Δ. 95/2000 του Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. 14. Το Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 15. Το Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ− γών και Υφυπουργών» 89/2013 (ΦΕΚ 134/Α΄/10−06−2014). 16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα− τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνεται ο κάτωθι κατάλογος φαρμακευτικών προ− ϊόντων για τη χορήγηση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (κατηγορία ΜΗΣΥΦΑ) και διατίθενται αποκλειστικά από τα φαρμακεία. Ο κατάλογος δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις αιτήσεις των κατόχων άδειας κυκλοφορίας ή την επαναξιολόγηση του τρόπου διάθεσης από τον ΕΟΦ. 24881
 • date post

  27-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.544
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of ΜΗΣΥΦΑ 21-7-14

 • . 198121 2014

  . . 62836

  ().

  :1. 2 . 5 . 1316/1983,

  1 . 1965/1991 9 . 7 . 1965/1991.

  2. . 3/127858 ( 284//05022004) , ( ..).

  3. .. 187/2009 ( 214).4. .. 189/2009 ( 221).5. 12 . 3816/2010 (

  6//26012010), . 5 63 51 .3918/ 2011 ( 31//02032011).

  6. 19, 20, 21 23 .4052/2012 ( 41//01032012).

  7. . .3/.. 32221 ( 1049//29042013) .. , . 2001/83/ (L311/28.11.2001), 2011/62/, (L 174/1.7.2011).

  8. . . 38907 ( 1222//14052014) ().

  9. . . 49515 ( 1530//10062014) .

  10. . . 60490 ( 1894//08072014) 12 . 1 . 3816/2010, .

  11. . 8 10 .1 1 . 4254 ( 85//02042014) .4046/2012 .

  12. . . 64626/07072014 , . .. 60345/08072014 ....

  13. .. 95/2000 .

  14. .. 63/2005 ( 98) .

  15. .. , 89/2013 ( 134//10062014).

  16. , :

  ( ) .

  .

  24881

 • 24882 ( ) A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  100

  0280

  102

  2800

  0028

  0102

  9(4

  00+200

  +50)MG/TAB

  BTx16(BLIST2x8)

  N02

  BA51

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID,

  PARA

  CETA

  MOL,CAFFEINE

  LAVIPH

  ARMAE

  200

  0280

  108

  2800

  0028

  0108

  1(4

  00+200

  +50)MG/TAB

  BTx10(BLIST1x10)

  N02

  BA51

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID,

  PARA

  CETA

  MOL,CAFFEINE

  LAVIPH

  ARMAE

  300

  0280

  110

  2800

  0028

  0110

  4(4

  00+200

  +50)MG/TABBLISTx2

  TAB

  N02

  BA51

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID,

  PARA

  CETA

  MOL,CAFFEINE

  LAVIPH

  ARMAE

  400

  0280

  111

  2800

  0028

  0111

  1(4

  00+200

  +50)MG/TABBT

  x20

  (BLIST2x10

  )N02

  BA51

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID,

  PARA

  CETA

  MOL,CAFFEINE

  LAVIPH

  ARMAE

  500

  0280

  112

  2800

  0028

  0112

  8(4

  00+200

  +50)MG/TABBT

  x30

  (BLIST3x10

  )N02

  BA51

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID,

  PARA

  CETA

  MOL,CAFFEINE

  LAVIPH

  ARMAE

  600

  0790

  201

  2800

  0079

  0201

  1BISO

  LVON8MG/TABBT

  x20(BLIST1x20))

  R05C

  B02

  BROMHEXINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  BOEH

  RINGERIN

  GELHEIM

  700

  0790

  603

  2800

  0079

  0603

  3BISO

  LVON8MG/5MLFLx250M

  LR0

  5CB0

  2BR

  OMHEXINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  BOEH

  RINGERIN

  GELHEIM

  800

  0790

  704

  2800

  0079

  0704

  7BISO

  LVON8MG/TABBT

  x16(BLIST2x8)

  R05C

  B02

  BROMHEXINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  BOEH

  RINGERIN

  GELHEIM

  900

  5530

  101

  2800

  0553

  0101

  9OTR

  IVIN0,1%TUBX

  10G

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  1000

  5530

  201

  2800

  0553

  0201

  6OTR

  IVIN0,1%FLX10

  ML

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  1100

  5530

  301

  2800

  0553

  0301

  3OTR

  IVIN0,05%FLX10

  ML

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  1200

  5530

  401

  2800

  0553

  0401

  0OTR

  IVIN0.1%W

  /VFLx10

  ML

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  1300

  5530

  601

  2800

  0553

  0601

  4OTR

  IVIN(M

  ENTH

  OL)0.1%FLx10

  ML

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  1400

  5530

  801

  2800

  0553

  0801

  8

  OTR

  IVIN(P

  RESERV

  ATIVEFRE

  E)

  ()0,05

  %W/V

  BTxFLx5M

  L(71DOSES

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  1500

  5530

  901

  2800

  0553

  0901

  5

  OTR

  IVIN(P

  RESERV

  ATIVEFRE

  E)(

  )0,1%

  W/V

  BTXFLX10

  ML(71

  DOSES

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  1600

  5531

  001

  2800

  0553

  1001

  1

  OTR

  IVIN(M

  ENTH

  OLPR

  ESER

  VATIVEFRE

  E)

  ()0,1%

  W/V

  FLX1

  0ML(71DOSES+

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  1700

  5531

  101

  2800

  0553

  1101

  8

  OTR

  IVINM

  OISTU

  RISINGFORM

  ULA

  ()

  0,1%

  w/v(0,14m

  g/do

  se)FLx10

  ML(71

  DOSES

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINE HYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

 • ( ) 24883

  A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  1800

  5531

  201

  2800

  0553

  1201

  5

  OTR

  IVIN(

  )MOISTU

  RISING

  FORM

  ULA()(0,05%

  (0,035

  mg/DOSE)FLX10

  ML

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  1900

  5531

  301

  2800

  0553

  1301

  2OTR

  IVIN()(M

  OISTU

  RISING

  FORM

  ULA)0

  ,05%(W

  /V)B

  OTTLEX10

  ML

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  2000

  5531

  401

  2800

  0553

  1401

  9OTR

  IVINM

  OISTU

  RISINGFORM

  ULA0,1%

  W/VBOTTLEX10

  ML

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  2100

  5531

  501

  2800

  0553

  1501

  6OTR

  IVIN(M

  OISTU

  RISINGFORM

  ULA)(0,1%

  (W/V)B

  OTTLEX1

  0ML

  R01A

  A07

  XYLO

  METAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  2200

  8560

  201

  2800

  0856

  0201

  8STRE

  PSILS(HONEY+LEM

  ON)

  (1,2+0,6)M

  G/LOZ

  x24(BLIST2x12)

  R02A

  A03

  DICHLO

  ROBE

  NZYLALCOHOL,

  AMYLMETACR

  ESOL

  2300

  8560

  204

  2800

  0856

  0204

  9STRE

  PSILS(HONEY+LEM

  ON)

  (1,2+0,6)M

  G/LOZBT

  x36(BLIST3x12)

  R02A

  A03

  DICHLO

  ROBE

  NZYLALCOHOL,

  AMYLMETACR

  ESOL

  2400

  8560

  304

  2800

  0856

  0304

  6STRE

  PSILS(LEM

  ONSUGARFREE)

  (1,2+0,6)M

  G/LOZBT

  x16(BLIST2x8LOZ)

  R02A

  A03

  DICHLO

  ROBE

  NZYLALCOHOL,

  AMYLMETACR

  ESOL

  2500

  8560

  306

  2800

  0856

  0306

  0STRE

  PSILS(LEM

  ONSUGARFREE)

  (1,2+0,6)M

  G/LOZBT

  x24(BLIST2x12

  LOZ)

  R02A

  A03

  DICHLO

  ROBE

  NZYLALCOHOL,

  AMYLMETACR

  ESOL

  2600

  8560

  406

  2800

  0856

  0406

  7STRE

  PSILS(CLASSIC)(1,2+0,6)MG/LOZ

  BTx24(2B

  LISTx12LOZ)

  R02A

  A03

  DICHLO

  ROBE

  NZYLALCOHOL,

  AMYLMETACR

  ESOL

  2700

  8560

  506

  2800

  0856

  0506

  4CO

  OLSTRE

  PSILSCOOL(1,2+0,6)M

  G/LOZ

  BTx24(BLIST2x12

  LOZ)

  R02A

  A03

  DICHLO

  ROBE

  NZYL ALCOHOL,

  AMYLMETACR

  ESOL

  2800

  8560

  704

  2800

  0856

  0704

  4STRE

  PSILSSTRA

  WBE

  RRYSU

  GARFREE

  (1,2+0,6)M

  G/LOZBT

  x16LO

  ZR0

  2AA03

  DICHLO

  ROBE

  NZYLALCOHOL,

  AMYLMETACR

  ESOL

  2900

  8560

  706

  2800

  0856

  0706

  8STRE

  PSILSSTRA

  WBE

  RRYSU

  GARFREE

  (1,2+0,6)M

  G/LOZBT

  x24LO

  ZR0

  2AA03

  DICHLO

  ROBE

  NZYLALCOHOL,

  AMYLMETACR

  ESOL

  3000

  8640

  102

  2800

  0864

  0102

  3ALG

  ESALSU

  RACT

  IVE10

  %+1%(W

  /W)

  TUBx10

  0G

  M02

  AC

  SALICY

  LICACID,D

  IETH

  YLAMINE,

  MYR

  TECA

  INE

  PHARM

  ASELECT

  INTERN

  ATIONAL

  BETEILIGUNGSGMBH

  ,AUST

  3101

  1510

  101

  2800

  1151

  0101

  6EKSVASEX4

  0G

  R05X

  CAMPH

  OR,TURP

  ENTINEOIL,

  MEN

  THOL,EUCA

  LYPTUSOIL,

  MYR

  ISTICAOIL,CED

  ARWOODOIL,

  THYM

  OL

  ERFA

  R

  ..

  3201

  2610

  201

  2800

  1261

  0201

  9EV

  IOL1

  00MG/CAP

  x20(B

  LIST2x10)

  A11

  HA03

  DLALFATOCO

  PHER

  YLACE

  TATE

  GAPA.E.

  3301

  2610

  301

  2800

  1261

  0301

  6EV

  IOL2

  00MG/CAPBT

  X20

  A11

  HA03

  DLATOCO

  FERO

  LACE

  TATE

  GAPA.E.

  3401

  4910

  201

  2800

  1491

  0201

  0BR

  UFEN200

  MG/TABBT

  X30(BLIST3X1

  0)M01

  AE01

  IBUPR

  OFEN

  ABB

  OTTLABO

  RATO

  RIES

 • 24884 ( ) A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  3501

  7940

  301

  2800

  1794

  0301

  9BE

  TADINE1%FLX24

  0ML

  A01

  AB1

  1PO

  VIDONEIODINE

  LAVIPH

  ARMAE

  3601

  7940

  801

  2800

  1794

  0801

  4BE

  TADINE4%FLx10

  0ML

  D11

  AC0

  6PO

  VIDONEIODINE

  LAVIPH

  ARMAE

  3701

  7941

  001

  2800

  1794

  1001

  7BE

  TADINE5%TUBX30

  GD08

  AG02

  POVIDONEIODINE

  LAVIPH

  ARMAE

  3802

  2830

  101

  2800

  2283

  0101

  3FENISTIL0

  ,1%(W

  /W)x30G

  D04

  AA13

  DIM

  ETINDEN

  EMALEATE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  3902

  2830

  802

  2800

  2283

  0802

  9FENISTIL0

  ,1%(W/V)FLx8ML

  D04

  AA13

  DIM

  ETINDEN

  EMALEATE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  4002

  3280

  101

  2800

  2328

  0101

  1DEPON500

  MG/TABBT

  x20(BLIST2x10)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  4102

  3280

  202

  2800

  2328

  0202

  5DEPON500

  MG/TABx10

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  4202

  3280

  203

  2800

  2328

  0203

  2DEPON500

  MG/TAB

  x20(2TUBE

  Sx10

  )N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  4302

  3280

  401

  2800

  2328

  0401

  2DEPON200

  MG/SUP

  x6(FO

  ILS)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  4402

  3280

  501

  2800

  2328

  0501

  9DEPON600

  MG/SUPPx6(FO

  ILS)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  4502

  3280

  602

  2800

  2328

  0602

  3DEPON120

  MG/5MLFLx120

  ML

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  4602

  3280

  603

  2800

  2328

  0603

  0DEPON120

  MG/5MLFLx150

  ML

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  4702

  3280

  801

  2800

  2328

  0801

  0DEPONM

  AXIMUM1G/TABBTx8(

  STRIPS)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  4802

  3280

  802

  2800

  2328

  0802

  7DEPONM

  AXIMUM1G/TABBT

  xTU

  Bx8

  TAB

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  4902

  3280

  901

  2800

  2328

  0901

  7DEPON500

  MG/TABBT

  x16(BLISTER2x8)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  5002

  3280

  902

  2800

  2328

  0902

  4DEPON500

  MG/TABBT

  x20(BLISTER2x10)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  5102

  3281

  001

  2800

  2328

  1001

  3DEPON(O

  DIS)5

  00MG/TABBT

  x8N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  5202

  3281

  005

  2800

  2328

  1005

  1DEPON(O

  DIS)5

  00MG/TABBT

  x16

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  BRISTO

  LMYERSSQUIBB

  A.E.

  5302

  7320

  402

  2800

  2732

  0402

  4TA

  NTU

  MVER

  DE5%TUBX

  100G

  M02

  AA05

  BENZYDAMINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

 • ( ) 24885

  A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  5402

  7320

  501

  2800

  2732

  0501

  4TA

  NTU

  MVER

  DE0,5%W/WTUBX

  50G

  A01

  AD02

  BENZYDAMINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  5502

  7320

  701

  2800

  2732

  0701

  8TA

  NTU

  MVER

  DE0,15

  %(W

  /V)FLx15

  0ML

  A01

  AD02

  BENZYDAMINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  5602

  7320

  702

  2800

  2732

  0702

  5TA

  NTU

  MVER

  DE0,15

  %(W

  /V)FLx25

  0ML

  A01

  AD02

  BENZYDAMINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  5702

  7321

  001

  2800

  2732

  1001

  8TA

  NTU

  MVER

  DE3M

  G/LOZBT

  X20(10

  A01

  AD02

  BENZYDAMINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  5802

  9690

  101

  2800

  2969

  0101

  6DOLAL5

  00MG/TABBT

  X20(BLIST2X1

  0)N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  ALAPISABE

  E59

  0296

  90201

  2800

  2969

  0201

  3DOLAL1

  25MG/5MLFLX1

  00ML

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  ALAPISABE

  E60

  0296

  90301

  2800

  2969

  0301

  0DOLAL1

  50MG/SUPBT

  X6(FO

  IST)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  ALAPISABE

  E61

  0296

  90401

  2800

  2969

  0401

  7DOLAL2

  50MG/SUPPBTX6(FOIST)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  ALAPISABE

  E62

  0322

  40201

  2800

  3224

  0201

  2RE

  UMADOLO

  R1%TUBX

  50G

  M02

  AA23

  INDOMETACIN

  BROS...

  6303

  3550

  101

  2800

  3355

  0101

  6NUJOL1

  00%FLX24

  0ML

  A06

  AA01

  PARA

  FFIN,LIQUID

  MER

  CKSHARP&DOHME

  .....

  ..M

  SD

  .....

  6403

  6390

  301

  2800

  3639

  0301

  1HIBITANE0,5%(W

  /V)FLx50

  0ML

  D08

  AC0

  2CH

  LORH

  EXIDINEGLU

  CONATE

  CANA.E.

  6503

  6390

  302

  2800

  3639

  0302

  8HIBITANE0,5%(W

  /V)FLx25

  0ML

  D08

  AC0

  2CH

  LORH

  EXIDINEGLU

  CONATE

  CANA.E.

  6603

  6390

  501

  2800

  3639

  0501

  5HIBITANE1%TUBx50

  GD08

  AC0

  2CH

  LORH

  EXIDINEGLU

  CONATE

  CANA.E.

  6703

  6390

  602

  2800

  3639

  0602

  9HIBITANE4%(W/V)FLx10

  00ML

  D08

  AC0

  2CH

  LORH

  EXIDINEGLU

  CONATE

  CANA.E.

  6803

  6390

  603

  2800

  3639

  0603

  6HIBITANE4%(W/V)FLx25

  0ML

  D08

  AC0

  2CH

  LORH

  EXIDINEGLU

  CONATE

  CANA.E.

 • 24886 ( ) A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  6903

  9570

  101

  2800

  3957

  0101

  2FA

  NTERSOL2

  %TUBX

  30G

  D01

  AC0

  2MICONAZO

  LENITRA

  TE

  PRO

  EL

  .

  7004

  1480

  101

  2800

  4148

  0101

  3ALU

  DRO

  X(307

  +103

  )MG/5MLF

  Lx30

  0ML

  A02

  AD01

  ALU

  MINIUMHYD

  ROXIDEGEL,

  MAGNESIAM

  AGMA(1

  0%M

  GO)

  PFIZER..

  7104

  1480

  201

  2800

  4148

  0201

  0ALU

  DRO

  X(233

  +83,46

  )MG/TAB

  BTx60(BLIST6x10

  )

  A02

  AD01

  HYD

  RATEDALU

  MINASUCR

  OSE

  POWDER(1

  ,1),MAGNESIUM

  HYD

  ROXIDE,HYD

  RATEDALU

  MINA

  SUCR

  OSEPOWDER(1

  ,1),MAGNESIUM

  HYD

  ROXIDE

  PFIZER..

  7204

  1670

  301

  2800

  4167

  0301

  8ASPIRIN500

  MG/TAB2

  0(BLIST2X1

  0)N02

  BA01

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  BAYER

  7304

  1670

  401

  2800

  4167

  0401

  5ASPIRIN100

  MG/TAB

  x20(BLIST2x10)

  B01A

  C06

  ACE

  TYLSALICY

  LIC ACID

  BAYER

  7404

  1670

  501

  2800

  4167

  0501

  2ASPIRIN500

  MG/TABBT

  x10(BLIST5x2)

  N02

  BA01

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  BAYER

  7504

  1670

  901

  2800

  4167

  0901

  0ASPIRIN500

  MG/TABBT

  x12

  N02

  BA01

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  BAYER

  7604

  1671

  001

  2800

  4167

  1001

  6ASPIRIN500

  MG/SACH

  ETBTx10SA

  CHETS

  N02

  BA01

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  BAYER

  7704

  2640

  101

  2800

  4264

  0101

  0MAALO

  X(200

  +200

  )MG/TAB

  x50(BLIST

  5x10

  )A02

  AD01

  MAGNESIUMHYD

  ROXIDE,

  ALU

  MINIUMHYD

  ROXIDEGEL

  SANOFIAVE

  NTISAEB

  E

  7804

  2640

  201

  2800

  4264

  0201

  7MAALO

  X(400

  +400

  )MG/TAB

  x50(BLIST

  5x10

  )A02

  AD01

  MAGNESIUMHYD

  ROXIDE,

  ALU

  MINIUMHYD

  ROXIDEGEL

  SANOFIAVE

  NTISAEB

  E

  7904

  2640

  302

  2800

  4264

  0302

  1MAALO

  X(200

  +114

  )MG/5M

  LFLx500M

  LA02

  AD01

  MAGNESIUMHYD

  ROXIDE,

  ALU

  MINIUMOXIDE

  SANOFIAVE

  NTISAEB

  E

  8004

  2860

  101

  2800

  4286

  0101

  2LYSO

  PAINEBTX20

  R02A

  BBA

  CITR

  ACIN,LYSOZYME,PAPA

  INBO

  EHRINGERIN

  GELHEIM

  8104

  4770

  101

  2800

  4477

  0101

  4SEPTOBO

  RE0.1%+1%FLX10

  ML

  S01G

  A51

  NAPH

  AZO

  LINENITRA

  TE,B

  ORICACID

  ..

  8204

  6180

  101

  2800

  4618

  0101

  1SIMEC

  OM

  INTFLAVO

  UR

  (25+28

  2+85

  )MG/TABBT

  X60(FO

  IST6X

  10)

  A02

  AF02

  DIM

  ETICONE,ACT

  IVATED,A

  LUMINIUM

  HYD

  ROXIDEMAGNESIUMCARB

  ONATE

  CODRIEDGEL,M

  AGNESIUM

  HYD

  ROXIDE

  PFIZER..

  8304

  6180

  103

  2800

  4618

  0103

  5SIMEC

  OM

  INTFLAVO

  UR

  (25+28

  2+85

  )MG/TABBT

  X60(BLIST4X

  15)

  A02

  AF02

  DIM

  ETICONE,ACT

  IVATED,A

  LUMINIUM

  HYD

  ROXIDEMAGNESIUMCARB

  ONATE

  CODRIEDGEL,M

  AGNESIUM

  HYD

  ROXIDE

  PFIZER..

 • ( ) 24887

  A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  8404

  6180

  302

  2800

  4618

  0302

  2SIMEC

  OLEM

  ONFLAVO

  UR

  (25+28

  2+85

  )MG/TABBT

  X60(BL.4X15)

  A02

  AF02

  DIM

  ETHICONEACT

  IVATED,

  ALU

  MINIUMHYD

  ROXIDEMAGNESIUM

  CARB

  ONATECODRIEDGEL,

  MAGNESIUMHYD

  ROXIDE

  PFIZER..

  8504

  6180

  304

  2800

  4618

  0304

  6SIMEC

  OLEM

  ONFLAVO

  UR

  (25+28

  2+85

  )MG/TABBT

  X60(FO

  IST6X

  10)

  A02

  AF02

  DIM

  ETHICONEACT

  IVATED,

  ALU

  MINIUMHYD

  ROXIDEMAGNESIUM

  CARB

  ONATECODRIEDGEL,

  MAGNESIUMHYD

  ROXIDE

  PFIZER..

  8604

  8010

  101

  2800

  4801

  0101

  7PH

  ARM

  ATO

  NGER

  IATR

  ICx30

  (BLIST

  3x10

  )

  A11

  JC

  THIAMINEMONONITRA

  TE,R

  ETINOL

  PALM

  ITATE,R

  IBOFLAVIN,D

  EANOL

  BITA

  RTRA

  TE,PYR

  IDOXINE

  HYD

  ROCH

  LORIDE,ASCORB

  ICACID,DL

  ALFATOCO

  PHER

  YL

  ACE

  TATE,ERG

  OCA

  LCIFER

  OL,NICOTINA

  MIDE,CA

  LCIUM

  PANTO

  THEN

  ATE,RUTO

  SIDE,GINSENG

  EXTR

  ACTG115

  ,FER

  ROUSSU

  LFATE,

  DIHYD

  RATE,CALCIUMPHOSPH

  BOEH

  RINGERIN

  GELHEIM

  8705

  2060

  103

  2800

  5206

  0103

  3VICK

  SVA

  PORU

  BVASEx100G

  R05X

  CAMPH

  OR,M

  ENTH

  OL,THYM

  OL,

  EUCA

  LYPTUSOIL,TURP

  ENTINEOIL

  &

  8805

  2750

  101

  2800

  5275

  0101

  5DEEPHEA

  TTUBX

  67G

  R05X

  MEN

  THOL,EUCA

  LYPTUSOIL,M

  ETHYL

  SALICY

  LATE,TURP

  ENTINEOIL

  ..

  8905

  2750

  102

  2800

  5275

  0102

  2DEEPHEA

  TTUBX1

  00G

  R05X

  MEN

  THOL,EU

  CALYPTUSOIL,M

  ETHYL

  SALICY

  LATE,TURP

  ENTINEOIL

  ..

  9005

  2760

  102

  2800

  5276

  0102

  9MEN

  THOLATU

  MV

  ASEX3

  0GR0

  5XCA

  MPH

  OR,MEN

  THOL,METHYL

  SALICY

  LATE

  ..

  9106

  0500

  101

  2800

  6050

  0101

  7DRIMEN50M

  G/TAB1

  00R0

  6AA02

  DIM

  ENHYD

  RINATE

  COUPABE

  E92

  0605

  00102

  2800

  6050

  0102

  4DRIMEN50M

  G/TABBT

  X10

  R06A

  A02

  DIM

  ENHYD

  RINATE

  COUPABE

  E93

  0605

  00103

  2800

  6050

  0103

  1DRIMEN50M

  G/TABBT

  X30(3B

  LISTX1

  0)R0

  6AA02

  DIM

  ENHYD

  RINATE

  COUPABE

  E94

  0625

  40501

  2800

  6254

  0501

  7MUSCORIL0.25%TUBX

  40G

  M02

  AX1

  0TH

  IOCO

  LCHICOSIDE

  SANOFIAVE

  NTISAEB

  E

  9506

  2600

  101

  2800

  6260

  0101

  0MILKOFMAGNESIA425

  MG/5ML

  FLX3

  40ML

  A02

  AA04

  MAGNESIUMHYD

  ROXIDE

 • 24888 ( ) A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  9606

  4430

  101

  2800

  6443

  0101

  7PEPSAMAR40

  0MG/TABx50

  A02

  AB0

  4SO

  DIUMPOLYHYD

  ROXYALU

  MINIUM

  MONOCA

  RBONATEHEXITOLCO

  MPLEX

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  9706

  6210

  101

  2800

  6621

  0101

  9/

  0,6G

  /SUP

  x10

  A06

  AX0

  1GLYCE

  ROL

  ..&..

  9806

  6210

  201

  2800

  6621

  0201

  6

  /

  1,2G

  /SUP

  x10

  A06

  AX0

  1GLYCE

  ROL

  ..&..

  9906

  6210

  301

  2800

  6621

  0301

  3

  /2,4G/SUP

  x10

  A06

  AX0

  1GLYCE

  ROL

  ..&..

  100

  0662

  10401

  2800

  6621

  0401

  0

  /2,4G/DOSE(2,5ML)

  BTx2FLx2,5ML

  A06

  AG04

  GLYCE

  ROL

  ..&..

  101

  0662

  10501

  2800

  6621

  0501

  7

  /2,1G/DOSE(2,5ML)

  BTx2FLx2,5M

  LA06

  AG04

  GLYCE

  ROL

  ..&..

  102

  0662

  10601

  2800

  6621

  0601

  4

  /1,8G/DOSE(2,5ML)

  BTx2FLx2,5ML

  A06

  AG04

  GLYCE

  ROL

  ..&..

  103

  0703

  70101

  2800

  7037

  0101

  7PYRA

  LVEX1%+5%W

  /VFLx10M

  LA01

  AD05

  SALICY

  LICACID,EXTRA

  CTUMRHEI

  MED

  APHARM

  ACE

  UTICA

  LS

  S.A.,GRE

  ECE

  104

  0719

  50101

  2800

  7195

  0101

  4BISO

  RAL0

  ,066

  %+0,050

  %FLx10

  0ML

  R02A

  A20

  BENZO

  CAINE,CETYLPYRIDINIUM

  CHLO

  RIDE

  .&.

  /

  .."INTE

  105

  0719

  50301

  2800

  7195

  0301

  8BISO

  RAL(0,66

  +5)M

  G/LOZx20

  R02A

  A20

  BENZO

  CAINE,CE

  TYLPYR

  IDINIUM

  CHLO

  RIDE

  .&.

  /

  .."INTE

  106

  0768

  60101

  2800

  7686

  0101

  7OCU

  LOSA

  N0,005

  %+0,02%FLx10

  ML

  S01G

  A51

  NAPH

  AZO

  LINENITRA

  TE,ZINCSU

  LFATE

  LABO

  RATO

  IRESTHEA

  ,FRANCE

  107

  0856

  00101

  2800

  8560

  0101

  9BR

  ONHAL4M

  G/5MLFLX1

  00ML

  R05C

  B02

  BROMHEXINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  HELP

  108

  0901

  50103

  2800

  9015

  0103

  7DULCOLAX10

  MG/SUPBT

  x10(FOIST2x5)

  A06

  AB0

  2BISA

  CODYL

  BOEH

  RINGERIN

  GELHEIM

  109

  0901

  50206

  2800

  9015

  0206

  5DULCOLAX5M

  G/TABBT

  x40

  A06

  AB0

  2BISA

  CODYL

  BOEH

  RINGERIN

  GELHEIM

  110

  0918

  70201

  2800

  9187

  0201

  4AQUARIUS2%(W/V)FLx60

  ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LEDEM

  OABE

  E11

  109

  1870

  202

  2800

  9187

  0202

  1AQUARIUS2%(W/V)FLx12

  0ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LEDEM

  OABE

  E

  112

  0919

  30301

  2800

  9193

  0301

  2DAKTARIN2%W

  /WTUBx30

  GD01

  AC0

  2MICONAZO

  LENITRA

  TEJOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

 • ( ) 24889

  A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  113

  0919

  30601

  2800

  9193

  0601

  3DAKTARIN2%(W/W

  )FLx20G

  D01

  AC0

  2MICONAZO

  LENITRA

  TEJOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  114

  0919

  30701

  2800

  9193

  0701

  0DAKTARIN2%W

  /VFLx30M

  LD01

  AC0

  2MICONAZO

  LEJOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  115

  0919

  30801

  2800

  9193

  0801

  7DAKTARIN2%(W/W

  )FLx40G

  A07

  AC0

  1MICONAZO

  LEJOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  116

  0961

  40301

  2800

  9614

  0301

  2ILGEM2%FLX60

  ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LERA

  FARMA.E.B.E.

  117

  0961

  40302

  2800

  9614

  0302

  9ILGEM2%FLX12

  0ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LERA

  FARMA.E.B.E.

  118

  0962

  30101

  2800

  9623

  0101

  0ZA

  BYSEPT0.02%

  +0.005

  %FLX12

  ML

  S01G

  A51

  ZINCSU

  LFATEHEPTA

  HYD

  RATE,

  NAPH

  AZO

  LINENITRA

  TERA

  FARMA.E.B.E.

  119

  0991

  80101

  2800

  9918

  0101

  7VICK

  SINHALER(0,39+0,39

  )G/

  R05X

  CAMPH

  OR,MEN

  THOL

  &

  120

  0998

  80101

  2800

  9988

  0101

  0CO

  UNTERP

  AIN(1

  00+13+54

  )MG/G

  TUBX

  30G

  M02

  AC

  METHYL

  SALICY

  LATE,EUGEN

  OL,MEN

  THOL

  PHARM

  ASW

  ISSCE

  SKA

  REPU

  BLIKAS.R.O.,CZEC

  H

  REPU

  BLIC

  121

  0998

  80107

  2800

  9988

  0107

  2CO

  UNTERP

  AIN(1

  00+13+54

  )MG/G

  TUBX

  100G

  M02

  AC

  METHYL

  SALICY

  LATE,EUGEN

  OL,MEN

  THOL

  PHARM

  ASW

  ISSCE

  SKA

  REPU

  BLIKAS.R.O.,CZEC

  H

  REPU

  BLIC

  122

  1002

  50101

  2801

  0025

  0101

  8SPER

  SALLER

  G0,05%

  +0,04%W/V

  FLx10M

  LS01G

  A52

  ANTA

  ZOLINE

  HYD

  ROCH

  LORIDE,TETR

  YZOLINE

  HYD

  ROCH

  LORIDE

  LABO

  RATO

  IRESTHEA

  ,FRANCE

  123

  1009

  40101

  2801

  0094

  0101

  4TINSO

  LE10%W

  /VFLx30M

  LD08

  AG02

  POVIDONEIODINE

  124

  1009

  40102

  2801

  0094

  0102

  1TINSO

  LE10%W

  /VFLx24

  0ML

  D08

  AG02

  POVIDONEIODINE

  125

  1009

  40201

  2801

  0094

  0201

  1TINSO

  LE1%(W/V)FLx24

  0ML

  A01

  AB1

  1PO

  VIDONEIODINE

  126

  1035

  10401

  2801

  0351

  0401

  9EG

  ICALM900

  (500

  )MG/SACH

  ETBTX20

  SACH

  ETS

  N02

  BA01

  ACE

  TYLSALICY

  LATELYSINE

  SANOFIAVE

  NTISAEB

  E

  127

  1035

  10601

  2801

  0351

  0601

  3EG

  ICALM288

  (160

  )MG/SACH

  ETBTX30

  SACH

  ETS

  B01A

  C06

  ACE

  TYLSALICY

  LATELYSINE

  SANOFIAVE

  NTISAEB

  E

  128

  1035

  10701

  2801

  0351

  0701

  0EG

  ICALM540

  (300

  )MG/SACH

  ETBTx30

  SACH

  ETS

  B01A

  C06

  ACE

  TYLSALICY

  LATELYSINE

  SANOFIAVE

  NTISAEB

  E

  129

  1061

  80101

  2801

  0618

  0101

  2CA

  STOROILARO

  MATIC99

  ,4%W

  /W

  FLX5

  0GA06

  AB0

  5CA

  STOROIL

  NI T

  HE...

  .&

  130

  1061

  80102

  2801

  0618

  0102

  9CA

  STOROILARO

  MATIC99

  ,4%W

  /W

  FLX3

  0GA06

  AB0

  5CA

  STOROIL

  NIT

  HE...

  .&

 • 24890 ( ) A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  131

  1062

  40202

  2801

  0624

  0202

  7VE

  RSALBA3%TUBx80G

  M02

  AA11

  BENDAZA

  CANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  132

  1122

  00401

  2801

  1220

  0401

  7CA

  NESTEN1%TUBx20

  GD01

  AC0

  1CLOTR

  IMAZO

  LEBA

  YER

  133

  1122

  00601

  2801

  1220

  0601

  1CA

  NESTEN1%FLx20M

  LD01

  AC0

  1CLOTR

  IMAZO

  LEBA

  YER

  134

  1145

  00101

  2801

  1450

  0101

  7VA

  SELINEOXYDEDEZINC/NIT

  HE

  (90+10

  )%BTX1TUBX

  18G

  D02

  AB

  WHITESO

  FTPARA

  FFIN,ZINCOXIDE

  NIT

  HE...

  .&

  135

  1145

  00102

  2801

  1450

  0102

  4VA

  SELINEOXYDEDEZINC/NIT

  HE

  (90+10

  )%BTX12

  TUBX

  18G

  D02

  AB

  WHITESO

  FTPARA

  FFIN,ZINCOXIDE

  NIT

  HE.. .

  .&

  136

  1166

  00102

  2801

  1660

  0102

  7KA

  LMALINEAC(500

  +30)MG/TABBT

  x200

  (BLIST2x100

  )N02

  BA51

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID,CAFFEINE

  COUPABE

  E

  137

  1166

  00103

  2801

  1660

  0103

  4KA

  LMALINEAC(500

  +30)MG/TABBT

  x8

  (BLIST)

  N02

  BA51

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID,CAFFEINE

  COUPABE

  E

  138

  1166

  00105

  2801

  1660

  0105

  8KA

  LMALINEAC(500

  +30)MG/TABBT

  x16

  (BLIST2x8)

  N02

  BA51

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID,CAFFEINE

  COUPABE

  E

  139

  1190

  00101

  2801

  1900

  0101

  7VA

  SELINEPU

  RE/N

  ITHE10

  0%VASEX5

  0GD02

  AC

  WHITESO

  FTPARA

  FFIN

  NIT

  HE...

  .&

  140

  1190

  00102

  2801

  1900

  0102

  4VA

  SELINEPU

  RE/N

  ITHE10

  0%

  BTX1

  2VASESX50

  GD02

  AC

  WHITESO

  FTPARA

  FFIN

  NI T

  HE...

  .&

  141

  1190

  00103

  2801

  1900

  0103

  1VA

  SELINEPU

  RE/N

  ITHE10

  0%VASEX1

  00G

  D02

  AC

  WHITESO

  FTPARA

  FFIN

  NIT

  HE...

  .&

  142

  1190

  00104

  2801

  1900

  0104

  8VA

  SELINEPU

  RE/N

  ITHE10

  0%

  BTX1

  2VASESX10

  0GD02

  AC

  WHITESO

  FTPARA

  FFIN

  NIT

  HE...

  .&

  143

  1190

  00105

  2801

  1900

  0105

  5VA

  SELINEPU

  RE/N

  ITHE10

  0%

  BTX1

  TUBX

  17G

  D02

  AC

  WHITESO

  FTPARA

  FFIN

  NIT

  HE...

  . &

  144

  1190

  00106

  2801

  1900

  0106

  2VA

  SELINEPU

  RE/N

  ITHE10

  0%

  BTX1

  2TUBX

  17G

  D02

  AC

  WHITESO

  FTPARA

  FFIN

  NIT

  HE...

  .&

  145

  1190

  00107

  2801

  1900

  0107

  9VA

  SELINEPU

  RE/N

  ITHE10

  0%

  BTX2

  4TUBX

  17G

  D02

  AC

  WHITESO

  FTPARA

  FFIN

  NIT

  HE...

  .&

  146

  1190

  00108

  2801

  1900

  0108

  6VA

  SELINEPU

  RE/N

  ITHE10

  0%

  BTX1

  TUBX

  25G

  D02

  AC

  WHITESO

  FTPARA

  FFIN

  NIT

  HE...

  .&

  147

  1193

  50501

  2801

  1935

  0501

  7NAPR

  OSYN10%TUBX

  50G

  M02

  AA12

  NAPR

  OXEN

  ..

  148

  1208

  10102

  2801

  2081

  0102

  9VICK

  SVA

  POSPRA

  Y0,05

  %

  FLX1

  7.5M

  L(

  )R0

  1AA05

  OXYMETAZO

  LINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  &

  149

  1208

  20101

  2801

  2082

  0101

  9VA

  LMANE12

  5MG/TABBT

  x20

  N05

  CM09

  VALERIANEXTRA

  CTABB

  OTTLABO

  RATO

  RIES

 • ( ) 24891

  A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  150

  1210

  00101

  2801

  2100

  0101

  0CO

  UPLAXCO

  MPO

  SE

  (20.03

  +22)G/FL(25

  0G)FLX25

  0GA06

  AD10

  TART

  ARICACID,SODIUM

  BICA

  RBONATE

  COUPABE

  E

  151

  1210

  40101

  2801

  2104

  0101

  8VA

  SELINEBO

  RIQUE/NIT

  HE(90+10

  )%

  BTX1

  TUBX

  18G

  D08

  AD

  WHITESO

  FTPARA

  FFIN,BORICACID

  NIT

  HE...

  .&

  152

  1210

  40102

  2801

  2104

  0102

  5VA

  SELINEBO

  RIQUE/NIT

  HE(90+10

  )%

  BTX1

  2TUBX

  18G

  D08

  AD

  WHITESO

  FTPARA

  FFIN,BORICACID

  NIT

  HE...

  .&

  153

  1228

  80701

  2801

  2288

  0701

  7VO

  LTARE

  NEMULG

  EL1%W

  /WTUB(ALU

  )x10

  0GR

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACDIAETHYLAMMONIUM

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  154

  1228

  80703

  2801

  2288

  0703

  1VO

  LTARE

  NEMULG

  EL1%W

  /WBTx1

  PUMP

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACDIAETHYLAMMONIUM

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  155

  1228

  80705

  2801

  2288

  0705

  5VO

  LTARE

  NEMULG

  EL1%W

  /WTUB

  (LAMINATED

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACDIAETHYLAMMONIUM

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  156

  1228

  80706

  2801

  2288

  0706

  2VO

  LTARE

  NEMULG

  EL1%W

  /WTUB

  (LAMINATED

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACDIAETHYLAMMONIUM

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  157

  1228

  80707

  2801

  2288

  0707

  9VO

  LTARE

  NEMULG

  EL1%W

  /WTUB

  (LAMINATED

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACDIAETHYLAMMONIUM

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  158

  1228

  81102

  2801

  2288

  1102

  1VO

  LTARE

  N4%W

  /Wbottlex25G

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACSO

  DIUM

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  159

  1233

  60101

  2801

  2336

  0101

  3SINEC

  OD4.6MG/M

  LFLX1

  5ML

  R05D

  B13

  BUTA

  MIRATECITRA

  TENOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  160

  1233

  60201

  2801

  2336

  0201

  0SINEC

  OD3.9MG/5MLFLX1

  25ML

  R05D

  B13

  BUTA

  MIRATECITRA

  TENOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  161

  1233

  60401

  2801

  2336

  0401

  4SINEC

  OD30MG/TABBTX10

  R05D

  B13

  BUTA

  MIRATECITRA

  TENOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  162

  1233

  60501

  2801

  2336

  0501

  1SINEC

  OD7,5MG/5MLF

  Lx20

  0ML

  R05D

  B13

  BUTA

  MIRATECITRA

  TENOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  163

  1233

  60502

  2801

  2336

  0502

  8SINEC

  OD7,5MG/5MLF

  Lx25

  0ML

  R05D

  B13

  BUTA

  MIRATECITRA

  TENOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  164

  1246

  70101

  2801

  2467

  0101

  4GLYCE

  RINESU

  PPOSITO

  RIES/N

  ITHE

  640M

  G/SUP1

  0A06

  AX0

  1GLYCE

  ROL

  NIT

  HE...

  .&

  165

  1246

  70201

  2801

  2467

  0201

  1GLYCE

  RINESU

  PPOSITO

  RIES/N

  ITHE

  1280

  MG/SUP1

  0A06

  AX0

  1GLYCE

  ROL

  NIT

  HE...

  .&

  166

  1246

  70301

  2801

  2467

  0301

  8GLYCE

  RINESU

  PPOSITO

  RIES/N

  ITHE

  2560

  MG/SUP1

  0A06

  AX0

  1GLYCE

  ROL

  NIT

  HE...

  .&

  167

  1255

  10601

  2801

  2551

  0601

  5IM

  ODIUMORIGINAL2

  MG/CAP

  x6

  (BLISTER1x6)

  A07

  DA03

  LOPERA

  MIDEHYD

  ROCH

  LORIDE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  168

  1255

  10803

  2801

  2551

  0803

  3IM

  ODIUMIN

  STANT2M

  G/TABBT

  x6(BLIST

  1x6)

  A07

  DA03

  LOPERA

  MIDEHYD

  ROCH

  LORIDE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

 • 24892 ( ) A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  169

  1264

  40401

  2801

  2644

  0401

  0DRA

  SPIRFARA

  N900(5

  00)M

  G/SACH

  ET

  BTX2

  0SACH

  ETS

  N02

  BAACE

  TYLSALICY

  LATELYSINE

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  170

  1266

  20501

  2801

  2662

  0501

  1DELIM

  ON1%TUBX

  100G

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACDIAETHYLAMMONIUM

  171

  1285

  30101

  2801

  2853

  0101

  5FA

  RAGELFORT

  ETUBX

  80G

  R05X

  ETHANOL,CA

  MPH

  OR,MEN

  THOL,METH

  YLNICOTINATE,EUCA

  LYPTUS

  OIL,TURP

  ENTINEOIL

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  172

  1294

  90101

  2801

  2949

  0101

  5MUNDISAL8

  .71%

  +0.01%BTx1TUBx15

  GA01

  AD11

  CHOLINESA

  LICY

  LATE,CETALKONIUM

  CHLO

  RIDE

  LAVIPH

  ARMAE

  173

  1307

  80101

  2801

  3078

  0101

  1DAKTODOR2%

  +1%TUBx15G

  D01

  AC2

  0MICONAZO

  LE

  NITRA

  TE,HYD

  ROCO

  RTISONE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  174

  1426

  20501

  2801

  4262

  0501

  1DRA

  PIX1%FLX24

  0ML

  A01

  AB1

  1PO

  VIDONEIODINE

  DOCT

  UM

  .&..

  175

  1462

  90101

  2801

  4629

  0101

  4HEXALEN0,1%W

  /VFLx20

  0ML

  A01

  AB1

  2HEXETIDINE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  176

  1462

  90102

  2801

  4629

  0102

  1HEXALEN0,1%W

  /VFLx40

  0ML

  A01

  AB1

  2HEXETIDINE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  177

  1462

  90401

  2801

  4629

  0401

  5HEXALENM

  ENTA0,1%W

  /VFLx20

  0ML

  A01

  AB1

  2HEXETIDINE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  178

  1521

  70101

  2801

  5217

  0101

  2RO

  IPLO

  N5%W/WTUBx10

  0G

  M02

  AA06

  ETOFENAMATE

  MED

  AM

  ANUFA

  CTURING

  GMBH

  ,COLO

  GNE,

  GER

  MANY

  179

  1521

  70201

  2801

  5217

  0201

  9RO

  IPLO

  N10%TUBx10

  0G

  M02

  AA06

  ETOFENAMATE

  MED

  AM

  ANUFA

  CTURING

  GMBH

  ,COLO

  GNE,

  GER

  MANY

  180

  1521

  70501

  2801

  5217

  0501

  0RO

  IPLO

  N10%FLx50M

  LM02

  AA06

  ETOFENAMATE

  MED

  AM

  ANUFA

  CTURING

  GMBH

  ,COLO

  GNE,

  GER

  MANY

  181

  1521

  70601

  2801

  5217

  0601

  7RO

  IPLO

  N10%W

  /WFLx10

  0GM02

  AA06

  ETOFENAMATE

  MED

  AM

  ANUFA

  CTURING

  GMBH

  ,COLO

  GNE,

  GER

  MANY

  1

 • ( ) 24893

  A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  182

  1525

  60101

  2801

  5256

  0101

  1TEARSNATU

  RALE0,1%+0,3%FLx15M

  LS01X

  A20

  DEXTR

  AN70,HYPRO

  MELLO

  SE

  183

  1525

  60102

  2801

  5256

  0102

  8TEARSNATU

  RALE0,1%+0,3%BTx24FLx0,6

  ML

  S01X

  A20

  DEXTR

  AN70,HYPRO

  MELLO

  SE

  184

  1525

  60103

  2801

  5256

  0103

  5TEARSNATU

  RALE0,1%+0,3%BTx30FLx0,6

  ML

  S01X

  A20

  DEXTR

  AN70,HYPRO

  MELLO

  SE

  185

  1545

  40301

  2801

  5454

  0301

  5OXISEPT1%(W/V)FLx24

  0ML

  A01

  AB1

  1PO

  VIDONEIODINE

  DEM

  OABE

  E

  186

  1567

  50101

  2801

  5675

  0101

  02DRO

  P12

  .5%+3.11%FLX10

  ML

  D11

  AF

  SALICY

  LICACID,CAMPH

  OR

  187

  1587

  20701

  2801

  5872

  0701

  5FELD

  ENE0,5%(W

  /W)T

  UBx50G

  M02

  AA07

  PIRO

  XICA

  MPFIZER..

  188

  1587

  20702

  2801

  5872

  0702

  2FELD

  ENE0,5%(W

  /W)T

  UBx10

  0gr

  M02

  AA07

  PIRO

  XICA

  MPFIZER..

  189

  1599

  70101

  2801

  5997

  0101

  3UNTA

  NO2%TUBX

  30G

  D01

  AC0

  2MICONAZO

  LENITRA

  TERA

  FARMA.E.B.E.

  190

  1599

  70102

  2801

  5997

  0102

  0UNTA

  NO2%TUBX

  80G

  D01

  AC0

  2MICONAZO

  LENITRA

  TERA

  FARMA.E.B.E.

  191

  1599

  70201

  2801

  5997

  0201

  0UNTA

  NO2%FLX25

  GD01

  AC0

  2MICONAZO

  LENITRA

  TERA

  FARMA.E.B.E.

  192

  1601

  60601

  2801

  6016

  0601

  5FLEFARM

  IN1%TUBX

  100G

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACDIETH

  YLAMMONIUM

  D.A.S.T.B

  IOTECH

  /

  ..D.A.S.T.B

  IOTECH

  193

  1621

  10301

  2801

  6211

  0301

  3SA

  FARO

  LMED

  ICHRO

  M7,5MG/5ML

  FLX2

  00ML

  R05D

  B13

  BUTA

  MIRATECITRA

  TEFA

  RMELLASEN

  TERP

  RISES

  LTD,CYPRU

  S

  194

  1628

  20601

  2801

  6282

  0601

  4VU

  RDON1%W

  /WTUBx10

  0G

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACDIAETHYLAMMONIUM

  HELP

  195

  1628

  21101

  2801

  6282

  1101

  8VU

  RDON1,5%W

  /WBOTTLEx15ML

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACSO

  DIUM

  HELP

  196

  1628

  21102

  2801

  6282

  1102

  5VU

  RDON1,5%W

  /WBOTTLEx30ML

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACSO

  DIUM

  HELP

  197

  1628

  21103

  2801

  6282

  1103

  2VU

  RDON1,5%W

  /WBOTTLEx60ML

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACSO

  DIUM

  HELP

  198

  1640

  10701

  2801

  6401

  0701

  6EV

  INOPO

  N1%TUBX

  100G

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACDIAETHYLAMMONIUM

  BROS...

  199

  1640

  10901

  2801

  6401

  0901

  0EV

  INOPO

  N1,5%W

  /WBTx1

  M01

  AB0

  5DICLO

  FENACSO

  DIUM

  BROS...

  200

  1640

  10902

  2801

  6401

  0902

  7EV

  INOPO

  N1,5%W

  /WBTx1

  M01

  AB0

  5DICLO

  FENACSO

  DIUM

  BROS...

  201

  1640

  10903

  2801

  6401

  0903

  4EV

  INOPO

  N1,5%W

  /WBTx1

  M01

  AB0

  5DICLO

  FENACSO

  DIUM

  BROS...

  202

  1731

  30501

  2801

  7313

  0501

  7VILO

  NIT1%(W

  /W)T

  UBx10

  0G

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACDIAETHYLAMMONIUM

  203

  1752

  70301

  2801

  7527

  0301

  4ZERO

  SPASM0.5%TUBX

  50G

  M02

  AA07

  PIRO

  XICA

  M

  PRO

  EL

  .

  204

  1763

  10101

  2801

  7631

  0101

  4MELFERU

  T10

  %TUBX

  100G

  M02

  AA06

  ETOFENAMATE

  RAFA

  RMA.E.B.E.

  205

  1763

  30201

  2801

  7633

  0201

  5BR

  ONCH

  OTU

  SSINE4M

  G/5MLFLX1

  00ML

  R05C

  B02

  BROMHEXINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  ADELCOA.E..

  ..

 • 24894 ( ) A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  206

  1770

  10401

  2801

  7701

  0401

  5PR

  OPO

  NOL0

  .5%UBX

  50G

  M02

  AA07

  PIRO

  XICA

  MHELP

  207

  1774

  90601

  2801

  7749

  0601

  1RU

  VOMINOX1%TUBX

  100G

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACDIAETHYLAMMONIUM

  RAFA

  RMA.E.B.E.

  208

  1810

  10501

  2801

  8101

  0501

  9RU

  VAMED0.5%TUBX

  50G

  M02

  AA07

  PIRO

  XICA

  MCO

  UPABE

  E

  209

  1815

  50102

  2801

  8155

  0102

  1ABB

  A2%W

  /WFLX12

  0ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LEFA

  RMELLASEN

  TERP

  RISES

  LTD,CYPRU

  S

  210

  1815

  50103

  2801

  8155

  0103

  8ABB

  A2%W

  /WFLX18

  0ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LEFA

  RMELLASEN

  TERP

  RISES

  LTD,CYPRU

  S

  211

  1826

  50301

  2801

  8265

  0301

  4PA

  INRE

  LIPTD0,5%W

  /WTUBX

  50G

  M02

  AA07

  PIRO

  XICA

  M.&

  ..

  212

  1831

  90101

  2801

  8319

  0101

  0IRIFONE5%

  W/WTUBX

  100G

  M02

  AA06

  ETOFENAMATE

  213

  1837

  10301

  2801

  8371

  0301

  2BLED

  URA

  N0.5%W

  /WTUBX

  50G

  M02

  AA07

  PIRO

  XICA

  MALAPISABE

  E21

  418

  3730

  201

  2801

  8373

  0201

  9KO

  VOTH

  ERM10%TUBX

  100G

  M02

  AA06

  ETOFENAMATE

  ALAPISABE

  E

  215

  1841

  10201

  2801

  8411

  0201

  8KA

  LMODINE (500

  +30)MG/TAB8(

  BLISTER)

  N02

  BA51

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID,CAFFEINE

  COUPABE

  E

  216

  1850

  90302

  2801

  8509

  0302

  6FU

  NGORA

  L2%W

  /WFLx12

  0ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LEJOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  217

  1850

  90402

  2801

  8509

  0402

  3FU

  NGORA

  L1%W

  /WFLx10

  0ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LEJOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  218

  1850

  90404

  2801

  8509

  0404

  7FU

  NGORA

  L1%W

  /WFLx20

  0ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LEJOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  219

  1854

  10201

  2801

  8541

  0201

  2APO

  TEL5

  00MG/TAB

  x20(BLIST10x2)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

  220

  1854

  10301

  2801

  8541

  0301

  9APO

  TEL1

  25MG/SUP5

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

  221

  1854

  10401

  2801

  8541

  0401

  6APO

  TEL 2

  50MG/SUP5

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

  222

  1854

  10501

  2801

  8541

  0501

  3APO

  TEL5

  00MG/SUP5

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

 • ( ) 24895

  A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  223

  1854

  10702

  2801

  8541

  0702

  4APO

  TEL5

  00MG/TAB1

  2(FOIST3X

  4)N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

  224

  1854

  10801

  2801

  8541

  0801

  4APO

  TEL1

  60MG/SACH

  ET10SACH

  ETN02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

  225

  1854

  10901

  2801

  8541

  0901

  1APO

  TEL5

  00MG/SACH

  ETBTX10SACH

  ETS

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

  226

  1854

  11001

  2801

  8541

  1001

  7APO

  TEL8

  0MG/SACH

  ET10SACH

  ETS

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

  227

  1854

  11101

  2801

  8541

  1101

  4APO

  TEL10

  0MG/M

  LFLX3

  0ML+

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

  228

  1854

  11201

  2801

  8541

  1201

  1APO

  TEL1

  20MG/5MLFLX6

  0ML

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

  229

  1854

  11401

  2801

  8541

  1401

  5APO

  TEL5

  00MG/TABBT

  X20(BLIST2X

  10)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

  230

  1854

  11501

  2801

  8541

  1501

  2APO

  TEL1

  20MG/5MLFLx120 M

  LN02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

  231

  1854

  11601

  2801

  8541

  1601

  9APO

  TEL1

  G/TABBT

  x8(FO

  IST2x4)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  UNIP

  HARM

  A

  232

  1863

  70102

  2801

  8637

  0102

  2CA

  RBOSYLANE(140

  +45)MG/CAP

  ()B

  Tx48CAPS

  A07

  BA01

  CHARC

  OAL,

  ACT

  IVATED,DIM

  ETICONE,CH

  ARC

  OAL,

  ACT

  IVATED,DIM

  ETICONE

  ....

  233

  1864

  10101

  2801

  8641

  0101

  2HER

  PONIL5%TUBX

  100G

  M02

  AA06

  ETOFENAMATE

  HELP

  234

  1864

  10201

  2801

  8641

  0201

  9HER

  PONIL10%TUBX

  100G

  M02

  AA06

  ETOFENAMATE

  HELP

  235

  1864

  50801

  2801

  8645

  0801

  9ZA

  NTA

  C75

  MG/TABBT

  x12(BLISTER

  S)A02

  BA02

  RANITIDINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  236

  1867

  70101

  2801

  8677

  0101

  1RIOPA

  N400

  MG/TABBT

  x50(BLIST5x10)

  A02

  AD02

  MAGALD

  RATE

  TAKEDA

  ..

  TA

 • 24896 ( ) A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  237

  1867

  70201

  2801

  8677

  0201

  8RIOPA

  N800

  MG/SACH

  ETBTx20SACH

  ETS

  A02

  AD02

  MAGALD

  RATEANHYD

  ROUS

  TAKEDA

  ..

  TA

  238

  1877

  90201

  2801

  8779

  0201

  9MUCO

  SOLVAN15M

  G/5MLFLx125M

  LR0

  5CB0

  6AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  BOEH

  RINGERIN

  GELHEIM

  239

  1877

  90305

  2801

  8779

  0305

  4MUCO

  SOLVAN30M

  G/5MLFLx20

  0ML

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  BOEH

  RINGERIN

  GELHEIM

  240

  1877

  90902

  2801

  8779

  0902

  5MUCO

  SOLVAN75M

  G/CAPBT

  x20

  (BLIST.2x10)

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  BOEH

  RINGERIN

  GELHEIM

  241

  1877

  91003

  2801

  8779

  1003

  8MUCO

  SOLVAN15M

  G/G

  UMBTx20

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  BOEH

  RINGERIN

  GELHEIM

  242

  1884

  00103

  2801

  8840

  0103

  3SPLENTIR(400

  +200

  +50)MG/TAB

  x10(

  BLISTER)

  N02

  BA51

  ACE

  TYLSALICY

  LIC

  ACID,PARA

  CETA

  MOL,CA

  FFEINE

  UNIP

  HARM

  A

  243

  1884

  00201

  2801

  8840

  0201

  6SPLENTIR(400

  +200

  +50)MG/TAB

  BTX1

  0(1B

  LISTX1

  0)N02

  BA51

  ACE

  TYLSALICY

  LIC

  ACID,PARA

  CETA

  MOL,CA

  FFEINE

  UNIP

  HARM

  A

  244

  1884

  00301

  2801

  8840

  0301

  3SPLENTIR(400

  +200

  +50)MG/TAB

  BTx12(FO

  IST3x4)

  N02

  BA51

  ACE

  TYLSALICY

  LIC

  ACID,PARA

  CETA

  MOL,CA

  FFEINE

  UNIP

  HARM

  A

  245

  1887

  10101

  2801

  8871

  0101

  3BU

  NAFO

  N15M

  G/SACH

  ETBTx20

  SACH

  ETS

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  .&.

  /

  .."INTE

  246

  1887

  10201

  2801

  8871

  0201

  0BU

  NAFO

  N30M

  G/SACH

  ETBTx20

  SACH

  ETS

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  .&.

  /

  .."INTE

  247

  1887

  10301

  2801

  8871

  0301

  7BU

  NAFO

  N15M

  G/5MLFLx125

  ML

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  .&.

  /

  .."INTE

  248

  1887

  10401

  2801

  8871

  0401

  4BU

  NAFO

  N30M

  G/5MLFLx125

  ML

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  .&.

  /

  .."INTE

  249

  1891

  50601

  2801

  8915

  0601

  9PA

  NADOL2

  50MG/SUPBT

  X5(FO

  IST1X

  5)N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  250

  1891

  50701

  2801

  8915

  0701

  6PA

  NADOL5

  00MG/SUPBT

  X5(FOIST1X5

  )N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  251

  1891

  50801

  2801

  8915

  0801

  3PA

  NADOL1

  60MG/5MLFLX6

  0ML

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E25

  218

  9150

  802

  2801

  8915

  0802

  0PA

  NADOL1

  60MG/5MLFLx120M

  LN02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

 • ( ) 24897

  A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  253

  1891

  50901

  2801

  8915

  0901

  0PA

  NADOL5

  00MG/TAB

  x12(FO

  IST)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  254

  1891

  50902

  2801

  8915

  0902

  7PA

  NADOL5

  00MG/TAB

  x16(FOIST)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  255

  1891

  51001

  2801

  8915

  1001

  6PA

  NADOL5

  00MG/TABBT

  x20(BLIST2x10)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  256

  1891

  51401

  2801

  8915

  1401

  4PA

  NADOL(ULTRA

  )1G/TABBT

  X8N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  257

  1891

  51501

  2801

  8915

  1501

  1PA

  NADOLA

  CTIFAST500

  MG/TABBT

  X20

  (BLIST2X1

  0)N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  258

  1891

  51801

  2801

  8915

  1801

  2PA

  NADOLA

  DVA

  NCE500

  MG/TABBT

  x20

  (2x10)

  N02

  BE01

  PARA

  CETA

  MOL

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  259

  1896

  60301

  2801

  8966

  0301

  0EB

  ERTU

  SS30M

  G/5MLFLX1

  25ML

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  BROS...

  260

  1897

  20103

  2801

  8972

  0103

  1ADAPTOPLAST40%1PAQx5STR

  IPS

  D11

  AF

  SALICY

  LICACID

  VICA

  N.

  .&

  ....

  VICA

  N

  261

  1897

  20201

  2801

  8972

  0201

  4

  ADAPTOPLAST(C

  ALLOUSCA

  PS)

  160M

  G/CORNPAD(4

  0%W

  /W)

  1SACH

  ETx2CO

  RN.PAD.

  D11

  AF

  SALICY

  LICACID

  VICA

  N.

  .&

  ....

  VICA

  N

  262

  1902

  10101

  2801

  9021

  0101

  1MAALO

  XPLUS(200

  +200

  +25)MG/TAB

  x50(BLIST5x10)

  A02

  AF02

  ALU

  MINIUMOXIDE,MAGNESIUM

  HYD

  ROXIDE,DIM

  ETICONE

  SANOFIAVE

  NTISAEB

  E

  263

  1902

  10201

  2801

  9021

  0201

  8MAALO

  XPLUS(114

  +200

  +25)MG/5ML

  FLx355M

  LA02

  AF02

  ALU

  MINIUMHYD

  ROXIDE,

  MAGNESIUMHYD

  ROXIDE

  PASTE,DIM

  ETICONE,ACT

  IVATED

  SANOFIAVE

  NTISAEB

  E

  264

  1902

  50101

  2801

  9025

  0101

  9DURA

  TEARSBTXTU

  BX3.5G

  S01X

  A20

  PARA

  FFIN,LIQUID,W

  OOLF

  AT

  265

  1903

  80201

  2801

  9038

  0201

  6SU

  PERA

  MIN1G/10M

  LFL.BTX10

  (FLX10ML)

  A16

  AA01

  LEVO

  CARN

  ITINE

  ..

  266

  1903

  80301

  2801

  9038

  0301

  3SU

  PERA

  MIN2G/10M

  LVIALBTx10FLx10

  ML

  A16

  AA01

  LEVO

  CARN

  ITINE

  ..

  267

  1905

  00501

  2801

  9050

  0501

  9OXO

  FENIL2%(W

  /V)FLx60ML

  D11

  AX0

  1MINOXIDIL

  D.A.S.T.B

  IOTECH

  /

  ..D.A.S.T.B

  IOTECH

  268

  1907

  40401

  2801

  9074

  0401

  8IVALITEN0,3%TUBx15

  0ML

  P03A

  C03

  PHEN

  OTH

  RIN

  LAVIPH

  ARMAE

  269

  1907

  40501

  2801

  9074

  0501

  5IVALITEN0,4%(W

  /V)FLx15

  0ML

  P03A

  C03

  PHEN

  OTH

  RIN

  LAVIPH

  ARMAE

  270

  1907

  40601

  2801

  9074

  0601

  2IVALITEN0,4%FLx15

  0ML

  P03A

  C03

  PHEN

  OTH

  RIN

  LAVIPH

  ARMAE

 • 24898 ( ) A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  271

  1907

  70301

  2801

  9077

  0301

  2GER

  TOCA

  LM75M

  G/TAB

  x4(1FOISTx4)

  A02

  BA02

  RANITIDINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  272

  1907

  70302

  2801

  9077

  0302

  9GER

  TOCA

  LM75M

  G/TABBT

  x10(1

  FOISTx10

  )

  A02

  BA02

  RANITIDINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  273

  1907

  70303

  2801

  9077

  0303

  6GER

  TOCA

  LM75M

  G/TABBT

  x20(2FOIST

  x10)

  A02

  BA02

  RANITIDINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  274

  1907

  70304

  2801

  9077

  0304

  3GER

  TOCA

  LM75M

  G/TABBT

  x30(3FO

  IST

  x10)

  A02

  BA02

  RANITIDINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  275

  1913

  40101

  2801

  9134

  0101

  8PA

  RAFINEOIL/N

  ITHE10

  0%FLx20

  0ML

  A06

  AA01

  PARA

  FFIN,LIQUID

  NIT

  HE...

  .&

  276

  1921

  40101

  2801

  9214

  0101

  7ZINO40%BTX4P

  AD+4TH

  ER.DISC.

  D11

  AF

  SALICY

  LICACID

  277

  1921

  40301

  2801

  9214

  0301

  1ZINO6,4MG/EE(40%W

  /W)B

  TX6

  D11

  AF

  SALICY

  LICACID

  278

  1921

  40401

  2801

  9214

  0401

  8ZINO38,01

  MG/EE(40%W

  /W)B

  TX2

  D11

  AF

  SALICY

  LICACID

  279

  1925

  50601

  2801

  9255

  0601

  5SA

  LOSPIR500

  MG/TAB2

  0(BLIST.2X1

  0)N02

  BA01

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  UNIP

  HARM

  A

  280

  1925

  50701

  2801

  9255

  0701

  2SA

  LOSPIR500

  MG/DOSESACH

  ETBTx10

  SACH

  ETS

  N02

  BA01

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  UNIP

  HARM

  A

  281

  1925

  50902

  2801

  9255

  0902

  3SA

  LOSPIR100

  MG/TAB1

  2(FO

  IL3X

  4)B0

  1AC0

  6ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  UNIP

  HARM

  A

  282

  1925

  51002

  2801

  9255

  1002

  9SA

  LOSPIR325

  MG/TABBT

  X12(FO

  IL3X

  4)B0

  1AC0

  6ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  UNIP

  HARM

  A

  283

  1925

  51102

  2801

  9255

  1102

  6SA

  LOSPIR500

  MG/TABBT

  X12((BLIST3X

  4)N02

  BA01

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  UNIP

  HARM

  A

 • ( ) 24899

  A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  284

  1925

  51301

  2801

  9255

  1301

  3SA

  LOSPIR100

  MG/DOSESACH

  ETBTx10

  SACH

  ETS

  B01A

  C06

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  UNIP

  HARM

  A

  285

  1925

  51401

  2801

  9255

  1401

  0SA

  LOSPIR325

  MG/DOSESACH

  ET

  1

  0SACH

  ETS

  B01A

  C06

  ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  UNIP

  HARM

  A

  286

  1925

  51501

  2801

  9255

  1501

  7SA

  LOSPIR75M

  G/TABBT

  X20(BLIST2X1

  0)B0

  1AC0

  6ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  UNIP

  HARM

  A

  287

  1925

  51601

  2801

  9255

  1601

  4SA

  LOSPIR100

  MG/TAB2

  0(BLIST2X1

  0)B0

  1AC0

  6ACE

  TYLSALICY

  LICACID

  UNIP

  HARM

  A

  288

  1926

  60102

  2801

  9266

  0102

  3GLICE

  ROLOM

  ICRO

  CLISMIENEM

  A

  2,25

  G/3MLB

  TX3FLX3M

  LA06

  AG04

  GLYCE

  ROL

  MED

  IPLANTS

  .

  289

  1927

  40101

  2801

  9274

  0101

  1NICORE

  TTE2M

  G/TAB

  x105

  N07

  BA01

  NICOTINERE

  SIN

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  290

  1927

  40102

  2801

  9274

  0102

  8NICORE

  TTE2M

  G/TAB

  x30

  N07

  BA01

  NICOTINE RE

  SIN

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  291

  1927

  40601

  2801

  9274

  0601

  6NICORE

  TTE10

  MG/U

  NITBTx42

  N07

  BA01

  NICOTINE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  292

  1927

  40602

  2801

  9274

  0602

  3NICORE

  TTE10

  MG/U

  NITBTx18

  N07

  BA01

  NICOTINE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  293

  1927

  40603

  2801

  9274

  0603

  0NICORE

  TTE10

  MG/U

  NITBTx18

  N07

  BA01

  NICOTINE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  294

  1927

  41401

  2801

  9274

  1401

  1NICORE

  TTEFRESHMINT2M

  G/TABBT

  x30

  (BLIST2x15)

  N07

  BA01

  NICOTINERE

  SIN

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  295

  1927

  41402

  2801

  9274

  1402

  8NICORE

  TTEFRESHMINT2M

  G/TABBT

  x105

  (BLIST 7x15)

  N07

  BA01

  NICOTINERE

  SIN

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  296

  1927

  41801

  2801

  9274

  1801

  9NICORE

  TTECLEA

  RPA

  TCH10M

  G/16HBTx7

  (13,5cm

  2)N07

  BA01

  NICOTINE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

 • 24900 ( ) A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  297

  1927

  41901

  2801

  9274

  1901

  6NICORE

  TTECLEA

  RPA

  TCH15M

  G/16HBTx7

  (9cm2)

  N07

  BA01

  NICOTINE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  298

  1927

  42101

  2801

  9274

  2101

  9NICORE

  TTEFRESHFRUIT2MG/TABBT

  x30

  (BLIST2x15)

  N07

  BA01

  NICOTINERE

  SIN

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  299

  1927

  42102

  2801

  9274

  2102

  6NICORE

  TTEFRESHFRUIT2MG/TAB

  BTx105

  (BLIST7x15)

  N07

  BA01

  NICOTINERE

  SIN

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  300

  1927

  42301

  2801

  9274

  2301

  3NICORE

  TTEICEM

  INT2M

  G/TABBT

  x30

  (BLIST2x15)

  N07

  BA01

  NICOTINERE

  SIN

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  . JOH

  301

  1927

  42302

  2801

  9274

  2302

  0NICORE

  TTEICEM

  INT2M

  G/TABBT

  x10

  5(BLIST7x15)

  N07

  BA01

  NICOTINERE

  SIN

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  302

  1932

  40101

  2801

  9324

  0101

  3MED

  ACT

  ER2%TUBX

  30G

  D01

  AC0

  2MICONAZO

  LENITRA

  TEANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  303

  1932

  80401

  2801

  9328

  0401

  2RH

  EUMAVE

  K1%TUBX

  100G

  M02

  AA15

  DICLO

  FENACDIAETHYLAMMONIUM

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  304

  1947

  40101

  2801

  9474

  0101

  5TIGERBALM(R

  ED)VA

  SEx19G(RED

  )M02

  AX1

  0CA

  MPH

  OR,M

  ENTH

  OL,CLO

  VEOIL,

  CAJUPU

  TOIL

  OLVOSSCIENCEAE

  305

  1947

  40201

  2801

  9474

  0201

  2

  TIGERBALM(W

  HITE)

  (80+11

  0+15

  +129

  )mg/GVASE x19

  G(W

  HITE)

  M02

  AX1

  0CA

  MPH

  OR,M

  ENTH

  OL,CLO

  VEOIL,

  CAJUPU

  TOIL

  OLVOSSCIENCEAE

  306

  1949

  90201

  2801

  9499

  0201

  5PR

  OVIXENN30M

  G/5MLFLX1

  25ML

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  D.A.S.T.B

  IOTECH

  /

  ..D.A.S.T.B

  IOTECH

  307

  1949

  90202

  2801

  9499

  0202

  2PR

  OVIXENN30M

  G/5MLBT

  XFLX20

  0ML

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  D.A.S.T.B

  IOTECH

  /

  ..D.A.S.T.B

  IOTECH

  308

  1952

  70101

  2801

  9527

  0101

  8CO

  DEXINER3.9M

  G/5MLFLX1

  25ML

  R05D

  B13

  BUTA

  MIRATECITRA

  TECO

  UPABE

  E

  309

  1952

  70201

  2801

  9527

  0201

  5CO

  DEXINER7.5M

  G/5ML

  FLX2

  00ML(.)

  R05D

  B13

  BUTA

  MIRATECITRA

  TECO

  UPABE

  E

  310

  1960

  30101

  2801

  9603

  0101

  9RE

  GAINE2%(W

  /V)FLx60M

  LD11

  AX0

  1MINOXIDIL

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  1

 • ( ) 24901

  A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  311

  1960

  30301

  2801

  9603

  0301

  3RE

  GAINE5%W

  /VFLx60M

  LD11

  AX0

  1MINOXIDIL

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  312

  1960

  30401

  2801

  9603

  0401

  0RE

  GAINEFO

  AM5%(w

  /w)B

  OTTLEx60G

  D11

  AX0

  1MINOXIDIL

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  313

  1963

  70101

  2801

  9637

  0101

  4LO

  TORIN2%(W

  /V)FLx60

  ML

  D11

  AX0

  1MINOXIDIL

  UNIP

  HARM

  A

  314

  1963

  70201

  2801

  9637

  0201

  1LO

  TORIN5%W

  /VFLX60

  ML

  D11

  AX0

  1MINOXIDIL

  UNIP

  HARM

  A

  315

  1965

  50101

  2801

  9655

  0101

  8BO

  TAFEX2%BTx1FLx60

  ML

  D11

  AX0

  1MINOXIDIL

  ..

  316

  1965

  50201

  2801

  9655

  0201

  5BO

  TAFEX5%W

  /VBTx1FLx60M

  LD11

  AX0

  1MINOXIDIL

  ..

  317

  1971

  20101

  2801

  9712

  0101

  8VISCOTER0,2%TUBx10

  G(.)

  S01X

  A20

  CARB

  OMER

  LABO

  RATO

  IRESTHEA

  ,FRANCE

  318

  1977

  30101

  2801

  9773

  0101

  9AXELAN2%FLx60

  ML

  D11

  AX0

  1MINOXIDIL

  319

  1977

  30201

  2801

  9773

  0201

  6AXELAN5%W

  /VFLx60

  ML

  D11

  AX0

  1MINOXIDIL

  320

  2005

  60101

  2802

  0056

  0101

  9BO

  TADER

  M2%W

  /WFLx12

  0ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LED.A.S.T.B

  IOTECH

  /

  ..D.A.S.T.B

  IOTECH

  321

  2005

  60102

  2802

  0056

  0102

  6BO

  TADER

  M2%W

  /WFLx18

  0ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LED.A.S.T.B

  IOTECH

  /

  ..D.A.S.T.B

  IOTECH

  322

  2006

  80101

  2802

  0068

  0101

  2ORO

  CIL1

  MG/LOZ BT

  X24(BLIST3X8

  )A01

  AB1

  4BE

  NZO

  XONIUMCHLO

  RIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  323

  2006

  80201

  2802

  0068

  0201

  9ORO

  CIL0

  .2%FLx30M

  LA01

  AB1

  4BE

  NZO

  XONIUMCHLO

  RIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  324

  2006

  80301

  2802

  0068

  0301

  6ORO

  CIL0

  .05%FLX20

  0ML

  A01

  AB1

  4BE

  NZO

  XONIUMCHLO

  RIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  325

  2006

  80401

  2802

  0068

  0401

  3ORO

  CIL1

  MG/CAPBT

  x24(BLIST2x12)

  A01

  AB1

  4BE

  NZO

  XONIUMCHLO

  RIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  326

  2006

  80501

  2802

  0068

  0501

  0ORO

  CIL1

  MG/CAPBTx24(B

  LIST2x12)

  A01

  AB1

  4BE

  NZO

  XONIUMCHLO

  RIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  327

  2008

  10101

  2802

  0081

  0101

  1TH

  ILOGEL0,3%W

  /WBTX1TU

  Bx10G

  S01X

  A20

  CARB

  OMER

  328

  2009

  20502

  2802

  0092

  0502

  2MESULID3%W

  /WTUBx50G

  M02

  AA26

  NIM

  ESULIDE

  BOEH

  RINGERIN

  GELHEIM

 • 24902 ( ) A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  329

  2013

  90101

  2802

  0139

  0101

  9ADEN

  OSA

  N2%W

  /WFLX60M

  LD01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LEIASISPH

  ARM

  AC.HELLAS

  .&./

  /&

  330

  2013

  90102

  2802

  0139

  0102

  6ADEN

  OSA

  N2%W

  /WFLX12

  0ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LEIASISPH

  ARM

  AC.HELLAS

  .&./

  /&

  331

  2013

  90103

  2802

  0139

  0103

  3ADEN

  OSA

  N2%W

  /WFLX18

  0ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LEIASISPH

  ARM

  AC.HELLAS

  .&./

  /&

  332

  2026

  40103

  2802

  0264

  0103

  2DACR

  IOGEL0,3%W

  /W

  BTx20FLx0,5G

  MONODOSE

  S01X

  A20

  CARB

  OMER

  333

  2026

  40104

  2802

  0264

  0104

  9DACR

  IOGEL0,3%W

  /W

  BTx50FLx0,5G

  MONODOSE

  S01X

  A20

  CARB

  OMER

  334

  2031

  70301

  2802

  0317

  0301

  5EB

  ERSEPT2%W

  /VFLX60

  ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LEBR

  OS...

  335

  2031

  70302

  2802

  0317

  0302

  2EB

  ERSEPT2%W

  /VFLX12

  0ML

  D01

  AC0

  8KETO

  CONAZO

  LEBR

  OS...

  336

  2040

  60401

  2802

  0406

  0401

  3LAMISIL1%FLX30

  ML

  D01

  AE15

  TERB

  INAFINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  337

  2040

  60501

  2802

  0406

  0501

  0LAMISIL1%FLX30ML(

  D01

  AE15

  TERB

  INAFINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  338

  2040

  60502

  2802

  0406

  0502

  7LAMISIL1%FLX15ML(

  D01

  AE15

  TERB

  INAFINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  339

  2040

  60601

  2802

  0406

  0601

  7LAMISILDER

  MGEL1%W/WTUBx5g

  D01

  AE15

  TERB

  INAFINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  340

  2040

  60602

  2802

  0406

  0602

  4LAMISILDER

  MGEL1%W/WTUBx15g

  D01

  AE15

  TERB

  INAFINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  341

  2040

  60603

  2802

  0406

  0603

  1LAMISILDER

  MGEL1%W/WTUBx30g

  D01

  AE15

  TERB

  INAFINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  342

  2040

  60701

  2802

  0406

  0701

  4LAMISILONCE1%(W

  /W)(1

  0MG/1G)

  TUBx4G

  D01

  AE15

  TERB

  INAFINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  343

  2042

  30101

  2802

  0423

  0101

  9RE

  FRESH1,40%

  +0,60%BTx30

  S01X

  A20

  POLYVINYLALCOHOL,PO

  LYVIDONE

  ALLER

  GAN

  PHARM

  ACE

  UTICA

  LS

  IRELAND

  344

  2042

  30103

  2802

  0423

  0103

  3RE

  FRESH1,40%

  +0,60%BTx10

  S01X

  A20

  POLYVINYLALCOHOL,PO

  LYVIDONE

  ALLER

  GAN

  PHARM

  ACE

  UTICA

  LS

  IRELAND

  345

  2046

  90101

  2802

  0469

  0101

  7LIVO

  STIN0,05%(W

  /V)FLx10M

  LR0

  1AC0

  2LEVO

  CABA

  STINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

 • ( ) 24903

  A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  346

  2046

  90201

  2802

  0469

  0201

  4LIVO

  STIN0,05%(W

  /V)FLx4ML

  S01G

  X02

  LEVO

  CABA

  STINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  JOHNSO

  N&JO

  HNSO

  N

  .JOH

  347

  2047

  20101

  2802

  0472

  0101

  7ETOFENOLMED

  ICHRO

  M10%TUBX

  100G

  M02

  AA06

  ETOFENAMATE

  MED

  ICHRO

  MA.E.

  348

  2050

  50101

  2802

  0505

  0101

  2VIBR

  OCILS(0.025

  +0.25)%FLX10

  ML

  R01A

  B01

  DIM

  ETINDEN

  EMALEATE,

  PHEN

  YLEPHRINE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  349

  2050

  50201

  2802

  0505

  0201

  9VIBR

  OCILS(0.025

  +0.25)%FLX15

  ML

  R01A

  B01

  DIM

  ETINDEN

  EMALEATE,

  PHEN

  YLEPHRINE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  350

  2050

  50301

  2802

  0505

  0301

  6VIBR

  OCILS(0.025

  +0.25)%TUBX

  12G

  R01A

  B01

  DIM

  ETINDEN

  EMALEATE,

  PHEN

  YLEPHRINE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  351

  2050

  50401

  2802

  0505

  0401

  3VIBR

  OCILS(0.035

  +0.35)MG/DOSE

  FLX1

  5ML(10

  7DOSES)

  R01A

  B01

  DIM

  ETINDEN

  EMALEATE,

  PHEN

  YLEPHRINE

  NOVA

  RTIS(H

  ELLAS)A.E.B.E.

  352

  2050

  70201

  2802

  0507

  0201

  3INTELECT

  A1G/10M

  LBT

  x10x10

  ML

  A16

  AA01

  LEVO

  CARN

  ITINE

  UNIP

  HARM

  A

  353

  2050

  70302

  2802

  0507

  0302

  7INTELECT

  A100

  0MG/SACH

  ETBTx30

  SACH

  ETSx5G

  A16

  AA01

  LEVO

  CARN

  ITINETA

  RTRA

  TEUNIP

  HARM

  A

  354

  2050

  70501

  2802

  0507

  0501

  4INTELECT

  A2G

  /10M

  LBT

  x10VIALSx10M

  LA16

  AA01

  LEVO

  CARN

  ITINE

  UNIP

  HARM

  A

  355

  2050

  70602

  2802

  0507

  0602

  8INTELECT

  A200

  0MG/SACH

  ETBTx30

  SACH

  ETSx5G

  A16

  AA01

  CARN

  ITINE

  UNIP

  HARM

  A

  356

  2050

  80101

  2802

  0508

  0101

  3BU

  VASTIN3.9MG/5MLFLX1

  25ML

  R05D

  B13

  BUTA

  MIRATECITRA

  TEELPENAE

  357

  2050

  80201

  2802

  0508

  0201

  0BU

  VASTIN7.5MG/5MLFLX2

  00ML

  R05D

  B13

  BUTA

  MIRATE CITRA

  TEELPENAE

  358

  2051

  00101

  2802

  0510

  0101

  6PA

  RAPLU

  S(0.5+2+0.25)%W

  /WFLX90

  GP0

  3AC5

  4PERM

  ETHRIN,PIPER

  ONYLBUTO

  XIDE,

  MALATH

  ION

  OLVOSSCIENCEAE

  359

  2056

  10501

  2802

  0561

  0501

  6ZO

  LIDEN75M

  G/TABBT

  X10(BLIST1X1

  0)A02

  BA02

  RANITIDINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  UNIP

  HARM

  A

  360

  2056

  10502

  2802

  0561

  0502

  3ZO

  LIDEN75M

  G/TABBT

  X20(BLIST2X1

  0)A02

  BA02

  RANITIDINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  UNIP

  HARM

  A

 • 24904 ( ) A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  361

  2056

  10601

  2802

  0561

  0601

  3ZO

  LIDEN75M

  G/TABBT

  X12(STRIPS3X

  4)A02

  BA02

  RANITIDINEHYD

  ROCH

  LORIDE

  UNIP

  HARM

  A

  362

  2057

  80101

  2802

  0578

  0101

  6PH

  ACO

  VIT1G

  /10M

  LBT

  X10FLX10

  ML

  A16

  AA01

  LEVO

  CARN

  ITINE

  BROS...

  363

  2068

  20102

  2802

  0682

  0102

  7PA

  NADOLE

  XTRA(5

  00+65)MG/TABBT

  x12

  (BLIST1x12)

  N02

  BE51

  PARA

  CETA

  MOL,CAFFEINE

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  364

  2068

  20103

  2802

  0682

  0103

  4PA

  NADOLE

  XTRA(5

  00+65)MG/TABBT

  x16

  (BLIST2x8)

  N02

  BE51

  PARA

  CETA

  MOL,CAFFEINE

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  365

  2068

  20201

  2802

  0682

  0201

  7PA

  NADOLE

  XTRA(5

  00+65)MG/TAB

  BTx12(FO

  IST6x2)

  N02

  BE51

  PARA

  CETA

  MOL,CAFFEINE

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  366

  2068

  20202

  2802

  0682

  0202

  4PA

  NADOLE

  XTRA(5

  00+65)MG/TAB

  BTx16(FO

  IST8x2)

  N02

  BE51

  PARA

  CETA

  MOL,CAFFEINE

  GLAXO

  SMITHKLINEAEB

  E

  367

  2074

  30101

  2802

  0743

  0101

  8NIBRE

  N30M

  G/5MLFLX1

  25ML

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  COUPABE

  E36

  820

  7430

  102

  2802

  0743

  0102

  5NIBRE

  N30M

  G/5MLFLX200

  ML

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  COUPABE

  E36

  920

  7430

  103

  2802

  0743

  0103

  2NIBRE

  N30M

  G/5MLFLX2

  50ML

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  COUPABE

  E

  370

  2075

  00101

  2802

  0750

  0101

  6NURO

  FEN200

  MG/TABBT

  x12(BLISTER

  1x12

  )M01

  AE01

  IBUPR

  OFEN

  371

  2075

  00103

  2802

  0750

  0103

  0NURO

  FEN200

  MG/TABBT

  X24(BLISTER

  2x12

  )M01

  AE01

  IBUPR

  OFEN

  372

  2075

  00505

  2802

  0750

  0505

  2NURO

  FEN200

  MG/CAPBT

  x10(BLIST1x

  10)

  M01

  AE01

  IBUPR

  OFEN

  373

  2075

  00507

  2802

  0750

  0507

  6NURO

  FEN200

  MG/CAPBT

  x16(BLIST2x8)

  M01

  AE01

  IBUPR

  OFEN

  374

  2075

  00604

  2802

  0750

  0604

  2NURO

  FEN(LEM

  ON)2

  00MG/TABBT

  x12

  (BLIST2x6)

  M01

  AE01

  IBUPR

  OFEN

  375

  2075

  00704

  2802

  0750

  0704

  9NURO

  FEN(M

  INT)200

  MG/TABBT

  x12

  (BLIST2x6)

  M01

  AE01

  IBUPR

  OFEN

  376

  2075

  01001

  2802

  0750

  1001

  8NURO

  FEN400

  MG/CAPBT

  x10(BLIST1x10)

  M01

  AE01

  IBUPR

  OFEN

  377

  2075

  01203

  2802

  0750

  1203

  6NURO

  FENEXP

  RESS256

  MG/TABBT

  x12(

  BLISTPV

  C)M01

  AE01

  IBUPR

  OFENSODIUMDIHYD

  RATE

  378

  2075

  01204

  2802

  0750

  1204

  3NURO

  FENEXP

  RESS256

  MG/TABBT

  x24(

  BLISTPV

  C)M01

  AE01

  IBUPR

  OFENSODIUMDIHYD

  RATE

  379

  2075

  01303

  2802

  0750

  1303

  3NURO

  FENEXPR

  ESS51

  2MG/TABBT

  x12

  (BLISTPV

  C)M01

  AE01

  IBUPR

  OFENSODIUMDIHYD

  RATE

  380

  2076

  50101

  2802

  0765

  0101

  0TU

  SSEFAR15

  MG/5MLFLX1

  25ML

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

 • ( ) 24905

  A/A

  BARC

  ODE

  ATCCODE

  /

  ..

  381

  2076

  50201

  2802

  0765

  0201

  7TU

  SSEFAR30

  MG/5MLFLX1

  25ML

  R05C

  B06

  AMBR

  OXO

  LHYD

  ROCH

  LORIDE

  ANGELINIPHARM

  AHELLAS

  &

  382

  2076

  70101

  2802

  0767

  0101

  4ALG

  OFREN200

  MG/SACH

  ETBTX20

  SACH

  ETS

  M01

  AE01

  IBUPR

  OFEN

  .&.

  /

  .."INTE

  383

  2076

  70401

  2802

  0767

  0401

  5ALG

  OFREN200

  MG/TABBT

  X20(FO

  IST2X1

  0)M01

  AE01

  IBUPR

  OFEN

  .&.

  /

  .."INTE

  384

  2076

  70801

  2802

  0767

  0801

  3ALG

  OFREN10%W

  /WTUBX

  100G

  M02

  AA13

  IBUPR

  OFEN

  .&.

  /

  .."INTE

  385

  2076

  70901

  2802

  0767

  0901

  0ALG

  OFREN200

  MG/TABBT

  x30(BLIST3x10)

  M01

  AE01

  IBUPR

  OFEN

  .&.

  /

  .."INTE

  386

  2076

  70902

  2802

  0767

  0902

  7ALG

  OFREN200

  MG/TABBT

  x20(BLIST 2x10)

  M01

  AE01

  IBUPR

  OFEN

  .&.

  /