ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/DODEKA...

of 9 /9
20o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:Γ2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΜΑ: « ΟΙ 12 ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ » ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΑΣΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Embed Size (px)

Transcript of ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/DODEKA...

Page 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/DODEKA THEOI.pdf · ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να

20o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2011-2012 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ:Γ2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΘΕΜΑ: « ΟΙ 12 ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ »

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΑΣΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Page 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/DODEKA THEOI.pdf · ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να

ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να γνωρίσουν τα παιδιά ότι η αρχαία ελληνική µυθολογία είναι ένα πνευµατικό αγαθό µε διαχρονική αξία που διδάσκει και διασκεδάζει. 2. Να εξοικειωθούν µε τις δηµιουργίες του παρελθόντος, να γνωρίσουν την αλληγορική και συµβολική γλώσσα των µύθων ανακαλύπτοντας χαρακτηριστικά στοιχεία που αφορούν τους αρχαίους θεούς και να προσεγγίσουν την αρχαία θρησκεία και τα κατάλοιπά της σήµερα. 3. Να γνωρίσουν τους θεούς του Ολύµπου, τις σχέσεις τους µε τους ανθρώπους τις ιδιότητες που οι άνθρωποι τους απέδιδαν και τις ανάγκες που οδήγησαν τους αρχαίους στη δηµιουργία των συγκεκριµένων θεών.. 4. Να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, αφήγησης και παραγωγής αυθόρµητου λόγου. 5. Να µάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται, να διατυπώνουν άφοβα τη γνώµη τους, να βρίσκονται αντιµέτωπα µε προβλήµατα, να προτείνουν λύσεις, να σκέφτονται τις επιπτώσεις και τις συνέπειες που µπορούν να έχουν για τον άνθρωπο οι αλλαγές καταστάσεων και συνθηκών, να καταγράφουν και να ελέγχουν τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους και να ψυχαγωγούνται µέσα από τη συµµετοχή τους σε παιγνιώδεις δραστηριότητες..

Page 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/DODEKA THEOI.pdf · ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: « ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ » Με το παραπάνω σχέδιο εργασίας ασχολήθηκαν τα παιδιά στις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης σε οµάδες ή ατοµικά στις εξής θεµατικές ενότητες:

1. ΟΛΥΜΠΟΣ-ΚΑΤΟΚΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΝ Τα παιδιά συλλέγουν µέσα από βιβλία και έντυπα πληροφοριακό και εικονιστικό υλικό. 2. ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι Τα παιδιά γράφουν διαλόγους ή φανταστικές ιστορίες-σκηνές σχετικές µε τους θεούς και τις αναπαριστούν στην τάξη. 3.ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Τα παιδιά χρωµατίζουν κι γράφουν τίτλους σε φυλλάδια µε σκίτσα και ζωγραφιές των θεών, εντοπίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά τους(σωµατικά, ενδυµατολογικά, εξάρτηση), δηµιουργούν εικαστικές εικόνες. 4.ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Τα παιδιά γράφουν φανταστικούς διαλόγους µε τους θεούς, τους τοποθετούν στο σήµερα και φαντάζονται τα επαγγέλµατα που θα ταίριαζαν στον καθένα. Γράφουν ποιήµατα και κείµενα που περιγράφουν φανταστικές καταστάσεις. 5.ΕΚΦΡΑΣΗ-∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Τα παιδιά παίζουν και διασκεδάζουν µε ακροστιχίδες , κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, εικονόλεξα, µαγικές εικόνες κ. ά.

Page 4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/DODEKA THEOI.pdf · ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να
Page 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/DODEKA THEOI.pdf · ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να
Page 6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/DODEKA THEOI.pdf · ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να
Page 7: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/DODEKA THEOI.pdf · ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να
Page 8: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/DODEKA THEOI.pdf · ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να
Page 9: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ20dim-kalam.thess.sch.gr/portal/images/DODEKA THEOI.pdf · ΟΙ ∆Ω∆ΕΚΑ ΘΕΟΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ: 1. Να