2020. 8. 9.آ  Created Date: 8/8/2020 1:09:24 PM

2020. 8. 9.آ  Created Date: 8/8/2020 1:09:24 PM
2020. 8. 9.آ  Created Date: 8/8/2020 1:09:24 PM
download 2020. 8. 9.آ  Created Date: 8/8/2020 1:09:24 PM

of 2

 • date post

  24-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 2020. 8. 9.آ  Created Date: 8/8/2020 1:09:24 PM

 • UBND TNH BA RIA-VLTNG TAU so crAo DUC vA DAo rAo

  CONG HOA XA HOICHU NGHIA VIET NAM Doc lap― Tr do― Hanh phiC

  s6:53ィ /QD―SGDDT βa R″ _殉″g動乙4gッ γ′乃′″g/4α″,2θ2θ

  QUYET DINH ve viec thay dOi nhan s「 tai cic Diem coithi,Ban coi thi― K〕 thitOt nghiep THPT

  nttm 2020,tli Hoi dOng thitinh Bぬ Ria― Ving Thu

  GIAM DOC SO GIAO DUC VA DAO TAO TINH BA RIA― VUNG TAU

  ca′ θ́ 0″ッ́′グ′″力S∂ 2∂ノ4/の―こBハリ 4gaン ノ2腸 `4gノ

  θ″夕 “

  2θノ6 ιttα めノ

  ια′″力́4″″滋乃Ba Rノα_,化′ηg 7参νッιッ′′σ9η 4′4あ ツプ″4θ力′じ″夕′g″力′夕πッ7, 7η ήカク″νa cσ έ′漁∂σみ′σε′α εttα S∂ G′びοグνε νa Da。

  `ク

  。′物力3a R′α_/2‐ηg raν∫

  Cこれθ′7乃∂″g′″s∂ ノ5/2θ2θ∠「 7LBG"r″gaン 26腸′″g5″夕

  “ 2θ2θ ッごν′′θ

  bαηヵa滋 2″ノθ力ι励′κ′4g力 Jaρ ″ν電 力ρε′力∂励∂4g ι′α Bθ Gガοグレεツa Daο

  ″ο∫

  ca″ θ″ι∂ηgツタ″sδ 2ノ ノ5∠BGDD■2Zα 自ヽ ′2腸d4gσ ″ど″ 2θ2θ νごップ′θ 力ν娩客 ″ ″κ θ力虎 ゅ 滋′″′

  みJク ″クJCg力ρε′力∂滋∂昭 ″′″ 2"θ θ′αBφ G″ο

  グ″σッa Da。 ″。∫

  働″θ′Oη ′́グ′″力sδ ノ

  5/9-3藤D 自ヽ ノ5滋 d“gσ ″ど″2"θ θttα の bα″″Й́″ά″′物力Ba R″ _ラリ″g■)タ ッ∂ッ′′σ′力∂グリノ′′′力%の2g d″ ッaたι力。クθtt κ ε力たり 物j妨 ″ψjク 罰rr″ガ

  “ 2θ2θ νa rηtt s滋ヵθdσ ′″ あクι″ ″グ″力οι

  2θ2θ-2θ2ノ∫ 形′ιだnまノθ′αル徽ルg′乃δ″g OZd″ ″ε力́′′グσηg

  QUYET DINH: DiOu l.Thay dOi nhan sy tai Cac Diem coi thi cia Ban coi thi一 Kシ thi tOt

  nghi∞ THPT nm 2020 tai HOi dOng thitinh Ba tta_ving T加 ,kh6a thi ngけ 09/8/2020.Cu the:」 Dα″ヵsdσ力′:れ力妥診″2.

  DiOu 2.Cic Ong ba c6 ten n6itren c6 mtt tai CiC Diem thilic o8 giむ ngけ

  08/8/2020 de thvc hien nhiem vu theo quy dinh.

  DiCu 3. Chinh vttn phδng, TrlFOng cic phё ng thuoc S6,Hieu tru(mg CiC

  i chiu trich nhiena thi

  h驚 1:を

  |:1:1lill:l夕 ac Ong(ba)c6ten trOng E)ieu

  ハ化ガ″rr′″′ ‐blhlr Dieu 3: ―Website SO; ―Bo GD&DT(de blo c五 。); ‐Ong Tran Van Tuan,PcT tinh(b/C);

  =Ban chi daO thi C'p tinh(b/c); ―Ltru:VT,QLCL

  yA DAOTA

  Tran Thi Ng9c Chau

 • 〃 亀

  そ 一

  /.唾 喩

  IAY DOINHAN SU CAN BO LAM cONG TAc THITttICAc DIЁ M THIバ ア に

  SACH DIEU DONG,TI

  とし早 AOり

  翼 jュ

  到望″ gりた′所″ヵsδr__/2D― SGDD五 4gィッ θ7ノカメれg∂ ′夕″ 2θ2θ εttα S∂ GDDr′レみBa R″ _陶′η 物

  s]ヽく ::::::::::;;''Zlten

  chuyen mon

  Dσn vI Nhienl vu cu (theo QD 455/QD― SGDDT)

  Nhan nhiem vv mdi Ghi chi

  1 Tran Gia Phong COng nghe THPT Nguyёn vttn ct CBCT,THPT Httc Dich ThOi laln nhioln vu 4■力′

  2 Nguyen xuan Hoai Toin THPT Nguven Vtt Ct CBCT,THPT Httc Dich み∂s24g

  3 Nguyen HIu Tai Tieng Anh PTDT n6itri Tinh CBCT,THPT Nguyen Trai Th6ilain nhielm vu ″g力′

  4 Dinh Thi NgOc Diё m GDCD PTDT n6itri Tinh CBCT,THPT NAuyan Trai bδ s24g

  5 Nguyen cong Huan Tieng Anh THPT Ng6 0uven CBCT,THPT Nguyen Du Th6i laln nhieln vu ■蕪 ′

  6 Luong Thanh Phuong Lich si THPT V6 ThiSau DD CBCT, THPT Xuy6n MQc ThOi laln nhieln vu 4g力′

  7 Nguyen Thi Tuyen Lich si THPT V6 Thisau DD CBCT,THPT Xuyen Ⅳ〔。c bδ sz42

  8 Nguyen Lam Bich NgOc V針 1′ THPT V6 ThiSau DD CBCT,THPT PhtF6C B山 Th6ilain nhieln vu 4gあ′

  9 DこnЯ Thi Qu,nh TOan THPT Vё ThiSau DD CBCT,THPT Phlldc Biu b∂ s夕4g

  10 Le Thi T士 Tin hoc THPT V6 ThiSau DD CBCT,THPT Xuyen Moc Th6ilam nhieln vu 綬 力′ Dα″力sdc力 ″9ソ gο″クσろノθ′力a′力ν′ο′.ン

  |

  Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax: 0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn 2020-08-08T13:10:03+0700 UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký lên văn bản này!