Οδηγός...

of 61 /61
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φιλοσοφική Σχολή Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐2018 Θεσσαλονίκη 2017 ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια: Παγώνα Παπαδοπούλου – Κωνσταντίνα Τσονάκα

Embed Size (px)

Transcript of Οδηγός...

Page 1: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ε ι ο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς

Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή

ΟδηγόςΠροπτυχιακώνΣπουδών2017‐2018

Θεσσαλονίκη2017

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Επιμέλεια:ΠαγώναΠαπαδοπούλου–ΚωνσταντίναΤσονάκα

Page 2: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣυντομογραφίες 3ΔιάρθρωσητηςΦιλοσοφικήςΣχολής 4ΑΠΘ–ΦιλοσοφικήΣχολή 5ΟργάνωσητουΤμήματοςΙστορίαςκαιΑρχαιολογίας

ΔιάρθρωσηΤμήματος 5ΔιάρθρωσηΤομέων 5ΣυνέλευσητουΤμήματος 6Επιστημονικόπροσωπικό

• ΤομέαςΑρχαίαςΕλληνικής,Ρωμαϊκής,ΜεσαιωνικήςκαιΒυζαντινήςΙστορίας 6• ΤομέαςΑρχαιολογίας 7• ΤομέαςΙστορίαςτηςΤέχνης 8• TομέαςΝεότερηςκαιΣύγχρονηςΙστορίας,Λαογραφίαςκαι

ΚοινωνικήςΑνθρωπολογίας 8• ΕΔΙΠ 9• ΕπώνυμηΈδραΠοντιακώνΣπουδών 9

ΔιδάσκαλοιΞένωνΓλωσσών 10ΣύμβουλοςΣπουδών 10ΕκπαιδευτικέςΆδειεςΑκαδημαϊκούΈτους2017‐2018 10Βιβλιοθήκες 11Μουσεία,ΑρχείακαιΣυλλογέςτουΤμήματος 12Αρχαιολογικέςανασκαφές–Επιτόπιεςέρευνες 14Colloquia,ΚύκλοιΟμιλιών,ΕπιστημονικέςΣυναντήσεις 15Ακαδημαϊκόημερολόγιο 16

ΕξάμηναΕξεταστικέςπερίοδοιΑργίες

Πρακτικήάσκησηφοιτητών 17ΕπιτροπήΚοινωνικήςΠολιτικήςκαιΥγείας 18ΜονάδαΔιασφάλισηςΠοιότητας(ΜΟΔΙΠ) 18ΔομήΑπασχόλησηςκαιΣταδιοδρομίας(ΔΑΣΤΑ) 18ΠίνακαςπρογραμμάτωνERASMUSσυνδεόμενωνμετοΤμήμα(2017‐2018) 19

Page 3: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

2

ΗΟργάνωσητωνΣπουδών

I.Γενικέςπληροφορίες 21II.ΚωδικοποίησηκαιτεχνικοίόροιτουΠρογράμματοςΣπουδών 22III.ΟργάνωσητουΠρογράμματοςΣπουδών 22

Πρόγραμμαμαθημάτωνακαδημαϊκούέτους2017‐2018

ΧειμερινόΕξάμηνο 25ΕαρινόΕξάμηνο 29

Περιλήψειςμαθημάτωνακαδημαϊκούέτους2017‐2018 33Παράρτημα:Κωδικοίκαιτίτλοιμαθημάτωνκατάκατηγορίεςμαθημάτων 54

Page 4: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

3

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΑΕΙ :ΑνώτατοΕκπαιδευτικόΊδρυμαΑΠΘ :ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκηςΒΔ :ΒασιλικόΔιάταγμαΔΕ :ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσηςΔΜ :ΔιδακτικήΜονάδαECTS :ΕυρωπαϊκόσύστημαμεταφοράςκαισυσσώρευσηςπιστωτικώνμονάδωνΕΕ :ΕλεύθερηςΕπιλογής(μάθημα)ΕΔΙΠ :ΕργαστηριακόΔιδακτικόΠροσωπικόΕΛΚΕ :ΕιδικόςΛογαριασμόςΚονδυλίωνΈρευναςΕξ. :ΕξάμηνοΕΤΕΠ :ΕιδικόΤεχνικόΕργαστηριακόΠροσωπικόημιόρ. :ημιόροφοςΚΒΕ :ΚέντροΒυζαντινώνΕρευνώνΜουσ.Εκμ. :ΜουσείοΕκμαγείωνΝΚ :ΝέοΚτήριοΦιλοσοφικήςΠΑΜΑΚ :ΠανεπιστήμιοΜακεδονίαςΠΔ :ΠροεδρικόΔιάταγμαΠΕ :ΠανεπιστημιακήςΕκπαίδευσηςΠΚ :ΠαλαιόΚτήριοΦιλοσοφικήςΣπ.Λ. :ΣπουδαστήριοΛαογραφίαςκαιΚοινωνικήςΑνθρωπολογίαςΥ :Υποχρεωτικό(μάθημα)ΥΕ :Υποχρεωτικόκατ’Επιλογή(μάθημα)ΥEΙΔ :ΥποχρεωτικόΕιδίκευσης(μάθημα)ΥΕΙΔΦ :ΥποχρεωτικόΕιδίκευσηςΦροντιστήριο(μάθημα)ΦΕΚ :ΦύλλοντηςΕφημερίδοςτηςΚυβερνήσεως

Page 5: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

4

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΤΗΣΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΣΧΟΛΗΣ

ΗΦιλοσοφικήΣχολή ιδρύθηκετο1925καιάρχισεναλειτουργείαπότο1926‐27.Αρχικάείχεδιαι‐

ρεθεί σε δύο Τμήματα, το Φιλολογικό και το Ιστορικό‐Αρχαιολογικό, κατόπιν σε τέσσερα, Κλα‐σικώνΣπουδών,ΜέσωνκαιΝεοελληνικώνΣπουδών,ΦιλοσοφικώνΣπουδώνκαιΑρχαιολογικώνΣπουδών,ενώτο 1971 διαιρέθηκε σε επτά Τμήματα: Κλασικών Σπουδών, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών,Ιστορικών Σπουδών, Αρχαιολογίας και Τέχνης, Φιλοσοφικών Σπουδών, Ψυχολογίας‐Παιδαγωγικής καιΓλωσσολογίας.Τοπρόγραμμααυτόεφαρμόστηκεγιατελευταίαφοράκατάτοακαδημαϊκόέτος1985‐86.

Το 1951‐52 άρχισε να λειτουργεί το ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας καιΦιλολογίας, προσαρτημένο στη

ΦιλοσοφικήΣχολή.Το1954‐55προστέθηκετοΤμήμαΓαλλικήςΓλώσσαςκαιΦιλολογίαςκαιτο1960‐61ταΤμήματαΓερμανικήςκαιΙταλικήςΓλώσσαςκαιΦιλολογίας.Το1964(ΒΔ735)ιδρύθηκεσταΙωάννιναΤμήματηςΦιλοσοφικήςΣχολήςτουΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης,πουαργότεραανεξαρτητοποιήθηκεμέσασταπλαίσια του αυτόνομου Πανεπιστημίου των Ιωαννί‐νων.Με το ΠΔ 1051/77 ιδρύθηκε στο ΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκηςτοΣχολείοτηςΝέαςΕλληνικήςΓλώσσας,πουλειτουργείυπότηνεποπτείατηςΦιλοσοφικήςΣχολήςκαιπροσφέρειμαθήματαΝέαςΕλληνικήςσεαλλοδαπούςκαιυποψήφιουςφοιτητές.

Απότοακαδημαϊκόέτος1982‐83ισχύεικαιγιατηΦιλοσοφικήΣχολήοΝόμος1268/82(ΦΕΚ87/16‐7‐

82) «για τη δομή και λειτουργία τωνΑΕΙ», ορισμένες διατάξεις του οποίου τροποποιήθηκανμε τοΝόμο1566/85.ΜετοΝόμοαυτόνα)ιδρύθηκεστηθέσητηςπαλαιάςΦιλοσοφικήςΣχολήςτοΦιλοσοφικόΤμήμακαι β) αυτονομήθηκαν τα τέσσεραΤμήματα του ΙνστιτούτουΞένων Γλωσσών καιΦιλολογιών. Ταπέντεαυτά Τμήματα απάρτιζαν πια, σύμφωνα με το Νόμο, τη Φιλοσοφική Σχολή.Το 1984‐85 το ΦιλοσοφικόΤμήμαδιαιρέθηκεμε τοΠΔ445/84σε τρία Τμήματα: α)Φιλολογίας, β) Ιστορίας καιΑρχαιολογίας και γ)Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής καιΨυχολογίας. Το 1996 αποσπάστηκε το ΤμήμαΨυχολογίας από το ΤμήμαΦιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Έτσι, σήμερα η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκηςαπαρτίζεται από οκτώ Τμήματα. Κα‐θένα από αυτά χορηγεί ξεχωριστό πτυχίο.Από το ακαδημαϊκό έτος2007‐2008 ισχύει και για τη Φι‐λοσοφική Σχολή ο Νόμος 3549/2007 (ΦΕΚ 69/20‐3‐2007) για τημεταρρύθμιση του θεσμικού πλαι‐σίου, για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων.

Το«ΚέντροΒυζαντινώνΕρευνών»(ΚΒΕ,http://www.kbe.auth.gr/)αποτελείταιαπόπέντετμήματα:

Βυζαντινής Ιστορίας,ΒυζαντινήςΑρχαιολογίαςκαιΤέχνης,ΒυζαντινήςΦιλολογίας,ΒυζαντινήςΘεολογίαςκαιΒυζαντινούΔικαίου.ΤοΚΒΕδιοικείταιαπόπενταμελέςΔιοικητικόΣυμβούλιο.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας επικαιροποιεί κάθε χρόνο τον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος

αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.hist.auth.gr/el). Εκδίδει, επίσης, την ΕπιστημονικήΕπετηρίδαΕγνατία, τηςοποίαςκυκλοφόρησανδεκαπέντε τόμοι (1989, 1990, 1991‐1992, 1993‐1994, 1995‐2000, 2001‐2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011) καθώς και ένα παράρτημα στημνήμητηςΈλληςΣκοπετέα.Οιτόμοιτωνετών2001‐2009έχουναναρτηθείστηνιστοσελίδατουτμήματος(http://www.hist.auth.gr/el/egnatia).

Page 6: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

5

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣΑΡΧΕΣΠρύτανης: Π.Μήτκας,καθηγητήςΤμήματοςΗλεκτρολόγωνΜηχανικώνκαιΜηχανικών

Υπολογιστών,ΠολυτεχνικήΣχολή

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣΧΟΛΗΚοσμήτορας: Δ.Μαυροσκούφης,καθηγητήςΤμήματοςΦιλοσοφίαςκαιΠαιδαγωγικήςΠΡΟΕΔΡΟΙΤΜΗΜΑΤΩΝΣΧΟΛΗΣΤμήμαΦιλολογίας*: Α.ΜαυρουδήςΤμήμαΙστορίαςκαιΑρχαιολογίας*: Π.ΝίγδεληςΤμήμαΦιλοσοφίαςκαιΠαιδαγωγικής: Κ.ΜπίκοςΤμήμαΨυχολογίας*: Φ.ΚαργόπουλοςΤμήμαΑγγλικήςΓλώσσαςκαιΦιλολογίας*: Μ.ΜηλαπίδηςΤμήμαΓαλλικήςΓλώσσαςκαιΦιλολογίας*: Σ.ΓραμμενίδηςΤμήμαΓερμανικήςΓλώσσαςκαιΦιλολογίας*: Α.ΚοιλιάρηΤμήμαΙταλικήςΓλώσσαςκαιΦιλολογίας*: Κ.Ευαγγέλου*Ηθητείατωνπροέδρωντωντμημάτωναυτώνλήγειστις30Νοεμβρίου2017.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙστοσελίδαΤμήματος:http://www.hist.auth.grΔΙΑΡΘΡΩΣΗΤΜΗΜΑΤΟΣΠρόεδρος*: Π.Νίγδελης,Καθηγητής,γρ.404(τηλ.99.7207)Γραμματέας: Β.Χαχοπούλου,ΠΕΔιοικητικού‐Οικονομικού(τηλ.99.8780)ΠροσωπικόΓραμματείας: ΚτήριοΔιοίκησης,2οςόροφος,γρ.208–209(FAX:99.5222)Διοικητικά‐Φοιτητικάθέματα: Δ.Δαλόγλου‐Παράσχου,ΔΕΔιοικητικού‐Λογιστικού(τηλ.99.5221) Ι.Καμανά,ΥπάλληλοςΓραφείου(τηλ.99.5223)

Χ.Καράμπαλης,ΔΕΔιοικητικού‐Λογιστικού(τηλ.99.5226)Μεταπτυχιακά: Δρ.Μ.Σωφρονίδου,ΙΔΑΧ,ΠΕΔιοικητικού(τηλ.99.5224)ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΤΟΜΕΩΝΤομέαςΑρχαίαςΕλληνικής,Ρωμαϊκής,ΒυζαντινήςκαιΜεσαιωνικήςΙστορίαςΔιευθυντής*:Π.Κατσώνη,Καθηγήτρια,γρ.409β(τηλ.99.7981)

Ε.Ασημακοπούλου,ΕΤΕΠ,ΓραμματείαΤομέα,γρ.405(τηλ.99.7218)ΤομέαςΑρχαιολογίαςΔιευθυντής*:Ν.Ευστρατίου,Καθηγητής,γρ.304(τηλ.99.7276)

Μ.Ιατρού,ΕΤΕΠ,ΑνασκαφήΔίου(τηλ.23510‐53949)Κ.Βαστέλη,ΕΔΙΠ,γρ.302(ημιόροφος)(τηλ.99.7211)Μ.Νταγιούκλα,ΤΕΒιβλιοθηκονόμων,ΒιβλιοθήκηΤομέωνΑρχαιολογίαςκαι ΙστορίαςτηςΤέχνης,αίθ.301(τηλ.99.7298)Δρ. Φ. Σιδερά, ΕΤΕΠ, Βιβλιοθήκη Τομέων Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης – ΓραμματείαΤομέα,γρ.405(τηλ.99.7278)

ΤομέαςΙστορίαςτηςΤέχνης

Page 7: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

6

ΤομέαςΝεότερηςκαιΣύγχρονηςΙστορίας,ΛαογραφίαςκαιΚοινωνικήςΑνθρωπολογίαςΔιευθυντής*:Σ.Σφέτας,ΑναπληρωτήςΚαθηγητής,αίθ.401(τηλ.99.7225)

Μ.Ζαμπελάκη,ΕΤΕΠ,ΓραμματείαΤομέα,αίθ.427(τηλ.99.7258)Μ.Τζατζιμάκη,ΕΤΕΠ,ΒιβλιοθήκηΝεότερηςκαιΣύγχρονηςΙστορίας,αίθ.401(τηλ.99.7183)Α.Τζιντζιόβα,ΕΔΙΠ,ΒιβλιοθήκηΛαογραφίαςκαιΚοινωνικήςΑνθρωπολογίας,αίθ.104ΠΚ(τηλ.99.7288)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΤΜΗΜΑΤΟΣΠρόεδρος*: Π.ΝίγδεληςΔιευθυντές*: Ν.Ευστρατίου,Π.Κατσώνη,Σ.ΣφέταςΜέλη: Γ. Αγγελόπουλος, Π. Ανδρούδης, Σ.‐Μ. Βαλαμώτη, Ε. Βουτυράς, Ν.

Γιαννακόπουλος,Α.Γκουτζιουκώστας,Β.Γούναρης,Α.Δεληκάρη,Β.Κάλφογλου‐Καλοτεράκη, Φ. Κοτζαγεώργης, Γ. Λεβενιώτης, Ε. Μανακίδου, Ε. Μαντά, Ι.Μιχαηλίδης, Ι. Μουρέλος, Α. Μουστάκα, Α. Μπακαλάκη, Ι. Ξυδόπουλος, Μ.Παϊσίδου, Ε. Παπαγιάννη, Π. Παπαδοπούλου, Σ. Πινγιάτογλου, Ν. Πούλου, Α.Σέμογλου,Μπ.Σμιτ‐Δούνα,Α.Σφήκας,Α.Τάντσης,Ε.Τούντα,Σ.Τριανταφύλλου,Π.Τσέλεκας,Λ.Χασιώτης,Ε.Χατζηαντωνίου

ΕκπρόσωποιΕΔΙΠ*: Τακτικοί: Κ.ΤσονάκαΑναπληρωματικοί: Χ.ΚαλλίνηΕκπρόσωποιΕΤΕΠ*:Τακτικοί: Φ.ΣιδεράΑναπληρωματικοί: Μ.ΖαμπελάκηΕκπρόσωποιμεταπτυχιακώνφοιτητών(1)Εκπρόσωποιπροπτυχιακώνφοιτητών(1)*Ηθητείατουπροέδρουτουτμήματος,τωνδιευθυντώντωντομέωνκαιτωνεκπροσώπωνΕΔΙΠκαιΕΤΕΠλήγειστις30Νοεμβρίου2017.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΤομέαςΑρχαίαςΕλληνικήςκαιΡωμαϊκής,ΒυζαντινήςκαιΜεσαιωνικήςΙστορίαςΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1. ΚατσώνηΠολύμνια(ΒυζαντινήΙστορία) 409Α 99.7991

[email protected]

2. ΝίγδεληςΠαντελής(ΑρχαίαΙστορία) 404 [email protected]

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1. ΒασιλείουSeibtΑλεξάνδραΚυριακή3(ΒυζαντινήΙστορία)

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1. ΓιαννακόπουλοςΝικόλαος(ΑρχαίαΙστορία) 422 99.7981

[email protected]

2. ΓκουτζιουκώσταςΑνδρέας(ΒυζαντινήΙστορία‐Θεσμοί) 406 [email protected]

3. ΔεληκάρηΑγγελική(ΙστορίατωνΣλαβικώνΛαών) 412 [email protected]

4. ΛεβενιώτηςΓεώργιος(ΒυζαντινήΙστορία) 408 [email protected]

5. ΞυδόπουλοςΙωάννης(ΑρχαίαΕλληνικήΙστορία) 411 [email protected]

Page 8: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

7

6. ΤούνταΕλένη(ΜεσαιωνικήΙστορίατηςΔύσης) 409B [email protected]

ΛΕΚΤΟΡΕΣ1. Κάλφογλου‐ΚαλοτεράκηΒασιλική(ΑρχαίαΙστορία) 202 99.7188

[email protected]. ΧατζηαντωνίουΕλισάβετ(ΒυζαντινήΙστορία) 408 99.7333

[email protected]ΟΜΟΤΙΜΟΙΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1. Βεληγιάννη‐ΤερζήΧρυσούλα(ΑρχαίαΙστορία)

2. Γρηγορίου‐ΙωαννίδουΜάρθα(ΒυζαντινήΙστορία)

3. Κατσόφσκα‐ΜαλιγκούδηΓιάνα(ΙστορίατωνΣλαβικώνΛαών)

4. ΚορρέςΘεόδωρος(ΒυζαντινήΙστορία)

5. Νεράτζη‐ΒαρμάζηΒασιλική(ΒυζαντινήΙστορία)

6. Σταυρίδου‐ΖαφράκαΑλκμήνη(ΒυζαντινήΙστορία)

7. ΤουλουμάκοςΙωάννης(ΑρχαίαΙστορία) ΤομέαςΑρχαιολογίαςΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1. ΒουτυράςΕμμανουήλ(ΚλασικήΑρχαιολογία) 303 99.7185

[email protected]

2. ΕυστρατίουΝίκος(ΠροϊστορικήΑρχαιολογία) 304 [email protected]

3. ΜουστάκαΑλίκη(ΚλασικήΑρχαιολογία) 303 [email protected]

4. ΠινγιάτογλουΣεμέλη(ΚλασικήΑρχαιολογία) 302 [email protected]

5. ΣέμογλουΑθανάσιος(ΒυζαντινήΑρχαιολογία) 314 [email protected]

6. Σμιτ‐ΔούναΜπάρμπαρα(ΚλασικήΑρχαιολογία) 302 [email protected]

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1. ΒαλαμώτηΣουλτάνα‐Μαρία

(ΠροϊστορικήΑρχαιολογία)304 99.7310

[email protected]

2. ΜανακίδουΕλένη(ΚλασικήΑρχαιολογία) 311 [email protected]

3. ΠούλουΝαταλία(ΒυζαντινήΑρχαιολογία) 302 [email protected]

Page 9: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

8

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1. ΑνδρούδηςΠασχάλης2(ΒυζαντινήΑρχαιολογία) 314 99.7377

[email protected]

2. ΠαϊσίδουΜελίνα(ΒυζαντινήΑρχαιολογία) 311 [email protected]

3. ΠαπαγιάννηΕλένη(ΚλασικήΑρχαιολογία) 311 [email protected]

4. ΠαπαδοπούλουΠαγώνα2(ΒυζαντινήΑρχαιολογία) 314 [email protected]

5. ΤάντσηςΑναστάσιος(ΒυζαντινήΑρχαιολογία) 301Β [email protected]

6. ΤριανταφύλλουΣεβαστή2(ΠροϊστορικήΑρχαιολογία) 304 [email protected]

ΛΕΚΤΟΡΕΣ1. ΤσέλεκαςΠαναγιώτης(ΚλασικήΑρχαιολογία) 303 99.7208

[email protected]ΟΜΟΤΙΜΟΙΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1. ΑκαμάτηςΙωάννης(ΚλασικήΑρχαιολογία)

2. ΑνδρέουΣτυλιανός(ΠροϊστορικήΑρχαιολογία)

3. ΒελένηςΓεώργιος(ΒυζαντινήΑρχαιολογία) 4. ΔρούγουΣτέλλα(ΚλασικήΑρχαιολογία)

5. ΚαδάςΣωτήριος(ΒυζαντινήΑρχαιολογία) 6. ΠαζαράςΘεοχάρης(ΒυζαντινήΑρχαιολογία) 7. ΠαντερμαλήςΔημήτριος(ΚλασικήΑρχαιολογία) 8. Παπαευθυμίου‐ΠαπανθίμουΑικατερίνη(ΠροϊστορικήΑρχαιολογία 9. Σαατσόγλου‐ΠαλιαδέληΧρυσούλα(ΚλασικήΑρχαιολογία) 10. Στεφανίδου‐ΤιβερίουΘεοδοσία(ΚλασικήΑρχαιολογία) 11. ΤιβέριοςΜιχάλης(ΚλασικήΑρχαιολογία)

ΤομέαςΙστορίαςτηςΤέχνηςΟΜΟΤΙΜΟΙΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1. ΚωτίδηςΑντώνης(ΙστορίατηςΤέχνης)

2. ΜυκονιάτηςΗλίας(ΙστορίατηςΜεσαιωνικήςκαιΝεότερηςΤέχνηςτηςΔύσης)

3. ΠαπανικολάουΜιλτιάδης(ΙστορίατηςΤέχνης) 4. ΧαραλαμπίδηςΑλκιβιάδης(ΙστορίατηςΜεσαιωνικήςκαιΝεότερηςΤέχνηςτηςΔύσης)

ΤομέαςΝεότερηςκαιΣύγχρονηςΙστορίας,ΛαογραφίαςκαιΚοινωνικήςΑνθρωπολογίας

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1. ΓούναρηςΒασίλειος(ΙστορίατωνΝεοτέρωνΧρόνων) 401 99.7470

[email protected]

2. ΜουρέλοςΙωάννης(ΣύγχρονηΕλληνικήΙστορία) 401 [email protected]

Page 10: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

9

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1.

ΜιχαηλίδηςΙάκωβος(ΝεότερηκαιΣύγχρονηΙστορία)401 99.7973

[email protected]

2. ΜπακαλάκηΑλεξάνδρα(ΚοινωνικήΑνθρωπολογία) 104(ΠΚ)

[email protected]

3. ΣφέταςΣπυρίδων(ΝεότερηκαιΣύγχρονηΒαλκανικήΙστορία)

401 [email protected]

4. ΣφήκαςΑθανάσιος(ΔιεθνήςκαιΕλληνικήΙστορίατου20ούαι.)

401 [email protected]

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1. ΑγγελόπουλοςΓεώργιος(ΚοινωνικήΑνθρωπολογία) 104(ΠΚ) 99.7288

[email protected]

2. ΚοτζαγεώργηςΦωκίων1(ΙστορίατηςΝεότερηςΕλλάδας)

401 [email protected]

3. ΜαντάΕλευθερία(ΙστορίατηςΝεότερηςΕλλάδας) 401 [email protected]

4. ΧασιώτηςΛουκιανός2(ΙστορίατωνΝεοτέρωνΧρόνων) 401 [email protected]

ΛΕΚΤΟΡΕΣ1. ΠαπασταματίουΔημήτριος

(ΙστορίατηςΝεότερηςΕλλάδας)401 99.7481

[email protected]

ΟΜΟΤΙΜΟΙΚΑΘΗΓΗΤΕΣ1. ΑλεξανδρόπουλοςΙωάννης(Τουρκολογία)

2. ΚολιόπουλοςΙωάννης(ΙστορίατωνΝεότερωνΧρόνων)

3. Ξανθοπούλου‐ΚυριακούΆρτεμις‐Νίκη(ΝεοελληνικήΙστορία)

4. ΧασιώτηςΙωάννης(ΙστορίατωνΜεσαιωνικώνκαιΝεότερωνΧρόνων) ΕΠΩΝΥΜΗΕΔΡΑΠΟΝΤΙΑΚΩΝΣΠΟΥΔΩΝμετηνυποστήριξητουΦιλανθρωπικούΙδρύματος«ΙβάνΣαββίδης»ΕΠΙΚΟΥΡΟΣΚΑΘΗΓΗΤΗΣ1. ΧατζηκυριακίδηςΚυριάκος4

(ΠοντιακέςΣπουδές–ΕλληνισμόςτηςΑνατολής)402 99.7214

kyria[email protected]Σεεκπαιδευτικήάδειακατάτοχειμερινόεξάμηνο.

2Σεεκπαιδευτικήάδειακατάτοεαρινόεξάμηνο.

3Υπόδιορισμό.4ΥπότηνεπίβλεψητουΚοσμήτορατηςΦιλοσοφικήςΣχολήςτουΑΠΘ.

ΕΔΙΠ1. Δρ.Α.Αλματζή(ΠροϊστορικήΑρχαιολογία)

301Α

[email protected]

2. Δρ.Ι.Αναγνώστου(ΠροϊστορικήΑρχαιολογία) 301Α

[email protected]

3. Δρ.Ι.Βασιλειάδου(ΚλασικήΑρχαιολογία) 301Α

[email protected]

4. Κ.Βαστέλλη(ΚλασικήΑρχαιολογία)

302(ημιόρ.) [email protected]

Page 11: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

10

5. Δρ.Ε.Βούλγαρη(ΠροϊστορικήΑρχαιολογία) 301Α

[email protected]

6. Δρ.Ε.Γούναρη(ΚλασικήΑρχαιολογία) 301Α

[email protected]

7. Δρ.Ν.Καζακίδη(ΚλασικήΑρχαιολογία)

Μουσ.Εκμ.

[email protected]

8. Δρ.Χ.Καλλίνη(ΚλασικήΑρχαιολογία)

301Α

[email protected]

9. Δρ.Α.Κυριάκου(ΚλασικήΑρχαιολογία)

302(ημιόρ.) [email protected]

10. Δρ.Π.Παπαγεωργίου(Αρχαιολογία) – –11. Δρ.Χ.Παπακυριακού(ΒυζαντινήΑρχαιολογία)

301A/ΚΒΕ 99.2008/99.7442

[email protected]

12. Δρ.Α.Πλιώτα(ΒυζαντινήΑρχαιολογία) 301Α/ΚΒΕ 99.2007/[email protected]

13. Α.Τζιντζιόβα(Λαογραφία)

104(ΠΚ) [email protected]

14. Δρ.Κ.Τσονάκα(ΚλασικήΑρχαιολογία)

301Α

[email protected]

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙΞΕΝΩΝΓΛΩΣΣΩΝΠληροφορίεςστογρ.410,τηλ.99.7392‐4.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣΣΠΟΥΔΩΝΕλευθερίαΜαντά,γραφ.401,τηλ.99.7500,e‐mail:el[email protected] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣΑΔΕΙΕΣΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΕΤΟΥΣ2017‐2018

Χειμερινόεξάμηνο(01.10.2017έως15.01.2018):

Φ.Κοτζαγεώργης

Εαρινόεξάμηνο(12.02.2018έως01.06.2018):

Π.ΑνδρούδηςΠ.ΠαπαδοπούλουΣ.ΤριανταφύλλουΛ.Χασιώτης

Page 12: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

11

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΓιαόλεςτιςβιβλιοθήκεςκαιτασπουδαστήριατουΑΠΘβλ.http://www.lib.auth.gr/el/βιβλιοθήκες.ΒιβλιοθήκηΤομέωνΑρχαιολογίαςκαιΙστορίαςτηςΤέχνηςΑίθουσα301(ΝΚ)Ιστοσελίδα:http://www.lib.auth.gr/el/b213Περιεχόμενο:33.000τόμοι,300περίπουσειρέςελληνικώνκαιξενόγλωσσωνπεριοδικώνΔανειστική:ΝΑΙυπόόρουςΦωτοτύπηση:ΝΑΙυπόόρουςΔιαδίκτυο:ΝΑΙ

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα ‐ Παρασκευή 09.00 ‐19.30.Τηλ.:99.7280Πληροφορίες:Μ.Νταγιούκλα(τηλ.99.7298)

ΒιβλιοθήκηΒυζαντινήςκαιΜεσαιωνικήςΙστορίαςΘέση:Αίθουσα406‐407(ΝΚ)Ιστοσελίδα:http://www.lib.auth.gr/el/b212Περιεχόμενο:8.000τόμοι,95σειρέςελληνικώνκαιξενόγλωσσωνπεριοδικώνΔανειστική:ΝΑΙυπόόρουςΦωτοτύπηση:ΝΑΙυπόόρουςΔιαδίκτυο:ΝΑΙ

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα ‐ Παρασκευή 09.00 ‐14.00.Τηλ.:99.7247και99.7440Πληροφορίες:Ε.Γούναρη

ΒιβλιοθήκηΚλασικήςΦιλολογίαςκαιΑρχαίαςΙστορίαςτουΤομέαΚλασικώνΣπουδώνΑίθουσα201(ΝΚ)Iστοσελίδα:http://www.lib.auth.gr/el/b203Περιεχόμενο:35.000τόμοι,ελληνικάκαιξενόγλωσσαπεριοδικά,σπάνιεςεκδόσειςΔανειστική:ΝΑΙυπόόρουςΦωτοτύπηση:ΝΑΙυπόόρουςΔιαδίκτυο:ΝΑΙ

Ώρεςλειτουργίας:Δευτέρα‐Παρασκευή09.00‐19.00.Τηλ.:99.7049Πληροφορίες:Κ.Βίλδου,Ε.Πρεμέτη

ΒιβλιοθήκηΛαογραφίαςκαιΚοινωνικήςΑνθρωπολογίαςΑίθουσα104‐105(ΠΚ)Ιστοσελίδα:http://www.lib.auth.gr/el/b214Περιεχόμενο:βιβλιοθήκηΝ.ΠολίτηκαιΣ.Κυριακίδη–σειράφυλλαδίωνλαογραφικούπεριεχομένου–τόμοικαισειρέςπεριοδικώνΔανειστική:ΝΑΙυπόόρουςΦωτοτύπηση:ΝΑΙυπόόρουςΔιαδίκτυο:ΝΑΙ

Ώρεςλειτουργίας:Δευτέρα‐Παρασκευή09.00‐14.30Τηλ.:99.7288fax:99.7287Πληροφορίες:Α.Τζιντζιόβα

ΒιβλιοθήκηΝεότερηςκαιΣύγχρονηςΙστορίαςΑίθουσα401(ΝΚ)Ιστοσελίδα:http://www.lib.auth.gr/el/b211Περιεχόμενο:18.500τόμοι,200περίπουσειρέςελληνικώνκαιξενόγλωσσωνπεριοδικών

Page 13: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

12

Δανειστική:ΝΑΙυπόόρουςΦωτοτύπηση:ΝΑΙυπόόρουςΔιαδίκτυο:ΝΑΙ

Ώρεςλειτουργίας:Δευτέρα‐Πέμπτη09:00‐19:00,Παρασκευή09:00‐14:00Τηλ.:99.7183Πληροφορίες:Μ.Τζατζιμάκη

ΒιβλιοθήκηΚέντρουΒυζαντινώνΕρευνώνΚτίριοΜέλισσα,ΒασιλίσσηςΌλγας36Ιστοσελίδα:http://www.lib.auth.gr/el/b051καιhttp://www.kbe.auth.gr/fvivliothiki.htmlΠεριεχόμενο:40.000τόμοι,300περίπουσειρέςελληνικώνκαιξενόγλωσσωνπεριοδικώνΔανειστική:ΝΑΙυπόόρουςΦωτοτύπηση:ΝΑΙυπόόρουςΔιαδίκτυο:ΝΑΙ

Ώρεςλειτουργίας:Τρίτη–Τετάρτη,09:00–14.00(έως31.01.2018)Τηλ.:99.2005fax:99.2004

ΘεματικήΒιβλιοθήκηΦιλοσοφικήςΣχολήςΥπόγειοΝέαςΠτέρυγαςΦιλοσοφικήςΣχολήςΙστοσελίδα:http://www.lib.auth.gr/el/b200καιhttp://www.phil.auth.gr/lib/Δανειστική:ΝΑΙυπόόρουςΦωτοτύπηση:ΝΑΙυπόόρουςΔιαδίκτυο:ΝΑΙ

Ώρεςλειτουργίας:Δευτέρα‐Παρασκευή07:30‐15:00Τηλ.:99.7183Πληροφορίες:Δ.Κασιμάτης,Α.Αϊβαλιώτου

ΜΟΥΣΕΙΑ,ΑΡΧΕΙΑΚΑΙΣΥΛΛΟΓΕΣΤΟΥΤΜΗΜΑΤΟΣΜουσείοΕκμαγείωνΥπόγειο(ΝΚ)Ιστοσελίδα:http://castmuseum.web.auth.grκαιhttp://www.auth.gr/museums_archives/ekmageiaΠεριεχόμενο:Τα700περίπουεκμαγείααρχαίωνέργωντέχνηςπροσφέρουνστουςφοιτητέςτουΤμήματοςτην ευκαιρία να προσεγγίσουν ορισμένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά μνημεία κυρίως της αρχαίαςγλυπτικής.Ταπρωτότυπάτουςχρονολογούνταιαπότημινωϊκήέωςτηβυζαντινήεποχήκαιφυλάσσονταισήμερα σε πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά μουσεία. Ανάμεσά τους ξεχωριστή θέση κατέχουν ορισμέναμεγάληςσημασίαςεκμαγεία,όπωςαυτάτουκολοσσιαίουκούρουτουΣουνίου,τωνεναέτιωνσυνθέσεωντουναούτουΔιόςστηνΟλυμπία,τωνανάγλυφωνπλακώναπότηζωφόροτουΠαρθενώνακαιτοτόξοτουΓαλέριουστηΘεσσαλονίκη, αλλάκαι τα γαλβανο‐πλαστικάαντίγραφαμινωικώνκαι μυκηναϊκών έργωντέχνης.

Το Μουσείο διαθέτει επίσης μία αξιόλογη συλλογή πρωτότυπων έργων της αρχαιότητας, η οποίααριθμείπάνωαπό2.000πήλινααγγεία, έργαμικροτεχνίαςκαινομίσματααπότηγεωμετρικήέωςκαι τηβυζαντινή περίοδο, ορισμένα από τα οποία είναι ενδεικτικά για το χώρο της Μακεδονίας, όπως ταευρήματα από τις ανασκαφές του καθηγητή Κ. Ρωμαίου στο Καραμπουρνάκι και τη Σίνδο και από τηνεπιφανειακήέρευνατουD.H.French.

ΜουσείοΕκμαγείων.ΆποψητηςαίθουσαςΚ.Ρωμαίου

Page 14: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

13

Το εργαστήριο, όπως και ταφωτογραφικάαρχεία τουΜουσείουμεπάνωαπό 7.000φωτογραφίες,εξυπηρετούντομείςτηςέρευναςμεταπτυχιακώνφοιτητών,υποψήφιωνδιδακτόρωνκαιερευνητών,αλλάκαι δράσεις τωνφοιτητών του Τμήματος στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης. Η λειτουργία και οιδραστηριότητες του Μουσείου στους εκθεσιακούς χώρους και το μικρό του αμφιθέατρο έχουν σκοπόκυρίως ερευνητικό και εκπαιδευτικό με την οργάνωση ξεναγήσεων για φοιτητές. Ταυτόχρονα,όμως,απευθύνονταικαιστοευρύτεροκοινόμετηνπραγματοποίησηεκπαιδευτικώνπρογραμμάτωνγιαμαθητέςτηςπρωτοβάθμιαςκαιδευτεροβάθμιαςεκπαίδευσης,αλλάκαιξεναγήσεωνγιατοενήλικοκοινό.

Ώρεςλειτουργίας:Τρίτη,Τετάρτη,Παρασκευή09.00‐14.30(ΑίθουσαΑ)Δευτέρα,Πέμπτη09.00‐14.30(ΑίθουσαΒ)Τηλ.:99.7351και99.7301Πληροφορίες:Ν.Καζακίδη,Α.Κυριάκου

ΛαογραφικόΜουσείοκαιΑρχείοΑίθουσα8(ΠΚ)Ιστοσελίδα:http://www.auth.gr/museums_archives/laografikoΠεριεχόμενο:Μόνιμηέκθεση τωνσυλλογώντουΛαογραφικούΜουσείουκαι τουΑρχείου«Ταπολύτιματηςπαράδοσης,μιαπολύτιμηπαράδοση».Ηέκθεση,πουεγκαινιάσθηκετον Ιούνιοτου2010στονειδικάανακαινισμένο χώρο, περιλαμβάνει το σύνολο των συλλογών του Μουσείου: κεραμική, ξυλόγλυπτα,μεταλλοτεχνία,τοπικέςφορεσιές,κεντήματα,υφαντά,εργαλεία,σκεύη,σπάνιααντικείμεναμικροτεχνίαςκαι χειροτεχνίας. Στο Μουσείο, στο οποίο έχει διαμορφωθεί και ειδικά εξοπλισμένος χώρος για τηδιενέργειασεμιναρίωνκαιφροντιστηριακώνμαθημάτων,στεγάζεταικαιεκτίθεταισπάνιοαρχειακόυλικό(φωτογραφίες, έγγραφα, χειρόγραφα, έργα ζωγραφικής και γλυπτικής, φιγούρες του θεάτρου σκιών),αλλάκαιαντικείμενακαιέπιπλαπουσχετίζονταιμετηνιστορίατουσυγκεκριμένουΜουσείουκαιμετηνιστορία τουΑΠΘ, ενώστοΣπουδαστήριοΛαογραφίας και ΚοινωνικήςΑνθρωπολογίας εκτίθεται και μιαμικρή συλλογή μουσικών οργάνων.Το Μουσείο είναι ανοικτό στο κοινό, τους σπουδαστές και τουςερευνητές.

Ώρεςλειτουργίας:πληροφορίεςγιατηνοργάνωσηξεναγήσεωνγιαομάδεςεπισκεπτών,καθώςκαιγιατοωράριολειτουργίαςτηςπεριόδου2017‐2018στοΣπουδαστήριοΛαογραφίαςκαιΚοινωνικήςΑνθρωπολογίας(βλ.παραπάνω).Τηλ.:99.7899και99.7288Πληροφορίες:Χ.Καλλίνη

ΙστορικόΑρχείοΑίθουσα401(ΝΚ)Ιστοσελίδα:http://www.hist.auth.gr/el/ιστορικό‐αρχείοκαιhttp://www.auth.gr/museums_archives/istorikoΠεριεχόμενο:Η συλλογή του Αρχείου περιλαμβάνει πρωτότυπα έγγραφα, φωτοαντίγραφα εγγράφων ήχειρογράφων, εφημερίδες, ιστορικούς χάρτες, μικροφίλμ, σπάνια έντυπα διαφόρων αρχείων καιβιβλιοθηκώνσχετικάμετηΝεότερηκαιτηΣύγχρονηΕλληνικήΙστορία.Τουλικότηςσυλλογήςαξιοποιείταιαπό τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος για την εκπόνησηεργασιών.

Ώρεςλειτουργίας:κατόπινσυνεννόησης.Τηλέφωνο:99.7500Πληροφορίες:Ε.Μαντά

ΑρχαιοβοτανικήσυλλογήΑίθουσα301Δ(ΝΚ)Ιστοσελίδα:http://www.hist.auth.gr/el/αρχαιοβοτανική‐συλλογήΠεριεχόμενο:Η μοναδική στη Βόρεια Ελλάδα συγκριτική συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από 6.000είδη σπόρων εξημερωμένων και άγριων φυτών από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολία,

ΑντικείμενααπότιςσυλλογέςτουΛαογραφικούΜουσείου

Page 15: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

14

καταλογογραφημένων κατά Flora Europaea και Flora of Turkey. Η συλλογή είναι απαραίτητη για τηνανάλυση αρχαιοβοτανικών καταλοίπων από ανασκαφές και είναι ανοιχτή σε ερευνητές καιμεταπτυχιακούςφοιτητές.

Ώρεςλειτουργίας:κατόπινσυνεννόησης.Τηλ.:99.7179Πληροφορίες:Σ.‐Μ.Βαλαμώτη

ΑρχαιοζωολογικήσυλλογήΑίθουσα12(ΠΚ)Περιεχόμενο:Συγκριτικήσυλλογήοστώνζώων.Περιλαμβάνεισκελετούςτωνβασικώνεξημερωμένωνκαιάγριων ειδών με αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Η συλλογή είναι ανοιχτή σε ερευνητές και μεταπτυχιακούςφοιτητές.

Τηλ.:95.0395Πληροφορίες:Σ.Τριανταφύλλου

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣΑΝΑΣΚΑΦΕΣ–ΕΠΙΤΟΠΙΕΣΕΡΕΥΝΕΣΠροϊστορικήΑρχαιολογία

• ΑρχοντικόΓιαννιτσών(Α.Παπαευθυμίου‐Παπανθίμου)• ΒΔπεριοχήΓρεβενών‐επιφανειακήέρευνα(Ν.Ευστρατίου)• Δισπηλιό,ΛιμναίοςΟικισμός(Κ.Κωτσάκης)• ΝτικιλίΤας,Καβάλα(Σ.‐Μ.Βαλαμώτη)• Ούριακος,Λήμνος(Ν.Ευστρατίου)• ΠαλιάμπελαΚολινδρού(Κ.Κωτσάκης)• ΠετράςΣητείας,Κρήτη(Σ.Τριανταφύλλου)• Ρουδιάς,Κύπρος(Ν.Ευστρατίου)• ΤούμπαΘεσσαλονίκης(Σ.Ανδρέου,Σ.Τριανταφύλλου)

ΚλασικήΑρχαιολογία

• Βεργίνα(Σ.Δρούγου,Χ.Σαατσόγλου‐Παλιαδέλη,Π.Φάκλαρης,Χ.Καλλίνη,Α.Κυριάκου)• Δίον(Δ.Παντερμαλής,Σ.Πινγιάτογλου,Ε.Παπαγιάννη,Κ.Βαστέλη)• ΚαραμπουρνάκιΘεσσαλονίκης(Ε.Μανακίδου)• ΚαστρίΓρεβενών(Σ.Δρούγου)• Ναυπακτία,ΙερόΠοσειδώνος(;)αρχαίο«Μολύκρειο»(Α.Μουστάκα)• Ολυμπία,Ιερόχθονίαςθεότητας(;)βορείωςτουΚρονίου(Α.Μουστάκα)• Πέλλα(Ι.Ακαμάτης)

ΒυζαντινήΑρχαιολογία

• Αμύνταιο,Φλώρινα,θέση«Κάλε»,βυζαντινόκάστρο(Μ.Παϊσίδου)• Δίον(Α.Μέντζος)• Κρήτη,ΠεριοχήΜόχλου(Ν.Πούλου,Α.Τάντσης)• Λέχαιο,Πελοπόννησος(Ν.Πούλου)• Φίλιπποι(Α.Μέντζος,Ν.Πούλου,Μ.Παϊσίδου,Α.Τάντσης)

ΑνασκαφήΦιλίππων(Σεπτέμβριος2016)

Page 16: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

15

COLLOQUIA,ΚΥΚΛΟΙΟΜΙΛΙΩΝ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

ColloquiumΥποψηφίωνΔιδακτόρωνκαιΜεταπτυχιακώνΦοιτητώντουΤομέαΑρχαίαςΕλληνικήςκαιΡωμαϊκής,ΒυζαντινήςκαιΜεσαιωνικήςΙστορίας

Διαλέξειςτωνυποψηφίωνδιδακτόρωνκαιτωνμεταπτυχιακώνσχετικέςμετιςερευνητικέςτουςεργασίες.ΠραγματοποιείταιστοΣπουδαστήριοΒυζαντινήςκαιΜεσαιωνικήςΙστορίας,συνήθωςτοδεύτερομετρίτοδεκαήμεροτουΙανουαρίου.Πληροφορίες:http://www.hist.auth.gr/el/εκδηλώσεις‐σεμινάριαColloquiumτουΤομέαΑρχαιολογίας

Διαλέξεις που αφορούν σε διαφόρους τομείς και περιόδους της αρχαιολογίας. Πραγματοποιούνται στοΜουσείοΕκμαγείων(Υπόγειο,ΝΚ),συνήθωςημέραΠέμπτηστις19.00.Πληροφορίες:http://www.hist.auth.gr/el/εκδηλώσεις‐σεμινάριαΣεμινάριατουΤομέαΝεότερηςκαιΣύγχρονηςΙστορίας,ΛαογραφίαςκαιΚοινωνικήςΑνθρωπολογίας

Σεμινάρια που αφορούν στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία, στη λαογραφία και στην κοινωνικήανθρωπολογία.ΠραγματοποιούνταιστοΙστορικόΑρχείο(αιθ.401,ΝΚ),συνήθωςημέραΠέμπτηστις19.15.Πληροφορίες:http://www.hist.auth.gr/el/εκδηλώσεις‐σεμινάριαΚύκλοςανθρωπολογικώνκαιλαογραφικώνομιλιώνΑΠΘ/ΠΑΜΑΚ

Ετήσιος κύκλος ανθρωπολογικών και λαογραφικών ομιλιών γύρω από μια θεματική. Οι ομιλίεςπραγματοποιούνται στο σπουδαστήριο Λαογραφίας (αιθ. 104‐105, ΠΚ), συνήθως ημέρα Παρασκευή στις18.30.Πληροφορίεςκαιπρόγραμμα:https://seminarialak.wordpress.com/

http://www.hist.auth.gr/el/εκδηλώσεις‐σεμινάριαΤοΑρχαιολογικόΈργοστηΜακεδονίακαιστηΘράκη(ΑΕΜΘ)

Επιστημονικήσυνάντησηστηνοποίαπαρουσιάζονταιτααποτελέσματατωναρχαιολογικώνερευνώνπουδιεξήχθησαν στηΜακεδονία και τηΘράκη κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.ΠραγματοποιείταιστηνΑίθουσαΤελετώντηςΦιλοσοφικήςΣχολής(ΠΚ)τοΜάρτιοκάθεέτους.Πληροφορίεςκαιπρόγραμμα:http://www.aemth.gr/el/

http://www.hist.auth.gr/el/εκδηλώσεις‐σεμινάρια

Page 17: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

16

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ2017‐2018

Εξάμηνα

Έναρξη Λήξη

Χειμερινόεξάμηνο 2Οκτωβρίου2017 12Ιανουαρίου2018

Εαρινόεξάμηνο 12Φεβρουαρίου2018 1ηΙουνίου2018

Εξεταστικέςπερίοδοι

Έναρξη Λήξη

Σεπτεμβρίου2017 1ηΣεπτεμβρίου2017 29Σεπτεμβρίου2017

Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου2018 17Ιανουαρίου2018 9Φεβρουαρίου2018

Ιουνίου2018 6Ιουνίου2018 29Ιουνίου2018

Αργίες26Οκτωβρίου2017(απελευθέρωσηΘεσσαλονίκης)17Νοεμβρίου2017(επέτειοςεξέγερσηςΠολυτεχνείου)24Δεκεμβρίου2017έως7Ιανουαρίου2018(Χριστούγεννα–Πρωτοχρονιά)30Ιανουαρίου2018(ΤριώνΙεραρχών)15έως20Φεβρουαρίου2018(ΚαθαράΔευτέρα)25Μαρτίου2018(επέτειοςτηςεπανάστασηςτου1821)Ημέραφοιτητικώνεκλογών(ηακριβήςημερομηνίαθαανακοινωθείκατάτοεαρινόεξάμηνο)2έως15Απριλίου2018(Πάσχα)1ηΜαΐου2018(Πρωτομαγιά)28Μαΐου2018(ΑγίουΠνεύματος)

Page 18: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

17

ΠΡΑΚΤΙΚΗΑΣΚΗΣΗΤΜΗΜΑΤΟΣΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ2014–2020

ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα:«ΑνάπτυξηΑνθρώπινουΔυναμικού,ΕκπαίδευσηκαιΔίαΒίουΜάθηση2014–2020»ΜετησυγχρηματοδότησητουΕυρωπαϊκούΚοινωνικούΤαμείου(Ε.Κ.Τ.)καιτηςΕλλάδας ΗΠρακτικήΆσκηση για το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τουΑριστοτελείουΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκηςτηςπεριόδου2014‐2020είναιενταγμένηστοωςάνωευρωπαϊκόεπιχειρησιακόπρόγραμμακαιείναισυνδεδεμένηδιαδικτυακάμετοπληροφοριακόσύστημαΑΤΛΑΣκαιτηνηλεκτρονικήπλατφόρματης μονάδας ΔΑΣΤΑ (Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας), με στόχο την ολοκληρωμένη και ανοιχτήηλεκτρονικήπληροφόρησηόλωντωνφοιτητώντουΤμήματος.Οιφοιτητές,‐τριεςτουΤμήματοςΙστορίαςκαι Αρχαιολογίας έχουν το δικαίωμα συμμετοχής, με δική τους επιλογή, σε μεγάλο αριθμόσυνεργαζόμενων φορέων υποδοχής ανά την Ελλάδα ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει,δηλαδή της Ιστορίας ή της Αρχαιολογίας. Οι φορείς υποδοχής είναι κυρίως Δημόσιες Υπηρεσίες, όπωςΕφορείεςΑρχαιοτήτων,ΜουσείαπουανήκουνήεποπτεύονταιαπότοΥπουργείοΠολιτισμούήαποτελούνΝ.Π.Ι.Δ., είτε συνιστούν ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης ή λαογραφικού υλικού, ξένες ΑρχαιολογικέςΣχολές και Ινστιτούτα που εδρεύουν στηνΑθήνα, ερευνητικά κέντρα, ιστορικά, μορφωτικά, πολιτιστικάιδρύματακαισύλλογοι,βιβλιοθήκεςπουεπιτελούνερευνητικάπρογράμματα,ιστορικάαρχεία,αρχείατουΚράτους, πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα στουςσυμμετέχοντες να ενταχθούν σε ένα πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, απόλυτα συμβατό με τοαντικείμενοτωνσπουδώντους,καιναεξοικειωθούνμετηνπρακτικήεφαρμογήτωνγνώσεωντους.

Η διάρκεια της Πρακτικής για κάθε φοιτητή, ‐τρια είναι δύο πλήρεις και συνεχόμενοι μήνες. Ηεργασία στο φορέα υποδοχής είναι πλήρους απασχόλησης, αμειβόμενη και ασφαλισμένη από τοΠρόγραμμα μέσω του ΕΛΚΕ. Η Πρακτική Άσκηση του Τμήματος είναι συνδεδεμένη με το μάθημαελεύθερης επιλογής ΑΑΑ 312 του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, αντιστοιχεί σε 6 ECTS καιβαθμολογείται. Προκειμένου να γίνεται σωστή αντιστοίχηση με τα ECTS αλλά και με τις ακαδημαϊκέςυποχρεώσειςτωνφοιτητών,‐τριών,ορίζεταιεβδομαδιαίαυποχρεωτικήαπασχόληση30ωρώντολιγότεροκαι 40ωρών το ανώτερο. Τα κριτήρια επιλογής τωνφοιτητών, ‐τριών έχουν επικυρωθεί από τη ΓενικήΣυνέλευσητουΤμήματος ΙστορίαςκαιΑρχαιολογίαςκαι έχουναναρτηθείσεαρχείοστην ιστοσελίδατουΤμήματοςκαιείναιταεξής:

1ο κριτήριο: Τηρώντας την αρχή της συνεπούς παρακολούθησης και επιτυχούς εξέτασης τωνμαθημάτωντουΤμήματόςμας,ηΠρακτικήΆσκησηαπευθύνεταισεφοιτητές,‐τριεςτωνΖ΄καιΗ’εξαμήνων (4ου έτους φοίτησης), καθώς επίσης και των Θ’ και Ι’ εξαμήνων (επί πτυχίω)αποκλείονταςοποιαδήποτεάλληεπιλογή.2οκριτήριο:Γιατηναντικειμενικήεπιλογήτωνωςάνωφοιτητών,‐τριώνκαισεσυνδυασμόμετιςαπαιτούμενεςθεωρητικέςγνώσειςπουπρέπειναέχουνστουςφορείςεργασίαςτους,υπολογίζεταιτοάθροισματουαριθμούτωνμαθημάτωνπουέχουνεξεταστείεπιτυχώς,ωςβασικήπροϋπόθεση.Σε περίπτωση που το άθροισμα συμπίπτει σε ορισμένους φοιτητές, ‐τριες, τότε υποχρεούται οεπιστημονικά υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος να κάνει την επιλογή με βάσηποιοτικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν το προφίλ του/της φοιτητή, ‐τριας (βαθμοί, εργασίες,φροντιστήρια ειδίκευσης, στοιχεία τα οποία αποδεικνύονται με την προσκόμιση τωναπαιτούμενων αποδεικτικών). Οι ισοβαθμούντες και οι αμέσως επόμενοι εντάσσονται σεκατάλογοεπιλαχόντωνμεαυστηρήσειράπροτεραιότηταςΓια περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην επιστημονικά

υπεύθυνη τουΠρογράμματος για τοΤμήμα, επίκουρηκαθηγήτριαΜελίναΠαϊσίδου (γρ. 311), καθώςκαιστην κ. Έφη Γαβριηλίδου που παρέχει γραμματειακή υποστήριξη (ΓραφείοΠρακτικήςΆσκησηςΑ.Π.Θ.).

Page 19: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

18

ΤακτικήενημέρωσηγίνεταιμέσωτηςιστοσελίδαςτουΤμήματοςκαιμίαφοράτοχρόνοπραγματοποιείταιανοιχτήενημερωτικήσυνάντησηστοΜουσείοΕκμαγείωντηςΦιλοσοφικήςΣχολής.

Στοιχείαεπικοινωνίας:ΜελίναΠαϊσίδου τηλ.99.7127e‐mail:mpaisidou@hist.auth.grΈφηΓαβριηλίδουτηλ.99.7067e‐mail:[email protected]

ΕΠΙΤΡΟΠΗΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣΚΑΙΥΓΕΙΑΣΗΕπιτροπήΚοινωνικήςΠολιτικήςκαιΥγείαςείναιμίαυπηρεσίατουΑριστοτελείουΠανεπιστημίουΘεσσα‐λονίκηςπουωςστόχοέχει,μεταξύάλλων,τηδιευκόλυνσητωνσπουδώντωνφοιτητώνσεκάθεεπίπεδο.Γι’ αυτόν το λόγο έχει αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν στην πληροφόρηση, τησυμβουλευτικήκαιτονεθελοντισμό:

• ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. (Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης): μπορούν νααπευθυνθούν όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας προκειμένου νααντιμετωπίσουν προβλήματα που αφορούν σε σπουδές, άγχος, σεξουαλικά ζητήματα,οικογενειακάζητήματακαιενγένειθέματαπουαφορούντηνψυχολογίατους.

http://kesypsy.web.auth.gr/Τηλ:99.2643και99.2621

• Δίκτυο εθελοντών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα με αναπηρίες, σεαλλοδαπούς φοιτητές και σε φοιτητές με προβλήματα υγείας. Επίσης, σε συνεργασία μεευαγήιδρύματαοιεθελοντέςπροσφέρουνυπηρεσίεςσεορφανάαγόριακαικορίτσιακαισεάτομαμεαναπηρίες.

• Εθελοντικήαιμοδοσία,πουπραγματοποιείταιδύοφορέςτοχρόνο.https://www.auth.gr/14καιhttp://dps.auth.gr/el/social‐affairsΤηλ.:99.5360και99.5386

ΜΟΝΑΔΑΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣΠΟΙΟΤΗΤΑΣ(ΜΟΔΙΠ)

ΗΜονάδαΔιασφάλισηςΠοιότηταςπεριλαμβάνειτονe‐Οδηγόσπουδώνμεχρήσιμεςπληροφορίεςγιακάθεπροσφερόμενο μάθημα του ΑΠΘ, ενώ μέσω αυτής πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τους φοιτητές ηαξιολόγησητωνμαθημάτωνκαιτωνδιδασκόντωντουΑΠΘ.

https://qa.auth.gr/el

ΔΟΜΗΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ(ΔΑΣΤΑ)

ΗΔομήΑπασχόλησηςκαιΣταδιοδρομίαςαπευθύνεταιτόσοσεφοιτητές,όσοκαισεαποφοίτουςτουΑΠΘ.Στόχοςτηςείναινακατευθύνειτουςφοιτητέςστηδιάρκειατηςπροπτυχιακήςτουςφοίτησης,ενώμετάτηναπόκτηση του πτυχίου παρέχει συμβουλές σχετικά με τη συνέχιση των σπουδών τους ή την εύρεσηεργασίας.

https://dasta.auth.gr/

ΥπηρεσίεςτηςΔΑΣΤΑ

Φοιτητές Απόφοιτοι• Ακαδημαϊκοίσύμβουλοι• Πληροφορίεςγιαυποτροφίες• Πληροφορίεςγιαμεταπτυχιακάπρογράμματα• Πληροφορίεςγιατηνπρακτικήάσκηση• Συμβουλέςσταδιοδρομίας

• Ακαδημαϊκοίσύμβουλοικαιμέντορες• Πληροφορίεςγιαυποτροφίες• Πληροφορίεςγιαμεταπτυχιακάπρογράμματα• Προκηρύξειςθέσεωνεργασίας• Συμβουλέςγιατηναναζήτησηεργασίας• Συμβουλέςσταδιοδρομίας• Πληροφορίεςγιατηνεπιχειρηματικότητα

Page 20: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑERASMUSΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑΜΕΤΟΤΜΗΜΑ(2017‐2018)

Στηστήλη«Επίπεδα»,F=firstcycle(προπτυχιακό),S=secondcycle(μεταπτυχιακό),Τ=thirdcycle

(διδακτορικό).Οιμήνεςπουαναφέρονταιστηστήλη«Διάρκεια»είναιανάφοιτητή.

ΧΩΡΑ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

SofiiskiUniversitet’SvetiKlimentOhridski’BGSOFIA06

Μ.Παϊσίδου 1 6 F

ΓΑΛΛΙΑUniversitéCharlesdeGaulle‐LilleIII

FLILLE03Ν.Πούλου

2 6 FS

EPHE‐EcolePratiquedesHautesEtudes FPARIS054 Δενέχειοριστεί 1 3 ST

Aix‐MarseilleUniversité FMARSEIL84 Ε.Βουτυράς 4 5 FST

UniversitéParis1Panthéon‐Sorbonne FPARIS001 Ε.Βουτυράς 2 6 FSTΓΕΡΜΑΝΙΑ

Rheinisch‐WestfälischeTechnischeHochschuleAachen

DAACHEN01 Σ.Σφέτας 1 12 FS

UniversitätAugsburg DAUGSBUR01 Ε.Βουτυράς 1 9 FS

FreieUniversitätBerlin DBERLIN01 Μπ.Σμιτ–Δούνα 4 5 F

Albert‐Ludwigs‐UniversitätFreiburgimBreisgau

DFREIBUR01 Ε.Βουτυράς 2 6 FST

Georg‐August‐UniversitätGöttingen DGOTTING01 Ε.Βουτυράς 2 6 FST

Georg‐August‐UniversitätGöttingen DGOTTING01 Π.Νίγδελης 2 10 F

Martin‐Luther‐UniversitätHalle‐Wittenberg DHALLE01 Α.Μουστάκα 1 6 FS

UniversitätHamburg DHAMBURG01 Ε.Μανακίδου 2 6 F

Ruprecht‐Karls‐UniversitätHeidelberg DHEIDELB01 Σ.Τριανταφύλλου 4 6 FST

UniversitätzuKöln DKOLN01 Π.Νίγδελης 2 10 F

UniversitätzuKöln DKOLN01 Δενέχειοριστεί 2 6 F

JohannesGutenberg‐UniversitätMainz DMAINZ01 Ε.Βουτυράς 5 5 FST

Philipps‐UniverstitätMarburg DMARBURG01 E.Παπαγιάννη 2 5 FST

UniversitätTrier DTRIER01 Β.Κάλφογλου 5 6 F

UniversitätTrier DTRIER01 Μπ.Σμιτ–Δούνα 2 10 FS

EberhardKarlsUniversitätTübingen DTUBINGE01 Α.Μουστάκα 2 9 F

Julius‐Maximilians‐UniversitätWürzburg DWURZBUR01 Ε.Βουτυράς 2 10 FSTΗΝΩΜΕΝΟΒΑΣΙΛΕΙΟ

UniversityofCardiffUKCARDIFF01

Σ.Τριανταφύλλου4 6 FST

UniversityofEdinburgh UKEDINBUR01 Ε.Βουτυράς 1 9 FST

UniversityCollegeLondonUKLONDON029

Δενέχειοριστεί 2 6 FST

UniversityofSheffield UKSHEFFIE01 Σ.Τριανταφύλλου 4 6 FST

ΙΣΠΑΝΙΑUniversidaddeAlicante

EALICANT01 Ε.Βουτυράς 1 9 F

UniversitatAutónomadeBarcelona EBARCELO02 Σ.‐Μ.Βαλαμώτη 2 6 F

UniversitatAutónomadeBarcelona EBARCELO02 Ε.Βουτυράς 2 6 F

UniversitatAutónomadeBarcelona EBARCELO02 A.Σέμογλου 2 5 F

UniversidaddeOviedo EOVIEDO01 Λ.Χασιώτης 1 9 F

UniversidadComplutensedeMadrid EMADRID03 Μ.Μπακαλάκη 1 6 S

UniversidaddeValladolid EVALLADO01 Λ.Χασιώτης 1 6 FS

UniversidaddeZaragoza EZARAGOZ01 Λ.Χασιώτης 1 9 SΙΤΑΛΙΑ

UniversitàdegliStudidiBologna‘AlmaMaterStudiorum’

IBOLOGNA01 Δενέχειοριστεί 2 3 FST

UniversitàdegliStudidiCagliari ICAGLIAR01 Μ.Μπακαλάκη 1 6 F

UniversityofCatania ICATANIA01 Σ.Τριανταφύλλου 4 6 FST

UniversitàdegliStudidiFirenze IFIRENZE01 Ε.Βουτυράς 5 6 FS

UniversitàdegliStudidiNapoli‘L’Orientale’ INAPOLI02 Ε.Μανακίδου 2 6 F

Page 21: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

20

UniversitàdegliStudidiNapoliFedericoII INAPOLI01 Α.Σέμογλου 3 6 ST

UniversitàdegliStudidiPadova IPADOVA01 Ε.Βουτυράς 1 9 FST

UniversitàdegliStudidiPerugia IPERUGIA01 Ε.Βουτυράς 1 9 FST

UniversitàdegliStudidiPerugia IPERUGIA01 Μ.Μπακαλάκη 1 6 F

UniversitàdegliStudidiPisa IPISA01 Ε.Μαντά 2 5 FST

UniversitàdegliStudidellaBasilicata IPOTENZA01 Ε.Βουτυράς 2 3 FST

UniversitàdegliStudiRomaTre IROMA16 Ε.Μαντά 1 6 FUniversitàdegliStudi'Ca'Foscari'diVenezia

IVENEZIA01 Β.Γούναρης 1 9 FST

ΚΡΟΑΤΙΑSveučilišteuRijeci

HRRIJEKA01 Α.Σέμογλου 1 5 FS

ΟΛΛΑΝΔΙΑRijksuniversiteitGroningen

NLGRONING01

Σ.‐Μ.Βαλαμώτη 2 5 FS

ΠΟΛΩΝΙΑUniwersytetJagielloñski

PLKRAKOW01Δενέχειοριστεί

2 5 FST

UniwersytetIm.AdamaMickiewicza PLPOZNAN01 Δενέχειοριστεί 2 6 FUniwersytetKardynalaStefanaWyszyñskiegowWarszawie

PLWARSZAW07

Α.Σέμογλου 2 6 F

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑUniversidadedeCoimbra

PCOIMBRA01 Ε.Βουτυράς 1 9 F

ΡΟΥΜΑΝΙΑUniversitatea'AlexandruIoanCuza'

ROIASI02Σ.Τριανταφύλλου

2 6 FST

UniversityofAlbaIulia“1Decembrie1918” ROALBAIU01 Σ.Τριανταφύλλου 2 6 FSTΣΛΟΒΕΝΙΑ

UniverzavLjubljaniSILJUBLJA01 Δενέχειοριστεί 3 3 F

ΤΟΥΡΚΙΑUludagÜniversitesi

TRBURSA01 Ε.Βουτυράς 2 4 FS

TrakyaÜniversitesi TREDIRNE01 Σ.‐Μ.Βαλαμώτη 4 5 F

AnadoluÜniversitesi TRESKISEH01 Δενέχειοριστεί 1 5 FST

EgeÜniversitesi TRIZMIR02 Φ.Κοτζαγεώργης 1 6 FS

EgeÜniversitesi TRIZMIR02 Σ.Τριανταφύλλου 1 6 FST

SakaryaÜniversitesi TRSAKARYA01 Γ.Λεβενιώτης 2 5 FSTΤΣΕΧΙΑ

UniverzitaKarlovavPrazeCZPRAHA07 Α.Δεληκάρη 2 5 FS

UniverzitaKarlovavPraze CZPRAHA07 Σ.Τριανταφύλλου 2 6 ST

Page 22: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

21

ΗΟΡΓΑΝΩΣΗΤΩΝΣΠΟΥΔΩΝI.Γενικέςπληροφορίες

1. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ισχύει από το Πα‐νεπιστημιακό έτος 2006‐07 για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί από το Πανεπιστημιακό έτος2006‐07καιμετά.

2. ΤοΤμήμαΙστορίαςκαιΑρχαιολογίαςπροσφέρειέναΠτυχίομεδύοκατευθύνσεις:Α)ΙστορίακαιΒ)ΑρχαιολογίακαιΙστορίατηςΤέχνης.

3. Οι σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ διεξάγονται με το σύστημα τωνεξαμηνιαίων μαθημάτων. Το ακαδημαϊκό έτος διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, τοχειμερινόκαιτοεαρινό.

4. Ηελάχιστηδιάρκειασπουδώνείναιοκτώ(8)εξάμηνα.5. Ηανώτατηδιάρκειαφοίτησηςστιςπροπτυχιακέςσπουδέςδενμπορείναυπερβαίνειτονελάχιστο

αριθμό των οκτώ (8) εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του Πτυχίου του Τμήματοςπροσαυξανόμενηκατάτέσσερα(4)εξάμηνα.

6. Οιφοιτητές/τριεςέχουντοδικαίωμαναδιακόψουν,μεέγγραφηαίτησήτουςστηΓραμματείατουΤμήματος, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν και πάντως όχιπερισσότερααπότονελάχιστοαριθμότωνοκτώ(8)εξαμήνωνπουαπαιτούνταιγιατηλήψητουΠτυχίου.Ταεξάμηνααυτάδενθαπροσμετρώνταιστηνπαραπάνωανώτατηδιάρκειαφοίτησης.Οιφοιτητές/τριες που διακόπτουν δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημαδιακοπήςτωνσπουδώντους.

7. ΤηνευθύνητηςσύνταξηςτουωρολόγιουπρογράμματοςκάθεεξαμήνουέχουνοΠρόεδροςκαιηΓραμματείατουΤμήματος.

8. Μεβάσητιςαπαιτήσεις τουΠρογράμματοςΣπουδώντουΤμήματοςοισυνελεύσεις τωνΤομέωνκαθορίζουντηδιδακτέαύληκαιτοντρόποδιδασκαλίαςτωνδιαφόρωνμαθημάτων.

9. Η διδασκαλία του Υποχρεωτικού (Υ) μαθήματος και του μαθήματος Υποχρεωτικού Ειδίκευσης(ΥΕΙΔ)είναιυποχρεωτικήγιατοναντίστοιχοΤομέα,τουλάχιστονκάθεδεύτεροεξάμηνο.

10. ΤοΤμήμαορίζειένανΣύμβουλοΣπουδών,οοποίοςδέχεταισεακρόασητουλάχιστονμία(1)ώρατηνεβδομάδατουςφοιτητέςπουεπιθυμούνναενημερωθούνσχετικάμετοσύστημασπουδώνήναζητήσουνοδηγίεςγιασυγκεκριμέναπροβλήματατωνσπουδώντους.

11. Μετηνέναρξητωνμαθημάτωνκάθεεξαμήνουοιφοιτητέςυποβάλλουνηλεκτρονικάδήλωσημεταμαθήματαπουπροτίθενταιναπαρακολουθήσουνκατάτοσυγκεκριμένοεξάμηνο.Ομέγιστοςαριθμόςμαθημάτωνπουμπορείναδηλώσειοφοιτητήςανάεξάμηνοείναιεννέα(9).

12. ΕπειδήοαριθμόςτωνφοιτητώνσταΦροντιστήριαείναιπεριορισμένος(βλέπεΙΙΙ.ΟργάνωσητουΠρογράμματος Σπουδών), οι φοιτητές, πριν από την έναρξη των μαθημάτων, δηλώνουνεγγράφως συμμετοχή στα μαθήματα αυτά πρώτα στους διδάσκοντες και μετά τα δηλώνουνηλεκτρονικά. Και οι δύο δηλώσεις είναι υποχρεωτικές. Στα Φροντιστήρια εγγράφονται κατάπροτεραιότηταφοιτητέςτουέβδομου (7ου)εξαμήνουκαιάνωκαιτουόγδοου (8ου)εξαμήνουκαιάνω.

13. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται με τον τρόπο που κρίνει προσφορότερο οεκάστοτε διδάσκων του μαθήματος. Προκειμένου, ωστόσο, για Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) καιΥποχρεωτικά μαθήματα Ειδίκευσης (ΥΕΙΔ), εκτός των Φροντιστηρίων, οι τυχόν εργασίες πουπροαιρετικά αναλαμβάνουν να εκπονήσουν οι φοιτητές δεν τους απαλλάσσουν από τις άλλεςυποχρεώσεις τους στα συγκεκριμένα μαθήματα. Στα Φροντιστήρια είναι υποχρεωτική ησυγγραφήαυτόνομηςεργασίαςεπίσυγκεκριμένουθέματος.

14. Ηαξιολόγησηκαιηβαθμολογίατωνφοιτητώνσεκάθεμάθημαγίνεταιστοτέλοςτουεξαμήνουμετην ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος. Οι τελικές εξετάσεις σε κάθε μάθημαολοκληρώνουν τον έλεγχο των γνώσεωνκαι είναι γραπτές ήπροφορικές.Η γραπτή εξέτασησεκάθεμάθημαδιαρκείτουλάχιστονδύο(2)ώρεςμετάτηνεκφώνησητωνθεμάτωνκαιτηνπαροχήεξηγήσεων από τον διδάσκοντα σε συγκεκριμένες ερωτήσεις των εξεταζομένων. Μετά τηνολοκλήρωσητηςπαροχήςεξηγήσεωνδενεπιτρέπεταιηυποβολήπρόσθετωνερωτήσεων.

15. Όλοιοιφοιτητέςπου εξετάζονται γραπτάήπροφορικάπρέπει να έχουνμαζί τους τηφοιτητικήταυτότηταγιαενδεχόμενοέλεγχότουςαπότουςεπιτηρητές.

Page 23: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

22

16. Ηοριστικήαποτυχίασεέναμάθημασυνεπάγεταιτηνεκνέουδήλωσηκαιπαρακολούθησήτουσεεπόμενο εξάμηνο, εκτός αν πρόκειται για μάθημα Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν (ΥΕ) ή ΕλεύθερηΕπιλογή(ΕΕ),οπότεμπορείναεπιλεγείτοίδιοήάλλομάθημα.

17. Ο Κανονισμός Σπουδών μπορεί να αναθεωρηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τουΤμήματος.

II.ΚωδικοποίησηκαιτεχνικοίόροιτουΠρογράμματοςΣπουδώντουΤμήματος

ΓνωστικάΑντικείμενα:ΧαρακτηρίζονταιέτσιοιεπιμέρουςΕπιστημονικοίΚλάδοιτουΤμήματος(π.χ.Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία της Χερσονήσου του Αίμου, Ιστορία της Νεότερης Τέχνης κ.λπ.). Κάθεγνωστικό αντικείμενο κωδικοποιείται με τρεις αλφαβητικούς χαρακτήρες, από τους οποίους ο πρώτοςδηλώνειτογενικότερο(Α=Αρχαιολογία,Ι=Iστoρία),ενώοιδύοεπόμενοιτονειδικότεροκλάδο(π.χ.ΑΠΡ=ΠρoϊστορικήΑρχαιολογία).

Μάθημα: Μέρος ενός γνωστικoύ αντικειμένου. Το μάθημα κωδικοποιείται με τριψήφιο αριθμό. Τοπρώτο ψηφίο δηλώνει το επίπεδο του μαθήματος: οι κωδικοί που αρχίζουν από 1 αναφέρονται σεεισαγωγικάμαθήματα(Υ),αυτοίαπό6σεμαθήματαειδίκευσηςτωνδύοκατευθύνσεωντουΠτυχίου(ΥΕΙΔ)περιλαμβανομένων των φροντιστηριακών μαθημάτων (ΥΕΙΔΦ), ενώ αυτοί από 2, 3 ή 4 σε μαθήματαΥποχρεωτικάκατ’Επιλογήν(ΥΕ).

ΔιδακτικήΜονάδα(ΔΜ):Μια διδακτικήώρα στη διάρκεια ενός εξαμήνου προσφέρει μια διδακτικήμονάδα.

ΚατευθύνσειςΠτυχίου:ΤοΠτυχίοτουΤμήματοςέχειδύοκατευθύνσεις:α)ειδίκευσηστηνΙστορίακαιβ) ειδίκευσηστηνΑρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης.Οιφοιτητές/τριες επιλέγουν την κατεύθυνσηπουθαακολουθήσουνδιαμορφώνονταςανάλογατοπρόγραμμάτους.

Μονάδα ECTS: Διδακτική Μονάδα του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσηςπιστωτικώνμονάδων.ΜίαμονάδαECTSαντιπροσωπεύει30ώρεςεργασίαςτουφοιτητή.ΟιμονάδεςECTS,οιοποίεςαποδίδονταιστιςκατηγορίεςμαθημάτων,αντιστοιχούνστοσύνολοτηςεργασίαςτουφοιτητήγιακάθε μάθημα έκαστης κατηγορίας και εξειδικεύονται κατωτέρω στην Οργάνωση του ΠρογράμματοςΣπουδών. Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2011‐2012 αντιστοιχούντριάντα (30) μονάδες σε ένα εξάμηνο φοίτησης, ενώ 244 ή 243 μονάδες (ανάλογα με την κατεύθυνσηΠτυχίου)αντιστοιχούνσετέσσεραέτησπουδών.Γιατουςφοιτητέςπουεγγράφηκαναπότοακαδημαϊκόέτος2011‐2012καιμετάαντιστοιχούν240μονάδεςσετέσσεραέτησπουδώνκαιγιατιςδύοκατευθύνσεις.

III.ΟργάνωσητουΠρογράμματοςΣπουδών

Ηοργάνωσητουπρογράμματοςπροβλέπειπέντεκατηγορίεςμαθημάτων.• Υποχρεωτικά (Υ).Ηπρώτηκατηγορίαπεριλαμβάνειείκοσιένα (21)γενικάμαθήματα (63ΔΜ,84

ECTS),ταοποίαείναιυποχρεωτικάγιαόλουςτουςφοιτητέςτουΤμήματος,καιπεριλαμβάνουν:o έντεκα (11) εισαγωγικά μαθήματα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης,

ΛαογραφίαςκαιΚοινωνικήςΑνθρωπολογίαςo οκτώ(8)γλωσσικάμαθήματα:τρία(3)απότηνΑρχαίαΕλληνική,ένα(1)απότηΛατινική,

ένα(1)απότηΜεσαιωνικήΕλληνική,τρία(3)απότηΝέαΕλληνικήΦιλολογίαo δύο(2)μαθήματαΠαιδαγωγικήςo Ταμαθήματα αυτά αναλογούν στα πρώτα τρία εξάμηνα των σπουδών.Εξαιρούνται τα

δύο(2)μαθήματαΠαιδαγωγικής,ταοποίαοιφοιτητέςεπιτρέπεταιναδηλώσουναπότο5οεξάμηνοκαιεξής.

o Οιφοιτητέςτωντριών(3)πρώτωνεξαμήνωνυποχρεούνταιναδηλώσουνστηναρχήκάθεεξαμήνουμόνοταυποχρεωτικάμαθήματα.

o Ηαποτυχίασεέναήπερισσότερααπόταυποχρεωτικάμαθήματαδεναποτελείεμπόδιογια να προχωρήσει ο φοιτητής στην επιλογή μαθημάτων Ειδίκευσης (ΥΕΙΔ)περιλαμβανομένων τωνΦροντιστηρίων (ΥΕΙΔΦ), των Υποχρεωτικών Επιλογής (ΥΕ) καιτωνΕλεύθερωνΕπιλογών(ΕΕ)μετάτοπέραςτωντριώνπρώτωνεξαμήνων.

• Υποχρεωτικά Ειδίκευσης (ΥΕΙΔ). Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματαειδίκευσης,ταοποίακατευθύνουντουςφοιτητέςστηνΙστορίαήστηνΑρχαιολογίακαιΙστορίατηςΤέχνης.

o Όλαταμαθήματατηςεπιλεγόμενηςκατεύθυνσηςείναιυποχρεωτικά.o Οι φοιτητές που επιλέγουν την ειδίκευση στην Ιστορία παρακολουθούν δεκατρία (13)

ΥποχρεωτικάμαθήματαΕιδίκευσης(39ΔΜ,91ECTSγιαόσουςεγγράφηκανπριναπότο

Page 24: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

23

ακαδημαϊκό έτος 2011‐2012/78 ECTS για όσους εγγράφηκαν από το ακαδημαϊκό έτος2011‐2012καιμετά).

o Οι φοιτητές που επιλέγουν την ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνηςπαρακολουθούνδεκατέσσερα (14)ΥποχρεωτικάμαθήματαΕιδίκευσης (42ΔΜ,98ECTSγια όσους εγγράφηκαν πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2011‐2012/84 ECTS για όσουςεγγράφηκαναπότοακαδημαϊκόέτος2011‐2012καιμετά).

• ΥποχρεωτικάΕιδίκευσηςΦροντιστήρια(ΥΕΙΔΦ).Ητρίτηκατηγορίαπεριλαμβάνειυποχρεωτικάφροντιστηριακάμαθήματαειδίκευσης.

o Τα τρία (3) μαθήματα (9 ΔΜ, 24 ECTS) Υποχρεωτικά Ειδίκευσης Φροντιστήρια στηνΙστορίαείναιόλαυποχρεωτικά.

o Από τα τέσσερα (4) μαθήματα Υποχρεωτικά Ειδίκευσης ΦροντιστήριαστηνΑρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης που προσφέρονται, οι φοιτητές οφείλουν ναεπιλέξουν δύο (2) Φροντιστήρια (6 ΔΜ, 16 ECTS για όσους εγγράφηκαν πριν από τοακαδημαϊκό έτος 2011‐2012/18 ECTS για όσους εγγράφηκαν από το ακαδημαϊκό έτος2011‐2012καιμετά)διαφορετικούγνωστικούαντικειμένου.

o Σε όλα ταΦροντιστήρια η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική με δυνατότητα δύο (2)απουσιών. Ο αριθμός των φοιτητών σε κάθε Φροντιστήριο είναι περιορισμένος μεκατώτατοόριοτους10(δέκα)καιανώτατοόριοτουςείκοσι(20)φοιτητέςανάδιδάσκοντα.

• Υποχρεωτικά κατ’ Επιλογήν (ΥΕ). Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει μαθήματα από όλα ταγνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και μπορούν να επιλεγούν από όλους τους φοιτητές τουΤμήματοςανεξάρτητααπότηνκατεύθυνσηπουακολουθούν.

o Απόαυτήντηνκατηγορίαμαθημάτωνοιφοιτητέςεπιλέγουνεπτά(7)μαθήματα(21ΔΜ,35ECTSγιαόσουςεγγράφηκανπριναπότοακαδημαϊκόέτος2012‐2013/42ECTSγιαόσουςεγγράφηκαναπότοακαδημαϊκόέτος2011‐2012καιμετά).

o Οι φοιτητές δεν μπορούν από την κατηγορία των μαθημάτων Υποχρεωτικά κατ’Επιλογήν (ΥΕ) να επιλέξουν περισσότερα από δύο (2) μαθήματα του ίδιου γνωστικούαντικειμένου.

o Τομάθημα«Ανασκαφή‐Σχέδιο»(ΑΑΑ313)δηλώνεταιωςΥΕμόνοαπότουςφοιτητέςπουεπιλέγουντηνκατεύθυνσητηςΑρχαιολογίας.

• ΕλεύθερηςΕπιλογής(ΕΕ).Ηπέμπτηκατηγορίαπεριλαμβάνειμαθήματαελεύθερηςεπιλογής.Οιφοιτητέςμπορούνναεπιλέξουνδύο (2)μαθήματα (6ΔΜ,10γιαόσουςεγγράφηκανπριναπότοακαδημαϊκόέτος2011‐2012/12ECTSγιαόσουςεγγράφηκαναπότοακαδημαϊκόέτος2011‐2012καιμετά)απότοΠρόγραμμαΣπουδώντουΤμήματος[εκτόςτωνυποχρεωτικών(Υ)],τοΛΑΜ301:ΕυρωπαϊκήκαιΕλληνικήΜουσική,απότιςΞένεςΓλώσσες(Αγγλικά,Γαλλικά,Γερμανικά,Ιταλικά),καθώςκαιαπόμαθήματαπουπροσφέρονταιαπόάλλαΤμήματα(βλ.Παράρτημα).

o Διευκρίνιση:Όσοιφοιτητές (από τους εισαχθέντες ταπαν/μιακάέτη2006‐7και 2007‐8)είχαν ήδη εξεταστεί με επιτυχία στο μάθημα της Ξένης Γλώσσας έχουν δικαίωμα να τοκατοχυρώσουνως υποχρεωτικό και εξετάζονται σε δύο (2) μαθήματα ΑΕΦ και δύο (2)μαθήματαΝΕΦαντίτριών(3)πουπροβλέπονταιαπότοισχύονΠρόγραμμαΣπουδών.

o Οι φοιτητές που επιλέγουν την ειδίκευση στην Ιστορία δεν μπορούν να επιλέξουνΥποχρεωτικάμαθήματαΕιδίκευσηςστηνΑρχαιολογίαωςΥποχρεωτικάκατ’Επιλογήν(ΥΕ) ή Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ), ενώ οι φοιτητές που επιλέγουν την ειδίκευση στηνΑρχαιολογία δεν μπορούν να επιλέξουν Υποχρεωτικά μαθήματα Ειδίκευσης στηνΙστορίαωςΥποχρεωτικάκατ’Επιλογήν(ΥΕ)ήΕλεύθερηςΕπιλογής(ΕΕ).

• Τα μαθήματα Υποχρεωτικά Ειδίκευσης, Υποχρεωτικά Ειδίκευσης Φροντιστήρια, Υποχρεωτικάκατ’ Επιλογήν και Ελεύθερης Επιλογής επιτρέπεται να δηλωθούν από τους φοιτητές από τοτέταρτοεξάμηνοκαιέπειτα.

• Προϋποθέσειςβαθμολόγησηςτωνφοιτητώναπότησυμμετοχήτουςστιςανασκαφέςπουδιεξά‐γονταιαπότονΤομέαΑρχαιολογίας:i. Ναβρίσκονταιτουλάχιστονστο5οεξάμηνοσπουδώνii. Ναέχουνήδηπεράσειτομάθηματουσχεδίου(ΑΑΑ313)iii. Νασυμπληρώσουντρεις(3)τουλάχιστονεβδομάδεςσυμμετοχήςστηνανασκαφή

Page 25: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

24

iv. Να παραδώσουν στον υπεύθυνο καθηγητή της ανασκαφής γραπτή αναφορά (έως 2.000λέξεις) σχετικήμε τοαντικείμενο της ανασκαφής, μετά τοπέρας της ανασκαφικήςπεριό‐δου.Ηαναφοράθαπεριλαμβάνει:

o Γενικέςπληροφορίεςγιατηνανασκαφήστηνοποίαέλαβεμέροςo Εργασίεςστιςοποίεςασκήθηκεκατάτηδιάρκειατηςανασκαφικήςπεριόδου(παρα‐

κολούθηση ανασκαφής, καταγραφές, τεκμηρίωση ευρημάτων, φωτογράφισηκ.λπ.)

Η βαθμολόγηση της ανασκαφής του μαθήματος «Ανασκαφή ‐ Σχέδιο» (ΑΑΑ 313) βασίζεται στηγραπτήαναφοράτουφοιτητήκαιτηνενγένειδραστηριότητακαιπαρουσίατουστηνανασκαφή.

• ΌλαταμαθήματατουΠρογράμματοςΣπουδώνδιδάσκονταιεπίτρεις(3)ώρεςτηνεβδομάδακαιαντιστοιχούνσετρεις(3)ΔιδακτικέςΜονάδες.

• Για τη λήψη Πτυχίου απαιτούνται εκατόν τριάντα οκτώ (138) Διδακτικές Μονάδες, οι οποίεςαντιστοιχούνσεσαράνταέξι (46)μαθήματα.Τασαράνταέξι (46)μαθήματααντιστοιχούνσε244μονάδες ECTS για την ειδίκευση στην Ιστορία και 243 μονάδες ECTS για την ειδίκευση στηνΑρχαιολογίακαιΙστορίατηςΤέχνης,γιατουςφοιτητέςπουεγγράφηκανπριναπότοακαδημαϊκόέτος2011‐2012,καισε240μονάδεςECTSγιατουςφοιτητέςπουεγγράφηκαναπότοακαδημαϊκόέτος2011‐2012καιμετά.

Συνοπτικόςπίνακαςτωνκατηγοριώνμαθημάτων

Κατηγορίαμαθημάτων Αριθμόςμαθημάτων

ΔΜ/ECTSγιαόσουςεγγράφηκανπριναπότοακαδ.έτος

2011‐12

ΔΜ/ECTSγιαόσουςεγγράφη‐καναπότοακαδ.έ‐τος2011‐

12καιμετά

Υποχρεωτικά 21 63/84 63/84

ΥποχρεωτικάΕιδίκευσης(Ιστορία) 13 39/91 39/78

ΥποχρεωτικάΕιδίκευσης(ΑρχαιολογίακαιΙστορίατηςΤέχνης)

14 42/98 42/84

ΥποχρεωτικάΕιδίκευσηςΦροντιστήρια(Ιστορία)

3 9/24 9/24

ΥποχρεωτικάΕιδίκευσηςΦροντιστήρια(Αρχαιολογία

καιΙστορίατηςΤέχνης)

2 6/16 6/18

Υποχρεωτικάκατ’Επιλογήν 7 21/35 21/42

ΕλεύθερεςΕπιλογές 2 6/10 6/12

Σύνολο 46 138/244

(Ιστορία)

138/243

(ΑρχαιολογίακαιΙστορίατηςΤέχνης)

138/240

(Ιστορία)

138/240

(ΑρχαιολογίακαιΙστορίατηςΤέχνης)

Page 26: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΕΤΟΥΣ2017‐2018

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΜΕΑΣΑΡΧΑΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ,ΡΩΜΑΪΚΗΣ,ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣΚΑΙΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣΝΕΟΤΕΡΗΣΚΑΙΣΥΓΧΡΟΝΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ,ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΙΑΕ101 Υ ΕισαγωγήστηνΑρχαίαΕλληνικήΙστορία Α΄‐Γ΄ Ν.ΓιαννακόπουλοςΙΒΥ101 Υ ΕισαγωγήστηΒυζαντινήΙστορία Α΄‐Γ΄ Π.ΚατσώνηΙΡΩ101/ΙΡΩ601(π.π.)

Υ ΕισαγωγήστηνΙστορίατουΡωμαϊκούΚράτους

Α΄‐Γ΄ Β.Κάλφογλου‐Καλοτεράκη

ΙΑΕ601 ΥΕΙΔ ΑρχαίαΕλληνικήΙστορίαΙ.ΑρχαϊκήκαιΚλασικήΕποχή

Δ΄‐Η΄ Ι.Ξυδόπουλος

ΙΑΕ602 ΥΕΙΔ ΑρχαίαΕλληνικήΙστορίαΙΙ.ΕλληνιστικήκαιΑυτοκρατορικήΕποχή

Δ΄‐Η΄ Π.Νίγδελης

1.Ν.Γιαννακόπουλος2.Β.Κάλφογλου‐Καλοτεράκη

ΙΑΕ603 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΑρχαίαςΕλληνικήςΙστορίας Ζ΄‐Η΄

3.Ι.ΞυδόπουλοςΙΒΥ601 ΥΕΙΔ ΒυζαντινήΙστορίαΙ(324‐1081) Δ΄‐Η΄ Γ.ΛεβενιώτηςΙΒΥ602/

ΙΒΥ603(π.π.)

ΥΕΙΔ ΒυζαντινήΙστορίαΙΙ(1081‐1453) Δ΄‐Η΄ Ε.Χατζηαντωνίου

1.Α.Γκουτζιουκώστας

2.Γ.Λεβενιώτης

ΙΒΥ603 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΒυζαντινήςΙστορίας Ζ΄‐Η΄

3.Ε.ΧατζηαντωνίουΔιδακτικήυποστήριξη:Ε.Γούναρη(ΕΔΙΠ)

ΙΣΛ601 ΥΕΙΔ ΙστορίατωνΣλαβικώνΛαών Δ΄‐Η΄ Α.ΔεληκάρηΙΣΛ402 ΥΕ ΡωσικήΙστορία(882‐1613) Δ΄‐Η΄ Α.Δεληκάρη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΙΝΕ101 Υ ΕισαγωγήστηΝεοελληνικήΙστορία Α΄‐Γ΄ Ε.ΜαντάΙΝΧ101 Υ ΕισαγωγήστηνΙστορία

τωνΝεοτέρωνΧρόνωνΑ΄‐Γ΄ Λ.Χασιώτης

ΛΑΚ101 Υ ΕισαγωγήστηΛαογραφίακαιτηνΚοινωνικήΑνθρωπολογία

Α΄‐Γ΄ Α.ΜπακαλάκηΔιδακτικήυποστήριξη:Α.Τζιντζιόβα(ΕΔΙΠ)

ΙΝΕ601 ΥΕΙΔ ΝεοελληνικήΙστορίαΙ(15ος‐18οςαι.) Δ΄‐Η΄ Δ.ΠαπασταματίουΙΝΕ602 ΥΕΙΔ ΝεοελληνικήΙστορίαΙΙ(19ος‐20οςαι.) Δ΄‐Η΄ Ε.Μαντά

1.Ι.Μιχαηλίδης2.Α.Σφήκας

ΙΝΕ603 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΝεοελληνικήςΙστορίας Ζ΄‐Η΄

3.Λ.ΧασιώτηςΙΝΧ601 ΥΕΙΔ ΙστορίαΝεοτέρωνΧρόνωνI(15ος‐18οςαι.) Δ΄‐Η΄ Β.ΓούναρηςΙΝΧ602 ΥΕΙΔ ΙστορίαΝεοτέρωνΧρόνωνΙΙ(19οςαι.) Δ΄‐Η΄ Ι.ΜουρέλοςΙΝΧ603 ΥΕΙΔ ΙστορίαΝεοτέρωνΧρόνωνΙΙΙ(20όςαι.) Δ΄‐Η΄ Α.ΣφήκαςΙΣΕ601 ΥΕΙΔ ΣύγχρονηΙστορία.ΗΕλλάδαστη

σύγχρονηεποχή:Εξέλιξητωνθεσμώνκαιαντίληψητηςεξουσίας

Δ΄‐Η΄ Ι.Μουρέλος

ΙΣΤ601(π.π.)

ΥΕΙΔ ΘεωρίακαιΜεθοδολογίατηςΙστορίας Δ΄‐Η΄ Λ.Χασιώτης

ΙΧΑ601 ΥΕΙΔ ΙστορίατωνΧωρώντηςΧερσονήσουτουΑίμουΙΙ:ΗΝΑΕυρώπηστον20όαιώνα(1918‐1989)

Δ΄‐Η΄ Σ.Σφέτας

Page 27: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

26

ΤΟΜΕΑΣΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΧΑ602/ΙΧΑ101(π.π.)

ΥΕΙΔ ΙστορίατωνΧωρώντηςΧερσονήσουτουΑίμουΙ:ΗΝΑΕυρώπηαπότηνΟθωμανικήΚατάκτησηέωςτονΑ΄ΠαγκόσμιοΠόλεμο/ΕισαγωγήστηνΙστορίατωνΧωρώντηςΧερσονήσουτουΑίμου

Δ΄‐Η΄ Σ.Σφέτας

ΙΕΑ301 ΥΕ ΕισαγωγήστηνΙστορίατουΜικρασιατικούΕλληνισμού:ΟΕλληνισμόςτηςΑνατολήςκατάτουςΝεότερουςΧρόνους

Δ΄‐Η΄ Κ.Χατζηκυριακίδης

ΙΕΑ302 ΥΕ ΚοινωνικήκαιΠολιτικήΟργάνωσητουΜικρασιατικούΕλληνισμού:ΟΠόντοςαπότηνκατάλυσητηςαυτοκρατορίαςτωνΚομνηνώνμέχριτιςαρχέςτου19ουαιώνα

Δ΄‐Η΄ Κ.Χατζηκυριακίδης

ΛΑΚ301 ΥΕ ΥλικόςΒίοςκαιΟικονομικήΑνθρωπολογία:ΘέματαΔιατροφής

Δ΄‐Η΄ Α.Μπακαλάκη

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΑΒΥ101 Υ ΕισαγωγήστηΧριστιανικήκαιΒυζαντινήΑρχαιολογία

Α΄‐Γ΄ Π.Παπαδοπούλου

ΑΚΛ101 Υ ΕισαγωγήστηνΕλληνικήΚλασικήΑρχαιολογία

Α΄‐Γ΄ Μπ.Σμιτ‐Δούνα

ΑΚΛ102 Υ ΕισαγωγήστηΡωμαϊκήΑρχαιολογία Α΄‐Γ΄ Ε.ΠαπαγιάννηΑΠΡ101 Υ ΕισαγωγήστονΠροϊστορικόΠολιτισμό Α΄‐Γ΄ Σ.‐Μ.Βαλαμώτη–Ν.ΕυστρατίουΑΒΥ601 ΥΕΙΔ ΒυζαντινήΑρχιτεκτονική Δ΄‐Η΄ Ν.ΤάντσηςΑΒΥ602 ΥΕΙΔ ΒυζαντινήΖωγραφική Δ΄‐Η΄ Α.Σέμογλου

Διδακτικήυποστήριξη:Χ.Παπακυριακού(ΕΔΙΠ)

ΑΒΥ603 ΥΕΙΔ ΒυζαντινήΓλυπτική–Μικροτεχνία Δ΄‐Η΄ Π.ΑνδρούδηςΑΒΥ606 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΒυζαντινήςΑρχαιολογίας Ζ΄‐Η΄ Π.Ανδρούδης

ΑΚΛ601 ΥΕΙΔ ΑρχιτεκτονικήτηςΑρχαϊκήςκαιΚλασικήςΕποχής

Δ΄‐Η΄ Μπ.Σμιτ‐ΔούναΔιδακτικήυποστήριξη:Ν.Καζακίδου(ΕΔΙΠ)

ΑΚΛ602 ΥΕΙΔ ΠλαστικήτηςΑρχαϊκήςκαιΚλασικήςΕποχής

Δ΄‐Η΄ Α.Μουστάκα

ΑΚΛ603 ΥΕΙΔ ΚεραμικήτηςΑρχαϊκήςκαιΚλασικήςΕποχής

Δ΄‐Η΄ Ε.ΜανακίδουΔιδακτικήυποστήριξη:Κ.Τσονάκα(ΕΔΙΠ)

ΑΚΛ604 ΥΕΙΔ Τοπογραφία.Αττική,ΙεράΟλυμπίαςκαιΔελφών,Δήλος

Δ΄‐Η΄ Σ.Πινγιάτογλου

1.Α.ΜουστάκαΔιδακτικήυποστήριξη:Ι.Βασιλειάδου(ΕΔΙΠ)

ΑΚΛ606 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΚλασικήςΑρχαιολογίας Ζ΄‐Η΄

2.Σ.ΠινγιάτογλουΔιδακτικήυποστήριξη:Α.Κυριάκου(ΕΔΙΠ)

ΑΚΛ607 ΥΕΙΔ ΕλληνιστικήκαιΡωμαϊκήΕποχή:ΟιΕλληνικέςΠόλειςκατάτηΔιάρκειατηςΡωμαϊκήςΑυτοκρατορικήςΠεριόδου

Δ΄‐Η΄ Ε.Παπαγιάννη

ΑΠΡ601 ΥΕΙΔ ΘεωρίακαιΜέθοδοςτηςΠροϊστορικήςΑρχαιολογίας:Τάσεις,ΡεύματακαιΣχολέςστηνΠροϊστορικήΑρχαιολογία

Δ΄‐Η΄ Σ.‐Μ.Βαλαμώτη

ΑΠΡ602 ΥΕΙΔ ΠροϊστορικέςΚοινωνίεςτουΑιγαίουκαιτηςΒαλκανικής

Δ΄‐Η΄ Ν.Ευστρατίου

ΑΠΡ603 ΥΕΙΔ ΠροϊστορικέςΚοινωνίεςτουΑιγαίουκαιτηςΑνατολικήςΜεσογείουτηςEποχήςτουΧαλκού

Δ΄‐Η΄ Σ.ΤριανταφύλλουΔιδακτικήυποστήριξη:Ι.Αναγνώστου(ΕΔΙΠ)

ΑΠΡ606 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΠροϊστορικήςΑρχαιολογίας

Ζ΄‐Η΄ Σ.‐Μ.ΒαλαμώτηΔιδακτικήυποστήριξη:Ε.Βούλγαρη(ΕΔΙΠ)

ΑΒΥ304 ΥΕ ΒυζαντινάΧειρόγραφα Δ΄‐Η΄ Μ.ΠαϊσίδουΔιδακτικήυποστήριξη:Α.Πλιώτα(ΕΔΙΠ)

ΑΒΥ309 ΥΕ ΒυζαντινήΚεραμική Δ΄‐Η΄ Ν.ΠούλουΑΚΛ214 ΥΕ Οικονομία‐Νομισματική:ΤοΝόμισμα

στονΑρχαίοΕλληνικόΚόσμοΔ΄‐Η΄ Π.Τσέλεκας

ΑΚΛ307 ΥΕ Μυθολογία–Ερμηνευτική Δ΄‐Η΄ Ε.Βουτυράς

Page 28: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

27

ΤΟΜΕΑΣΙΣΤΟΡΙΑΣΤΗΣΤΕΧΝΗΣ

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ΜΑΘΗΜΑΤΑΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑΑΠΟΤΟΤΜΗΜΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΚΛ307 ΥΕ Μυθολογία–Ερμηνευτική Δ΄‐Η΄ Ε.ΒουτυράςΔιδακτικήυποστήριξη:Χ.Καλλίνη(ΕΔΙΠ)

ΑΠΡ303 ΥΕ Φροντιστήριο.Τααρχαιολογικάδεδομένακαιηερμηνείατου.ΜουσείοκαιΕκπαίδευση

Δ΄‐Η΄ Κ.Κασβίκης

ΑΠΡ312 ΥΕ Ασκήσειςσεαρχαιολογικούςχώρουςκαιμουσεία.Φροντιστήριο.

Δ΄‐Η΄ Σ.ΤριανταφύλλουΔιδακτικήυποστήριξη:Α.Αλματζή(ΕΔΙΠ)

ΑΑΑ314 ΥΕ Μουσειολογία–Μουσειογραφία Δ΄‐Η΄ Α.Τάντσης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΑΙΤ101 Υ ΙστορίατηςΤέχνης:ΘεωρίακαιΜέθοδοι Α΄‐Γ΄ Α.Χαραλαμπίδης(Α‐Λ)–Γ.Τσιγάρας(Μ‐Ω)

ΑΙΤ601 ΥΕΙΔ ΠρώιμηΑναγέννηση Δ΄‐Η΄ Σ.ΛάββαΑΙΤ602 ΥΕΙΔ ΗΕυρωπαϊκήΤέχνηαπότο1880

ωςτονΑ΄ΠαγκόσμιοΠόλεμοΔ΄‐Η΄ Μ.Παπανικολάου

ΑΙΤ603 ΥΕΙΔ ΗΕλληνικήΤέχνητου20ούΑιώνα Δ΄‐Η΄ Α.Κωτίδης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΑΕΦ101(5ECTS)

Υ ΕισαγωγήστηνΑρχαίαΕλληνικήΛογοτεχνία:Αρχαϊκή,ΚλασικήκαιΕλληνιστικήΕποχή

Α΄‐Γ΄ Στ.Ματθαίος–Μ.Πλαστήρα–Ε.Σιστάκου

1.Λυκούργου,Κατὰ Λεωκράτους Αι.Μαυρουδής

2.Δημοσθένης, Ὑπὲρ Κτησιφῶντος/ Περὶ τοῦ στεφάνου Π.Σωτηρούδης3.Ισοκράτης–Πλούταρχος:ΕπιλογέςΕ.Αλεξίου

ΑΕΦ103(4ECTS)

Υ Ιστοριογραφία–Ρητορική Α΄‐Γ΄

4.Ιστοριογραφία:Ηρόδοτος–ΘουκυδίδηςΙ.Τζιφόπουλος1.ΒακχυλίδηςΑ.Λάμαρη2.ΑρχαϊκήλυρικήποίησηΠ.Κυριάκου

ΑΕΦ105(4ECTS)

Υ ΑρχαϊκήΛυρικήΠοίηση–ΕλληνιστικήΠοίηση

Α΄‐Γ΄

3.ΠίνδαροςΧ.Τσαγγάλης

ΛΦΙ125(5ECTS)

Υ ΛατινικήΓλώσσαΙ:Γραμματική,Συντακτικό,Θεματογραφία

Α΄‐Γ΄ Δ.ΤσιτσικλήΧ.ΤσίτσιουΒ.Φυντίκογλου 1.Τερέντιος,MenaechmiΣ.ΦραγκουλίδηςΛΦΙ127

(5ECTS)

Υ

Έπος–Δράμα

Α΄‐Γ΄

2.Βιργίλιος,AeneisΘ.Αντωνιάδης

ΜΕΦ221(5ECTS)

Y ΙστορίατηςΜεσαιωνικήςΕλληνικήςΓραμματείαςκαιΕισγαγωήστηνΜεσαιωνικήΕλληνικήΦιλολογία

Α΄‐Γ΄ Μ.ΑυγερινούΧ.ΣιμελίδηςΗ.Ταξίδης

ΝΕΦ201(5ECTS)

Υ ΙστορίατηςΝεοελληνικήςΓραμματείαςκαιΕισαγωγήστηνΝεοελληνικήΦιλολογία

Α΄‐Γ΄ Τ.ΚαπλάνηςΤ.ΜαρκομιχελάκηΣ.Σταυρακοπούλου

ΝΕΦ203(5ECTS)

ΥΝεοελληνικήΠοίηση(1789‐1914)

Α΄‐Γ΄ Λ.ΑραμπατζίδουΜ.ΒασιλειάδηΚ.Τικτοπούλου

ΝΕΦ204(5ECTS)

ΥΝεοελληνικήΠεζογραφία(1789–1914)

Α΄‐Γ΄ Μ.ΒασιλειάδηΜ.ΙατρούΜ.Μπακογιάννης

Page 29: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

28

ΌλαταμαθήματακορμούΑΕΦ,ΛΦΙ,ΜΕΦ,ΝΕΦπουαναγράφονταιείναιεπιλέξιμααπόφοιτητές/ήτριεςτουΤμήματοςΙστορίας‐Αρχαιολογίας. Η διαίρεση των ακροατηρίων σε δύο ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό τωνπροσφερόμενων μαθημάτων, γίνεται αλφαβητικά από τη Γραμματεία του Tμήματος σύμφωνα με το ακόλουθοδιάγραμμα:

Αριθμόςτμημάτων

Επώνυμοφοιτητών

Δύο(2) 1.Α‐ΜΑ 2.ΜΕ‐Ω Τρία(3) 2.Α‐ΚΑ 2.ΚΕ‐ΠΑ 3.ΠΕ‐Ω Τέσσερα(4) 1.Α‐Ζ 2.Η‐ΜΑ 3.ΜΕ‐Ρ 4.Σ‐Ω Πέντε(5) 1.Α‐Δ 2.Ε‐ΚΟ 3.ΚΡ‐ΝΙ 4.ΝΟ‐ΣΟ 5.ΣΠ‐Ω Έξι(6) 1.Α‐Γ 2.Δ‐ΚΑ 3.ΚΕ‐ΜΑ 4.ΜΕ‐ΠΑ 5.ΜΕ‐ΠΑ 6.Τ‐Ω

ΜΑΘΗΜΑΤΑΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑΑΠΟΤΟΤΜΗΜΑΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΚΑΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΓΙΑΤΗΝΑΠΟΚΤΗΣΗΤΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣΚΑΙΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

*Σταμαθήματαπουσημειώνονταιμεαστερίσκο (*)γίνεταιδεκτόςπεριορισμένοςαριθμόςφοιτητών (βλ. τελευταίαστήλη).ΟιφοιτητέςπουεπιθυμούνναπαρακολουθήσουνμαθήματατουΤμήματοςΦιλοσοφίαςκαιΠαιδαγωγικήςθαπρέπειναέρχονταισεσυνεννόησημετοδιδάσκοντακατάτιςώρεςσυνεργασίαςήστοεναρκτήριομάθημα,προτούτοδηλώσουνστηΓραμματείατουτμήματοςΙστορίαςκαιΑρχαιολογίας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ(Αρ.φοιτητώναπόάλλατμήματα)

ΕΙΣΠ100*(6ECTS)

Υ Εισαγωγήστηνπαιδαγωγική(μεασκήσεις)

Ε΄‐Η΄ Κ.Μπονίδης–Ο.Παντούλη

ΣΧΠΙ400(4ECTS)

Υ ΣχολικήπαιδαγωγικήΙ Ε΄‐Η΄ Κ.Μπίκος(χωρίς περιορισμό∙ δήλωση στηγραμματεία του ΤμήματοςΙστορίαςκαιΑρχαιολογίας)

ΕΨ900*(4ECTS)

Υ Εκπαιδευτικήψυχολογία Ε΄‐Η΄ Μ.Δόικου(έως130φοιτητές)

Π1000(6ECTS)

Υ Εισαγωγήστηνπαιδαγωγικήέρευνα Ε΄‐Η΄ Δ.Σταμοβλάσης(χωρίς περιορισμό∙ δήλωση στηΓραμματεία του ΤμήματοςΙστορίαςκαιΑρχαιολογίας))

Π1420*(6ECTS)

Υ Το μάθημα της λογοτεχνίας στηδευτεροβάθμιαεκπαίδευση

Ε΄‐Η΄ Ε.Χοντολίδου

Π1446*(6ECTS)

Υ Διαφοροποιημένηδιδασκαλία:αρχέςκαιεφαρμογές

Ε΄‐Η΄ Σ.Παντελιάδου(έως30φοιτητές)

Π1507*(6ECTS)

Υ Ιστορία της πανεπιστημιακήςΕκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το«παράδειγμα» των ΦιλοσοφικώνΣχολών

Ε΄‐Η΄ Β.Φούκας(έως30φοιτητές)

Π1707*(6ECTS)

Υ ΣύγκρισηπρογραμμάτωνδιδασκαλίαςΕλλάδαςκαιΓερμανίας

Ε΄‐Η΄ Α.Κεσίδου(έως10φοιτητές)

Π1709*(6ECTS)

Υ Συστήματαεκπαίδευσηςστηνειδικήαγωγή

Ε΄‐Η΄ Σ.Παντελιάδου(έως80φοιτητές)

Π1901*(6ECTS)

Y Παιδαγωγικοίπροβληματισμοίαπότηνρισαγωγήτωντεχνολογιώντηςπληροφορίαςκαιτωνεπικοινωνιώνστηνεκπαίδευση

Ε΄‐Η΄ Θαοριστεί(χωρίς περιορισμό∙ δήλωση στηΓραμματεία του ΤμήματοςΙστορίαςκαιΑρχαιολογίας))

Π1902*(6ΕCTS)

Y ΕισαγωγήστηχρήσηΗ/Υμεεφαρμογέςστιςκοινωνικέςεπιστήμες

Ε΄‐Η΄ Δ.Σταμοβλάσης(έως45φοιτητές)

Π2104*(6ECTS)

Υ Δυσκολίες προσαρμογής καιπροβλήματασυμπεριφοράςστοσχολείο

Ε΄‐Η΄ Μ.Δόικου(έως20φοιτητές)

Π3000*(6ECTS)

Υ Ηκριτικήκαιηοικολογική–συστηματικήπαιδαγωγική

Ε΄‐Η΄ Κ.Μπονίδης(έως30φοιτητές)

Π3007*(6ECTS)

Y Ιστορίατηςπαιδικήςηλικίας(19ος–20οςαιώνας):σχολείο,οικογένεια,κοινωνία

Ε΄‐Η΄ Β.Φούκας(έως20φοιτητές)

Page 30: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

29

ΕΑΡΙΝΟΕΞΑΜΗΝΟ

ΤΟΜΕΑΣΑΡΧΑΙΑΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣ,ΡΩΜΑΪΚΗΣ,ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣΚΑΙΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΙΑΕ101 Υ ΕισαγωγήστηνΑρχαίαΕλληνικήΙστορία Α΄‐Γ΄ Ν.ΓιαννακόπουλοςΙΒΥ101 Υ ΕισαγωγήστηΒυζαντινήΙστορία Α΄‐Γ΄ Α.ΓκουτζιουκώσταςΙΡΩ101/ΙΡΩ601(π.π.)

Υ ΕισαγωγήστηνΙστορίατουΡωμαϊκούΚράτους

Α΄‐Γ΄ Β.Κάλφογλου‐Καλοτεράκη

ΙΑΕ601 ΥΕΙΔ ΑρχαίαΕλληνικήΙστορίαΙ.ΑρχαϊκήκαιΚλασικήΕποχή

Δ΄‐Η΄ Ι.Ξυδόπουλος

ΙΑΕ602 ΥΕΙΔ ΑρχαίαΕλληνικήΙστορίαΙΙ.ΕλληνιστικήκαιΑυτοκρατορικήΕποχή

Δ΄‐Η΄ Β.Κάλφογλου‐Καλοτεράκη

1.Ν.Γιαννακόπουλος2.Π.Νίγδελης

ΙΑΕ603 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΑρχαίαςΕλληνικήςΙστορίας

Ζ΄‐Η΄

3.Ι.ΞυδόπουλοςΔιδακτικήυποστήριξη:Κ.Τσονάκα(ΕΔΙΠ)

ΙΒΥ601 ΥΕΙΔ ΒυζαντινήΙστορίαΙ(324‐1081) Δ΄‐Η΄ Α.ΓκουτζιουκώσταςΙΒΥ602/ΙΒΥ603(π.π.)

ΥΕΙΔ ΒυζαντινήΙστορίαΙΙ(1081‐1453) Δ΄‐Η΄ Ε.Χατζηαντωνίου

1.Α.Γκουτζιουκώστας

2.Π.ΚατσώνηΔιδακτικήυποστήριξη:Χ.Παπακυριακού(ΕΔΙΠ)

ΙΒΥ603 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΒυζαντινήςΙστορίας Ζ΄‐Η΄

3.Α.‐Κ.Βασιλείου‐Seibt

ΙΣΛ601 ΥΕΙΔ ΙστορίατωνΣλαβικώνΛαών Δ΄‐Η΄ Α.ΔεληκάρηΙΡΩ302 ΥΕ Διοίκηση,ΚοινωνίακαιΟικονομίατης

ΡωμαϊκήςΑυτοκρατορίαςΔ΄‐Η΄ Θαοριστεί

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΑΒΥ101 Υ ΕισαγωγήστηΧριστιανικήκαιΒυζαντινήΑρχαιολογία

Α΄‐Γ΄ Α.Τάντσης

ΑΚΛ101 Υ ΕισαγωγήστηνΚλασικήΑρχαιολογία Α΄‐Γ΄ Π.ΤσέλεκαςΑΚΛ102 Υ ΕισαγωγήστηΡωμαϊκήΑρχαιολογία Α΄‐Γ΄ Ε.ΒουτυράςΑΠΡ101 Υ ΕισαγωγήστονΠροϊστορικόΠολιτισμό Α΄‐Γ΄ Σ.‐Μ.Βαλαμώτη–Ν.Ευστρατίου

ΑΒΥ601 ΥΕΙΔ ΒυζαντινήΑρχιτεκτονική Δ΄‐Η΄ Ν.ΠούλουΑΒΥ602 ΥΕΙΔ ΒυζαντινήΖωγραφική Δ΄‐Η΄ Μ.ΠαϊσίδουΑΒΥ603 ΥΕΙΔ ΒυζαντινήΓλυπτική–Μικροτεχνία Δ΄‐Η΄ Α.ΣέμογλουΑΒΥ606 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΒυζαντινήςΑρχαιολογίας Ζ΄‐Η΄ Μ.Παϊσίδου

Διδακτικήυποστήριξη:Ε.Γούναρη(ΕΔΙΠ)

ΑΚΛ601 ΥΕΙΔ ΑρχιτεκτονικήτηςΑρχαϊκήςκαιτηςΚλασικήςΕποχής

Δ΄‐Η΄ Π.Τσέλεκας

ΑΚΛ602 ΥΕΙΔ ΠλαστικήτηςΑρχαϊκήςκαιΚλασικήςΕποχής

Δ΄‐Η΄ Ε.ΒουτυράςΔιδακτικήυποστήριξη:Ν.Καζακίδη(ΕΔΙΠ)

ΑΚΛ603 ΥΕΙΔ ΚεραμικήτηςΑρχαϊκήςκαιΚλασικήςΕποχής

Δ΄‐Η΄ Ε.ΠαπαγιάννηΔιδακτικήυποστήριξη:Ι.Βασιλειάδου(ΕΔΙΠ)

ΑΚΛ604 ΥΕΙΔ Τοπογραφία.Αττική,ΙεράΟλυμπίαςκαιΔελφών,Δήλος

Δ΄‐Η΄ Α.Μουστάκα

ΑΚΛ606 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΚλασικήςΑρχαιολογίας Ζ΄‐Η΄ 1.Ε.ΜανακίδουΔιδακτικήυποστήριξη:Χ.Καλλίνη(ΕΔΙΠ)

Page 31: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

30

ΤΟΜΕΑΣΙΣΤΟΡΙΑΣΤΗΣΤΕΧΝΗΣ

ΤΟΜΕΑΣΝΕΟΤΕΡΗΣΚΑΙΣΥΓΧΡΟΝΗΣΙΣΤΟΡΙΑΣ,ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣΚΑΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.

ΕΞΑΜΗΝΟΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΙΝΕ101 Υ ΕισαγωγήστηΝεοελληνικήΙστορία Α΄‐Γ΄ Δ.ΠαπασταματίουΙΝΧ101 Υ ΕισαγωγήστηνΙστορίατωνΝεοτέρων

ΧρόνωνΑ΄‐Γ΄ Ι.Μιχαηλίδης

ΛΑΚ101 Υ ΕισαγωγήστηΛαογραφίακαιτηνΚοινωνικήΑνθρωπολογία

Α΄‐Γ΄ Α.ΜπακαλάκηΔιδακτικήυποστήριξη:Α.Τζιντζιόβα(ΕΔΙΠ)

ΙΝΕ601 ΥΕΙΔ ΝεοελληνικήΙστορίαΙ(15ος‐18οςαι.) Δ΄‐Η΄ Φ.ΚοτζαγεώργηςΙΝΕ602 ΥΕΙΔ ΝεοελληνικήΙστορίαΙΙ(19ος‐20οςαι.) Δ΄‐Η΄ Ε.Μαντά

1.Ε.Μαντά

2.Δ.Παπασταματίου

ΙΝΕ603 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΝεοελληνικήςΙστορίας Ζ΄‐Η΄

3.Α.Σφήκας

2.Μπ.Σμιτ‐ΔούναΔιδακτικήυποστήριξη:Α.Κυριάκου(ΕΔΙΠ)

ΑΚΛ607 ΥΕΙΔ ΕλληνιστικήκαιΡωμαϊκήΕποχή Δ΄‐Η΄ Μπ.Σμιτ‐ΔούναΑΠΡ601 ΥΕΙΔ ΘεωρίακαιΜέθοδοςτηςΠροϊστορικής

ΑρχαιολογίαςΔ΄‐Η΄ Σ.‐Μ.Βαλαμώτη

Διδακτικήυποστήριξη:Ε.Βούλγαρη(ΕΔΙΠ)

ΑΠΡ602 ΥΕΙΔ ΠροϊστορικέςΚοινωνίεςτουΑιγαίουκαιτηςΒαλκανικής

Δ΄‐Η΄ Ν.ΕυστρατίουΔιδακτικήυποστήριξη:Ι.Αναγνώστου(ΕΔΙΠ)

ΑΠΡ606 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΠροϊστορικήςΑρχαιολογίας

Ζ΄‐Η΄ Ν.ΕυστρατίουΔιδακτικήυποστήριξη:Α.Αλματζή(ΕΔΙΠ)

ΑΒΥ312 ΥΕ Ασκήσειςσεαρχαιολογικούςχώρουςκαιμουσεία.Φροντιστήριο

Δ΄‐Η΄ Α.ΤάντσηςΔιδακτικήυποστήριξη:Α.Πλιώτα(ΕΔΙΠ)

ΑΚΛ210 ΥΕ Κεραμική:Γεωμετρική–ΑττικήΜελανόμορφη

Δ΄‐Η΄ Ε.Μανακίδου

ΑΠΡ203 ΥΕ ΟργάνωσηκαιΧρήσητουΧώρουστηνΕποχήτουΧαλκούστηνΗπειρωτικήΕλλάδα

Δ΄‐Η΄ Θαοριστεί

ΑΠΡ308 ΥΕ Βιοαρχαιολογία–ΑρχαίοΠεριβάλλον Δ΄‐Η΄ Σ.‐Μ.ΒαλαμώτηΑΑΑ313 ΥΕ

Ανασκαφή–Σχέδιο

Δ΄‐Η΄

Ν.Πούλου–Σ.Πινγιάτογλου[Διδακτικήυποστήριξη:Κ.Βαστέλη(ΕΔΙΠ)]–Α.Τάντσης

ΑΑΑ313 ΥΕ Ανασκαφή–Σχέδιο Δ΄‐Η΄ Ε.Μανακίδου–Α.Μουστάκα–Ε.Παπαγιάννη

ΑΑΑ313 ΥΕ Ανασκαφή–Σχέδιο Δ΄‐Η΄ Σ.‐Μ.Βαλαμώτη–Ν.Ευστρατίου–Σ.Τριανταφύλλου

ΑΑΑ313 ΥΕ Ανασκαφή–Σχέδιο Δ΄‐Η΄ Π.Ανδρούδης–Μ.Παϊσίδου–Π.Παπαδοπούλου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΑΙΤ101 Υ ΙστορίατηςΤέχνης:ΘεωρίακαιΜέθοδοι Α΄‐Γ΄ Γ.Τσιγάρας(Α‐Λ)–Α.Χαραλαμπίδης(Μ‐Ω)

ΑΙΤ601 ΥΕΙΔ ΠρώιμηΑναγέννηση Δ΄‐Η΄ Σ.ΛάββαΑΙΤ602 ΥΕΙΔ ΗΕυρωπαϊκήΤέχνηαπότο1880

ωςτονΑ΄ΠαγκόσμιοΠόλεμοΔ΄‐Η΄ Μ.Παπανικολάου

ΑΙΤ603 ΥΕΙΔ ΗΕλληνικήΤέχνητου20ούΑιώνα Δ΄‐Η΄ Α.ΚωτίδηςΑΙΤ606 ΥΕΙΔΦ ΦροντιστήριοΙστορίαςτηςΤέχνης Ζ΄‐Η΄ Χ.ΓυιόκαΑΙΤ304 ΥΕ Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων

μέσω της Ιστορίας της Τέχνης.Φροντιστήριο

Δ΄‐Η΄ Θαοριστεί

Page 32: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

31

ΙΝΧ601 ΥΕΙΔ ΙστορίαΝεοτέρωνΧρόνωνI(15ος‐18οςαι.)

Δ΄‐Η΄ Β.Γούναρης

ΙΝΧ602 ΥΕΙΔ ΙστορίαΝεοτέρωνΧρόνωνΙΙ(19οςαι.) Δ΄‐Η΄ Ι.ΜουρέλοςΙΝΧ603 ΥΕΙΔ ΙστορίαΝεοτέρωνΧρόνωνΙΙΙ(20όςαι.) Δ΄‐Η΄ Α.ΣφήκαςΙΣΕ601 ΥΕΙΔ ΣύγχρονηΙστορία.ΗΕλλάδαστη

σύγχρονηεποχή:Εξέλιξητωνθεσμώνκαιαντίληψητηςεξουσίας

Δ΄‐Η΄ Ι.Μουρέλος

ΙΣΤ601(π.π.)

ΥΕΙΔ ΘεωρίακαιΜεθοδολογίατηςΙστορίας Δ΄‐Η΄ Ι.Μιχαηλίδης

ΙΧΑ601 ΥΕΙΔ ΙστορίατωνΧωρώντηςΧερσονήσουτουΑίμουΙΙ:ΗΝΑΕυρώπηστον20όΑιώνα(1918‐1989)

Δ΄‐Η΄ Σ.Σφέτας

ΙΧΑ602/ΙΧΑ101(π.π.)

ΥΕΙΔ ΙστορίατωνΧωρώντηςΧερσονήσουτουΑίμουΙ:ΗΝΑΕυρώπηαπότηνΟθωμανικήΚατάκτησηέωςτονΑ΄ΠαγκόσμιοΠόλεμο/ΕισαγωγήστηνιστορίατωνΧωρώντηςΧερσονήσουτουΑίμου

Δ΄‐Η΄ Σ.Σφέτας

ΙΕΑ401 ΥΕ ΘέματατηςΙστορίαςτουΕλληνισμούτηςΑνατολής:ΗπερίοδοςτωνΜεταρρυθμίσεωνκαιΕυρωπαϊκήςΟικονομικήςΔιείσδυσηςστονΠόντο(19ος–αρχές20ουαιώνα)

Δ΄‐Η΄ Κ.Χατζηκυριακίδης

ΙΝΕ402 ΥΕ ΕιδικάΘέματαΝεοελληνικήςΙστορίας:ΔιδακτικήτηςΝεοελληνικήςΙστορίας

Δ΄‐Η΄ Ε.Μαντά

ΙΤΛ301 ΥΕ ΙστορίατηςΟθωμανικήςΑυτοκρατορίας Δ΄‐Η΄ Φ.ΚοτζαγεώργηςΛΑΚ322 ΥΕ ΚοινωνικήΟργάνωση:Συστήματα

εξουσίαςΔ΄‐Η΄ Θαοριστεί

ΛΑΚ402 ΥΕ ΘέματαΟικονομικήςΟργάνωσης Δ΄‐Η΄ Α.Μπακαλάκη

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ΜΑΘΗΜΑΤΑΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑΑΠΟΤΟΤΜΗΜΑΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

1.ἸλιὰςΑ.Ρεγκάκος2.ἸλιὰςΧ.Τσαγγάλης

ΑΕΦ102(5ECTS)

Υ Ομηρικόέπος Α΄‐Γ΄

3.Ὀδύσσεια Μ.Πλαστήρα1.Ευριπίδης,ΜήδειαΕ.Σιστάκου2.Σοφοκλής,Ἀντιγόνη / Ἠλέκτρα Ι.Τζιφόπουλος

ΑΕΦ104(4ECTS)

Υ Τραγωδία Α΄‐Γ΄

3.Αισχύλος,Ἰκέτιδες Χ.Τσαγγάλης1.Πλάτωνας– Αριστοτέλης–Πλούταρχος(επιλογές)Ε.Αλεξίου2.ΕισαγωγήστηνΑρχαίαΕλληνικήΦιλοσοφία(επιλογές)Θ.Κουρεμένος3.Πλάτων,Φαῖδρος M.Voehler

ΑΕΦ106(5ECTS)

Υ Φιλοσοφία Α΄‐Γ΄

4.Πλάτων, Πολιτείας Α´ Α.Μαυρουδής

1.Σενέκας,Epistulaemorales–Dialogi(επιλογή)Θ.Αντωνιάδης

ΛΦΙ126(5ECTS)

Υ ΛατινικήΠεζογραφίαΙ

Α΄‐Γ΄

2.Κικέρων,ΕπιστολογραφίαΔ.Τσιτσικλή

ΛΦΙ128(4ECTS)

Υ ΛυρικήΠοίηση–Ελεγεία–Επίγραμμα–Σάτιρα

Α΄‐Γ΄ 1.Οβίδιος,ArsAmatoriaΘ.Παπαγγελής

Page 33: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

32

ΌλαταμαθήματακορμούΑΕΦ,ΛΦΙ,ΜΕΦ,ΝΕΦπουαναγράφονται, είναι επιλέξιμααπότουςφοιτητέςτουΤμήματος ΙστορίαςκαιΑρχαιολογίας. Η διαίρεση των ακροατηρίων σε δύο ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τον αριθμό των προσφερόμενωνμαθημάτων,γίνεταιαλφαβητικάαπότηΓραμματείατουTμήματοςσύμφωναμετοακόλουθοδιάγραμμα:

Αριθμόςτμημάτων

Επώνυμοφοιτητών

Δύο(2) 1.Α‐ΜΑ 2.ΜΕ‐Ω Τρία(3) 2.Α‐ΚΑ 2.ΚΕ‐ΠΑ 3.ΠΕ‐Ω Τέσσερα(4) 1.Α‐Ζ 2.Η‐ΜΑ 3.ΜΕ‐Ρ 4.Σ‐Ω Πέντε(5) 1.Α‐Δ 2.Ε‐ΚΟ 3.ΚΡ‐ΝΙ 4.ΝΟ‐ΣΟ 5.ΣΠ‐Ω Έξι(6) 1.Α‐Γ 2.Δ‐ΚΑ 3.ΚΕ‐ΜΑ 4.ΜΕ‐ΠΑ 5.ΜΕ‐ΠΑ 6.Τ‐Ω

ΜΑΘΗΜΑΤΑΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑΑΠΟΤΟΤΜΗΜΑΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣΚΑΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣΓΙΑΤΗΝΑΠΟΚΤΗΣΗΤΟΥΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣΚΑΙΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

*Σταμαθήματαπουσημειώνονταιμεαστερίσκο (*)γίνεταιδεκτόςπεριορισμένοςαριθμόςφοιτητών (βλ. τελευταίαστήλη).ΟιφοιτητέςπουεπιθυμούνναπαρακολουθήσουνμαθήματατουΤμήματοςΦιλοσοφίαςκαιΠαιδαγωγικήςθαπρέπειναέρχονταισεσυνεννόησημετοδιδάσκοντακατάτιςώρεςσυνεργασίαςήστοεναρκτήριομάθημα,προτούτοδηλώσουνστηΓραμματείατουτμήματοςΙστορίαςκαιΑρχαιολογίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

2.Οράτιος,CarminaΔ.Τσιτσικλή

ΜΕΦ222(4ECTS)

YΜεσαιωνικήΕλληνικήΠοίησηκαιΠεζογραφία

Α΄‐Γ΄ Ι.ΒάσσηςΣ.ΚοτζάμπασηΧ.Σιμελίδης

ΝΕΦ202(5ECTS)

ΥΝεοελληνικήςΠοίηση,ΠεζογραφίακαιΘέατρο(αρχές–1789)

Α΄‐Γ΄ Τ.ΜαρκομιχελάκηΣ.ΣταυρακοπούλουΚ.Τικτοπούλου

ΝΕΦ205(5ECTS)

ΥΝεοελληνικήΠοίηση(1914–σήμερα)

Α΄‐Γ΄ Λ.ΑραμπατζίδουΛ.ΒαρελάςΜ.Ιατρού

ΝΕΦ204(5ECTS)

ΥΝεοελληνικήΠεζογραφία(1914–σήμερα)

Α΄‐Γ΄ Μ.ΜικέΛ.ΑραμπατζίδουΜ.Μπακογιάννης

ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓ. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝ.ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ(Αρ.φοιτητώναπόάλλατμήματα)

ΙΠ700*(4ECTS)

Υ ΙστορικήΠαιδαγωγική:ΣταθμοίστηνΙστορίατηςΑγωγήςκαιτηςΕκπαίδευσης

Α΄‐Γ΄ Δ.Μαυροσκούφης–Β.Φούκας(έως250φοιτητές)

ΚΕ800*(4ECTS)

Υ ΚοινωνιολογίατηςΕκπαίδευσης(Κοινωνικοποίηση–Διαπολιτισμικότητα)

Α΄‐Γ΄ Θαοριστεί(έως250φοιτητές)

ΣΧΠ ΙΙ400*(4ECTS)

Υ ΣχολικήΠαιδαγωγικήΙΙ:ΔιδασκαλίακαιΠρογράμματαΣπουδών(προετοιμασία,διεξαγωγή,αξιολόγησηδιδασκαλίας)

Α΄‐Γ΄ Κ.Μπονίδης(έως250φοιτητές)

Π1509*(6ECTS)

Υ ΠαιδαγωγοίκαιΠαιδαγωγικήΣκέψηστονΕλληνόφωνοΧώρο(19οςαι.–Μεσοπόλεμος)

Α΄‐Γ΄ Β.Φούκας(έως30φοιτητές)

Π1708*(6ECTS)

Υ Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο τηςΠαιδαγωγικήςΕπιστήμης

Α΄‐Γ΄ Α.Κεσίδου(έως10φοιτητές)

Π2106*(6ECTS)

Υ ΠαιδαγωγικέςκαιΨυχοκοινωνικέςΔιαστάσειςτωνΕιδικώνΜαθησιακώνΔυσκολιών

Α΄‐Γ΄ Μ.Δόικου(έως30άτομα)

Π2107*(6ΕCTS)

ΕιδικήΑγωγήκαιΑποτελεσματικήΔιδασκαλία

Α΄‐Γ΄ Θαοριστεί(χωρίςπεριορισμό∙δήλωσηστοδιδάσκονταστοεναρκτήριομάθημα)

Π2201*(6ECTS)

Υ ΣτόχοικαιΚατευθύνσειςστηΔιαπολιτισμικήΕκπαίδευση

Α΄‐Γ΄ Α.Κεσίδου

Π3003*(6ECTS)

Υ ΨυχολογίατουΕφήβου Α΄‐Γ΄ Μ.Δόικου

Page 34: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

33

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΕΤΟΥΣ2017‐2018ΠασχάληςΑΝΔΡΟΥΔΗΣΑΑΑ313.Ανασκαφή‐Σχέδιο[εαρινόεξ.]ΑΒΥ603.ΒυζαντινήΓλυπτική–Μικροτεχνία[χειμερινόεξ.]Στομάθημα εξετάζεται η υλική παραγωγή στο χώρο της ΒυζαντινήςΑυτοκρατορίαw, στους τομείς: τουαναγλύφουκαι τηςπλαστικής, όπωςκαι τηςμικροτεχνίας. Συγκεκριμέναθαπαρουσιαστεί η εξέλιξη τηςγλυπτικής,ιδιαίτερακατάτηΜέσηκαιτηνΎστερηβυζαντινήπερίοδο.Θαπαρουσιαστούνταεικονιστικάγλυπτά, οι μαρμάρινες εικόνες και η παραγωγή έργων μικροτεχνίας σε πολύτιμους και ημιπολύτιμουςλίθους,σεελεφαντοστά,αλλάκαισεέργαμεταλλοτεχνίας.ΑΒΥ 606. Φροντιστήριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας: Μεταβυζαντινή και Οθωμανική Τέχνη καιΑρχιτεκτονικήστιςΕλληνικέςΧώρες(15ος‐19οςαιώνες)[χειμερινόεξ.]Ησταδιακή κατάρρευση τηςΒυζαντινής αυτοκρατορίας στηΒαλκανικήαπό τον 14ο αι. και η πτώση τηςπρωτεύουσας Κωνσταντινούπολης στους Οθωμανούς το 1453 δημιουργούν νέες πραγματικότητες σεπολιτικό,εθνικό,κοινωνικόκαικαλλιτεχνικόεπίπεδο.Ηώσμωσηβυζαντινούκαιο‐θωμανικούπολιτισμούστις κατακτημένες χώρες γεννούν νέες καλλιτεχνικές δημιουργίες: Η οσμανική διοίκηση καιπραγματικότηταδιαμορφώνειτοκέντροκαιτηχωρικήοργάνωσητωνπόλεων,μεκυρίαρχοστοιχείοτηναγορά.Οιυπόδουλεςελληνικέςκοινότητεςέχουντηδικήτουςθέσηστιςπόλειςκαισταδιακάανακτούντηδυναμικήτους,ιδιαίτεραμακριάαπόταμεγάλααστικάκέντρα.Μέσααπόταφροντιστηριακάμαθήματαθαμελετηθούνκαιθααναδειχθούναρκετέςπτυχέςτηςοθωμανικής,αλλάκαιτηςμεταβυζαντινήςτέχνηςκαιαρχιτεκτονικής των 15ου ‐ 19ου αι. (οχυρή, αρχοντική και παραδοσιακή κατοικία, κεραμική Ιζνίκ καιΚιουτάχειας,εκκλησιαστικήτέχνη,ξυλογλυπτική,λιθογλυπτικήκαιάλλεςδιακοσμητικέςτέχνες).____________________________________________________________________________ΣουλτάναΜαρίαΒΑΛΑΜΩΤΗΑΑΑ313.Ανασκαφή‐Σχέδιο[εαρινόεξ.]ΑΠΡ 101. Εισαγωγή στον Προϊστορικό Πολιτισμό [συνδιδασκαλία Ν. Ευστρατίου Σ.‐Μ. Βαλαμώτη,χειμερινό&εαρινόεξ.]Αντικείμενο της σειράς μαθημάτων είναι η εισαγωγή στον παγκόσμιο προϊστορικό πολιτισμό από τηνπρώτη εμφάνιση τουανθρώπουμέχρι και τηνΕποχή τουΧαλκού.Πρόκειται γιαμια ιστορικήαναδρομήστηναρχήκαιεξέλιξητηςπροϊστορικήςΑρχαιολογίας,ηοποίαπεριλαμβάνειθέματαόπως:ηΑρχαιολογίατηςεμφάνισηςκαιεξέλιξηςτουανθρώπουμέχριτοτέλοςτουΠλειστόκαινου,ηΝεολιθικήΕποχήστηΜέσηΑνατολήκαιτηνΚεντρικήΑσία,ηΝεολιθικήΕποχήστηνΕλλάδακαιστηνΕυρώπη,οκόσμοςτηςΕποχήςτου Χαλκού, αστικοποίηση, Μεσοποταμία, Κεντρική Ασία, Βαλκάνια, κεντρική Ευρώπη, Μινωικός καιΜυκηναϊκός κόσμος, η Εποχή του Σιδήρου στην Ευρώπη, ηΠροϊστορία της Αφρικής, τουΝέουΚόσμουκ.λπ.ΑΠΡ308.Βιοαρχαιολογία–ΑρχαίοΠεριβάλλον[εαρινόεξ.]Το μάθημα αποτελεί μια προσέγγιση των καταλοίπων τουφυσικού περιβάλλοντος τα οποία συνδέονταιάμεσα ή έμμεσα με την ανθρώπινη δραστηριότητα κατά το παρελθόν. Τα κατάλοιπα αυτά κάποτεαποτέλεσανζωντανούςοργανισμούςοιοποίοιενσωματώθηκανκυρίωςσεαρχαιολογικέςαλλάκαιφυσικέςαποθέσειςωςαποτέλεσματηςχρήσηςήδιαχείρισηςαπότονάνθρωπο.Ηεξέτασηεπιμέρουςκατηγοριών«βιοαρχαιολογικών»καταλοίπωνόπωςείναιγιαπαράδειγματαέντομα,ταμαλάκια,ταοστάτωνζώων,ηγύρη,ταφυτάκλπ.,παρέχειτηδυνατότηταναδιαπιστωθείηπολύτιμησυμβολήαυτώντωνκατάκανόναπαραγνωρισμένων αρχαιολογικών ευρημάτων, στην αποκατάσταση των συνθηκών διαβίωσης και τηςκαθημερινήςζωήςτωνανθρώπωνπουέζησανκατάτοπαρελθόν.Όπωςπροκύπτειμέσααπότομάθημα,τα βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα είναι σε θέση να δώσουνπληροφορίες για την οικονομική και κοινωνικήοργάνωσητωνκοινωνιώντουπαρελθόντος,αρκείναχρησιμοποιούνταιμετονανάλογοπροβληματισμό.Ταπαραδείγματαπουπαρουσιάζονταιαφορούντονελλαδικόκυρίωςχώρο,αλλάγίνονταικαιαναφορέςσε

Page 35: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

34

άλλα μέρη της Ευρώπης και της Ασίας. Στο πλαίσιο του μαθήματος, παράλληλα με τη διδασκαλία,περιλαμβάνεται και επαφή με το πρακτικό μέρος της βιοαρχαιολογίας, μέσα από επισκέψεις σεεργαστηριακούςχώρουςκαιστοπεδίο.Ησυμμετοχήτωνφοιτητώνστομάθημαγίνεταιμεγραπτήεργασίακαιτηνπροφορικήπαρουσίασήτης.ΑΠΡ601.ΘεωρίακαιΜέθοδοςτηςΠροϊστορικήςΑρχαιολογίας[χειμερινό&εαρινόεξ.]Στο πρώτο μέρος του μαθήματος συζητούνται οι βασικές κατευθύνσεις στη θεωρητική αρχαιολογικήσκέψητου20ούαιώνα.Εξετάζεταιηπολιτισμικήιστορία,ηδιαδικαστικήαρχαιολογία,ημεταδιαδικαστικήαρχαιολογίακαιησύγχρονησύνθεσήτους.Στοδεύτερομέροςεξετάζονταιοιμέθοδοικαιοιτεχνικέςπουστηρίζουν τη σύγχρονη αρχαιολογία, την ανασκαφή και την αρχαιολογία πεδίου, την αρχαιολογία τουτοπίου,τηναρχαιομετρίακαιτηβιοαρχαιολογία.ΑΠΡ606.ΦροντιστήριοΠροϊστορικήςΑρχαιολογίας[χειμερινόεξ.]ΤοφροντιστήριοεπικεντρώνεταισεθέματακοινωνικήςκαιοικονομικήςοργάνωσηςκατάτηΝεολιθική(7η–4ηχιλιετίαπ.Χ.)στηνΕλλάδαμειδιαίτερηέμφασηστηΘεσσαλίακαιτηΜακεδονία,μέσααπότημελέτητηςειδικήςβιβλιογραφίας.Ταθέματααυτάθαεξεταστούνμέσααπότησχέσητωνοικισμώνμετοτοπίο,την ενδοκοινοτική και διακοινοτική οργάνωση των οικισμών όπως προκύπτει από τα αρχιτεκτονικάκατάλοιπακαιτηνκατανομήστοχώρομιαςπληθώραςευρημάτων.ΕπιμέρουςόψειςτωνοικονομικώνκαικοινωνικώνσχέσεωντωννεολιθικώνκατοίκωντηςΕλλάδαςπουθαδιερευνηθούναφορούντιςα)πρώτεςύλες και το μετασχηματισμό τους σε κατασκευές, εργαλεία, σκεύη, αντικείμενα ειδικών χρήσεωνιδιαίτερωνβ)τασυστατικάτηςδιατροφήςκαιτηνμεταποίησήτουςσεειδικάτρόφιμακαιγ)τοπλαίσιοτηςκατανάλωσης. Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν κριτικά και να συζητήσουνστηναίθουσαειδικάάρθρακαιδημοσιεύσεις,ελληνικέςκαιξενόγλωσσεςπουθατουςανατεθούν.Επίσηςθαπρέπειπαραδώσουνγραπτάκαιναπαρουσιάσουνπροφορικάμιαμεγάληεργασίακαινασυμμετέχουνστησυζήτησηκατάτηνπαρουσίασητωνυπολοίπωνεργασιών. ____________________________________________________________________________ΑλεξάνδραΚυριακήΒΑΣΙΛΕΙΟΥ‐SEIBT(υπόδιορισμό)IBY603.ΦροντιστήριοΒυζαντινήςΙστορίας.Βυζαντινήδιοίκηση[εαρινόεξ.]____________________________________________________________________________ΕμμανουήλΒΟΥΤΥΡΑΣΑΚΛ102.ΕισαγωγήστηΡωμαϊκήΑρχαιολογία[εαρινόεξ.]Αντικείμενοτουεισαγωγικούαυτούμαθήματοςείναιηγένεσηκαιηεξέλιξητουρωμαϊκούπολιτισμούμεβάση κυρίως τα υλικά του λείψανα. Στην αρχή θα παρουσιαστούν τα ιστορικά και τα αρχαιολογικάδεδομένα για την ίδρυση της πόλης της Pώμης και την ανάπτυξή της ως τον 4ο αι. π.Χ. καθώς και ηεπίδρασηπουείχανστηδιαμόρφωσητηςπολιτιστικήςταυτότηταςτωνΡωμαίωνοιεπαφέςτουςμετουςΕτρούσκουςπρώτακαιμετουςΈλληνεςαργότερα.Στησυνέχειαθαεξετασθείηεξάπλωσητουρωμαϊκούπολιτισμού στην Ιταλία, που συμβαδίζει με την κυριαρχία της Ρώμης, και η υιοθέτηση στοιχείων τουελληνιστικού πολιτισμού από τους Ρωμαίους. Τέλος θα δοθεί μια γενική εικόνα του ελληνορωμαϊκούπολιτισμού,οοποίοςείναιαποτέλεσματηςεξάπλωσηςτουΡωμαϊκούκράτουςστημεσογειακήλεκάνηκαιπέρα από αυτήν και διαμορφώνεται κυρίως στην αυτοκρατορική εποχή. Θα παρουσιασθούναντιπροσωπευτικά μνημεία από την πόλη της Pώμης και τις επαρχίες του Ρωμαϊκού κράτους κατάκατηγορίες (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, πλαστική) με ιδιαίτερη έμφαση σε είδη που έχουν περισσότερορωμαϊκόχαρακτήρα(αμφιθέατρα,θριαμβικάτόξα,ιστορικόανάγλυφο,πορτραίτο).ΑΚΛ307.Μυθολογία–Ερμηνευτική[χειμερινόεξ.]Σκοπός του φροντιστηριακού αυτού μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις απεικονίσειςμυθολογικών θεμάτων στην αρχαία ελληνική τέχνη. Το μάθημα θα χωριστεί σε δύο αυτόνομα, αλλάαλληλένδετα μέρη: Στο πρώτο θα γίνει μια γενική ανασκόπηση των τρόπων με τους οποίους η αρχαίαελληνικήτέχνηεικονίζειτουςθεούςκαιτουςήρωεςτηςμυθολογίαςκαιτωνμέσωνμεταοποίααποδίδεισκηνέςαπόσυγκεκριμένουςμύθους.Στοδεύτερομέροςοιφοιτητέςθαπαρουσιάσουνεργασίεςσχετικές

Page 36: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

35

μεσυγκεκριμέναμνημείαμεαπεικονίσειςμυθολογικώνσκηνών(αγγειογραφίεςκαιανάγλυφα),στιςοποίεςθαεξετάσουνταστοιχείαπουοδηγούνστησωστήερμηνείατωνμορφώνκαιτηςδράσης.ΑΚΛ602.ΠλαστικήΑρχαϊκήςκαιΚλασικήςΕποχής[εαρινόεξ.]ΘέματουμαθήματοςείναιηγένεσηκαιηεξέλιξητηςπλαστικήςστηναρχαίαΕλλάδααπότηγεωμετρικήεποχήωςτοτέλοςτου5ουαιώναπ.Χ.Ταπρώταμικρούμεγέθουςγλυπτάεμφανίζονταιτον10οαιώναπ.Χ.,ενώ από τα μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. αρχίζει να αναπτύσσεται η μνημειακή πλαστική, αρχικά στον λίθο(ασβεστόλιθο, μάρμαρο) και αργότερα στον χαλκό. Θα παρουσιασθούν αναλυτικά μνημείααντιπροσωπευτικά των διαφόρων κατηγοριών γλυπτών (ολόγλυφα έργα, ελεύθερα ανάγλυφα,αρχιτεκτονικάγλυπτά)μεχρονολογικήσειρά.____________________________________________________________________________ΝικόλαοςΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣΙΑΕ101.ΕισαγωγήστηνΑρχαίαΕλληνικήΙστορία[χειμερινό&εαρινόεξ.]Γενική επισκόπηση της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας από τη Μυκηναϊκή περίοδο έως τη Ρωμαϊκήκατάκτηση και την υποταγή του Πτολεμαϊκού κράτους στη Ρώμη. Εξετάζονται οι κύριες πολιτικέςεξελίξεις,διερευνώνταικαιεπισημαίνονταιταβασικάγνωρίσματακαιηιστορικήσημασίατωνεπιμέρουςπεριόδων.Ηπόλιςωςσημείοαναφοράς:θεσμοίκαιεξέλιξη.ΙΑΕ 603. Φροντιστήριο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας: Η ελληνική πόλη των ρωμαϊκών χρόνων[χειμερινό&εαρινόεξ.]Στόχος του φροντιστηρίου είναι να εξετασθούν αναλυτικά βασικοί πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί τωνελληνικώνπόλεωνκατάτουςαυτοκρατορικούςχρόνους.Τομάθημαθαεπικεντρωθεί:(α)στηνοργάνωσηκαι τις λειτουργίες τηςΒουλής, της Εκκλησίας τουΔήμουκαι της Γερουσίας∙ (β) στααξιώματα τα οποίασχετίζονται με την τήρηση της τάξης, τα δημόσια οικονομικά, την αγορά και τον επισιτισμό∙ (γ) στηναπονομή της δικαιοσύνης∙ (δ) στο φαινόμενο του ευεργετισμού και τις πολιτικές και κοινωνικές τουπλευρές. Οι φοιτητές θα εκπονήσουν σχετικές εργασίες αξιοποιώντας γραμματειακές και επιγραφικέςπηγές.____________________________________________________________________________ΑνδρέαςΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣΙΒΥ101.ΕισαγωγήστηΒυζαντινήΙστορία[εαρινόεξ.]Ιστορική επισκόπηση των βυζαντινών σπουδών. Πηγές της βυζαντινής ιστορίας, μέθοδοι ιστορικήςέρευνας και βοηθητικές επιστήμες. Xρονικά και γεωγραφικά όρια, Κωνσταντινούπολη.Παρουσίαση τωνσημαντικότερωνιστορικώνγεγονότων(324–1453).ΣυστατικάστοιχείατουΒυζαντινούκράτους(πολιτικήθεωρία, παιδεία, μοναχισμός, δίκαιο). Εσωτερικήοργάνωση (διοίκηση, στρατός, κοινωνία, πόλεις).ΑίτιαακμήςκαιπαρακμήςτηςBυζαντινήςAυτοκρατορίας.ΗκληρονομιάτουΒυζαντίου.IBY603.ΦροντιστήριοΒυζαντινήςΙστορίας:ΣτασιαστικάκινήματαστοΒυζάντιο(324‐1204)[χειμερινόεξ.]ΣτόχοςτουφροντιστηρίουείναιηεξοικείωσητωνφοιτητώνμετιςπηγέςτηςΒυζαντινήςΙστορίαςκαιτιςμεθόδουςτηςιστορικήςέρευνας.Τομάθημαθαεπικεντρωθείστηνπεριγραφή,τηνερμηνείακαιτηνεξέλιξη των στάσεων στρατιωτικών αξιωματούχων, που είχαν ως στόχο την ανατροπή του βυζαντινούαυτοκράτορα.Οιφοιτητέςθαασκηθούνστηνερμηνείατωνσυναφώνπηγώνκαιθαεκπονήσουνεργασίεςπουαφορούνστιςπροσπάθειεςφιλόδοξωνστρατηγώνναανέλθουνστοναυτοκρατορικόθρόνο.

IBY603.ΦροντιστήριοΒυζαντινήςΙστορίας:ΘεσμοίΠρώιμηςκαιΜέσηςΒυζαντινήςΠεριόδου[εαρινόεξ.].Στόχοςτουφροντιστηρίουείναιηεξοικείωσητωνφοιτητώνμετιςπηγέςτηςβυζαντινής ιστορίαςκαι τιςμεθόδουςτηςιστορικήςέρευνας.Τομάθημαθαεπικεντρωθείστουςθεσμούς(διοικητικούς,οικονομικούς,στρατιωτικούς,δικαστικούς)κατάτηνπρώιμηκαιμέσηβυζαντινήπερίοδο.Οιφοιτητέςθαασκηθούνστην

Page 37: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

36

ερμηνείατωνσυναφώνπηγώνκαιθαεκπονήσουνεργασίεςπουαφορούνσεαξιώματακαιυπηρεσίεςτουβυζαντινούκρατικούμηχανισμού.____________________________________________________________________________ΒασίλειοςΓΟΥΝΑΡΗΣINE603.ΦροντιστήριοΝεότερηςΙστορίας[χειμερινόεξ.]Οσκοπόςτουμαθήματοςείναιπολλαπλός: (α)Ναεισαχθούνοιφοιτητέςστοθεωρητικόπροβληματισμόγιατηνιστορικήεπιστήμηκαιτιςσύγχρονεςιστορικέςσχολές.(β)Ναμυηθούνστιςτεχνικέςσυγγραφήςτηςιστορικής εργασίας και στις βοηθητικές επιστήμες. (γ) Να ασκηθούν στην κριτική αξιολόγηση και τησύνθεσηιστορικώνπηγών.ΙΝΧ601.ΙστορίαΝεοτέρωνΧρόνωνI(15ος‐18οςαι.):ΠρώιμηNεότερηΕυρώπη(1492‐1789)[χειμερινό&εαρινόεξ.]Παρουσιάζεται η διαμόρφωση των εθνικών κρατών από τα τέλη του Μεσαίωνα έως τη ΓαλλικήΕπανάσταση,οιδιακρατικέςσχέσειςκαιηδιπλωματίακαθώςκαιοικοινωνικέςκαιοικονομικέςεξελίξεις.Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ιδεολογικές εξελίξεις συμπεριλαμβανομένων των εκκλησιαστικώνδιαμαχών.Ειδικότερα,οιδιδακτικέςενότητεςαναφέρονταιστηνευρωπαϊκήκοινωνία,τηνπολιτικήκαιτονπολιτισμόστο τέλος τουΜεσαίωνα, τις γεωγραφικές ανακαλύψεις, τονΑνθρωπισμό, τηΜεταρρύθμιση,τηντεχνολογικήεπανάσταση,τιςπολιτειακέςεξελίξεις,τηγένεσητουβιομηχανικούκαπιταλισμούκαθώςκαιτηδιπλωματίατηςπεριόδου. ____________________________________________________________________________ΧαρίκλειαΓΥΙΟΚΑ(μεανάθεσηδιδασκαλίας)ΑΙΤ606.ΦροντιστήριοΙστορίαςτηςΤέχνης[εαρινόεξ.]Στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με μεθόδους έρευνας καισυγγραφής της Ιστορίας και της Θεωρίας της Τέχνης. Πραγματευόμαστε την αναζήτηση και τηνταξινόμησητωνπηγών,τηναξιοποίησηκαιτησήμανσητηςβιβλιογραφίας,τηνεκφραστικήακρίβειαστηχρήσητηςορολογίας,τηνανάπτυξηεπιστημονικώνυποθέσεωνκαιτηδόμησητηςγραπτήςερευνητικήςεργασίαςβραχείαςέκτασης.Οισυναντήσειςμαςσυνίστανταιαφενόςσεσυζήτησησυγκεκριμένωνθεμάτωντηςνεοελληνικήςτέχνηςστοπλαίσιοτηςευρωπαϊκήςκαικατόπινσεμικρήάσκησημέσαστηντάξη.Απότηντέταρτησυνάντησηενθαρρύνεταιηεπιλογήτουθέματοςτηςτελικήςεργασίας,ηπρόοδοςτηςοποίαςπαρουσιάζεταιενσυντομίααπότηνκάθεφοιτήτριακαιτονκάθεφοιτητήκατάτοτελευταίοτέταρτοτουμαθήματος, καθώς και σε συμβουλευτικές συναντήσεις κατά τις ώρες γραφείου τηςδιδάσκουσας.Τουλάχιστονδύοαπότιςσυναντήσειςμαςαφιερώνονταισεεπισκέψειςεκθέσεωνστηνπόληκαι αλληλεπίδραση με τους υπευθύνους των εκθέσεων. Το μάθημα καλό είναι να επιλέγεται απόφοιτήτριες καιφοιτητέςπου έχουνπεράσει όλα ταμαθήματα Ιστορίας της Τέχνης τουΤμήματος, έχουναποφασίσει να εμβαθύνουν στην Ιστορία της Τέχνης και πρόκειται να αποφοιτήσουν σύντομα από τοΤμήμαΙστορίαςκαιΑρχαιολογίας.____________________________________________________________________________ΑγγελικήΔΕΛΗΚΑΡΗΙΣΛ402.ΡωσικήΙστορία(882‐1613)[χειμερινόεξ.]Παρουσιάζεταιηιστορικήπορείατουρωσικούκράτουςαπότον9οέωςκαιτον17οαιώνα(δημιουργίατουκράτους του Κιέβου, μογγολική κατάκτηση, διαμόρφωση της ηγεμονίας τηςΜόσχας). Παράλληλα με τημελέτη της πολιτικής ιστορίας της χώρας, εξετάζεται ο ρόλος του Βυζαντίου στον εκχριστιανισμό τωνΡώσων,καθώςκαιστηδιαμόρφωσητουρωσικούπολιτισμού.ΙΣΛ601.ΙστορίατωνΣλαβικώνΛαών[χειμερινό&εαρινόεξ.]

Page 38: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

37

Επιχειρείταιμιαεπισκόπησητηςιστορίαςτωνσλαβικώνλαών(Βουλγάρων,Σέρβων,Κροατών,Σλοβένων,Μαυροβουνίων, Μοραβών, Ρώσων) από την εποχή της εμφάνισής τους μέχρι και τον 15ο αιώνα.Εξετάζονταιοισυνθήκεςπουοδήγησανστηδιαμόρφωσητηςεθνικήςφυσιογνωμίαςτους,ηπορείαγιατηδημιουργία των σλαβικών κρατών, καθώς και ο καταλυτικός ρόλος της βυζαντινής αυτοκρατορίας στηνπολιτικήκαιπολιτισμικήεξέλιξητωνλαώναυτών.Σεκάθεενότηταθαπαρουσιάζονται,παράλληλαμεταιστορικάγεγονότα,οιπροσωπικότητεςκαιηδράσητωνεκάστοτεηγεμόνων,καθώςκαιοισυνέπειεςτωνπράξεώντουςστηνπολιτειακή,κοινωνικήκαιπολιτισμικήζωήτωνυπηκόωντους.____________________________________________________________________________ΝίκοςΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥΑΑΑ313.Ανασκαφή‐Σχέδιο[εαρινόεξ.]ΑΠΡ 101. Εισαγωγή στον Προϊστορικό Πολιτισμό [συνδιδασκαλία Ν. Ευστρατίου Σ.‐Μ. Βαλαμώτη,χειμερινό&εαρινόεξ.]Αντικείμενο της σειράς μαθημάτων είναι η εισαγωγή στον παγκόσμιο προϊστορικό πολιτισμό από τηνπρώτη εμφάνιση τουανθρώπουμέχρι και τηνΕποχή τουΧαλκού.Πρόκειται γιαμια ιστορικήαναδρομήστηναρχήκαιεξέλιξητηςπροϊστορικήςΑρχαιολογίας,ηοποίαπεριλαμβάνειθέματαόπως:ηΑρχαιολογίατηςεμφάνισηςκαιεξέλιξηςτουανθρώπουμέχριτοτέλοςτουΠλειστόκαινου,ηΝεολιθικήΕποχήστηΜέσηΑνατολήκαιτηνΚεντρικήΑσία,ηΝεολιθικήΕποχήστηνΕλλάδακαιστηνΕυρώπη,οκόσμοςτηςΕποχήςτου Χαλκού, αστικοποίηση, Μεσοποταμία, Κεντρική Ασία, Βαλκάνια, κεντρική Ευρώπη, Μινωικός καιΜυκηναϊκός κόσμος, η Εποχή του Σιδήρου στην Ευρώπη, ηΠροϊστορία της Αφρικής, τουΝέουΚόσμουκ.λπ.ΑΠΡ602.ΠροϊστορικέςΚοινωνίεςτουΑιγαίουκαιτηςΒαλκανικής[χειμερινό&εαρινόεξ.]ΤομάθημααυτόπεριλαμβάνειμιαγενικήαλλάολοκληρωμένηπαρουσίασητηςπροϊστορικήςεξέλιξηςτουχώρουτηςνοτιοανατολικήςΕυρώπης(ΒαλκάνιακαιΕλλάδα)μέχρικαιτοτέλοςτηςΝεολιθικής(4ηχιλιετίαπ.Χ.). Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των πολιτισμικών διαδικασιών που οδήγησαν από τοτροφοσυλλεκτικόστάδιοστηνπαραγωγήτηςτροφήςκαιστηνεμφάνισημόνιμωνοικισμών.Εξετάζεταιουλικός πολιτισμός στη συγκεκριμένη γεωγραφικήπεριοχή κατά τις ακόλουθες περιόδους:Παλαιολιθική,Μεσολιθική και Νεολιθική. Γίνεται μια ενδεικτική αναφορά σε γεωγραφικούς χώρους, πολιτισμικούςκύκλους,αλλάκαισεσημαντικέςαρχαιολογικέςθέσειςκαιανασκαφές.Σημαντικόμέροςκαταλαμβάνειηπαρουσίαση του ελλαδικού χώρου και των ερευνητικών προβλημάτων που τον χαρακτηρίζουν. ΣτόχοςτωνμαθημάτωνείναιησύνθεσητωναρχαιολογικώνδεδομένωναπότονευρύτεροχώροτηςΒαλκανικήςκαιτουΑιγαίουκαιηπεριγραφήτωνθεωρητικώνκαιμεθοδολογικώνπροβλημάτωνπουαντιμετωπίζειηαρχαιολογικήέρευναστηνπροσπάθειααυτή.ΑΠΡ606.ΦροντιστήριοΠροϊστορικήςΑρχαιολογίας[εαρινόεξ.]Το φροντιστηριακό αυτό μάθημα έχει στόχο την εξοικείωση όσων συμμετέχουν με το αντικείμενο τηςεθνοαρχαιολογίαςέτσιόπωςαυτόδιαμορφώθηκεωςερευνητικόςκλάδοςτηςαρχαιολογικήςερμηνείαςτιςτελευταίες δεκαετίες. Στη σειρά των μαθημάτων αυτών και μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα θασυζητηθούν ζητήματα θεωρίας και πρακτικής που σχετίζονται με τη βασική συνεισφορά τηςεθνοαρχαιολογίας στην ερμηνεία του προϊστορικού παρελθόντος αλλά και τις ενστάσεις που έχουνδιατυπωθεί για ταόρια της χρήσης της.Οι συμμετέχοντεςθακληθούν νακάνουνσύντομες εργασίες τιςοποίεςκαιθαπαρουσιάσουνσταπλαίσιατουμαθήματος.____________________________________________________________________________ΒασιλικήΚΑΛΦΟΓΛΟΥ‐ΚΑΛΟΤΕΡΑΚΗΙΑΕ602.ΑρχαίαΕλληνικήΙστορίαΙΙ:ΕλληνιστικήκαιΑυτοκρατορικήεποχή[εαρινόεξ.]ΟιπολιτικέςεξελίξειςστονελληνικόκόσμοαπότονθάνατοτουΜ.Αλεξάνδρου(323π.Χ.) ωςτηρωμαϊκήκατάκτηση(30π.Χ.).ΔιαμόρφωσηκαιοργάνωσητωνΕλληνιστικώνβασιλείων–ηιδεολογικήθεμελίωσηηςμοναρχίαςκαιησημασία της λατρείας τωνελληνιστικώνηγεμόνων– δημιουργίακαιοργάνωσητωνσυμπολιτειών – η θέση και ο ρόλος της «πόλης» στο πλαίσιο των ισχυρών μοναρχιών – οι σχέσεις των

Page 39: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

38

ελληνιστικών κρατών μεταξύ τους και η στάση τους απέναντι στη Ρωμαϊκή πολιτική, στη ΡωμαϊκήεπέκτασηκαιΗγεμονία.Ιστορικόςσχολιασμόςεπιλεγμένωνπηγών.ΙΑΕ 603. Φροντιστήριο Αρχαίας Ιστορίας: Θέματα από την Ιστορία της Δυναστείας των Ατταλιδών[χειμερινόεξ.]Μέσω της μελέτης σχετικών επιγραφικών και γραμματειακών πηγών θα εξετασθούν όψεις πουδιαμόρφωσαν την ιστορικήφυσιογνωμία τουΑτταλιδικούβασιλείου: δημιουργίακαιπολιτικές εξελίξεις,δομή της διοίκησης, επίσημη ιδεολογία, παράγοντες που επηρέασαν τις σχέσεις των Ατταλιδών με ταυπόλοιπαελληνιστικάκράτηόπωςκαιτηνεξωτερικήπολιτικήτουβασιλείου.ΙΡΩ101/ΙΡΩ601(π.π.).ΕισαγωγήστηνΙστορίατουΡωμαϊκούΚράτους[χειμερινό&εαρινόεξ.]ΕπισκόπησητηςιστορίαςτουΡωμαϊκούΚράτουςκατάτηΡεπουμπλικανικήκαιτηνΑυτοκρατορικήεποχήμεόριοτηδυναστείατωνΑντωνίνων(2οςαι.π.Χ.–2οςαι.μ.Χ.).Έμφασησεθέματαπολιτικώνθεσμώνκαιεπίσημηςιδεολογίας,διοικητικήςοργάνωσηςκαικοινωνικήςδομήςτόσοκατάτηνπερίοδοτηςΕλεύθερηςΠολιτείας (res publica) όσο και μετά τη διαμόρφωση του Αυτοκρατορικού καθεστώτος (principatus). Ηάνοδος του Αυγούστου – η σημασία των πολιτειακών ρυθμίσεων και της ιδεολογίας του. Βασικάχαρακτηριστικά των περιόδων Ιουλίων‐Κλαυδίων, Φλαβίων, Αντωνίνων. Εξέταση και ιστορικόςσχολιασμόςεπιλεγμένωνπηγών.____________________________________________________________________________ΚωνσταντίνοςΚΑΣΒΙΚΗΣ(μεανάθεσηδιδασκαλίας)ΑΠΡ303.Φροντιστήριο.Τααρχαιολογικάδεδομένακαιηερμηνείατους.ΜουσείοκαιΕκπαίδευση.Το μάθημα περιλαμβάνει: α. διαλέξεις και παρουσιάσεις στην τάξη, β. στοχευμένες επισκέψεις σεαρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και μικρές παρουσιάσεις συγκεκριμένων παραδειγμάτωνμουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων από ομάδες φοιτητών. Οι διαλέξεις περιλαμβάνουν τα εξήςθέματα: Ο θεσμός του μουσείου διαχρονικά και η εξέλιξή του ως τις μέρες μας (ορισμοί, λειτουργίες,συγκρότηση συλλογών, επιστημολογικό πλαίσιο, νέα μουσειολογία). Ιστορική επισκόπηση τηςεκπαιδευτικής λειτουργίας του μουσείου (19ος – 21ος αιώνας). Η εμφάνιση και η ανάπτυξη τηςμουσειοπαιδαγωγικής.Απότομουσείο‐ναόστομουσείο‐χώροςμάθησηςκαιψυχαγωγίας.Ηεπικοινωνίαστομουσείο.Τομουσειακόκοινόκαιοιεπικοινωνιακέςστρατηγικές.Τοπολιτιστικόμοντέλοεπικοινωνίας(E.Hooper‐Greenhil)καιημουσειακήεμπειρία(J.Falk&L.Dierking).Ημάθησηστομουσείο:φιλοσοφικές,ψυχολογικές, παιδαγωγικές προϋποθέσεις. Κονστρουκτιβισμός (G. Hein, θεωρία της πολλαπλήςνοημοσύνης (H.Gardner).Μάθησημέσααπότααντικείμενα.Ηεκπαιδευτικήπολιτικήτωνμουσείωνκαιπρογράμματα προσέγγισης. Μορφές άμεσης και έμμεσης επικοινωνίας και εκπαίδευσης. Ημουσειοπαιδαγωγική στην Ελλάδα. Ιστορική αναδρομή και δράσεις (εκπαιδευτικά προγράμματα,μουσειοσκευές, εκπαιδευτικά έντυπα, φύλλα εργασίας). Η χρήση των ΤΠΕ στη Μουσειοπαιδαγωγική.Αρχαιολογία και εκπαίδευση. Δημόσια αρχαιολογία. Ιστορική εκπαίδευση και μουσείο. Ζητήματασχεδιασμούκαιυλοποίησηςεκπαιδευτικώνδράσεωνσεμουσείακαιχώρουςπολιτιστικήςαναφοράς.____________________________________________________________________________ΠολύμνιαΚΑΤΣΩΝΗ

ΙΒΥ101.ΕισαγωγήστηΒυζαντινήΙστορία[χειμερινόεξ.]

Στόχος του εισαγωγικού αυτού μαθήματος στη μελέτη της Βυζαντινής Ιστορίας είναι η κατανόηση τηςμετάβασηςτουευρωπαϊκούκόσμουαπότηναρχαίαστημεσαιωνικήεποχήκαιπαράλληλατωνεξελίξεωνπου οδήγησαν στη μετάθεση του κέντρου βάρους της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τη Δύση στηνΑνατολήκαιστησταδιακήδιαμόρφωσημιαςνέαςαυτοκρατορίαςπουείχεκέντροτηνΚωνσταντινούποληκαιονομάστηκεαπότουςλόγιουςτων16ουκαι17ουαι.Βυζαντινή.Τονίζονταιοιομοιότητεςκαιοιδιαφορέςτης Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τη Ρωμαϊκή και ο βαθμιαίος εξελληνισμός της πρώτης. Απαραίτητηκρίνεταιακόμηηπρώτηπροσέγγιση τωνφοιτητώνστον τρόποοργάνωσης τηςβυζαντινήςπολιτείαςμεέμφαση στην πρώτη βυζαντινή περίοδο, οπότε τέθηκαν οι καταβολές αλλαγών που ωριμάζουν καιεμφανίζονταιστημέσηβυζαντινήπερίοδο.Τονίζονται,τέλος,ταιδιαίτεραχαρακτηριστικάτουβυζαντινού

Page 40: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

39

κόσμου, που είναι ένας κόσμος μεσαιωνικός, με την παρουσίαση των απόψεων των Βυζαντινών για τηθρησκεία,τοδίκαιοκαιτηνεκπαίδευση.

ΙΒΥ 603. Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας: Η Κατάκτηση της Μ. Ασίας από τους ΣελτζούκουςΤούρκους.ΑιτίεςκαιΑποτελέσματα[εαρινόεξ.]ΣκοπόςτουφροντιστηρίουείναιηκατανόησητηςεσωτερικήςδομήςτουΒυζαντινούκράτουςμετημελέτηβασικώνβυζαντινώνθεσμών,ηεπαφήτωνφοιτητώνκαιηγνωριμίατουςμετις ιστορικέςπηγές,καθώςκαιηεισαγωγήστονεπιστημονικότρόποεργασίας.ΣτοφροντιστήριοπρόκειταιναμελετηθείηκατάκτησητηςΜ.ΑσίαςαπότουςΣελτζούκουςΤούρκους.____________________________________________________________________________ΦωκίωνΚΟΤΖΑΓΕΩΡΓΗΣΙΝΕ601.ΝεοελληνικήΙστορίαΙ(15ος‐18οςαι.)[εαρινόεξ.]Το μάθημα σκοπό έχει να δώσει μια συνολική εικόνα της ελληνικής ιστορίας κατά την πρώιμη νεότερηεποχή.Ηπροσέγγισηθαείναιγεγονοτολογικήκαιθεματική.Αρχικάθαεντοπιστούνκάποιαπροβλήματαπεριοδολόγησης και χαρακτηρισμού αυτής της περιόδου, θα μελετηθούν θεωρητικά και μεθοδολογικάπροβλήματα που προκύπτουν από την έρευνά της και θα επισημανθούν βασικές ομάδες πηγών πουχρησιμοποιείοιστορικόςτηςπεριόδου.Στησυνέχειαθαδοθείμιαγενικήεικόνατωνπολιτικώνγεγονότων,αναλύονταςκαιερμηνεύονταςταπιοσημαντικάαπόαυτά.Τέλος,ηθεματικήπροσέγγισηθαπεριλαμβάνειτουςγενικούςθεματικούςάξονεςπουχρησιμοποιείοιστορικόςγιαναμελετήσειμιαπερίοδο:δημογραφία,κοινωνία,οικονομία,δίκαιο,ιδεολογία,κουλτούρα.ΙΤΛ301.ΙστορίατηςΟθωμανικήςΑυτοκρατορίας[εαρινόεξ.]Σκοπόςτουμαθήματοςείναιναδοθείμιαόσοτοδυνατόγενικήκαισυνάμαπλήρηςεικόνατηςιστορίαςτηςοθωμανικής αυτοκρατορίας από την ίδρυσή της (περ. 1300) μέχρι τη διάλυσή της (1923). Συζητείται ηιστορίατηςμελέτηςτηςοθωμανικήςαυτοκρατορίαςκαιοιδιάφορεςαπόψειςπουέχουνδιατυπωθείγιατηνίδρυσήτης.Δίνονταιταβασικάπολιτικάγεγονότατηςιστορίαςτηςκαιστησυνέχειααναλύονταιοιθεσμοί,ηκοινωνία,ηοικονομία,ηιδεολογίακαιηκουλτούραπουαναπτύχθηκανμέσασ’αυτήτηναυτοκρατορία.Οιφοιτητέςκαιοιφοιτήτριεςθαπρέπειναεξοικειωθούνμε(α)τουςβασικούςσταθμούςτηςστρατιωτικο‐πολιτικής ιστορίας της οθωμανικής περιόδου, (β) τη βασική ορολογία, (γ) την ερμηνεία σύνθετωνιστορικών εξελίξεων της περιόδου και (δ) την ικανότητα ερμηνείας ιστορικών φαινομένων με βάση τηγεωγραφία.____________________________________________________________________________ΑντώνιοςΚΩΤΙΔΗΣΑΙΤ603.ΗΕλληνικήΤέχνητου20ούΑιώνα[χειμερινό&εαρινόεξ.]Περιφερειακή και μητροπολιτική πρόσληψη του μοντερνισμού. Η ελληνική εκδοχή στη ζωγραφική,γλυπτική και στην αρχιτεκτονική των δημοσίων παραγγελιών και της ελεύθερης καλλιτεχνικήςδημιουργίας. Το κοσμοείδωλο της ελληνικότητας και ο ορίζοντας υποδοχής που διαμορφώνουν οισυγκρούσειςκαι αντιπαραθέσειςστοθεωρητικόλόγογιατηντέχνηκαιτηλογοτεχνία.Οιμεταπολεμικέςεξελίξειςκαιοισύγχρονεςτάσεις.Παρουσιάζεταιηπρόσληψητηςευρωπαϊκήςτέχνηςαπότηνελληνικήκαιοιδύοκυρίαρχεςτάσεις,τουΜοντερνισμούκαιτης«Παράδοσης»στηνεξέλιξητηςαντιπαράθεσηςαλλάκαιτηςαλληλεπίδρασής τους. Εξετάζεται η σχέση της ελληνικής τέχνηςμε τις προτεραιότητες της ελληνικήςκοινωνίας(παιδευσιακές,κοινωνικές,οικονομικές,πολιτικές)μέσαστονιστορικόορίζοντατωναντιλήψεωνπουκαθορίζουντηνπολιτισμικήταυτότηταδιαχρονικά.____________________________________________________________________________ΣτέλλαΛΑΒΒΑ(μεανάθεσηδιδασκαλίας)ΑΙΤ601.ΠρώιμηΑναγέννηση[χειμερινό&εαρινόεξ.]

Page 41: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

40

Τομάθημα ‘Η Τέχνη τηςΠρώϊμηςΑναγέννησης’ παρακολουθεί την εξέλιξη του καλλιτεχνικού ιστορικούφαινομένου από τη λεγόμενη αναγέννηση της ελληνορρωμαϊκής αρχαιότητας στις αρχές του 15ου αιώναέωςτηνώριμηΑναγέννησηκαιτοΜανιερισμόστατέλητου16ουαιώνα.ΕπικεντρώνεταιστηνΑναγέννησητων ιταλικών πόλεων (Φλωρεντία, Νάπολη, Ρώμη και Βενετία), ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στοφαινόμενο της Αναγέννησης του Βορρά (Κάτω Χώρες, Φλάνδρα, Γαλλία, Γερμανία Aγγλία). Εξετάζεταιεπίσηςηαλλαγήτουρόλουτουαναγεννησιακούκαλλιτέχνη.____________________________________________________________________________ΓεώργιοςΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣIBY601.BυζαντινήΙστορίαΙ(324‐1081)[χειμερινό&εαρινόεξ.]Στο μάθημα εξετάζεται αναλυτικά ο σταδιακός μετασχηματισμός του Ρωμαϊκού κράτους της ύστερηςαρχαιότηταςστηχριστιανικήΑνατολική/Βυζαντινήαυτοκρατορίατωνμεσαιωνικώνχρόνων(«Ρωμανία»)μετηνέαθεσμικήοργάνωσηκαιτακαινούριαεπιμέρουςχαρακτηριστικά.Επίσης,αναλύονταιοιπολιτικέςκαιστρατιωτικέςεξελίξειςαλλάκαιοισημαντικέςκοινωνικέςκαιοικονομικέςμεταβολέςστοεσωτερικόκαιστιςγεωγραφικέςπαρυφέςτουΒυζαντίουκατάτους4ο‐11οαι.,δηλαδήκατάτιςλεγόμενες«Πρώιμη»(324‐641)και«Μέση»(641‐1081)βυζαντινέςπεριόδους.Τέλος,πραγματοποιείταιμεθοδολογικήπροσέγγισηκαιανάλυσηβασικώνπηγώντηςεποχής.ΙΒΥ 603. Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας: «Η πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην Ανατολήκατάτοβ´μισότου11ουαι.»[χειμερινόεξ.]Στοπλαίσιοτουφροντιστηρίουθαεξεταστούνοιεξωτερικέςπολιτικέςκαιστρατιωτικέςεξελίξεις(κυρίωςηεμφάνισητωνΤούρκωνστοανατολικόσύνοροτηςαυτοκρατορίας)καθώςκαιοιεσωτερικοίπαράγοντες(νέαδιοικητικήκαιστρατιωτικήοργάνωση,εθνικέςκαιθρησκευτικέςαντιπαλότητες,εσωτερικήπολιτικήαστάθεια και διπλωματικές επιλογές της βυζαντινής ηγεσίας, οικονομική δυσπραγία και στρατιωτικήεξασθένηση),οιοποίεςοδήγησανμετάταμέσατου11οαι.στησχεδόνπλήρηκατάρρευσητηςβυζαντινήςκυριαρχίαςστηνΑνατολή(Αρμενία,βόρειαΜεσοποταμία,βόρειαΣυρία,μεγαλύτεροτμήμαΜικράςΑσίας).ΙδιαίτερηέμφασηδίδεταιστηδιερεύνησητωναιτίωνπουοδήγησανστηναπώλειατηςΜικράςΑσίας,τηςσημαντικότερης δηλαδή γεωγραφικής περιοχής της αυτοκρατορίας κατά τους προηγούμενους αιώνες.Στόχος του φροντιστηρίου είναι η άσκηση των φοιτητών στη χρήση και στην ερμηνεία των συναφώνπηγώνκαικυρίωςτηςειδικήςσύγχρονηςβιβλιογραφίαςκαθώςκαιηεκπόνησηκαιηπροφορικήδημόσιαπαρουσίασηεργασιώνμεθέματαέρευναςπουαφορούνστιςπαραπάνωιστορικέςεξελίξεις.____________________________________________________________________________ΕλένηΜΑΝΑΚΙΔΟΥΑΑΑ313.Ανασκαφή‐Σχέδιο[εαρινόεξ.]ΑΚΛ210.Κεραμική:Γεωμετρική–ΑττικήΜελανόμορφη[εαρινόεξ.]Στο μάθημα θα παρουσιαστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κεραμικής παραγωγής τωνπρωτογεωμετρικώνκαιγεωμετρικώνχρόνωνστηνΑττική,κυρίωςσεσχέσημετιςταφικέςπρακτικές(10ος‐8οςαι.π.Χ.:εργαστήριακαιαγγειογράφοι,σχήματακαιχρήσειςαγγείων,εικονογραφία).ΣτησυνέχειαθαεξεταστούνταπρωτοαττικάκεραμικάεργαστήριακαιοιιδιαιτερότητεςτωνγραπτώναγγείωνστηνΑττική(ανατολίζουσαπερίοδος,7οςαι.π.Χ.).Θαακολουθήσειηαναλυτικήεξέτασητωνσημαντικότερωνσταθμώνκαιτωνκυριότερωνεκπροσώπων(κεραμέων)τουαττικούμελανόμορφουρυθμού(6οςαι.π.Χ.).Θαδοθείέμφασηστιςχρήσειςκαιτουςτόπουςεύρεσηςτωνσυγκεκριμένωναγγείων,εντόςκαιεκτόςτηςΑττικής,καθώςκαιστιςποικίλεςαφηγηματικέςσυνθέσειςτηςαρχαϊκήςεποχής.ΑΚΛ603.ΚεραμικήτηςAρχαϊκήςκαιKλασικήςEποχής[χειμερινόεξ.]Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξέταση των ποικίλων κατηγοριών της αρχαίας ελληνικής γραπτήςκεραμικής.Εισαγωγικάθαεξεταστούνδιάφοραθέματαπουσχετίζονταιμετηνοργάνωσηκαιτιςσυνθήκεςπαραγωγήςστααρχαίακεραμικάεργαστήρια,μεβάσητασωζόμεναυλικάκατάλοιπα,τιςμαρτυρίεςτωναρχαίωνπηγώνκαιτωνίδιωντωναγγείων.Στησυνέχειαθαπαρουσιαστούνοιτεχνικέςδιακόσμησηςκαιταπιοχαρακτηριστικάσχήματατωναγγείωνκατάτηναρχαϊκήκαιτηνκλασικήπερίοδο,μεέμφασηστα

Page 42: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

41

προϊόντα του κορινθιακού και του αττικού Κεραμεικού (πρωτογεωμετρικά και γεωμετρικά,πρωτοκορινθιακά και πρωτοαττικά, μελανόμορφα και ερυθρόμορφα, μελαμβαφή αγγεία). Θα γίνειξεχωριστή αναφορά στους σημαντικότερους εκπροσώπους των εργαστηρίων αυτών (κεραμείς καιαγγειογράφους), στη διάδοση των αγγείων τους και στην επίδραση που άσκησαν σε άλλα σύγχρονακεραμικά κέντρα. Θα εξεταστούν, επίσης, ορισμένα εικονογραφικά θέματα, καθώς και ζητήματαχρονολόγησης,τόπωνεύρεσης,διακίνησηςκαιαξιολόγησηςτηςαρχαίαςκεραμικής.ΑΚΛ 606. Φροντιστήριο κεραμικής: Εικονογραφία των γυναικών στην αγγειογραφία και τέχνη τωναρχαϊκώνκαικλασικώνχρόνων[εαρινόεξ.]Τοφροντιστήριοπεριλαμβάνει:α)Εισαγωγικάμαθήματαγιατηνέρευνατων«γυναικείωνσπουδών»στηνκλασική αρχαιολογία και ειδικότερα της γυναικείας εικονογραφίας στην αρχαία ελληνική κεραμική, μεαναφορέςτόσοστονκόσμοτωνγυναικείωνμορφώντηςελληνικήςμυθολογίας (θεές,ηρωίδες,σύλλογοιθεοτήτων)όσοκαιστις«ανώνυμες»γυναίκεςπουπρωταγωνιστούνσεδιάφορεςσκηνέςσταμελανόμορφακαιερυθρόμορφααγγείακαθώςκαισεάλλεςμορφέςτηςτέχνης(ανάγλυφα,αγάλματα).Τοενδιαφέρονμαςθαεπικεντρωθείσεσημαντικέςεκδηλώσειςτηςκαθημερινήςκαιτηςλατρευτικήςζωής,όπουοιγυναίκεςπαίζουν βασικό ρόλο, όπως στις γαμήλιες τελετές, στην πρόθεση και την εκφορά των νεκρών, στιςθρησκευτικές γιορτές, στις σκηνές του γυναικωνίτη και άλλες. Θα δοθεί έμφαση στη σχέση και τιςαντίστοιχεςπαραστάσειςτωνγυναικώνμετουςσυζύγους,ταπαιδιάκαιταάλλαμέλητηςοικογένειας.Ωςιδιαίτερη κατηγορία θα εξεταστούν, επίσης, οι εταίρες και η θέση τους στην αρχαία κοινωνία, πάντα σεσυνάρτησημετιςπαραστάσειςτουςστααγγεία.β)Γραπτέςεργασίεςκαιπρακτικέςασκήσειςτωνφοιτητώνπάνωσταπροαναφερθένταθέματα.____________________________________________________________________________ΕλευθερίαΜΑΝΤΑΙΝΕ402.ΕιδικάΘέματαΝεοελληνικήςΙστορίας:ΔιδακτικήτηςΝεοελληνικήςΙστορίας[εαρινόεξ.]Σκοπόςτουμαθήματοςείναιναεισαχθούνοιφοιτητέςστηθεωρητικήσυζήτησηγιατηνιστορικήεπιστήμηκαι τη θέση της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες θεωρίες, τις προ‐τεραιότητεςκαιτουςστόχουςτηςδιδακτικήςτης ιστορίαςμέσωτηςανάλυσηςτωνσχολικώνβιβλίωνκαιτωναναλυτικώνπρογραμμάτων, τηςαναζήτησηςπηγώνκαι τηςαξιοποίησης των νέων τεχνολογιώνωςμέσωνγιατηνανάπτυξητηςιστορικήςγνώσηςκαιτηνκαλλιέργειατηςιστορικήςσυνείδησης.ΙΝΕ602.ΝεοελληνικήΙστορίαΙΙ(1830‐1923)[χειμερινό&εαρινόεξ.]ΣτόχοςτουμαθήματοςείναιοιφοιτητέςναδιευρύνουνκαιναεμβαθύνουντιςγνώσειςτουςστηΝεότερηΕλληνική Ιστορία, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι τη Συνθήκη της Λοζάνης, και ναεξοικειωθούν με τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και ιδεολογικές παραμέτρους της εποχής. Οιθεματικές ενότητες πραγματεύονται κυρίως τους θεσμούς του ελληνικού κράτους (βασιλεία, πολίτευμα,στρατός), την ιδεολογική συγκρότηση κράτους και κοινωνίας, τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις,καθώς και περαιτέρω ανάλυση σημαντικών γεγονότων όπως ο Εθνικός Διχασμός και η ΜικρασιατικήΕκστρατεία.ΙΝΕ603.ΦροντιστήριοΝεοελληνικήςΙστορίας[χειμερινόεξ.]Σκοπόςτουμαθήματοςείναιναεισαχθούνοιφοιτητέςστηθεωρητικήσυζήτησηγιατηνιστορικήεπιστήμηκαι τη μεθοδολογία της. Να γνωρίσουν τις ιστοριογραφικές σχολές, να μυηθούν στις βοηθητικέςεπιστήμες, την κριτική προσέγγιση των πηγών, τη μεθοδολογία και την τεχνική της συγγραφής μιαςιστορικής εργασίας. Τομάθημαπεριλαμβάνει εξέτασηστοθεωρητικόμέροςκαι υποχρεωτική εκπόνησηεργασίας.____________________________________________________________________________ΙάκωβοςΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣΙΝΕ603.ΦροντιστήριοΝεοελληνικήςΙστορίας[χειμερινόεξ.]

Page 43: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

42

Σκοπόςτουμαθήματοςείναιημύησητωνφοιτητώνστηνεπιστήμητηςιστορίαςκαιηεξάσκησήτουςστησυγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας. Ειδικό θέμα του φροντιστηρίου θα είναι η ΜικρασιατικήΕκστρατεία.ΙΝΧ101.ΕισαγωγήστηΙστορίατωνΝεοτέρωνΧρόνων[εαρινόεξ.]Το μάθημα αποτελεί μία συνοπτική παρουσίαση της ευρωπαϊκής ιστορίας των νεότερων χρόνων, μεέμφαση κυρίως στην περίοδο από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.Εξετάζονταιοισημαντικότερεςπολιτικές,κοινωνικέςκαιοικονομικέςεξελίξεις,όπωςεπίσηςκαιταβασικάιδεολογικάρεύματατηςπεριόδου.ΙΣΤ601(π.π.).ΘεωρίακαιΜεθοδολογίατηςΙστορίας[εαρινόεξ.] ____________________________________________________________________________ΙωάννηςΜΟΥΡΕΛΟΣΙΝΧ 602. Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων ΙΙ (19ος αι.): Η Ευρώπη και ο Κόσμος (1871‐1914) [χειμερινό &εαρινόεξ.]Τομάθημαπραγματεύεταιτοαπόγειοκαι τοτέλοςτηςευρωπαϊκήςηγεμονίαςστοπαγκόσμιοστερέωμααπότηλήξητουγαλλο‐πρωσικούπολέμουέως τηνέκρηξητουΑ΄Παγκοσμίουπολέμου.Εξετάζονταιοιδιάφορες ανακατατάξεις σε επίπεδο διεθνών σχέσεων, οι περιφερειακές διενέξεις με την έξαρση τωνεθνικισμών,τοφαινόμενοτηςαποικιακήςεξάπλωσηςτωνΜεγάλωνΔυνάμεων,τέλος,ηδιολίσθησηπροςτηνκρίσητου1914.Χωρίζεταισετρειςχρονικέςενότητες:1871‐1890,1890‐1907,1907‐1914.ΙΣΕ 601. Σύγχρονη Ιστορία. Η Ελλάδα στη Σύγχρονη Εποχή: Εξέλιξη τωνΘεσμών και Αντίληψη τηςΕξουσίας[χειμερινό&εαρινόεξ.]Επιχειρείταιηπροσέγγισητωνετών1923‐1974μέσωδιπλήςοπτικής:τηςαντίληψηςκαιτηςάσκησηςτηςεξουσίας.αφενός, τηςπροσβολήςήωμήςκαταστολής τωνελευθεριών,αφετέρου.Κύριο χαρακτηριστικόγνώρισμα των ετών αυτών είναι η εκδήλωση και για ικανό χρονικό διάστημα η διαπλοκή των δυοδιχασμών, που βίωσε ο ελληνικός λαός. Πρόκειται για ένα φαινόμενο, το οποίο προσδίδει συνοχή καισυνέχειασεμια,κατάταάλλα,βεβαρυμένηαπόγεγονότα,εντάσειςκαιανατροπέςεποχή.____________________________________________________________________________ΑλίκηΜΟΥΣΤΑΚΑΑΑΑ313.Ανασκαφή‐Σχέδιο[εαρινόεξ.]ΑΚΛ602.ΠλαστικήτηςΑρχαϊκήςκαιΚλασικήςΕποχής[χειμερινόεξ.]Στόχοςτουμαθήματοςαυτούείναιηεξέτασητηςγένεσηςκαιεξέλιξηςτηςμνημειακήςπλαστικήςαπόταγεωμετρικά χρόνια μέχρι το τέλος του 5ου αι. π.Χ. Για το σκοπό αυτό θα παρουσιασθούν αναλυτικά οικυριότερεςκατηγορίεςέργων,κυρίωςολόγλυφα,αλλάκαιαρχιτεκτονικάγλυπτάκαθώςκαιανάγλυφαμεγνώμονατηνεξελικτικήτουςπορείααλλάκαιτηντεχνοτροπικήτουςένταξη.ΑΚΛ604.Τοπογραφία.Αττική,πανελλήνιαιεράΟλυμπίαςκαιΔελφών,Δήλος[εαρινόεξ.]ΤομάθημαστοχεύειναεξετάσειταπανελλήνιαιεράτηςΟλυμπίας,τωνΔελφών,τηςΔήλουκαθώςκαιτηςΑττικήςσυμπεριλαμβανομένης και της ίδιας τηςΑθήνας, από τηνάποψη της τοπογραφικής εξέλιξης καιδιαμόρφωσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην οργάνωση των ιερών ενώ θα παρουσιασθούν και τακυριότερααναθήματασεσυνδυασμόμετιςγραπτέςμαρτυρίεςκαιπάντοτεμεκριτήριοτηνίδιατηλατρεία.ΑΚΛ606.ΦροντιστήριοΚλασικήςΑρχαιολογίας[χειμερινόεξ.]Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών στην προετοιμασία και παρουσίαση(γραπτήκαιπροφορική)μιάςεργασίας.Τοχειμερινόεξάμηνοοιεργασίεςθαεπικεντρωθούνσεζητήματατηςπλαστικήςτωναρχαϊκώνκαικλασικώνχρόνων.__________________________________________________________________________

Page 44: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

43

ΑλεξάνδραΜΠΑΚΑΛΑΚΗΛΑΚ101.ΕισαγωγήστηΛαογραφίακαιτηνΚοινωνικήΑνθρωπολογία[χειμερινό&εαρινόεξ.].Η προβληματική της Κοινωνικής / Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας θεμελιώνεται στην επίγνωση ότι ηπολιτισμικήποικιλομορφίαπουχαρακτηρίζειτοανθρώπινοείδοςδενανάγεταισεβιολογικούςπαράγοντεςκαιότιοιεπιμέρουςκοινωνίεςκαιπολιτισμοίδενείναιδυνατόναταξινομηθούνσειεραρχικέςκατηγορίες.Μεάλλαλόγια,οεκάστοτεοικείοςτρόποςζωήςδενείναιπερισσότεροαντιπροσωπευτικόςήαυτονόητοςαπόάλλουςπουμαςείναιξένοι,ούτεμπορείνααποτελέσειγνώμοναγιατηναξιολόγησήτους.Στοπρώτομέρος τουμαθήματοςεξετάζουμετις ιστορικέςδιαδικασίεςανάδυσηςτηςπαραπάνωεπίγνωσηςκαιστησυνέχειαεπιχειρούμεμιαεισαγωγήστιςκυριότερεςθεωρητικέςκαιμεθοδολογικέςπροσεγγίσειςκαιστιςαναλυτικές έννοιες μέσα από τις οποίες οι κοινωνικοί / πολιτισμικοί ανθρωπολόγοι περιγράφουν τουςτρόπους της ζωής που επικρατούν σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια και τουςσυγκρίνουν μεταξύ τους αναζητώντας ομοιότητες και διαφορές. Το δεύτερο μέρος του μαθήματοςαναφέρεται καταρχήνστην ιστορία τηςΛαογραφίαςωςμελέτης τωνπαραδόσεωνσυγκεκριμένωνλαώνκαιεξετάζειτιςσυγκλίσειςκαιτηςαποκλίσειςμεταξύτουκλάδουαυτούκαιτηςΚοινωνικής/ΠολιτισμικήςΑνθρωπολογίαςσεό,τιαφοράτογνωστικόαντικείμενοκαιτιςκυριότερεςθεωρητικέςκαιμεθοδολογικέςπροσεγγίσεις. Στο πλαίσιο αυτό στεκόμαστε ιδιαίτερα στον ιστορικό ρόλο που έπαιξε η Λαογραφία στηδιαμόρφωση της ελληνικής εθνικής συνείδησης και ταυτότητας. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στηνανάλυση του περιεχομένου που δίνεται στις έννοιες της «παράδοσης» και του «λαού» στο πλαίσιο τηςσύγχρονηςΛαογραφίαςκαιστηνκριτικήανάλυσητωνσυνδηλώσεωνπουοιέννοιεςαυτέςέχουνσυνήθωςστονκαθημερινόλόγο.

ΛΑΚ301.ΥλικόςΒίοςκαιΟικονομικήΑνθρωπολογία:ΘέματαΔιατροφής[χειμερινόεξ.]

Τοανθρώπινοείδοςπεριλαμβάνεταισταλιγοστάπαμφάγα,αλλάοιδιατροφικέςσυνήθειεςτωνανθρώπωνεξαρτώνται από οικολογικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες, οι οποίοι δενανάγονταιστοπεπτικόμαςσύστημα.Στοπλαίσιοτηςκοινωνικής/πολιτισμικήςανθρωπολογίας,οιέννοιεςτης διατροφής και του φαγητού αναφέρονται σε επιμέρους φαγώσιμα ως υλικά αγαθά, τα οποίασυλλέγονται, παράγονται, προσφέρονται, διανέμονται, ανταλλάσσονται ή συσσωρεύονται και, τέλος,καταναλώνονται σε συγκεκριμένα ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. Το μάθημα αποσκοπεί στηνπαρουσίαση των κυριότερων ανθρωπολογικών προσεγγίσεων του φαγητού ως πρότυπου πολιτισμικούαγαθούκαθώςκαιωςδιαδικασίαςσυγκρότησηςκαιμετασχηματισμούτωνκοινωνικώνσχέσεων.Ιδιαίτερηέμφαση δίνεται α) σε εθνογραφικά παραδείγματα που αμφισβητούν οικείες εθνοκεντρικές αντιλήψειςσχετικάμετοπεριεχόμενοτωνεννοιών«διατροφή»,«τροφή»και«φαγητό»,β)στοφαγητόωςμέσοκαιπλαίσιογιατησυγκρότησηκαιτηναναπαραγωγήκοινωνικώνιεραρχιώνκαισχέσεωνεξουσίαςμεβάσητοφύλο,τηφυλήκαιτηνκοινωνικήτάξηκαιγ)σεανθρωπολογικέςκαιιστορικέςπροσεγγίσειςτηςπείναςωςκοινωνικούφαινομένου.

ΛΑΚ402.ΘέματαΟικονομικήςΟργάνωσης[εαρινόεξ.]

_Το μάθημα αποσκοπεί στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των φοιτητ(ρι)ών γύρω από οικείεςπρακτικές και αντιλήψεις που βασίζονται στην παραδοχή ότι οι άνθρωποι είναι από τη φύση τουςιδιοτελείς.Στόχοςτουεπίσηςείναινασυμβάλειστηνεπίγνωσήτουςότιηανθρωπολογικήπροβληματικήγύρω από την οικονομία και τις οικονομικές σχέσεις μετασχηματίζεται διαρκώς και να τους βοηθήσουνπως και γιατί συμβαίνει αυτό. Στο μάθημα παρουσιάζονται ανθρωπολογικές προσεγγίσεις οι οποίεςανάγονταιστοέργοτουΚαρλΜαρξ,τουΕμίλΝτυρκέμκαιτουΜαξΒέμπερκαισυγκλίνουνωςπροςτηναμφισβήτηση της οικουμενικότητας του προτύπου τουΟικονομικού ανθρώπου. Το παραπάνωπρότυποαμφισβητείταιεπίσηςμεβάσηεθνογραφικέςπεριγραφέςμηκαπιταλιστικώνκοινωνιών.Ιδιαίτερηέμφασηδίνεται στα δεδομένα και τα επιχειρήματα ανθρωπολόγων οι οποίο αμφισβητούν την οικεία αντίληψησύμφωναμετηνοποίαηοικονομίασυνιστάπαντούκαιπάντοτεέναιδιαίτεροπεδίοδραστηριοτήτωνκαικοινωνικών σχέσεων, καθώς και σε εθνογραφικά δεδομένα που αναδεικνύουν τη σχετικότητα τουπεριεχομένουτηςέννοιαςτουαγαθούκαιτιςποικίλεςηθικέςκαικοσμολογικέςσημασίεςπουαποδίδονταιστιςδιαδικασίαςτηςπαραγωγής,τηςανταλλαγήςκαιτηςκατανάλωσηςαγαθώνσεδιάφορακοινωνικάκαιπολιτισμικάσυμφραζόμενα._________________________________________________________________________

Page 45: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

44

ΠαντελήςΝΙΓΔΕΛΗΣΙΑΕ602.ΑρχαίαΕλληνικήΙστορίαΙΙ.ΕλληνιστικήκαιΑυτοκρατορικήΕποχή[χειμερινόεξ.]ΙΑΕ603.ΦροντιστήριοΑρχαίαςΕλληνικήςΙστορίας:ΗΡωμαϊκήΜακεδονία[εαρινόεξ.]__________________________________________________________________________ΙωάννηςΞΥΔΟΠΟΥΛΟΣΙΑΕ601.ΑρχαίαΕλληνικήΙστορίαΙ:ΑρχαϊκήκαιΚλασικήΕποχή[χειμερινό&εαρινόεξ.]Γενικήεπισκόπησητηςτηςελληνικήςιστορίαςαπότον8ο‐4οαι.π.Χ.Κύριοαντικείμενοτουμαθήματοςθααποτελέσειηεξέλιξητηςπόλεως‐κράτους.Επίσης,θαμελετηθούνφαινόμεναόπωςοαποικισμός,ηκρίσητης αριστοκρατικής ελληνικής κοινωνίας, η τυραννίδα, η ύπαρξη νομοθετών, οι Περσικοί πόλεμοι και οΠελοποννησιακόςΠόλεμοςμέσααπότιςγραμματειακέςμαρτυρίεςτωνυπόεξέτασηπεριόδων.ΙΑΕ 603. Φροντιστήριο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας: Αποστασίες στην Α΄Αθηναϊκή Συμμαχία[χειμερινόεξ.]Αντικείμενοτουμαθήματοςαποτελείένααπότοπιοσημαντικάκαιτοπιοδιεξοδικάμελετημέναθέματατης αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Θα μελετηθούν η γένεση και η εξέλιξη της Α’ Αθηναϊκής (Δηλιακής)Συμμαχίας,οιθεσμοίπουαναπτύχθηκανστηνΑθήνατωνκλασικώνχρόνων,τοκοινωνικόκαιοικονομικόπλαίσιοπουδιαμορφώθηκε,οι επιπτώσειςστονπολιτισμόαλλάκαιστην εξωτερικήπολιτική τηςπόλης,καθώςκαιοιπροσπάθειεςαπόσχισηςδιαφόρωνπόλεων‐κρατώναπότηνΣυμμαχία.ΙΑΕ 603. Φροντιστήριο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας: Η Θράκη στις αρχαίες γραμματειακές πηγές[εαρινόεξ.]Μέσω της εξέτασης των σχετικών εδαφίων στα πλήρως ή αποσπασματικά σωζόμενα έργα τωνιστοριογράφωντηςπεριόδουπουορίζεταιαπότημετάβασηαπότονέκτοστονπέμπτοαιώναωςκαιτοντέταρτο προχριστιανικό αιώνα έγινε προσπάθεια ερμηνείας της παρουσίασης των Θρακών σε αυτά.Παρουσιάζονταιτακριτήριαβάσειτωνοποίωνοι ιστοριογράφοιχαρακτηρίζουνταφύλατωνΘρακών,ηχρήσητουμύθουστιςαφηγήσειςτους,ενώακροθιγώςεξετάζεταικαιο(ήδημελετημένος)όροςβάρβαροςστοέργοτους,πάντοτεσεσχέσημετοαντικείμενοτηςέρευνάςμας.____________________________________________________________________________ΜελίναΠΑΪΣΙΔΟΥΑΑΑ313.Ανασκαφή‐Σχέδιο[εαρινόεξ.]ΑΒΥ304:ΘέματαΖωγραφικής:Φορητέςεικόνες,εικονογραφημέναχειρόγραφα[χειμερινόεξ.]Το μάθημα εστιάζει κυρίως στην εξελικτική εξέταση των εικονογραφημένων χειρογράφων τωνβυζαντινών χρόνων από τον 6ο έως τον 15ο αιώνα. Γίνονται ειδικές αναφορές στη θεματογραφία,εικονογραφία και τεχνοτροπία των μικρογραφιών με παραλληλισμούς σε φορητές εικόνες και τημνημειακή ζωγραφική. Ταυτόχρονασυνεξετάζονται ιστορικές, πολιτικές και θεολογικέςπαράμετροιπουδιέπουν τη δημιουργία των εικονογραφημένων χειρογράφων, ενώ δίνονται και βασικές πληροφορίεςπαλαιογραφίας–κωδικολογίας.ΤομάθημαυποστηρίζεταιαπόδιδακτικόεγχειρίδιοτουΕΥΔΟΞΟΥκαιαπόαναρτημένεςηλεκτρονικέςπαρουσιάσειςστοe‐learning.ΑΒΥ602.ΒυζαντινήΖωγραφική[εαρινόεξ.]Εξετάζεται η εξέλιξη της μνημειακής ζωγραφικής κατά την παλαιοχριστιανική, μεσοβυζαντινή καιυστεροβυζαντινή περίοδο, η διαμόρφωση της εικονογραφίας και των καλλιτεχνικών ρευμάτων κυρίωςμέσα από τα εντοίχια σύνολα και λιγότερο από τις φορητές εικόνες. Επιχειρείται η προσέγγιση τωνκαλλιτεχνικών φαινομένων σε συνάρτηση με τις ιστορικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της

Page 46: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

45

εκάστοτεεποχής.ΤομάθημαυποστηρίζεταιαπόδιδακτικόεγχειρίδιοτουΕΥΔΟΞΟΥκαιαπόαναρτημένεςηλεκτρονικέςπαρουσιάσειςστοe‐learning. ΑΒΥ606.ΦροντιστήριοΒυζαντινήςΑρχαιολογίας:ΒυζαντινήκαιμεταβυζαντινήΉπειρος.[εαρινόεξ.]ΣτοφροντιστήριοεξετάζονταιμνημειακάσύνολατηςΗπείρουπουχρονολογούνταιστηβυζαντινήκαιτημεταβυζαντινή περίοδο, με έμφαση στην ευρύτερηπεριοχή τηςΆρτας και των Ιωαννίνων και στη ζώνηεπιρροήςτους.Κύριααντικείμενασυνιστούνηαρχιτεκτονικήκαιημνημειακήζωγραφικήυποβοηθούμενααπό ιστορικά και τοπογραφικά στοιχεία. Tα μαθήματα διαρθρώνονται με έως τρεις εισαγωγικέςπαραδόσεις και ακολουθούν οι παρουσιάσεις των υποχρεωτικών εργασιών. Στο πλαίσιο τουφροντιστηρίου προγραμματίζεται εκπαιδευτική εκδρομή. Το μάθημα υποστηρίζεται από διδακτικόεγχειρίδιοτουΕΥΔΟΞΟΥ.____________________________________________________________________________ΕλένηΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΑΑΑ313.Ανασκαφή‐Σχέδιο[εαρινόεξ.]ΑΚΛ102.ΕισαγωγήστηΡωμαϊκήΑρχαιολογία[χειμερινόεξ.]Αντικείμενοτουεισαγωγικούαυτούμαθήματοςείναιηγένεσηκαιηεξέλιξητουρωμαϊκούπολιτισμούμεβάση κυρίως τα υλικά του λείψανα. Στην αρχή θα παρουσιαστούν τα ιστορικά και τα αρχαιολογικάδεδομένα για την ίδρυση της πόλης της Pώμης και την ανάπτυξή της ως τον 4ο αι. π.Χ. καθώς και ηεπίδρασηπουείχανστηδιαμόρφωσητηςπολιτιστικήςταυτότηταςτωνΡωμαίωνοιεπαφέςτουςμετουςΕτρούσκουςπρώτακαιμετουςΈλληνεςαργότερα.Στησυνέχειαθαεξετασθείηεξάπλωσητουρωμαϊκούπολιτισμού στην Ιταλία, που συμβαδίζει με την κυριαρχία της Ρώμης, και η υιοθέτηση στοιχείων τουελληνιστικού πολιτισμού από τους Ρωμαίους. Τέλος, θα δοθεί μια γενική εικόνα του ελληνορωμαϊκούπολιτισμού,οοποίοςείναιαποτέλεσματηςεξάπλωσηςτουΡωμαϊκούκράτουςστηΜεσογειακήλεκάνηκαιπέρα από αυτήν και διαμορφώνεται κυρίως στην αυτοκρατορική εποχή. Θα παρουσιασθούναντιπροσωπευτικά μνημεία από την πόλη της Pώμης και τις επαρχίες του Ρωμαϊκού κράτους κατάκατηγορίες (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, πλαστική) με ιδιαίτερη έμφαση σε είδη που έχουν περισσότερορωμαϊκόχαρακτήρα(αμφιθέατρα,θριαμβικάτόξα,ιστορικόανάγλυφο,πορτραίτο).ΑΚΛ603.ΚεραμικήτηςΑρχαϊκήςκαιΚλασικήςΕποχής[εαρινόεξ.]Το μάθημα επικεντρώνεται στην εξέταση των ποικίλων κατηγοριών της αρχαίας ελληνικής γραπτήςκεραμικής.Εισαγωγικάθαεξεταστούνδιάφοραθέματαπουσχετίζονταιμετηνοργάνωσηκαιτιςσυνθήκεςπαραγωγήςστααρχαία κεραμικά εργαστήρια. Στησυνέχειαθαπαρουσιαστούνοι τεχνικές διακόσμησηςκαι τα πιο χαρακτηριστικά σχήματα των αγγείων κατά την γεωμετρική, αρχαϊκή και πρώιμη κλασικήπερίοδο,μεέμφασησταπροϊόντατουκορινθιακούκαιτουαττικούΚεραμεικού.ΑΚΛ 607. Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή: Οι Ελληνικές Πόλεις κατά τη Διάρκεια της ΡωμαϊκήςΑυτοκρατορικήςΠεριόδου[χειμερινόεξ.]Οιελληνικέςπόλειςστηρωμαϊκήαυτοκρατορικήπερίοδοδιατηρούντουςθεσμούςκαιτηδιοικητικήτουςαυτονομία, αν και υπάγονται στον επαρχιακό διοικητή. Το πολιτικό τους κέντρο, η Αγορά, όχι μόνο δενεγκαταλείπεται,αλλάαποκτάσυντωχρόνωμνημειακάχαρακτηριστικάμετηνανοικοδόμησηδημοσίωνκτιρίων που χρηματοδοτούνται από πλούσιους ιδιώτες και σε ορισμένες περιπτώσεις από τον ίδιο τοναυτοκράτορα. Εδώ φιλοξενείται τώρα η λατρεία των αυτοκρατόρων, που έχει πολιτική σημασία, ενώσταδιακάοιπόλειςαποκτούνυπότηνεπίδρασητηςΡώμηςκαιάλλανέαχαρακτηριστικά,προκειμένουναανταποκριθούνστιςαπαιτήσεις τηςεποχής.Εκτόςαπότιςήδηυπάρχουσεςπαλιέςπόλεις (Αθήνα,Άργος,Σπάρτη,Θεσσαλονίκη,Βέροιακλπ.) ιδρύονταιστονελληνικόχώροκατάτηνεποχήτου ΙουλίουΚαίσαρακαιτουΑυγούστουνέεςπόλεις,συνήθωςρωμαϊκέςαποικίες,κατάκανόναπάνωσεπαλιότερεςελληνικέςπόλεις (Κόρινθος, Πάτρα, Φίλιπποι, Δίον κλπ.). Οι αποικίες, όπου εγκαθίστανται Ρωμαίοι άποικοι,οργανώνονται με βάση ορισμένες αρχές κατά το πρότυπο των ρωμαϊκών πόλεων της Ιταλίας, ωστόσοεπιβιώνουνσεμεγάλοβαθμόπαλιότεραχαρακτηριστικάτηςτοπικήςπαράδοσης.____________________________________________________________________________

Page 47: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

46

ΠαγώναΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΑΑ313.Ανασκαφή‐Σχέδιο[εαρινόεξ.]ΑΒΥ101.ΕισαγωγήστηΧριστιανικήκαιΒυζαντινήΑρχαιολογία[Π.Παπαδοπούλου,χειμερινόεξ.]Το μάθημα αποτελεί γενική εισαγωγή στην Αρχαιολογία και Τέχνη της Ύστερης Αρχαιότητας και τηςΒυζαντινής περιόδου. Επικεντρώνεται σε δύο κυρίως τομείς, την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και τηνθρησκευτική μνημειακή ζωγραφική, η εξέλιξη των οποίων μελετάται πρώτα σε συνάρτηση με τηνεξάπλωσητουΧριστιανισμούκαιστησυνέχειασεσχέσημετιςμεταβαλλόμενεςανάγκεςκαιπροτιμήσειςτης αυτοκρατορικής εξουσίας, της Εκκλησίας και της βυζαντινής κοινωνίας. Παράλληλα με τους δύοαυτούς άξονες εξετάζονται και άλλες καλλιτεχνικές εκφάνσεις της περιόδου, όπως οι εικόνες, ταχειρόγραφα,ηγλυπτικήκαιημικροτεχνία,ενώγίνεταιαναφοράκαιστηνεξέλιξητωνβυζαντινώνπόλεων,όπωςαυτήσκιαγραφείταιαπόπρόσφατεςανασκαφές.____________________________________________________________________________ΜιλτιάδηςΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΑΙΤ602.ΗΕυρωπαϊκήΤέχνηαπότο1880ωςτονΑ΄ΠαγκόσμιοΠόλεμο[χειμερινό&εαρινόεξ.]____________________________________________________________________________ΔημήτριοςΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥΙΝΕ101.ΕισαγωγήστηΝεοελληνικήΙστορία[εαρινόεξ.]ΤομάθημαστοχεύειστηνεπισκόπησητηςπορείαςτουΝέουΕλληνισμούαπότηνεποχήτηςΆλωσηςωςτηΜικρασιατικήΚαταστροφή.Αρχικά,θαεξετασθούνηθέσητωνΕλλήνωνσταπλαίσιατηςοθωμανικήςκαιβενετικής πολιτικής κυριαρχίας, οι σημαντικότερες όψεις του οικονομικού βίου τους, το κοινοτικόφαινόμενο, η εκκλησία και ο κλεφταρματολισμός ως τα κύρια θεσμικά μορφώματά τους και ταγνωρίσματατουΝεοελληνικούΔιαφωτισμούωςησημαντικότερηπνευματικήκίνησητουΕλληνισμούπριντην επανάσταση. Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα κύρια πολιτικά, στρατιωτικά καιδιπλωματικά γεγονότα της εθνικής επανάστασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πολιτειακούζητήματοςτουνεότευκτουκράτους.Τέλος,θαμελετηθούνοισημαντικότερεςεκδηλώσειςτουπολιτικούβίουτουνεοελληνικούκράτους,οιδιπλωματικοίαγώνεςγιατηνενίσχυσητηςδιεθνούςθέσηςτηςχώραςκαιοιποικίλεςόψειςτηςνεοελληνικήςκοινωνίας,οικονομίαςκαιιδεολογίαςκατάτηνπερίοδο1832‐1922.ΙΝΕ601.ΝεοελληνικήΙστορίαΙ(15ος‐18οςαι.)[χειμερινόεξ.]ΑντικείμενοτουμαθήματοςείναιηιστορίατουΝέουΕλληνισμούανάμεσασταμέσατου15οαιώνακαιτιςαρχές του 19ου αιώνα. Οι παραδόσεις θα κινηθούν κατά μήκος τριών αξόνων. Αρχικά θα συζητηθούν ηφύση και οι ειδικοί χαρακτήρες των τεκμηρίων της εποχής και τα μεθοδολογικά προβλήματα πουπροκύπτουν από τη μελέτη τους. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί το χρονολογικό‐γεγονοτολογικό πλαίσιοαναφοράςόπως τοόρισανκυρίωςοισχέσεις τωνΕλλήνωνμε τουςΟθωμανούςκαιΒενετούςπολιτικούςεπικυρίαρχούς τους και οι συγκρούσεις των τελευταίων μεταξύ τους. Τέλος, θα εξεταστούν οιδημογραφικές, οικονομικές, κοινωνικές και ιδεολογικές πραγματικότητες του Νέου Ελληνισμού και ηθεσμικήθέσητουστοπλαίσιοτηςοθωμανικήςκαιβενετικήςπολιτικήςτάξης.ΙΝΕ603.ΦροντιστήριοΝεοελληνικήςΙστορίας[εαρινόεξ.]Στοφροντιστήριοθαεξετασθούνσυνοπτικάοιαρχέςτωνσύγχρονωνρευμάτωντηςιστορικήςεπιστήμηςμεστόχοτηνκατανόησητηςμέχρισήμεραπορείαςτηςιστοριογραφίαςκαιτωνπροοπτικώνεξέλιξήςτης.Ακόμη θα συζητηθούν βασικές κατηγορίες της ιστορικής ανάλυσης (αιτιότητα, νομοτέλεια, χρόνος,αντικειμενικότητα, αλήθεια) και ζητήματα νοηματοδότησης της ιστορικής εξέλιξης. Επιπλέον, θαπαρουσιασθούν βασικά προβλήματα της αρχειακής έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικήςιστορικήςεργασίας.Τέλος,οιφοιτητέςθακληθούννασυνθέσουνμικρέςεργασίεςσταπλαίσιατηςειδικήςθεματικής του φροντιστηρίου στη νεότερη ελληνική ιστορία. Ειδική θεματική: Απομνημονεύματα καιάλλεςπηγέςτηςΕπανάστασηςτου1821.

Page 48: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

47

____________________________________________________________________________ΣεμέληΠΙΝΓΙΑΤΟΓΛΟΥΑΑΑ313.Ανασκαφή‐Σχέδιο[εαρινόεξ.]Θαγίνεταικαθημερινήάσκησητωνφοιτητώνστοανασκαφικόπεδίοκαιφροντιστηριακόμάθημαμεβάσηταευρήματατηςανασκαφής.Παράλληλαοιφοιτητέςθαασκηθούνστηνκαταγραφήκαιαρχειοθέτησητωνευρημάτων.ΑΚΛ604.Τοπογραφία:Αττική,ιεράΟλυμπίας,ΔελφώνκαιΔήλου[χειμερινόεξ.]Περιεχόμενο του μαθήματος: Οι σημαντικότεροι αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας, συγκεκριμένα ταπανελλήνιαιεράτηςΟλυμπίας,τωνΔελφώνκαιτηςΔήλου.ΕπίσηςητοπογραφίατηςπόληςτωνΑθηνώνκαιάλλαμεγάλα ιεράτηςΑττικής.Στόχοιτουμαθήματος:1.Διερεύνησητωνσυνθηκώνδημιουργίαςκαιτης οργάνωσης των παραπάνω αρχαιολογικών χώρων, οπότε συνεξετάζονται θέματα θρησκείας καιλατρείας και λαμβάνονται υπόψη ιστορικά και πολιτικά γεγονότα. 2. Παρακολούθηση της εξέλιξης τηςμορφής των χώρων, έτσι όπως αποτυπώθηκε στα μνημεία τους, κυρίως από τη γεωμετρική ως και τηρωμαϊκή εποχή, χωρίς νααγνοούνται ενδεχόμενεςπρογενέστερεςφάσεις ήημεταγενέστερη τύχη τους.Πηγές της έρευνάςμας, εκτόςαπό τααρχιτεκτονικάλείψανακαι τα κινητά ευρήματα,αποτελούνκαιοισχετικέςεπιγραφέςκαιοιπληροφορίεςτηςαρχαίαςγραμματείας.ΑΚΛ606.ΦροντιστήριοΚλασικήςΑρχαιολογίας:ΙεράκαιΑναθήματα[εαρινόεξ.]Οιφοιτητέςθααναλάβουνναμελετήσουνκαιναπαρουσιάσουνπροφορικάκαιγραπτάέναθέμασχετικόμεένααρχαίοελληνικόιερόκαιτααναθήματάτου._________________________________________________________________________ΝαταλίαΠΟΥΛΟΥΑΑΑ313.Ανασκαφή‐Σχέδιο[εαρινόεξ.]ΑΒΥ309.ΒυζαντινήΚεραμική[χειμερινόεξ.]Τομάθημαέχειωςαντικείμενο τηναναλυτικήπροσέγγιση τωνκύριωνομάδωνκεραμικής τηςπεριόδουαπότον4ομέχριτον6οαι.μ.Χ.,τιςσημαντικέςαλλαγέςπουπαρατηρούνταικατάτηδιάρκειατου7ουκαιτου 8ου αι. και τη συμβολή τους στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα της μεσοβυζαντινήςκεραμικής. Στη συνέχεια θα εξεταστούν αναλυτικά τα κεραμικά (εφυαλωμένα αγγεία, αγγεία κοινήςχρήσης)τηςμεσοβυζαντινής(μέσα9ου–αρχές13ουαι.)καιυστεροβυζαντινήςπεριόδου(13ος‐15οςαι.).ΑΒΥ601.ΒυζαντινήΑρχιτεκτονική[εαρινόεξ.]Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέλιξη της βυζαντινής αρχιτεκτονικής από την πρωτοβυζαντινήμέχριτηνύστερηβυζαντινήπερίοδο.Στηδιάρκειατουμαθήματοςθαπαρουσιαστούνκαιθααναλυθούντασημαντικότεραμνημείαθρησκευτικήςκαικοσμικήςαρχιτεκτονικής.___________________________________________________________________________ΑθανάσιοςΣΕΜΟΓΛΟΥΑΒΥ602.ΒυζαντινήΖωγραφική[χειμερινόεξ.]Εξέταση της ζωγραφικής κατά τηνπαλαιοχριστιανική, μεσοβυζαντινή και υστεροβυζαντινήπερίοδο.Θαμελετηθεί η εξέλιξη της χριστιανικής εικονογραφίας και των καλλιτεχνικών ρευμάτων μεσα από ταεντοίχια σύνολα, τις εικόνες και τις μικρογραφίες χειρογράφων.Θα επιχειρήσουμε να περιγράψουμε τακαλλιτεχνικά φαινόμενα και την ταυτότητά τους σε συνάρτηση πάντα με τις ιστορικές, κοινωνικές καιπολιτικέςσυνθήκεςτηςεποχής,στηνοποίααντιστοιχούν.ΑΒΥ603.ΒυζαντινήΓλυπτική–Μικροτεχνία[εαρινόεξ.]

Page 49: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

48

ΣτομάθημαθαεξεταστείηυλικήπαραγωγήστοχώροτηςΒυζαντινήςαυτοκρατορίαςκαιτωνπεριοχώνπου εξαρτώνται πολιτιστικά από αυτήν, στους εξής τομείς: του αρχιτεκτονικού αναγλύφου, τηςεικονιστικήςπλαστικής και τηςμικροτεχνίας. Συγκεκριμέναθαπαρουσιαστεί η εξέλιξη τωνμαρμάρινωναρχιτεκτονικώνμελώναπότηνύστερηΡωμαϊκήωςτημέσηΒυζαντινήπερίοδο.Θαπαρουσιαστείεπίσηςηπαραγωγή εικονιστικών γλυπτών, είτε κοσμικού – ανδριάντες αυτοκρατόρων και κρατικώναξιωματούχων, είτε θρησκευτικού χαρακτήρα – μαρμάρινες εικόνες. Θα εξεταστεί επίσης η παραγωγήαντικειμένωνσεελεφαντόδοντοκαισεπολύτιμαμέταλλα.____________________________________________________________________________ΜπάρμπαραΣΜΙΤ‐ΔΟΥΝΑΑΚΛ101.ΕισαγωγήστηνΚλασικήΑρχαιολογία[χειμερινόεξ.]Τομάθημαπροσφέρειστουςφοιτητέςτωνπρώτωνεξαμήνωνβασικέςγνώσεις,ξεκινώνταςμετηνιστορίατης επιστήμης της Κλασικής Αρχαιολογίας, τη μεθοδολογία της και την ορολογία. Στη συνέχεια θαπαρουσιαστούν τα γενικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, πλαστικής καικεραμικής.ΑΚΛ601.ΑρχιτεκτονικήτηςΑρχαϊκήςκαιτηςΚλασικήςΕποχής[χειμερινόεξ.]Τομάθημαέχειστόχοναεξετάσει τηνεξέλιξητηςμνημειακήςαρχιτεκτονικήςστονελλαδικόχώροκατάτην αρχαϊκή και κλασική εποχή. Αρχικά θα ασχολείται με τη σχεδίαση και την οργάνωση οικοδομικώνέργων. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα υλικά δομής, οι τρόποι δόμησης, οι οπτικές διορθώσεις πουπαρατηρούνταιστααρχαίαοικοδομήματακαθώςκαιηπολυχρωμίατους.Θαγίνειεκτενήςαναφοράστουςρυθμούς και στους κυριότερους ναούς της μητροπολιτικής και της Μεγάλης Ελλάδας, των ελληνικώννησιών καθώς και της Μικράς Ασίας, ενώ (εκτός από τους ναούς) θα παρουσιαστούν και οι κυριότεροιοικοδομικοί τύποι, όπως οι βωμοί, τα πρόπυλα, οι στοές, τα θέατρα, τα ανάκτορα, τα βουλευτήρια, ταστάδιακαιγυμνάσιακαθώςκαιοιαγορές.ΑΚΛ606.ΦροντιστήριοΚλασικήςΑρχαιολογίας[εαρινόεξ.]ΑΚΛ 607. Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή: Οι Ελληνικές Πόλεις κατά τη Διάρκεια της ΡωμαϊκήςΑυτοκρατορικήςΠεριόδου[εαρινόεξ.]Οιελληνικέςπόλειςστηρωμαϊκήαυτοκρατορικήπερίοδοδιατηρούντουςθεσμούςκαιτηδιοικητικήτουςαυτονομία, αν και υπάγονται στον επαρχιακό διοικητή. Το πολιτικό τους κέντρο, η Αγορά, όχι μόνο δενεγκαταλείπεται,αλλάαποκτάσυντωχρόνωμνημειακάχαρακτηριστικάμετηνανοικοδόμησηδημοσίωνκτιρίων που χρηματοδοτούνται από πλούσιους ιδιώτες και σε ορισμένες περιπτώσεις από τον ίδιο τοναυτοκράτορα. Εδώ φιλοξενείται τώρα η λατρεία των αυτοκρατόρων, που έχει πολιτική σημασία, ενώσταδιακάοιπόλειςαποκτούνυπότηνεπίδρασητηςΡώμηςκαιάλλανέαχαρακτηριστικά,προκειμένουναανταποκριθούνστιςαπαιτήσεις τηςεποχής.Εκτόςαπότιςήδηυπάρχουσεςπαλιέςπόλεις (Αθήνα,Άργος,Σπάρτη,Θεσσαλονίκη,Βέροιακλπ.) ιδρύονταιστονελληνικόχώροκατάτηνεποχήτου ΙουλίουΚαίσαρακαιτουΑυγούστουνέεςπόλεις,συνήθωςρωμαϊκέςαποικίες,κατάκανόναπάνωσεπαλιότερεςελληνικέςπόλεις (Κόρινθος, Πάτρα, Φίλιπποι, Δίον κλπ.). Οι αποικίες, όπου εγκαθίστανται Ρωμαίοι άποικοι,οργανώνονται με βάση ορισμένες αρχές κατά το πρότυπο των ρωμαϊκών πόλεων της Ιταλίας, ωστόσοεπιβιώνουνσεμεγάλοβαθμόπαλιότεραχαρακτηριστικάτηςτοπικήςπαράδοσης.____________________________________________________________________________ΣπυρίδωνΣΦΕΤΑΣΙΧΑ601. Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου ΙΙ: Η Νοτιοανατολική Ευρώπη στον 20ό αι.(1918‐1989)[χειμερινό&εαρινόεξ.]Θαδοθείμιαεπισκόπησητης ιστορίας τηςΓιουγκοσλαβίας,Αλβανίας,ΒουλγαρίαςκαιΡουμανίαςαπότοτέλος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι την πτώση του κομμουνισμού. Ταυτόχρονα, θα εξεταστούνορισμέναζητήματαπουεπηρέασαντιςδιμερείςσχέσειςτωνκρατώνλαμβάνονταςυπόψηκαιτηνπολιτικήτωνΜεγάλωνΔυνάμεων.

Page 50: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

49

ΙΧΑ 602 / ΙΧΑ 101 (π.π.). Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου Ι: Η ΝΑ Ευρώπη από τηνΟθωμανικήΚατάκτησηέωςτονΠρώτοΠαγκόσμιοΠόλεμο[χειμερινό&εαρινόεξ.]Η τουρκική κατάκτηση. Η ίδρυση του Οθωμανικού κράτους. Η περίοδος της τουρκικής κυριαρχίας.Αφύπνιση της εθνικής συνείδησης στους βαλκανικούς λαούς. Διαφωτισμός. Εθνικοί αγώνες και ίδρυσηεθνικώνκρατώνστηΒαλκανική.ΑπότοσυνέδριοτουΒερολίνουστονΠρώτοΠαγκόσμιοπόλεμο.____________________________________________________________________________AθανάσιοςΣΦΗΚΑΣΙΝΕ603.ΦροντιστήριοΝεοελληνικήςΙστορίας[χειμερινό&εαρινόεξ.]Αντικείμενοτουφροντιστηρίουείναιηεξοικείωσηκαιοπροβληματισμόςσχετικάμετουςστόχουςκαιτιςμεθόδους της επιστήμης της Ιστορίας.Μεταξύ των ζητημάτων που θα μελετηθούν, περιλαμβάνονται: ηιστορία της Ιστορίας∙ ιστορική ερμηνεία∙ αιτιότητα∙ η αντικειμενικότητα και τα όριά της∙ η φύση τηςιστορικήςγνώσης∙τρόποικαιείδη ιστορικήςγραφής∙πηγές,τεκμήριακαιτεχνικέςανάλυσήςτους∙αρχέςκαιτεχνικέςέρευναςκαισυγγραφήςεπιστημονικώνιστορικώνεργασιών.ΙΝΧ603.ΙστορίαΝεοτέρωνΧρόνωνΙΙΙ(20οςαιώνας)[χειμερινό&εαρινόεξ.]Αντικείμενοτουμαθήματοςείναιηιστορίατου20ουαιώναμεαναλυτικόάξονατιςιδεολογικέςσυγκρούσειςκαι ιδιαίτερη εστίαση στην ιδεολογική, πολιτική, οικονομική, κοινωνική και στρατιωτική αντιπαράθεσημεταξύ των υπερδυνάμεων και των συνασπισμών τους. Η αντιπαράθεση αυτή, η οποία ονομάζεταισυμβατικά «Ψυχρός Πόλεμος», θα διερευνηθεί με χρονολογική αναφορά στην περίοδο από τη ΡωσικήΕπανάσταση ως το 1991 και γεωγραφική αναφορά στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τον «ΤρίτοΚόσμο».____________________________________________________________________________ΑναστάσιοςΤΑΝΤΣΗΣΑΑΑ313.Ανασκαφή‐Σχέδιο[εαρινόεξ.]Τομάθημαοργανώνεταισεδύοκύκλους,ένανθεωρητικώνμαθημάτωνστηναίθουσακαιένανπρακτικήςάσκησηςστιςπανεπιστημιακέςανασκαφές.Οπρώτοςκύκλοςθεωρητικώνμαθημάτωνδιαιρείταισεδύοενότητες,εκτωνοποίωνηπρώτηδιαρκεί6εβδομάδεςκαιαποτελείεισαγωγήστοαρχαιολογικόσχέδιο.Στόχο έχει την εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές σχεδιαστικής τεκμηρίωσης των κινητών καιακίνητων ευρημάτων στην αρχαιολογική έρευνα, καθώς και τη χρήση μεθόδων και τεχνικώντοπογραφικής και αρχιτεκτονικής αποτύπωσης και σχεδιασμού στρωματογραφίας και αντικειμένων. Οιασκήσειςπουπραγματοποιούνταιστομάθημαπαραδίδονταιστοτέλοςτουεξαμήνου.ΑΑΑ314.Μουσειολογία‐Μουσειογραφία[χειμερινόεξ.]Το μάθημα αποτελεί μία σύντομη εισαγωγή στα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την οργάνωση, τοσχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακών εκθέσεων για αντικείμενα υλικού πολιτισμού αλλά και άυλαπολιτιστικά αγαθά. Γίνεται μία σύντομη παρουσίαση της εξέλιξης των ιδεών αλλά και των θεωρητικώνπροσεγγίσεωνπουαντιμετωπίζουντομουσείοωςβασικόσυστατικότουσύγχρονουπολιτισμούαλλάκαιμέσοεκπλήρωσηςεκπαιδευτικώνστόχων.Ηπαρουσίασηξεπερνάτημουσειακήέκθεσηκαιμετάαπόμιασύντομη αναδρομή στην ιστορία των πρώτων συλλογών έργων τέχνης μέχρι τα μουσεία βιομηχανικήςπαραγωγήςκαι τιςεικονικέςσυλλογέςστοδιαδίκτυο,περιλαμβάνει ταδίκτυααρχαιολογικώνχώρωνκαιτιςαστικέςπεριοχέςιστορικήςσημασίαςωςμουσειακέςδιαδρομές.Στόχοςείναιναγνωρίσουνοιφοιτητέςτη βασική ορολογία και τις σύγχρονες απόψεις που σχετίζονται με την πράξη της δημιουργίας ενόςMουσείου από τη μελέτη του κτηρίου, στη μελέτη του εκθεσιακού υλικού ως τις μουσειολογικές καιμουσειογραφικές μελέτες οι οποίες ξεπερνούν το κλειστό κτήριο. Η ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται μεδιαλέξειςστηναίθουσααπότονδιδάσκοντακαιπροσκεκλημένουςειδικούςμετηνπαρουσίασηγενικώνήειδικώνζητημάτων.ΕπιπλέονθαπραγματοποιηθούνεπισκέψειςστασημαντικότεραμουσείακαιεκθέσειςτηςΘεσσαλονίκης,όπουκαιθασυζητηθούνεπιτόπουταζητήματαπουαναπτύχθηκανστηναίθουσα.Οιφοιτητές θα κληθούν να παραδώσουν εργασία σχετικά με την παρουσίαση και κριτική μιας μουσειακήςέκθεσηςστηΘεσσαλονίκη,σεμιαάλληπόληείτεστοδιαδίκτυο.

Page 51: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

50

ΑΒΥ101.ΕισαγωγήστηΧριστιανικήκαιΒυζαντινήΑρχαιολογία[εαρινόεξ.]Το μάθημα αποτελεί γενική εισαγωγή στην Αρχαιολογία και Τέχνη της Ύστερης Αρχαιότητας και τηςΒυζαντινής περιόδου. Επικεντρώνεται σε δύο κυρίως τομείς, την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική και τηνθρησκευτική μνημειακή ζωγραφική, η εξέλιξη των οποίων μελετάται πρώτα σε συνάρτηση με τηνεξάπλωσητουΧριστιανισμούκαιστησυνέχειασεσχέσημετιςμεταβαλλόμενεςανάγκεςκαιπροτιμήσειςτης αυτοκρατορικής εξουσίας, της Εκκλησίας και της βυζαντινής κοινωνίας. Παράλληλα με τους δύοαυτούς άξονες εξετάζονται και άλλες καλλιτεχνικές εκφάνσεις της περιόδου, όπως οι εικόνες, ταχειρόγραφα,ηγλυπτικήκαιημικροτεχνία,ενώγίνεταιαναφοράκαιστηνεξέλιξητωνβυζαντινώνπόλεων,όπωςαυτήσκιαγραφείταιαπόπρόσφατεςανασκαφές.ΑΒΥ312.ΑσκήσειςσεΑρχαιολογικούςΧώρουςκαιΜουσεία.Φροντιστήριο[εαρινόεξ.]Στομάθημαγιατοπαρόνεξάμηνοθαεξεταστούνμνημείακαιαρχαιολογικάευρήματααπόδύοπεριοχέςμελέτης: τηΘεσσαλονίκηκαι τηνΠελοπόννησοκατά τηνΠαλαιολόγειαΠερίοδο.ΘαπραγματοποιηθούνεπισκέψειςσταΠαλαιολόγειαμνημείατηςΘεσσαλονίκηςκαθώςκαιστοΜουσείοΒυζαντινούΠολιτισμού.Στησυνέχεια θαπραγματοποιηθεί εκπαιδευτική εκδρομήστηνΠελοπόννησο (Μυστράς –Μονεμβασία –Γεράκι),όπουθαγίνουνεπισκέψειςστουςαρχαιολογικούςχώρουςκαιστιςεκθέσειςσυλλογώνστοΜυστράκαι στη Μονεμβασία. Οι παρουσιάσεις στα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τις εκθέσεις θαπραγματοποιηθούν από τους φοιτητές, οι οποίοι θα αναλάβουν την προετοιμασία σχετικώνβιβλιογραφικών εργασιών. Οι εργασίες θα παραδοθούν στο τέλος του εξαμήνου. Το μάθημα είναιφροντιστηριακόκαιπροσφέρεταισεπεριορισμένοαριθμόφοιτητών.ΑΒΥ601.ΒυζαντινήΑρχιτεκτονική[χειμερινόεξ.]Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέλιξη της βυζαντινής αρχιτεκτονικής από την πρωτοβυζαντινήμέχριτηνύστερηβυζαντινήπερίοδο.Στηδιάρκειατουμαθήματοςθαπαρουσιαστούνκαιθααναλυθούντασημαντικότεραμνημείαθρησκευτικήςκαικοσμικήςαρχιτεκτονικής.____________________________________________________________________________ΣεβαστήΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΑΑΑ313.Ανασκαφή‐Σχέδιο[εαρινόεξ.]ΑΠΡ312.ΑσκήσειςσεΑρχαιολογικούςΧώρουςκαιΜουσεία.ΦροντιστήριοΤο μάθημα οργανώνεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά την επίσκεψη προϊστορικών συλλογών σεμουσείατηςΜακεδονίας.Οδεύτεροςάξοναςαφοράτηνεπίσκεψηαρχαιολογικώνχώρων.Στοπλαίσιοτουμαθήματος εξετάζονται ζητήματα παρουσίασης των αρχαιολογικών ευρημάτων στο ευρύ κοινό καιιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε σωστικές ανασκαφές και εκπαιδευτικά προγράμματα. Το μάθημαπεριλαμβάνει, εκτός από τις επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, συνεντεύξεις μεαρχαιολόγους.Τομάθημαπροσφέρεταισεπεριορισμένοαριθμόφοιτητών.Ηεξέτασηγίνεταιμεγραπτήεργασίακαιπροφορικήπαρουσίασήτης.ΑΠΡ603.ΠροϊστορικέςKοινωνίεςτουΑιγαίουκαιτηςAνατολικήςΜεσογείουτηςΕποχήςτουΧαλκού[χειμερινόεξ.]Βασικόςστόχοςτουμαθήματοςείναιηεξέτασητωναρχαιολογικάδεδομένωνκατάτη3ηκαι2ηχιλιετίαπ.Χ.στοπροϊστορικόΑιγαίο(ΒΑΑιγαίο,Κυκλάδες,Κρήτηκαιηπειρ.Ελλάδα)αλλάκαιοιαλληλεπιδράσειςτων πολιτισμών στην ευρύτερη λεκάνη της Ανατ. Μεσογείου. Το μάθημα αναφέρεται ειδικότερα σεζητήματαπουαφορούνστηνκατοίκησηκαιτοπεριβάλλον,στηχρήσηγηςκαιτιςστρατηγικέςεπιβίωσης,σταδεδομένατωνοικισμώνκαιτουυλικούπολιτισμού,στηνοικονομίακαιστοεμπόριο,στην ιδεολογίακαι στις ταφικές πρακτικές, στη διοίκηση και στην κοινωνική οργάνωση. Τα παραπάνω ζητήματαπροσεγγίζονταικυρίωςμέσααπότααρχαιολογικάδεδομένακαι ταπρόσφαταανασκαφικάευρήματασεσχέσημετο ιστορικόκαικοινωνικόυπόβαθροτηςεποχήςτουΧαλκούσεκάθεγεωγραφικήενότητα.Τομάθημα προσπαθεί να καλύψει αρκετά αναλυτικά ένα μεγάλο εύρος των πολιτισμών του Αιγαίου σεθεματικέςενότητεςόπωςείναιταχαρακτηριστικάτηςΤελικήςΝεολιθικής,ηοργάνωσητουχώρουστους

Page 52: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

51

πρωτοελλαδικούςοικισμούςτηςηπειρ.Ελλάδαςκαιτο«διεθνέςπνεύμα»τουκυκλαδικούαρχιπελάγους,οιαλληλεπιδράσεις τουπολιτιστικούκύκλουτηςπεριοχής τηςΤρωάδας, τωνπαραλίωντηςΜ.Ασίαςμε τανησιάκαιτηνηπειρ.ΕλλάδαστηνΠρώιμηεποχήτουΧαλκού,ηέμφασηστηδιαχείρισητουθανάτουστηνπρο‐ανακτορικήΚρήτη,ηεμφάνισητωνπαλαιώνκαινέωνανακτόρωνστηνΜέσηκαιΎστερηεποχήτουΧαλκού στην Κρήτη καθώς και η συζήτηση σχετικά με την έννοια του ανακτορικού συστήματος, τηςπαρουσίαςοργανωμένηςδιοίκησηςκαισυμβολικώνκαιοργανωμένωντελετουργικώνσυστημάτωνστηνΚρήτη, ο ρόλος των εμπορικών δικτύων και ανταλλαγών στην Ανατ. Μεσόγειο και η ερμηνεία τηςλεγόμενης μινωϊκής θαλασσοκρατίας, η εμφάνιση και κοινωνική οργάνωση των Μεσοελλαδικώνκοινοτήτωντηςηπειρ.ΕλλάδαςκαιορόλοςτουςστοφαινόμενοτωνκάθετωνλακκοειδώντωνΜυκηνών,ηεμφάνισηκαιεξέλιξητωνμυκηναϊκών«αριστοκρατιών»σεοργανωμέναανακτορικάκέντραστοτέλοςτηςΥστεροελλαδικής περιόδου, η επικράτεια του Μυκηναϊκού πολιτισμού στην Κρήτη και στην ευρύτερηλεκάνη της Μεσογείου, η παρουσία των πολιτιστικών μυκηναϊκών χαρακτηριστικών στη λεγόμενηπεριφέρειατηςηπειρ.ΕλλάδαςκαιτοτέλοςτουανακτορικούσυστήματοςστοΑιγαίο.____________________________________________________________________________ΠαναγιώτηςΤΣΕΛΕΚΑΣΑΚΛ101.ΕισαγωγήστηνΕλληνικήΚλασικήΑρχαιολογία[εαρινόεξ.]Η ελληνική κλασική αρχαιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα υλικά κατάλοιπα του ελληνικούπολιτισμού όπως διαμορφώθηκε από τον 10ο έως και τον 1ο αιώνα π.Χ. Το μάθημα παρουσιάζει τηνιστορίατουσυγκεκριμένουαρχαιολογικούκλάδουκαι τουςτομείςέρευνάςτου.Μεαφετηρίασημαντικάμνημείακαι τεχνουργήματατουαρχαίουελληνικούπολιτισμού,παρουσιάζονται ταβασικάστοιχεία τωντομέωντηςαρχιτεκτονικής, τηςπολεοδομίας, τηςπλαστικής, τηςκεραμικήςκαι τηςμικροτεχνίαςαπόταπρωτογεωμετρικά έωςκαι ταύστερα ελληνιστικά χρόνιακαι εξετάζονται οι παράγοντεςπουσυνέβαλανστηεξέλιξήτους.ΑΚΛ214.Οικονομία‐Νομισματική:ΤοΝόμισμαστονΑρχαίοΕλληνικόΚόσμο[χειμερινόεξ.]Η Νομισματική, η μελέτη των νομισμάτων και των νομισματόμορφων αντικειμένων, αποτελεί ένασημαντικόκλάδοτωνανθρωπιστικώνεπιστημώνκαιουσιαστικόεργαλείοαρχαιολόγωνκαιιστορικώνγιατηνερμηνείατουπαρελθόντος.Τανομίσματαωςεπίσημαπροϊόντακρατικώναρχώνκαικατασκευασμένασε μεγάλες ποσότητες, λειτούργησαν ως η κυριότερη μορφή χρήματος σε πολλές κοινωνίες γιαπερισσότερο από δύο χιλιετίες.Οι παραστάσεις και οι επιγραφές πουφέρουν στις επιφάνειές τους είναιιδιαίτεραδιαφωτιστικέςγιατηνιστορία,τηνιδεολογία,τηθρησκείακαιτηντέχνητωνκοινωνιώνπουταεξέδωσαν και τα χρησιμοποίησαν. Τα μέταλλα κατασκευής τους –χρυσός, άργυρος χαλκός ή κράματάτους–τοβάροςκαιτομέγεθόςτους,αλλάκαιοτόποςανεύρεσήςτους,παρέχουνέναπλούτοπληροφοριώνγια τη μελέτη και την ερμηνεία οικονομιών για τις οποίες υπάρχουν λίγες ή και καθόλου γραπτέςμαρτυρίες.Τομάθημαπαρουσιάζειτιςαλλαγέςπουσηματοδότησεηεπινόησητουνομίσματοςσεσχέσημετιςπρακτικέςτηςπροκερματικήςπεριόδου,τιςπρώτεςύλεςκαιτιςτεχνικέςπαραγωγήςνομισμάτων,τηνιστορικήδιαδρομήτουνομίσματοςαπότουςαρχαϊκούςέωςκαι τουςελληνιστικούςχρόνουςκαι τορόλοτουστιςοικονομίεςκαιτιςκοινωνίεςτουαρχαίουελληνικούκόσμου.ΑΚΛ601.ΑρχιτεκτονικήτηςΑρχαϊκήςκαιΚλασικήςΕποχής[εαρινόεξ.]Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση με βασικούς όρους και έννοιες της αρχαίας ελληνικήςαρχιτεκτονικής, και η παρουσίαση της αρχιτεκτονικής δημιουργίας και της λειτουργίας των διαφόρωντύπωνοικοδομημάτωνκατάτηναρχαϊκήκαικλασικήεποχή.Μεαναφορέςσεαντιπροσωπευτικάμνημεία,εξετάζονταιηοργάνωσητουχώρουστηναρχαίαελληνικήπόλη,ησχεδίασηκαιηυλοποίησηοικοδομικώνέργων, τα υλικά δομής, τα συστήματα τοιχοποιίας, η διακόσμηση των κτηρίων, η διαμόρφωση τωναρχιτεκτονικών ρυθμών, οι διάφοροι τύποι κτισμάτων (ναοί, βωμοί, πρόπυλα, στοές, θέατρα,βουλευτήρια,στάδια,γυμνάσια,οχυρώσεις,κατοικίες,ταφικέςκατασκευές,κλπ)καιηλειτουργίατουςστοδημόσιοκαιιδιωτικόβίοτωναρχαίωνΕλλήνων.____________________________________________________________________________ΓεώργιοςΤΣΙΓΑΡΑΣ(μεανάθεσηδιδασκαλίας)

Page 53: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

52

ΑΙΤ101.ΙστορίατηςΤέχνης:ΘεωρίακαιΜέθοδοι[χειμερινό&εαρινόεξάμηνο]Τομάθημαέχειτονχαρακτήραεισαγωγήςστην ΙστορίακαιτηΘεωρίατηςΤέχνης.Εξετάζονταισεπέντεενότητεςταεξής:1.Τοσχέδιο,ηζωγραφική,ηχαρακτική,ηγλυπτική,ηαρχιτεκτονική.2.Τα«εσωτερικά»εκφραστικάμέσατηςζωγραφικής:ηγραμμή,τοχρώμα,τοφως,οχώρος,ηφόρμα,ησύνθεση,τοστυλ.3.Οιτεχνικέςτηςζωγραφικής:νωπογραφία,τέμπερα,ελαιογραφία,ακουαρέλα,παστέλ,ψηφιδωτό,βιτρό,κολάζ. 4. Οι κύριες θεματικές κατηγορίες της ζωγραφικής: προσωπογραφία, τοπιογραφία, ηθογραφία,νεκρήφύση, ιστορικά,μυθολογικά,συμβολικάκαιαλληγορικάθέματα.5.Οικύριεςθεωρίεςκαιμέθοδοιμελέτηςτουέργουτέχνηςκαισυγγραφήςτηςιστορίαςτηςτέχνης:μορφολογική,εικονολογική,κοινωνική,φεμινιστική, στρουκτουραλιστική,ψυχαναλυτική κ.ά.Μια έκτη ενότητα παρέχει ενδεικτική τεκμηρίωσηστο θεωρητικό μέρος, μέσα από κείμενα έγκριτων μελετητών για τις κύριες περιόδους της ευρωπαϊκήςτέχνης:τονΜεσαίωνα,τηνΑναγέννηση,τοΜπαρόκ,τον19οκαι20οαιώνα.____________________________________________________________________________ ΑλκιβιάδηςΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣΑΙΤ101.ΙστορίατηςΤέχνης:ΘεωρίακαιΜέθοδοι[χειμερινό&εαρινόεξάμηνο]Τομάθημαέχειτονχαρακτήραεισαγωγήςστην ΙστορίακαιτηΘεωρίατηςΤέχνης.Εξετάζονταισεπέντεενότητεςταεξής:1.Τοσχέδιο,ηζωγραφική,ηχαρακτική,ηγλυπτική,ηαρχιτεκτονική.2.Τα«εσωτερικά»εκφραστικάμέσατηςζωγραφικής:ηγραμμή,τοχρώμα,τοφως,οχώρος,ηφόρμα,ησύνθεση,τοστυλ.3.Οιτεχνικέςτηςζωγραφικής:νωπογραφία,τέμπερα,ελαιογραφία,ακουαρέλα,παστέλ,ψηφιδωτό,βιτρό,κολάζ. 4. Οι κύριες θεματικές κατηγορίες της ζωγραφικής: προσωπογραφία, τοπιογραφία, ηθογραφία,νεκρήφύση, ιστορικά,μυθολογικά,συμβολικάκαιαλληγορικάθέματα.5.Οικύριεςθεωρίεςκαιμέθοδοιμελέτηςτουέργουτέχνηςκαισυγγραφήςτηςιστορίαςτηςτέχνης:μορφολογική,εικονολογική,κοινωνική,φεμινιστική, στρουκτουραλιστική,ψυχαναλυτική κ.ά.Μια έκτη ενότητα παρέχει ενδεικτική τεκμηρίωσηστο θεωρητικό μέρος, μέσα από κείμενα έγκριτων μελετητών για τις κύριες περιόδους της ευρωπαϊκήςτέχνης:τονΜεσαίωνα,τηνΑναγέννηση,τοΜπαρόκ,τον19οκαι20οαιώνα.____________________________________________________________________________ΛουκιανόςΧΑΣΙΩΤΗΣΙΝΕ603.ΦροντιστήριοΝεοελληνικήςΙστορίας[χειμερινόεξ.]Στο μάθημα δίνεται μια γενική εικόνα των ιστοριογραφικών σχολών και των τάσεων κατά τους δύοτελευταίουςαιώνες.Εξετάζονταιταείδητωνιστορικώνπηγώνκαιοιτρόποιπροσέγγισηςκαιαξιοποίησήςτους.Οιφοιτητέςκαλούνταιναμελετήσουνκαινασχολιάσουνπρωτογενείςκαιδευτερογενείςπηγές,όπωςεπίσης και αποσπάσματαή αυτούσια ιστορικά έργα. Ειδικό θέμα τουμαθήματος: τοΟλοκαύτωμα και ηεβραϊκήκοινότηταΘεσσαλονίκης.Ηαξιολόγησητωνφοιτητώνγίνεταιμεβάσητηνεξέτασηπροόδου,τηνπροφορικήπαρουσίασηενόςερευνητικούθέματοςκαιγενικάμεβάσητησυμμετοχήτουςστομάθημα.ΙΝΧ101.ΕισαγωγήστηΙστορίατωνΝεοτέρωνΧρόνων[χειμερινόεξ.]Το μάθημα αποτελεί μία συνοπτική παρουσίαση της ευρωπαϊκής ιστορίας των νεότερων χρόνων, μεέμφαση κυρίως στην περίοδο από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο.Εξετάζονται οι σημαντικότερες πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, όπως επίσης τα βασικάιδεολογικάρεύματατηςπεριόδου.ΙΣΤ601(π.π.).ΘεωρίακαιΜεθοδολογίατηςΙστορίας[χειμερινόεξ.]____________________________________________________________________________ΕλισάβετΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥΙΒΥ602/ΙΒΥ603(π.π.).ΒυζαντινήΙστορίαΙΙ(1081‐1453)[χειμερινό&εαρινόεξ.]Εξετάζεται η πολιτική ιστορία της ύστερης βυζαντινής περιόδου. Μελετώνται οι οικονομικο‐κοινωνικέςδομές και οι διοικητικοί θεσμοί. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης παρουσίαση βασικών πηγών καιβοηθημάτων, μεθοδολογική προσέγγιση και ανάλυση σχετικών πηγών. Στόχος του μαθήματος είναι η

Page 54: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

53

γνώση, η κατανόηση, η ανάλυση και η αποτίμηση της πολιτικο‐στρατιωτικής κατάστασης της ύστερηςβυζαντινήςπεριόδου,τωνκοινωνικο‐πολιτικώνφαινομένωνκαιτωνπαραγόντωνπουοδήγησανσταδιακάστηναποδυνάμωσητηςαυτοκρατορίαςκαιστηνοριστικήκατάλυσήτης. ΙΒΥ603.ΦροντιστήριοΒυζαντινήςΙστορίας:Διοικητικοίθεσμοίκαιπροσωπογραφίαύστερηςβυζαντινήςπεριόδου [χειμερινόεξ.] Στόχοςτουφροντιστηρίουείναιηεξοικείωσητωνφοιτητώνμετιςπηγέςτηςβυζαντινής ιστορίαςκαιτιςμεθόδους της ιστορικής έρευνας. Τομάθημαθα επικεντρωθεί στημελέτη της κεντρικής και επαρχιακήςδιοίκησηςκαιτηςδιοικητικήςπροσωπογραφίαςκατάτηνύστερηβυζαντινήπερίοδο.____________________________________________________________________________ΚυριάκοςΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣΙΕΑ301.ΕισαγωγήστηνΙστορίατουΜικρασιατικούΕλληνισμού:ΟΕλληνισμόςτηςΑνατολήςκατάτουςΝεότερουςΧρόνους[χειμερινόεξ.]Η ιστορία τωνΕλλήνων τηςΑνατολήςαπό τηνάλωση τηςΠόληςμέχρι και τις αρχές του20ούαιώναθααποτελέσει αντικείμενο του μαθήματος. Θα εξετασθούν θέματα όπως: η οικονομική και πολιτιστικήανάδυσηκαι ανάπτυξη τωνΕλλήνων τηςΜ.Ασίας, οι ιστορικές ομοιότητες και διαφορέςμεταξύ Ιωνίας,Πόντου και Καππαδοκίας, το «μιλλέτ» των Ρωμιών και η περίοδος του Τανζιμάτ, η διείσδυση τωνευρωπαϊκών δυνάμεων στη Μ. Ασία, το Κίνημα των Νεοτούρκων και η τύχη των μειονοτήτων τηςΟθωμανικήςΑυτοκρατορίας,οισχέσειςτωνΕλλήνωνμεάλλουςσύνοικουςλαούς.ΙΕΑ 302. Κοινωνική και Πολιτική Οργάνωση του Μικρασιατικού Ελληνισμού: Ο Πόντος από τηνΚατάλυσητηςΑυτοκρατορίαςτωνΚομνηνώνμέχριτιςΑρχέςτου19ουαιώνα[χειμερινόεξ.]Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ιστορία των Ελλήνων που έζησαν στον ιστορικό Πόντο (από τηνΚολχίδακαι τηΜικράΑρμενίαβορειοανατολικά έως τηνΠαφλαγονίαδυτικάκαι τηνΚαππαδοκία νότια)από την πτώση της Τραπεζούντας το 1461 μέχρι και τις αρχές του 19ου αι. Ειδικά η περίοδος 1461‐1774χαρακτηρίζεται ως περίοδος εσωστρέφειας, κυρίως μετά την επικράτηση των Οθωμανών και τωνσυμμάχωντουςστηΜαύρηΘάλασσα.Στατέληόμωςτου18ου–αρχές19ουαι.οιΕυρωπαίοιάρχισανναδιεισδύουνμεγοργούςρυθμούςστηνΟθωμανικήΑυτοκρατορίαγιατηνεξυπηρέτησητωνγεωπολιτικών,στρατηγικώνκαιοικονομικώνσυμφερόντωντους.ΣτοπλαίσιοαυτήςτηςμακράςπεριόδουθαεξετασθείηκοινωνικοοικονομικήεξέλιξητωνΕλλήνωντουΠόντου,ηδιαμόρφωσητωνθεσμώντουςστοπλαίσιοτου«μιλλέτ»τωνΡωμιώνκαιησταδιακήμετάβασήτουςαπότηθρησκευτικήστηνεθνικήταυτότητάτους.ΙΕΑ401.ΘέματατηςΙστορίαςτουΕλληνισμούτηςΑνατολής:ΗπερίοδοςτωνμεταρρυθμίσεωνκαιτηςευρωπαϊκήςοικονομικήςδιείσδυσηςστονΠόντο(19ος‐αρχές20ούαι.)[εαρινόεξ.]ΤομέλλονκαιητύχητηςΟθωμανικήςΑυτοκρατορίαςουσιαστικάκαθορίστηκανστον19οαιώνα,ότανοιΜ. Δυνάμεις επέβαλαν στον σουλτάνο την εφαρμογή ενός φιλόδοξου προγράμματος διοικητικώνμεταρρυθμίσεων και ρηξικέλευθων αλλαγών (Τανζιμάτ). Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήταν ευνοϊκές για τοχριστιανικό στοιχείο της Αυτοκρατορίας, επειδή, παρά τις αντιδράσεις της μουσουλμανικής ελίτ,δημιουργήθηκανσυνθήκεςγιαοικονομικήκαικοινωνικήάνοδο.ΣτόχοςτουμαθήματοςείναιναεξετάσειτηζωήτουΕλληνισμούτουΠόντουκατάτηνπερίοδοεκείνηστιςποικίλεςεκφάνσειςτου.

Page 55: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

54

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚωδικοίκαιτίτλοιμαθημάτωνΤμήματοςΙστορίαςκαιΑρχαιολογίας

κατάκατηγορίεςμαθημάτων

Α.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑΜΑΘΗΜΑΤΑ(Υ)ΙΑΕ 101 ΕισαγωγήστηνΑρχαίαΕλληνικήΙστορίαΙΡΩ 101 ΕισαγωγήστηνΙστορίατουΡωμαϊκούΚράτουςΙΒΥ 101 ΕισαγωγήστηΒυζαντινήΙστορίαΙΝΕ 101 ΕισαγωγήστηΝεοελληνικήΙστορίαΙΝΧ 101 ΕισαγωγήστηνΙστορίατωνΝεοτέρωνΧρόνωνΑΚΛ 101 ΕισαγωγήστηνΕλληνικήΚλασικήΑρχαιολογίαΑΚΛ 102 ΕισαγωγήστηΡωμαϊκήΑρχαιολογίαΑΒΥ 101 ΕισαγωγήστηΧριστιανικήκαιΒυζαντινήΑρχαιολογίαΑΠΡ 101 ΕισαγωγήστονΠροϊστορικόΠολιτισμόΑΙΤ 101 ΙστορίατηςΤέχνης:ΘεωρίακαιΜέθοδοιΛΑΚ 101 ΕισαγωγήστηΛαογραφίακαιΚοινωνικήΑνθρωπολογίαΑΕΦ ΑρχαίαΕλληνικήΦιλολογία[τρία(3)μαθήματα]ΛΦΙ ΛατινικήΦιλολογία[ένα(1)μάθημα]ΜΕΦ ΜεσαιωνικήΕλληνικήΦιλολογία[ένα(1)μάθημα]ΝΕΦ ΝεότερηΕλληνικήΦιλολογία[τρία(3)μαθήματα] Δύο(2)μαθήματαΠαιδαγωγικώνΒ.ΜΑΘΗΜΑΤΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ(ΥΕΙΔ)ΕιδίκευσηστηνΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΚΑΙΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣΤΕΧΝΗΣΑΠΡ 601 ΘεωρίακαιΜέθοδοςτηςΠροϊστορικήςΑρχαιολογίαςΑΠΡ 602 ΠροϊστορικέςΚοινωνίεςτουΑιγαίουκαιτηςΒαλκανικήςΑΠΡ 603 ΠροϊστορικέςΚοινωνίεςτουΑιγαίουκαιτηςΑνατολικήςΜεσογείουτηςΕποχήςτου

ΧαλκούΑΚΛ 601 ΑρχιτεκτονικήτηςΑρχαϊκήςκαιΚλασικήςΕποχήςΑΚΛ 602 ΠλαστικήτηςΑρχαϊκήςκαιΚλασικήςΕποχήςΑΚΛ 603 ΚεραμικήτηςΑρχαϊκήςκαιΚλασικήςΕποχήςΑΚΛ 604 Τοπογραφία.Αττική,ΙεράΟλυμπίαςκαιΔελφών,ΔήλοςΑΚΛ 607 Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή. Οι ελληνικές πόλεις κατά τη διάρκεια της

ρωμαϊκήςαυτοκρατορικήςπεριόδουΑΒΥ 601 ΒυζαντινήΑρχιτεκτονικήΑΒΥ 602 ΒυζαντινήΖωγραφικήΑΒΥ 603 ΒυζαντινήΓλυπτική–ΜικροτεχνίαΑΙΤ 601 ΗTέχνητηςΠρώιμηςΑναγέννησηςΑΙΤ 602 ΗΕυρωπαϊκήTέχνηαπότο1880ωςτονΑ΄ΠαγκόσμιοΠόλεμοΑΙΤ 603 ΗΕλληνικήTέχνητου20ούΑιώναΕιδίκευσηστηνΙΣΤΟΡΙΑΙΑΕ 601 ΑρχαϊκήκαιΚλασικήΕποχήΙΑΕ 602 ΕλληνιστικήκαιΑυτοκρατορικήΕποχήΙΒΥ 601 ΒυζαντινήΙστορίαΙ(324‐1081)ΙΒΥ 602 ΒυζαντινήΙστορίαΙΙ(1081‐1453)

Page 56: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

55

ΙΝΕ 601 ΝεοελληνικήΙστορίαI(15ος‐18οςαι.)ΙΝΕ 602 ΝεοελληνικήΙστορίαII(19ος‐20όςαι.)ΙΝΧ 601 ΙστορίαΝεοτέρωνΧρόνωνI(15ος‐18οςαι.)ΙΝΧ 602 ΙστορίαΝεοτέρωνΧρόνωνΙΙ(19οςαι.)ΙΝΧ 603 ΙστορίαΝεοτέρωνχρόνωνΙΙΙ(20όςαι.)ΙΣΕ 601 ΣύγχρονηΙστορίαΙΣΛ 601 ΙστορίατωνΣλαβικώνΛαώνΙΧΑ 602 ΙστορίατωνΧωρώντηςΧερσονήσουτουΑίμουΙ:ΗΝΑΕυρώπηαπότηνΟθωμανική

ΚατάκτησηέωςτονΑ΄ΠαγκόσμιοΠόλεμοΙΧΑ 601 ΙστορίατωνΧωρώντηςΧερσονήσουτουΑίμουΙΙ:ΗΝΑΕυρώπηστον20όαι.(1918‐

1989)Γ.ΜΑΘΗΜΑΤΑΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ(ΥΕΙΔΦ)

ΕιδίκευσηστηνΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΚΑΙΙΣΤΟΡΙΑΤΗΣΤΕΧΝΗΣΑΠΡ 606 ΦροντιστήριοΠροϊστορικήςΑρχαιολογίαςΑΚΛ 606 ΦροντιστήριοΚλασικήςΑρχαιολογίαςΑΒΥ 606 ΦροντιστήριοΒυζαντινήςΑρχαιολογίαςΑΙΤ 606 ΦροντιστήριοΙστορίαςτηςΤέχνηςΑπό τα τέσσερα φροντιστηριακά μαθήματα Ειδίκευσης (ΑΠΡ606, ΑΚΛ606, ΑΒΥ606, ΑΙΤ606) οιφοιτητέςοφείλουνναεπιλέξουνδύο(2)διαφορετικήςειδικότητας.

ΕιδίκευσηστηνΙΣΤΟΡΙΑΙΑΕ 603 ΦροντιστήριοΑρχαίαςΕλληνικήςΙστορίαςΙΒΥ 603 ΦροντιστήριοΒυζαντινήςΙστορίαςΙΝΕ 603 ΦροντιστήριοΝεοελληνικήςΙστορίαςΚαιτατρίαφροντιστηριακάμαθήματαΕιδίκευσης(ΙΑΕ603,ΙΒΥ603,ΙΝΕ603)είναιυποχρεωτικά.

Δ.ΜΑΘΗΜΑΤΑΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ(ΥΕ)

ΠροϊστορικήΑρχαιολογία(ΑΠΡ)ΑΠΡ 201 ΟργάνωσηκαιΧρήσητουXώρουστηΝεολιθικήΠερίοδοστοΑιγαίοΑΠΡ 202 ΟργάνωσηκαιΧρήσητουXώρουστηνΕποχήτουΧαλκούστοΑιγαίοΑΠΡ 203 ΟργάνωσηκαιΧρήσητουXώρουστηνΕποχήτουΧαλκούστηνΗπειρωτικήΕλλάδαΑΠΡ 204 ΟικονομίατηςΝεολιθικήςΠεριόδουστοΑιγαίοΑΠΡ 205 ΟικονομίατηςΕποχήςτουΧαλκούστοΑιγαίοΑΠΡ 206 ΟικονομίατηςΕποχήςτουΧαλκούστηνΗπειρωτικήΕλλάδαΑΠΡ 207 ΘέματαΙδεολογίαςστηΝεολιθικήΠερίοδοστοΑιγαίοΑΠΡ 208 ΘέματαΙδεολογίαςστηνΕποχήτουΧαλκούστοΑιγαίοΑΠΡ 209 ΘέματαΙδεολογίαςστηνΕποχήτουΧαλκούστηνΗπειρωτικήΕλλάδαΑΠΡ 210 ΗΑρχήτουΠαραγωγικούΣταδίουστηΜέσηΑνατολήκαιταΒαλκάνιαΑΠΡ 211 ΠαλαιολιθικήΠερίοδοςΑΠΡ 212 ΠροϊστορίατηςΕυρώπηςΑΠΡ 213 ΠροϊστορίατηςΚύπρουΑΠΡ 214 ΗΝεολιθικήΕυρώπηΑΠΡ 215 ΠολιτισμοίτηςΑνατολικήςΜεσογείουτης3ηςκαι2ηςχιλιετίαςπ.X.ΑΠΡ 301 Φροντιστήριο.ΘέματαΘεωρίαςκαιΜεθόδουΑΠΡ 302 Φροντιστήριο.ΕρμηνείατηςΠολιτιστικήςΑλλαγήςΑΠΡ 303 Φροντιστήριο.ΤαΑρχαιολογικάΔεδομένακαιηΕρμηνείατουςΑΠΡ 304 Φροντιστήριο.ΔιεπιστημονικέςΠροσεγγίσεις

Page 57: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

56

ΑΠΡ 305 ΠειραματικήΑρχαιολογίαΑΠΡ 306 ΑναλυτικέςΜέθοδοιΑΠΡ 307 Αρχαιομετρία–ΠροβλήματαΧρονολόγησηςκαιΠροέλευσηςΑΠΡ 308 Βιοαρχαιολογία–ΑρχαίοΠεριβάλλονΑΠΡ 309 Εθνοαρχαιολογία–ΑρχαιοδημογραφίαΑΠΡ 312 ΑσκήσειςσεΑρχαιολογικούςXώρουςκαιΜουσεία.ΦροντιστήριοAAA 313 Ανασκαφή–ΣχέδιοΑAA 314 Μουσειολογία–ΜουσειογραφίαΑAA 315 ΜέθοδοιΑνασκαφήςΚλασικήΑρχαιολογία(ΑΚΛ)ΑΚΛ 201 ΤοπογραφίαΑΚΛ 202 ΑρχιτεκτονικήκαιΠολεοδομίατηςΓεωμετρικήςκαιΑρχαϊκήςΕποχήςΑΚΛ 203 ΑρχιτεκτονικήκαιΠολεοδομίατωνΚλασικώνΧρόνωνΑΚΛ 204 ΑρχιτεκτονικήκαιΠολεοδομίατωνΕλληνιστικώνΧρόνωνΑΚΛ 205 ΑρχιτεκτονικήκαιΠολεοδομίατωνΡωμαϊκώνΧρόνωνΑΚΛ 206 ΠλαστικήτηςΓεωμετρικήςκαιΑρχαϊκήςΕποχήςΑΚΛ 207 ΠλαστικήΚλασικώνΧρόνωνΑΚΛ 208 ΠλαστικήΕλληνιστικώνΧρόνωνΑΚΛ 209 ΠλαστικήΡωμαϊκώνΧρόνωνΑΚΛ 210 Κεραμική:Γεωμετρική–ΑττικήΜελανόμορφηΑΚΛ 211 Κεραμική:ΑττικήΕρυθρόμορφηΑΚΛ 212 ΚεραμικήεκτόςΑττικήςΑΚΛ 213 Κεραμική–Ζωγραφική–ΨηφιδωτάΑΚΛ 214 Οικονομία–Νομισματική:ΤοΝόμισμαστονΑρχαίοΕλληνικόΚόσμοΑΚΛ 215 ΔημόσιοςκαιΙδιωτικόςΒίοςΑΚΛ 216 ΘρησκείαΑΚΛ 217 ΕπιγραφικήΕλληνικήΑΚΛ 218 ΕπιγραφικήΛατινικήΑΚΛ 219 Μυθολογία–ΕρμηνευτικήΑΚΛ 301 ΦροντιστήριοΤοπογραφίαςΑΚΛ 302 ΦροντιστήριοΑρχιτεκτονικής–ΠολεοδομίαςΑΚΛ 304 ΦροντιστήριοΚεραμικής–ΖωγραφικήςΑΚΛ 305 ΦροντιστήριοΝομισματικήςΑΚΛ 306 ΦροντιστήριοΕπιγραφικήςΑΚΛ 307 ΦροντιστήριοΜυθολογίας–ΕρμηνευτικήςΑΚΛ 308 ΑρχαιομετρίαΑΚΛ 309 Πλαστική(διαχρονικά)ΑΚΛ 310 Αγγειογραφία–Zωγραφική(διαχρονικά)ΑΚΛ 311 Αρχιτεκτονική(διαχρονικά)ΑΚΛ 312 ΑσκήσειςσεΑρχαιολογικούςXώρουςκαιΜουσεία.ΦροντιστήριοΑΚΛ 313 ΦροντιστήριοΠλαστικήςΑΚΛ 314 ΦροντιστήριοΤοπογραφίαςΑΑΑ 313 Ανασκαφή–ΣχέδιοΑΑΑ 314 Μουσειολογία–ΜουσειογραφίαΑΑΑ 315 ΜέθοδοιΑνασκαφήςΒυζαντινήΑρχαιολογία(ΑΒΥ)ΑΒΥ 201 ΠαλαιοχριστιανικήΕκκλησιαστικήΑρχιτεκτονικήΑΒΥ 202 ΒυζαντινήΕκκλησιαστικήΑρχιτεκτονικήΑΒΥ 203 ΚοσμικήΑρχιτεκτονική(3ος‐16οςαι.)ΑΒΥ 204 ΠαλαιοχριστιανικήΖωγραφικήΑΒΥ 205 ΜεσοβυζαντινήΖωγραφικήΑΒΥ 206 ΥστεροβυζαντινήΖωγραφικήΑΒΥ 207 ΜεταβυζαντινήΖωγραφική(15ος‐17οςαι.)ΑΒΥ 208 ΠαλαιοχριστιανικήΓλυπτική–Μικροτεχνία

Page 58: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

57

ΑΒΥ 209 ΤοπογραφίαΜακεδονίας–ΘράκηςΑΒΥ 210 ΤοπογραφίαΝότιαςΕλλάδαςκαιΝησιώνΑΒΥ 211 ΤοπογραφίαΚύπρουΑΒΥ 212 Τοπογραφία Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρίας, Αλβανίας, Ρωσίας, Ιταλίας, Τυνησίας,

ΑλγερίαςΑΒΥ 213 ΒυζαντινήΕικονογραφίαΑΒΥ 214 ΤοπογραφίαΜ.Ασίας,Παλαιστίνης,ΑιγύπτουΑΒΥ 215 ΚαθημερινόςΒίοςτωνΒυζαντινώνΑΒΥ 217 Γλυπτική–ΜικροτεχνίατηςΜέσηςκαιΎστερηςΒυζαντινήςΠεριόδουΑΒΥ 218 ΜνημειακήΤοπογραφίαΘεσσαλονίκηςΑΒΥ 219 ΜνημειακήΖωγραφική–ΨηφιδωτάΔάπεδαΑΒΥ 220 ΜνημειακήΤοπογραφίαΚωνσταντινουπόλεωςΑΒΥ 221 ΜνημειακήΤοπογραφίαΘεσσαλίας–ΗπείρουΑΒΥ 301 ΘέματαΑρχιτεκτονικής8ου‐9ουαι.ΑΒΥ 302 ΘέματαΑρχιτεκτονικής10ου‐18ουαι.ΑΒΥ 303 ΘέματαΖωγραφικής,Τοιχογραφίες–ΨηφιδωτάΑΒΥ 304 ΘέματαΖωγραφικής,ΦορητέςΕικόνες,ΧειρόγραφαΑΒΥ 305 ΘέματαΓλυπτικής–ΜικροτεχνίαςΑΒΥ 306 Νομισματική–ΣιγιλλογραφίαΑΒΥ 307 ΕπιγραφικήΑΒΥ 308 Παλαιογραφία–ΚωδικολογίαΑΒΥ 309 ΒυζαντινήΚεραμικήΑΑΑ 312 ΑσκήσειςσεΑρχαιολογικούςΧώρουςκαιΜουσεία.ΦροντιστήριοΑΑΑ 313 Ανασκαφή–ΣχέδιοΑΑΑ 314 Μουσειολογία–ΜουσειογραφίαΑΑΑ 315 ΜέθοδοιΑνασκαφήςΙστορίαΝεότερηςΤέχνης(ΑΙΤ)ΑΙΤ 201 ΜεσαιωνικήΤέχνη(ΠρώιμηΜεσαιωνική–Ρομανική–Γοτθική)ΑΙΤ 203 ΏριμηΑναγέννηση–ΜανιερισμόςΑΙΤ 204 Μπαρόκ–ΡοκοκόΑΙΤ 205 Νεοκλασικισμός–ΡομαντισμόςΑΙΤ 206 Ρεαλισμός,Εμπρεσιονισμός,ΜετεμπρεσιονιστικάΡεύματαΑΙΤ 208 ΗΤέχνηαπότονΑ΄ΠαγκόσμιοΠόλεμομέχριΣήμεραΑΙΤ 210 ΗΕλληνικήΤέχνηστον19οαι.ΑΙΤ 211 ΤέχνηΕξωευρωπαϊκώνΠολιτισμώνΑΙΤ 301 ΟρολογίαστηνΙστορίατηςΤέχνηςΑΙΤ 302 ΔιαγνωστικήτωνΈργωνΤέχνηςμεβάσηΕπιστημονικέςΜεθόδουςΑΙΤ 303 ΘεωρίακαιΜέθοδοιΣυντήρησηςΈργωνΤέχνηςΑΙΤ 304 ΔιδακτικήΦιλολογικώνΜαθημάτωνμέσωτηςΙστορίαςτηςΤέχνης.ΦροντιστήριοΑΙΤ 305 ΕφαρμοσμένεςΤέχνες–ΧαρακτικήΑΙΤ 306 ΦωτογραφίαΑΙΤ 307 ΚριτικήτηςΤέχνηςΑΙΤ 308 ΑσκήσειςσεΜουσεία,Πινακοθήκες,Συλλογές,ΑίθουσεςΕκθέσεωνκαιΕργαστήρια

ΚαλλιτεχνώνΑΙΤ 312 ΑσκήσειςσεΑρχαιολογικούςΧώρουςκαιΜουσείαΑΙΤ 314 Μουσειολογία–ΜουσειογραφίαΑρχαίαΕλληνική(ΙΑΕ)καιΡωμαϊκή(ΙΡΩ)ΙστορίαΙΑΕ 201 ΜυκηναϊκήκαιΟμηρικήΕποχήΙΑΕ 202 ΘέματαΑρχαϊκήςΕποχήςΙΑΕ 203 ΘέματαΚλασικήςΕποχήςΙΑΕ 204 ΘέματαΕλληνιστικήςΕποχήςΙΑΕ 205 ΘέματαΑυτοκρατορικήςΕποχήςΙΑΕ 301 ΚοινωνικήκαιΟικονομικήΙστορίατηςΕλληνικήςΑρχαιότηταςΙΑΕ 302 ΑρχαίοιΕλληνικοίΘεσμοί

Page 59: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

58

ΙΑΕ 303 ΑρχαίαΕλληνικήΙστοριογραφίαΙΑΕ 304 ΕλληνικήΕπιγραφικήΙΡΩ 201 ΗΡεπουμπλικανικήΠερίοδοςτηςΡωμαϊκήςΙστορίαςΙΡΩ 202 ΗΠρώιμηΡωμαϊκήΑυτοκρατορικήΠερίοδοςΙΡΩ 203 ΗΎστερηΡωμαϊκήΑυτοκρατορικήΠερίοδοςΙΡΩ 301 ΘεσμοίτηςΡεπουμπλικανικήςκαιΑυτοκρατορικήςΠεριόδουΙΡΩ 302 Διοίκηση,ΚοινωνίακαιΟικονομίατηςΡωμαϊκήςΑυτοκρατορίαςΙΡΩ 303 ΛατινικήΙστοριογραφίαΙΡΩ 304 ΛατινικήΕπιγραφικήΜεσαιωνικήΙστορίατουΑραβικούΚόσμου(ΙΑΡ)ΙΑΡ 201 ΗΑραβοϊσλαμικήΙστοριογραφίακαιοιΒυζαντινέςΕπιρροέςΙΑΡ 202 ΑραβικήΓλώσσαΙΙκαιΑραβοϊσλαμικόςΠολιτισμόςΙΑΡ 301 ΜεσαιωνικήΙστορίατουΑραβοϊσλαμικούΚόσμου(6ος‐13οςαι.)ΙΑΡ 302 ΤοΑραβοϊσλαμικόΚράτος.Διοίκηση,ΔίκαιοκαιΟικονομίαΙΑΡ 303 ΟιΟμαϋάδεςκαιοιΒυζαντινέςΕπιρροές.ΚοινωνίακαιΠολιτισμόςτηςΕποχήςΒυζαντινήΙστορία(ΙΒΥ)ΙΒΥ 201 ΘέματαΠρώιμηςΒυζαντινήςΠεριόδουΙΒΥ 202 ΘέματαΜέσηςΒυζαντινήςΠεριόδουΙΒΥ 203 ΘέματαΎστερηςΒυζαντινήςΠεριόδουΙΒΥ 301 ΚοινωνίατηςΠρώιμηςΒυζαντινήςΠεριόδουΙΒΥ 302 ΚοινωνίατηςΜέσηςΒυζαντινήςΠεριόδουΙΒΥ 303 ΚοινωνίατηςΎστερηςΒυζαντινήςΠεριόδουΙΒΥ 304 ΟικονομίακαιΕμπόριοστηνΠρωτοβυζαντινήΠερίοδοΙΒΥ 305 ΟικονομίακαιΕμπόριοΜέσηςΒυζαντινήςΠεριόδουΙΒΥ 306 ΟικονομίακαιΕμπόριοΎστερηςΒυζαντινήςΠεριόδουΙΒΥ 307 ΔιοικητικοίΘεσμοίτηςΒυζαντινήςΑυτοκρατορίαςΙΒΥ 308 ΘεσμοίτηςΎστερηςΒυζαντινήςΠεριόδουΙΒΥ 309 ΣτρατόςκαιΣτρατιωτικήΟργάνωσητουΒυζαντίουΙΒΥ 310 ΕκκλησίακαιΕκκλησιαστικήΔιοίκησηστοΒυζάντιοΙΒΥ 311 ΙδιωτικόςΒίοςτωνΒυζαντινώνΙΒΥ 312 ΙστορικήΓεωγραφίατουΒυζαντίουΙΒΥ 313 ΤοπικήΙστορία–ΙστορίαΒυζαντινώνΕπαρχιώνΙΒΥ 314 ΗΘέσητηςΓυναίκαςστοΒυζάντιοΙΒΥ 401 ΠολιτικήΘεωρίακαιΙδεολογίατηςΒυζαντινήςΑυτοκρατορίαςΙΒΥ 402 Πολιτικές,ΘρησκευτικέςκαιΚοινωνικέςΑντιθέσειςστοΒυζάντιοΙΒΥ 403 ΒυζαντινήΔιπλωματικήΙΒΥ 404 ΒυζαντινήΝομισματικήΙΒΥ 405 ΒυζαντινήΣφραγιδολογίαΜεσαιωνικήΙστορίατηςΔύσης(ΙΜΕ)ΙΜΕ 101 ΜεσαιωνικήΙστορίατηςΔύσηςΙΜΕ 201 ΘεσμοίτηςΜεσαιωνικήςΕυρώπηςΙΜΕ 301 ΚοινωνίακαιΟικονομίατηςΜεσαιωνικήςΕυρώπηςΙΜΕ 401 ΜεσαιωνικάΚράτητηςΕυρώπηςΙστορίατηςΝεότερηςΕλλάδας(ΙΝΕ)ΙΝΕ 201 ΗΠρώιμηΤουρκοκρατίαΙΝΕ 202 ΟΕλληνισμόςκατάτηνΠροεπαναστατικήΠερίοδοΙΝΕ 203 ΗΕλληνικήΕπανάστασηΙΝΕ 204 ΙστορίατουΕλληνικούΚράτουςΙΝΕ 301 ΝεοελληνικήΚοινωνίακαιΟικονομίαΙΝΕ 302 ΟΑλύτρωτοςΕλληνισμόςΙΝΕ 303 ΟΠαροικιακόςΕλληνισμόςΙΝΕ 401 ΝεοελληνικήΠολιτικήΙδεολογία

Page 60: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

59

ΙΝΕ 402 ΕιδικάΘέματαΝεοελληνικήςΙστορίαςΙστορίαΝεότερωνΧρόνων(ΙΝΧ)ΙΝΧ 201 ΗΠρώιμηΝεότερηΕυρώπηΙΝΧ 202 ΗΕποχήτουΔιαφωτισμούκαιτηςΓαλλικήςΕπανάστασηςΙΝΧ 203 ΗΕυρώπητου19ουαι.ΙΝΧ 204 ΣύγχρονηΕυρωπαϊκήΙστορίαΙΝΧ 301 ΕυρωπαϊκήΚοινωνικήκαιΟικονομικήΙστορίαΙΝΧ 302 ΈθνοςκαιΚράτοςστηΝεότερηΕυρώπηΙΝΧ 303 ΙδεολογικάΡεύματαστηΝεότερηΕυρώπηΙΝΧ 401 ΤοΑνατολικόΖήτημαΙΝΧ 402 ΘέματαΝεότερηςκαιΣύγχρονηςΕυρωπαϊκήςΙστορίαςΙστορίατηςΧερσονήσουτουΑίμου(ΙΧΑ)ΙΧΑ 301 ΠολιτικήκαιΚοινωνικήΟργάνωσηστηΧερσόνησοτουΑίμουΙΧΑ 302 ΙστορίατωνΒαλκανικώνΚρατώνΙΧΑ 303 ΙδεολογικάΡεύματαστηΧερσόνησοτουΑίμουΙΧΑ 401 ΘέματατηςΙστορίαςτηςΧερσονήσουτουΑίμουΙστορίαΣλαβικώνΛαών(ΙΣΛ)ΙΣΛ 301 ΘέματαΠολιτικής,ΚοινωνικήςκαιΟικονομικήςΙστορίαςτωνΣλαβικώνΛαώνΙΣΛ 401 ΟιΣλάβοικαιοΕλληνικόςΚόσμοςΙΣΛ 402 ΡωσικήΙστορία(882‐1613)ΙΣΛ 403 ΡωσικήΙστορία(1613‐1861)ΙστορίαΤουρκικώνΛαών(ΙΤΛ)ΙΤΛ 201 ΕισαγωγήστηνΙστορίατωνΑλταϊκώνΛαώνΙΤΛ 202 ΘεσμοίκαιΚοινωνίατουΟθωμανικούΚράτουςΙΤΛ 301 ΙστορίατουΟθωμανικούκαιτουΤουρκικούΚράτουςΙΤΛ 401 ΘέματατηςΟθωμανικήςΙστορίαςΣύγχρονηΕλληνικήΙστορία(ΙΣΕ)ΙΣΕ 201 ΕισαγωγήστηνΙστορίατηςΣύγχρονηςΕλλάδαςΙΣΕ 301 ΚοινωνίακαιΟικονομίατηςΣύγχρονηςΕλλάδαςΙΣΕ 401 ΟιΔιεθνείςΣχέσειςτηςΣύγχρονηςΕλλάδαςΙΣΕ 402 ΘέματατηςΣύγχρονηςΕλληνικήςΙστορίαςΙστορίατουΕλληνισμούτηςΑνατολής(ΙΕΑ)ΙΕΑ 301 ΕισαγωγήστηνΙστορίατουΜικρασιατικούΕλληνισμούΙΕΑ 302 ΚοινωνικήκαιΠολιτικήΟργάνωσητουΜικρασιατικούΕλληνισμούΙΕΑ 401 ΘέματατηςΙστορίαςτουΕλληνισμούτηςΑνατολήςΛαογραφίακαιΚοινωνικήΑνθρωπολογία(ΛΑΚ)ΛΑΚ 201 ΘεωρίακαιΙστορίατηςΛαογραφίαςκαιτηςΚοινωνικήςΑνθρωπολογίαςΛΑΚ 211 ΕπιτόπιαΈρευνακαιΕθνογραφίαΛΑΚ 221 ΙστορικήΑνθρωπολογίακαιΠροφορικήΙστορίαΛΑΚ 231 ΟπτικήΑνθρωπολογίακαιΕθνογραφικόςΚινηματογράφοςΛΑΚ 301 ΥλικόςΒίοςκαιΟικονομικήΑνθρωπολογίαΛΑΚ 302 ΚοινωνικήΟργάνωση:ΠεριβάλλονκαιΠολιτισμόςΛΑΚ 303 ΠροφορικήΛογοτεχνίαΛΑΚ 304 ΛαϊκήΛατρεία–ΣυστήματαΚοσμοθεωρίαςΛΑΚ 311 ΠαραδοσιακήΔημιουργία,ΤέχνηκαιΤεχνολογίαΛΑΚ 312 ΚοινωνικήΟργάνωση:ΦύλοκαιΣυγγένειαΛΑΚ 313 ΛαϊκόςΑφηγηματικόςΛόγοςΛΑΚ 314 ΣυμβολικήΣκέψηκαιΙδεολογίαΛΑΚ 321 ΑνθρωπολογίατηςΤέχνης.ΟιΆνθρωποικαιταΠράγματα

Page 61: Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2017‐ ΔΗΓΟΣ... · PDF file3. Βελένης Γεώργιος (Βυζαντινή Αρχαιολογία) 4

ΤΜΗΜΑΙΣΤΟΡΙΑΣΚΑΙΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣΑΠΘ

ΟΔΗΓΟΣΣΠΟΥΔΩΝ2017‐2018

60

ΛΑΚ 322 ΚοινωνικήΟργάνωση:ΣυστήματαΕξουσίαςΛΑΚ 323 ΔημοτικήΠοίησηΛΑΚ 324 ΑνθρωπολογίατηςΘρησκείαςΛΑΚ 401 ΘέματαΙστορίαςτηςΚοινωνικήςΑνθρωπολογίαςκαιΛαογραφίαςΛΑΚ 402 ΘέματαΟικονομικήςΟργάνωσηςΛΑΚ 403 ΘέματαΠροφορικήςΛογοτεχνίαςΛΑΚ 404 ΘέματαΙδεολογίαςΛΑΚ 411 ΘέματαΘεωρίαςκαιΜεθόδουτηςΚοινωνικήςΑνθρωπολογίαςκαιΛαογραφίαςΛΑΚ 412 ΘέματαΚοινωνικήςΟργάνωσηςΛΑΚ 413 ΘέματαΠροφορικήςΔημιουργίαςΛΑΚ 414 ΘέματαΣυμβολικήςΣκέψηςΛΑΚ 501 ΘέματαΕλληνικήςΠαραδοσιακήςΜουσικήςΛΑΚ 502 ΕλληνικάΛαϊκάΜουσικάΌργαναΑπότηνκατηγορίατωνμαθημάτων(ΥΕ)οιφοιτητέςδενμπορούνναεπιλέξουνπερισσότερααπόδύο(2)μαθήματατουίδιουγνωστικούαντικειμένου.Ε.ΜΑΘΗΜΑΤΑΕΛΕΥΘΕΡΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ(ΕΕ)Δύο (2) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (6 ΔΜ) από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος [εκτός τωνΥποχρεωτικών (Υ) και των Υποχρεωτικών Ειδίκευσης (ΥΕΙΔ)], το ΛΑΜ 301 Ευρωπαϊκή και ΕλληνικήΜουσική,Ξένες Γλώσσες* (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά) και από τα Προγράμματα ΣπουδώνάλλωνΤμημάτωντουΑΠΘμετηνπροϋπόθεσηότιοιφοιτητές/τριεςθαεπιλέγουνμαθήματατωνοποίωνταγνωστικάπεδίαδενθαεμπίπτουνσταγνωστικάπεδίατουΤμήματος.*Όσοιφοιτητέςαπότουςεισαχθέντεςταπαν/κάέτη2006‐2007και2007‐2008είχανήδηεξεταστείμεεπιτυχίαστομάθηματηςΞένηςΓλώσσαςέχουντοδικαίωμανατοκατοχυρώσουνωςυποχρεωτικόκαιεξετάζονταισεδύο(2)μαθήματαΑΕΦκαιδύο(2)μαθήματαΝΕΦαντίτριών(3)πουπροβλέπονταιαπότοισχύονΠρόγραμμαΣπουδών.