Σχολική χρονιά 2017 2018 - dim-ag-maronas-lef...

of 8/8
1 Όραμά μας Όραμά μας είναι ένα σχολείο χαρούμενο, παραγωγικό, δημιουργικό, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Σκοπός μας είναι η ολόπλευρη α- νάπτυξη των παιδιών και η πλήρης αξιοποίηση των ευκαι- ριών μάθησης μέσα σε ένα περιβάλλον, που σέβεται την ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού. Σε αυτό το περιβάλλον ο κάθε μαθητής να μπορεί να ανα- πτύξει την προσωπικότητα, τα ταλέντα, τις δυνατότητές του, ενδυναμώνοντας, ταυτόχρονα, την ιδιαίτερή του ταυ- τότητα, μαθαίνοντας να τη σέβεται και γνωρίζοντας στοι- χεία που τη συνθέτουν. Στοχεύουμε στην καλλιέργεια των πανανθρώπινων εκεί- νων αξιών αλλά και δεξιοτήτων, που θα επιτρέψουν στα παιδιά μας να ζήσουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, με ένα κοινό μέλλον μαζί με τα παιδιά όλου του κόσμου. Σχολική χρονιά 2017 - 2018 Μέσα από διάφορες στοχευμένες δράσεις και δραστηριότητες θα επιδιώξουμε να ενδυναμώσουμε τους μαθητές μας ώστε: Να αποκτήσουν αυτοέλεγχο, να ακολουθούν κανόνες, να συμβιβάζονται όταν απαιτείται, να δέχονται και να εκ- φράζουν κριτική, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να συνεργάζονται. Να βοηθούν τους άλλους, να επιδιώκουν τον διάλογο, να επιχειρηματολογούν, να έχουν ηγετικές ικανότητες. Να είναι οργανωτικοί, να ολοκληρώνουν εργασίες, να ακολουθούν οδηγίες, να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζο- νται, να συμπεριφέρονται υπεύθυνα. Να μοιράζονται, να εκτιμούν, να σέβονται, να επιλύουν τις διαφορές τους με διάλογο, να επιδιώκουν την αυτοβελ- τίωση. Έχετε στα χέρια σας το Ενημερωτικό Δελτίο του σχολείου μας που φέτος παίρνει αυτή τη μορφή, με χρήσιμες πληροφορίες για τη νέα σχολική χρονιά. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΩΝΑ Έμφαση της σχολικής χρονιάς Διαχρονική επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η μεγιστοποίηση των μα- θησιακών αποτελεσμάτων, όπως αυτά καθορί- ζονται στα αναλυτικά προγράμματα, μέσω ποιοτικής διδασκαλίας και μάθησης, αλλά και μέσω της καλλιέργειας στάσεων και δεξιοτή- των απαραίτητων για τη μάθηση και την περαι- τέρω ανέλιξη των μαθητών. Στη σχολική μας μονάδα θα επικεντρωθούμε φέτος στην καλ- λιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, στοχεύοντας κυρίως στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, αυ- τοεκτίμησης και αυτοβελτίωσης των μαθητών, στην ανάπτυξη και μεγιστοποίηση της υπευθυ- νότητάς τους και στη βελτίωση των διαπροσω- πικών τους σχέσεων μέσω της καλλιέργειας δεξιοτήτων επικοινωνίας.
 • date post

  19-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Σχολική χρονιά 2017 2018 - dim-ag-maronas-lef...

 • 1

  Όραμά μας

  Όραμά μας είναι ένα σχολείο χαρούμενο, παραγωγικό, δημιουργικό, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Σκοπός μας είναι η ολόπλευρη α-νάπτυξη των παιδιών και η πλήρης αξιοποίηση των ευκαι-ριών μάθησης μέσα σε ένα περιβάλλον, που σέβεται την ιδιαιτερότητα κάθε παιδιού.

  Σε αυτό το περιβάλλον ο κάθε μαθητής να μπορεί να ανα-πτύξει την προσωπικότητα, τα ταλέντα, τις δυνατότητές του, ενδυναμώνοντας, ταυτόχρονα, την ιδιαίτερή του ταυ-τότητα, μαθαίνοντας να τη σέβεται και γνωρίζοντας στοι-χεία που τη συνθέτουν.

  Στοχεύουμε στην καλλιέργεια των πανανθρώπινων εκεί-νων αξιών αλλά και δεξιοτήτων, που θα επιτρέψουν στα παιδιά μας να ζήσουν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, με ένα κοινό μέλλον μαζί με τα παιδιά όλου του κόσμου.

  Σχολική χρονιά 2017 - 2018

  Μέσα από διάφορες στοχευμένες δράσεις και δραστηριότητες θα επιδιώξουμε να ενδυναμώσουμε τους μαθητές μας

  ώστε:

  • Να αποκτήσουν αυτοέλεγχο, να ακολουθούν κανόνες, να συμβιβάζονται όταν απαιτείται, να δέχονται και να εκ-

  φράζουν κριτική, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους και να συνεργάζονται.

  • Να βοηθούν τους άλλους, να επιδιώκουν τον διάλογο, να επιχειρηματολογούν, να έχουν ηγετικές ικανότητες.

  • Να είναι οργανωτικοί, να ολοκληρώνουν εργασίες, να ακολουθούν οδηγίες, να ζητούν βοήθεια όταν τη χρειάζο-

  νται, να συμπεριφέρονται υπεύθυνα.

  • Να μοιράζονται, να εκτιμούν, να σέβονται, να επιλύουν τις διαφορές τους με διάλογο, να επιδιώκουν την αυτοβελ-

  τίωση.

  Έ χ ε τ ε σ τ α χ έ ρ ι α σ α ς τ ο Ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ό Δ ε λ τ ί ο τ ο υ σ χ ο λ ε ί ο υ μ α ς π ο υ φ έ τ ο ς π α ί ρ ν ε ι α υ τ ή τ η μ ο ρ φ ή , μ ε χ ρ ή σ ι μ ε ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς γ ι α τ η ν έ α σ χ ο λ ι κ ή χ ρ ο ν ι ά .

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΩΝΑ

  Έμφαση της σχολικής χρονιάς

  Διαχρονική επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας

  και Πολιτισμού είναι η μεγιστοποίηση των μα-

  θησιακών αποτελεσμάτων, όπως αυτά καθορί-

  ζονται στα αναλυτικά προγράμματα, μέσω

  ποιοτικής διδασκαλίας και μάθησης, αλλά και

  μέσω της καλλιέργειας στάσεων και δεξιοτή-

  των απαραίτητων για τη μάθηση και την περαι-

  τέρω ανέλιξη των μαθητών. Στη σχολική μας

  μονάδα θα επικεντρωθούμε φέτος στην καλ-

  λιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, στοχεύοντας

  κυρίως στην ανάπτυξη της αυτοαντίληψης, αυ-

  τοεκτίμησης και αυτοβελτίωσης των μαθητών,

  στην ανάπτυξη και μεγιστοποίηση της υπευθυ-

  νότητάς τους και στη βελτίωση των διαπροσω-

  πικών τους σχέσεων μέσω της καλλιέργειας

  δεξιοτήτων επικοινωνίας.

 • 2

  Συνεργάτες - Υποστηριχτές του Σχολείου

  Δήμητρα Μέσσιου Επιθεωρήτρια

  Έλενα Τρύφωνος Εκπαιδευτική Ψυχολόγος

  Ειρήνη Σοφοκλέους Συνδετική Λειτουργός

  Γραμματειακό και βοηθητικό προσωπικό

  Ξένια Γαβριήλ Γραμματέας

  Πωλίνα Λακκοτρύπη Επιστάτρια

  Χρυστάλλα Σεραφίδου Επιστάτρια

  Μαίρη Σκούλλου Υπεύθυνη Κυλικείου

  Έμιλη Ιωσήφ Σχολική συνοδός

  Καθημερινή στολή

  Αγόρια: Γκρίζο παντελόνι κοντό ή μακρύ

  Άσπρο πουκάμισο ή φανέλα

  Μπλε τρικό ή μπλε μπουφάν

  Παπούτσια μαύρα

  Κορίτσια: Γκρίζα φούστα

  Γκρίζο παντελόνι μακρύ

  (κατά τους χειμερινούς μήνες)

  Άσπρο πουκάμισο ή φανέλα

  Μπλε τρικό ή μπλε μπουφάν

  Παπούτσια μαύρα

  Γκρίζες ή μπλε φόρμες κατά τους χειμερινούς μήνες και για τα αγόρια και για τα κορίτσια.

  Στολή γυμναστικής:

  Μπλε ή μαύρο παντελονάκι

  Άσπρη φανέλα

  Παπούτσια γυμναστικής

  Γκρίζες ή μπλε φόρμες

  (κατά τους χειμερινούς μήνες)

  Επίσημη στολή:

  Αγόρια Γκρίζο παντελόνι μακρύ

  Άσπρο πουκάμισο

  Μπλε τρικό

  Μπλε γραβάτα

  Παπούτσια μαύρα

  Κορίτσια: Μπλε φούστα

  Άσπρο πουκάμισο

  Μπλε τρικό

  Παπούτσια μαύρα

  Πρόεδρος Ιωσήφ Ηλία, Τάξη Στ΄

  Αντιπρόεδρος Μαριάννα Αναστασίου, Τάξη Ε΄

  Γραμματέας Ορέστης Κρασιάς, Τάξη Στ΄

  Μέλη Στέφανη Κυρμίζη, Τάξη Ε΄

  Μιχαέλλα Χρυσάφη, Τάξη Στ΄

  Εκπαιδευτικό Προσωπικό Μαθητική Στολή

  Μαθητική Αυτοδιοίκηση

  Γεωργία Σκορδή Σιαμμούτη Διευθύντρια

  Έλενα Κιζουρίδου Βοηθός Διευθύντρια,

  Στ΄ Τάξη

  Διγενής Κυριακού Ε΄ Τάξη

  Ηλιάνα Μαλτέζου Δ΄ Τάξη

  Κουμέττος Κατσιολούδης Γ΄ Τάξη

  Σίλεια Περικλέους Β΄ Τάξη

  Αιμιλία Πετροκώστα Α΄ Τάξη

  Ηλίας Ζωνιάς Μαθηματικά Στ΄, Φυσική Αγωγή, Θρη-σκευτικά, Σχεδιασμός και Τεχνολογία

  Θεοσέβεια Ιωάννου Φυσικές Επιστήμες

  Έλενα Κουσιαππή Αγγλικά και Μουσική

  Γεωργία Προεστού Τέχνη

  Μαρία Παπακυριακού Λογοθεραπεύτρια

  Νατάσα Μακρίδου Ειδική Εκπαιδευτικός

 • 3

  Σε περίπτωση ασθένειας ενός μαθητή ειδοποιούνται αμέσως οι γονείς ή ο κηδεμόνας. Σε περί-πτωση ατυχήματος ή τραυματι-σμού ενός μαθητή, ειδοποιού-νται, αμέσως, οι γονείς για να παραλάβουν το παιδί. Σε επεί-γουσες περιπτώσεις καλείται ασθενοφόρο και ειδοποιούνται οι γονείς. Τους μικροτραυματι-σμούς τους επιλαμβάνεται το υπεύθυνο προσωπικό του σχο-λείου.

  • Ονομαστική Γιορτή Αρχιεπισκό-που

  13 Νοεμβρίου

  • Διακοπές Χριστουγέννων

  23 Δεκεμβρίου - 7 Ιανουαρίου

  • Τριών Ιεραρχών

  30 Ιανουαρίου

  • Αγίου Μάρωνα

  9 Φεβρουαρίου

  • Καθαρή Δευτέρα

  19 Φεβρουαρίου

  • Εθνική Επέτειος

  25η Μαρτίου

  • Εθνική Επέτειος

  1η Απριλίου

  • Εργατική Πρωτομαγιά

  1η Μαΐου

  • Πασχαλινές Διακοπές -Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά

  31 Μαρτίου - 15Απριλίου

  • Αναλήψεως

  17 Μαΐου

  • Αγίου Πνεύματος

  28 Μαΐου

  • Αποστόλου Βαρνάβα

  11 Ιουνίου

  • Θερινές διακοπές

  23 Ιουνίου - 9 Σεπτεμβρίου

  Η επισκέπτρια υγείας επισκέπτε-ται το σχολείο και κάνει προλη-πτικές εξετάσεις, όπως έλεγχο βά-ρους, ύψους, έλεγχο ακοής και όρασης, σκολιωμέτρηση και έλεγχο αχρωματοψίας. Με συγκα-τάθεση των γονιών διενεργούνται και εμβολιασμοί, ενώ θα γίνουν και διαλέξεις στα παιδιά. Η επι-σκέπτρια υγείας του σχολείου μας είναι η κ. Αργυρούλα Θεμιστο-κλέους. Μπορείτε να επικοινωνή-σετε μαζί της μέσω της Διεύθυν-σης του σχολείου.

  Στο σχολείο μας λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη μας είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, στον οποίο τα παιδιά μας έχουν την τύχη να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον κόσμο των βιβλίων μέσα από μια αρκετά μεγάλη συλλογή βιβλίων. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί και τα διαλείμματα σε συνεργασία με εθελοντές μαθητές της Στ΄ τάξης.

  Οι μαθητές δεν ενδείκνυται να φορούν στο σχολείο ρολόγια ή κοσμή-ματα μεγάλης αξίας. Δεν πρέπει να φέρνουν παιχνίδια ή ηλεκτρονικά. Απαγορεύονται, επίσης, τα κινητά τηλέφωνα.

  Σχολικές Αργίες

  Βιβλιοθήκη

  Ατύχημα ή ασθένεια

  Σχολιατρική Υπηρεσία

  Ασφάλεια Προσωπικών Αντικειμένων

  Το σχολείο πρέπει να ενημερώνεται έγκαιρα για απουσίες (π.χ. από την προηγούμενη μέρα ή το πρωί της μέρας που θα απουσιάζει το παιδί). Κάθε απουσία παιδιού από το σχολείο πρέπει να δικαιολογείται με γραπτή ή προφο-ρική βεβαίωση του γονιού ή του κηδεμόνα.

  Για πολυήμερες απουσίες, για λόγους υγείας, απαιτείται η προσκόμιση πιστο-ποιητικού γιατρού.

  Όταν για κάποιο λόγο θα πρέπει να αποχωρήσουν τα παιδιά από το σχολείο (ασθένεια, ραντεβού για ιατρική εξέταση κ. ά.), θα πρέπει να συμπληρώνεται γραπτή άδεια εξόδου στη γραμματεία του σχολείου.

  Απουσίες μαθητών

 • 4

  Σχολικές Εκδηλώσεις

  • Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων

  • Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1η Οκτωβρίου

  • Γιορτή της σημαίας και της 28ης Οκτωβρίου

  • Ημέρα Ανακήρυξης του Ψευδοκράτους, 15 Νοεμβρίου

  • Ημέρες Μνήμης Αγώνων και Θυσιών για την προάσπιση της Δημοκρατίας (17 Νοεμβρίου, Πολυτεχνείο)

  • Ημέρα Μνήμης και Τιμής των μαχητών της Αντίστασης, 7 Δεκεμβρίου

  • Ημέρα Ανεξαρτησίας του Λιβάνου, 22 Νοεμβρίου

  • Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 13 Δεκεμβρίου

  • Ημέρα Ονομαστηρίων Εθνάρχη Μακαρίου, 19 Ιανουαρίου

  • Εορτασμοί για τη μέρα του Αγίου Μάρωνα - Ημερίδα

  • Γιορτή του Δέντρου

  • Γιορτή των Γραμμάτων, 30 Ιανουαρίου

  • Εθνικοί επέτειοι 25ης Μαρτίου και 1ης Απριλίου

  • Ημερίδα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

  • Τελική Γιορτή

  Γιορτές που παρουσιάζονται στους γονείς είναι:

  • Γιορτή των Χριστουγέννων και γιορτή για τη λήξη των μαθημάτων.

  • Στο σχολείο η παιδονομία γίνεται, ανελλιπώς, όλα τα διαλείμματα.

  • Ετοιμάστηκε σχέδιο Πολιτικής Άμυνας που προβλέπει εκκένωση και πυρόσβεση του σχολείου σε συνερ-γασία με άλλους φορείς. Θα γίνουν ασκήσεις τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρο-νιάς.

  • Θα καλυφθούν θέματα οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο του μαθήματος της Αγωγής Ζωής.

  Ασφάλεια

  Πειθαρχία

  • Ο Διδασκαλικός Σύλλογος σε συνεργασία με τη μαθητική κοινότητα, προχώρησε στη σύνταξη του κώδι-κα συμπεριφοράς, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους μαθητές και τους γονείς. Ο κώδικας περιλαμ-βάνει κανόνες σωστής συμπεριφοράς, αλλά και αναφορά στις συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησής του, και επιβραβεύσεις σε ξεχωριστές συμπεριφορές.

 • 5

  Επισκέψεις Γονέων - Ωρολόγιο Πρόγραμμα

  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  1η 7:45 - 8:25

  2η 8:25 - 9:05

  Διάλειμμα 9:05 - 9:25

  3η 9:25 - 10:05

  4η 10:05 - 10:45

  Διάλειμμα 10:45 - 10:55

  5η 10:55 - 11:35

  6η 11:35 - 12:15

  Διάλειμμα 12:15 - 12:25

  7η 12:25 - 1:05

  Στο σχολείο μας λειτουργεί και φέτος ο θεσμός του Προαιρετικού Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Η χρησιμότητα του θεσμού αυτού είναι σήμερα πλατιά αποδεχτή, γιατί μεταξύ άλλων: βοηθά στην ολό-πλευρη καλλιέργεια και ανάπτυξη του παιδιού, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να τύχουν καθοδήγησης από δασκάλους και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, εμπλουτίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα με θέματα που ικανοποιούν ειδικά ενδιαφέροντα των παιδιών, αλλά και με δραστηριότητες που προάγουν την κοι-νωνικοποίησή τους, τη δημιουργικότητα, τη φιλαναγνωσία, την ερευνητική διάθεση, την αισθητική καλ-λιέργεια και τις πρακτικές ικανότητες των παιδιών.

  Συγκεκριμένα, στο σχολείο μας, το απογευματινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • τη διεκπεραίωση της κατ’ οίκον εργασίας με την καθοδήγηση των δασκάλων των παιδιών,

  • ατομική βοήθεια και ενισχυτική διδασκαλία σε παιδιά με σοβαρά μαθησιακά προβλήματα,

  • την ενασχόληση των παιδιών με δημιουργικές εργασίες σε θέματα ενδιαφερόντων, όπως το μάθημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που στόχο έχει οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας και να εξοικειωθούν με βασικά λογισμικά προγράμματα, των Αγγλικών, της Λογοτεχνίας, της Τέχνης, της Αγωγής Ζωής, του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και τη συμμετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

  Τα παιδιά, επίσης, διδάσκονται την Κυπριακή Μαρωνίτικη Αραβική.

  Γεωργία Σκορδή Σιαμμούτη Μετά από ραντεβού

  Έλενα Κιζουρίδου Τετάρτη 8:25 - 9:05

  Ηλίας Ζωνιάς Τετάρτη 8:25 - 9:05

  Διγενής Κυριακού Παρασκευή 11:35 - 12:15

  Ηλιάνα Μαλτέζου Πέμπτη 7:15 - 8:25

  Κουμέττος Κατσιολούδης Παρασκευή 10:55 - 11:35

  Σίλεια Περικλέους Δευτέρα 12:25 - 1:05

  Αιμιλία Πετροκώστα Τρίτη 9:25 - 10:05

  Έλενα Κουσιαππή Τετάρτη 12:25 - 1:05

  Ολοήμερο Σχολείο

  Η σχολική τσάντα περιέχει, μόνο, τα βιβλία που τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν στα μα-θήματα σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας, για να αποφεύγε-ται το υπερβολικό βάρος. Βιβλία που δε χρειάζονται, να μένουν στο σπίτι. Τα παιδιά πρέπει:

  • να έχουν ντυμένα και περιποιημένα τα τετράδια και τα βιβλία τους,

  • να έχουν φάιλ για τα συμπληρωματικά φυλλά-δια των μαθημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες των δασκάλων τους,

  • μέσα στην τσάντα να έχουν τα βιβλία, τα τε-τράδια, την κασετίνα, τα φάιλ κλπ.

  • να έχουν πάντα μαζί τους το φάιλ των ανακοι-νώσεων που τους δόθηκε.

  Σχολική Τσάντα

 • 6

  Το σχολείο μας είναι περιφερειακό, γι’ αυτό οι περισσότεροι μαθητές μας έρχονται από διάφορα μέρη της Λευκωσίας. Πιο κάτω είναι τα ονόματα και τα τηλέφωνα των οδηγών.

  1. Χαράλαμπος Ευαγγέλου 99680934

  2. Κώστας Νικολάου 99689621

  3. Γιώργος Πούρπουρας 99765291

  4. Ιωσηφίνα Μιχαήλ 99009108

  5. Πέτρος Φτανός 99354685

  Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων

  Αιμίλιος Ταννούσης Πρόεδρος

  Πέτρος Κατσιολούδης Αντιπρόεδρος

  Αντώνης Βιολάρης Γραμματέας

  Πέτρος Μάρκου Ταμίας

  Βαλεντίνα Αναστασίου Βοηθός Ταμία

  Ισαβέλλα Αραούζου Μέλος

  Μιχάλης Πεκρής Μέλος

  Σιάρπελ Φραγκίσκου Μέλος

  Μάριος Ζωνιάς Μέλος

  Μιλένα Καπιρή Μέλος

  Μαριλένα Χατζηρούσου Μέλος

  Σχολική Εφορεία

  Μεταφορά Παιδιών

  Ιωσήφ Ιωσήφ Πρόεδρος Ελένη Σκούλλου Μέλος

  Παναγιώτης Ηλία Αντιπρόεδρος Μαρία Χρυσάφη Μέλος

  Γεωργία Καφετζή Γραμματέας Ιωσήφ Σιαμμούτης Μέλος

  Μιχάλης Ταννούσης Ταμίας Μαρία Κλεάνθους Μέλος

  Γιώργος Φτανός Βοηθός Γραμματέας Αντώνης Μουστάκας Μέλος

  Ηλιάνα Ταννούση Βοηθός Ταμίας Βαλεντίνα Αναστασίου Μέλος

  Αντώνης Φραντζιάς Μέλος Αντώνης Σιαμμούτης Μέλος

  Christofer Φελλάς Μέλος

 • 7

  Συνεργασία με το Collège des Nôtres Danes Hazmieth, Λίβανος

  Από τον κέδρο του Λιβάνου στον κέδρο της Κύπρου

  Μετά την αδελφοποίηση του σχολείου μας με το σχολείο Collège Notre

  Dame De Soeurs Antonines του Λιβάνου, σχεδιάστηκε από κοινού η δράση

  με τίτλο «Από τον κέδρο του Λιβάνου στον κέδρο της Κύπρου», με στόχο τη διατήρηση και ενδυνάμωση της μαρωνίτικης κουλτούρας και την ανά-δειξη κοινών πολιτισμικών στοιχείων. Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων τα παιδιά της Στ΄ τάξης θα εμπλα-κούν σε δραστηριότητες στο μάθημα των Αγγλικών. Τα παιδιά θα ανταλ-λάξουν γράμματα και κάρτες και θα κάνουν κοινές δραστηριότητες για την παρουσίαση ενός μιούζικαλ. Προγραμματίζεται επίσκεψη των παι-διών από τον Λίβανο, τον Ιούνιο.

  Περιβαλλοντική Πολιτική

  Φροντίζω τον εαυτό μου - Τρέφομαι σωστά και γυμνάζομαι συχνά

  Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

  Συνεχίζεται και φέτος το πρόγραμμα «Φροντίζω τον εαυτό μου, τρέφομαι σωστά και γυμνάζομαι συχνά», σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Φυσικοθεραπείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Στόχος του προ-γράμματος είναι τα παιδιά να κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η υγιεινή διατροφή και η καθημερινή άσκηση στη διατήρηση της υγείας τους, αλλά και στη σωστή ανάπτυξή τους.

 • 8

  Μνήμες που έγιναν ιστορία και ιστορίες που έγιναν μνήμες

  Πύλη Πάφου του χθες

  Κατά τη φετινή χρονιά προγραμματίζεται project στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για ενδυνάμωση της μαρωνίτικης ταυτότητας, αλλά και ανάδειξη της κοινής ιστορίας του τόπου μας, μέσα από καταγραφή προφορικής ιστορίας. Θα γίνει προσπάθεια για αναβίωση μιας γειτονιάς που έσβησε ο χρόνος, μια προ-σπάθεια χαρτογράφησης των δρόμων της, ένα ζωντάνεμα των ανθρώπων της μέσα από την καταγραφή ιστοριών αυτών που έζησαν σε αυτή, που αποτελούσαν μέρος αυτής, μικρό ή μεγάλο… Ένα μωσαϊκό ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής, διαφορετικού θρησκεύματος, με ένα κοινό σημείο αναφοράς, ένα σταυροδρόμι οδών, ένα συναπάντημα διαφορετικό… Πύλη Πάφου του χθες. Μια συνεργασία με το Δη-μοτικό Σχολείο Ναρέκ και άλλα σχολεία και τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου.

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΩΝΑ 20 2304 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ 22 383820

  ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΟ – ΦΑΞ 22 443021

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ [email protected]

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ dim-ag-maronas-lef.schools.ac.cy

  Σκοπός μας είναι να γνωρίσουν οι μαθητές μας την κατεχόμενη γη μας, να διατηρήσουν ζωντανή τη μνή-μη και να ενισχύσουν την πίστη, την ελπίδα και την πεισμονή για επιστροφή. Πιο συγκεκριμένα:

  Να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους, όπως αυτά παρουσιάζονται σε διεθνείς διακηρύξεις.

  Να γνωρίσουν, να κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και να σέβονται όλα τα στοιχεία (παραδόσεις, στάσεις, αξίες, ήθη και έθιμα) που συνέβαλαν στην εθνική και φυσική επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, αλλά και των Μαρωνιτών, κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης ιστορίας τους στο νησί.

  Να γνωρίσουν το πολυποίκιλο της σύνθεσης της κυπριακής κοινωνίας και να εργάζονται για την αρμονική συμβίωση όλων των κατοίκων.

  Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και αξίες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τον ελεύθερο και δημοκρατικό άνθρωπο (σεβασμός των άλλων, αποδοχή της διαφορετικότητας, ελευθερία σκέψης, σε-βασμός εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας των άλλων, κ.λπ.).

  Να γνωρίσουν την ιστορία της πατρίδας μας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και να αντλήσουν διδάγμα-τα από τους αγώνες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  Να αναδεικνύουν τις αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ενσυναίσθησης, της πολυπρισματικότητας και της αλληλεγγύης.

  Να διεκδικούν, με ειρηνικά μέσα, μια Κύπρο απαλλαγμένη από την κατοχή και να προωθούν την επίτευξη της επανένωσης της πατρίδας μας και την ειρηνική συμβίωση μεταξύ όλων των κοινοτήτων.

  Να γνωρίσουν τα μαρωνίτικα χωριά πριν την εισβολή και τις οδυνηρές συνέπειες, που απέφερε η τουρκική εισβολή στην κατοπινή πορεία των Μαρωνιτών στην προσφυγιά, αλλά και στα κατεχόμενα τέσσερα χωριά (νεκροί, πρόσφυγες, εγκλωβισμένοι, αγνοούμενος).

  Γνωρίζω, δεν ξεχνώ, διεκδικώ