Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

of 28 /28
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  Αριθ. 94590/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 5 περ. 1 και παρ. 14 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρ υθμίσεις για την έρευ- να και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο ι΄  του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτε- ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 45  του Ν. 4264/2014 ( Α΄ 118) σε συνδυασμό με την παρ. 17  του ιδίου άρθρου . 3. Την υπαριθ. Φ2/79006/Δ4/17-05-2016 (Β΄ 1481) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση και συ- μπλήρωση της υ π' αριθ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: "Ωρολόγιο Πρόγραμμα  των μα θημάτων Γ ενικής Π αιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄  τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά ΕιδικότηταΤομέα Ομάδας Προσανατολισμού"». 4. Την υπαριθ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β΄ 1567) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Προγραμμά-  των μαθη μάτων Γ ενικής Παι δείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παι- δείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων  των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)». 5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2  του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρό-  τυπων Πειραματικών Σχολείων/Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου  Τεχνολογίας Υπολογιστών κ αι Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί- ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 7. Την υπα ριθ. 17/26-05-2016 πράξη του Δ.Σ. του Ιν- στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). 8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114). 9. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου  της Κυβέρνησης, Υπουργών , Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείτ αι δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο- λογισμού, αποφασίζουμε: Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής: ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671 19233 Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.06.10 20:51:00 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio Signature Not Verified

Embed Size (px)

Transcript of Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

Page 1: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 1/28

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 94590/Δ2

Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 5 περ. 1 και

παρ. 14 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευ-να και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 εδάφιο ι΄ του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπωςαντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) σε συνδυασμό με την παρ. 17 του ιδίου άρθρου.

3. Την υπ’ αριθ. Φ2/79006/Δ4/17-05-2016 (Β΄ 1481)υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση και συ-μπλήρωση της υπ' αριθ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β΄ 1053)υπουργικής απόφασης με θέμα: "Ωρολόγιο Πρόγραμμα

των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης ΕσπερινώνΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄

τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα ΟμάδαςΠροσανατολισμού"».

4. Την υπ’ αριθ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β΄ 1567)υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγιο Προγραμμά-

των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και

Επιλογής της Α΄ Τάξης και των μαθημάτων Γενικής Παι-

δείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων

των Τομέων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016

(Α΄ 83)».

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2

του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρό-

τυπων Πειραματικών Σχολείων/Ίδρυση Ινστιτούτου

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Την υπ’ αριθ. 17/26-05-2016 πράξη του Δ.Σ. του Ιν-στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114).

9. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου

της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών

και Υφυπουργών».

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν

προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο-

λογισμού, αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού

Λυκείου ορίζονται ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671

19233

Digitally signed byVARVARA ZACHARAKIDate: 2016.06.10 20:51:00EESTReason: Signed PDF(embedded)Location: Athens, EthnikoTypografio

Signature NotVerified

Page 2: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 2/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19234 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1

,

,

),

04, 06), 10, 11)

-

..

-

-

..

Ι. ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ Α΄, Β΄ και Γ΄ ΤΑΞΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑ-ΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ.

Page 3: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 3/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19235 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

.

-

.

,

(04, 07, 08, 09, 10, 11,

21, 24, 25, 33, 37, 39)

12 (05, 06, 10),

08, 09)

),

12.02,

18 (01, 26, 27, 28, 29, 34)

30, 36)

31)

02

1

,

,

Page 4: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 4/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19236 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1 ,

.08

,

(01, 02, 03, 04)

1

.

1.

1. (04, 05),

(12,13,14,15,16,

17,30,36)

2. (04, 05),

(12,13,14,15,

16,17,30,36),

(32,33,34,36)

3.

,

(13,14,15,16,17,30,36)

4.

,

(12,14,15,16,17,30,36)

5.

(12,13,14,15,17,30)

6.

(12,13,14,16,17,30,36)

7. 05),

(16,

(12,13,14,15,17,36)

8. 06

Page 5: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 5/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19237 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1.

18 (02, 03, 35, 40)

(10, 11)

2.

40)

3. ,

1 (10, 11)

4.

(Logistics)

03, 35, 40)

5.

EXCEL)

03, 35,

6. -

-

7.

8.

3.

1.

02, 03),

05, 11)01 (01, 05)

2.

03),

17 (01, 05, 11),

01.05

3. -

* 02, 03)

17 (01, 05, 11)01 (01, 05)*

4.

17 (01,05),01.05

(02, 03)

17.11

5.

I*

02, 03)

17 (01, 05, 11)

01 (01, 05)*

6.

02, 03)

17 (01, 05, 11)

7.

*

.

Page 6: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 6/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19238 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1. 12.02,

(01, 26, 27, 28, 29, 44)

38)

2. 12 (01, 02, 03)

17 (01, 05)

18 (01, 26, 27, 28, 44)

08

3. 12.02,

18 (01, 26, 27, 28, 29)

20, 38, 44)

4. 12.02

29),

01 (12, 14, 17, 25)

20, 38, 44)

5. (01, 20, 26, 27, 28,29, 44)

25)

6.

18 (01, 26, 27, 28, 29) 01 (12, 14, 17)

18.20 18 (27, 28)

26, 27,

01.25

1.

10),

(03,07,04,08,09)

2.

(03, 07),

)

3. -

*

06),

(03,07,04,08,09)

4.

(06, 10),

08, 09),

)

20

5.

06),

(03,07,04,08,09)

07)

6. 06, 10),

(03,07,04,08,09),

07)

7.

Page 7: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 7/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19239 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1. -

12),

)

28)

2.

12)

3.

12),

4.

,12),

01 (03,04,09,28)

5.

,

04,08,09)

01.07

6.

1.

,

09)

2. 12 (06, 10),

(04, 08, 09),

13

3. ,

09)4.

5.

6.

7.

Page 8: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 8/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19240 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1. -

,

21,24,25,39)

2.

,

(04,07,08,09,10,11,

21,24,25,33,37,39)

3.

,

(04,07,08,09,10,11,

21,24,25,33,37,39)

4.

,

(04,07,08,09,10,11,

21,24,25,33,37,39)

5.

,

(04,07,08,09,10,11,

21,24,25,33,37,39)

6.

1. *

,

03,06),

0,11,21,37,39)

2. .06

10, 11),

3.

,

08

4.

,

5. 18.24

6.

.03 , 02, 06),

7.

8.

,

(02, 03),

07

9. 18.05,

Page 9: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 9/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19241 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1.

1.

2. 12 (06, 10),

,

3.

4.

12 (06, 10),

5.

,

6.

1.

2. 12 (06, 10),

3.

,

4.

5.

,

6.

Page 10: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 10/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19242 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1.

2. 12 (06, 10),

3.

12 (06, 10),

4.

12 (06, 10),

5.

,

6.

1. ,

),

(18, 31, 32)

2. 11),

),

TE01.04

,

3. -

,

12),

(18, 31, 32),

4.

07, 11) )

(18, 31, 32)

TE01.02

5.

12)

(18, 31, 32)

)

Page 11: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 11/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19243 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1. ,

),

(18, 31, 32)

2.

07, 11),

)

,

,

TE01.02

3.

,

12),

TE01.02

12.08,

(18, 31, 32),

4. - ,

12),

TE01.02

,

,

(18, 31, 32),

5.

,

12),

TE01.02

12.08

(18, 31, 32)

6.

12)

1. ,

),

1, 32)

2. 11),

),

TE01.04

,

TE01.02

3. 11), ),

TE01.04

12.08, ,

TE01.02

4.

,

, 07),

,

5.

,

12),

18 (18, 22, 31, 32),

Page 12: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 12/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19244 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1. ,

),

2. ,

),

(15, 18, 31, 32),

TE01 (02, 03)

3. ,

),

(15, 18, 31, 32),

TE01 (02, 03)

4.

,

),

(15, 18, 31, 32)

1. , 12),

2. ,

),

8 (18, 31, 32),

TE01.28

TE01 (02, 03)

3.

,

),

),

TE01.28

TE01 (02, 03)

4.

, ),

)

5.

,

,

07, 08)

,

TE01.28

TE01 (02, 03)

Page 13: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 13/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19245 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1.

06, 10),

2. 06, 10),

,

)

3.

,

,

4.

E12 (05, 06,10),

E17 (04, 08, 09),

TE01(06, 07)

,

01.13

5. -

,

6.

,

, 09),

,

7),

1. .05,

(03, 07)

,

09)

2. ,

)

3. ,

,

4.

(05, 06, 10),

(03, 07),

5.

,

),

Page 14: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 14/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19246 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1. 12.05,

(03, 07)

,

09)

2. 06, 10),

,

)

3.

(06, 10),

,

4. ,

,

),

5.

-

(05, 06, 10),

(03, 04, 07,

08, 09),

(06, 07)

6. (05, 06, 10),

(03,04,07,08,09),

(06, 07)

,

1.

06, 10),

09)

,

)

2. 06, 10),

,

)

3.

,

,

4.

,

09),

TE01.07

E19, E20

5. -

,

6.

06, 10),

7 (04, 08, 09),

07

,

),

Page 15: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 15/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19247 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

3.

1.

,

17 (01,05,11)01 (01, 05)

2.

,

17 (01,05,11)

3.

,

17 (01,05,11),

01 (01,05)4.

*

,

17 (01,05,11)

01 (01, 05)*

5.

I*

,

17 (01,05,11), 01 (01,05)*

6.

,

17 (01,05,11)01.05

*

.

2.

1. ,

40)

2. ,

,

3. ,

4. ,

11)

, 40)

5.

,

6. II

Page 16: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 16/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19248 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1. ,

40)

2. ,

,

3.

(Logistics)

,

,

TE01 (10, 11)

4.

,

,

TE01 (10, 11)

5. , (10,11)

, 40)

6.

1. ,

40)

2. ,

3. ,

TE01 (10, 11)

03, 35)

4.

,

TE01 (10, 11)

5.

, 40)

6. II

1. ,

35,40)

2. ,

,

3. ,

(10,11)

,

4.

03, 40)5. II

6.

Page 17: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 17/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19249 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1.

,

13, 14, 15, 16,

30, 36)

2.

,

,

14, 15, 16, 17,

30, 36)

3.

, ,

33)

, 14, 15, 16, 17,

36)

4.

,

,

,

14, 15, 16, 17,

30, 36)

5.

,

,

13, 14, 16, 17,

30, 36)

6.

1.

,

13, 14, 15, 16,

30, 36)

2

,

,

14, 15, 16, 17,

30, 36)

3.

,

,

13, 15, 16, 17,30, 36)

4.

,

,

,

14, 15, 16, 17,

30)

5.

,

,

,

14, 15, 16, 17,

30)

6.

Page 18: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 18/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19250 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1.

,

13, 14, 15, 16,

30, 36)

2.

,

30)

,

(12,13,14,15,16,17,36)

3.

,

,

,

(12,13,14,16,17,30,36)

4.

, 30)

32, 33)

,

(13,14,15,16,17,36)

5.

,

(12,13,14,15,17,36),

6.

1.

,

13, 14, 15, 16,

30, 36)

2.

,

,

13, 14, 15, 16,

17, 30)

3. -

,

,

,

(12,14,15,16,17,30)4.

-

,

,

(13,14,15,16,17,30)

5.

,

,

17, 30)

6.

Page 19: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 19/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19251 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1.

2. ,

,

,

3.

,

4.

5. ,

,

6.

1. ,

,

(18, 31, 32)

2. II ,

,

18, 31)

TE01 (02, 03)

3. II

,

06),

(02, 03)

4.

II

,

5. ,

,

(01,02)

6.

Page 20: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 20/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19252 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

- -

1. -

(01,02,03,06),

(07,10,11,21,

24,25,39)

8 (04,08,09,33,37)

2. 06),

(10, 11)

(02, 03),

(07,37,39)

3. .06, (10, 11) ,

4. -

06)

(10, 11)

(02, 03),

(09, 33, 39)

5. ,

,

07,09,11,33,39),

6. -

(01, 06)

(11, 10) (07,09,33,37,39)

-

1. -

(01,02,03,06),

(07,10,11,21,

24,25, 39)

(04,08,09,33,37)

2. *

,

(02, 03, 06),

(10, 11)

3. *

,

(02, 03, 06),

8 (10, 11, 37, 39)

4.

*

,

(02, 03, 06),

5. *

(02, 06)

6. ,

(02, 03, 06)

(37, 39)

Page 21: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 21/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19253 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1. -

(01, 02, 03, 06),

(07,10,11,21,24,25,39) (04,08,09,33,37)

2.

.33

(09, 24),

3.

4.

(09, 33) (01,06)

(04, 10, 11, 24, 39)

5. ,

,

07,09,10,11,24,39)

6. ,

1. -

(01,02,03,06),

(07,10,11,21,24,25,39)

(04,08,09,33,37)

2. ,

3. ,

4. ,

5.

25)

,

10, 21)

Page 22: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 22/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19254 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1. -

(01, 02, 03, 06),

33,37)

2. ,

3.

,

4. ,

(02, 03, 06),

1. -

(01, 02, 03, 06)

(07,10,11,21,

24,25,39)

(04,08,09,33,37)

2.

(02, 03)

(07, 08)

3.

4.

(02, 06)

(07, 08)

5.

(02, 03, 06)

(07, 10, 25)

6.

,

(07, 08),

Page 23: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 23/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19255 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1. -

(01, 02, 03, 06)

(07,10,11,21,

24,25,39)

(04,08,09,33,37)

2. ,

E01 (20, 29)

3. (01, 02)

(07, 04)

4. .03

(01, 02, 06)

10, 11)

5. .03 (01, 02, 06)

(07, 10, 11, 39)

6. (01, 02, 06)

(07, 10, 11, 39)

-

1.

2. (01, 02, 03, 06),

(07,10,11,21,25,39)

3. .04 (19, 20)

4.

(19, 20)

5.

6. -

(19, 20)

Page 24: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 24/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19256 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1.

2. (01, 02, 03, 06),

(07, 10, 11, 21,

25, 39)

3.

4.

5.

1.

2.

3.

,

4.

5.

6. 26, 27, 28, 29)

Page 25: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 25/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19257 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1.

,

18 (01, 26, 27, 28)

7 (01,05,11),

,

2. -

26, 27, 28)

,

3. -

,

26, 27, 28, 29)

4.

26)

18 (27, 28),

01.14

5.

26)

18 (27, 28),

6. 26)

1. -

26, 27, 28,29)

2. , 27, 28)

29)

3.

,

26, 27, 29)

4.

18 (01, 26, 27),

5.

,

26, 27)

05)

1.

02, 03),

26, 27, 28)

05, 11),

2. -

,

26, 27, 28)

3. -

,

26, 27, 28, 29)

4.

,

26, 27, 28, 29)

5.

- ,

18.27

6. 28, 34)

18 (01, 26, 29)

Page 26: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 26/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19258 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

1.

2. -

8,

26, 27, 28)

3. -

,

26, 27, 28,29)

4. 18.34

,

5.

, 5

6. -

,

1.

.20 ,

2.

.20 ,

(01, 05, 11),

3.

.20,

4.

20

5.

12, . 20

6.

.20

1. 02, 03),

18 (01, 26, 27,28)

05, 11),

,

2.

.20 ,

(01, 05, 11),

3. 44

4. 44 5. , .44

6. .05,

.44

Page 27: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 27/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19259 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευ- τικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με ταμαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν τουποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές

ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματαδεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα

είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οιώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει ναυπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.

Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α΄ ανάθε-σης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότη- τας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς

στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσειςεκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων μεοργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποί-οι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α' ανάθεση.

Γ. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ01, από τα μαθήματα

που αναφέρονται στην παρούσα ως Α΄ ή Β΄ ανάθεση,διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδια-στικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτώνμαθημάτων.

Δ. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμή-μα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι καιδώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώσε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών απόδεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευ- τικούς.

Ε. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του

τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακο-

λουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται

από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό πα-

ρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνωδιεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

ΣΤ. Η διδασκαλία σχεδιαστικών μαθημάτων και μα-

θημάτων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. τα οποία πραγματο-

ποιούνται στα εργαστήρια πληροφορικής σε τμήμα με

αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι

(16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα

με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά

(17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.

Ζ. Οι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων ΠΕ18 (01, 26, 27,

28, 29) των ΕΠΑΛ μπορεί να διατίθενται σε σχολικές μο-

νάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την διδασκα-λία του μαθήματος των Εικαστικών.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο ταθέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος

2016 - 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Page 28: Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

7/26/2019 Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ 2016_2017.pdf

http://slidepdf.com/reader/full/-20162017pdf 28/28

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19260 Τεύχος Β’ 1671/10.06.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας τηςΚυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο τοοποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη- τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη τωνεκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται μεαυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-

στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τησυμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας σταΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚαπό 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ήμέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.e[email protected] με χρήσηπροηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-

εύθυνση [email protected] με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε-να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, τηνπώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί- τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίεςσχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα πουπληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του ∆ηµοσίου και των φορέων του

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσεικαι να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλουςαλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

E

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)

Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία

της ιστοσελίδας: [email protected]

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων

εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:

[email protected]

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο

και αλληλογραφία: [email protected]