Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

40
ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ E Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.10.18 10:25:01 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Transcript of Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

Page 1: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

E Signature Not Verified

Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.10.18 10:25:01 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Page 2: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 3: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 4: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 5: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 6: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 7: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 8: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 9: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 10: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 11: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 12: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 13: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 14: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 15: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 16: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 17: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 18: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 19: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 20: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 21: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 22: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 23: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 24: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 25: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 26: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 27: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 28: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 29: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 30: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 31: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 32: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 33: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Page 34: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ Π

αξ

άξ

ηε

κα

Ι

Βα

ζκ

νιν

γηθ

ά θ

ξηη

ήξ

ηα Τ

πν

κέη

ξν

π 6

.1 «

Δγθ

αηά

ζηα

ζε

Νέω

λ Γ

εωξ

γώ

λ»

ΑΡ

ΥΗ

ΚΡ

ΙΣΗ

ΡΙΟ

Τ

ΑΞ

ΙΟΛ

ΟΓ

Η

Η

1.

π

λάθ

εηα

/επ

άξ

θεη

α ε

πα

γγει

κα

ηηθ

ώλ

πξ

νζ

όληω

λ ή

εξγα

ζηα

θή

ο

εκπ

εηξ

ίαο

Α/Α

Κ

ΡΙΣ

ΗΡ

ΙΟ

ΑΝ

ΑΛ

Τ

Η Σ

ΙΜΩ

Ν –

ΚΑ

ΣΑ

Σ

Α

Η

ΚΡ

ΙΣΗ

ΡΙΟ

Τ

ΒΑ

ΡΤ

ΣΗ

Σ

Α

(%)

ΜΟ

ΡΙΟ

ΓΟ

ΣΗ

Η

(θιίκ

αθ

α 0

-10

0)

ΝΑ

Ι 1

00

1.1

Αμη

νιν

γεί

ηα

η θ

αη

βα

ζκ

νιν

γεί

ηα

η ν

βα

ζκ

όο

ζπ

λά

θεη

αο

θα

η επ

άξ

θεη

αο

ηω

λ

επα

γγει

κα

ηηθ

ώλ

πξ

νζ

όληω

λ

ηω

λ α

ξρε

γώ

λ εθ

κεη

αιιεύ

ζεω

λ

Κα

ηνρή

Πηπ

ρίνπ-Σ

ίηινπ

πν

πδώ

λ Γ

εωηε

ρληθ

ήο

Κα

ηεύζπλζ

εο

αλώ

ηεξν

ή ί

ζν

κε

επίπ

εδν

5 η

νπ Δ

ζλη

θν

ύ

Πια

ηζίν

π Π

ξν

ζόληω

λ

10

%

ΟΥ

Ι 0

ΝΑ

Ι 1

00

2

.

πκ

κεη

νρή

ζε

ζπ

ιιν

γηθ

έο

δξ

άζ

εηο

ή

πν

ηνηηθ

ά

ζπ

ζηή

κα

ηα

2.1

Αμη

νιν

γεί

ηα

η θ

αη

βα

ζκ

νιν

γεί

ηα

η ε

αξ

ρηθ

ή

ζπ

κκ

εην

ρή

ζε

ζπ

ιιν

γηθ

έο

δξ

άζ

εηο

πκ

κεη

νρή

ζε

Οκ

άδεο

ή Ο

ξγα

λώζ

εηο

πα

ξα

γωγώ

λ

2%

ΟΥ

Ι 0

ΝΑ

Ι 1

00

3.1

Αμη

νιν

γεί

ηα

η ην

εηή

ζην

εηζ

όδ

εκ

α θ

αη

πξ

ηκνδ

νηεί

ηαη

ε

ελίζ

ρπ

ζε

αξ

ρε

γώ

λ κ

ε ρα

κε

ιό

εηή

ζην

εηζ

όδ

εκ

α

Αην

κηθ

ό ε

ηήζ

ην ε

ηζό

δε

κα

έω

ο θ

αη

7.5

00

επξώ

πό

θά

ζε

πε

γή)

θα

η ν

ηθν

γελεη

αθό

εηή

ζην

εηζ

όδε

κα

έω

ο θ

αη

20

.000

επξώ

πό

θά

ζε

πε

γή)

6%

ΟΥ

Ι 0

ΝΑ

Ι 1

00

3. Δ

ηζν

δε

κα

ηηθ

ά

θξ

ηηή

ξηα

3.2

Αμη

νιν

γεί

ηα

η ε

πξ

νε

γν

ύκ

ελε

ηδηό

ηε

ηα

αλέξ

γν

π η

ωλ

αξ

ρε

γώ

λ εθ

κεη

αιιεύ

ζεω

λ

Αλεξ

γία

πά

λω α

πό

1 έ

ηνο

πξηλ

απ

ό η

ελ έ

λα

ξμε

πξώ

ηεο

εγθ

αηά

ζηα

ζε

ο 6

%

ΟΥ

Ι 0

ΝΑ

Ι 1

00

4

.

Υα

ξα

θηε

ξηζ

ηηθ

ά

πεξ

ηνρώ

λ 4

.1

Αμην

ιν

γν

ύληα

η ηα

ρα

ξα

θηε

ξηζ

ηηθ

ά η

νπ

ηό

πνπ

κό

ληκ

εο

θα

ηνηθ

ίαο

ηω

λ

αξ

ρε

γώ

λ εθ

κεη

αιιεύ

ζεω

λ

(νξ

εηλό

ηε

ηα

θα

η

λεζ

ηωηηθ

όηε

ηα

)

Νε

ζηά

κε

πιε

ζπζ

κό

έω

ο θ

αη

3.0

00

θά

ηνηθ

νη

ή Ν

εζ

ηά

πν

π α

λή

θνπλ ζ

ε κ

ε λ

εζ

ηωηη

θέο

πεξ

ηθέξ

εηεο

ή Π

εξην

ρέο

πν

π ρ

αξα

θηε

ξίδ

νληα

η ω

ο Ο

ξεη

λέο

ζύκ

θω

λα

κ

ε ηε

λ

Οδε

γία

75

/26

8/Δ

ΟΚ

ή ζ

πλδπα

ζκ

όο

απηώ

λ

7%

ΟΥ

Ι 0

Page 35: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

πα

ξα

γω

γηθ

ή δ

πλα

κηθ

όηε

ηα

εληζ

ρύ

νληα

η α

πηέο

κε

κέζ

ε

1 B

a9µ

oA

oyE

ira

ri c

ruvE

crp

op

a µ

6vo

crE

f.v

a ro

µf.

a ,

ro r

o K

p r

p o

nai

pvE

µ6

vo µ

ia r

µ

Ka

OEv

µn

op

ou

v va

a9

po

io

vra

O a

po

pEr

Kf.

c r

µf.

c ro

u K

p r

rip

iou

.

10

0

50

25

-10

0

50

80

10

0

50

-10

0

5%

12

%

10

%

8%

Σν

πηθ

έο ή

Γε

κν

ηηθ

έο Κ

νηλ

όηε

ηεο

κε

πιε

ζπζ

κό

έω

ο θ

αη

2.5

00

θα

ηνίθ

νπο

Γε

κν

ηηθ

έο ή

Σν

πηθ

έο Κ

νηλ

όηε

ηεο

κε

πιε

ζπζ

κό

από

2.5

01

έω

ο θ

αη

5.0

00

θα

ηνίθ

νπο

Πν

ζν

ζηό

ηε

ο πα

ξα

γωγη

θή

ο δπλα

κηθ

όηε

ηαο

ηεο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο (ε

θθ

ξα

ζκ

έλε

ωο

αξρη

θή

ηππ

ηθή

απ

όδν

ζε

) πν

π π

ξν

έξρε

ηαη

από

ηδηό

θηε

ηε γ

εωξγη

θή

γε

θα

η δω

ηθό

θεθ

άια

ην θ

αη

όηα

λ ε

ίλα

η ην

πιά

ρηζ

ηνλ ί

ζν

ή

ππεξ

βα

ίλεη

ην

25%

ζην

ζύλν

ιν

ηε

ο εθ

κεη

άιιεπ

ζε

ο

(25

%=

25

, …

, 1

00%

=1

00

)

Η π

αξα

γωγη

θή

δπλα

κηθ

όηε

ηα η

εο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο

(εθ

θξα

ζκ

έλε

ωο

αξρη

θή

ηππ

ηθή

απ

όδν

ζε

) εί

λα

η ίζ

ε κ

ε

8.0

00€

έω

ο θ

αη

10

.00

0 €

Η π

αξα

γωγη

θή

δπλα

κηθ

όηε

ηα η

εο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο

(εθ

θξα

ζκ

έλε

ωο

αξρη

θή

ηππ

ηθή

απ

όδν

ζε

) εί

λα

η ίζ

ε κ

ε

10

.001

€ έω

ο θ

αη

15

.00

0 €

Η π

αξα

γωγη

θή

δπλα

κηθ

όηε

ηα η

εο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο

(εθ

θξα

ζκ

έλε

ωο

αξρη

θή

ηππ

ηθή

απ

όδν

ζε

) εί

λα

η ίζ

ε κ

ε

15

.001

€ έ

ωο

θα

η 2

5.0

00

Πν

ζν

ζηό

ηε

ο πα

ξα

γωγη

θή

ο δπλα

κηθ

όηε

ηαο

(εθ

θξα

ζκ

έλε

ωο

αξρη

θή

ηππ

ηθή

απ

όδν

ζε

) π

νπ

πξν

έξρε

ηαη

απ

ό η

ελ α

ηγν

πξν

βα

ηνηξ

νθ

ία, ό

ηαλ ε

ίλα

η

ηνπιά

ρηζ

ηνλ ί

ζν

ή π

πεξ

βα

ίλεη

ην

50%

ζην

ζύλν

ιν

ηε

ο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο κ

ε β

αξύηε

ηα 1

(50

%=

50

, …

, 1

00%

=1

00

)

Αμη

νιν

γν

ύληα

η ηα

ρα

ξα

θηε

ξηζ

ηηθ

ά η

νπ

ηό

πνπ

κό

ληκ

εο

θα

ηνηθ

ίαο

ηω

λ

αξ

ρε

γώ

λ εθ

κεη

αιιεύ

ζεω

λ

(πιε

ζπ

ζκ

όο)

Αμη

νιν

γεί

ηα

η ην

πν

ζν

ζηό

ηδην

θηε

ζία

ο ζ

ηε

γεω

ξγηθ

ή

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

(γεω

ξγηθ

ή γ

ε

θα

η δω

ηθό

θεθ

άια

ην)

Αμη

νιν

γεί

ηα

η ε

αξ

ρηθ

ή

ηε

ο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο θ

αη

πα

ξα

γω

γηθ

ή δ

πλα

κηθ

όηε

ηα

Αμη

νιν

γεί

ηα

η ε

ζπ

κβ

νιή

ην

π

αξ

ρηθ

νύ

πξ

νζ

αλα

ην

ιηζ

κνύ

ηε

ο

γεω

ξγηθ

ήο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο ζ

ε

ην

κεί

ο π

ξν

ηεξ

αηό

ηε

ηα

ο γ

ηα η

ν

ΠΑ

Α 2

01

4-2

01

4.2

5.1

5.2

5.3

5.

Υα

ξα

θηε

ξηζ

ηηθ

ά

«εη

ζό

δνπ

»

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο

Page 36: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

Πν

ζν

ζηό

ηε

ο πα

ξα

γωγη

θή

ο δπλα

κηθ

όηε

ηαο

ηεο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο (ε

θθ

ξα

ζκ

έλε

ωο

αξρη

θή

ηππ

ηθή

απ

όδν

ζε

) πν

π π

ξν

έξρε

ηαη

από

ηε

λ θ

αιιηέ

ξγε

ηα

νπ

ωξν

θε

πεπ

ηηθώ

λ, όηα

λ ε

ίλα

η ην

πιά

ρηζ

ηνλ ί

ζν

ή

ππεξ

βα

ίλεη

ην

50%

ζην

ζύλν

ιν

ηε

ο εθ

κεη

άιιεπ

ζε

ο κ

ε

βα

ξύηε

ηα 0

,8

(50

%=

40

, …

, 1

00%

=8

0)

40

-80

Πν

ζν

ζηό

ηε

ο πα

ξα

γωγη

θή

ο δπλα

κηθ

όηε

ηαο

ηεο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο (ε

θθ

ξα

ζκ

έλε

ωο

αξρη

θή

ηππ

ηθή

απ

όδν

ζε

) πν

π π

ξν

έξρε

ηαη

από

ηε

λ π

αξα

γωγή

δων

ηξνθ

ώλ, ό

ηαλ ε

ίλα

η ην

πιά

ρηζ

ηνλ ί

ζν

ή π

πεξ

βα

ίλεη

ην 5

0%

ζην

ζύλνιν

ηε

ο εθ

κεη

άιιεπ

ζε

ο κ

ε β

αξύηε

ηα

0,8

(50

%=

40

, …

, 1

00%

=8

0)

Πν

ζν

ζηό

ηε

ο πα

ξα

γωγη

θή

ο δπλα

κηθ

όηε

ηαο

ηε

ο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο (ε

θθ

ξα

ζκ

έλε

ωο

αξρη

θή

ηππ

ηθή

απ

όδν

ζε

) π

νπ π

ξν

έξρε

ηαη

απ

ό θ

αιιηέ

ξγε

ηα θ

πηώ

λ

αλζεθ

ηηθώ

λ ζ

ηελ θ

ιηκ

αηη

θή

αιια

γή

όηα

λ ε

ίλα

η

ηνπιά

ρηζ

ηνλ ί

ζν

ή π

πεξ

βα

ίλεη

ην

50%

ζην

ζύλν

ιν

ηε

ο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο κ

ε β

αξύηε

ηα 0

,8

(50

%=

40

, …

, 1

00%

=8

0)

40

-80

40

-80

5.4

Αμη

νιν

γεί

ηα

η ε

ζπ

κβ

νιή

ην

π

αξ

ρηθ

νύ

πξ

νζ

αλα

ην

ιηζ

κνύ

ηε

ο

γεω

ξγηθ

ήο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο ζ

ε

ην

κεί

ο π

ξν

ηεξ

αηό

ηε

ηα

ο ηω

λ

ηξ

αηε

γηθ

ώλ

ηω

λ

Πεξ

ηθεξ

εηώ

λ

Οη

ηηκ

έο η

νπ θ

ξηη

εξίν

π θ

αη

ε ζ

ρεηη

θή

βα

ζκ

νινγί

α

νξίδ

νληα

η α

πό

ηηο

Πεξ

ηθέξ

εηεο

αλά

ιν

γα κ

ε ην

λ θ

ιά

δν

πξν

ηεξα

ηόηε

ηαο2

8%

έω

ο 1

00

ΝΑ

Ι 1

00

6. Π

ξν

ζέγ

γηζ

ε

επηρ

εηξ

εκ

αηηθ

νύ

ζρεδ

ίνπ

(κει

ιν

ληηθ

ή

θα

ηά

ζηα

ζε

)

6.1

Αμη

νιν

γεί

ηα

η ε

ζπ

κβ

νιή

ην

π

επηρ

εηξ

εκ

αηηθ

νύ

ζρεδ

ίνπ

ζην

ζηό

ρν

ην

π Π

ΑΑ

20

14-2

0 γ

ηα

ηε

λ π

αξ

αγω

γή

πν

ηνηηθ

ώλ

πξ

νϊό

ληω

λ

Σν

επηρ

εηξε

κα

ηηθ

ό ζ

ρέδην

ζπκ

βά

ιιεη

ζηε

λ π

αξα

γωγή

πν

ηνηη

θώ

λ π

ξν

ϊόληω

λ β

ηνινγη

θή

ο πα

ξα

γωγή

ο ή

νιν

θιε

ξω

κέλ

εο

δηα

ρείξ

ηζε

ο εθ

όζ

νλ α

θν

ξά

πνζ

νζ

ηό

ηεο

πα

ξα

γωγη

θή

ο δπλα

κηθ

όηε

ηαο

ηεο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο

(εθ

θξα

ζκ

έλε

ωο

ηειηθ

ή η

ππηθ

ή α

πό

δν

ζε

) π

νπ ε

ίλα

η

ηνπιά

ρηζ

ηνλ ί

ζν

ή π

πεξ

βα

ίλεη

ην

40%

ζην

ζύλν

ιν

ηε

ο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο

6%

ΟΥ

Ι 0

2 H

µ£

yL

OT

T µ

Op

LO

OO

TT

OT

£lv

mL

10

0 µ

Op

Lm

Km

L O

L TLµ£<

TO

U K

pL

TT

plO

U µrOp£l v

m m

8p

Ol

Ov

Tm

L O

TT

µ£y

LO

TT

µOpLOO

OT

TO

T T

OU

Kp

LT

Tp

lOU

.

Page 37: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

εθθ

ξα

ζκ

έλε

ωο

ηειηθ

ή η

ππ

ηθή

απ

όδν

ζε

) π

νπ ε

ίλα

η

(εθ

θξα

ζκ

έλε

ωο

ηειηθ

ή η

ππηθ

ή α

πό

δν

ζε

) πνπ ε

ίλα

η

ΠΑ

Α 2

01

4-2

0

3 B

a9µ

oA

oyE

ira

ri c

ruvE

crp

op

a µ

6vo

crE

f.v

a ro

µf.

a ,

ro r

o K

p r

p o

nai

pvE

µ6

vo µ

ia r

µ

Ka

OEv

µn

op

ou

v va

a9

po

io

vra

O a

po

pEr

Kf.

c r

µf.

c ro

u K

p r

rip

iou

.

10

0

80

80

80

7 %

Σ

ν ε

πηρ

εηξε

κα

ηηθ

ό ζ

ρέδην

ζπκ

βά

ιεη

θα

ηά θ

ύξην

ιόγν

ζην

λ η

νκ

έα η

εο

αηγ

νπξνβ

αην

ηξν

θία

ο εθ

όζ

νλ π

νζ

νζ

ηό

ηεο

πα

ξα

γωγη

θή

ο δπλα

κηθ

όηε

ηαο

ηεο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο

(εθ

θξα

ζκ

έλε

ωο

ηειηθ

ή η

ππηθ

ή α

πό

δν

ζε

) π

νπ ε

ίλα

η

ηνπιά

ρηζ

ηνλ ί

ζν

ή π

πεξ

βα

ίλεη

ην

50%

ζην

ζύλν

ιν

ηε

ο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο πξν

έξρε

ηαη

από

απηό

ηνλ η

νκ

έα

Σν

επηρ

εηξ

εκ

αηη

θό

ζρέ

δην

ζπ

κβ

άιεη

θα

ηά θ

ύξ

ην ι

όγν

ζηε

λ θ

αιιηέ

ξγε

ηα ν

πω

ξνθ

επ

επηη

θώ

λ ε

θόζ

νλ π

νζ

νζ

ηό

ηεο

πα

ξα

γωγη

θή

ο δπλα

κηθ

όηε

ηαο

ηεο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο

ηνπιά

ρηζ

ηνλ ί

ζν

ή π

πεξ

βα

ίλεη

ην

50%

ζην

ζύλν

ιν

ηε

ο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο πξν

έξρε

ηαη

από

απηό

ηνλ η

νκ

έα

Σν

επηρ

εηξε

κα

ηηθ

ό ζ

ρέδην

ζπκ

βά

ιεη

θα

ηά θ

ύξην

ιόγν

ζηε

λ π

αξα

γωγή

δω

νηξ

νθ

ώλ ε

θόζ

νλ π

νζ

νζ

ηό η

εο

πα

ξα

γωγη

θή

ο δπλα

κηθ

όηε

ηαο

ηεο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο

ηνπιά

ρηζ

ηνλ ί

ζν

ή π

πεξ

βα

ίλεη

ην

50%

ζην

ζύλν

ιν

ηε

ο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο πξν

έξρε

ηαη

από

απηό

ηνλ η

νκ

έα

Σν

επηρ

εηξε

κα

ηηθ

ό ζ

ρέδην

ζπκ

βά

ιεη

θα

ηά θ

ύξην

ιόγν

ζηε

λ θ

αιιηέ

ξγε

ηα θ

πηώ

λ α

λζεθ

ηηθ

ώλ ζ

ηελ θ

ιηκ

αηη

θή

αιια

γή ε

θόζ

νλ π

νζ

νζ

ηό η

εο

πα

ξα

γωγη

θή

ο

δπλα

κηθ

όηε

ηαο

ηεο

εθκ

εηά

ιιεπ

ζε

ο (ε

θθ

ξα

ζκ

έλε

ωο

ηειηθ

ή η

ππ

ηθή

απ

όδνζ

ε)

πν

π ε

ίλα

η ην

πιά

ρηζ

ηνλ ί

ζν

ή

ππεξ

βα

ίλεη

ην

50%

ζην

ζύλν

ιν

ηε

ο εθ

κεη

άιιεπ

ζε

ο

πξν

έξρε

ηαη

απ

ό α

πηό

ηνλ η

νκ

έα

Αμη

νιν

γεί

ηα

η ε

ζπ

κβ

νιή

ηνπ

επηρ

εηξ

εκ

αηηθ

νύ

ζ

ρεδ

ίνπ

ζ

ε

ην

κεί

ο π

ξν

ηεξ

αηό

ηε

ηα

ο ην

π

3

6.2

Page 38: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

πξ

νηεξ

αηό

ηε

ηα

ο ηω

λ

4 H

µ£

yL

OT

T µ

Op

LO

OO

TT

OT

£lv

mL

10

0 µ

Op

Lm

Km

L O

L TLµ£<

TO

U K

pL

TT

plO

U µrO

p£l v

m m

8p

Ol

Ov

Tm

L O

TT

µ£yL

OT

T

µO

pL

OO

OT

TO

T T

OU

Kp

LT

Tp

lOU

.

έωο

10

0

45

10

0

13

%

ΔΛ

ΑΥ

ΙΣ

ΗΒ

ΑΘ

ΜΟ

ΛΟ

ΓΙΑ

ΠΟ

Τ Ο

ΦΔ

ΙΛΔ

Ι Ν

Α

ΤΓ

ΚΔ

ΝΣ

ΡΩ

Δ

Ι Ο

ΔΝ

ΓΤ

ΝΑ

ΜΔ

Ι Γ

ΙΚΑ

ΙΟΤ

ΥΟ

(% η

εο

κέγ

ηζηε

ο β

αζκ

νινγί

αο)

ΒΑ

ΘΜ

ΟΛ

ΟΓ

ΙΑ =

ΒΑ

ΡΤ

ΣΗ

ΣΑ

Υ Μ

ΟΡ

ΙΟΓ

ΟΣ

Η

Η

ΜΔ

ΓΙ

ΣΗ

ΓΤ

ΝΑ

ΣΗ

ΒΑ

ΘΜ

ΟΛ

ΟΓ

ΙΑ

Οη

ηηκ

έο η

νπ θ

ξηη

εξίν

π θ

αη

ε ζ

ρεηη

θή

βα

ζκ

νινγί

α

νξίδ

νλη

αη

απ

ό η

ηο Π

εξηθ

έξεη

εο α

λά

ιν

γα κ

ε ην

λ θ

ιά

δν

πξν

ηεξα

ηόηε

ηαο4

Αμη

νινγεί

ηα

η ε

ζπ

κβ

νιή

ηνπ

επηρ

εηξ

εκ

αηηθ

νύ

ζρεδ

ίνπ

ζ

ε

ζηόρνπ

ο θ

αη

ηνκ

είο

ηξ

αηε

γηθ

ώλ η

ωλ

Πεξ

ηθεξ

εηώ

λ

6.3

Page 39: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016
Page 40: Προκήρυξη Νέοι Αγρότες 2016

ΔΦΗΜΔΡΙ∆Α TΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô

1. ΦΤΛΛΟ ΣΗ ΔΦΗΜΔΡΙΓΑ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ (ΦΔΚ)

2. ΚΑΛΤΨΗ ΔΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Γημοσίου και των υορέων του

Eõîïôîòòîç ðê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô

* 0 2 0 3 3 2 2 1 7 1 0 1 6 0 0 4 0 *