Σεμινάρια της Ερμούπολης 2016 (4-12/07/2016) | Πρόγραμμα

download Σεμινάρια της Ερμούπολης 2016 (4-12/07/2016) | Πρόγραμμα

of 28

Transcript of Σεμινάρια της Ερμούπολης 2016 (4-12/07/2016) | Πρόγραμμα

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  1/28

  4>59

  ()= 54 4>59

  04

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  2/28

  / . =8, , < 45> 2420799, 45> 2420792

  < 45> 24=9454, < ffgNgfg.br

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  3/28

  , ,

  , =

  54

  .

  < 6-50, 58-45>.

  - ( A),

  .

  ,

  . .

  .

  0

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  4/28

  4>59

  , = - , 7

  < ( )

  , 9

  ( )

  , 9 - , 2

  , 4>-45

  ( )

  , 2

  Gagry ]ecgs

  ( )

  , 8 - , 6

  OE]WTG(P), HWAEOP EOM BKM(P) TG^TGPGO]E]FKOP

  ( )

  , 8 - , 5>

  ,

  ( 5 )

  , 6 - , 5>

  9>< ,

  ( )

  , 55 - , 54

  ( )

  =

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  5/28

  <

  , =

  ( )

  < , ,

  < , ,

  () (Kpgoiuom) ()

  ()

  ( ) ( )

  ( ) (@kaako ^rkbrgss @k Oe P.E.)

  7

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  6/28

  , 7

  ()< ,

  (Agtrko Eoecysfs) ( ) ()

  (, ) (, )

  () (, ) ( )

  <

  ( )

  9

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  7/28

  , 7

  ()<

  ()

  () () ( ) ( )

  () ( ) ( )

  2

  <

  ( )

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  8/28

  , 9

  ( )

  , , Y B(^hkokthqug mg ce Aefsko Amftgrreogoog mg P`fgo`g mg cHkaag)

  <

  ( ) -

  (56 4> )

  8

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  9/28

  , 4>-45

  , 9

  ( )

  <

  < - ( )

  (. , )

  4>

  (. . ) , < , 56=5-56=7

  (-)

  , 56>>-56=>

  6

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  10/28

  , 2

  < (/GFG)

  - ( ) / -(. . )

  .

  (560>-562>)

  (, . WD@) -

  (. , GIE) -

  45

  (/)H <

  :

  , 4>-45

  ( )

  5>

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  11/28

  , 2

  ( )

  8.0>

  Gagry ]ecgs

  Ieks tv prkmu`tfkos

  97

  55

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  12/28

  OE]WTG(P), HWAEOP EOM BKM(P)

  TG^TGPGO]E]FKOP

  Krbeofzgm dy thg @kaafssfko ko P`fgo`g eom Cftgreturg, MHP]/FWHP]

  @k-krbeofzgm dy< P`hkkc ki Huaeoftfgs / Hgccgof` Kpgo Wofvgrsfty

  PKR ^rklg`t, Fostftutg ki Hfstkrf`ec Tgsger`h/OHTI

  , 8

  ( )

  < Bgkrbg O. Ycehejfs, Jkstes ]eapejfs

  T C-R, L I. D(Fomgpgomgot P`hkcers)

  @kckofec Rrftgrs< thg Tgpkrts ki thg Yeo Mfgagos Ceom @kaafssfkogrs

  A ](Hgccgof` Kpgo Wofvgrsfty)Herakoy fo P`fgo`g

  D B(Aex ^ceo`j Fostftutg ikr thg Hfstkry ki P`fgo`g)Gpfstakckbfg mg ce stburg mg chkaag-mafurbfqug `hgz Lucgs Ygrog

  C A C(Wofvgrsfmem @kapcutgusg mg Aemrfm)Tkaeotf` Jydgcg< Gcgagots, Huaeos em thg agtgr thgko fo G.]. Hkaeoo

  ]hg afogs ki Iecuo

  I ^(Pg`komery Gmu`etfko)Ayth, Oeturg eom thg Oeturg ki P`fgo`g

  fo Lucgs Ygrogs Lkurogy tk thg @gotgr ki thg Gerth

  B A(Hgccgof` ^ercfeagot)P`f-If Bgorg fo thg 45st `gotury.

  ]hg ^hysf`ec Dkmy fo Af`hecfs Aeokcfks shkrt stkry Egthre

  54

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  13/28

  , 8

  B E(Fomgpgomgot P`hkcer)F ea thg kthgr

  T ](^eotgfko Wofvgrsfty)Gurkpgeo ]hgk`re`y eom Derkqug ]hgetgr

  A ( )

  , <

  (Fomgpgomgot P`hkcer) .

  ( / )

  ()

  .

  ( / )

  -- - (586>-5602)

  50

  OE]WTG(P), HWAEOP EOM BKM(P)

  ( )

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  14/28

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  15/28

  ,

  , (FOIKP]TEB - www.foikstreb.br)

  , , ,

  , 8

  , . :

  <

  ()

  < ,

  (-), () 2 -

  (-) :

  ()

  (), ()

  , 4>55-4>57

  ()

  <

  57

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  16/28

  , 8

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  17/28

  , 6

  ,

  < , ,

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  18/28

  , 6

  Fookvetfvg Gotrgprgogurshfp< ^rkafsfob Ogw Ygoturgs

  @hefr< Veoofs @eckbhfrku (Hgem ki thg O]WE Fookvetfko &

  Gotrgprgogurshfp Woft)

  L Y M D(P.K. JREMTEE])

  Rhet `eo wg cgero irka P.K. Jwemreet gxpgrfgo`g;Fapcf`etfkos ikr uoteppfob gotrgprgogurfec pktgotfec fo Gurkpg

  ^ J(F@@P/O]WE)Irka `kovgotfkoec tk saert. Wsfob `ers fo thg Fk] gre

  A T(O]WE)Huppfogss Agotec Hgecth Epp, eo eppcf`etfko ikr akdfcg phkogs tk dg usgm fo

  krmgr tk faprkvg quecfty ki cfig ikr ecc thksg sugrfob irka P`hfzkphrgofe mfsgesg

  Y P(Dcug @y`cemf` Hgrds)DCWG @y`cemf` Hgrds - Erkaetf` ^ceots eom Hgrds ki Pyrks

  B J, A ^(@TKRM^KCF@V)@rkwmiuomfob fo Brgg`g. Fts fapkrteo`g ikr ck`ec mgvgckpagot,

  sk`fec eom gotrgprgogurfec fookvetfko

  P C(O]WE)]hg `kotgxt ki Ptertups fo Brgg`g< Eo gapfrf`ec fovgstfbetfko

  58

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  19/28

  , 5>

  <

  <

  56

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  20/28

  9>

  4>

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  21/28

  , 5>

  <

  ( )

  ( ) 9>

  (. ) , .

  (. , ) 9>

  < ( )

  ( ),

  ( ), ()

  9>

  < , , -

  44

  ( )

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  23/28

  , 55

  ( )

  , ,

  <

  () , ,

  , .

  (58-56 .)

  (. . , & )

  .

  , 5859-5845

  (/) - 4> .<

  ( / )

  5657-5607

  (. . , ) .

  ( ) 4>

  ( & ) <

  4=

  ( )

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  25/28

  , 54

  <

  ( ) , < ,

  56=0-4>50

  ()

  (. . , ) , . . .

  (56=9)

  (/),

  ( ) .

  47

  ( )

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  26/28

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  27/28

 • 7/25/2019 2016 (4-12/07/2016) |

  28/28