ΥΛΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016

of 36 /36
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 183 23 Ιανουαρίου 2015 2669 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8601/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Α΄ και Β' τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προ− σανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. α του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ− μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι− κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 3. Το Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα− πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί− ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ. 63/2005 (Α΄ 98). 5. Την με αριθμ. 3/14−01−2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι− τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα− λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνον Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Α΄ και Β' τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) της Χημείας του Λυκεί− ου περιλαμβάνει τους γενικούς σκοπούς του μαθήματος, τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τα βασικά θέματα (διδακτέα ύλη) και τη χρονική διάρκεια τους, καθώς και διάφορες δραστηριότητες για τους μαθη− τές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις της Λυκειακής εκπαίδευσης, με τον απαιτούμενο βαθμό αφαιρετικής, κριτικής, επα− γωγικής και δημιουργικής σκέψης και προσπαθεί να ανταποκριθεί στα ενδιαφέροντα των μαθητών αυτής της ηλικίας. Στο επίπεδο σύνταξης, το Π.Σ. καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιηθούν οι θεωρητικές γνώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών της διδασκαλίας και περιγράφει είτε το πλαίσιο των ενεργειών αυτών (αφήνοντας στον εκπαιδευτικό την πρωτοβουλία και την ευθύνη να εφαρμόζει και να αξιοποιεί, κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες της συγκεκριμένης διδα− κτικής πραγματικότητας, τις θεωρητικές γνώσεις), είτε, αντίστροφα, τι θα κάνει ο δάσκαλος και τι οι μαθητές κατά τη διδασκαλία μιας διδακτικής ενότητας διεξοδικά και με κάθε λεπτομέρεια. Στο επίπεδο της εφαρμογής, το Π.Σ. και με τη βοήθεια του Οδηγού για τον Εκπαιδευτικό, εξετάζει ποια είναι η σχέση ανάμεσα σε αυτό που προδιαγράφεται και σε αυτό που χρειάζεται να γίνει στην τάξη. Το Π.Σ. μαζί με τον Οδηγό, ως «εργαλείο» αποτελεί ένα σύστημα αναφοράς που οριοθετεί την εκπαιδευτική διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελεί ένα ενδιάμεσο στάδιο που συνδέει θεωρία και πράξη. Ο σκοπός αυτής της σύνδε− σης είναι να γίνει αποτελεσματικότερη η διδακτική− μα− θησιακή διαδικασία, δίνοντας υλικό σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητα τους και την προσωπική τους πορεία στην κατάκτηση της Επιστήμης. Σε αυτό το πλαίσιο οργάνωσης και σχεδιασμού της διδασκαλίας− μάθησης από την Πολιτεία, το Π.Σ. Χη− μείας Λυκείου, παράλληλα με τον Οδηγό για τον εκ− παιδευτικό : • Εξειδικεύει τις επιταγές του συντάγματος και των νόμων για τους κατευθυντήριους σκοπούς εκπαίδευσης, σε σκοπούς μαθημάτων. • Επιλέγει τους σκοπούς και τους εκπαιδευτικούς στό− χους της Χημείας, τους αναλύει και τους συγκεκριμενο− ποιεί στα επιμέρους θέματα διδασκαλίας καθορίζοντας το περιεχόμενο του ανά τάξη. • Εξασφαλίζει την εσωτερική συνοχή των γνώσεων που προσφέρει το μάθημα, οργανώνοντας το περιεχό− μενο του και κατατάσσοντας το σε μια σειρά από διδα− κτικές ενότητες κατά τάξη συνδέοντας το με συγγενή γνωστικά αντικείμενα. • Καθορίζει τα βοηθητικά μέσα που είναι απαραίτητα για τη διδασκαλία του μαθήματος, ήτοι το διδακτικό εγχειρίδιο μαθητή, τις δραστηριότητες, πειράματα και

Embed Size (px)

description

ΥΛΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016

Transcript of ΥΛΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2015-2016

 • . 18323 2015

  2669

  . 8601/2

  ' ' .

  :1. 42 . 2 .

  . 4186/2013 ( 193) .

  2. 2 . 3 . . . 3966/2011 ( 118) , , .

  3. .. 89/2014 ( 134) , .

  4. 90 . 63/2005 ( 98).

  5. . 3/14012015 .. .

  6. , :

  ' ' :

  (..) , , ( ) , , , , ,

  .

  , .. ( , , ), , , .

  , .. , . .. , . , .

  , .. , :

  , .

  , .

  , .

  , , ,

 • 2670 ( )

  .

  .

  .. , , , , , , . .. , , :

  , ( ),

  ( )

  , ( ).

  .. ,

  , , , , , , , . , , , , , .., .

  , , , , (..) , .

  .. ' , . , 21 .

  , :

  , , .

  , , , , , .

  , .

  :

  . , .

  ( , ) . .

  .. ..

  :

  , ,

  .

  , , , .

  :

  , , ,

  , .

 • ( ) 2671

  , , .

  ( ) .

  .

  . , .

  ( , ) . .

 • 2672 ( )

  1 : - ( 3)

  :

  (, --- -).

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  1.1 :1. 2. 3. ( ).4. .

  1.2 ( , , )

  1 : : Pasteur . , - , 1995, . 220-231

  :) Lavoisier Lavoisier ) Rayleigh .

  2 : :, :--( -)

  3 : :) R- (Risk) S-Safety)) ) (MSDS) HCl, , NH3, European Chemical Agency ECHA)

  1 : :) ) CuSO4,) pH ,) Fehling,)

 • ( ) 2673

  ,) C( )

  2 : (: 6)

  :

  (, , ).

  .

  .

  1-20 31-38.

  .

  .

  .

  .

  .

  2.1 . .

  2.2 ()

  2.2.1

  2.2.2

  2.2.3 .

  2.2.4 1

  () 17 ()

  1 : Rutherford

  2 :

  3 : ,

  4 : ,

  5 : =3-20. , . .

  6 :

  7 : , , ()

 • 2674 ( )

  , () , .

  , .

  .

  .

  .

  .

  .

  8 : ChemistrySet2000 ( //)

  9 :

  10 : :) ) NaF

  3 : (: 6)

  :

  ( , , ).

  .

  .

  3.1 (, , )

  3.2

  3.3

  3.4

  1 : ,

  2 :

 • ( ) 2675

  , , .

  , ( , , , )

  (NaCl, MgBr2, K2S).

  .

  .

  , .

  , (Cl2, N2, HF, H2O,NH3, CCl4, CO2).

  4 : (: 6)

  : (NO3-, CO32-, SO42-, PO43-, OH-,NH4+) .

  .

  .

  4.1

  4.2

  4.3 - (,, ,)

  4.4 ( IUPAC) (, ,, )

  1

  2 : , , , ,,

  3 : , , (, , , ).

 • 2676 ( )

  , ( Arrhenius), , .

  .

  IUPAC (,, , ) .

  5 : (: 18)

  : : ) ) ( ).

  .

  ( : , NaN3 , ).

  ( ).

  .

  ( %w/v , ,) .

  .

  ,

  5.1 5.1.1 ;5.1.2 ;()5.1.3 ; ( - )3.5.1.4 ;5.1 ;( -).

  5.2 :5.2.1 ( ,),5.2.2 ( )

  1 : , , ()

  2 : , , ,

  3 :-:

  4 :-:

  5 : , , , :) ;) ;) ;) , ;

  1 : ( ,

 • ( ) 2677

  .

  , .

  - :, , .

  , .

  - .

  , .

  , (: , ).

  , , , .

  ,: ) , ) .) , .

  ,, ) :Mg +2HCl MgCl2 + H2

  6 -: (, ,)

  :

  :

  7 : , , ) .) ,

  2 : , :HCl + () + NaOH NaCl + AgNO3 KI + AgNO3 KI + Pb(NO3)2 Na2CO3 + HCl Zn + HCl Fe + CuSO4 Cu + AgNO3

  8 : , , :) ) ( )

  3 : , , , Mg, Zn, Fe,

 • 2678 ( )

  [], Cu, .

  4 : , , .

  5 : , , .

  6 : (: 9)

  :

  , ( ,, , , , ).

  C.

  .

  .

  ) ,) ) .

  , .

  IUPAC

  6.1 :(, )

  6.2

  6.3 , :) ,) (-, -C,>C=O, -NH2 ),) C.

  6.4 IUPAC(,, ,, )

  6.5 - (, )

  1 : : , , .

  2 : , ,

  3 :

  4 :

  5 : Isomerix3D, : . : , :, ,

 • ( ) 2679

  , IUPAC .

  .

  .

  (, , )

  .

  , , , ,, .

  1 : (16 )

  :

  Ar, Mr, mol mol .

  () (Vm).

  Mr Ar .

  mol ,

  1.1 (r), (Mr),mol, , (Vm)

 • 2680 ( )

  ( ) .

  , .

  PV=nRT .

  .

  .

  .

  .

  1.2

  1.3 (%w/w, %w/v)

  1.3.1

  1.4

  1 : KMnO4 0,01M

  2 : KMnO4 0.01, KMnO4 0,005

  2 : (10 )

  :

  :)

  2.1 (,)

  1 : . CO2

 • ( ) 2681

  ) .

  CH4.

  H2,HCl,Br2 H2O Markonikov, .

  .

  ,

  .

  :) ) .

  .

  ( C5-C15) .

  .

  .

  2.2 (,, )

  2.3 -

  2.3.1 (, ,,)

  .

  2 : Polymerix3D ( : )

  3 : , ,

 • 2682 ( )

  .

  .

  . . . (). . . .

  2.3.2

  2.4 -

  2.4.1

  2.4.2

  4 : .

  5 : ()

  6 : ,

  7 :: ;

  3 : - (12 )

  :

  .

  .

  .

  3.1

  3.1.1 -

  3.1.2

  1 : KMnO4

 • ( ) 2683

  .

  .

  (, ) .

  .

  .

  .

  .

  .

  , .

  .

  3.2 3.2.1

  3.2.2

  3.2.3

  3.3 3.3.1

  3.3.2 -

  2 :) pH .B) )

  i) (NaOH)ii) (Mg, Fe Zn)iii)

  3 : a

  4 :

 • 2684 ( )

  , , .

  3.3.3

  4 : ( 10)

  :

  .

  , , , , .

  .

  .

  .

  .

  , .

  4.1

  4.2

  4.3

  1 : (,, )

  2 : () carbonfootrprint ( CO2 CO2 ).

 • ( ) 2685

  , , .

  .

  .

  ) ) .

  , .

  4.4 .

  4.5

  4.6 - .

  3 : : , .

  4 : :,

 • 2686 ( )

  1 : ( 30)

  1.1. ( 12)

  :

  Bohr Bohr .

  de Broglie Heisenberg.

  .

  .

  ( , Hund, Pauli),.

  1.1.1 Bohr

  1.1.2 ,.

  1.1.3

  1.1.4

  1.1.5 .

  1.1.6

  1 , , ,

  2 .

  3

  4 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6383?locale=elhttp://www.ptable.com/?lang=el

 • ( ) 2687

  , .

  ( ,, ,).

  1.2 ( 10)

  : , s, p, d, f.

  : , , .

  .

  :

  1.2.1

  1.2.2. (-, 1,)

  1 : .http://www.ptable.com/?lang=el#

  2 : , 1,

 • 2688 ( )

  ) ,

  ) 1

  )

  3

  .

  1.3 ( 8)

  :

  .

  .

  (van der Waals, , London).

  , ,

  1.3.1 ,

  1.3.2.

  1.3.3. , , ,

  1 ., http://phet.colorado.edu/el/simulation/molecule-polarity

  2 .http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B130/707/4683,21189/extras/Activities/kef1_1_diamoriakes_dynameis/kef1_1_diamoriakes_dynameis.html

  3

  4 : .http://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter-basics

 • ( ) 2689

  , , .

  2 : ( 10)

  :

  (H) .

  .

  .

  (of), (oc), (on).

  n,

  2.1 .

  2.2 -.

  2.3 .

  2.4 (Lavoisier-Laplace,Hess).

  1 : 43 (: ). NaOH CaCl2 (: ).

  2 (H) - http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4438?locale=el

  3 f .

  1 n .1. . HC 0,5 NaOH 0,5 M2. . CH3COOH 0,5 NaOH0,5 M

 • 2690 ( )

  n.

  (Hess, Lavoisier-Laplace).

  3 : ( 12)

  :

  .

  .

  (,, ,) .

  (,) .

  3.1. .

  3.2 -.

  3.3 .

  3.4

  3.5 --

  1 - ) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4891?locale=el) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4907?locale=el

  1 : Mg( Zn) : Mg(s)+Cl(aq) gCl2(s) + H2(g) Mg .

  2 : CO2 .. C. CO2 , ().

  2 .

 • ( ) 2691

  .

  .

  k .

  .

  , .

  .

  4 : (: 38)

  4.1 ( 8)

  :

  .

  4.1.1.

  1 : :https://phet.colorado.edu/el/simulation/reversible-reactions. ( 9-12-2014)

  2 : :

 • 2692 ( )

  , .

  .

  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4334

  3 : : 2 + 2 2 ,32 + 2 23

  (, ,)

  Le Chatelier.

  LeChatelier.

  .

  4.1.2 - LeChatelier

  1 : . :Fe+3 + SCN- FeSCN+2, : C+2 + 4Cl- CCl4-2,>0

  4 : ,

  : (Kc ) .

  o Kc

  (Qc)

  4.1.3 (Kc) - (Qc). 5 :

 • ( ) 2693

  Qc Kc.

  4.2 ( 24)

  : .

  .

  Brnsted Lowry.

  - Brnsted Lowry .

  .

  .

  4.2.1 - Brnsted-Lowry

  1)

  2) -

  3) BrnstedLowry

  4)

  5)

  1 : NaCl :https://phet.colorado.edu/el/simulation/sugar-and-salt-solutions( 9-12-2014)

  2 : , :https://phet.colorado.edu/el/simulation/acid-base-solutions

  3 : , , (NaOH, KOH,Ca(OH)2 Ba(OH)2)

  : 4.2.2

 • 2694 ( )

  (Ka) (Kb).

  Ostwald .

  .

  1)

  2) Ostwald

  4 :

  :

  (Kw).

  pH pOH .

  Ka Kb .

  4.2.3 - pH pOH

  5 : :https://phet.colorado.edu/el/simulation/acid-base-solutions( 9-12-2014)

  : 1) ) ) .2) ) ) .

  4.2.4 ()

 • ( ) 2695

  : - . , .

  Henderson pH .

  pH .

  4.2.5

  1)

  2) pH , Henderson

  3)

  1 ) .) ) (CH3COOH)

  ) ) ) .

  :

  4.2.6 (1 . .) 2 :

  ,, , , pH.

 • 2696 ( )

  []/[-]

  : , . . , , . . .

  ( , ).

  4.2.7

  2 : ) . 0,1 aOH. .) ( ),

  3 : ) HCl 0,1 aOH . ) . . ( Ka , )

  :

  4.2.8. - 6 :

 • ( ) 2697

  . () () . Beer -LambertLambert- Beer.

  1). 2). 3) Beer -Lambert-

  Beer-Lambert. . () .

  4.3 ( 6)

  : (b, f, ).

  molality(m) .

  (b) molality (m) (b= Kb m).

  (Kb) .

  (f) molality (m) (f= Kf m).

  (Kf)

  4.3.1

  4.3.2 -

  1)

  2)

  4.3.3 -

  1 :

  2 : video , ,

  3 : vant Hoff

  1 : . 10%w/w . , 10%w/w 30%w/w. . .: , ,

 • 2698 ( )

  . ,, , .

  .

  .

  (), , .

  vant Hoff (=CRT).

  , , .

  - ,( , , ..).

  .

  4 : (. , , , , ) .

  5 : (24 )

  5.1 (9 )

 • ( ) 2699

  :

  .

  .

  - ) , ) .

  .

  5.1.1

  5.1.2 -

  5.1.3

  1 :) 22 MnO2) .HCl (3) , Mg, Fe, Zn Cu.

  ( ).

  5.2 (15 )

  :

  (Daniell).

  5.2.1

  5.2.2

  5.2.3 -

  1o . (.. Daniell)

 • 2700 ( )

  ().

  .

  () ().

  () () .

  .

  .

  .

  , .. 2/2 .

  5.2.4 (-)

  5.2.3 -

  5.2.4 -

  2 : - NaCl, CuSO4,, HCl .

  3 : CuSO4 Cu NiSO4 Cu ()

 • ( ) 2701

  .

  , , , .

  .

  :) ,) ,() .

  6 : (26 )

  6.1 (6 )

  :

  , , :) ,) ,) ) ,

  6.1.1. - (sp3, sp2,sp).

  1 : :) :http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6165?locale=el) sp - :http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6352?locale=el) sp2 - :http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6148?locale=el) sp - :http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6350?loc

 • 2702 ( )

  .

  ale=el

  2 :) , .) , ACD/ChemSketchFreeware(http://www.acdlabs.com/resources/freeware/chemsketch/, 7/12/2014), , .

  6.2 (13 )

  :

  (,,, ..).

  .

  6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 (:KMnO4, K2Cr2O7,Fehling - Tollens: 2)6.2.6. -COOH, -OH, -CCH Na

  1 : video , nylon, rayon .

  1 : .

  2 :

  6.3 (7 )

  :

  6.3.1. /

  1 :) -

 • ( ) 2703

  2015-2016 . .

  , .

  :) ) .

  , .

  1. -2. -3. -4. -5. -6. ,,

  - Fehling.) Na2CO3

  2 : KnO4, Na2CO3 CO2 .

  , 19 2015

 • 2704 ( )

  34 * 104 32 * . 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02001832301150036*

  : ... 1 16 1 0,20 . ... 0,15 .

  DVD/CD:

  150 40 15 ... 110 30 -

  300 80 30 ... 100 -

  50 ... 5 -

  .... 50 ... 200 20

  110 30 ..... 100

  ... cdrom 100 , 5 1 50 .

  . . .

  225

  320

  65

  .... 65

  160

  ... 160

  ... 65

  ... 10

  ..... 2.250

  ... 225

  .... 70

  ...

  .... ( ) , 70 , .

  (...). ( . . 9067/28.2.2005 2 ) , ( 34, .. 104 32 ).

  , , .

  , , , , ...., (50%) .

  .... (5% ), (... 3512) .

  .... .

  ... .: 210 5279000. ...: .: 210 8220885.

  (www.et.gr)

  08:00 13:30

  H : http://www.et.gr email: [email protected]

  2015-01-26T12:17:20+0200Athens, Ethniko TypografioSigned PDF (embedded)