Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την...

of 9 /9
«Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων «Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Αθήνα, 10- 2 – 2014

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την...

Page 1: Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

«Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την «Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»

Νικόλαος ΜαμαλούγκαςΠροϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Αθήνα, 10- 2 – 2014

Page 2: Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

ΧΑΔΑ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2005)ΧΑΔΑ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2005)

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΧΑΔΑΑΝΕΝΕΡΓΟΙ

ΧΑΔΑΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 205 155 50

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 542 232 310ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 207 51 156

ΗΠΕΙΡΟΣ 252 144 108ΘΕΣΣΑΛΙΑ 394 215 179

ΙΟΝΙΑ 30 19 11ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 157 97 60ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 307 191 116

ΑΤΤΙΚΗ 29 24 5ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ 227 146 81ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 81 50 31ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70 53 17

ΚΡΗΤΗ 125 76 49ΣΥΝΟΛΑ 2626 1453 1173

Page 3: Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΣΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΣΤΑΕ.Π.ΠΕΡ. ΚΑΙ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.Ε.Π.ΠΕΡ. ΚΑΙ Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (2005-2015)(2005-2015)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑαρ. ΧΑΔΑ

(Γ΄ ΚΠΣ)

αρ. ΧΑΔΑ

(ΕΣΠΑ)ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 178 29

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 51 42ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 38 0

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 35 0ΗΠΕΙΡΟΣ 22 39

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 10 21ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 19 14ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 26 34

ΑΤΤΙΚΗ 0 1ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1 82ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 37 4ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 9 11

ΚΡΗΤΗ 43 9

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 469 286

Page 4: Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

Πριν Μετά

Page 5: Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014- 2020)ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2014- 2020)

Βασικοί πυλώνες : • Οδηγία 2008/98/ΕΚ, • Ν. 4042/2012, • Εθνικός Σχεδιασμός και οι Περιφερειακοί Σχεδιασμοί. 

Page 6: Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Page 7: Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΑ (2020, ΣΕ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΑ (2020, ΣΕ TT))

Χαρτί - Χαρτόνι1.333.000

63% 841.800 Πίνακας 1-8 & Πίνακας 1-10

6% 73.700 31% 417.500

Οργανικό Κλάσμα2.659.900

16% 430.000 Πίνακας 1-14 65% 1.737.400 19% 492.500

ΑΣΑΓυαλί 

258.40059% 152.500 Πίνακας 1-8 &

Πίνακας 1-1041% 105.900

6.004.600Πλαστικά 834.600

18% 150.600 Πίνακας 1-8 & Πίνακας 1-10

12% 102.600 70% 581.400

Μέταλλα 234.300

66% 155.500 Πίνακας 1-8 & Πίνακας 1-10

21% 47.300 13% 31.500

Ξύλο276.100

11% 29.400 Πίνακας 1-8 89% 246.700

1.759.800 1.961.000

Λοιπά* ΦΗΣ&Σ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΗΗΕ ΜΠΕΑ ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΑ ΑΣΑ

408.300 825 1.064 61.513 4.696 340.202

ποσοστό επί του συνόλου

συνολική ποσότητα

37% 2.220.398

910.000

Στόχος μείωσης ΒΑΑ για ταφή σε σχέση με την 

παραγωγή 1997ΧΩΡΙΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΛΟΓΗ

ποσοστό επί του συνόλου

63%

ΑΝΑΚΤΗΣΗ (R)ΔΙΑΘΕΣΗ (D)

* Στα "Λοιπά" συμπεριλαμβάνονται τα ρεύματα αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης: ΑΗΗΕ, ΦΗΣ, ΜΠΕΑ καθώς και το μη ανακτήσιμο κλάσμα των ΑΣΑ που οδηγείται σε διάθεση

3.784.202

ΑΝΑΚΤΗΣΗ (R) ΔΙΑΘΕΣΗ (D)

συνολική ποσότητα

τα ποσοστά εκφράζονται επί της συνολικής παραγωγής ανά ρεύμα

Page 8: Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης. Ανάπτυξη Συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων. Δημιουργία "Πράσινων Σημείων" και Δικτύωσή τους. Δημιουργία Δημοτικών Μονάδων επεξεργασίας (κομποστοποίησης) βιοαποβλήτων. Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και 

μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς. Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με 

βάση τους ΠΕΣΔΑ. Ανάπτυξη και επέκταση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης 

αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις σε νησιά.  Δημιουργία Μονάδων Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (βιομηχανικών, 

νοσοκομειακών κ.λπ.). Δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Περιβαλλοντικές αποκαταστάσεις ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά, επικίνδυνα 

απόβλητα. Δράσεις υποστήριξης ΦοΔΣΑ και ευαισθητοποίησης κοινού.

Page 9: Χρηματοδότηση δράσεων διαχείρισης αποβλήτων κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020