Επικοινωνώ - Δημοτικό - Φεβρουάριος 2012

4

description

Επικοινωνώ - Δημοτικό - Φεβρουάριος 2012

Transcript of Επικοινωνώ - Δημοτικό - Φεβρουάριος 2012

Page 1: Επικοινωνώ - Δημοτικό - Φεβρουάριος 2012
Page 2: Επικοινωνώ - Δημοτικό - Φεβρουάριος 2012

[Type the company name] Infome

Φεβρουάριοσ 2012 Σσγκενηρώζεις γονέων

Η 4θ προςωπικι ςυνάντθςθ γονζων με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν ενθμζρωςθ τθσ μακθςιακισ πορείασ και προόδου των μακθτϊν κα πραγματοποιθκεί τθν Τετάρτθ 15 Φεβρουαρίου 2012. Η ςυνάντθςθ αυτι κα γίνει ςτθν τάξθ του παιδιοφ ςασ με ατομικό 10λεπτο ραντεβοφ. Η παρουςία ςασ κεωρείται απαραίτθτθ. Ραρακαλοφμε να είςτε ακριβείσ ςτο ραντεβοφ ςασ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ όλων των γονζων.

Ανακοινώζεις και εκπαιδεσηικές δράζεις Συμμετοχή ςε διαγωνιςμό Το Εκπαιδευτιριό μασ ςυμμετζχει ςτον ετιςιο διαγωνιςμό 2012 του Ελλθνικοφ τμιματοσ IBBY (International Board on Books for Young People) «Κφκλοσ του Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Βιβλίου». Η ςυμμετοχι αφορά τθ ςυνολικι δράςθ τθσ παιδικισ – νεανικισ βιβλιοκικθσ μασ και διεκδικοφμε το ζπακλο: βιβλία αξίασ 1000 ευρϊ από τισ εκδόςεισ Καςτανιϊτθ. Τςικνοπζμπτη Στισ 16 Φεβρουαρίου 2012 κα πραγματοποιθκεί το κακιερωμζνο αποκριάτικο πάρτυ ςτθν αυλι του Εκπαιδευτθρίου. Οι μακθτζσ κα ζρκουν ςτο Σχολείο με τα ςχολικά λεωφορεία, μεταμφιεςμζνοι με τισ αποκριάτικεσ ςτολζσ τουσ. Τθν θμζρα αυτι, αφιερωμζνθ ςτο Τριϊδιο, δε κα γίνουν μακιματα και τα παιδιά κα απολαφςουν μια διαςκεδαςτικι μζρα με παιγνίδι, μουςικι, διαγωνιςμοφσ και χορό. Υπενκυμίηουμε ότι οι μακθτζσ δεν επιτρζπεται να φζρουν μαηί τουσ χαρτοπόλεμο και αφροφσ, κακϊσ επίςθσ και επικίνδυνα αξεςουάρ (ςπακιά, όπλα κτλ). Τα ςχολικά λεωφορεία δε κα πραγματοποιιςουν μεςθμεριανά δρομολόγια. Οι γονείσ πρζπει να παραλάβουν τα παιδιά τουσ από το ςχολείο από τισ 12:30 ζωσ τισ 13:00. Διάθεςη Χειροποίητου Ημερολογίου Σασ ενθμερϊνουμε ότι το Εκπαιδευτιριό μασ διακζτει προσ πϊλθςθ ςτθν τιμι των 5 ευρϊ χειροποίθτα θμερολόγια τοίχου που χειροτζχνθςαν τα τμιματα του Ρρονθπιαγωγείου και του Νθπιαγωγείου. Τα ζςοδα κα διατεκοφν για τθν ενίςχυςθ του ιδρφματοσ «Το Σπίτι των Αγγζλων». Πςοι επικυμείτε να ςυμβάλετε ςτθν ςτιριξθ αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ μπορείτε να προμθκεφεςτε ζνα ι περιςςότερα θμερολόγια από τθ Γραμματεία του Εκπαιδευτθρίου.

Page 3: Επικοινωνώ - Δημοτικό - Φεβρουάριος 2012

Η εφημερίδα μασ Η εφθμερίδα μασ το «ΖιΖάννειο» αφιερωμζνθ ςτον ποιθτι Οδυςςζα Ελφτθ βρίςκεται ςτθν ολοκλιρωςι τθσ και κα κυκλοφοριςει προςεχϊσ. Ημζρα Αςφαλοφσ Πλοήγηςησ ςτο Διαδίκτυο. Τθν Ρζμπτθ 7 Φεβρουαρίου 2012 κα εορταςτεί για 9θ ςυνεχι χρονιά θ Ημζρα Αςφαλοφσ Διαδικτφου! Με ςφνκθμα του φετινοφ εορταςμοφ «Ανακαλύψτε τον ψηφιακό κόσμο μαζί… με ασφάλεια!» δίνεται θ ευκαιρία τθν θμζρα αυτι, θ υπεφκυνθ κακθγιτρια Ρλθροφορικισ κα Μαρία Ραπαματκαιάκθ να ενθμερϊςει τα παιδιά του εκπαιδευτθρίου μασ για τρόπουσ προςταςίασ από τουσ κινδφνουσ του διαδικτφου.

Προαιρεηικές δραζηηριόηηηες

Το πρόγραμμα «Παραμυθοεξερευνήςεισ» για το μινα Φεβρουάριο κα πραγματοποιθκεί το

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012.

Εκπαιδεσηικές επιζκέψεις

● Α’ – Β’ τάξεισ

Στισ 13/2/12 οι μακθτζσ των Α’ και Β’ τάξεων κα επιςκεφτοφν το Εργαςτιριο

Αγγειοπλαςτικισ «Λυμπερίδθ» για να γνωρίςουν και να αςκθκοφν ςτθν αρχαία τζχνθ τθσ

αγγειοπλαςτικισ.

● Γ’ – Δ’ τάξεισ

Στισ 8/2/12 οι μακθτζσ των Γ’ και Δ’ τάξεων κα επιςκεφτοφν το Κζντρο Ρροβολισ Κρθτικισ

Διατροφισ (Καταλαγάρι) για να παρακολουκιςουν με βιωματικό τρόπο το πρόγραμμα:

«Ο κφκλοσ του ψωμιοφ».

● Ε’ – Στ’ τάξεισ

Τθν 1/2/12 οι μακθτζσ των Ε’ και Στ’ τάξεων κα πραγματοποιιςουν εκπαιδευτικι

επίςκεψθ ςτον «Ιππικό Πμιλο Καρτεροφ» για να βιϊςουν το πρόγραμμα «Ιπποκομικι». (Η

επίςκεψθ αυτι είχε αναβλθκεί λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν).

Το μινα Φεβρουάριο οι μακθτζσ των Ε’ και Στ’ τάξεων κα επιςκεφτοφν το Λαογραφικό

Μουςείο Λυχνοςτάτθσ για να παρακολουκιςουν το πρόγραμμα: «Το άρωμα τθσ

Ραράδοςθσ».

Τθν Ρζμπτθ 19 Ιανουαρίου θ Ε’ τάξθ επιςκζφτθκε τθ Βικελαία Δθμοτικι Βιβλιοκικθ

Ηρακλείου. Οι μακθτζσ ξεναγικθκαν ςτο δανειςτικό τμιμα τθσ βιβλιοκικθσ, ςτο

αναγνωςτιριο και ςτα γραφεία. Απζκτθςαν κάρτα δανειςμοφ βιβλίων και ςτθ ςυνζχεια

επιςκζφτθκαν το βιβλιοπωλείο «Δοκιμάκθσ» και ενθμερϊκθκαν για τισ διάφορεσ παιδικζσ

εκδόςεισ.

Page 4: Επικοινωνώ - Δημοτικό - Φεβρουάριος 2012

Μήνσμα ζηην οικογένεια

Συμπτώματα Διαταραχήσ Ελλειμματικήσ Προςοχήσ με Υπερκινητικότητα • Ελλειμματικι προςοχι / Διάςπαςθ • Δυςκολία ςυγκζντρωςθσ ςτθ λεπτομζρεια, λάκθ απροςεξίασ • Ρεριοριςμζνο εφροσ προςοχισ κατά τθ διάρκεια δραςτθριοτιτων και εργαςιϊν • Φαίνεται να μθν ακοφει • Εφκολθ διάςπαςθ από εξωτερικά ερεκίςματα • Δυςκολία ολοκλιρωςθσ εργαςιϊν •Αποφεφγει ι εκφράηει δυςαρζςκεια για εργαςίεσ που απαιτοφν αδιάςπαςτθ προςοχι • Δυςκολία ςτθν οργάνωςθ εργαςιϊν και δραςτθριοτιτων • Απϊλεια αντικειμζνων, όπωσ βιβλία, εργαςίεσ κλπ. • Ξεχνάει

Μζτρα για να βοηθήςουμε τουσ μαθητζσ με προβλήματα ςυγκζντρωςησ • Ενκαρρφνετε το παιδί να αςχολθκεί με τθν εργαςία του, με τθν υπενκφμιςθ ότι κα τα

καταφζρει.

• Κάντε το παιδί να νιϊςει ςιγουριά

• Αποφφγετε τισ διαςπάςεισ. Ρροςπακιςτε να μθν κάκεται κοντά ςε παράκυρα, πόρτεσ,

κερμαντικά ςϊματα κλπ.

• Φροντίςτε να μθν υπάρχει πάνω ςτο γραφείο τίποτα εκτόσ του βιβλίου ι τετραδίου

που χρειάηεται για τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία.

• Να εςτιάςει τθν προςοχι του ςε μία μόνο εργαςία

• Ζθτιςτε από το παιδί να ςασ δείξει τθν εργαςία του όταν φτάςει ςτθ μζςθ.

• Να του ορίςετε ςυγκεκριμζνο χρόνο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ.

• Βρείτε ςθμάδια που κα κάνουν το παιδί να παραμείνει προςθλωμζνο ςτθν εργαςία

του, π.χ. κάποια ιδιαίτερθ χειρονομία.

• Απευκφνετε κάποια ςχετικι ερϊτθςθ ςτο παιδί που αρχίηει να διαςπάται από τθν

εργαςία του.

• Μπορείτε να βοθκιςετε ςυνοψίηοντασ με λζξεισ – κλειδιά και επαναλάβετε τισ βαςικζσ

ζννοιεσ.

-