Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

72
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

description

Η δεύτερη χρονιά της θητείας της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε πριν από έξι περίπου μήνες. Στο παρόν κείμενο απολογισμού καταγράφονται τα πεπραγμένα της κατά τη διάρκεια του 2012.

Transcript of Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

Page 1: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 1 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ2012

Page 2: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

2 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Page 3: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 3 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΙ ΕΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΕΘΝEIΣ ΣΧΕΣΕIΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣMOΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

‘ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012’

AΣTIKO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ AΣTIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ

ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ KAI ΠΟΙOΤΗΤΑ ΖΩHΣ

ΑΝΑΚYΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΟΤΗΤΑ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚA MME

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4.

6.

8.

10.

12.

16.

22.

26.

28.

36.

40.

46.

50.

52.

56.

59.

60.

66.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Page 4: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

4 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Αγαπητές και Αγαπητοί Συμπολίτες,

Η δεύτερη χρονιά της θητείας της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης ολοκληρώθηκε πριν από έξι περίπου μή-νες. Στο παρόν κείμενο απολογισμού καταγράφονται τα πεπραγμένα της κατά τη διάρκεια του 2012. Τα αποτελέσματά της οικονομικής κρίσης επηρέασαν κα-ταλυτικά τα έσοδα και τη λειτουργία του Δήμου. Όπως θα δείτε, όμως, στα επιμέρους κεφάλαια, ο Δ.Θ. κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες ώστε να ανταποκριθεί στο έργο του αξιοποιώντας εξωτερικούς πόρους και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Η συστηματική δουλειά στον το-μέα έγκρισης και υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και στην προσέλκυση χορηγιών και δωρεών επέτρεψε την πραγματοποίηση έργων και δράσεων, που, στην παρούσα συγκυρία, θα ήταν ανέφικτο να πραγματοποιηθούν.Για λόγους αρχής, που μας διαφοροποιούν σαφώς από προηγούμενες πρακτικές, το οικονομικό νοικοκύρεμα του 2011 ακολουθήθηκε το 2012 από τη θωράκιση της διαφά-νειας. Δεν πρέπει ποτέ να επιτραπεί ξανά σε κανέναν να βάλει χέρι στα χρήματα που δίνει ο δημότης, πλούσιος ή φτωχός, για να του παρέχονται υπηρεσίες. Το λιγότερο που μπορεί να κάνει μια δημοτική αρχή είναι να εξασφαλίσει και να αξιοποιήσει την περιουσία των δημοτών της με τον καλύτερο τρόπο. Για την προστασία των δοκιμαζόμενων συμπολιτών μας, θα ενημερωθείτε σχετικά με τη σύσταση μόνιμων κοινω-νικών δομών, που σχεδιάστηκαν το προηγούμενο έτος και έχουν αρχίσει ήδη να αποδίδουν. Όμως, παρά την ενίσχυ-ση του τομέα της κοινωνικής πολιτικής με την αύξηση του αντίστοιχου προϋπολογισμού και προσωπικού, οι διογκού-μενες ανάγκες μάς υπερβαίνουν. Δεν μπορούμε να ισχυρι-στούμε ότι πετύχαμε, όταν, έστω και μια οικογένεια, έστω και ένας δημότης που έχει ανάγκη, δεν μπορεί να βρει κοι-νωνική προστασία σε κάποιαν από τις δημοτικές δομές. Η λύση, βέβαια, στο πρόβλημα της φτώχειας και της ανερ-

γίας είναι η ανάπτυξη της πόλης και όχι η μετατροπή της σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Γι’ αυτό και στις επόμενες σελί-δες θα διαβάσετε για τις ήδη επιτυχημένες πολιτικές μας στον τομέα του τουρισμού και της εξωστρέφειας, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία νέων θέ-σεων εργασίας. Καθώς ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος της εξωστρέφειας, ο στόχος της δημιουργίας ενός διακρι-τού στίγματος για τη Θεσσαλονίκη στη διεθνή τουριστική αγορά σταδιακά επιτυγχάνεται. Η αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις επισκεπτών από την Τουρκία, το Ισ-ραήλ, από όμορες χώρες και τη Ρωσία είναι εντυπωσιακή. Η ενεργοποίηση της σχέσης μας με τις αδελφοποιημένες πόλεις του εξωτερικού, το εντεινόμενο ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη από τον ξένο τύπο, ως αποτέλεσμα συστη-ματικού σχεδιασμού, δείχνουν ότι κάτι αλλάζει. Άνοιξαν τα παράθυρα της πόλης και επιτέλους μπήκε φρέσκος αέρας. Μην ξεχνάμε ότι το 2014 η Θεσσαλονίκη εξασφάλισε τον τίτλο της «Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας» και πρέ-πει να κερδίσουμε το στοίχημα της επιτυχίας της.Αλληλένδετες με την εξωστρέφεια είναι οι πολιτιστικές επιλογές και οι δράσεις που αναπτύξαμε και οι οποίες -παρά τα πενιχρά οικονομικά μέσα- στέφθηκαν με επιτυ-χία. Οι μουσικές στα μνημεία του κόσμου, η διοργάνωση της «WOMEX”, το «Food Festival”, οι ‘διανυκτερεύσεις στα μουσεία’ για παιδιά, η ενίσχυση και η στήριξη νέων καλλιτε-χνών, συνέβαλαν στο να ξεφύγει η πόλη από τη συνηθισμέ-νη κατά το παρελθόν ομφαλοσκόπησή της. Θα ήθελα να σταθώ στα τεχνικά έργα που πραγματοποιή-σαμε το 2012, γιατί, παρόλο που είχαμε πει ότι χωρίς λεφτά μεγάλα έργα δεν γίνονται, τα θεωρώ μεγάλο έργο. Η πόλη αρχίζει να αλλάζει εντυπωσιακά με τις αναπλάσεις, τις πεζο-δρομήσεις, την απόδοση του δημόσιου χώρου στον δημό-τη. Η πιλοτική εφαρμογή πεζοδρομήσεων στο κέντρο και το πρόγραμμα «ΘεσσαλονίκηΧ4» στις γειτονιές δείχνουν

Page 5: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 5 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

το πώς θέλουμε να γίνει η πόλη μας. Μια από τις βασικές προγραμματικές εξαγγελίες μας παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά. Θα μπορούσαμε, βέβαια, να τα έχουμε πάει κα-λύτερα στις υποδομές για τη στάθμευση των οχημάτων ή και στους ποδηλατοδρόμους, το δίκτυο των οποίων σύντο-μα πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να οριστικοποιήσουμε και να επεκτείνουμε. Κάναμε όμως, όπως θα διαπιστώσετε, την απαραίτητη πρόδρομη δουλειά για να επεκταθούν οι λεωφορειόδρομοι και αναβαθμίσαμε ποιοτικά τον ελεύ-θερο χώρο για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, καθώς κατασκευάσαμε και βελτιώσαμε πολλές παιδικές χαρές. Πρόβλημα παραμένει το κυκλοφοριακό, τα διπλοπαρκαρι-σμένα και η συμπεριφορά των μηχανοκίνητων δικύκλων, θέματα για τα οποία καταβάλλουμε προσπάθειες και ελπί-ζουμε ότι μέσα στο 2013 θα αρχίσουν να λύνονται.Στον τομέα της περιβαλλοντικής πολιτικής θα ξεχώριζα δύο τομείς με εμφανή πρόοδο. Η συμβολή μας στην ίδρυ-ση του «Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων» δείχνει ότι η Θεσσαλονίκη έχει την πρόθεση να γίνει βιώσιμη και περιβαλλοντικά πιο φιλική. Στον τομέα της ανακύκλωσης, που σχετίζεται άμεσα με την περιβαλλοντική προστασία, τα αποτελέσματα του 2012 ήταν θεαματικά. Το καθαρό πο-σοστό ανακύκλωσης, μετρημένο σε σχέση με το συνολικό βάρος των απορριμμάτων, αυξήθηκε το 2012 στο 8,4% από το 3,5%, όπου βρισκόταν το 2011.Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στη μεγαλύτερη τομή που προώθησε ο Δ.Θ. μέχρι τώρα και θα τη δούμε να απο-δίδει στο άμεσο μέλλον. Η αναδιοργάνωση του Οργανι-σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας έγινε με κύριο γνώμονα τη μεγαλύτερη αυτονόμηση του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου από τους πολιτικούς του προϊσταμένους. Η προσπά-θεια για δημιουργία αξιόπιστου υπηρεσιακού μηχανισμού και απρόσκοπτης διοικητικής συνέχειας, ανεξάρτητα από την πολιτική συγκυρία, είναι έργο δύσκολο στην Ελλάδα.

Είναι όμως απόλυτα αναγκαίο και αναβαθμίζει τον ρόλο και το έργο των πολιτικών προϊσταμένων του Δήμου, καθώς οι αντιδήμαρχοι παύουν να λειτουργούν ως διευθυντές υπη-ρεσιών και τα στελέχη του Δήμου αναλαμβάνουν τις αρμο-διότητες και τις ευθύνες τους. Έτσι, οι αιρετοί μπορούν να αφοσιωθούν στην παραγωγή του πολιτικού οράματος και του αντίστοιχου στρατηγικού σχεδιασμού για την πόλη. Η διοικητική αυτή αλλαγή είναι βαθιά μεταρρυθμιστική και ευθυγραμμίζεται με την προγραμματική και πολιτική κατεύθυνση της παράταξής μας, της «Πρωτοβουλίας για τη Θεσσαλονίκη». Η εμπειρία μας στη διακυβέρνηση του Δήμου μάς πείθει όλο και περισσότερο ότι καλά κάνουμε και, μέσω της λογικής του νέου οργανισμού, υπερασπιζό-μαστε τις αρχές της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, ενώ αποδοκιμάζουμε την προσωποκεντρική, πελατειακή και κομματική προσέγγιση της αυτοδιοίκησης.Δεν διεκδικούμε τα εύσημα ότι τα κάνουμε όλα σωστά. Το 2012, λόγου χάρη, δεν προχωρήσαμε ικανοποιητικά το σχέ-διό μας για την αποκέντρωση της δημοτικής εξουσίας στις δημοτικές κοινότητες και δεν καταφέραμε να βελτιώσου-με, όσο θα θέλαμε, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρε-σιών προς τον δημότη. Προσπαθούμε, όμως, συστηματικά και θεωρούμε ότι δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν να γίνονται τα πράγματα καλύτερα στην πόλη μας, είτε από τη δική μας παράταξη είτε από αυτές που θα ακολουθήσουν, και πάντως σε σταθερό έδαφος και σε μα-κρά διάρκεια.

Γιάννης ΜπουτάρηςΔήμαρχος Θεσσαλονίκης

Page 6: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

Μπουτάρης Ιωάννης Δήμαρχος

Αβραμόπουλος Παναγιώτης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Αηδονόπουλος Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Τζιούτζια Ελένη Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Αβραμίδης Ευστάθιος Δημοτικός Σύμβουλος

Αγγελίδου ΆνναΑντιπρόεδρος Δημοτικού Βρεφοκομείου «Αγιος Στυλιανός» Αντιπρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Γάκης Βασίλειος Δημοτικός Σύμβουλος

Γεράκης Γεώργιος Αντιπρόεδρος Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ

Γιαταγάνα Χρυσούλα Δημοτική Σύμβουλος

Γκιουλέκας Κωνσταντίνος Επικεφαλής παράταξης «Ομάδα Δημιουργίας για τη Θεσσαλονίκη»

Γούλα Καλυψώ Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστα-σίας του Πολίτη

Ζαχαριάδης Λάζαρος Πρόεδρος Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ

Ζέρβας Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θεοτοκάτος Ερωτόκριτος Δημοτικός Σύμβουλος

Καζαντζίδης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος

Κανάκης Στέλιος Δημοτικός Σύμβουλος

Κουράκης Ανδρέας Αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και Δικτύων

Κωνσταντινίδης Μιχάλης Δημοτικός Σύμβουλος

Λειψιστινού Θεοδώρα Πρόεδρος του Βαφοπουλείου Πνευ-ματικού Κέντρου

Λεκάκης Πέτρος Δημοτικός Σύμβουλος

Μάτης Χρήστος Επικεφαλής παράταξης «Ενεργοί Πολίτες - Οικο-λογία στην Πράξη»

Σαλαγκούδη Ανθή Δημοτική Σύμβουλος

Σεβαστιάδης Θέμης Δημοτικός Σύμβουλος

Σταυρίδου Μαρία Δημοτική Σύμβουλος

Ρουμελιώτη Κυβέλη Πρόεδρος Οργανισμού Βρεφονηπιακής Παιδι-κής και Οικογενειακής Μέριμνας

Πέγκας Σπυρίδων Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού

Page 7: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ψαρράς Θωμάς Γενικός Γραμματέας του Δήμου

Αγκαθίδου ΔήμητραΠρόεδρος Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί-ρησης

Ακριτίδου ΜαρίαΑντιπρόεδρος Οργανι-σμού Βρεφονηπιακής Παιδικής και Οικογε-νειακής Μέριμνας

Αρβανίτης Γιώργος Δημοτικός Σύμβουλος

Ασλανίδου Σοφία Αντιπρόεδρος Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης και Θεάματος

Ασπασίδης Γιώργος Δημοτικός Σύμβουλος

Δημαρέλος Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος

Δρίτσα Πολυξένη Δημοτική Σύμβουλος

Ελευθεριάδης Χρήστος - ΚωνσταντίνοςΠρόεδρος Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Ευθυμίου Άννα Δημοτική Σύμβουλος

Ζαριανόπουλος Σωτήρης Επικεφαλής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλονίκης»

Καπόν Χασδάϊ Αντιδήμαρχος Ανά-πτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων

Καρακωστάνογλου Βενιαμίν Δημοτικός Σύμβουλος

Καρούμπης Αντώνης Αντιδήμαρχος Παιδείαςκαι Δια Bίου Mάθησης

Κιοσέογλου Ελευθέριος Δημοτικός Σύμβουλος

Κολοβού Πολύζου Λεμονιά Δημοτική Σύμβουλος

Μηταφίδης Τριαντά-φυλλος Επικεφαλής παράταξης «Θεσσαλο-νίκη - Ανοιχτή Πόλη»

Παπαθεμελής Στέλιος Επικεφαλής παράταξης «Υπερκομματικό Δημο-τικό Κίνημα Θεσσαλο-νικέων»

Παππάς Αθανάσιος Αντιδήμαρχος Ανακύ-κλωσης και Καθαριό-τητας

Πασχαλίδου Μαρία Αντιδήμαρχος Νεότη-τας, Αθλητισμού και Εθελοντών

Πατέλης Θεόφιλος Δημοτικός Σύμβουλος

Στεργίου Αρμόδιος Επικεφαλής παράταξης «Εξουσία Πολιτών - Μάκης Στεργίου»

Χρυσίδου Έλλη Δημοτική Σύμβουλος

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τανιμανίδου Στεφανία Πρόεδρος του Δημοτικού Κέντρου Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης

Τελίδης Αναστάσιος Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Κέντρου Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης

Page 8: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

8 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΟΙ ΕΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Οι δυνατότητες που δόθηκαν στα Συμβούλια των Δη-μοτικών Κοινοτήτων από τον «Καλλικράτη» αλλά και,

στη συνέχεια, από τον ίδιο τον Δήμαρχο δεν οδήγησαν τη λειτουργία των πέντε δημοτικών Κοινοτήτων και της μίας δημοτικής Ενότητας (Τριανδρία) του Δήμου Θεσσαλονί-κης στην προσέγγιση του προγραμματικού στόχου της Δι-οίκησης για «6 μικρά Δημαρχεία». Η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί στην κατεύθυνση της πραγματο-ποίησης του αρχικού στόχου, που φιλοδοξεί να ενισχύσει την αποκέντρωση βελτιώνοντας ποιοτικά και ποσοτικά τη διοικητική επάρκεια των κοινοτήτων, το επίπεδο παροχής υπηρεσιών αλλά κυρίως τη συμμετοχή του δημότη στις αποφάσεις και στις δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες για καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ κοινοτή-των, υπηρεσιών του Δήμου και αντιδημάρχων.

Παρόλα αυτά, οι δημοτικές κοινότητες του Δήμου Θεσσα-λονίκης ανέπτυξαν πρωτοβουλιακά δραστηριότητες, όπως εκδηλώσεις πολιτισμού καθώς και δράσεις κοινωνικής προ-στασίας και αλληλεγγύης προς ευπαθείς ομάδες δημοτών (διάθεση προϊόντων χωρίς μεσάζοντες, συγκέντρωση και διανομή τροφίμων, ειδών ρουχισμού, φαρμάκων, ειδών

οικιακής χρήσης κ.ά.), ενώ επίσης στήριξαν αντίστοιχες πα-ρεμβάσεις που διοργάνωσαν ομάδες πολιτών.

Τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων σε συνεργασία με τη διοίκηση και τις υπηρεσίες αλλά και με εθελοντές δημό-τες συμμετείχαν σε προγράμματα ενημέρωσης αλλά και σε δράσεις σχετικές με την καθαριότητα δημόσιων χώρων και εστιών ρύπανσης που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την εικόνα της γειτονιάς. Συμμετείχαν, επίσης, σε εξορμήσεις με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των δημοτών για την Καθαριότητα και την Ανακύκλωση.

Σε συνεργασία με ομάδες δράσης πολιτών, με αθλητικούς και καλλιτεχνικούς φορείς, με σχολεία και περιβαλλοντικές οργανώσεις συνδιοργάνωσαν ποικίλες εκδηλώσεις για τον εορτασμό της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητι-κότητας» (Σεπτέμβριος 2012) στο πλαίσιο «Εβδομάδα Βιώ-σιμης Κινητικότητας», που εορτάζεται κάθε χρόνο από τις τοπικές αρχές πόλεων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις δράσεις και εκδη-λώσεις των κοινοτήτων, που ξεχώρισαν το 2012: Η έκθεση χαρακτικής με θέμα «Θεσσαλονικέων χαράξεις» στο Γενί Τζαμί που διοργάνωσε η 5η Κοινότητα, το μουσικοχορευτι-κό δρώμενο «Χορεύοντας για τα εκατό» που διοργάνωσε η 1η Κοινότητα, η συλλογή φαρμάκων που διοργάνωσε η 3η Κοι-νότητα σε συνεργασία με την Μ.Κ.Ο «Γιατροί του Κόσμου», οι παιδικές θεατρικές παραστάσεις που διοργάνωσε η 4η Κοινότητα, η εκδήλωση «Κοινωνικές Επιχειρήσεις – Κοινω-νική Επιχειρηματικότητα και Γυναίκα» που διοργάνωσε στα γραφεία της η 2η Δημοτική Κοινότητα και η εθελοντική δρά-ση καθαρισμού ρέματος Ορτανσίας – Κωνσταντινίδη που οργάνωσε η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας.

Page 9: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 9 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ2η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: Αδάμ Καρυπίδου ΧιονίαΑντιπρόεδρος: Αλμυρού Σοφία

Σύμβουλοι:

Αμανατίδου ΝόναΒαταμίδου Μαρασλίδου ΒασιλίκηΒοζικής ΧρήστοςΙωαννίδου ΜαρίαΚαράμπελα ΌλγαΚαρκαλέτσης ΓεώργιοςΛαζαρίδου ΜαρίαΜπαντής ΦίλιπποςΣαμαράς Αγαπητός

1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: Δημητρακόπουλος ΠέτροςΑντιπρόεδρος: Βεϊζαδές Απόστολος

Σύμβουλοι:

Αθανασιάδου Μεντζέλου Παρασκευή Γιαννακοπούλου ΣμαράγδαΔούκα Λαβασίδου ΣτυλιανήΔουβλέτη ΕλένηΕξαδακτύλου Ευσταθία Ευθυμιάδης Ευθύμιος Καββασιάδη Καράσσο ΤίλνταΜηνά ΕλευθερίαΣουγανίδης ΝικόλαοςΡόζα ΒαρβάραΤζιβανάκη Παπαδημητρίου ΝίκηΧοντολίδου Ελένη Χορευτάρη Λαζαρίδου Αικατερίνη

4η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: Κανάκης ΔημήτριοςΑντιπρόεδρος: Τερψίδου Κρυσταλία

Σύμβουλοι:

Αδαμίδης ΛάζαροςΑμαξόπουλος ΘρασύβουλοςΑυγερινού ΒασιλικήΓαϊτάνη ΠασχαλίαΙορδανίδης ΙωάννηςΚαλατούδη ΓεωργίαΚαρυπίδου ΑναστασίαΚόρακας ΕυάγγελοςΜπαλτζή ΦωτεινήΠετρίδης Ηρακλης Σαμαρά ΣοφίαΣαχινίδης ΦώτηςΦωτιάδης Γεώργιος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Πρόεδρος: Καραγιαννίδης ΓεώργιοςΑντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Δημήτριος

Σύμβουλοι:

Αγτζίδης ΑνδρέαςΑλεξίου ΤριαντάφυλλοςΓιαχούδης Δημήτριος Κωστούδης ΘωμάςΜπαχτσεβάνα ΠαναγιώταΠαπαναστασίου ΑθανάσιοςΠαπαντωνίου - Κούρτογλου ΒερονίκηΠαύλου Σοφία ΕλένηΤσακμάκη Καραμπίδου Μαρία

3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: Μεταξόπουλος ΙορδάνηςΑντιπρόεδρος: Κλειδαρά Αφροδίτη

Σύμβουλοι:

Αβραμίδου Σακελλαρίου ΙωάνναΑναγνωστόπουλος Κω/νοςΑφεντουλίδου ΜαρίαΒαρσάμη ΣτέλλαΚαλαΐτζίδου ΕλισάβετΚελλίδου ΗλέκτραΝούσκαλης ΑπόστολοςΣαλονικίδου Αραβέλα-ΜαρίναΤριανταφυλλίδου Αγγελική

5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος: Κουράκη ΑργυρήΑντιπρόεδρος: Μαργαρίτης Δημήτριος

Σύμβουλοι:

Αναστασίου ΕυαγγελίαΑνθοπούλου ΜαρίαΑντωνίου ΑντώνηςΒαμβακάς ΔημήτριοςΒούλγαρης ΓεώργιοςΔεληγκάρης ΠαναγιώτηςΔούμπης ΠέτροςΙωαννίδου ΕλένηΚαλέση Ελισάβετ Μαρία (Μαριλίζα)Καρπούζης ΑναστάσιοςΚατσιαφά Ανθούλα Λιακόπουλος ΣτυλιάνοςΤσολίδης Χαράλαμπος

Page 10: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

10 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Σύμφωνα με τον Νόμο «Καλλικράτης» του 2010, όλοι οι Δήμοι οι οποίοι προήλθαν από συνένωση, ήταν υπο-

χρεωμένοι να εκπονήσουν νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) προκειμένου να λειτουργήσουν με τα νέα δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά τη συ-νένωση με τον Δήμο Τριανδρίας, ξεκίνησε να εκπονεί τον νέο Ο.Ε.Υ. Η εκπόνησή του, μαζί με τη διαβούλευση και τις διαδικασίες έγκρισης διήρκεσε περίπου ένα έτος και ο νέος Ο.Ε.Υ. ολοκληρώθηκε εντός του 2012, ενώ άρχισε να ισχύει από τις αρχές του 2013. Στη διαβούλευση συμμετείχαν όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου, οι οποίες κατέθεσαν τις απόψεις τους, καθώς επίσης και ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δή-μου. Οι βασικοί στόχοι του νέου Ο.Ε.Υ. ήταν οι παρακάτω:1. Ο διαχωρισμός της πολιτικής από τη διοικητική λειτουρ-γία μέσω της θεσμοθέτησης των θέσεων των Γενικών Δι-ευθυντών αλλά κυρίως μέσω της μείωσης των υπογραφών στα διοικητικά έγγραφα.2. Ο εξορθολογισμός της λειτουργίας μέσω αφενός της κατάργησης διοικητικών δομών και της σύστασης άλλων και αφετέρου μέσω της δημιουργίας κέντρων συντονισμού (δύο Γενικές Διευθύνσεις), τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3. Η μείωση των δομών στο αναγκαίο για τον Δήμο μέγε-θος. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε μείωση των Διευθύνσεων κατά 30%, ενώ τα Τμήματα παρέμειναν σχεδόν στον ίδιο αριθμό (λαμβάνοντας υπόψη και τις νέες δομές, οι οποίες ήρθαν στον Δήμο από την πρώην Νομαρχία).4. Η, σύμφωνα με τη βούληση του νομοθέτη, λειτουργία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου ως συντονιστή των Υπηρεσιών του Δήμου.5. Η λειτουργία οριζόντιων μονάδων (Τμήματα διοικητικής υποστήριξης), που εξασφαλίζουν την οριζόντια διασύνδε-ση των Υπηρεσιών.Ο νέος Ο.Ε.Υ. επιχειρεί να δώσει μιαν άλλη κατεύθυνση στις Υπηρεσίες του Δήμου με κεντρική στόχευση την απο-τελεσματικότητα και την αποδοτικότητα, οι οποίες θα επι-τευχθούν μέσω της ανάληψης ευθύνης από τα διοικητικά στελέχη, που πάντοτε λειτουργούσαν υπό την απόλυτη κα-θοδήγηση των πολιτικών στελεχών, ακόμη και για καθημε-ρινές τυπικές διαδικασίες.Αυτή η καθημερινή τριβή και εμπλοκή μεταξύ των πολιτι-κών και διοικητικών στελεχών αποτελούσε και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες του διοικητικού αλλά και εν γένει του πολιτικού συστήματος της χώρας. Στην κατεύ-θυνση της απεμπλοκής των δύο λειτουργιών εργάζονται σήμερα και η κυβέρνηση αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και δείγμα αυτής της βούλησης αποτελεί η τοποθέτηση Γενικού Γραμματέα Εσόδων ανεξάρτητου από την κυβέρ-νηση με πενταετή θητεία. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης αλλά και η Διοίκηση στήριξαν αυτήν την προσπάθεια με την ψήφιση του Ο.Ε.Υ. από τα αρμόδια όργανα καθιστώντας έτσι τον Δήμο Θεσσαλονίκης πρωτοπόρο σε ένα εγχείρημα, το οποίο βάζει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας επαγγελματικής και αποτελεσματικής Δημοτικής Διοίκησης. Φυσικά, οι δυσκολίες του εγχειρή-ματος είναι μεγάλες και τα λάθη αναπόφευκτα. Αυτά όμως δεν αλλάζουν την ουσία και τη στόχευση, η οποία κοιτάζει προς το μέλλον, μέσα από τη φυσική εξέλιξη του τρόπου λειτουργίας μιας σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης τα αμέ-σως επόμενα χρόνια και σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

Page 11: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 11 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.

Page 12: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

12 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΔΙΕΘΝEIΣ ΣΧΕΣΕIΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣMOΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ /

Θεσσαλονίκη, μια ανοιχτή, κοσμοπολίτικη, ευρω-παϊκή πόλη στα Βαλκάνια. Η ανάγκη της πόλης να

ενισχύσει το διεθνές στίγμα της, να διευρύνει την αναγνω-ρισιμότητά της και να καταστεί σημαντικός πόλος έλξης επισκεπτών αποτέλεσε στρατηγική προγραμματική επι-λογή αυτής της διοίκησης, η οποία υπηρετήθηκε και το 2012 με μια σειρά στόχων και αντίστοιχων πολιτικών:

• Προώθηση της διεθνούς δικτύωσης και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με άλλους Δήμους, • διεύρυνση πολιτισμικών ανταλλαγών, • οργάνωση της προσέγγισης συγκεκριμένων τουριστι-κών αγορών, • φιλοξενία στην πόλη μεγάλων διεθνών γεγονότων, • ανάπτυξη του branding της πόλης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και • βελτίωση των υποδομών υποδοχής επισκεπτών.

Η αύξηση των αφίξεων αλλοδαπών τουριστών, το έντονο ενδιαφέρον για την πόλη από τον διεθνή Τύπο αλλά και η διοργάνωση επιτυχημένων διεθνών γεγονότων με μεγά-λο ενδιαφέρον (Διεθνής έκθεση μουσικής του κόσμου «WOMEX», Παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων μπάσκετ «Maxi Basketball» το 2013, Παγκόσμιο πρωτάθλημα κω-πηλασίας) δείχνουν πως η πολιτική αυτή απέδωσε απο-τελέσματα και συντέλεσε στην αναβάθμιση της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της Θεσσαλονίκης.

Με τις δραστηριότητες αυτές και το άνοιγμά της στον κόσμο, η Θεσσαλονίκη έχει αρχίσει να κάνει αισθητή την παρουσία της στον παγκόσμιο χάρτη και να προσελκύει το ενδιαφέρον διαφορετικών επισκεπτών. Απομένουν πολλά ακόμη να γίνουν, κυρίως μετά τις δυσχέρειες που παρα-τηρήθηκαν στη λειτουργία του Οργανισμού Τουρισμού και που ελπίζεται αλλά και καταβάλλεται προσπάθεια ότι θα επιλυθούν το 2013. Το πιο βασικό, ωστόσο, είναι να αρχίσει να εδραιώνεται στη συνείδηση του πολίτη και του επιχειρηματία η πεποίθηση ότι η πόλη έχει πολλά να κερδίσει από τους επισκέπτες της και πρέπει να μάθει να τους περιποιείται.

Συνεργασία με αδελφοποιημένες πόλειςΒασικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη σχέσεων αλληλογνωριμίας ανάμεσα σε πόλεις, είναι ο

θεσμός της αδελφοποίησης. Μέχρι σήμερα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο 30 πόλεις αδελφοποιημένες με τη Θεσσα-λονίκη είτε με πρωτόκολλο αδελφοποίησης, είτε με σύμ-φωνο φιλίας-συνεργασίας. Κατά το 2012, ο Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν σειρά επισκέψεων σε αδελφοποιημένες πόλεις με επιδί-ωξη την αναθέρμανση των σχέσεών τους με την Θεσσα-λονίκη. Τον Απρίλιο του 2012 πραγματοποιήθηκε, επίσης, μια νέα αδελφοποίηση ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και στο Δυρράχιο της γειτονικής Αλβανίας, με σκοπό την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο πόλεων και την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα σε δύο σημαντικά λιμάνια της ευρύτερης περιοχής.Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών από την αδελ-φοποίηση της Θεσσαλονίκης με την Αγία Πετρούπολη, πραγματοποιήθηκαν και στις δύο πόλεις συναντήσεις και εκδηλώσεις. Έτσι, τον Απρίλιο του 2012 επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη 35μελής αντιπροσωπεία από τον Δήμο Αγίας Πετρούπολης, η οποία συμμετείχε σε συναντήσεις εργασίας που διοργανώθηκαν στο Δημαρχείο. Εγκαινιά-στηκε, επίσης, έκθεση της συλλογής της Πινακοθήκης Μανέζ της Αγίας Πετρούπολης στη Βίλα Μπιάνκα. Αντί-στοιχα, τον Αύγουστο του 2012 εγκαινιάστηκε από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού – Τουρισμού έκθεση της συλ-λογής της Δημοτικής Πινακοθήκης στην Πινακοθήκη Μανέζ της Αγίας Πετρούπολης. Τον Οκτώβριο του 2012, εξαμελής αντιπροσωπεία του Δήμου Θεσσαλονίκης με επικεφαλής τον Δήμαρχο, επισκέφθηκε την Αγία Πετρού-πολη και πραγματοποίησε συνάντηση με τον κυβερνήτη της πόλης και με στελέχη του Δήμου.Τον Σεπτέμβριο του 2012 αντιπροσωπεία του Δήμου Θεσ-σαλονίκης με επικεφαλής τον Δήμαρχο, αποτελούμενη από Αντιδημάρχους και στελέχη υπηρεσιών, επισκέφθη-κε το Τελ Αβίβ. Εκεί, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης συναντή-θηκε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ. Παράλληλα, οι Αντιδήμαρχοι Κα-θαριότητας-Ανακύκλωσης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Επιχειρηματικότητας-Απασχόλησης, πραγματοποίησαν συναντήσεις εργασίας με αντίστοιχες υπηρεσίες του Δή-μου Τελ Αβίβ και επισκέφθηκαν σχετικές εγκαταστάσεις. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Τουρισμού επισκέφθηκε τις πόλεις Μπολόνια, Μασσαλία και Λεμεσό, όπου συμμε-τείχε σε καλλιτεχνικά φεστιβάλ και πραγματοποίησε συ-

Page 13: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 13 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2.

ναντήσεις με σκοπό τις πολιτισμικές ανταλλαγές ανάμεσα στις παραπάνω πόλεις και τη Θεσσαλονίκη.Τον Νοέμβριο του 2012, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης επι-σκέφθηκε την Κολωνία κατόπιν προσκλήσεως του Δημάρ-χου Κολωνίας και του Συνδέσμου των Ελληνογερμανικών Ενώσεων για να συμμετάσχει σε ημερίδα που διοργάνω-σε ο τελευταίος. Πραγματοποίησε επίσης συναντήσεις με τον Δήμαρχο Κολωνίας, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας, τον Διευθυντή της Δημοτικής Εταιρείας Αποκομιδής και Ανακύκλωσης καθώς και με σωματεία Ελλήνων της Γερμανίας. Οι παραπάνω επισκέψεις ενίσχυσαν τις σχέσεις μεταξύ των πόλεων και αποτέλεσαν παράλληλα την αφετηρία για την περαιτέρω ανάπτυξη μιας σειράς συνεργιών σε διά-φορους τομείς.

Ελληνογερμανική συνεργασία μεταξύ Δήμων και ΠεριφερειώνΜε την πρωτοβουλία του τότε πρωθυπουργού της Ελλά-δας Γ. Παπανδρέου και της Καγκελαρίου της Ομοσπονδι-ακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Ά. Μέρκελ, πραγματο-ποιήθηκε (2010) η πρώτη Ελληνογερμανική Συνέλευση για την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ Δήμων και Περι-φερειών των δύο χωρών. Μετά τη δεύτερη Ελληνογερμα-νική Συνέλευση (Θεσσαλονίκη, 2011) και την τοποθέτηση του Ομοσπονδιακού Υφυπουργού Εργασίας Χανς Γιόακιμ Φούχτελ ως Εντεταλμένου της Γερμανικής Κυβέρνησης για την Ελληνογερμανική Συνεργασία μεταξύ Δήμων και Περιφερειών, αναπτύχθηκε κατά το 2012 ένα πλέγμα συνεργασιών μεταξύ Δήμων και Περιφερειών των δύο χωρών με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της παραπάνω συνεργασίας. Φιλοξενεί το Συ-ντονιστικό Γραφείο του Ελληνογερμανικού Δικτύου, το οποίο συγκεντρώνει τις αιτήσεις ενδιαφέροντος εκ μέ-ρους Δήμων και Περιφερειών και από τις δύο πλευρές και συντονίζει τις αμοιβαίες επισκέψεις και ανταλλαγές. Στην τρίτη Ελληνογερμανική Συνέλευση (Θεσσαλονίκη, Νοέμ-βριος 2012) τέθηκε η βάση για τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την κοινωνία των πολιτών.Κομβικό σημείο της παραπάνω συνεργασίας για τον Δήμο Θεσσαλονίκης αποτελεί η συμβολή εκπροσώπων της γερμανικής Αυτοδιοίκησης που επισκέφθηκαν την πόλη

μας και συνεργάστηκαν με τις υπηρεσίες του Δήμου στην εκτίμηση και στην αξιολόγηση του οργανογράμματος και του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ πραγματοποιήθηκε και ευρεία ανταλ-λαγή απόψεων για καλές διοικητικές πρακτικές.

Τουριστική προβολή Η προώθηση της Θεσσαλονίκης σε παραδοσιακές τουρι-στικές αγορές αλλά και το άνοιγμα σε νέες, όπως η Ρωσία, η Τουρκία και το Ισραήλ, αποτέλεσαν προτεραιότητα και το 2012. Η αυξητική τάση των διανυκτερεύσεων αλλοδα-πών επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και τα τελικά στοιχεία δικαιώνουν την πολιτική της στόχευσης σε συγκεκριμένες αγορές, που εγκαινιάστηκε το 2011 και συνεχίστηκε μεθοδικά και το 2012 σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτικά αναφέρονται η αύξηση του αριθμού των δια-νυκτερεύσεων στη Θεσσαλονίκη από την Τουρκία κατά 25%, η συνολική αύξηση διανυκτερεύσεων από τις γειτο-νικές βαλκανικές χώρες και κυρίως από τη Βουλγαρία και η αύξηση των διανυκτερεύσεων των Ρώσων τουριστών κατά 30%.

Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Δήμαρχος επισκέφθηκε τη Σό-φια, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κ. Ρόζεν Πλεβνέλιεφ, ο οποίος είχε ανα-γορευθεί Επίτιμος Δημότης της Θεσσαλονίκης τον Ιούλιο του 2012 σε επίσημη τελετή στο Δημαρχείο της πόλης. Κατά την επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε, επίσης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, την Ελληνική Πρεσβεία στη Σόφια και το Γραφείο ΕΟΤ Σό-φιας, forum επιχειρηματικών συναντήσεων με τουριστι-κούς πράκτορες της Σόφιας και οργανωμένη παρουσίαση της Θεσσαλονίκης ως ελκυστικού για τους Βούλγαρους επισκέπτες τουριστικού προορισμού. Η φιλική και ανοιχτή πολιτική προς την τουρκική αγο-ρά συνεχίστηκε και το 2012 με τη συμμετοχή του Δήμου

Περίπτερο Τουριστικής Πληροφόρησης (Info-Kiosk) στην Πλατεία Αριστοτέλους

Page 14: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

14 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Θεσσαλονίκης σε ανώτατο επίπεδο σε όλα σχεδόν τα τα-ξίδια γνωριμίας (familiarization trips), που οργανώθηκαν σε διάφορες περιοχές της γειτονικής χώρας. Ιδιαίτερης σημασίας υπήρξε η επίσκεψη στον Δυτικό Πόντο (Μάιος, 2012), όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με Τούρ-κους καταγωγής από τη Θεσσαλονίκη και αναλήφθηκε η πρωτοβουλία για την υλικοτεχνική ενίσχυση του μικρού Μουσείου «Θεσσαλονίκη» στην πόλη Αλατζάμ. Στο πλαί-σιο της ίδιας πολιτικής, ο Δήμος Θεσσαλονίκης άνοιξε μόνιμα στους επισκέπτες τα μουσουλμανικά μνημεία της πόλης Αλατζά Ιμαρέτ και Γενί Τζαμί, η διαχείριση των οποίων έχει παραχωρηθεί στον Δήμο από το Υπουργείο Πολιτισμού και προσάρμοσε το ωράριο λειτουργίας κατά τρόπον ώστε να διευκολύνει τους επισκέπτες κατά το Σαββατοκύριακο.

Branding Σημαντική πρωτοβουλία αποτέλεσε η καθιέρωση ενός κοινού σήματος προβολής της πόλης από τον Οργανι-σμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, κίνηση μοναδική για τα ελληνικά τουριστικά δεδομένα. Μετά από τη σχετική δι-αδικασία επιλέχθηκε το ψηφιδωτό σήμα της καρδιάς και το σύνθημα (tagline) «Many stories. One heart» (Πολλές Ιστορίες, Μια Καρδιά), το οποίο συμβολίζει τη ζεστή φιλο-ξενία της πόλης με αναφορές τόσο στο έντονο βυζαντινό της παρελθόν, όσο και στα πολλαπλά και ποικίλα στρώμα-τα της ιστορικής και πολιτισμικής διαδρομής της.

Πληροφορίες για τον επισκέπτηΤον Μάρτιο του 2012, ο Δήμος Θεσσαλονίκης εγκαινίασε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα-λονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο το Περίπτερο Τουριστικής Πληροφόρησης (Info-Kiosk) στην Πλατεία Αριστοτέλους. Σύμφωνα με μια έρευνα πεδίου που διε-ξήχθη επί 105 ημέρες (Ιούλιος - Οκτώβριος 2012), το πε-ρίπτερο εξυπηρέτησε 12.522 επισκέπτες από 76 χώρες (εκ των οποίων 3.000 περίπου ήταν Έλληνες).

Επιπλέον, εκδόθηκαν ο Χάρτης των Μνημείων με ανα-φορά στις ιστορικές, πολιτισμικές διαδρομές στην πόλη (ρωμαϊκός, βυζαντινός, εβραϊκός και οθωμανικός περί-πατος), ο οποίος δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τις σχετικές Εφορείες Αρχαιοτήτων και Νεοτέρων Μνημείων και τον Σύνδεσμο Ξεναγών Θεσσαλονίκης, καθώς και ο

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ / ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χάρτης των Μουσείων, που αποτέλεσαν δύο ακόμη ση-μαντικά βήματα προς την παροχή πολλαπλών εργαλείων πληροφόρησης για τους επισκέπτες της πόλης.

Καλλιέργεια τουριστικής συνείδησηςΕξίσου δυναμικά στράφηκε ο Δήμος μέσα στο 2012 στην καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης στους δημότες. Οι συχνές δωρεάν ξεναγήσεις για τους δημότες όλων των δημοτικών Κοινοτήτων μέσω του προγράμματος «Μαθαί-νω και Γνωρίζω την Πόλη μου» καθώς και το άνοιγμα των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων για μουσικές και ψυ-χαγωγικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι, είχαν ως στόχο την καλλιέργεια μιας βιωματικής σχέσης και δημιουργικής συνύπαρξης των πολιτών με την πολιτισμική κληρονομιά και τον μνημειακό πλούτο της πόλης.

Προσέλκυση και ενίσχυση μεγάλων διεθνών εκδηλώσεωνΗ ενθάρρυνση και η στήριξη μεγάλων διεθνών εκδηλώ-σεων στη Θεσσαλονίκη, αποτέλεσε προτεραιότητα για τη Διοίκηση και το 2012, καθώς οι δράσεις αυτές ισχυροποι-ούν το όνομα της πόλης στο εξωτερικό και επιτρέπουν την επιτυχή διεκδίκηση και άλλων μεγάλων πολιτισμικών και αθλητικών γεγονότων. Το Παγκόσμιο Συνέδριο Μουσικής Παιδείας -ISME (Ιούλιος) και η Διεθνής Έκθεση Μουσικής του Κόσμου -WOMEX (Οκτώβριος), εκτός από τον μεγά-λο αριθμό επισκεπτών που προσέλκυσαν, απέφεραν και άμεσα οικονομικά οφέλη στην πόλη ύψους άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ το καθένα.

Η 12η Διεθνής Μουσική ‘Εκθεση WOMEX πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβρη του 2012

Page 15: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 15 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Θεσσαλονίκη στο διεθνή ΤύποΗ πολιτική εξωστρέφειας του Δήμου προκάλεσε το ενδι-αφέρον του διεθνούς Τύπου και προσέλκυσε στην πόλη πολλά και σημαντικά διεθνή Μέσα Ενημέρωσης. Η Θεσ-σαλονίκη βρέθηκε στο διεθνές προσκήνιο καθόλη τη δι-άρκεια του 2012, είτε με αφορμή τα ειδικά αφιερώματα για την πόλη ως εναλλακτικό τουριστικό προορισμό, είτε με αφορμή τις συνεντεύξεις του ίδιου του Δημάρχου. Ενδει-κτικά, αναφέρονται δημοσιεύματα στις εφημερίδες «Der Spiegel» (Γερμανία), «New York Times» (ΗΠΑ), «Hurriyet Daily News» (Τουρκία), «Business insider» (ΗΠΑ), «Wall Street Journal» (ΗΠΑ), «Jewish Telegraphic Agency» (Δι-εθνές), «Jerusalem post» (Ισραήλ), «Le Monde» (Γαλλία), «Griechenland Zeitung» (Γερμανία), καθώς και το ολλαν-δικό περιοδικό «NRC Weekend». Αποκορύφωμα του διε-θνούς ενδιαφέροντος για την πόλη αποτέλεσαν η τιμητική αναφορά του παγκοσμίως φημισμένου ταξιδιωτικού περι-οδικού «National Geographic», που τοποθέτησε τη Θεσ-σαλονίκη μεταξύ των κορυφαίων διεθνών προορισμών του 2013, αλλά και η διεθνής διάκριση του Δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη από την ιστοσελίδα citymayors.com, η οποία τον «χρίζει» δήμαρχο του μήνα για τον Οκτώβριο του 2012.

2.

Page 16: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

16 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ /

Η προσπάθεια εξυγίανσης των οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονί-κης συνεχίστηκε με επιτυχία και το 2012, αφού, παρά το ασφυκτι-

κό πλαίσιο, με τα προβλήματα ρευστότητας των δημοτών και του ίδιου του Ελληνικού Δημοσίου να επηρεάζουν και τον Δήμο Θεσσαλονίκης, το οικονομικό έτος ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και των δράσεων.Ταυτόχρονα, μειώθηκαν στο ελάχιστο οι οφειλές του Δήμου Θεσσαλο-νίκης προς τρίτους, μειώθηκε περαιτέρω ο τραπεζικός δανεισμός και εξοφληθήκαν κανονικά οι μισθοδοσίες και οι εργοδοτικές εισφορές για το σύνολο των εργαζομένων.Τέλος, έγινε η κατάλληλη προετοιμασία για τη βελτίωση των μηχανο-γραφικών εφαρμογών του Λογιστηρίου (ΟΠΣΟΥ) και για την ένταξη του Δήμου Θεσσαλονίκης σε καθεστώς αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2013.

Χρηστή διοίκηση- εκσυγχρονισμόςΜε στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου σε θέματα οι-κονομικής διαχείρισης και διοικητικής λειτουργίας υπογράφηκε προ-γραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκειμένου να εκπονηθεί πρόγραμμα σχετικό με την κατάρτιση σχεδίου εσωτερικής ορ-γάνωσης που αφορά τον έλεγχο των οικονομικών υπηρεσιών. Για την εξυπηρέτηση των δημοτών αλλά και τη θωράκιση του Δήμου απέναντι στη διαφθορά, το Λογιστήριο, με την εγκατάσταση του Ολοκλη-ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (ΟΠ-ΣΟΥ), λειτούργησε σε σύγχρονα πρότυπα, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια επέκτασης του Συστήματος. Επιπλέον, τέθηκαν για τη νέα χρονιά οι στό-χοι που αφορούν την ενσωμάτωση των απαραίτητων υποσυστημάτων (αποθήκες, παιδικοί σταθμοί, κοιμητήρια και γυμναστήρια) στο Ολοκλη-ρωμένο Σύστημα.Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία καθώς και για την υποστήριξη της λειτουργίας που αφορά τα Ολοκληρωμένα Συστήματα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνι-ών, τα οποία σχετίζονται με τις οικονομικές υπηρεσίες και τη δημοτική κατάσταση του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και την παροχή υπηρεσιών προκειμένου να επεκταθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Οικονομικών Υπηρεσιών με βάση το Διπλογραφικό Σύστημα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ταμείο- Μισθοδοσία• Η συνετή διαχείριση των οικονομικών επέτρεψε την καλύτερη αντιμε-τώπιση, μέσα στο 2012, ενός από τα σοβαρά προβλήματα που έχουν σχέ-

Page 17: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 17 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 3.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012

42.838.252,66€ 24.206.206,02€ 20.134.046,56€

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 31-12-12

2010 2011 2012

9.313.864.46€ 9.335.162,43€ 14.205.288,44€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

31-12-11

31-12-12

ΤΑΚΤΙΚΑ

1.138.589,17€

131.056,31€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

2.889.588,68€

126.776,23€

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

5.306.984,58€

13.947.455,90€

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

9.335.162,43€

14.205.288,44€

ση και με τη ρευστότητα στην οικονομία της πόλης, καθώς προχώρησε η αποπληρωμή από τον Δήμο χρόνιων οφειλών του σε προμηθευτές και δημότες.

Πίνακας 1: Υποχρεώσεις προς τρίτους

• Ρυθμίστηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοτών προς τον Δήμο μετά την έκδοση της σχετικής νομοθεσίας.

• Οι οφειλές του Δήμου προς την Εφορία σημείωσαν περαιτέρω μείωση (συνολικά κατά 2,9 εκ. €), καθώς τακτοποιήθηκαν άτοκα οι ληξιπρόθε-σμες οφειλές (το ποσό των 7.2 εκ. € προήλθε από τη γνωστή υπόθεση της υπεξαίρεσης), αφού διαγράφηκαν 25 εκ. € προσαυξήσεων και προ-στίμων με συμψηφισμό προς τους παρακρατηθέντες πόρους κατόπιν εντατικών προσπαθειών της Διοίκησης. • Μέσω αναγκαστικής εκτέλεσης, εισπράχθηκε συνολικά ποσό ύψους 1.089.823,90€ από χρεώσεις του Δήμου. Επίσης, με ενέργειες του Τμήματος Αναγκαστικών Μέτρων, ρυθμίστηκαν χρέη 232 οφειλετών συνολικού ποσού 1.132.925,52€ και διενεργήθηκε έλεγχος των επισφαλών απαιτήσεων του Δήμου για 7.478 οφειλέτες συνολικά.

Πίνακας 2: Ταμειακή ρευστότητα

Page 18: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

18 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

• Συνεχίστηκε απρόσκοπτα και χωρίς καθυστέρηση η καταβολή μισθών και εργοδοτικών εισφορών στο σύνολο των 4.000 περίπου υπαλλήλων του Δήμου (μονίμων, αορίστου και ορισμένου χρόνου).

Προϋπολογισμός Σύμφωνα με τις εξαγγελίες και τον προγραμματισμό της Δημοτικής Αρχής εκπονήθηκε και τηρήθηκε ένας ρεαλιστικός προϋπολογισμός. Παράλλη-λα, συντάχθηκε και νέος, που προβλέπει, με βάση τις προτεραιότητες της Διοίκησης, διπλασιασμό δαπανών για κοινωνική προστασία, μείωση δη-μοτικών τελών και μέγιστη απορρόφηση κονδυλίων για το 2013. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υλοποίησε τον επιχειρησιακό του σχεδιασμό. Αποπλήρω-σε σημαντικό κομμάτι των υποχρεώσεών του και συνέχισε την πετυχημέ-νη πορεία του προς τη δημοσιονομική εξυγίανση.

• Βασικά μεγέθη:

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Α

31/12/10

155.859.632,91€

31/12/11*

146.979.456.80€

31/12/12*

117.495.955.28€

Μεταβολή31-12-11 με 31-12-12

-29.483.501,52€

Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ Α Π Ο Α Π Α Λ Λ Ο Τ Ρ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

31/12/2011

42.165.872,26€

31/12/2012

39.430.534,46€

Δ Α Ν Ε Ι Α Κ Ε Σ Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ

31/12/2011

39.668.442,32€

31/12/2012

35.042.524,34€

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο

31/12/2011- 51.105.481,45€

(έλλειμμα)

31/12/2012Οριακή κερδοφορία

Πίνακας 3: Υποχρεώσεις συνολικά*Τα ποσά οριστικοποιούνται με το κλείσιμο του ισολογισμού

Πίνακας 4: Υποχρεώσεις από απαλλοτριώσεις

Πίνακας 5: Δανειακές Υποχρεώσεις

Πίνακας 6: Αποτελέσματα χρήσης

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Page 19: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 19 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημοτική περιουσίαΣυνεχίστηκαν οι προσπάθειες για περαιτέρω μείωση και εξορθολογισμό των δαπανών καθώς και για καλύτερη αξιοποίηση της δημοτικής περι-ουσίας.• Οι δαπάνες για ενοικίαση χώρων μειώθηκαν κατά 591.159,32€ για την περίοδο 2011-2012 . • Ολοκληρώθηκε η αγορά κατά 50% του ακινήτου στην οδό Προξένου Κορομηλά, έναντι 285.000€ για τη στέγαση της Α’ Κοινότητας

Στάθμευση• Η συγκυρία θεωρείται καλή ώστε να εφαρμοστεί μια πολιτική στάθμευ-σης, που θα ενισχύσει το Δημόσιο Μεταφορικό Μέσο και θα περιορίσει τη χρήση του Ι.Χ. στις επιβαρυμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Για τον σκοπό αυτό, στην κατεύθυνση της εφαρμογής συστήματος ελεγχομένης στάθμευσης, ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Μεταφορών μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε και έχει ήδη παραδοθεί (Δεκέμβριος 2012). Σύμφωνα με αυτήν, πραγματοποιείται προμήθεια τεχνολογικού συστήματος για τη δι-αχείριση της ελεγχόμενης στάθμευσης, καταργούνται τα παρκόμετρα, η πληρωμή θα υπολογίζεται με το λεπτό και για τον αντίστοιχο χρόνο στάθ-μευσης, δημιουργούνται θέσεις στάθμευσης αποκλειστικά για κατοίκους και προβλέπεται άρση της απαγόρευσης στάθμευσης σε άξονες με υψη-λό κυκλοφοριακό φόρτο.• Ενόψει της συνολικής ανάπλασης και της αλλαγής χρήσης της Πλατεί-ας Ελευθερίας, διενεργήθηκε πλειοδοτικός διαγωνισμός για το πάρκινγκ της πλατείας διάρκειας ενός έτους και κατέληξε σε παραχώρηση έναντι 1.201.000€.

Επιχειρηματικότητα- Εργασία• Κατατέθηκαν 2.275 αιτήσεις για χορήγηση ίδρυσης & λειτουργίας κα-ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκδόθηκαν 1.717 άδειες (εκ των οποίων 750 είναι αντικαταστάσεις αδειών προϋπαρχόντων καταστη-μάτων σύμφωνα με την Νέα Νομοθεσία και 922 είναι νέες άδειες με την διαδικασία της προέγκρισης), ακυρώθηκαν 1.210 άδειες λόγω διακοπής λειτουργίας του καταστήματος, ενώ οι άδειες καταστημάτων που είναι καταγραμμένες και φαίνονται σε ισχύ ανέρχονται σε 9.559.

• Εκδόθηκαν και ανανεώθηκαν συνολικά 5.219 άδειες χρήσης κοινο-χρήστων χώρων και επιδόθηκαν 2.425 αποφάσεις Δημάρχου και εκ-θέσεις αυτοψίας για επιβολή τέλους και προστίμων συνολικού ποσού 13.603.114,68€.

• Δημιουργήθηκε συντονιστική επιτροπή σε συνεργασία με το CEDEFOP με αποστολή να αναλυθούν οι ανάγκες της αγοράς εργασίας προκειμέ-νου, συνδυαζόμενες με τις προσφερόμενες ειδικότητες από την τεχνική εκπαίδευση, να αξιοποιηθούν από τις ενδιαφερόμενες πλευρές με αμοι-βαίο όφελος.

Εύρυθμη λειτουργία της πόληςΗ εύρυθμη λειτουργία της πόλης και η τήρηση του νόμου απαίτησε έντα-ση των προσπαθειών στον τομέα των ελέγχων και της επιβολής ποινών αλλά και στον τομέα της συνεργασίας με τον επιχειρηματικό κόσμο.

3.

Page 20: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

20 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Στην κατεύθυνση αυτή σφραγίστηκαν 559 καταστήματα χωρίς άδεια, αφαιρέθηκε προσωρινά η άδεια 118 καταστημάτων, αφαιρέθηκε οριστικά η άδεια 5 καταστημάτων και ανακλήθηκε η άδεια για 70 καταστήματα. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν σχέσεις συνεργασίας με τους επιχειρηματίες, οι οποίοι απομάκρυναν 1083 παράνομες επιγραφές χωρίς την επιβολή προστίμου.Προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή χρήση των κοινόχρηστων χώρων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 3.670 έλεγχοι. Επιπλέον, έγιναν ταυτόχρο-νες και αιφνιδιαστικές έφοδοι για τον έλεγχο ανάπτυξης τραπεζοκαθι-σμάτων (στη Λεωφόρο Νίκης με ήδη ορατά αποτελέσματα, στην οδό Βα-λαωρίτου, στην Τούμπα και όπου αλλού υπήρχαν παράνομες καταλήψεις ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων). Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση μια και το πρόβλημα της παράβασης της χρήσης κοινό-χρηστων χώρων παραμένει οξύ.

• Χωροθετήθηκαν οδοί και πλατείες (π.χ., οδός Ικτίνου και Πλατεία Αρι-στοτέλους) και εκδόθηκαν για πρώτη φορά κανονιστικές αποφάσεις Δη-μοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των τελών χρήσης των κοινοχρή-στων χώρων.

• Επιλύθηκε συμβιβαστικά το μεγαλύτερο μέρος των 2.228 υποθέσεων από τις δύο Επιτροπές Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Τμήματος Τελών Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων.

• Υπήρξε συνεργασία με τα επαγγελματικά επιμελητήρια και τις επαγγελ-ματικές ενώσεις της πόλης προκειμένου να ενημερωθούν όλα τα μέλη τους σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για την υπαίθρια διαφήμι-ση, τη χρήση κοινόχρηστων χώρων, την αφισορύπανση και άλλα θέματα που αφορούν τους επιτηδευματίες. Παρόλα αυτά, η κατάσταση δεν κρί-νεται ακόμα ικανοποιητική αφενός λόγω της αδυναμίας συστηματικών ελέγχων που οφείλεται στο μειωμένο προσωπικό, και αφετέρου λόγω της σχεδόν συστηματικής παραβατικότητας που συντηρείται από την έλλει-ψη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου ποινών.

Μείωση δημοτικών τελών• Για την ελάφρυνση των οικονομικών βαρών και την -έστω και μικρή- ανακούφιση των δημοτών αναλήφθηκαν πολλές πρωτοβουλίες και λή-φθηκαν σημαντικές αποφάσεις:

α) Εφαρμόστηκε η υπ’ αριθμ. 1750/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-ου, που αφορούσε τη χρήση του 2012 για μείωση των δημοτικών τελών κατά 7,5% και, παράλληλα, αποφασίστηκε η περαιτέρω μείωση των τε-λών για το 2013.

β) Μειώθηκαν τα δημοτικά τέλη (Απόφαση Δ.Σ. υπ’αριθμ. 1742/12) κατά 10% περίπου για οικίες και κατά 6% για επαγγελματικές στέγες για το έτος 2013 και δόθηκε για πρώτη φορά 50% μείωση των δημοτικών τελών στους απόρους. Επίσης, με την ίδια Απόφαση, δόθηκε πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη στις επαγγελματικές στέγες λόγω εργασιών του ΜΕΤΡΟ, κάτι το οποίο στη συνέχεια απέρριψε η Περιφέρεια. Τέλος, βάσει της ίδιας Απόφασης, ξεκινάει η χρέωση των εργοταξίων από 1/1/2013.

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Page 21: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 21 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προμήθειες- ΑποθήκεςΓια δεύτερο χρόνο συνεχίστηκε η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους του δήμου, καθώς πραγματοποιήθηκαν 171 πρόχειροι, 12 διεθνείς και 15 τακτικοί διαγωνισμοί, όπου επιτεύχθηκαν σημαντικές εκπτώσεις και συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ευρύτερη συμμετοχή των επιχει-ρηματιών στους διαγωνισμούς του Δήμου.Επιπλέον, παρελήφθη η καινούργια αποθήκη στα Κωνσταντινουπολίτι-κα, στην οποία θα στεγαστούν υπηρεσίες και συνεργεία της Διεύθυνσης Κατασκευών - Συντηρήσεων και Βιώσιμης Κινητικότητας - Δικτύων, με αποτέλεσμα να απελευθερωθεί το ιδιόκτητο εργοτάξιο της 25ης Μαρτίου και οι «Στάβλοι Παπάφη», οι οποίοι θα αξιοποιηθούν για άλλες ανάγκες του Δήμου.

Αυτοδιοικητική συνεργασίαΑποσαφηνίστηκε ο τρόπος με τον οποίο θα προχωρήσει η ελληνογερ-μανική συνεργασία σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πραγματοποι-ήθηκαν επισκέψεις εργασίας (Αμβούργο, Βερολίνο, Παρίσι, Βιέννη, Τελ Αβίβ) αντιδημάρχων και στελεχών του Δήμου με σκοπό να υιοθετηθούν βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ελεγχόμενης στάθμευσης, εσωτερικού ελέγχου και λειτουργίας των οικονομικών υπηρεσιών.

3.

Page 22: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

22 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ /

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012 συνεχίστηκε η προσπά-θεια του Δήμου Θεσσαλονίκης να ενισχύσει την απο-

τελεσματικότητα των υφιστάμενων δομών κοινωνικής προ-στασίας και να δημιουργήσει νέες, με μοναδικό στόχο την καθημερινή στήριξη και ανακούφιση των ευπαθών κοινω-νικών ομάδων του πληθυσμού. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, εκτός από τον αυξημένο προϋπολογισμό, αποδέχθη-κε δωρεές ιδιωτών και επιχειρήσεων σε είδος και σε χρήμα-τα και επεδίωξε τη συνεργασία με κοινωφελή ιδρύματα. Για πρώτη φορά, υπηρεσιακοί παράγοντες των τμημάτων προγραμμάτων και παιδικών σταθμών συμμετείχαν σε απο-στολές στο εξωτερικό (Αμβούργο, Τελ Αβίβ) συνοδεύοντας τον Δήμαρχο με στόχο την πληροφόρηση και την ενημέρω-ση για τις ακολουθούμενες πρακτικές σε θέματα λειτουργίας παιδικών σταθμών, λειτουργίας και οργάνωσης δομών για την παροχή κοινωνικής προστασίας σε απόρους και αστέ-γους και για την εφαρμογή και τη χρήση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τέλος, η ενίσχυση των υπηρεσιών της Πρόνοιας με υπαλλή-λους του Δήμου Θεσσαλονίκης βελτίωσε τις συνθήκες των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες του Δήμου Θεσσα-λονίκης και των λοιπών δήμων του πολεοδομικού συγκρο-τήματος, που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες αυτές για τη χορήγηση βιβλιαρίων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και προνοιακών επιδομάτων, ο αριθμός των οποίων αυξή-θηκε ραγδαία, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ενίσχυση του δικτύου προστασίας για άπορους και άστεγουςΜέσα στο 2012, ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζοντας το έργο της στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, προ-χώρησε στη δημιουργία και νέων δομών κοινωνικής αλλη-λεγγύης: • Σε συνεργασία με τη «Φιλόπτωχο Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης» παραχωρήθηκε ο χώρος, όπου οι άστεγοι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα της προσωρινής διανυ-κτέρευσης αλλά και της φροντίδας. • Στην καθημερινή σίτιση 350 συμπολιτών μας επί της οδού Αμύντα, προστέθηκε η συνεργασία με τη Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ για την παροχή συσσιτίου σε 300 άτομα κάθε Κυριακή.

Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο του 2012, τριάντα επαγγελ-ματίες του χώρου εστίασης μαγειρεύουν καθημερινά για 60

άπορους συμπολίτες μας της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρί-ας στο πλαίσιο της δράσης με την ονομασία «Θεσσαλονίκης Φιλέματα», ενώ από τον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε η πα-ροχή συσσιτίου σε 100 άτομα της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας και τον Δεκέμβριο του 2012 σε 100 άτομα της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας με πρώτες ύλες, την αξία των οποίων καλύπτει το κοινωφελές ίδρυμα «Ιωάννης Σ. Λάτσης» μέχρι και το τέ-λος του έτους 2013. Με τη δράση αυτή, αυξήθηκε ο αριθμός των ωφελουμένων από 350 σε 600 άτομα ημερησίως, ενώ εξασφαλίστηκε η παροχή συσσιτίου και κατά τις Κυριακές.

• Εξακολουθεί τη λειτουργία του το «Κοινωνικό Παντοπω-λείο», μέσω του οποίου εξυπηρετούνται 200 δικαιούχοι ανά εξάμηνο.

• Η «Τράπεζα Τροφίμων και Ρούχων», που ξεκίνησε τη λει-τουργία της το 2011 και στεγάζεται στον 5ο όροφο του κτη-ρίου της οδού Μοναστηρίου 53-55, συνιστά μια δράση που στηρίζεται στις δωρεές επιχειρηματιών και ιδιωτών. Για το 2012, έγιναν αποδεκτές περίπου σαράντα δωρεές σε τρόφι-μα, είδη ένδυσης, υπόδησης και εξυπηρετήθηκαν σε είδη πρώτης ανάγκης σε τακτικές εβδομαδιαίες διανομές, συ-μπεριλαμβανομένων των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, συνολικά 1.150 άτομα.

Ενίσχυση πρωινού παιδιών δημοτικών σχολείωνΓια την αντιμετώπιση του φαινομένου υποσιτισμού παιδιών στα σχολεία, ο τομέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνερ-γασία με τον τομέα Παιδείας προχώρησε τον Απρίλιο του 2012 σε παροχή δεκατιανού (σάντουιτς και χυμού) μέσω των κυλικείων των σχολείων για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2012, αλλά και στη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή δεκατιανού και για το σχολικό έτος 2012-2013, το οποίο ξεκί-νησε να παρέχεται και να σιτίζονται 800 παιδιά.

Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο «Πορτοκαλιάν»Συνεχίστηκε η λειτουργία του Κοινωνικού Πνευματικού Κέντρου «Πορτοκαλιάν» (οδ. Σπάρτης 6) στην περιοχή Ευ-ζώνων. Σκοπός του Κέντρου είναι η ενισχυτική διδασκα-λία και η υποστήριξη παιδιών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, ενώ οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν από εθε-λοντές φοιτητές των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης. Η βοηθητική διδασκαλία αφορά κυρίως τα μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας, Αρχαίων Ελληνικών, Μαθηματικών,

Page 23: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 23 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.

Φυσικής, Χημείας και Πληροφορικής. Γίνεται χρήση Η/Υ με ευρυζωνική σύνδεση. Στη σχολική περίοδο 2011-2012 ωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες περίπου 70 παιδιά.

Κέντρο ΕμβολιασμούΚατά τη διάρκεια του 2012, από το Κέντρο Εμβολιασμού (Μοναστηρίου 53-55, 3ος όροφος) εξυπηρετήθηκαν ανα-σφάλιστοι πολίτες από παιδίατρο, καρδιολόγο και παθολό-γο. Συνολικά εξυπηρετήθηκαν 688 άτομα, εκ των οποίων 21 ενήλικες και 667 παιδιά, ενώ εμβολιάστηκαν 618 παιδιά. Από 1/5/2012 στον ίδιο χώρο παρείχε τις υπηρεσίες του και εθελο-ντής οφθαλμίατρος.

Στήριξη Κακοποιημένων ΓυναικώνΤον Νοέμβριο 2012 υπογράφηκε η σύμβαση για την κατα-σκευή του «Ξενώνα Φιλοξενίας Θυμάτων Ενδοοικογενει-ακής Βίας», που στηρίζεται στη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με την αξιοποίηση σχετι-κού χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εσω-τερικών από κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ).Η υλοποίηση της δομής θα εντάξει τον Δήμο Θεσσαλονίκης σε ένα δίκτυο 33 Δήμων, που θα παρέχουν υπηρεσίες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας (Ξενώνες Φιλοξε-νίας και Συμβουλευτικά Κέντρα).

Ομάδα Προστασίας ΑνηλίκωνΗ «Ομάδα Παιδικής Προστασίας» που συστάθηκε το 2012, κατόπιν πρότασης από το ΚΕΣΕΘΕΑ, αντιμετωπί-ζει τη θυματοποίηση των ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο και στελεχώνεται από μία κοινωνική λειτουργό. Το 2012 διεξήχθησαν 54 κοινωνικές έρευνες κατόπιν πα-ραπομπής από την Εισαγγελία Ανηλίκων Θεσσαλονίκης και 1 κοινωνική έρευνα από την Εθνική γραμμή Παιδικής Προστασίας.

Κέντρο Απογευματινής Φύλαξης ΠαιδιώνΕξακολούθησε τη λειτουργία του το «Κέντρο Απογευμα-τινής Φύλαξης Παιδιών» (οδ. Πρασακάκη 6) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το Κέντρο δέχεται παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 4,5 ετών και λειτουργεί δωρεάν όλες τις εργάσιμες ημέρες από το μεσημέρι έως το βράδυ, ενώ για χρονικό διάστημα δύο μηνών (Ιανουάριος - Μάρτιος 2012) λει-τούργησε πιλοτικά αντίστοιχη δομή στον παιδικό σταθμό Τριών Ιεραρχών (περιοχή Χαριλάου).

Άτομα με ΑναπηρίεςΕξακολουθεί τη λειτουργία του το πρόγραμμα «Αινείας» με τα ειδικά διασκευασμένα λεωφορεία που εξυπηρετούν τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρίες, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, εκτελώντας τρία πρωινά δρομολόγια αλλά και έκτακτα δρομολόγια κατόπιν ραντεβού. Το έτος 2012 προ-κηρύχτηκε διαγωνισμός και ανακηρύχτηκε ανάδοχος για την προμήθεια ενός καινούριου ειδικού λεωφορείου μετα-φοράς ατόμων με αναπηρία.

Ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο Συνεχίστηκε η λειτουργία του Ειδικού Ψυχαγωγικού Κέ-ντρου. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο δίνονται καθημερινά ευκαιρίες σε νέους της πόλης με αναπηρίες για συμμετοχή στην κοινωνική ζωή και στην προώθηση των δικαιωμά-των τους για ίση μεταχείριση. Με τα προγράμματα : «Γνω-ρίζω την πόλη», «Ζωγραφική», «Χορωδία», «Χορός», που εφαρμόζονται από εθελοντές ζωγράφους και μουσικούς, προσελκύονται πολλοί νέοι και νέες. Σημαντική ήταν η συ-νεργασία με τον τομέα Νεολαίας, Αθλητισμού και Εθελο-ντισμού, και συγκεκριμένα με την ομάδα εθελοντών δημο-τών, οι οποίοι μετά την εκπαίδευσή τους συμμετείχαν στις δράσεις του κέντρου.

Προχώρησαν οι εργασίες για τη δημιουργία Κέντρου Πρώιμης Παρέμβασης για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ηλικίας 2,5-6,5 ετών, καθώς η συγκεκριμένη ηλικία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Στο Κέντρο, που θα στεγαστεί στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Θέρμης Β΄, όπου οι δι-αδικασίες διαμόρφωσης του χώρου έχουν προχωρήσει σημαντικά, θα φιλοξενούνται δωρεάν έως 15 παιδιά και θα παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, φυσικοθεραπεί-ας-εργοθεραπείας, ενώ θα λειτουργεί και αίθουσα πολυαι-σθητηριακής ολοκλήρωσης.

Μετανάστες• Μετά τη σύστασή του το Συμβούλιο Ένταξης Μετανα-στών (ΣΕΜ), λειτούργησε με τη συμμετοχή ειδικών σε θέ-

Δωρεάν διάθεση προϊόντων

Page 24: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

24 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ματα μετανάστευσης αλλά και εκπροσώπων κοινοτήτων μεταναστών της πόλης μας.Για δεύτερη χρονιά το Συμβούλιο παρενέβη για την εξυ-πηρέτηση του αιτήματος των Μουσουλμάνων της Μπα-γκλαντεσιανής Κοινότητας Θεσσαλονίκης να εορτάσουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ. Το ΣΕΜ φρόντισε να εξασφαλίσει τον στεγασμένο και ασφαλή χώρο για τη διενέργεια της καθιερωμένης προσευχής των πιστών εντός της ΔΕΘ, την ασφαλή και άνετη προσέλευση και αποχώρησή τους προς και από τον χώρο καθώς και την απρόσκοπτη τέλεση της εκδήλωσης.

• Ο Δήμος Θεσσαλονίκης με εταίρους τη ΜΚΟ «Άρσις», την ΕΣΗΕΜΘ και το ν.π.δ.δ. ΚΕΠΑΚΥ του Δήμου Αλεξαν-δρούπολης, υλοποίησε δύο δράσεις που πραγματοποι-ήθηκαν σε ένα τριήμερο εκδηλώσεων στους χώρους του Δημαρχείου τον Ιούνιο του 2012, οι οποίες εγκρίθηκαν από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών» στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2010: Εκδήλωση με τίτλο «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινω-νίας υποδοχής» και φεστιβάλ με θέμα «Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη». Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν ένα πολύπτυχο δράσεων, με εργαστήρια, διαπολιτισμικούς παιδότοπους, έκθεση προϊόντων, μουσικά δρώμενα και φεστιβάλ ταινιών και ανέδειξαν τον χώρο του Δημαρχείου σε έδρα της πολυπολιτισμικότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών συντάχθηκε ένας οδηγός ενημέρωσης των μεταναστών για τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης σε θέματα αδειών διαμονής κ.λπ.

Στήριξη ενάντια στις Εξαρτήσεις και στην ΠαραβατικότηταΜε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία στα θέματα των εξαρτήσεων και της νεανικής παραβατικότητας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε σε στενή συνεργασία με φορείς που γνωρίζουν το αντικείμενο και ασχολούνται με αυτό συ-στηματικά και μεθοδικά. Το αποτέλεσμα ήταν η συγκρό-τηση της Ομάδας Εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης για τον Συντονισμό Δράσεων και Πρόληψης στις Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες τον Απρίλιο του 2011. Εντός του 2012 οργανώθηκαν δύο δίκτυα : το Δίκτυο για την πρόληψη των εξαρτήσεων (το οποίο αποτελείται από τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕ-ΘΕΑ, τα προγράμματα του ψυχιατρείου «ΑΡΓΩ», «ΙΑΝΟΣ»

και «ΜΕΘΕΞΙΣ», την «Άρσις», τα Κέντρα Πρόληψης του Δή-μου «ΣΕΙΡΙΟΣ» και τις ομάδες αυτοβοήθειας) και το Δίκτυο της Νεανικής Παραβατικότητας. Κατά τη διάρκεια του 2012, τα Δίκτυα πραγματοποίησαν δράσεις, σεμινάρια, ημερίδες και εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων η παρέμβαση στην πιάτσα του πάρκου της ΧΑΝΘ (Ξαρχάκος) σε συνεργασία με την ΜΚΟ «PRAKSIS» (Μάιος-Ιούλιος 2012), το τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με το «street work» και η ημερίδα- συνάντηση των καθη-γητών-διευθυντών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους υπεύθυνους των τομέων ψυχικής υγείας των νέων και τους επιμελητές ανηλίκων με στόχο την επεξεργασία τρόπων παρέμβασης και αλληλοβοήθειας σχετικά με την αυξανόμενη βία στα σχολεία και την παραβατικότητα. Επό-μενος στόχος είναι η οργάνωση συνάντησης με όλους τους φορείς και οργανώσεις της πόλης της Θεσσαλονίκης που ασχολούνται με κοινωνικά ευάλωτες ομάδες καθώς και η χαρτογράφησή τους και η ανάρτηση των πληροφοριών στην ιστοσελίδα του Δήμου.Γενικά προωθήθηκε η υποστήριξη και η συνεργασία του Δήμου με όλες ξεχωριστά τις οργανώσεις που ασχολούνται με τις εξαρτήσεις και τη νεανική παραβατικότητα, και ιδι-αίτερα με τον ΟΚΑΝΑ, το ΚΕΘΕΑ και την «Άρσις». Επίσης, προχώρησε η συνεργασία με το πρόγραμμα «ΙΑΝΟΣ» του ψυχιατρείου για την παραχώρηση χώρου στην οδ. Παπα-ρηγοπούλου 7, για τη δημιουργία «Κέντρου Αρωγής Εξαρ-τημένων». Τα κέντρα πρόληψης «ΣΕΙΡΙΟΣ», μια συνεργασία του ΟΚΑ-ΝΑ με τον Δήμο Θεσσαλονίκης από το 1999, κατά τη διάρ-κεια του 2012 δραστηριοποιήθηκαν πραγματοποιώντας σειρά σεμιναρίων σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε σειρά ζητημάτων όπως ο σχολικός εκφοβισμός, η προβληματική χρήση του διαδικτύου, η πρόληψη του καπνίσματος και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας μέσα από την ενίσχυση των εκ-παιδευτικών στον παιδαγωγικό τους ρόλο. Στον νέο Οργανισμό του Δήμου έχει συσταθεί αρμοδιότη-τα- τμήμα για τον «Συντονισμό δράσεων πρόληψης για τις εξαρτήσεις και την νεανική παραβατικότητα».

Ψυχολογική υποστήριξη/Σχολές ΓονέωνΣυνεχίστηκε το πρόγραμμα ψυχολογικής υποστήριξης από ψυχολόγο του Τμήματος Προγραμμάτων καθώς και η λειτουργία των Σχολών Γονέων για γονείς παιδιών προ-

Page 25: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 25 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4.

Παροχή συσσιτίου σε συνεργασία με ΚΑΠΗ

σχολικής, σχολικής ηλικίας και εφηβείας σε συνεργασία με εθελοντές ψυχολόγους και με σκοπό τη συμβουλευτική υποστήριξη γονέων σε προβλήματα των αντιστοίχων ηλι-κιών.

Δημοτική Τράπεζα ΑίματοςΣυνεχίστηκε η λειτουργία της Δημοτικής Τράπεζας Αίμα-τος του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό την αντιμετώπιση του προβλήματος της εξεύρεσης αίματος καθώς και παρα-γώγων του. Το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν πέντε διήμε-ρες αιμοδοσίες.

Μείωση τροφείων στους παιδικούς σταθμούςΑποφασίστηκε για πρώτη φορά η μείωση των τροφείων των παιδιών που φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και εισήχθη ο καθορισμός τους με κριτήριο το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα των γονέων, ως το πλέον κοινωνικά δίκαιο. • Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αγοράς αυτοκινήτου μετα-φοράς φαγητού καθιστώντας δυνατή την καλύτερη εξυπη-ρέτηση των σταθμών για την παροχή φαγητού στα παιδιά των παιδικών σταθμών.

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα • Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Θεσσαλονίκης εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο πρόγραμμα «Εναρμό-νιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊ-κό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) (ΕΣΠΑ 2007-2013), και αφορά στη χρηματοδότηση των 17 Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών για την εξυπηρέτηση παιδιών για το σχολικό έτος 2012 – 2013. Η διάθεση των θέσεων πραγματοποιήθηκε από την ΕΕ-ΤΑΑ, ως δικαιούχου των πράξεων, προς τις ωφελούμενες μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, οι οποίες είναι είτε εργαζόμενες, μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες, είτε άνεργες. Η πράξη στοχεύει στην αύξηση της απασχολησι-μότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία μέσω της παροχής δωρεάν θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τις δομές του Δήμου Θεσ-σαλονίκης.Το σύνολο των παιδιών που χρηματοδοτούνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχεται στα 370. Επίσης, το

Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» χρηματοδοτεί επιπλέον 96 παι-διά στους 12 Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης.

• «Άρσις-Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στον Δήμο Θεσσαλονίκης», όπου ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, Κοι-νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε συνεργασία με τις ΜΚΟ «Άρσις» και «PRAΚSIS», με στόχο τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση λειτουργίας παλαιότερων δομών: κοινω-νικού παντοπωλείου, ανοικτού κέντρου ημερήσιας υποδο-χής αστέγων, υπνωτηρίου αστέγων, δομής παροχής συσ-σιτίων, κοινωνικού φαρμακείου, δημοτικού λαχανόκηπου, τράπεζας χρόνου και γραφείου διαμεσολάβησης.

• «ΤΟΠΣΑ-Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμο-σμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας». Ο Δή-μος Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε τέσσερα ΤΟΠΣΑ, μαζί με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς σε αναπτυξιακές συ-μπράξεις και με στόχο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των φορέων της πόλης για την εξασφάλιση της δημιουργί-ας θέσεων απασχόλησης για ανέργους μέσα από δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης.

• Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του πλη-θυσμού: Τον Ιούλιο του 2012 υποβλήθηκε πρόταση «Health...thess...net» με μνημόνιο συνεργασίας με την 4η ΥΠΕ Μα-κεδονίας και Θράκης. Στόχος, η ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και προσυμπτωματικών ελέγχων υγείας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, όπως αστέγους, απόρους, ανέργους, ανασφάλιστους, αποκλεισμένους.

• Δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας:Σύμπραξη του Δήμου με το Ινστιτούτο Εργασίας/ΓΣΕΕ και με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για την υλο-ποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Page 26: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

26 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Το 2012 αποτέλεσε για τη Θεσσαλονίκη ένα κομβικό σημείο αναφοράς τόσο για το παρελθόν όσο και για

το μέλλον της, καθώς συμπληρώθηκε ένας αιώνας από την ένταξη της πόλης στο ελληνικό κράτος.

Μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων, έχο-ντας ως σημείο εκκίνησης τη μνήμη των ιστορικών γεγο-νότων και σημείο αναφοράς τον διαπολιτισμικό χαρακτή-ρα της Θεσσαλονίκης, η πόλη επιχείρησε να ανασυνθέσει την ταυτότητά της και να αναδείξει τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές της για τα επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα, επεδίωξε να προβάλει διεθνώς τη σύγχρονη εικόνα της, την εικόνα μιας πόλης που έχει ανοιχτούς ορί-ζοντες και βλέπει με αυτοπεποίθηση στο μέλλον, μιας πό-λης σύγχρονης, νεανικής, δυναμικής και δημιουργικής. Η φιλοσοφία μας σχετικά με τον εορτασμό ήταν και θα πα-ραμείνει να ξεπεράσουμε το παρελθόν, να το θυμόμαστε και να μαθαίνουμε από αυτό με το βλέμμα στο μέλλον. To σκεπτικό του εορτασμού των 100 χρόνων δυστυχώς δεν συνάντησε την αναμενόμενη αποδοχή από το σύνολο της πόλης, διότι ξέφυγε από την παραδοσιακή προσκόλληση στο εθνικοαπελευθερωτικό στοιχείο της επετείου. Η διοργάνωση “Θεσσαλονίκη 2012” διαχειρίστηκε ενερ-γά τον εορτασμό της επετείου. Σκοπός της διοργάνωσης ήταν η μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση και συμμετοχή

των κατοίκων της πόλης -και ιδιαίτερα των νέων- σε αυ-τόν το εορτασμό, ώστε να αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη μέσα από την στήριξη όλων.

Επιπλέον, το πρόγραμμα του “Θεσσαλονίκη 2012” επιχεί-ρησε να εντάξει και να συνδέσει το σύνολο των πρωτο-βουλιών και δράσεων όλων των φορέων σε μια προσπά-θεια κοινής διεθνούς προβολής της δραστηριότητας της πόλης σε κάθε τομέα, σε επίπεδο επιχειρηματικό, πολι-τισμικό, τουριστικό, περιβαλλοντικό, εκπαιδευτικό και εμπορικό.

Σε αυτή την περίοδο και παρά τις δύσκολες συνθήκες της κρίσης, υλοποιήθηκαν συνεργασίες με 150 φορείς της πό-λης και έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας 396 προτάσεις φορέων. Με τη μεγάλη αυτή συμμετοχή διαμορφώθη-κε το κατάλληλο κλίμα ώστε η Θεσσαλονίκη να θέσει τα θεμέλια για την ανασύνθεση της ταυτότητάς της και τη διεθνή προβολή της διαμορφώνοντας την εικόνα μιας σύγχρονης πόλης και προσδίδοντάς της μια νέα αναπτυ-ξιακή προοπτική. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν πάνω σε πέντε προ-γραμματικούς άξονες:

• Ιστορία και Επετειακός Εορτασμός• Τέχνες και Πολιτισμός• Περιβάλλον και Αστικό Τοπίο• Νεανική Επιχειρηματικότητα• Προτάσεις από την Πόλη και για την Πόλη

Απήχηση στο κοινό, αλλά και ιδιαίτερο συμβολισμό είχαν δράσεις, όπως η προβολή της εξαιρετικά σπάνιας ταινίας

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ /

‘ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012’

Καλλωπισμός 26 στάσεων λεωφορείου από

τους εθελοντές του 2012

Page 27: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 27 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

αρχείου του 1916 για τη Θεσσαλονίκη, με τίτλο «Ο ιταλι-κός ναυτικός στόλος στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης» με τη συνοδεία πιάνου από γνωστό μουσικό και συγγραφέα της πόλης. Η ταινία αυτή παραχωρήθηκε από την Ταινιοθή-κη του Friuli της Ιταλίας, όπου και συντηρήθηκε από το ειδικά εξοπλισμένο τους εργαστήριο. Επίσης, σημαντικό γεγονός αποτέλεσαν η συνεργασία του Δήμου με τα Ελ-ληνικά Ταχυδρομεία και η δημιουργία Αναμνηστικής Σει-ράς Γραμματοσήμων «100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης» καθώς και το Διεθνές επιστημονικό ιστορικό συνέδριο με θέμα «Θεσσαλονίκη: Μια πόλη σε μετάβαση, 1912-2012». Με μια πρωτόγνωρη και πρωτό-τυπη συνεργασία η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου τίμησαν την επέτειο των 100 χρόνων με μια ξεχωριστή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής.

Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε ενεργά από ένα δίκτυο 350 εθελοντών, οι οποίοι συνετέλεσαν σημαντικά στην ενημέ-ρωση και στην προώθηση των επετειακών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο του εορτασμού, οι ομάδες εθελοντών οργά-νωσαν και επετειακές δράσεις με ιδιαίτερο συμβολισμό, όπως η εκστρατεία καθαρισμού σημείων της πόλης «Let”s do it Greece» ή ο καλλωπισμός 26 στάσεων λεωφορείου με σύνθημα «Ελάτε όλοι μαζί να αλλάξουμε την πόλη».

Η όλη προσπάθεια στηρίχθηκε επικοινωνιακά από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης (www.thessaloniki2012.gr) αλλά και μέσω της προβολής σε έντυπα μέσα και περιο-δικά εκτός Θεσσαλονίκης, όπως το αφιέρωμα στο περι-οδικό «Blue» της Aegean Airlines, στην «On Air», έκδοση της Ολυμπιακής Αεροπορίας, και σε άλλα έντυπα όπως το «National Geographic» και το «Close Up».

Με αυτό το σύνολο των δράσεων και των εκδηλώσεων σφραγίστηκε επιτυχώς η προσπάθεια της διοργάνωσης “Θεσσαλονίκη 2012” για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελληνικό κράτος και για την ανάδειξή της ως μιας πόλης ιστορικής, νεανι-κής, δυναμικής, δημιουργικής με ιδιαίτερες πολιτισμικές αναφορές στον χάρτη των ευρωπαϊκών πόλεων.

5.

Αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Εκθεση “Θεσσαλονίκη των συλλεκτων. Ιστορίες της πόλης” που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Page 28: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

28 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ /

AΣTIKO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ AΣTIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ

Το 2012 ήταν η χρονιά που έργα μικρής κλίμακας σε πι-λοτικό επίπεδο και κυρίως στο κέντρο έγιναν πράξη,

δείχνοντας πόσο εύκολα αλλάζει το αστικό τοπίο και βελτι-ώνεται άρδην τόσο η εικόνα της πόλης όσο και η ποιότητα ζωής των πολιτών. Με βασικούς άξονες τη βιώσιμη κινητικότητα, τη βιοκλι-ματική αρχιτεκτονική, και την προστασία και ανάδειξη του δημόσιου χώρου, οι πεζοδρομήσεις και οι οδοί ήπιας κυκλοφορίας στο Ιστορικό Κέντρο και όχι μόνο, σε συνδυα-σμό με τις αποξηλώσεις ή μετακινήσεις περιπτέρων και άλ-λων εμποδίων, σήμαναν την απομάκρυνση των ΙΧ και την απελευθέρωση ωφέλιμου χώρου για επιπλέον φυτεύσεις δεντροστοιχιών, ενώ επέτρεψαν την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών. Τελικά, το δίκτυο των νέων αυτών οδών μαζί με την απομάκρυνση ακαλαίσθητων και παρανόμων διαφη-μιστικών πινακίδων ανέδειξε ιστορικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία της πόλης και έκανε το κέντρο πιο βιώσιμο και πιο φιλικό προς τον πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό, η πιλοτική πεζοδρόμηση της οδού Αγίας Σοφίας στο τμήμα της από την οδό Μακένζι Κινγκ έως την Τσιμισκή προχώρησε αποφασιστικά, παρά τα προσκόμμα-τα. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την πεζοδρόμηση του συνόλου του άξονα από τον Ι.Ν. Αχειροποιήτου έως τη λεωφ. Νίκης πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΚΑ, με τη βραβευμένη πρότα-ση να δρομολογείται για υλοποίηση, ενώ εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση της πλήρους μελέτης από την ίδια πηγή για την κατασκευή του εν λόγω τμήματος, η οποία εκτιμά-ται πως θα ξεκινήσει το 2013.Παράλληλα, σημαντικά ποσά εξασφαλίστηκαν και άρχισαν να εισρέουν στα ταμεία του Δήμου από το ΥΠΕΚΑ, το Πρά-σινο Ταμείο καθώς και από τα επί μέρους προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 ανεβάζοντας το ύψος της εκταμίευσης για έργα ενταγμένα στον προϋπολογισμό του 2012 σε 18 εκ. €. Προτεραιότητα είχαν τα έργα Σχολικής Στέγης, στο πλαίσιο των οποίων ιστορικά σχολικά κτήρια επιτέλους αποκαθί-στανται και βεβαρημένα σχολικά συγκροτήματα συντη-ρούνται, αναστυλώνονται ή αποκτούν την κατάλληλη κτη-ριακή υποδομή. Στο πλαίσιο της Ενεργειακής Πολιτικής του Δήμου Θεσσα-λονίκης, έχει δρομολογηθεί εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε σχολικά κτήρια. Επιπλέον, μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις που αναδεικνύ-ουν την ιστορία της πόλης και στηρίζουν την επιχειρημα-

τικότητα, όπως η ανάπλαση της πλατείας Χρηματιστηρίου και του Φραγκομαχαλά, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013 μπήκαν σε τροχιά υλο-ποίησης, που αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2013.Έργα, όπως η ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου του οθω-μανικού μνημείου Παζάρ Χαμάμ στα Λουλουδάδικα, απο-καθιστούν την ιστορία της πόλης και δίνουν υπόσταση σε περιοχές που μπορούν πλέον να λειτουργήσουν ως πόλοι προσέλκυσης επισκεπτών, με αυτονόητα αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα.Προωθήθηκε η ολοκλήρωση της ανάδειξης του διατηρη-τέου κτιρίου της οδού Αναγεννήσεως που λίμναζε, αλλά και η συντήρηση του διατηρητέου κτηρίου των πρώην Δημοτικών Σφαγείων, που προορίζεται για πολιτιστικό κέ-ντρο, ενώ συνεχίστηκαν τα έργα για την ολοκλήρωση της ανάπλασης της Νέας Παραλίας στο τμήμα της από τους Ναυταθλητικούς Ομίλους έως το Βασιλικό Θέατρο. Η δραστική παρέμβαση στο ρέμα «Λύτρα» της περιοχής Δόξας αποτέλεσε την πρώτη μιας σειράς αντίστοιχων πα-ρεμβάσεων σε όλα τα ρέματα του Δήμου Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενταχθούν στον αστικό ιστό ως χώροι πρα-σίνου και αναψυχής.Στον τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας, τέλος, η προώθη-ση της Παράκτιας Αστικής Συγκοινωνίας και των νέων Λε-ωφορειολωρίδων, η αρμοδιότητα για τις οποίες επιτέλους πέρασε στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ανοίγουν τον δρόμο για τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, η Δημοτική Αρχή δίνει έμφαση στις υπο-δομές και στην προώθηση του ποδηλάτου ως εναλλακτι-κού και βιώσιμου μέσου μετακίνησης, στην εφαρμογή των προτάσεων της τοπικής ποδηλατικής κοινότητας και στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Επιμέρους Τομείς Δράσης:Έργα Ανάδειξης του Χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα

Πράσινο Ταμείο • Αγίας Σοφίας: πραγματοποιήθηκε ο αρχιτεκτονικός δια-γωνισμός για την πεζοδρόμησή της από το ύψος του Ι.Ν. Αχειροποιήτου έως την λεωφ. Νίκης και προέκυψε το 1ο Βραβείο. Το ΥΠΕΚΑ χρηματοδοτεί τη Μελέτη Εφαρμογής

Page 29: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 29 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6.

της πεζοδρόμησης με 200.000 €. • Κολυμβητήριο Τούμπας: Ανάπλαση περιβάλλοντος χώ-ρου. Ξεκίνησαν οι εργασίες, συνολικού προϋπολογισμού 1,02 εκ. €. Η παρέμβαση θα ολοκληρώσει το έργο της ανα-διαμόρφωσης της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Πολιτισμού της Τούμπας καθιστώντας την αλάνα πόλο έλ-ξης για κατοίκους και επισκέπτες.• Οθωμανικό μνημείο Παζάρ Χαμάμ: Ξεκίνησαν οι εργασί-ες για την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και την ανά-δειξη του οθωμανικού μνημείου με αρχικό προϋπολογισμό 200.000 €. • Πλατεία Καούδη: Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας, στον άξονα της οδού Καρακάση, έργο προϋ-πολογισμού 1,09 εκ. €, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2013.

Απαλλοτριώσεις σημαντικών κοινόχρηστων χώρων: Υποβλήθηκαν σχετικές αιτήσεις, συνολικού προ-ϋπολογισμού 8,671 εκ. €. Με αυτή τη χρηματοδότηση και με την απελευθέρωση των κοινόχρηστων χώρων θα υλο-ποιηθούν παρεμβάσεις: • Ανάπλασης και ανάδειξης των Βυζαντινών Τειχών• Διάνοιξη και κατασκευή της οδού Στουρνάρα από την πλατεία Μουσχουντή έως την οδό Ερατούς• Διάνοιξη του σημαντικού οδικού κόμβου Αγ. Δημητρίου – Κατσιμίδου (στροφή Τριανδρίας)• Αξιοποίηση των δημοτικών οικοπέδων στην περιοχή Κα-ρακάση-Δελφών με τη δημιουργία αθλητικού κέντρου και υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων σε συνεργασία με την «Ατ-τικό Μετρό Θεσσαλονίκης»

Απαλλοτριώσεις κοινόχρηστων χώρων σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης: η Δημοτική Αρχή διεκδίκησε επιπλέον ποσό 22,73 εκ. €.

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ): ΕΠ-ΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ 2007-2013Βιοκλιματική Αναβάθμιση περιοχής πλατείας Χρηματιστη-ρίου και Φραγκομαχαλά: Το ΚΑΠΕ ενέκρινε τη χρηματοδό-τηση της παρέμβασης στην ιστορική περιοχή της Θεσσα-λονίκης, συνολικού προϋπολογισμού 5,57 εκ. €. Το έργο που αναμένεται να δημοπρατηθεί εντός του 2013, αφορά στην ανάπλαση περιοχής συνολικής έκτασης 110 στρεμμάτων – και εντοπίζεται κυρίως στους παλιούς εμπορικούς πυρήνες

των οδών Αγ. Μηνά, Εδέσσης και Β. Ουγκώ καθώς και στις πλατείες Χρηματιστηρίου και Εμπορίου.

Στον σχεδιασμό του έργου συνυπάρχουν βιοκλιματικές και καινοτόμες παρεμβάσεις, που βελτιώνουν το μικροκλίμα και την ποιότητα ζωής της περιοχής, αλλά και οι αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, με την απαγόρευση της κυκλο-φορίας των ΙΧ και τη χρήση εναλλακτικών μέσων μετακί-νησης.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης-ΕΣΠΑ 2007-2013-Ανάπλαση Β΄ Φάσης Νέας Παραλίας: Προχώρησε με ταχείς ρυθμούς η ανάπλαση στο τμήμα από τους Ναυτα-θλητικούς Ομίλους έως και το Βασιλικό Θέατρο, με την κατασκευή 8 Κήπων, προϋπολογισμού 22,0 εκ. €, που θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013.• Πρώην Δημοτικά Σφαγεία: Άρχισαν οι εργασίες τον Ια-νουάριο 2012, έπειτα από χρόνια καθυστέρησης. Το έργο, προϋπολογισμού 3,25 εκ. €, θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013. • Διατηρητέο οδού Αναγεννήσεως: Πραγματοποιήθηκαν

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Αλάνας Τούμπας

Ανάπλαση Β΄ Φάσης Νέας Παραλίας

Page 30: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

30 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

εργασίες διόρθωσης κακοτεχνιών προκειμένου το κτήριο να παραδοθεί για χρήση μέχρι το τέλος του 2013 (αποκα-τάσταση Β΄ Φάση προϋπολογισμού 614.000 € καθώς και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου προϋπολογισμού 365.000 €).

Πρωτοβουλία για την Επίλυση Χρόνιων ΕκκρεμοτήτωνΗ δημοτική Αρχή πήρε πρωτοβουλία και ήρθε σε συνεννό-ηση με συναρμόδιους φορείς και λοιπούς εμπλεκόμενους προκειμένου να επιλυθούν εκκρεμότητες χρόνων.• Πλατεία Διοικητηρίου: η Δημοτική Αρχή προώθησε το θέμα της επί χρόνια εκκρεμούσας ανάπλασης της Πλατεί-ας Διοικητηρίου σε συνεργασία με την 9η Εφορεία Βυζα-ντινών Αρχαιοτήτων και την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.», η οποία ανέλαβε να εκπονήσει όλες τις μελέτες – πλην της αρχιτε-κτονικής, μιας και εφαρμόζεται τροποποιημένο το α’ βρα-βείο του διαγωνισμού – έως το στάδιο της δημοπράτησης. Τα δεδομένα του έργου επανεξετάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τη βούληση της Διοίκησης του Δήμου για κατάργη-ση του ενδιάμεσου επιπέδου της κατασκευής που προβλε-πόταν ως χώρος στάθμευσης και αντίστοιχη προσαρμογή των αρχιτεκτονικών μελετών.• Στην κυριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης περιήλθαν δύο οικόπεδα της ΕΥΑΘ Παγίων στις οδούς Σπανού-Λαμπράκη-Σταγειρίτη και Βαλτετσίου-Πεστών-Κίμωνος Δ. Ψαρρού για ανέγερση σχολείων, τα οποία παραχωρήθηκαν δωρεάν κα-τόπιν αιτήματος της Δημοτικής Αρχής. Πρόκειται για πρω-τοβουλία της Διοίκησης με στόχο την ανάκτηση υπέρ των πολιτών δημόσιων χώρων, οι οποίοι ανήκουν σε φορείς του Δημοσίου. Η πρωτοβουλία αφορά μεγάλο αριθμό ακι-νήτων που είναι χαρακτηρισμένα για κοινωνικές χρήσεις, πράσινο και προνοιακές λειτουργίες.

Σχολική Στέγη• 4ο Δημοτικό Σχολείο (οδός Δελφών 150): κατασκευή νέας πτέρυγας. Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου με 3 εκ. € από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο δημοπρατήθηκε και οι εργασίες ξεκίνησαν στις αρχές του 2013. • Παράρτημα του Α΄ Γυμνασίου Αρρένων: Αποκατάσταση και επανάχρηση του εγκαταλειμμένου διατηρητέου κτη-ρίου της οδ. Βασ. Όλγας, προϋπολογισμού 2,550 εκ. €, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και έναρξη εργα-σιών εντός του 2013.

• 5ο Γυμνάσιο (οδός Κριεζώτου, 5η Δημοτική Κοινότητα): Εντάχθηκε η χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ 2007-2013 για την ανέγερση νέας πτέρυγας στο κτηριακό συγκρότημα του 5ου Γυμνασίου καθώς και για τη συντήρηση του διατηρη-τέου κτηρίου, προϋπολογισμού 5,12 εκ. €. Το έργο θα επι-τρέψει την επιστροφή του ιστορικού 5ου Γυμνασίου στον φυσικό χώρο του, έπειτα από τη μακρόχρονη στέγασή του στα «λυόμενα» που τοποθετήθηκαν μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής. Η έναρξη εργασιών τοποθετείται στο τέλος του 2013.• Αναμόρφωση σχολικών αύλειων χώρων: Εγκρίθηκαν οι μελέτες για την αναμόρφωση των αύλειων χώρων τριών σχολικών συγκροτημάτων, κατά τρόπον ώστε το 30% της σχολικής αυλής να καλύπτεται από πράσινο (όπως ορίζουν και οι κανονισμοί). Οι εργασίες, που προϋπολογίστηκαν σε 602.500 € και αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2013, αφορούν τα σχολικά συγκροτήματα: - του 101ου Δημοτικού Σχολείου (4η Δημοτική Κοινότητα), - του 59ου και 60ου Δημοτικών Σχολείων και 47ου, 49ου και 57ου Νηπιαγωγείων (2η Δημοτική Κοινότητα)- του 37ου και 41ου Νηπιαγωγείων ( 2η Δημοτική Κοινότη-τα).

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / AΣTIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ

Kατεδάφιση ρυμοτομούμενωνκτισμάτων

Page 31: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 31 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βιώσιμη Κινητικότητα και ΠροσβασιμότηταΣτο πλαίσιο της αντίληψης υπέρ της Βιώσιμης Κινητικότη-τας, η Διοίκηση προώθησε ρυθμίσεις, μέτρα και έργα που έχουν ως απώτερο σκοπό τον περιορισμό της απόλυτης κυριαρχίας των αυτοκινήτων και τη δημιουργία συνθηκών φιλικών προς τον πολίτη και τον επισκέπτη.• Πεζόδρομοι και οδοί ήπιας κυκλοφορίας: Ολοκληρώθη-καν οι παρεμβάσεις για το εκτεταμένο δίκτυο στην 1η Δημο-τική Κοινότητα, αποδίδοντας στους πεζούς νέους χώρους και προσφέροντας στην πόλη ένα καινούριο, αισθητικά και λειτουργικά αναβαθμισμένο περιβάλλον. Αναλυτικά, η δεύτερη φάση του εν λόγω προγράμματος συμπεριέλαβε τις οδούς:• Ρογκότη• Χρ. Σμύρνης• Μοργκεντάου• Λώρη Μαργαρίτη• Φιλικής Εταιρείας• Δημ. Μαργαρίτη• Ρωμανού-Νικ. Φωκά• Λασσάνη-Γρ. Παλαμά• Μανουσογιαννάκη• Αντωνίου Καμάρα• Διαλέττη• Κ. Παλαιολόγου

Παράλληλα, ολοκληρώνονται εντός του έτους 2013, οι παρεμβάσεις για την κατασκευή πεζοδρομίων που πλη-ρούν τις νέες προδιαγραφές (ελεύθερη ζώνη όδευσης για πεζούς μήκους τουλάχιστον 1,5 μέτρου και υποδομές για ΑμΕΑ) και την απομάκρυνση περιπτέρων στις οδούς:• Εθν. Αμύνης• Αλ. Σβώλου• Π. Μελά• Αλεξανδρείας (Από Μ. Μπότσαρη έως Π. Συνδίκα)• Σέκερη• Καλλιπόλεως• Καισαρείας• Βιζύης• Δορυλαίου• Τρικούπη• Λαπιθών• Παλιγγενεσίας και Αδάνων• Κυκλάδων και Ιάσωνος

• Δεινάρχου, Κιθαιρώνος• Πεισάνδρου• Κανάρη και Χίου• Χαριτωνύμου• Ασημ. Φωτήλα• Δρόμοι και πεζοδρόμια για ασφαλή πρόσβαση στα σχο-λεία: 15ο και 61ο δημοτικό σχολείο (Παπαναστασίου), 31ο γυμνάσιο (Έδισσον), 19ο γυμνάσιο (Αλεξανδρείας), 81ο δη-μοτικό σχολείο (Σόλωνος), 9ο γυμνάσιο (Λυσικράτους), και 17ο γυμνάσιο (Σωκράτους).

•Νέες Λεωφορειολωρίδες σε Λεωφ. Στρατού, Παπανα-στασίου Αγγελάκη, Γ. Παπανδρέου: Σε επανεκκίνηση της προσπάθειας για κατασκευή νέων και επέκταση των υφι-στάμενων λεωφορειολωρίδων (Λ/Λ), ο Δήμος Θεσσαλο-νίκης σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΥΜΕΔΙ) και τους συναρμόδι-ους τοπικούς φορείς (ΣΑΣΘ, ΟΑΣΘ, ΟΡΘΕ, ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σύλ-λογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο Ερμής», Δίκτυο Ε.Π.Ι.Β.Α.Τ.Η.Σ., Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών, Ποδηλάτες Θεσ-σαλονίκης, Ομάδα «Θεσσαλονίκη Αλλιώς») πέτυχε τη μεταφορά της αρμοδιότητας για χάραξη, σχεδιασμό και κατασκευή Λ/Λ, έπειτα από αίτημα που επί χρόνια έθετε η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι 4 νέες Λ/Λ, προϋπολογισμού 550.000 €, που θα χρηματοδοτήσει το ΥΠΥΜΕΔΙ και θα κατασκευάσει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αντλούν πόρους από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και η έναρξη των εργασιών τοπο-θετείται εντός του 2013. Παράκτια Αστική Συγκοινωνία: Παρουσιάστηκε στο κοινό η μελέτη για το νέο συγκοινωνιακό μέσο που προω-θεί η Διοίκηση σε συνεργασία με τους Δήμους Θερμαϊκού, Καλαμαριάς, Πυλαίας και με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, παρουσιάστηκε ο Αρχιτεκτονικός Δι-αγωνισμός Ιδεών για τις στάσεις της παράκτιας συγκοινω-νίας και, σε συνεργασία με την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ», προωθείται η μελέτη εφαρμογής και η κατασκευή του έργου.Ταξί: Χωροθετήθηκαν και κατασκευάστηκαν 8 νέες πιά-τσες για την προσωρινή στάθμευση των ταξί, ενώ επεκτά-θηκαν 3 επιπλέον πιάτσες εκ των υφιστάμενων, με στόχο την αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης και την εξά-λειψη του φαινομένου του «σαλιγκαριού», σε συνεννόηση με τους ίδιους τους οδηγούς ταξί και τους συναρμόδιους φορείς. Το πρόβλημα δεν λύθηκε αλλά διαφαίνεται η προ-

6.

Page 32: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

32 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

οπτική να λυθεί σύντομα σε συνεργασία με τα σωματεία των ταξί. Ποδηλατόδρομοι: Πέντε προγράμματα για τη στήριξη και την ενίσχυση της ποδηλατοκίνησης βρίσκονταν σε εξέ-λιξη κατά το 2012. Πιο αναλυτικά οι δράσεις υπέρ του πο-δηλάτου αφορούν:• Τη μεταφορά του ποδηλατόδρομου της λεωφ. Νίκης στο οδόστρωμα. • Τη μεταφορά του ποδηλατόδρομου της λεωφ. Μ. Αλε-ξάνδρου στο οδόστρωμα με όρους ασφάλειας των ποδη-λατών (πλάτος λωρίδας 2,80 μ.). • Την επέκταση του ποδηλατικού δικτύου προς τα ανατο-λικά, μέσω της λεωφ. Κων/νου Καραμανλή και της οδού Παπαναστασίου, και τη διασύνδεση των νέων αυτών αξό-νων με τον άξονα της Νέας Παραλίας, μέσω των οδών Π. Συνδίκα, Μ. Μπότσαρη και 25ης Μαρτίου. • Τη σύνδεση της Τούμπας με τις υφιστάμενες ποδηλατι-κές υποδομές του ιστορικού κέντρου.Ράμπες για ΑμΕΑ και εσοχές για στάθμευση ΙΧ: Ξεκίνησε πρόγραμμα κατασκευής απρόσκοπτης πρόσβα-σης ατόμων με προβλήματα κινητικότητας στα πεζοδρό-μια όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων, συνολικής αξίας 180.000 €.Βελτίωση Προσβασιμότητας ΑμΕΑ σε 5 δημοτικά κτήρια: Το έργο, προϋπολογισμού 230.000 € αφορά το Γυμναστήριο «Μέγας Αλέξανδρος», το Κέντρο Μουσικής, το Κέντρο Ιστορίας, το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο και το Θέατρο «Άνετον» και οι σχετικές μελέτες πραγμα-τοποιήθηκαν σε συνεργασία με το ΑΠΘ που εκπόνησε για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης την έρευνα «Θεσ-σαλονίκη Εύβατος Πόλις». Η δημοπράτηση του έργου και η έναρξη των εργασιών τοποθετείται εντός του 2013. Κέντρο Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης: Το νέο πρωτοποριακό εργαλείο του Συστήματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – του πρώτου που υλοποιείται στην Ελλάδα – ξεκίνησε τη λειτουργία του στο φουαγιέ του Νέου Δημαρχείου. Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που λειτουργεί μέσω της ιστοσελίδας www.mobithess.gr. Μέσω της υπη-ρεσίας αυτής, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο σε πραγματικό χρόνο αλλά και με πρόβλε-ψη για την υπόλοιπη ημέρα, σχετικά με την περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω της κυκλοφορίας, τις δημόσιες συγκοι-

νωνίες και πληροφορίες για την πόλη.Το Σύστημα στήθηκε με τον τεχνικό συντονισμό του Ινστι-τούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ και υλοποιήθηκε από την Περιφέρεια Κ. Μα-κεδονίας με τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης, του ΣΑΣΘ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Ινστι-τούτου Οικονομικής των Μεταφορών της Νορβηγίας.Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Αναβάθμι-ση οδικού άξονα Αγίου Δημητρίου (Γ’ φάση)» με προυπολο-γισμό 1.290.000 €. Η έναρξη εργασιών αναμένεται εντός του 2013.

Επανένταξη του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στον Αστικό Σχεδιασμό - Συμμετοχικός ΣχεδιασμόςΗ Δημοτική Αρχή προώθησε πλήθος αρχιτεκτονικών δια-γωνισμών επιτρέποντας έτσι σε δεκάδες αρχιτέκτονες να εκφράσουν άποψη και να δώσουν φρέσκες ιδέες για επεμ-βάσεις μικρής αλλά και μεγαλύτερης κλίμακας. Συνολικά, στα δύο χρόνια της θητείας της νέας Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν πάρα πολ-λοί αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, ενώ οι συμμετοχές ξεπέ-ρασαν τις 200. Επιπλέον, ξεκίνησε η εφαρμογή του Συμμε-τοχικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με το ΑΠΘ και την 1η Δημοτική Κοινότητα.Δραστηριότητες:• Στήριξη της διοργάνωσης της 1ης Μπιενάλε Αρχιτεκτο-νικής με θέμα «Αρχιτεκτονική και Πόλη στη Νοτιοανατο-λική Ευρώπη», που διοργάνωσαν το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, το «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» και το «Goethe Institut” με τη συμμετοχή της «Κίνησης των 5Μ» (Μουσείων) τον Ιανουάριο του 2012.• Δράση Συμμετοχικού Σχεδιασμού σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ και τη ΧΑΝΘ και την ενεργό συμμετοχή της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, στο πλαίσιο της δράσης της τελευταίας «Είμαι Πολίτης και Όχι Απλά Κάτοι-κος». Η δράση πραγματοποιήθηκε δύο φορές και αφορού-σε τις οδούς Λασσάνη, Φιλικής Εταιρείας και Χρ. Σμύρνης.• «Θεσσαλονίκηx4»: Σε σύμπραξη με τον φορέα «Ενοποί-ηση Αρχαιολογικών Χώρων και Αναπλάσεις» (ΕΑΧΑ Α.Ε.) του ΥΠΕΚΑ, ο Δήμος διεξήγαγε Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, με δαπάνη του Πράσινου Ταμείου, για την αισθη-τική και ποιοτική αναβάθμιση περιοχών εκτός του ιστορι-κού κέντρου της Θεσσαλονίκης, τις οποίες χαρακτηρίζουν υψηλοί συντελεστές δόμησης, υψηλή πυκνότητα, έλλειψη

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / AΣTIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ

Page 33: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 33 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

χώρων πρασίνου καθώς και κοινόχρηστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων, αλλά και απαξίωση του κτηριακού απο-θέματος. Προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των αξιόλογων αρχιτεκτονικών προτάσεων που κατατέθηκαν, γίνονται ενέργειες για τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο της ολοκλήρωσης των μελετών, με ανάθεση στα μελετη-τικά γραφεία που πήραν τα πρώτα βραβεία για τις περιοχές Κλεάνθους, Αγ.Τριάδος, Γρηγορίου του Ε’, καθώς και στις περιοχές Μαβίλη και Χαριλάου. • Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάκτηση και ανά-πλαση κοινόχρηστων χώρων και την ανάδειξη χώρων για τοπόσημο σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ: Το εγχείρημα έγκειται στην αναζήτηση προτάσεων για περιβαλλοντική και πολεοδομική αναβάθμιση χώρων μικρής κλίμακας σε επίπεδο γειτονιάς, αλλά και στον εντοπισμό του κατάλ-ληλου χώρου, ώστε, με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, να αποτελέσει το νέο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, που θα αναδεικνύει τη σύγχρονη ταυτότητα της πόλης. • Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση της Πλα-τείας Ελευθερίας: Κεντρικός στόχος είναι να αναδειχθεί η ιστορικότητα της πλατείας ως του τόπου της συγκέντρω-σης των Εβραίων στο θρήσκευμα Θεσσαλονικέων και της αποστολής τους στα στρατόπεδα θανάτου, ενώ, παράλλη-λα, να προκύψει το σχέδιο για την ανάπλαση της πλατείας και τη μετατροπή της σε είσοδο-πύλη της πόλης από τη θάλασσα με την απομάκρυνση του χώρου στάθμευσης και την απόδοσή της στους πεζούς.

Ενεργειακή Πολιτική Δήμου Θεσσαλονίκης για «Πράσινη» ΠόληΣύμφωνο των Δημάρχων «Energy for Mayors»: Η εξοικονό-μηση ενέργειας κατά 20%, η αύξηση της χρήσης Ανανεώ-σιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κατά 20% και η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% είναι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όταν η Δημοτική Αρχή υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων. Αυτό το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών για ενεργειακά θέματα, στο οποίο προσχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ήρθε να πλαισιώσει το πλήθος των πρωτοβουλιών Ενεργειακής Πολιτικής που συνίστανται στα εξής προγράμματα-δράσεις: • Πρόγραμμα «Εξοικονομώ» του ΕΠΠΕΡΑΑ-ΕΣΠΑ 2007-2013: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μετέχει με μελέτες, έργα και δράσεις ύψους 3,5 εκ. €. Πρόκειται για παρεμβάσεις εξοι-

κονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτήρια του Κέντρου Αρχιτεκτονικής και της Βιβλιοθήκης καθώς και του πρώην Δημαρχείου και ΚΑΠΗ Τριανδρίας, ενώ στο χρηματοδο-τικό πρόγραμμα έχουν ενταχθεί επίσης η εξοικονόμηση ενέργειας από την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού της οδού Παπαναστασίου και της πλατείας Στ. Καραμανλή. Το πρόγραμμα, που ήδη «τρέχει», θα συμπληρώσει η τοποθέ-τηση πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος. Ανα-μένεται να υλοποιηθεί εντός του 2013.• Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Χρηματιστηρίου και Φραγκομαχαλά.• «Πράσινα Δώματα»: Υποβλήθηκαν στο Κέντρο Ανανε-ώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) αιτήσεις για τη χρημα-τοδότηση από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του ΕΣΠΑ 2007-2013 της κατασκευής οικολογικών φυτεμένων νησίδων σε δώματα 8 Δημοτικών και σχολικών κτηρίων, συνολικού ύψους 1,245 εκ. € και αναμένεται η αξιολόγηση.• Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων: Έχουν ενταχθεί 8 σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, εκ των οποί-ων τα 5 υπό την ευθύνη του Δήμου, προϋπολογισμού 3,114 εκ. € και τα υπόλοιπα 3 υπό την ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων. Εγκρίθηκε από το Πράσινο Ταμείο/ΕΠΠΕΡΑΑ η ενεργειακή αναβάθμιση του Σχολικού Συγκρο-τήματος της Κλεάνθους προϋπολογισμού 5.940.241,00 €

Aποξήλωση περιπτέρου - Oλύμπου

6.

Page 34: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

34 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

που αναμένεται να αποτελέσει πρότυπο έργο αξιοποίησης ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας.Διακρατικό πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα «Μεσογειακή Συνεργασία ΜΕD»: ο Δήμος Θεσσαλονίκης κατέθεσε 3 προτάσεις για επιμέρους δράσεις: • Εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φω-τισμό: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης με εταίρους τη Λεμεσό, το Μπάρι και το Τελ Αβίβ κατέθεσε πρόταση για την υιοθέ-τηση ενεργειακά αποδοτικών εφαρμογών φωτισμού LED μέσα από τη δημιουργία «πιλότων»/σημείων επίδειξης σε δημόσιους χώρους και κτήρια, με πρώτη εφαρμογή στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για σχεδιασμό συνολικού κόστους 200.000 €, που βελτιώνει τις συνθήκες οπτικής άνεσης, εξοικονομεί ενέργεια σε ποσοστό 45% και περιορί-ζει τις εκπομπές CO2 κατά 33,2 τόνους ετησίως.• Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε αστικές περιοχές: Έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκ. €, με συμμετοχή του Δήμου 370.000 € και με αντικείμενο την ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας πόλεων, το οποίο θα στο-χεύει στην ενθάρρυνση κοινών πρακτικών.• Χτίζοντας MED πόλεις φιλικές προς το περιβάλλον: Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 1,86 εκ. €, με συμμετο-χή του Δήμου 329.500 €, και στόχος του είναι να παρέχει στην κεντρική διοίκηση, στην Αυτοδιοίκηση, στις επιχειρή-σεις και στους πολίτες πρακτικά εργαλεία, συστάσεις και σχέδια δράσης για να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντι-κές επιπτώσεις στον τομέα των κατασκευών.Φωτοβολταϊκά συστήματα σε σχολεία για την παρα-γωγή ηλεκτρικού ρεύματος: η Δημοτική Αρχή προώθησε την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στις στέ-γες 48 σχολικών συγκροτημάτων καθώς και στα δώματα 2 δημοτικών κτηρίων. Στόχος, αφενός η εξοικονόμηση χρημάτων με την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και, αφετέρου, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος που θα αποδίδει στον Δήμο έσοδα της τάξης των 155.000 € ετησίως, καθώς η παραγόμενη από Φ/Β συστή-ματα ηλεκτρική ενέργεια επιδοτείται. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,65 εκ. €, γίνεται εφι-κτό έπειτα από την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου να ενταχθούν στο πρόγραμμα ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων. Βρίσκεται στο στάδιο της δημοπράτησης και η έναρξη των εργασιών τοποθετείται εντός του 2013.

Ανάκτηση Δημόσιου ΧώρουΣυνεχίστηκαν αμείωτες οι προσπάθειες για την ανάκτηση του Δημόσιου Χώρου με την εφαρμογή του προγράμματος περιορισμού και οργάνωσης των τραπεζοκαθισμάτων, με αποξηλώσεις ή μετακινήσεις περιπτέρων, ενώ οι παρεμβά-σεις στο ρέμα «Λύτρα» της περιοχής Δόξας υπήρξε η αρχή για μια γενικότερη πολιτική ανάκτησης των ρεμάτων ως χώρων πρασίνου και αναψυχής.Δραστηριότητες:• Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων: Μπήκε σε εφαρμογή η ρύθμιση περί καθορισμού του κοινόχρηστου χώρου που διατίθεται για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και πραγ-ματοποιήθηκαν 190 προέλεγχοι-εγκρίσεις. • Πεζόδρομοι Ικτίνου και Ζεύξιδος: Δικαιώθηκε στο Διοι-κητικό Εφετείο ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη ρύθμιση που είχε προωθήσει η Διοίκηση και είχε εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη χωροθέτηση τραπεζοκαθισμά-των στους πεζοδρόμους Ικτίνου και Ζεύξιδος, κατά τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, αλλά ούτε να περιορίζε-ται η επιχειρηματικότητα. • Πλατεία Αριστοτέλους: Νέα χωροθέτηση τραπεζοκαθι-σμάτων. Με τη συμμετοχή των καταστηματαρχών στη δι-αμόρφωση του τελικού σχεδίου και με τη σύμφωνη γνώμη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κ. Μακεδονίας επιτεύ-χθηκε η ισομερής κατανομή του κοινόχρηστου χώρου και η αποτροπή της αυθαίρετης κατάληψής του. Οι διάδρομοι της πλατείας Αριστοτέλους επιτέλους απελευθερώθηκαν προς όφελος των πεζών έπειτα από χρόνια αυθαιρεσίας.• Διαμόρφωση της πρόσβασης στο Μέγαρο Μουσικής: Έπειτα από δεκαετίες αναρχίας στον χώρο της πρόσβασης στο Μέγαρο Μουσικής, η Δημοτική Αρχή προχώρησε σε εργασίες διαμόρφωσης του χώρου σε συνεργασία με το ΔΣ του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης προκειμένου να βελτιωθεί τόσο η εικόνα όσο και η λειτουργικότητα του χώρου.• Παρεμβάσεις στα ρέματα της πόλης: Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση εκκαθάρισης του ρέματος «Λύτρα» στην περιο-χή Δόξας υλοποιώντας τη βούληση της Δημοτικής Αρχής για παρεμβάσεις σε όλα τα ρέματα που βρίσκονται στα δι-οικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, με στόχο την από-δοσή τους ως χώρων πρασίνου και αναψυχής-φυσικής συ-νέχειας του περιαστικού δάσους Σέιχ-Σου- στους πολίτες. Η επιχείρηση σήμανε την κατεδάφιση αυθαιρέτων καθώς

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / AΣTIKOΣ ΣXEΔIAΣMOΣ

Page 35: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 35 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

και τον καθαρισμό του ρέματος από τόνους απορριμμάτων που είχαν συσσωρευτεί επί δεκαετίες. Σε συνεργασία με το ΑΠΘ εκπονείται μελέτη για την ανάπλαση και την ένταξη του ρέματος στον αστικό ιστό. • Αποξήλωση περιπτέρων: Προχώρησε η Β΄ φάση του σχετικού προγράμματος που αφορά είτε σχολάζοντα πε-ρίπτερα (αποξήλωση) είτε εν ενεργεία περίπτερα, τα οποία μετακινούνται σε ειδικές προεκτάσεις («φούσκες») των πεζοδρομίων. Η Β΄ φάση αφορούσε τη μετατόπιση 14 ενεργών και την απομάκρυνση άλλων 6 εγκαταλειμμένων περιπτέρων.• Τοποθέτηση υπαίθριων καθιστικών: Στη δεύτερη φάση του προγράμματος τοποθετήθηκαν περίπου 40 παγκάκια κατά μήκος της οδού Β. Όλγας. Στην επόμενη φάση, πα-γκάκια θα τοποθετηθούν στις οδούς Εθν. Αμύνης και Σβώ-λου.• Κατεδαφίσεις κτηρίων σε χώρους που είχαν ήδη απαλ-λοτριωθεί. Συνεχίστηκε το πρόγραμμα κατεδαφίσεων και ανάκτησης του δημόσιου χώρου (οδ. Καραϊσκάκη κλπ). Άνοιξε έτσι ο δρόμος για την αξιοποίηση αυτών των χώ-ρων, σύμφωνα με τις χαρακτηρισμένες χρήσεις τους, ώστε να αποδοθούν στους πολίτες. Στο ίδιο πλαίσιο συνεχίστηκε και η επιχείρηση ανάδειξης της ζώνης πρασίνου των Βυ-ζαντινών Τειχών στην Άνω Πόλη, με τις κατεδαφίσεις των παλαιών πλινθόκτιστων κτισμάτων που εφάπτονταν στα τείχη, τα οποία είχαν κριθεί κατεδαφιστέα κατόπιν συνεν-νόησης του Δήμου, συναρμόδιων φορέων και περιοίκων.

Υπαίθριες Αγορές: Χρώμα στον δημόσιο χώρο και επιχειρείνΈγιναν τα πρώτα βήματα και τέθηκαν οι βάσεις για τη χω-ροθέτηση υπαίθριων αγορών. Δυστυχώς το νομικό πλαίσιο δεν είναι ευνοϊκό, ωστόσο αναμένονται εξελίξεις από την κεντρική διοίκηση στην κατεύθυνση της τόνωσης της κοι-νωνικής οικονομίας. Η Δημοτική Αρχή τάχθηκε εξ αρχής υπέρ της λειτουργίας Πρότυπων Βιολογικών Λαϊκών Αγορών αλλά και Υπαίθρι-ας Αγοράς Παλαιών Αντικειμένων με ευθύνη του σχετικού Σωματείου Παλαιοπωλών Θεσσαλονίκης.

Παιδικές Χαρές: Χώροι Παιχνιδιού και Συνάντησης με ΠιστοποιητικόΣε συνέχεια του προγράμματος του 2011, όταν 4 Παιδικές Χαρές του Δήμου είχαν αποκτήσει Πιστοποιητικό Ποιότη-

τας και Ασφάλειας, έπειτα από παρεμβάσεις ανάπλασης, 29 συνολικά παιδικές χαρές αναμένεται να παραδοθούν μέχρι τα μέσα του 2013 στους πολίτες αναβαθμισμένες και πληρώντας τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας για τα παιδιά. Οι παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογι-σμού 1.670.000,00 € περίπου, χρηματοδοτήθηκαν από τον προϋπολογισμό του Τεχνικού Προγράμματος 2012 του Δήμου Θεσσαλονίκης και από το πράσινο ταμείο, με απο-τέλεσμα να διαθέτει ο Δήμος Θεσσαλονίκης τον μεγαλύ-τερο αριθμό πιστοποιημένων παιδικών χαρών σε όλη την Ελλάδα.

Αναθεωρείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου ΘεσσαλονίκηςΣυνεχίζεται η εκπόνηση της μελέτης για την αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Θεσ-σαλονίκης, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης εκκρεμών πολε-οδομικών μελετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στους Καλλικρατικούς Δή-μους, προκειμένου να επιτευχθεί η εφαρμογή των σχεδίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και την περιβαλλοντι-κή τους αναβάθμιση. Με την ολοκλήρωσή του, το νέο ΓΠΣ θα προσφέρει στον Δήμο τη δυνατότητα να προγραμματί-σει την πολεοδομική του ανασυγκρότηση και να χαράξει την πολεοδομική του στρατηγική για την επόμενη 20ετία.

Aνάπλαση παιδικής χαράς - οδός Pαιδεστού

Aνάπλαση παιδικής χαράς - οδός Tσιαπάνου

6.

Page 36: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

36 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και η ευαι-σθητοποίηση των δημοτών μέσα από καινοτόμες

και ουσιαστικές δράσεις και παρεμβάσεις αποτέλεσαν βασικούς στόχους της Διοίκησης και για το 2012. Επιπλέ-ον, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, δόθηκε προτεραιότη-τα στην επικοινωνία με τους πολίτες μέσα από τακτικές συναντήσεις, στη σύμπραξη με σωματεία, με φορείς και παραγωγικές δυνάμεις της πόλης, ενώ υπήρξαν και συ-ντονισμένες ενέργειες για την εδραίωση συμμαχιών τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι συγκεκριμένες ενέργειες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα πο-λύτιμες, δεδομένης μάλιστα της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Μέσα από τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την αξιοποίηση εθνικών πόρων αναλήφθηκαν περιβαλλοντι-κές δράσεις, οι οποίες, εκτός από τα άμεσα αποτελέσμα-τα στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, εφοδίασαν τον Δήμο Θεσσαλονίκης με την απαραίτητη τεχνογνωσία και ενημέρωση γύρω από καλές περιβαλλοντικές πρακτι-κές που ακολουθούνται με επιτυχία διεθνώς.Ιδιαίτερα θετική στις προσπάθειες του Δήμου υπήρξε η ανταπόκριση πολιτών αλλά και χορηγών, που στήριξαν τις δράσεις και έδωσαν μια ιδιαίτερη δυναμική στις προσπά-θειες.

Συμμαχία για μια βιώσιμη ΘεσσαλονίκηΣτην προσπάθεια για κινητοποίηση των πολιτών σχετικά με θέματα αστικού περιβάλλοντος, διοργανώθηκαν τα-κτικές δράσεις καθαρισμών και δεντροφυτεύσεων με με-γάλη συμμετοχή φορέων και ομάδων πολιτών:

ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ KAI ΠΟΙOΤΗΤΑ ΖΩHΣ

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ /

• Συνεργασία με «φίλες» και αδελφοποιημένες πόλεις για την αναβάθμιση ελεύθερων χώρων με τη δημιουργία πάρκων (Γαλλίας, Κέρκυρας και Αγ. Πετρούπολης).

• Καθαρισμός της δυτικής εισόδου της πόλης, ρεμάτων, χώρων πρασίνου, παρτεριών, πλατειών, αύλειων χώρων σχολείων και Ιερών Ναών κ.ά.

• Συνεργασία με εθελοντικές ομάδες, όπως οι Εθελοντές Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Παπαγεωργίου «Η Αντηρί-δα», με την HELMEPA, την JT International, με το Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S., με εθελοντές της Χ.Α.Ν.Θ. και του Κολλεγίου Ανατόλια, με τα μέλη της εταιρείας «Diageo», της εταιρείας «Μondi Thessaloniki A.E.», με εργαζόμε-νους της ΕΤ3, με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-σης Κορδελιού-Βερτίσκου, με μαθητές σχολείων.

• Συμμετοχή στην εθελοντική δράση “Let’s do it Greece 2012“, στις δράσεις της «Eco Week”, στην εκστρατεία «Kα-θαρές Παραλίες Χωρίς Αποτσίγαρα».

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτώνΜε στόχο την εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα αστι-κού περιβάλλοντος, πραγματοποιήθηκαν ημερίδες και εκδηλώσεις με τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότη-τας (διευθύνσεις Α’βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης) και φορέων:

• Ημερίδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα 2014 - η διαμόρ-φωση ενός νέου αστικού περιβάλλοντος και τα αναπτυξι-ακά οφέλη για την πόλη και τους πολίτες»

GreenParty: Ζω Οικολογικά Καθημερινά

Page 37: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 37 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7.

• Εκδήλωση στο Μουσείο Ύδρευσης στο πλαίσιο της «Πα-γκόσμιας Ημέρας Νερού».

• Εορτασμοί για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με την «Εβδομάδα Greenparty».

Πρωτοβουλίες για την πόληΣτις πιο σημαντικές δράσεις της Διοίκησης περιλαμβά-νεται η προετοιμασία κατασκευής αποτεφρωτηρίου, η προετοιμασία αλλαγών στον κανονισμό και στον τρόπο διαχείρισης των Κοιμητηρίων, οι επαφές με επιστημονι-κούς φορείς για τη διαμόρφωση πλαισίου δράσης για τη διαχείριση του Θερμαϊκού Κόλπου. Επίσης, σημαντικές πρωτοβουλίες αποτέλεσαν η ολοκλήρωση του Πλωτού Εργαστηρίου Θερμαϊκού Κόλπου, η συνεργασία με το Συμβούλιο Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. για κοινές δράσεις σε περιβαλλοντικά θέματα και η συνεργασία με την Κτηνια-τρική Σχολή του Α.Π.Θ. και με φιλοζωικές οργανώσεις για την υλοποίηση δράσεων σχετικών με τα αδέσποτα ζώα.

Συνεργασίες εξωστρέφειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδοΜε πρωτοβουλία της Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο δικτυώνονται οι πόλεις που έχουν να επιδείξουν έργο ή ενδιαφέρον στον τομέα των «πράσινων

πολιτικών». Αυτό επιτεύχθηκε με την ίδρυση του Δικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων-ΔΕΠΠ με τη συμμετοχή 8 ελληνικών πόλεων (Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Τρίκαλα). Επί-σης, στρατηγικού χαρακτήρα είναι και η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας με το Ίδρυμα «Χάινριχ Μπελ» (Heinrich-Böll-Stiftung) της Γερμανίας. Σημαντική ήταν η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, όπως: • «Development of A Cost Efficient Policy Tool for reduction of Particulate Matter in AIR (ACEPT-AIR)».

• «Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και Ελέγχου Κυκλοφορίας για τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος στην κεντρική περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης».

• Συμμετοχή στην πρόταση υποβολής Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) του Δήμου Θεσσαλονίκης.

• Διαδικασίες για τη συμμετοχή σε προτεινόμενο έργο του κοινοτικού προγράμματος «Black Sea Basin 2007-2013» με τον τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρακολούθηση των Πε-ριβαλλοντικών Προβλημάτων των ακτών σε θαλάσσιες περιοχές και τρόποι αντιμετώπισής τους - Integrated Coastal Monitoring of Environmental Problems in Sea Region and the Ways of their Solution-ICME», το οποίο θα έχει συντονιστή τον Δήμο Θεσσαλονίκης και εταί-ρους το Τεχνικό Πανεπιστήμιο «Karadeniz Technical University-KTU» της Τουρκίας, το Πανεπιστήμιο «Yerevan State University of Architecture and Construction» της Αρμενίας και τον φορέα “Science and Energetics” από το Tbilisi της Γεωργίας.

Υλοποίηση έργων σε συνεργασία με το Υ.Π.Ε.Κ.Α.Σε συνεργασία με το Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχεδιάστηκαν και υλοποι-ήθηκαν τα παρακάτω έργα: • «Τέχνη στο Τοπίο: Ζωντανεύοντας τα δένδρα της πό-λης».

Σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην οροφή του Δημαρχείου

Page 38: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

38 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

• «Συλλογή - Ψηφιοποίηση και Έκθεση φωτογραφικού και κινηματογραφικού υλικού» αφιερωμένου στη μεταβολή του αστικού και περιαστικού τοπίου, των χώρων και των μορφών πρασίνου της πόλης (δημόσια πάρκα, πλατείες, ιδιωτικοί κήποι και δενδροστοιχίες) κατά τους τελευταί-ους αιώνες.

• «Οικοπολιτιστικές περιηγήσεις στο διαχρονικό πρόσωπο της Θεσσαλονίκης».

• «Προστασία της βιοποικιλότητας και εναρμόνιση του παιδιού με τη φύση διαμέσου της βιωματικής μάθησης».

• «Ανάδειξη των χαρακτηριστικών του θαλάσσιου περι-βάλλοντος της Θεσσαλονίκης και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του φυσικού, πολιτισμικού και αισθητικού θαλάσσιου μετώπου της πόλης».

• «Οικολογική διαχείριση των ομβρίων υδάτων, εφαρμο-γή επιδεικτικών δράσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κατασκευή πράσινου δώματος στην οροφή του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου και ανακατασκευή τμήματος της οδού 28ης Οκτωβρίου για την άρδευση των δένδρων από τα όμβρια ύδατα».

• «Δημιουργία ολοκληρωμένου προτύπου συστήματος για την κυβερνητική στη διαχείριση της αστικής δασο-πονίας και την προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή».

Πολιτική για τα αδέσποτα ζώαΚαταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Το συνεργείο που δημιουργήθηκε, δέ-χτηκε 227 τηλεφωνικές κλήσεις, περισυνέλεξε 97 και στεί-ρωσε 68 αδέσποτους σκύλους, ολοκλήρωσε 26 υιοθεσίες, στείρωσε 40 γάτες (εκ των οποίων φιλοξενούνται οι 20), πραγματοποίησε θεραπείες σε σκύλους με χρόνια λοιμώ-δη νοσήματα και ολοκλήρωσε εμβολιασμούς σε σκύλους εκτός προγράμματος.

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ - ΠΟΙOΤΗΤΑ ΖΩHΣ

Ανάπλαση και φύτευση στη συμβολή των οδών Εθν. Αμύνης και Δέλλιου

Δράση εθελοντικού καθαρισμού δενδροδόχων στην Δυτική είσοδο

της πόλης

Page 39: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 39 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσηςΓια το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εκτός από τους καθημερινούς ελέγχους του Τμήματος Περιβάλλο-ντος, λειτούργησε ο νέος Σταθμός Ελέγχου Ατμοσφαιρι-κής Ρύπανσης στο δώμα του Νέου Δημαρχείου. Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες υλοποίησης νέου δικτύου τηλεμετάδοσης δεδομένων των Σταθμών Ελέγχου Ατμο-σφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών Δεδομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε συνεργασία με πα-νεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Α.Π.Θ., το University of Wisconsin-Madison και το University of Southern California για την εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσηςΣχετικά με την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης στον Θερμαϊκό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Δήμος προέβη σε καθαρισμό του θαλάσσιου περιβάλ-λοντος της παραλίας της Θεσσαλονίκης από επιπλέοντα απορρίμματα με το δημοτικής ιδιοκτησίας απορρυπα-ντικό σκάφος «ΠΟΣΕΙΔΩΝ». Επίσης, ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες για τη δημιουργία Μόνιμου Κέντρου Εποπτείας και Παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης στο δώμα του Μεγάρου της οδού Παπαρ-ρηγοπούλου. Τέλος, υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών-ΕΛΚΕΘΕ για το πρόγραμμα παρακολούθησης των φυσικοχημικών πα-ραμέτρων και δεικτών ευτροφισμού των νερών του Όρ-μου της Θεσσαλονίκης. Καταπολέμηση κουνουπιών και περιβαλλοντικός θόρυβοςΤο πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών πραγμα-τοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Επίσης, ολο-κληρώθηκε η πιστοποίηση των ηχομέτρων και η έναρξη περιόδου μετρήσεων στο Δημαρχείο.

Εγκαίνια Πάρκου Γαλλίας

Απορρυπαντικό σκάφος “Ποσειδών

7.

Page 40: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

40 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Με την εμπειρία του 2011, με τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση πολλών ενεργειών και με την

απαρχή της εφαρμογής των αναγκαίων δομικών αλλαγών η Δημοτική Αρχή επικαθόρισε την αντιστροφή της προη-γηθείσας αρνητικής κατάστασης στον τομέα της καθα-ριότητας. Βασική προτεραιότητα για το 2012 αποτέλεσε η αναδιάρθρωση των υπηρεσιακών δομών με την ορθο-λογικότερη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, με την αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με τον μηχανολογικό εξοπλισμό, με την έλλειψη προσωπικού λόγω λήξης των συμβάσεων και με την απουσία επαρκούς και αξιόμαχου στόλου οχημάτων. Οι δομικές αλλαγές και οι ρήξεις, που συνεχίστηκαν και κατά το 2012, ήταν στον αντίποδα των πρακτικών που οδή-γησαν στην κατάσταση, την οποία παρέλαβε η Δημοτική Αρχή και σηματοδότησαν την αποφασιστικότητά της για μη συμφιλίωση με την αναποτελεσματικότητα, την ανα-ποφασιστικότητα και τις παθογένειες του παρελθόντος και με στόχευση την απόδοση στους δημότες ενός σύγχρονου, ευέλικτου, αποτελεσματικού όσο και οικονομικού συστή-ματος καθαριότητας.

ΑΝΑΚYΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ /

Η αποτυχία του προηγούμενου μοντέλου διαχείρισης στον ευαίσθητο τομέα της καθαριότητας (που οφείλεται κυρίως στο ότι δεν είχε αναληφθεί η προσπάθεια να εξοικειωθεί η πόλη με τη νέα φιλοσοφία στην καθημερινότητα, δηλαδή τη μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, την επανάχρη-ση και την ανακύκλωση) λειτούργησε αποτρεπτικά αλλά και δημιουργικά. Είναι αδύνατο η πόλη να μένει καθαρή χωρίς την ενεργό συμμετοχή των κατοίκων της, όσο προ-σωπικό και σύγχρονος εξοπλισμός και αν διατίθεται. Ομοί-ως, ήταν αδύνατο να γίνεται αποκομιδή χωρίς τον απαραί-τητο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Οι αλλεπάλληλες βλάβες λόγω παλαιότητας του στόλου των οχημάτων και η συνεχιζόμενη γραφειοκρατική αντι-μετώπιση των ελεγκτικών μηχανισμών σε θέματα που αφορούν διαγωνισμούς και προμήθειες δεν επέτρεψαν την πρόοδο με πιο ταχείς ρυθμούς στην υλοποίηση του σχεδι-ασμού. Το 2012 συνεχίστηκε η προσπάθεια για την αλλαγή του τρόπου σκέψης των δημοτών αλλά και των επαγγελμα-τιών-καταστηματαρχών προς την κατεύθυνση της σωστής και χρηστής καθημερινής διαχείρισης και απόρριψης των

Page 41: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 41 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8.

Ανακύκλωση λαμπτήρων

απορριμμάτων, διότι από την εμπειρία κατά το 2011 προ-κύπτει πως, αν αυτό εδραιωθεί ως βίωμα- και όχι ως ανα-γκαιότητα-, θα αποδώσει μακροπρόθεσμα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Μένοντας σταθεροί στη θέση ότι η ανακύκλωση είναι το μέσον προκειμένου να απομειωθεί ο όγκος των απορριμ-μάτων και να προστατευθεί το περιβάλλον, συνεχίστηκαν εντατικά με διάφορες δράσεις το πρόγραμμα στον μπλε κάδο και η ανακύκλωση σε όλα τα άλλα ρεύματα (γυαλί, ηλεκτρικές συσκευές κ.ά.). Τα επείγοντα θέματα για τη λειτουργία της πόλης σε σχέση με την αποκομιδή και την ολοκληρωμένη εφαρμογή του νέου προγράμματος για την ανακύκλωση αντιμετωπίστηκαν με συγκεκριμένες ενέργει-ες και πολιτικές. Βασικοί στόχοι για το 2012 υπήρξαν:• Η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών • Η επισκευή του μηχανολογικού εξοπλισμού και η βελτίω-ση στις προμήθειες/ διαγωνισμούς• Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της αποκομιδής• Η ανάπτυξη εθελοντισμού/ συνεργασίας με δημοτικές κοινότητες • Η ολοκλήρωση του προγράμματος ανακύκλωσης • Η δομική ανασυγκρότηση του ΣΜΑ.

Αναδιοργάνωση υπηρεσιώνΗ λειτουργική ενοποίηση Υπηρεσιών και Τμημάτων βοή-θησε στην καθημερινή λειτουργία της Καθαριότητας, στην αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων με προοπτική την ανάπτυξη το 2013 του νέου συστήματος καθαριότητας. Κυρίαρχο κριτήριο της αναδιοργάνωσης υπήρξαν οι πραγ-ματικές ανάγκες της πόλης αλλά και η λειτουργία των υπη-ρεσιακών δομών με τεχνογνωσία, προοπτική, αρτιότητα και αξιοκρατία. Ενέργειες για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών:• Η λειτουργία των υπηρεσιών συνεχίστηκε με ορθολογι-κότερη διαχείριση του προσωπικού και των δαπανών με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες και σύμφωνα με το πλάνο της αναδιάρθωσης και της αναδιάταξης των δομών: • Για να εξυπηρετηθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία και η ανάγκη αναδιάρθρωσης της υπηρεσίας Καθαριότη-τας αποφασίστηκε η δημιουργία Συντονιστικής Ομάδας Έργου με στόχο : α. την ενοποίηση των δομών της Καθα-ριότητας (Ανακύκλωση, Σάρωμα, Αποκομιδή), β. την ορ-θολογική κατανομή του προσωπικού, γ. την εφαρμογή των

νέων προγραμμάτων εναλλακτικής Διαχείρισης Στερεών Αστικών Αποβλήτων, δ. τη μεγιστοποίηση των οφελών από τη διαχείριση των υλικών. Η Συντονιστική Ομάδα απέ-κτησε τις αρμοδιότητες του συντονισμού και της εποπτεί-ας του έργου των εποπτών καθαριότητας (αποκομιδής, σαρώματος, πλύσης) και του ελέγχου της εφαρμογής του Κανονισμού Καθαριότητας.• Υπήρξε δραστική μείωση της δαπάνης υπερωριών και εξυγίανση του συστήματος προμηθειών σε ένα ειδικό πο-λιτικό πλαίσιο εξορθολογισμένης λειτουργίας όλων των δομών καθαριότητας, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης αν-θρώπινου δυναμικού, όσο και δομής της διαδικασίας απο-κομιδής (βλ. σχετικούς πίνακες).

Έντυπα ενημέρωσης για την καθαριότητα και την ανακύκλωση

Page 42: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

42 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

• Έρευνα και υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης στόλου και οχημάτων για την εξοικονόμηση πόρων και τον εξορ-θολογισμό λειτουργίας του Μηχανοστασίου-Συνεργείου Επισκευών.• Έρευνα εφαρμογής προγραμμάτων διαχείρισης καυσί-μων με ηλεκτρονική καταγραφή, με τεχνολογική και ηλε-κτρονική παρακολούθηση και διασύνδεση της κίνησης οχημάτων (GPRS). • Δημιουργία ενιαίου κέντρου διαχείρισης της καταγραφής αιτημάτων, των προτάσεων και παρεμβάσεων πολιτών με τη δημιουργία βάσης δεδομένων.• Δημιουργία ενιαίας βάσης (ηλεκτρονική δομή) προσβά-σιμης στα υπηρεσιακά τμήματα με αντικείμενο τη θεμα-τική ηλεκτρονική αρχειοθέτηση, την ταχύτερη διαχείριση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας και όλων των σχετικών θεμάτων γραμματειακής υποστήριξης. • Επανεξέταση, τροποποίηση, εκσυγχρονισμός και επικαι-ροποίηση διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας για έντυπη έκδοση και εφαρμογή. • Αναδιοργάνωση και λειτουργική αναβάθμιση των τμη-μάτων ανακύκλωσης, σαρώματος, αποκομιδής για τη βελτίωση των υποδομών της Καθαριότητας (εποπτείες και λοιπές δομές) με ανακατασκευή χώρων, κτηριακών υπο-δομών και κινητού εξοπλισμού.

Επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού/ προμήθειες και διαγωνισμοί• Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί του 2011 για την προμή-θεια εργαλείων, μικρομηχανημάτων και ελαστικών. • Διενεργήθηκαν και ολοκληρώθηκαν διαγωνισμοί προμή-θειας αναλωσίμων υλικών και απορρυπαντικών συνεργεί-ου, καυσίμων και λιπαντικών.• Εγκρίθηκαν από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών δι-αγωνισμοί προμήθειας ανταλλακτικών και ελαστικών, οι οποίοι ολοκληρώνονται εντός του 2013.• Διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε διαγωνισμός συντήρη-σης όλων των πυροσβεστήρων των κτηρίων και των οχη-μάτων του Δήμου.• Ολοκληρώθηκαν 2 διαγωνισμοί συντήρησης και επισκευ-ών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του συνεργείου (αεροσυμπιεστές, ράμπες, γερανογέφυρες κ.λπ.).• Διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε διαγωνισμός επισκευ-ής μηχανικών μερών οχημάτων σε εξωτερικά συνεργεία.• Διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε διαγωνισμός επισκευ-

ής εκτάκτων βλαβών & προληπτικής συντήρησης 71 οχη-μάτων – απορριμματοφόρων. Ήδη τα αποτελέσματα του διαγωνισμού είναι ορατά στην αναδιάταξη του στόλου της καθαριότητας του Δήμου.• Αποσύρθηκε και εκποιήθηκε πάσης φύσεως μηχανολο-γικός εξοπλισμός. Συστάθηκε ειδική διαπαραταξιακή επιτροπή αξιολόγησης για την απόσυρση οχημάτων, με αντικείμενο τον έλεγχο όλων των οχημάτων. Κρίθηκαν ακατάλληλα 98 οχήματα διαφόρων κατηγοριών των ετών κυκλοφορίας 1985-2007. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η ορι-στική διαγραφή και παράδοσή τους στον ΟΔΔΥ ή σε αντί-στοιχα Εναλλακτικά Συστήματα Διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Ζωής.

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΑΝΑΚYΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ

Τοποθέτηση μπλε κάδων έξω από κάθε σχολική μονάδα

Page 43: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 43 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διεκπεραιώθηκαν 6.380 επισκευές σε οχήματα:

πλά οδικά καλάθια, τα οποία αντικαθιστούν, είναι λειτουργικότερα, σύγχρονης αισθητικής, μεγαλύτερης χωρητικό-τητας, με δυνατότητα ταχύτερης αποκομιδής και με νέες τεχνικές προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή τους σε ακραίες περι-βαλλοντικές συνθήκες

(ηλιακή ακτινοβολία, υψηλές θερμοκρασίες). • Τον Μάρτιο του 2012 πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές ενέργειες προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης και προ-στασίας του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου της Ροτό-ντας και της περιοχής της ομώνυμης πλατείας: αναχωρο-θέτηση κάδων, σχεδιασμός προγράμματος αποκομιδής, γενικευμένοι καθαρισμοί. • Διενεργήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τον σχε-διασμό και τη σήμανση των θέσεων των κάδων ώστε να ενταχθούν λειτουργικά και αισθητικά, ως στοιχείο αστικού εξοπλισμού στις λειτουργίες της πόλης. Εθελοντισμός/συνεργασία με τις Δημοτικές ΚοινότητεςΗ υιοθέτηση της εθελοντικής φιλοπεριβαλλοντικής συ-μπεριφοράς από τους δημότες ήταν ένας από τους βασι-κούς στόχους και το 2012. Με κεντρικό άξονα τις δημοτικές κοινότητες και με την υιοθέτηση του συνθήματος «Αγαπώ την πόλη μου - υιοθετώ τη γειτονιά μου», υποστηρίχτηκε δημιουργικά και ουσιαστικά η συμμετοχή των δημοτών και της κοινωνίας, ώστε οι υποθέσεις της πόλης να βασίζο-νται στην κοινωνική συνευθύνη.• Υλοποιήθηκαν προγράμματα καθαριότητας με τη συνερ-γασία των Δημοτικών Κοινοτήτων για όλους τους δημό-σιους χώρους, για εστίες ρύπανσης και οικόπεδα που επι-βαρύνουν το περιβάλλον και την εικόνα της γειτονιάς, με εξορμήσεις καθαριότητας σε συνεργασία με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων, με δράσεις ευαισθητοποίη-σης και ενημέρωσης για την Καθαριότητα και την Ανακύ-κλωση με την ενεργό συμμετοχή δημοτών-εθελοντικών ομάδων και την προβολή μηνυμάτων στα ΜΜΕ. • Εφαρμόστηκε με πλήρη καθήκοντα η θέση Τομεάρχη-

α/α123456789

1011

Τύπος οχημάτων Απορριμματοφόρα

Μεταφορά κοντέινερΣάρωθραΦορτηγάΕπιβατικά

Μεταφοράς προσωπικούΔίκυκλα – Τρίκυκλα

ΒυτιοφόραΚαδοπλυντήρια

ΚαλαθοφόραΆλλα μηχανήματα έργου

Σύνολο Επισκευών

Αριθμός επισκευών 3.1131.24338786811561

320753318

1476.380

• Πραγματοποιήθηκε η καταγραφή – αξιολόγηση του υφι-στάμενου συστήματος αποκομιδής (χωροταξικός σχεδια-σμός, δρομολόγια, μηχανολογικός εξοπλισμός, κατανομή εργατοτεχνικού προσωπικού για αποκομιδή & ανακύκλω-ση) διά μέσου μιας μελετητικής/ερευνητικής διαδικασίας σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης. • Τοποθετήθηκαν νέα καλάθια 100 lt σε κεντρικά σημεία της πόλης, τα οποία, σε σύγκριση με τα παλαιότερα δι-

8.

Εκσυγχρονισμός λειτουργίας αποκομιδής• Συνεχίστηκαν οι ενέργειες για τη βελτίωση και αναχω-ροθέτηση θέσεων των κάδων καθαριότητας και για την κατασκευή αποτμήσεων σε επιλεγμένα σημεία στο Εμπο-ρικό Ιστορικό Κέντρο και ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για σημεία ειδικού ενδιαφέροντος, όπως στο Αρχαιολογικό και στο Βυζαντινό Μουσείο, στον άξονα της Δ. Γούναρη κ.α.

Page 44: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

44 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Επόπτη ανά Δημοτική Κοινότητα με αρμοδιότητες εφαρ-μογής Κανονισμού Καθαριότητας καθώς και καταγραφής και επίλυσης προβλημάτων δημόσιων χώρων σε συνεργα-σία με τις Δημοτικές Κοινότητες. • Πραγματοποιήθηκε εκστρατεία ενημέρωσης για τις δράσεις και το νέο πρόγραμμα καθαριότητας στο Ιστορι-κό Εμπορικό Κέντρο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την 1η Δημοτική Κοινότητα και με Ομάδες Εθελοντών, όπου διανεμήθηκε χρηστικό έντυπο με οδηγίες εφαρμογής του προγράμματος καθώς και ανοιχτή επιστολή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την αναβάθμιση και την ευταξία δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων τόσο κατά τις εορταστικές περιόδους όσο και κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς.• Πραγματοποιήθηκε εξόρμηση καθαριότητας με τη συμ-μετοχή ενεργών πολιτών, μαθητών, εθελοντών της 5ης Δημοτικής Κοινότητας για τον ευπρεπισμό του ρέματος Θ. Σοφούλη με βασικό σύνθημα «Αγαπώ την πόλη μου, υιοθετώ τη γειτονιά μου». (Παράλληλα, διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και την ΕΛ.ΑΣ επι-χείρηση-σκούπα για την κατεδάφιση των πρόχειρων υπαί-θριων καταλυμάτων, στα οποία διέμεναν οικονομικοί με-τανάστες – επαίτες και την εκκαθάριση του χώρου πλησίον του Μεγάρου Μουσικής και του Ποσειδωνίου Αθλητικού Κέντρου, καθώς αποτελούσε ανθυγιεινή και επικίνδυνη εστία μόλυνσης).

Ολοκλήρωση προγράμματος ανακύκλωσηςΤο έτος 2012 ήταν γόνιμο και παραγωγικό για την ανακύ-κλωση, καθώς η βελτίωση σε επίπεδο σχεδιασμού, διαρ-θρωτικών αλλαγών αλλά και δράσεων ήταν αισθητή σε όλους τους τομείς τόσο στα ποσοτικά όσο και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στους αντίστοιχους δείκτες.• Συνεχίστηκε η υλοποίηση του σχεδιασμού αναδιάρθρω-σης και οι δομικές αλλαγές στο Γραφείο Ανακύκλωσης πα-ράλληλα με την ανάπτυξη του δικτύου συλλογής των μπλε κάδων, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2012. Από τον Ιούλιο χωροθετήθηκαν περίπου 4.050 μπλε κάδοι, οι οποίοι είναι ανεπτυγμένοι και στις έξι Δημοτικές Κοινότη-τες. • Ολοκληρώθηκε η παραλαβή από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.) οκτώ (8) απορριμμα-τοφόρων αποκλειστικά για τις ανάγκες τις ανακύκλωσης. • Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς το καθαρό ποσοστό ανακύκλωσης, μετρημένο σε σχέση με το συνολικό βάρος των απορριμμάτων, αυξήθηκε το 2012 στο 8,4% από το 3,5%, όπου βρισκόταν το 2011. Αποτέλε-σμα ήταν και η μείωση του τονάζ στην αποκομιδή και στη μεταφορά απορριμμάτων από τον ΣΜΑ στον ΧΥΤΑ Μαυρο-ράχης.• Πέρα από την ανακύκλωση των συσκευασιών, ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέμεινε πρώτος πανελληνίως, για 5η συνε-χόμενη χρονιά στη συλλογή ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συ-

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΑΝΑΚYΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙOΤΗΤΑ

Page 45: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 45 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

συγκρότησης και υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός για τη μετα-φορά εγκαταστάσεων λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εξαιτίας των έργων του μετρό καθώς και η κατασκευή νέου κτηρίου υποσταθμού, δεξαμενής νερού, αντλιοστασίων, η διαμόρφωση νέας εισόδου, η μεταφορά γεφυροπλάστιγ-γας κ.ά. • Εγκρίθηκε από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας της Περιφέ-ρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Οριστική Αδειοδότηση Λειτουργίας του ΣΜΑ, όπου, στο πλαίσιο της έγκρισης πε-ριβαλλοντικών όρων και της τεχνικής ανασυγκρότησης, πραγματοποιήθηκαν η ανακατασκευή και η επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού και η συντήρησή του κόστους, η κατασκευή προστατευτικού ηχοφράγματος, η επισκευή δύο πρεσών κόστους και η επισκευή του πλυντηρίου οχη-μάτων. • Η επέκταση του ΣΜΑ εντάχθηκε στο «Επιχειρησιακό Πρό-γραμμα Μακεδονία-Θράκη», ενώ έχουν πραγματοποιηθεί ή βρίσκονται σε διαδικασία δημοπρασίας ή προκήρυξης η ετήσια συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσε-ων και η ετήσια απομάκρυνση λάσπης βιολογικού καθαρι-σμού. • Τέλος, κατατέθηκε και εγκρίθηκε πρόταση της υπηρε-σίας για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της επέκτασης και αναβάθμισης του ΣΜΑ. Η Διεύθυνση Μηχανολογίας προ-κήρυξε μέρος του έργου, που αφορά την προμήθεια 7 οχη-μάτων και 35 κοντέινερ του ΣΜΑ.

σκευών σε απόλυτα νούμερα, καθώς συλλέχτηκαν 148 tn. • Για την υποστήριξη του προγράμματος συσκευασίας του μπλε κάδου συνεχίστηκε το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία (δημοτικά και γυμνάσια) του Δήμου Θεσσαλονίκης με χρηματοδότηση της ΕΕΑΑ. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν 148 παρουσιάσεις σε σχολεία του Δή-μου Θεσσαλονίκης σε 2.762 μαθητές. • Αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στη διαχείριση και στη συλ-λογή των ογκωδών αντικειμένων. Οργανώθηκε νέο σύστη-μα διαλογής στο εργοτάξιο του Ωραιοκάστρου και με τον ίδιο μηχανολογικό εξοπλισμό πραγματοποιήθηκε εξορ-θολογισμός στην καθημερινή λειτουργία, ενώ το δεύτερο εξάμηνο του 2012 εφαρμόστηκε η διαλογή και στο υπό-λοιπο μεταφερθέν υλικό ελαττώνοντας σε ποσοστό έως 40% σε πρώτη φάση τον όγκο των υλικών για μεταφορά. Η αναδιοργάνωση και οι αλλαγές στο σύστημα συλλογής των Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση στο κόστος συλλογής έως 100.000€ τον χρόνο.• Η προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ενισχύθηκε με την παραγωγή αφισών και εντύπων ενημέρωσης για την καθαριότητα και την ανακύκλωση. Δομική ανασυγκρότηση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)• Επιλύθηκαν ποικίλα προβλήματα λειτουργίας του ΣΜΑ με την ολοκλήρωση του σχετικού φακέλου τεχνικής ανα-

8.

Page 46: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

46 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ /

Το 2012, η προσπάθεια στον τομέα του Πολιτισμού εστι-άστηκε στην καθιέρωση ενός σταθερού ετήσιου προ-

γράμματος εκδηλώσεων καθώς και στην εμπέδωση της αλλαγής που επήλθε στις στρατηγικές, με βάση τις οποίες εκπονείται πλέον η πολιτιστική πολιτική του Δήμου Θεσσα-λονίκης. Παράλληλα, λοιπόν, με τον σταθερό και έγκαιρα ανακοινωμένο κύκλο εκδηλώσεων και φεστιβάλ του Δή-μου, το 2012 αποκρυσταλλώθηκαν οι βασικοί στρατηγικοί άξονες, πάνω στους οποίους χαράζεται η ετήσια πολιτιστι-κή δράση. Συνολικά, σε μια εποχή με μεγάλη δυσκολία, οικονομική και κοινωνική, επιτεύχθηκε μέσα από τις δραστηριότητες του Δήμου η συμβολή στην ιδιαίτερα θετική, ζωντανή και εξωστρεφή αίσθηση που μεταδίδει η πόλη, που τόσο γλαφυρά παρουσιάστηκε σε σειρά δημοσιευμάτων του διεθνή, αλλά και του εγχώριου Τύπου. Οι Θεσσαλονικείς ακούν και μιλούν πλέον για το «ξεχασμένο» πολυπολιτισμι-κό παρελθόν της πόλης τους και αναστοχάζονται τον διε-θνή και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της. Ταυτόχρονα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιτεύχθη-κε η προσέλκυση στην πόλη οικονομικών χορηγιών και η κατασκευή έργων υποδομής στον τομέα της πολιτιστικής ανάπτυξης με κεφάλαια άλλων εταίρων.Στρατηγικές συμμαχίες με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, το Μέγαρο Μουσικής στο πλαίσιο των Δημητρίων, κοινές συναυλίες της Δημοτικής Συμφωνικής με την Κρατική Συμφωνική, η ουσιαστική ενίσχυση του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης και η άψογη συνεργασία με τα ξενόγλωσσα Ινστιτούτα της πόλης, που κορυφώθηκε με τη στήριξη της δημιουργίας τοπικού παραρτήματος «ΕUNIC» (European Union National Institutes for Culture), και τις επιτυχημέ-νες χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για παιδιά που πλημμύ-ρισαν το δημαρχείο με το κλείσιμο της χρονιάς, έδειξαν τον τρόπο με τον οποίο οφείλει να βαδίζει μια ολιστική πολιτική πολιτισμού και τουρισμού ενός επινοητικού Δήμου σε μια εποχή έντονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Καλεντάρι εκδηλώσεωνΤο 2012 συμπληρώθηκαν οι δράσεις της προηγούμενης χρονιάς με νέα προγράμματα. Ανάμεσα στις πολλές δραστη-ριότητες ξεχώρισε η «Ανοιχτή Σκηνή» στο δημοτικό θέατρο Άνετον, η συνέχεια της συνεργασίας με όλες τις θεατρικές ομάδες της πόλης στο πρόγραμμα “Απογραφή” των 46ων Δημητρίων. Ακόμα, πραγματοποιήθηκαν οι “Εαρινές Ημέ-

ρες Βιβλιοθηκών”, οι “Μουσικές του Κόσμου” με νέα καλλι-τεχνική διεύθυνση και στο σωστό χρονικό πλαίσιο, το εαρι-νό “Thessaloniki Food Festival” καθώς και οι καλοκαιρινές “Μουσικές στα Μνημεία της Πόλης”, οι οποίες και πλαισιώ-θηκαν από δράσεις των Μουσείων της πόλης, καθώς και το πρωτοποριακό τριήμερο “Urban Pic Nic” στη ρωμαϊκή αγο-ρά, που συγκέντρωσε πάνω από 3.000 δημότες.

Τα 47α Δημήτρια σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Διατηρή-θηκε ο διεθνής ποιοτικός χαρακτήρας τους, συνέχισαν την προσεκτικά επιλεγμένη εμπλοκή των δημιουργικών δυνά-μεων, μονάδων και ομάδων της πόλης, ενώ παρουσίασαν και μεγάλες εγχώριες και διεθνείς συμμετοχές. Η “Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου” (μετά από πολλά χρόνια μια μεγάλη ορχήστρα της Ευρώπης στα Δημήτρια χάρις και στη συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας), η πρωτο-πόρα θεατρική ομάδα “She She Pop” από την Κολωνία, οι χορευτικές ομάδες “Μπατσέβα” από το Ισραήλ και “Λε Σλο-βάκς” από Σλοβακία/ Βέλγιο, οι “αιρετικοί” μουσικοί Φαζίλ Σάι από την Τουρκία και Μόγκενσεν από τη Δανία μαζί με τους Έλληνες Βακαρέλη και, φυσικά, τον Δημήτρη Παπαϊ-ωάννου έδωσαν το παγκόσμιο στίγμα, που φιλοδοξούν να έχουν τα Δημήτρια. Η επιλογή ανορθόδοξων χώρων, από τον Παλαιό Σιδηρο-δρομικό Σταθμό και την «Αποθήκη 9» στο Λιμάνι ως τον τοίχο του Δημαρχείου αναδείχτηκε ως ένας άλλος πρόσφο-ρος τρόπος διείσδυσης των Δημητρίων σε ένα πιο νεανικό κοινό. Το φετινό αφιέρωμα στη Ρούλα Πατεράκη συμπλήρωσε την

Τριήμερο ‘Urban Pic Nic’ στη ρωμαϊκή αγορά

Page 47: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 47 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9.

περσινή τιμητική βραδιά αφιερωμένη στον διεθνούς απή-χησης Θεσσαλονικιό συγγραφέα Δημήτρη Δημητριάδη.

Βιωματική καλλιέργεια παιδείας και πολιτισμού και κοινή αστική συνείδησηΗ δημιουργία μιας κοινής αστικής συνείδησης που σέβε-ται το αστικό περιβάλλον και τον δημόσιο χώρο μπορεί να

προέλθει μόνο μέσα από την αυτογνωσία των πολιτών για τον πολιτισμικό θησαυρό που κρύβει η πόλη. Με το σκεπτικό αυτό καθιερώθηκαν για όλη τη χρονιά οι “Διανυκτερεύσεις στα Μουσεία” (sleepover) για

τα παιδιά της πόλης, οι δωρεάν ξεναγήσεις, Σάββατο και Κυριακή, για όλους τους δημότες σε όσο το δυνατόν περισ-σότερες δημοτικές κοινότητες, καθώς και το θερινό πρό-γραμμα “Μουσικές στα Μνημεία”. Τα προγράμματα αυτά έχουν γίνει απολύτως αποδεκτά και οι εγγραφές ξεπέρασαν τις δυνατότητες συμμετοχής. Η παρουσία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου στα σχολεία και στον δημόσιο χώρο, σε συνδυασμό με τις δω-ρεάν συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου, ειδικά το καλοκαίρι στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχείου, έδειξαν μιαν άλλη δυνατότητα καλλιέργειας μουσικής παι-δείας. Τέλος, προσφέρθηκαν φέτος δυο δωρεάν σεμινάρια χορού στους επαγγελματίες χορευτές της πόλης σε συνεργασία με το Σωματείο Ελλήνων Χορογράφων, το πρώτο με τη δι-

άσημη Αμερικανίδα Ann Cooper Albright και το δεύτερο στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού με τον χο-ρογράφο-χορευτή Anton Lachky.

Κινητικότητα στο καλλιτεχνικό και νεανικό δυναμικό της πόληςΗ Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης έδωσε χώρο στους νέους της πόλης, στις πρωτοβουλίες τους, στις ιδέες και στις δράσεις τους. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δημιούργησε νεανικούς θεσμούς, όπως οι “Νέες Πένες” στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, η πλατφόρμα “Support Your Local Heroes – Υποστήριξε τους Τοπικούς σου Ήρωες” για τα μουσικά σχήματα και τις θεατρικές ομάδες και το «Teenage Angst» για την εικαστική δημιουργία των 16άρηδων, αλλά στήριξε και πλήθος νεανικών δράσεων με κάθε τρόπο, έτσι ώστε σε συνεργασία με τους τομείς Νεολαίας και Εθελοντισμού να καλλιεργηθεί ένα κλίμα ελεύθερης δημιουργικότητας στο νεανικό κοινό της Θεσσαλονίκης. Το κλίμα αυτό συντέλεσε στη δημιουργικότητα, στην κινητικότητα, στην εξωστρέ-φεια και απέδωσε πολλές φρέσκες υπαίθριες εκδηλώσεις κοινωνικού πολιτισμού (socio-cultural events). Η οικονομική δυσπραγία δεν οδήγησε σε λιγότερο πολιτι-σμό, αλλά σε πιο ευφάνταστους τρόπους για την καταπο-λέμηση της γενικής απαξίωσης και της παραίτησης που μπορεί να φέρει μια βαθιά οικονομική κρίση. Το 2012 ήταν χρονιά δημιουργική σε μια πόλη που έδειξε έναν ιδιαίτερο δυναμισμό μέσα από αυτό που ξέρει να παράγει καλά: δη-μιουργία και πολιτισμό.

Ανακαίνιση παιδικών βιβλιοθηκών και “Διανυκτερεύσεις στα μουσεία”

Page 48: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

48 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Υποδομές του ΔήμουΜέσα στο 2012 ολοκληρώθηκε η μετακίνηση της συλλογής της δημοτικής Πινακοθήκης στην Κάζα Μπιάνκα και, με την ανάλογη προσαρμογή του ωραρίου, το κτήριο αυτό με-τατράπηκε σε έναν επισκέψιμο και πάντα ανοιχτό για τους δημότες χώρο. Ταυτόχρονα, και με χορηγικά έσοδα, έγινε η μεταφορά των υπηρεσιών Πολιτισμού και Τουρισμού στο κτήριο της παλαιάς Πινακοθήκης, στη Βίλα Μορντώχ. Ακόμα, εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και το Δ.Σ. του Κέντρου Μουσικής και Χορού η απόφαση, η οποία -υπό προϋποθέσεις και αφού υπάρξει η ανάλογη βούληση- μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία της Μητροπολιτικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Μέσα στο 2012 υλοποιήθηκε το μοναδικό έργο της αναβάθ-μισης και της ανακαίνισης τεσσάρων παιδικών βιβλιοθη-κών του Δήμου Θεσσαλονίκης με χορηγία του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Μια παρακαταθήκη για τον Δήμο με άμεσο αντίκτυπο στις γειτονιές και με όφελος τη μετατρο-πή των βιβλιοθηκών σε ζωντανό κύτταρο πολιτισμού για τα παιδιά σχετικά υποβαθμισμένων περιοχών της πόλης. Μια προσπάθεια, που έκλεισε για το 2012 με τη διοργάνωση του «1ου Un-conference του Future Library», που έφερε βιβλιο-θηκονόμους από ολόκληρη την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη.

Το άτυπο «Film Commission Office» του Δήμου στήριξε φέτος 17 τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, που έγιναν στην πόλη μας, ενώ δουλεύει εντατικά για την υλοποίηση ενός «Οδηγού Κινηματογραφικών Διαδικασι-ών» στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Εξωστρέφεια, κοσμοπολιτισμός, συνδυασμός με πολιτικές στον Τουρισμό και στις Διεθνείς Σχέσεις Με δυο θεματικές εκθέσεις, την παρουσίαση της δημο-τικής συλλογής στην αδελφοποιημένη πόλη της Αγίας Πετρούπολης τον Αύγουστο 2012 και την παρουσίαση του υλικού της δωρεάς Γύζη σε μια έκθεση στο Ίδρυμα Θεο-χαράκη, που εγκαινιάστηκε από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έδειξε με εμφατικό τρόπο τη δυναμική που έχει και τον ρόλο που οφείλει να παίζει μια αξιόλογη δημοτική συλλογή έργων τέχνης.

Επίσης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης χρηματοδότησε -μετά από υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με τη “Σχολή Ανώ-τατων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες” με έδρα το Πα-ρίσι- τη διεξαγωγή του θερινού κύκλου Σεμιναρίων με θέμα τον Βυζαντινό Πολιτισμό και την Ιστορία της Θεσσαλονίκης (Ιούλιος, στο Αρχαιολογικό Μουσείο). Χρηματοδότησε με

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Aπό την παράσταση του Δ.Παπαϊωάννου στα 47α Δημήτρια

Page 49: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 49 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

συμβολικό ποσό το παγκόσμιο συνέδριο Μουσικής Παι-δείας (πάνω από 2.500 επισκέπτες) και το συνέδεσε με την πόλη μέσω των δωρεάν, ανοικτών συναυλιών στο πάρκο της Μουσικής στην παραλία. Με το ίδιο σκεπτικό ο τομέας Πολιτισμού και Τουρισμού στήριξε οικονομικά και συντέλεσε καθοριστικά στη διορ-γάνωση από τη ΔΕΘ/ HELEXPO για πρώτη φορά στην Ελ-λάδα της παγκόσμιας μουσικής έκθεσης «WOMEX» (World Music Expo), ενός μουσικού γεγονότος, που απέφερε πάνω από 2.500 επισκέπτες στην πόλη και συνολικά έσοδα πάνω από 1.200.000€. Κυρίως, όμως, έβαλε τη Θεσσαλονίκη στον παγκόσμιο μουσικό χάρτη δίνοντάς της ευρύτερες προοπτικές συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η γνώση που κερδήθηκε και η υποδομή που δημιουργήθηκε επιτρέπει να χτιστεί κάτι μόνιμο και επαναλαμβανόμενο με βάση την αποκτηθείσα τεχνογνωσία και το υψηλό γόητρο της πόλης μετά την, κατά γενική ομολογία, επιτυχή οργά-νωση της «WOMEX». Η ανάληψη της ευθύνης για τη διοργάνωση και την επι-μέλεια της “Μέρας Περηφάνειας” (Pride Day) για πρώτη φορά στην πόλη μας εντάσσεται στο γενικότερο σκεπτικό εξωστρέφειας, ανεκτικότητας στη διαφορά και ανοικτών οριζόντων της πόλης και της κοινωνίας μας.

ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΒασικός άξονας της πολιτιστικής πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης το 2012 ήταν η χάραξη και η υλοποίηση ενός προγράμματος που θα αναδείκνυε την πολιτισμι-κή κληρονομιά και τις σελίδες της ιστορίας και μνή-μης της πόλης στο πλαίσιο του εορτασμού των εκατό χρόνων από την ένταξη της Θεσσαλονίκης στο ελλη-νικό κράτος. Σ’ αυτό το πνεύμα πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε συνεργασία με φορείς πολιτισμού και παιδείας. Ιδιαίτερα επιτυχημένες υπήρξαν οι συνεργα-σίες με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τα προξενεία της πόλης, με κοινότητες (αρμενική, γαλλική, εβραϊκή), με συλλόγους, με όμορους δήμους καθώς και με δήμους από όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και με μεμονωμένους δημιουργούς και καλλιτεχνικά σχήματα.

Επιπλέον:• Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο συνέβαλε κα-θοριστικά στην αύξηση του αριθμού των παιδιών που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της Παιδικής Βιβλιο-θήκης. Η παιδική Βιβλιοθήκη πραγματοποίησε 150 εκδηλώσεις για παιδιά όλων των βαθμίδων της εκπαί-δευσης. • Η συνεργασία με το ρωσικό προξενείο απέφερε ένα σύνολο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και, το πλέον ση-μαντικό, άνοιξε τον δρόμο για την αδελφοποίηση του Βαφοπούλειου με το «Πνευματικό Ίδρυμα Σολτζενί-τσιν» της Μόσχας, το οποίο δώρισε στο Κέντρο 300 δερματόδετους τόμους με ιστορικό, φιλοσοφικό και λογοτεχνικό περιεχόμενο.• Μετά την παράδοση του επί πολλά χρόνια κλειστού αρχείου του Γ.Θ. Βαφόπουλου στο κοινό το 2011, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους άρχισε η ταξινόμηση και κα-ταλογογράφηση των βιβλίων της προσωπικής συλλο-γής του ποιητή, η οποία συνεχίστηκε και στη διάρκεια του 2012.

Διοίκηση Βαφοπούλειου Πνευματικού ΚέντρουΠρόεδρος: Θεοδώρα ΛειψιστινούΜέληΜαρία ΑνθοπούλουΤατιάνα ΒαφειάδουΕλένη ΚωνσταντίνουΞένη Μηλιαρά – ΒλαχάκηΣτέφανος ΜπαλήςΜίλτος ΠαπανικολάουΠάρις ΠαρασχόπουλοςΣάκης Σερέφας

Παρουσίαση της δημοτικής συλλογής στην Αγία Πετρούπολη

9.

Page 50: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

50 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Μέσα στη χρονιά που διανύθηκε, το 2012, ο στόχος κάθε τομέα ξεχωριστά ήταν οι υπηρεσίες να λει-

τουργήσουν με κύρια κατεύθυνση την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους δημότες επικοινωνώντας μαζί τους και προωθώντας το μήνυμα ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης εί-ναι ένα ζωντανό κύτταρο, που το βασικό δομικό υλικό του είναι οι πολίτες, τα όνειρά τους και οι προσδοκίες τους.

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους χαράχτηκε το πρό-γραμμα δράσεων σε κάθε τομέα ήταν: • η ενημέρωση-πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης, •η διάδοση του ιδεώδους του εθελοντισμού και η δημι-ουργία δικτύου εθελοντών και εθελοντικών οργανώσεων σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,• η ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων για νέους,• η ενίσχυση της νεανικής και εξωστρεφούς επιχειρηματι-κότητας, • η προώθηση και η προαγωγή της υγείας μέσω ψυχαγωγι-κών και εναλλακτικών τρόπων άσκησης,• η συνεργασία με αθλητικούς συλλόγους, ομίλους και ομοσπονδίες για τη διοργάνωση τουρνουά και αγώνων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, με επιδίωξη την προ-βολή αθλημάτων.

ΝεότηταΜετά από την επιτυχία της Θεσσαλονίκης στη διεκδίκηση του τίτλου «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014», ορ-γανώθηκε ένα πρόγραμμα προώθησης και προβολής του θεσμού. Πραγματοποιήθηκε σειρά εκδηλώσεων και δρά-σεων προβολής νεανικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα με τις δράσεις για την προώθηση του θεσμού της «Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας Νεολαίας 2014», δημιουργήθηκαν εργαστή-ρια-κοιτίδες πολιτισμού και εκπαίδευσης.Μετά από αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πόλη της Θεσσαλονίκης κατόρθωσε να είναι μια από τις 500 πόλεις της Ευρώπης, όπου θα δημιουργηθεί «Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης» προκειμένου ο πολίτης να ενημερώνεται για θέματα, πολιτικές, δραστηριότητες, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κέντρο λειτουρ-γεί σε χώρο του Δημαρχείου, Β. Γεωργίου Α 1, γραφείο 27Ε.

Προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους νέους ώστε να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής μέσα από δημιουργικές και

ΝΕΟΤΗΤΑ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ /

ψυχαγωγικές διαδικασίες και ανιχνεύοντας τις τάσεις των ενδιαφερόντων τους, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις στα εικαστικά εργαστήρια στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας.

ΕθελοντισμόςΕπιτεύχθηκε η πρόθεση-στόχος για πέρασμα από τη θεω-ρία στην πράξη, όσον αφορά στη δυναμική ανάπτυξη του εθελοντισμού, μέσα από τη συγκρότηση Μητρώου Εθελο-ντών, την εκπαίδευση-ενημέρωση και τη δικτύωσή τους.Σήμερα, ο αριθμός των καταγεγραμμένων ενεργών εθελο-ντών είναι 353 άτομα σε σύνολο 650 εγγεγραμμένων. Στοχεύοντας στη δημιουργία της απαραίτητης κουλτού-ρας για την προαγωγή του πνεύματος του εθελοντισμού, με ταυτόχρονη ανάπτυξη τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων, υλοποιήθηκε το πρόγραμμα «Νέοι & Εθελοντισμός» συ-νολικής διάρκειας 214 ωρών. Οι συμμετέχοντες στην εκ-παίδευση ήταν 71 άτομα ηλικιακής κατηγορίας 18-35 ετών, φοιτητές και απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων,

κυρίως ανθρωπιστικής κατεύθυνσης, οι οποίοι μέσω του προγράμματος, απόκτησαν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα στο μέλλον να δημιουργή-σουν πρωτότυπα εθελοντικά προγράμματα και κοινωνικές παρεμβάσεις στην πόλη.Έχοντας ως επιδίωξη την ενίσχυση της δικτύωσης και ενη-μέρωσης των εθελοντών πραγματοποιήθηκαν 12 ενημερω-τικές συναντήσεις που αφορούσαν τις δράσεις στις οποίες μπορούσαν να συμμετέχουν, όπως και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία μπορούσαν να παρακολουθήσουν δωρεάν.

ΑθλητισμόςΤο πρόγραμμα δράσεων του τομέα του Αθλητισμού για το

Προώθηση και προβολή της ‘Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2014

Page 51: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 51 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 10.

έτος 2012 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με κύριο μέλημα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον δημότη, σε συν-δυασμό με την κάλυψη των αναγκών του στον τομέα της προαγωγής της υγείας και της ψυχαγωγίας του μέσα από μαζικά προγράμματα αθλητισμού στα Δημοτικά Γυμνα-στήρια, με τη διεξαγωγή πρωτότυπων εκδηλώσεων, την οικονομική ενίσχυση συλλόγων για τη διεξαγωγή αθλητι-κών γεγονότων και, τέλος, με τις φυσικές δραστηριότητες στο πάρκο άθλησης και ψυχαγωγίας.

Οι βασικοί τομείς στους οποίους αναπτύχθηκαν ποικίλες δράσεις:• Αναβάθμιση των υλικοτεχνικών υποδομών με έργα συ-ντήρησης που αφορούσαν στη βελτίωση της στεγανο-ποίησης στο δημοτικό κολυμβητήριο της Τούμπας και σε έργα συντήρησης στα γυμναστήρια των οδών Θέμελη και Κρυστάλλη.• Δημιουργία νέου Γυμναστηρίου στην οδό Γιαννιτσών 102 (Περιοχή «Ξυλάδικα»), το οποίο αποτελείται από αίθουσα γυμναστικής και αίθουσα βαρών, πλήρως εξοπλισμένη με μηχανήματα αντιστάσεων καθώς και με λειτουργία προ-γραμμάτων για ΑμεΑ.• Υλοποίηση προγράμματος άσκησης για άτομα με χρόνιες παθήσεις, σε συνεργασία με το «Εργαστήριο Αθλητιατρι-κής» του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Α.Π.Θ. στα Δημοτικά Γυμναστή-ρια των οδών Γιαννιτσών, Κρυστάλλη, Μ. Αλεξάνδρου και Τζαβέλλα.

Κατά τη διάρκεια του 2012, πραγματοποιήθηκαν πολλές σημαντικές εκδηλώσεις, όπως:• το Φεστιβάλ Γενικής Γυμναστικής.

• η υποδοχή της Ολυμπιακής φλόγας «ΛΟΝΔΙΝΟ 2012».• οι αγώνες στίβου στη μνήμη του Νίκου Ζαχαριάδη και αγώνες kids athletics με απευθείας ανάθεση στον Σύνδε-σμο Βετεράνων Αθλητών Στίβου «ΝΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ» του σωματείου «ΗΡΑΚΛΗΣ». • οι διεθνείς αγώνες κολύμβησης «ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ» με απευθείας ανάθεση στην «Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελ-λάδος».• το τουρνουά handball.• το τουρνουά ποδοσφαίρου.- η γιορτή γνωριμίας με το πάρκο, στο «Πάρκο Άθλησης και Ψυχαγωγίας».• το Διεθνές τουρνουά «Grand Slam Beach Volley» με απευ-θείας ανάθεση στην «Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρι-σης.• το Διεθνές Ποδηλατικό Σιρκουί και η λαϊκή ποδηλατο-δρομία με την «Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων Μακεδο-νίας – Θράκης».• Η Διεθνής Κωπηλατική Ρεγκάτα «Alexander the Great» με την «Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτα-θλητικών Σωματείων».• «Down Hill» κατάβαση από την Άνω Πόλη. • το 9ο Διεθνές Τουρνουά Γκoλμπόλ «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΔΑ».• Τα 20α Αλεξάνδρεια 2012, αγώνες κολύμβησης.• Το 1ο χαριστικό & ανταλλακτικό παζάρι στο «Πάρκο Άθλη-σης και Ψυχαγωγίας».• ο 1ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το αθλητικό σωματείο Μ.Ε.Α.Σ «Τρίτων», υπό την αιγίδα του Σ.Ε.Γ.Α.Σ και την υποστήριξη της Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Θεσσαλονίκης.• ο 7ος Διεθνής Μαραθώνιος με την επωνυμία «Μέγας Αλέξανδρος», σε συνεργασία με το αθλητικό σωματείο Μ.Ε.Α.Σ «Τρίτων» Θεσσαλονίκης και με τους Δήμους Πέλ-λας και Αμπελοκήπων-Μενεμένης.

Τον Δεκέμβριο του 2012 κατατέθηκε φάκελος υποψηφιό-τητας στη F.I.S.A. (Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας) και στις αρχές του 2013 στο Παγκόσμιο Συνέδριο, στην Κοπεγχάγη, η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη διοργάνωση για το «Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παράκτιας Κωπηλασίας», που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας τον Οκτώβριο του 2014.

Διεθνές Ποδηλατικό Σιρκουί

‘Down Hill’ κατάβαση από την Άνω Πόλη

Διεθνές τουρνουά “Glam Slam Beach Volley”

Page 52: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

52 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ /

Με το όραμα οι δημότες ως πολίτες να ξαναβρούν τον δρόμο που συνδέει τη ζωή με τη γνώση σε κλίμα

δημιουργικότητας και διάθεση καινοτομίας και με την απο-στολή οι δομές και τα συστήματα τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης να είναι στη διάθεση των δημοτών, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, πολιτισμικής αφετηρίας ή οικονομικής κατάστασης, διαμορφώθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι και οι αντίστοιχες δράσεις για το 2012.

Στρατηγικοί στόχοι:• Ίσες ευκαιρίες για την πρόσβαση σε δράσεις και σε προ-γράμματα.• Διαφάνεια στην κατανομή και στη διαχείριση των άυλων και υλικών πόρων με κριτήριο την άμβλυνση των ανισοτή-των και μάλιστα σε περίοδο οξείας οικονομικής και κοινω-νικής κρίσης.• Ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας και κοινωνικής συ-νευθύνης σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνι-κής ζωής. Με βάση τους παραπάνω στόχους και τις προτεραιότητες, υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις:

Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης Στο τρίμηνο Οκτώβριος-Δεκέμβριος του 2012, όταν κα-τέστη δυνατή η έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, υλοποιήθηκαν τα πα-ρακάτω προγράμματα τοπικής εμβέλειας : • Σχολές Γονέων στον Δήμο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουρ-γείου Παιδείας & Θρησκευμάτων. Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων ώστε να μπο-ρούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στον σύνθετο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνι-κοοικονομικές συνθήκες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρω-παϊκή ΄Ενωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΣΠΑ 2007-2013), τέθηκαν σε λειτουργία δύο σχολές γονέ-ων διάρκειας 25 ωρών η κάθε μία.

• Εκμάθηση παραδοσιακών χορών με τη λειτουργία 10 τμημάτων και με διάρκεια από τον Οκτώβριο του 2012 έως

τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2012-2013. Τα μαθήματα δι-εξάγονται σε απογευματινές ώρες στο Κέντρο Πολιτισμού Τριανδρίας, αφορούν παιδιά, ενήλικες και γυναίκες τρίτης ηλικίας και η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

• Ίδρυση και λειτουργία κέντρων ενισχυτικής διδασκαλίαςΣτο πλαίσιο της ελάφρυνσης συνδημοτών από τις επιπτώ-σεις της οικονομικής κρίσης, αναλήφθηκε μια πρωτοβου-λία που αφορά την εκπαιδευτική ενίσχυση με προγράμ-ματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές, οι γονείς των οποίων αδυνατούν οικονομικά να τους εξασφαλίσουν τα απαραίτητα εφόδια για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες του σχολείου. Τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας είναι δωρεάν, αφορούν μαθητές γυμνασίων και λυκείων, πραγματοποιούνται σε αίθουσες σχολικών κτηρίων που ανήκουν στον Δήμο Θεσσαλονίκης κατά τις απογευματι-νές ώρες και γίνονται από 90 εθελοντές εκπαιδευτικούς εν ενεργεία ή συνταξιούχους. Τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας παρακολούθησαν 500 μαθητές όλων των τά-ξεων γυμνασίου και λυκείου.

• Εθελοντική ενισχυτική διδασκαλία- δημιουργική απασχό-ληση-αθλητισμός στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Θεσ-σαλονίκηςΤον Νοέμβριο του 2012 ξεκίνησε η οργάνωση για την υλο-ποίηση του προγράμματος «Ενισχυτική Διδασκαλία – Δη-μιουργική Απασχόληση – Αθλητισμός στα Δημοτικά Σχο-λεία του Δήμου Θεσσαλονίκης». Το πρόγραμμα αφορά την εκπαιδευτική ενίσχυση, τη δημιουργική απασχόληση και άθληση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου και είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη βοήθεια γονέων και μαθητών που αντι-μετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

• Εκπαιδευτικά πολιτιστικά σεμινάρια «Ταξίδια ιστορίας»Στο τέλος του 2012 ξεκίνησε η οργάνωση για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών πολιτιστικών σεμιναρίων με τίτλο «Τα-ξίδια Ιστορίας», τα οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν στις αρχές του 2013 και αφορούν εκπαιδευτικούς που επι-θυμούν να εξοικειωθούν με τον σχεδιασμό σχετικών βιω-ματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και λοιπούς ενήλι-κους πολίτες της Θεσσαλονίκης, που θέλουν να γνωρίσουν τα ρωμαϊκά, βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία της πόλης.

Page 53: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 53 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11.

Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης μαθη-τών κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών των σχολείων Για 13η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε το πρό-γραμμα της δημιουργικής απασχόλησης των μαθητών για παιδιά εργαζόμενων μητέρων, το οποίο προσφέρεται δω-ρεάν στους δημότες της πόλης μας κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών των Σχολείων και έχει σκοπό να διευκο-λύνει εργαζόμενες και πολύτεκνες μητέρες, μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες. Πραγματοποιήθηκε σε έξι Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης και σε ένα ειδικό σχολείο και συμμετείχαν 41 εκπαιδευτικοί και 989 μαθητές. Κατά τη διάρκεια του προ-γράμματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Βιβλιοθηκών του Δήμου, οι μαθητές συμμετείχαν σε δραστηριότητες στις βιβλιοθήκες.

«Ανοιχτό Πανεπιστήμιο» Σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, υλοποιείται κάθε χρόνο το πρόγραμμα Ανοιχτού Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται «κύκλοι διαλέξε-ων» από εκατό (100) περίπου Πανεπιστημιακούς Δασκά-λους του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.), από ανεξάρτητους ερευνητές και ειδικούς σε επιμέ-ρους αντικείμενα με σκοπό την επιμόρφωση των δημοτών σε ποικίλα επιστημονικά και επίκαιρα θέματα. Η επιλογή των θεματικών κύκλων γίνεται με βάση τα χαρακτηριστικά της Θεσσαλονίκης (πλούσια πολιτισμική δραστηριότητα και πλήθος ενεργών πολιτιστικών οργανισμών και μουσεί-ων), τις πολιτικές εξελίξεις, τις ιδιαιτερότητες της εποχής και τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης. Ειδικότερα πραγ-ματοποιήθηκαν τρεις κύκλοι: Νοέμβριος 2011- Ιανουάριος 2012, Μάρτιος-Ιούνιος 2012 και Οκτώβριος 2012 – Φεβρου-άριος 2013.

Απονομή βραβείων από το κληροδότημα «Καραγιάννη» Η απονομή των χρηματικών βραβείων λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια, πριν από τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Το έτος 2012 η βράβευση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εφαρμογής της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία έγινε η αποδοχή της κληρονομιάς της Βασιλείας, χήρας Ιωάννη Καραγιάννη, στην οποία ορίζεται ότι: «τα ει-

σπραττόμενα μισθώματα έξι (6) καταστημάτων, τα οποία κατέλιπε εις τον Δήμο Θεσσαλονίκης, διατίθενται δια την βράβευση ενός αριστούχου μαθητή και μίας αριστούχου μαθήτριας από κάθε Γυμνάσιο και Λύκειο του Δήμου Θεσ-σαλονίκης και θα δίνονται στους αριστούχους μαθητές ως βραβεία Ιωάννου και Βασιλείας Καραγιάννη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου».

Ενημέρωση για την Πολιτική Προστασία Σε συνεργασία με το Δημοτικό Γραφείο Πολιτικής Προστα-σίας και με τους Διευθυντές των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονί-κης, οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των εκπαιδευτικών για θέματα πολιτικής προστασίας και για τον συντονισμό μέτρων προστασίας από σεισμούς.

Εκστρατεία «Α΄ 21» Σε συνεργασία με την οργάνωση «Α21 – Καταργώντας την αδικία στον 21ο αιώνα», υλοποιήθηκε ενημερωτική καμπά-νια σε τρία Λύκεια που ανήκουν στα όρια του Δήμου Θεσ-σαλονίκης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της «εμπορίας ανθρώπων» και της «σύγχρονης δουλείας» με στόχο να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των θυμάτων και ιδιαίτερα των νέων κοριτσιών-μαθητριών. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα εφαρμόζεται στο πλαίσιο του τμήματος Γενικής Παιδείας και η παρουσίαση που γίνεται μέσα στη σχολική τάξη αγγίζει με ευαισθησία και αποφασιστικότητα τις ρίζες που τροφοδοτούν την εμπορία ανθρώπων.

Πρόγραμμα «Ecomobility»Ενταγμένη στο πρόγραμμα «Ecomobility», διοργανώθηκε (Μάρτιος 2012) περιβαλλοντική εκστρατεία ευαισθητοποί-ησης των εφήβων, διαγωνιστικού χαρακτήρα σε πανελ-λαδική κλίμακα, που εκπονείται από την Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ecocity» και τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πε-ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Προστασίας του Πολίτη και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, από τον Σεπτέμβριο του 2012 ξεκίνησε η προετοι-μασία για την οργάνωση και την υλοποίηση της επόμενης εκδήλωσης (Φεβρουάριος 2013).

Απονομή βραβείων από το κληροδότημα “Καραγιάννη”

Page 54: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

54 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Σχολικοί αγώνες «Stratego»Σε συνεργασία με την Ομοσπονδία «Stratego», ο Δήμος συμμετείχε στη διοργάνωση σχολικών αγώνων και στην οργάνωση ετήσιου Πανελλήνιου Πρωταθλήματος για τη συμμετοχή της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα «Stratego».

Καμπάνια «Let’s do it»Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμ-μετείχε (Απρίλιος 2012) στις δράσεις της Πανελλαδικής Καμπάνιας “Let’s do it Greece 2012”, μιας διεθνούς εθελο-ντικής καμπάνιας, που ξεκίνησε το 2008 στην Εσθονία και έχει ως στόχο να καθαριστεί ολόκληρη τη χώρα από κάθε λογής σκουπίδια μέσα σε μία μόνον ημέρα.

Εκδήλωση για τη σχολική επιθετικότητα Πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τους Εκπαιδευτικούς και τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας ημέρας κατά της βίας με θέμα: «Δράσεις κατά της βίας στο σχολείο» (Μάρτιος 2012) στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας.

Εκδήλωση για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Περιβάλλοντος Ύστερα από αίτημα της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλο-ντος και Πολιτισμού υποστηρίχτηκε η εκδήλωση με αφορ-μή τον εορτασμό της «Διεθνούς Ημέρας Περιβάλλοντος 2012» με διανομή εκπαιδευτικού υλικού στους μαθητές των σχολείων που συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης Προγραμματίστηκε η εφαρμογή ενός πιλοτικού προγράμ-ματος οικιακής κομποστοποίησης στις σχολικές μονάδες της Δημοτικής Κοινότητας Τριανδρίας, με χρόνο υλοποίη-σης τη σχολική χρονιά 2012-2013.

Συναυλίες Φιλαρμονικής Ορχήστρας Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν συναυλίες (πρω-ινές και απογευματινές, κατά το ωράριο λειτουργίας των σχολείων) της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσ-σαλονίκης σε 18 Δημοτικά Σχολεία και σε 6 Γυμνάσια – Λύ-κεια με σκοπό να εξοικειωθούν οι μαθητές με τον θαυμα-στό κόσμο της μουσικής.3ο Φεστιβάλ παιδείας και πολιτισμού σχολείων Α’ βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-δευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε το 3ο Φεστιβάλ Παιδείας & Πολιτισμού με τη συμμετοχή σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσ-σαλονίκης, (Ιούνιος 2012), κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν θεατρικές μουσικές παραστάσεις, χοροί και πολυμεσική παράσταση των μαθητών των σχολείων που συμμετείχαν.

«Το σχολείο που θέλεις»Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετείχε στην ενέργεια «Το σχολείο που θέλεις» με σκοπό να επισκευάσει ένα από τα δεκατέσσερα προτεινόμενα σχολικά κτήρια των συνεργαζό-μενων Δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλο-νίκης και με αρωγό γνωστή Εταιρεία Εμφιαλώσεως. Η ενέρ-γεια πραγματοποιήθηκε με την ανάδειξη του σχολείου που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους μέσω του internet banner της ιστοσελίδας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σχολείο και πολιτισμόςΣε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαί-δευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την παρουσίαση πολιτιστικών προγραμμά-των (θέατρο, μουσική, χορός) που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους στα σχολεία του Δήμου.

Τηλεδιάσκεψη εσπερινών ΕΠΑΛ Συμμετοχή στην πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης του 6ου εσπερινού ΕΠΑΛ με τα εσπερινά ΕΠΑΛ Ορεστιάδας, Καβά-

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Page 55: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 55 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

λας, Ιωαννίνων, Λάρισας και 2ο Αχαρνών με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ένταξη της Θεσσαλονί-κης στο ελληνικό κράτος και συζήτηση για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πόλης.

Διοργάνωση επιμορφωτικού θεατρικού σεμιναρίου Στο πλαίσιο του θεσμού «Θεσσαλονίκη 2012» ξεκίνησε η πραγματοποίηση δράσης επιμορφωτικού θεατρικού σε-μιναρίου για εκπαιδευτικούς με τίτλο: «Μία πόλη - μία πα-ράσταση. Θεσσαλονίκη 2012» (Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012) με πρακτική εφαρμογή σε σχολεία, παρουσίαση πα-ραστάσεων και οργάνωση ημερίδας ανοιχτής στο κοινό με θέμα την αποτίμηση του προγράμματος από τους εκπαι-δευτικούς και επιμορφωτές.

Γιορτή πολυγλωσσίας Προετοιμασία για την οργάνωση, στις αρχές του 2013, φι-λοξενίας και προώθησης της γιορτής «Οι γλώσσες στον δρόμο – Γλωσσικές Διαδρομές της Θεσσαλονίκης 2013», που θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του τομέα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσα-λονίκης με την επιστημονική συνδρομή του Α.Π.Θ. και τη συνεργασία της Δημοτικής Εταιρείας Πληροφόρησης Θε-άματος και Επικοινωνίας. Συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής και σύνδεσης με την απασχόληση Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανέλαβε από το 2012 ως αρμοδι-ότητα τον συντονισμό των δράσεων Διά Βίου Μάθησης σε τοπικό επίπεδο με στόχο, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία το-πικού μοντέλου για την πρόγνωση της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την αρχική όσο και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρ-τιση αλλά και τη γνωμοδότηση σε θέματα ειδικοτήτων σε επίπεδο δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Με αρωγό το «CEDEFOP», στοχεύει στη δημιουργία ενός συστήματος σύνδεσης των εκροών των δομών εκπαίδευ-σης και κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας έτσι ώστε να περιοριστούν οι στρεβλώσεις του παρελθόντος και να δημιουργηθούν νέες συνθήκες προ-σαρμοσμένες στις πραγματικές ανάγκες καθώς και προϋ-ποθέσεις εύρεσης θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη του

παραπάνω στόχου, τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της εφαρμογής της πολιτικής Διά Βίου Μάθησης στην πόλη συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή Διά Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση, η οποία έχει στη σύνθε-σή της εκπροσώπους από επαγγελματικούς φορείς, όπως επιμελητήρια, εργοδότες, εργαζόμενους, δομές εκπαίδευ-σης και κατάρτισης και το «CEDEFOP».

Συνεργασίες Ελλάδας- ΒουλγαρίαςΟ Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει σε εταιρική συνεργα-σία στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007- 2013». Πρόκειται για ένα στρατηγικό έργο, που περιλαμβάνει εταίρους και από τις δύο χώρες, στο πλαίσιο συνεργασίας στους Άξονες Προτεραιότητας: α) Ποιότητα ζωής, β) Ανταγωνιστικοί και Ανθρώπινοι Πόροι. Το πρόγραμμα έχει τίτλο «Εξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Κεντρικής Μακε-δονίας» και στόχο τη δημιουργία ενός (στατιστικού) μοντέ-λου πρόγνωσης της προσφοράς και της ζήτησης των δε-ξιοτήτων και της απασχόλησης, τη σύνθεση μιας «χάρτας δεξιοτήτων» στον Δήμο Θεσσαλονίκης και στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή καθώς και τη δημιουργία εργαλείων παρέμβασης στον χώρο της αγοράς εργασίας.

11.

Page 56: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

56 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ /

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΚαι κατά το 2012, οι βασικοί στόχοι της Δημοτικής Αστυ-νομίας (Δ.Α.) ήταν η αντιμετώπιση του παραεμπορίου και του κυκλοφοριακού καθώς και ο έλεγχος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Για την αποτελεσματικό-τητα που επέδειξε στη δράση κατά του παραεμπορίου η Δ.Α. έχει δεχθεί τα εύσημα από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στον τομέα, όμως, του κυκλοφοριακού, εξαιτίας του μικρού αριθμητικά δυ-ναμικού της Δ.Α., που επηρεάζει αρνητικά την καθημερινά καταβαλλόμενη προσπάθεια και λόγω της έλλειψης κυκλο-φοριακής αγωγής σε συνδυασμό με το αναχρονιστικό και ελλιπές σύστημα σήμανσης, προέκυψε έντονη η ανάγκη συνεργασίας με την Τροχαία Θεσσαλονίκης για την επίτευ-ξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Δημοτικής Αστυνομίας

• Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας εντός των χωρο-ταξικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παράνομες ΣταθμεύσειςΗ Δημοτική Αστυνομία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπά-θεια για τον περιορισμό της παράνομης στάσης και στάθ-μευσης των οχημάτων. (βλ. πίνακα)

Υπαίθριο ΕμπόριοΑντιλαμβανόμενη πως το θέμα του παρεμπορίου έχει εξε-λιχθεί κατά τα τελευταία χρόνια σε μείζον ζήτημα για τη πόλη, η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας έχει διαθέσει την πλειοψηφία του προσωπικού της σε μια προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου και των αρνητικών του επι-πτώσεων για την τοπική οικονομία. Παράλληλα, η Διεύ-θυνση προχώρησε σε ενέργειες, όπως:

• στην άμεση κατάσχεση των παρανόμως διακινούμενων προϊόντων που συνιστούν παράνομη απομίμηση των νο-μίμων και στην επιτάχυνση των διαδικασιών καταστρο-φής των κατασχεθέντων προϊόντων,

Δημοτικοί Αστυνομικοί:Διοικητικό Προσωπικό:Λοιπές Ειδικότητες (εργάτες-τεχνίτες-οδηγοί ) :Σύνολο :

17279

188

Το έργο, το οποίο έχει ανατεθεί στη Δημοτική Αστυνομία κατά τη διάρκεια του 2012, είχε να καλύψει τους εξής επι-μέρους στόχους :

• Εξυγίανση της λειτουργίας βασικών τομέων του εμπορί-ου και της αγοράς της πόλης.

• Διασφάλιση της έννομης λειτουργίας των ελεγχόμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας.

• Διασφάλιση του χαρακτήρα των κοινόχρηστων υπαίθρι-ων χώρων και απόδοσή τους στους πεζούς.

88.562

15.9184.116 36.70711.315

726

2.494 24.187

Παραβάσεις σε παράνομα σταθμευμένα οχήματαΑφαιρέσεις παράνομων πινακίδωνΔιπλές σταθμεύσειςΠαράνομη στάθμευσηΣταθμεύσεις σε πεζοδρόμια, πλατείες και ποδηλατοδρόμουςΠαραβάσεις σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους για χρήση από ΑμεΑΠαραβάσεις σε διαβάσεις- ράμπεςΠαραβάσεις μη καταβολής τέλους ή υπέρβασης χρόνου στάθμευσης

Page 57: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 57 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12.

• στην αύξηση των ελέγχων κατά τις ημέρες του Σαββά-του και της Κυριακής, όπου παρατηρείται έντονη δρα-στηριότητα παρεμπορίου, και στις καθημερινές, κατά τα ωράρια λειτουργίας της τοπικής αγοράς,

• ταυτόχρονα, ενισχύθηκαν νομοθετικά (2011) οι ελεγκτι-κές αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς ανέλαβε τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε. προ-κειμένου η επιχειρησιακή ισχύς της Υπηρεσίας να κατα-στεί αποτελεσματικότερη, ενώ επιτρέπονται πλέον και οι πραγματοποιήσεις επιχειρήσεων σε στεγασμένους απο-θηκευτικούς χώρους. (βλ. πίνακα)

2.500 2.652

11

500

389

Έλεγχοι Κατασχέσεις και καταστροφές προϊόντωνΑποθήκες- παράνομα κέντρα διακίνησης εμπορευμάτωνΜικτά κλιμάκια με την ΕΛ.ΑΣ σε 250 συντονισμένες επιχειρήσεις Παραβάσεις υπαίθριου εμπορίου

1.108

1.892

857

Σφραγίσεις και αποσφραγίσεις Καταστημάτων Υγειονομικού ΕνδιαφέροντοςΈλεγχοι σε Καταστήματα Υγειονομικού ΕνδιαφέροντοςΦύλλα ελέγχου κοινόχρηστου χώρου (τραπεζοκαθίσματα)

Διασφάλιση του χαρακτήρα των κοινόχρηστων υπαίθριων χώρων και απόδοσή τους στους πεζούς Σε όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν, σε κάθε σημείο εντός των ορίων του Δήμου, έλεγχοι για τυχόν αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων ή άλλων εμποδίων, με ιδιαίτερη έμφαση στο Ιστορικό Κέντρο και με στόχο την εξασφάλιση της ευταξίας και της ελεύθερης κίνησης των πεζών σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες με ασφάλεια και άνεση. Διεκπεραιώθηκαν:

Υπαίθρια ΔιαφήμισηΓια την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης δι-αφήμισης και την αποκατάσταση της ευταξίας, οργανώ-θηκαν επιχειρήσεις καθαίρεσης παράνομων διαφημιστι-κών πινακίδων από κοινόχρηστους χώρους και κτήρια με τη συνεργασία των αρμόδιων τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. Πραγματοποιήθηκαν 320 έλεγχοι (που αφορούσαν αφίσες και φυλλάδια, ενδεικτικές πινα-κίδες καταστημάτων, σταντ και μπάνερς) και σε 265 περι-πτώσεις συντάχθηκε πράξη αυτοψίας.

Ζώα συντροφιάςΗ πρόσφατη ενεργοποίηση της συγκεκριμένης αρμοδιό-τητας (τέλη 2011) είχε ως αποτέλεσμα τον έλεγχο 25 περι-πτώσεων κατοικιών όπου φιλοξενούνται ζώα συντροφιάς και την επιβολή χρηματικών προστίμων σε όσες περιπτώ-σεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΚαθ’ όλη τη χειμερινή περίοδο, το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας (Γ.Π.Π.) ήταν σε 24ωρη επιφυλακή για την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων (πλημμυρών, χιονο-πτώσεων, ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων κ.ά.). Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Καθαριότητας και Οδοποιίας υπήρχε ετοιμότητα υδροφόρων οχημάτων με αλατόνερο και πα-ρακαταθήκη συσκευασμένου αλατιού σε σάκους.

Page 58: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

58 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Για περιπτώσεις πιθανής χιονόπτωσης ή παγετού, δύο υδροφόρα οχήματα διανυκτέρευαν με προσωπικό στην Άνω Πόλη και στις 40 Εκκλησίες, ενώ υπήρχε τεχνική πρόβλεψη μετατροπής σαρώθρων σε αλατιέρες. Πα-ράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, υπήρχαν σε συγκεκριμένα σημεία στην πόλη, κυρίως στις περιοχές με υψόμετρο, διασκορπισμένα καλάθια με σάκους αλατιού για την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών σε περίπτωση παγετού. Το καλοκαίρι του 2012, η Πολιτική Προστασία κινητοποι-ήθηκε σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών στο Σέιχ Σου, στην περιοχή Αγίου Λουκά, Αγίας Τριάδας, σε δασώδη περι-οχή πλησίον του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και στον Δήμο Θέρμης με διάθεση υδροφόρων οχημάτων και προσωπικού. Στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς του Αγίου Όρους συνέβαλε με υδροφόρες, προσωπικό και εθελοντές. Παράλληλα, συμμετείχε στην περιφρούρηση του Σέιχ Σου συγκροτώντας ομάδες εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, ενώ μερίμνησε για την τροφοδοσία των εθε-λοντών και την παροχή καυσίμων στα οχήματα των εθε-λοντικών ομάδων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο μερίμνησε για τον σχεδιασμό και τις δρά-σεις Πολιτικής Προστασίας με στόχο την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών ή χιονοπτώσεων – παγετού. Τέλος, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της δράσης, η Πολι-τική Προστασία προέβη στην ενημέρωση εκπαιδευτικών της Α΄Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης και εργαζο-μένων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο «Άγιος Στυλιανός» σε θέματα προστασίας από σεισμό καθώς και μαθητών των τελευταίων τάξεων σε θέματα Πρώτων Βοηθειών. Το 2012 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τις εθελοντικές ομά-δες του Νομού Θεσσαλονίκης με στόχο τον συντονισμό των δράσεων. Στο τέλος του 2012, με τη δημοσίευση του νέου Οργανι-σμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, το άτυπο γραφείο Πολι-τικής Προστασίας ανασυγκροτήθηκε και εντάχθηκε στη δομή του Οργανισμού ως αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Δήμαρχο.

ΤΟΜΕIΣ ΠΟΛΙΤΙΚHΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Kαταστροφή κατασχεθέντων

προϊόντων

“Δαγκάνες” της δημοτικής

αστυνομίας σε παράνομα σταθμευμένα

οχήματα

Page 59: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 59 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13.

ΔΗΜΟΤΙΚA MME

Το 2012 ήταν για τη Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρη-σης, Θεάματος και Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) έτος

αναδιοργάνωσης, περαιτέρω εξορθολογισμού των δα-πανών αλλά και ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Πιστή στη φιλοσοφία που ανέπτυξε από την πρώτη στιγμή για δη-μοτική ραδιοτηλεόραση δημόσιου χαρακτήρα, χαμηλού κόστους, πρωτοπόρο και πολυφωνική, η Διοίκηση συνέ-χισε την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan) που είχε εκπονήσει το 2011.

Έτσι, μέσα στο 2012 πέτυχε τη μείωση του λειτουργικού κόστους από 4,7 εκ. € το 2011 σε 4,1 εκ. €, ενώ η δαπάνη αναδιάρθρωσης (αποζημιώσεις, επενδύσεις κ.λπ.) κυ-μάνθηκε στις 600.000 €. Αντίστοιχα, μειώθηκε και το προσωπικό που απασχολεί η Δ.Ε.Π.Θ.Ε, από 210 άτομα το 2010 σε 125 τον Δεκέμβριο του 2012. Στόχος για το 2013 είναι η δαπάνη λειτουργίας να περιο-ριστεί κάτω από τα 3,5 εκ. € ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις υλοποίησης ενός φιλόδοξου προγράμμα-τος επενδύσεων, με το οποίο θα καλυφθεί η μεγάλη τε-χνολογική υστέρηση στον μηχανολογικό εξοπλισμό της Δ.Ε.Π.Θ.Ε.

Αναλυτικά, μέσα στο 2012:

Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα συστέγασης τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διοίκησης της Δ.Ε.Π.Θ.Ε που εκκρεμού-σε επί 20 χρόνια. Η συστέγαση στις εγκαταστάσεις της Ν. Γερμανού, χάρη στην ευγενική συνεργασία με την Εται-ρεία Μακεδονικών Σπουδών, επιτεύχθηκε με το ελάχιστο κόστος (70.000 € στοίχισε η επιχείρηση μετακόμισης, κατασκευής νέων ραδιοφωνικών στούντιο και αναβάθμι-σης των δικτύων) και θα αποφέρει, σε ετήσια βάση, οικο-νομίες άνω των 100.000 €. Η συστέγαση επέτρεψε και την εσωτερική αναδιάρθωση των δομών και λειτουργιών, με σημαντικές συνέργειες μεταξύ του ενημερωτικού πρόγράμματος τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Τρεις εκπομπές - η πρωινή ενημερωτική ζώνη «Άκου να δεις», η μεσημεριανή αθλητική εκπομπή «Σε διπλό τα-μπλό» και η βραδινή νεανική εκπομπή «Free fall» - μεταδί-δονται ταυτόχρονα από την TV100 και τον FM100. Ταυτό-χρονα, οι εσωτερικές παραγωγές καλύπτουν πλέον πάνω από το 80% του τηλεοπτικού προγράμματος, γεγονός που

περιορίζει σημαντικά τη δαπάνη προμήθειας μισθωμέ-νου προγράμματος.Εκπονήθηκε νέος Εσωτερικός Κανονισμός της Δ.Ε.Π.Θ.Ε., ο οποίος, με την υιοθέτησή του από το Δημοτικό Συμβού-λιο εντός του 2013, θα αποτελέσει το εργαλείο που θα επι-τρέψει τη λειτουργία της δημοτικής ραδιοτηλεόρασης με διαφάνεια και αποδοτικότητα.Ολοκληρώθηκε η μετατροπή της ραδιοφωνικής συχνό-τητας του FM100,6 (υποστελεχωμένης ως το 2010) στο πρώτο εθελοντικό ραδιόφωνο της χώρας. Το «πείραμα» του εθελοντικού ραδιοφώνου, που είχε ξεκινήσει στα τέλη του 2011, φιλοξενεί πλέον πάνω από 60 εκπομπές την εβδομάδα προσφέροντας βήμα στις Δημοτικές Κοι-νότητες του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε άλλους Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος, σε πολιτιστικούς φο-ρείς (Τελλόγλειο, Μέγαρο Μουσικής, ΚΟΘ), σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος, ευπαθών κοινωνικών ομάδων, δικαιωμάτων των πεζών κ.λπ.), στο ΕΚΘ, σε ξενόγλωσσα ινστιτούτα και σε πλήθος άλλων δο-μών της πόλης. Ταυτόχρονα, δίνεται η ευκαιρία σε τάξεις σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-δευσης να δημιουργήσουν τις δικές τους εκπομπές σε μια εκπαιδευτική διαδικασία εξοικείωσης με τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Τέθηκαν οι βάσεις για την ευρύτερη δυνατή προβολή του προγράμματος της δημοτικής τηλεόρασης, η οποία εκ-πέμπει πλέον ψηφιακά (από τον δίαυλο 50) αλλά και πα-νελλαδικά, στους συνδρομητές της otetv. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε η ανάπτυξη της διαδικτυακής λειτουργίας της δημοτικής τηλεόρασης. Η νέα, σύγχρονη ιστοσελίδα θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2013 αλλά ήδη τα ρεπορτάζ της TV100 έχουν πάνω από 400.000 θεάσεις στο youtube.

Page 60: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

60 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η δημοτική τηλεόραση ήταν παρούσα στα μεγάλα πολι-τισμικά και αθλητικά γεγονότα της πόλης κατά το 2012. Με πολύωρες ζωντανές μεταδόσεις του 8ου Μαραθώ-νιου «Μέγας Αλέξανδρος», του πρώτου νυχτερινού ημι-μαραθώνιου πόλης, των επετειακών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (συναυλία ΚΟΘ στην πλατεία Αριστοτέλους, «γαϊτανάκι» παραδοσιακών χορών «Χορεύοντας για τα 100», εγκαίνια έκθεσης κειμηλίων στο ΥΜΑΘ κ.ά.) των Φεστιβάλ Κινη-ματογράφου και Ντοκιμαντέρ, η TV100 στήριξε σημα-ντικές πρωτοβουλίες και θεσμούς και ανέδειξε τα θετικά μηνύματα του «ευ ζην», της δημιουργικής έκφρασης, της διατήρησης της μνήμης και της ταυτότητας. Παράλληλα, η Δ.Ε.Π.Θ.Ε έβαλε τη σφραγίδα της ως ραδι-οτηλεοπτικού χορηγού επικοινωνίας σε εκατοντάδες εκ-δηλώσεις πολιτισμικού, κοινωνικού, επιχειρηματικού και επιστημονικού περιεχομένου, δημιούργησε και πρόβαλε δεκάδες ραδιοτηλεοπτικά σποτ στο πλαίσιο προώθησης και ευαισθητοποίησης των δράσεων του Δήμου αλλά και ευρύτερα. Τέλος, ανταποκρίθηκε στην πρόκληση των αλλεπάλληλων εκλογικών αναμετρήσεων οργανώνοντας πλήθος εκπομπών διαλόγου με τους υποψήφιους βου-λευτές της Θεσσαλονίκης και της Κ. Μακεδονίας. Στο πεδίο της εξωστρέφειας, η Δ.Ε.Π.Θ.Ε ανέπτυξε αυτό-νομη κοινωνική δράση. Σε συνεργασία με την τοπική ΜΚΟ «Συμβίωσις» και το «Media Diversity Institute» του Λονδί-νου υλοποίησε πρόγραμμα εκμάθησης του τηλεοπτικού ρεπορτάζ σε ομάδα νέων μεταναστών, προσφέροντάς τους έτσι τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τα δικά τους ρεπορτάζ για τα ζητήματα της νόμιμης μεταναστευτικής πραγματικότητας στην Ελλάδα. Επίσης, σε συνεργασία με το «Ινστιτούτο Goethe» της Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το συνέδριο «MINI INPUT» για τις αξίες της Δημόσιας Τηλεόρασης με τη συμμετοχή της ΕΡΤ καθώς και επαγγελματιών από διάφορες ευρω-παϊκές χώρες.

ΝΟΜΙΚA ΠΡOΣΩΠΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚEΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ

Το έργο που επιτελέστηκε από το Νομικό Πρόσωπο «Ορ-γανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας» (ΟΒΡΕΠΟΜ) κατά τη διάρκεια του έτους 2012 σκόπευε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των χρηστών, ιδίως εκείνων με τις μεγαλύτε-ρες ανάγκες, αλλά και των κτηριακών εγκαταστάσεων του οργανισμού. Ειδικότερα: • Ο ΟΒΡΕΠΟΜ εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α. με 320 επιδοτούμενες θέσεις ωφελούμενων μητέρων. Οι ωφελούμενοι γονείς του προγράμματος δεν καταβάλλουν τροφεία. Με την ένταξη αυτή ανακουφίστηκε οικονομικά μεγάλος αριθμός γονέων και ενισχύθηκαν τα έσοδα του Νο-μικού Προσώπου.• Συνεχίστηκε η συνεργασία με την Υπηρεσία Παιδιού και Εφήβου της Γ΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α., με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Γ.Ν. «Γ. Πα-πανικολάου» και με το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Γ.Ν. «Ιπποκράτειο», με στόχο την υποστήριξη του προσωπικού των παιδικών σταθμών, την αναγνώριση και την πρώιμη πα-ρέμβαση σε περιπτώσεις παιδιών με δυσκολίες ένταξης, τη συμβουλευτική των γονέων και την ενίσχυση της επικοινω-νίας γονέων και προσωπικού.• Στους χώρους των Παιδικών Σταθμών πραγματοποιήθη-καν εκδηλώσεις σε συνεργασία με ομάδες θεατρικές, κου-κλοθέατρου κ.ά., με στόχο τη θεατρική αγωγή των παιδιών και την προσέγγιση οικουμενικών θεμάτων όπως η ειρήνη, η συναδέλφωση λαών και ο σεβασμός στο περιβάλλον. • Το προσωπικό των Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών παρακολούθησε επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα προ-μηθειών, προϋπολογισμού και οικονομικής διαχείρισης με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεών του σε συνδυασμό με τις αλλαγές και τις νέες απαιτήσεις που προέκυψαν το 2012. • Εκδόθηκε φυλλάδιο για την ενημέρωση και την προβολή των υπηρεσιών των Βρεφονηπιακών Σταθμών στους δημότες.• Ξεκίνησε η διαδικασία ανακατασκευής του ιδιόκτητου κτηρίου του Παιδικού Σταθμού Ξηροκρήνης (επί της οδού Βερατίου) με στόχο την επαναλειτουργία του μέσα στο 2013. • Άρχισαν οι ενέργειες για τη διεκδίκηση της κυριότητας των οικοπέδων εντός των οποίων βρίσκονται τα κτήρια, όπου στεγάζονται οι παιδικοί σταθμοί των Κ.Ε.Φ.Ο. Τούμπας

ΟΡΓΑΝΙΣΜOΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚHΣ, ΠΑΙΔΙΚHΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚHΣ ΜEΡΙΜΝΑΣ (ΟΒΡΕΠΟΜ)

Page 61: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 61 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

και Αξιού, καθώς και το κτήριο όπου στεγάζεται ο παιδικός σταθμός Άνω Τούμπας.• Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων για εγγραφές, δημι-ουργήθηκαν τρία νέα τμήματα στον παιδικό σταθμό Τριαν-δρίας και στο Κ.Ε.Φ.Ο. Τούμπας με τη διαμόρφωση και τον κατάλληλο εξοπλισμό των χώρων των σταθμών,.• Έγινε αλλαγή μέρους των κουφωμάτων του παιδικού σταθμού Κ.ΕΦ.Ο. Αξιού και ενισχύθηκε ο εξοπλισμός του ίδιου σταθμού και του Κ.Ε.Φ.Ο Τούμπας.

Διοικητικό Συμβούλιο:Τακτικά Μέλη Πρόεδρος: Ρουμελιώτη Κυβέλη Αντιπρόεδρος: Ακριτίδου Μαίρη Δημαρέλος ΓιώργοςΓιαταγάνα ΧρυσούλαΕυθυμίου ΆνναΚοτσάνη ΧρυσούλαΚαλατούδη ΓεωργίαΚαράσσο ΡεβέκκαΜπαξεβάνα ΓιώταΚόρακας ΕυάγγελοςΚαλαϊτζίδου ΕλισσάβετΚαρκαλέτσης ΓιώργοςΜόσχος ΚώσταςΑβραμίδου ΣτυλιανήΚαραθάνου Αννα Μαρία (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Αναπληρωματικά ΜέληΠολυχρονιάδου Αγγελίδου ΑνναΚανάκης ΣτέλιοςΑρβανίτης ΓιώργοςΚαζαντζίδης ΚωνσταντίνοςΠατέλης ΘεόφιλοςΚαρπούζης ΑναστάσιοςΝοτόπουλος ΑθανάσιοςΧατζηιωαννίδης ΝίκοςΤζέτζης ΑναστάσιοςΚαράγιωργας ΑντώνηςΠελτέκη ΜαρίναΛαζαρίδου ΜαρίαΒοζίκης ΧρήστοςΤσαμουρτζής ΔημήτριοςΚαραπατή Βασιλική

ΔΗΜΟΤΙΚO ΚEΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚHΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟY

Κατά έτος 2012 συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες του Δημο-τικού Κέντρου Μουσικής και Χορού, ενώ προστέθηκαν και καινούριες:• Λειτούργησαν για δεύτερη χρονιά δωρεάν τμήματα μου-σικής προπαιδείας για μικρά παιδιά με την προσθήκη φέ-τος επιπλέον μαθημάτων ρυθμικού χορού. Λειτούργησαν επίσης για δεύτερη χρονιά δωρεάν τμήματα αρμονίου και ακορντεόν.• Χορηγήθηκαν πέντε υποτροφίες σε μαθητές.• Εξασφαλίστηκε η συμμετοχή των σπουδαστών σε φεστι-βάλ και σε σεμινάρια ιδιαίτερου κύρους με μηδενικό ή μει-ωμένο κόστος για τους σπουδαστές του Δημοτικού Κέντρου Μουσικής και Χορού Θεσσαλονίκης.Από το 2012 συμπεριλαμβάνεται στο δυναμικό του Κέντρου και η Ανωτέρα Σχολή Χορού του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με την καλλιτεχνική διευθύντρια της Σχολής Χορού, αποφασίστηκε η διαμόρφωση κοινού άξονα επικοι-νωνίας και διάδρασης μέσα από τη συνεργασία των σπου-δαστών, την κοινή τους εμφάνιση σε εκδηλώσεις, τη συμ-μετοχή τους σε εργαστήρια και την από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων.

Επιπλέον, ξεκίνησε ο σχεδιασμός ενός προγράμματος σε συ-νεργασία με το Δημοτικό Ωδείο του Pozdam της Γερμανίας, το οποίο θα περιλαμβάνει ανταλλαγές σπουδαστών, συναυ-λίες, εργαστήρια, σεμινάρια και άλλες δράσεις, με σκοπό την αύξηση των ευκαιριών για την καλλιτεχνική και εκπαιδευτι-κή κατάρτιση των σπουδαστών μέσω νέων δράσεων και προγραμμάτων.

Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου: Τακτικά ΜέληΠρόεδρος: Τανιμανίδου ΣτεφανίαΑντιπρόεδρος: Τελίδης ΑνέστηςΔημαρέλος ΓιώργοςΓάκης ΒασίληςΘεοτοκάτος ΕρωτόκριτοςΑλεξιάδης ΔανιήλΚαρυπίδου - Λαμπρέλη Αναστασία Σκορδαλά ΜαρίαΜαστραντώνη ΕλισάβετΚομνηνακίδου ΧριστίναΜπογδάνου Μάγδα

13.

Page 62: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

62 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΝΟΜΙΚA ΠΡOΣΩΠΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚEΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ –ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

Το Δημοτικό Ίδρυμα –Δημοτικό Βρεφοκομείο «Ο Άγιος Στυ-λιανός», στηριζόμενο στην αμέριστη συνδρομή του Δήμου Θεσσαλονίκης επέλεξε να επιδείξει ευελιξία ως προς τη λειτουργία των Υπηρεσιών του ώστε να είναι σε θέση να εξυ-πηρετεί τις νέες ανάγκες που προκύπτουν, ενώ ταυτόχρονα στόχευσε στην αναμόρφωση του νομικού πλαισίου λειτουρ-γίας του και στη βελτίωση των υποδομών του. Ο σχεδιασμός δράσεων και οι επιλεχθείσες δαπάνες έγιναν προκειμένου αφενός να εξυπηρετηθεί ο συνεχώς διογκούμενος αριθμός αιτημάτων φιλοξενίας και παροχής βοήθειας σε βρέφη και μητέρες και αφετέρου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που πα-ρέχονται.Σε πνεύμα άριστης συνεργασίας με το προσωπικό, τους επι-στημονικούς συμβούλους και τους συνεργάτες του, το Δη-μοτικό Ίδρυμα κινήθηκε με νομιμότητα και ταχύτητα στους τομείς διαμόρφωσης α) πλαισίου λειτουργίας του εθελο-ντισμού, β) δικτύου ανάδοχων οικογενειών, γ) μέσων αξιο-ποίησης των δυνατοτήτων του υπάρχοντος προσωπικού, δ) νέου, σύγχρονου νομικού πλαισίου και ε) βελτιωτικών

παρεμβάσεων στις υποδομές με ταυτόχρονη ανάπτυξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών του.Ειδικότερα:• Μέχρι την 31-12-2012 έγινε εισαγωγή είκοσι οχτώ (28) βρε-φών από τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και από άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, ενώ στο Βρεφοκομείο φιλοξενού-νταν ήδη είκοσι πέντε (25) βρέφη και νήπια από το έτος 2011. Η εισαγωγή των βρεφών έγινε: α) κατόπιν αιτήσεως των γονέων τους λόγω αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι των παιδιών τους, β) κατόπιν ει-σαγγελικής διαταγής, η οποία αφορούσε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι γονείς είτε κρίθηκαν ως ακατάλληλοι για την επιμέλεια των παιδιών τους είτε τα εγκατέλειψαν. • Ξεκίνησε η αναμόρφωση του «Ξενώνα Άγαμης Μητέρας», του οποίου η λειτουργία είχε ατονήσει επί πολλά έτη, με στό-χο να επαναλειτουργήσει ως Συμβουλευτικός Σταθμός για τις επίτοκες και τις λεχώνες γυναίκες που αντιμετωπίζουν οικονομικά ή κοινωνικά προβλήματα. • Κατά τη διάρκεια του 2012 πραγματοποίησαν εξάμηνη πρακτική άσκηση στο Δημοτικό Βρεφοκομείο (Βρεφοκο-μείο και Βρεφονηπιακό Σταθμό) σπουδάστριες του Τμήμα-τος Βρεφονηπιοκομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης καθώς και σπουδάστριες των Ι.Ε.Κ. «ΑΚΜΗ» και «ΔΕΛΤΑ». Ξεκίνησε επίσης η συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσο-φικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκειμένου να δέχεται το Δημο-τικό Βρεφοκομείο φοιτητές του Τμήματος αυτού για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.• Κατά το έτος 2012 τέθηκαν οι βάσεις συνεργασίας με το Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του Α-Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ώστε να μελετηθούν και να εφαρμοστούν νέα προγράμματα προ-σχολικής αγωγής στα Τμήματα του Παιδικού Σταθμού του Ιδρύματος.• Στην κοινωνική υπηρεσία του Δημοτικού Βρεφοκομείου υποβλήθηκαν 83 αιτήσεις υιοθεσίας από όλη την Ελλάδα. Ο ρυθμός ολοκλήρωσης της διαδικασίας των υιοθεσιών πα-ρουσίασε σημαντική βελτίωση λόγω της άριστης συνεργα-σίας και του συντονισμού των υπηρεσιών του ιδρύματος με τις δικαστικές υπηρεσίες. Υποβλήθηκαν επίσης 38 αιτήσεις αναζήτησης ριζών από πρώην τροφίμους του Δημοτικού Βρεφοκομείου προκειμένου να ανευρεθούν οι βιολογικοί τους γονείς.• Ανατέθηκε εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την εκπαί-δευση αναδόχων οικογενειών και με στόχο τη δημιουργία δικτύου ώστε να καταστεί δυνατή η αναδοχή των παιδιών,

Βικτωράτου ΒικτωρίαΤσιλιγκαρίδου ΡεβέκκαΠιτσιόρας ΓιάννηςΕκπρόσωπος εργαζομένων

Αναπληρωματικά ΜέληΛειψιστινού ΘεοδώραΣεβαστιάδης ΘέμηςΕλευθεριάδης ΧρήστοςΔρίτσα ΠολυξένηΠατέλης ΘεόφιλοςΜονοπόρτης ΣαράντηςΣοφούλης ΑχιλλέαςΔημητριάδης ΣωκράτηςΤζιβανάκη ΝίκηΠαϊπούρογλου ΝίκοςΑβραμίδου - Σακελλαρίου ΙωάνναΚατσιάφα ΑνθούλαΣαρίδης ΓρηγόρηςΚεραμέως Αννα

Page 63: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 63 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

των οποίων η περαιτέρω παραμονή στο Ίδρυμα κρίνεται επιβλαβής για την ψυχοσωματική και τη διανοητική τους ανάπτυξη.• Συνεχίστηκε η οργάνωση του προγράμματος εθελοντών, που αριθμεί ήδη 30 εκπαιδευμένους εθελοντές και έχει συν-δεθεί με το Μητρώο Εθελοντών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε το 1ο Σεμινάριο Εκπαίδευ-σης των εθελοντών. Επίσης συνεχίστηκε με επιτυχία η συ-νεργασία του Ιδρύματος με ομάδα εθελοντών εξειδικευ-μένου έργου (φυσικοθεραπευτές – λογοθεραπευτές), που παρέχουν φροντίδα στα βρέφη του Ιδρύματος.• Για την παρασκευή και διάθεση ασφαλών γευμάτων στα παιδιά αναδιοργανώθηκε η λειτουργία του μαγειρείου με βάση τις αρχές HACCP (hasard analysis critical control points/ Ανάλυση Κινδύνων Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου) προ-κειμένου να εκδοθεί Πιστοποιητικό Διαχείρισης και Ασφά-λειας Τροφίμων του μαγειρείου του Ιδρύματος. Ο τελικός έλεγχος και η απόδοση πιστοποίησης ολοκληρώνεται το 1ο δίμηνο του 2013.• Πραγματοποιήθηκαν όλες οι αναγκαίες εργασίες συντή-ρησης και οι απαραίτητες προμήθειες για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Δημοτικού Βρεφοκομείου, όπως η οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων, η ολοκλήρωση της μελέτης για την εγκατάσταση και τη λειτουργία σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης και η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας στους χώρους του κεντρικού κτηρίου. • Αποφασίστηκε η έγγραφη παραχώρηση προς τη Διεύθυν-ση Παιδικών Σταθμών του Δήμου Θεσσαλονίκης της χρή-σης μέρους ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δημοτικού Ιδρύμα-τος, στο Πανόραμα.• Άκρως συγκινητική και αξιέπαινη, σε εποχή βαθιάς οικο-νομικής κρίσης, είναι η οικονομική στήριξη ανθρώπων και φορέων της πόλης αλλά και ευρύτερα, η οποία βοηθά το Δημοτικό Βρεφοκομείο στην απρόσκοπτη συνέχιση του έργου του. Τα ποσά των δωρεών και των κληρονομιών αυ-ξήθηκαν κατακόρυφα σε σχέση με προηγούμενα έτη, ενώ αξιοσημείωτη αύξηση σημείωσαν και οι δωρεές σε είδος, σε βαθμό που δεν χρειάστηκε εντός του έτους να γίνει κα-μιά αγορά ρουχισμού και ειδών ιματιοθήκης. Το συνολικό ποσό παρουσίασε αύξηση 15% σε σχέση με το αντίστοιχο του έτους 2011.

Το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Βρεφοκομείου:Πρόεδρος: Τσιουτάνη Μαρία

KENTΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ)

Η σημαντική και αναγνωρισμένη κοινωνική προσφορά των Κ.Α.Π.Η. προς την τρίτη ηλικία συνεχίστηκε με ένταση και κατά το 2012. Οι στόχοι που τέθηκαν προς επίτευξη διαμορ-φώθηκαν ως εξής: • Διερεύνηση πρακτικών, πολιτικών και δράσεων που έχουν υλοποιηθεί και δοκιμαστεί σε χώρες της Ε.Ε. με στόχο να αποκαταστήσουν τα Κ.Α.Π.Η. ενδεχόμενες στρεβλώσεις στη δράση και στους σκοπούς τους μετά από 28 χρόνια λει-τουργίας. • Εκσυγχρονισμός του τρόπου λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η., με τον επανασχεδιασμό παρωχημένων λειτουργιών και με την απόδοση βαρύτητας στην επάρκεια των κτηριακών υποδο-μών.• Ενίσχυση των «κλασικών» δραστηριοτήτων των Κ.Α.Π.Η. με έμφαση σε θέματα ενημέρωσης και πρόληψης και αντα-πόκριση στις νέες αρμοδιότητες και ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί από δημοσίους φορείς.• Προώθηση πολιτικών συνεργασίας και στήριξης προς το Πατριαρχείο και ανίχνευση της δυνατότητας για την ανάπτυ-ξη της ανταλλαγής επισκεπτών μεταξύ αντίστοιχων φορέων του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης.

Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: • Τα Κ.Α.Π.Η. του δήμου Θεσσαλονίκης κατέστησαν πλήρες μέλος της «AGE EUROPE PLATFORM”, μιας Οργάνωσης με έδρα τις Βρυξέλλες, σκοπός της οποίας είναι η κωδικοποί-ηση και η προώθηση των προβλημάτων της τρίτης ηλικίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς επίλυσή τους καθώς και η

Πολυχρονιάδου ΦανήΓκιόκα ΟλγαΒλάχου ΑγγελικήΕυσταθίου ΔώραΑρβανίτης ΓιώργοςΜαργαρίτης Δημήτρης (υπέβαλε παραίτηση)Μόσχου Κυριακή Ελευθεριάδης Χρήστος - Κων/νοςΡούσσο Ισραέλ (εκπρ. της Ισραηλιτικής Κοινότητας)Ορθοδοξία Αντωνιάδου (εκπρ. των εργαζομένων)

13.

Page 64: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

64 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΝΟΜΙΚA ΠΡOΣΩΠΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚEΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΙΣ

μεταφορά εμπειριών στις οργανώσεις μέλη της μέσω προ-γραμμάτων συνεργασίας.• Παρεσχέθη στήριξη στην κοινωνική πολιτική του Δήμου Θεσσαλονίκης με την ανάληψη της διανομής του συσσιτίου (συνολικά 240 μερίδων) από εθελοντές-μέλη των Κ.Α.Π.Η. και με την αρωγή των υπαλλήλων.• Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του διπλογραφικού συ-στήματος, όπως και η εκπαίδευση του προσωπικού και πολύ σύντομα, με την προμήθεια και συμπληρωματικών συστημάτων Η/Υ, θα είναι σε θέση να λειτουργήσει.• Προκηρύχθηκε η στέγαση και η μεταστέγαση οκτώ παραρ-τημάτων Κ.Α.Π.Η. Η έρευνα από την επιτροπή των τεχνικών του Δήμου έχει ολοκληρωθεί και πρόκειται να πραγματοποι-ηθεί ο μειοδοτικός διαγωνισμός.• Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Πατριαρχείο και εξετά-στηκε η δυνατότητα ανάπτυξης και σύσφιξης των μεταξύ μας σχέσεων. • Σε συνεργασία με την ΚΕΔΗΘ στο πλαίσιο της Παγκόσμι-ας Ημέρας ενάντια στην Κακοποίηση των Ηλικιωμένων και στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των πολιτών πραγ-ματοποιήθηκε εκδήλωση στην πλατεία Αριστοτέλους με δι-ανομή ενημερωτικού υλικού καθώς και στον υπαίθριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Τούμπας με τη συμμετοχή χορωδιών και χορευτικών ομάδων των Κ.Α.Π.Η.• Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε Δημοτικά Σχολεία και, σε συνεργασία με τους δασκάλους, ομιλίες για τον ρόλο των ηλικιωμένων στην οικογένεια κατά τον εορτασμό της Πα-γκόσμιας Ημέρας της Τρίτης Ηλικίας.• Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις των χορωδιών των Κ.Α.Π.Η. σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, στο «Χαρί-σειο Γηροκομείο», στο Βρεφοκομείο «Άγ. Στυλιανός», στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων και στην Κλινική «Ευαγγε-λισμός».

Το διοικητικό συμβούλιο των Κ.Α.Π.Η.Τακτικά ΜέληΠρόεδρος: Ζαχαριάδης ΛάζαροςΑντιπρόεδρος: Γεράκης ΓιώργοςΚιοσέογλου ΕλευθέριοςΚολοβού ΛίτσαΑσπασίδης ΓιώργοςΤζιούτζια ΕλένηΜεταξόπουλος ΙορδάνηςΔημητρακόπουλος ΠέτροςΠετρίδης ΗρακλήςΔιαμαντάκης ΒασίληςΤσαπακίδης ΚώσταςΚοντραφούρης ΚώσταςΛιάπη - Καρασαββίδου ΔέσποιναΜουζεβίρη - Γρηγοριάδου ΝίκηΡογδάκη Ειρήνη (εκπρόσωπος εργαζομένων )

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης» (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.), νέο νομικό πρόσωπο, προέκυψε από τη συγ-χώνευση της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης» με τη «Δημοτική Επιχείρηση Τριανδρίας». Ως σκοπό έχει την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε τομείς όπως: κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, παιδεία, πολι-τισμός, αθλητισμός, περιβάλλον, έρευνα και τεχνολογία και σε συναφή με τα ανωτέρω αντικείμενα.Η Κ.Ε.ΔΗ.Θ. συνέχισε τα παρακάτω προγράμματα κοινω-νικής μέριμνας, διά μέσου των οποίων κατά το 2012 παρα-σχέθηκαν δωρεάν υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης, φροντίδας και πρόνοιας σε ομάδες δημοτών της πόλης, που ωφελήθηκαν από τις πραγματοποιηθείσες δράσεις:• Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.)• Βοήθεια στο σπίτι• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)• Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α.)• Πρόγραμμα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών με την απόκτηση πιστοποίησης.

Το 2012 ξεκίνησαν τα παρακάτω νέα προγράμματα: Πρόγραμμα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στην τρίτη ηλικίαΗ Κ.Ε.ΔΗ.Θ., με ιδιαίτερη ευαισθησία στην τρίτη ηλικία, υλοποιεί πρόγραμμα εκμάθησης Η/Υ για ανθρώπους μέσης & τρίτης ηλικίας με στόχο την πρόσβασή τους στην τεχνολο-γία για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους (π.χ. χρήση Internet για ενημέρωση σε θέματα υγείας, επικοινωνία με συγγενείς που ζουν μακριά τους, πρόσβαση στην πληροφό-ρηση, στην ψυχαγωγία κ.ά.).

ΚΟΙΝΩΦΕΛHΣ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔHΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗΣ

Αναπληρωματικά ΜέληΑκριτίδου ΜαίρηΔημαρέλος ΓιώργοςΚαρούμπης ΑντώνηςΔρίτσα ΠολυξένηΚαρακωστάνογλου ΒενιαμίνΣαμαράς ΑγαπητόςΤριανταφυλλίδου ΑγγελικήΛιακόπουλος ΣτέλιοςΕξαδακτύλου ΕυστάθιαΚατσιάφα ΑνθούλαΙορδανίδης ΓιάννηςΙωαννίδου ΕλένηΠαπανικολάου ΔημήτριοςΠατρώνης ΓιώργοςΚουτσουγιάννη Ζωή

Page 65: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 65 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών (Αγγλικά)Στοχεύοντας στο να συμβάλει στην επιμόρφωση νέων αν-θρώπων στον τομέα εκμάθησης και πιστοποίησης ξένων γλωσσών, η Κ.Ε.ΔΗ.Θ., με προτεραιότητα στην ευρέως ομι-λούμενη αγγλική γλώσσα, υλοποιεί πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών σε ενήλικες που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστο-ποίηση γλωσσομάθειας σε επίπεδο Β2 (Lower) – Advanced (1), αναγνωρισμένο από το Α.Σ.Ε.Π.

Πρόγραμμα εκμάθησης κοπτικής-ραπτικήςΤο πρόγραμμα εκμάθησης κοπτικής - ραπτικής απευθύ-νεται σε αρχάριους ή μη, κατοίκους της Θεσσαλονίκης και αποσκοπεί στο να παράσχει τη δυνατότητα απόκτησης των συγκεκριμένων δεξιοτήτων σε δημότες που το επιθυμούν.

Κατά το 2012 ξεκίνησαν οι παρακάτω συνεργασίες:Δίκτυο Δημοτικών Επιχειρήσεων Κοινής ΩφέλειαςΜια πρωτοβουλία για τη δημιουργία «Δικτύου Κοινωφελών Επιχειρήσεων Μακεδονίας & Θράκης» με σκοπό τη συνέ-νωση των δυνάμεών τους στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιούν για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, απασχόλησης, εθελοντισμού, αθλητισμού, προστασίας του περιβάλλοντος κ.ά. Το ιδρυ-τικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012 στη Θεσσαλονίκη.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο (European Social Network)Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης («Ζού-με Μαζί») αποτελεί μέλος ενός αναπτυσσομένου δικτύου οργανισμών και ανθρώπων με στόχο την παροχή ποιοτικών δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των μελών. Απώτερος σκοπός η δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας Ευρώπης για τους πολίτες της που έχουν ανά-γκη κοινωνικής προστασίας.

Δράσεις σε εξέλιξηΤο 2012 δρομολογήθηκαν ποικίλες ενέργειες για την ανά-πτυξη νέων δράσεων:• Η ανάπτυξη του προγράμματος εκμάθησης ξένων γλωσ-σών με την προσθήκη επιπλέον γλωσσών (Γερμανικά).• Το πρόγραμμα επιμορφωτικών συναντήσεων γονέων για παιδιά ηλικίας 5-12 ετών με ειδικούς επιστήμονες σε θέματα καθημερινότητας, διαπροσωπικών σχέσεων, συμπεριφο-ράς κ.ά. • Η επέκταση του προγράμματος εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στις εγκαταστάσεις των ΚΑΠΗ για τα μέλη τους. • Το κοινωνικό οδοντιατρείο, με την εξασφάλιση δωρεάς οδοντιατρικού εξοπλισμού.

• Η δημιουργία 65 θέσεων εργασίας μέσω του προγράμμα-τος «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, φυσιοθεραπευτές, τεχνικούς και βοηθητικό προσωπικό. • Συμβουλευτική ανέργων σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πρόσβαση στην Εργασία» στο πλαίσιο του προγράμματος «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Αν-θρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με σκοπό την πρόσβαση στην εργασία μέσω των δράσεων: 1. Δικτύωση (Τράπεζα πληροφοριών / Δικτύωση ανέργων και επιχειρήσεων), 2. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση (Ραδιοφωνικά σποτ, ημε-ρίδες) και 3. Πληροφόρηση – Συμβουλευτική – Υποστή-ριξη (Επαγγελματικός προσανατολισμός, Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας). • Στο πλαίσιο του νόμου 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» δρομολογήθηκαν οι διαδι-κασίες δημιουργίας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρη-σης με έγγραφή στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού – προνoιακού χαρακτήρα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης:Τακτικά ΜέληΑγκαθίδου Δήμητρα Πρ. Σεβαστιάδης ΘεμιστοκλήςΛεκάκης ΠέτροςΠατέλης ΘεόφιλοςΒούλγαρης ΓιώργοςΓουργούρη ΦανήΣαρίδης ΓρηγόριοςΚαλέση ΕλισάβετΠατρώνης ΓεώργιοςΤσολίδης ΧαράλαμποςΕλευθεριάδου Μελπομένη (Εκπρόσωπος Εργαζομένων)

Αναπληρωματικά μέληΕλευθεριάδης Χρήστος - ΚωνσταντίνοςΑκριτίδου ΜαρίαΤελίδης ΑναστάσιοςΤζιούτζια ΕλένηΑλμυρού ΣοφίαΜονοπόρτης ΣαράντηςΣκορδαλά ΜαρίαΝούσκαλης ΑπόστολοςΜακρίδης ΘεόδωροςΜαυράκης ΓρηγόριοςΜακρή Μαρία

13.

Page 66: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

66 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Με στόχο την αύξηση των εξωτερικών πόρων και των εισροών για τη βελτίωση της δυνατότητας

της Διοίκησης του Δήμου να χρηματοδοτήσει το πρό-γραμμά της, κατά την περίοδο του 2012 συνεχίστηκαν οι υποβολές προτάσεων σε όλες τις προσκλήσεις των Επι-χειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, των Προγραμ-μάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (διμερών: Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα - FYROM) καθώς και πο-λυμερών (South East Europe, Black See, Med). Στο πλαί-σιο αυτών των υποβολών αναπτύχθηκαν συνεργασίες με ένα πλήθος φορέων και κοινωνικών εταίρων, καθώς και εταιρικότητες με πόλεις και φορείς της Ευρώπης ενισχύ-οντας την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης.

Προγράμματα σχετικά με τη βελτίωση της θέσης της πό-λης στον ευρωπαϊκό μεταφορικό συγκοινωνιακό χάρτη, σχέδια για το περιβάλλον και την προστασία του Θερμαϊ-κού κόλπου, δράσεις για την εκπαίδευση και τη Διά Βίου Μάθηση προωθήθηκαν μέσα από δίκτυα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, σε εταιρική σχέση με πλήθος φορέων και οργανισμών από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταΒαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα. Το 2012 ξεκίνησε επίσης η κεφαλαιοποίηση των προσπα-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

θειών του 2011 με σωρεία εγκρίσεων έργων και αναπτυξι-ακών σχεδίων σε όλους τους τομείς της δημοτικής πολι-τικής (έργα αστικής ανάπλασης, προγράμματα για τηνπολιτισμική και τουριστική προβολή, προγράμματα για τη στήριξη των ανέργων, έργα και παρεμβάσεις στην εκπαίδευση, δράσεις κοινωνικής στήριξης και καταπο-λέμησης της φτώχειας, έργα περιβάλλοντος και ενεργει-ακής εξοικονόμησης καθώς και απόκτησης υποδομής για την καθαριότητα).

Εγκρίθηκαν σημαντικά έργα που έρχονται να αντιμετω-πίσουν τις οξυμμένες ανάγκες της πόλης και των πολι-τών, με κυριότερα τα έργα στον τομέα της καθαριότητας (εγκρίθηκαν έργα ύψους 22.215.000€), στον τομέα τηςκοινωνικής πολιτικής και της απασχόλησης (εγκρίθηκαν έργα ύψους 5.700.000€), στον τομέα της εξοικονόμη-σης ενέργειας και βιοκλιματικού σχεδιασμού (εγκρί-θηκαν έργα ύψους 17.000.000€) και στον τομέα των υποδομών εκπαίδευσης – σχολικής στέγης (εγκρίθηκαν έργα ύψους 11.000.000€).

Το πλήθος των εγκεκριμένων προτάσεων ενισχύει την εικόνα του Δήμου Θεσσαλονίκης ως αξιόπιστου φορέα για τη διαχείριση έργων του ΕΣΠΑ και άλλων κοινοτικών προγραμμάτων και αυξάνει την επιχειρησιακή του ικα-νότητα στον σχεδιασμό και στη διεκδίκηση «εξωτερικών χρηματοδοτήσεων».

Η επιτακτική αναγκαιότητα που προέκυψε για τη διεκδί-κηση εξωτερικών πόρων και χρηματοδοτήσεων αποτυ-πώθηκε και στον νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης με τη συγκρότηση σχετικής οργανικής μονάδας.

Page 67: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 67 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.

Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης: Τμήμα από το Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους

Θαλασσίων Αθλημάτων

Αναβάθμιση οδικού άξονα Αγ. Δημητρίου - Γ’ Φάση

Εργασίες συντήρησης Διατηρητέου Κτιρίου Πρώην Δημοτικών Σφαγείων και επανάχρησή του

ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων

Αποκατάσταση του Παραρτήματος του Α΄ Γυμνασίου Αρρένων

Προσθήκη κατ’ επέκταση σχολικού συγκροτήματος 4ου Δημοτικού Σχολείου

στην οδό Δελφών 150

Προσθήκη κατ’ επέκταση σχολικού συγκροτήματος 5ου Γυμνασίου

στην οδό Κριεζώτου

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

Βιοκλιματική Αναβάθμιση της Ευρύτερης Περιοχής της Πλατείας Χρηματιστηρίου

(περικλειόμενη περιοχή: Δωδεκανήσου, Τσιμισκή, Ι. Δραγούμη, Εγνατία)

Εφαρμογή Ειδικών Λωρίδων Λεωφορειολωρίδων στις οδούς Γ.Παπανδρέου, Αγγελάκη,

Αλ. Παπαναστασίου & στη Λεωφ. Στρατού

Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

40 450 000.00

1 290 000.00

3 250 000.00

2 560 000.00

3 000 000.00

5 125 000.00

2 862 064.80

625 941.00

5 999 845.00

550 000.00

50 000.00

ΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΧΗ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΠ Κεντρικής Μακε-

δονίας - ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ ΑΕ

ΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΧΗ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΧΗ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΧΗ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΧΗ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑ-ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩ-ΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑ-ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩ-ΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΕΡΑΑ : Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών

ΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΟΔ Α.Ε.

Αστικές αναπλάσεις

Αστικές αναπλάσεις

Υποδομές πολιτισμού

Υποδομές εκπαίδευσης

Υποδομές εκπαίδευσης

Υποδομές εκπαίδευσης

Περιβάλλον, ενέργεια, αειφορία

Περιβάλλον, ενέργεια, αειφορία

Περιβάλλον, ενέργεια, αειφορία

Τομέας αστικού σχεδιασμού

Τεχνική στήριξη

Τίτλος έργου / σχεδίου ΣυντονιστήςΑρχικός Εγκεκριμένος

Προϋπολογισμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διαχειριστική Αρχή Τομείς ενδιαφέροντος

ΕΣΠΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

Page 68: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

68 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Ανέγερση - Εξοπλισμός κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας

για τη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας

Σύστημα Ηλεκτρονικής Προβολής & Διαχείρισης Πολιτιστικών,

Τουριστικών Πόρων, Υπηρεσιών Εκδηλώσεων & Ροών Επισκεπτών στην Πόλη της Θεσσαλονίκης

Προμήθεια εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων & Τμημάτων Ένταξης Α’ θμιας & Β’ θμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης

Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης

Επέκταση του υφιστάμενου Σταθμού Μεταφόρτωσης (Σ.Μ.Α) του Δήμου

Θεσσαλονίκης, με την προμήθεια εξοπλισμού για την αύξηση της δυναμικότητας του και

εργασίες αναβάθμισης του χώρου λειτουργίας

Εκσυγχρονισμός στόλου οχημάτων καθαριότητας- Προμήθεια οχημάτων

αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Ανάπτυξη δομών & υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών

για την καταπολέμηση της ΒίαςΕνίσχυση Ποιότητας Υπηρεσιών

και Αναβάθμισης Διαχειριστικής Λειτουργίας των υπηρεσιών παροχής Πρωτοβάθμιας

Φροντίδας Υγείας

Δράσεις σε γειτονιές

Κοινωνική Ένταξη Μεταναστών με Αξιοποίηση Πόρων του Ευρωπαϊού Ταμείου Ένταξης.

Δράση 1.1/10 «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας υποδοχής»

Κοινωνική Ένταξη Μεταναστών με Αξιοποίηση Πόρων

του Ευρωπαϊού Ταμείου Ένταξης. Δράση 1.12/10 «Φεστιβάλ

με θέμα μετανάστευση και κοινωνική ένταξη»

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης και Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

ΔΕΠΘΕ

Δήμος Θεσσαλονίκης

Δήμος Θεσσαλονίκης

1 888 179.00

585 200.00

680 777.33

120 000.00

6 830 000.00

15 384 594.00

700 000.00

241 130.00

249 845.10

60 000.00

60 000.00

ΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΝΔΙ-ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

ΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΝΔΙ-ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμμα-τος Εκπαίδευση και Διά Βίου

Μάθηση

ΕΠ Μακεδονίας Θράκης ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΧΗ ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠΕΡΑΑ : Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη με

εκχώριση στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ

ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΙΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου

Δυναμικού ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών

Υγεία- Υποδομές

Τουρισμός

Εκπαίδευση- υποδομές

Εκπαίδευση

Καθαριότητα

Καθαριότητα

Κοινωνική πολιτική

Κοινωνική πολιτική- υγεία

Κοινωνική πολιτική

Κοινωνική πολιτική

Κοινωνική πολιτική

ΕΣΠΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

Τίτλος έργου / σχεδίου ΣυντονιστήςΑρχικός Εγκεκριμένος

Προϋπολογισμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διαχειριστική Αρχή Τομείς ενδιαφέροντος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Page 69: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 69 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τίτλος έργου / σχεδίου ΣυντονιστήςΑρχικός Εγκεκριμένος

Προϋπολογισμός

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διαχειριστική Αρχή Τομείς ενδιαφέροντος

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μία κοινωνία

ίσων ευκαιριών ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - Τοπική Ανάπτυξη

και Απασχόληση στη Θεσσαλονίκη

Πολιτισμός: Η Δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

στη Θεσσαλονίκη

Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων

επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη

Τουρισμός Πόλης - Απασχόληση στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης πρώην χρηστών ουσιών

στην αγορά εργασίας του Ν.Θεσσαλονίκης

Ημερήσια Φροντίδα Ηλικιωμένων

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών-Κ.Δ.Α.Π.-Β

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών-

Κ.Δ.Α.Π.-Ε

Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών-

Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α.

Βοήθεια στο Σπίτι

Ενίσχυση της κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης

ΕΕΤΑΑ, Ανάδοχος Δήμος Θεσσαλονίκης

ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ

ΠΛΑΤΩΝ Σύμβουλοι Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Α.Ε.

ΚΕΚ ΣΕΒΕ-ΣΒΕ-ΔΕΘ

K.E.K. I.DE.A. Ε.Π.Ε.

Οργανισμός Τουρισμού

Θεσσαλονίκης

Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

Κ.Ε.ΔΗ.Θ.

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

1 050 798.00

1 360 000.00

380 000.00

380 000.00

380 000.00

355 000.00

530 000.00

237 900.00

71 400.00

99 400.00

406 000.00

3 292 682.10

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕ-

ΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΕΤΑΑ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-ναμικού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-ναμικού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-ναμικού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-μικού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-ναμικού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-ναμικού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυνα-μικού ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΕΤΑΑ

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-ναμικού ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΕΤΑΑ

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-ναμικού ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΕΤΑΑ

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-ναμικού ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΕΤΑΑ

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-ναμικού ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΕΤΑΑ

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυ-ναμικού ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κοινωνική πολιτική

Κοινωνική πολιτική

Απασχόληση

Απασχόληση

Απασχόληση

Απασχόληση

Απασχόληση

Κοινωνική Πολιτική

Κοινωνική Πολιτική

Κοινωνική Πολιτική

Κοινωνική Πολιτική

Κοινωνική Πολιτική

Απασχόληση

14.

Page 70: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

70 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

Easytrip: GR-BG e-mobility solutions

Rail Hub Cities for South East

Europe

Energy Vision 2020 for South East European

Cities ENVISION 2020

Recycling of organic waste and green

entrepreneurship in the urban web to secure public health - (SAFE WASTECYCLE) Ανα-κύκλωση οργανικών

αποβλήτων και ανάπτυξη πράσινης επιχειρηματι-

κότητας στον αστικό ιστό για τη διασφάλιση της

δημόσιας υγείας

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής

Εδαφικής Συνεργασίας

INTERREG Ελλάδα- Βουλγαρία

Πρόγραμμα Νοτιανατολικής

Ευρώπης SOUTH EAST EUROPE

Πρόγραμμα Νοτιανατολικής

Ευρώπης SOUTH EAST EUROPE

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής

Εδαφικής Συνεργασίας

INTERREGΕλλάδα - FYROM

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων στόχου

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ-γασία» INTERREG ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

JOINT TECHNICAL SECRETARIAT

BUDAPEST

JOINT TECHNICAL SECRETARIAT

BUDAPEST

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής

Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - FYROM ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αστικός σχεδιασμός και δίκτυα

Αστικός σχεδιασμός και δίκτυα

Αστικός σχεδιασμός και δίκτυα

Ανακύκλωση

1 400 000.00

4 000 000.00

1,395,080.00

800 000.00

71 540.00

139 500.00

143,830.00

400 000.00

Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου

Έρευνας και Τεχνολογικής

Ανάπτυξης

ITALY: Province

of Bologna

BULGARIA : Sofia

Municipality

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

BULGARIA : Municipality of Bansco,

Municipality of Zladograd, ΕΛΛΑΔΑ: Δήμος Καβάλας, Δήμος Σερρών, Δήμος Θέρμης, ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών

ITALY: Institute for Transport and Logistics Foundation Central European Initiative - AUSTRIA: -

AustriaTech - Railway Infrastructure Services Company (SCHIG mbH) SLOVAKIA: - Railway Company Slovakia - Ministry of transport,

construction and regional development - City of Bratislava

HUNGARY: KTI Institute for Transport Sciences GREECE:

TRAINOSE S.A. - MUNICIPALITY OF THESSALONIKI - CENTER

FOR RESEARCH & TECHNOLOGY HELLAS, HELLENIC INSTITUTE OF TRANSPORT -BULGARIA: Sofia Municipality - Holding Bulgarian

State Railways SLOVENIA: Regional Development Agency of Ljubljana

Urban Region -Ministry of Transport Republic of Slovenia CROATIA: HŽ Passenger Transport, ROMANIA:

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

BULGARIA : Sofia Municipality, Applied Research and

Communications Fund, Sofia Energy Agency, ROMANIA : Bucharest-

llfov Regional Development Agency, Energy Agency of

Podravje, SLOVENIA: Institution for sustainable energy use GREECE Municipality of Thessaloniki, ITALY Municipality of Fermo, Municipality of Potenza, CROATIA City of Zagreb,

GERMANY City of Hannover Climate Protection Unit

ΕΛΛΑΔΑ : ΑΠΘ - Τμήμα Γεωπονίας FYROM :

Municipality of Strunga

Τίτλος έργου / σχεδίου

Συνολικός Προϋπολογισμός

Σχεδίου

Εγκεκριμμένος Προϋπολογισμός

Δ.Θ

Συντονιστής φορέας Σχεδίου

Εταίροι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαχειριστική Αρχή

Τομείς Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Page 71: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 71 / 72

/ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τίτλος έργου / σχεδίου

Συνολικός Προϋπολογισμός

Σχεδίου

Εγκεκριμμένος Προϋπολογισμός

Δ.Θ

Συντονιστής φορέας Σχεδίου

Εταίροι Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαχειριστική Αρχή

Τομείς Ενδιαφέροντος

INTEGRATED COASTAL

MONITORING OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN SEA REGION AND THE WAYS OF THEIR

SOLUTION_ICME

Integrated Green Cities-InGreen

Ci-B2-1.1

Ευρωπαϊκό Πρόγραμ-μα: Νεολαία σε δράση

Σχέδιο «Ensa-Y»

1 070 000.00

975 043.00

119 224.00

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TURKEY: Karadeniz technical university Trabzon, GEORGIA:

Union “Science and Energetics”, Tsibilisi, ARMENIA: Union Yerevan

State University of Architecture and construction

ΕΛΛΑΔΑ : Δήμος Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ-ΔΟΣ/ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-ΔΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙ-ΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ BULGARIA : MUNICIPALITY OF

HASCOVO

402 890.00

785 803.00

19 500.00

Πρόγραμμα Συ-νεργασίας χωρών λεκάνης της Μαύ-

ρης Θάλασσας: Black Sea

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής

Εδαφικής Συνεργασίας

INTERREG Ελλάδα- Βουλγαρία

Youth in Action

Περιβάλλον και ελεύθεροι

χώροι

Περιβάλλον και ελεύθεροι

χώροι

Νεότητα- Εθελοντισμός

JOINT TECHNICAL SECRETARIAT

BUCUREST

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρι-σης Προγραμμάτων στόχου

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» INTERREG

ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ-ΤΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕACA/16/10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ EΣΠA YΠOBΛHΘENTA

Ανάδειξη Ανατολικού Πολιτιστικού Άξονα - Περιοχή Πάρκου ΧΑΝΘ

Ανέγερση - Εξοπλισμός κτιρίου Κοινωνικής Πρόνοιας για τη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στη Δημοτική

Κοινότητα ΤριανδρίαςΙατρική Δημοτική δικτύωση πρωτοβάθμιας

φροντίδας ΥγείαςΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας

στο Εκπαιδευτικό Συγκρότημα ΕυκλείδηΕνεργειακή αναβάθμιση 87ου Δημοτικού ΣχολείουΕνεργειακή αναβάθμιση 101ου Δημοτικού Σχολείου

Ενεργειακή αναβάθμιση 8ου Γυμνασίου & Γενικού ΛυκείουΕνεργειακή αναβάθμιση 64ου Δημοτικού Σχολείου

ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Πράσινο Δώμα στο 26ο ΓυμνάσιοΠράσινο Δώμα στο 3ο Γυμνάσιο-Λύκειο Χαριλάου

Πράσινο Δώμα στο Βαφοπούλειο Πνευματικό ΚέντροΠράσινο Δώμα στο Βρεφονηπιακό

και Παιδικό Σταθμό «Φωκά»Πράσινο Δώμα στο 1ο Λύκειο Χαριλάου- 30ο ΓΕΛ

Πράσινο Δώμα στο 32ο Νηπιαγωγείο - 53ο Δημοτικό ΣχολείοΠράσινο Δώμα στο 13ο Δημοτικό Σχολείο-

9ο/15ο ΝηπιαγωγείοΠράσινο Δώμα στο 14ο Νηπιαγωγείο - 11ο Δημοτικό Σχολείο

Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα e-thess-admin reform

1 200 000.00

1 888 178.60

1 472 272.00

3 113 846.83

1 417 888.37

474 598.27394 359.65450 198.73396 801.81

2 139 075.93

500 852.16398 085.7683 512.00

152 095.65

346 823.10195 994.35

260 680.65

201 032.26

4 172 596.65

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης

2007-2013Ανάπτυξη Ανθρώπινου

ΔυναμικούΠεριβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιβάλλον & Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριβάλλον & Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριβάλλον & Αειφόρος ΑνάπτυξηΠεριβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη

Περιβάλλον & Αειφόρο Ανάπτυξη

Περιβάλλον & Αειφόρο ΑνάπτυξηΠεριβάλλον & Αειφόρο ΑνάπτυξηΠεριβάλλον & Αειφόρο ΑνάπτυξηΠεριβάλλον & Αειφόρο Ανάπτυξη

Περιβάλλον & Αειφόρο ΑνάπτυξηΠεριβάλλον & Αειφόρο ΑνάπτυξηΠεριβάλλον & Αειφόρο Ανάπτυξη

Περιβάλλον & Αειφόρο Ανάπτυξη

Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013

ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

ΕΥΔ ΠΚΜ

Υπουργείο Υγείας

ΕΠΠΕΡΑΑ

ΕΠΠΕΡΑΑ

ΕΠΠΕΡΑΑΕΠΠΕΡΑΑΕΠΠΕΡΑΑΕΠΠΕΡΑΑ

ΚΑΠΕ ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης με εκχώρηση από

το Επιχ. Πρόγρ. «Περιβάλλον»

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Διοικητικής

Μεταρρύθμισης

Αστικές αναπλάσεις

Υγεία- υποδομές

Υγεία- υποδομές

Περιβάλλον, ενέργεια, αειφορία

Περιβάλλον, ενέργεια, αειφορία

Ανακύκλωση

Τίτλος έργου / σχεδίου Προϋπολογισμός Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενδιάμεση

Διαχειριστική Αρχή Τομείς ενδιαφέροντος

14.

Page 72: Δήμος Θεσσαλονίκης, Απολογισμός 2012

72 / 72 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ YΠOBΛHΘENTA

Led to Mediterranean Cities & Led2Med

Management if Irganic Waste ub Culinary Businesses

Production of High Quality Compost from Biodegradable Household Wast-LOWASTEΕξισορρόπηση της προσφοράς και της ζήτησης

δεξιοτήτων στο δήμο Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Κεντρικής

Μακεδονίας

500 000.00

3 000 000.00

2 000 000.00

1 700 000 € 350 000 €

Περιφέρεια Σαρδηνίας στην Ιταλία

Υπηρεσία Διαχείρησης Προγραμμάτων

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας

Πρόγραμμα Enpi Cross-Border Cooperation in

the Mediterranean Enpi Cbc Med

Διακρατικό Πρόγραμμα ECO-INNOVATION

Διακρατικό Πρόγραμμα LIFE+ 2012

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας

Ελλάδα- Βουλγαρία

Τομέας Αστικού Σχεδιασμού

Καθαριότητα

Καθαριότητα

Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

Τίτλος έργου / σχεδίου Προϋπολογισμός Εγκεκριμμένος Προϋπολογισμος Δ.Θ

Διαχειριστική Αρχή

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τομείς

ενδιαφέροντος

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ