±ƒ‡±»¹½­‚...

download  ±ƒ‡±»¹½­‚  ƒ†­‚ 2012

of 18

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  235
 • download

  9

Embed Size (px)

description

Πασχαλινές Προσφορές 2012

Transcript of  ±ƒ‡±»¹½­‚...

 • BAEI A YrnN CAPTAINS: ME THN ArDPA 1 BAHI l!Wpo IV~ EAOMAI 400ml

  ASTIR IOKOMTENIO AYro 140gr "SPIDERMAN" +llWpo

  APOMATIKO PEIOIAK. 25tEIJ ~AOPA APOMATA

  BAEI AYrDN ANA TOAH ~AOPA XPOMATA

  ASTIR IOKOMTENIO Avro 160gr "HELLO KITTY" +llWpo

  nAD

 • .. ~.~ .. . ......

  nAPA60IlAKO TIOYPEKl nAEIOY6A 450gr

  TIOYPEKI nOAITIKO (-0,40) KAPAMOAEfKOI 450gr

  llfl MAPMEMAA NONA500gr

  XOPlATIKEI PYfANIEI ~~~~:~~ nAnA6onovAov "1:1!11..-~ (-0,30)

  LAY'S 120gr (2+1 &.i>po)

  TIOYPEKI 7DAYS 400gr

  nAIXMINO TIOYPEKI nAnnAI MEAYfO 450g

  flANNIOTIKO MnAKAABA6AKI - KATAI

 • KPITIINIA nAnnAI SOOgr (ITAPENIA-OAIKH!)

  PYr AN IE! ELITE !ITOY (3+1llWpo)

  NOYNOY

  KAE! MA KA TIIA 200gr

  PYr AN IE! ELITE !IKMH! (3+1llWpo)

  NOYNOY EBAnOPE LIGHT 8x410gr (-1)

  KA~EL DOUWE EGBERTS 1/\TPOY

  EKnTOrH

  -~ -20%

 • EMIOAAI:J.O EXTRA nAP0ENO ENO!I! nEZON Sit

  ' EMIOAAI:J.O MINEPBA KMITIKOSit (-2)

  -

  W&l Agnoo184J'

  Agnno

  PYZI INO 1 kgr + l!Wpo IV l1J KPHTH! rH

  ' MAKAPONIA & nAITEI LAGRANDE -EAOMA! SOOgr

  A!OAIA METPIA AGRINO SOOgr

  HAIEMIO MINEPBA 21t

  MEYPI riA TIOYPEKI MMTINH 1kgr + l!Wpo MEYPI r.o.x. 1Kgr

  ' MEYPIMYAOI KAnMNWi 3kgr (2+1 l!Wpo)

  '

  PUMMARO PASSATA SOOgr ME KAnAKI (2+1llWpo)

  '

  YTINH 400gr 2Tj.l +llWpo PUMMARO 4JIAOKOMMENO 400gr

  APINAn 3T1J (-0,85)

  PVZI KAPOAINA !E 1 kgr + l!Wpo BONET SOOgr

  '

  MOYITAPM EAOMA! (AnMH-niKANTIKH) SOOgr

  ,,')'Lj;. ..

  I

  YTINH 800gr + l!Wpo PUMMARO 4JIAOKOMMENO 400gr

  MEYPIMYAOI Ar. rEOPriOY 2T1J (-1)

  KYBOI KNORR 61t (2+1llWpo)

  HELLMANN'S !KOYHZY 560gr 2Tj.l (TO 20 OTil IJIOri TIIJri)

  TAXINI ME MEAl OAYMnO! BAZO 300gr

 • XENIA KMAMnOKI 340gr (2+1ll.Wpo)

  '

  '

  XION EniTPAnEZIO 400gr(2+1 ll.Wpo)

  '

  '

  ~if ~ , lei:Wi

  '

  AAATI PEA 500gr(2+1 ll.Wpo)

  "" " MAXAEnl KA Til A AK. 10gr

  '

  PVZI KAPOAINA OMErA 500gr (2+1ll.Wpo)

  mnEPIA KOKKINH 4JHTH AT AANTA 450gr

  '

  '

  MOPAT MAriA Bgr (1 +1 ll.Wpo)

  HEINZ MOYITAPM AnMH+ ll.Wpo KETIAn 342gr

  KETIAn 342gr HEINZ MOYITAPM niKANTIKH + fl.Wpo KETIAn 342gr

  AAATI nEPAA ULTRA400gr (2+1ll.Wpo)

  BANIA lA KAIETINA CAPTAIN'S + ll.Wpo AMMONIA 30gr

 • AANAPAI 0PA4JMO POllEAA . 650gr +&ilpo nATATEI 750gr

  r AOIIA IAETO AANAPAI . rAP~ 680gr + &ilpo 500gr

  KAMIMANHI WYniA OAOKAHPH KA0APIIMENH

  AANAPAI BAKMAOI IMM/NOI . (-1) tO KtAO

  KAMIMANHI KAAAMAPI KOMMENO KA0APIIMENO

  MnAPMnA-ITA0HI InANAKOPVZO 1kgr

  TONOIAAA TEI TRATA 160gr (2+1&ilpo)

  AANAPAI WYniA I.AETO 680gr + &ilpo InANAKI 450gr

  ZVMH THI riAriAI KANAKI 750gr

  MnAPMnA-ITA0HI APAKAI AM POI 1 kgr

  KIXI TA4JI InANAKI NHITIIIMO 1 kgr +

  . POAOTYPI ~~AATOMIKO 630gr

 • YANTHI rMonovM KAnNIITHTo KlAO

  COMB! IAIKO nAPIZA & TYPI GOUDA

  ~-:tA:~j

  MnOYTAKIA MIMIKOI 650gr

  EAOMAI nAPIZA mST IE ETEI 190gr

  Komnov AO Nona 'X'fMA NITIIAKOI TO KlAO

  :~~J ii&i EN f./I.AA.bJ nAPIZA mST

  ndtt.N tO KlA6

  NIKAI MOIXAPI IBI

  ~!MP AOYKANIKA

  EAOMAI rMOnOYM KAnNIITH IE ETEI 190gr

  XOPIATIKA NIKAI MOIXAPIIIA 340gr

  KOTOnOYAO No no IYNET AIPIIMOY APT AI TO KlAO

  nAPIZAKI EAOMAI 400gr

  EAOMAI AOYKANIKA XOPIATIKA KAnNIITA 380gr

  '

  AOYKANIKA XOPIATIKA APrYPAKH TO KlAO AOYKANIKA

  XOPIATIKA NAKAI TO KlAO

  COMB! 0-3% IAETO rMOnOYAAI &EDAM

  EAOMAI OMOnMTH XOIPINH IE ETEI 190gr

  MnPIZOAEI XOIPINEI NTOniEI TO KlAO

 • rtAOYPTI nPOBEIO nAPMOIIAKO OAYMnOI 6,6%

  t~l ..__,.=-=-

  LURPAK BOYTYPO 125gr (1 +1 TO 20 01:11 IJIO~ TIIJ~)

  XOPIATIKO HMIIKAHPO OAYMnOI 450grZAPI

  El:.EIMA VITAL TO KIAO

  ITA nPOBEIA NOYIIAI TO KIAO

  ArNorAM ~nAOIA TPAPIIMENO 1ft

  ITA OAYMnOI (n.o .n.) TAnEP 400gr

  BOYTYPO ArEAMOI OAYMnOI 250gr

  ArNO rtAOYPTI ITPArrtiTO 1kgr 10"..6 (-1)

  IABOf A lOME NO BOYTYPO BAZO 300gr

  MEBrM SALAD TO KIAO AY0ENTIKO

  AEYKOTYPI TAnEP 400gr

  KOAIOI TOSTI NO ITEI 200gr

  KEMOrPABIEPA HnEIPOY KAPMHI TO KIAO

  KEMOTYPI nPOBEIO ABPAMOYAH TO KIAO

  MILNER KEMI-PANTZOM TO KIAO

  rtAOYPTI ITPArrtiTO 1 0"..6 2x200gr APMA NOT AI

  ~ IS KAIEPI (n.o.n.) EMUONAI MntZIOI TO KIAO

  nAPMOIIAKO rtAOYPTI nPOBEIO XA TZHI 320gr

  , .. &Ill nPOBEIO KOAIOI TO KIAO

  IAMTEI EUROSAL TZATZIKI

  .Ai XYMA TO KIAO

  ._ HMIIKAHPO

  ..._ no A YKAITPOY (_.. KOAIOI TO KIAO

  ~~

  ~ .. ~ ~,ll!~"tt"i~ IAMTEI EUROSAL POIIKHXYMA TO KIAO

  IAM TEI EUROSAL TYPOIAMTA XYMA TO KIAO

  ITAArNO TAnEP 400gr

  XOPIATIKO OAYMnm: EMPY 12% TAnEP 400gr

  LURPAK BOYTYPO 250gr (1 +1 TO 2o 01:11

  IJIO~ TIIJ~)

  rtAOYPTI Ar~NO 4% 2x200gr APMA NOT AI

 • IAMAPINA YIIKO METAMIKO NEPO (6x1,5lt)

  MnYPA BUD IAAH 300cc (3+1 tJWpo)

  $ -

  MnYPA BERLIN KOYTI330cc (6TEIJ+6TEIJ flWpo)

  FANTA 1,51t

  1,51t (-1)

  COCA-COLA 2x1,5lt

  -~ , .2 J;llpO

  ,. & COCA-COLA J;ll

  TTEpiEX.

  MnYPA STELLA ARTOIS KOYTI 330cc (5+1 tJWpo)

  6+2llWpo

  EniTPAnEZIO YIIKO NEPO NHPON (6x1 ,5lt)

  MnYPA FIX IAAH 500ml (3+1 tJWpo) (nEptEX.)

  1 .. alliWi KPAII TIANTAAH 0EI/KOI 750ml

  K pm1 -- .

  KOPnH YI. MET. NEPO (6x1 ,51t)

  MnYPA FIX KOYTI (6x330ml) (-1)

  KPAII TIANTAAH AOIIBOI AEYKO 750ml (1 +1 l!Wpo)

 • KPAII TIANTMH CARAMELO AEYKO 750ml

  KPAIIINO IABBATIANO 750ml (1 +1 &.;jpo)

  KPAII DOMINO AEYKO 750ml (1 +1 &.;jpo)

  KPAII BAIMBANOY Sit (AEYKO-PETIINA) TTEplEX.

  -

  KPAIIINO MOD

 • APOAOYTPA ELOGEN 11t .61AOPA APOMATA

  APOAOYTPO PALMOLIVE 750ml (1 +1 llWpo)

  O~ONTOKPEMA AIM COMPLETE 75ml

  O~ONTOKPEMH AQUAFRESH

  (1 +1 llWpo)

  (1 +1llWpo)

  LISTERINE 500ml + 250ml llWpo

  MHAIIH nPOICDOPA

  ayapa~ovra~ OOoVTOKpt~O 1\ OTO~OTlKO Oto~u~o Colgate Total Pro-Gum Health

  -

  APOAOYTPA FA 750ml (1 +1llWpo)

  O~ONTOKPEMA COLGATE TRIPLE ACTION 75ml (1 +1llWpo)

  IAMnOYAN ORlENE 400ml + CONDITIONER llWpo

  O~ONTOKPEMA COLGATE UPAC 75ml (1 +1llWpo)

  APOAOYTPO BADEDAS 750ml (1 +1llWpo)

  ~ ~ APOAOYTPA-IAMnOYAN LPM

  (1 +1 llWpo)

  APOAOYTPO PAPOYTSANIS MUSK 500ml (1+1llWpo)

  GELS TAFT KLcullTE

  -35%

 • KPAII TIANTAAH CARAMELO AEYKO 750ml

  KPAII

  KPAIIINO !ABBA TIANO 750ml (1+1l!Wpo)

  DOMINO AEYKO 750ml (1+1llWpo)

  KPAII B~BANOY Slt (AEYKO-PETilNA) lTEplEX.

  -

  ANAYJYKTIKA - KPAIIA - DOTA

  KPAiliNO MOD

 • APOAOYTPA ELOGEN 1lt ~AOPA APOMATA

  ,Qwm NTOYI PALMOLIVE 250m I

  APOAOYTPO PALMOLIVE 750ml (1 +1 t.Wpo)

  (1+1 t.Wpo) n~

  OAONTOKPEME! AQUAFRESH (1 +1 t.Wpo)

  ' =

  OAONTOKPEMA AIM COMPLETE 75ml (1 +1 t.Wpo)

  APOAOYTPA FA 750ml (1 +1 f.Wpo)

  ...... 31/05/2012

  ----

  mllll n 1111 t II "'"llt8i/lt

  0.60NTOKPEMA COLGATE TRIPLE ACTION 75ml (1 +1 t.Wpo)

  LAMnOYAN ORlENE 400ml + CONDITIONER t.Wpo

  OAONTOKPEMA COLGATE UPAC 75ml (1 +1 t.Wpo)

  ~12,49 i\~ i APOAOYTPO BADEDAS 750ml (1 +1 t.Wpo) ~ APOAOYTPA-

  LAMnOYAN LPM (1 +1 t.Wpo)

  APOAOYTPO PAPOYTSANIS MUSK 500ml (1 +1 f.Wpo)

  GELS TAFT KtPll l:TE

  -35%

 • .... 1.:.......-~

  I

  " ---'

  POAO YrEIAI SCONTO Bn:IJ 160gr

  !!II KOVZINAI ELITE 2q>.

  , AEYKO

  MOPOnETIETEI BABYCARE 72TEIJ. (-5)

  POAOYrEIAI SCONTO 12TEIJ 160gr

  IEPBIETEI ALWAYS SIMPLY FITS

  YrPA MANTHMKIA WET-HANKIES (2+2ll.Wpo)

  -clun;

  SEPTONA OTOKA0APIITEI 200tE1J. (1 +1llWpo)

  KAAION DIANA " FLERT STRETCH

  15D

  POAOYrEIAI ELITE PREMIUM )q>. 8TEIJ

  IEPBIETEI EVERYDAY ULTRA PLUS FRESH 1 OTEIJ

  OTOKA0APIITEI TIPERS 200T + 100T ll.Wpo

  KAAION DIANA OTTIMA VD 15D

  XAPTOnETIETEI KAPOSCONTO 75q>. 33x33

 • '

  EYPHKA MAll.AAIAI. 21t + 1lt l!Wpo

  ~ OIIOillllfo_..,....,... Azu StnJCMMa .....,.......,...

  .............. ~A.-..u.c.,...Al.U~~ ...... ~,~ AIU'~AW ............ AW:~AlAII~Al.,.._. ...

  -==--UM FAIRY FAIRY

  TAMnAETE! nAYNTHPIOY niATON

  XAOPINH KLINEX 2x1250ml (to 2o

  CITI11-Jl0~ tl~J~)

  Wti NEOMATYrPO nAYNTHPIOY 60IJE~.

  '

  IKONH nAYNTHPIOY FRESH & CLEAN

  671-JE~. + 331-JE~. l!Wpo

  Dixan lfXflti DIXAN

  66701JE~. IKONH

  '

  FAIRY niATON PLATINUM 650ml

  NEOMAT MAMKTIKO 5lt

  YrPAniATON PLANET 625ml

  '

  PALMOLIVE niA TON 2x500ml (to 2o crr11

  1-JlO~ tli-J~)

  ~ ,,. ~ :,we&la

  FAIRY niATON \fAIR PLATINUM 450ml

  SOUPLINE 2lt + 1lt &l>po

  Mtmvavcp6

  Ayopo~;ovroc; 1 onoto6rinorE AZAX Fete des Fleurs ri Fabuloso 1000ml

  0

  CDli.Gt..ff.LMOLM lMnONII li.UI.LLI.l. ......__

  mii'IOIAIAITIIMol~...-.. ~--c..-,...,.

  ;";)oor2o12 g l,l!~liJOOJ,

 • IOYrrAPIITPA VILEDA (1+1 l!Wpo)

  MANTAMKI Cl>INO nr AI nMITIKO 30tEIJ

  uu wlt-1 I .NUBA~~!!!!~H _ .. _,...._ ... _ .. _.

  nOTHPI

  BOSS NAC!>0MINH J IE 6HKH 80gr

  IKOPOKTONO ARISTA8gr (2+1 l!Wpo)

  ~ lflifi ~-- t KATIAPOM No

  26

  XPOMA TIITH BAIH 6JAOPA IXE61A tEIJ

  WITrEXNo3 (-0,40) MOYMINOXAPTO

  EAOMAI1D!J

  KPEMAITPA Cl>INO nEPIITPEOMENH 3tEIJ

  AROXOL IKOPOKTONA Cl>AKEMKIA (2+26Wpo)

  IAKOYM AnOPPIMA TON EAOMAirlrAI 70x95

  RAID IKOPOKTONA G