Ιανουάριος 2012

8
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΩΝ ΤΩΝ ΟΤΕ ΟΤΕ τακτική ενηµερωτική έκδοση της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, http://www.eete-ote.gr, e-mail:[email protected] αρ.φύλλου:1, Ιανουάριος 2012 ερχόµαστε πιο κοντά στην Ένωσή µας στεκόµαστε αλληλέγγυοι σε κάθε δοκιµαζόµενο συνάδελφο ηλεκτρονική έκδοση Κανένας µόνος Κανένας µόνος του στην κρίση ! του στην κρίση ! ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΙ ΕΝΑ ΒΑΠΟΡΙ ΦΟΡΟΙ… ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΤΟ 2012 Η ΕΕΤΕ - ΟΤΕ κοντά στα µέλη της ∆ραµατική συρρίκνωση θα υποστούν τα εισοδή- µατά µας το 2012 καθώς, πέρα από τους έκτακτους φόρους σε εισοδήµατα και ακίνητα, την αύξηση της φορολογίας λόγω της µείωσης του αφορολόγητου και τον περιορισµό των φοροαπαλλαγών, θα αρχί- σει να ισχύει και η ΕΣΣΕ 2012 – 2014 µε τις γνω- στές περικοπές αλλά και η διαδικασία της παρα- κράτησης για την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης. Το 2010 και το 2011, βιώσαµε τις συνέπειες από τη µανία επιβο- λής νέων έµµε- σων φόρων. Η αύξηση του ΦΠΑ στο 13% και 23%, η εκτόξευ- ση του φόρου στη βενζίνη και το πετρέλαιο, η µετάταξη προϊό- ντων από το χαµηλό στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ και η αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης ήρθαν για να µείνουν. Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν και οι άµεσοι φόροι όπως τα αυξηµένα τέλη κυκλοφορίας, την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα του 2010, το ΕΤΑΚ αλλά και το Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων κτισµάτων µέσω του λο- γαριασµού της ∆ΕΗ. Τα παραπάνω µείωσαν το διαθέσιµο εισόδηµά µας ενώ τα δύο αυτά χρόνια (2010 και 2011) οι µισθοί µας έµειναν «παγωµένοι» στα επίπεδα του 2009 και µε τις µονοµερείς απο- φάσεις της ∆ιοίκησης αρκετοί συνάδελφοι υπέστη- σαν επιπλέον σηµαντική απώλεια εισοδήµατος. Το 2012 θα ξεκινήσει µε περικοπή των αποδοχών µας (βασικός µισθός και χρονοεπίδοµα) κατά 12% όπως προβλέπει η ΕΣΣΕ 2012 - 2014. Ταυτόχρονα θα διαπιστώσουµε ότι ψαλιδίζονται οι καθαροί µι- σθοί µας λόγω µείωσης του αφορολογήτου (θα πα- ρακρατείτε µεγαλύτερος φόρος µισθωτών υπηρε- σιών) και είσπραξης της εισφοράς αλληλεγγύης του 2012 µέσω των απολαβών µας. Παράλληλα εκτοξεύεται το ποσό του φόρου που θα πληρώσουµε µε το εκκαθαριστικό του 2012 (για τα εισοδήµατα του 2011 που θα εκκαθαριστούν .... => 2η σελίδα ΣΕ ΣΤΡΑΒΟ ∆ΡΟΜΟ η αναδιοργάνωση του Οργανισµού * Χαοτικές καταστάσεις * Υπερσυγκεντρωτισµό του κέ- ντρου µε αποδυνάµωση των περιφερειών * Όπως – όπως µετακίνηση προσωπικού και έργου * Και προπάντων, ανάγκη για περεταίρω εκχώρηση έργου στους εργολάβους Αυτά έφερε στην τρίµηνη εφαρ- µογή της η περιβόητη πρώτη φά- ση της αναδιοργάνωσης υπηρε- σιών του Οργανισµού. Τα µηνύµατα από όλες τις περι- φέρειες, µετά την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και τη δηµιουργία των ∆ιευθύνσεων Τεχνικής Υπο- στήριξης & Υποδοµών, ∆ιαχείρι- σης & Λειτουργίας Υπηρεσιών, Λειτουργίας ∆ικτύου & Πλατφορ- µών, είναι σχεδόν ίδια: Η πολυθρύλητη αναδιοργά- νωση, το project το οποίο ε- γκαίρως είχαµε αναδείξει πρώ- τοι ως ΕΕΤΕ, έγινε κατόπιν ε- ντολής από το Μόναχο, γιατί ....“έτσι κάνουµε εµείς στη Γερ- µανία” και µε παραγγελία “να προκύψει συγκεκριµένο ποσο- στού πλεονάζοντος προσωπι- κού”. => Ανακοίνωση της ΕΕΤΕ Κεντρ. Μακεδονίας (4η σελ.) Σε µια εποχή που βιώνουµε πρωτόγνωρες καταστάσεις, µε παραδοµένη τη κυριαρχία της χώρας και το περήφανο λαό µας ταπεινωµένο και προδο- µένο, έρµαιο των διεθνών το- κογλύφων που µε το πρόσχη- µα της κρίσης επιβουλεύονται στοιχειώδη εργασιακά και αν- θρώπινα δικαιώµατα που δυ- σκολεύουν την καθηµερινότητα και τη µάχη της επιβίωσης, έ- χουµε καθήκον και υποχρέωση απέναντι στη νέα γενιά αλλά και τις συνειδήσεις µας να αντιδρά- σουµε, ν’ αντισταθούµε να κρα- τήσουµε αναµµένο το φάρο του συνδικάτου µας χαλυβδώνο- ντας την ενότητα και την αλλη- λεγγύη µας, αλλά και κόβοντας τον οµφάλιο λώρο µε ότι σάπιο και ιδιοτελές, µε εξαρτηµένες και χειραγωγηµένες συνειδή- σεις, που µας έφτασαν ως εδώ... Το νέο 15µελές ∆.Σ. της Ένω- σής µας που προέκυψε στις πρόσφατες εκλογικές διαδικα- σίες, ανανεωµένο και αποτε- λούµενο στη συντριπτική του πλειοψηφία από νέους συνα- δέλφους, στα πλαίσια της πλη- ρέστερης ενηµέρωσης των µε- λών της Ένωσής µας, ξεκινά µε την δηµιουργία ηλεκτρονικής εφηµερίδας που θα αποστέλλε- ται σε πολύ τακτικά διαστήµατα και θα παρέχει ελεύθερο βήµα σε όλα τα µέλη µας. Έτσι λοι- πόν περιµένουµε και τη δική σας συµβολή µέσω της κατάθε- σης κειµένων, προτάσεων αλλά και της ανταλλαγής απόψεων. Νίκος Πυλαφάς

description

Ενημέρωση - Περιοδικό της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ

Transcript of Ιανουάριος 2012

Page 1: Ιανουάριος 2012

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣΟΜΙΛΟΥΟΜΙΛΟΥ

ΤΩΝΤΩΝ

ΟΤΕΟΤΕτακτική ενηµερωτική έκδοση της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, http://www.eete-ote.gr, e-mail:[email protected]

αρ.φύλλου:1, Ιανουάριος 2012

ερχόµαστε πιο κοντά στην Ένωσή µαςστεκόµαστε αλληλέγγυοι σε κάθε δοκιµαζόµενο συνάδελφο

ηλεκτρονική έκδοση

Κ α ν έ ν α ς µ ό ν ο ςΚ α ν έ ν α ς µ ό ν ο ςτ ο υ σ τ η ν κ ρ ί σ η !τ ο υ σ τ η ν κ ρ ί σ η !

ΠΠΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΠΠΗΗ ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΝΝ ΠΠΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΠΠΗΗ ΜΜΙΙΣΣΘΘΩΩΝΝ ΚΚΙΙ ΕΕΝΝΑΑ ΒΒΑΑΠΠΟΟΡΡΙΙ ΦΦΟΟΡΡΟΟΙΙ……

∆∆ΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ ΑΑΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΑΑ ΤΤΟΟΥΥ ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ ΜΜΑΑΣΣ ΤΤΟΟ 22001122

Η ΕΕΤΕ - ΟΤΕκοντά στα µέλη της

∆ραµατική συρρίκνωση θα υποστούν τα εισοδή-µατά µας το 2012 καθώς, πέρα από τους έκτακτουςφόρους σε εισοδήµατα και ακίνητα, την αύξηση τηςφορολογίας λόγω της µείωσης του αφορολόγητουκαι τον περιορισµό των φοροαπαλλαγών, θα αρχί-σει να ισχύει και η ΕΣΣΕ 2012 – 2014 µε τις γνω-στές περικοπές αλλά και η διαδικασία της παρα-κράτησης για την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης.

Το 2010 και το 2011, βιώσαµε τις συνέπειες απότη µανία επιβο-λής νέων έµµε-σων φόρων. Ηαύξηση του ΦΠΑστο 13% και23%, η εκτόξευ-ση του φόρουστη βενζίνη καιτο πετρέλαιο, ηµετάταξη προϊό-

ντων από το χαµηλό στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑκαι η αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσηςήρθαν για να µείνουν. Στα παραπάνω πρέπει να

προστεθούν και οι άµεσοι φόροι όπως τα αυξηµένατέλη κυκλοφορίας, την εισφορά αλληλεγγύης για ταεισοδήµατα του 2010, το ΕΤΑΚ αλλά και το Ειδικότέλος ηλεκτροδοτούµενων κτισµάτων µέσω του λο-γαριασµού της ∆ΕΗ. Τα παραπάνω µείωσαν τοδιαθέσιµο εισόδηµά µας ενώ τα δύο αυτά χρόνια(2010 και 2011) οι µισθοί µας έµειναν «παγωµένοι»στα επίπεδα του 2009 και µε τις µονοµερείς απο-φάσεις της ∆ιοίκησης αρκετοί συνάδελφοι υπέστη-σαν επιπλέον σηµαντική απώλεια εισοδήµατος.

Το 2012 θα ξεκινήσει µε περικοπή των αποδοχώνµας (βασικός µισθός και χρονοεπίδοµα) κατά 12%όπως προβλέπει η ΕΣΣΕ 2012 - 2014. Ταυτόχροναθα διαπιστώσουµε ότι ψαλιδίζονται οι καθαροί µι-σθοί µας λόγω µείωσης του αφορολογήτου (θα πα-ρακρατείτε µεγαλύτερος φόρος µισθωτών υπηρε-σιών) και είσπραξης της εισφοράς αλληλεγγύης του2012 µέσω των απολαβών µας.

Παράλληλα εκτοξεύεται το ποσό του φόρου πουθα πληρώσουµε µε το εκκαθαριστικό του 2012 (γιατα εισοδήµατα του 2011 που θα εκκαθαριστούν ....

=> 2η σελίδα

ΣΕ ΣΤΡΑΒΟ ∆ΡΟΜΟη αναδιοργάνωση του Οργανισµού* Χαοτικές καταστάσεις* Υπερσυγκεντρωτισµό του κέ-ντρου µε αποδυνάµωση τωνπεριφερειών* Όπως – όπως µετακίνησηπροσωπικού και έργου * Και προπάντων, ανάγκη γιαπερεταίρω εκχώρηση έργουστους εργολάβους

Αυτά έφερε στην τρίµηνη εφαρ-µογή της η περιβόητη πρώτη φά-

ση της αναδιοργάνωσης υπηρε-σιών του Οργανισµού.

Τα µηνύµατα από όλες τις περι-φέρειες, µετά την αναδιοργάνωσητων υπηρεσιών και τη δηµιουργίατων ∆ιευθύνσεων Τεχνικής Υπο-στήριξης & Υποδοµών, ∆ιαχείρι-σης & Λειτουργίας Υπηρεσιών,Λειτουργίας ∆ικτύου & Πλατφορ-µών, είναι σχεδόν ίδια:

Η πολυθρύλητη αναδιοργά-

νωση, το project το οποίο ε-γκαίρως είχαµε αναδείξει πρώ-τοι ως ΕΕΤΕ, έγινε κατόπιν ε-ντολής από το Μόναχο, γιατί....“έτσι κάνουµε εµείς στη Γερ-µανία” και µε παραγγελία “ναπροκύψει συγκεκριµένο ποσο-στού πλεονάζοντος προσωπι-κού”.

=> Ανακοίνωση της ΕΕΤΕ Κεντρ. Μακεδονίας (4η σελ.)

Σε µια εποχή που βιώνουµεπρωτόγνωρες καταστάσεις, µεπαραδοµένη τη κυριαρχία τηςχώρας και το περήφανο λαόµας ταπεινωµένο και προδο-µένο, έρµαιο των διεθνών το-κογλύφων που µε το πρόσχη-µα της κρίσης επιβουλεύονταιστοιχειώδη εργασιακά και αν-θρώπινα δικαιώµατα που δυ-σκολεύουν την καθηµερινότητακαι τη µάχη της επιβίωσης, έ-χουµε καθήκον και υποχρέωσηαπέναντι στη νέα γενιά αλλά καιτις συνειδήσεις µας να αντιδρά-σουµε, ν’ αντισταθούµε να κρα-τήσουµε αναµµένο το φάρο τουσυνδικάτου µας χαλυβδώνο-ντας την ενότητα και την αλλη-λεγγύη µας, αλλά και κόβονταςτον οµφάλιο λώρο µε ότι σάπιοκαι ιδιοτελές, µε εξαρτηµένεςκαι χειραγωγηµένες συνειδή-σεις, που µας έφτασαν ωςεδώ...

Το νέο 15µελές ∆.Σ. της Ένω-σής µας που προέκυψε στιςπρόσφατες εκλογικές διαδικα-σίες, ανανεωµένο και αποτε-λούµενο στη συντριπτική τουπλειοψηφία από νέους συνα-δέλφους, στα πλαίσια της πλη-ρέστερης ενηµέρωσης των µε-λών της Ένωσής µας, ξεκινά µετην δηµιουργία ηλεκτρονικήςεφηµερίδας που θα αποστέλλε-ται σε πολύ τακτικά διαστήµατακαι θα παρέχει ελεύθερο βήµασε όλα τα µέλη µας. Έτσι λοι-πόν περιµένουµε και τη δικήσας συµβολή µέσω της κατάθε-σης κειµένων, προτάσεων αλλάκαι της ανταλλαγής απόψεων.

Νίκος Πυλαφάς

Page 2: Ιανουάριος 2012

...συνέχεια από την 1η σελίδα....µε αφορολόγητο τα 5.000 ευρώ) αλλά καιλόγω της ενίσχυσης των τεκµηρίων, της κα-τάργησης της έκπτωσης για τις αποδείξεις, τηςµείωσης των φοροαπαλλαγών αλλά και τηςεφαρµογής νέας φορολογικής κλίµακας.Μέσω του εκκαθαριστικού της επόµενης χρο-νιάς, θα πληρώσουµε και την εισφορά αλλη-λεγγύης για τα εισοδήµατα του 2011.

Μέσα στο 2012 θα κληθούµε επίσης να πλη-ρώσουµε το Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενωνκτισµάτων και µάλιστα αυξηµένο λόγω τηςεπικείµενης αύξησης των αντικειµενικών

αξιών των ακινήτων, το ΕΤΑΚ του 2009 (όσοιδεν το έχουν πληρώσει ήδη) καθώς και τοΦόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2010 και 2011για όσους έχουν ακίνητα αντικειµενικής αξίαςπάνω των 200.000 ευρώ. ∆εν αποκλείονταιβέβαια και πρόσθετα µέτρα λόγω τρόικας καιµνηµονίων…

Στις παραπάνω δαπάνες που µειώνουνδραµατικά το διαθέσιµο εισόδηµά µας θαπρέπει να συνυπολογίσουµε την αύξηση τωντιµολογίων των ∆ΕΚΟ (∆ΕΗ, Φυσικό αέριο,εισιτήρια συγκοινωνιών) και των ανατιµή-σεων στα βασικά είδη διαβίωσης (τρόφιµα,

καύσιµα κλπ).Σύµφωνα µε τα παραπάνω η απώλεια διαθέ-σιµου εισοδήµατος το 2012 εκτιµάται ότι θαείναι της τάξεως του 35 µε 40% σε σχέση µεαυτό του 2009 και αυτή είναι και η απόλυτη(αριθµητικά) απάντησή µας σε όσους ισχυρί-ζονται ότι «φτηνά τη βγάλαµε»…

∆∆ΡΡΑΑΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ ΑΑΠΠΩΩΛΛΕΕΙΙΑΑ ΤΤΟΟΥΥ ΕΕΙΙΣΣΟΟ∆∆ΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ ΜΜΑΑΣΣ ΤΤΟΟ 22001122

Στον ίδιο συνάδελφο θα αναλογούσε Φόρος Μι-σθωτών Υπηρεσιών για τα εισοδήµατα του 2011(µε βάση τη φορολογική κλίµακα που ίσχυε το2010) 6667 € ποσό που θα µειωνόταν σηµαντικάαπό τη ρύθµιση για τις αποδείξεις που ίσχυε και κα-ταργήθηκε καθώς και τις φοροαπαλλαγές πουτυχόν είχε (ιατροφαρµακευτικές, ασφάλεια ζωής,ενοίκιο παιδιού που σπουδάζει κλπ).

Στον ίδιο συνάδελφο αναλογεί Φόρος ΜισθωτώνΥπηρεσιών για τα εισοδήµατα του 2011 (µε βάσητη φορολογική κλίµακα που θα ισχύσει το 2012)7524 € ποσό που δεν θα µειωθεί σηµαντικά απόαποδείξεις και φοροαπαλλαγές λόγω κατάργησήςτους.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟ ΑΛΗΘΕΣ…Παράδειγµα ετήσιων απωλειών εισοδήµατος λόγωεφαρµογής της ΣΣΕ 2012 - 2014 συναδέλφου Τ.Ε. κατη-γορίας, κλάδου Τ που έχει προσληφθεί το 1984 στον

ΟΤΕ, έγγαµο που δεν τον επιβαρύνουν παιδιά:

Ο συνάδελφος επίσης (όπως όλοιµας) θα κληθεί να πληρώσει περίπου724 € εισφορά αλληλεγγύης για τα ει-σοδήµατα του 2011 και άλλα τόσα πε-ρίπου για την ίδια αιτία τµηµατικά µεπαρακράτηση από το µισθό του το2012. Σύνολο δηλαδή για εισφορά αλ-ληλεγγύης το 2012 1400 €.

Αν δεχτούµε ότι ο εν λόγω συνάδελ-φος κατοικεί σε δικό του σπίτι 70 τ.µ.µέσης αντικειµενικής αξίας θα κληθείεντός του 2012 να πληρώσει 420 € ει-δικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων κτι-σµάτων µέσω του λογαριασµού της∆ΕΗ.

Αν αθροίσουµε µόνο τις επιβαρύν-σεις του παραδείγµατός µας θα κατα-λήξουµε στο συµπέρασµα ότι οσυνάδελφος θα υποστεί µια µείωσητου διαθέσιµου εισοδήµατός του τηςτάξεως του 23%...

Αν λογαριάσουµε και όλα τα υπό-λοιπα που αναφέρουµε στην αρχή τουάρθρου θα καταλήξουµε όλοι µαζί στοίδιο θλιβερό συµπέρασµα… Τουλάχιστον στο ζήτηµα της ΣΣΕ 2012– 2014 η ΕΕΤΕ-ΟΤΕ οµόφωνα δεν υιο-θέτησε το «σφάξε µε αγά µου ν΄αγιάσω» και οι συνάδελφοι µας δικαί-ωσαν στις εκλογές της Ένωσής µας.

Page 3: Ιανουάριος 2012

ΤΤαα ννέέαα όόρργγαανναα ττηηςς ΕΕΕΕΤΤΕΕ--ΟΟΤΤΕΕΕΕΕΕΤΤΕΕ--ΟΟΤΤΕΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΠρόεδροςΝίκος Πυλαφάς

Γ. ΓραµµατέαςΑνδρέας Κυτέας

ΑντιπρόεδροςΓιώργος Θεοχάρης

Αν.Γ. Γραµµατέας:Σταύρος Μηλιώνης

Γρ. Οικονοµικού:Θοδωρής Φιλόσοφος

Γρ. Οργανωτικού:Ζαφείρης Φωτιάδης

Γρ.Τύπου & ∆ηµοσ.Σχέσ: Άρης Αλεξίου

ΓιάννηςΑλατσατιανός

ΘοδωρήςΑντωνόπουλος

ΒαλάντηςΘεοδοσάκης

Αργύρης Καλογιάννης

Παναγιώτης Πράπας

Γιώργος Σµήλιος

Μιχάλης Χατζηϊωάννου

Μ έ λ η ∆ . Σ .

Ε κ τ . Ε π ι τ ρ ο π ή

Πρόεδρος: Κοτζαµπασίδης ΓιώργοςΑντιπρόεδρος: Φωτιάδης ΖαφείρηςΓραµµατέας: Πολίτης ΤάσοςΤαµίας: Μπριτσιάνης Θανάσης Μέλη: Αράπης Μέννιπος, Ελευθεριάδης

Γρηγόρης, Σµήλιος Γιώργος

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣΠρόεδρος: Μανώλης ΣπύροςΓ. Γραµµατέας: Καραµανλίδης ΧαράλαµποςΤαµίας: Λαζίδης Χρήστος

ΑΧΑΪΑΣ - ΗΛΕΙΑΣ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥΠρόεδρος: Ανάργυρος ΚαλογιάννηςΑντιπρόεδρος: Χρήστος ΑντωνόπουλοςΓ. Γραµµατέας: Παναγιώτης ΓκόλφηςΤαµίας: Κωνσταντίνος Σκιαδάς Αν. Γ. Γραµ. Ανδρέας ΣιδέρηςΛΆΡΙΣΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόεδρος: Παπαζιάκας ∆ηµήτριοςΓραµµατέας: Παπαγεωργίου ΙωάννηςΤαµίας: Μπασινός Αθανάσιος

ΚΑΒΑΛΑΣ - ∆ΡΑΜΑΣ -ΞΑΝΘΗΣΠρόεδρος: Αντωνακούδης ΜιχάληςΑντιπρόεδρος: Λαµπίδης Κων/νοςΓ. Γραµµατέας: Καραγιάννης ∆ηµήτριοςΤαµίας: Βερούκης ΑναστάσιοςΜέλος: Καλαϊτζής Αθανάσιος

ΕΒΡΟΥ - ΡΟ∆ΟΠΗΣΠρόεδρος: Κασπαρίδης ΦραγγούληςΑντιπρόεδρος: Κοροµπούλας ∆ηµήτρηςΓ. Γραµµατέας: Καρακασίδης ΑθανάσιοςΤαµίας: Αβραµίδης ΑριστείδηςΜέλος: Σαπρανίδης Νικόλαος

ΣΕΡΡΩΝΠρόεδρος:Ψαρράς ΛεωνίδαςΓραµµατέας: Μπάτη ΑναστασίαΤαµίας: Μουταφτσής Αθανάσιος

ΛΑΜΙΑΣΠρόεδρος:Μπαλατσούρας Κων/νοςΓραµµατέας: Ζαχαρόπουλος ΒασίλειοςΤαµίας: Μπίκας Ιωάννης

ΚΥΚΛΑ∆ΩΝΠρόεδρος:Γεωργίου ΣπυριδούλαΓραµµατέας: Σέργης ΣταµάτηςΤαµίας: Ζερβούδης Χαράλαµπος

ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣΠρόεδρος: Μάλαινος ΧριστόφοροςΓραµµατέας: Παπαδάτου ΣταυρούλαΤαµίας: Κουτρουλής Χαράλαµπος

ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΠρόεδρος: Ζερµιώτης ΠερικλήςΓραµµατέας: Τσουµάνης ΑναστάσιοςΤαµίας: Αυθίνος ∆ηµήτρης

ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣΠρόεδρος:Κουνής ΕυστράτιοςΑντιπρόεδρος: Παπαντωνάκης Βασίλειος Γ. Γραµµατέας: Χιωτέλης ΧαράλαµποςΤαµίας: Πιάνος ΜιχαήλΜέλος:Φαφαλιός Παντελής

Βασίλης Τσιάνας

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣΠρόεδρος: Καλτσάς Κων/νοςΓ. Γραµµατέας: Κράντας ΠολύτιµοςΤαµίας: ∆ηµητρακόπουλος ∆ηµ.

Από τις εκλογές του Νοεµβρίου προέκυψαν νέα όργανατης Ένωσης µας (Κεντρικό ∆ιοικητικόΣυµβούλιο και Τοπι-

κές ∆ιοικούσες Επιτροπές), τα οποία συγκροτήθηκαν ωςεξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆.Σ.

ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΠρόεδρος: Μπάρκας ΒασίληςΓραµµατέας: Μπολούγαρη ΜαρίαΤαµίας: Κούτσικας Αθανάσιος

∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣΠρόεδρος:Μπιτζανάκης ΓρηγόρηςΓραµµατέας: Σέργιος ΠέτροςΤαµίας: Κολοκυθάς Μανώλης

∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥΠρόεδρος: Σταυράς ΓεώργιοςΓραµµατέας: Κουντούρης Μιχαήλ Χρυσοβ/ντηςΤαµίας: Γλένης Γεράσιµος

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΚΟΡΙΝΘΙΑΣΠρόεδρος: Ράλλης ΓιώργοςΓραµµατέας: Γκόνης ΑναστάσιοςΤαµίας: Γεωργίου ∆ηµήτρης

ΕΥΒΟΙΑΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣΠρόεδρος: Χασάναγας ΝίκοςΓραµµατέας: Ψυχούλας ΝίκοςΤαµίας: Καρβουνιάρης ∆ηµήτρης

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣΠρόεδρος: Βαλάντης ΘεοδοσάκηςΓραµµατέας: Γιεπεσάκης ΓιάννηςΤαµίας: Λεµπιδάκης ΝίκοςΜέλη: Γαλάνης Αντώνης,

∆ερµιτζάκης Νίκος

Page 4: Ιανουάριος 2012

Από τα αποτελέσµατα των εκλογών τηςΈνωσής µας µπορούν να εξαχθούν χρήσιµασυµπεράσµατα όπως:• Η δύναµη µελών της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ, παρά τιςσυνταξιοδοτήσεις της τριετίας 2008 - 2011,την αποχώρηση µέρους στελεχών και «οπα-δών» της ∆ΑΚΕ και κάποιων ακόµα που ανα-ζητούν την εκλογή τους ή τη «βόλεψή» τουςαλλού, παραµένει σε πολύ ικανοποιητικάεπίπεδα. Σε σχέση µε τους άλλους συλλό-γους του χώρου έχει τη µικρότερη ποσοστι-αία απώλεια µελών.• Η συµµετοχή των µελών στην εκλογική δια-δικασία κρίνεται ως εξαιρετικά επιτυχείς ανληφθεί υπόψη η ακραία συµπεριφορά στελε-χών της ∆ΑΚΕ µε πρωτόγνωρους εκβιασµούςκαι απειλές (χρησιµοποιήθηκαν ακόµα καιβουλευτές της Ν.∆….) προκειµένου να µη ψη-φίσουν συνάδελφοι αλλά και η στάση ορι-σµένων που επιδίωξαν να χειραγωγήσουντην ΕΕΤΕ και δεν τους «πέρασε» και επέλε-ξαν την αποχή ή τη φυγή προς άλλους «ελεγ-χόµενους» χώρους… Σηµειώνουµε επίσηςκαι τον ρόλο των δυσµενών καιρικών συνθη-κών σε πολλές περιοχές της χώρας (π.χ. 11µποφόρ στο Αιγαίο). • Τα άκυρα και τα λευκά (απολύτως δικαιολο-

γηµένα λόγω της απαξίωσης του συνδικαλι-στικού κινήµατος από συµπεριφορές στελε-χών του και το γενικότερο κλίµα) ήτανλιγότερα των αναµενόµενων. Σε κάθε περί-πτωση λαµβάνουµε υπόψη το «µήνυµα» τουςστη δράση και τις επιλογές µας. • Η συνολική αποτίµηση είναι θετική και τααποτελέσµατα δείχνουν ότι οι συνάδελφοισυµµετέχουν στις διαδικασίες του συνδικά-του τους όταν ο προεκλογικός αγώνας δενπεριλαµβάνει ύβρεις, πελατειακές υποσχέ-σεις, στείρες αντιπαραθέσεις αλλά βασίζεταιστον ειλικρινή διάλογο και τις καθαρές θέσειςκαι προτάσεις από όλους, µε όλους και για

όλους.Ευχαριστούµε θερµά τα µέλη της Ένωσης

για τη συµµετοχή τους.

2011 2008∆ύναµη µελών 1382 1594ψήφισαν 976 1255άκυρα - λευκά 65 39αποχή 24,6 22

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΤΕ-ΟΤΕΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΤΕ-ΟΤΕ

ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ % ∆.Σ. ΟΜΕΟΤΕ ΨΗΦΟΙ % ∆.Σ. ΟΜΕ

ΟΤΕΕΝΩΤΙΚΗ σ.κ. 610 66,96 10 9 657 54,02 9 9ΑΓ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 201 22,06 4 3 159 13,08 2 2

ΕΣΚ 58 6,37 1 1 47 3,87 1 1ΑΣΕ 42 4,61 0 0 35 2,88 0 0∆ΑΚΕ 0 0 0 0 318 26,15 5 5

ΣΥΝΟΛΟ 911 100 15 13 1216 100 17 17

2011 2008

οι εκλογές της ΕΕΤΕ-ΟΤΕτα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑκαι κάποια ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 18-01-2011

Έχουν περάσει σχεδόν δύο µήνες από την ανα-διοργάνωση υπηρεσιών και τη δηµιουργία των∆ιευθύνσεων Τεχνικής Υποστήριξης & Υποδο-µών, ∆ιαχείρισης & Λειτουργίας Υπηρεσιών, Λει-τουργίας ∆ικτύου & Πλατφορµών. Με την ευ-καιρία της επίσκεψης των τριών ∆ιευθυντών στηνΘεσσαλονίκη θα θέλαµε να καταθέσουµε τις πα-ρακάτω παρατηρήσεις µας :1. ∆εν δόθηκε το αναγκαίο χρονικό διάστηµα µε-ταξύ ανακοίνωσης και εφαρµογής της αναδιορ-γάνωσης, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία χαοτικώνκαταστάσεων.2. Έγινε συγκέντρωση έργου στην Αθήνα µε αντί-στοιχη µείωση του έργου της Περιφέρειας.3. ∆ηµιουργήθηκαν προβλήµατα από την άµεσηκατάργηση των τµηµάτων Ανθρώπινου ∆υναµι-κού και Χρηµατοοικονοµικών θεµάτων.4. Είναι εµφανής η απουσία διοικητικής υποστή-ριξης των νέων Υποδιευθύνσεων.5. Πραγµατοποιήθηκε µεταφορά έργου σε δια-

φορετικές διευθύνσεις, χωρίς την αντίστοιχη µετα-κίνηση του εξειδικευµένου προσωπικού που τουπηρετούσε. (πχ ΕΣΕΘΑ)6. Στην κατανοµή του προσωπικού δεν ελήφθη-

σαν υπόψη ηλικιακά κριτήρια και η εµπειρία των

εργαζοµένων µε αποτέλεσµα σε κάποια τµήµατανα έχουµε αυξηµένο µέσο όρο ηλικίας και απου-σία γνώσεων. 7. Βρέθηκε να πλεονάζει προσωπικό µε πολύ-

χρονη εµπειρία και εξειδίκευση, µε εκατοντάδεςώρες εκπαίδευσης ενώ θα µπορούσε να αξιοποι-ηθεί και να δώσει λύσεις σε προβλήµατα.8. ∆εν έγινε πρόβλεψη της στέγασης κάποιων

τµηµάτων µε αποτέλεσµα να υπάρχει µεγάλη δυ-σλειτουργία. 9. Ο νευραλγικός τοµέας της Πολυπλεξίας (κατα-σκευές και βλάβες υποδοµών), αλλά και των κέ-ντρων, έµεινε χωρίς προσωπικό, µε αποτέλεσµανα µην µπορεί να εξυπηρετήσει το αντικείµενοπου του έχει χρεωθεί, ενώ όλο το κατασκευαστικόέργο θα οδηγηθεί µε µαθηµατική ακρίβεια στουςεργολάβους.10. ∆εν αποφευχθήκαν φαινόµενα σκοπιµοτήτωνκαι ρεβανσισµού στις αποφάσεις που πάρθηκανκαι αφορούσαν το ανθρώπινο δυναµικό.11. ∆εν υπάρχει ευελιξία στις µετακινήσεις προ-

σωπικού µεταξύ των ∆ιευθύνσεων.12. ∆εν έχουν ξεκαθαρίσει οι διαδικασίες µεταξύΠεριφέρειας και υπολοίπων ∆ιευθύνσεων.

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΕΤΕ-ΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίας συναντηθήκαµε µετους εµπλεκόµενους Υποδιευθυντές, ενηµερωθή-

καµε, επισηµάναµε τα προβλήµατα, ζητήσαµεδιορθωτικές κινήσεις, πάντα µε γνώµονα την εύ-ρυθµη λειτουργία της επιχείρησης και της αξιο-ποίησης του ανθρώπινου δυναµικού ανάλογα µετα προσόντα και τις εµπειρίες του, µε σκοπό τηναύξηση της παραγωγικότητας και την καλύτερηεξυπηρέτηση των πελατών µας.

Άποψή µας είναι ότι η αναδιοργάνωση τωνυπηρεσιών έπρεπε να συνοδεύεται από διαδικα-σία προκήρυξης των θέσεων ευθύνης και επιλογήτων προϊσταµένων µε καθαρά αξιοκρατικά κριτή-ρια για να ξεφύγουµε επιτέλους από το «άρρω-στο» και βλαπτικό για την επιχείρηση παρελθόνκαι παρόν µας… Νοµίζουµε ότι υπάρχει ακόµαχρόνος…

Εµείς ως ΕΕΤΕ – ΟΤΕ Κεντρικής Μακεδονίαςεπιµένουµε, προτείνουµε και διεκδικούµε λύσεις,αλλαγές και διορθώσεις της κατάστασης που δη-µιουργήθηκε, στην κατεύθυνση αξιοποίησης όλουτου προσωπικού, ώστε ο ΟΤΕ να λειτουργεί µετους υπαλλήλους του και όχι µε εργολάβους. Κα-λούµε τους υπεύθυνους ∆ιευθυντές, Υποδιευθυ-ντές και Τµηµατάρχες να συνεργαστούν και ναπάρουν αποφάσεις για διορθώσεις που θα βοη-θήσουν το έργο του ΟΤΕ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΓ. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙ∆ΗΣ Α. ΠΟΛΙΤΗΣ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Page 5: Ιανουάριος 2012

Η συνταγή τουBloomberg, ήδηεφαρµόζεται“Στην Ελλάδα -σχολίαζαν

στις αρχές του έτους οι συ-ντάκτες του οικονοµικούBloomberg- πρέπει να απο-κατασταθεί η ανταγωνιστι-κότητα (όχι µε την επιστρο-φή στο εθνικό νόµισµα,αλλά) πιο βάναυσα: Με τηνπερικοπή των µισθών, ηοποία, µε τη σειρά της,απαιτεί επίµονα υψηλόποσοστό ανεργίας γιατην καταστολή της δια-πραγµατευτικής δύναµηςτων εργαζοµένων»....

Για να µαθαίνουνοι νέοι και να θυ-µούνται οι παλιοί...Θα θυµούνται, ίσως, οι πα-λιότεροι τις επεξεργασίεςτης ΕΕΤΕ (της τότε ΠΕ-ΤΕΜ) για τα βαρέα και αν-θυγιεινά. Σ’ αυτές τις επε-ξεργασίες λοιπόν βασί-σθηκε η αρµόδια Επιτρο-πή και ενέταξε τους συνα-δέλφους των καλωδιακώνστα βαρέα....

“Κάµερες Παντού” στο ∆ιοικ. Μέγαρο

Πάνω από 300 κάµερες έ-χουν εγκατασταθεί µέσα καικυρίως έξω από το ∆ιοικητικόΜέγαρο από το περασµένοκαλοκαίρι, γεγονός το οποίοεπεσήµανε µε επιστολή τηςστα πρωτοβάθµια σωµατείατου ΟΤΕ και την ΟΜΕ, η Επι-τροπή Υγιεινής και Ασφάλειας∆.Μ.:“Είναι έντονη η ανησυχία τωνεργαζοµένων, επισηµαίνειστην επιστολή της η Επι-τροπή, αλλά και ο προβληµα-τισµός τους σχετικά µε τασυστήµατα ηλεκτρονικής πα-ρακολούθησης και καταγραφής

που τοποθετούνται µέσα καιέξω από το ∆.Μ. ΟΤΕ. Προκύ-πτουν ερωτήµατα όπως ΠΟΙΟΣ και µε ΠΟΙΑ κριτήριααποφάσισε να εγκατασταθούνστο ∆.Μ. ΟΤΕ αυτά τα συστή-µατα ηλεκτρονικής παρακο-λούθησης και καταγραφής, µεαποτέλεσµα την στο- χοποίησητου κτιρίου στο οποίο στεγάζε-ται η ∆ιοίκηση του ΟΤΕ αλλάκαι των εργαζοµένων. Για τασυγκεκριµένα συστήµατα η-λεκτρονικής παρακολούθησηςκαι καταγραφής ∆ΕΝ έχειγίνει καµία ενηµέρωση καιδιαβούλευση µε την Ε.Υ.Α.Ε.,όπως ο Ν. 3850 /2010 και ηB.E.458/23/18-06-2007 ορί-ζουν.

Ως εκ τούτου δεν γνωρίζουµετι ενέργειες έχουν γίνει και ανέχουν τηρηθεί και όσα προβλέ-πονται από τους Νόµους τουκράτους π.χ. Ν. 2472/1997(Προσωπικά ∆εδοµένα)κ.λ.π.”

κεντρίσµατα“Να µας γνωστοποιήστε σχετική απόφαση Οργάνου σας... µε τηνοποία θα ζητείται η εξαίρεση των µελών της Ένωσής σας, προκει-µένου από κοινού να διερευνήσουµε και να διατυπώσουµε όρουςεξαίρεσης των µελώνσας, στην υπό κατάρ-τιση Συλλογική Σύµ-βαση Εργασίας”...

Αυτά ανέφεραν σεεπιστολή τους προςτην ΕΕΤΕ τον περα-σµένο Οκτώβριο -σεµια πρωτοφανή γιαοµοσπονδία, ενέρ-γεια- ο πρόεδρος τηςΟΜΕ συν. Κούτραςκαι ο γραµµατέας συν. Μπιρµπιλής....

Το έκαναν εκ του ασφαλούς και αφού συµβουλεύτηκαν τονοµικό σύµβουλο της ΟΜΕ, γνωρίζοντας ότι ΟΥΤΕ κάποιοςµεµονωµένος σύλλογος, ΟΥΤΕ κάποιος συνάδελφος, µπορείνα ζητήσει εξαίρεση από την εφαρµογή µιας ΣΣΕ.

Ας φαντασθούµε, λέµε τώρα, να µπορούσε να ζητηθεί.....Πόσα χαρτάκια εξόφλησης µε τη σχετική αίτηση εξαίρεσης,θα στέλνονταν στους συναδέλφους Κούτρα και Μπιρµπιλή,καθώς και στους επικεφαλής των δυο παρατάξεων ;

Υπάρχουν ακόµη συνάδελφοι να υποστηρίζουν πως η µεί-ωση των αποδοχών σε σχέση µε το 2009 είναι µόνο 12% ;

χαρτάκια εξόφλησης και ...αιτήσεις εξαίρεσης

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ D.T. D.T. ΕΙΝΑΙ Ι∆ΙΑ ΠΑΝΤΟΥ…ΕΙΝΑΙ Ι∆ΙΑ ΠΑΝΤΟΥ…

Για όσους έχουν ακόµα τη ψευδαίσθηση ότι όσαγίνονται στον ΟΤΕ µετά την απόκτηση του πλει-οψηφικού πακέτου µετοχών του Οργανισµού απότην D.T. είναι επιλογές της ∆ιοίκησής του, δηµοσι-εύουµε παρακάτω ανακοίνωση των Συνδικάτωντης Croatian Telekom η οποία όπως και εµείς βρί-σκεται υπό τον έλεγχο του Γερµανικού οµίλου. Θαδιαπιστώσετε αβασάνιστα ότι η D.T. εφαρµόζει πα-ντού την ίδια πολιτική…HST Συνδικάτο Εργαζοµένων στις Κροατικέςτηλεπικοινωνίες, RSRH Συνοµοσπονδία Ερ-γαζοµένων στην Κροατία, SRHT Συνδικάτο

εργαζοµένων στην Croatian Telekom ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗ-

ΣΗΣ ΣΤΗΝ CROATIAN TELEKOMΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟ-ΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ CROATIAN TELEKOMΠΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ ΣΤΙΣ

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ: ΣΤΑΜΑ-ΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΛΗΣΤΙΑ – ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡ∆Η !

Οι λόγοι της απεργιακής µας κινητοποίησης• Η άρνηση της ∆ιοίκησης για κοινωνικό διάλογο

και διαπραγµατεύσεις µε τα συνδικάτα για τη βελ-τίωση των χώρων εργασίας και τον αριθµό εργα-ζοµένων ανά χώρο εργασίας και για τα δικαιώµατατων εργαζοµένων τόσο εντός όσο εκτός της HT. • Η άρνηση υπογραφής συµφωνίας για το πρό-γραµµα µείωσης προσωπικού για το 2012 , κάτιπου συνιστά παραβίαση του άρθρου 84 της Συλ-λογικής Σύµβασης µε την HT. • Οι απολύσεις 450 εργαζοµένων στην HT, παράτων µικτών κερδών στην HRK 3,7 δις ( 500 εκα-τοµµύρια ευρώ) και του περιθωρίου κέρδους του45%, γεγονός που αιτιολογείται από τα αίτια της΄΄αγοράς΄΄.• Απολύσεις 40 εργαζοµένων από την οµάδα ΙΤ καιανακοίνωση µεταφοράς της εργασίας τους στησυνδεδεµένη εταιρία Combis LTD.• Απολύσεις εργαζοµένων στα οικονοµικά – λογι-στικά λόγω ανακοίνωσης πιθανής µεταφοράς τηςδουλειάς τους στη Σλοβακία εντός της DT AG• Απολύσεις πωλητών , κλείσιµο καταστηµάτωνκαι εισαγωγή σπαστού ωραρίου στις πωλήσεις. • Κάλυψη µόνιµων θέσεων εργασίας από φοιτη-τές στην Croatian Telekom αντί απασχόλησης ερ-γαζοµένων αορίστου χρόνου.

Η Απεργία θα πραγµατοποιηθεί σε όλη τηνΚροατία σε όλους τους χώρους δουλειάς τηςCroatian Telekom στις 24 Ιανουαρίου από τις08.00 έως τις 16.00

Page 6: Ιανουάριος 2012

Η πρώτηΟµάδα Στίβου

της ΑΕΤΕ, 1938

Από την πρόδροµο τουΟΤΕ εταιρία, ΤΤΤ (Ταχυ-δροµεία, Τηλέγραφος, Τη-λέφωνα) και την Siemens& Halske, υπογράφεταισυµφωνία εκχώρησης δι-καιωµάτων κατασκευής -συντήρησης και εκµετάλ-λευσης, αστικών και προ-αστιακών τηλεφωνικών δι-κτύων στην Ελλάδα.

Οι συµβάσεις επικυρώ-νονται από τη Βουλή καιτη Γερουσία και αποκτούνισχύ από τις 6 Μαίου1930, ενώ,. µε την εκχώ-ρηση των σχετικών δικαι-ωµάτων ιδρύεται στις 8Αυγούστου του 1931, η Α-νώνυµος Ελληνική Τηλε-φωνική Εταιρία (ΑΕΤΕ).

Η Ελλάδα συνδέεται τη-λεφωνικά µε τη Βουλγαρίακαι µε τη Γιουγκοσλαβίακαι από το 1932 έως το1934, πρώτα η Θεσσαλο-νίκη και µετά η Αθήνα,συνδέονται µε όλη την Ευ-ρώπη.

Ταυτoχρόνως, το 1932,

δηµιουργείται η ΚεντρικήΠανυπαλληλική Επιτρο-πή, τα µέλη της οποίαςπροέρχονταν κυρίως απότους Τριτατικούς (ΤΤΤ) καιτους εκπαiδευτικούς πουείναι τα πιο µαχητικά τµή-µατα.

@

(*) Από το λεύκωµα της ΟΜΕ - ΟΤΕ “ΜΗΝΥΜΑΤΑ Μνήµης και Ιστορίας”, έκδοση του 2005

19 ΦεβρουαρίουΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

Συνεχίζουµε Συνεχίζουµε την αναδάσωσητην αναδάσωσηΤα δεντράκια που φυτέ-

ψαµε ως ΕΕΤΕ – ΟΤΕ, πρινδυο χρόνια στην Πεντέλη,αναπτύσσονται και συµβά-λουν στο πράσινο της Πεντέ-λης.

Συνεχίζουµε στην Κυριακή19 Φεβρουαρίου 10.00 π.µ.στο Πάρκο Τρίτση (είσοδοςΛ. Φυλής, Πλατεία Natuta , δί-κτυο Εθελοντών).

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ !

Ιστορία - τηλεπικοινωνίες - συνδικαλιστικό κίνηµα *

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Εργαζοµένων Τριτο-βάθµιας Εκπαίδευσης (ΕΕΤΕ-ΟΤΕ), επισκέφθηκε τιςεγκαταστάσεις της Ελληνικής Χαλυβουργίας και συνα-ντήθηκε µε τους εκπροσώπους του σωµατείου και τουςεργαζόµενους, που συνεχίζουν για 51η ηµέρα, τις απερ-γιακές και αγωνιστικές τους κινητοποιήσεις, αποκρού-οντας τα σχέδια και τους εκβιασµούς της εργοδοσίαςγια απολύσεις και µείωση µισθών.Μεταφέροντας την οµόφωνη απόφαση του ∆.Σ. τηςΈνωσής µας, εκφράσαµε έµπρακτα την ηθική και υλικήσυµπαράσταση και αλληλεγγύη µας, στους εργαζόµενουςτης Ελληνικής Χαλυβουργίας, οι οποίοι συνεχίζουν τον πο-λυήµερο αγώνα τους και αισιοδοξούν ότι πλησιάζει η ώρατης δικαίωσής τους.

Ο αγώνας και η ενότητα των εργαζόµενων της Ελληνι-κής Χαλυβουργίας είναι αξιοθαύµαστος, και αποκτά ιδιαί-τερο συµβολισµό, αφού αφορά όλους τους εργαζόµενουςκαι άνεργους της πατρίδας µας που καθηµερινά πλήττο-νται από τις αντεργατικές πολιτικές του µνηµονίου.

ΣΣΥΥΜΜΠΠΑΑΡΡΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ && ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΧΧΑΑΛΛΥΥΒΒΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ

Ο πρόεδρος της ΕΕΤΕ Ν. Πυλαφάς και ο γραµµατέας Α. Κυτέαςµε τον πρόεδρο του εργοστασιακού σωµατείου της ΧαλυβουργίαςΓ. Σιφωνιό.

Page 7: Ιανουάριος 2012

α νέα από τη διαχεί-ριση και την ανάπτυξητου δικτύου του Οργα-

νισµού (µε την ευρύτερη έν-νοια), είναι άκρως ανησυ-χητικά: Πριν ενάµιση περί-που µήνα 40 µήκη κύµατος(λ) των 10 Gbps, τα οποίαεξυπηρετούσαν διεθνή κί-νηση από και προς τηνΤουρκία τη Βουλγαρία καιτη ∆υτική Ευρώπη, αποψι-λώθηκαν από τους BR δα-κτυλίους του ΟΤΕ (BR4,BR4b & Transbalkan) καιµεταφέρθηκαν σε νέοDWDM δακτύλιο της ΟΤΕGlobe!

Μια τεράστια για τα δεδο-µένα της Ελλάδας και τουΟΤΕ, επένδυση σε δακτυλί-ους πολυπλεξίας µηκών κύ-µατος 10 Gbps και πρό-σφατα 40 Gbps, απαξιώνε-ται από µια νέα, ανταγωνι-στική (!!!) επένδυση θυγα-τρικής του Οργανισµού, µεάµεση παρέµβαση στελε-

χών της Deutsche Telekomκαι του προέδρου του ΟΤΕκ. Μ. Τζαµάζ…

Τα ερωτήµατα είναι πολλά

- Σε ποιο σχεδιασµό εντάσ-σεται αυτή η εξέλιξη;- Αληθεύουν οι πληροφο-ρίες οι οποίες φέρουν την«µητρική» Deutsche Tele-kom, να ενοποιεί και νααπορροφά οικονοµικά καιλειτουργικά -µε µοχλό τηνΟΤΕ Globe- τη διεθνή κί-νηση στην κεντρική και νο-τιοανατολική Ευρώπη;- Πως θα αξιοποιηθεί η τε-ράστια -αδιάθετη µετά τηναποψίλωση των λ- χωρητι-κότητα των αναφεροµένωνδακτυλίων ;- Τι σχεδιάζει η DeutscheTelekom και η τροϊκανή κυ-βέρνηση για τον Οργα-νισµό Τηλεπικοινωνιών της

Ελλάδας, την εθνική οικο-νοµία και τους εργαζόµε-νους ;- Πως και µε ποια δικαιοδο-σία κάποιοι στον ΟΤΕ καιστην Deutshe Telekom σχε-

διάζουν να δώσουν κοµµάτιτης κίνησης στη DeutsheTelekom όταν ακόµα καιαπό την συµφωνία µετόχωνη διεθνής κίνηση και χωρη-τικότητα εξαιρούνται;

ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη ααππααξξίίωωσσηηςς ττωωνν BBRR δδαακκττυυλλίίωωνν

Πού οδηγούν τη διεθνή κίνηση ;

“Χθες (πουλήθηκε) η Infote, προχθές η Αρµενία καιτο Μαυροβούνιο, πρόσφατα η FYROM, τώρα η Tele-com Serbia, αύριο ο Hellasat και η ΟΤΕ Globe, τι τε-λικά θα µείνει από τον ΟΤΕ ;”

Έτσι σχολίαζε και διερωτάτο, σε δελτίο τύπου στις2 Ιανουαρίου, η διοίκηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ, την πώλησητου 20% της Telecom Serbia.

Και πράγµατι...

Τ

ηλεκτρονική

“ Ε ν η µ έ ρ ω σ η ”“ Ε ν η µ έ ρ ω σ η ”ΤAKTIKH ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΗΣΕΕΤΕ - ΟΤΕ, Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ:Ένωση Εργαζοµένων Τριτο-βάθµιας Εκπαίδευσης ΟΤΕ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αριστοτέλους22 Τ.Κ. 104 33 Τηλ.: (210)52 33 456, 52 38 318 Fax:(210) 52 45 044 E-mail:[email protected] SITE:www.eete-ote.gr

ΕΚ∆ΟΤΗΣ: Νίκος ΠυλαφάςΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α:Άρης Αλεξίου, Ανδρέας Κυ-τέας, Γιώργος Θεοχάρης

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν απη-χούν κατ’ ανάγκη και τις από-

ψεις της ΕΕΤΕ - ΟΤΕ

Η εφαρµογή της νέας Συλλογικής Σύµβασης απότην αρχή του χρόνου µε το 7ωρο, αποτέλεσε τηναφορµή για γενικότερες αλλαγές στα εργασιακάµας και την ελαστικοποίηση του ωραρίου.

Στο ∆ιοικητικό Μέγαρο «σπρώχνουν» το ωράριοπρος τις 10.00 µε 17.00, ενώ όπου λειτουργεί βάρ-δια, κάποιοι προϊστάµενοι, σε αρκετές περιοχές,προσπαθούν να αποδεσµεύσουν τους πρωινούςαπό την πρωινή βάρδια 7.00-14.00 και να τουςαπασχολούν 9.00-16.00 ή ακόµη χειρότερα 10.00-17.00….

Η διοίκηση του Οργανισµού δείχνει µε το ωράριοτου ∆.Μ. να ευνοεί µια τέτοια αλλαγή η οποία

εγκλωβίζει τον κάθε εργαζόµενο, όλη τη µέρα στηδουλειά, µακριά από την οικογένεια του και τιςανάγκες της.

Σε κάποιους χώρους εργασίας οι συνάδελφοιαντιπετώπισαν το θέµα συλλογικά. Ήλθαν έτσι σεσυνεννόηση µε τους προϊσταµένους, διασφαλίζο-ντας µε την αποφασιστική τους στάση και ανθρώ-πινο ωράριο και την καλή λειτουργία της υπηρε-σίας τους.

Η ΕΕΤΕ, σε κάθε περίπτωση ήταν στο πλευρότων συναδέλφων οι οποίοι αντιµετώπισαν πρό-βληµα ωραρίου και θα παρεµβαίνει όπου χρεια-σθεί.

Το 7ωρο “κεκρόπορτα” για το ελαστικό ωράριο

Page 8: Ιανουάριος 2012

Very High Speed ADSL(VDSL)

Για την τυποποίηση του VDSL ανα-µείχθηκαν τρεις οργανισµοί τυποποί-ησης:• NIP/NAI για την Αµερική• ETSI/TM6 για την Ευρώπη• ITU SG15/Q14 για διεθνή χρήση Για να υλοποιηθεί το VDSL χρειάζε-

ται να χρησιµοποιηθεί µια συγκεκρι-µένη αρχιτεκτονική δικτύου, η αρχιτε-κτονική Fiber to the x (οπτική ίνα έωςχ) όπου και εκεί τοποθετείται και οεξοπλισµός DSLAM.

Οι τεχνολογίες FTTx είναι:• Fiber to the Cabinet (FTTCab)Οπτική Ίνα έως τη Καµπίνα (καφάο)• Fiber to the Curb (FTTC) Οπτική Ίναέως το Πεζοδρόµιο• Fiber to the Building (FTTB) ΟπτικήΊνα έως το Κτίριο• Fiber to the Home (FTTH) ΟπτικήΊνα έως το Σπίτι

Με την αρχιτεκτονική FTTx επιτυγ-χάνεται καλύτερη απόδοση της γραµ-µής του συνδροµητή και αυτό γιατίαντικαθίσταται ένα µεγάλο µέρος τουχάλκινου καλωδίου από οπτική ίνα. Ηταχύτητα που µπορεί να φτάσει ηγραµµή του συνδροµητή είναι στα52MBps το downstream και τα 13MBps το upstream (ασσυµετρα) γιααποστάσεις έως 300 µέτρα από τοκαφάο, για αποστάσεις έως 1.5 kmχάλκινου καλωδίου, η ταχύτητα µπο-ρεί να φτάσει έως τα 12 MBps τοdownstream και τα 2,5 MBps το up-stream. Για αποστάσεις µεγαλύτερεςοι ταχύτητες είναι περίπου ίδιες µε τοADSL2. Με αυτές τις ταχύτητες ο πε-λάτης θα µπορεί να συνδυάζει όλεςτις υπηρεσίες όπως πολύ γρήγορο in-ternet, ψηφιακή τηλεόραση και οµιλίασυγχρόνως. To VDSL έχει προτυπο-ποιηθεί ως ITU-T G.993.1.

∆ιάδοχος του VDSL είναι το VDSL2όπου ο πελάτης µπορεί να έχει ταχύ-τητες από 200 Mbps σε πολύ µικρήαπόσταση, 100 Mbps έως τα 500µέτρα και 50 Mbps έως το 1 km. ΤοVDSL2 έχει προτυποποιηθεί ως ITU-

T G.993.2 και το πλεονέκτηµα τουείναι ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί και

για αποστάσεις έως 4-5 χιλιόµετρα,αντιθέτως από το VDSL.

ππρρέέππεειι

νναα ττοο

ξξέέρρωω

To VDSL (Very high-bitrate Digital Subscriber Line - πολύυψηλού ρυθµού ψηφιακή γραµµή συνδροµητή ), είναι η επόµενηγενιά ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line-ασύµµετρηψηφιακή γραµµή συνδροµητή). Αρχικά προτάθηκε στα µέσα τηςδεκαετίας του 90 και ο σκοπός του είναι να παρέχει υψηλοτέρουςρυθµούς µετάδοσης δεδοµένων.

Στην ελληνική επικράτεια ο πρώτος πάροχος που ξεκίνησε ναδιαθέτει την τεχνολογία του VDSL είναι ο Ο.Τ.Ε.. Από το 2008ξεκίνησαν οι µελέτες και εδώ και ένα µεγάλο χρονικό διάστηµαδόθηκαν πιλοτικά υπηρεσίες στις παρακάτω περιοχές: Αλεξαν-δρούπολη, Κοµοτηνή, Ξάνθη, Σέρρες, Ζωγράφου, Βούλα καιΒουλιαγµένη.

Για την υλοποί-ηση του VDSL oO.T.E. χρησιµο-ποίησε έναν συ-γκεκριµένο κώ-δικα γραµµής, τονDMT (DiscreteMulti-Tone - Ασυ-νεχής Πολυτονική∆ιαφοροποίηση):

Είναι µια διαµό-ρφωση που χρη-σιµοποιεί ένα σύ-στηµα µε πολλα-πλούς φορείς καιδιακριτό µετασχη-µατισµό Fourier για να δηµιουρ-γήσει και να αποδιαµορφώσειτους φορείς στην συχνότητα.

∆ηµιουργεί 247 εικονικά κανάλιαστο διαθέσιµο εύρος ζώνης της τη-λεφωνικής γραµµής όπου κάθεκανάλι ελέγχεται χωριστά όσοαναφορά την ροή των δεδοµένων.Μαυτό τον τρόπο µπορεί να ενερ-γοποιηθεί οποιαδήποτε στιγµή κά-

ποιο άλλο εναλλακτικό κανάλι πουπροσφέρει καλύτερη ροή και ποι-ότητα δεδοµένων.

Το ευχάριστο είναι ότι ο Ο.Τ.Ε.επενδύει στις καινούργιες τεχνο-λογίες σε µια τόσο ρευστή αγοράπαρέχοντας στους πελάτες τουυψηλών προδιαγραφών υπηρε-σίες.

Σταµέλλος Γρηγόρης