Γλυφάδα ο Τόπος μας - Ιούνιος 2012

16

description

Τεύχος Ιούνιος 2012

Transcript of Γλυφάδα ο Τόπος μας - Ιούνιος 2012

Ποδηλατοδρομία για το Διαβήτη«Δώσε αξία στο κάθε σου βήμα. Πάμε μπροστάμαζί. Δράση για το Διαβήτη. Tώρα!» ήταν το μή-νυμα της ποδηλατοδρομίας που πραγματο-ποιήθηκε στο Γκολφ της Γλυφάδας. Σκοπός τηςεκδήλωσης ήταν η διάδοση του μηνύματος και ηευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερωνπολιτών, οι οποίοι συμμετέχοντας στην ποδηλα-τοδρομία, έδειξαν την υποστήριξή τους σταάτομα με Διαβήτη. Ο Δήμος Γλυφάδας στήριξετη διοργάνωση της Ποδηλατοδρομίας, η οποίαεντάσσεται στην εκστρατεία ενημέρωσης της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας στο πλαίσιοεορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη.

Σύντο

μα Ν

έα

02

Κ.Α.Π.ΠΑ:Νέο νομικό πρόσωπο«Κοινωνική, Αθλητική &Πολιτιστική Παρέμβαση»δήμου Γλυφάδας, με δια-κριτικό τίτλο «Κ.Α.Π.ΠΑ.»,είναι το νέο Νομικό Πρό-σωπο Δημοσίου Δικαίου(Ν.Π.Δ.Δ.) που δημιουρ-γήθηκε από τη συγχώνευσητων πέντε (5) Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου(Κ.Α.Π.Η, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ,ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΠΝΕΥ-ΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝ-ΤΡΟ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ)

έπειτα από απόφασητου Δημοτικού Συμβου-λίου (αρ.απόφ. 122/2011).Το ΚΑ.Π.ΠΑ. διέπεταιαπό τις διατάξεις τουάρθρου 103 του Ν.3852/2010, καθώς καιαπό τα άρθρα 239-242του Ν. 3463/2006. Ασκείτις αρμοδιότητες των

υπαρχόντων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμουκαθώς και την παρέμβαση του Δήμουστους τομείς Πολιτισμού, Αθλητισμού,Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη-λεγγύης.

Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μεταναστώνTο πρώτο πιλοτικό πρόγραμμαεκπαίδευσης μεταναστών, μεστόχο τον επαναπατρισμό τους,υλοποιήθηκε από το Δήμο Γλυ-φάδας και το προξενείο τηςΑκτής Ελεφαντοστού. Στόχος του προγράμματος ήτανη εκπαίδευση 15 μεταναστώναπό την Ακτή Ελεφαντοστούστην Ιχθυοκαλλιέργεια και στησυνέχεια ο επαναπατρισμός στηχώρα τους, όπου θα μπορέσουννα εφαρμόσουν τις γνώσεις τουςσε νέες και σε υφιστάμενες ιχθυο-παραγωγικές μονάδες.

Στο πλευρό 350 οικο-γενειών που έχουνανάγκηΜε στόχο τη στήριξη τωνδημοτών που αντιμετωπίζουνοικονομικά προβλήματα, οΔήμος μοίρασε σε 350 οικο-γένειες 15 τόνους τρόφιμα(λάδι, κρέατα, πουλερικά, ζυ-μαρικά, όσπρια, λαχανικά καιφρούτα) καθώς και δωροεπι-ταγές δωρεά γνωστής αλυσί-δας super market. Οιοικογένειες αυτές διαπιστω-μένα από την Κοινωνική Υπη-ρεσία του δήμου αντιμετωπίζουνσοβαρά κοινωνικά και οικο-νομικά προβλήματα.

Οι κρίσιμες εποχές που ζούμεχρειάζονταιλαμπερά χαμόγελα!Με επιτυχία ολοκληρώθηκε δωρεάν πρό-γραμμα πρόληψης και προαγωγής της στο-ματικής υγείας στο Δήμο Γλυφάδας, τοοποίο ξεκίνησε το πρώτο δεκαήμερο τουΦλεβάρη. Το πρόγραμμα στοματικήςυγείας αφορούσε τους μαθητές των νηπια-γωγείων και των Δημοτικών Σχολείων τουΔήμου. Είχε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και υλοποιήθηκε με τησυνεργασία των Οδοντιατρικών Συλλόγων Πειραιά και Αττικής, εθελοντώνοδοντιάτρων, και με την καθοδήγηση των υπευθύνων προληπτικής τωνδύο συλλόγων.

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Γλυφάδας

Άλσους 15, 16677, Τ: 213 2025381, F: 210 8942140

E: [email protected]

S: www.glyfada.gr

E-mail επικοινωνίας πολιτών: [email protected]

Συντονιστής Έκδοσης: Δημήτρης Χιλέλης

Επιμέλεια Έκδοσης: Ελένη Θεοδωράκου

Καλλιτεχνική Επιμέλεια - Δημιουργικό: Κάτια Σταματελοπούλου

Παραγωγή - Διανομή: EPSON EKE

Ενημερωτική Έκδοση Δήμου Γλυφάδας

Ιούνιος 2012

Ο τόπος µας

03

Δωρεάν εξετάσεις για πρόληψη χρόνιαςαποφρακτικής πνευμονοπάθειας

Προγράμματα άθλησης

Άσκηση Ενηλίκων (γυναίκες - άνδρες)Παμβώτιδος 104

Άσκηση Ενηλίκων (γυναίκες - άνδρες) Σ. Βέμπο 18 - Kαραχάλιου

Άσκηση ΑνηλίκωνTae Kwo DoΕλευθέριου Βενιζέλου& Ηρακλείου

Ακαδημία Ποδοσφαίρου 1ο Δημοτικό ΣτάδιοΓλυφάδας Παναγούλη 2

Ακαδημία Στίβου 6ο Δημοτικό Στάδιο οδός Ζέρβα

Ακαδημία Τένις και Τένις Ενηλίκων

Δευτέρα - Παρασκευή09.00 - 12.00 & 17.00 - 20.00

Δευτ. - Τρίτη - Τετάρτη - Παρ.09.00 - 2.00 & 17.00 - 20.00Πέμπτη09.00 - 12.00 & 18.00 - 20.00

Δευτέρα - Τετάρτη16.30 - 20.30 Πέμπτη17.00 - 20.00

Σάββατο 08.30 - 09.30Κυριακή 09.00 - 10.30

Παρασκευή 19.30 - 20.30Σάββατο 11.00 - 12.00

Δευτέρα και Τετάρτη 09.00 - 11.00Γήπεδα ΑΡΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Τρίτη - Πέμπτη 08.30 - 11.30Γήπεδα ΑΡΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Τρίτη 15.30 - 17.30 Γήπεδα ΕυρυάληςΣ. Βέμπο & Παλμύρας

Σάββατο 14.30 - 17.30 Γήπεδα ΕυρυάληςΣ. Βέμπο & Παλμύρας

Με πρωτοβουλία του Δήμουκαι την υποστήριξη της No-vartis Hellas πραγματο-ποιήθηκε δωρεάν έλεγχοςσπιρομέτρησης από ειδικόπνευμονολόγο στο πλαίσιοτης πρόληψης χρόνιας απο-φρακτικής πνευμονοπάθειας.Η χρόνια αποφρακτική πνευ-μοποπάθεια αποτελεί χρόνιανόσο με σοβαρότατες επι-πλοκές, η επίπτωση τηςοποίας αυξάνεται ταχέως κυ-ρίως λόγω του καπνίσματος.

Τα παιδιά του Ωδείου Γλυφάδας καιτου Παιδικού Χωριού SOS ένωσαν τιςφωνές τους!Πράξη έκαναν, τους στίχους του Γ. Ρίτσου «Αν όλατα παιδιά της γης …», με τη συμμετοχή τους ταπαιδιά του Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας και τουΠαιδικού χωριού SOS Βάρης σε μια συγκινητικήμουσική εκδήλωση που διοργάνωσε στο πλαίσιοτου εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύηςτο Δημοτικό Ωδείο Γλυφάδας. Τα παιδιά ένωσαντις φωνές τους και ερμήνευσαν έργα μεγάλων ελ-λήνων συνθετών και ποιητών στέλνοντας με τοδικό τους τρόπο το μήνυμα ότι “η μουσική ενώνειόλα τα παιδιά”.

Δράσεις κατά της Βίας στο ΣχολείοΜε αφορμή την καθιέρωση της 6η Μαρτίου ωςΠανελλήνιας Ημέρας κατά της Βίας και του Σχολι-κού Εκφοβισμού, η Σχολική Κοινωνική Υπηρεσίατου Δήμου πραγματοποίησε διαδραστικές ομιλίεςστους μαθητές του 4ου Γυμνασίου Γλυφάδας. Οισυγκεκριμένες δράσεις είχαν μορφή εργαστηρίουκαι χωρίζονταν σε δύο μέρη: θεωρητικό και βιωμα-τικό, διάρκειας 2 ωρών και πραγματοποιήθηκανεντός του σχολικού ωραρίου. Οι παρεμβάσειςείχαν ως στόχο την κατανόηση του φαινομένουτης βίας και του σχολικού εκφοβισμού, του ρόλουτων εμπλεκόμενων, θύτη, θύματος, παρατηρητή καιτην εξοικείωση με τεχνικές επικοινωνίας που βασί-ζονται στην ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 9602130, Fax: 210 9637550E-mail: [email protected], [email protected]

Σύντο

μα Ν

έα

04

Βόλτα με το Ποδήλατο στις Γειτονιές της Γλυφάδας Περισσότεροι από 900 φίλοι του ποδηλάτου συμμετείχαν στη“Bόλτα στις Γειτονιές της Γλυφάδας” που διοργάνωσε ο αθλητι-κός τομέας του Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου, με την υποστήριξη τηςCOSMOTE. Μικροί και μεγάλοι με ενθουσιασμό έστειλαν με τησυμμετοχή τους το μήνυμα ότι το ποδήλατο μπορεί να μπει στηζωή μας και να αποτελέσει καθημερινό εναλλακτικό μέσο μετα-φοράς. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι μικροίποδηλάτες ηλικίας 4-12 ετών απόλαυσαν τα πρώτα τους μαθήματαστις αρχές ασφαλούς κίνησης με το ποδήλατο στο πλαίσιο τουπρογράμματος «Μάθε να κάνεις Ποδήλατο».Τη διοργάνωση η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕλληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και την υποστήριξη του Γ.Αμυρά στήριξαν επίσης η «Interamerican» ως χορηγός αστικήςασφάλειας και η «ΑSICS» ως χορηγός σημάτων Αγώνα ενώ εθελον-τικά προσέφεραν τις υπηρεσίες τους οι Σαμαρείτες του ΕΕΣ και ηομάδα εθελοντών Δασοπυρόσβεσης και Δασοπροστασίας Γλυφάδας.

Διάθεση προϊόντων στουςδημότες απευθείας απότους παραγωγούςΜε στόχο να στηρίξει τους πολί-τες στην προσπάθεια τους να εξα-σφαλίσουν καθημερινά τααπαραίτητα, ο Δήμος σε συνεργα-σία με τους παραγωγούς πατάταςΝευροκοπίου διέθεσε πατάτες, ρύζι με τη συνεργασία της ΈνωσηςΑγροτικών Συνεταιρισμών Σερρώνκαι λάδι με τη συνεργασία τηςΈνωσης Αγροτικών ΣυνεταιρισμώνΚορινθίας. Η ανταπόκριση ήτανμεγάλη καθώς διατέθηκαν 55 τόνοιπατάτες και 18 τόνοι ρύζι.

20 τόνοι ειδών διατροφήςαπό το Δήμο Γλυφάδας σεκοινωνικά ευπαθείς ομάδεςγια τις ημέρες του ΠάσχαΔέματα αγάπης με είδη διατροφής γιατις γιορτές του Πάσχα διένειμε οΔήμος Γλυφάδας σε περισσότερες από350 οικογένειες της πόλης που ανήκουνστις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες. Ταείδη διατροφής ξεπέρασαν τους 20 τό-νους και περιελάμβαναν ζυμαρικά,όσπρια, λάδι, κρασί, λαχανικά, φρούτα,κρέας & κοτόπουλα. Δικαιούχοι των δε-μάτων αγάπης που διανεμήθηκαν σταΚΑΠΗ του Αγ. Τρύφωνα ήταν μακρο-χρόνια άνεργοι, άποροι, πολύτεκνες καιμονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με ανα-πηρία, μοναχικοί άνθρωποι, ηλικιωμένοι.

Ορειβασία στον Υμηττό"Αγαπάμε τον Υμηττό, αγαπάμε το πε-ριβάλλον" ήταν το μήνυμα των 162 συμ-μετεχόντων στην ορειβασία στονΥμηττό που διοργάνωσε ο αθλητικόςτομέας του (Κ.Α.Π.ΠΑ.). Ο μεγαλύτε-ρος σε ηλικία "ορειβάτης" ήταν 98ετών ενώ ο μικρότερος μόλις 4 ετών.Αφετηρία της διαδρομής ήταν το πυ-ροφυλάκιο Δήμου Γλυφάδας (τέρματης οδού Κων. Αθανάτου) και τερματι-σμός το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία.

Εκδήλωση: Πρόληψη ατυ-

χημάτων στην τρίτη ηλικίαΕκδήλωση για την πρόληψη των ατυ-χημάτων στην τρίτη ηλικία διοργάνω-σαν το ΚΑ.Π.ΠΑ Δήμου Γλυφάδας καιτο Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλ-λοντικής και Εργασιακής Ιατρικής, Pro-lepsis, στο πλαίσιο της προσπάθειαςγια την προαγωγή της υγείας ευπαθώνκοινωνικών ομάδων, όπως οι ηλικιωμέ-νοι. Η εκδήλωση είχε ως θέμα τα ατυ-χήματα στο χώρο του σπιτιού.Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανι-σμό Υγείας, οι πτώσεις αποτελούν τηντρίτη αιτία χρόνιας αναπηρίας σε ηλι-κιωμένα άτομα, ενώ η πλειοψηφία τωντραυματισμών που καταλήγουν στοθάνατο προέρχονται από πτώσεις.

05

Μείωση των τροφείων στους Παιδικούς ΣταθμούςΤη μείωση του ποσού των τροφείων για τα παι-

διά που φοιτούν στους δημοτικούς παιδικούς

σταθμούς αποφάσισε το Δ.Σ. του Κ.Α.Π.ΠΑ.

Αναλυτικότερα για τους πολίτες με εισόδημα

από: 0,00 έως 5.000€, δωρεάν, για πρώτη φορά,

από 30,00 € μηνιαίως / 5.001,00€ έως

15.000,00€, 20,00€, από 30,00€ μηνιαίως.

Η προσαρμογή έγινε στο πλαίσιο της κοινωνικής

πολιτικής που εφαρμόζει ο Δήμος εξασφαλίζοντας

παράλληλα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Ενημέρωση για την αγορά των οικοπέδων

κληρονόμων ΠαπαδημητρίουΜε στόχο την ενημέρωση των Πολιτών σχετικά με την

αγορά των οικοπέδων κληρονόμων Παπαδημητρίου

σας παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία :

1. Τα εν λόγω οικόπεδα ήταν χαρακτηρισμένα ως χώροι

πρασίνου από την ένταξη τους στο σχέδιο το έτος 1969

σύμφωνα με τότε ρυμοτομικό. Αποτελούν τα μόνα ελεύ-

θερα οικοδομικά τετράγωνα σε μια έκταση 700 στρεμ-

μάτων όπου δεν υπάρχει άλλος κοινόχρηστος χώρος.

2. Η επιβληθείσα απαλλοτρίωση ήρθη δυνάμει της

αμετάκλητης υπ’ αριθ. Α407/2010 απόφασης του Διοι-

κητικού Πρωτοδικείου Πειραιά (τμήμα 12ο Τριμελές). Η

επανεπιβολή νέας ουδέποτε ολοκληρώθηκε εντός των

νομίμων προθεσμιών. Ο Δήμος επομένως κινδύνευε

άμεσα να απολέσει αυτούς του ζωτικούς χώρους μετά

από 40 ολόκληρα χρόνια αδράνειας.

3. Η τιμή αγοράς είναι απόλυτα συμφέρουσα και εντός

των πλαισίων του νόμου. Ειδικότερα σύμφωνα με τα

άρθρα 186 και 191 του Κ.Δ.Κ. (Νόμος 3463/2006 ), ορί-

ζεται ότι για την κατάρτιση σύμβασης μεταβίβασης της

κυριότητας ακινήτων, εφόσον συμβάλλεται Δήμος απαι-

τείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας, η οποία γίνεται από

το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών. Εν προκειμένω η τιμή

εκτίμησης του Σ.Ο.Ε. που προηγήθηκε της αγοράς ήταν

1529,89 €. Η τιμή που επιτεύχθηκε μετά από διαπαρα-

ταξιακή διαπραγμάτευση και 2 θυελλώδεις συνεδριά-

σεις του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν 1290,00 € και

ουσιαστικά 1250,00 € μετά τη δήλωση δωρεάς της οικο-

γένειας Παπαδημητρίου μέρους του συμφωνηθέντος τιμή-

ματος. Την πρόταση αυτή υπερψήφισαν 4 Δημοτικές

Παρατάξεις ενώ και η παράταξη “Ανοιχτοί Ορίζοντες”

συμφώνησε στην αγορά αλλά με το τίμημα των 1050,00 €.

4. Κατόπιν αυτού προς μεγαλύτερη διασφάλιση των

συμφερόντων του Δήμου και προ της σύναψης των

συμβολαίων διενεργήθηκε ενδελεχής νομικός έλεγχος

τίτλων από 2 δικηγόρους, έναν (1) εκ των οποίων πρό-

τεινε η Δημοτική Αρχή και έναν (1) η μείζονα αντιπολί-

τευση. Στα συμβόλαια με ευθύνη της συμβολαιογράφου

επισυνάφθηκαν όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιο-

λογητικά.

Ο Δήμος έχει διασφαλιστεί απόλυτα στα συμφέροντα

του. Κάποιοι προβάλλουν κάθε δυνατό εμπόδιο για να

διαιωνιστεί ένα πρόβλημα και να ματαιωθεί το έργο

του Δήμου μας εις βάρος των συμφερόντων του ίδιου

του Δήμου αλλά κυρίως σε βάρος των συμφερόντων

των δημοτών μας που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να

στερούνται της χρήσης αυτών των ζωτικών χώρων

πρασίνου σε μια εποχή που μας πνίγει το τσιμέντο.

Η τεχνολογίαστην Εξυπηρέτηση του Πολίτη Με στόχο την αποτελεσμα-

τικότερη εξυπηρέτηση των

πολιτών, ο Δήμος Γλυφάδας

εγκαινιάζει μια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία. Συγκε-

κριμένα παρέχεται η δυνατότητα σε όσους έχουν

πρόσβαση στο διαδίκτυο να λαμβάνουν μέσω

της ηλεκτρονικής σελίδας του Δήμου www.gly-

fada.gr «πατώντας» το εικονίδιο «ηλεκτρονική

εξυπηρέτηση του Πολίτη» πληροφορίες σχετικά

με διαδικασίες, δικαιολογητικά, αιτήσεις, νομοθε-

σία, κ.α. για τις ακόλουθες υπηρεσίες του Δήμου:

Ληξιαρχείο & Πολιτικοί Γάμοι - Δημοτολόγιο -

Καταστήματα - Οικονομικές και Τεχνικές Υπηρε-

σίες - Δημοτική Αστυνομία - Μαρίνες. Επίσης

έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τα ερωτήματα

και τις παρατηρήσεις τους σχετικά με τις προ-

αναφερόμενες υπηρεσίες στο αρμόδιο τμήμα,

επιλέγοντας από το βασικό μενού Επικοινωνία και

αφού συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα.

Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη«Τραγούδια της Ελλάδας…» ήταν ο τίτλος τηςσυναυλίας αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη πουπραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία το Δημο-τικό Ωδείο Γλυφάδας, με τη συμμετοχή της χο-ρωδίας του Παιδικού Χωριού SOS. Στη συναυλία,ακούστηκε μελοποιημένη ποίηση από μεγάλουςΈλληνες συνθέτες και συμμετείχαν μουσικά σύ-νολα με μαθητές και καθηγητές του Ωδείου.

Η πλατεία της Αγ. Τριάδας: σε εξέλιξη οι εργασίες διαμόρφωσης

Το οικολογικό πάρκο της Ν. Ευρυάλης: μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης

Νέα έ

ργα

στη

Γλυ

φάδ

α

06

Νέα έργα στη ΓλυφάδαΗ δημιουργία των απαιτούμενων υποδομών που θα διευκολύνουν τη ζωή των κατοίκων και θα

συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους στην πόλη της Γλυφάδας, αποτελεί

βασικό στόχο του προγράμματος έργων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα που αναβαθμίζουν την εικόνα της Γλυφάδας και αποτελούν ένα πρώτο

δείγμα ότι η πόλη έχει αρχίσει να αλλάζει. Συμμόρφωση του εμπορικού κέντρου, εξωραϊσμός πλατειών και

οδών με την ενίσχυση του πρασίνου, κατασκευή πεζοδρόμων και ανακατασκευή οδοστρώματος, διαμόρ-

φωση χώρων ψυχαγωγίας, ενίσχυση φωτισμού, βελτίωση της καθαριότητας των δημόσιων χώρων και των

ακτών, καθώς και προστασία του βουνού και ενίσχυση της χλωρίδας.

Δύο καινοτόμα έργα, αποτελούν η διαμόρφωση της πλατείας Αγ. Τριάδας και του οικολογικού πάρκου

Ν. Ευρυάλης. Η δαπάνη κατασκευής της πλατείας Αγ. Τριάδας καλύπτεται με την ευγενική προσφορά του

συμπολίτη μας κ. Αθαν. Μαρτίνου, και του οικολογικού πάρκου Ν. Ευρυάλης με την ευγενική προσφορά

του κ. Κων/νου Μαρτίνου. Το πάρκο Ν. Ευρυάλης παραδόθηκε στο Δήμο και είναι στη διάθεση των κατοί-

κων και των επισκεπτών του.

07Η πλατεία της Αγ. Τριάδας πριν τη διαμόρφωσή της Ο χώρος του πάρκου Ν. Ευρυάλης πριν τη διαμόρφωσή του

Στοιχεία πλατείας Αγίας Τριάδας

Τοποθεσία: Περικλείεται από τις οδούς Αγίας Τριάδας, Αρετής, Μυκη-

νών και Παλαιών Πολεμιστών.

Συνολική επιφάνεια: 9.206,00 τ.μ.,

Υφιστάμενη κατάσταση: Τμήμα της επιφάνειας καταλαμβάνουν σή-

μερα δύο γήπεδα μπάσκετ καθώς και παιδική χαρά, ενώ σε κεντρικό

τμήμα της, επιφάνειας 1.005,40 τ.μ., έχει ανεγερθεί ο Ι.Ν. Αγίας Τριάδας,

σύμφωνα με ειδικούς όρους δόμησης. Τo υπόλοιπο υπό διαμόρφωση

τμήμα της πλατείας έχει έκταση 4.674,60 τ.μ. Ο χώρος μέχρι σήμερα

ήταν αδιαμόρφωτος και αξιοποιείτο ως χώρος στάθμευσης σε όλη του

την έκταση.

Με την ολοκλήρωση

του έργου, η πλατεία

θα αποτελεί τόπο

κίνησης, δράσης

και ανάπαυσης για

όλες τις ηλικίες.

Πλατώματα, ράμπες,

πεζόδρομοι και

μονοπάτια συνδέουν

όλους τους επιμέρους

χώρους μεταξύ τους

και με τη γύρω περιοχή.

Πλατεία Αγίας Τριάδας

Το έργο σε εξέλιξη

Νέα έ

ργα

στη

Γλυ

φάδ

α

08

Πάρκο Νέας Ευρυάλης

Το οικολογικό πάρκο Ν. Ευρυάλης έκτασης 7.797,85 τ.μ. εφάπτεται με την

οδό Βενιζέλου. Στο πάρκο, έχουν γίνει διαμορφώσεις υψηλού και χαμηλού

πρασίνου που ταιριάζουν με το ευρύτερο φυσικό και διαμορφωμένο περι-

βάλλον του. Με απλή οργάνωση των φυσικών παραμέτρων προκύπτουν

τόποι εύκολοι στη διατήρηση, λειτουργικοί, ασφαλείς και απόλυτα προ-

σβάσιμοι. Η σημασία του πάρκου είναι ταυτόχρονα τοπική και υπερτοπική.

Για τη βιωσιμότητά του έχει προβλεφθεί οργανική ανάπτυξη και διαδικασία

συντήρησης, επιλογή κατάλληλων φυτών για το συγκεκριμένο τόπο, προσε-

κτική επιλογή θέσεων για παθητικό δροσισμό και ηλιοπροστασία και διαμορ-

φώσεις με νερό. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν ενδογενείς οικογένειες φυτών

σε αρμονία με την τοπική οικολογία. Επίσης πλατώματα, ράμπες, πεζόδρομοι

μονοπάτια συνδέουν όλους τους επί μέρους χώρους μεταξύ τους και με τη

γύρω περιοχή. Όλοι οι χώροι είναι προσβάσιμοι ακόμη και από άτομα μει-

ωμένης κινητικότητας, μεγάλης ηλικίας, ή συνοδούς βρεφών σε καροτσάκια.

Η οργάνωση του χώρου και το λειτουργικό πρόγραμμα προσκαλούν για τη

συνεχή χρήση του ως σημαντικού τόπου συνήθους διαμονής και αναψυχής

σε βάθος χρόνου. Ωστόσο, απαιτείται η πάροδος τεσσάρων περίπου χρόνων

ώστε να αναπτυχθούν τα φυτά και να αναδειχθεί ο χαρακτήρας του πάρκου.

Oικολογικό πάρκο

υψηλού και

χαμηλού πρασίνου

με διακεκριμένη

ταυτότητα που

ταιριάζει με το

ευρύτερο φυσικό

και διαμορφωμένο

περιβάλλον του.

Το έργο ολοκληρωμένο

09

Βελτίωση υποδομών - Ενίσχυση πράσινου

Βελτίωση φωτισμού υψηλής απόδοσης και χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τοποθέτηση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής

Οδοί: Ανθέων - Μετσόβου, Δερβενακίων, Ρήγα Φεραίου, Παπανδρέου και Ζέππου - Ζέρβα.

Πλατείες: Αγ. Κωνσταντίνου, Αγ. Νικολάου, Ελ. Βενιζέλου. Επίσης στην 3η μαρίνα και το κλειστό γυμναστήριο.

Οδοί: Σ. Βέμπο και Παλμύρας, Ίωνος Δραγούμη, Άλσους (τοποθέτηση στεγάστρων) και πλατεία Καραϊσκάκη.

Άλσους (στέγαστρα) Πλατεία Καραϊσκάκη

Ίωνος Δραγούμη Παλμύρας

Πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου Ανθέων Πλατεία Αγ. Νικολάου Ελευθερίου Βενιζέλου Ζέππου

Νέα έ

ργα

στη

Γλυ

φάδ

α

10

Εξωραϊσμός οδών και πλατειών

Ενίσχυση του πράσινου με δενδροφύτευση και τοποθέτηση καλλωπιστικών φυτών. Καθαρισμός περιβάλλοντος

χώρου και τοποθέτηση wc για τα κατοικίδια στις πλατείες Εσπερίδων, Καραϊσκάκη, Μακεδονίας, Κονίτσης, Ζέππου.

Μεταξά - Λαζαράκη Δελφών - Κεφαλληνίας - Γούναρη

Παλαιοχριστιανικός Ναός Κιλκίς - Γούναρη

Κέας - Γούναρη Ζέππου

Αθανάτου - Αρχιπελάγους Γκολφ Γλυφάδας

11

Διαπλάτυνση, ασφαλτόστρωση κατασκευή πεζοδρομίων

Οδός Αγίου Νικολάου, μεταξύ των οδών Α. Παπανδρέου μέχρι και τη Γρ. Λαμπράκη, ανακατασκευή τμημάτων,

διαπλάτυνση, ποδηλατόδρομος. Οδός Αγ. Νεκταρίου, ασφαλτόστρωση, ανακατασκευή τμημάτων, δημιουργία

πεζοδρομίων, εσοχών στάθμευσης, ποδηλατοδρόμων, παρτεριών. Οδός Σοφίας, διαπλάτυνση, δημιουργία πεζο-

δρομίων και δικτύου αποχέτευσης. Κατασκευή πεζόδρομου μεταξύ των οδών Βαλαωρίτου και Αγαμέμνονος.

Αγ. Νικολάου

Αγ. Νεκταρίου

Σοφίας

Πεζόδρομος μεταξύ οδών Βαλαωρίτου & Αγαμέμνονος

Νέα έ

ργα

στη

Γλυ

φάδ

α

12

Εργασίες «συμμόρφωσης» της οδού Ζησιμοπούλου, αποξήλωση των διαφημιστικών πινακίδων για την απελευ-

θέρωση των πεζοδρομίων και την απρόσκοπτη πρόσβαση των πεζών

Πλήρης αναδιαμόρφωση του αγωνιστικού και του περιβάλλοντος χώρου του 7ου Δημοτικού Γυμναστηρίου

Γλυφάδας (γήπεδο Τερψιθέας)

Εμπορικό Κέντρο Γλυφάδας Ζησιμοπούλου

Διαμόρφωση χώρων ψυχαγωγίας

«Συμμόρφωση» εμπορικού κέντρου«Συμμόρφωση» εμπορικού κέντρου

Παιδική χαρά, στο οικόπεδο επί των οδών Υψηλάντου και Τσιτσάνη. Τα παιχνίδια προέρχονται από την πλα-

τεία Ν. Ευρυάλης, όπου σήμερα στη θέση της βρίσκεται το οικολογικό πάρκο Ν. Ευρυάλης.

Υψηλάντου & Τσιτσάνη Υψηλάντου & Τσιτσάνη

Αναβάθμιση και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων

Γήπεδο Τερψιθέας Γήπεδο Τερψιθέας

13

Χωροθέτηση Νέου Νεκροταφείου

Νέο Νεκρτοταφείο

Ναός Γεννήσεως της Θεοτόκου

Χω

ρο

θέτη

ση Ν

έο

υ Ν

εκροτα

φείο

υ

Η λύση ενός κοινωνικού θέματος τριών δεκαετιών Το αίτημα δημιουργίας νεκροταφείου που να καλύπτει τις ανάγκες της πόλης

μας είναι κοινωνικό. Πέρα από παρατάξεις και κομματικές αποχρώσεις. Μας

ενώνει γιατί μας αφορά όλους. Είναι ένα θέμα που χρονίζει και πρέπει να λυθεί

άμεσα με τη συνεργασία της Πολιτείας. Ζητούμε την εφαρμογή της απόφασης

του ΟΡΣΑ για τη χωροθέτηση νεκροταφείου στο συγκεκριμένο χώρο, η οποία

εκδόθηκε το 1995 και την αξιοποίηση της πλήρους μελέτης εγκατάστασης νε-

κροταφείου, την οποία εκπόνησε ο Δήμος το 1998 για τη δημιουργία ενός νεκρο-

ταφείου περιβαλλοντικά και οικολογικά ενταγμένου στη ζώνη του Υμηττού.

Το χρονικό του αιτήματος δημιουργίας νέου νεκροταφείου

στη Γλυφάδα Η πρώτη αναφορά περί ακαταλληλότητας του υφιστάμενου νεκροταφείου, λόγω

κορεσμού του εδάφους, έγινε σε Δημοτικό Συμβούλιο το 1980. Από τότε πολλές οι

επισημάνσεις και οι αναφορές στο ίδιο θέμα, είτε στις συνεδριάσεις των Δημοτικών

Συμβουλίων, είτε στα αιτήματα των Δημοτικών Αρχών προς την πολιτεία, για την επί-

λυση του προβλήματος με τη χωροθέτηση νέου νεκροταφείου. Το υφιστάμενο νε-

κροταφείο έχει έκταση 7.000 τ.μ. Λειτούργησε το 1935 όταν οι κάτοικοι της

Γλυφάδας ανέρχονταν στους 1.800 περίπου, ενώ σήμερα ξεπερνούν τους 86.000.

14

Το Ε.Α.Κ. “Ματθαίος Λιούγκας” απότη Γ.Γ.Α. στο Δήμο Γλυφάδας

Το Ε.Α.Κ. άρχισε ήδη να λειτουργείΜε στόχο την πλήρη λειτουργία του και την αναβάθ-

μιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες

παραχωρήθηκε το Ε.Α.Κ. Γλυφάδας «ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΛΙ-

ΟΥΓΚΑΣ» από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στο

Δήμο Γλυφάδας καθώς έγινε δεκτή από την Ολομέλεια

της Βουλής η τροπολογία στο σχέδιο νόμου "Αντιμε-

τώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των συνεν-

νοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις".

Το ΕΑΚ Γλυφάδας, με ποικίλες εγκαταστάσεις

(κλειστό κολυμβητήριο, κλειστό γυμναστήριο, εξω-

τερικά γήπεδα τένις, ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ, αί-

θουσες γυμναστικής κλπ), κτισμένες σε έκταση

16.810,19 τ.μ, φιλοξενούσε ομάδες Α1΄ Εθνικής Κα-

τηγορίας, τοπικούς αθλητικούς συλλόγους και ταυ-

τόχρονα διοργάνωνε εκδηλώσεις, προγράμματα για

εκμάθηση κολύμβησης και δωρεάν αθλητικά προ-

γράμματα για ΑΜΕΑ. Εξυπηρετούσε κατά μέσον

όρο ημερησίως περί τους 750 - 1000 αθλούμενους,

με μόνο 10 υπαλλήλους τα τελευταία χρόνια, αντί 27

που όριζε ο οργανισμός του.

Μετά την παραχώρησή του με την ψήφιση του νόμου

4049/2012, τη δημοσίευση του στο ΦΕΚ 35Α/23-12-

2012 και την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής

- παράδοσης, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες μετάτα-

ξης του προσωπικού στο Δήμο και στη συνέχεια η

ένταξη τους στο δυναμικό του Δήμου ώστε και πάλι

να αρχίσει να λειτουργεί όλο το Αθλητικό κέντρο.

Παράλληλα έχει συνταχθεί αναπτυξιακό πρόγραμμα

σύμφωνα με το οποίο από την νέα αθλητική σεζόν θα

είναι αυτάρκης οργανισμός και θα προσφέρει καλύτε-

ρες και ασφαλέστερες υπηρεσίες.

Το

Ε.Α

.Κ.

απ

ό τ

η Γ

.Γ.Α

. στο

Δήμο

ΓΛ

υφ

άδ

ας

15