Κρατητηρια 2012

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Κρατητηρια 2012

 1. 1. LLiivvee yyoouurr mmyytthh iinn GGrreeeeccee MM..SScc.. ,, ,, GGeessttaalltt,, ,, 44 GGeessttaalltt FFoouunnddaattiioonn ,, 33 GGeessttaalltt FFoouunnddaattiioonn ,, 44 GGeessttaalltt FFoouunnddaattiioonn BB..SScc PPssyycchhoollooggyy,, 44 GGeessttaalltt FFoouunnddaattiioonn MMAA CChhiillddllhhoooodd SSttuuddiieess,, BBAA PPssyycchhoollooggyy,, 33 GGeessttaalltt FFoouunnddaattiioonn
 2. 2. ;;
 3. 3. 221188 2233
 4. 4.
 5. 5. -- ..((RReefflleeccttiioonnss oonn ffiieelldd TThheeoorryy MMaallccoollmmPPaarrlleetttt,,11999911 tthhee BBrriittiisshh GGeessttaalltt JJoouurrnnaall))
 6. 6. 44 --7755
 7. 7. ()) 44 ,, 11 22 44 -- 55 (22 GGeessttaalltt )) 11 22 (,, )) ,,,,
 8. 8. &&
 9. 9. :: II..,, 1155 :: ,, 5522
 10. 10. .. ,, ,, ..
 11. 11. (( && )) &&
 12. 12. && :: ,, :: ,, ,, ::
 13. 13. :: WW..,, 1188 :: :: ttrraaffffiicckkiinngg
 14. 14.
 15. 15. ,, LLiicchhtteennbbeerrgg,, PP.. MM .. ,, sseellff ((iinn bbeettwweeeenn)) LLiicchhtteennbbeerrgg,, PP..
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18. JJRRSS--EEuurrooppee -- DDeetteennttiioonn iinn EEuurrooppee OOccttoobbeerr 22000044..ppddff HHuummaann RRiigghhttss CCoommmmiitttteeee RReeppoorrttss ((CCPPTT 22000099;; AAII 22000055;; EEuurrooppeeaannPPaarrlliiaammeenntt 22000077 pp..9933;; KKeehhaayyiiooyylloouu 22000099;; MMSSFF 22000088aa && bb;; PPrroo AAssyyll 22000077,,pp..2233;; HHRRWW 22000088)) JJaaccoobbss LL.. ((22000000)) FFoorr WWhhiitteess OOnnllyy,, BBrriittiisshh GGeessttaalltt JJoouurrnnaall,, 99 ((11))::33--1144 LLeevviinnee TT.. YY.. BB.. ((22000055)) TThhee BBrriiddggee DDiiaalloogguuaa AAccccrroossss CCuullttuurree,, GGeessttaalltt IInnssttiittuutteePPrreessss LLiicchhtteennbbeerrgg PP.. CCuullttuurree iinn TThhee BBrriiddggee...... MMaannnn DD.. ((22001100)) GGeessttaalltt TThheerraappyy --110000 KKeeyy PPooiinnttss aanndd TTeecchhnniiqquueess,, RRoouuttlleeddggeeTTaayylloorr && FFrraanncciiss GGrroouupp,, LLoonnddoonn aanndd NNeeww YYoorrkk PPaarrlleetttt MM.. ((11999911)) RReefflleeccttiioonnss oonn FFiieelldd TThheeoorryy tthhee BBrriittiisshh GGeessttaalltt JJoouurrnnaall,,11999911,,11,, 6699--8811 PPeerrllss FF.. HHeeffffeerrlliinnee RR.. GGooooddmmaann PP.. ((11997722)) GGeessttaalltt TThheerraappyy EExxcciitteemmeenntt aannddGGrroowwtthh iinn tthhee HHuummaann PPeerrssoonnaalliittyy.. UUSSAA JJuulliiaann PPrreessss,, IInncc.. RRoobbiinn JJ..MM.. ((22000011)) CCoonnttaacctt aanndd RReellaattiioonnsshhiipp iinn aa ffiieelldd PPeerrssppeeccttiivvee GGTTiinn YYoonntteeff GG.. ((11999933)) AAwwaarreenneessss,, DDiiaalloogguuee aanndd PPrroocceessss.. NNeeww YYoorrkk:: tthhee GGeessttaallttJJoouurrnnaall PPrreessss,, IInncc
 19. 19.