Πνιπκεξή - 2011.pdf · PDF file h h h h c 2 h 4...

Click here to load reader

 • date post

  29-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Πνιπκεξή - 2011.pdf · PDF file h h h h c 2 h 4...

 • Πνιπκεξή

 • Ση είλαη ηα πνιπκεξή

  • Μαθξνκφξηα

  • Έλα πνιπκεξέο απνηειείηαη απφ καθξηά αιπζίδα

  επαλαιακβαλφκελσλ κνξίσλ (κνλνκεξή).

 • Ση είλαη πνιπκεξή

  • Δλσκέλα (ζπλήζσο κέζσ

  νκνηνπνιηθψλ δεζκψλ)

  δεκηνπξγνχλ ην πολςμεπέρ

  • ΢θαίξα : μονομεπέρ

  • 1,000 - 1,000,000 κνλνκεξή ζηελ πνιπκεξηθή αιπζίδα

 • Ιδηφηεηεο πνιπκεξψλ

  • Διαθξηά πιηθά

  • Αλζεθηηθά

  • Φζελά

  • Δπθνιία παξαγσγήο ηνπο

  ζηε βηνκεραλία θαη επθνιία

  επεμεξγαζίαο

  • Αληίζηαζε ζηε δηάβξσζε

  • Μνλσηηθά πιηθά

  • Γχζθνιε ε βηναπνηθνδφκεζή

  ηνπο (πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε)

  • Υακειφ ζεκείν ηήμεσο

  • Δχθιεθηα πιηθά

  Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα

 • Δίδε πνιπκεξψλ

  Φπζηθά πνιπκεξή

  • θπζηθφ ειαζηηθφ

  • άκπιν

  • θπηηαξίλε

  Βηνπνιπκεξή

  • DNA

  • πξσηείλεο

  ΢πλζεηηθά πνιπκεξή

  • πιαζηηθά

  • ειαηoρξψκαηα

  • γφκεο

 • Πνιπκεξή : Δπηζηήκε ηνπ

  κέιινληνο

  • Αγψγηκα θαη εκηαγψγηκα πνιπκεξή

  (αληηθαηάζηαζε ζπζθεπψλ ππξηηίνπ)

  • Βηνζπκβαηά πιηθά (βαιβίδεο θαξδίαο, ηερλεηνί κχεο,

  κεηακνζρεχζεηο θεξαηνεηδνχο)

  • Ναλνηερλνινγία (ηζηπο, λαλνθαηάιπζε)

  • Δπαλαθπθιψζηκα θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα πιηθά

 • Οξγαληθά Πνιπκεξή

  • Πνιιά νξγαληθά πιηθά νλνκάδνληαη πδξνγνλάλζξαθεο αθνχ

  απνηεινχληαη απφ πδξνγφλν θαη άλζξαθα.

  • Οη ελδνκνξηαθνί δεζκνί ζε ηέηνηα κφξηα είλαη νκνηνπνιηθνί.

  CH4 Μεζάλην

  Άλζξαθαο

  Τδξνγφλν

  H C H

  H

  H

 • Οξγαληθά Πνιπκεξή

  C C

  H

  H

  H

  H

  C2H4 αηζπιέλην

  Απιφο δεζκφο

  Γηπιφο δεζκφο

  C2H2 αθεηπιέλην

  C CH H

  -Μφξηα κε δηπινχο ή ηξηπινχο δεζκνχο: Αθφξεζηα κφξηα

  -Μφξηα κε απινχο δεζκνχο: θνξεζκέλα κφξηα

 • Aηζπιέλην (αέξην) → θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο → πνιπαηζπιέλην (ζηεξεφ πνιπκεξηθφ πιηθφ)

  • Οη απινί δεζκνί κπνξνχλ λα πεξηζηξέθνληαη

  θαη λα θάκπηνληαη.

 • Οξγαληθέο νκάδεο ζε πνιπκεξή

  Οικογένεια Υαπακηηπ.

  ομάδα

  δομή Ανηιππυζ.

  μψπιο

  Αιθνφιεο R-OH CH3OH Μεζαλφιε

  Αηζέξεο R-O-R’ CH3OCH3 Γηκεζπιαηζέξαο

  Ομέα RCOOH CH3COOH Ομηθφ νμχ

  Αιδεχδεο RCHO HCHO Φνξκαιδεχδε

  Αξσκ. C,H C6H5R C6H5OH Φαηλφιε

 • Παξαδείγκαηα πνιπκεξψλ

  * C C *

  H

  H

  H

  H n

  πνιπαηζπιέλην

  (πιαζηηθά πεξηηπιίγκαηα)

  * C C *

  HH

  H n

  πνιπζηπξέλην

  (πιηθφ παθεηαξίζκαηνο)

  * C C *

  H

  OH

  H

  H n

  * C C *

  H

  O

  H

  H n

  C CH

  3

  O

  πνιπ(βηλπιηθή αιθνφιε)

  (γφκεο)

  Poly(vinyl acetate)

  (γφκεο, ειαηνρξψκαηα)

  H2C CH2

  Δπαλαιακβαλφκελε

  κνλάδα

 • Παξαδείγκαηα πνιπκεξψλ

  C

  H

  H

  C

  H

  Cl n

  * * C

  F

  F

  C

  F

  F n

  * *C

  H

  H

  C

  H

  CH3 n

  * *

  C

  H

  H

  C

  CH3

  C

  n * *

  O

  O CH3

  O C

  CH3

  CH3

  O C

  O

  n

  * *

  C

  O

  O*

  O

  C C O

  H

  H

  H

  H

  *

  n

  TeflonPVC πνιππξνππιέλην

  polycarbonate

  PET (πιαζηηθέο κπνπθάιεο) PΜΜΑ

 • Βαζκφο πνιπκεξηζκνχ (degree of polymerization)

  O αξηζκφο επαλαιακβαλφκελσλ κνλάδσλ ζηελ πνιπκεξηθή αιπζίδα.

  Μνξηαθφ βάξνο πνιπκεξνχο (molecular weight)

  Ιζνχηαη κε ην γηλφκελν ηνπ βαζκνχ πνιπκεξηζκνχ επί ην κνξηαθφ βάξνο ηεο

  επαλαιακβαλφκελεο κνλάδαο (κνλνκεξνχο)

  C

  H

  H

  C

  H

  Cl n

  * * n = DP

  π.ρ. Να πξνζδηνξηζηεί ην ΜΒ ηνπ πνιπζηπξελίνπ κε Β.Π. 50.

  * C C *

  HH

  H n

  Πνιπζηπξέλην (PS)

 • Μέζα κνξηαθά βάξε (Αverage molecular weights)

  Έλα δείγκα πνιπκεξνχο πεξηέρεη πιαηηά

  θαηαλνκή ΜΒ πνιπκεξψλ, νιηγνκεξψλ.

  Πνιπδηαζπνξά (PDI or MWD) = Mw / Mn

  Μέζν θαηά βάξνο ΜΒ:

  Μi: κέζν κνξηαθφ βάξνο θαηεγνξίαο i,

  wi: ην θιάζκα βάξνπο ησλ κνξίσλ i

  κέζα ζην ίδην εχξνο κεγεζψλ.

  Μέζν θαηά αξηζκφ ΜΒ:

  Μi: κέζν κνξηαθφ βάξνο θαηεγνξίαο i,

  xi: ην θιάζκα ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ

  αιπζίδσλ i κέζα ζηελ αληίζηνηρε

  θαηεγνξία κεγεζψλ.

   iin MxM

   iiw MwM

 • Μέζα κνξηαθά βάξε (Αverage molecular weights)

  Number Average Mn

  Weight Average Mw

  Molecular weight

  A m

  o u n t

  o f

  p o ly

  m er

  Βαζκφο πνιπκεξηζκνχ

  Μ ε

  ρα λη

  θ ή

  α λη

  ν ρή

 • Πξνζδηνξηζκφο Μνξηαθνχ βάξνπο

  πνιπκεξψλ - SEC

  Διασωπιζμόρ: πδξνδπλακηθφο φγθνο Vh καθξνκνξίσλ

  Κακπχιε βαζκνλφκεζεο

  Υξσκαηνγξαθία απνθιεηζκνχ

  κεγέζνπο (Size exclusion

  chromatography, SEC)

  Πξνζδηνξηζκφο:

  Μn, Mp, Mw, PDI

 • Διαλύηης (κινηηή θάζη)

  Ανηλία

  Ειζαγωγή δείγμαηος

  ΢χζηεκα

 • Αληιία / κε

  απηνκαηνπνηεκέλε

  εηζαγσγή δείγκαηνο

  ΢ηήιεο

  ΢χζηεκα

  Αληρλεπηήο-DRI

  Αληρλεπηήο-UV

  αληρλεπηέο

  Δπεμεξγαζία

  δεδνκέλσλ

 • Οκνπνιπκεξή ΢πκπνιπκεξή

  Οη πνιπκεξηθέο αιπζίδεο

  απνηεινχληαη απφ έλα είδνο

  κνλνκεξνχο, π.ρ.

  Οη πνιπκεξηθέο αιπζίδεο

  απνηεινχληαη απφ δχν ή

  πεξηζζφηεξα είδε κνλνκεξψλ,

  π.ρ.

  Πνιπκεξή

  n n O

  H3CO

  m

 • Καηεγνξίεο ΢πκπνιπκεξψλ

  Δλαιιαζζφκελα Αδξνκεξή

  Σπραία Δλνθζαικηζκέλα ή

  ζπκπνιπκεξή εκβνιηαζκνχ

 • Σαθηηθφηεηα - ΢ηεξεντζνκέξηα

  Ιζνηαθηηθά

  Αηαθηηθά

  ΢πλδηνηαθηηθά

  X X X X X XY Y Y Y Y Y

  X Y X Y XY X Y X Y XY

  X X Y X Y YY Y X Y X X

 • Μνξηαθή Γνκή - Αξρηηεθηνληθή

  αιπζίδαο Γξακκηθέο αιπζίδεο

  (νκνπνιπκεξή, ζπκπνιπκεξή)

  Γηαθιαδσκέλα

  Πνιπκεξή θηέλαο (molecular brushes)

  Γηθηπσκέλα (πιέγκαηα)

  Πνιπκεξή - αζηέξηα

  Πνιπκεξή ζθάιαο ή

  δηαζηαπξσκέλα

 • Μνξηαθή Γνκή - Αξρηηεθηνληθή

  αιπζίδαο

  • Γπα