Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

69
Τελική Πρόταση Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» …για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Transcript of Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Page 1: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

Τελική Πρόταση

Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»

…για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης

Page 2: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

Ποσοτική

Ανεπάρκεια &

Χαμηλή Ποιότητα

Παρεχόμενων

Υπηρεσιών – ΔΕΝ

εκπληρώνεται

ο Θεμελιώδης Ρόλος

της Ανώτατης

Εκπαίδευσης

Κατακερματισμός

Γνωστικών

Αντικειμένων &

ελλιπή Προγράμματα

Σπουδών

Αναντιστοιχία

Προγράμματος

Σπουδών με Διδακτικό

& Εργαστηριακό

Προσωπικό, λόγω

απουσίας ή ελλιπούς

στελέχωσης

Χωρική Διασπορά

Τμημάτων αλλά &

κατακερματισμός

συγγενών Τμημάτων

εντός Ιδρυμάτων ή

Σχολών Ιδρυμάτων

Ανυπαρξία ή

ανακολουθία

Γνωστικών

Αντικειμένων

Τμημάτων με

Περιφερειακά

Συγκριτικά

Πλεονεκτήματα &

Εθνικούς Στόχους

Ανορθολογική

Ανάπτυξη

Κτιριολογικών &

Υλικοτεχνικών

Υποδομών, εντός και

εκτός Περιφερειακών

Προγραμμάτων

Page 3: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

Συγχωνεύσεις συγγενών (ως

προς το γνωστικό αντικείμενο)

Τμημάτων για την κάλυψη του

αριθμού των αναγκαίων μελών

ΔΕΠ & ΕΠ & την δημιουργία

Θυλάκων Αριστείας

Συγχωνεύσεις Τμημάτων &

Σύσταση Σχολών με χωρική

συνοχή & αξιοποίηση όλων των

υφιστάμενων κτιριακών &

υλικοτεχνικών υποδομών

Συγχωνεύσεις Τμημάτων για τη

σύνδεση των γνωστικών

αντικειμένων με εθνική

αναπτυξιακή στοχοθεσία &

περιφερειακές αναπτυξιακές

προοπτικές

Συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων για

ανάπτυξη θεματικών Θυλάκων

Αριστείας & εφαρμογή

οικονομιών κλίμακας

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Page 4: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ

ΣΤΟΧΟΣ του

Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»

Εκπλήρωση του

Θεμελιώδους Ρόλου

της Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης στην

Εθνική Αναπτυξιακή

Στρατηγική

Προώθηση της

Επιστημονικής &

Τεχνολογικής

Εκπαίδευσης

Προώθηση της Έρευνας &

της Καινοτομίας &

Σύνδεσή τους με την

Αγορά Εργασίας, την

Επιχειρηματικότητα & την

Οικονομική Γεωγραφία

της Χώρας

Ανάπτυξη Ανταγωνιστικού

Ανθρώπινου Δυναμικού

στον ευρωπαϊκό χώρο

Page 5: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

Τα αποτελέσματα του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» είναι η επανασύσταση

ενός Ακαδημαϊκού Χάρτη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

που θα προσφέρει:

στην Ελλάδα

θύλακες

επιστημονικής

αριστείας,

ανθρώπινο

δυναμικό &

αναπτυξιακή

προοπτική

στους Διδάσκοντες

βέλτιστες συνθήκες

διδασκαλίας, έρευνας

& προοπτική

Ακαδημαϊκής

ανέλιξης &

καταξίωσης

Page 6: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ

ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΤΕΙ

ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 12 443 14,35 12 9,26% 58 530

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 16 480 16,13 13,42 4,76% 58 477

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 29 501 14,18 12,05 3,74% 58 609

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 25 711 15,62 14,74 2,78% 58 610

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 16 509 14,22 11,72 7,48% 58 389

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 13 511 15,57 12,18 5,56% 58 402

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 15 512 16.62 12,45 3,7% 58 431

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 10 581 16,71 13,04 4,03% 69 941

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 9 585 14,54 13,80 1,87% 58 794

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 7 603 15,79 10,81 9,28% 59 520

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

10

631 13,96 11,63 3,57% 62 582

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ

9

599 14,98 13,05 14,95% 58 376

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 14 615 18,03 17,53 1,85% 58 706

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 5 619 18,20 16,77 1,85% 58 440

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 5 621 16,08 14,10 2,78% 58 539

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 11 627 16,20 13,03 1,85% 58 400

ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9 629 15,90 13,70 1,85% 58 397

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΘΗΝΑ 8 633 15,87 12,27 2,78% 58 415

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 4 635 16,70 12,87 3,7% 58 417

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9 637 17,80 14,35 1,85% 58 449

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 18

645 15,83 14,53 2,22% 124 678

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Β ΤΜΗΜΑ ΜΗ

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ) ΑΘΗΝΑ

20 6452 - -

- - -

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 15 655 16,55 16,32 0,93% 58 550

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9 661 17,83 15,15 1,85% 58 670

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 11

667 15,32 13,23 3,7% 58 357

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ 6 690 16,97 14,73 1,85% 58 608

ΣΧΟΛΗ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑ 12 517 13,42 8,58 3,23% 59 372

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

15

518 15,47 10,28 3% 59 424

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 20 521 16,72 13,75 0% 59 428

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ

23

520 15,77 13,13 1,72% 35 230

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ

23

519 17,62 14,13

0% 59 519

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 22 716 16,10 13,22 4,24% 65 774

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

13

718 14,85 12,35

7,48% 58 399

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

14

2004 - - - - -

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 6 2005 -- - - - -

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ

14

2006 - - - - -

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ

11

2007 - -

- - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 7: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΤΕΙ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 483 15,97 12,52 3,54% 62 1360

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20 503 14.53 11,90 5,6% 69 1024

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

Σ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

9 701 11,77 9,55 37,58% 86 888

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

11 713 14,23 12,77 3,72% 103 1274

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 714 14,33 12,50 2,38% 69 995

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6

445

15,63 12,68 3,97% 69 1155

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 12

461 17,77 13,63 2,38% 69 1519

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13 559 14,63 13,69 1,15% 97 2631

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ΣΠΕΤΣΕΣ)

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

6 604 12,39 8,51 5,77% 42 454

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

10 715 13,59 12,69 3,33% 83 1218

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

17 2027 - - - - -

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

8 2028 - - - - -

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ

ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

5 2029 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 8: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ

5

444

12,27 11,3 7,79% 41 305

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΜΑΡΟΥΣΙ

6

457

15,22 12,10 5% 55 418

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

8

477

16,32 12,21 3,96% 55 448

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

6

497

16,17 12,37 2% 55 459

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

7

507

14,55 11,27 6,93% 55 473

ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ

4

2001

- - - - -

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

& ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

1

2002

- - - - -

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ

22

2003

- - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 9: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΤΩ

ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ

ΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11

447

15,58 12,15 4,15% 69 583

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 505 15,22 12,13 6,5% 110 937

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 516 15,87 11,10 10,71% 93 707

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 712 15,75 13,73 2,65% 83 584

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20 720 16,03 13,33 3,36% 65 617

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 531 14,25 11,42 8,21% 76 679

ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 539 13,22 10,13 27,7% 84 420

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11

543

13,57 12,22 8,73% 69 380

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9 561 15,01 12,31 2,44% 138 1461

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15

583 14,07 12,83 5,88% 103 993

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8

601

15,22 12,15 19,84% 69 551

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9

605

15,34 7,09 40,15% 88 520

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12 617 17,68 15,53 1,77% 62 605

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 623 16,88 14,40 0,79% 69 526

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ &

ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5

639

15,12 13,72 1,99% 86 591

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 647 18,08 12,95 2,13% 103 1018

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 657 15,88 14,75 1,98% 55 342

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 694 16,58 14,40 1,77% 62 634

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18

717 15,13 12,23 3,54% 63 575

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ &

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13 719

16,95 16,10 2,97% 55 697

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ -

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

10 547

- - - - 139

ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ &

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

8

549

12,97 7,64 76,74% 97 594

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

4 703 11,98 7,65 77,88% 62 403

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

ΚΑ

ΤΑ

ΣΤ

ΑΣ

Η »

Page 10: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ

ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΤΕΙ

ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ

ΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

15 455

14,97 9,95 36,33% 145 1116

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕΡΡΕΣ

12 475

15,97 9,29 48,65% 103 776

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ

9 510

14,11 8,77 61,42% 110 1060

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

14 727

13,98 10,83 11,9% 138 1344

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ

13 575

15,56 9,81 34,88% 207 1735

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

13 595

14,21 8,44 76,8% 179 1318

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ

Α ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ,

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

- 750

15,83 10,78 1,69% 70 286

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ

- 2030

- - - - -

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ

ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

ΣΕΡΡΕΣ

3 2031

- - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 11: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ

5 471 14,73 8,92 65,18% 138 725

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 11 493 10,80 8,26 69,7% 110 621

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ &

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑ

11 513 13,53 8,67 57,56% 97 675

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ

8 724 13,77 7,67 68,82% 97 706

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑ

5 528 12,4 7,53 91,8% 70 319

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑ

10 550 12,77 8,08 83,67% 55 235

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ

9 569 14,26 8,56 72,68% 235 1248

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ

7 586 12,49 8,45 73,8% 124 777

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑ

8 587 12,50 7,51 76,63% 103 689

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 0 744 13,05 12,17 7,45% 103 301

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΟΤΩΝ ΔΡΑΜΑ

0 752 - - - - 78

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑ

11 2014 - - - - -

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ &

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑ

2 2015 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 12: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2012

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙ

ΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟ

Υ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩ

Ν ΚΑΤΩ

ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 9 558 11,39 7,5 93,37% 103 676

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 7 571 13,97 10,69 35,2% 69 1234

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 6 596 12,67 7,34 85,71% 69 1003

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 11 495 14,58 7,82 73,95% 120 890

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 10 473 14,93 8,55 61,97% 131 1023

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 8 514 10,23 7,52 86,58% 83 519

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗ 6 592 11,60 7,15 82,56% 97 665

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ

10 721 11,48 7,07 88,13% 90 609

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 7 537 10,93 8,17 82,26% 35 384

ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ 2 542 8,9 7,3 100% 35 370

ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

7 726 12,27 6,96 91,92% 55 429

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 6 580 10,71 6,49 97,2% 62 410

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3 730 17,78 11,43 23,69% 138 1682

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΑ 0 749 - - - - 50

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 0 530 11,87 7,72 91,92% 55 243

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 5 734 14,12 7,77 92,21% 131 849

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 7 735 12,95 8,64 65,3% 124 1053

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ - 662 14,65 13,25 2,27% 48 229

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗ

11 2008 - - - - -

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗ

7 2009 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 13: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤ

ΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ

ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕ

Σ (2011 –

2012)

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΤΑ 8 538 12,40 8,97 73,93% 42 287

ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΡΤΑ 5 540 12,53 7,60 92% 42 190

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ -

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΑΡΤΑ 10 556 10,75 7,73 82,35% 49 272

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

8 578 13,83 7,3 81,82% 207 1012

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ

ΕΜΠΟΡΙΟ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

6 602 14,85 8,37 26,91% 180 962

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

2 610 - - - - 69

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

9 732 12,34 7,31 96,43% 97 403

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

5 620 17,05 14,92 2,39% 138 1085

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

6 654 16,73 12,43 3,23% 152 1100

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

5 692 15,22 12,63 3,19% 138 975

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΤΑ

6 696 15,13 10,17 25% 104 689

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΡΤΑ

11 710 13,77 7,90 75,84% 152 1154

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

- 2010 - - - - -

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ &

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

2 2011 - - - - -

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ

- 2012 - - - - -

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

- 2013 - - - - -

ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

7 548 - - - - 110

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 14: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟ

Σ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ

ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΤΕΙ

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 8 451 13,63 9,47 43% 110 773

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 13 467 15,80 9,62 27,68% 124 996

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 14 489 16,07 9,11 56,06% 110 867

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ 16 723 15,14 10,68 10,8% 138 1384

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 9 2022 - - - - -

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 9 565 13,81 10,76 14,04% 193 1372

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 13 582 12,70 7,24 90,56% 103 764

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ 11

591

13,19 9,37 42,64% 110 974

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 5 609 - - - - 137

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 8 625 15,58 12,25 3,11% 124 1007

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ

8 651 15,15 12,37 3,59% 138 1013

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 14 533 14,35 10,20 22,45% 84 297

ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 12 541 13,77 8,16 89,73% 84 316

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 20 545 13,48 7,13 77% 55 327

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ &

ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

12 522 14,15 7,63 67,68% 55 374

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

10 553 12,40 7,45 78% 28 246

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ

2 738 - - - - 176

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 8 739 12,67 10,05 19,54% 98 612

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 0 747 16,32 12,55 3,54% 62 545

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

0

456 14,22 9,76 21,21% 55 375

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΡΙΣΑ

4 2023 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 15: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ

ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟ

Υ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙ

ΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟ

Υ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ

ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩ

Ν

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 –

2012)

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΑΜΙΑ 11 498 10,82 8,53 76,02% 138 836

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑ 9 506 12,90 9,73 22,36% 138 1298

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΛΑΜΙΑ 12 705 14,02 9,16 75,13% 110 698

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ

11 652 15,33 12,22 2,79% 138 963

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑ

12 659 17,38 14,55 2,38% 69 556

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

12 551 10,78 7,67 91,87% 70 250

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑ 5 745 12,21 7,96 82,41% 124 0

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΛΑΜΙΑ

3 2021 - - - - -

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 9 479 13,43 10,45 15,56% 124 1398

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 17 499 12,07 9,9 19,15% 103 1032

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ 12 722 12,78 10,17 15,36% 207 928

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ 9 737 13,92 11,32 10,95% 76 627

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 4 577 14,36 11 6,26% 207 1985

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ 5 597 12,37 10,11 30,21% 241 1568

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ ΘΗΒΑ

4 740 11,30 7,41 89,26% 138 854

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

4 2033 - - - - -

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ 9 2032 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

ΚΑ

ΤΑ

ΣΤ

ΑΣ

Η »

Page 16: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΤΩ

ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 –

2012)

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩ

Ν ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 5 618 16,52 14,37 1,98% 55 625

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 3 641 17,55 13,45 3,17% 69 853

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 9 649 16,05 11,58 2,67% 124 1315

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩ

Ν ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΑΤΡΑ 10 449 16,32 11,42 16,67% 97 845

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 9 465 14,73 11,32 6,79% 90 877

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΤΡΑ 6 523 14,60 6,28 45,79% 82 677

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 13 487 14.38 10,14 21,28% 103 1078

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 5 563 13,16 11,71 5,26% 138 1475

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ 4 589 13,69 10,83 21,77% 166 1573

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑ 7 728 13,33 9,2 15,56% 124 1185

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ 5 607 12,97 5,57 69,33% 63 402

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 3 525 11,04 9,28 80,54% 103 756

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ 4 616 18,23 15,72 1,23% 90 883

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΙΓΙΟ - 742 14,92 12,07 3,17% 69 470

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΥΡΓΟΣ - 743 13,93 10,90 13% 55 336

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΥΡΓΟΣ 3 5,24 15,52 10,53 25,93% 166 1095

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 1 746 - - - - 110

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΡΑ 6 2026 - - - - -

ΤΕΙ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 7 579 13,17 8,91 74,12% 193 1205

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ -

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 9 598 12,70 10,10 27,13% 138 840

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 8 729 11,66 8,42 91,14% 179 1131

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚ. ΚΑΛΛΙΕΡΓ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 8 557 11,30 7,39 81,97% 34 132

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 14 555 11,35 7,52 98,97% 56 144

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - 2025 - - - - -

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - 2024 - - - - -

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 7 544 - - - - 272

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &

ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 8 736 12,35 8,08 65,91% 124 990

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - 753 13,10 9,54 69,05% 69 202

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

& ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 8 546 12,21 7,65 80% 35 203

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ 4 697 11,83 7,30 91,82% 62 318

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ - 508 - - - - 176

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ 5 590 9,60 6,79 95,83% 27 201

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6 698 12,57 7,67 77,48% 62 330

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ 3 733 11,65 7,75 90,51% 90 568

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1 741 14,02 10,40 26,83% 138 880

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1 748 13,48 10,33 25,86% 97 345

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 17: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2012

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Υ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩ

Ν ΚΑΤΩ

ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩ

Ν

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 –

2012)

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 13 584 12,07 6,14 91,67% 62 313

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12 594 12,83 6,49 89,35% 124 690

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 731 12,87 7,81 77,24% 69 477

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 8 536 13,02 8,78 67,21% 35 196

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 9 554 13,04 8,22 94,92% 35 142

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 515 12,83 9,75 38,15% 98 325

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΠΑΡΤΗ 3 529 12,33 8,60 77,64% 138 849

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 663 15,87 13,28 3,17% 69 280

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ &

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2 2018 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 18: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΤΩ

ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΤΕΙ

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ

ΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 453 14,47 9,33 32,26% 138 1048

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 469 15,25 9,33 42,7% 103 883

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 491 15,73 8,90 74,21% 90 704

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

15 725 14,70 10,80 19,11% 138 1315

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 9 567 13,40 9,13 35,67% 193 1875

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 4 593 13,81 9,07 50% 103 1116

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 611 13,14 4,69 88,89% 41 167

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10 535 14,28 8,62 58,4% 69 477

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ &

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

10 552 12,32 7,98 93,44% 34 242

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ

ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

8 643 16,22 11,57 4% 138 1093

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

13 653 16,23 11,15 3,11% 124 913

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 4 526 11,06 7,04 87,54% 110 604

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6 527 12,76 7 89,88% 97 540

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΝΙΑ

15 532 13,18 8,57 59,7% 76 408

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

1 751 11,61 8,67 72% 27 199

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18 2019 - - - - -

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ &

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΓΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 2020 - - - - -

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ

4 628 14,98 11,37 3,29% 83 692

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

9 644 13,65 8,53 67,48% 69 570

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΑΝΙΑ 18 709 12,97 8,48 78,49% 97 513

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 19: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Υ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ

ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 –

2012)

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23 106 18,62 14,77 1,66% 180 870

ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 63 121 18,97 18,48 0,17% 432 2500

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20 108 15,77 12,75 1,74% 171 835

ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ &

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14 186 15,62 11,68 6,13% 121 110

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 46 404 17,63 10,88 2,29% 261 1305

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25 343 17,47 12,72 2,08% 180 961

ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12 349 16,51 12,44 1,2% 189 210

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - 109 15,04 12,64 1,65% 135 0

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - 373 17,32 13,33 2,17% 135 344

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 25 142 18,27 14,73 0,96% 234 1476

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 20 160 17,37 13,42 1,06% 139 692

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚ

Η ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ 44 207 17,73 16,82 0,56% 130 800

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ 25 476 17,15 15,28 2,74% 54 371

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ 18 234 17,68 16,12 0% 72 482

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ 13 224 17,03 14,84 0,83% 90 512

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΘΗ 52 223 18,35 17,05 0,94% 238 876

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 18 353 14,51 11,50 7,65% 135 517

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 19 212 13,17 9,97 11,21% 81 433

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 131 302 19,40 18,38 0% 103 699

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 18 290 18,37 16,70 0% 81 461

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 20: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Υ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ

ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 –

2012)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 38 103 18,22 11,58 2,12% 207 1318

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34 107 15,68 11,12 6,72% 189 1091

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 60 111 19,58 17,68 1,04% 207 1573

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 50 112 18,68 16,98 1,58% 180 1668

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 120 18,52 16,33 0,47% 153 968

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 129 19,43 17,63 0,36% 216 1140

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 133 17,42 9,23 3,53% 72 465

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 137 18,25 13,98 0,7% 108 652

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 139 18,4 4,22 29,63% 73 244

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22 172 19,45 18,32 0% 135 985

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 91 119 19,77 18,68 0,23% 315 2174

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28 311 17,63 14,81 1,01% 288 1989

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 357 18,37 16,57 0,6% 117 854

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 134 18,68 16,78 0% 99 977

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 140 19,37 17,6 0% 180

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ

ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20 168 18,95 14,82 3,23% 45 357

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

24 1001 - - - - -

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 406 18,32 9,7 1,82% 45 324

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 91 203 19,37 17,88 0% 144 1229

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33 211 19,53 18,37 0,96% 72 717

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 44 219 19,38 18,42 0,9% 162 1377

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33 227 17,1 16,38 2% 72 439

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 52 233 19,67 17,92 0% 90 807

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33 237 18,7 17,32 2,11% 67 485

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 42 - - - - -

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 245 19,23 16,82 1,06% 135 1424

ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 78 255 19,6 16,7 0,47% 153 1054

ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 86 265 18,45 16,4 1,23% 117 747

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 56 279 19,47 17,15 0% 85 533

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 45 285 17,52 14,18 1,8% 81 525

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 291 19,25 18,02 0% 72 672

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 338 19,68 16,32 1,19% 58 630

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94 273 18,08 15,02 1,82% 198 1879

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 57 275 15,17 13,7 1% 72 705

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 432 297 19,87 18,97 0% 162 2236

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 75 305 19,55 18,17 0% 67 632

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 87 307 19,45 17,77 0% 63 698

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΕΣ 27 402 13,2 10,67 1,63% 90 466

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 51 403 18,4 14,4 1,49% 198 1721

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 147 18,33 16,95 2,63% 54 499

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 163 19,02 14,87 2,67% 54 423

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΕΡΟΙΑ 15 363 16,53 14,55 2,3% 63 324

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 21: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Υ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ

ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 –

2012)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 161 18,63 14,07 3,45% 108 837

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

14 174 18,98 17,27 0,85% 81 769

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

20 176 18,27 15,90 2,27% 63 389

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23 317 18,1 16,07 0,41% 180 1517

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18 322 18,46 15,19 1,2% 180 1568

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25 335 17,98 16,42 1,55% 90 784

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 337 19,07 17,34 0% 99 698

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΔΕΣΣΑ 5 364 15,74 12,91 2,3% 63 334

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ 9 365 14,36 14,07 2,67% 54 311

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

26 409 19,48 15,70 0% 36 230

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

22 334 18,48 14,80 0,57% 126 653

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 22 341 17,25 13,77 1,15% 126 455

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

0 1122 - - - - -

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

18 184 15,47 11,17 8,59% 117 658

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

15 210 17,80 16,60 1,6% 90 327

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΟΖΑΝΗ

6 371 15,92 14,98 3,37% 63 312

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 0 1021 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

ΚΑ

ΤΑ

ΣΤ

ΑΣ

Η »

Page 22: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟ

Σ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ

ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΙΟΝΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ

Α ΤΜΗΜΑΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ 20 145 16.40 12.70 1,84% 117 565

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ &

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ 18 342 18,15 10,68 8,63% 99 501

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ 13 366 18,32 13,82 3% 72 200

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ 13 367 18 12,50 1,12% 63 486

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. &

ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ή ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ 20 385 19,38 16,38 0% 67

607

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. &

ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ 0 386 15,23 1,93

41,46% 40 0

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ 22 407 18,37 4,48 7,5% 72 403

ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑ 0 1014 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 23: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟ

Σ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟ

Υ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤ

ΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕ

ΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 –

2012)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27 113 19,22 15,70 1,2% 252 1245

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

35 114 18,95 14,13 1,72% 261 1421

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

26 122 18,35 15,17 0,33% 225 1046

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

21 130 18,83 16,15 1,09% 207 669

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20 156 17 14,58 0,83% 180 814

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 30 249 18,33 14,55 1,35% 225 512

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 47 259 19,28 14,43 0,5% 153 1027

ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 55 269 18,17 15,40 1,68% 135 737

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

24 340 17,15 14,88 2,21% 135 678

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

25 272 14,58 12,54 4,17% 108 760

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

19 280 17,30 15,87 1,65% 90 717

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

- 1009 - - - - -

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

16 185 15,68 7,93 44,74% 90 477

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 172 301 19,50 18,55 0% 112 482

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

20 345 18,83 13,97 1,4% 162 706

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 24: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤ

ΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΤΩ

ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (2011 –

2012)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 19 164 18,97 16,52 0,6% 121 814

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 20 178 19,25 16,67 0,8% 90 496

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 24 166 16,82 15,12 0,67% 108 546

ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 22 177 18,47 14,90 2,19% 99 571

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 20 208 19,53 17,03 2,15% 67 327

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &

ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

21 220 18,72 15,42 1,33% 108 860

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 19 228 17,30 15,12 2,27% 63 320

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 18 332 18,98 17,25 1,87% 76 358

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

24 236 19,43 17,10 0% 72 409

ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΔΑΤΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

20 360 14,87 12,63 3,2% 90 242

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

25 274 16,13 14,02 2,27% 63 306

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ &

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

21 284 18,05 16,22 1% 72 348

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 109 300 19,23 18,43 0% 58 472

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

28 308 18,67 17,73 1,56% 45 272

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΟΛΟΣ

18 350 19,04 14,11 1,06% 135 834

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΡΙΚΑΛΑ

22 405 15,77 11,37 2,01% 108 581

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 0 1015 - - - - -

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ

0 1016 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 25: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟ

Σ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟ

Υ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ

ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 –

2012)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3 191 13,64 12,61 2,04% 72 428

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

ΛΑΜΙΑ 9 369 16,67 13,70 3% 72 291

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

ΚΑ

ΤΑ

ΣΤ

ΑΣ

Η »

Page 26: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 28 101 17,55 12 1,6% 279 1790

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 14 105 14,70 11,63 4,89% 135 1440

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΘΗΝΑ 64 109 19,62 17,63 0,73% 288 2573

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 48 110 19,33 17,35 1,17% 180 2107

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 51 171 19,33 18,25 0,73% 99 2574

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 29 127 19,05 16,97 0% 225 1668

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 22 131 18,10 10,22 5,14% 180 1256

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 20 135 18,37 10,75 3,52% 108 672

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 18 146 18,63 14,60 2,5% 54 571

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ- (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.)

ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 0 118 18,78 16,85 0,52% 270 834

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ &

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 10 182 17,95 5,75 18,07% 72 338

ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ &

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 8 183 16,93 8,50 5,1% 81 451

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 7 188 19,53 13,25 3,06% 72 374

ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 4 192 17,32 13,80 3,13% 45 148

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 24 408 18 4,12 6,06% 81 514

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 37 123 18,93 16,73 1,83% 234 2004

ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 109 117 19,90 18,92 0,2% 360 3687

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 45 309 17,13 14,46 1,35% 279 2022

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 68 243 19,88 16,36 1,91% 225 2007

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 92 253 19,27 17 0,86% 166 1428

ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 56 263 19,15 17,07 1,8% 76 816

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 54 277 19,37 17,70 0% 90 764

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ &

ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 53 283 17,67 14,60 1,79% 81 675

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 42 330 18,90 17,19 1,47% 144 1495

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 31 128 19,32 17,83 0,38% 180 1905

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΜΕΣΩΝ

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 24 148 18,82 17,20 1,47% 99 702

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 25 154 19,10 16,88 0,65% 108 1231

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 173 17,03 13,73 1,5% 99 598

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 41 289 19,32 18 0% 90 948

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 655 295 19,75 19,08 0% 144 1909

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 110 303 19,48 18,35 0,93% 76 777

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

ΚΑ

ΤΑ

ΣΤ

ΑΣ

Η »

Page 27: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟ

Σ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ

ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΕΘΝΙΚΟ

ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ 65 201 19,63 18,43 0,61% 117 1656

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ 42 209 19,79 18,66 0% 99 1451

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΘΗΝΑ 86 217 19,82 18,95 1,39% 207 2767

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ 42 225 18,3 16,43 1,85% 81 707

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ

28 229 19,41 18,48 1,35% 54 474

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ

71 231 19,58 18,67 0,81% 90 1358

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ 72 235 19,33 17,72 0,67% 108 1026

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ

ΑΘΗΝΑ 34 241 18,03 16,17 2,27% 63 405

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ &

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΘΗΝΑ 101 246 19,82 16,10 1,78% 126 1053

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 28: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ

ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

Υ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ

ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 –

2012)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

25 150 18,14 15,04 0,68% 108 812

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

25 240 19,69 17,41 1,34% 108 773

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑ

24 312 19,71 16,34 0,44% 171 1501

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ

26 313 18,94 16,56 1,05% 216 2336

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

20 314 18,76 15,74 0% 99 733

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

25 329 16,73 15,08 2,27% 63 366

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

32 333 18,3 16,15 1,44% 157 1242

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ &

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

21 347 19,29 17,99 0,42% 180 1190

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 155 18,83 16,46 0,67% 108 696

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 157 17,97 14,46 0% 135 971

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22 262 16,68 14,87 1,55% 139 1079

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20 315 17,46 15,24 1,01% 216 1362

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 26 316 17,36 16,04 1,22% 234 1733

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 25 318 16,39 14,06 0% 162 1206

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14 336 17,73 14,54 1,6% 90 506

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20 355 18,65 16,1 2,78% 135 951

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

23 339 18,2 14,5 1,21% 117 912

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ - 1006 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 29: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 –

2012)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ 42 323 17,88 14,72 1,26% 117 853

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23 324 18,75 13,97 4,69% 45 344

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 25 325 17,93 16,15 3,13% 45 323

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ 26 327 16,72 14,35 1,79% 81 527

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΘΗΝΑ

16 326 15,69 13,69 3,8% 54 585

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 21 328 17,72 16,28 1,89% 36 349

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 29 1004 - - - - -

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝ. ΚΑΙ ΠΟΛ.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 31 124 18,13 15,08 1,16% 252 1793

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 26 125 17,9 15,89 0,5% 144 1215

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 37 126 19,07 15,53 2% 144 2029

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ &

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΗΝΑ 27 152 16,34 13,93 0,45% 162 1417

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 23 153 18,72 16,18 0% 108 1974

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

14 165 18,75 14,3 0,62% 117 0

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 18 159 16,8 14,25 1,43% 99 1306

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 23 170 19,28 18,3 0,66% 108 1150

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 27 179 18,93 16,08 1,74% 126 938

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ 20 1005 - - - - -

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 18 144 15,19 13,33 0% 36 237

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ &

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΘΗΝΑ 22 294 19,15 17,88 1,89% 36 49

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 15 356 14,38 13,2 3,03% 45 471

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 9 412 17,7 15,63 3,77% 36 226

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 30: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ

ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤ

Ο

ΕΙΣΑΚΤΕ

ΩΝ ΚΑΤΩ

ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩ

Ν

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕ

Σ (2011 –

2012)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΣΚΤ)

ΑΘΗΝΑ 11 384 - - 2,04% 36

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ 35 1003 - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

ΚΑ

ΤΑ

ΣΤ

ΑΣ

Η »

Page 31: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ (2011

– 2012)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ

ΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 13 102 16,95 13,75 2,67% 166 826

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΤΡΑ

22 136 18,45 14,92 0,47% 162 796

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑ

25 141 19,03 16,3 0,43% 171 1174

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑ 15 169 14,93 12,08 3,13% 72 351

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 20 175 18,98 16,25 1,09% 207 1014

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚ

Η ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

32 205 19,4 17,17 1,04% 144 1024

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΤΡΑ

44 213 19,45 17,3 1,06% 139 844

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ

26 215 19,23 16,05 1,46% 153 1504

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΤΡΑ

48 221 19,75 18,16 0,74% 202 1286

ΓΕΝΙΚΟ 22 1008 - - - - -

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

17 232 19,07 17,22 0% 81 532

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

25 239 19,35 16,83 1,59% 94 443

ΣΧΟΛΗ

ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 42 247 19,61 15,12 1,55% 243 1313

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 41 257 19,15 15,13 1,9% 157 830

ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 36 267 18,1 15,82 2% 112 525

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 35 281 18,17 16,92 1,59% 94 412

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 22 287 16,63 13,2 1,79% 126 499

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 17 288 15,12 12,3 4,13% 90 566

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 22 293 19,02 17,98 0% 112 584

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 151 299 19,75 18,73 0% 130 911

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ

Α ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑ 14 319 18,33 13,61 1,09% 207 1166

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ 15 352 17,31 13,51 0,89% 171 677

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤ

Α ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 22 271 14,7 9,89 10,08% 85 587

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &

ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 9 368 14,97 10,92 10,53% 67 425

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 0 1023 - - - - -

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 32: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟ

Σ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟ

Υ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ &

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ

ΑΓΑΘΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16 104 18,10 12,92 2,01% 108 479

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 189 18,38 14,55 2,4% 90 326

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ

ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΖΩΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΡΤΗ 8 190 15,90 15,55 0,67% 108 283

ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 1020 - - - - -

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 16 400 13,26 10 18,85% 90 408

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΘΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 11 358 14,69 13,68 2,63% 81 269

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗ 14 359 16,10 12,57 9,6% 90 455

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 1017 - - - - -

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13 362 14,05 11,25 7,02% 81 390

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 1019 - - - - -

ΣΧΟΛΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 9 411 16,23 13,37 1,79% 81 387

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22 187 17,7 12,83 3,33% 108 340

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ 9 361 15,63 12,84 1,84% 117 331

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 0 1018 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 33: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 –

2012)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ

ΜΙΟ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ

ΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ 21 143 17,4 13,97 0,8% 189 847

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ &

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ 21 162 16,77 12,43 1,24% 180 530

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΙΓΑΙΟΥ ΡΟΔΟΣ 16 181 15,05 10,77 5,66% 117 707

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 18 180 16,26 13,07 4,32% 103 309

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 14 222 14,87 11,47 4,63% 81 0

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ 23 320 17 12,09 4,96% 198 606

ΣΧΟΛΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ &

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

19 167 16,03 11,10 6,73% 153 Ο

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

16 348 14,01 11,8 4,96% 90 622

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

20 354 15,7 10,82 7,88% 121 789

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

22 310 12,55 8,86 55,38% 144 493

ΣΧΟΛΗ

ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ &

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ -

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΣ

14 218 15,69 11,83 6,9% 108 0

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΑΜΟΣ

21 344 15,58 12,15 4,76% 157 434

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΣ

19 252 16,42 13,73 0,89% 171 709

ΣΧΟΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ

ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

16 250 15,10 10,27 15,48% 63 573

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

21 276 13,42 11,27 11,24% 63 396

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΡΟΣ

13 238 16,3 12,57 3,06% 72 412

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΗΜΝΟΣ

4 372 15,25 12,19 1,65% 90 164

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΙΟΣ

0 1024 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 34: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ 2012

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 – 2012)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ

ΘΕΤΙΚΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚ

ΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23 216 18,18 13,8 1,88% 117 730

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18 248 16,62 13,7 3,2% 90 645

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28 251 18,69 13,85 0,43% 171 855

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29 261 19,17 13,82 0,56% 130 648

ΧΗΜΕΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24 270 17,55 15,7 1,69% 85 380

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28 282 19,4 16,73 1,56% 94 467

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16 200 15,87 12,46 11,2% 90 396

ΣΧΟΛΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚ

ΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ 22

115 19,4 15,33 0,89% 162 873

ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 21

116 17,98 13,77 0,94% 153 868

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 26

138 17,12 12,93 2,1% 171 775

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 28

158 19,18 13,98 1,06% 135 734

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ 24

132 19,53 15,67 0,47% 153 876

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 129 304 19,43 18,33 0% 94 637

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0 1010 - - - - -

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 0 1011 - - - - -

ΣΧΟΛΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩ

Ν

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 21 321 17,99 13,3 2,02% 180 938

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 15 351 15,95 11,95 4,7% 171 707

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ 24 149 17,45 12,18 1,9% 148 815

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ 20 151 19,25 17,5 0,55% 130 604

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 35: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΔΡΑ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ – ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ

2012

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΠΡΩΤΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΕΙΣΑΚΤΕΟΥ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΙΣΑΚΤΕΩ

Ν ΚΑΤΩ

ΑΠΌ ΤΗ

ΒΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΕΙΡΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

(2011 –

2012)

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΑΝΙΑ 19 214 17,65 15,23 1,75% 81 414

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΧΑΝΙΑ 23 230 17,95 14,96 0,61% 117 709

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΧΑΝΙΑ 19 242 15,55 12,97 2,02% 72 388

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΝΙΑ 26 331 18,59 16,4 1,23% 117 730

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΧΑΝΙΑ

16 370 18,4 16,18 0% 76 472

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΧΑΝΙΑ 0 1012 - - - -

ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

27 1013 - - - - -

«Υ

ΦΙΣ

ΤΑ

ΜΕ

ΝΗ

Κ

ΑΤ

ΑΣ

ΤΑ

ΣΗ

»

Page 36: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΠΛΗΘΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ ΝΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(ΣΥΝΟΛΟ)*

ΠΛΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟΥ

«ΑΘΗΝΑ»(ΣΥΝΟΛΟ)

ΣΥΝΟΛΟ 269 250 211 134 480 384

Ανθρωπιστικών, Νομικών

και Κοινωνικών

Επιστημών

111 99 16 10 127 109

Θετικών Επιστημών 58 55 23 11 81 66

Επιστημών Υγείας 21 21 33 29 54 50

Τεχνολογικών Επιστημών 47 46 95 62 142 108

Επιστημών Οικονομίας και

Διοίκησης

32 29 44 22 76 51

* Στα υφιστάμενα τμήματα δεν συμπεριλαμβάνονται τα γενικά τμήματα, οι στρατιωτικές και εκκλησιαστικές σχολές , οι σχολές τουριστικών επαγγελμάτων.

Page 37: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

ΠΕΔΙΟ

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ

Ν 2012 – 2013

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

2013 - 2014

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΕΙ

2012 – 2013

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΕΙ

2013 - 2014

ΠΛΗΘΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2012 -

2013 (ΣΥΝΟΛΟ)

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 2013 -

2014 (ΣΥΝΟΛΟ)

ΣΥΝΟΛΟ 33.149 36.700 18.336 12.975 51.485 49.675

Ανθρωπιστικών,

Νομικών και

Κοινωνικών

Επιστημών

15.305 13.325 1.666 1.100 16.971 14.425

Θετικών Επιστημών 6.370 8.500 1.113 1.350 7.483 9.850

Επιστημών Υγείας 1.908 1.950 2.717 2.650 4.625 4.600

Τεχνολογικών

Επιστημών

4.675 6.975 8.208 5.100 12.883 12.075

Επιστημών

Οικονομίας και

Διοίκησης

4.891 5.950 4.632 2.775 9.523 8.725

* Οι εισακτέοι αφορούν γενική σειρά 90% μη συμπεριλαμβανομένων των εισακτέων στρατιωτικών και εκκλησιαστικών σχολών καθώς και

σχολών τουριστικών επαγγελμάτων

Page 38: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

Υφιστάμενη Κατάσταση

«ΑΘΗΝΑ»

Σήμερα τα ιδρυθέντα Τμήματα είναι 534 εκ των οποίων στο Μηχανογραφικό Δελτίου της Ακαδημαϊκής χρονιάς 2012-2013 είχαν

συμπεριληφθεί τα 481.

Μετά την αναδιάταξη του σχεδίου ΑΘΗΝΑ τα Τμήματα είναι 384, δηλαδή καταργούνται συνολικά 150 ή 97 εκ του Μηχανογραφικού

2012.

Σημειώνεται ότι 28 Τμήματα εκ των 534 (εκτός των 384) έχουν μεταβατική λειτουργία έως την ολοκλήρωση του Ακαδημαϊκού έτους

2017-2018, για την αποφοίτηση των εισακτέων 2012-2013 και προηγούμενων ετών.

Page 39: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

Σχέδιο

«ΑΘΗΝΑ»

Page 40: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Σ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΚΟ ΑΤΤΙΚΟ

ΤΕΙ - ΤΕΙ

ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 15 518 50

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΘΗΝΑ

23 519,750 75

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 24 520,748 75

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ, 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ

32 521,517 75

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 2. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ

19 615,619 100

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 5 621 75

ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 11 627 75

ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9 629 50

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ

19 633, 667 150

ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

4 635, 742 50

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9 637 100

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 38 645,6452 100

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 15 655 50

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 9 661 (641) 100

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ 6 690 0

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 9 599 100

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 4.TΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΘΗΝΑ

29 585,581,631 100

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 16 480 75

ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 13 511 75

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 29 501 75

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3. ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

12 443,(509) 100

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 15 512 50

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ

25 711 125

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕ ΑΘΗΝΑ 16 509 0

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 13 718 50

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ

22 716 75

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 41: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙ

ΑΚΟ ΑΤΤΙΚΟ

ΤΕΙ – ΤΕΙ

ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 6 445 100

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20 503, {714} 75

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

12 461, {714} 75

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

11 713, {714} 75

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

13 483, {714} 75

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

9 701, {714} 50

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

13 714

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

23 715,604,603 100

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

13 559 100

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 42: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ

ΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟ

ΑΤΤΙΚΟ ΤΕΙ-

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΟΥΣΙ

22

2003 (690)

2001,2002

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ

11 444,457 50

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

8 477 50

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

(6+7) (497), (507)

50

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

6 497

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΡΟΥΣΙ

7 507

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 43: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ

ΤΕΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 505, {720} 75

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20 720

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9 516 {720} 75

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

18 712, {720} 125

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12 617 100

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 623 75

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 639 100

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 647 100

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 657 50

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 694 100

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 717 75

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2. ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , 3.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

40 531,539,543 150

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 719 100

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9 561 150

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

15 583

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

9 605

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8 601 100

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

(23) (583), (605) 100

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 44: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΤΕΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

ΚΙΛΚΙΣ 4 703 75

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΣΕΡΡΕΣ

20

455, (447), 528,

(510) 100

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

12 475 75

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΕΡΡΕΣ

14 727 125

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕΡΡΕΣ

9 510

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΕΡΡΕΣ

13 575 150

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΕΡΡΕΣ

13 595 150

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

8 549, 749 75

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 45: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΤΕΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ

5 471

75

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ

11 493, {724}

75

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑ

11 513, {724} 75

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ

13(5 724

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ 9 569

150

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 3.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ 15 587, 586, {724}

150

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

0 744 100

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΡΑΜΑ 10 550 75

ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ

ΔΡΑΜΑ 0 (3) 752 75

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 46: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΕΒΕΝΑ

17

734,530, 580,

596, 150

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 16 571, 558 150

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩ

Ν ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ

(ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ)

- 662 100

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩ

Ν ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗ

11 495 75

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ Μ.Μ. 2. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Μ.Μ.

ΚΟΖΑΝΗ

16 473, 592 75

ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ

18 721, 514 75

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3 730 100

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 7 735 125

ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2. ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ , 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

16 537,542, 726,

150

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 47: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2.ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 3.ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ-

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

ΑΡΤΑ 23 538,540, 556

150

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ

17 578,732

150

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

8 602, 610,733

150

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

5 620

100

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

6 654

100

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

5 692

100

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ

& ΜΟΥΣΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΝ

ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΡΤΑ

6 696

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΑΡΤΑ

16 710,508, {733}, 125

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 48: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΤΕΙ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 13 467

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ 14 489

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ 10 451, 738, 456

100

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 16 723

125

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 12 522

75

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 9 565 150

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , 4.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ

29 582, 591, 609

150

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΑ 8 625 75

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΛΑΡΙΣΑ 8 651 100

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

8 739 75

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

(2) 747 100

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2. ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

26 533, 541, (545) 150

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑ

20 545

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 49: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

17

499, (498),

{722} (489)

75

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΙΑ

11 498

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΛΑΜΙΑ

9 506

125

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

9

479, {722}

(467)

75

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ

12 705

75

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑ

12 722

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

9

737, {722}

50

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

4

577 (745)

(597) 150

ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑ

5 745

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑ

5 597

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑ

4 740 (597) 50

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑ

(10) (745,597) 75

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

22 551, 553 75

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ

11 652 100

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑ

12 659 100

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 50: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ

ΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ

ΣΕΙΡΑ 2013-

2014

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ &

ΙΟΝΙΩΝ

ΝΗΣΩΝ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΣ

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - 753

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 9 465 (544)

75

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 13 487

75

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΑΤΡΑ 8

736

{728},{525},

{524},{729},

125

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

1. ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΤΡΑ 16 449, 523

100

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 6 698 50

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 6 579, (563)

150

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 3.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 15

598,590, 746,

525,728,729,

(589), (607)

150

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΥΡΓΟΣ 0 743, 524,{741}

100

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 5 563

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ 4 589

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ 5 607

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 1 741

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 4 616

100

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 5 618,663

100

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 3 641

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΑ 9 649 100

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 51: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Σ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

«ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ»

ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, 2.ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 8 557, {544},

(546)

150

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 7

544

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ- ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 31 555, 547 ,

548 , (544)

150

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

8 546

ΣΧΟΛΗ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΗΞΟΥΡΙ 4 697 (696)

50

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 52: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ

ΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ

ΣΕΙΡΑ 2013-

2014

ΤΕΙ

ΠΕΛΟΠΟ

ΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 515

75

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 17 536,554

100

ΣΧΟΛΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΠΑΡΤΗ 3 529

125

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6 731

150

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

25 594, 584 150

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 53: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ

ΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΤΕΙ

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13 469, (453) 75

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15 725, {751} 125

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14 491 75

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΝΙΑ 15 532, (453)

50

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΧΑΝΙΑ

18 709 75

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3 453

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 8 643 100

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13 653 100

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

15 567,527 150

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3.

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16 593,526,611,751 150

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΗΤΕΙΑ 4 628 100

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1.ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,

2. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

20 535,552 150

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ

9 644 75

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 54: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ

Σ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΡΑΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

12 349, 374,373 150

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25 343 100

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23 106 100

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΜΕ 2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ, 2. ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

34 108, 186 125

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 63 121 300

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ 44 207 200

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΞΑΝΘΗ 25 476 150

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΞΑΝΘΗ 18 234 100

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΑΝΘΗ 13 224 150

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΞΑΝΘΗ

52 223 200

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 131 302 100

ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 18 290 75

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ &

ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

19 212 100

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 18 353 200

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 25 142 150

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

20 160 150

ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 46 404 150

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 55: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΕΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ

ΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ

ΣΕΙΡΑ 2013-

2014

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 38 103 200

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34 107 150

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 60 111 150

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 50 112 150

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 120 150

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22 172 150

ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 2. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 3. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΣ, 4. ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 92 129., 133,

137, 139 300

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 91 119 300

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 147 150

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28 311 250

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 357 100

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 134 200

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 140 200

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 163 75

ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20 168 75

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24 1001 75

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19 406 75

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 91 203 200

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33 211 200

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 44 219 200

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33 227 100

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 52 233 100

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 33 237 150

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15 363 150

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ) ΚΟΖΑΝΗ 15 210 200

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗ 6 371 200

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 26 245 200

ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 78 255 200

ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 86 265 200

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 56 279 150

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 45 285 150

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 291 100

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 338 200

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94 273 200

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 57 275 100

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 432 297 100

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 75 305 100

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 87 307 125

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΕΣ 27 402 150

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 51 403 150

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 56: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18 161 100

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

1. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. ΣΛΑΒΙΚΩΝ &

ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 38 176, 184 100

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14 174 100

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23 317 250

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:

1.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 32 322, 364,365 250

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

13 337 250

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

25 335 200

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑ

22 334 150

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

22 341 150

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

0 1022 75

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

26 409 75

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 57: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ

ΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΙΟΝΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

ΓΛΩΣΣΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ 20 145 100

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡ. & ΔΙΕΡ/ΝΕΙΑΣ -

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ή ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ 20 385, 386 150

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ &

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ 18 342 100

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ 13 366 200

ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ &

ΤΕΧΝΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑ

13 367 75

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

22 407 75

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 58: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ

ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤ

ΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2013-2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27 113 100

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

35 114 100

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

26 122 100

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

21 130 150

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

20 156 150

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

30 249 150

ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 47 259 150

ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 55 269 150

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

24 340 200

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 25 272 150

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

19 280 100

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

172 301 100

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

20 345 250

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ

ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

16 185 50

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 59: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ

ΑΠΌ ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ ΕΠΙΛΕΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ

ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ

Ο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ 19 164 150

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΣ 20 178 200

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ 24 166 200

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ

22 177 100

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΣ

18

350 250

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ 20

208 200

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΟΛΟΣ

21

220 200

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΛΟΣ 19

228 150

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ

18

332 200

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ

24

236 100

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ

109

300 100

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ

21

284 75

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ 28 308 125

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑ

9 369 100

ΣΧΟΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ

25

274 150

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΒΟΛΟΣ

20

360 150

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ

22 405 150

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 60: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ

ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ

ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

28 101 200

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 14 105 200

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 64 109 100

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 48 110 100

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΝΣΕΙΣ

1.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ 2.ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

51 118,171 150

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 18 146 75

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 24 408 75

ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 4 192 75

ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ

ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΩΝ

ΜΕ 5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 2. ΓΑΛΛΙΚΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΣ, 3. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 4. ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 5.

ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΑΘΗΝΑ

89

127,131,135,

183, 182 350

ΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

109 117 300

ΣΧΟΛΗ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 37 123 100

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 24 148 125

ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 7 188 75

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 45 309 250

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 31 128 200

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 25 154 200

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 68 243 150

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 92 253 150

ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 56 263 150

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 54 277 150

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 30 173 100

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 42 330 200

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 53 283 150

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 41 289 100

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 655 295 100

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 110 303 100

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 37 306 50

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ

70 401 150

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 61: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΕΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ ΕΠΙΛΕΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ

ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ

ΣΧΟΛΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ 65 201 200

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 71 231 100

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 42 225 100

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 42 209 200

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 86 217 200

ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 28 229 125

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 72 235 150

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛ/ΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 34 241 100

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ &

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 101 246 100

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 62: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΕΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ

ΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ

ΣΕΙΡΑ 2013-

2014

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

– ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 23 324 150

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 21 328 150

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 25 327 150

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ 42 323 150

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

26 325 150

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ 16 326 200

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ-

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ &

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 15 356 50

ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ

22 144 75

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΑΘΗΝΑ 18 294 75

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

9 412 125

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ-

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 27 179 150

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ

23 153 125

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ

30 152, 191 150

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 31 124 125

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 37 126 100

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 14 165 100

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 23 170 150

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 26 125 100

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 18 159 100

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΘΗΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

25 150 100

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 25 312 250

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ

24 347 250

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ

26 313 250

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 20 314 150

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 25 240 150

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 25 329 150

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 32 333 200

«ΑΘΗΝΑ»

Page 63: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ

ΣΕΙΡΑ 2013-2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ –ΣΥΝ.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ

ΚΟΡΑΗΣ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 155 200

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18 315 250

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

23 318 250

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

22 355 150

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 20 262 200

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

21 339 200

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

(ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

25 316 250

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

14 336 150

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

20 157 200

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 64: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ

ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2013-

2014

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΣΧΟΛΗ

ΚΑΛΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ

11 384 100

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΕ 3

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ,

2.ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ, 3. ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

35 1003 75

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 65: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΌ

ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΤΡΑΣ

ΣΧΟΛΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 13 102 150

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ

22 136 200

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑ 25 141 200

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 20 175 100

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΠΑΤΡΑ 15 169 75

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 32 205 200

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

44 213 100

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 26 215 200

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑ

48 221 200

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ

17 232 100

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 25 239 150

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 42 247 150

ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 41 257 150

ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 36 267 150

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 35 281 150

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 22 287 150

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 22 271 150

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 17 288 150

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ

22 293 100

ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΑΤΡΑ 151 299 100

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΤΡΑ 14 319 250

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΤΡΑ 15 352 250

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟ 9 368 150

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 11 346 150

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 66: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΕΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ ΕΠΙΛΕΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ

ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2013-

2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 22 187 100

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ

ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 9 411 75

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΑΥΠΛΙΟ 13 362 75

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 16 104 100

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 189 100

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΡΙΠΟΛΗ 9 361 250

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ 25 359, 358 100

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΠΑΡΤΗ 16 400 75

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΡΤΗ 8 190 50

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 67: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (ΣΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΩ

ΑΠΌ ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ ΕΠΙΛΕΟΝ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ

ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 2013-

2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΟΔΟΣ

21 143 200

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ & ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΡΟΔΟΣ

21 162 200

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΣ

16 181 75

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΙΟΣ

18 180 150

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟ

ΧΙΟΣ

23 320 200

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΙΟΣ

14 222 100

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

22 310 75

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

16 348 100

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ &

ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

19 167 100

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

20 354 50

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΑΜΟΣ

21 344 200

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ,

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΑΜΟΣ

33 252,218 200

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΡΟΣ

13 238 100

ΣΧΟΛΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

21 276 75

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 16 250 75

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΗΜΝΟΣ

4 372 75

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 68: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΕΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ

ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ

ΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 22 115 100

ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 21 116 100

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 26 138 150

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ 28 158 150

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ 24 132 150

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 16 200 150

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 23 216 200

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 46 251, 248 150

ΦΥΣΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 29 261 150

ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 24 270 150

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 28 282 150

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 129 304 100

ΣΧΟΛΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟ 21 321 250

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟ 15 351 100

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 24 149 100

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 20 151 150

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»

Page 69: Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»€¦ · (2011 – 2012) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11 447 15,58

ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

(ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΦΟΡΟΥΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

ΕΔΡΑ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

(ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ

ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΕΝΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΙ

ΕΠΙΛΕΟΝ ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΦΟΡΟΥΝ

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ

ΠΡΩΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΝΕΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

2013-2014

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΚΡΗΤΗΣ

ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤ

ΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΝΙΑ 19 214 150

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΧΑΝΙΑ 23 230 150

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΡΩΝ ΧΑΝΙΑ 19 242 100

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΝΙΑ 26 331 200

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΑΝΙΑ 16 370 100

«Α

ΘΗ

ΝΑ

»