Αφίσα των ΚΔΑΠ Ν Ιωνίας - Απόκριες 2011

of 1 /1
! !"#$%& 28 '!(%)"&%*)" & +%*#, 1 -&%#*)" .#) /! 01 0"# !2)34# 56 6.00 "." 783&*&9 & :$%(& +!#;%#, 2 -&%#*)" & 1$"# #, 3 -&%#*)" .#) /! 01 1%).<"=83>6 6.00 " . " . -&=6,.*&9 15-17 !"#$%#& 23 '"(%)*+%,)* -#) .!/0 ""/ 5.30".". .+1-+%",+2 27 1$"# #, 3 -&%#*)" .#) /! 01 ?&.@$3!8) 6.00 " . " . -"#8246,9 & A&23,@>6)9 -. /0120344.5. 6074.5181519:5.; ./1 /<01=> 57> ?@@7:;AB> C1@;5DE.> A.; 57> ?=0F/.GAB> H:FI7>

Embed Size (px)

description

Αφίσα των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Νέας Ιωνίας Βόλου για τις Απόκριες 2011

Transcript of Αφίσα των ΚΔΑΠ Ν Ιωνίας - Απόκριες 2011

Page 1: Αφίσα των ΚΔΑΠ Ν Ιωνίας - Απόκριες 2011

!"#!$%&'(')(*+,

,

!!"#$%& 28

'!(%)"&%*)"

&

+%*#, 1 -&%#*)"

.#) /!01 0"#!2)34#56

6.00"."

783&*&9 & :$%(&

+!#;%#, 2 -&%#*)"

&

1$"##, 3 -&%#*)"

.#) /!01 1%).<"=83>6

6.00".".

-&=6,.*&9 15-17

!"#$%#& 23 '"(%)*+%,)*

-#) .!/0 ""/

5.30".".

.+1-+%",+2 27

1$"##, 3 -&%#*)"

.#) /!01 ?&.@$3!8)

6.00".".

-"#8246,9 & A&23,@>6)9

-.,/0120344.5.,6074.5181519:5.;,./1,

/<01=>,57>,?@@7:;AB>,C1@;5DE.>,A.;,57>,?=0F/.GAB>,H:FI7>,