ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011

of 29 /29
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 5 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Αριθμός Απόφασης 7/2011 Θέμα : «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης Έτους 2011» Στην Τρίπολη, σήμερα την 5 η Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης (παλαιό Δημαρχείο, Εθνικής Αντίστασης 43), η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12746/1-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου Τρίπολης & Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852 (ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 8 μελών της Επιτροπής παραβρέθηκαν παρόντα 7 και ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 2. Σαββάκης Σάββας 3. Καρλής Γεώργιος 4. Εικοσιδέκα Μαρία 5. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 6. Μπισιούλης Ζαφείριος 7. Παπαδημητρίου Γεώργιος 1. Ταλούμης Κωνσταντίνος Αν και είχε κληθεί νόμιμα Στη συνεδρίαση της επιτροπής συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Λυμπεράκης Στυλιανός, ο Δ/ντής των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παπανικολάου Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης κ. Καπόγιαννης Σωτήριος. Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Σμυρνιώτης Ιωάννης, Δήμαρχος Τρίπολης, εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο : «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τρίπολης Έτους 2011» λέγει: Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. γ του Ν. 3852/2010 καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.5694/ΦΕΚ 382/11-3-2011 Τεύχος Β Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου αποτελεί ο Οικονομικός Προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2α του Ν. 3852/2010 για το Τεχνικό Πρόγραμμα γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Για το λόγο αυτό, θα κατατεθεί η εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής και στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου για γνωμοδότηση. Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος ελήφθησαν, επίσης, υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010, οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 καθώς και το άρθρο 208 του Ν. 3463/2006. Στη συνέχεια, ο κ. Δήμαρχος λέγει : Προκειμένου να καταρτισθεί το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τρίπολης για το 2011, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 5/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, είχαμε ζητήσει από τις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, αλλά και από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας και τους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών 1 ΑΔΑ: 4ΑΓΛΩΗΡ-Β

Embed Size (px)

Transcript of ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011

: 4- . 2/2011 5 2011 7/2011 : 2011 , 5 2011, 11.00 ( , 43), , . . 12746/1-4-2011 & . , 62 . 3852 ( 87 /7-6-2010), . , 8 7 : 1.

1. , 2. 3. 4. 5. 6. 7.

. , / . . . . , , : 2011 : , 63 . . 3852/2010 . .5694/ 382/11-3-2011 , 2011, . 76 . 2 . 3852/2010 . , . , , 86 . 3852/2010, . 2 3 266 . 3852/2010 208 . 3463/2006. , . : 2011, . 5/2011 , ,

1

: 4-, , 2011, , , , 2011. , , , , 2011, , . , , , . , , , , , , . , :

1. ) . 3966/24-1-2011 , , 2011 , . , , 2010 2011 . ) , 74452/29-12-2010, 80% 2010 20% , . , 2.370.424,00 . , 2010 80% , 20% . , : () 2011 (0,80* 2010) 129.008,00 127.039,60 219.032,00 159.654,40

/

2010

1 2 3 4

.

161.260,00 158.799,50 273.790,00 199.568,00

2

: 4-5 6 7 8 (0,2* 2010) . 474.084,80

141.447,00 247.779,50 1.078.924,00 108.856,00 2.370.424,00

113.157,60 198.223,60 863.139,20 87.084,80 1.896.339,20

1. , , . , , 2011 . , .

2. 3 : 1. .... 6.990.243,61 2. 2.1 I : 1.674.761,81 2.2 II : ..5.665.475,09 14.330.480,51

1.474.662,70 .15.805.143,14 :1. 4.108.887,71

2. 2.313.301,74 3. 3.329.530,35 4. ... 128.699,98 5. 1.718.354,19 6. 894.403,51

3

: 4-7. . .. 8. 247.410,26 3.064.555,40

9 . . . . , . , , : , , LEADER .. :

1. K , 5.500.000,00 - 2. - - 1.000.000,00 3. , 1.200.000,00 . ( 6 ). 4. 4.000.000,00 3.500.000 500.000 JESSICA. 5. / & . 2.234.000 ( ) 450.000,00 ( ) 539.000,00 . . 6. 7. , 1.000.000 . 8. 730.000 9. , 2.000.000 10. . . , :

400.000

. , , .

4

: 4-3. ) 2011 , , , . ) .. , . , , , , / / /, , , , . , , , , . : . (, ..... ). . . . . . . . ( ...). . . . . . . , . 4. .

5

: 4-

A/A

1

()

1.374.545,36

533.224,24

3.105.320,00

17.200,00

5.030.289,60

2 3

2.390.921,86 108.614,74

246.786,90

2.637.708,76

4 5 6

( ) ( )

48.000,00

200.000,00 131.490,00

305.260,75

208.844,95

1.197.180,00

218.636,60

700.000,00

2.833.868,86

7

318.949,98

8

248.354,19

1.470.000,00

1.718.354,19

9

20.440,97

20.440,97

10

16.989,30

11 12 13 14 15 16 17 18

20.694,46

104.563,40 104.563,40 51.283,50

125.257,86 162.401,90

7.331,82 13.000,00 574.993,98 40.000,00 170.622,24 364.968,67 18.399,20 735.575,21 18.399,20 587.993,98

5.405.952,57

1.584.291,04

6.208.553,40

340.400,00

791.283,50

14.330.480,51

6

: 4-5.

, .

, .

.

, .

, . . 2011 :

7

: 4-

2011 30. 731 30.7311 10.000,00 302.229,47 170.622,24 6.897,29 (48.899,47) (253.330,00)

. .73

, . / , , ..

. 732 70.7321

( ) . 4.405,00 83.000,00 12.630,00 48.000,00 10.000,00 3.700,00 25.000,00

30.7322 30.7323 ( )

/ . ( 1998)

30.7325

./

30.7326

8

: 4- . .. , , , .. ..

19.049,27 8.880,00 201.033,43 3.334,22 3.757,58 12.682,21

733 30.7331

. .. 1 .. 12.220,00 10.328,94 3.999,35 5.999,98 466.461,85 649.409,78 84.963,00 4.880,46 40.517,64 1.651,09 1.134,64 3.300,00 59.576,47 59.848,19 53.207,56 12.630,00 190.250,00 28.030,00 4.990,00 7.000,00 4.970,35

- . . - - & ./ - & ./ - & (166.765,86) (482.643,92)

30.7332

30.7333

.. . / - 28 & . / ..

9

: 4- .. .. .. . .. .. .. , , ./ - - .. .. .. 11.836,55 7.331,82 12.337,65 1.414,47 1.191,89 2.218,99 6.900,00 169.909,35 1.564,93 22.554,74 46.515,27 41.639,40 33.729,30 1.403,96 333.200,00 61.000,00 10.332,00 7.131,66 3.000,00 19.548,97 18.000,00 46.956,12 42.109,05 12.630,00 (36.821,89) .. (4.817,51) (28.400,00) (5.329,30) (1.307,30) .. (96,66)

( 1996) .. .. (5.300,00) .. (5.032,00)

30.7334

30.7335 () () () 30.7336

. .. . /

10

: 4- .. . - (. . ) .. .. .. .. . .. , , 86.634,89 .. , .. .. , .. .. , . / (, ) 47.060,90 21.246,74 44.494,82 128.699,98 98.315,68 235.637,22 6.555,00 145.637,00 364.968,67 2.530,00 1.730,00 12.381,18 6.898,43 6.898,45 5.996,05 6.899,06 6.899,07 6.898,69 6.889,48 124.624,43 39.918,67 39.305,54 (68.270,00) . . (18.364,89)

.. (181,18) . (12.200,00

11

: 4- . / ( 2007) .. .. . ./ .. ./ ./ ./ .. .. .. .. .. .. (, ) . 12.220,00 12.441,00 2.914,00 12.220,00 1.913,40 1.644,00 12.000,00 31.191,81 2.987,99 2.156,24 11.967,23 6.897,84 6.899,03 6.897,59 6.199,20 35.705,99 . / . / . / . 741 30.7411 72.000,00 3.540,00 1.534,00 2.360,00 5.600,00 3.363,00 3.714,60 8.000,00 8.000,00

. & .. .. .. .. .. - -

12

: 4- & . ( & . ). . , ( ) ... ( , .. ). .. . .. .. .. ( ) ( ) .. .. ./ (, , ) ./ & . / & . / & . / - (5 6 ) 69.050,00 200.000,00 4.740,00 248.354,19 36.000,00 36.162,00 20.542,92 1.000,00 2,142,00 8.068,20 8.068,20 10.336,00 12.300,00 12.300,00 4.674,00 1.800,00 2.400,00 3.570,00 13.737,84 16.155,44 11.808,00 22.320,00 30.000,00 12.091,53 187.908,47

30.7413

20.440,97 101,95 .

13

: 4- .. .. (, , ) . (, , ) . .. T.. .. .. .. --- 3 km : 5.000,00 30.680,00 30.000,00 30.000,00 10.948,00 7.000,00 5.000,00 9.163,00 9.500,00 9.500,00 8.785,72 28.910,00 4.935,00 65,00 .

125.155,62 -

128.544,30 3.388,68 .

40. . . ( ) / . / .. 956 72.000,00 5.000,00 9.340,00 3.600,00 10.500,00 187.305,00

. . 40.7413

14

: 4- & . .. (..740,741,742) & .. . / / . . 1:500 ./ .. "" .. 69.050,00 10.000,00 186.155,51 13.200,00 13.200,00 3.995,00 3.686,31 13.200,00 248.354,19 12.240,00 13.200,00 2.000,00 19.040,00 25.266,00 1.190,00 5.000,00 8.000,00 8.856,00

15

: 4-

1)

.

1.907.769,60 248.354,19 16.289,30 318.949,98 514.105,70 48.000,00 108.614,74 20.694,46 2.637.708,76 587.993,98 364.968,67 170.622,24 18.399,20 7.331,82 20.440,97

2) . 3) .. 4) 5) . 6) ( ).. 7) ().. 8) .. 9) ... 10) .. ... 11) . 12) . 13) . . 14) 15) .

.............................................................................................................

6.990.243,61

16

: 4-

I: 30. /1. 2. 3. 4. 5. . . . . 711 300.000,00 100.000,00 300.000,00 51.283,50 40.000,00 7111 7112 7113 7114 7115

, 60.000,00

73 731 30.7311 732 70.7321 150.000,00 50.000,00

( ) . .

30.7323 733 30.7332

. - - 17

: 4- . 140.000,00 40.000,00 200.000,00 75.000,00 10.278,31 30.7335 () () 30.7336 .

/

/ .

, , . . 4.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 24.600,00 24.600,00 15.000,00 10.000,00

74 741 30.7413

18

: 4-

, 1) .. 2) () 3) . 4) ..... 5) 475.000,00 240.000,00 858.200,00 51.283,50

.... 10.278,31 40.000,00

6) ..

..............................................................................................................

1.674.761,81

19

: 4-

II: 1. .. . 12.630,00 25.370,04 60.000,00 12.630,00 20.000,00 45.000,00 30.000,00 10.000,00 . 30.7333 30.7335 () 30.7336 () () 73 733 30.7331

..

/

. . 1) 2011.. 2) ().. 3) .. 130.260,00 60.000,00 25.370,04

.....

215.630,04

20

: 4-

2. . . 68.378,05 80.000,0050.000,00 18.378,05

73 733 30.7331

30.7333

.. 90.000,00 40.000,00 26.000,00 12.000,00 50.537,00 55.000,00

/ ()

30.7335

.. ( ) ()

30.7336

N . . 1) 2011.. 2) ().. 3) .. 4) .. 5) ( ).. 178.000,00 95.000,00 80.000,00 18.378,05 50.537,00

21

421.915,05

: 4-

3. . . 25.000,00 30.7333 105.000,00 16.600,00 40.000,00 73.500,00 5.000,00 4.000,00 30.7335 () 30.7336 74 741 30.7413140.000,00 25.000,00

73 733 30.7331

..

/

, , . ( )

- ( )

40.7413

N . . 1) 2011..................... 2) ().. 3) 219.500,00 40.000,00

.. 174.000,00

22

433.500,00

: 4-4.

. . 73 733 30.7331 10.000,00 30.7333 80.000,00 50.000,00 6.300,00 70.000,00 60.000,00 30.7335 () () 30.7336 ()

..

/

N . . 1) 2011.. 2) ().. 160.000,00 116.300,00

276.300,00

23

: 4-

5. . . 12.630,00 30.7333 40.000,00 35.000,00 25.000,00 40.000,00 30.000,00 10.000,00 30.7335 () 30.7336 () () 73 733 30.7331

..

/

N . . 1) 2011.. 2) ().. 127.500,00 65.000,00

192.630,00

24

: 4-6.

. . 73 733 30.7331 12.630,00 30.7333 90.000,00 12.630,00 12.630,00 40.000,00 6.300,00 40.000,00 6.000,00 12.630,00 12.630,00 12.630,00 12.630,00 30.7335 () () 30.7336 () ()

..

/

N . . 1) 2011.. 199.150,00

2) () .......................................................................................................

71.560,00

25

270.710,00

: 4-

7.. .

30. () . 90.000,00 (. .)

. . 73

732 30.7324

12.630,00 100.000,00 (. .)

30.7326

. 50.000,00 12.630,00 737.800,00 210.000,00 1.470.000,00 200.000,00 14.430,00 150.000,00 14.430,00 14.430,00 200.000,00 ()

733 30.7331

- - /

30.7332

. (. .) (. )

30.7333

/ 12.630,00

30.7335

26

: 4- / 150.000,00 6.300,00 7.200,00 100.000,00 30.000,00 14.430,00 40.000,00 14.430,00 12.630,00 14.430,00 40.000,00 () () () 30.7336 (. .) 74 741 40.7413 13.400,00 3.800,00

-

, , .

. . 1) 2) ( ) 3) ( ) 4) 5) () 6) 1.545.350,00 200.000,00 131.490,00 118.930,00 1.470.000,00

.. 269.830,00

27

3.735.600,00

: 4-

8. . . 10.000,00 30.7333 35.000,00 12.630,00 6.300,00 30.000,00 12.630,00 12.630,00 30.7335 () 30.7336 () () 73 733 30.7331

..

/

N . . 1) 2011.. 87.630,00

2) () .......................................................................................................

31.560,00

119.190,00

28

: 4- 7/2011 1. 2. 3. 4. 5. 6.

29