Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΦ 2010/3

of 9 /9
2010 Διοικητικό Συμβοφλιο Σφνδεςμοσ Ελλινων Φινλανδίασ Nοζμβριοσ 2010 Ενημερωτικό Δελτίο Σ.Ε.Φ.

Embed Size (px)

description

Τα νεα του Συνδέσμου

Transcript of Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΦ 2010/3

Page 1: Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΦ 2010/3

2010

Διοικητικό Συμβοφλιο

Σφνδεςμοσ Ελλινων

Φινλανδίασ

Nοζμβριοσ 2010

Ενημερωτικό Δελτίο Σ.Ε.Φ.

Page 2: Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΦ 2010/3

Αγαπθτά μζλθ του ςυνδζςμου και φίλοι μασ Διοργανϊνουμε ςτισ 17.12.2010 μικρά Χριςτοφγεννα (Pikku joulu)ςτθν περιοχι του Ζςποο. Η εκδιλωςθ κα αρχίςει ςτισ 18.00 το απόγευμα. Τα παιδιά του μουςικοκινθτικοφ ςχολείου (kerho) κα παρουςιάςουν χριςτουγεννιάτικθ παράςταςθ υπό τθν επίβλεψθ τθσ νθπιαγωγοφ κ. Μαρίασ Κοφκθ. Προςφζρουμε ςε ςυμβολικι τιμι ελλθνικό φαγθτό, οφηο και κραςί. Η αίκουςα είναι ςτθν διάκεςι μασ ωσ αργά το βράδυ ζτςι κα μασ δοκεί ο χρόνοσ να κουβεντιάςουμε και να γνωριςτοφμε καλφτερα. Θα ζχουμε τθν δυνατότθτα να χορζψουμε να τραγουδιςουμε και να ακοφςουμε και λίγεσ πενιζσ (ελλθνικι μουςικι). Ελάτε οικογενειακϊσ να διαςκεδάςουμε ςε μια ευρφχωρθ αίκουςα τθσ VPK ςτθν διεφκυνςθ Itäinen Jokitie 1. Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ Το Δ.Σ. του ςυνδζςμου Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςχετικά με τον χώρο μπορείτε να επιςκεφτείτε την ιςτοςελίδα τησ VPK ςτην ηλεκτρονική διεφθυνςη http://www.espoonvpk.fi/yhteystiedot.html

Hyvät yhdistyksemme jäsenet ja ystävät!

Järjestämme 17.12. pikkujoulut Espoossa.

Juhla alkaa klo 18.00 ja tila on käytössämme koko illan.

Ohjelmassa on lastenkerhon jouluesitys, jonka on suunnitellut

lastentarhanopettaja Maria Kouki.

Tarjolla on kreikkalaista ruokaa, ouzoa ja viiniä nimelliseen hintaan.

Juhlan jatkuessa meillä on aikaa keskustella ja tutustua paremmin.

Illan kuluessa pääsemme myös kuulemaan, tanssimaan ja laulamaan

kreikkalaista musiikkia!

Lisätietoja tilasta ja kartan löydätte Espoon VPK:n nettisivuilta

http://www.espoonvpk.fi/yhteystiedot.html

Tervetuloa koko perheen voimin viettämään mukavaa iltaa Espoon

VPK:n tilavaan juhlasaliin osoitteessa Itäinen Jokitie 1, Espoo.

Ystävällisin terveisin

Suomen helleenit ry:n hallitus

Στθρίξτε το Σφνδεςμο Ελλινων Φινλανδίασ και τουσ ςκοποφσ του με τθν ετιςια ςυνδρομι

μζλουσ.

Ατομικι ςυνδρομι 20 €

Οικογενειακι ςυνδρομι 30 €

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτην ηλεκτρονική ςελίδα

του Σ.Ε.Φ. www.greeks.fi

Καλά Χριςτοφγεννα

www.greeks.fi

ύνδεζμος Ελλήνων Φινλανδίας Suomen Helleenit Ry [email protected] [email protected]

Ενημερωηικό δεληίο .Ε.Φ

Νοέμβριος 2010

2010/3 ζελ. 1

Page 3: Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΦ 2010/3

Σεηεία / Ν. Λαζηζίνπ

Ενημερωηικό δεληίο .Ε.Φ. Νοέμβριος 2010

2010/3 ζελ. 2

«Η ιςτοςελίδα του Συνδζςμου Ελλινων Φινλανδίασ»

Όπωσ πολλοί φίλοι και μζλθ του Συνδζςμου ζχουν παρατθριςει θ ιςτοςελίδα του Συνδζςμου www.greeks.fi δεν ανανεϊτεται εδϊ και λίγουσ μινεσ. Τα προβλιματα οφείλονται ςτθν αρχικι καταςκευι αυτισ τθσ ςελίδασ και το ςυμβοφλιο του Συνδζςμου προςπακεί εδϊ και αρκετό καιρό να βρει μια λφςθ. Ταυτόχρονα όμωσ όλοι πιςτεφουμε ότι θ ανάγκθ για διαδικτυακι ενθμζρωςθ είναι μεγάλθ. Γι’αυτό το λόγο ζχουμε δθμιουργιςει μια δεφτερθ ςελίδα ςτθ διεφκυνςθ https://sites.google.com/site/greeksfinland

τθν οποία και ενθμερϊνουμε όςο πιο τακτικά μποροφμε. Επίςθσ ζχουμε δθμιουργιςει ζνα ανοιχτό γκρουπ ςτο Facebook και ςτο οποίο δθμοςιοποιοφμε διάφορεσ εκδθλϊςεισ και δραςτθριότθτεσ.

Σφνδεςμοσ Ελλινων Φινλανδίασ Σ.Ε.Φ. / Suomen Helleenit ry on Facebookissa

Ο φιλανδοελλθνικόσ ςφνδεςμοσ διοργανϊνει ςτισ 12 Δεκεμβρίου χριςτουγεννιάτικο παηάρι.

Οςοι επικυμοφν να παρευρεκοφν, θ εκδιλωςθ οργανϊνεται ςτο εςτιατόριο

Laulumiehet:Hietaniemenkatu 1, ςτισ 10.00 π.μ.

O Σφνδεςμοσ Ελλινων Φινλανδίασ κα ζχει δικό του πάγκο.

Εάν κζλετε να ςτθρίξετε τθν προςπάκεια ενίςχυςθσ του ταμείου του Συνδζςμου προςφζροντασ κάτι επικοινωνιςτε με τθ Μαργαρίτα Γεροφκθ ςτο 0503299163 ι [email protected]

Helsingin Suomi-Kreikka -yhdistyksen

joulumyyjäiset:

12. joulukuuta 2010 kello 10:00, Ravintola

Laulumiehet, Hietaniemenkatu 1, Helsinki.

Myös oma yhdistyksemme osallistuu myyjäisiin.

Pöydässämme voimme myydä käsin tehtyjä

joulukoristeita ja muita käsitöitä sekä kreikkalaisia

pikkuherkkuja. Toivomme apua myyntipöydän

täyttämiseksi!

“ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ

ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΘ ΜΑ Η

ΓΝΩΜΗ Α ΕΘΝΑΘ ΠΟΛΤΣΘΜΗ” [email protected]

[email protected]

Page 4: Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΦ 2010/3

Μια βραδιά ελληνική ζηην καρδιά

ηου Ελζίνκι! Ειζιηήρια προπωλούνηαι

www.lippupalvelu.fi

ΕΛΘΝΚΘ – SAVOY THEATRE

ΑΒΒΑΣΟ 14 ΜΑΪΟΤ 2011

Τα πολλά πρόςωπα και θ ομορφιά τθσ ελλθνικισ μουςικισ είναι το περιεχόμενο τθσ ςυναυλίασ που κα παρουςιάςει με τουσ ςυνεργάτεσ του ο Δθμιτρθσ Μπάςθσ ςτο Savoy Theatre ςτο Ελςίνκι τθσ Φινλανδίασ το Σάββατο 14 Μαΐου 2011. Ο τραγουδιςτισ, ςε μια ςθμαντικι ςτιγμι τθσ καριζρασ του, προςπακεί να φζρει ςτο φωσ τθ ςυλλογικι μνιμθ και τθ ςυγκίνθςθ που κρφβουν μζςα τουσ ςθμαντικά τραγοφδια τθσ ελλθνικισ μουςικισ.Οι δφο ϊρεσ του προγράμματοσ ξετυλίγουν μια διαδρομι που μασ ταξιδεφει από τα θχοχρϊματα τθσ δθμοτικισ μουςικισ κι από τουσ δρόμουσ του λαϊκοφ τραγουδιοφ, ςτα ζργα των μεγάλων μασ ςυνκετϊν και τθν ςφγχρονθ τραγουδοποΐία. Το όχθμα για τθν παρουςίαςθ των τραγουδιϊν είναι λιτό. Πιάνο, μπουηοφκι, κικάρα και φωνι. Η επιλογι αυτισ τθσ απλότθτασ κάκε άλλο από ςυμπτωματικι είναι. Προςπάκεια των ςυντελεςτϊν είναι θ αφαιρετικι και χωρίσ θλεκτριςμό απόδοςθ των τραγουδιϊν.

Ενημερωηικό δεληίο .Ε.Φ. Νοέμβριος 2010

2010/3 ζελ. 3

www.savoyteatteri.fi

Kasarmikatu 46-48, 00130 Helsinki

Page 5: Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΦ 2010/3

Η επίζημη ιζηοζελίδα με πληροθορίες από

ηη δραζηηριόηηηα ηοσ καλλιηέτνη ζηο

www.mpasis.gr

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΑΗ

Η ΖΩΗ ΑΛΛΟΥ ΣΕ ΠΑΕΙ

ΚΤΚΛΟΥΟΡΕΙ ΑΠΟ ΣΗ LEGEND

Ενημερωηικό δεληίο .Ε.Φ. Νοέμβριος 2010

2010/3 ζελ. 4

Το πρόγραμμα ξετυλίγει το νιμα από τα δθμοτικά τραγοφδια, το ςμυρνζϊκο και το ρεμπζτικο των Βαμβακάρθ - Τςιτςάνθ και φτάνει ςτθ ςυνάντθςθ των Θεοδωράκθ - Χατηιδάκι με τουσ μεγάλουσ ποιθτζσ. Δεν αφινει ζξω χαρακτθριςτικά τραγοφδια του Καλδάρα, του Πλζςςα, του Ξαρχάκου, τισ ςθμαντικζσ ςτιχουργικζσ ςτιγμζσ του Λευτζρθ Παπαδόπουλου. Περνάει ςτον Κουγιουμτηι και τον Λοΐηο και πλθςιάηει τισ δεκαετίεσ του ογδόντα και του ενενιντα για μια κοντινι ματιά ςτουσ ςφγχρονουσ δθμιουργοφσ και το προςωπικό ρεπερτόριο του Δθμιτρθ Μπάςθ. Στο πιάνο και τισ ενορχθςτρϊςεισ βρίςκεται ο Γρθγόρθσ Παπαντϊνθσ που μετά τθν ςυνεργαςία του με ςθμαντικοφσ ερμθνευτζσ βάηει και τθν δικι του υπογραφι ςε αυτό το πρόγραμμα. Στο μπουηοφκι ο Βαςίλθσ Παπαδόπουλοσ ξεδιπλϊνει το πολυςχιδζσ ταλζντο και τθν λαϊκι του φλζβα. Στθν επιμζλεια του ιχου βρίςκεται ο Κϊςτασ Βακάλογλου. Ο Δθμιτρθσ Μπάςθσ τραγουδά με τθν παιδεία του ςτθν βυηαντινι μουςικι, με τα διδάγματα από τισ ςθμαντικζσ του ςυνεργαςίεσ, με τθν πείρα του από το λαϊκό πάλκο, και με τθν μακθτεία του ωσ ερμθνευτισ των ζργων του Μίκθ Θεοδωράκθ.

Δείτε τθ ςελίδα τθσ εκδιλωςθσ ςτο Facebook

Dimitris Mpasis - Unplugged

Το χριστουγεννιάτικο

δώρο σε συγγενείς

και φίλους της

Ελλάδας! Εισητήρια

για τη συναυλία του

Δημήτρη Μπάση στο

Ελσίνκι!

Page 6: Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΦ 2010/3

Ενημερωηικό δεληίο .Ε.Φ. Νοέμβριος 2010

2010/3 ζελ. 5

Dimitris Mpasis – Unplugged

Koe jumalainen ääni ja tee upea matka kreikkalaisen musiikin parissa! Dimitris Mpasis tulkitsee tässä konsertissa kreikkalaisen musiikin kauneutta ja sen monia kasvoja. Pääset jakamaan kaikkien kreikkalaisten tuntemiin kappaleisiin liittyviä yhteisiä muistoja ja syviä tunteita. Kaksituntisen konsertin kuluessa matkustat läpi kreikkalaisen musiikin eri lajien. Kohtaat upeita lauluja dimotiki- ja laiki-musiikin poluilla ja päädyt suurten säveltäjien taidonnäytteiden ja nykymusiikin pariin. Matkan välineet ovat yksinkertaiset: kosketinsoittimet, kitara, buzuki ja ääni. Tämä pieni kokoonpano ei ole sattumaa. Tuloksena on poikkeuksellisen hieno akustinen tulkinta. Konsertin kappaleiden säveltäjistä Theodorakis, Chatzidakis, Tsitsanis, Vamvakaris ja Xarhakos ovat tuttuja myös monelle suomalaiselle. Heidän teostensa kohtaaminen merkittävien runoilijoiden kanssa ei jätä ketään kylmäksi. Pääset kuulemaan myös uusia lauluntekijöitä 80- ja 90-luvuilta sekä Dimitris Mpasisin omaa, vaikuttavaa repertuaaria.

Dimitris Mpasis on saanut bysanttilaisen musiikin koulutuksen. Hän on kehittynyt ainutlaatuiseksi taiteilijaksi tehtyään yhteistyötä tunnettujen musiikintekijöiden kanssa, esiinnyttyään lukuisia kertoja yleisön edessä ja opittuaan tulkitsemaan Mikis Theodorakisin teoksia yhdessä säveltäjän itsensä kanssa! Hänen esiintymisensä kaikkialla Kreikassa ja myös ulkomailla ovat saavuttaneet suuren suosion. Yksi vaikuttavimmista lienee Frankfurtin Alte Operissa. Esiintymispaikkoina ovat olleet myös Akropoliin juurella oleva Herodion-teatteri ja Epidauroksen historiallinen amfiteatteri. Nyt Dimitris Mpasis esiintyy ensimmäisen kerran Suomessa.

Page 7: Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΦ 2010/3

Ενημερωηικό δεληίο .Ε.Φ.

Νοέμβριος 2010

2010/3 ζελ. 6

Παξεπξεζήθακεζηηο 22.10 .2010 ζηελ εκδήλωζη πνπ

δηνξγάλωζε ην Πανεπιζηήμιο ηοσ Ελζίνκι ζε

ζπλεξγαζία κε ηνλ θιλανδοελληνικό ζύλλογο θαη ηνλ k.

Κίμωνα Παπαδόποσλο, ωο ηδηωηηθή πξωηνβνπιία.

Η εθδήιωζε θαηά ηελ γλώκε καο ζηέθζεθε από επηηπρία.

Οη δηνξγαλωηέο θαη ν Πολιηιζηικός Σύλλογος ηης Ανω

Σύροσ, παξνπζίαζαλ θαη πξνζέγγηζαλ ηνλ αιεμαλδξηλό

πνηεηή καο ,Κ. Καβάθη κε ζεβαζκό ζην έξγν ηνπ.

Η απαγγειία ηωλ πνηεκάηωλ απν ηνλ θ.Κνπινύξα ήηαλ

ζπγθηλεηηθή.Η κεηαδνηηθόηεηα ηνπ θαη ν ζηόκθνο ηεο

θωλήο ηνπ ήηαλ αμηνπξόζερηα.

Επίζεο ε θωλή ηεο ανηδνύ Χξπζνύιαο Κεραγηόγινπ

ηαίξηαδε απόιπηα ζηηο κνπζηθέο ζπλζέζεηο ηωλ

πνηεκάηωλ ηνπ πνηεηή.

Επειπηζηνύκε θαη ζην κέιινλ λα έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα

αλάινγωλ θαιιηηερληθώλ βξαδπώλ.

Επραξηζηνύκε ηνλ Πνιηηηζηηθό Σύιινγν Άλω Σύξνπ θαη

ηνπο εστόμαζηε πάνηα επιηστίες.

Osallistuimme 22.10.2010 Helsingin yliopiston,

Helsingin Suomi-Kreikka –yhdistyksen ja Kimon

Papadopoulosin järjestämään tilaisuuteen.

Tilaisuus oli onnistunut.

Järjestäjät ja Ano Syroksen kulttuurikeskuksen ”Kavafis”

–ryhmä tulkitsivat kunnioituksella aleksandrialaisen

runoilijamme K. Kavafin tuotantoa.

Mpampis Koulouras lausui runot tunteella. Hänen

ilmaisunsa ja äänensä väri olivat ainutlaatuiset. Myös

laulaja Hrisoula Kehagiogloun ääni sopi täydellisesti

runoilijan teoksiin sävellettyihin melodioihin.

Toivomme, että saamme tulevaisuudessakin

mahdollisuuden osallistua vastaaviin laulu- ja

runoiltoihin.

Lämmin kiitos Ano Syroksen kulttuurikeskukselle ja

menestystä jatkossa!

Από τθ δραςτθριότθτα του Συνδζςμου

Με αφορμι τθν εκνικι επζτειο του ΟΧΙ ςτισ 28θσ Οκτωμβρίου 1940 διοργανϊςαμε μια λιτι γιορτι ςτον χϊρο του κζντρου νεότθτασ του Pukinmäki.

Η προςζλευςθ των ςυμπατριωτϊν ιταν μεγάλθ και εκτόσ των μελϊν μασ, καινοφριοι ςυμπατριϊτεσ μασ μασ τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ. Η παρουςίαςθ των ιςτορικϊν ςτιγμϊν μζςω του προβολζα (προτηζκτορα) δθμιοφργθςε ςυγκίνθςθ ςε όλουσ τουσ ενιλικεσ. Η ιδζα τθσ μουςικισ επζνδυςθσ με μπουηοφκι ςε οριςμζνα τραγοφδια που αφοροφςαν τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι πιςτεφουμε να βρικε πολλοφσ υποςτθριχτζσ. Τα παιδιά μασ μασ ζκαναν περιφανουσ με τθν απαγγελία ποιθμάτων τουσ. Συνδζςαμε αρμονικά το παρελκόν με το παρόν με τουσ χαιρετιςμοφσ και τθ προβολι φωτογραφιϊν ελλθνοφινλανδϊν ςτρατιωτϊν που υπθρζτθςαν και υπθρετοφν τθν γαλανόλευκθ ςθμαία μασ. Μικροί και μεγάλοι τραγουδιςαμε ςτο τζλοσ τον εκνικό μασ φμνο.

Page 8: Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΦ 2010/3

Ενημερωηικό δεληίο .Ε.Φ.

Νοέμβριος 2010

2010/3 ζελ. 7

Με το πζρασ των ιςτορικϊν αναδρομϊν και απαγγελιϊν ποιθμάτων μασ δόκθκε θ ευκαιρία να κουβεντιάςουμε και να απολαφςουμε λαχταριςτζσ λιχουδιζσ που ο κακζνασ μασ ζφερε.

Βζβαια για όςουσ διζκεταν περιςςότερο χρόνο τουσ επιφυλάξαμε και μια ζκπλθξθ. Ψιςαμε παραδοςιακά χοιρινά και αρνίςια φιλετάκια και ςυνφάγαμε. Ελπίηουμε να ζχουμε και ςτο μζλλον παρόμοιεσ εκδθλϊςεισ και ανάλογθ ςυμμετοχι, μασ ςυνδζουν τοςά πολλά πράγματα και ζχουμε υποχρζωςθ να τα κυμίηουμε και ςτα παιδιά μασ μζςω τζτοιων εκδθλϊςεων.

Ευχαριςτοφμε ειλικρινά για τθν παρουςία ςασ.

Järjestimme 28. lokakuuta 1940 kunniaksi vietettävän EI-päivän johdostapienen juhlan Pukinmäen nuorisotalolla. Paikalla on runsas osanotto ja jäsentemme lisäksi tilaisuudessa oli myös uusia kreikkalaisia kasvoja. Kaikki aikuiset liikuttuivat maamme historiaa käsittelevästä videotykillä näytetystä esityksestä.

Buzukilla soitetut juhlapäivän teemaan liittyvät laulut saivat yleisön suosion. Olimme ylpeitä lapsistamme, jotka lausuivat hienosti runoja. Mennyt ja nykyinen yhdistyvät kuunnellessamme kreikkalaissuomalaisten nuorten miesten kokemuksia asevelvollisuuden suorittamisesta Kreikan sinivalkoista lippua palvellen. Lopuksi lauloimme kaikki yhdessä kansallislaulumme. Juhlan päätteeksi vietimme aikaa yhdessä nauttien kahvia ja yhdistyksen jäsenten valmistamia herkkuja. Niille, jotka malttoivat viettää paikalla pidemmän aikaa, seurasi yllätys! Grilasimme porsasta ja lammasta ja söimme yhdessä. Odotamme jatkossa samanlaisia tapahtumia, joissa on yhtä runsas osanotto. Meillä on niin paljon yhteistä ja on hyvä siirtää perinteitä edelleen lapsillemme näissä juhlissa. Kiitämme kaikkia paikalla olleita!

Page 9: Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΦ 2010/3

Στισ 20 Νοεμβρίου 2010 ςτον χϊρο του κζντρου νεότθτασ του Pukinmäki,

Säterintie 2 κα γίνει παρουςίαςθ από το Μουςικοκινθτικό ςχολείο (Kerho)με κζμα τα πολιτιςτικά δρϊμενα των ελλθνόπουλων Φινλανδίασ.

Μετά από αίτθςθτου υπεφκυνου κζντρου νεότθτασ μαηί με άλλουσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται με πολιτιςτικά γεγονότα.οι μικροί φίλοι μασ κα κυμθκοφν και κα απαγγείλουν τα ποιιματα τθσ επετείου του ΟΧΙ και κα τραγουδιςουν τα χριςτουγεννιάτικα κάλαντα. Επίςθσ κα γίνει ςχετικι αναφορά ςτθν ελλθνικι παράδοςθ του Δωδεκαθμζρου. Ελπίηουμε να δϊςετε παρόν ςτθν εκδιλωςι μασ 20. marraskuuta 2010 lastenkerhon osallistujat esiintyvät Pukinmäen nuorisotalolla (Säterintie 2, Helsinki). Aiheena on kreikkalaisten lasten kulttuuri Suomessa. Nuorisotalon johtajan pyynnöstä lapset esittävät EI-päivän runoja ja joululauluja tilaisuudessa, jossa on edustettuina useita nuorisotalon käyttäjiä. Toivottavasti pääsette tapahtumaan!

Ενημερωηικό δεληίο .Ε.Φ. Νοέμβριος 2010

2010/3 ζελ. 8

https://sites.google.com/site/greeksfinland

www.greeks.fi

[email protected]

ή

[email protected]

ύνδεζμος Ελλήνων Φινλανδίας Suomen Helleenit Ry