Απρίλιος 2010

of 8 /8
* ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇÓ ÓÕÌÖÅÑÏÍÔÙÍ ÔÙÍ ÔÏÐÉÊÙÍ ÄÇÌÙÍ * ÁÐÑÉËÉÏÓ 2010 - ×ÑÏÍÏÓ 29 ïò - Áñéè. Öýëëïõ 308 - ÔéìÞ Öýëëïõ 0,80 Åõñþ www.sitemaker.gr/froyros http://froyros.blogspot.com/ http://aigeira.blogspot.com http://rozos.blogspot.com http://rozoskostas.blogspot.com Ôçò ÁíáôïëéêÞò Áéãéáëåßáò http://aigeira.com Åõ÷áñéóôÞñéá Óôáýñïõ ÌðÝíïõ óôïí “Ö” Ëßãåò ìÝñåò ìåôÜ ôçí êõêëïöïñßá ôïý öýëëïõ ôçò åöçìåñßäáò ìáò, ìå ôï åìðåñéóôáôùìÝíï ñåðïñôÜæ ãéá ôçí åðßóêåøç óôï Áñ÷áßï ÈÝáôñï ôïõ Óôáýñïõ ÌðÝíïõ ÐñïÝäñïõ ôïõ ÄÉÁÆÙÌÁÔÏÓ, ï ê. ÌðÝíïò åðéêïéíþíçóå ìáæß ìáò åêöñÜæïíôáò ôéò åõ÷áñéóôßåò ôïõ ãéá ôïí Üñôéï êáé ðëçñÝóôáôï ôñüðï ðïõ êÜëõøå ï “Ö” ôçí åðßóêåøÞ ôïõ óôçí Áéãåßñá. Áðü ôçí ðëåõñÜ ìáò ôïõ åõ÷çèÞêáìå êáëÞ äýíáìç óôïí áãþíá ôïõ ãéá ôçí áíÜäåéîç ôçò áñ÷áßáò åëëçíéêÞò êëçñïíïìéÜò êáé ôïõ æçôÞóáìå íá ðáñáìåßíïõìå óå ìéá äéáñêÞ ãñáììÞ åðéêïéíùíßáò, ðáñáêïëïõèþíôáò åê ôïõ óýíåããõò êÜèå åîÝëéîç ðïõ áöïñÜ ôçí áîéïðïßçóç ôïõ ÈåÜôñïõ. ÅéäéêÜ, äå, üôáí ãßíåé åöéêôÞ ç åêôáìßåõóç ôïõ áðáñáßôçôïõ ðïóïý åíüò åêáôïììõñßïõ Åõñþ, ï “Ö” ðñïóêÜëåóå ôïí ê. ÌðÝíï óå ìßá åêäÞëùóç “äéêáßùóçò” åäþ óôçí Áéãåßñá, ðñÜãìá ðïõ ï ôÝùò Õðïõñãüò áðïäÝ÷ôçêå ìå ÷áñÜ. Ç ôïðéêÞ éóôïñßá óôïí “Ö” Ìå ôï âëÝììá óôñáììÝíï óôï ìåëëïíôéêü Äçìïôéêü ÄéáìÝñéóìá Áéãåßñáò... ÓõíïðôéêÞ åðéóêüðçóç (áðïëïãéóìüò) ôÞò 83Ü÷ñïíçò äéïéêçôéêÞò ðïñåßáò ôïý ÷ùñéïý Áéãåßñá... ï áíþíõìïò ïéêéóìüò ôùí äýï ÷åßìáññùí êáé ôïõ åíüò ëáãêáäéïý... ÌÞðùò ôï '÷åé ç ìïßñá ìáò; Ãéá 83 ÷ñüíéá ç ðïëéôéóôéêÞ éóôïñßá ìáò, óôï åíïßêéï... Ðüóï "åêìåôáëëåõôÞêáìå" ôçí åðßóêåøç Êùíóôáíôßíïõ ÊáñáìáíëÞ óôçí ðáñáëßá ìáò; Óåë. 5 >>> Áíáêïéíþèçêå ôï íÝï Ä. Ó. ôçò ÅÑÃÏÓÅ ÌÝëïò, ï Ãéþñãïò Áèáíáóüðïõëïò ÌÝëïò ôïõ íÝïõ Äéïéêçôéêïý Óõìâïõëßïõ ôçò ÅÑÃÏÓÅ ïñßóôçêå ìå áðüöáóç ôïõ áñìüäéïõ Õðïõñãïý, ï õðïøÞöéïò âïõëåõôÞò Á÷áÀáò êáé íïìáñ÷éáêüò óýìâïõëïò, Ãéþñãïò Áèáíáóüðïõëïò. «Ç ôïðïèÝôçóÞ ìïõ áðü ôçí êõâÝñíçóç óôç äéïßêçóç ôçò ÅÑÃÏÓÅ áðïôåëåß åîáéñåôéêÞ ôéìÞ, äåäï- ìÝíçò êáé ôçò óðïõäáéüôçôáò ôùí Ýñãùí ãéá ôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ. ÅðéäßùîÞ ìïõ èá åßíáé ç ôá÷ýôåñç äõíáôÞ ðñïþèçóç ôùí äéáäéêáóéþí óùóôÞò êáé Ýãêáéñçò ïëïêëÞñùóçò ôùí Ýñãùí êáé ç áíôéìåôþðéóç ôùí üðïéùí èåìÜôùí ìå óõíåñãáóßá ôùí áñìüäéùí ôïðéêþí öïñÝùí», äÞëùóå ï ê. Áèáíáóüðïõëïò ìå áöïñìÞ ôçí ôïðïèÝôçóÞ ôïõ óôï Ä.Ó. ôçò ÅÑÃÏÓÅ. Ãíþóôçò ôïý èÝìáôïò ï ê. Áèáíáóüðïõëïò, áöïý ùò áñìüäéïò ÁíôéíïìÜñ÷çò ÐåñéâÜëëïíôïò åß÷å åéóçãçèåß óôï Íïìáñ÷éáêü Óõìâïýëéï Á÷áÀáò, ôéò êáôÜ êáéñïýò ÌåëÝôåò Ðåñéâáëëïíôéêþí Åðéðôþóåùí ôçò íÝáò óéäçñïäñïìéêÞò ãñáììÞò, Ùóôüóï åéäéêÜ ãéá ôçí ðåñéï÷Þ ìáò ìéá ôÝôïéá èÝóç èá ìðïñïýóå íá ÷áñáêôçñßóåé “ëÜêêïò ôùí ëåüíôùí” êõñßùò åîáéôßáò ôùí ðñïâëçìÜôùí êáé ôùí ìåãÜëùí êáèõóôåñÞóåùí ðïõ Ý÷ïõí ðáñïõóéáóôåß óôçí êáôáóêåõÞ ôïý Üîïíá ÊéÜôïõ - ÐÜôñáò.. Ïé ðïëëáðëÝò åìðëïêÝò ìåôáîý ôÞò ãñáììÞò êáé ôïõ íÝïõ áõôïêéíçôïäñüìïõ, ç êáèõóôÝñçóç ôçò ðñïêÞñõîçò ôçò åñãïëáâßáò óôçí ðåñéï÷Þ ôïý Äéáêïðôïý, ïé äéêáóôéêÝò åìðëïêÝò ðïõ öñåíÜñïõí ôï Ýñãï, ç Ýëëåéøç ÷ñçìÜôùí ðëÝïí, áëëÜ êáé ï êßíäõíïò íá æçôçèåß áðü ôéò åñãïëÞðôñéåò åôáéñåßåò íá ãßíåé áíáðñïóáñìïãÞ ôïý êüóôïõò ôùí Ýñãùí ëüãù õðÝñâáóçò ôïý ÷ñüíïõ êáôáóêåõÞò (ôÝëïò ôïõ 2010 ôï íÝï ôñÝíï Ýðñåðå íá “óöõñßîåé” óôï Áßãéï), åßíáé ìåñéêÜ áðü ôá èÝìáôá ðïõ èá áðïôåëÝóïõí “ãüñäéï äåóìü” ãéá ôç íÝá äéïßêçóç. Ç íÝá óýíèåóç ôïõ Ä.Ó. ôçò ÅÑÃÏÓÅðïõ äçìïóéïðïéÞèçêå óôéò 31-03-2010, åßíáé ç åîÞò: Ðñüåäñïò & Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò, ÉùÜííçò Ðåôñüðïõëïò, Óõãêïéíùíéïëüãïò Ìç÷áíéêüò Áíôéðñüåäñïò, Ãåþñãéïò Ìáôóüðïõëïò, Çëåêôñïëüãïò Ìç÷áíéêüò Å.Ì.Ð., Åðßê. ÊáèçãçôÞò Å.Ì.Ð ÌÝëç: Ãåþñãéïò Áèáíáóüðïõëïò, Çëåêôñïëüãïò Ìç÷áíéêüò, ÉùÜííçò ÃêåíÜêïò, Ôå÷íéêüò Ãåùëüãïò, Áíáóôáóßá ÂÝññá, Äñ. ÍïìéêÞò, Äéêçãüñïò, ÅëÝíç Êñáíßäïõ, ÕðÜëëçëïò ÏÓÅ, ÔïðïãñÜöïò Ìç÷áíé- êüò, åêðñüóùðïò ôùí åñãáæïìÝíùí ÏÓÅ, Ãåþñãéïò ÔóáëéêÜêçò, ÕðÜëëçëïò ÏÓÅ & åêðñüóùðïò ôùí åñãáæïìÝíùí. Ï Öéëïðñïïäåõôéêüò êáé Åêðïëéôéóôéêüò ¼ìéëïò ÂëùâïêÜò “Ç Ïìüíïéá” óáò ðñïóêáëåß óôçí ÐñùôïìáãéÜôéêç ãéïñôÞ ôïõ, óôïí ÐñïöÞôç Çëßá ÂëùâïêÜò, íá äéáóêåäÜóåôå, íá ÷ïñÝøåôå êáé íá ÷áñåßôå ôçí áíèïóôüëéóôç öýóç. Èá ðñïóöÝñïíôáé ðáãùìÝíá áíáøõêôéêÜ êáé óïõâëÜêéá. Åß÷áí ôý÷ç âïõíü...!!! Äåí ðéóôåý- áìå óôá ìÜ- ôéá ìáò, üóïé ôõ÷áßá åßäáìå áõôü ðïõ óõ- íÝâç ðÜíù óôç ãÝöõñá ôçò ÍÝáò ÅèíéêÞò (äéÜâáóç ãéá Ëáìðéíü). Ôï áõôïêß- íçôï, ðïõ åß÷å êáôåýèõíóç ðñïò Êüñéíèï, êôýðçóå óôá ðëáóôéêÜ äéá÷ùñéóôéêÜ ôïý ðáñêéíãê üôáí ï ïäçãüò ôïõ ãéá Üãíù- óôï ëüãï Ý÷áóå ðëÞñùò ôïí Ýëåã÷ï êáé åêôéíÜ÷èçêå óôá óßäåñá ôçò ãÝöõñáò, ðÞñå äýï ôïýìðåò óôïí áÝñá, áëëÜ ôï óõñìáôüðëåãìá óôçí Üêñç ôçò ãÝöõñáò ôï Ýóùóå áðü ôçí ðôþóç óôï êåíü... Ç ôñåëÞ ðïñåßá óôïí áÝñá óõíå÷ßóôçêå ãéá ëßãá äåõôåñüëåðôá áêüìá, ôï áõôïêßíçôï ìðÞêå ðÜëé óôï äñüìï, ðÝñáóå áðÝíáíôé êáé êôýðçóå ìå äýíáìç óôá ðñïóôáôåõôéêÜ êéãêëéäþìáôá ôïõ áíôß- èåôïõ ñåýìáôïò. ¼ôáí óôáìÜôçóå åðéôÝëïõò üðùò âëÝðåôå óôç öùôïãñáößá ìáò, ïé äýï åðéâÜôåò Üíïéîáí ôéò ðüñôåò êáé âãÞêáí óïêáñéóìÝíïé áëëÜ ÷ùñßò ãñáôóïõíéÜ!!! Ç ìåãÜëç ôïõò üìùò ôý÷ç Þôáí ôï üôé ôç óôéãìÞ åêåßíç äåí ðåñíïý- óå êáíÝíá Üëëï áõôïêßíçôï. ¼ðùò öáßíåôáé óôç ÖÙÔÏ, óôï âÜèïò ðëçóßáæå ìßá íôáëßêá êáé ôï áõôïêßíçôï áóöáëåßáò ôÞò Ïëõìðßáò Ïäïý. Óå ðÝíôå ëåðôÜ Þñèáí êáé äýï ðåñéðïëéêÜ ôÞò Ôñï÷áßáò. Áðñüóìåíï åíäéáöÝñïí óôïí Ùñùðü, ãéá ôï äçìïóßåõìá ôïõ “Ö”! Óôï ðñïçãïýìåíï öýëëï ìáò, ìå áöïñìÞ ôçí åðßóêåøç Óô. ÌðÝíïõ óôï Áñ÷áßï ÈÝáôñü ìáò, óôï Üñèñï “Ç Áéãåßñá, ï Ùñùðüò êáé ôï 1.000.000 Åõñþ” áíáöåñèÞêáìå óôï øÞöéóìá ôùí áñ÷áßùí Ùñùðßùí ðñïò ôïõò Áñ÷áßïõò ÁéãåéñÜôåò. Óåë. 2 >>> Ç ðñüôáóç Õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí ãéá ôïí ôïðéêü “ÊáëëéêñÜôç” ÄéáëÝîôå: ÄÞìï ÁíáôïëéêÞò Áéãéáëåßáò ìå Ýäñá ôï Äéáêïðôü Þ ÄÞìï Áéãéáëåßáò ìå Ýäñá ôï Áßãéï; ÏëéãïÞìåñç ðáñÜôáóç óôï óßñéáë ôçò äçìéïõñãßáò äÞìùí óôçí åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ìáò, Ýäùóå ï Õðïõñãüò Åóùôåñé- êþí ìåôÜ ôçí ðïëõáíáìåíüìåíç áíáêïßíùóç ôïõ ÷ùñïôáîéêïý ó÷åäéáóìïý óôï Õðïõñãéêü Óõìâïýëéï ôçò ÔåôÜñôçò 28 Áðñéëßïõ. ÓõãêåêñéìÝíá, Üöçóå áíïéêôÞ ôç óõæÞôçóç ãéá äç- ìéïõñãßá 14 åðéðëÝïí ôùí 333 íÝùí ÄÞìùí óå üëç ôçí Åðé- êñÜôåéá, ìåôáîý ôùí ïðïßùí ï Ýíáò èá «ðáßîåé» óôçí Áéãéáëåßá. Ôï ìðáëÜêé, ëïéðüí, äßíåôáé óôïõò ÄÞìïõò ôÞò ÁíáôïëéêÞò Áéãéáëåßáò, íá áðïöáóßóïõí áí èÝëïõí ôç óõíÝíùóç Áéãåßñáò, ÁêñÜôáò, Äéáêïðôïý ìå Ýäñá ôï Äéáêïðôü êáé üíïìá «ÄÞìïò ÁíáôïëéêÞò Áéãéáëåßáò» Þ ôç óõ- íÝíùóç ôùí Ýîé ôçò Áéãéáëåßáò ìå Ýäñá ôï Áßãéï êáé üíïìá «ÄÞ- ìïò Áéãéáëåßáò». ÁìÝóùò ìåôÜ ôç äçìïóéïðïß- çóç ôïý Ó÷åäßïõ, óõíåäñßáóå ôï Ä.Ó. ôçò Ô.Å.Ä.Ê. Á÷áÀáò êáé óýìöùíá ìå ðëçñïöïñßåò õðÞñ- îå ìéá ãåíéêüôåñç áðïäï÷Þ ôùí äçìïóéïðïéçìÝíùí ó÷åäßùí, åíþ èá îåêéíÞóåé Üìåóá ç áîéïëüãç- óç ôùí ðñïôÜóåùí ìå äéáâïõ- ëåýóåéò, ôüóï óå åðßðåäï ÄÞìùí, üóï êáé óå åðßðåäï Ô.Å.Ä.Ê. ç ïëïìÝëåéá ôçò ïðïßáò èá ðñáã- ìáôïðïéçèåß óå ëßãåò ìÝñåò. Ìå ðïëý ìåãÜëï åíäéáöÝñïí áíáìÝíåôáé êáé ç èÝóç ðïõ èá ðÜñåé ï ÄÞìïò Äéáêïðôïý, áöïý åêåß Ýâëåðáí ìå êáëü «ìÜôé» ôç óõíÝíùóÞ ôïõò ìå ôï Áßãéï êáé ðüóï èá åðçñåÜóåé ôï ãåãïíüò üôé ôï Äéáêïðôü ðñïôåßíåôáé ùò Ýäñá ôïý ÄÞìïõ ÁíáôïëéêÞò Áé- ãéáëåßáò. Áðü ôçí Üëëç, åñùôçìáôéêü åßíáé ç óôÜóç ôïý ÄÞìïõ ÁêñÜ- ôáò (ðñùôåñãÜôç ôïõ áãþíá äçìéïõñãßáò ÄÞìïõ ÁíáôïëéêÞò Áéãéáëåßáò), áöïý óýìöùíá ìå ôçí õðïõñãéêÞ ðñüôáóç «÷Üíåé» ôçí Ýäñá ôïý ÄÞìïõ ç ïðïßá èåùñåßôï äåäïìÝíç ëüãù ôçò êáôáóêåõÞò ôïõ Äçìáñ÷éáêïý ìåãÜñïõ óôçí ÁêñÜôá. ¼óï ãéá ôçí Áéãåßñá, äåí äéá- öáßíåôáé êÜðïéá äéáöïñïðïßçóç, Óåë. 3 >>>

Embed Size (px)

description

Απρίλιος 2010

Transcript of Απρίλιος 2010

 • 1 2010 http://aigeira.com http://aigeira.com

  * * 2010 - 29 - . 308 - 0,80

  www.sitemaker.gr/froyros http://froyros.blogspot.com/ http://aigeira.blogspot.com http://rozos.blogspot.com http://rozoskostas.blogspot.com

  http://aigeira.com

  , , . .

  , .

  , , , . , .

  ...

  () 83

  ... ...

  ' ; 83 , ...

  "" ;

  . 5 >>>

  . . ,

  , , .

  , . , . .. .

  . , , ,

  .. , , , , ( 2010 ), .

  .. 31032010, : & , , , , ..., . .. : , , , , , . , , , , , , , & .

  , , , .

  .

  ...!!!

  , ( ).

  , , , , ...

  , , . , !!!

  . , . .

  , !

  , . , , 1.000.000 .

  . 2 >>>

  :

  ;

  , - 28 . , - 14 333 - , .

  , , , , ,

  - .

  , .. .... , , , .... .

  ,

  .

  , - (

  ), .

  , ,

  . 3 >>>

 • 2 2010http://aigeira.com http://aigeira.com

  2067

  .. 25010 ./FAX: [email protected]

  : .(): - :

  .

  : 15,00: 25,00

  ... 29951601037

  Eurobank 0334840100355145 . :

  : 2610341515

  : . 2104924479

  ...! ...

  1932010, 10 , ( .

  . ,

  1600 . .

  , , 900 .

  . . 600 100 .

  ; . , . .

  , .

  .. ....

  (+ ) , ( ). , ( 250.000 ).

  , , .

  , , .

  ( 9,40 ), . ; . .

  . 2009. .1. 10899 305.172,00 2. 31122008 040/48518627, 70.661,30 3. 2009, 480,00 4. 2009 , 1.433,83 5. 15.779,16 88.354,29 1. () 14.147,76 2. 200,00 3. 115,00 4 { 040/48518627} 73.891,53 88.354,29

  942010, , , .

  , , , . , . , , .

  .

  , ( ), , , .

  , , , , , .

  . , . , . , . , , , ,

  , , , , , .

  , , . . , , .

  , , .

  , , .

  , , .

  , . , .

  . .

  . , ;

  >>> . 1

 • 3 2010 http://aigeira.com http://aigeira.com

  19 11:00 , 27 / 18 38 .

  /

  . , , .

  , ,

  .

  .

  . , , , .

  , , ,

  .

  , , , , , , , , , , , , , .

  2010, . .

  450

  25 , 5.000 , .

  , 15.000 , .

  ,

  B;

  . , , , , 6000 . , , , 6000 .

  , : , , , , , ( 2009) , , ,

  , , .

  19 ... 1890,

  . , , (, ).

  T , , . , , , .

  1880, . . . , ( ).

  , , ...!

  , , .

  , .

  , .

  ...

  , .

  , , , . . .

  ; . !

  , . . ,

  . . , . 70 ,

  ; , ; . ;

  ;.; ; ;. . . .

  . . . , , .

  . , !

  : ;. . . . ()

  , ! ; () !

  , .

  , , , .

  .

  , .

  :1.

  . . . . . , .

  2. . . . . , .

  3. . . . . , .

  4. . . . . , .

  15.

  . . . , 6.

  . . . , .

  25.

  . . . . . . , .

  >>> . 1

 • 4 2010http://aigeira.com http://aigeira.com

  () 83

  ...

  ...!

  - - , - , - - , ...

  - - , ( -) , , - (;) , - - - .

  - , , , - { }.

  1880. ( ) , . (1912), , ( ) .

  ( ) 1836, 1878 1912 ( , , ).

  1882 , (.... ). , 56 , ,

  . ( ) . , .

  , . 1900 , . 1907 125 , 106 , 1867 . 1920 261 327.

  , . , 1880 , , , . . , 1915, . , , . , 1860.

  1919 ( ). , ( 100 . ). , ( 1920) ( ) , 50 . .

  1927 , , . , 1923, ( , !).

  ( ). , 80 , ! . , .

  30 , . , , ... , , , . , , 1962 ( , !).

  1956 ( 1950) . , 56 24 ( ). 1950 400 .

  50

  . , 1963, , . , , (19551959) ( ). 1936 . .

  , . 1957 ( ) . , , . 70 , .

  1951, . , ( ). , .. .. ... , . (19/10/1980) .

  17/11/1954 , . . , , ! 15/11/1971, 28/7/1976 .

  50, , ( )

  8 1998. , . 19971998. 80, .

  1977, , ( ) , .

  50 . 1928 : 267 57. 1940: 374 73. 1951: 417 164. 1961: 604 171.1971: ( ) 925 .

  60 70

  , 1960 1970, , , .

  , ( ) ( ) , , , , 80. , ... ( ).

  1965 , , . . , , , , ... , , .

  , , ( ) .

  . . . . . . . . .>>>>. 5

 • 5 2010 http://aigeira.com http://aigeira.com

  ,

  , ,. , , , . . , , 7/2/1963 ( ).

  , , , , ...

  , , / 1975, . . , , , (.. , ...), , , ! . , .

  , , 4 2003. ...

  .. - ...

  :

  - ,

  , , , . , , 21/4/2010 7,00 .. , : .

  .

  : 2010

  . . , ,

  , & , 23 .

  , &

  , . , , , . , . .

  25 ( ) 42 . , . , ,

  () . 4 >>>

  , 26 !

  , , , .

  , . ( ) . , ( , ), , !

  , , ! , 34 , , . , 17 12, 9 .

  , , 17,1% , , , 13,6%. , 11,9% 9,4%. 4,6%.

  , , .

  , 20 2010, , .

  , , . . .

  , , .

  , , , .

  , .. , .

  , , , , .

  . , ,

  , . .

  . , , , .

  , , , , .

  : ... !

  .. , 28 2010. - .

  , .

 • 6 2010http://aigeira.com http://aigeira.com

  . , , 2 , ,

  ; ( Athens Mall

  ) . ;

  2 3 .... . ... , ...Mall.

  , , , .

  .

  .. .- ,

  , . .

  - 10-15 .- ,

  .

  . , , ,

  3/4 307 ( ); ...

  75 8 2010 ( ). , . , ( ). .

  ARSENAL SOCCER SCHOOLS 1996

  1997 Arsenal Soccer Schools : 20092010. Arsenal Soccer School, , . .

  4 . , . ,

  , 18 , . 18 .

  Junior All Star Weekend, 21/03/2010 , 18 .

  Arsenal Soccer Schools. Arsenal, . Rupen, ,

  , . . 3 ( 1994 & 1995), Arsenal, . 5 .

  , Arsenal Soccer Schools , .

  + 28-3-2010,

  , 1923.+ 9-4-2010, ,

  1959 .+ 12-4-2010,

  , 1913 .

  + 19-4-2010, , 1931.

  . , , () .

  . .

 • 7 2010 http://aigeira.com http://aigeira.com

  27 - (1-1)

  , 17, 70, 86.

  : , , , . , , . (85 . ), , , . , , (60 ).

  28 - 2-0

  , 63 . 66 .

  : , (69 ), , , . , . , . (53 ), , (75 ), , .

  29 - 2-0

  ... , , 11 , , .

  54 , 59 10. 80 87. 20 89.

  : , . , , , . , , , (46 ), , . (79 ), (30 ).

  30 - 2-0

  , 17/04/10, , 20.

  26 & 82. , 30 .

  , .

  : , . , , , . , , , (46 ), . , (88 . ), (83 ).

  31 - 3-2

  5, 33 . 2 .

  : , , (70 ), , . , , , (77 . ), , (64 . ), .

  31 - 6-1

  . , !

  ...

  / 1 .. 78 32 80-27 2 77 32 87-37 3 69 32 64-33 4 58 32

  75-52 5 57 32 60-43 6 56 32 49-40 7 /. 56 32 64-48 8 . 55 32 58-45 9 44 32 46-46 10 39 32 42-48 11 39 32 34-33 12 38 32 45-67 13 34 32 48-60 14 33 32

  46-59 15 . 30 32 41-46 16 27 32 32-50

  54. playout .

  : 20 , 33 , 38 , 63 , 71 , 78

  : , . , , . , , (80 . ), (75 . ),

  15-04-2010

  100.000,00 E.

  .

  , 100.000,00 E, 2010, .

  , .

  . , .

  .

  . ,

  .

  ;;;

  . ;; . ,

  , .

  volley .

  , 26/4/2010, , .

  ...

  ...

  , , , , .

  , , .

  , , .

  ,

  . 15 ( ) .

 • 8 2010http://aigeira.com http://aigeira.com

  ...

  !!!

  2010 ( ) - , ( wordpress)

  .. 395 F: 2106068981:

  2010 ,

  ... , 2010 10 . . .. (9) :

  1. (5.000 2.

  (2.500) .3. 800

  , 2000 .

  4. 10.000 .., ,

  5. .

  . . , .

  , . .. ...

  -

  25

  G3A3

  ! 18

  , , . 18 , !!!

  , .

  , , , 18.

  G3A3 8 , ,

  .

  ,

  , .

  .

  .

  ;

  .

  .

  ;

  .

  .. 3