ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΡΠΑ 2010

of 10 /10
Γ.N.A. “Ο ΕΤΑΓΓΕΛΙΜΟ” ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΣΑΣΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Διευθυντήσ: Αναπλ/τθσ Καιηγητθσ Σεραφείμ Νανάσ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΒΑΙΚΗ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΖΩΗ φμφωνα με τισ κατευθυντήριεσ οδηγίεσ 2010 του European Resuscitation Council (Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Αναζωογόνηςησ) Αθήνα

Embed Size (px)

Transcript of ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΡΠΑ 2010

.N.A. : /

&

2010

European Resuscitation Council( )

ERC Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 2010; 81: 1219-1451 http://www.erc.edu

: ., MPH, NFESC, ERC/ALS Instr, . ERC/ALS Instr

()

ERC Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 2010; 81: 1219-1451 http://www.erc.edu

: ., MPH, NFESC, ERC/ALS Instr, . ERC/ALS Instr

ERC Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 2010; 81: 1219-1451 http://www.erc.edu

: ., MPH, NFESC, ERC/ALS Instr, . ERC/ALS Instr

( )

ERC Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 2010; 81: 1219-1451 http://www.erc.edu

-

: ., MPH, NFESC, ERC/ALS Instr, . ERC/ALS Instr

ERC Guidelines for Resuscitation 2010. Resuscitation 2010; 81: 1219-1451 http://www.erc.edu