Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2010-2011

12
ΞτoΣ ΕAPtΝo EΞAMHΝo Tμημα 1o AρρE,vωv ΦYΣloΛoΓιAΤoY ANΘPΩΠoY (MA) ΦYΣloΛoΓιAToY AΝΘPΩΠoY (MA) oPΓANΩΣH κΑlΔloιKHΣH ΑΘΛHTtΣMoY (MA) oPΓANΩΣH KAl ΔιolKHΣH AΘΛHτιΣMoY (MA) ΠAPAΣκEYH 1o EToΣ Tμημα 3" Aρρfvωv ΦYΣ|oΛoΓ|A τoY ANΘPΩΠoY (MA) ΦYΣloΛoΓ|A ToY ΑΝΘPΩnoY (MA) oPΓAΝΩΣH l(A|Δlo]KHΣH AΘΛHτ|ΣMoY (MA) oPΓAΝΩΣH l(A]Δ|olKHΣH AΘΛHT!ΣMoY (MA) ΦYΣloΛoΓ|A τoY ANΘPΩΠoY (MA) Tμημα 2o Aρρθvωv ΦYΣloΛoΓ|A ToY ANΘPΩΠoY (MA) oPΓΑNΩΣH KA|ΔlolKHΣH AΘΛHT!ΣMoY (MA) oPΓAΝ Γ]ΣH }Φl ΔloιK|.|ΣH AΘΛHT!ΣMoY (MA) ΦYΣιoΛoΓιA τoY ANΘPΩnoY (tνιA) Tμημα 4, Aρρ6vωv i (1E-1e) I I ΦYΣ|oΛoΓ|A τoY AΝΘPΩΠoY (MA) ΦYΣloΛoΓ|A ToY ΑNΘPΩΠoY (MA) oPΓΑNΩΣH KAlΔlolKHΣH AΘΛHτ]ΣMoY (MA) oPΓANΩΣH κAlΔlo1KHΣF| AΘΛHT|ΣMoY (MA) ΦYΣloΛoΓιAToY AΝΘPΩnoY (MA)

description

Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2010-2011 | ΔΑΠ ΤΕΦΑΑ

Transcript of Πρόγραμμα Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2010-2011

ΞτoΣ ΕAPtΝo EΞAMHΝo Tμημα 1o AρρE,vωv

ΦYΣloΛoΓιAΤoYANΘPΩΠoY (MA)

ΦYΣloΛoΓιAToYAΝΘPΩΠoY (MA)

oPΓANΩΣH κΑlΔloιKHΣHΑΘΛHTtΣMoY (MA)

oPΓANΩΣH KAl ΔιolKHΣHAΘΛHτιΣMoY (MA)

ΠAPAΣκEYH

1o EToΣ Tμημα 3" Aρρfvωv

ΦYΣ|oΛoΓ|A τoYANΘPΩΠoY (MA)

ΦYΣloΛoΓ|A ToYΑΝΘPΩnoY (MA)

oPΓAΝΩΣH l(A|Δlo]KHΣHAΘΛHτ|ΣMoY (MA)

oPΓAΝΩΣH l(A]Δ|olKHΣHAΘΛHT!ΣMoY (MA)

ΦYΣloΛoΓ|A τoYANΘPΩΠoY (MA)

Tμημα 2o Aρρθvωv

ΦYΣloΛoΓ|A ToYANΘPΩΠoY (MA)

oPΓΑNΩΣH KA|ΔlolKHΣHAΘΛHT!ΣMoY (MA)

oPΓAΝ Γ]ΣH }Φl ΔloιK|.|ΣHAΘΛHT!ΣMoY (MA)

ΦYΣιoΛoΓιA τoYANΘPΩnoY (tνιA)

Tμημα 4, Aρρ6vωv

i (1E-1e)II

ΦYΣ|oΛoΓ|A τoYAΝΘPΩΠoY (MA)

ΦYΣloΛoΓ|A ToYΑNΘPΩΠoY (MA)

oPΓΑNΩΣH KAlΔlolKHΣHAΘΛHτ]ΣMoY (MA)

oPΓANΩΣH κAlΔlo1KHΣF|AΘΛHT|ΣMoY (MA)

ΦYΣloΛoΓιAToYAΝΘPΩnoY (MA)

i

EToΣ

ΞτοΣ

Tμημα 5o ΑρρEvωv

Tμημα 6o AρρEvι,lv

]PEΣ

(8 -s)

ΔEYτEPA TPITH τETAPτH nEMΠτl-| ΠAPAΣKEYH

-l 0)E PΓAΣTH Pιo ΦYΣlοΛοΓ|AΣ

(MA)

o-11) AΘΛHτlKo| ΔPoMol ΠoΔoΣΦA|PlΣH ΦYΣ|oΛoΓ|A ToYANΘPΩΠoY (MA) ΘEΩPIA ΠoΔοΣΦAlP!ΣHΣ (4)

1-12) AΘΛHTIKol ΔPoMοl ΠoΔoΣΦAlP|ΣH ΦYΣloΛoΓlA τoYAΝΘPΩΠoY (MA)

ΘEΩPIA ΠoΔΘΣΦAlPlΣH Σ (4)

2-1s) BAΣIκH ΓγMΝAΣτΙKH (15) ΘEΩP|Α BAΣ. ryMNAΣTlKHΣ(μα) ΧEIPoΣΦΑlP1ΣH ΦYΣ|oΛoΓ1A τσY

ANΘPΩΓloY (MA)

3-14) BAΣ|Kl-l ΓΥMΝAΣτ| KH (1 5) ΘEΩPιA BAΣ. ryMNAΣτlKHΣ(μα) XE|PoΣΦAlPlΣH

4-1 s)E|ΣΑΓΓ]ΓH ΣτH ΨYΧoΛoΓlA

(MA)oPΓAΝΩΣH KAl ΔlolKHΣH

AΘΛHτιΣMoY (MA)AΘΛHτlKo|ΔPoMo| BAΣ!κH ryMNAΣTlKH (15) ΠoΔoΣΦA!PlΣH

s-1 6)E|ΣAΓΩΓH ΣτH ΨYXoΛoΓlA

(MA)oPΓΑNΩΣH KAιΔ]olκHΣH

AΘΛHTIΣMoY (MA) AΘΛHτ|KolΔPoMol BAΣ|KH ryMΝAΣTιKH (15) ΠoΔoΣΦAlP|ΣH

17)ΘEΩΡlA ΧEIPoΣΦAιPtΣHΣ

(MA)ΘEΩPlAAΘΛHτιKΩΝ

ΔPoMΩN (MA) XEIPoΣΦAlPlΣH lΣτoPιA (M1)

-1 8)ΘEΩPιA ΧEιPοΣΦAlPlΣHΣ

(MA)ΘEΩP|AAΘΛHτlKΩΝ

ΔPoMΩN (MA) xElPoΣΦAlP|ΣH |ΣToPlA (M1)

-1s)

-20)

1o EToΣ

1 " EToΣ

Tμημα 7o AρρEvωv

Tμημα 8o Aρρfvωv

ΩPEΣ ΔEYτEPA TP TH τEτAPΤH nEMnτH

(8-s)

(s-10) EPΓAΣTH Plo ΦYΣ|oΛoΓlAΣ(MA)

(10-11) AΘΛHTlKolΔPoMo| ΦYΣloΛoΓlA τoYANΘPΩΠoY (MA)

111-12t AΘΛHτlKotΔPoMol ΦYΣloΛoΓlA ToYANΘPΩΠoY (MA) ΠoΔoΣΦA|P|ΣH

(f2-1s) ,b, AΘΛHTIKol ΔPoMo| lΣτoPlAΣ (M1) ΘEΩP|A BAΣ. ryMNAΣτlKHΣΦα)

ΠoΔoΣΦA1P|ΣH

(13-14) AΘΛHΤ]KolΔPoMo| lΣτoPlAΣ (M1) ΘEΩPIA BΑΣ. ΓΥMNΑΣTIKHΣ(μα)

(1 4-1 s)oPΓΑNΩΣH l(AlΔlo|KHΣH

AΘ^HT|ΣMoY (MA) noaoεφalριεn xE]PoΣΦΑlPlΣH

(1 s-1 6)E|ΣΑΓΩΓH ΣTH ΨYXoΛoΓ|Α

(MA)oPΓANΩΣH ](ΑlΔ|o|ΚHΣH

AΘΛHτ|ΣMoY (MA) ΠoΔoΣΦA|PlΣH XElPoΣΦΑlP|ΣH

(16-17)ΘEΩPlA ΧElPoΣΦA|PtΣHΣ

(MA)ΘEΩPlAAΘΛHτlKΩN

ΔPoMΩN (MA) BAΣ|KH ΓΥMNAΣΤIKH (15) ΘEΩPlA noΔoΣΦA|PlΣHΣ (4)

(17-18) ΘΕΩPlA xElPoΣΦAlP|ΣHΣ(MA)

ΘEΩP]AAΘΛHτlKοNΔPoMΩΝ (MA)

BAΣIKH ryMΝAΣτιKH (15) ΘEΩP|A ΠoΔoΣΦAi.,,,, ..l

(18-1e)

(1 s-20)

BAΣIKH ΓγMΝΑΣT]KH (15)

Ε,ι ΔEYτEPA τPtτH TEτAPτH ΠEMΠTH

-e) XElPoΣΦAιPlΣH

-1 0)EP ΓAΣτH Pιo ΦYΣloΛoΓlAΣ

(MA) noΔoΣΦAιP]ΣH XE|PoΣΦΑlPlΣH

11) ΠoΔoΣΦAlP|ΣH ΦYΣ|oΛoΓιA ToYANΘPΩΠoY (MA) ΘEΩPIA noΔoΣΦAlPlΣHΣ (4)

-12). ΦYΣloΛoΓιA τoYAΝΘPΩnoY (MA) ΘEΩP|A ΠoΔoΣΦAtPlΣH Σ (4)

13) ΧE|PοΣΦAlP|ΣH AΘΛHTIKolΔPoMol ΘEΩPIA ΒAΣ. ΓΥMNΑΣTIKHΣ(μα)

BAΣ|KH ΓYMNAΣτIKH (15)

-14) ΧEιPoΣΦAlPιΣl.| AΘΛHτιKo| ΔPotνlol ΘEΩP|A BAΣ. ΓΥMNAΣTIKHΣ(μα) BAΣIKF| ryMNAΣτIKι.| (1 5)

-1s)E|ΣΑΓΩΓH ΣTH ΨYΧoΛoΓlA

(MA)oPΓAΝΩΣH lαι ΔιolKHΣH

AΘΛHτlΣMoY (MA)BAΣIKH ryMΝAΣTικH (15) ]ΣToP|A (M1)

-16)EιΣAΓΩΓH ΣΤt-l ΨYXoΛoΓ|A

(MA)oPΓΑNΩΣH KAl Δlo|KHΣH

AΘΛHΤlΣMoY (|νlA)BAΣIKH ryMΝAΣTlKH (15) lΣτoPtA (M1) i

17)ΘEΩP|A XEIPoΣΦAιP|ΣHΣ

(MA)ΘEΩP|A AΘΛl-|τtKΩN

ΔPoMΩN (MA)

-l 8)ΘEΩPlA ΧΕ| PoΣΦAlPι Σ}.tΣ

(MA)ΘEΩPιAAΘΛHTιKΩN

ΔPoMΩN (MA)

1e)

-20],

ΩPEΣ ΔEYτEPA τP|TH τETAPTH nEMΠτH

(8-e) AΘΛHτlKolΔPoMo|

(e-10)EPΓΑΣTl.|Plo ΦYΣloΛoΓlAΣ

(MA) AΘΛHΤ|Ko!ΔPoMol

(10-11) XElPoΣΦA|PlΣH ΦYΣιoΛoΓlA ToYANΘPΩnoY (MΑ)

(1 1-12) noΔoΣΦA]PιΣH xElPoΣΦΑlP|ΣH ΦYΣιoΛoΓ|A τoYAΝΘPΩnoY (MA) ΠoΔoΣΦΑ|PlΣH

(12-13t ΠoΔoΣΦAιPlΣH BAΣIKH ryMNAΣT!κH (15)ΘEΩP|A BAΣ. ΓΥMNAΣτIKHΣ

(μo) noΔoΣΦAlPlΣl-|

(13-14) BAΣιKH ryMNAΣτιKH (15)ΘEΩPIA BAΣ. ΓYMΝAΣτIKHΣ

(μα)

(f4-1s) ElΣΑΓΩΓH ΣτH ΨYΧoΛoΓlA(MA)

οPΓANΩΣH κAtΔ|olκHΣHAΘΛHτιΣMoY (MA) XElPoΣΦΑ|P|ΣH AΘΛHTιKol ΔPoMol

(1 s-l 6)E|ΣAΓΩΓH ΣTH ΨYXoΛoΓlA

(MA)oPΓANΩΣH l(Α| Δlo| KHΣl-|

AΘΛHτlΣMoY (MA) XElPoΣΦA|P|ΣH AΘΛHΤlKo|ΔPoMol

(1 6-1 7)ΘEΩP1A ΧElPoΣΦAlPlΣHΣ

(MA)ΘEΩPlAAΘΛHT!KΩΝ

ΔPoMΩN (MA) ΘEΩPIA ΠoΔoΣΦA|Pl ΣH Σ (4)

(1 7-1 8)ΘEΩPιA XElPoΣΦAlPtΣHΣ

(MA)ΘEΩPIAAΘΛHτ|KΩN

ΔPoMΩN (MA) ΘEΩPIA noΔoΣΦAιPlΣl{ Σ (4)

(1 8-1s)

(1e-20)

a

BAΣIKH ΓYMNAΣτ|KH (15)

BAΣ|KH ryMΝAΣτlKH (15)

ΦΥΣloΛοΓ|A ToYAΝΘPΩnoY (MA)

lΣToPlAΣ (M1)

Σ ΔΕYτEPA τPιTH TEτAPTH nEMnτH

)ΘEΩP]A ΧEιPoΣΦAlPtΣHΣ

(MA) AΘΛHτlKolΔPoMol

))EPΓΑΣτH P|o ΦYΣ|oΛoΓιAΣ

(ι\4A) ΠoΔoΣΦAιPιΣH ΘEΩPlA ΧElPoΣΦAlPιΣHΣ(MA) AΘΛHT|KoιΔPoMo|

1) XΕlPoΣΦA|PlΣH noΔoΣΦA|PιΣH ΦYΣloΛoΓιA τoYANΘPΩnoY (lvlA)

BAΣIκH ΓΥMNAΣT|KH (1)

2) XElPoΣΦA|PιΣH ΦYΣ|oΛoΓ|AτoYΑNΘPΩnoY ωA)

BAΣlκH ΓYΙvtNAΣTIKH (r)

3) lΣToP|A (M1) ΘEΩPιA BAΣ. ΓΥMΝΑΣτ|KHΣ(4)

ΘEΩP|A ΠoΔoΣΦA|PιΣHΣ (4)

) |ΣτoPlA (M1) ΘEΩPIA BΑΣ. ΓΥMNΑΣτ|KI-|Σ(4)

ΘEΩP|A ΠoΔoΣΦA|PlΣHΣ (4) noΔoΣΦA|PlΣH

s)ElΣηΓΩΓH Στt{ ΨYXoΛoΓlA

(MA)oPΓAΝΩΣl-l κA| ΔlolκHΣH

AΘΛHTιΣMoY (MA)ΘEΩPιAAΘΛHτlκΩΝ

ΔPoMΩΝ (4) ΠoΔoΣΦAlP|ΣH

)E|ΣΑΓΩΓH ΣTH ΨYΧoΛoΓιA

(Λ,A)oPΓΑΝΩΣH κΑ|Δ]olKHΣH

AΘΛHτ|ΣMoY (MA)ΘEΩPlΑ AΘΛHT|KΩΝ

ΔPoMΩΝ (4)

7t

)

3)

1o EτoΣ

1o EτoΣ

Tμημα 2o Θηλ€ωv

Tμημα 3o Θηλfιυv

ΦYΣloΛoΠA τoYΑNΘPΩnoY (MA)

ΦYΣ|oΛoΓtAToYANΘPΩnoY (MA)

oPΓAΝΩΣH ΚAlΔ|olκHΣHAΘΛHτιΣ]ι4oY (MA)

oPΓANΩΣH KΑl Δ|olKHΣHAΘΛHτlΣMoY (MA)

nAPAΣKEYH

ΦYΣ|oΛoΓ|A τoYAΝΘPΩΠoY (MA)

Tμημα 1o Θηλf.ωv

ΦYΣ]oΛoΓlA τoYAΝΘPΩΠoY (MA)

oPΓAΝΩΣH }<Α| Δ|o|KHΣι.|AΘΛHTlΣMoY (MA)

oPΓAΝΩΣH κAlΔlo|KHΣHAΘΛHTIΣMoY (MA)

ΦYΣloΛoΓiAτoYANΘPΩΠoY (MA)

oPΓAΝΩΣH }(Al Δ|o|KHΣHAΘΛHτlΣMoY (MA)

oPΓANΩΣH KΑ|ΔlolKHΣHAΘΛHτ|ΣMoY (MA)

I

IEΣ ΔEYτEPA TP|τH τEτΑPTH nEMnτH

-s)fμι

XElPoΣΦA|PlΣHΘEΩPlA xElPoΣΦA1P|ΣHΣ

(MA)xEtPoΣΦAlPlΣH

1ο) noΔoΣΦAlPlΣH xElPoΣΦΑlPlΣHΘEΩPιA xElPoΣΦAlP1ΣHΣ

(1ιηA)XΕlPoΣΦA|P|ΣH

-1 1) ΠoΔoΣΦAlPlΣH BAΣIKH ryMNAΣT]κH (1)ΦYΣloΛoΓlA τoYANΘPΩnoY (MΑ}

EPΓAΣTHP|o ΦYΣloΛoΓ]AΣ(MA)

-121 BAΣιKH ΓΥMNAΣτ|KH (1)ΦYΣloΛoΓlA τoYANΘPΩΠoY (MA)

-13) BAΣ]KH ryMNAΣTlKH (1)ΘEΩPIA BAΣ. ΓYlvlNAΣT|KF|Σ

(4)ΘEΩPιA noΔoΣΦAlPlΣH Σ (4) AΘΛHτ|Ko|ΔPoMoι

-14) BAΣ|KH ryΙνηΝAΣT]Kι-| (1) ΘEΩPIA noΔoΣΦAlP|ΣH Σ (4) AΘΛHτ|KolΔPoMo!

1s)EιΣΑΓΩΓH ΣTH ΨYxoΛoΓιA

(MA)oPΓAΝΩΣH l(Αl Δ|oιKHΣH

AΘΛHτιΣMoY (ιvlA)

ΘEΩPtAAΘΛHτιKΩΝΔPoMΩΝ (4)

-16)ElΣΑΓΩΓH ΣτH ΨYxoΛoΓlA

(MA)oPΓANΩΣH κθ|ΔlolKHΣH

AΘΛHΤ|ΣΙv$oΥ (MA)ΘEΩPιAAΘΛHΤιKΩN

ΔPoMΩN (4}

171

-1 8)

1s)

20)

ToΣ

ΞToΣ

Tμημα 4o Θηλ€ωv

Tμημα 5o Θηλcωv

PEΣ ΔEYTEPA τP τH τEτΑPτH ΠEMΠτH

1-s) ΧEIPoΣΦAlP|ΣH ΘEΩPlA xElPoΣΦAlPlΣHΣ(MA) BAΣIKH ryMNAΣTlκH (1)

-10)EPΓAΣτHPlo ΦYΣloΛoΓlAΣ

(MA)XElPoΣΦAlPιΣH ΘEΩPIA XElPoΣΦAlPlΣHΣ

(MA)BAΣ!κH ΓΥMNAΣTIκH (1)

-1 1)ΦYΣloΛoΓ|A τoYANΘPΩΠoY (MA)

AΘΛHτlκolΔPoMo|

-12t ΠoΔoΣΦAιPιΣH ΦYΣ|oΛoΓ|AToYANΘPΩnoY (MA)

AΘΛl.|τlκol ΔPoMot

13) noΔoΣΦAιPlΣH ΘEΩP]A BAΣ. ryMNAΣτ|KHΣ(4t

ΘEΩPIA noΔoΣΦAlPiΣHΣ (4)

14')ΘEΩP|A BAΣ' ryMΝAΣτιKHΣ

(4)ΘEΩPIA noΔoΣΦA|PlΣHΣ (4) noΔoΣΦAlPιΣH

1s)EιΣAΓΩΓH ΣTH ΨYxoΛoΓlA

(MA)oPΓANΩΣ|| κΑ| Δ|otκHΣH

AΘΛHτlΣMoY (MA}ΘEΩP|A AΘΛHτ|KΩN

ΔPoMΩΝ (4)noΔoΣΦAlPlΣH

-16)E]ΣΑΓΩΓH ΣτH ΨYXoΛoΓιA

(MA)oPΓANΩΣH l(A| Δ|olκHΣH

ΑΘΛHτlΣMoY (MA)ΘEΩPlAAΘΛHT!KΩN

ΔPoMΩN (4)

-17) tΣToPιA (M1)

-1η ιΣτoPιA (M1)

1s)

20)

ιII

, ETcΣ EAPtΝo EΞAMι-|Νo

ΩFΕΣ

(e-10)

,EτoΣ

Tμημα 1o AρρEvωv

8-e)

Tμημα 2o Aρρivωv

ΔEγTEPA

KoΛYMBHΣHΣ & AΣΦA^E|A

ΘEΩPiA EMHNιKoYΠAPMoΣlAKoY xoPoY (MA)

ΘEΩP|A AΘΛHΤlκΩNAΛMΑτΩN (5)

EΛ^HNI KoΣ ΠAPAΔoΣ|AKoΣΧoPoΣ

ΘEΩP|A EMHNιKoYnAPAΔoΣ|AKoY XoPoY (MA

ΘEΩP|A AΘΛHTIκΩNMMATΩΝ (5)

EMHΝlKoΣ ΠAPΑΔoΣ|AKoΣxoPoΣ

Δ|ΔAKτIKH KoΛYMBHΣHΣ &AΣΦAΛE|A ΣTo NEPo AΘΛHTIKAAΛMAτA

AΘΛHT|KAΑΛMAτA ΔιΔAκτIKH KoΛYMBHΣι-|Σ &

AΣΦAΛEIA ΣTo NEPo AΘΛHT|ιGΑΛMAτA

:14-1s)

:1s-16)

:16-17)

:17-18)

:18-1s)

20 EτoΣ

2o EToΣ

Tμι1μα 3o Aρρfvωv

Tμημα 4o Aρρtvωv

κoΛYMBHΣHΣ & AΣΦΑΛEιA

ΘEΩPιAAΘΛHT!KοΝAΛMAτΩΝ (5)

ΘEΩPlA EMHΝ|KoYΠAPAΔoΣlAKoY χoPoY (MA)(1 o-1 1)

ΘEΩP|A E^^HΝ|κoYΠAPMoΣiAKoYxoPoY (MA)(11-12)

ΔιΔΑκτlKF| KoΛYMBι-lΣHΣ &

AΣΦME|A Στo NEPoEPΓAΣτHPlo KlNHτ|κ}|Σ

ΣYMnEPιΦoPAΣ(12-13)

Δ|ΔAKTIKH KoΛYMBι-iΣHΣ &

AΣΦA^EIA ΣTo ΝEPo(1 3-1 4)

(14-1s)

(1 5-l 6)

(1 6-17)

(1 7-l 8)

(1 8-1 e)

κoΛYMBHΣHΣ & AΣΦMEIA

ΘΕΩPlAAΘΛHTlKΩΝAΛMAτΩN (5)

EPΓAΣTHPιo KlNHτIKHΣΣYMΠEP|ΦoPAΣ

EΛΛHΝlKoΣ ΠAPAΔoΣ|AKoΣXoPoΣ

EPΓAΣTHPιo EPΓoMETP]AΣ(M2)

EΛΛHΝ|κoΣ ΠAPAΔoΣιAKoΣXoPoΣ

EPΓoMETPIA (MA)AΘΛlJTlKΑ AΛIν|ATAΔlΔΑKτ]K|-| KoΛYMBHΣHΣ &

AΣΦAΛEιA Στo ΝEPo

AΘΛHT|l(AΑ^MAτA Δ|ΔAKTIKH KoΛYMBHΣHΣ &

AΣΦAΛEIA Στo NEPo

ΘEΩP|A EΛΛHNlKoYΠAPAΔoΣ|AKoY XoPoY (MA)

ΘEΩP|A EΛΛHNlκoYΠAPAΔoΣlAKoY XoPoY (MA)

KoΛYMBHΣHΣ & AΣΦA^E|A

AΘΛHT|ιG MMATA(1 0-l 1)

(1 1-12)

(12-13)

(13-14)

ΔιΔΑκT|KH KoΛYMBHΣHΣ &

AΣΦΑΛEιA ΣTo NEPo(14-1s)

Δ|ΔΑKτIKH KoΛYMBHΣHΣ &

AΣΦAΛEiA ΣTo NEPo(1s-16)

(1 6-17)

EΛΛHNI KoΣ nAPAΔoΣιAKoΣΧoPoΣ(1 7-l 8)

(18-1e)

ΘEΩPlAΑΘΛHTlκΩNΑΛMATΩΝ (5)

ΘEΩPlAAΘΛHτ|KΩNAΛMATΩN (5)

ΘEΩPiA EMHΝlKoYnAPAΔοΣlAKoY xoPoY (MA)

ΘEΩP|A EM|-|NlKoYΠAPAΔoΣlAκoY XoPoY (MA)

EPΓAΣTHPlo KιΝHτlκHΣΣYMnEPlΦoPAΣ

Tμημα 5o Αρρ6vι,lv

ΠAPΑΣκEYH

ΘEΩP|A ENoPΓAΝ}ltΓγMNAΣτ|KHΣ (MA)ΘEΩPιΑ ΠEToΣΦAιPlΣH Σ (4)

ΘEΩPlA ENoPΓA,Νt|ΣΓYMNAΣTικHΣ (MA)

ΘεΩPlA ΔιΔΑκTlΚHΣKoΛYrνl8HΣl-|Σ & AΣΦAΛΕlAΘEΩP1A ΠEτoΣΦAlP| ΣHΣ (4)

nEToΣΦAιPlΣHnEτoΣΦAlPtΣH

ΠEToΣΦA|PιΣHΠEToΣΦAlPlΣH

ΕΝoPΓΑNH ΓΥMΝAΣτlκH (2)Δ|ΔΑKτ|KH KoΛYMBH Σl.|Σ &ΑΣΦΑ^ElA Στo NEPo

EPΓAΣTHP|o KlNHΤiKHΣΣYMnEPlΦoPAΣENoPΓANH ΓYλnNAΣTlKH (2)Δ|ΔΑKTιKH KoΛYΙνlBHΣHΣ &

AΣΦAΛEIA Στo NEPo

ENoPΓAΝH ΓYMΝAΣτIκH (2)

20 EToΣ

2o EToΣ

Tμημα 7o Aρρ6vωv

Tμημα 8o Aρρivιrlv

ΩPEΣ ΔEYτEPΑ τP|τH τEτAPτH, . nEMΠτH

89

(s-10)ΘEΩPIA ΔlΔAKτ|KHΣ

KoΛYMBHΣHΣ & AΣΦΑΛEIA

'Tο ΝFPο.MΑ\

(10-1 1) EΝoPΓANl.| ΓΥMNAΣTιKH (2)KlNHTιKH ΣYMnEPιΦoPA

(MΑ)ΘEΩP|A ΠEToΣΦAIP|ΣH Σ (4)

(11-12) ENοPΓAΝH ΓΥMNAΣTιKH (2)κlNHτ|Kι.| ΣYMΠEP|ΦoPA

(MA)ΘEΩPIA ΠEToΣΦAl PιΣHΣ (4)

(1 2-l 3) ΠEToΣΦA|PlΣH ΠEτoΣΦAlPlΣH

(13-14) ΠEToΣΦAlPιΣH EPΓAΣTHPlo EPΓoMETPlAΣ(M2)

ΠEToΣΦAιP|ΣH

(14-1s)Δ|ΔΑKTικH κoΛYMBHΣHΣ &

AΣΦAΛE|A Στo NEPo EΝoPΓAΝH ΓYMNAΣTικH (2)EPΓAΣTHPlo K|NHτ|KHΣ

ΣYMΠΕPlΦoPAΣEPΓolνιEτP]A (MA)

(1 s-1 6)Δ|ΔΑKτ|KH κoΛYMBHΣHΣ &

AΣΦAΛEIA ΣTΘ NEPo ENoPΓΑΝH ryMNAΣτlKH (2) EPΓoMETPιA (MA)

(1 6-1 7)

(1 7-1 8)

(1 8-l e)

(1s-20)

" ΕToΣ Tμημα 6o AρρEvωv

ΠAPAΣκEYH

ΘEΩPlA ENoPΓAΝHtΓΥMNAΣT|KHΣ (MA)ΘEΩP|A ΠEτoΣΦAlPιΣHΣ (4)

ΘEΩPlA ENoPΓAΝHΣΓγMNAΣτιKHΣ (MA)

ΘΕΩP|A ΔιΔAKτιKHΣKoΛYΝl BH Σι.tΣ & ΑΣΦΑΛElAΘEΩPlA Π EToΣΦAΙ PtΣHΣ (4)

ΠEToΣΦA|P|ΣH

t

ΠEToΣΦA|PlΣH

ENOPΓANH ΓΥMNAΣT| KH (2)Δ|ΔAKT|KH KoΛYMBHΣHΣ &

AΣΦA^E|A Στo ΝEPo

EΝoPΓAΝl.ι ryMΝAΣΤ|κΗ (2)ΔIΔAKT|KH KoΛYMBHΣHΣ &

ΑΣΦAΛΕιA ΣTo NEPo

ΘEΩPlA Δ|ΔAKτlKHΣκoΛYMBHΣHΣ & AΣΦAΛEIA

ΘEΩPIA ΠEτoΣΦAlPlΣHΣ (4)1.'λ.ll1

ΘEΩP|A nEToΣΦAlPιΣl-| Σ (4)(1 1-1 2)

ΠEΤoΣΦAιP1ΣH(12-13t nΕToΣΦAιPlΣ}J

nEToΣΦAlP|ΣH(1 3-1 4) ΠEToΣΦAιPIΣH

(1 4-1 s)ΔιΔΑκτικH KoΛYMBl.|ΣHΣ &

AΣΦΑΛE|A ΣTo NEPoENoPΓANH πMNAΣτ|KH (2)

ENoPΓAΝH ΓγMΝAΣτ|KH (2)ΔιΔAKτιKH KoΛYMBHΣHΣ &

AΣΦAΛE|Α Στo ΝEPo

(16-17)

(17-18)

(1 8-1e)

ΘEΩP|A EΝoPΓAΝHΣΓΥMNAΣτ!κHΣ (MA)

ΘEΩPιA EΝoPΓAΝHΣΓYMNAΣτ|κHΣ (futΑ)

EPΓAΣτHP|o KlNHτ|KHΣΣYMnEPιΦoPAΣ

,EToΣ Tμημα 1o Θηλfωv 2o EτoΣ

2. EToΣ

Τμημα 3o Θηλiωv

Tμημα 4o Θηλ€ι,rv

EΛΛH NI Ko Σ ΠAPΑΔoΣlΑKoΣΧoPoΣ

EΛΛHNI Ko Σ nAPAΔo Σ|AκoΣΧoPoΣ

ΔlΔAKTlKH KoΛYtvlBHΣl.lΣ &

AΣΦME!Α ΣTo NEPo

AΘΛHT!κΑ ΑΛMATA

ΘΕΩP|Α AΘΛHTιKΩNAΛMATΩΝ (4)

ΘEΩPιA AΘΛHτιKΩΝAΛMATΩN (4)

Δ|ΔAKτιKl-l KoΛYMBHΣI-|Σ &

AΣΦAΛΕ|A ΣTo NEPo

EPΓAΣTHPιo K|NHτIκHΣΣYMnEPιΦoPAΣ

ΔEYΤEPA

AΘΛι-lΤlKA ΑΛMAΤA

(10-1 1)EPΓAΣτHP|o K|ΝHτlKHΣ

ΣYMΠEPlΦoPAΣ

(11-12Ι

(12-13)ΘEΩPιA AΘΛHτιKΩΝ

AΛMATΩN (4)ΔlΔΑKτ|Kl.| κoΛYMBHΣHΣ &

AΣΦΑΛEIA ΣTo NEPo

(13-14)ΘEΩPlAAΘΛHτ|ΚΩN

Α^MAτΩΝ (4)ΔlΔΑKτ|KH KoΛYMBHΣl.lΣ &

AΣΦAΛEιA ΣTo NEPo

EΛΛHNιKoΣ ΠAPAΔoΣ|AKoΣXoPoΣ

EΛΛι-|ΝlKoΣ nΑPAΔoΣlAKoΣXoPoΣ EPΓoMEΤPιA (MA)

(1s-16)EΛΛliN I Ko Σ ΠAPΑΔoΣlAKo Σ

xoPoΣ EPΓoMETPιA (lv.lA)

(1 7-1 8)

(1 8-l e)

ΘΕΩPlA EΛΛHNlκoYΠAPAΔoΣIAKοY XoPoY (MA)

ΘEΩPlA EΛΛHΝ|KoYΠAPΑΔoΣlAκoY XoPoY (ιnA)

ΘEΩPIA Δ|ΔAKτιKHΣKoΛYMBHΣHΣ &ΑΣΦMEiA

Τμημα 2o Θηλ€ωv

AΘΛHτιKAAΛMAτA

AΘΛHTlιq AΛMATA

EΛΛHΝι KoΣ nAPAΔoΣlAκoΣΧoPoΣ

ΘEΩPlA AΘΛHTlκΩNΑΛMATΩN (4)

Δ|ΔΑKτ|KH KoΛYMBHΣHΣ &

ΑΣΦME|A ΣTo NEPoEPΓΑΣτ|{Plo KlΝHTlKHΣ

ΣYlν|ΠEP|ΦoPAΣ

ΘEΩPιA AΘΛι-|TlκΩΝA^fulATΩN (4)

ΔlΔΑKτlKH KoΛYMBHΣHΣ &AΣΦAΛEIA ΣTo NEPO

EPΓoMETPIA (MA)

(1 o-1 1) ENoPΓANH ΓγMNAΣT|KH (2) ΠEToΣΦA|PlΣH

(11-12t ENoPΓANH ΓγMNAΣτιKI.| (2) nEToΣΦAlP|ΣH

112-13)ΘEΩP|A PYΘMιKHΣΓΥMNAΣΤ|KHΣ (5)

ΠEToΣΦAlPιΣH PYΘMιKH ryMΝAΣT|KH (1) ΘEΩP|A ΠEToΣΦA|PlΣH Σ (5)

(1 3-14)ΘEΩPlA PYΘMlKHΣΓγMNAΣΤlKl-|Σ (5)

PYΘMIKH ΓΥMNAΣTIKH (1) ΘEcrPlA ΠETo ΣΦA]PιΣH Σ (5)

(1 4-1 s)ΘEΩPιA ΔιΔAKτ]KιlΣ

KOΛYMBHΣl-lΣ & AΣΦΑΛEIA EPΓoMETP|A (MA)

(1 s-1 6) EPΓo]VlETP|A (MA)

(1 6-17)EPΓAΣTHPlo KιNHTlKHΣ

ΣYMΠEPlΦoPΑΣ

(17-18) PYΘMIKH ryMNAΣTιKH (1)

(18-1s) PYΘMιKι-I ΓYMΝΑΣT|KH (1 )

(1s-20)

ΘEΩP|Α ENoPΓΑΝHΣΓYMΝAΣTIKHΣ (MA)

ΘΕΩPιA ENοPΓAΝHΣΓγMNAΣτ|KHΣ (MA)

Δ]ΔΑKTικH KoΛYΝlBHΣHΣ &

ΑΣΦAΛE|A ΣΤo NEPo

ΔlΔAKTlKl'l KoΛYMBl-lΣHΣ &AΣΦΑ^EιA ΣΤo ΝEPo

ΘEΩP|Α E^ΛHΝιKoYnAPΑΔoΣlAκoY XoPοY (MA)

ΘEΩPιA EMHNlκoYΠAPAΔoΣ|AκoY ΧoPoY (MA)

ΘΕΩPlA Δ|ΔΑKΤlKHΣKoΛYMBHΣl"lΣ &AΣΦMEιA

ΕΛΛHNlKoΣ nAPAΔoΣιAKoΣXoPoΣ

ι

, EτoΣ

, EτοΣ Tμημα 6o Θηλiωv

Tμημα 5o Θηλεωv

nEΜΠτH ΠAPAΣκEYH

ΘEΩPιA ENoPΓAΝHΣΓΥMΝAΣτ|KHΣ (MA)

ΘEΩPiA ENoPΓANHΣΓγMNAΣT]KHΣ (MA)

ENoPΓAΝH ΓγMΝAΣτικH (2) i o,o"ΙJh1il"sJiΞΞ3, -

ENoPΓAΝH πMNAΣτ|κx ιz) i atεnKΤffi

ll"s#i:Ξ['-

ΘEΩPIA nEτoΣΦA|P|ΣHΣ (5)ΘEΩPιA PYΘMlκHΣΓYMNAΣτIKHΣ (5)

ΠEToΣΦA|PlΣH

nEToΣΦAlP|ΣHΘEΩPιA PYΘMlKHΣΓYMNAΣTιKHΣ (5)

nEToΣΦA|P|ΣH ΘEΩP|A nEToΣΦAl PlΣHΣ (5)

EPΓAΣτHPιο KlNHTlKHΣΣYMnEPlΦoPAΣ

ΘEΩPlA Δ|ΔΑKKoΛYMBHΣHΣ & AΣΦAΛEIA EPΓoMETPIA (MA)

PYΘM|KH ΓΥMΝAΣτIKH (1)

ENoPΓANH ΓγMΝAΣTIKH (2) PYΘMIKH ΓYMNAΣτ|KH (1)PYΘrMlKι-| ΓγMNAΣT]Kι-i (1 )

ENoPΓANH ΓΥMΝAΣTIKH (2) PYΘM|KH ΓYMNAΣTιKH (1)

ΘEΩPlA ENoPΓANHΣrΥMNAΣT!KHΣ (MA)

EΝoPΓANH ΓΥMΝAΣTiκH (2)

ΠEToΣΦA]PιΣHΔιΔΑKΤIKH Ko^YlνlBH ΣHΣ &AΣΦAΛE|A Στo ΝEPο PYΘMlκιt ΓγMΝAΣTIKH (1 )

nEToΣΦAiPlΣHPYΘMιKH ΓγMNAΣTIKH (1)

ΘEΩP|A ΠEτoΣΦAlPlΣHΣ (5)ΘEΩPlA PYΘMlKHΣryMNAΣτIKHΣ (5)

ΘEΩPlA PYΘM|κHΣryΝlNΑΣTlKHΣ (5)

EPΓAΣTH P!o KlNHτικι.| ΣΣYMΠEPlΦoPAΣ

ΘEΩP|A ΠEτoΣΦAlPlΣHΣ (5)

ΕNoPΓANH ΓYMΝAΣτ|KH (2)ΘEΩPlA ΔlΔΑKTlKHΣ

KoΛYMBHΣHΣ & AΣΦAΛEιA

ENOPΓANι-| ΓΥMΝΑΣτIKH (2)

Tμημα 2" λpρtνωνTμημα 4o Aρρ€νωv

'nPEΣ ΔEγτEPA τP|τH τEτAPτH nEMnτ}| ]ιAPAΣκEYH

8-9 AΘΛHτ|κE,Σ P|ψElΣ AΘΛHτ|KEΣ PlΨE|Σ

90 AΘ^Hτ|κEΣ P!ΨElΣ AΘΛHτ|κEΣ P|ψE|Σ

10-r1) EPΓAετHP|o Δ]ΔAι(πκHΣΦAA

(r 1-12EPΓAΣτHPιo

AΘΛHτ|AτP|κHΣ AΘΛHτ|κH ΣτAτ|Στ|κH (MA)

(12-13) ΘEΩPlA AΘΛl{τ|κHΣΠPonoNHΣl{Σ (|ιiιA)

κo]NΩN|oΛoΓlA τoYAΘΛHτlΣMoY (MA) ΔιΔAκπκl{ ΦA.A(MA) AΘΛHτικH ΣτAτl Στ]κH (MAl

(13.'!ι) ΘEΩPIAAΘΛHτIκHΣnPonoNHΣHΣ (MA}

κo|NaMoΛoΠAτoYAΘ^HτlΣMoY (MAl ΔlΔΑκτlκH Φ λA (MAl AΘΛHτ|AτP|κ|-| (MA)

(r4-15) ΘEΩP|A AΘΛl{τlκΩN PιΨEΩNιi,A)

AΘΛ}|τιAτPIκH (MA)

(1S-16 ΘEoP|A AΘΛHτtκoN Plt|,EΩN(MA)

(r6-r7)

(17-18)

ιr8.19}

(1e-201

ΩPEΣ ΔEYτEPA τP]τH τετAPτH nEMπτH nAPAΣκEYH

89

(e-101EPΓAΣτHPιo Δ|ΔAκτ|κHΣ

ΦAλ

(r0-lr) AΘΛHτ|KEΣ PlΨE|Σ

11-12 AΘΛHτ|κEΣ P|ΨEιΣ EPΓAΣτHPloAΘ^HτIAτP|κHΣ AΘ^HτIκH ΣτAτ|Στ|κH (MA)

(12-131ΘεoPlA AΘ^Hτ|κl.{ΣΠPonoNHΣHΣ (MA)

καNoNloΛoΠAτoYAΘ^Hτ|ΣMoY (MA) ΔιΔΑκπκl{ ΦA^(MA) AΘΛHπκH ΣτAπΣπκH (MA)

(13.14) ΘEΩP|A AΘ^Hτlκ|{ΣnPonoNHΣHΣ (inA)

κolNΩNtoΛoΠAτοYAΘΛHT|ΣMoY (MA) Δ|ΔΑκτικH ΦAΑ (MA) AΘΛHτιATPIκH (MΑ)

(11-1s, ΘEΩP]A AΘ^HτlκoΝ P]ΨEΩΝ(MA) AΘΛl{τlκEΣ PιΨE|Σ AΘ^HπAτPIκH (λ,A)

(ts.16) ΘEoPlA AΘΛHτικoN PiΨEΩN(MAl AΘΛHτ|κEΣ P|ΨE|Σ

(i6-17)

(r7-r8)

(r8-1e)

(r9.20)

3P EτoΣ EAPlNo EΞAMHNo Tμημo lo AρρE,νωv

ΩPEΣ ΔEYτEPA τP1τH τετAPτH πEMπτl{ ΠAPAΣκEγH

89

(s-t0)

r0 1r) AΘ^HτIKEΣ P|ΨElΣ EPΓAΣτHP|o ΔtΔΑKτlκHΣΦAA

It 1 -r2) AΘ^HτIκEΣ PlΨE|Σ AΘΛHτ|κH ΣτAτlΣτ|κH (MA)

(i2-r3l ΘEΩPlAAΘ^HτlκHΣnPofτοNHΣHΣ (MA)

κo|NΩN|oΛonA τoYAΘΛHπΣλnoY (MA) Δ|ΔΑκτ]κH ΦA.A(MA) AoΛHτ|KH ΣτAτlΣπκH (MA} EPΓAΣτHPιo

AΘΛHτ|ATP|κHΣ

(13.r.ι) ΘEΩPιAAΘΛHτ|KHΣΠPonoNHΣHΣ (MA)

κoINaΝ|oΛoΠAτoYAΘΛHτ|ΣMoY (MA) ΔιΔΑκτ|κH ΦλA(MA) AΘΛHτιAτPIκH (MA)

(r4-ls) ΘEoPtA AΘΛHτ|κΩN PlΨEΩλ(MA) AΘΛHτ|AτPικH (MA)

(ts-lE) ΘEοPιA AΘ^l{τικΩN PlΨEΩΝ(MA)

(1θ.r7)

(17-18)

t9

(rs-201

ΘEoPlA !α^AΘoΣΦAιPtΣHΣ(MA)

Tμημα 5o Aρρ€vωv

ΩPEΣ ΔEYτEPA τP|τH τEτAPτt{ nEMπτ}| nAPAεκEγH

89 EPΓAΣτHPio MYΙκHΣENΔYNAMΩΣHΣ

ΘEoPlA lα^AΘoΣΦA.P|ΣHΣ(MA)

(9-101EPΓAΣτHPio MYΙκHΣ

ENΔYΝAMΩΣ}|ΣΘEΩPiA |α^AΘoΣΦA|PlΣHΣ

(MA)

(r0-lt) MYΙκH ENΔYNAMΩΣH (MA) ι(AΛAΘoΣΦAlPlΣH EPΓAΣτHP|oAΘΛHτ|AτPlκHΣ

11-12 MYΙκH ENΔYNAMΩΣι| (MA) |(ρ\AooΣΦAIP|ΣH AΘΛHτIκH ΣτAτ|ΕTικH (MA)

(12-l3l ΘεΩPlAAΘ^i{πκHΣΠPonoΝHΣHΣ (MA)

κoιNΩΝ|o^oΠA τoYAΘΛHτιΣMoY (MA) Δ|ΔAκτικHoAA(MA) AΘ^HτIκH ΣτAτIΣτ|KH (MA)

(13-t4) ΘEΩPιAAΘΛHπκHΣf]PoπoNHΣHΣ (MA)

κolNΩΝloΛoΠA τoYAΘΛι|τ|ΣMoY (MA) Δ|Mκτ|κH Φ AA (λ,A) AΘΛF|τIAτP|κF| (MA)

(14-ts) |(Α^AΘoΣΦAlPlΣHEPΓAΣτι|Plo ΔlΔΑKτ|κHΣ

ΦAA AΘΛHτ|AτPIκH (MA)

15.16 lΦ^ΑΘoΣΦA|P|ΣH

(16.17)

(r7-18)

(i8-1s)

(1e-20)

3o EτoΣ

Tμiμo 2" Θηλ.ι,lv

Tμημo 1o ΘηλtιοY

ΩPEΣ ΔEYτEΡA τPlτH τEτAPτH πEMnτH ΠAΡAΣκEYH

89 AΘΛHτ|κEΣ P|ΨE|Σ

(e-rol AΘΛHτικEΣ PlΨElΣ EPΓAΣτHP|o Δ|ΔAκτ|KHΣΦAA

(r0.11)

(r1-i2) AΘ^HT|κF| ΣτAτlΣτlκ}| (MA) EPΓAΣτHPιoAΘΛHτlAτP|κHΣ

(l2..ι3} ΘεoPιiA AΘΛHτIκHΣπPoπoNHΣHΣ (MA)

κolNΩNloΛonΑ τoYAΘΛHτlΣMoY (MA) ΔιΔAκτικH Φ AA(MA) AΘΛHτ!κH ΣτAπΣπκl{ (MA)

(r3-r.) ΘEΩP)A AΘΛι{τ|κHΣnPonoNHΣHΣ ωA}

κo|NοNιoΛoΠA τoYAΘ^}|τlΣMoY (MA) ΔlMκτ|κH ΦAA(MA) AΘΛHτ κEΣ P ΨE AΘΛι|τIAτPιKH (MA)

(lrf-l5l ΘEΩP|^ AΘ^HτlκoN P|ΨEoλ(MA)

AΘΛHτIκEΣ PιψE|Σ AΘΛι|τ]AτP|κH (t.ΙA)

l15.r6lΘEοPIA AΘΛt{τlκoΝ

(MA)

ll6.t7l

(rr-r8)

(rE-r9)

(re-201

30 EτoΣ Tμημα 3o Θηλtωv

ΩPEΣ ΔEYτEPA τPm{ τEτAPτ}| nEMnτH nAPAΣκEY}|

ι'.9)

(e.i0)

(l0.lr) EPΓAΣτ}|P|oAΘΛHτIAτP|κHΣ

AΘ^HπκEΣ PlΨE.Σ

Ifi.r2l AΘ^t{πκEΣ P|ΨE|Σ AΘ^|,|τικH ΣτAπΣτlκH (MA) EPΓAΣτHPIo ΔlΔAκτlκHΣΦAA

(r2-rt) ΘEΩP]A AΘ^Hτlκι|ΣπPonoNHΣHΣ (MA)

κo|NΩNloΛoΙτA τoYAΘΛHτtΣMoY (λiA) ΔlΔAκτlκH Φ AA (MA) AΘΛHτlκl{ ΣτAπΣπκH (MA)

(tlr.l ΘEΩP|AAΘ^HπκHΣnPonoNHΣHΣ (MAl

κo]NoN|oΛoΠA τoYAΘΛHτ|ΣMOY 0JιA)

ΔlMκτ|κH ΦAA (MA) AΘΛHτ|AτP|κH (ΜA)

(r.-rs) AΘΛHτ|κEΣ PlΨElΣ 9EΩPιA AΘΛHπκΩN PlΨEΩtl(MA)

AΘΛHτιAτPIκH (MA)

(15-16) AΘΛHτ|κEΣ P|ΨΕ]ΣΘEoP!A AΘ^Hτ|κoN PIΨE.ΣN

(MA)

(r8-17)

(lr-10)

(r8-t9)

(re-201

oPEε ΔεγτEPA τPlτH τEτ^Pτtl nεMnτH tιAPAΣκEγH

E9 AΘ^HτIκEΣ P|ΨE|Σ

9r0 AΘΛHτ|κEΣ PιΨElΣ

(r0.r t) EPΓAΣτHPIo ΔlMκτικHΣΦAA

AΘΛHτ|κEΣ P|ΨE|Σ

(1 r-r2)EPΓAΣτHPιo

AΘΛHτιAτP|κHΣ AΘΛHτ|κH ΣτAτ]ΣπκH (MΑ) AΘΛl{τlκEΣ P|ΨE|Σ

l2 l3 ΘEoPlA AΘΛHτ|κl{ΣnPonoNΗΣHΣ (MA)

κolNΩN|oΛoΠA τoYAΘ^HτlΣMoY (λ,A) Δ]ΔAκτtκH oΙ.A (MA) AΘΛHτ!κH ΣτAτ|tτ|κH (MA)

1t..|rιΘEΩP|A AΘ^Hτ|κι|ΣnPonoNHΣHΣ (MA)

κolNoNloΛoΠΑτoYAΘΛHτ]ΣMOY (tι|A)

ΔlΔΑκτ|κHΦAA(MA) AΘΛHτ|AτP|κH (MA,)

't4 t5ΘEΩP|A AΘ^HτIκοN PlΨεΩΝ

(MA)AΘΛl.{τtAτP.κH (lΙA)

(r5.r6)ΘEΩP|AAΘΛHπKΩN P.ΨEΩN

(λ,A)

(r6-17)

(17.r81

(rt.19l

'19 20

\-/

Tμr1μo 6o ΘμεωY

ΩPEΣ ΔEYτEPA τP]τt{ τEτAPlι{ ,l€lπτ|{ πAPAΣκEγι{

(r-9, |(MAΘoΣΦAiPιΣH EPΓAΣτHΡ|o Mγ|κl{ΣE}.|Δγι{AMnΣι{Σ

(s-r0t |G^AΘoΣΦA|Ρ|ΣH EΡΓAΣπ|P|o MYικHΣE}|ΔYNAr,toΣHΣ

(ro.fi, ιiY|κ}| ENΔY}IAMΩΣH(MAl |ιλ,\AΘoΣΦAlP|Σt{ EPΓAΣτHP|o ΔιΔAκτnαΣιD.A^

(ti.r2l MYΙκH eNΔY}ΙAMΩΣ}| (MAl |α^AΘoΣoA|PtΣH AΘ^}|τlκ}i ΣTAτ|Στ|κH (MA)

ι.|2.t3)ΘεοPιA AΘ^t{τlκHΣπPotlo0.|HΣl{Σ (uAl

κolNoN|oΛoΓ|AτoYAΘ^|{πΣt,oY (ι|A) o**'μ66a.n$|A) AΘ,\}|πκχ ΣτAπεπκH (MAl

(i3-i1l Θ€.ιPiA AΘ,ιHτ|κl{ΣπPoΙloNl{ΣHΣ. (iiA)

κoιNoMoΛonAτoYAΘ^HπΣMoY (MA) Δ|Δ^κτlκHoΛA(MAl AΘ,\}|τιAτP|κH (λ,lAl

(r4.'Ξ} ΘEΩPη |q^AΘoΣoA|PtΣi{Σ(.1

EPΓAΣτHP|oAΘΛHτIAτPικl{Σ AΘ^HτιAτPIκH (t/iA)

(r5-r6l ΘEΩPιA |G^AΘoΣoA|PlΣHΣrl

(r6-r7l

(r7.r!l

(ω-i9)

(re.20l

3"EτoΣ Tμtμo ε.oηιιωY

ΩPE: ΔEγτEΡA τPtτH τETΛPτH tEliπτH ΙιAPAΣκEγH

(t-el |(AΛAΘoΣΦAlPlΣι|

(e-r0) EPrAΞτHP|oAΘ,\}|πAτP.κHΣ tq/ιΛα)Σο'AιP|ΣH

(lctt ιfγ|κι{ ENΔYNAi|oΣ}| (ι|A) EPΓAΣτHPIo ilMκl{ΣENΔYNAMoΣHΣ

(lr-t2l }iγικH ENΔlt{AMoΣH (MA) EPrAΣτHP|o ΔlMκτlκHΣo.AΛ AΘ,ιHτKH ΣτAπΣπκH (ι|A) EPΓAετHP|o MY|KHΣ

ENΔγNAλloΣHΣ

lr2-ω,ΘEΩPιA AΘ,\,{τtκHΣtlPσιoNHΣHΣ (MAl

κo|NoNκ}ΛoπAτoYAΘ^|lτ|εMoY (ιJiA) Δ|Δ^κΙllαΦ^Α(}lAl AΘ^l{τι|ο{ εTAτ.Στ|κH ριAl

(r3.r4l ΘεltΡηAΘΛl{τ|κHΣπPonoNl{ΣHΣ (liιAl

καNοN|(MofτAτoYAΘΛ|{τlΣMoY (MAl ΔtM|σ|κHΦA^(ιη) AΘ^Hτ|AτP|κH (λiA)

(r.ι13l ΘΕoPi,A ιαMΘoΣΘA|P|ΣχΣ(4) lq^A/9oΣoAlP|ΣH AΘ^HτAτΡIκH (MA)

(r5.'θ) ΘEoPιA t(MAΘoiεΦA|P|Σl{ε(.) l!ι/ιAΘoεoA|P|ΣH

(r6.rr)

(r7.ral

(lε.l9}

(r9n0)