ΟΔΗΓΙΕΣ - · PDF...

of 47 /47
ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/68/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 71, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο- πής ( 1 ), Κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών, Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης ( 2 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Οι οδικές, σιδηροδρομικές και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο ατυχήματος. Πρέπει επομένως να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η διεξαγωγή των εν λόγω μεταφορών υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ασφαλείας. (2) Για τις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων θεσπίστηκαν ενιαίοι κανόνες με τις οδηγίες 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1994, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχε- τικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ( 3 ), και 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμά- των ( 4 ), αντίστοιχα. (3) Για τη θέσπιση κοινού καθεστώτος, το οποίο θα καλύπτει όλες τις πτυχές των εσωτερικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι οδηγίες 94/55/ΕΚ και 96/49/ΕΚ πρέπει να αντικατασταθούν από μία οδηγία, η οποία θα περιέχει επίσης διατάξεις για την εσωτερική ναυσιπλοΐα. (4) Η πλειονότητα των κρατών μελών είναι συμβαλλόμενα μέρη της ευρωπαϊκής συμφωνίας για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων («ADR»), των κανονισμών για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμά- των («RID») και, στο μέτρο που τα αφορά, της ευρωπαϊκής συμφωνίας σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας («ADN»). (5) Οι ADR, RID και ADN θεσπίζουν ενιαίους κανόνες για την ασφαλή διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Οι κανόνες αυτοί πρέπει να επεκταθούν στις εγχώριες μεταφο- ρές, ώστε να εναρμονισθούν σε όλη την Κοινότητα οι όροι μεταφοράς των επικίνδυνων εμπορευμάτων και να εξασφαλι- σθεί η εύρυθμη λειτουργία της κοινής αγοράς μεταφορών. (6) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται στις μεταφο- ρές επικίνδυνων εμπορευμάτων σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, σχετικές με τη φύση του χρησιμοποιούμενου οχήματος ή πλοίου, ή με την περιορισμένη φύση της πραγ- ματοποιούμενης μεταφοράς. (7) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να εφαρ- μόζονται ούτε στις περιπτώσεις μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων υπό την άμεση ευθύνη και συμμετοχή ή την εποπτεία των ενόπλων δυνάμεων. Η μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων από επαγγελματίες που εργάζονται βάσει σύμβασης για τις ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει, ωστόσο, να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, εκτός αν οι συμβατικές υποχρεώσεις ασκούνται υπό την άμεση ευθύνη και συμμετοχή ή την εποπτεία των ενόπλων δυνά- μεων. EL 30.9.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 260/13 ( 1 ) ΕΕ C 256 της 27.10.2007, σ. 44. ( 2 ) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 (ΕΕ C 187 E της 24.7.2008, σ. 148), κοινή θέση του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 2008 (ΕΕ C 117 E της 14.5.2008, σ. 1) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιουνίου 2008 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα). ( 3 ) ΕΕ L 319 της 12.12.1994, σ. 7. ( 4 ) ΕΕ L 235 της 17.9.1996, σ. 25.

Embed Size (px)

Transcript of ΟΔΗΓΙΕΣ - · PDF...

 • 2008/68/

  24 2008

  ( )

  ,

  :

  , 71,

  ,

  (1),

  ,

  251 (2),

  :

  (1) , . .

  (2) 94/55/ , 21 1994,

  (3), 96/49/ , 23 1996, (4), .

  (3) , , 94/55/ 96/49/ , .

  (4) (ADR), (RID) , , (ADN).

  (5) ADR, RID ADN . , .

  (6) , , .

  (7) . , , , .

  EL30.9.2008 L 260/13

  (1) C 256 27.10.2007, . 44.(2) 5 2007 ( C

  187 E 24.7.2008, . 148), 7 2008 ( C 117 E 14.5.2008, . 1) 19 2008 ( ).

  (3) L 319 12.12.1994, . 7.(4) L 235 17.9.1996, . 25.

 • (8) , , . , , , .

  (9) , , , .

  (10) .1 (1.9), .1 (1.9) .1 (1.9), , , . .

  (11) , , .

  (12) , ADR, RID ADN .

  (13) .

  (14) . . .

  (15) ,

  , .

  (16) , . (OSJD), (SMGS) .1 ,, RID. , , , . .

  (17) , , ADR, RID ADN. ADR, RID ADN . ADR, RID AND .

  (18) 1999/468/ , 28 1999, (1).

  (19) , . , , 5 1999/468/.

  (20) .

  ELL 260/14 30.9.2008

  (1) L 184 17.7.1999, . 23.

 • (21) , .

  (22) , , , , , , 5 . , .

  (23) , (UNCED) 1992, .

  (24) , , 90/219/ , 23 1990, (1), 2001/18/ , 12 2001, (2), 2000/54/ , 18 2000, (3).

  (25) . , - , 89/391/ , 12 1989, (4), .

  (26) 2006/87/ , 12 2006, (5), (ADNR), . , 2006//87/ .

  (27) , , . , , .

  (28) , 94/55/ 96/49/ . , 96/35/ , 3 1996, , (6), 2000/18/ , 17 2000, , (7), 2005/263/ , 4 2005, 94/55/ (8), 2005/180/ , 4 2005, 96/49/ (9).

  (29) 34 (10), , , , , ,

  EL30.9.2008 L 260/15

  (1) L 117 8.5.1990, . 1.(2) L 106 17.4.2001, . 1.(3) L 262 17.10.2000, . 21.(4) L 183 29.6.1989, . 1.

  (5) L 389 30.12.2006, . 1.(6) L 145 19.6.1996, . 10.(7) L 118 19.5.2000, . 41.(8) L 85 2.4.2005, . 58.(9) L 61 8.3.2005, . 41.(10) C 321 31.12.2003, . 1.

 • :

  1

  1. , , , .

  :

  ) ,

  )

  )

  ) .

  2. .1, , .

  3. , III.1 :

  )

  ) , ,

  ) .

  III.1, , .

  4. :

  ) ,

  ) , ,

  ) .

  .

  .

  5. , , .

  2

  , :

  1. ADR, , 30 1957,

  2. RID, , (COTIF) 3 1999,

  3. ADN, , 26 2000,

  4. , , 25 km/h, , , 40 km/h

  5. , ,

  ELL 260/16 30.9.2008

 • 6. , .

  3

  1. 6, I.1, II.1 III.1.

  2. , , I.1, II.1 III.1.

  4

  , ADR, RID ADN, .

  5

  1. , , , , .

  2. , , , , , .

  , 9 2, .

  6

  1. , , .

  2. ) , I.1, II.1 III.1 , , , , .

  ) , I.1, II.1 III.1 , :

  i)

  ii) , .

  ) ) , 9 2, I.3, II.3 III.3.

  3. 2 , . .3, .3 .3, 30 2009. , .

  .

  4. , .

  I .1, II .1 III .1 , , 9 2, .

  EL30.9.2008 L 260/17

 • I.1, II.1 III.1 , , 9 2, :

  )

  )

  ) .

  5. , , , , , .

  7

  1. , , I.2, II.2 III.2.

  . .

  2. 1 3, .1 30 2011 . , 96/35/ 2000/18/, , 30 2009.

  8

  1. , ,

  , ADR, RID ADN, 9 3.

  2. , , ADR, RID ADN .

  9

  1. .

  2. , 5 7 1999/468/, 8 .

  5 6 1999/468/ .

  3. , 5 1 4 5 ) 7 1999/468/, 8 .

  5 3 ) 4 ) ) 1999/468/ , .

  10

  1. , 30 2009. .

  , , . .

  2. .

  ELL 260/18 30.9.2008

 • 11

  6 2006/87/ .

  12

  1. 94/55/, 96/49/, 96/35/ 2000/18/ 30 2009.

  .

  2. 2005/263/ 2005/180/ .

  13

  .

  14

  .

  , 24 2008.

  H.-G. PTTERING

  J.-P. JOUYET

  EL30.9.2008 L 260/19

 • I

  I.1. ADR

  ADR, 1 2009 .

  I.2.

  1. 4 94/55/ 31 2010 I.1 , .

  2. , 1 1997 , 31 1996, .

  1 1997 , 94/55/ , .

  3. , 20 C, , , .1 .

  4. , , I.1 .

  5. , , 31 1996 I.1 .

  6. 31 1996.

  I.3.

  6 2 .

  : RO-a/bi/bii-MS-nn,

  RO =

  a/bi/bii = 6 2 /i/ii

  MS =

  nn =

  6 2 )

  BE

  ROaBE1

  : 1

  I.1 : 1.1.3.6.

  : 1.1.3.6 20 kg .

  ELL 260/20 30.9.2008

 • : 25 kg 300 , .

  : 111 arrt royal 23 1958 .

  : 30 2015.

  ROaBE2

  : .

  I.1 : 5.4.1.1.6.

  : .

  : 6-97.

  : 21 ( 6 10 94/55/).

  : 30 2015.

  ROaBE3

  : ROaUK4.

  :

  : 30 2015.

  DE

  ROaDE1

  : 1.4G (n4).

  I.1 : 4.1.10 7.5.2.1.

  : .

  : UN 0431 UN 0503 ( ) , . 1 000 ( 1.1.3.6.4).

  : Gefahrgut-Ausnahmeverordnung GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S.4350) Ausnahme 28.

  : . , .

  : 30 2015.

  ROaDE2

  : 1.1.3.6 (n1).

  I.1 : 5.4.1.1.1 5.4.1.1.6.

  : .

  : 7: , 1.1.3.6.

  : Gefahrgut-Ausnahmeverordnung GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S.4350) Ausnahme 18.

  : , .

  EL30.9.2008 L 260/21

 • 22 ( 6 10 94/55/).

  : 30 2015.

  ROaDE3

  : (, ).

  I.1 : UN 1202, 1203 1223.

  : , , , , .

  : 1 000 l: , 1 000 l: .

  : Gefahrgut-Ausnahmeverordnung GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S.4350) Ausnahme 24.

  : . 7, 38, 38.

  : 30 2015.

  ROaDE5

  : .

  I.1 : 4.1.10.4 MP2.

  : .

  : 1.4S, 2, 3 6.1 1.4S( ), ( 2) 3 6.1 ( UN), .

  : Gefahrgut-Ausnahmeverordnung GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S.4350) Ausnahme 21.

  : . 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

  : 30 2015.

  DK

  ROaDK1

  : .

  I.1 : 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 8.2.

  :

  . . . .

  : . 5 kg 5 l. , , .

  : Bekendtgrelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods 4,stk. 3.

  : ADR . .

  : 30 2015.

  ELL 260/22 30.9.2008

 • ROaDK2

  : .

  I.1 : 7.5.2.2.

  : .

  : ADR .

  : Bekendtgrelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods 4,stk. l.

  : .

  , :

  1. 25 kg D.

  2. 200 B.

  3. 2000/61/ 94/55/.

  4. 1 . . .

  5. .

  : 30 2015.

  FI

  ROaFI1

  :