Νοέν-Δεκέμ. 2006

of 8 /8
ÔÇÓ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÉÃÉÁËÅÉÁÓ * ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÅÎÕÐÇÑÅÔÇÓÇÓ ÓÕÌÖÅÑÏÍÔÙÍ ÔÙÍ ÔÏÐÉÊÙÍ ÄÇÌÙÍ * ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÓ 2006 ×ÑÏÍÏÓ 26ïò Áñéè. Öýëëïõ 274 ÔéìÞ: 0,70 www.sitemaker.gr/froyros/ Åõ÷üìáóôå óå üëïõò ôïýò áíáãíþóôåò ìáò, åõôõ÷éóìÝíï, äçìéïõñãéêü êáé ìå êáëÝò åéäÞóåéò ÐËÇÑÙÌÅÍÏ ÔÅËÏÓ Ôá÷õäñïìåßï ÁÊÑÁÔÁ Ó - ÁÉÃÅÉÑÁÓ Áñ. Áäåßáò Óå «êåíÞ» áßèïõóá ðáñïõóéÜóôçêå ç ðñüôáóç ôçò 2 çò öÜóçò Ó×ÏÏÁÐ Áéãåßñáò Ôçí ðñïêÞñõîç ôïõ äéáãùíéóìïý ãéá ôçí áíÜèåóç ôçò åêðüíçóçò ôçò ìåëÝôçò êáôáóêåõÞò Êåíôñéêþí Áðï÷åôåõôéêþí Áãùãþí Ðáñáëéáêþí Ïé- êéóìþí áðü ÄÞìï Åñéíåïý Ýùò ÄÞìï Áéãåßñáò êáé ÅðÝêôáóçò ôçò ìïíÜäáò åðåîåñãáóßáò áðïâëÞôùí Áéãßïõ äçìïóßåõóå óôçí Åöçìåñßäá ôçò Åõñù- ðáúêÞò ¸íùóçò ç Äéåýèõíóç Äçìïóßùí ¸ñãùí ôçò ÐåñéöÝñåéáò ÄõôéêÞò ÅëëÜäïò, èÝôïíôáò ùò ðñïèåóìßá ïëïêëÞñùóç ôï Ýíá Ýôïò. Ï ðñïûðïëïãéóìüò ôçò óýìâáóçò áíÝñ÷åôáé óå Ýíá åêáôïììýñéï äéáêü- óéåò åîÞíôá ÷éëéÜäåò Åõñþ (1.260.000 åõñþ) êáé áíáëõôéêÜ ðåñéëáìâÜíåé: Ðñïêçñý÷èçêå ç ìåëÝôç ôïõ Áðï÷åôåõôéêïý Áéãéáëåßáò ôç ÌåëÝôç õäñáõëéêþí ¸ñãùí: 887.000 åõñþ, ÌåëÝôç Ôïðïãñáößáò: 54.000 åõñþ, Ç/Ì Ìå- ëÝôç: 92.000 åõñþ, Ðå- ñéâáëëïíôéêÝò ÌåëÝôåò: 83.060 åõñþ, ×çìéêïôå- ÷íéêÞ ÌåëÝôç: 17.000 åõ- ñþ, ÃåùëïãéêÞ ÌåëÝôç: 56.000 åõñþ, Ãåùôå÷íéêÞ ÌåëÝôç: 71.000 åõñþ. Ïýôå óôá äÜ÷ôõëá ôïõ åíüò ÷åñéïý Ýöèáíáí ïé ðáñåõñåèÝíôåò äçìüôåò ôçò Áéãåßñáò óôçí áßèïõóá ôïõ Ðïëé- ôéóôéêïý (8/12/06), êáôÜ ôçí åðßóçìç ðáñïõóßáóç ôïõ Â1´ óôáäßïõ ôçò ìåëÝôçò ìå ôßôëï: «Ó÷Ýäéï ×ùñéêÞò êáé ÏéêéóôéêÞò ÏñãÜíùóçò ÁíïéêôÞò Ðüëçò Ó.×.Ï.Ï.Á.Ð. Äéïéêçôéêþí Ïñßùí Ä. Áéãåßñáò», ç ïðïßá áíáôÝ- èçêå ìå ôçí áñ. 1346/2002 óýìâá- óç, óôï «Ãñáöåßï Áñ÷éôåêôïíéêþí êáé Ðïëåïäïìéêþí ìåëåôþí ×ÑÕÓÁ ÄÉÏÍÕÓÏÐÏÕËÏÕ & ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ» Ç Á öÜóç ôçò ìåëÝôçò üðùò áõôÞ óõíôÜ÷èçêå êáé óõìðëçñþèçêå ìå ôéò ðáñáôçñÞóåéò ôçò åðéâëÝðïõ- óáò Õðçñåóßáò, ðáñïõóéÜóôçêå, ìåôÜ áðü ðñüóêëçóç ôïõ ÄÞìïõ Áéãåßñáò óôéò 19-3-04, êáé áõôÞ óôïí Ðïëéôéóôéêü. Åêôüò áðü ôçí áðïõóßá ôùí äçìï- ôþí áéóèçôÞ Þôáí êáé ç ìç ðáñïõóßá ôùí ðñïóêëçèÝíôùí õðçñåóéþí êáé öïñÝùí ôçò åõñýôåñçò ðåñéï÷Þò. ÐáñåõñÝèçêå ï ÄÞìáñ÷ïò Äç- ìÞôñçò ÌõëùíÜò, ïé ÁíôéäÞìáñ÷ïé ÖÜíçò ÍéêïëÜïõ êáé Ã. Êïñäïýëçò, ï íåïåêëåãÞò áñ÷çãüò ôçò ìåéï- øçößáò Ð. Ãéáííïýëçò, ï Ä. Ó. ×ñ. Êáôóïýñçò, ôï åðéôåëåßï ôïõ ìåëå- ôçôéêïý ãñáöåßïõ ôçò ×. Äéïíõóï- ðïýëïõ, ï ìç÷áíéêüò ôçò Íïìáñ÷ßáò ê. ÊïóìÜò êáé ï áðåñ÷üìåíïò ÄÞ- ìáñ÷ïò Åõñùóôßíçò Äçì. Äïýóêáò. Ç ðáñïõóßáóç ôçò ê. Äéïíõóï- ðïýëïõ ðåñéëÜìâáíå ìåôáîý Üë- ëùí, ðþò, áðü ôçí åðåîåñãáóßá ôùí áðüøåùí åðß ôùí ðñïôÜóåùí ôçò Á öÜóçò ôçò ìåëÝôçò - üðùò õðïâëÞèçêáí óå óõíåñãáóßá ìå ôçí åðéâëÝðïõóá Õðçñåóßá êáé ôïí ÄÞìáñ÷ï Áéãåßñáò êáé ôçí áîéïëü- ãçóç ôùí óåíáñßùí ïñãÜíùóçò êáé áíÜðôõîçò ôçò ðåñéï÷Þò ôùí Äéïéêç- ôéêþí ïñßùí ôïõ ÄÞìïõ - üðùò áõôÜ åß÷áí ðñïôáèåß êáôÜ ôçí Á öÜóç ôçò ìåëÝôçò, äéáìïñöþèçêå ôï åíáëëá- êôéêü óåíÜñéï Þðéáò ðáñÝìâáóçò ÉÉÉ ôï ïðïßï êáé åãêñßèçêå ìå ôçí ìå áñ. 25/08-04-05 áðüöáóç ôïõ Ä.Ó. Áéãåßñáò. Ç ôåëéêÞ ìïñöÞ ôçò  öÜóçò ôçò ìåëÝôçò èá äéáìïñöùèåß ìåôÜ ôçí ôÞñçóç ôùí óõììåôï÷éêþí äéáäéêá- óéþí êáé ôçí åíóùìÜôùóç ôùí ôåëé- êþí êáôåõèýíóåùí ðïõ èá äïèïýí áðü ôçí åðéâëÝðïõóá Õðçñåóßá êáé ôïí ÄÞìï Áéãåßñáò. Ôï óåíÜñéï ôçò ìåëÝôçò áõôÞò Ý÷åé ðñïãñáììáôéêü ïñßæïíôá ôï Ýôïò 2015, ìå åêôéìþìåíï ðëçèõ- óìü ôïõ ÄÞìïõ (Ðñáãìáôéêü êáé Ðáñáèåñéóôéêü – Ôïõñéóôéêü) 24.228 êáôïßêïõò. ÌåôÜ ôçí åêðüíçóç ôùí ìåëåôþí êáé êáôÜ ôçí äéÜñêåéá åêðüíçóÞò ôïõò, ãéá ôçí ùñßìáíóç ôçò åêôÝ- ëåóçò ôùí ðñïâëåðüìåíùí Ýñãùí, Ýñãùí áíáðëÜóåùí - ôå÷íéêÞò êáé êïéíùíéêÞò õðïäïìÞò, áðáéôïýíôáé åãêñßóåéò, ïé ïðïßåò äéáöïñïðïéïý- íôáé, áíÜëïãá ìå ôï åßäïò ôçò ñýè- ìéóçò Þ ôïõ Ýñãïõ. Ôï ÷ñïíïäéÜãñáììá õëïðïßçóçò ôùí Ýñãùí, åîáñôÜôáé Üìåóá áðü ôéò äõíáôüôçôåò ÷ñçìáôïäüôçóÞò ôïõò. ¼ðùò äå, åðéóçìÜíèçêå ç ðñüôá- óç áõôÞ áöïý åãêñéèåß áðü ôéò áñ- ìüäéåò õðçñåóßåò, èá ðñï÷ùñÞóåé óôçí ô öÜóç ôçò ìåëÝôçò ìå ôçí ïñéóôéêïðïßçóç êáé åîåéäßêåõóç ôùí ðñïôÜóåùí. Ìåôáîý Üëëùí ôïíßóôçêå üôé ç ôåëéêÞ íïìïèÝôçóç ôïõ Ó×ÏÏÁÐ ÄÞìïõ Áéãåßñáò, èá ðñáãìáôïðïé- çèåß áöïý èåóìïèåôçèïýí ïé öï- ñåßò õëïðïßçóçò ôïõ ×ïñïôáîéáêïý Ó÷åäéáóìïý óå åðßðåäï Íïìïý, ïé ïðïßïé äåí Ý÷ïõí óõóôáèåß áêüìá. Ç äéáëïãéêÞ óõæÞôçóç ðïõ ðñï- âëåðüôáí, öõóéêÜ äåí Ýãéíå ëüãù áðïõóßáò êïéíïý, ôÝèçêáí üìùò äýï – ôñåéò åñùôÞóåéò, ðïõ áöï- ñïýóáí ôï êáôáñãçèÝí ó÷Ýäéï ðüëçò ôçò Áéãåßñáò ìå ôç ãíùóôÞ áêõñùôéêÞ áðüöáóç ãéá «ôõðéêïýò ëüãïõò» ôïõ ÓôÅ. Óôï èÝìá áõôü ï ê. ÊïóìÜò áíá- ñùôÞèçêå áí ïé ëüãïé ôçò áêýñùóçò Ý÷ïõí ðëÝïí åêëåßøåé, åíþ åîÝöñáóå ôçí Üðïøç üôé öáßíåôáé õðåñâïëéêÞ ç ðñüôáóç ãéá Ýíôáîç óôï Ó÷Ýäéï Ðüëçò êáé ôùí äýï ïñåéíþí ðåñéï- ÷þí (Ïéêéóìüò Ëïãéóôþí êáé Äñõ- ìþíáò). ÖõóéêÜ äåí åßíáé äõíáôüí íá áíáëõèïýí üëá ôá äåäïìÝíá ôçò ðñüôáóçò ìÝóá áðü ôéò óåëßäåò ôçò åöçìåñßäáò (ï «Ö» óå äýï óå- ëßäåò èá ðáñïõóéÜóåé ôá êõñéüôåñá óçìåßá ôçò, êáèþò êáé óôçí éóôï- óåëßäá www.sitemaker.gr.froyros èá õðÜñ÷åé ïëüêëçñç ç ðåñßëçøç ôçò ìåëÝôçò). Èá ðñÝðåé ðÜíôùò êáôÜ ôç ãíþìç ìáò íá åðáíáëçöèåß ç ðáñïõóßá- óç óôçí Áéãåßñá óå ìç åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò, þóôå íá ðáñá- âñåèïýí ïé äçìüôåò ðïõ èÝëïõí íá åíçìåñùèïýí.

Embed Size (px)

description

Dekembrios 2006

Transcript of Νοέν-Δεκέμ. 2006

 • 1 2006

  * *

  2006 26 . 274 : 0,70

  www.sitemaker.gr/froyros/

  , ,

  -

  .

  2

  , .

  (1.260.000 ) :

  : 887.000 , : 54.000 , / : 92.000 , : 83.060 , : 17.000 , : 56.000 , : 71.000 .

  (8/12/06), 1 : ...... . , . 1346/2002 , &

  , , 19304, .

  .

  , . , . , . . . , . , . . .

  . , ,

  , . 25/080405 .. .

  .

  2015, ( ) 24.228 .

  , , , , , .

  , .

  , , .

  , , .

  ,

  , , .

  . , ( ).

  ( , www.sitemaker.gr.froyros ).

  , .

 • 2 2006

  2067

  .. 25010 ./FAX: [email protected]

  : : .() :

  . : 10,00

  :30 $ USA, 47 $ AUSTRALIA

  ... 29951601037

  Eurobank 0334840100355145 . :

  : 2610341515

  :

  . 2104924479

  11 , , . , , , . , , . . , . , , . . . , , .

  , . , , . , 10 . , , , , . , , . , . .

  . . . , , . , , , . . , .

  uo , 8 ,

  27 , , 9 m. m. 37 VOR LONARID, . 27 .

  . .

  : ..

  .

  , . . . , .

  . , ,

  , , ...

  .

  . , .

  , .

  ,

  - 40 40 .

  (111206) .. , . , , .. ( ), ( ), ( ) ( ) .

  ..

  .. , , . . ..

  ..

  .

  , .

  , . :

  ..;

  .. ;

  , 12 2006

  -

 • 3 2006

  , , , , , , .

  .

  , , , .

  , , ... .

  .

  , , , .

  , .

  , .

  , , , , , , :

  1. , , .

  2. (1994), , , , , .

  , .

  3. ,

  , :1. ,

  .

  2. , , , .

  , , , .

  4. , , .

  , , 1.0001040. 940., , ...., .

  , , , , .

  , ( ) , , :

  70%, , 10.355 .

  5%, , .

  , 70% , 518 .

  100% , 10.355 .

  , ( ) , 3.000

  , , . 2015 : 24.228 , (. 14) :

  10.873

  10.355

  3.000 ( ) .

  , 55%

  45% , 48,78% .

  , 3 : .

  :

  : , .

  ./ 24485, 1923.

  , .

  , 1923 , ./ 2381138/13381

  , , , .

  , , .

  . .

  , , .

  , , ( ) , , .., , , .2545/97 .

  , , , .

  . , .

  , ..., , ... .

  , , , , , .... , , ( ) .

  , , , .

  , , , , , ...., ..., ( ) , .

  ...., , ..., , , .

  , , , : , , , , , , . . ( ).

  , .

  .

  , .

  ,

  (......)

 • 4 2006

  , .

  .

  , , , .

  , , 10.873 , , :

  : , , , , , , , .

  : , , , , , , , . O , , ,

  , , , , . , .

  , , .

  , , : , , :

  : , , , , , .

  : , , , , , , , , , , , .

  , , .

  , .

  6.393 .

  2.000,002 , .

  .

  , 7.184 .

  2.500,002 , .

  .

  10.873 , , , (2% , 2030 ) 8 .

  , , .

  2015, :

  , 2.310 . .

  , , , 2.385 .

  , .. 4 , 1.493 .

  , , , .

  , .. .

  , ..

  .

  10.873 , (10% 180 ), 6 .

  3 , , .

  5 , 2015, :

  , , 2.310 .

  , , 2.385 .

  , .. 4 , 1.493 .

  .

  , .

  10.873 , (5% 4% 105 ), 5 4 .

  , .

  4 , 2015, , , :

  .. 3 , 3.110 .

  2.385 .

  , , 2.548 .

  , , 2.830 .

  , , .

  .

  , .

  .

  (...) & (......), .2508/97 ( 124/13697).

  6 : ..., ...... ... , (.....), , :

  (....) : , , ( 6 . 14 .2508/97).

  , .

  ...... , , , .

  , . , . , .

  , 2015, , , (......) . .

  . . ( )

 • 5 2006

  -

  . .

  , 15% 70% !

  , , .

  , .

  .

  .

  , , .

  , .

  . .

  A .

  , ,

  ,

  , , , . , , ! ( ) , .

  , , , , .

  . . , , . , . ,

  , . . , . , .

  , !

  / .

  , ,

  , , .

  , , , . , .

  , , .

  , , , .

  , , .

  .

  , , , .

  , , ,

  , , .

  . , . , , .

  , , . , .

  . . . . .

  .

  , .

  , , . , , .

  . , , . 1994 2003 33 . 9 . .

  15/12/2006

  :

  , , , , , 6 , .

  , . , ,

  ,

  , , .

  , . , . , , . .

  , ,

  65 . , .

  , 10 .

 • 6 2006

  , : , , , , , .

  site . , . , , , , ..

  limenoscope.ntua.gr : , , , , , , , , , , , , , .

  . 24 .. . , , , , , , , .

  08/12/2006

  (1) , (2) , (3) , (4) (Stiros,

  (. ), . , 4 , . , , .

  , 4., . , , . .

 • 7 2006

  ... 120 * , ,

  ; ( , , ) (3,7 . ). , , , , .

  : 120 , . , , , 120 ... .

  , .. ( . , 13052006). 2009 , ...

  . ( )... , , , ;

  ..*

  ( 27-112006)

  416 .., , - , ( ) , (431404 ..).

  416 .., .

  , ( 5 . 84116) .

  - :

  . , , , , .

  . , , , .

  .

  .

  , .

  . , ;

  . , , , .

  . , , , ;

  . , . , , , .

  - , , - , 1500 - , , .

  , - , 3 .

  . , 3 ,

  . . .

  ... 1.500

 • 8 2006

  ...

  5 . .

  Hochtief, Vinci ACSCintra .

  , , , , J& , , , , .

  5 . ,

  .

  , ( , ) , .

  .

  , ,

  18 .

  2 . :

  , CintraACS FCC Somague Sacyr . Vinci 36%, .

  , : 25% 23% Hochtief, 18% J& , 3% 5% .

  18

  , , ,

  . , , , , . . . .

  . . .

  , , , . , , .

  , , , .

  , .

  , , ,

  , , , , .

  , 1875, 1924, .

  , . , , , , .

  , , , .

  88

  . .

  . . .