Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

58
Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΕ ζηελ Εθπαίδεπζε: από ην Εξγαζηήξην ζηελ… Σάμε! Γ. Κσηζάλεο, Δ. ππξάηνπ εκηλάξηα ζε Δθπαηδεπηηθνύο 2006 - 2008 “αληί λα ην θάλεηο ζηνλ πίλαθα βαξεηά...” (καζήηξηα γπκλαζίνπ)

Transcript of Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Page 1: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΕ ζηελ Εθπαίδεπζε:

από ην Εξγαζηήξην ζηελ… Σάμε!

Γ. Κσηζάλεο, Δ. ππξάηνπ

εκηλάξηα ζε Δθπαηδεπηηθνύο 2006 - 2008

“αληί λα ην θάλεηο ζηνλ πίλαθα βαξεηά...” (καζήηξηα γπκλαζίνπ)

Page 2: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Δνκή παξνπζίαζεο

Η Έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ Δθπαίδεπζε

Δθπαηδεπηηθό Φεθηαθό Τιηθό

Παξαδείγκαηα Λνγηζκηθώλ - Δθαξκνγώλ

Καηεγνξηνπνίεζε Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ

΄Από ην ΓΔΠΠ ζηε Γξαζηεξηόηεηα

– Γηαζεκαηηθόηεηα (ΓΔΠΠ - ΑΠ)

– ρέδην Μαζεκάησλ

– Πνξεία Γηδαζθαιίαο

– Γξαζηεξηόηεηα

Σν Δπηζπκεηό "Πξνθίι" ησλ Δθπαηδεπηηθώλ

πκπεξάζκαηα

20

06

-20

08 2

/58

Page 3: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Έλα σξαίν ή επώλπκν ζηπιό δε γξάθεη απηνκάησο κηα ππέξνρε έθζεζε, νύηε ε εηζαγσγή ηνπ ππνινγηζηή ζηελ

ηάμε ζπλεπάγεηαη νπσζδήπνηε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο. Αλ ν καπξνπίλαθαο αληηθαηαζηαζεί από

ειεθηξνληθό πίλαθα, απηό από κόλν ηνπ δε ζα θάλεη ηνπο καζεηέο λα ιύλνπλ ζσζηά ηηο αζθήζεηο ησλ καζεκαηηθώλ

πάλσ ηνπ. (Γ. Αζεκαθόπνπινο, θηιόινγνο)

20

06

-20

08 3

/58

Page 4: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Η ΈΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΤΗ

Ο ηξόπνο αμηνπνίεζεο – έληαμεο ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα ρσξηζηεί δύν κεγάιεο

θαηεγνξίεο κε δηαθνξεηηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ζαθή

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο ρξήζε:

• "μαθαίνονηαρ" από ηηο ηερλνινγίεο

• "μαθαίνονηαρ" με ηηο ηερλνινγίεο

Οη πξώηεο έρνπλ ζπλήζσο ζαθείο ζηόρνπο ζρεηηδόκελεο κε γλσζηηθά

αληηθείκελα θαη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά, αθνινπζώληαο ηε

παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ησλ δεκηνπξγώλ ηνπο.

Οη δεύηεξεο έρνπλ ζπλήζσο ηε κνξθή εξγαιείνπ θαη κπνξνύλ λα ζρεηίδνληαη

ή όρη κε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα, ελώ πξνζθέξνληαη γηα

δηεξεύλεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ.

• "μαθαίνονηαρ" για ηηο ηερλνινγίεο

ζπξξηθλώλεηαη εληαζζόκελε αλάινγα ζηηο 2 παξαπάλσ θαηεγνξίεο…

20

06

-20

08 4

/58

Page 5: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

κείμενο ζρέδην καζήκαηνο, ζεσξεηηθό ππόβαζξν,

άζθεζε, δξαζηεξηόηεηα, θύιιν εξγαζίαο,

γισζζάξη, πεγή, βηνγξαθία, δηαηύπσζε

πξνβιήκαηνο, νδεγίεο αμηνπνίεζεο,

ζελάξην, …

εικόνα, ήτος ζρήκα, γξάθεκα, δηάγξακκα, πίλαθαο,

ράξηεο, ράξηεο ελλνηώλ, αθήγεζε, ήρνο, …

σπερκείμενο

σπερμέζο

ζύλδεζκνο, ηζηνζειίδα, κεραλή

αλαδήηεζεο, πύιε, blog …

εκπαιδεσηική

εθαρμογή

παξνπζίαζε, εμάζθεζε, πείξακα,

θαηαζθεπή, πξνζνκνίσζε, αμηνιόγεζε,

παηρλίδη

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΌ ΨΗΦΙΑΚΌ ΤΛΙΚΌ

20

06

-20

08 5

/58

Page 6: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

ΕΝΣΤΠΟ

USB-CD-DVD ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

Μέζν "παξάδνζεο" ςεθηαθνύ πιηθνύ

20

06

-20

08 6

/58

Page 7: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

7

Σν ρξόλν

κηα κεγάιε εθπ/θή

κνλάδα κπνξεί λα

θαηαλαιώλεη

200 ηόλνπο ραξηί,

λα ηππώλεη

5.000.000 ζειίδεο,

πξνεξρόκελα από

1.000-1.500 αξρεία. ’ έλα εθπαηδεπηηθό

laptop πνπ πεξηέρεη

πάλσ από 100.000 αξρεία,

ηνπιάρηζηνλ ην 10%

είλαη αξρεία κε θείκελν

πνπ πεξηέρνπλ

εθαηνκκύξηα ζειίδεο [έναρ δίζκορ θοπηηού ςπολογιζηή

μποπεί να πεπιέσει 62.000 απσεία

ζε 25 GB εκπαιδεςηικούκού ςλικού].

Page 8: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ

ζύζηεκα-γεληθέο εθπ/θέο εθαξκνγέο video-ήρνο θείκελα-έγγξαθα

σαπηί-Η/Υ player-Η/Υ Η/Υ Η/Υ

hd hd-cd-δηαδίθηπν dvd-cd έθδνζε (εζση-εμση)

Tablet PC

Πεξηερόκελν κηαο εθπαηδεπηηθήο θνξεηήο ζπζθεπήο

Εξγαζίεο Μαζεηώλ

20

06

-20

08 8

/58

Page 9: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑΣΑ ΛΟΓΙΜΙΚΏΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

Λνγηζκηθό Γεκνηηθνύ, Λνγηζκηθό Γπκλαζίνπ

20

06

-20

08 9

/58

Page 10: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα

Γηαηί o Μ. Κσλζηαληίλνο

κεηέθεξε ηελ πξσηεύνπζα

ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε;

Από ην Παξόλ ζην Παξειζόλ: Θέκαηα Βπδαληηλήο Ιζηνξίαο

20

06

-20

08 1

0/5

8

Page 11: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα

Πεγή: Παξνπζίαζε

«Νίθνο Καββαδίαο», 2007

Γ. Νηανπιηδήο, Ν. Κσηζάλε

20

06

-20

08 1

1/5

8

Page 12: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα – “ΙΡΙ”

ΙΡΙ: Η Σέρλε ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη ηα Μαζεκαηηθά ηεο Σέρλεο

20

06

-20

08 1

2/5

8

Page 13: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξάδεηγκα: SCRATCH

Scratch 20

06

-20

08 1

3/5

8

Page 15: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξάδεηγκα: Σξίγσλν Pascal (i)

20

06

-20

08 1

5/5

8

Page 16: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξάδεηγκα: Σξίγσλν Pascal (ii)

20

06

-20

08 1

6/5

8

Page 17: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα - “ΓΑΙΑ”

Πεξηνρή Yekaterininskaya Gavan

κε γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο

ι=3328‟Δ θαη θ=6913‟Ν

έρνπκε απόθιηζε:

1125‟Δ ην έηνο 1964,

κε εηήζηα αύμεζε 6‟

ΓΑΙΑ ΙΙ 20

06

-20

08 1

7/5

8

Page 18: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα: πξνζνκνηώζεηο, εηθνληθά εξγαζηήξηα

20

06

-20

08 1

8/5

8

Page 19: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα – πνιιαπιέο αλαπαξαζηάζεηο

20

06

-20

08 1

9/5

8

Page 20: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξάδεηγκα θηλήζεσλ ηεο Γεο

Explore a model of Earth's yearly revolution around the sun

20

06

-20

08 2

0/5

8

Page 21: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

θαηξηθόηεηα θαη εμεξεπλεηέο…

Α ομάδα: πνξεία ηνπ Μαγγειάλνπ, πεξίπινπο ηεο Γεο.

Β ομάδα: ηαμίδη ζην δηάζηεκα

Γ ομάδα: ηαμίδη ζε εξεκηθό λεζί, παξαηήξεζε κε γπκλό κάηη.

Γ ομάδα: ηαμίδη ζηελ αξραηόηεηα, πνξεία ηεο ζθέςεο ηνπ αξραίνπ αλζξώπνπ

Η Γε, κηα ζθαίξα ζην δηάζηεκα 20

06

-20

08 2

1/5

8

Page 22: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα: Εηδηθή Αγσγή

20

06

-20

08 2

2/5

8

Page 23: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ…

Πώρ έναρ ναςηικόρ

πποζαναηολίζεηαι με σάπηη

και πςξίδα;

Γιαηί οι κςτέλερ ηυν μελιζζιών έσοςν

ζσήμα κανονικών εξαγώνυν; Πώρ

θηιάσνοςν ηα εξάγυνα οι μέλιζζερ;

Γιαηί o Μ. Κυνζηανηίνορ

μεηέθεπε ηην ππυηεύοςζα

ζηην Κυνζηανηινούπολη;

20

06

-20

08 2

3/5

8

Page 24: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξάδεηγκα ζελαξίνπ: 40.000 ρηιηόκεηξα όιν αλαηνιηθά!

Με αθνξκή έλα ξεαιηζηηθό ζελάξην νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο επηρεηξνύλ έλα

ηαμίδη κε αεξόζηαην γύξσ από ηε Γε, αθνινπζώληαο ηα ίρλε ησλ δπν ζύγρξνλσλ

εμεξεπλεηώλ κε δεδνκέλα πνπ έρνπλ θαηαγξάςεη ζην εκεξνιόγην ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο

(νη πηιόηνη B. Piccard θαη B. Jones πξαγκαηνπνηνύλ ην γύξν ηνπ θόζκνπ κε

αεξόζηαην ρσξίο ελδηάκεζε ζηάζε από ηηο 3 έσο ηηο 20 Μαξηίνπ 1999). πζρεηίδνπλ

ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο αληηζηνηρνύλ κε ηα γεσγξαθηθά δεδνκέλα, εληνπίδνπλ θαη

ζρεδηάδνπλ ηελ αθξηβή πνξεία ηνπ αεξόζηαηνπ πάλσ από ηηο επείξνπο, ηηο πόιεηο θαη

ηνπο σθεαλνύο. ηε ζπλέρεηα επηιέγνληαο δύν επίγεηα νρήκαηα (πινίν θαη ακθίβην

ηδηπ) θαινύληαη λα ζρεδηάζνπλ έλα δηθό ηνπο ηαμίδη γύξσ από ηνλ πιαλήηε Γε, θνληά

θαη πάλσ ζηνλ Ιζεκεξηλό θάλνληαο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ην ζπλδπαζκό ησλ

παξακέηξσλ: ρξόλνο ηαμηδηνύ, ηαρύηεηα, θαηεύζπλζε πνξείαο θαη πηζαλά εκπόδηα

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνύ, ηηο νπνίεο ειέγρνπλ ζηε ζπλέρεηα

θαηαγξάθνληαο βήκα-βήκα ηελ πνξεία ηνπ ηαμηδηνύ ηνπο. Οη πξνηεηλόκελεο

δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηξία ηαμίδηα, έλα πνπ έρεη

πξαγκαηνπνηεζεί (κε αεξόζηαην), έλα πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί (κε πινίν) θαη

έλα πνπ κάιινλ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί (κε ακθίβην ηδηπ)!

Σεθκεξίσζε 20

06

-20

08 2

4/5

8

Page 25: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΊΗΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΎ ΛΟΓΙΜΙΚΟΎ

Με βάζε:

ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε (καζεηνθεληξηθή ή δαζθαινθεληξηθή) θαη ηηο ζεσξίεο κάζεζεο (ζπκπεξηθνξηζκόο, γλσζηηθή ζεσξία, επνηθνδνκηζκόο, θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζεσξία)

ηα παηδαγσγηθά ξεύκαηα, o ππνινγηζηήο σο:

- δάζθαινο (tutor)

- καζεηήο (tutee)

- εξγαιείν (tool)

ηηο ηερλνινγίεο αλάπηπμεο (πνιπκέζα, δηαδίθηπν, ηερλεηή λνεκνζύλε, θιπ.)

Βαζηθέο θαηεγνξίεο ινγηζκηθνύ (Ν. Μπαιθίδα) 20

06

-20

08 2

5/5

8

Page 26: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Σσζηήκαηα Μάζεζες

κέζω Αλαθάισψες,

Δηερεύλεζες θαη

Οηθοδόκεζες

Θεωξίεο ηνπ

νηθνδνκηζκνύ θαη

ηνπ θνηλωληθνύ

νηθνδνκηζκνύ

Σσζηήκαηα

Καζοδήγεζες θαη

Δηδαζθαιίας

Θεωξία

επεμεξγαζίαο ηεο

πιεξνθνξίαο

Θεωξία ηνπ

Σπκπεξηθνξηζκνύ

Υποιογηζηηθά

Περηβάιιοληα γηα ηε

Δηδαζθαιία & ηελ

Αλζρώπηλε Μάζεζε

Σσζηήκαηα Έθθραζες,

Αλαδήηεζες θαη

Επηθοηλωλίας ηες

Πιεροθορίας

Κνηλωληθνπνιηηηζκηθέο

Θεωξίεο

Γεληθέο θαηεγνξίεο - ζεσξίεο κάζεζεο

ΤΠΕ & Εκπαίδευση, Βασίλης Κόμης (2004) Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ

20

06

-20

08 2

6/5

8

Page 27: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

ΤΠΕ & Εκπαίδευση, Βασίλης Κόμης (2004)

Τπνθαηεγνξίεο (i)

Εμάζθεζεο θαη Πξαθηηθήο

πζηήκαηα θαζνδήγεζεο (Tutorials)

Εθπαηδεπηηθά παηγλίδηα

Εθαξκνγέο πνιπκέζσλ

Έκπεηξα δηδαθηηθά ζπζηήκαηα

Εθαξκνγέο Τπεξκέζσλ

Εθαξκνγέο Εηθνληθήο Παξαγκαηηθόηεηαο

Εθαξκνγέο Πξνζνκνηώζεσλ

πζηήκαηα Μνληεινπνίεζεο

Εθπαηδεπηηθή Ρνκπνηηθή

Πξνγξακκαηηζηηθά Πεξηβάιινληα (Logo)

Εξγαζηήξηα βαζηζκέλα ζε ππνινγηζηή

Αλνηθηά εξγαιεία (εθαξκνγέο γξαθείνπ θιπ)

Εξγαιεία ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο Εθαξκνγέο κέζσ Δηαδηθηύνπ

Μηθξόθνζκνη

Ψεθηαθέο εγθπθινπαίδεηεο - ιεμηθά

πζηήκαηα ζύλδεζεο κε ην πεξηβάιινλ

Σσζηήμαηα

Καθοδήγηζης - Διδαζκαλίας

Σσζηήμαηα μάθηζης μέζφ

Ανακάλσυης - Διερεύνηζης - Οικοδόμηζης

Σσζηήμαηα έκθραζης, αναζήηηζης

και επικοινφνίας ηης πληροθορίας

Εθαξκνγέο Οπηηθνπνίεζεο

Ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε

20

06

-20

08 2

7/5

8

Page 28: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Κνηλωληθόο

Επνηθνδνκηζκόο

Κνηλωληθνπνιηηηζκηθέο

Θεωξίεο

Σπζηήκαηα

ζπλεξγαηηθήο

κάζεζεο κε

ππνινγηζηέο

Εθαξκνγέο

Δηαδηθηύνπ (chat,

forums, video

conference)

Ψεθηαθέο

Βηβιηνζήθεο

Μεραλέο

αλαδήηεζεο

Εθπαηδεπηηθέο

δηθηπαθέο

πύιεο (portals)

Θεωξία ηνπ

Vygotsky

Καηαλεκεκέλε

Νόεζε

Εγθαζηδξπκέλε

Νόεζε

Θεωξία ηεο

Δξαζηεξηόηεηαο

Vygotsky, Luria,

Leontief

Doise &

MugnyEngestrom &

NardiHutchinsLave, Brown,

Wegner

ΤΠΕ & Εκπαίδευση, Βασίλης Κόμης (2004)

Τπνθαηεγνξίεο (ii)

20

06

-20

08 2

8/5

8

Page 29: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα θαηεγνξηώλ ΣΠΕ ζην ΑΠ

Πλοήγηζη Εξάζκηζη

Πποζομοίωζη Καηαζκευή

Δοκιμαζία Παιχνίδι ΤΠΕ

Page 30: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα θαηεγνξηώλ ΣΠΕ ζην ΑΠ

Πλοήγηζη Εξάζκηζη

Πποζομοίωζη Καηαζκευή

Δοκιμαζία Παιχνίδι ΤΠΕ

Γεωγπαθία

Φυζική

Μαθημαηικά

Γλώζζα

Άλλο

ΑΠΣ

Page 31: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα θαηεγνξηώλ ΣΠΕ ζην ΑΠ

Πλοήγηζη Εξάζκηζη

Πποζομοίωζη Καηαζκευή

Δοκιμαζία Παιχνίδι ΤΠΕ

Γεωγπαθία

Φυζική

Μαθημαηικά

Γλώζζα

Άλλο

ΑΠΣ

Ομηρικά Έπη, Geogebra, Phet, Γεωλογία-Γεωγραυία, Προστασία τοσ Δάσοσς, Λσσίας, Λογισμικά

Page 32: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα θαηεγνξηώλ ΣΠΕ ζην ΑΠ

Πλοήγηζη Εξάζκηζη

Πποζομοίωζη Καηαζκευή

Δοκιμαζία Παιχνίδι ΤΠΕ

Γεωγπαθία

Φυζική

Μαθημαηικά

Γλώζζα

Άλλο

ΑΠΣ

Ομηρικά Έπη, Geogebra, Phet, Γεωλογία-Γεωγραυία, Προστασία τοσ Δάσοσς, Λσσίας, Λογισμικά

Έξγν

Page 33: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Η …ηξίηε δηάζηαζε

παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο

εθπαηδεπηηθό πιηθό

κεζνδνινγία νξγάλσζεο

πξνθίι εθπαηδεπηηθώλ - εθπαηδεπηώλ

πξνθίι καζεηώλ - εθπαηδεπνκέλσλ

ππνδνκή – ππνινγηζηηθά πεξηβάιινληα

νηθνλνκηθά δεηήκαηα - επηρνξεγήζεηο

20

06

-20

08 3

3/5

8

Page 34: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο

…ε γλώζε δε ιακβάλεηαη (κεηαδίδεηαη) παζεηηθά αιιά οικοδομείηαι ελεξγεηηθά

(ε λέα γλώζε από ηελ παιηά) από ην ππνθείκελν

…ε κάζεζε ζεσξείηαη σο επνηθνδόκεζε πνπ γίλεηαη κέζα ζηελ κοινωνία ηηρ

ομάδαρ θαη δνκείηαη από ηνλ θαζέλα ρσξηζηά, κηα δηαδηθαζία πνπ θέξλεη

αληηκέησπνπο ηνπο καζεηέο κε ηηο ίδηεο ηνπο ηηο ηδέεο θαη απόςεηο (πνπ παίδνπλ

θπξίαξρν ξόιν)

… κεηαθίλεζε από ζέζεηο πνπ πηνζεηνύζαλ πσο ε κάζεζε είλαη µία θαζαξά

αηνκηθή δηαδηθαζία πξνο ζέζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε κάζεζε εκπεξηέρεη

θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηεξγαζίεο (ζπλεξγαηηθή µάζεζε)

…ε εθπαίδεπζε πνηέ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε θνηλσληθό ή πνιηηηζκηθό θελό

…δεκηνπξγία ελόο δπλακηθνύ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηηο

πολλαπλέρ αλληλεπιδπάζειρ καζεηώλ κεηαμύ ηνπο, κε ηνπο δηδάζθνληεο -

κέληνξεο, ηα πεξηερόκελα θαη ην ππνινγηζηηθό πιηθό

…παξάδεηγκα κνληέινπ επνηθνδνκεηηθήο πξνζέγγηζεο ζε θάζεηο:

πποζαναηολιζμού, ανάδειξηρ ηων ιδεών ηων μαθηηών, αναδόμηζηρ ηων

ιδεών, εθαπμογήρ ηων νέων ιδεών και αναζκόπηζηρ

20

06

-20

08 3

4/5

8

Page 35: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξάδεηγκα ζεκάησλ παηδαγσγηθώλ πξνζεγγίζεσλ

Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο. Γηαπξαγκάηεπζε εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ην γηαηί,

ηη, πώο ηεο εηζαγσγήο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε.

Φηινζνθία θαη ινγηθή εηζαγσγήο

Μνληέια εηζαγσγήο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε. Ιζηνξηθή αλαδξνκή.

Πξόηππα εηζαγσγήο ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε.

Αλαθνξά ζε εκπεηξία άιισλ ρσξώλ.

Θέκαηα ζύγρξνλσλ παηδαγσγηθώλ πξνζεγγίζεσλ . Δπηζθόπεζε ησλ ζεσξηώλ κάζεζεο.

πζρέηηζε ησλ ζεσξηώλ κάζεζεο κε ηελ

εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ ΣΠΔ.

Δμέιημε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ παηδαγσγηθή

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε.

Η πξνβιεκαηηθή ηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ

ΣΠΔ.

Δθπαηδεπηηθέο ρξήζεηο ΣΠΔ. Πξνζδηνξηζκόο, αλάιπζε, ζύγθξηζε.

πζρέηηζε κε ζεσξίεο κάζεζεο.

ύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζηε Γηδαθηηθή θαη ηε

Μεζνδνινγία.

Παξνπζίαζε, ζύγθξηζε θαη πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ

επίδξαζε ησλ ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή θαη κεζνδνινγία.

Γηδαθηηθέο κέζνδνη ζηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ησλ

ΣΠΔ (ζπλεξγαηηθή, δηεξεπλεηηθή, αλαθαιππηηθή,

δεκηνπξγηθή κάζεζε).

Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε.

Αλάιπζε δηδαθηηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Βαζηθά ζηνηρεία αμηνιόγεζεο ζρεηηθώλ κεζόδσλ.

ηνηρεία ζρεδηαζκνύ εθπαηδεπηηθώλ

δξαζηεξηνηήησλ θαη δηδαθηηθνύ πιηθνύ.

ρεδίαζε project, θαηαζθεπή ζελαξίσλ θαη πιηθνύ

γηα ηε κάζεζε κέζσ ΣΠΔ.

Οξγάλσζε ηάμεο ζε δηδαζθαιία κε ΣΠΔ. Ρόινη, αληηιήςεηο θαη παξαδνρέο εθπαηδεπηηθώλ θαη

εθπαηδεπόκελσλ.

Πεγή: Έξγν «Δπηκόξθσζε Β‟ Δπηπέδνπ» ΤΠΔΠΘ/ΔΑΙΣΤ 20

06

-20

08 3

5/5

8

Page 36: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Δηαζέζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό

Η πνηθηινκνξθία ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί

ζε:

• Κείκελα: άξζξα, ζρέδηα καζεκάησλ, ζελάξηα, δηαθάλεηεο, εξγαζίεο θιπ,

• Βηβιία, Πξαθηηθά πλεδξίσλ, Πεξηνδηθά,

• Γηθηπαθνύο Σόπνπο θαη Δθπαηδεπηηθέο Πύιεο κε πιηθό θαη ινγηζκηθό,

• Δθπαηδεπηηθό Λνγηζκηθό κε ην ζπλνδεπηηθό πιηθό ηνπο

(π.ρ. πάλσ από 80 ειιεληθνύο ηίηινπο από "Οδύζζεηα« θ.ά. έξγα),

• Πνιπκεζηθό πιηθό (παξνπζηάζεηο, κε δηαινγηθό πιηθό, ηαηλίεο).

Δλδεηθηηθά ζέκαηα γηα ην πιηθό είλαη:

• θαηαιιειόηεηα γηα ηηο ελόηεηεο ησλ δηαθόξσλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ,

• πξνζβαζηκόηεηα, δηαρξνληθόηεηα, δηθαηώκαηα θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά,

• ππάξρνλ ή λέν πιηθό γηα ηηο αλάγθεο ηεο δηδαζθαιίαο,

• δηαζέζηκν ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα άκεζε πξόζβαζε

(π.ρ. ζε ηζηνζειίδεο ηνπ «Παιιάδηνπ»).

Δπηκνξθσηηθό πιηθό - Δπηκόξθσζε Β‟ 2011 20

06

-20

08 3

6/5

8

Page 37: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Σαμηλνκήζεηο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ (i)

ε ρξνλνινγηθή εμέιημε εκθάληζεο ησλ δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ θαη ινγηζκηθώλ

νη παηδαγσγηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ ινγηζκηθνύ (από

ζπκπεξηθνξηζηηθέο έσο γλσζηηθέο/επνηθνδνκηζηηθέο)

ε ρξήζε ηνπ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο (γηα δηδαζθαιία, ή δηεξεύλεζε / εμεξεύλεζε)

ν ηξόπνο ζπκκεηνρήο ηνπ ρξήζηε ζηελ εμέιημε ηνπ ινγηζκηθνύ (από παζεηηθόο έσο

ελεξγόο ή δεκηνπξγηθόο ή θαηαζθεπαζηηθόο)

ε ύπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ πεξηερόκελνπ (γηα έλα ή πεξηζζόηεξα γλσζηηθά αληηθείκελα) ή ε

απνπζία πεξηερνκέλνπ

ν ηξόπνο πξόζβαζεο ζην πεξηερόκελν ηνπ ινγηζκηθνύ (γξακκηθόο ή κε, θαηεπζπλόκελνο ή

κε)

ν βαζκόο παξέκβαζεο ηνπ ρξήζηε ζηα δεδνκέλα, ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ

ινγηζκηθνύ (από θιεηζηό έσο αλνηρηό)

ε δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ ή κε ηνπ πεξηβάιινληνο

ηα ηερλνινγηθά κέζα κε ηα νπνία έρεη αλαπηπρζεί ην ινγηζκηθό (πνιπκέζα ή κε, εξγαιεία

αλάπηπμεο θιπ.) θαη ην πεξηβάιινλ δηαθίλεζήο ηνπ (ηνπηθό, δηαδηθηπαθό)

ε θαηεγνξία ρξήζηε ζηελ νπνία απεπζύλεηαη (αξράξην-έκπεηξν, ειηθία, καζεηή-δάζθαιν

θιπ.)

20

06

-20

08 3

7/5

8

Page 38: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Σαμηλνκήζεηο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ (ii)

20

06

-20

08 3

8/5

8

Page 39: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Σύπνη ρξήζεο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ • εκπαιδεσηικός ζκοπός

δηδαζθαιία

πιεξνθόξεζε, ελεκέξσζε, επίδεημε

εμάζθεζε, αμηνιόγεζε, απηό-αμηνιόγεζε

πεηξακαηηζκόο, θαηαζθεπή, δηεξεύλεζε, δηαρείξηζε δεδνκέλσλ

ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ

ζπλεξγαζία, επηθνηλσλία

έιεγρνο κεραλώλ

• τώρος τρήζης

ηάμε, εξγαζηήξην, ακθηζέαηξν, ύπαηζξν, άιινη ρώξνη (π.ρ. κνπζεία)

• ζκοπός τρήζης

θάιπςε κηαο ελλνίαο, θάιπςε ηκήκαηνο ύιεο, επίιπζε πξνβιήκαηνο θ.η.ι.

• επικοινφνιακό πλαίζιο τρήζης

αηνκηθό, ζπλεξγαηηθό, νκαδηθό θ.η.ι.

20

06

-20

08 3

9/5

8

Page 40: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

ΑΠΌ ΣΟ ΔΕΠΠ ΣΗ ΔΡΑΣΗΡΙΌΣΗΣΑ

20

06

-20

08 4

0/5

8

Page 41: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Δηαζεκαηηθόηεηα (ΔΕΠΠ – ΑΠ)

Χο εληαίν διαθεμαηικό αναλςηικό ππόγπαμμα, νξίδεηαη

ε «εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ νξγαλώλεηαη κε ηέηνηνλ

ηξόπν, ώζηε λα δηαπεξλά ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο

κεηαμύ ησλ πεξηερνκέλσλ κάζεζεο ησλ επηκέξνπο

γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ζπζρεηίδνληαο έηζη πνηθίιεο

δηαζηάζεηο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζε κηα ινγηθή

ζύλδεζε, κε ζθνπό ηελ εζηίαζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε

επξύηεξνπο ηνκείο κειέηεο. πλεπώο, ε κάζεζε θαη ε

δηδαζθαιία πξνζεγγίδνληαη κε έλαλ νιηζηηθό ηξόπν πνπ

αληηθαηνπηξίδεη ηνλ πξαγκαηηθό θόζκν, ν νπνίνο είλαη

δηαδξαζηηθόο»

20

06

-20

08 4

1/5

8

Page 42: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξάδεηγκα (ΑΠΣ Γεφγραθίας Ση’ Δημοηικού)

20

06

-20

08 4

2/5

8

Page 43: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

ρέδην καζεκάησλ

Γηδαθηηθνί ηόρνη

(γλσζηηθνί, δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ, δηαζεκαηηθώλ ελλνηώλ)

Πξναπαηηνύκελεο Γλώζεηο

Θέκαηα Δλόηεηαο

Δκπινπηηζκέλα Γλσζηηθά Αληηθείκελα

Πνξεία δηδαζθαιίαο – Γηδαθηηθή πξνζέγγηζε

(θάζεηο, ζηάδηα, επηκέξνπο δξαζηεξηόηεηεο)

Μέζνδνο – κεζνδνινγηθό πιαίζην (παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο)

Υξνλνδηάγξακκα

Δπνπηηθό Τιηθό, Μέζα, Πεξηβάιινληα

Αλακελόκελα απνηειέζκαηα – ζπκπεξάζκαηα

Αμηνιόγεζε (επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ)

Πξνηεηλόκελα ζέκαηα, ελδεηθηηθέο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο

20

06

-20

08 4

3/5

8

Page 44: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Πνξεία δηδαζθαιίαο

Παξάδεηγκα ζσεδίος επγαζίαρ (project):

Δηζαγσγή, δηέγεξζε ηνπ ελδηαθέξνληνο, επαηζζεηνπνίεζε,

αθόξκεζε, πξνβιεκαηνπνίεζε

Αλάιπζε ζέκαηνο ζε ππνζέκαηα

Δπηκεξηζκόο ησλ ππνζεκάησλ ζε νκάδεο εξγαζίαο,

θαηαλνκή εξγαιείσλ, πξνγξακκαηηζκόο

Πξαγκαηνπνίεζε εξγαζίαο, δηεμαγσγή

Παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο

Αμηνιόγεζε ζρεδίνπ εξγαζίαο

20

06

-20

08 4

4/5

8

Page 45: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα ζηαδίσλ, θάζεσλ, δξαζηεξηoηήησλ

Φάζεηο δηδαζθαιίαο:

• Πξνεηνηκαζία, ζύλδεζε κε ηα πξνεγνύκελα (πξννξγαλσηέο)

• Δπεμεξγαζία

• πκπεξάζκαηα, ζύλνςε

Μειέηε θπζηθώλ θαηλνκέλσλ:

• Παξαηήξεζε, πεξηγξαθή θαηλνκέλνπ (ζηε «γιώζζα» πνπ ήδε ην θαηέρνπλ)

• Eληαία πεξηγξαθή θαηλνκέλνπ (ζηε λέα «επηζηεκνληθή γιώζζα»)

• Γηαηύπσζε εξσηήζεσλ, δηακόξθσζε ππνζέζεσλ – πξνηύπσλ γηα εξκελεία

• Πεηξακαηηθόο έιεγρνο ησλ πξνβιέςεσλ, επίιπζε πξνβιήκαηνο

Μειέηε Αξραίσλ από κεηάθξαζε:

• Άζθεζε δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο

• Παξνπζίαζε θεηκέλνπ-δηεπθξίληζε

• ύληνκε πεξίιεςε ή άιιε άζθεζε

• Γηαινγηθή αλάιπζε, ζπδήηεζε, θαζνδήγεζε ζε απηελέξγεηεο

• Γηαζεκαηηθέο πξνεθηάζεηο ή άζθεζε θαηά κηθξέο νκάδεο

20

06

-20

08 4

5/5

8

Page 46: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

α/α Ελόηεηα Γλσζηηθά

αληηθείκελα Δξαζηεξηόηεηεο

1

Ο πιαλήηεο Γε ζην

ειηαθό ζύζηεκα

(3-4 ώπερ)

ειηαθό ζύζηεκα, πιαλήηεο,

Γε, ραξαθηεξηζηηθά,

θηλήζεηο

Δεκηνπξγία ράξηε ελλνηώλ

3D πινήγεζε ζην ειηαθό ζύζηεκα

(ΓΑΙΑ – από δάζθαιν)

Καηαζθεπή κνληέισλ

2 Η ζέα ηεο Γεο από

Δνξπθόξν (3-4 ώπερ)

ραξαθηεξηζηηθά -

ζθαηξηθόηεηα ηεο Γεο

Θέα Γεο από δνξπθόξν (ΓΑΙΑ)

Οκάδεο αλαδήηεζεο - παξνπζίαζεο

πιηθνύ γηα 5 απνδείμεηο

ζθαηξηθόηεηαο (δηαδίθηπν)

3 Η ελαιιαγή κέξαο

– λύρηαο θαη νη

επνρέο (2-3 ώπερ)

πεξηζηξνθή ηεο Γεο (κέξα-

λύρηα), πεξηθνξά ηεο Γεο

(επνρέο)

Πεηξακαηηζκόο κε πξνζνκνηώζεηο

(δηαδίθηπν)

Πξνζνκνηώζεηο θαηλνκέλσλ κε απιά

πιηθά, παηρλίδηα ξόισλ

4 Τδξόγεηνο ζθαίξα

θαη παγθόζκηνο

ράξηεο (2-3 ώπερ)

ζθαίξα Γε, επίπεδνο

ράξηεο, παξάιιεινη,

κεζεκβξηλνί, απνζηάζεηο

Δηεξεύλεζε ζπζρεηηζκνύ πδξνγείνπ

ζθαίξαο κε παγθόζκην ράξηε (ΓΑΙΑ)

Παηρλίδη 20εδξεο Γεο (δηαδίθηπν)

5 Σαμηδεύνληαο κε

ηνλ παγθόζκην

ράξηε (2-3 ώπερ)

αλάγιπθν, θιίκα, ήπεηξνη,

πνιηηηθή δηαίξεζε

Δηεξεύλεζε ζπζρεηηζκνύ θπζηθνύ

πεξηβάιινληνο κε αλζξώπηλεο

δξαζηεξηόηεηεο (δηαδίθηπν)

Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ

20

06

-20

08 4

6/5

8

Page 48: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Σν παξάδεηγκα ηεο Ελαιιαγήο Μέξαο - Νύρηαο

α/α

(min) Δραστηριότητα

Ρόλος

Μαθητή

Ρόλος

Καθηγητή

Περιβάλλον

(LO)

1

(15‟)

έλαπζκα αθνύεη - δηαβάδεη ζρεηηθό

θείκελν, βιέπεη ζρεηηθέο εηθόλεο,

ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθά δεδνκέλα,

απαληάεη ζε εξσηήζεηο, εθθξάδεη

απόςεηο

παξνπζηάδεη πιηθό

(ινγνηερληθό

θείκελν, πίλαθεο

δσγξαθηθήο, θσηό,

εκεξνιόγηα θηι)

παξνπζίαζε

2

(5‟)

παξαηήξεζε παξαηεξεί κε πξνζνρή ην

θαηλόκελν από ζρεηηθή

πξνζνκνίσζε

ρεηξίδεηαη ηηο

αλαπαξαζηάζεηο,

ρσξίο θαλέλα

ζρόιην

πξνζνκνίσζε

από url

3

(18‟)

πεξηγξαθή έλαο θάζε θνξά καζεηήο

πεξηγξάθεη κία ζπληζηώζα ηνπ

θαηλνκέλνπ, ηελ νπνία θαη

θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα

ζπληνλίδεη ηηο ζέζεηο

ησλ καζεηώλ κε

θαηαγξαθή ησλ

παξαηεξήζεώλ ηνπο

πξνζνκνίσζε

από url

4

(7‟)

αλαζθόπεζε ζπγθξίλεη ό,ηη έρεη θαηαγξαθεί

ζηνλ πίλαθα κε ην "checklist" ηνπ

αληίζηνηρνπ θύιινπ εξγαζίαο

ζπληνλίδεη ηε

δηαδηθαζία θαη ηε

ζπδήηεζε ησλ

απνηειεζκάησλ

θύιιν

εξγαζίαο

Όιν ην ελάξην 20

06

-20

08 4

8/5

8

Page 49: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Τι;

Πεξηερόκελν, ηύπνο

Ποιορ;

Ρόινη

Γιαηί; τόχοι-Αποτελέσματα

Πώρ; Πού; Πόηε;

Μέζνδνη

Τι; Πώρ; Ποια; …

Αμηνιόγεζε

Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο δξαζηεξηόηεηαο…

Έλα παξάδεηγκα κνληέινπ (γηα ηνπο ζθνπνύο, ην πεξηερόκελν θαη ηα

κέζα), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε δηδαθηηθέο ελέξγεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ

αιιά θαη ηνπ δεκηνπξγνύ (ή εθπαηδεπηηθνύ-ρξήζηε) κηαο

εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο, πξέπεη λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα

όπσο:

20

06

-20

08 4

9/5

8

Page 50: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ Γξαζηεξηόηεηα Ρόινο καζεηή ή νκάδαο καζεηώλ

έλαπζκα,

αθόξκεζε

αθνύεη - δηαβάδεη ζρεηηθό θείκελν, βιέπεη ζρεηηθέο εηθόλεο, ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθά δεδνκέλα,

απαληάεη ζε εξσηήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, εθθξάδεη απόςεηο

πξνεηνηκαζία αθνύεη, δηαβάδεη, βιέπεη ζρεηηθό κε ην πξόβιεκα πιηθό, ππνζέηεη, ζπγθξίλεη αλαδεηά δεδνκέλα,

παξαηεξεί ζρεηηθό πιηθό, απαληάεη ζε εξσηήζεηο, εθθξάδεη απόςεηο, επηθνηλσλεί κε άιιεο νκάδεο

ζε απόζηαζε

πεξηγξαθή έλαο θάζε θνξά καζεηήο πεξηγξάθεη κία ζπληζηώζα ηνπ πξνβιήκαηνο ή ηεο θαηάζηαζεο, ηελ

νπνία θαη θαηαγξάθεη

πεηξακαηηζκόο αλά νκάδεο, εξγάδνληαη ζπλεξγαδόκελνη ζηνλ ρώξν πεηξακαηηδόκελνη θαη θαηαγξάθνληαο ηα

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπλ

επίιπζε αλά νκάδεο ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο (πνπ κπνξεί λα δηαθέξεη αλά νκάδα)

παξαηήξεζε παξαηεξεί κε πξνζνρή ην πξόβιεκα ή ηελ θαηάζηαζε από ζρεηηθή πξνζνκνίσζε

θαηαζθεπή αλά νκάδεο ζπλεξγάδνληαη γηα κία θαηαζθεπή (π.ρ. εγγξάθνπ, παξνπζίαζεο, κνληέινπ)

δξακαηνπνίεζε αλά νκάδεο θαηαζθεπάδνπλ κνληέια κε απιά πιηθά ή ζρεδηάδνπλ ράξηεο ελλνηώλ ή παίδνπλ

παηρλίδηα ξόισλ

παηρλίδη αλά νκάδεο παίδνπλ εθπαηδεπηηθό παηρλίδη

αμηνιόγεζε αλά νκάδεο απαληνύλ ζε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ

παξνπζίαζε παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ θάζε νκάδαο ζηηο άιιεο

αλαζθόπεζε εθθξάδεη απόςεηο, ζέηεη εξσηήκαηα, ζπλδέεη ην πξόβιεκα κε ηελ θαζεκεξηλή δσή,

αλαθεθαιαηώλεη ηα βαζηθά ζεκεία

20

06

-20

08 5

0/5

8

Page 51: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Η εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα (i)

Learner(s)

Environment Outcome

A Learning Activity is an interaction

between a learner or learners and an

environment (optionally including

content resources, tools and instruments,

computer systems and services, „real

world‟ events and objects) that is carried

out in response to a task with an intended

learning outcome (Beetham 2004)

Taxonomy of learning activities 20

06

-20

08 5

1/5

8

Page 52: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Roles

Η εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα (ii)

20

06

-20

08 5

2/5

8

Page 53: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Roles

Modelling

Η εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηόηεηα (iii)

Class based

Viewing

Simulation Describe reasons

Individual learner

Goal based

Τεκμηπίωζη

Η εναλλαγή Μέπαρ - Νύσηαρ

20

06

-20

08 5

3/5

8

Page 54: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

ΣΟ ΕΠΙΘΤΜΗΣΌ "ΠΡΟΦΊΛ" ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΏΝ

Γνώζειρ – δεξιόηηηερ – ζηάζειρ (διαθεζιμόηηηα)

Να έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη ηηο δπλαηόηεηεο παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πνπ ζέηεη ην ΑΠ.

Να έρνπλ απνθηήζεη ζπλνιηθή επνπηεία γηα ηηο ππάξρνπζεο ηερλνινγίεο θαζώο θαη ηα ππάξρνληα γεληθά θαη εηδηθά εξγαιεία ησλ ΣΠΔ πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ ζην ΑΠ.

Να είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνύλ θαηάιιειν θαηά εηδηθόηεηα ινγηζκηθό ή θαη εξγαιεία.

Να έρνπλ αληηιεθζεί ηνλ ξόιν ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηηο αξρέο ζρεδηαζκνύ ηεο ώζηε λα κπνξνύλ λα ηελ εληάμνπλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε.

Nα γλσξίδνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ ζηελ ηάμε.

Πεγή: Έξγν «Δπηκόξθσζε Β‟ Δπηπέδνπ» ΤΠΔΠΘ/ΔΑΙΣΤ

(εκηλάξην: Δηζαγσγή ζηελ Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζην ΑΠ

Γ. Κσηζάλεο, Δθπαηδεπηήξηα Γνύθα, 28/06/2006) 20

06

-20

08 5

4/5

8

Page 55: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

… Παξαδείγκαηα

20

06

-20

08 5

5/5

8

Page 56: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

ΤΜΠΕΡΆΜΑΣΑ

εηζαγσγή θαηλνηνκηώλ κε επίθεληξν ηνλ καζεηή…

ζπιινγή θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζε ςεθηαθή κνξθή (από κε δηαινγηθό - παξνπζηάζεηο, video - κέρξη ζρέδηα καζεκάησλ)

δεκηνπξγία δνκεκέλσλ ειεθηξνληθώλ πόξσλ – πιηθνύ, απνηειεζκαηηθόηεξε αλαδήηεζε, ζελάξηα "όςεσλ" ζηηο πύιεο

αλαζεώξεζε πεξηερνκέλνπ καζεκάησλ (π.ρ. "κε-θνξκνύ" γηα εμεηάζεηο όπσο γεσγξαθία, πιεξνθνξηθή)

αλάιεςε νινθιεξσκέλσλ έξγσλ – εξγαζηώλ από καζεηέο (π.ρ. Αηγαίν, Αξραίνη Φηιόζνθνη)

επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ (από απιά νιηγόσξα ζεκηλάξηα κέρξη πνιύκελεο επηκνξθώζεηο, π.ρ. Δπηκόξθσζε Α΄ - Β΄ Δπηπέδνπ)

Απνηειέζκαηα εξεπλώλ: νκάδεο πνπ δνπιεύνπλ κε ηνλ ππνινγηζηή

εξγάδνληαη κε ελζνπζηαζκό, αλαπηύζζνπλ απηνλνκία,

ρξεζηκνπνηνύλ ζηξαηεγηθέο ιόγνπ γηα λα ζπλεξγαζηνύλ, εληζρύνπλ

ηελ νκαδν-ζπλεξγαηηθή κάζεζε, απμάλνπλ ηηο γισζζηθέο αληαιιαγέο

κεηαμύ ηνπο, γεγνλόο πνπ ππνζηεξίδεη ηε γλσζηηθή δηαδηθαζία.

20

06

-20

08 5

6/5

8

Page 57: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

One-to-one technology enhanced learning Chan (HKITEC 2006)

1 student : 1 pencil

1 student : 1 book

1 student : 1 computer

1 student : 1 curriculum

1 student : 1 teacher

… Επίινγνο

20

06

-20

08 5

7/5

8

Page 58: Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (2006-2008)

Η παξνπζίαζε απηή, κε επηθαηξνπνηεκέλα όια ηα URLs (κέρξη 21/06/15),

απνηειεί ζύλζεζε ησλ παξαθάησ παξνπζηάζεσλ:

Σν Γηαδηθηπαθό Λνγηζκηθό ζε Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο ΑΠ

εκηλάξην γηα ζπνπδαζηέο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Βόινο, 29 Ιαλνπαξίνπ 2006

Δηζαγσγή ζηελ Έληαμε ησλ ΣΠΔ ζην ΑΠ

εκηλάξην γηα Δθπαηδεπηηθνύο Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ

Δθπαηδεπηήξηα Γνύθα, Αζήλα, 28 Ινπλίνπ 2006

Η Γε ζην Γηάζηεκα

εκηλάξην ΠΑΚΔ, ΠΣΓΔ Παλ/κην Αζελώλ, 29/1/08-1/2/08

Καηεγνξίεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ: κία απινπνηεκέλε πξνζέγγηζε!

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ΠΔ60/70, Αζήλα, 19 Μαΐνπ 2008

Αμηνπνίεζε Φεθηαθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Τιηθνύ: από ην Δξγαζηήξην ζηελ… Σάμε!

εκηλάξην γηα ζπνπδαζηέο Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Βόινο , 6 Οθησβξίνπ 2008

Γηαζεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε Υξήζε Δθπαηδεπηηθώλ Λνγηζκηθώλ

Δπηκόξθσζε Δθπαηδεπηηθώλ ΠΔ04, Αζήλα, Ννέκβξηνο 2008

Μηα λεόηεξε εθδνρή…

Γίθηπν γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, Αζήλα, Φεβξνπάξηνο θαη Ινύληνο 2014

Μαδί ζην Σαμίδη ηεο Γεο

20

06

-20

08 5

8/5

8