Ετήσια Αναφορά Δράσης 2005

of 48 /48
°Ã™ ∂Ù‹ÛÈ· ∞Ó·ÊÔÚ¿ ¢Ú¿Û˘ 2005 3 To 2005 ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· ηıÒ˜ Ë Â·Ó¤ÓˆÛË Ì ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫›ÓËÌ· ÙˆÓ °Ã™ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È ·fi ÙÔ °ÂÓ¿ÚË ÔÈ °Ã™ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È È· ÙÔ 19Ô ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ °Ã™ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰ÔÌ‹˜ Î·È ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú·˜ ÚÔ˜ ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰ÈÂıÓ‹, ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂÈ· Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ù˘ ı¤Û˘ Ô˘ οı ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· ›¯Â Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· ‰ÈÏ‹ ÚfiÎÏËÛË Û fiÏ· Ù· ›‰·. ŒÚ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ °Ã™. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ πÛ·ÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· ̤۷ ·fi ÙÔ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ µ·ÚÎÂÏÒÓ˘ – ∞ı‹Ó·˜ (MSF OCBA) Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ∆ÌËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ °Ã™ Û πÛ·Ó›· Î·È ∂ÏÏ¿‰·, ‹Ù·Ó ÂÌÊ·ÓÒ˜ Ë ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∞˘Ù‹ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ˆÚ›Ì·Û Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi ̤۷ ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÚfiÔ‰Ô˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿Ù·È ÛÙËÓ ·ÏÌ·ÙÒ‰Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ °Ã™ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ∑¿ÌÈ·, ∞ÈıÈÔ›·, ª·Ï¿Ô˘È Î·È ∞ÚÌÂÓ›·. ª¤Û· ·fi ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÔÚ› Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ °Ã™, ÂÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ÔÚ›· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ì ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Ô˘ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. °È· ·˘ÙfiÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÏfiÁÔ ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ‰Ú¿Û˘ ı· ‚Ú›Ù ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Û 26 ¯ÒÚ˜. ∏ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ÛËÌ·‰Â‡ÙËΠ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ ¡Ù·ÚÊÔ‡Ú, ÛÙÔ ¡. ™Ô˘‰¿Ó, ÌÈ· ÎÚ›ÛË Ô˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÂÈÛÈÙÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ¡›ÁËÚ· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú·Û ·Ó¤‰ÂÈÍ ٷ fiÚÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ. ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ηıÂÛÙÒ˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ͤ۷ÛÂ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÏÈÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ 2005, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÌ¤ÙˆÔ Ì ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ›ӷ˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ °Ã™ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÈ· ı·̷ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ η٤ÊÂÚ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÌÈ· ηıÔÏÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ. ∏ ·Ó‰ËÌ›· ÙÔ˘ AIDS Î·È Ù· ÏÔÈÌÒ‰Ë ÓÔÛ‹Ì·Ù· Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·ÁÎfiÛÌÈˆÓ ·ÈÙ›ˆÓ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ °Ã™. √È °Ã™ ‚¿‰ÈÛ·Ó ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ ÁÓÒÛ˘ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ Ô˘ ηÌÈ¿ ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ fiÙ·Ó ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ¶Ï‹Úˆ˜ ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ ∫›ÓËÌ· ÙˆÓ °Ã™ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∆Ì‹Ì· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û’ fiÏË ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚȤÙÂÈ· Î·È ÂÛ›˜ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ Ì·˜ ‰ÒÛ·Ù ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ے ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÛÙÔ˘˜ ÈÔ Í¯·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Û ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ Á˘. ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ Ô˘ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ Í¯¿Û·Ù ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Ì·˜ ÛÙȘ ÈÔ Í¯·Ṳ̂Ó˜ Î·È ¿Ù˘¯Â˜ ÁˆÓȤ˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∞fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ∞fi ÙËÓ ∂ϤÓË ∫¿Î·ÏÔ˘, °È·ÙÚfi, ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ °Ã™

Embed Size (px)

description

Ετήσια Αναφορά Δράσης 2005

Transcript of Ετήσια Αναφορά Δράσης 2005

 • 2005 3

  To 2005 19 . , , . .

  (MSFOCBA) , . , , .

  , . 26 .

  , . , .

  . , 2005, . , . AIDS . .

  , . .

  .

  , ,

 • 4 2005

  2005.

  -

  .

 • 48 2005

  2005

 • 2005 49

  75,91% 4,47% .

  % 4.409.433 75,91%

  259.381 4,47%

  . 4.668.814 80,38% 451.712 7,78%

  688.049 11,84%

  1.139.761 19,62% 5.808.575 100,00%

  % 6.565.409 97,28%

  57.150 0,85%

  & 126.160 1,87%

  6.748.718 100,00%

  80,38%

  19,62%

  97,28%

  0,85%

  &

  , 97,28% . 0,85% .

 • 50 2005

 • 6

  2

  46 2005

  2005, 478 1.501 , .

  , 20%.

  , . 26 .

  OCBA Cell 4 / / /

  Web

  ...

  29

  4

 • 2005 47

  () () ()Dolidze Misha ()Ilic Miroslav () ()Johnson Heike () () ()Laskin Hagit () () () () ()

  () () ( /) () ( ) () () ( ) () () ()

  27 / 69

  16 / 50

  13 / 19

  7 / 25

  3 / 0

  6 / 11

  11 / 63

  , . , , .

  ( )

  , , , ,, , .

  , ,, , , , .

  ( )

  , ,, ,, , .

  , , , , , , .

  2005 2005 26 . , 16 -, 10 .

  13 / 30

  12 / 44

  -3 / 16

  ( ) 4 / 0 ( ) 2 / 0

  12 / 79

  3 / 0

  30 / 91

  .12 / 61

  15 / 246

  10 / 5719 / 75

  11 / 59

  3 / 32

  39 / 210 10 / 76

  14 / 65

  10 / 32

  7 / 99

  7 / 17

 • 10 2005

  -

  -

  . . .

  15,94

  77,43

  3,02

  9,18

  12,6

  1,59

  13,23

  11,67

  13,01

  1.103,37

  43,06

  4,04

  34,26

  45,6

  57,55

  3,28

  12,88

  31,48

  13,96

  28,82

  3,7

  8,23

  36,23

  20,74

  38,33

  35,7

  15,7

  64,5

  63,4

  46,3

  34,0

  61,8

  35,9

  35,0

  28,3

  76,5

  42,7

  39,3

  76,4

  31,8

  46,7

  16,3

  57,4

  22,2

  12,3

  71,1

  34,9

  38,9

  21,1

  35,4

  0,445

  0,367

  0,759

  0,687

  0,663

  0,348

  0,759

  0,394

  0,505

  0,602

  0,928

  0,355

  0,474

  0,785

  0,385

  ,0

  0,404

  0,631

  0,281

  0,508

  0,729

  0,512

  0,751

  0,418

  154

  112

  30

  53

  35

  126

  24

  12

  78

  63

  4

  115

  79

  18

  129

  157

  112

  36

  154

  81

  22

  133

  63

  13

  104

  40,7

  47,6

  71,4

  63,9

  67,1

  44,6

  74,2

  37,4

  37,2

  63,1

  79,5

  39,4

  47,0

  72,2

  43,1

  42,5

  39,6

  69,5

  44,3

  46,8

  72,4

  46,2

  56,3

  73,9

  46,0

  8

  3

  353

  73

  90

  17

  148

  7

  6

  51

  320

  4

  13

  135

  7

  2

  1

  48

  3

  5

  84

  4

  16

  43

  2

  82,1

  49,2

  99,7

  92,9

  75,4

  55,2

  92,3

  76,1

  93,8

  73,4

  ,0

  64,8

  77,7

  93,7

  79,8

  72,3

  74,9

  63,3

  19,6

  78,8

  96,3

  ,0

  16,0

  43,0

  77,5

  53,8

  33,8

  99,2

  80,4

  63,3

  24,7

  89,7

  59,7

  86,3

  47,8

  ,0

  33,5

  70,2

  94,6

  51,9

  39,3

  54,0

  38,3

  9,4

  59,2

  87,4

  ,0

  49,9

  88,6

  62,2

  .

  , .

  , , , .

  , 1.000.

  : ( ), ( ).

  .

  - 15 .

  - 15 .

  2003

  (

  1.0

  00

  )

  2005

  (

  )

  2003

  (%

  )

  2000

  -200

  5

  2003

  1990

  -200

  4 (

  1

  00.0

  00

  )

  -

  2003

  (%)

  -

  2003

  (%)

  : 2005 / 2006

  AB

  .

  ..

  AB

 • 2005 11

  , (). .

  , .

  HIV 15 49 HIV.

  . .

  .

  .

  , .

  .

  1. , .

  2. 20 .

  -

  . . .

  2.344

  711

  3.671

  2.587

  4.148

  711

  3.641

  877

  2.443

  2.892

  22.391

  1.089

  1.037

  6.702

  697

  605

  4.004

  835

  1.457

  1.910

  3.778

  621

  256

  507

  89

  301

  104

  300

  209

  508

  500

  287

  27

  493

  821

  80

  537

  484

  469

  105

  272

  621

  37

  748

  355

  89

  476

  3,9

  4,4

  0,1

  0,1

  1,1

  ,0

  0,3

  16,5

  24,6

  0,2

  0,7

  13,5

  6,7

  0,7

  4,2

  5,9

  14,2

  0,1

  1,2

  4,1

  ,0

  ,0

  2,3

 • 8 2005

  , .: 2004-2005.

  , 2005. , ,

  A.Peters. Vicens Vives

  -

 • ( )

  2005 9

 • 40 2005

  : . . . . . ... ,

  ( 1.000 , ) , . , ! Marcos Ferreiro , ..

  . . . . 25 , AIDS, ... ,

  , , . . . , . : . , , . . -,..

  . . , . . . ,

  . , . , . Josep Prior

  , . , . , , , . , ! , ... ,

  HIV. , , . , . Winter Musonda Mutomba HIV/AIDS,

 • 2005 41

  . 30 , 1% . Bernard Pcoul

  , , . David Noguera ,

  , , , , . , , ...Emmanuel Drouhin ,

  , 35 , . , , 30 , CD4. . . . . . HIV . . Chissa Mwila, ,

  ( , ) , . 40 , , , , , . : ;, ;. , : . . Jimena Cabanna

  ' ' . , , , , . Misha Dolidze ,

  , . , . Pauline Horrill ,

  . , . , . . , . Twambo Chimbinga , ,

  . , ,, . , , . Carlos Haro

 • 12 2005

  , . . , 70% , , , , , .

  , , , . , , , .

  191.208

  , , . , , . , .

  , , . , , , , , . .

  540.762 18,34%

  , 50.870 1,73%

  , 1.267.850 43,01%

  , 412.714 14,00%

  , 633.021 21,47%

  , 42.779 1,45%

  2.947.996 100,00%

  - 120.580 4,09%

  Jersey Overseas Aid 94.840 3,22%

  DFID 494.037 16,76%

  ECHO 200.000 6,78%

  909.457 30,85%

  1.274.337 43,23%

  97.385 3,30%

  222.633 7,55%

  444.184 15,07%

  2.038.539 69,15%

  2.947.996 100,00%

  M

  SF

 • 2005 13

  288.448 30,47%

  , 558.449 58,98%

  , - 99.874 10,55%

  946.771 100,00%

  0 0,00%

  396.771 42,00%

  550.000 58,00%

  946.771 100,00%

  946.771 100,00%

  .

  JU

  AN

  CAR

  LOS TO

  MA

  SI

  : , . , .

  46,7 . , . , HIV/AIDS, . , , -. . .

  -235.695

  2002, , . 2004, , . .

  2005 - . , . .

 • 14 2005

  . , 1988 . , . , , , , .

  - , , . . (),HIV/AIDS, , .

  HIV/AIDS8.060

  , HIV/AIDS (). 2005, 975 . . , . , . AIDS, HIV .

  182.619 38,84%

  , 287.606 61,16%

  470.225 100,00%

  0 0,00%

  220.225 47,00%

  250.000 53,00%

  470.225 47,00%

  470.225 100,00%

  .

  S. M

  IZAR

  A

 • 2005, , . , , (MAS). . , .

  . , , , . -, ( ).

  53.985

  ( ), 2006. . , , , , , .

  2005, INCOSUR . , , . .

  340.372 28,13%

  , 274.006 22,64%

  , 331.824 27,43%

  , 263.824 21,80%

  1.210.159 100,00%

  70.000 5,78%

  909.457 30,85%

  655.163 54,14%

  1.000 0,08%

  221.784 18,33%

  62.212 5,14%

  200.000 16,53%

  1.140.159 94,22%

  1.210.159 100,00%

  2005 15

  A

  MA

  ND

  A SA

  NS

 • 16 2005

  JU

  AN

  CAR

  LOS TO

  MA

  SI

  1996, . . , . . , , . .

  HIV/AIDS , . , , . 78.000 HIV.

  AIDS 167.960

  13.500 , 3.900 . . , 2006. 2005 15 .

  , , , . , 5.000 . , .

  334.107 28,65%

  , 275.657 23,64%

  , 69.459 5,96%

  , HIV/AIDS 487.049 41,76%

  1.166.272 100,00%

  15.406 1,32%

  169.849 14,56%

  90.920 7,80%

  16.210 1,39%

  89.500 7,67%

  381.885 32,74%

  573.316 49,16%

  487 0,04%

  10.000 0,88%

  200.585 17,20%

  784.387 67,26%

  1.166.272 100,00%

 • 2005 17

  - , . . .

  . , . - , , .

  2005 . , , . - . , .

  5.272

  , . , . , , . . , K. . 5.242 23.000 .

  , 478.129 100,00%

  478.129 100,00%

  0 0,00%

  55.755 11,66%

  422.374 88,34%

  478.129 100,00%

  478.129 100,00%

  M

  SF

 • 18 2005

  308.626 20,35%

  , 122.026 8,04%

  , HIV/AIDS 1.516.149 71,61%

  1.516.801 100,00%

  - 87.742 5,78%

  Jersey Overseas Aid 88.461 5,83%

  200.000 13,19%

  376.203 24,80%

  754.919 49,77%

  124.424 8,20%

  133.255 8,79%

  128.000 8,44%

  1.140.598 75,20%

  1.516.801 100,00%

  HIV/AIDS231.010 . 2005, , . , 2006. . , , .

  40% . - , -. , . HIV/AIDS, , . (), .

  , HIV , . , . HIV/AIDS, . , AIDS.

  JUA

  N CA

  RLO

  S TOM

  ASI

 • 2005 19

  , 63.730 100,00%

  63.730 100,00%

  0 0,00%

  63.730 100,00%

  63.730 100,00%

  63.730 100,00%

  .

  479.901 33,84%

  , HIV/AIDS 938.381 66,16%

  1.418.282 100,00%

  0 0,00%

  818.282 57,00%

  600.000 43,00%

  1.418.282 99,92%

  1.418.282 100,00%

  .

  JU

  LIE REM

  Y

  HIV/AIDS . 60 37. HIV 15-49 16,5%. 1,6 180.000 2005. , HIV/AIDS . 2005 , . 2005 40.000 100.000 . , , .

  , 300 . HIV , 40%

  AIDS12.807

  ( 6.000 2005), . . 2005 2.300 . 700 . 2005 , 300 77 2005.

  2005 . , 200 . , .

 • 20 2005

  316.431 16,61%

  , HIV/AIDS 1.087.387 57,08%

  , HIV/AIDS 484.182 25,41%

  , 17.188 0,90%

  1.905.188 100,00%

  0 0,00%

  967.627 50,79%

  82.777 4,34%

  150.000 7,87%

  267.760 14,05%

  62.024 3,26%

  375.000 19,68%

  1.905.188 100,00%

  1.905.188 100,00%

  M

  IGU

  EL CUEN

  CA

  , . . , , . HIV/AIDS . . 1,8 3.200 . 392.000 , 20.000 .

  HIV/AIDS. , , .

  HIV/AIDS114.200

  . . , .

  2005, , ,, , 700.000 . 2005 UNICEF , 5.000 . . , .

 • 91 . 2005 15 , . . , , .

  . , 90% - . 10% . , 1 12 1 10 . , , , .

  -5.000

  , . 2005 TRIPS .

  2005, -. , , . , . - 2006.

  119.674 83,57%

  , - 18.131 12,66%

  5.391 3,76%

  143.196 100,00%

  0 0,00%

  143.196 100,00%

  143.196 100,00%

  143.196 100,00%

  2005 21

  TO

  M CR

  AIG

 • 22 2005

  M

  BA

  REK

  . , : , . , , . . -, . , , , .

  10.000

  2004, . 2005, , , . , , . , 30 , -, . . , , , HIV/AIDS .

  142.743 47,39%

  , 158.463 52,61%

  301.206 100,00%

  0 0,00%

  301.206 100,00%

  301.206 100,00%

  301.206 100,00%

 • 2005 23

  414.449 29,07%

  , 949.063 66,56%

  22.782 1,60%

  III, 39.514 2,77%

  1.425.808 100,00%

  50.000 3,51%

  162.000 11,36%

  Jersey Overseas Aids 94.988 6,66%

  353.732 24,81%

  660.720 46,34%

  640.922 44,95%

  124.166 8,71%

  765.089 53,66%

  1.425.808 100,00%

  M

  AR

  ISOL FA

  JAR

  DO

  , . 2003, . . 2005 .

  . , . . (194/1.000) . , . HIV/AIDS 15% . .

  70.741

  , . .

  . 4.500 . . .

  . , - , .

  .

 • 24 2005

  HIV/AIDS . 1,2 , 6,7% . 700 , 40 AIDS, . , . 200.000 , 17% . , . 1999 AIDS .

  , , . , 16%, . 2000, AIDS

  HIV/AIDS20.000

  . 3.500, 1.800 . 9 , , , , , , .

  , . , . , 2008. . , , .

  355.187 20,30%

  , HIV/AIDS 1.393.786 79,65%

  910 0,05%

  1.749.883 100,00%

  - 200.000 11,43%

  70.000 4,00%

  Forum Syd 358.411 20,48%

  628.411 35,91%

  600.687 34,33%

  325.000 18,57%

  195.785 11,19%

  1.121.472 64,09%

  1.749.883 100,00%

  B

  REN

  DA

  N B

  AN

  NO

  N

 • 2005 25

  JES

  U`S A

  BA

  D CO

  LOR

  AD

  O

  , . ., (ELN), (FARC) (AUC).

  , , . . ,

  138.836

  . , . .

  , , - . -, .

  2005, , , . . , .

  329.213 29,34%

  , 64.069 5,71%

  , 267.897 23,88%

  -, 363.094 32,36%

  , 97.631 8,70%

  1.121.904 100,00%

  0 0,00%

  255.768 22,80%

  171.713 15,31%

  200.000 17,83%

  200.000 17,83%

  124.424 11,09%

  170.000 15,15%

  1.121.904 100,00%

  1.121.904 100,00%

 • 26 2005

  V

  ERO

  NICA

  NICO

  LA

  2002 , 2005. , 2006. , . , , , . 2005, . , , 4 . , , . , .

  , 658.256

  , , , . . , , . - , .

  892.465 29,82%

  , 669.989 22,39%

  , 728.341 24,34%

  , 3.359 0,11%

  , 669.722 22,38%

  , 28.982 0,97%

  2.992.858 100,00%

  196.367 6,56%

  . 164.132 5,48%

  1.492 0,05%

  361.990 12,10%

  1.443.678 48,24%

  300.000 10,02%

  128.784 4,30%

  213.000 7,12%

  245.406 8,20%

  300.000 10,02%

  2.630.868 87,90%

  2.992.858 100,00%

 • 2005 27

  , ,

  .

  2004.

  ,

  1998

  : 4

  . ,

  ,

  .

  ,

  5

  ,

  ,

  .

  , ,

  ,

  . 2005,

  :

  5

  6 10.000

  , 4

  .

  , ,

  ,

  ,

  ,

  . ,

  ,

  ,

  .

  ,

  .

  .

  .

  . ,

  ,

  , user fees. ,

  ,

  ,

  , .

  2001 ,

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  12 ,

  10.000

  .

  .

  ,

  .

  .

  ,

  . .

  ,

 • 28 2005

  , 2005. , -. , , .

  14 , . 75% , , HIV/AIDS .

  , 2005 , ,

  222.000

  HIV .

  . 2005, 1.000 , 50% . , . .

  , . , . .

  220.664 9,91%

  , 2.006.886 90,09%

  1.749.883 100,00%

  ECHO 500.000 22,45%

  500.000 22,45%

  666.693 29,93%

  547.857 24,59%

  300.000 13,47%

  213.000 9,56%

  1.727.550 77,55%

  2.227.550 100,00%

  JU

  AN

  CAR

  LOS TO

  MA

  SI

 • 2005 29

  AIDS. 1985, . HIV/AIDS 10% 16% , . 40 , HIV/AIDS 400.000 . . 50% .

  , , - 466.149 . HIV 9% 15-49, . , , . , ,

  HIV/AIDS8.500

  .

  2004, HIV/AIDS , . 8.500 HIV/AIDS, 1.500 . 9 , AIDS . , AIDS . 2005, 346 , 18 , HIV/AIDS .

  349.078 32,65%

  , HIV/AIDS 719.986 67,35%

  1.069.064 100,00%

  UNHCR 842 0,08%

  842 0,08%

  468.222 43,00%

  600.000 56,92%

  1.069.064 99,92%

  1.069.064 100,00%

  .

  JU

  LIE REM

  Y

 • 30 2005

  175.858 38,88%

  , 276.412 61,12%

  452.270 100,00%

  0 0,00%

  240.246 53,12%

  150.000 33,17%

  62.024 13,71%

  452.270 100,00%

  452.270 100,00%

  2005, . 2 , . , 10.000 , 25% .

  2005, , . . . .,

  - 3.500

  , , .

  , , . , : 1.000 , . , , . , .

  M

  SF

 • 2005 31

  242.134 20,80%

  , 70.045 6,02%

  , 35.489 3,05%

  104.425 8,97%

  , 712.223 61,17%

  1.164.316 100,00%

  50.000 4,29%

  50.000 4,29%

  514.268 44,17%

  600.048 51,54%

  1.114.316 95,71%

  1.164.316 100,00%

  TA

  MA

  RA

  SUQ

  UET

  2005, (SPLA), , . , 2005.

  , 2003, . 2005, 4.500 , .

  , , . 6 , .

  330.918

  , , , .

  , , . .

  , . , , 11.000 . , , , .

 • 32 2005

  , , (UNDP), . .

  2004 . 2005, ., , . .

  , .

  60.000 2.856

  , . , 2.000 . 2005, 62.000 .

  2001, . 2005 .

  , . . , ., 150.000 .

  , 1.353.761 100,00%

  1.353.761 100,00%

  0 0,00%

  509.013 37,60%

  844.748 62,40%

  1.353.761 100,00%

  1.353.761 100,00%

  JU

  AN

  CAR

  LOS TO

  MA

  SI

 • 2005 33

  2005

  :

  ,

  . ,

  . ,

  ,

  .

  .

  .

  2004

  .

  .

  .

  , 10%

  5 .

  ,

  2003.

  ,

  ,

  .

  - , .

  .

  2005,

  ,

  ,

  . ,

  .

  ,

  ,

  . -

  ,

  ,

  .

  .

  .

  .

  .

  2005

  .

  .

  (6 ) -

  .

  ,

  .

  .

  , .

  ,

  .

  ,

  ,

  . ,

  .

  2004 ,

  .

  ,

  , ,

  ,

  .

  .

  ,

 • 34 2005

  318.212 36,94%

  , 543.251 63,06%

  861.463 100,00%

  200.000 23,22%

  200.000 23,22%

  661.463 76,78%

  661.463 76,78%

  861.463 100,00%

  STEFA

  N PLEG

  ER

  . 1,6 , (LRA). , 10 - LRA.

  , . , . (), . .

  55.000

  2005 55.000 , . , , , , . . , , . HIV/AIDS - .

  2005 . .

 • 2005 35

  169.585 40,54%

  , 248.727 59,46%

  418.312 100,00%

  309.532 74,00%

  309.532 74,00%

  11.572 2,77%

  8.605 2,06%

  2.696 0,64%

  60.000 14,34%

  25.907 6,19%

  108.780 26,00%

  418.312 100,00%

  M

  SF

  2005, , , , . 2005, , . , . 1,4 , .

  , ,

  400

  , . . , .

  , . 70% . , . , , .

 • 36 2005

  249.399 19,78%

  , 277.045 21,97%

  , 361.399 28,67%

  , 372.918 29,58%

  1.260.761 100,00%

  ECHO 326.275 25,88%

  1.006 0,08%

  327.281 25,96%

  933.480 74,04%

  933.480 74,04%

  1.260.761 100,00%

  STEFA

  N PLEG

  ER

  2004 . , . , 15 , : 78% . , : , 1/4 .

  , . 400.000 , 47 .

  , 405.342

  , 1992, , . , , , .

  , , , 2005. . , 2 12 .

 • 515.713 16,52%

  , 617.767 19,79%

  , 783.460 25,10%

  , 515.861 16,53%

  , 595.118 19,07%

  93.076 2,98%

  3.120.995 100,00%

  180.000 5,77%

  DFID 437.795 14,03%

  ECHO 338.213 10,84%

  100.000 3,20%

  158.801 5,09%

  1.214.809 38,92%

  104.570 3,35%

  1.300.000 41,65%

  100.000 3,20%

  128.000 4,10%

  273.616 8,77%

  1.906.186 61,08%

  3.120.995 100,00%

  2005 37

  FR

  AN

  CESCO ZIZO

  LA

  , , . , .

  2005, 2 , - 200.000 . , - .

  , . , . .

  . 113.000

  , . , , .

  , , . . 113.000 2005.

 • 38 2005

  , 1.028.841 100,00%

  1.028.841 100,00%

  0 0,00%

  282.594 27,47%

  197.625 19,21%

  548.622 53,32%

  1.028.841 100,00%

  1.028.841 100,00%

  H

  ENK

  BR

  AA

  M

  2004 , , . , 30.882 15.166 , 6.088 504.440, 498 . , , .

  , . . , , . , . , .

  100.000

  , . (, ) . , . . .

  1.100 , . 125 6.000 . , , 23 , .

 • 400.708 30,99%

  , 333.739 25,81%

  , 2005 62.092 4,80%

  , 113.059 8,74%

  , HIV/AIDS 383.359 29,65%

  1.292.957 100,00%

  162.000 12,53%

  - 100.000 7,73%

  262.000 20,26%

  259.244 20,05%

  171.713 13,28%

  600.000 46,41%

  1.030.957 79,74%

  1.292.957 100,00%

  2005 39

  SO

  PHIA

  IOA

  NN

  OU

  2005 , , , . . , , , , 100.000 . , .

  , 2005, . , , , , - .

  HIV 409.151

  HIV , 2007. 160 , , .

  , , , , 15 . 1.000 1.500.

  : , , . , , 275 .

 • 2005 5

  ,

  2004,

  - (OCBA).

  26 2005.

  , ,

  - 2005,

  . ,

  ,

  .

  ,

  , , ,

  .

  ,

  . .

  .

  ,

  .

  ,

  , ,

  .

  ,

  HIV/AIDS, ,

  .

  . -

  ,

  , ,

  ,

  AIDS

  .

  ,

  .

  - ,

  2005 , . .

  .

  ,

  . ,

  , .

  2004

  3,5 -

  . ,

  ,

  1.000

  .

  , , ,

  .

  ,

  .

  ,

  .

  , ,

  . ,

  ,

  .

  , ,

  . .

  2005, 90,1

  , 82%

  (24,7 . )

  (65,4 . ).

  7.6 ,

  ,

  , 3

  .

  ,

  ,

 • 6 2005

  ,

  .

  ,

  .

  - (OCBA) 2005

  2004 ,

  ,

  . 2005,

  2004,

  ,

  .

  (2005)

  - .

  .

  ,

  .

  .

  2005

  .

  ,

  ,

  , ,

  , 23

  2005 19 2004

  14 2003.

  ,

  , , , ,

  , ,

  , , , .

  2005,

  ,

  HIV/AIDS, ,

  .

  HIV/AIDS

  ,

  .

  .

  2006

  , .

  2005

  2005,

  (ARV)

  HIV.

  .

  :

  ,

  HIV. 2005, 346

  () 700

  .

  .

  . 5

  .

  ,

  .

  ACT .

  2005,

  ,

  - -.

  .

  , ,

  , .

  .

  2005.

  .

  2005

 • 2005 7

  , 2005.

  , 19

  ,

  .

  A

  NN

  E YZEBE / M

  SF

 • 42 2005

  3 42 25 .

  :23 2005.

  478 1.501 .

  80,4% 19,6% .

  2005 38.000 (38.825). .

  2005, , . .

  HIV/AIDS 2005: 5.040. , .

  , .

  2005 : 152.725.

  , .

  2005: 424.

  AIDS. . , .

  &

 • 2005 43

  2005: 524.

  .

  & . . 1,3% 30 , .

  35.000 ., , .

  . .

  .

  Marburg Marburg . , , .

  2005 . 5 82 : , , , . , 14 , .

  AIDS 5 , . , , AIDS , - 1 AIDS.

  2005

 • 44 2005

  1

  1 1

  2005 38.825 . , .

  , , .

  , .

  1

  2005, 1 . 1 . .

  2005, 1.259 1 .

  1

  1.259

 • 2005 45

  , 2005. Farza Bibi,

  ,

  ,

  2005.

  B

  RUN

  O STEV

  ENS / CO

  SMO

  S

  editorialfinancialhrindicatorsmapmartyriesprojectsreviewsuccessessupporters