"Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

of 44 /44
¶ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÌÂÁ¤ıË 2001-2006 ΑΘΗΝΑ2007

Embed Size (px)

Transcript of "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

Page 1: "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

paraUacuteOcircUcircEcircAcircUacutefiIgraveAcircOacuteAcirc˜ ˘EumlUacuteAcircUcircrsaquoAcirc˜ IcircmiddotEgrave IgraveAcircAacutecurrenıEuml 2001-2006

ΑΘΗΝΑ2007

2

ΕκδότηςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Υπεύθυνος έκδοσηςΕλένη Αναγνώστου MSc Υπεύθυνη ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Κείmicroενα και Επεξεργασία στοιχείωνΤmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ελένη Μπάρδη MSc ∆ηmicroήτρης Γεωργακόπουλος κοινωνιολόγος

Επιmicroέλεια κειmicroένων∆έσποινα Ζηλφίδου

Σχεδιασmicroός και Παραγωγή εντύπουKEΘEA ΣΧΗΜΑ amp ΧΡΩΜΑ

ISBN 978-960-86549-6-9

copy Copyright ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - 2007

Επιτρέπεται η χρησιmicroοποίηση στοιχείων από το παρόν έντυπο microε τηνπροϋπόθεση αναφοράς της πηγής τους

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Προλογικό σηmicroείωmicroα

1 Τι είναι το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 06

2 Συmicroβουλευτικό Κέντρο 08

Χαρακτηριστικά των ατόmicroων που προσέγγισαν το Συmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006 08

3 Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση 12

4 Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης 14

5 Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής 15

6 Άτοmicroα που δέχτηκαν υπηρεσίες τα έτη 2001-2006 16

7 Εκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών 17

8 Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης 21

9 Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών 21

10 Το Προσωπικό του προγράmicromicroατος 22

11 ∆ίκτυο Συνεργατών 23

12 Χορηγοί - ∆ωρητές 25

13 Σύλλογος Οικογένειας 28

14 ∆ραστηριότητες KEΘEA ΠAPAMBAΣH 29

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιεχόmicroενα

4

Προλογικό Σηmicroείωmicroα

Το έντυπο αυτό απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο πουενδιαφέρεται να microάθει για το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ καινα καταλάβει το θεραπευτικό πλαίσιο microέσα από το οποίοοδηγούνται τα εξαρτηmicroένα από ναρκωτικές ουσίες άτοmicroασε απεξάρτηση να γνωρίσει τις υπηρεσίες τον τρόπολειτουργίας τους σκοπούς τους στόχους καθώς επίσηςκαι την φιλοσοφία την οποία έχουmicroε

Επιδιώκει να απαντήσει σε πολλά ερωτήmicroατα που συχνάδεχόmicroαστε από ανθρώπους που πρώτη φορά microας προ-σεγγίζουν αλλά και ανθρώπους που βρίσκονται κοντάmicroας και θέλουν να microάθουν περισσότερα

Επιχειρεί να αναδείξει τα υποστηρικτικά δίκτυα απόάτοmicroα και φορείς που έχει από χρόνια δηmicroιουργήσει τοΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και που λειτουργούν συmicroπληρω-microατικά προκειmicroένου να αντιmicroετωπιστούν θέmicroατα υγείαςεκπαίδευσης εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικήςαποκατάστασης των ατόmicroων που απεξαρτήθηκαν

Επιθυmicroεί να ευχαριστήσει θερmicroά όσους συνέβαλαν καισυmicroβάλλουν στην υποστήριξη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗγια την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη τωνmicroελών του

Το έντυπο αναφέρεται στα έτη 2001-2006 και αποτελείσυνέχεια των δύο προηγούmicroενων εκδόσεων microε στοιχείατου προγράmicromicroατος

Ελένη ΑναγνώστουΥπεύθυνη ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το πρόγραmicromicroα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο ΚΕΘΕΑ(Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων) το οποίοιδρύθηκε το 1987 Το ΚΕΘΕΑ είναι Νοmicroικό ΠρόσωποΙδιωτικού ∆ικαίου microη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καιτελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας καιΚοινωνικής Αλληλεγγύης

Είναι θεραπευτικό πρόγραmicromicroα για χρήστες εξαρτη-σιογόνων ουσιών απευθύνεται σε άτοmicroα άνω των 20ετών και τις οικογένειές τους και στοχεύει στην απε-ξάρτηση στην εκπαίδευση και στην κοινωνική επανέ-νταξη των microελών του

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 microε την ίδρυση τηςΕναλλακτικής Κοινότητας Παρέmicroβαση και το 1992εξελίχθηκε σε ολοκληρωmicroένο πολυφασικό θεραπευ-τικό πρόγραmicromicroα

Γενικές αρχές του θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι υπηρεσίες του προγράmicromicroατος παρέχονται δωρεάν και οκάθε χρήστης έχει ίσες ευκαιρίες να προσεγγίσει τη θερα-πεία ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονοmicroική τουκατάσταση ή όποιες άλλες προσωπικές παραmicroέτρους

Η προσέλευση στο πρόγραmicromicroα είναι εθελοντικήγιατί είναιαπαραίτητη η απόφαση του χρήστη να καταβάλει τηνπροσπάθεια που χρειάζεται ώστε να αλλάξει τρόπο ζωής

Το πρόγραmicromicroα δεν χορηγεί φαρmicroακευτικές ή υποκατά-στατες ουσίες για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Θεραπευτικές microέθοδοι

Το θεωρητικό microοντέλο βασίζεται στην αρχή της αυτο-βοήθειας και στην κοινότητα ως microέθοδο

Στην αυτοβοήθεια γιατί κάθε microέλος της κοινότητας

Tι είναι το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα KEΘEA ΠAPEMBAΣH

6

01

bull Συmicroβουλευτικό Kέντρο

bull Εναλλακτική Kοινότητα Παρέmicroβαση

bull Kέντρο Kοινωνικής Eπανένταξης

bull Kέντρο Oικογενειακής Yποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

bull Eκπαίδευσης

bull Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

bull ∆ιοίκησης και Oικονοmicroικών

MONA∆EΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠPOΓPAMMA KEΘEA ΠAPEMBAΣH

Φιλοσοφία του προγράmicromicroατος

laquoΑποφάσισα να έρθω στηνΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατί όσο καιρόείmicroαι στο πρόγραmicromicroα βρέθηκανπολλοί άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα microου και microrsquo έmicroαθαν από την αρχή νααγαπάω να σέβοmicroαι να ελπίζωνα κατακτάω τα όνειρά microου

Είναι τώρα η δικιά microου η ώρανα δώσω στους ανθρώπους ότιέχω πάρει ολοκληρώνονταςτον κύκλο microου που είναι οκύκλος της ζωής Γιατί η ζωήείναι microια αλυσίδα που ο κάθεκρίκος τροφοδοτεί τον άλλο

Είmicroαι στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατίδέχτηκα επιτέλους ότι είναι καιδικιά microου ευθύνη τούτος οκόσmicroος που παραπαίει αυτό τοδάσος που καίγεται αυτή ηπλατεία που καταστρέφεταιαυτό το παιδί που δεν ελπίζεικαι δεν πιστεύει σε τίποταhellip

Είmicroαι εδώ γιατί έmicroαθα ότι ηευθύνη απέναντι στον εαυτόmicroου είναι δικαίωmicroα και η ευθύ-νη απέναντι στους άλλους είναιυποχρέωση και το ένα συmicroπλη-ρώνει το άλλο

Είmicroαι εδώ γιατί πιστεύω πωςότι κι αν microπορείς να κάνειςότι και αν microπορείς να ονειρευτείςπρέπει να αρχίσεις τώραraquo

Aπόσπασmicroα από τη φιλοσοφίατου προγράmicromicroατος όπωςεκφράστηκε από τα πρώταmicroέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας και παραmicroένει ηίδια έως σήmicroερα

καταβάλλει την απαραίτητη προσπάθεια microε τη στήριξητων άλλων να αντιmicroετωπίσει τα προβλήmicroατά του και ναβγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται

Στην κοινότητα γιατί συmicroβιώνουν άνθρωποι microε κοινάπροβλήmicroατα και κοινούς στόχους

Η θεραπεία που παρέχεται περιλαmicroβάνει οmicroαδική καιατοmicroική συmicroβουλευτική αντιπαραθετικές οmicroάδες ασκή-σεις προσωπικής ανάπτυξης βιωmicroατικά σεmicroινάρια καιοικογενειακή θεραπεία

Η πορεία στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

Η πορεία στο πρόγραmicromicroα για το εξαρτηmicroένο άτοmicroο

bull Συmicroβουλευτικό Κέντρο

Το Κέντρο στοχεύει στην ενηmicroέρωση του εξαρτηmicroένουατόmicroου στην κινητοποίησή του για θεραπεία καθώς καιστην προετοιmicroασία του για ένταξη στην ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

bull Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση

Είναι Κοινότητα διαmicroονής όπου συντελείται η ψυχική καισωmicroατική απεξάρτηση

Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται βοηθάειτο θεραπευόmicroενο άτοmicroο να γνωρίσει τον εαυτό του καινα αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες microέσα σrsquoένα ασφαλές περιβάλλον

bull Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Στην Κοινωνική Επανένταξη το άτοmicroο εντάσσεται στηνκοινωνία διαmicroορφώνοντας έναν νέο τρόπο ζωής microακριάαπό εξαρτήσεις και ναρκωτικά Στόχος του ΚέντρουΚοινωνικής Επανένταξης είναι η υποστήριξη του ατόmicroουγια οmicroαλή και microε ίσους όρους ένταξη στην κοινωνία καιη πρόληψη της υποτροπής του

Γονείς και συγγενείς στο πρόγραmicromicroα

Η παράλληλη συmicromicroετοχή της οικογένειας διαδραmicroατίζεισηmicroαντικό ρόλο στην κινητοποίηση για θεραπεία τουεξαρτηmicroένου στην διαδικασία της απεξάρτησης καιστην πρόληψη της υποτροπής του Για το λόγο αυτόπαράλληλα microε τις Μονάδες που παρέχουν υπηρεσίεςστο εξαρτηmicroένο άτοmicroο λειτουργεί και το Κέντρο Οικο-γενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής που απευ-θύνεται στο οικογενειακό περιβάλλον

7

H πρώτη προσέγγιση του εξαρτηmicroένου ατόmicroου microε τοθεραπευτικό πρόγραmicromicroα γίνεται στο ΣυmicroβουλευτικόΚέντρο Η προσέλευση των ατόmicroων είναι εθελοντική Οκάθε ενδιαφερόmicroενος microπορεί να επικοινωνήσει τηλεφω-νικά microε το προσωπικό του Κέντρου και να οριστεί ατο-microικό ραντεβού σε σύντοmicroο χρονικό διάστηmicroα Μετά τηνπρώτη συνάντηση το άτοmicroο εντάσσεται στις οmicroάδεςτου Κέντρου

Κατά τη διάρκεια παραmicroονής των εξαρτηmicroένων ατόmicroωνστo Συmicroβουλευτικό Κέvτρo παρέχεται ασφαλές περι-βάλλον όπου δεν επιτρέπεται η χρήση ουσιών Οι συmicro-microετέχοντες ενηmicroερώνονται για τη λειτουργία του προ-γράmicromicroατος και ενισχύεται το αίτηmicroά τους για θεραπείαΑναδεικνύονται οι επιπτώσεις που επιφέρει η χρήσηστη ζωή τους και παρέχεται συναισθηmicroατική στήριξηπρoκειmicroέvoυ vα ελαττώσoυv ή να διακόψουν τη χρήσηoυσιώv και vα microάθoυv άλλους τρόπους αντιmicroετώπισηςτων πρoβληmicroάτωv τoυς Εκτός από τις θεραπευτικέςδιαδικασίες οι συmicromicroετέχοντες microπορούν να περάσουνδηmicroιουργικά το χρόvo τoυς microε δραστηριότητες πουπραγmicroατοποιούνται microέσα και έξω από το Κέντρο

Παράλληλα όλοι οι προσερχόmicroενοι παραπέmicroπονται γιαιατρικές εξετάσεις ώστε να διαγνωστούν και να αντιmicroε-τωπιστούν προβλήmicroατα υγείας που ενδεχοmicroένως αντι-microετωπίζουν

Από το Συmicroβουλευτικό Κέντρο τα άτοmicroα παραπέmicroπο-νται στην επόmicroενη φάση που είναι η Εναλλακτική Κοι-νότητα

Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroινά-ρια σε γονείς και συγγενείς microε στόχο την ενηmicroέρωση γιατη λειτουργία του πλαισίου και τη συmicroβουλευτική ώστενα ενταχθούν στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής

Χαρακτηριστικά των ατόmicroων που προσέγγισαν τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συλλέχθηκαν microε τοερωτηmicroατολόγιο του laquo∆είκτη Εκτίmicroησης Προβληmicroά-των και Αναγκών Θεραπείαςraquo το οποίο είναι βασι-σmicroένο στο ερωτηmicroατολόγιο laquo∆είκτης Αίτησης Θερα-πευτικής Βοήθειαςraquo (Treatment Demand Indicator)που έχει σχεδιαστεί από την οmicroάδα Pombidou τουΣυmicroβουλίου της Ευρώπης και προτείνεται από τοΕυρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις

8

Συmicroβουλευτικό Kέντρο

Οι στόχοι του Συmicroβουλευ-τικού Κέντρου είναι

bull Η αξιολόγηση της κατάστα-σης του ατόmicroου για το θερα-πευτικό του σχεδιασmicroό στοπρόγραmicromicroα ή την παραποmicroπήτου εάν υπάρχει ανάγκη γιαάλλου τύπου υπηρεσία

bull Η ενηmicroέρωση για τον τρόπολειτουργίας του προγράmicromicroατος

bull Η κινητοποίηση και η προε-τοιmicroασία του ατόmicroου για ένταξήτου στην Κοινότητα

bull Η microείωση της χρήσης

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroά-των σωmicroατικής υγείας

02

Εξαρτήσεις (EMCDDA)

Το ερωτηmicroατολόγιο είναι δοmicroηmicroένο και συmicroπληρώνεταιαπό το προσωπικό κατά τη διάρκεια ατοmicroικής συνέ-ντευξης microε τα άτοmicroα που προσέρχονται στο Συmicroβου-λευτικό Κέντρο Η συmicroπλήρωσή του είναι προαιρετικήκαι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απόρρητα καιεmicroπιστευτικά

Tα παρακάτω στοιχεία αφορούν 332 άτοmicroα (αποmicroονώ-θηκαν οι διπλές εγγραφές) που ήρθαν σε επαφή microε τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006 Παρατίθενταισυνοπτικά τα στοιχεία επαφής τα κοινωνικό-δηmicroογρα-φικά χαρακτηριστικά και η χρήση ουσιών Η εξέτασηαυτών των χαρακτηριστικών έχει στόχο να εντοπίσει ταβασικά χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσmicroού να microελε-τήσει τις ανάγκες του να εντοπίσει τα προβλήmicroατα πουσυνδέονται microε τη χρήση και να συmicroβάλλει στη βελτίωσητων παρεχοmicroένων υπηρεσιών

Στοιχεία επαφής microε το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

9

Τύπος επαφής Πρώτη φορά επαφή microε το πρόγραmicromicroα 227 (688)

Προηγούmicroενη θεραπεία σε κάποιο κέντρο 212 (642)

Πηγή παραποmicroπής

bull Προσωπική απόφαση 125 (381)

bull Οικογένεια 66 (201)

bull Φιλικό περιβάλλον 50 (152)

bull Άλλο θεραπευτικό κέντρο 50 (152)

bull Νοσοκοmicroείο γενικός γιατρόςκοινωνική υπηρεσία 13 (4)

bull Άλλο (ΜΜΕ γραmicromicroή SOS κά) 24 (73)

Ν=332

Κοινωνικό-δηmicroογραφικά στοιχεία

10

Ν=332

Φύλο

bull Άνδρες 287 (864)

bull Γυναίκες 45 (136)

ΜΟ ηλικίας 276 (plusmn48)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

bull ∆ηmicroοτικό ή λίγες τάξεις γυmicroνασίου 63 (192)

bull Απόφοιτοι γυmicroνασίου ή λίγες τάξεις λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι ΙΕΚ 18 (55)

bull Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 12 (36)

bull Απόφοιτοι τεχνικής σχολής επιπέδου δευτεροβάθmicroιας εκπαίδευσης 7 (21)

ΜΟ ηλικίας διακοπής σχολείου 158 (plusmn189)

Εργασιακή κατάσταση

bull Άνεργοςη 288 (868)

bull Σταθερή απασχόληση 28 (84)

bull Περιστασιακή εργασία 11 (33)

bull Άλλο (σπουδαστήςφοιτητήςοικονοmicroικά microη ενεργός) 5 (15)

Οικογενειακή κατάσταση

bull Άγαmicroοςη 303 (913)

bull Έγγαmicroοςη 17 (51)

bull ∆ιαζευγmicroένοςη 12 (36)

Παρούσα συνθήκη διαβίωσης

bull Με γονική οικογένεια 245 (74)

bull Μόνοςη 29 (88)

bull Με σύζυγοσύντροφο 20 (6)

bull Με φίλους 4 (12)

bull Άλλο (microε συγγενείς άστεγοι κά) 33 (10)

Γονείς χωρισmicroένοι 71 (272)

Σηmicroείωση Το άθροισmicroα τωναπόλυτων συχνοτήτων σε ορι-σmicroένες από τις αναφερόmicroενεςmicroεταβλητές δεν ταυτίζεται microετο σύνολο των ατόmicroων πουπροσήλθαν (Ν=332) καθώςορισmicroένες ερωτήσεις στο ερω-τηmicroατολόγιο δεν απαντήθηκαν

11

Χρήση ουσιών

Ν=332

Κύρια ουσία κατάχρησης Ηρωίνη 320 (967)

Τρόπος χρήσης κύριας ουσίας

bull Ενδοφλέβια χρήση 128 (387)

bull Μη ενδοφλέβια 203 (613)

Συχνότητα χρήσης τον τελευταίο microήνα

bull Καθηmicroερινά 193 (585)

bull 2-6 φορέςεβδοmicroάδα 70 (212)

bull 0-1 φοράεβδοmicroάδα 29 (88)

bull Καθόλου χρήση 38 (115)

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 188 (plusmn35)

Μέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας (έτη) 7 (plusmn39)

Ουσία έναρξης χρήσης

bull Κάνναβη 256 (795)

bull Κατασταλτικά 22 (68)

bull Οπιούχα 18 (56)

bull Εισπνεόmicroενα 16 (5)

bull ∆ιεγερτικά 7 (22)

bull Παραισθησιογόνα 3 (09)

Μέση ηλικία έναρξης χρήσης 153 (plusmn22)

Μέση ηλικία πρώτης ενέσιmicroης χρήσης 21 (plusmn408)

Κοινή χρήση σύριγγας σε όλη τη ζωή (έστω και microια φορά)

bull Ναι 128 (393)

bull Όχι 139 (426)

bull Μη ενέσιmicroη χρήση 59 (181)

Μόλυνση από ηπατίτιδα C 90 (274)

Στην Κοινότητα παραπέmicroπονται τα εξαρτηmicroένα άτοmicroαmicroετά τη σύντοmicroη προετοιmicroασία τους στο Συmicroβουλευ-τικό Κέντρο Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβασηείναι κοινότητα διαmicroovής και αποτελεί microία από τιςφάσεις θεραπείας του προγράmicromicroατος Η παραmicroονήτου ατόmicroου είναι εθελοντική και διαρκεί το ανώτερο12 microήνες

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτηmicroέναάτοmicroα σύmicroπτωmicroα βαθύτερων προβληmicroάτων η θεραπευ-τική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση τωναιτών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπουζωής και συmicroπεριφοράς των εξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί microοντέλο κοινωνικήςmicroάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια συναισθηmicroατικήστήριξη και βοήθεια ώστε το άτοmicroο να αλλάξει στάσηκαι συmicroπεριφορά να επαναπροσδιορίσει τις αξίες τουκαι να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες

Η ενεργή συmicromicroετοχή των εξαρτηmicroένων στη διαδικασίατης απεξάρτησης είναι σηmicroαντική προϋπόθεση Για ναεπιτευχτεί η ενεργής συmicromicroετοχή είναι απαραίτητη ηεθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητααλλά και το δικαίωmicroα των ατόmicroων για διακοπή της θερα-πείας οποιαδήποτε στιγmicroή

Τα θεραπευόmicroενα microέλη microετέχουν τακτικά σε οmicroαδικέςθεραπευτικές διαδικασίες και ατοmicroικές υποστηρικτικέςσυναντήσεις ενώ λαmicroβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οιιδιαιτερότητές τους για την εξατοmicroίκευση της θεραπεί-ας τους

Παράλληλα microε την είσοδό τους στην Κοινότητα εντάσ-σονται σε οmicroάδες δουλειάς Το έργο των οmicroάδων δου-λειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότηταςενώ ταυτόχρονα microέσα από αυτές τα άτοmicroα microαθαίνουννα οργανώνονται να συνδιαλέγονται να αναλαmicroβάνουνσταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες να αποκτούν γνώ-σεις και δεξιότητες

Σηmicroαντικό microέρος του ηmicroερήσιου προγράmicromicroατος κατα-λαmicroβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες Τα θεραπευό-microενα microέλη microετέχουν συστηmicroατικά σε επιmicroορφωτικάσεmicroινάρια τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επαγγελmicroα-τίες επιmicroορφωτές

Επίσης ενισχύονται microέσω συmicroβουλευτικής να επανα-συνδεθούν microε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε ναολοκληρώσουν το σχολείο ή να πάρουν κάποια εκπαί-δευση σε αντικείmicroενο που τους ενδιαφέρει

Οι στόχοι στην ΕναλλακτικήΚοινότητα είναι

bull Η σωmicroατική και ψυχική απεξάρτηση

bull Η προσωπική ανάπτυξη microεόρια η προσωπική ευθύνη καιη συναισθηmicroατική ωριmicroότητα

bull Η αναζήτηση των αιτιών τηςχρήσης η αλλαγή της συmicroπεριφοράς και η υιοθέτησηνέου τρόπου ζωής microε αξιακόπεριεχόmicroενο

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroάτων υγείας

bull Η διευθέτηση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων

bull Ο επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες

12

Eναλλακτική KοινότηταΠαρέmicroβαση

03

Στην Κοινότητα λειτουργεί επαγγελmicroατικό εργαστήρικατασκευής παραδοσιακών microουσικών οργάνων Εκείόσα θεραπευόmicroενα microέλη ενδιαφέρονται εκπαιδεύονταιστην επαγγελmicroατική παραγωγή οργάνων όπως ο νταϊρές(bendir) το νταούλι το περιστρεφόmicroενο χειροτύmicroπανοο βροχοποιός (rainstick) κά

Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας υπάρχει γήπεδοποδοσφαίρου 5x5 για την άθληση των microελών ενώ σεαυτό πραγmicroατοποιούνται τουρνουά ποδοσφαίρου ήφιλικοί αγώνες ανάmicroεσα σε microέλη της Κοινότητας καιάλλες οmicroάδες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κοινότητας είναι ότιπαράλληλα microε το θεραπευτικό της έργο προσπαθεί νακινήσει στα θεραπευόmicroενα microέλη το ενδιαφέρον για προ-βλήmicroατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και νατα ενθαρρύνει ώστε να δραστηριοποιηθούν microέσα απότην οργάνωση οικολογικών κοινωνικών και πολιτιστικώνπαρεmicroβάσεων Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενερ-γοποίηση των ατόmicroων για ουσιαστική συmicromicroετοχή στακοινά η αλληλεπίδραση των microελών του προγράmicromicroατοςmicroε το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη συνεργατι-κών σχέσεων microε πολίτες δήmicroους συλλόγους και φορείς

Για να αποδοθεί ο έντονος κοινωνικός προσανατολι-σmicroός της Παρέmicroβασης και η διαφορετική πρόταση ζωήςπου αυτή αντιπροσωπεύει στη θεραπευτική Κοινότητατου προγράmicromicroατος έχει δοθεί η ονοmicroασία ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

Από την έναρξη λειτουργίας της Κοινότητας microέχρισήmicroερα έχουν πραγmicroατοποιηθεί πάνω από 60 παρεmicroβά-σεις (δενδροφυτεύσεις καθαρισmicroοί παραλιών απελευ-θερώσεις άγριων ζώων και πουλιών συναυλίες παρεmicro-βάσεις σε σταθmicroούς προσφύγων και σε υποβαθmicroισmicroέ-νες περιοχές της Αθήνας κά)

13

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην ΕναλλακτικήΚοινότητα τα άτοmicroα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνι-κής Επανένταξης Πρόκειται για την τελευταία φάση τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος η οποία διαρκεί περίπου12 microήνες και στοχεύει στην οmicroαλή κοινωνική ένταξη τωνατόmicroων

Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσmicroατα τηςθεραπείας Τα άτοmicroα υποστηρίζονται microέσα από τησυστηmicroατική συmicromicroετοχή τους σε θεραπευτικές οmicroάδεςκαι ατοmicroικές συναντήσεις σε εξωτερική βάση

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώναόπου διαmicroένουν τα θεραπευόmicroενα microέλη κατά την πρώτηπερίοδο ένταξής τους στην κοινωνία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελmicroατική κατάρτισηκαι στην επαγγελmicroατική αποκατάσταση των microελών Τοδίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί microε οργανι-σmicroούς εκπαίδευσης παρέχει υποτροφίες ώστε τα microέληνα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουντυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξα-σφάλιση εργασίας

Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γρα-φείο εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικής υποστήρι-ξης ως προς τον επαγγελmicroατικό προσανατολισmicroό τωνmicroελών και τον τρόπο εύρεσης εργασίας Αυτό επιτυγχά-νεται microέσα από ατοmicroικές συναντήσεις που έχουν στόχοτην αξιοποίηση της επαγγελmicroατικής και εκπαιδευτικήςτους εmicroπειρίας Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγρα-φή βιογραφικού και στις τεχνικές συνέντευξης Πηγέςαγγελιών για περισσότερες επαγγελmicroατικές επιλογέςείναι το διαδίκτυο ο ΟΑΕ∆ και το δίκτυο εργοδοτώνκαι επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραmicro-microα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανέ-νταξης τα άτοmicroα περνούν στη φάση του follow up(ολοκληρωσάντων) η οποία διαρκεί περίπου έναχρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησήτους και την πρόληψη της υποτροπής Σε αυτό το διά-στηmicroα τα άτοmicroα microετέχουν σε οmicroαδικές συναντήσειςανά τρίmicroηνο και στη συνέχεια αν πληρούν τα κριτήριααποφοιτούν

14

Οι στόχοι στο Κέντρο Κοι-νωνικής Επανένταξης είναι

bull Η στήριξη του ατόmicroου για vααναλάβει πλήρως την ευθύνητου εαυτού του

bull Η υποστήριξη του ατόmicroου γιατην ένταξή του στην αγοράεργασίας

bull Η ενίσχυση του ατόmicroου αναφορικά microε τον επαγγελmicroατικότου προσανατολισmicroό και τηνεπαγγελmicroατική του κατάρτιση

bull Η ενεργοποίηση των κοινωνι-κών δικτύων για την υποστήριξητου ατόmicroου κοινωνικά καιεπαγγελmicroατικά

bull Ο επαναπροσδιορισmicroός τωνσχέσεων φιλικών ερωτικώνοικογενειακών microέσα από τηδιαφορετική στάση ζωής πουακολουθεί σήmicroερα

bull Η αντιmicroετώπιση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων και προβληmicroάτων υγείας

bull Η πρόληψη της υποτροπής

Kέντρο KοινωνικήςEπανένταξης

04

Στο πλαίσιο του προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗπαράλληλα microε τις θεραπευτικές διαδικασίες που απευ-θύνονται στα εξαρτηmicroένα άτοmicroα λειτoυργεί και ΚέντροΟικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής τοοποίο απευθύνεται στους γονείς και συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευ-τικής υποστηρίζει τα microέλη της οικογένειας ώστε να είναισε θέση να βοηθήσουν το εξαρτηmicroένο άτοmicroο στηνπροσπάθεια που καταβάλλει για απεξάρτηση και κοινω-νική επανένταξη

Στο πλαίσιο του Kέντρου παρέχονται υπηρεσίες συστη-microατικής συmicroβουλευτικής και υποστήριξης σε γονείςαδέλφια συντρόφους και λοιπούς συγγενείς είτε τοεξαρτηmicroένο άτοmicroο βρίσκεται στο πρόγραmicromicroα για θερα-πεία είτε όχι

Εκτός από το θεραπευτικό προσωπικό υπάρχουν καιγονείς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησητου Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και στησυνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν συmicroβου-λευτική στους προσερχόmicroενους γονείς Η εργασίατους είναι εθελοντική και εποπτεύεται από το θερα-πευτικό προσωπικό Ο στόχος είναι να λειτουργήσουνως πρότυπα που έχουν βιώσει το πρόβληmicroα και microέσααπό την προσωπική τους εmicroπειρία να στηρίξουν τουςυπόλοιπους γονείς και να τους βοηθήσουν να βρουνδιέξοδο στο πρόβληmicroά τους

15

Kέντρο OικογενειακήςYποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

05

Οι στόχοι στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής είναι

bull Η ενηmicroέρωση της οικογένειαςσχετικά microε τη χρήση ουσιών καιτις συνέπειές της καθώς και γιατον τρόπο θεραπευτικής παρέmicro-βασης

bull Η συναισθηmicroατική στήριξη καιενίσχυση των ατόmicroων που έχουνάmicroεση σχέση microε τοντηνχρήστηστρια

bull Η κατανόηση του καθοριστικούρόλου που διαδραmicroατίζει ηοικογένεια στην θετική έκβασητης θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής

bull Η ενίσχυση της αλλαγής στάσης απέναντι στονστην χρήστηστρια αλλά και σε προβλήmicroατα που αφορούν συνολικά την οικογένεια

bull Η εξοmicroάλυνση των δυσλειτουρ-γιών στο οικογενειακό περιβάλλον

bull Η ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτωνπροκειmicroένου να βρεθούν νέοιτρόποι αντιmicroετώπισης κρίσιmicroωνκαταστάσεων της ζωής

Τo πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παρακολουθείκαι καταγράφει την κίνηση των microονάδων του microε βάση τοσύστηmicroα που εφαρmicroόζεται στο ΚΕΘΕΑ Η συνεχήςπαρακολούθηση των στοιχείων η αξιολόγηση και ηαξιοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα της βελτίωσηςτων παρεχόmicroενων υπηρεσιών του προγράmicromicroατος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθmicroό των ατό-microων που δέχτηκαν υπηρεσίες στις microονάδες του προ-γράmicromicroατος ανά έτος

Υπηρεσίες Συmicroβουλευτικής 508 390 372 333 351 379

Υπηρεσίες Θεραπείας 115 120 106 147 160 178

Υπηρεσίες Επανένταξης 67 69 60 78 71 70

Υπηρεσίες Οικογενειακής Συmicroβουλευτικής 522 527 472 439 361 318

2001 2002 2003 2004 2005 2006

16

Άτοmicroα που δέχτηκανυπηρεσίες τα έτη 2001-2006

06

Η εκπαίδευση είναι microέρος της θεραπευτικής διαδικα-σίας γιατί βοηθά στη microόρφωση του ατόmicroου στην ανά-πτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια γιατην κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελmicroατικήτου αποκατάσταση

Η έναρξη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι συνυ-φασmicroένη για αρκετά από τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα microε τηνπρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικήςεκπαίδευσης ή microε τη διακοπή του λυκείου ή microε την microηολοκλήρωση κάποιου τύπου επαγγελmicroατικής εκπαίδευσηςτην οποία είχαν κατά το παρελθόν ξεκινήσει Οι συνέπει-ες από την πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης είναι ιδιαί-τερα εmicroφανείς στη φάση κατά την οποία τα άτοmicroα επιχειρούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο Ηmicroεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και ηέλλειψη επαρκών και πιστοποιηmicroένων γνώσεων είναιπαράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχό-λησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτι-κή πορεία Γιrsquo αυτό οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαί-δευσης οι οποίες microέσω της επανασύνδεσης microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία συντελούν στην επαγγελmicroατικήκατάρτιση και στην απόκτηση διπλωmicroάτων οφείλουν ναείναι αναπόσπαστο microέρος της θεραπευτικής διαδικασίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόmicroενο microέλος σε όλητη διάρκεια της παραmicroονής του στο θεραπευτικό πλαί-σιο το εκπαιδευτικό πρόγραmicromicroα διαmicroορφώνεται ανάλο-γα microε τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται τοκάθε microέλος

Οργανώνονται εκπαιδευτικά σεmicroινάρια σε διαφορετικάαντικείmicroενα τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επιmicroορ-φωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων Κάθε θεραπευόmicroενοmicroέλος επιλέγει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πουτον ενδιαφέρουν Επίσης πραγmicroατοποιούνται οmicroιλίεςαπό ειδικούς επιστήmicroονες για θέmicroατα που αφορούν τηνυγεία και τα νοmicroικά προβλήmicroατα που αντιmicroετωπίζουναρκετά microέλη

bull Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroι-νάρια εικαστικών αθλητικές δραστηριότητες και σεmicroινά-ρια ιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδό-microενα νοσήmicroατα και λοιmicroώδη νοσήmicroατα)

bull Στην Εναλλακτική Κοινότητα πραγmicroατοποιούνται επι-

17

Eκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών

07

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητεςέχουν στόχο την επιmicroόρφωσητων ατόmicroων τη γενική καλλιέργεια τον εmicroπλουτισmicroότων γνώσεων την ανάπτυξηπροσωπικών ενδιαφερόντωντην προσωπική ανάπτυξη τηνενίσχυση της πρωτοβουλίαςτην επανασύνδεση microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία τηναπόκτηση των απαραίτητωνδεξιοτήτων microε απώτερο στόχοτην οmicroαλή κοινωνική επανένταξη

microορφωτικά σεmicroινάρια λογοτεχνίας ηλεκτρονικών υπο-λογιστών φωτογραφίας εικαστικών αγγλικών και microαθή-microατα δηmicroοτικών χορών

Επίσης υλοποιούνται προγράmicromicroατα αθλητισmicroού microε ιδιαί-τερη έmicroφαση στο ποδόσφαιρο (5x5)

Ανά τακτά διαστήmicroατα οργανώνονται και σεmicroινάριαιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδόmicroενανοσήmicroατα λοιmicroώδη νοσήmicroατα στοmicroατική υγιεινή)

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι κατα-σκευής κρουστών και έγχορδων microουσικών οργάνων

bull Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicro-βουλευτικής για τους γονείς και τους συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων πραγmicroατοποιούνται σεmicroινάριαοικοτεχνίας ψηφιδωτού και microαθήmicroατα παραδοσιακώνχορών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκτός της εκπαί-δευσης που παρέχει στα microέλη του προγράmicromicroατοςσυνεργάζεται microε εκπαιδευτικούς οργανισmicroούς ιδιωτι-κούς και δηmicroόσιους που προσφέρουν σε θεραπευόmicroε-να microέλη κάθε χρόνο -δωρεάν ή microε έκπτωση- ορισmicroένεςθέσεις φοίτησης σε αντικείmicroενα εκπαίδευσης της επιλο-γής τους ώστε να αποκτήσουν επαγγελmicroατική κατάρτι-ση να συmicroπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιή-σουν δηmicroιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόmicroενα microέληνα λάβουν microέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτόςτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος microέσω της χορήγησηςυποτροφιών αποτελεί έναν σηmicroαντικό παράγοντα γιατην οmicroαλή ενσωmicroάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλάκαι για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες δύναται νασυmicroβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωήςτους

Εκτός από τη βελτίωση των τυπικών προσόντων ηεκπαίδευση και η επαγγελmicroατική κατάρτιση συmicroβάλλουναποφασιστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης τουατόmicroου ώστε να διεκδικήσει αποτελεσmicroατικά καλύτερηθέση εργασίας είτε αυτή σχετίζεται microε το αντικείmicroενοτης υποτροφίας είτε όχι

18

Επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός

Οι υποτροφίες δίνονται microέσα από οργανωmicroένο πλαίσιοεπαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού που παρέχεται σε όσαmicroέλη βρίσκονται στην Eναλλακτική Kοινότητα και στην Kοι-νωνική EπανένταξηMέσω του επαγγελmicroατικού προσανατο-λισmicroού διαπιστώνονται οι δεξιότητες των ατόmicroων ώστε νατους δωθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική κατεύθυνση

Επίσης δίνεται βάρος στη συmicroβουλευτική και στην ενί-σχυση των microελών να συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευ-ση ή να ολοκληρώσουν βαθmicroίδες εκπαίδευσης πουείχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τον αριθmicroό των ατόmicroων πουπήραν υποτροφία καθώς και τον αριθmicroό των ατόmicroων πουσυνέχισαν τη σχολική τους εκπαίδευση το 2006

Σχολική εκπαίδευση 2006 Άτοmicroα

Υποτροφίες 2006 Άτοmicroα Αντικείmicroενα

19

Μακροχρόνιες 16 bull ψυχολογίαυποτροφίες σε bull δηmicroοσιογραφίαδηmicroόσια και ιδιωτικά bull τεχνικός φαρmicroάκωνΙΕΚ και Εργαστήρια bull logisticsΕλευθέρων σπουδών bull 3D animation

(διάρκειας 1-2 έτη) bull marketing

bull εφαρmicroοσmicroένη ζωγραφική

bull οικονοmicroίας και διοίκησης

bull αγγλικά

bull αργυροχρυσοχοΐα

bull φωτογραφία

Βραχυχρόνιες 6 bull ΗΥυποτροφίες bull καταδύσεις(διάρκειας microικρότερης του έτους)

Απολυτήριο γυmicroνασίου 3

Απολυτήριο λυκείου 3

Προαγωγικές εξετάσεις Αrsquo κύκλου ΤΕΕ 1

Ευρωπαϊκά Προγράmicromicroατα Κατάρτισης

Το Εξειδικευmicroένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελmicroατι-κής Ένταξης ΚΕΘΕΑ - Παράρτηmicroα Βαλτετσίου 37 (θερα-πευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) στο πλαί-σιο του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΥΠΕΡ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (άτοmicroαmicroε αναπηρίες - πρώην χρήστες ουσιών) του Επιχειρησια-κού Προγράmicromicroατος laquoΑπασχόληση και ΕπαγγελmicroατικήΚατάρτισηraquo υλοποίησε από τις 4 ∆εκεmicroβρίου 2006 καιως το τέλος Φεβρουαρίου 2007 επιδοτούmicroενο πρό-γραmicromicroα επαγγελmicroατικής κατάρτισης ανέργων microε τίτλοlaquoΕκπαίδευση στη διαχείριση αστικών αποβλήτωνraquo συνο-λικής διάρκειας 300 ωρών

Στο πρόγραmicromicroα κατάρτισης συmicromicroετείχαν 15 ωφελού-microενοι απόφοιτοι γυmicroνασίου και λυκείου microέλη τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜέσω της παρακολούθησης θεωρητικών microαθηmicroάτωναπό εξειδικευmicroένους στο αντικείmicroενο εκπαιδευτέςαλλά και πρακτικής άσκησής τους σε εγκαταστάσειςεπεξεργασίας και διάθεσης απορριmicromicroάτων εκπαιδεύ-τηκαν στις microεθόδους διαχείρισης αστικών στερεώναποβλήτων

Παράλληλα microε την παρεχόmicroενη κατάρτιση οι ωφελού-microενοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν υπηρεσίες επαγ-γελmicroατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισmicroού microέσααπό τη συmicromicroετοχή τους σε συνεδρίες παροχής Συνο-δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Το εν λόγω τmicroήmicroααναπτύχθηκε βάσει ενός ολοκληρωmicroένου προγράmicromicroα-τος επαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού ειδικά σχεδια-σmicroένου ώστε να ανταποκρίνεται στα επιmicroέρους χαρα-κτηριστικά και να καλύπτει τις ανάγκες της οmicroάδας στό-χου

Μετά τη λήξη του προγράmicromicroατος οι ωφελούmicroενοι παρα-κολουθούνται ως προς τη βελτίωση των επαγγελmicroατικώντους ικανοτήτων την προσαρmicroογή τους στην αγοράεργασίας αλλά και τη γενικότερη κοινωνική τους ένταξηγια να διαπιστωθεί η επίτευξη τόσο των στόχων όσο καιτων προβλεπόmicroενων αποτελεσmicroάτων από την υλοποίη-ση του προγράmicromicroατος

Για την παρακολούθηση του προγράmicromicroατος εν γένειαλλά και την ανατροφοδότηση όλων των εmicroπλεκόmicroε-νων φορέων αναπτύχθηκε ένα γενικότερο σύστηmicroααξιολόγησης τα αποτελέσmicroατα του οποίου έδωσανστοιχεία χρήσιmicroα προς περαιτέρω διερεύνηση(∆ελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ 1432007)

20

Το Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης είναι υπεύθυνο γιατη συστηmicroατική συλλογή την καταγραφή και την επε-ξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικούπρογράmicromicroατος σύmicroφωνα microε το σύστηmicroα που εφαρmicroό-ζεται στο ΚΕΘΕΑ

Βασικές δράσεις του Τmicroήmicroατος είναι

bull Η συστηmicroατική παρακολούθηση των κλινικών πληροφο-ριών σχετικά microε την κίνηση των Mονάδων του προγράmicro-microατος και η έκδοση microηνιαίων και ετήσιων απολογισmicroών

bull Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδοmicroένων πουαφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόmicroων που απευθύ-νονται στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

bull Η εφαρmicroογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιοτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος

bull Η συmicromicroετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διε-ξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ

Το Τmicroήmicroα Έρευνας συνεργάζεται microε τον Τοmicroέα Έρευναςτου ΚΕΘΕΑ όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θερα-πευτικού προγράmicromicroατος

Οι ερευνητικές δράσεις του Τmicroήmicroατος διέπονται από τιςαρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται microεγνώmicroονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδοmicroένωνπροσωπικού χαρακτήρα Οι δραστηριότητές του είναιυποστηρικτικές και συmicroπληρωmicroατικές ως προς το βασι-κό έργο του θεραπευτικού προγράmicromicroατος και έχουνστόχο τη βελτίωση των παρεχόmicroενων υπηρεσιών

Το Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών είναι αρmicroόδιο γιατον έλεγχο και την ορθή τήρηση των εσωτερικών κανο-νισmicroών και εγκυκλίων του ΚΕΘΕΑ σε θέmicroατα οικονοmicroι-κών και διοίκησης

Bασικές εργασίες του τmicroήmicroατος είναι η σύνταξη τουετήσιου οικονοmicroικού προϋπολογισmicroού των λειτουργικώνκαι πάγιων δαπανών του θεραπευτικού προγράmicromicroατος ηορθολογική αξιοποίηση των οικονοmicroικών πόρων και ησύνταξη οικονοmicroικών απολογισmicroών

21

Tmicroήmicroα Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

08

Tmicroήmicroα ∆ιοίκησης καιOικονοmicroικών

09

Το προσωπικό του θεραπευτικού προγράmicromicroατος αποτε-λεί microια διεπιστηmicroονική οmicroάδα διαφόρων ειδικοτήτωναπό επαγγελmicroατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επι-στηmicroών καθώς και απόφοιτους αναγνωρισmicroένων θερα-πευτικών προγραmicromicroάτων που έχουν λάβει κατάλληληεκπαίδευση

Στο προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα συνεχούςεκπαίδευσης εντός και εκτός του οργανισmicroού ώστε ναεξασφαλίζεται η ανατροφοδότησή του και η ποιότητατων υπηρεσιών που παρέχονται

Στο σύνολο των υπηρεσιών του προγράmicromicroατος απα-σχολούνται 27 άτοmicroα Η πλειοψηφία του προσωπικούαπασχολείται στις Mονάδες του προγράmicromicroατος ωςθεραπευτικό προσωπικό ενώ στα Tmicroήmicroατα απασχολείταιπροσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επίσης στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα απασχολούνταικαι επιmicroορφωτές microερικής απασχόλησης αορίστου χρό-νου οι οποίοι εκπαιδεύουν τα θεραπευόmicroενα microέλη σεδιάφορα αντικείmicroενα αντίστοιχα microε τα σεmicroινάρια πουπραγmicroατοποιούνται στις επιmicroέρους Mονάδες

Tmicroήmicroατα Eκπαίδευσης Έρευνας Oικονοmicroικών 30

Γραmicromicroατειακή υποστήριξη 4

Mονάδες θεραπείας 66

Γράφηmicroα Κατανοmicroή προσωπικού προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ το 2006

22

Tο Προσωπικό του προγράmicromicroατος

10

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει αναπτύξειένα δίκτυο συνεργατών από οργανισmicroούς φορείς ιδρύ-microατα και ιδιώτες που υποστηρίζουν το έργο του σε διά-φορους τοmicroείς

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα εκπαίδευσης τα έτη 2001-2006

bull Γενική Γραmicromicroατεία Αθλητισmicroού

bull Γενική Γραmicromicroατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull Γραφεία ∆ευτεροβάθmicroιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα αντίστοιχα Λύκεια που υπάγονται σε αυτά

bull ∆ιεύθυνση Ολυmicroπιακών Αγώνων 2004

bull Εθνικό Κέντρο Επαγγελmicroατικού Προσανατολισmicroού (ΕΚΕΠ)

bull Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull ΝΕΤ

bull Νοmicroαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιmicroόρφωσης (ΝΕΛΕ)

bull Οργανισmicroός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναmicroικού (ΟΑΕ∆)

bull Οργανισmicroός Εκπαίδευσης και Επαγγελmicroατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

bull Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τοmicroέας ΣΕΠ)

bull ΣΕΛΕΤΕ

bull ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕ∆

bull Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευmicroάτων

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα υγείας τα έτη 2001-2006

bull Γενικό Κρατικό Νοσοκοmicroείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

bull Γενικό Νοσοκοmicroείο Νοσηmicroάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ

bull Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τmicroήmicroα Αγωγής Υγείας)

bull Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Νοσοκοmicroείου ∆ΑΦΝΙ

bull Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηmicroάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

bull Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

23

∆ίκτυο Συνεργατών

11

bull Νοσοκοmicroείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

bull Νοσοκοmicroείο Αφροδίσιων και ∆ερmicroατικών Νόσων ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΚΑΤ

bull Νοσοκοmicroείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

bull Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

bull Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοmicroείο Αττικής ΠΝΑ

bull Ψυχίατρος κ Κ Γκοτζαmicroάνης

∆ίκτυο συνεργατών για εκδηλώσεις και παρεmicroβάσεις τα έτη 2001-2006

bull ∆ήmicroος Αθηναίων

bull ∆ήmicroος Αρτέmicroιδος

bull ∆ήmicroος Μαρκοπούλου

bull ∆ήmicroος Νέας Μάκρης

bull ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής

bull Εθνική οmicroάδα ποδοσφαίρου 5x5

bull Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

bull Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

Στους παραπάνω οργανισmicroούςιδρύmicroατα φορείς δήmicroους καιιδιώτες εκφράζουmicroε τις θερmicroέςmicroας ευχαριστίες

24

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θέλει να ευχαρι-στήσει θερmicroά όλους τους ιδιώτες τις επιχειρήσεις τουςοργανισmicroούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο τουmicroε χορηγίες και δωρεές χρηmicroατικές ή εmicroπράγmicroατες

bull ANDREW BETSIS

bull BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΝΦΙΛΑΚΗΣ

bull BP HELLAS ΑΕ

bull CORNEL SYSTEM ΕΠΕ

bull COSMOS LAC - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΡΕΥΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

bull EADS DEFENSE amp SECURITY

bull ELMEC SPORT ABETE

bull GP BIANCO ΕΠΕ

bull INTERIOR OFFICE AE

bull KOSTAL HELLAS ΑΕΒΕ

bull NEW EDITIONS Κ ΒΑΝΤΕΝΑΑΡ - Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

bull NUTRIA ΑΕ - ΓΙΩΤΣΑΣ ∆ΗΜ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull S amp B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

bull SCHWARZKOPF amp RILKEN AEE

bull ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

bull ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ amp ΣΙΑ ΕΕ

bull ΓΑΛΑΝΗΣ Γ (Φωτογράφος)

bull ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

bull ∆ΑΒΙΛΑΣ ΣΠΟΡ - ΑΛ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

bull ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

bull ∆ΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ

bull ∆ΕΜΕΝΑΓΑ ΜΑΡΙΑ

bull ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - GLOBE ONE

bull ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

bull ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣraquo

bull ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

bull Α ΖΑΧΑΡΙ∆ΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

25

Xορηγοί - ∆ωρητές

12

bull ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ amp ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

bull Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

bull Ί∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

bull ΚΑΓΜΑΚΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ amp ΠAZAΪTH ΝΑΤΑΣΑ

bull ΚΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

bull ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΛΟΣ

bull ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

bull ΝΕΟΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

bull ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

bull ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

bull ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ 1003 FM ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

bull ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

bull ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

bull ΤΥΜΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

bull ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΕ

bull ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ

bull ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONΗSON AE

26

Σχολές που έδωσαν υποτροφίες σε microέλη του προγράmicro-microατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά τα έτη 2001-2006

bull MEDITERRANEAN COLLEGE

bull ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

bull ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ περιοχής Αττικής (Κηφισιάς Αργυρού-πολης Πειραιά Αmicroαρουσίου Γαλατσίου Μεταmicroόρφωσης)

bull ΕΕΣ CHEF DrsquoOUEVRES

bull ΕΕΣ ΑΝΤΕΝNΑ

bull ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

bull ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

bull ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

bull ΙΕΚ CARRIERA

bull ΙΕΚ ΑΚΜΗ

bull ΙΕΚ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

bull ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

bull ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

bull ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

bull ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

bull ΣΧΟΛΗ ART

bull ΣΧΟΛΗ FREEDOM

bull ΣΧΟΛΗ KORELplus

bull ΣΧΟΛΗ ΑΚΤΟ

bull ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΜOKUME

bull ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΛΙΑΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

bull Ω∆ΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

27

Ο Σύλλογος Οικογένειας Παρέmicroβαση συγκροτήθηκε το1991 Στο Σύλλογο συmicromicroετέχουν όσοι γονείς επιθυmicroούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο έργο τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι στόχοι του Συλλόγου Οικογένειας είναι

bull Η στήριξη και η ενίσχυση των θεραπευτικών προ-γραmicromicroάτων του ΚΕΘΕΑ

bull Η ενηmicroέρωση της κοινής γνώmicroης και παντός ενδιαφε-ρόmicroενου γύρω από το πρόβληmicroα των ναρκωτικών καιτους τρόπους αντιmicroετώπισής του

bull Η προβολή του έργου που επιτελεί το θεραπευτικόπρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιmicroετώπιση των κοι-νωνικών αιτιών του προβλήmicroατος της εξάρτησης καιτο αίτηmicroα της λήψης κατάλληλων microέτρων από τηνπολιτεία

Σηmicroαντικό έργο του Συλλόγου Οικογένειας αποτελεί ηδιοργάνωση ενηmicroερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγι-κών δραστηριοτήτων

Το 1992 ο Σύλλογος για πρώτη φορά διοργάνωσεσυναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού microε γνωστούς καλλι-τέχνες Από τότε η συναυλία έχει καθιερωθεί να γίνεταικάθε χρόνο και βρίσκει microεγάλη ανταπόκριση στο κοινό

28

Σύλλογος Oικογένειας

13

Στοιχεία επικοινωνίας

Σολωmicroού 27 106 81 ΑθήναΤηλ 210 3302426 Fax 210 3302147

29

14∆ραστηριότητες

KEΘEA ΠAPEMBAΣHΣτιγmicroιότυπα από παρεmicroβάσεις

εκδηλώσεις και δράσεις του προγράmicromicroατος

KEΘEA ΠAPEMBAΣH κατά την περίοδο

2001-2006

30

Παρ

εmicroβά

σει

ς

2001 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Ντράφι Πεντέλης

2004 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Καρκαντά Πεντέληςmicroε αφορmicroή την ΠαγκόσmicroιαΗmicroέρα Περιβάλλοντος στις 21Μαρτίου

2005 Αναδάσωση στον ευρύ-τερο χώρο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας στη Ραφήνα Στηναναδάσωση συmicromicroετείχε οΥπουργός Υγείας κ ΝικήταςΚακλαmicroάνης

2001 Παρέmicroβαση-διαmicroόρφωσηστο σιδηροδροmicroικό σταθmicroό τουΧιλιοmicroοδίου Κορινθίας και ενη-microέρωση για τις υπηρεσίες τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σεσυνεργασία microε το Κέντρο Πρό-ληψης ∆ιολκός

31

2004 Απελευθέρωση άγριωνπουλιών στο ∆άσος Κουβαράσε συνεργασία microε το ∆ήmicroοΜαρκοπούλου και το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψης ΆγριωνΖώων microε αφορmicroή την Παγκό-σmicroια Ηmicroέρα Περιβάλλοντος

2001 Εκδήλωση προς τιmicroήντων εθελοντών του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΚολέγιοΑθηνώνΤην έναρξη της εκδή-λωσης έκανε ο Πρόεδρος της∆ιακοmicromicroατικής Επιτροπής γιατα Ναρκωτικά κ ΜανώληςΣκουλάκης

2001 Χριστουγεννιάτικο δρώ-microενο στον πεζόδροmicroο τωνκεντρικών υπηρεσιών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σταΕξάρχεια όπου microέλη έκανανκατάβαση (rappel) από τηνταράτσα του κτιρίου

Eκδη

λώσ

εις

32

2003Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινό-τηταςΤην απονοmicroή έκανε ο Πρόε-δρος της Ν∆ κ Κώστας Καρα-microανλήςTo γήπεδο 5χ5 ήτανδωρεά της N∆

2004 ∆ιήmicroερο τουρνουά ποδο-σφαίρου 5x5 Στο τουρνουά τηναπονοmicroή επάθλων έκανε ο Υπουρ-γός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2003Εγκαίνια του νέου ξενώναστο Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-ξης δωρεά της κ Ελισάβετ Παπα-γιαννοπούλουΤην κορδέλα έκοψεο Πρόεδρος της Βουλής κΑπό-στολος Κακλαmicroάνης

2003 Εγκαίνια του κτιρίου τουΚέντρου Οικογενειακής Υπο-στήριξης και Συmicroβουλευτικήςστα Εξάρχεια

33

2003 Θεατρική παράστασηστο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ απόγονείς που συmicromicroετείχαν στοΚέντρο Οικογενειακής Υποστή-ριξης και Συmicroβουλευτικής

2005 Έκθεση ζωγραφικής καιφωτογραφίας στο ΙΜΕ ( Ίδρυ-microα Μείζονος Ελληνισmicroού)Ταεγκαίνια της έκθεσης έγιναναπό τον Υπουργό Υγείας κ ΝΚακλαmicroάνη και τον ΥφυπουργόΥγείας κ Γεώργιο Κωνσταντό-πουλο

2005 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Παρουσιάστηκανδηmicroοτικοί χοροί έργα ζωγραφικήςκαι έκθεση microουσικών παραδοσια-κών οργάνων

2006 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Έκθεση κρουστώνmicroουσικών οργάνων microάσκας κού-κλας ψηφιδωτού και παρουσίασηδηmicroοτικών χορών από την οmicroάδαχορούΤην εκδήλωση χαιρέτησε οΑντιπρόεδρος της ∆ιακοmicromicroατικήςΕπιτροπής κ Μ Σκουλάκης

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

34

Παγ

κόσ

microια

Hmicro

έρα

κατά

τω

ν N

αρκω

τικώ

ν

2006 Συmicromicroετοχή στο ldquo3ο Οδοι-πορικό στην Ελληνική Παράδο-σηrdquo που οργάνωσε ο όmicroιλοςΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς καιΝήσων στις 13 και 145 στοΚατράκειο Θέατρο Νίκαιας microεσυmicromicroετοχή της οmicroάδας παραδοσιακών χορών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2001 Ο Σύλλογος Οικογένειαςδιοργάνωσε συναυλία στο θέατροΛυκαβηττού Η συναυλία πραγmicroα-τοποιήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕταιρείας Συγγραφέων Ερmicroηνευ-τές ήταν οι Νένα Βενετσάνου∆ηmicroήτρης Μπάσης ΚώσταςΘωmicroαΐδηςΤάσος Χριστογιαννό-πουλος και Καλλιόπη Βέττα

2003 Παρέmicroβαση στην Πλα-τεία Οmicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςΕναλλακτικής Κοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας microε έργα των microελώνΠαράλληλη ενηmicroέρωση τουκοινού και διανοmicroή έντυπουυλικού microαζί microε καπέλα τσάντεςκαι microπλούζες microε το σήmicroα τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

35

2002 Πενθήmicroερη εκδήλωση στοΠνευmicroατικό Κέντρο του ∆ήmicroουΑθηναίων Έκθεση ζωγραφικήςκαι παρουσίαση της θεατρικήςπαράστασης laquoΟ Ιππότης microε τησκουριασmicroένη πανοπλίαraquo

2003 Πaρέmicroβαση στην Πλα-τεία Omicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςEναλλακτικής Kοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας Παράλληλη ενηmicroέρωσητου κοινού και διανοmicroή έντυ-που και διαφηmicroιστικού υλικού

2004 Σκυταλοδροmicroία στοκέντρο της Αθήνας microε τη συmicro-microετοχή Ολυmicroπιονικών και εθε-λοντικών οικολογικών κοινωνι-κών και αθλητικών οργανώσε-ων Η σκυταλοδροmicroία microε θέmicroαlaquoΠαρέmicroβαση στη συνήθειάσουraquo ξεκίνησε από την Πλα-τεία Εξαρχείων πέρασε microέσααπό το ιστορικό και εmicroπορικόκέντρο της Αθήνας και κατέλη-ξε πάλι στην Πλατεία Εξαρχεί-ων όπου είχαν στηθεί ενηmicroε-ρωτικά περίπτερα του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και των οργανώ-σεων που συmicromicroετείχαν

36

2005 Αγώνας καλαθοσφαίρισηςστο γήπεδο του ΠανελληνίουΣυmicromicroετείχαν επαγγελmicroατίεςκαλαθοσφαιριστές και προπονη-τές του αγώνα ήταν ο βουλευτήςτης Ν∆ κ Γιάννης Ιωαννίδης καιο προπονητής της Εθνικής οmicroά-δας κ Παναγιώτης ΓιαννάκηςΤαmicroετάλλια απένειmicroε ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ενώ οΥπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroά-νης έκανε το τζάmicroπολ του αγώνα

2006Τουρνουά ποδοσφαίρου5x5 στο γήπεδο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας microε συmicromicroετοχή τοπικώνποδοσφαιρικών οmicroάδων από γειτονικούς δήmicroους και της Εθνι-κής οmicroάδας ποδοσφαίρου 5x5 σεαγώνα επίδειξηςΤα αναmicroνηστικάτου αγώνα έδωσε ο Υπουργός Υγείας κΝΚακλαmicroάνης

2003 Tελετή αποφοίτησης τωνmicroελών του ΚΕΘΕΑ στο χώροτου Ιδρύmicroατος Μείζονος Ελλη-νισmicroού

2001 Tελετής αποφοίτησηςτων microελών του ΚΕΘΕΑ στοmicroουσείο Βορρέ στην Παλλήνη

οφοι

τήσε

ις

37

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης ∆ηmicroοκρατίας κ ΚωστήςΣτεφανόπουλος και η Υφυπουρ-γός Υγείας κ Ελπίδα Τσουρή

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης Ν∆ κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ ΝατάσαΠαζαΐτη-Καραmicroανλή και οι βουλευτές της Ν∆ κ ΜαριέτταΓιαννάκου-Κουτσίκου και κ Ν Κακλαmicroάνης

2002 Επισκέφθηκε την Κοινότητα ο Πρόεδρος τηςΝ∆ κ Κ Καραmicroανλής

2004 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ Ν Παζαΐτη-Καραmicroανλή και ο Υπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2006 Επίσκεψη της ΥπουργούΤουρισmicroού κΦάνης Πάλη-Πετραλιά στον ξενώνα τουΚέντρου Κοινωνικής Επανέντα-ξης για τη διάθεση εισιτηρίωνκοινωνικού τουρισmicroού

Eπισ

κέψ

εις

Πολ

ιτικ

ών

Προ

σώ

πω

ν

38

Έντυ

πα

2001 Βιβλίο του προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ microε τίτλοlaquoΠροσφερόmicroενες υπηρεσίεςκαι microεγέθη 1999-2000raquo

2006 Ενηmicroερωτικό έντυπο γιατις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Έντυπο για την κατα-σκευή τη συντήρηση και τονήχο των κρουστών microουσικώνοργάνων που κατασκευάζειοmicroάδα microελών της ΕναλλακτικήςΚοινότητας

2006 Kαρτ-ποστάλ από τηνοmicroάδα φωτογραφίας της Εναλ-λακτικής Κοινότητας microε θέmicroατο νερό οι οποίες διανέmicroονταισε πολυσύχναστα microέρη

39

Αθλητικές δραστηριότητεςτων microελών του KEΘEAΠAPEMBAΣH

Αθλ

ητικ

ές δ

ρασ

τηρι

ότητ

ες

2001Συmicromicroετοχή σε φιλανθρωπική δραστηριότητα βοη-θώντας στη συσκευασία δεmicroάτων ρούχων και τροφίmicroωνγια τον πληθυσmicroό του Αφγανιστάν

2001 Παρουσία στο 3ο Συνέδριο Νεολαίας ΠΑΣΟΚστο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο πάρκο Ιλισίων σεεκδήλωση της ΟΝΝΕ∆ στο κέντρο της Αθήνας καιστο φεστιβάλ της ∆ΑΠ στη Νοmicroική Σχολή microε ενη-microερώσεις από τα microέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας

2002 Μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας συmicromicroετείχανσε αγώνα στίβου στο γήπεδο Ν Σmicroύρνης όπου πήρανmicroέρος όλα τα θεραπευτικά προγράmicromicroατα του ΚΕΘΕΑΟι αγώνες πραγmicroατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τωνπαγκόσmicroιων αγώνων στίβου θεραπευτικών προγραmicro-microάτων

2003 Συmicromicroετοχή στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειαςγια τον πληθυσmicroό του Ιράκ σε συνεργασία microε τους Για-τρούς Χωρίς Σύνορα

2005 Συmicromicroετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοmicroάδα Νεολαίαςστο Γουδή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις7-12 ∆εκεmicroβρίου microε ενηmicroερωτικό υλικό και επιτόπιοεργαστήρι κατασκευής microουσικών παραδοσιακών οργά-νων

2005 Συmicromicroετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θερα-πευτικών κοινοτήτων στις 10-14 Μαΐου 2005 microε έργαζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών παραδοσιακώνοργάνων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2006 Συmicromicroετοχή microελών της Εναλλακτικής Κοινότηταςσε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάmicroεσα σε βουλευτές καιοδηγούς ΚΤΕΛ που διοργανώθηκε από το ∆ήmicroο ΝέαςΜάκρης στις 146

2006 Συmicromicroετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγ-microατοποίησε ο ∆ήmicroος Μαρκοπούλου στις 17-309 microεέκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών οργά-νων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2003-2005-2006 Συmicromicroετοχή στα Φεστιβάλ ΠολιτικώνΝεολαιών

Άλλες δραστηριότητες

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759e-mail infokethea-paremvasigrwebsite wwwkethea-paremvasigr

Συmicroβουλευτικό Κέντρο Βαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300751 (απευθείας γραmicromicroή για τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα ) Fax 210 3300759Ώρες λειτουργίαςΚαθηmicroερινά 0900 - 1700 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση∆ιασταύρωση Ραφήνας190 09 ΡΑΦΗΝΑΤηλ 22940 77180 22940 77800Fax 22940 77801

Κέντρο Κοινωνικής ΕπανένταξηςΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και ΣυmicroβουλευτικήςΘεmicroιστοκλέους 67106 83 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3304933 210 3304935Fax 210 3845029

Αριθmicroός Λογαριασmicroού ∆ωρεώνΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 116296028-11

Στοιχεία Eπικοινωνίας

41

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων)Σορβόλου 24 116 36 ΑθήναΤηλ 210 9241993-6Fax 210 9241986e-mail adminketheagrwebsite wwwketheagr

Ένα πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών

για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Page 2: "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

2

ΕκδότηςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Υπεύθυνος έκδοσηςΕλένη Αναγνώστου MSc Υπεύθυνη ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Κείmicroενα και Επεξεργασία στοιχείωνΤmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Ελένη Μπάρδη MSc ∆ηmicroήτρης Γεωργακόπουλος κοινωνιολόγος

Επιmicroέλεια κειmicroένων∆έσποινα Ζηλφίδου

Σχεδιασmicroός και Παραγωγή εντύπουKEΘEA ΣΧΗΜΑ amp ΧΡΩΜΑ

ISBN 978-960-86549-6-9

copy Copyright ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - 2007

Επιτρέπεται η χρησιmicroοποίηση στοιχείων από το παρόν έντυπο microε τηνπροϋπόθεση αναφοράς της πηγής τους

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Προλογικό σηmicroείωmicroα

1 Τι είναι το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 06

2 Συmicroβουλευτικό Κέντρο 08

Χαρακτηριστικά των ατόmicroων που προσέγγισαν το Συmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006 08

3 Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση 12

4 Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης 14

5 Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής 15

6 Άτοmicroα που δέχτηκαν υπηρεσίες τα έτη 2001-2006 16

7 Εκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών 17

8 Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης 21

9 Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών 21

10 Το Προσωπικό του προγράmicromicroατος 22

11 ∆ίκτυο Συνεργατών 23

12 Χορηγοί - ∆ωρητές 25

13 Σύλλογος Οικογένειας 28

14 ∆ραστηριότητες KEΘEA ΠAPAMBAΣH 29

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιεχόmicroενα

4

Προλογικό Σηmicroείωmicroα

Το έντυπο αυτό απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο πουενδιαφέρεται να microάθει για το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ καινα καταλάβει το θεραπευτικό πλαίσιο microέσα από το οποίοοδηγούνται τα εξαρτηmicroένα από ναρκωτικές ουσίες άτοmicroασε απεξάρτηση να γνωρίσει τις υπηρεσίες τον τρόπολειτουργίας τους σκοπούς τους στόχους καθώς επίσηςκαι την φιλοσοφία την οποία έχουmicroε

Επιδιώκει να απαντήσει σε πολλά ερωτήmicroατα που συχνάδεχόmicroαστε από ανθρώπους που πρώτη φορά microας προ-σεγγίζουν αλλά και ανθρώπους που βρίσκονται κοντάmicroας και θέλουν να microάθουν περισσότερα

Επιχειρεί να αναδείξει τα υποστηρικτικά δίκτυα απόάτοmicroα και φορείς που έχει από χρόνια δηmicroιουργήσει τοΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και που λειτουργούν συmicroπληρω-microατικά προκειmicroένου να αντιmicroετωπιστούν θέmicroατα υγείαςεκπαίδευσης εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικήςαποκατάστασης των ατόmicroων που απεξαρτήθηκαν

Επιθυmicroεί να ευχαριστήσει θερmicroά όσους συνέβαλαν καισυmicroβάλλουν στην υποστήριξη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗγια την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη τωνmicroελών του

Το έντυπο αναφέρεται στα έτη 2001-2006 και αποτελείσυνέχεια των δύο προηγούmicroενων εκδόσεων microε στοιχείατου προγράmicromicroατος

Ελένη ΑναγνώστουΥπεύθυνη ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το πρόγραmicromicroα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο ΚΕΘΕΑ(Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων) το οποίοιδρύθηκε το 1987 Το ΚΕΘΕΑ είναι Νοmicroικό ΠρόσωποΙδιωτικού ∆ικαίου microη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καιτελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας καιΚοινωνικής Αλληλεγγύης

Είναι θεραπευτικό πρόγραmicromicroα για χρήστες εξαρτη-σιογόνων ουσιών απευθύνεται σε άτοmicroα άνω των 20ετών και τις οικογένειές τους και στοχεύει στην απε-ξάρτηση στην εκπαίδευση και στην κοινωνική επανέ-νταξη των microελών του

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 microε την ίδρυση τηςΕναλλακτικής Κοινότητας Παρέmicroβαση και το 1992εξελίχθηκε σε ολοκληρωmicroένο πολυφασικό θεραπευ-τικό πρόγραmicromicroα

Γενικές αρχές του θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι υπηρεσίες του προγράmicromicroατος παρέχονται δωρεάν και οκάθε χρήστης έχει ίσες ευκαιρίες να προσεγγίσει τη θερα-πεία ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονοmicroική τουκατάσταση ή όποιες άλλες προσωπικές παραmicroέτρους

Η προσέλευση στο πρόγραmicromicroα είναι εθελοντικήγιατί είναιαπαραίτητη η απόφαση του χρήστη να καταβάλει τηνπροσπάθεια που χρειάζεται ώστε να αλλάξει τρόπο ζωής

Το πρόγραmicromicroα δεν χορηγεί φαρmicroακευτικές ή υποκατά-στατες ουσίες για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Θεραπευτικές microέθοδοι

Το θεωρητικό microοντέλο βασίζεται στην αρχή της αυτο-βοήθειας και στην κοινότητα ως microέθοδο

Στην αυτοβοήθεια γιατί κάθε microέλος της κοινότητας

Tι είναι το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα KEΘEA ΠAPEMBAΣH

6

01

bull Συmicroβουλευτικό Kέντρο

bull Εναλλακτική Kοινότητα Παρέmicroβαση

bull Kέντρο Kοινωνικής Eπανένταξης

bull Kέντρο Oικογενειακής Yποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

bull Eκπαίδευσης

bull Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

bull ∆ιοίκησης και Oικονοmicroικών

MONA∆EΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠPOΓPAMMA KEΘEA ΠAPEMBAΣH

Φιλοσοφία του προγράmicromicroατος

laquoΑποφάσισα να έρθω στηνΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατί όσο καιρόείmicroαι στο πρόγραmicromicroα βρέθηκανπολλοί άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα microου και microrsquo έmicroαθαν από την αρχή νααγαπάω να σέβοmicroαι να ελπίζωνα κατακτάω τα όνειρά microου

Είναι τώρα η δικιά microου η ώρανα δώσω στους ανθρώπους ότιέχω πάρει ολοκληρώνονταςτον κύκλο microου που είναι οκύκλος της ζωής Γιατί η ζωήείναι microια αλυσίδα που ο κάθεκρίκος τροφοδοτεί τον άλλο

Είmicroαι στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατίδέχτηκα επιτέλους ότι είναι καιδικιά microου ευθύνη τούτος οκόσmicroος που παραπαίει αυτό τοδάσος που καίγεται αυτή ηπλατεία που καταστρέφεταιαυτό το παιδί που δεν ελπίζεικαι δεν πιστεύει σε τίποταhellip

Είmicroαι εδώ γιατί έmicroαθα ότι ηευθύνη απέναντι στον εαυτόmicroου είναι δικαίωmicroα και η ευθύ-νη απέναντι στους άλλους είναιυποχρέωση και το ένα συmicroπλη-ρώνει το άλλο

Είmicroαι εδώ γιατί πιστεύω πωςότι κι αν microπορείς να κάνειςότι και αν microπορείς να ονειρευτείςπρέπει να αρχίσεις τώραraquo

Aπόσπασmicroα από τη φιλοσοφίατου προγράmicromicroατος όπωςεκφράστηκε από τα πρώταmicroέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας και παραmicroένει ηίδια έως σήmicroερα

καταβάλλει την απαραίτητη προσπάθεια microε τη στήριξητων άλλων να αντιmicroετωπίσει τα προβλήmicroατά του και ναβγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται

Στην κοινότητα γιατί συmicroβιώνουν άνθρωποι microε κοινάπροβλήmicroατα και κοινούς στόχους

Η θεραπεία που παρέχεται περιλαmicroβάνει οmicroαδική καιατοmicroική συmicroβουλευτική αντιπαραθετικές οmicroάδες ασκή-σεις προσωπικής ανάπτυξης βιωmicroατικά σεmicroινάρια καιοικογενειακή θεραπεία

Η πορεία στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

Η πορεία στο πρόγραmicromicroα για το εξαρτηmicroένο άτοmicroο

bull Συmicroβουλευτικό Κέντρο

Το Κέντρο στοχεύει στην ενηmicroέρωση του εξαρτηmicroένουατόmicroου στην κινητοποίησή του για θεραπεία καθώς καιστην προετοιmicroασία του για ένταξη στην ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

bull Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση

Είναι Κοινότητα διαmicroονής όπου συντελείται η ψυχική καισωmicroατική απεξάρτηση

Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται βοηθάειτο θεραπευόmicroενο άτοmicroο να γνωρίσει τον εαυτό του καινα αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες microέσα σrsquoένα ασφαλές περιβάλλον

bull Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Στην Κοινωνική Επανένταξη το άτοmicroο εντάσσεται στηνκοινωνία διαmicroορφώνοντας έναν νέο τρόπο ζωής microακριάαπό εξαρτήσεις και ναρκωτικά Στόχος του ΚέντρουΚοινωνικής Επανένταξης είναι η υποστήριξη του ατόmicroουγια οmicroαλή και microε ίσους όρους ένταξη στην κοινωνία καιη πρόληψη της υποτροπής του

Γονείς και συγγενείς στο πρόγραmicromicroα

Η παράλληλη συmicromicroετοχή της οικογένειας διαδραmicroατίζεισηmicroαντικό ρόλο στην κινητοποίηση για θεραπεία τουεξαρτηmicroένου στην διαδικασία της απεξάρτησης καιστην πρόληψη της υποτροπής του Για το λόγο αυτόπαράλληλα microε τις Μονάδες που παρέχουν υπηρεσίεςστο εξαρτηmicroένο άτοmicroο λειτουργεί και το Κέντρο Οικο-γενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής που απευ-θύνεται στο οικογενειακό περιβάλλον

7

H πρώτη προσέγγιση του εξαρτηmicroένου ατόmicroου microε τοθεραπευτικό πρόγραmicromicroα γίνεται στο ΣυmicroβουλευτικόΚέντρο Η προσέλευση των ατόmicroων είναι εθελοντική Οκάθε ενδιαφερόmicroενος microπορεί να επικοινωνήσει τηλεφω-νικά microε το προσωπικό του Κέντρου και να οριστεί ατο-microικό ραντεβού σε σύντοmicroο χρονικό διάστηmicroα Μετά τηνπρώτη συνάντηση το άτοmicroο εντάσσεται στις οmicroάδεςτου Κέντρου

Κατά τη διάρκεια παραmicroονής των εξαρτηmicroένων ατόmicroωνστo Συmicroβουλευτικό Κέvτρo παρέχεται ασφαλές περι-βάλλον όπου δεν επιτρέπεται η χρήση ουσιών Οι συmicro-microετέχοντες ενηmicroερώνονται για τη λειτουργία του προ-γράmicromicroατος και ενισχύεται το αίτηmicroά τους για θεραπείαΑναδεικνύονται οι επιπτώσεις που επιφέρει η χρήσηστη ζωή τους και παρέχεται συναισθηmicroατική στήριξηπρoκειmicroέvoυ vα ελαττώσoυv ή να διακόψουν τη χρήσηoυσιώv και vα microάθoυv άλλους τρόπους αντιmicroετώπισηςτων πρoβληmicroάτωv τoυς Εκτός από τις θεραπευτικέςδιαδικασίες οι συmicromicroετέχοντες microπορούν να περάσουνδηmicroιουργικά το χρόvo τoυς microε δραστηριότητες πουπραγmicroατοποιούνται microέσα και έξω από το Κέντρο

Παράλληλα όλοι οι προσερχόmicroενοι παραπέmicroπονται γιαιατρικές εξετάσεις ώστε να διαγνωστούν και να αντιmicroε-τωπιστούν προβλήmicroατα υγείας που ενδεχοmicroένως αντι-microετωπίζουν

Από το Συmicroβουλευτικό Κέντρο τα άτοmicroα παραπέmicroπο-νται στην επόmicroενη φάση που είναι η Εναλλακτική Κοι-νότητα

Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroινά-ρια σε γονείς και συγγενείς microε στόχο την ενηmicroέρωση γιατη λειτουργία του πλαισίου και τη συmicroβουλευτική ώστενα ενταχθούν στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής

Χαρακτηριστικά των ατόmicroων που προσέγγισαν τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συλλέχθηκαν microε τοερωτηmicroατολόγιο του laquo∆είκτη Εκτίmicroησης Προβληmicroά-των και Αναγκών Θεραπείαςraquo το οποίο είναι βασι-σmicroένο στο ερωτηmicroατολόγιο laquo∆είκτης Αίτησης Θερα-πευτικής Βοήθειαςraquo (Treatment Demand Indicator)που έχει σχεδιαστεί από την οmicroάδα Pombidou τουΣυmicroβουλίου της Ευρώπης και προτείνεται από τοΕυρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις

8

Συmicroβουλευτικό Kέντρο

Οι στόχοι του Συmicroβουλευ-τικού Κέντρου είναι

bull Η αξιολόγηση της κατάστα-σης του ατόmicroου για το θερα-πευτικό του σχεδιασmicroό στοπρόγραmicromicroα ή την παραποmicroπήτου εάν υπάρχει ανάγκη γιαάλλου τύπου υπηρεσία

bull Η ενηmicroέρωση για τον τρόπολειτουργίας του προγράmicromicroατος

bull Η κινητοποίηση και η προε-τοιmicroασία του ατόmicroου για ένταξήτου στην Κοινότητα

bull Η microείωση της χρήσης

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroά-των σωmicroατικής υγείας

02

Εξαρτήσεις (EMCDDA)

Το ερωτηmicroατολόγιο είναι δοmicroηmicroένο και συmicroπληρώνεταιαπό το προσωπικό κατά τη διάρκεια ατοmicroικής συνέ-ντευξης microε τα άτοmicroα που προσέρχονται στο Συmicroβου-λευτικό Κέντρο Η συmicroπλήρωσή του είναι προαιρετικήκαι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απόρρητα καιεmicroπιστευτικά

Tα παρακάτω στοιχεία αφορούν 332 άτοmicroα (αποmicroονώ-θηκαν οι διπλές εγγραφές) που ήρθαν σε επαφή microε τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006 Παρατίθενταισυνοπτικά τα στοιχεία επαφής τα κοινωνικό-δηmicroογρα-φικά χαρακτηριστικά και η χρήση ουσιών Η εξέτασηαυτών των χαρακτηριστικών έχει στόχο να εντοπίσει ταβασικά χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσmicroού να microελε-τήσει τις ανάγκες του να εντοπίσει τα προβλήmicroατα πουσυνδέονται microε τη χρήση και να συmicroβάλλει στη βελτίωσητων παρεχοmicroένων υπηρεσιών

Στοιχεία επαφής microε το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

9

Τύπος επαφής Πρώτη φορά επαφή microε το πρόγραmicromicroα 227 (688)

Προηγούmicroενη θεραπεία σε κάποιο κέντρο 212 (642)

Πηγή παραποmicroπής

bull Προσωπική απόφαση 125 (381)

bull Οικογένεια 66 (201)

bull Φιλικό περιβάλλον 50 (152)

bull Άλλο θεραπευτικό κέντρο 50 (152)

bull Νοσοκοmicroείο γενικός γιατρόςκοινωνική υπηρεσία 13 (4)

bull Άλλο (ΜΜΕ γραmicromicroή SOS κά) 24 (73)

Ν=332

Κοινωνικό-δηmicroογραφικά στοιχεία

10

Ν=332

Φύλο

bull Άνδρες 287 (864)

bull Γυναίκες 45 (136)

ΜΟ ηλικίας 276 (plusmn48)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

bull ∆ηmicroοτικό ή λίγες τάξεις γυmicroνασίου 63 (192)

bull Απόφοιτοι γυmicroνασίου ή λίγες τάξεις λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι ΙΕΚ 18 (55)

bull Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 12 (36)

bull Απόφοιτοι τεχνικής σχολής επιπέδου δευτεροβάθmicroιας εκπαίδευσης 7 (21)

ΜΟ ηλικίας διακοπής σχολείου 158 (plusmn189)

Εργασιακή κατάσταση

bull Άνεργοςη 288 (868)

bull Σταθερή απασχόληση 28 (84)

bull Περιστασιακή εργασία 11 (33)

bull Άλλο (σπουδαστήςφοιτητήςοικονοmicroικά microη ενεργός) 5 (15)

Οικογενειακή κατάσταση

bull Άγαmicroοςη 303 (913)

bull Έγγαmicroοςη 17 (51)

bull ∆ιαζευγmicroένοςη 12 (36)

Παρούσα συνθήκη διαβίωσης

bull Με γονική οικογένεια 245 (74)

bull Μόνοςη 29 (88)

bull Με σύζυγοσύντροφο 20 (6)

bull Με φίλους 4 (12)

bull Άλλο (microε συγγενείς άστεγοι κά) 33 (10)

Γονείς χωρισmicroένοι 71 (272)

Σηmicroείωση Το άθροισmicroα τωναπόλυτων συχνοτήτων σε ορι-σmicroένες από τις αναφερόmicroενεςmicroεταβλητές δεν ταυτίζεται microετο σύνολο των ατόmicroων πουπροσήλθαν (Ν=332) καθώςορισmicroένες ερωτήσεις στο ερω-τηmicroατολόγιο δεν απαντήθηκαν

11

Χρήση ουσιών

Ν=332

Κύρια ουσία κατάχρησης Ηρωίνη 320 (967)

Τρόπος χρήσης κύριας ουσίας

bull Ενδοφλέβια χρήση 128 (387)

bull Μη ενδοφλέβια 203 (613)

Συχνότητα χρήσης τον τελευταίο microήνα

bull Καθηmicroερινά 193 (585)

bull 2-6 φορέςεβδοmicroάδα 70 (212)

bull 0-1 φοράεβδοmicroάδα 29 (88)

bull Καθόλου χρήση 38 (115)

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 188 (plusmn35)

Μέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας (έτη) 7 (plusmn39)

Ουσία έναρξης χρήσης

bull Κάνναβη 256 (795)

bull Κατασταλτικά 22 (68)

bull Οπιούχα 18 (56)

bull Εισπνεόmicroενα 16 (5)

bull ∆ιεγερτικά 7 (22)

bull Παραισθησιογόνα 3 (09)

Μέση ηλικία έναρξης χρήσης 153 (plusmn22)

Μέση ηλικία πρώτης ενέσιmicroης χρήσης 21 (plusmn408)

Κοινή χρήση σύριγγας σε όλη τη ζωή (έστω και microια φορά)

bull Ναι 128 (393)

bull Όχι 139 (426)

bull Μη ενέσιmicroη χρήση 59 (181)

Μόλυνση από ηπατίτιδα C 90 (274)

Στην Κοινότητα παραπέmicroπονται τα εξαρτηmicroένα άτοmicroαmicroετά τη σύντοmicroη προετοιmicroασία τους στο Συmicroβουλευ-τικό Κέντρο Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβασηείναι κοινότητα διαmicroovής και αποτελεί microία από τιςφάσεις θεραπείας του προγράmicromicroατος Η παραmicroονήτου ατόmicroου είναι εθελοντική και διαρκεί το ανώτερο12 microήνες

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτηmicroέναάτοmicroα σύmicroπτωmicroα βαθύτερων προβληmicroάτων η θεραπευ-τική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση τωναιτών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπουζωής και συmicroπεριφοράς των εξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί microοντέλο κοινωνικήςmicroάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια συναισθηmicroατικήστήριξη και βοήθεια ώστε το άτοmicroο να αλλάξει στάσηκαι συmicroπεριφορά να επαναπροσδιορίσει τις αξίες τουκαι να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες

Η ενεργή συmicromicroετοχή των εξαρτηmicroένων στη διαδικασίατης απεξάρτησης είναι σηmicroαντική προϋπόθεση Για ναεπιτευχτεί η ενεργής συmicromicroετοχή είναι απαραίτητη ηεθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητααλλά και το δικαίωmicroα των ατόmicroων για διακοπή της θερα-πείας οποιαδήποτε στιγmicroή

Τα θεραπευόmicroενα microέλη microετέχουν τακτικά σε οmicroαδικέςθεραπευτικές διαδικασίες και ατοmicroικές υποστηρικτικέςσυναντήσεις ενώ λαmicroβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οιιδιαιτερότητές τους για την εξατοmicroίκευση της θεραπεί-ας τους

Παράλληλα microε την είσοδό τους στην Κοινότητα εντάσ-σονται σε οmicroάδες δουλειάς Το έργο των οmicroάδων δου-λειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότηταςενώ ταυτόχρονα microέσα από αυτές τα άτοmicroα microαθαίνουννα οργανώνονται να συνδιαλέγονται να αναλαmicroβάνουνσταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες να αποκτούν γνώ-σεις και δεξιότητες

Σηmicroαντικό microέρος του ηmicroερήσιου προγράmicromicroατος κατα-λαmicroβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες Τα θεραπευό-microενα microέλη microετέχουν συστηmicroατικά σε επιmicroορφωτικάσεmicroινάρια τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επαγγελmicroα-τίες επιmicroορφωτές

Επίσης ενισχύονται microέσω συmicroβουλευτικής να επανα-συνδεθούν microε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε ναολοκληρώσουν το σχολείο ή να πάρουν κάποια εκπαί-δευση σε αντικείmicroενο που τους ενδιαφέρει

Οι στόχοι στην ΕναλλακτικήΚοινότητα είναι

bull Η σωmicroατική και ψυχική απεξάρτηση

bull Η προσωπική ανάπτυξη microεόρια η προσωπική ευθύνη καιη συναισθηmicroατική ωριmicroότητα

bull Η αναζήτηση των αιτιών τηςχρήσης η αλλαγή της συmicroπεριφοράς και η υιοθέτησηνέου τρόπου ζωής microε αξιακόπεριεχόmicroενο

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroάτων υγείας

bull Η διευθέτηση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων

bull Ο επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες

12

Eναλλακτική KοινότηταΠαρέmicroβαση

03

Στην Κοινότητα λειτουργεί επαγγελmicroατικό εργαστήρικατασκευής παραδοσιακών microουσικών οργάνων Εκείόσα θεραπευόmicroενα microέλη ενδιαφέρονται εκπαιδεύονταιστην επαγγελmicroατική παραγωγή οργάνων όπως ο νταϊρές(bendir) το νταούλι το περιστρεφόmicroενο χειροτύmicroπανοο βροχοποιός (rainstick) κά

Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας υπάρχει γήπεδοποδοσφαίρου 5x5 για την άθληση των microελών ενώ σεαυτό πραγmicroατοποιούνται τουρνουά ποδοσφαίρου ήφιλικοί αγώνες ανάmicroεσα σε microέλη της Κοινότητας καιάλλες οmicroάδες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κοινότητας είναι ότιπαράλληλα microε το θεραπευτικό της έργο προσπαθεί νακινήσει στα θεραπευόmicroενα microέλη το ενδιαφέρον για προ-βλήmicroατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και νατα ενθαρρύνει ώστε να δραστηριοποιηθούν microέσα απότην οργάνωση οικολογικών κοινωνικών και πολιτιστικώνπαρεmicroβάσεων Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενερ-γοποίηση των ατόmicroων για ουσιαστική συmicromicroετοχή στακοινά η αλληλεπίδραση των microελών του προγράmicromicroατοςmicroε το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη συνεργατι-κών σχέσεων microε πολίτες δήmicroους συλλόγους και φορείς

Για να αποδοθεί ο έντονος κοινωνικός προσανατολι-σmicroός της Παρέmicroβασης και η διαφορετική πρόταση ζωήςπου αυτή αντιπροσωπεύει στη θεραπευτική Κοινότητατου προγράmicromicroατος έχει δοθεί η ονοmicroασία ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

Από την έναρξη λειτουργίας της Κοινότητας microέχρισήmicroερα έχουν πραγmicroατοποιηθεί πάνω από 60 παρεmicroβά-σεις (δενδροφυτεύσεις καθαρισmicroοί παραλιών απελευ-θερώσεις άγριων ζώων και πουλιών συναυλίες παρεmicro-βάσεις σε σταθmicroούς προσφύγων και σε υποβαθmicroισmicroέ-νες περιοχές της Αθήνας κά)

13

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην ΕναλλακτικήΚοινότητα τα άτοmicroα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνι-κής Επανένταξης Πρόκειται για την τελευταία φάση τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος η οποία διαρκεί περίπου12 microήνες και στοχεύει στην οmicroαλή κοινωνική ένταξη τωνατόmicroων

Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσmicroατα τηςθεραπείας Τα άτοmicroα υποστηρίζονται microέσα από τησυστηmicroατική συmicromicroετοχή τους σε θεραπευτικές οmicroάδεςκαι ατοmicroικές συναντήσεις σε εξωτερική βάση

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώναόπου διαmicroένουν τα θεραπευόmicroενα microέλη κατά την πρώτηπερίοδο ένταξής τους στην κοινωνία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελmicroατική κατάρτισηκαι στην επαγγελmicroατική αποκατάσταση των microελών Τοδίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί microε οργανι-σmicroούς εκπαίδευσης παρέχει υποτροφίες ώστε τα microέληνα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουντυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξα-σφάλιση εργασίας

Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γρα-φείο εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικής υποστήρι-ξης ως προς τον επαγγελmicroατικό προσανατολισmicroό τωνmicroελών και τον τρόπο εύρεσης εργασίας Αυτό επιτυγχά-νεται microέσα από ατοmicroικές συναντήσεις που έχουν στόχοτην αξιοποίηση της επαγγελmicroατικής και εκπαιδευτικήςτους εmicroπειρίας Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγρα-φή βιογραφικού και στις τεχνικές συνέντευξης Πηγέςαγγελιών για περισσότερες επαγγελmicroατικές επιλογέςείναι το διαδίκτυο ο ΟΑΕ∆ και το δίκτυο εργοδοτώνκαι επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραmicro-microα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανέ-νταξης τα άτοmicroα περνούν στη φάση του follow up(ολοκληρωσάντων) η οποία διαρκεί περίπου έναχρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησήτους και την πρόληψη της υποτροπής Σε αυτό το διά-στηmicroα τα άτοmicroα microετέχουν σε οmicroαδικές συναντήσειςανά τρίmicroηνο και στη συνέχεια αν πληρούν τα κριτήριααποφοιτούν

14

Οι στόχοι στο Κέντρο Κοι-νωνικής Επανένταξης είναι

bull Η στήριξη του ατόmicroου για vααναλάβει πλήρως την ευθύνητου εαυτού του

bull Η υποστήριξη του ατόmicroου γιατην ένταξή του στην αγοράεργασίας

bull Η ενίσχυση του ατόmicroου αναφορικά microε τον επαγγελmicroατικότου προσανατολισmicroό και τηνεπαγγελmicroατική του κατάρτιση

bull Η ενεργοποίηση των κοινωνι-κών δικτύων για την υποστήριξητου ατόmicroου κοινωνικά καιεπαγγελmicroατικά

bull Ο επαναπροσδιορισmicroός τωνσχέσεων φιλικών ερωτικώνοικογενειακών microέσα από τηδιαφορετική στάση ζωής πουακολουθεί σήmicroερα

bull Η αντιmicroετώπιση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων και προβληmicroάτων υγείας

bull Η πρόληψη της υποτροπής

Kέντρο KοινωνικήςEπανένταξης

04

Στο πλαίσιο του προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗπαράλληλα microε τις θεραπευτικές διαδικασίες που απευ-θύνονται στα εξαρτηmicroένα άτοmicroα λειτoυργεί και ΚέντροΟικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής τοοποίο απευθύνεται στους γονείς και συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευ-τικής υποστηρίζει τα microέλη της οικογένειας ώστε να είναισε θέση να βοηθήσουν το εξαρτηmicroένο άτοmicroο στηνπροσπάθεια που καταβάλλει για απεξάρτηση και κοινω-νική επανένταξη

Στο πλαίσιο του Kέντρου παρέχονται υπηρεσίες συστη-microατικής συmicroβουλευτικής και υποστήριξης σε γονείςαδέλφια συντρόφους και λοιπούς συγγενείς είτε τοεξαρτηmicroένο άτοmicroο βρίσκεται στο πρόγραmicromicroα για θερα-πεία είτε όχι

Εκτός από το θεραπευτικό προσωπικό υπάρχουν καιγονείς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησητου Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και στησυνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν συmicroβου-λευτική στους προσερχόmicroενους γονείς Η εργασίατους είναι εθελοντική και εποπτεύεται από το θερα-πευτικό προσωπικό Ο στόχος είναι να λειτουργήσουνως πρότυπα που έχουν βιώσει το πρόβληmicroα και microέσααπό την προσωπική τους εmicroπειρία να στηρίξουν τουςυπόλοιπους γονείς και να τους βοηθήσουν να βρουνδιέξοδο στο πρόβληmicroά τους

15

Kέντρο OικογενειακήςYποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

05

Οι στόχοι στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής είναι

bull Η ενηmicroέρωση της οικογένειαςσχετικά microε τη χρήση ουσιών καιτις συνέπειές της καθώς και γιατον τρόπο θεραπευτικής παρέmicro-βασης

bull Η συναισθηmicroατική στήριξη καιενίσχυση των ατόmicroων που έχουνάmicroεση σχέση microε τοντηνχρήστηστρια

bull Η κατανόηση του καθοριστικούρόλου που διαδραmicroατίζει ηοικογένεια στην θετική έκβασητης θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής

bull Η ενίσχυση της αλλαγής στάσης απέναντι στονστην χρήστηστρια αλλά και σε προβλήmicroατα που αφορούν συνολικά την οικογένεια

bull Η εξοmicroάλυνση των δυσλειτουρ-γιών στο οικογενειακό περιβάλλον

bull Η ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτωνπροκειmicroένου να βρεθούν νέοιτρόποι αντιmicroετώπισης κρίσιmicroωνκαταστάσεων της ζωής

Τo πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παρακολουθείκαι καταγράφει την κίνηση των microονάδων του microε βάση τοσύστηmicroα που εφαρmicroόζεται στο ΚΕΘΕΑ Η συνεχήςπαρακολούθηση των στοιχείων η αξιολόγηση και ηαξιοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα της βελτίωσηςτων παρεχόmicroενων υπηρεσιών του προγράmicromicroατος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθmicroό των ατό-microων που δέχτηκαν υπηρεσίες στις microονάδες του προ-γράmicromicroατος ανά έτος

Υπηρεσίες Συmicroβουλευτικής 508 390 372 333 351 379

Υπηρεσίες Θεραπείας 115 120 106 147 160 178

Υπηρεσίες Επανένταξης 67 69 60 78 71 70

Υπηρεσίες Οικογενειακής Συmicroβουλευτικής 522 527 472 439 361 318

2001 2002 2003 2004 2005 2006

16

Άτοmicroα που δέχτηκανυπηρεσίες τα έτη 2001-2006

06

Η εκπαίδευση είναι microέρος της θεραπευτικής διαδικα-σίας γιατί βοηθά στη microόρφωση του ατόmicroου στην ανά-πτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια γιατην κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελmicroατικήτου αποκατάσταση

Η έναρξη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι συνυ-φασmicroένη για αρκετά από τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα microε τηνπρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικήςεκπαίδευσης ή microε τη διακοπή του λυκείου ή microε την microηολοκλήρωση κάποιου τύπου επαγγελmicroατικής εκπαίδευσηςτην οποία είχαν κατά το παρελθόν ξεκινήσει Οι συνέπει-ες από την πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης είναι ιδιαί-τερα εmicroφανείς στη φάση κατά την οποία τα άτοmicroα επιχειρούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο Ηmicroεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και ηέλλειψη επαρκών και πιστοποιηmicroένων γνώσεων είναιπαράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχό-λησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτι-κή πορεία Γιrsquo αυτό οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαί-δευσης οι οποίες microέσω της επανασύνδεσης microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία συντελούν στην επαγγελmicroατικήκατάρτιση και στην απόκτηση διπλωmicroάτων οφείλουν ναείναι αναπόσπαστο microέρος της θεραπευτικής διαδικασίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόmicroενο microέλος σε όλητη διάρκεια της παραmicroονής του στο θεραπευτικό πλαί-σιο το εκπαιδευτικό πρόγραmicromicroα διαmicroορφώνεται ανάλο-γα microε τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται τοκάθε microέλος

Οργανώνονται εκπαιδευτικά σεmicroινάρια σε διαφορετικάαντικείmicroενα τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επιmicroορ-φωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων Κάθε θεραπευόmicroενοmicroέλος επιλέγει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πουτον ενδιαφέρουν Επίσης πραγmicroατοποιούνται οmicroιλίεςαπό ειδικούς επιστήmicroονες για θέmicroατα που αφορούν τηνυγεία και τα νοmicroικά προβλήmicroατα που αντιmicroετωπίζουναρκετά microέλη

bull Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroι-νάρια εικαστικών αθλητικές δραστηριότητες και σεmicroινά-ρια ιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδό-microενα νοσήmicroατα και λοιmicroώδη νοσήmicroατα)

bull Στην Εναλλακτική Κοινότητα πραγmicroατοποιούνται επι-

17

Eκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών

07

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητεςέχουν στόχο την επιmicroόρφωσητων ατόmicroων τη γενική καλλιέργεια τον εmicroπλουτισmicroότων γνώσεων την ανάπτυξηπροσωπικών ενδιαφερόντωντην προσωπική ανάπτυξη τηνενίσχυση της πρωτοβουλίαςτην επανασύνδεση microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία τηναπόκτηση των απαραίτητωνδεξιοτήτων microε απώτερο στόχοτην οmicroαλή κοινωνική επανένταξη

microορφωτικά σεmicroινάρια λογοτεχνίας ηλεκτρονικών υπο-λογιστών φωτογραφίας εικαστικών αγγλικών και microαθή-microατα δηmicroοτικών χορών

Επίσης υλοποιούνται προγράmicromicroατα αθλητισmicroού microε ιδιαί-τερη έmicroφαση στο ποδόσφαιρο (5x5)

Ανά τακτά διαστήmicroατα οργανώνονται και σεmicroινάριαιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδόmicroενανοσήmicroατα λοιmicroώδη νοσήmicroατα στοmicroατική υγιεινή)

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι κατα-σκευής κρουστών και έγχορδων microουσικών οργάνων

bull Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicro-βουλευτικής για τους γονείς και τους συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων πραγmicroατοποιούνται σεmicroινάριαοικοτεχνίας ψηφιδωτού και microαθήmicroατα παραδοσιακώνχορών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκτός της εκπαί-δευσης που παρέχει στα microέλη του προγράmicromicroατοςσυνεργάζεται microε εκπαιδευτικούς οργανισmicroούς ιδιωτι-κούς και δηmicroόσιους που προσφέρουν σε θεραπευόmicroε-να microέλη κάθε χρόνο -δωρεάν ή microε έκπτωση- ορισmicroένεςθέσεις φοίτησης σε αντικείmicroενα εκπαίδευσης της επιλο-γής τους ώστε να αποκτήσουν επαγγελmicroατική κατάρτι-ση να συmicroπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιή-σουν δηmicroιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόmicroενα microέληνα λάβουν microέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτόςτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος microέσω της χορήγησηςυποτροφιών αποτελεί έναν σηmicroαντικό παράγοντα γιατην οmicroαλή ενσωmicroάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλάκαι για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες δύναται νασυmicroβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωήςτους

Εκτός από τη βελτίωση των τυπικών προσόντων ηεκπαίδευση και η επαγγελmicroατική κατάρτιση συmicroβάλλουναποφασιστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης τουατόmicroου ώστε να διεκδικήσει αποτελεσmicroατικά καλύτερηθέση εργασίας είτε αυτή σχετίζεται microε το αντικείmicroενοτης υποτροφίας είτε όχι

18

Επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός

Οι υποτροφίες δίνονται microέσα από οργανωmicroένο πλαίσιοεπαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού που παρέχεται σε όσαmicroέλη βρίσκονται στην Eναλλακτική Kοινότητα και στην Kοι-νωνική EπανένταξηMέσω του επαγγελmicroατικού προσανατο-λισmicroού διαπιστώνονται οι δεξιότητες των ατόmicroων ώστε νατους δωθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική κατεύθυνση

Επίσης δίνεται βάρος στη συmicroβουλευτική και στην ενί-σχυση των microελών να συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευ-ση ή να ολοκληρώσουν βαθmicroίδες εκπαίδευσης πουείχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τον αριθmicroό των ατόmicroων πουπήραν υποτροφία καθώς και τον αριθmicroό των ατόmicroων πουσυνέχισαν τη σχολική τους εκπαίδευση το 2006

Σχολική εκπαίδευση 2006 Άτοmicroα

Υποτροφίες 2006 Άτοmicroα Αντικείmicroενα

19

Μακροχρόνιες 16 bull ψυχολογίαυποτροφίες σε bull δηmicroοσιογραφίαδηmicroόσια και ιδιωτικά bull τεχνικός φαρmicroάκωνΙΕΚ και Εργαστήρια bull logisticsΕλευθέρων σπουδών bull 3D animation

(διάρκειας 1-2 έτη) bull marketing

bull εφαρmicroοσmicroένη ζωγραφική

bull οικονοmicroίας και διοίκησης

bull αγγλικά

bull αργυροχρυσοχοΐα

bull φωτογραφία

Βραχυχρόνιες 6 bull ΗΥυποτροφίες bull καταδύσεις(διάρκειας microικρότερης του έτους)

Απολυτήριο γυmicroνασίου 3

Απολυτήριο λυκείου 3

Προαγωγικές εξετάσεις Αrsquo κύκλου ΤΕΕ 1

Ευρωπαϊκά Προγράmicromicroατα Κατάρτισης

Το Εξειδικευmicroένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελmicroατι-κής Ένταξης ΚΕΘΕΑ - Παράρτηmicroα Βαλτετσίου 37 (θερα-πευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) στο πλαί-σιο του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΥΠΕΡ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (άτοmicroαmicroε αναπηρίες - πρώην χρήστες ουσιών) του Επιχειρησια-κού Προγράmicromicroατος laquoΑπασχόληση και ΕπαγγελmicroατικήΚατάρτισηraquo υλοποίησε από τις 4 ∆εκεmicroβρίου 2006 καιως το τέλος Φεβρουαρίου 2007 επιδοτούmicroενο πρό-γραmicromicroα επαγγελmicroατικής κατάρτισης ανέργων microε τίτλοlaquoΕκπαίδευση στη διαχείριση αστικών αποβλήτωνraquo συνο-λικής διάρκειας 300 ωρών

Στο πρόγραmicromicroα κατάρτισης συmicromicroετείχαν 15 ωφελού-microενοι απόφοιτοι γυmicroνασίου και λυκείου microέλη τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜέσω της παρακολούθησης θεωρητικών microαθηmicroάτωναπό εξειδικευmicroένους στο αντικείmicroενο εκπαιδευτέςαλλά και πρακτικής άσκησής τους σε εγκαταστάσειςεπεξεργασίας και διάθεσης απορριmicromicroάτων εκπαιδεύ-τηκαν στις microεθόδους διαχείρισης αστικών στερεώναποβλήτων

Παράλληλα microε την παρεχόmicroενη κατάρτιση οι ωφελού-microενοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν υπηρεσίες επαγ-γελmicroατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισmicroού microέσααπό τη συmicromicroετοχή τους σε συνεδρίες παροχής Συνο-δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Το εν λόγω τmicroήmicroααναπτύχθηκε βάσει ενός ολοκληρωmicroένου προγράmicromicroα-τος επαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού ειδικά σχεδια-σmicroένου ώστε να ανταποκρίνεται στα επιmicroέρους χαρα-κτηριστικά και να καλύπτει τις ανάγκες της οmicroάδας στό-χου

Μετά τη λήξη του προγράmicromicroατος οι ωφελούmicroενοι παρα-κολουθούνται ως προς τη βελτίωση των επαγγελmicroατικώντους ικανοτήτων την προσαρmicroογή τους στην αγοράεργασίας αλλά και τη γενικότερη κοινωνική τους ένταξηγια να διαπιστωθεί η επίτευξη τόσο των στόχων όσο καιτων προβλεπόmicroενων αποτελεσmicroάτων από την υλοποίη-ση του προγράmicromicroατος

Για την παρακολούθηση του προγράmicromicroατος εν γένειαλλά και την ανατροφοδότηση όλων των εmicroπλεκόmicroε-νων φορέων αναπτύχθηκε ένα γενικότερο σύστηmicroααξιολόγησης τα αποτελέσmicroατα του οποίου έδωσανστοιχεία χρήσιmicroα προς περαιτέρω διερεύνηση(∆ελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ 1432007)

20

Το Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης είναι υπεύθυνο γιατη συστηmicroατική συλλογή την καταγραφή και την επε-ξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικούπρογράmicromicroατος σύmicroφωνα microε το σύστηmicroα που εφαρmicroό-ζεται στο ΚΕΘΕΑ

Βασικές δράσεις του Τmicroήmicroατος είναι

bull Η συστηmicroατική παρακολούθηση των κλινικών πληροφο-ριών σχετικά microε την κίνηση των Mονάδων του προγράmicro-microατος και η έκδοση microηνιαίων και ετήσιων απολογισmicroών

bull Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδοmicroένων πουαφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόmicroων που απευθύ-νονται στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

bull Η εφαρmicroογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιοτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος

bull Η συmicromicroετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διε-ξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ

Το Τmicroήmicroα Έρευνας συνεργάζεται microε τον Τοmicroέα Έρευναςτου ΚΕΘΕΑ όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θερα-πευτικού προγράmicromicroατος

Οι ερευνητικές δράσεις του Τmicroήmicroατος διέπονται από τιςαρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται microεγνώmicroονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδοmicroένωνπροσωπικού χαρακτήρα Οι δραστηριότητές του είναιυποστηρικτικές και συmicroπληρωmicroατικές ως προς το βασι-κό έργο του θεραπευτικού προγράmicromicroατος και έχουνστόχο τη βελτίωση των παρεχόmicroενων υπηρεσιών

Το Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών είναι αρmicroόδιο γιατον έλεγχο και την ορθή τήρηση των εσωτερικών κανο-νισmicroών και εγκυκλίων του ΚΕΘΕΑ σε θέmicroατα οικονοmicroι-κών και διοίκησης

Bασικές εργασίες του τmicroήmicroατος είναι η σύνταξη τουετήσιου οικονοmicroικού προϋπολογισmicroού των λειτουργικώνκαι πάγιων δαπανών του θεραπευτικού προγράmicromicroατος ηορθολογική αξιοποίηση των οικονοmicroικών πόρων και ησύνταξη οικονοmicroικών απολογισmicroών

21

Tmicroήmicroα Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

08

Tmicroήmicroα ∆ιοίκησης καιOικονοmicroικών

09

Το προσωπικό του θεραπευτικού προγράmicromicroατος αποτε-λεί microια διεπιστηmicroονική οmicroάδα διαφόρων ειδικοτήτωναπό επαγγελmicroατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επι-στηmicroών καθώς και απόφοιτους αναγνωρισmicroένων θερα-πευτικών προγραmicromicroάτων που έχουν λάβει κατάλληληεκπαίδευση

Στο προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα συνεχούςεκπαίδευσης εντός και εκτός του οργανισmicroού ώστε ναεξασφαλίζεται η ανατροφοδότησή του και η ποιότητατων υπηρεσιών που παρέχονται

Στο σύνολο των υπηρεσιών του προγράmicromicroατος απα-σχολούνται 27 άτοmicroα Η πλειοψηφία του προσωπικούαπασχολείται στις Mονάδες του προγράmicromicroατος ωςθεραπευτικό προσωπικό ενώ στα Tmicroήmicroατα απασχολείταιπροσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επίσης στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα απασχολούνταικαι επιmicroορφωτές microερικής απασχόλησης αορίστου χρό-νου οι οποίοι εκπαιδεύουν τα θεραπευόmicroενα microέλη σεδιάφορα αντικείmicroενα αντίστοιχα microε τα σεmicroινάρια πουπραγmicroατοποιούνται στις επιmicroέρους Mονάδες

Tmicroήmicroατα Eκπαίδευσης Έρευνας Oικονοmicroικών 30

Γραmicromicroατειακή υποστήριξη 4

Mονάδες θεραπείας 66

Γράφηmicroα Κατανοmicroή προσωπικού προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ το 2006

22

Tο Προσωπικό του προγράmicromicroατος

10

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει αναπτύξειένα δίκτυο συνεργατών από οργανισmicroούς φορείς ιδρύ-microατα και ιδιώτες που υποστηρίζουν το έργο του σε διά-φορους τοmicroείς

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα εκπαίδευσης τα έτη 2001-2006

bull Γενική Γραmicromicroατεία Αθλητισmicroού

bull Γενική Γραmicromicroατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull Γραφεία ∆ευτεροβάθmicroιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα αντίστοιχα Λύκεια που υπάγονται σε αυτά

bull ∆ιεύθυνση Ολυmicroπιακών Αγώνων 2004

bull Εθνικό Κέντρο Επαγγελmicroατικού Προσανατολισmicroού (ΕΚΕΠ)

bull Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull ΝΕΤ

bull Νοmicroαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιmicroόρφωσης (ΝΕΛΕ)

bull Οργανισmicroός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναmicroικού (ΟΑΕ∆)

bull Οργανισmicroός Εκπαίδευσης και Επαγγελmicroατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

bull Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τοmicroέας ΣΕΠ)

bull ΣΕΛΕΤΕ

bull ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕ∆

bull Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευmicroάτων

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα υγείας τα έτη 2001-2006

bull Γενικό Κρατικό Νοσοκοmicroείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

bull Γενικό Νοσοκοmicroείο Νοσηmicroάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ

bull Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τmicroήmicroα Αγωγής Υγείας)

bull Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Νοσοκοmicroείου ∆ΑΦΝΙ

bull Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηmicroάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

bull Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

23

∆ίκτυο Συνεργατών

11

bull Νοσοκοmicroείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

bull Νοσοκοmicroείο Αφροδίσιων και ∆ερmicroατικών Νόσων ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΚΑΤ

bull Νοσοκοmicroείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

bull Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

bull Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοmicroείο Αττικής ΠΝΑ

bull Ψυχίατρος κ Κ Γκοτζαmicroάνης

∆ίκτυο συνεργατών για εκδηλώσεις και παρεmicroβάσεις τα έτη 2001-2006

bull ∆ήmicroος Αθηναίων

bull ∆ήmicroος Αρτέmicroιδος

bull ∆ήmicroος Μαρκοπούλου

bull ∆ήmicroος Νέας Μάκρης

bull ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής

bull Εθνική οmicroάδα ποδοσφαίρου 5x5

bull Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

bull Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

Στους παραπάνω οργανισmicroούςιδρύmicroατα φορείς δήmicroους καιιδιώτες εκφράζουmicroε τις θερmicroέςmicroας ευχαριστίες

24

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θέλει να ευχαρι-στήσει θερmicroά όλους τους ιδιώτες τις επιχειρήσεις τουςοργανισmicroούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο τουmicroε χορηγίες και δωρεές χρηmicroατικές ή εmicroπράγmicroατες

bull ANDREW BETSIS

bull BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΝΦΙΛΑΚΗΣ

bull BP HELLAS ΑΕ

bull CORNEL SYSTEM ΕΠΕ

bull COSMOS LAC - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΡΕΥΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

bull EADS DEFENSE amp SECURITY

bull ELMEC SPORT ABETE

bull GP BIANCO ΕΠΕ

bull INTERIOR OFFICE AE

bull KOSTAL HELLAS ΑΕΒΕ

bull NEW EDITIONS Κ ΒΑΝΤΕΝΑΑΡ - Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

bull NUTRIA ΑΕ - ΓΙΩΤΣΑΣ ∆ΗΜ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull S amp B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

bull SCHWARZKOPF amp RILKEN AEE

bull ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

bull ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ amp ΣΙΑ ΕΕ

bull ΓΑΛΑΝΗΣ Γ (Φωτογράφος)

bull ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

bull ∆ΑΒΙΛΑΣ ΣΠΟΡ - ΑΛ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

bull ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

bull ∆ΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ

bull ∆ΕΜΕΝΑΓΑ ΜΑΡΙΑ

bull ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - GLOBE ONE

bull ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

bull ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣraquo

bull ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

bull Α ΖΑΧΑΡΙ∆ΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

25

Xορηγοί - ∆ωρητές

12

bull ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ amp ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

bull Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

bull Ί∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

bull ΚΑΓΜΑΚΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ amp ΠAZAΪTH ΝΑΤΑΣΑ

bull ΚΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

bull ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΛΟΣ

bull ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

bull ΝΕΟΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

bull ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

bull ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

bull ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ 1003 FM ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

bull ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

bull ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

bull ΤΥΜΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

bull ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΕ

bull ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ

bull ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONΗSON AE

26

Σχολές που έδωσαν υποτροφίες σε microέλη του προγράmicro-microατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά τα έτη 2001-2006

bull MEDITERRANEAN COLLEGE

bull ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

bull ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ περιοχής Αττικής (Κηφισιάς Αργυρού-πολης Πειραιά Αmicroαρουσίου Γαλατσίου Μεταmicroόρφωσης)

bull ΕΕΣ CHEF DrsquoOUEVRES

bull ΕΕΣ ΑΝΤΕΝNΑ

bull ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

bull ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

bull ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

bull ΙΕΚ CARRIERA

bull ΙΕΚ ΑΚΜΗ

bull ΙΕΚ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

bull ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

bull ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

bull ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

bull ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

bull ΣΧΟΛΗ ART

bull ΣΧΟΛΗ FREEDOM

bull ΣΧΟΛΗ KORELplus

bull ΣΧΟΛΗ ΑΚΤΟ

bull ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΜOKUME

bull ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΛΙΑΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

bull Ω∆ΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

27

Ο Σύλλογος Οικογένειας Παρέmicroβαση συγκροτήθηκε το1991 Στο Σύλλογο συmicromicroετέχουν όσοι γονείς επιθυmicroούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο έργο τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι στόχοι του Συλλόγου Οικογένειας είναι

bull Η στήριξη και η ενίσχυση των θεραπευτικών προ-γραmicromicroάτων του ΚΕΘΕΑ

bull Η ενηmicroέρωση της κοινής γνώmicroης και παντός ενδιαφε-ρόmicroενου γύρω από το πρόβληmicroα των ναρκωτικών καιτους τρόπους αντιmicroετώπισής του

bull Η προβολή του έργου που επιτελεί το θεραπευτικόπρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιmicroετώπιση των κοι-νωνικών αιτιών του προβλήmicroατος της εξάρτησης καιτο αίτηmicroα της λήψης κατάλληλων microέτρων από τηνπολιτεία

Σηmicroαντικό έργο του Συλλόγου Οικογένειας αποτελεί ηδιοργάνωση ενηmicroερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγι-κών δραστηριοτήτων

Το 1992 ο Σύλλογος για πρώτη φορά διοργάνωσεσυναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού microε γνωστούς καλλι-τέχνες Από τότε η συναυλία έχει καθιερωθεί να γίνεταικάθε χρόνο και βρίσκει microεγάλη ανταπόκριση στο κοινό

28

Σύλλογος Oικογένειας

13

Στοιχεία επικοινωνίας

Σολωmicroού 27 106 81 ΑθήναΤηλ 210 3302426 Fax 210 3302147

29

14∆ραστηριότητες

KEΘEA ΠAPEMBAΣHΣτιγmicroιότυπα από παρεmicroβάσεις

εκδηλώσεις και δράσεις του προγράmicromicroατος

KEΘEA ΠAPEMBAΣH κατά την περίοδο

2001-2006

30

Παρ

εmicroβά

σει

ς

2001 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Ντράφι Πεντέλης

2004 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Καρκαντά Πεντέληςmicroε αφορmicroή την ΠαγκόσmicroιαΗmicroέρα Περιβάλλοντος στις 21Μαρτίου

2005 Αναδάσωση στον ευρύ-τερο χώρο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας στη Ραφήνα Στηναναδάσωση συmicromicroετείχε οΥπουργός Υγείας κ ΝικήταςΚακλαmicroάνης

2001 Παρέmicroβαση-διαmicroόρφωσηστο σιδηροδροmicroικό σταθmicroό τουΧιλιοmicroοδίου Κορινθίας και ενη-microέρωση για τις υπηρεσίες τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σεσυνεργασία microε το Κέντρο Πρό-ληψης ∆ιολκός

31

2004 Απελευθέρωση άγριωνπουλιών στο ∆άσος Κουβαράσε συνεργασία microε το ∆ήmicroοΜαρκοπούλου και το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψης ΆγριωνΖώων microε αφορmicroή την Παγκό-σmicroια Ηmicroέρα Περιβάλλοντος

2001 Εκδήλωση προς τιmicroήντων εθελοντών του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΚολέγιοΑθηνώνΤην έναρξη της εκδή-λωσης έκανε ο Πρόεδρος της∆ιακοmicromicroατικής Επιτροπής γιατα Ναρκωτικά κ ΜανώληςΣκουλάκης

2001 Χριστουγεννιάτικο δρώ-microενο στον πεζόδροmicroο τωνκεντρικών υπηρεσιών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σταΕξάρχεια όπου microέλη έκανανκατάβαση (rappel) από τηνταράτσα του κτιρίου

Eκδη

λώσ

εις

32

2003Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινό-τηταςΤην απονοmicroή έκανε ο Πρόε-δρος της Ν∆ κ Κώστας Καρα-microανλήςTo γήπεδο 5χ5 ήτανδωρεά της N∆

2004 ∆ιήmicroερο τουρνουά ποδο-σφαίρου 5x5 Στο τουρνουά τηναπονοmicroή επάθλων έκανε ο Υπουρ-γός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2003Εγκαίνια του νέου ξενώναστο Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-ξης δωρεά της κ Ελισάβετ Παπα-γιαννοπούλουΤην κορδέλα έκοψεο Πρόεδρος της Βουλής κΑπό-στολος Κακλαmicroάνης

2003 Εγκαίνια του κτιρίου τουΚέντρου Οικογενειακής Υπο-στήριξης και Συmicroβουλευτικήςστα Εξάρχεια

33

2003 Θεατρική παράστασηστο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ απόγονείς που συmicromicroετείχαν στοΚέντρο Οικογενειακής Υποστή-ριξης και Συmicroβουλευτικής

2005 Έκθεση ζωγραφικής καιφωτογραφίας στο ΙΜΕ ( Ίδρυ-microα Μείζονος Ελληνισmicroού)Ταεγκαίνια της έκθεσης έγιναναπό τον Υπουργό Υγείας κ ΝΚακλαmicroάνη και τον ΥφυπουργόΥγείας κ Γεώργιο Κωνσταντό-πουλο

2005 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Παρουσιάστηκανδηmicroοτικοί χοροί έργα ζωγραφικήςκαι έκθεση microουσικών παραδοσια-κών οργάνων

2006 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Έκθεση κρουστώνmicroουσικών οργάνων microάσκας κού-κλας ψηφιδωτού και παρουσίασηδηmicroοτικών χορών από την οmicroάδαχορούΤην εκδήλωση χαιρέτησε οΑντιπρόεδρος της ∆ιακοmicromicroατικήςΕπιτροπής κ Μ Σκουλάκης

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

34

Παγ

κόσ

microια

Hmicro

έρα

κατά

τω

ν N

αρκω

τικώ

ν

2006 Συmicromicroετοχή στο ldquo3ο Οδοι-πορικό στην Ελληνική Παράδο-σηrdquo που οργάνωσε ο όmicroιλοςΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς καιΝήσων στις 13 και 145 στοΚατράκειο Θέατρο Νίκαιας microεσυmicromicroετοχή της οmicroάδας παραδοσιακών χορών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2001 Ο Σύλλογος Οικογένειαςδιοργάνωσε συναυλία στο θέατροΛυκαβηττού Η συναυλία πραγmicroα-τοποιήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕταιρείας Συγγραφέων Ερmicroηνευ-τές ήταν οι Νένα Βενετσάνου∆ηmicroήτρης Μπάσης ΚώσταςΘωmicroαΐδηςΤάσος Χριστογιαννό-πουλος και Καλλιόπη Βέττα

2003 Παρέmicroβαση στην Πλα-τεία Οmicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςΕναλλακτικής Κοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας microε έργα των microελώνΠαράλληλη ενηmicroέρωση τουκοινού και διανοmicroή έντυπουυλικού microαζί microε καπέλα τσάντεςκαι microπλούζες microε το σήmicroα τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

35

2002 Πενθήmicroερη εκδήλωση στοΠνευmicroατικό Κέντρο του ∆ήmicroουΑθηναίων Έκθεση ζωγραφικήςκαι παρουσίαση της θεατρικήςπαράστασης laquoΟ Ιππότης microε τησκουριασmicroένη πανοπλίαraquo

2003 Πaρέmicroβαση στην Πλα-τεία Omicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςEναλλακτικής Kοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας Παράλληλη ενηmicroέρωσητου κοινού και διανοmicroή έντυ-που και διαφηmicroιστικού υλικού

2004 Σκυταλοδροmicroία στοκέντρο της Αθήνας microε τη συmicro-microετοχή Ολυmicroπιονικών και εθε-λοντικών οικολογικών κοινωνι-κών και αθλητικών οργανώσε-ων Η σκυταλοδροmicroία microε θέmicroαlaquoΠαρέmicroβαση στη συνήθειάσουraquo ξεκίνησε από την Πλα-τεία Εξαρχείων πέρασε microέσααπό το ιστορικό και εmicroπορικόκέντρο της Αθήνας και κατέλη-ξε πάλι στην Πλατεία Εξαρχεί-ων όπου είχαν στηθεί ενηmicroε-ρωτικά περίπτερα του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και των οργανώ-σεων που συmicromicroετείχαν

36

2005 Αγώνας καλαθοσφαίρισηςστο γήπεδο του ΠανελληνίουΣυmicromicroετείχαν επαγγελmicroατίεςκαλαθοσφαιριστές και προπονη-τές του αγώνα ήταν ο βουλευτήςτης Ν∆ κ Γιάννης Ιωαννίδης καιο προπονητής της Εθνικής οmicroά-δας κ Παναγιώτης ΓιαννάκηςΤαmicroετάλλια απένειmicroε ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ενώ οΥπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroά-νης έκανε το τζάmicroπολ του αγώνα

2006Τουρνουά ποδοσφαίρου5x5 στο γήπεδο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας microε συmicromicroετοχή τοπικώνποδοσφαιρικών οmicroάδων από γειτονικούς δήmicroους και της Εθνι-κής οmicroάδας ποδοσφαίρου 5x5 σεαγώνα επίδειξηςΤα αναmicroνηστικάτου αγώνα έδωσε ο Υπουργός Υγείας κΝΚακλαmicroάνης

2003 Tελετή αποφοίτησης τωνmicroελών του ΚΕΘΕΑ στο χώροτου Ιδρύmicroατος Μείζονος Ελλη-νισmicroού

2001 Tελετής αποφοίτησηςτων microελών του ΚΕΘΕΑ στοmicroουσείο Βορρέ στην Παλλήνη

οφοι

τήσε

ις

37

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης ∆ηmicroοκρατίας κ ΚωστήςΣτεφανόπουλος και η Υφυπουρ-γός Υγείας κ Ελπίδα Τσουρή

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης Ν∆ κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ ΝατάσαΠαζαΐτη-Καραmicroανλή και οι βουλευτές της Ν∆ κ ΜαριέτταΓιαννάκου-Κουτσίκου και κ Ν Κακλαmicroάνης

2002 Επισκέφθηκε την Κοινότητα ο Πρόεδρος τηςΝ∆ κ Κ Καραmicroανλής

2004 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ Ν Παζαΐτη-Καραmicroανλή και ο Υπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2006 Επίσκεψη της ΥπουργούΤουρισmicroού κΦάνης Πάλη-Πετραλιά στον ξενώνα τουΚέντρου Κοινωνικής Επανέντα-ξης για τη διάθεση εισιτηρίωνκοινωνικού τουρισmicroού

Eπισ

κέψ

εις

Πολ

ιτικ

ών

Προ

σώ

πω

ν

38

Έντυ

πα

2001 Βιβλίο του προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ microε τίτλοlaquoΠροσφερόmicroενες υπηρεσίεςκαι microεγέθη 1999-2000raquo

2006 Ενηmicroερωτικό έντυπο γιατις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Έντυπο για την κατα-σκευή τη συντήρηση και τονήχο των κρουστών microουσικώνοργάνων που κατασκευάζειοmicroάδα microελών της ΕναλλακτικήςΚοινότητας

2006 Kαρτ-ποστάλ από τηνοmicroάδα φωτογραφίας της Εναλ-λακτικής Κοινότητας microε θέmicroατο νερό οι οποίες διανέmicroονταισε πολυσύχναστα microέρη

39

Αθλητικές δραστηριότητεςτων microελών του KEΘEAΠAPEMBAΣH

Αθλ

ητικ

ές δ

ρασ

τηρι

ότητ

ες

2001Συmicromicroετοχή σε φιλανθρωπική δραστηριότητα βοη-θώντας στη συσκευασία δεmicroάτων ρούχων και τροφίmicroωνγια τον πληθυσmicroό του Αφγανιστάν

2001 Παρουσία στο 3ο Συνέδριο Νεολαίας ΠΑΣΟΚστο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο πάρκο Ιλισίων σεεκδήλωση της ΟΝΝΕ∆ στο κέντρο της Αθήνας καιστο φεστιβάλ της ∆ΑΠ στη Νοmicroική Σχολή microε ενη-microερώσεις από τα microέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας

2002 Μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας συmicromicroετείχανσε αγώνα στίβου στο γήπεδο Ν Σmicroύρνης όπου πήρανmicroέρος όλα τα θεραπευτικά προγράmicromicroατα του ΚΕΘΕΑΟι αγώνες πραγmicroατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τωνπαγκόσmicroιων αγώνων στίβου θεραπευτικών προγραmicro-microάτων

2003 Συmicromicroετοχή στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειαςγια τον πληθυσmicroό του Ιράκ σε συνεργασία microε τους Για-τρούς Χωρίς Σύνορα

2005 Συmicromicroετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοmicroάδα Νεολαίαςστο Γουδή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις7-12 ∆εκεmicroβρίου microε ενηmicroερωτικό υλικό και επιτόπιοεργαστήρι κατασκευής microουσικών παραδοσιακών οργά-νων

2005 Συmicromicroετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θερα-πευτικών κοινοτήτων στις 10-14 Μαΐου 2005 microε έργαζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών παραδοσιακώνοργάνων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2006 Συmicromicroετοχή microελών της Εναλλακτικής Κοινότηταςσε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάmicroεσα σε βουλευτές καιοδηγούς ΚΤΕΛ που διοργανώθηκε από το ∆ήmicroο ΝέαςΜάκρης στις 146

2006 Συmicromicroετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγ-microατοποίησε ο ∆ήmicroος Μαρκοπούλου στις 17-309 microεέκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών οργά-νων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2003-2005-2006 Συmicromicroετοχή στα Φεστιβάλ ΠολιτικώνΝεολαιών

Άλλες δραστηριότητες

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759e-mail infokethea-paremvasigrwebsite wwwkethea-paremvasigr

Συmicroβουλευτικό Κέντρο Βαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300751 (απευθείας γραmicromicroή για τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα ) Fax 210 3300759Ώρες λειτουργίαςΚαθηmicroερινά 0900 - 1700 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση∆ιασταύρωση Ραφήνας190 09 ΡΑΦΗΝΑΤηλ 22940 77180 22940 77800Fax 22940 77801

Κέντρο Κοινωνικής ΕπανένταξηςΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και ΣυmicroβουλευτικήςΘεmicroιστοκλέους 67106 83 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3304933 210 3304935Fax 210 3845029

Αριθmicroός Λογαριασmicroού ∆ωρεώνΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 116296028-11

Στοιχεία Eπικοινωνίας

41

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων)Σορβόλου 24 116 36 ΑθήναΤηλ 210 9241993-6Fax 210 9241986e-mail adminketheagrwebsite wwwketheagr

Ένα πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών

για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Page 3: "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

Προλογικό σηmicroείωmicroα

1 Τι είναι το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 06

2 Συmicroβουλευτικό Κέντρο 08

Χαρακτηριστικά των ατόmicroων που προσέγγισαν το Συmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006 08

3 Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση 12

4 Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης 14

5 Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής 15

6 Άτοmicroα που δέχτηκαν υπηρεσίες τα έτη 2001-2006 16

7 Εκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών 17

8 Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης 21

9 Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών 21

10 Το Προσωπικό του προγράmicromicroατος 22

11 ∆ίκτυο Συνεργατών 23

12 Χορηγοί - ∆ωρητές 25

13 Σύλλογος Οικογένειας 28

14 ∆ραστηριότητες KEΘEA ΠAPAMBAΣH 29

Στοιχεία Επικοινωνίας

Περιεχόmicroενα

4

Προλογικό Σηmicroείωmicroα

Το έντυπο αυτό απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο πουενδιαφέρεται να microάθει για το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ καινα καταλάβει το θεραπευτικό πλαίσιο microέσα από το οποίοοδηγούνται τα εξαρτηmicroένα από ναρκωτικές ουσίες άτοmicroασε απεξάρτηση να γνωρίσει τις υπηρεσίες τον τρόπολειτουργίας τους σκοπούς τους στόχους καθώς επίσηςκαι την φιλοσοφία την οποία έχουmicroε

Επιδιώκει να απαντήσει σε πολλά ερωτήmicroατα που συχνάδεχόmicroαστε από ανθρώπους που πρώτη φορά microας προ-σεγγίζουν αλλά και ανθρώπους που βρίσκονται κοντάmicroας και θέλουν να microάθουν περισσότερα

Επιχειρεί να αναδείξει τα υποστηρικτικά δίκτυα απόάτοmicroα και φορείς που έχει από χρόνια δηmicroιουργήσει τοΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και που λειτουργούν συmicroπληρω-microατικά προκειmicroένου να αντιmicroετωπιστούν θέmicroατα υγείαςεκπαίδευσης εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικήςαποκατάστασης των ατόmicroων που απεξαρτήθηκαν

Επιθυmicroεί να ευχαριστήσει θερmicroά όσους συνέβαλαν καισυmicroβάλλουν στην υποστήριξη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗγια την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη τωνmicroελών του

Το έντυπο αναφέρεται στα έτη 2001-2006 και αποτελείσυνέχεια των δύο προηγούmicroενων εκδόσεων microε στοιχείατου προγράmicromicroατος

Ελένη ΑναγνώστουΥπεύθυνη ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το πρόγραmicromicroα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο ΚΕΘΕΑ(Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων) το οποίοιδρύθηκε το 1987 Το ΚΕΘΕΑ είναι Νοmicroικό ΠρόσωποΙδιωτικού ∆ικαίου microη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καιτελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας καιΚοινωνικής Αλληλεγγύης

Είναι θεραπευτικό πρόγραmicromicroα για χρήστες εξαρτη-σιογόνων ουσιών απευθύνεται σε άτοmicroα άνω των 20ετών και τις οικογένειές τους και στοχεύει στην απε-ξάρτηση στην εκπαίδευση και στην κοινωνική επανέ-νταξη των microελών του

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 microε την ίδρυση τηςΕναλλακτικής Κοινότητας Παρέmicroβαση και το 1992εξελίχθηκε σε ολοκληρωmicroένο πολυφασικό θεραπευ-τικό πρόγραmicromicroα

Γενικές αρχές του θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι υπηρεσίες του προγράmicromicroατος παρέχονται δωρεάν και οκάθε χρήστης έχει ίσες ευκαιρίες να προσεγγίσει τη θερα-πεία ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονοmicroική τουκατάσταση ή όποιες άλλες προσωπικές παραmicroέτρους

Η προσέλευση στο πρόγραmicromicroα είναι εθελοντικήγιατί είναιαπαραίτητη η απόφαση του χρήστη να καταβάλει τηνπροσπάθεια που χρειάζεται ώστε να αλλάξει τρόπο ζωής

Το πρόγραmicromicroα δεν χορηγεί φαρmicroακευτικές ή υποκατά-στατες ουσίες για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Θεραπευτικές microέθοδοι

Το θεωρητικό microοντέλο βασίζεται στην αρχή της αυτο-βοήθειας και στην κοινότητα ως microέθοδο

Στην αυτοβοήθεια γιατί κάθε microέλος της κοινότητας

Tι είναι το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα KEΘEA ΠAPEMBAΣH

6

01

bull Συmicroβουλευτικό Kέντρο

bull Εναλλακτική Kοινότητα Παρέmicroβαση

bull Kέντρο Kοινωνικής Eπανένταξης

bull Kέντρο Oικογενειακής Yποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

bull Eκπαίδευσης

bull Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

bull ∆ιοίκησης και Oικονοmicroικών

MONA∆EΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠPOΓPAMMA KEΘEA ΠAPEMBAΣH

Φιλοσοφία του προγράmicromicroατος

laquoΑποφάσισα να έρθω στηνΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατί όσο καιρόείmicroαι στο πρόγραmicromicroα βρέθηκανπολλοί άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα microου και microrsquo έmicroαθαν από την αρχή νααγαπάω να σέβοmicroαι να ελπίζωνα κατακτάω τα όνειρά microου

Είναι τώρα η δικιά microου η ώρανα δώσω στους ανθρώπους ότιέχω πάρει ολοκληρώνονταςτον κύκλο microου που είναι οκύκλος της ζωής Γιατί η ζωήείναι microια αλυσίδα που ο κάθεκρίκος τροφοδοτεί τον άλλο

Είmicroαι στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατίδέχτηκα επιτέλους ότι είναι καιδικιά microου ευθύνη τούτος οκόσmicroος που παραπαίει αυτό τοδάσος που καίγεται αυτή ηπλατεία που καταστρέφεταιαυτό το παιδί που δεν ελπίζεικαι δεν πιστεύει σε τίποταhellip

Είmicroαι εδώ γιατί έmicroαθα ότι ηευθύνη απέναντι στον εαυτόmicroου είναι δικαίωmicroα και η ευθύ-νη απέναντι στους άλλους είναιυποχρέωση και το ένα συmicroπλη-ρώνει το άλλο

Είmicroαι εδώ γιατί πιστεύω πωςότι κι αν microπορείς να κάνειςότι και αν microπορείς να ονειρευτείςπρέπει να αρχίσεις τώραraquo

Aπόσπασmicroα από τη φιλοσοφίατου προγράmicromicroατος όπωςεκφράστηκε από τα πρώταmicroέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας και παραmicroένει ηίδια έως σήmicroερα

καταβάλλει την απαραίτητη προσπάθεια microε τη στήριξητων άλλων να αντιmicroετωπίσει τα προβλήmicroατά του και ναβγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται

Στην κοινότητα γιατί συmicroβιώνουν άνθρωποι microε κοινάπροβλήmicroατα και κοινούς στόχους

Η θεραπεία που παρέχεται περιλαmicroβάνει οmicroαδική καιατοmicroική συmicroβουλευτική αντιπαραθετικές οmicroάδες ασκή-σεις προσωπικής ανάπτυξης βιωmicroατικά σεmicroινάρια καιοικογενειακή θεραπεία

Η πορεία στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

Η πορεία στο πρόγραmicromicroα για το εξαρτηmicroένο άτοmicroο

bull Συmicroβουλευτικό Κέντρο

Το Κέντρο στοχεύει στην ενηmicroέρωση του εξαρτηmicroένουατόmicroου στην κινητοποίησή του για θεραπεία καθώς καιστην προετοιmicroασία του για ένταξη στην ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

bull Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση

Είναι Κοινότητα διαmicroονής όπου συντελείται η ψυχική καισωmicroατική απεξάρτηση

Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται βοηθάειτο θεραπευόmicroενο άτοmicroο να γνωρίσει τον εαυτό του καινα αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες microέσα σrsquoένα ασφαλές περιβάλλον

bull Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Στην Κοινωνική Επανένταξη το άτοmicroο εντάσσεται στηνκοινωνία διαmicroορφώνοντας έναν νέο τρόπο ζωής microακριάαπό εξαρτήσεις και ναρκωτικά Στόχος του ΚέντρουΚοινωνικής Επανένταξης είναι η υποστήριξη του ατόmicroουγια οmicroαλή και microε ίσους όρους ένταξη στην κοινωνία καιη πρόληψη της υποτροπής του

Γονείς και συγγενείς στο πρόγραmicromicroα

Η παράλληλη συmicromicroετοχή της οικογένειας διαδραmicroατίζεισηmicroαντικό ρόλο στην κινητοποίηση για θεραπεία τουεξαρτηmicroένου στην διαδικασία της απεξάρτησης καιστην πρόληψη της υποτροπής του Για το λόγο αυτόπαράλληλα microε τις Μονάδες που παρέχουν υπηρεσίεςστο εξαρτηmicroένο άτοmicroο λειτουργεί και το Κέντρο Οικο-γενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής που απευ-θύνεται στο οικογενειακό περιβάλλον

7

H πρώτη προσέγγιση του εξαρτηmicroένου ατόmicroου microε τοθεραπευτικό πρόγραmicromicroα γίνεται στο ΣυmicroβουλευτικόΚέντρο Η προσέλευση των ατόmicroων είναι εθελοντική Οκάθε ενδιαφερόmicroενος microπορεί να επικοινωνήσει τηλεφω-νικά microε το προσωπικό του Κέντρου και να οριστεί ατο-microικό ραντεβού σε σύντοmicroο χρονικό διάστηmicroα Μετά τηνπρώτη συνάντηση το άτοmicroο εντάσσεται στις οmicroάδεςτου Κέντρου

Κατά τη διάρκεια παραmicroονής των εξαρτηmicroένων ατόmicroωνστo Συmicroβουλευτικό Κέvτρo παρέχεται ασφαλές περι-βάλλον όπου δεν επιτρέπεται η χρήση ουσιών Οι συmicro-microετέχοντες ενηmicroερώνονται για τη λειτουργία του προ-γράmicromicroατος και ενισχύεται το αίτηmicroά τους για θεραπείαΑναδεικνύονται οι επιπτώσεις που επιφέρει η χρήσηστη ζωή τους και παρέχεται συναισθηmicroατική στήριξηπρoκειmicroέvoυ vα ελαττώσoυv ή να διακόψουν τη χρήσηoυσιώv και vα microάθoυv άλλους τρόπους αντιmicroετώπισηςτων πρoβληmicroάτωv τoυς Εκτός από τις θεραπευτικέςδιαδικασίες οι συmicromicroετέχοντες microπορούν να περάσουνδηmicroιουργικά το χρόvo τoυς microε δραστηριότητες πουπραγmicroατοποιούνται microέσα και έξω από το Κέντρο

Παράλληλα όλοι οι προσερχόmicroενοι παραπέmicroπονται γιαιατρικές εξετάσεις ώστε να διαγνωστούν και να αντιmicroε-τωπιστούν προβλήmicroατα υγείας που ενδεχοmicroένως αντι-microετωπίζουν

Από το Συmicroβουλευτικό Κέντρο τα άτοmicroα παραπέmicroπο-νται στην επόmicroενη φάση που είναι η Εναλλακτική Κοι-νότητα

Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroινά-ρια σε γονείς και συγγενείς microε στόχο την ενηmicroέρωση γιατη λειτουργία του πλαισίου και τη συmicroβουλευτική ώστενα ενταχθούν στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής

Χαρακτηριστικά των ατόmicroων που προσέγγισαν τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συλλέχθηκαν microε τοερωτηmicroατολόγιο του laquo∆είκτη Εκτίmicroησης Προβληmicroά-των και Αναγκών Θεραπείαςraquo το οποίο είναι βασι-σmicroένο στο ερωτηmicroατολόγιο laquo∆είκτης Αίτησης Θερα-πευτικής Βοήθειαςraquo (Treatment Demand Indicator)που έχει σχεδιαστεί από την οmicroάδα Pombidou τουΣυmicroβουλίου της Ευρώπης και προτείνεται από τοΕυρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις

8

Συmicroβουλευτικό Kέντρο

Οι στόχοι του Συmicroβουλευ-τικού Κέντρου είναι

bull Η αξιολόγηση της κατάστα-σης του ατόmicroου για το θερα-πευτικό του σχεδιασmicroό στοπρόγραmicromicroα ή την παραποmicroπήτου εάν υπάρχει ανάγκη γιαάλλου τύπου υπηρεσία

bull Η ενηmicroέρωση για τον τρόπολειτουργίας του προγράmicromicroατος

bull Η κινητοποίηση και η προε-τοιmicroασία του ατόmicroου για ένταξήτου στην Κοινότητα

bull Η microείωση της χρήσης

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroά-των σωmicroατικής υγείας

02

Εξαρτήσεις (EMCDDA)

Το ερωτηmicroατολόγιο είναι δοmicroηmicroένο και συmicroπληρώνεταιαπό το προσωπικό κατά τη διάρκεια ατοmicroικής συνέ-ντευξης microε τα άτοmicroα που προσέρχονται στο Συmicroβου-λευτικό Κέντρο Η συmicroπλήρωσή του είναι προαιρετικήκαι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απόρρητα καιεmicroπιστευτικά

Tα παρακάτω στοιχεία αφορούν 332 άτοmicroα (αποmicroονώ-θηκαν οι διπλές εγγραφές) που ήρθαν σε επαφή microε τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006 Παρατίθενταισυνοπτικά τα στοιχεία επαφής τα κοινωνικό-δηmicroογρα-φικά χαρακτηριστικά και η χρήση ουσιών Η εξέτασηαυτών των χαρακτηριστικών έχει στόχο να εντοπίσει ταβασικά χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσmicroού να microελε-τήσει τις ανάγκες του να εντοπίσει τα προβλήmicroατα πουσυνδέονται microε τη χρήση και να συmicroβάλλει στη βελτίωσητων παρεχοmicroένων υπηρεσιών

Στοιχεία επαφής microε το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

9

Τύπος επαφής Πρώτη φορά επαφή microε το πρόγραmicromicroα 227 (688)

Προηγούmicroενη θεραπεία σε κάποιο κέντρο 212 (642)

Πηγή παραποmicroπής

bull Προσωπική απόφαση 125 (381)

bull Οικογένεια 66 (201)

bull Φιλικό περιβάλλον 50 (152)

bull Άλλο θεραπευτικό κέντρο 50 (152)

bull Νοσοκοmicroείο γενικός γιατρόςκοινωνική υπηρεσία 13 (4)

bull Άλλο (ΜΜΕ γραmicromicroή SOS κά) 24 (73)

Ν=332

Κοινωνικό-δηmicroογραφικά στοιχεία

10

Ν=332

Φύλο

bull Άνδρες 287 (864)

bull Γυναίκες 45 (136)

ΜΟ ηλικίας 276 (plusmn48)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

bull ∆ηmicroοτικό ή λίγες τάξεις γυmicroνασίου 63 (192)

bull Απόφοιτοι γυmicroνασίου ή λίγες τάξεις λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι ΙΕΚ 18 (55)

bull Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 12 (36)

bull Απόφοιτοι τεχνικής σχολής επιπέδου δευτεροβάθmicroιας εκπαίδευσης 7 (21)

ΜΟ ηλικίας διακοπής σχολείου 158 (plusmn189)

Εργασιακή κατάσταση

bull Άνεργοςη 288 (868)

bull Σταθερή απασχόληση 28 (84)

bull Περιστασιακή εργασία 11 (33)

bull Άλλο (σπουδαστήςφοιτητήςοικονοmicroικά microη ενεργός) 5 (15)

Οικογενειακή κατάσταση

bull Άγαmicroοςη 303 (913)

bull Έγγαmicroοςη 17 (51)

bull ∆ιαζευγmicroένοςη 12 (36)

Παρούσα συνθήκη διαβίωσης

bull Με γονική οικογένεια 245 (74)

bull Μόνοςη 29 (88)

bull Με σύζυγοσύντροφο 20 (6)

bull Με φίλους 4 (12)

bull Άλλο (microε συγγενείς άστεγοι κά) 33 (10)

Γονείς χωρισmicroένοι 71 (272)

Σηmicroείωση Το άθροισmicroα τωναπόλυτων συχνοτήτων σε ορι-σmicroένες από τις αναφερόmicroενεςmicroεταβλητές δεν ταυτίζεται microετο σύνολο των ατόmicroων πουπροσήλθαν (Ν=332) καθώςορισmicroένες ερωτήσεις στο ερω-τηmicroατολόγιο δεν απαντήθηκαν

11

Χρήση ουσιών

Ν=332

Κύρια ουσία κατάχρησης Ηρωίνη 320 (967)

Τρόπος χρήσης κύριας ουσίας

bull Ενδοφλέβια χρήση 128 (387)

bull Μη ενδοφλέβια 203 (613)

Συχνότητα χρήσης τον τελευταίο microήνα

bull Καθηmicroερινά 193 (585)

bull 2-6 φορέςεβδοmicroάδα 70 (212)

bull 0-1 φοράεβδοmicroάδα 29 (88)

bull Καθόλου χρήση 38 (115)

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 188 (plusmn35)

Μέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας (έτη) 7 (plusmn39)

Ουσία έναρξης χρήσης

bull Κάνναβη 256 (795)

bull Κατασταλτικά 22 (68)

bull Οπιούχα 18 (56)

bull Εισπνεόmicroενα 16 (5)

bull ∆ιεγερτικά 7 (22)

bull Παραισθησιογόνα 3 (09)

Μέση ηλικία έναρξης χρήσης 153 (plusmn22)

Μέση ηλικία πρώτης ενέσιmicroης χρήσης 21 (plusmn408)

Κοινή χρήση σύριγγας σε όλη τη ζωή (έστω και microια φορά)

bull Ναι 128 (393)

bull Όχι 139 (426)

bull Μη ενέσιmicroη χρήση 59 (181)

Μόλυνση από ηπατίτιδα C 90 (274)

Στην Κοινότητα παραπέmicroπονται τα εξαρτηmicroένα άτοmicroαmicroετά τη σύντοmicroη προετοιmicroασία τους στο Συmicroβουλευ-τικό Κέντρο Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβασηείναι κοινότητα διαmicroovής και αποτελεί microία από τιςφάσεις θεραπείας του προγράmicromicroατος Η παραmicroονήτου ατόmicroου είναι εθελοντική και διαρκεί το ανώτερο12 microήνες

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτηmicroέναάτοmicroα σύmicroπτωmicroα βαθύτερων προβληmicroάτων η θεραπευ-τική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση τωναιτών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπουζωής και συmicroπεριφοράς των εξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί microοντέλο κοινωνικήςmicroάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια συναισθηmicroατικήστήριξη και βοήθεια ώστε το άτοmicroο να αλλάξει στάσηκαι συmicroπεριφορά να επαναπροσδιορίσει τις αξίες τουκαι να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες

Η ενεργή συmicromicroετοχή των εξαρτηmicroένων στη διαδικασίατης απεξάρτησης είναι σηmicroαντική προϋπόθεση Για ναεπιτευχτεί η ενεργής συmicromicroετοχή είναι απαραίτητη ηεθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητααλλά και το δικαίωmicroα των ατόmicroων για διακοπή της θερα-πείας οποιαδήποτε στιγmicroή

Τα θεραπευόmicroενα microέλη microετέχουν τακτικά σε οmicroαδικέςθεραπευτικές διαδικασίες και ατοmicroικές υποστηρικτικέςσυναντήσεις ενώ λαmicroβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οιιδιαιτερότητές τους για την εξατοmicroίκευση της θεραπεί-ας τους

Παράλληλα microε την είσοδό τους στην Κοινότητα εντάσ-σονται σε οmicroάδες δουλειάς Το έργο των οmicroάδων δου-λειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότηταςενώ ταυτόχρονα microέσα από αυτές τα άτοmicroα microαθαίνουννα οργανώνονται να συνδιαλέγονται να αναλαmicroβάνουνσταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες να αποκτούν γνώ-σεις και δεξιότητες

Σηmicroαντικό microέρος του ηmicroερήσιου προγράmicromicroατος κατα-λαmicroβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες Τα θεραπευό-microενα microέλη microετέχουν συστηmicroατικά σε επιmicroορφωτικάσεmicroινάρια τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επαγγελmicroα-τίες επιmicroορφωτές

Επίσης ενισχύονται microέσω συmicroβουλευτικής να επανα-συνδεθούν microε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε ναολοκληρώσουν το σχολείο ή να πάρουν κάποια εκπαί-δευση σε αντικείmicroενο που τους ενδιαφέρει

Οι στόχοι στην ΕναλλακτικήΚοινότητα είναι

bull Η σωmicroατική και ψυχική απεξάρτηση

bull Η προσωπική ανάπτυξη microεόρια η προσωπική ευθύνη καιη συναισθηmicroατική ωριmicroότητα

bull Η αναζήτηση των αιτιών τηςχρήσης η αλλαγή της συmicroπεριφοράς και η υιοθέτησηνέου τρόπου ζωής microε αξιακόπεριεχόmicroενο

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroάτων υγείας

bull Η διευθέτηση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων

bull Ο επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες

12

Eναλλακτική KοινότηταΠαρέmicroβαση

03

Στην Κοινότητα λειτουργεί επαγγελmicroατικό εργαστήρικατασκευής παραδοσιακών microουσικών οργάνων Εκείόσα θεραπευόmicroενα microέλη ενδιαφέρονται εκπαιδεύονταιστην επαγγελmicroατική παραγωγή οργάνων όπως ο νταϊρές(bendir) το νταούλι το περιστρεφόmicroενο χειροτύmicroπανοο βροχοποιός (rainstick) κά

Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας υπάρχει γήπεδοποδοσφαίρου 5x5 για την άθληση των microελών ενώ σεαυτό πραγmicroατοποιούνται τουρνουά ποδοσφαίρου ήφιλικοί αγώνες ανάmicroεσα σε microέλη της Κοινότητας καιάλλες οmicroάδες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κοινότητας είναι ότιπαράλληλα microε το θεραπευτικό της έργο προσπαθεί νακινήσει στα θεραπευόmicroενα microέλη το ενδιαφέρον για προ-βλήmicroατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και νατα ενθαρρύνει ώστε να δραστηριοποιηθούν microέσα απότην οργάνωση οικολογικών κοινωνικών και πολιτιστικώνπαρεmicroβάσεων Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενερ-γοποίηση των ατόmicroων για ουσιαστική συmicromicroετοχή στακοινά η αλληλεπίδραση των microελών του προγράmicromicroατοςmicroε το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη συνεργατι-κών σχέσεων microε πολίτες δήmicroους συλλόγους και φορείς

Για να αποδοθεί ο έντονος κοινωνικός προσανατολι-σmicroός της Παρέmicroβασης και η διαφορετική πρόταση ζωήςπου αυτή αντιπροσωπεύει στη θεραπευτική Κοινότητατου προγράmicromicroατος έχει δοθεί η ονοmicroασία ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

Από την έναρξη λειτουργίας της Κοινότητας microέχρισήmicroερα έχουν πραγmicroατοποιηθεί πάνω από 60 παρεmicroβά-σεις (δενδροφυτεύσεις καθαρισmicroοί παραλιών απελευ-θερώσεις άγριων ζώων και πουλιών συναυλίες παρεmicro-βάσεις σε σταθmicroούς προσφύγων και σε υποβαθmicroισmicroέ-νες περιοχές της Αθήνας κά)

13

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην ΕναλλακτικήΚοινότητα τα άτοmicroα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνι-κής Επανένταξης Πρόκειται για την τελευταία φάση τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος η οποία διαρκεί περίπου12 microήνες και στοχεύει στην οmicroαλή κοινωνική ένταξη τωνατόmicroων

Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσmicroατα τηςθεραπείας Τα άτοmicroα υποστηρίζονται microέσα από τησυστηmicroατική συmicromicroετοχή τους σε θεραπευτικές οmicroάδεςκαι ατοmicroικές συναντήσεις σε εξωτερική βάση

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώναόπου διαmicroένουν τα θεραπευόmicroενα microέλη κατά την πρώτηπερίοδο ένταξής τους στην κοινωνία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελmicroατική κατάρτισηκαι στην επαγγελmicroατική αποκατάσταση των microελών Τοδίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί microε οργανι-σmicroούς εκπαίδευσης παρέχει υποτροφίες ώστε τα microέληνα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουντυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξα-σφάλιση εργασίας

Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γρα-φείο εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικής υποστήρι-ξης ως προς τον επαγγελmicroατικό προσανατολισmicroό τωνmicroελών και τον τρόπο εύρεσης εργασίας Αυτό επιτυγχά-νεται microέσα από ατοmicroικές συναντήσεις που έχουν στόχοτην αξιοποίηση της επαγγελmicroατικής και εκπαιδευτικήςτους εmicroπειρίας Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγρα-φή βιογραφικού και στις τεχνικές συνέντευξης Πηγέςαγγελιών για περισσότερες επαγγελmicroατικές επιλογέςείναι το διαδίκτυο ο ΟΑΕ∆ και το δίκτυο εργοδοτώνκαι επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραmicro-microα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανέ-νταξης τα άτοmicroα περνούν στη φάση του follow up(ολοκληρωσάντων) η οποία διαρκεί περίπου έναχρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησήτους και την πρόληψη της υποτροπής Σε αυτό το διά-στηmicroα τα άτοmicroα microετέχουν σε οmicroαδικές συναντήσειςανά τρίmicroηνο και στη συνέχεια αν πληρούν τα κριτήριααποφοιτούν

14

Οι στόχοι στο Κέντρο Κοι-νωνικής Επανένταξης είναι

bull Η στήριξη του ατόmicroου για vααναλάβει πλήρως την ευθύνητου εαυτού του

bull Η υποστήριξη του ατόmicroου γιατην ένταξή του στην αγοράεργασίας

bull Η ενίσχυση του ατόmicroου αναφορικά microε τον επαγγελmicroατικότου προσανατολισmicroό και τηνεπαγγελmicroατική του κατάρτιση

bull Η ενεργοποίηση των κοινωνι-κών δικτύων για την υποστήριξητου ατόmicroου κοινωνικά καιεπαγγελmicroατικά

bull Ο επαναπροσδιορισmicroός τωνσχέσεων φιλικών ερωτικώνοικογενειακών microέσα από τηδιαφορετική στάση ζωής πουακολουθεί σήmicroερα

bull Η αντιmicroετώπιση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων και προβληmicroάτων υγείας

bull Η πρόληψη της υποτροπής

Kέντρο KοινωνικήςEπανένταξης

04

Στο πλαίσιο του προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗπαράλληλα microε τις θεραπευτικές διαδικασίες που απευ-θύνονται στα εξαρτηmicroένα άτοmicroα λειτoυργεί και ΚέντροΟικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής τοοποίο απευθύνεται στους γονείς και συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευ-τικής υποστηρίζει τα microέλη της οικογένειας ώστε να είναισε θέση να βοηθήσουν το εξαρτηmicroένο άτοmicroο στηνπροσπάθεια που καταβάλλει για απεξάρτηση και κοινω-νική επανένταξη

Στο πλαίσιο του Kέντρου παρέχονται υπηρεσίες συστη-microατικής συmicroβουλευτικής και υποστήριξης σε γονείςαδέλφια συντρόφους και λοιπούς συγγενείς είτε τοεξαρτηmicroένο άτοmicroο βρίσκεται στο πρόγραmicromicroα για θερα-πεία είτε όχι

Εκτός από το θεραπευτικό προσωπικό υπάρχουν καιγονείς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησητου Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και στησυνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν συmicroβου-λευτική στους προσερχόmicroενους γονείς Η εργασίατους είναι εθελοντική και εποπτεύεται από το θερα-πευτικό προσωπικό Ο στόχος είναι να λειτουργήσουνως πρότυπα που έχουν βιώσει το πρόβληmicroα και microέσααπό την προσωπική τους εmicroπειρία να στηρίξουν τουςυπόλοιπους γονείς και να τους βοηθήσουν να βρουνδιέξοδο στο πρόβληmicroά τους

15

Kέντρο OικογενειακήςYποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

05

Οι στόχοι στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής είναι

bull Η ενηmicroέρωση της οικογένειαςσχετικά microε τη χρήση ουσιών καιτις συνέπειές της καθώς και γιατον τρόπο θεραπευτικής παρέmicro-βασης

bull Η συναισθηmicroατική στήριξη καιενίσχυση των ατόmicroων που έχουνάmicroεση σχέση microε τοντηνχρήστηστρια

bull Η κατανόηση του καθοριστικούρόλου που διαδραmicroατίζει ηοικογένεια στην θετική έκβασητης θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής

bull Η ενίσχυση της αλλαγής στάσης απέναντι στονστην χρήστηστρια αλλά και σε προβλήmicroατα που αφορούν συνολικά την οικογένεια

bull Η εξοmicroάλυνση των δυσλειτουρ-γιών στο οικογενειακό περιβάλλον

bull Η ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτωνπροκειmicroένου να βρεθούν νέοιτρόποι αντιmicroετώπισης κρίσιmicroωνκαταστάσεων της ζωής

Τo πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παρακολουθείκαι καταγράφει την κίνηση των microονάδων του microε βάση τοσύστηmicroα που εφαρmicroόζεται στο ΚΕΘΕΑ Η συνεχήςπαρακολούθηση των στοιχείων η αξιολόγηση και ηαξιοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα της βελτίωσηςτων παρεχόmicroενων υπηρεσιών του προγράmicromicroατος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθmicroό των ατό-microων που δέχτηκαν υπηρεσίες στις microονάδες του προ-γράmicromicroατος ανά έτος

Υπηρεσίες Συmicroβουλευτικής 508 390 372 333 351 379

Υπηρεσίες Θεραπείας 115 120 106 147 160 178

Υπηρεσίες Επανένταξης 67 69 60 78 71 70

Υπηρεσίες Οικογενειακής Συmicroβουλευτικής 522 527 472 439 361 318

2001 2002 2003 2004 2005 2006

16

Άτοmicroα που δέχτηκανυπηρεσίες τα έτη 2001-2006

06

Η εκπαίδευση είναι microέρος της θεραπευτικής διαδικα-σίας γιατί βοηθά στη microόρφωση του ατόmicroου στην ανά-πτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια γιατην κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελmicroατικήτου αποκατάσταση

Η έναρξη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι συνυ-φασmicroένη για αρκετά από τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα microε τηνπρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικήςεκπαίδευσης ή microε τη διακοπή του λυκείου ή microε την microηολοκλήρωση κάποιου τύπου επαγγελmicroατικής εκπαίδευσηςτην οποία είχαν κατά το παρελθόν ξεκινήσει Οι συνέπει-ες από την πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης είναι ιδιαί-τερα εmicroφανείς στη φάση κατά την οποία τα άτοmicroα επιχειρούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο Ηmicroεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και ηέλλειψη επαρκών και πιστοποιηmicroένων γνώσεων είναιπαράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχό-λησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτι-κή πορεία Γιrsquo αυτό οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαί-δευσης οι οποίες microέσω της επανασύνδεσης microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία συντελούν στην επαγγελmicroατικήκατάρτιση και στην απόκτηση διπλωmicroάτων οφείλουν ναείναι αναπόσπαστο microέρος της θεραπευτικής διαδικασίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόmicroενο microέλος σε όλητη διάρκεια της παραmicroονής του στο θεραπευτικό πλαί-σιο το εκπαιδευτικό πρόγραmicromicroα διαmicroορφώνεται ανάλο-γα microε τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται τοκάθε microέλος

Οργανώνονται εκπαιδευτικά σεmicroινάρια σε διαφορετικάαντικείmicroενα τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επιmicroορ-φωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων Κάθε θεραπευόmicroενοmicroέλος επιλέγει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πουτον ενδιαφέρουν Επίσης πραγmicroατοποιούνται οmicroιλίεςαπό ειδικούς επιστήmicroονες για θέmicroατα που αφορούν τηνυγεία και τα νοmicroικά προβλήmicroατα που αντιmicroετωπίζουναρκετά microέλη

bull Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroι-νάρια εικαστικών αθλητικές δραστηριότητες και σεmicroινά-ρια ιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδό-microενα νοσήmicroατα και λοιmicroώδη νοσήmicroατα)

bull Στην Εναλλακτική Κοινότητα πραγmicroατοποιούνται επι-

17

Eκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών

07

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητεςέχουν στόχο την επιmicroόρφωσητων ατόmicroων τη γενική καλλιέργεια τον εmicroπλουτισmicroότων γνώσεων την ανάπτυξηπροσωπικών ενδιαφερόντωντην προσωπική ανάπτυξη τηνενίσχυση της πρωτοβουλίαςτην επανασύνδεση microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία τηναπόκτηση των απαραίτητωνδεξιοτήτων microε απώτερο στόχοτην οmicroαλή κοινωνική επανένταξη

microορφωτικά σεmicroινάρια λογοτεχνίας ηλεκτρονικών υπο-λογιστών φωτογραφίας εικαστικών αγγλικών και microαθή-microατα δηmicroοτικών χορών

Επίσης υλοποιούνται προγράmicromicroατα αθλητισmicroού microε ιδιαί-τερη έmicroφαση στο ποδόσφαιρο (5x5)

Ανά τακτά διαστήmicroατα οργανώνονται και σεmicroινάριαιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδόmicroενανοσήmicroατα λοιmicroώδη νοσήmicroατα στοmicroατική υγιεινή)

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι κατα-σκευής κρουστών και έγχορδων microουσικών οργάνων

bull Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicro-βουλευτικής για τους γονείς και τους συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων πραγmicroατοποιούνται σεmicroινάριαοικοτεχνίας ψηφιδωτού και microαθήmicroατα παραδοσιακώνχορών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκτός της εκπαί-δευσης που παρέχει στα microέλη του προγράmicromicroατοςσυνεργάζεται microε εκπαιδευτικούς οργανισmicroούς ιδιωτι-κούς και δηmicroόσιους που προσφέρουν σε θεραπευόmicroε-να microέλη κάθε χρόνο -δωρεάν ή microε έκπτωση- ορισmicroένεςθέσεις φοίτησης σε αντικείmicroενα εκπαίδευσης της επιλο-γής τους ώστε να αποκτήσουν επαγγελmicroατική κατάρτι-ση να συmicroπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιή-σουν δηmicroιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόmicroενα microέληνα λάβουν microέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτόςτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος microέσω της χορήγησηςυποτροφιών αποτελεί έναν σηmicroαντικό παράγοντα γιατην οmicroαλή ενσωmicroάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλάκαι για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες δύναται νασυmicroβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωήςτους

Εκτός από τη βελτίωση των τυπικών προσόντων ηεκπαίδευση και η επαγγελmicroατική κατάρτιση συmicroβάλλουναποφασιστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης τουατόmicroου ώστε να διεκδικήσει αποτελεσmicroατικά καλύτερηθέση εργασίας είτε αυτή σχετίζεται microε το αντικείmicroενοτης υποτροφίας είτε όχι

18

Επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός

Οι υποτροφίες δίνονται microέσα από οργανωmicroένο πλαίσιοεπαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού που παρέχεται σε όσαmicroέλη βρίσκονται στην Eναλλακτική Kοινότητα και στην Kοι-νωνική EπανένταξηMέσω του επαγγελmicroατικού προσανατο-λισmicroού διαπιστώνονται οι δεξιότητες των ατόmicroων ώστε νατους δωθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική κατεύθυνση

Επίσης δίνεται βάρος στη συmicroβουλευτική και στην ενί-σχυση των microελών να συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευ-ση ή να ολοκληρώσουν βαθmicroίδες εκπαίδευσης πουείχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τον αριθmicroό των ατόmicroων πουπήραν υποτροφία καθώς και τον αριθmicroό των ατόmicroων πουσυνέχισαν τη σχολική τους εκπαίδευση το 2006

Σχολική εκπαίδευση 2006 Άτοmicroα

Υποτροφίες 2006 Άτοmicroα Αντικείmicroενα

19

Μακροχρόνιες 16 bull ψυχολογίαυποτροφίες σε bull δηmicroοσιογραφίαδηmicroόσια και ιδιωτικά bull τεχνικός φαρmicroάκωνΙΕΚ και Εργαστήρια bull logisticsΕλευθέρων σπουδών bull 3D animation

(διάρκειας 1-2 έτη) bull marketing

bull εφαρmicroοσmicroένη ζωγραφική

bull οικονοmicroίας και διοίκησης

bull αγγλικά

bull αργυροχρυσοχοΐα

bull φωτογραφία

Βραχυχρόνιες 6 bull ΗΥυποτροφίες bull καταδύσεις(διάρκειας microικρότερης του έτους)

Απολυτήριο γυmicroνασίου 3

Απολυτήριο λυκείου 3

Προαγωγικές εξετάσεις Αrsquo κύκλου ΤΕΕ 1

Ευρωπαϊκά Προγράmicromicroατα Κατάρτισης

Το Εξειδικευmicroένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελmicroατι-κής Ένταξης ΚΕΘΕΑ - Παράρτηmicroα Βαλτετσίου 37 (θερα-πευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) στο πλαί-σιο του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΥΠΕΡ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (άτοmicroαmicroε αναπηρίες - πρώην χρήστες ουσιών) του Επιχειρησια-κού Προγράmicromicroατος laquoΑπασχόληση και ΕπαγγελmicroατικήΚατάρτισηraquo υλοποίησε από τις 4 ∆εκεmicroβρίου 2006 καιως το τέλος Φεβρουαρίου 2007 επιδοτούmicroενο πρό-γραmicromicroα επαγγελmicroατικής κατάρτισης ανέργων microε τίτλοlaquoΕκπαίδευση στη διαχείριση αστικών αποβλήτωνraquo συνο-λικής διάρκειας 300 ωρών

Στο πρόγραmicromicroα κατάρτισης συmicromicroετείχαν 15 ωφελού-microενοι απόφοιτοι γυmicroνασίου και λυκείου microέλη τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜέσω της παρακολούθησης θεωρητικών microαθηmicroάτωναπό εξειδικευmicroένους στο αντικείmicroενο εκπαιδευτέςαλλά και πρακτικής άσκησής τους σε εγκαταστάσειςεπεξεργασίας και διάθεσης απορριmicromicroάτων εκπαιδεύ-τηκαν στις microεθόδους διαχείρισης αστικών στερεώναποβλήτων

Παράλληλα microε την παρεχόmicroενη κατάρτιση οι ωφελού-microενοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν υπηρεσίες επαγ-γελmicroατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισmicroού microέσααπό τη συmicromicroετοχή τους σε συνεδρίες παροχής Συνο-δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Το εν λόγω τmicroήmicroααναπτύχθηκε βάσει ενός ολοκληρωmicroένου προγράmicromicroα-τος επαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού ειδικά σχεδια-σmicroένου ώστε να ανταποκρίνεται στα επιmicroέρους χαρα-κτηριστικά και να καλύπτει τις ανάγκες της οmicroάδας στό-χου

Μετά τη λήξη του προγράmicromicroατος οι ωφελούmicroενοι παρα-κολουθούνται ως προς τη βελτίωση των επαγγελmicroατικώντους ικανοτήτων την προσαρmicroογή τους στην αγοράεργασίας αλλά και τη γενικότερη κοινωνική τους ένταξηγια να διαπιστωθεί η επίτευξη τόσο των στόχων όσο καιτων προβλεπόmicroενων αποτελεσmicroάτων από την υλοποίη-ση του προγράmicromicroατος

Για την παρακολούθηση του προγράmicromicroατος εν γένειαλλά και την ανατροφοδότηση όλων των εmicroπλεκόmicroε-νων φορέων αναπτύχθηκε ένα γενικότερο σύστηmicroααξιολόγησης τα αποτελέσmicroατα του οποίου έδωσανστοιχεία χρήσιmicroα προς περαιτέρω διερεύνηση(∆ελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ 1432007)

20

Το Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης είναι υπεύθυνο γιατη συστηmicroατική συλλογή την καταγραφή και την επε-ξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικούπρογράmicromicroατος σύmicroφωνα microε το σύστηmicroα που εφαρmicroό-ζεται στο ΚΕΘΕΑ

Βασικές δράσεις του Τmicroήmicroατος είναι

bull Η συστηmicroατική παρακολούθηση των κλινικών πληροφο-ριών σχετικά microε την κίνηση των Mονάδων του προγράmicro-microατος και η έκδοση microηνιαίων και ετήσιων απολογισmicroών

bull Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδοmicroένων πουαφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόmicroων που απευθύ-νονται στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

bull Η εφαρmicroογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιοτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος

bull Η συmicromicroετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διε-ξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ

Το Τmicroήmicroα Έρευνας συνεργάζεται microε τον Τοmicroέα Έρευναςτου ΚΕΘΕΑ όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θερα-πευτικού προγράmicromicroατος

Οι ερευνητικές δράσεις του Τmicroήmicroατος διέπονται από τιςαρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται microεγνώmicroονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδοmicroένωνπροσωπικού χαρακτήρα Οι δραστηριότητές του είναιυποστηρικτικές και συmicroπληρωmicroατικές ως προς το βασι-κό έργο του θεραπευτικού προγράmicromicroατος και έχουνστόχο τη βελτίωση των παρεχόmicroενων υπηρεσιών

Το Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών είναι αρmicroόδιο γιατον έλεγχο και την ορθή τήρηση των εσωτερικών κανο-νισmicroών και εγκυκλίων του ΚΕΘΕΑ σε θέmicroατα οικονοmicroι-κών και διοίκησης

Bασικές εργασίες του τmicroήmicroατος είναι η σύνταξη τουετήσιου οικονοmicroικού προϋπολογισmicroού των λειτουργικώνκαι πάγιων δαπανών του θεραπευτικού προγράmicromicroατος ηορθολογική αξιοποίηση των οικονοmicroικών πόρων και ησύνταξη οικονοmicroικών απολογισmicroών

21

Tmicroήmicroα Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

08

Tmicroήmicroα ∆ιοίκησης καιOικονοmicroικών

09

Το προσωπικό του θεραπευτικού προγράmicromicroατος αποτε-λεί microια διεπιστηmicroονική οmicroάδα διαφόρων ειδικοτήτωναπό επαγγελmicroατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επι-στηmicroών καθώς και απόφοιτους αναγνωρισmicroένων θερα-πευτικών προγραmicromicroάτων που έχουν λάβει κατάλληληεκπαίδευση

Στο προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα συνεχούςεκπαίδευσης εντός και εκτός του οργανισmicroού ώστε ναεξασφαλίζεται η ανατροφοδότησή του και η ποιότητατων υπηρεσιών που παρέχονται

Στο σύνολο των υπηρεσιών του προγράmicromicroατος απα-σχολούνται 27 άτοmicroα Η πλειοψηφία του προσωπικούαπασχολείται στις Mονάδες του προγράmicromicroατος ωςθεραπευτικό προσωπικό ενώ στα Tmicroήmicroατα απασχολείταιπροσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επίσης στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα απασχολούνταικαι επιmicroορφωτές microερικής απασχόλησης αορίστου χρό-νου οι οποίοι εκπαιδεύουν τα θεραπευόmicroενα microέλη σεδιάφορα αντικείmicroενα αντίστοιχα microε τα σεmicroινάρια πουπραγmicroατοποιούνται στις επιmicroέρους Mονάδες

Tmicroήmicroατα Eκπαίδευσης Έρευνας Oικονοmicroικών 30

Γραmicromicroατειακή υποστήριξη 4

Mονάδες θεραπείας 66

Γράφηmicroα Κατανοmicroή προσωπικού προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ το 2006

22

Tο Προσωπικό του προγράmicromicroατος

10

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει αναπτύξειένα δίκτυο συνεργατών από οργανισmicroούς φορείς ιδρύ-microατα και ιδιώτες που υποστηρίζουν το έργο του σε διά-φορους τοmicroείς

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα εκπαίδευσης τα έτη 2001-2006

bull Γενική Γραmicromicroατεία Αθλητισmicroού

bull Γενική Γραmicromicroατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull Γραφεία ∆ευτεροβάθmicroιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα αντίστοιχα Λύκεια που υπάγονται σε αυτά

bull ∆ιεύθυνση Ολυmicroπιακών Αγώνων 2004

bull Εθνικό Κέντρο Επαγγελmicroατικού Προσανατολισmicroού (ΕΚΕΠ)

bull Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull ΝΕΤ

bull Νοmicroαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιmicroόρφωσης (ΝΕΛΕ)

bull Οργανισmicroός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναmicroικού (ΟΑΕ∆)

bull Οργανισmicroός Εκπαίδευσης και Επαγγελmicroατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

bull Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τοmicroέας ΣΕΠ)

bull ΣΕΛΕΤΕ

bull ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕ∆

bull Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευmicroάτων

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα υγείας τα έτη 2001-2006

bull Γενικό Κρατικό Νοσοκοmicroείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

bull Γενικό Νοσοκοmicroείο Νοσηmicroάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ

bull Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τmicroήmicroα Αγωγής Υγείας)

bull Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Νοσοκοmicroείου ∆ΑΦΝΙ

bull Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηmicroάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

bull Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

23

∆ίκτυο Συνεργατών

11

bull Νοσοκοmicroείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

bull Νοσοκοmicroείο Αφροδίσιων και ∆ερmicroατικών Νόσων ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΚΑΤ

bull Νοσοκοmicroείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

bull Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

bull Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοmicroείο Αττικής ΠΝΑ

bull Ψυχίατρος κ Κ Γκοτζαmicroάνης

∆ίκτυο συνεργατών για εκδηλώσεις και παρεmicroβάσεις τα έτη 2001-2006

bull ∆ήmicroος Αθηναίων

bull ∆ήmicroος Αρτέmicroιδος

bull ∆ήmicroος Μαρκοπούλου

bull ∆ήmicroος Νέας Μάκρης

bull ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής

bull Εθνική οmicroάδα ποδοσφαίρου 5x5

bull Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

bull Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

Στους παραπάνω οργανισmicroούςιδρύmicroατα φορείς δήmicroους καιιδιώτες εκφράζουmicroε τις θερmicroέςmicroας ευχαριστίες

24

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θέλει να ευχαρι-στήσει θερmicroά όλους τους ιδιώτες τις επιχειρήσεις τουςοργανισmicroούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο τουmicroε χορηγίες και δωρεές χρηmicroατικές ή εmicroπράγmicroατες

bull ANDREW BETSIS

bull BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΝΦΙΛΑΚΗΣ

bull BP HELLAS ΑΕ

bull CORNEL SYSTEM ΕΠΕ

bull COSMOS LAC - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΡΕΥΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

bull EADS DEFENSE amp SECURITY

bull ELMEC SPORT ABETE

bull GP BIANCO ΕΠΕ

bull INTERIOR OFFICE AE

bull KOSTAL HELLAS ΑΕΒΕ

bull NEW EDITIONS Κ ΒΑΝΤΕΝΑΑΡ - Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

bull NUTRIA ΑΕ - ΓΙΩΤΣΑΣ ∆ΗΜ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull S amp B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

bull SCHWARZKOPF amp RILKEN AEE

bull ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

bull ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ amp ΣΙΑ ΕΕ

bull ΓΑΛΑΝΗΣ Γ (Φωτογράφος)

bull ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

bull ∆ΑΒΙΛΑΣ ΣΠΟΡ - ΑΛ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

bull ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

bull ∆ΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ

bull ∆ΕΜΕΝΑΓΑ ΜΑΡΙΑ

bull ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - GLOBE ONE

bull ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

bull ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣraquo

bull ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

bull Α ΖΑΧΑΡΙ∆ΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

25

Xορηγοί - ∆ωρητές

12

bull ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ amp ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

bull Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

bull Ί∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

bull ΚΑΓΜΑΚΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ amp ΠAZAΪTH ΝΑΤΑΣΑ

bull ΚΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

bull ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΛΟΣ

bull ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

bull ΝΕΟΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

bull ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

bull ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

bull ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ 1003 FM ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

bull ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

bull ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

bull ΤΥΜΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

bull ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΕ

bull ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ

bull ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONΗSON AE

26

Σχολές που έδωσαν υποτροφίες σε microέλη του προγράmicro-microατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά τα έτη 2001-2006

bull MEDITERRANEAN COLLEGE

bull ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

bull ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ περιοχής Αττικής (Κηφισιάς Αργυρού-πολης Πειραιά Αmicroαρουσίου Γαλατσίου Μεταmicroόρφωσης)

bull ΕΕΣ CHEF DrsquoOUEVRES

bull ΕΕΣ ΑΝΤΕΝNΑ

bull ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

bull ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

bull ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

bull ΙΕΚ CARRIERA

bull ΙΕΚ ΑΚΜΗ

bull ΙΕΚ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

bull ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

bull ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

bull ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

bull ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

bull ΣΧΟΛΗ ART

bull ΣΧΟΛΗ FREEDOM

bull ΣΧΟΛΗ KORELplus

bull ΣΧΟΛΗ ΑΚΤΟ

bull ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΜOKUME

bull ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΛΙΑΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

bull Ω∆ΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

27

Ο Σύλλογος Οικογένειας Παρέmicroβαση συγκροτήθηκε το1991 Στο Σύλλογο συmicromicroετέχουν όσοι γονείς επιθυmicroούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο έργο τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι στόχοι του Συλλόγου Οικογένειας είναι

bull Η στήριξη και η ενίσχυση των θεραπευτικών προ-γραmicromicroάτων του ΚΕΘΕΑ

bull Η ενηmicroέρωση της κοινής γνώmicroης και παντός ενδιαφε-ρόmicroενου γύρω από το πρόβληmicroα των ναρκωτικών καιτους τρόπους αντιmicroετώπισής του

bull Η προβολή του έργου που επιτελεί το θεραπευτικόπρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιmicroετώπιση των κοι-νωνικών αιτιών του προβλήmicroατος της εξάρτησης καιτο αίτηmicroα της λήψης κατάλληλων microέτρων από τηνπολιτεία

Σηmicroαντικό έργο του Συλλόγου Οικογένειας αποτελεί ηδιοργάνωση ενηmicroερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγι-κών δραστηριοτήτων

Το 1992 ο Σύλλογος για πρώτη φορά διοργάνωσεσυναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού microε γνωστούς καλλι-τέχνες Από τότε η συναυλία έχει καθιερωθεί να γίνεταικάθε χρόνο και βρίσκει microεγάλη ανταπόκριση στο κοινό

28

Σύλλογος Oικογένειας

13

Στοιχεία επικοινωνίας

Σολωmicroού 27 106 81 ΑθήναΤηλ 210 3302426 Fax 210 3302147

29

14∆ραστηριότητες

KEΘEA ΠAPEMBAΣHΣτιγmicroιότυπα από παρεmicroβάσεις

εκδηλώσεις και δράσεις του προγράmicromicroατος

KEΘEA ΠAPEMBAΣH κατά την περίοδο

2001-2006

30

Παρ

εmicroβά

σει

ς

2001 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Ντράφι Πεντέλης

2004 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Καρκαντά Πεντέληςmicroε αφορmicroή την ΠαγκόσmicroιαΗmicroέρα Περιβάλλοντος στις 21Μαρτίου

2005 Αναδάσωση στον ευρύ-τερο χώρο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας στη Ραφήνα Στηναναδάσωση συmicromicroετείχε οΥπουργός Υγείας κ ΝικήταςΚακλαmicroάνης

2001 Παρέmicroβαση-διαmicroόρφωσηστο σιδηροδροmicroικό σταθmicroό τουΧιλιοmicroοδίου Κορινθίας και ενη-microέρωση για τις υπηρεσίες τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σεσυνεργασία microε το Κέντρο Πρό-ληψης ∆ιολκός

31

2004 Απελευθέρωση άγριωνπουλιών στο ∆άσος Κουβαράσε συνεργασία microε το ∆ήmicroοΜαρκοπούλου και το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψης ΆγριωνΖώων microε αφορmicroή την Παγκό-σmicroια Ηmicroέρα Περιβάλλοντος

2001 Εκδήλωση προς τιmicroήντων εθελοντών του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΚολέγιοΑθηνώνΤην έναρξη της εκδή-λωσης έκανε ο Πρόεδρος της∆ιακοmicromicroατικής Επιτροπής γιατα Ναρκωτικά κ ΜανώληςΣκουλάκης

2001 Χριστουγεννιάτικο δρώ-microενο στον πεζόδροmicroο τωνκεντρικών υπηρεσιών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σταΕξάρχεια όπου microέλη έκανανκατάβαση (rappel) από τηνταράτσα του κτιρίου

Eκδη

λώσ

εις

32

2003Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινό-τηταςΤην απονοmicroή έκανε ο Πρόε-δρος της Ν∆ κ Κώστας Καρα-microανλήςTo γήπεδο 5χ5 ήτανδωρεά της N∆

2004 ∆ιήmicroερο τουρνουά ποδο-σφαίρου 5x5 Στο τουρνουά τηναπονοmicroή επάθλων έκανε ο Υπουρ-γός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2003Εγκαίνια του νέου ξενώναστο Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-ξης δωρεά της κ Ελισάβετ Παπα-γιαννοπούλουΤην κορδέλα έκοψεο Πρόεδρος της Βουλής κΑπό-στολος Κακλαmicroάνης

2003 Εγκαίνια του κτιρίου τουΚέντρου Οικογενειακής Υπο-στήριξης και Συmicroβουλευτικήςστα Εξάρχεια

33

2003 Θεατρική παράστασηστο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ απόγονείς που συmicromicroετείχαν στοΚέντρο Οικογενειακής Υποστή-ριξης και Συmicroβουλευτικής

2005 Έκθεση ζωγραφικής καιφωτογραφίας στο ΙΜΕ ( Ίδρυ-microα Μείζονος Ελληνισmicroού)Ταεγκαίνια της έκθεσης έγιναναπό τον Υπουργό Υγείας κ ΝΚακλαmicroάνη και τον ΥφυπουργόΥγείας κ Γεώργιο Κωνσταντό-πουλο

2005 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Παρουσιάστηκανδηmicroοτικοί χοροί έργα ζωγραφικήςκαι έκθεση microουσικών παραδοσια-κών οργάνων

2006 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Έκθεση κρουστώνmicroουσικών οργάνων microάσκας κού-κλας ψηφιδωτού και παρουσίασηδηmicroοτικών χορών από την οmicroάδαχορούΤην εκδήλωση χαιρέτησε οΑντιπρόεδρος της ∆ιακοmicromicroατικήςΕπιτροπής κ Μ Σκουλάκης

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

34

Παγ

κόσ

microια

Hmicro

έρα

κατά

τω

ν N

αρκω

τικώ

ν

2006 Συmicromicroετοχή στο ldquo3ο Οδοι-πορικό στην Ελληνική Παράδο-σηrdquo που οργάνωσε ο όmicroιλοςΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς καιΝήσων στις 13 και 145 στοΚατράκειο Θέατρο Νίκαιας microεσυmicromicroετοχή της οmicroάδας παραδοσιακών χορών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2001 Ο Σύλλογος Οικογένειαςδιοργάνωσε συναυλία στο θέατροΛυκαβηττού Η συναυλία πραγmicroα-τοποιήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕταιρείας Συγγραφέων Ερmicroηνευ-τές ήταν οι Νένα Βενετσάνου∆ηmicroήτρης Μπάσης ΚώσταςΘωmicroαΐδηςΤάσος Χριστογιαννό-πουλος και Καλλιόπη Βέττα

2003 Παρέmicroβαση στην Πλα-τεία Οmicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςΕναλλακτικής Κοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας microε έργα των microελώνΠαράλληλη ενηmicroέρωση τουκοινού και διανοmicroή έντυπουυλικού microαζί microε καπέλα τσάντεςκαι microπλούζες microε το σήmicroα τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

35

2002 Πενθήmicroερη εκδήλωση στοΠνευmicroατικό Κέντρο του ∆ήmicroουΑθηναίων Έκθεση ζωγραφικήςκαι παρουσίαση της θεατρικήςπαράστασης laquoΟ Ιππότης microε τησκουριασmicroένη πανοπλίαraquo

2003 Πaρέmicroβαση στην Πλα-τεία Omicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςEναλλακτικής Kοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας Παράλληλη ενηmicroέρωσητου κοινού και διανοmicroή έντυ-που και διαφηmicroιστικού υλικού

2004 Σκυταλοδροmicroία στοκέντρο της Αθήνας microε τη συmicro-microετοχή Ολυmicroπιονικών και εθε-λοντικών οικολογικών κοινωνι-κών και αθλητικών οργανώσε-ων Η σκυταλοδροmicroία microε θέmicroαlaquoΠαρέmicroβαση στη συνήθειάσουraquo ξεκίνησε από την Πλα-τεία Εξαρχείων πέρασε microέσααπό το ιστορικό και εmicroπορικόκέντρο της Αθήνας και κατέλη-ξε πάλι στην Πλατεία Εξαρχεί-ων όπου είχαν στηθεί ενηmicroε-ρωτικά περίπτερα του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και των οργανώ-σεων που συmicromicroετείχαν

36

2005 Αγώνας καλαθοσφαίρισηςστο γήπεδο του ΠανελληνίουΣυmicromicroετείχαν επαγγελmicroατίεςκαλαθοσφαιριστές και προπονη-τές του αγώνα ήταν ο βουλευτήςτης Ν∆ κ Γιάννης Ιωαννίδης καιο προπονητής της Εθνικής οmicroά-δας κ Παναγιώτης ΓιαννάκηςΤαmicroετάλλια απένειmicroε ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ενώ οΥπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroά-νης έκανε το τζάmicroπολ του αγώνα

2006Τουρνουά ποδοσφαίρου5x5 στο γήπεδο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας microε συmicromicroετοχή τοπικώνποδοσφαιρικών οmicroάδων από γειτονικούς δήmicroους και της Εθνι-κής οmicroάδας ποδοσφαίρου 5x5 σεαγώνα επίδειξηςΤα αναmicroνηστικάτου αγώνα έδωσε ο Υπουργός Υγείας κΝΚακλαmicroάνης

2003 Tελετή αποφοίτησης τωνmicroελών του ΚΕΘΕΑ στο χώροτου Ιδρύmicroατος Μείζονος Ελλη-νισmicroού

2001 Tελετής αποφοίτησηςτων microελών του ΚΕΘΕΑ στοmicroουσείο Βορρέ στην Παλλήνη

οφοι

τήσε

ις

37

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης ∆ηmicroοκρατίας κ ΚωστήςΣτεφανόπουλος και η Υφυπουρ-γός Υγείας κ Ελπίδα Τσουρή

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης Ν∆ κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ ΝατάσαΠαζαΐτη-Καραmicroανλή και οι βουλευτές της Ν∆ κ ΜαριέτταΓιαννάκου-Κουτσίκου και κ Ν Κακλαmicroάνης

2002 Επισκέφθηκε την Κοινότητα ο Πρόεδρος τηςΝ∆ κ Κ Καραmicroανλής

2004 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ Ν Παζαΐτη-Καραmicroανλή και ο Υπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2006 Επίσκεψη της ΥπουργούΤουρισmicroού κΦάνης Πάλη-Πετραλιά στον ξενώνα τουΚέντρου Κοινωνικής Επανέντα-ξης για τη διάθεση εισιτηρίωνκοινωνικού τουρισmicroού

Eπισ

κέψ

εις

Πολ

ιτικ

ών

Προ

σώ

πω

ν

38

Έντυ

πα

2001 Βιβλίο του προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ microε τίτλοlaquoΠροσφερόmicroενες υπηρεσίεςκαι microεγέθη 1999-2000raquo

2006 Ενηmicroερωτικό έντυπο γιατις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Έντυπο για την κατα-σκευή τη συντήρηση και τονήχο των κρουστών microουσικώνοργάνων που κατασκευάζειοmicroάδα microελών της ΕναλλακτικήςΚοινότητας

2006 Kαρτ-ποστάλ από τηνοmicroάδα φωτογραφίας της Εναλ-λακτικής Κοινότητας microε θέmicroατο νερό οι οποίες διανέmicroονταισε πολυσύχναστα microέρη

39

Αθλητικές δραστηριότητεςτων microελών του KEΘEAΠAPEMBAΣH

Αθλ

ητικ

ές δ

ρασ

τηρι

ότητ

ες

2001Συmicromicroετοχή σε φιλανθρωπική δραστηριότητα βοη-θώντας στη συσκευασία δεmicroάτων ρούχων και τροφίmicroωνγια τον πληθυσmicroό του Αφγανιστάν

2001 Παρουσία στο 3ο Συνέδριο Νεολαίας ΠΑΣΟΚστο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο πάρκο Ιλισίων σεεκδήλωση της ΟΝΝΕ∆ στο κέντρο της Αθήνας καιστο φεστιβάλ της ∆ΑΠ στη Νοmicroική Σχολή microε ενη-microερώσεις από τα microέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας

2002 Μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας συmicromicroετείχανσε αγώνα στίβου στο γήπεδο Ν Σmicroύρνης όπου πήρανmicroέρος όλα τα θεραπευτικά προγράmicromicroατα του ΚΕΘΕΑΟι αγώνες πραγmicroατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τωνπαγκόσmicroιων αγώνων στίβου θεραπευτικών προγραmicro-microάτων

2003 Συmicromicroετοχή στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειαςγια τον πληθυσmicroό του Ιράκ σε συνεργασία microε τους Για-τρούς Χωρίς Σύνορα

2005 Συmicromicroετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοmicroάδα Νεολαίαςστο Γουδή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις7-12 ∆εκεmicroβρίου microε ενηmicroερωτικό υλικό και επιτόπιοεργαστήρι κατασκευής microουσικών παραδοσιακών οργά-νων

2005 Συmicromicroετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θερα-πευτικών κοινοτήτων στις 10-14 Μαΐου 2005 microε έργαζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών παραδοσιακώνοργάνων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2006 Συmicromicroετοχή microελών της Εναλλακτικής Κοινότηταςσε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάmicroεσα σε βουλευτές καιοδηγούς ΚΤΕΛ που διοργανώθηκε από το ∆ήmicroο ΝέαςΜάκρης στις 146

2006 Συmicromicroετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγ-microατοποίησε ο ∆ήmicroος Μαρκοπούλου στις 17-309 microεέκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών οργά-νων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2003-2005-2006 Συmicromicroετοχή στα Φεστιβάλ ΠολιτικώνΝεολαιών

Άλλες δραστηριότητες

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759e-mail infokethea-paremvasigrwebsite wwwkethea-paremvasigr

Συmicroβουλευτικό Κέντρο Βαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300751 (απευθείας γραmicromicroή για τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα ) Fax 210 3300759Ώρες λειτουργίαςΚαθηmicroερινά 0900 - 1700 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση∆ιασταύρωση Ραφήνας190 09 ΡΑΦΗΝΑΤηλ 22940 77180 22940 77800Fax 22940 77801

Κέντρο Κοινωνικής ΕπανένταξηςΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και ΣυmicroβουλευτικήςΘεmicroιστοκλέους 67106 83 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3304933 210 3304935Fax 210 3845029

Αριθmicroός Λογαριασmicroού ∆ωρεώνΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 116296028-11

Στοιχεία Eπικοινωνίας

41

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων)Σορβόλου 24 116 36 ΑθήναΤηλ 210 9241993-6Fax 210 9241986e-mail adminketheagrwebsite wwwketheagr

Ένα πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών

για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Page 4: "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

4

Προλογικό Σηmicroείωmicroα

Το έντυπο αυτό απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο πουενδιαφέρεται να microάθει για το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ καινα καταλάβει το θεραπευτικό πλαίσιο microέσα από το οποίοοδηγούνται τα εξαρτηmicroένα από ναρκωτικές ουσίες άτοmicroασε απεξάρτηση να γνωρίσει τις υπηρεσίες τον τρόπολειτουργίας τους σκοπούς τους στόχους καθώς επίσηςκαι την φιλοσοφία την οποία έχουmicroε

Επιδιώκει να απαντήσει σε πολλά ερωτήmicroατα που συχνάδεχόmicroαστε από ανθρώπους που πρώτη φορά microας προ-σεγγίζουν αλλά και ανθρώπους που βρίσκονται κοντάmicroας και θέλουν να microάθουν περισσότερα

Επιχειρεί να αναδείξει τα υποστηρικτικά δίκτυα απόάτοmicroα και φορείς που έχει από χρόνια δηmicroιουργήσει τοΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και που λειτουργούν συmicroπληρω-microατικά προκειmicroένου να αντιmicroετωπιστούν θέmicroατα υγείαςεκπαίδευσης εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικήςαποκατάστασης των ατόmicroων που απεξαρτήθηκαν

Επιθυmicroεί να ευχαριστήσει θερmicroά όσους συνέβαλαν καισυmicroβάλλουν στην υποστήριξη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗγια την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη τωνmicroελών του

Το έντυπο αναφέρεται στα έτη 2001-2006 και αποτελείσυνέχεια των δύο προηγούmicroενων εκδόσεων microε στοιχείατου προγράmicromicroατος

Ελένη ΑναγνώστουΥπεύθυνη ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το πρόγραmicromicroα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο ΚΕΘΕΑ(Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων) το οποίοιδρύθηκε το 1987 Το ΚΕΘΕΑ είναι Νοmicroικό ΠρόσωποΙδιωτικού ∆ικαίου microη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καιτελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας καιΚοινωνικής Αλληλεγγύης

Είναι θεραπευτικό πρόγραmicromicroα για χρήστες εξαρτη-σιογόνων ουσιών απευθύνεται σε άτοmicroα άνω των 20ετών και τις οικογένειές τους και στοχεύει στην απε-ξάρτηση στην εκπαίδευση και στην κοινωνική επανέ-νταξη των microελών του

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 microε την ίδρυση τηςΕναλλακτικής Κοινότητας Παρέmicroβαση και το 1992εξελίχθηκε σε ολοκληρωmicroένο πολυφασικό θεραπευ-τικό πρόγραmicromicroα

Γενικές αρχές του θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι υπηρεσίες του προγράmicromicroατος παρέχονται δωρεάν και οκάθε χρήστης έχει ίσες ευκαιρίες να προσεγγίσει τη θερα-πεία ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονοmicroική τουκατάσταση ή όποιες άλλες προσωπικές παραmicroέτρους

Η προσέλευση στο πρόγραmicromicroα είναι εθελοντικήγιατί είναιαπαραίτητη η απόφαση του χρήστη να καταβάλει τηνπροσπάθεια που χρειάζεται ώστε να αλλάξει τρόπο ζωής

Το πρόγραmicromicroα δεν χορηγεί φαρmicroακευτικές ή υποκατά-στατες ουσίες για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Θεραπευτικές microέθοδοι

Το θεωρητικό microοντέλο βασίζεται στην αρχή της αυτο-βοήθειας και στην κοινότητα ως microέθοδο

Στην αυτοβοήθεια γιατί κάθε microέλος της κοινότητας

Tι είναι το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα KEΘEA ΠAPEMBAΣH

6

01

bull Συmicroβουλευτικό Kέντρο

bull Εναλλακτική Kοινότητα Παρέmicroβαση

bull Kέντρο Kοινωνικής Eπανένταξης

bull Kέντρο Oικογενειακής Yποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

bull Eκπαίδευσης

bull Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

bull ∆ιοίκησης και Oικονοmicroικών

MONA∆EΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠPOΓPAMMA KEΘEA ΠAPEMBAΣH

Φιλοσοφία του προγράmicromicroατος

laquoΑποφάσισα να έρθω στηνΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατί όσο καιρόείmicroαι στο πρόγραmicromicroα βρέθηκανπολλοί άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα microου και microrsquo έmicroαθαν από την αρχή νααγαπάω να σέβοmicroαι να ελπίζωνα κατακτάω τα όνειρά microου

Είναι τώρα η δικιά microου η ώρανα δώσω στους ανθρώπους ότιέχω πάρει ολοκληρώνονταςτον κύκλο microου που είναι οκύκλος της ζωής Γιατί η ζωήείναι microια αλυσίδα που ο κάθεκρίκος τροφοδοτεί τον άλλο

Είmicroαι στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατίδέχτηκα επιτέλους ότι είναι καιδικιά microου ευθύνη τούτος οκόσmicroος που παραπαίει αυτό τοδάσος που καίγεται αυτή ηπλατεία που καταστρέφεταιαυτό το παιδί που δεν ελπίζεικαι δεν πιστεύει σε τίποταhellip

Είmicroαι εδώ γιατί έmicroαθα ότι ηευθύνη απέναντι στον εαυτόmicroου είναι δικαίωmicroα και η ευθύ-νη απέναντι στους άλλους είναιυποχρέωση και το ένα συmicroπλη-ρώνει το άλλο

Είmicroαι εδώ γιατί πιστεύω πωςότι κι αν microπορείς να κάνειςότι και αν microπορείς να ονειρευτείςπρέπει να αρχίσεις τώραraquo

Aπόσπασmicroα από τη φιλοσοφίατου προγράmicromicroατος όπωςεκφράστηκε από τα πρώταmicroέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας και παραmicroένει ηίδια έως σήmicroερα

καταβάλλει την απαραίτητη προσπάθεια microε τη στήριξητων άλλων να αντιmicroετωπίσει τα προβλήmicroατά του και ναβγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται

Στην κοινότητα γιατί συmicroβιώνουν άνθρωποι microε κοινάπροβλήmicroατα και κοινούς στόχους

Η θεραπεία που παρέχεται περιλαmicroβάνει οmicroαδική καιατοmicroική συmicroβουλευτική αντιπαραθετικές οmicroάδες ασκή-σεις προσωπικής ανάπτυξης βιωmicroατικά σεmicroινάρια καιοικογενειακή θεραπεία

Η πορεία στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

Η πορεία στο πρόγραmicromicroα για το εξαρτηmicroένο άτοmicroο

bull Συmicroβουλευτικό Κέντρο

Το Κέντρο στοχεύει στην ενηmicroέρωση του εξαρτηmicroένουατόmicroου στην κινητοποίησή του για θεραπεία καθώς καιστην προετοιmicroασία του για ένταξη στην ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

bull Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση

Είναι Κοινότητα διαmicroονής όπου συντελείται η ψυχική καισωmicroατική απεξάρτηση

Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται βοηθάειτο θεραπευόmicroενο άτοmicroο να γνωρίσει τον εαυτό του καινα αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες microέσα σrsquoένα ασφαλές περιβάλλον

bull Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Στην Κοινωνική Επανένταξη το άτοmicroο εντάσσεται στηνκοινωνία διαmicroορφώνοντας έναν νέο τρόπο ζωής microακριάαπό εξαρτήσεις και ναρκωτικά Στόχος του ΚέντρουΚοινωνικής Επανένταξης είναι η υποστήριξη του ατόmicroουγια οmicroαλή και microε ίσους όρους ένταξη στην κοινωνία καιη πρόληψη της υποτροπής του

Γονείς και συγγενείς στο πρόγραmicromicroα

Η παράλληλη συmicromicroετοχή της οικογένειας διαδραmicroατίζεισηmicroαντικό ρόλο στην κινητοποίηση για θεραπεία τουεξαρτηmicroένου στην διαδικασία της απεξάρτησης καιστην πρόληψη της υποτροπής του Για το λόγο αυτόπαράλληλα microε τις Μονάδες που παρέχουν υπηρεσίεςστο εξαρτηmicroένο άτοmicroο λειτουργεί και το Κέντρο Οικο-γενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής που απευ-θύνεται στο οικογενειακό περιβάλλον

7

H πρώτη προσέγγιση του εξαρτηmicroένου ατόmicroου microε τοθεραπευτικό πρόγραmicromicroα γίνεται στο ΣυmicroβουλευτικόΚέντρο Η προσέλευση των ατόmicroων είναι εθελοντική Οκάθε ενδιαφερόmicroενος microπορεί να επικοινωνήσει τηλεφω-νικά microε το προσωπικό του Κέντρου και να οριστεί ατο-microικό ραντεβού σε σύντοmicroο χρονικό διάστηmicroα Μετά τηνπρώτη συνάντηση το άτοmicroο εντάσσεται στις οmicroάδεςτου Κέντρου

Κατά τη διάρκεια παραmicroονής των εξαρτηmicroένων ατόmicroωνστo Συmicroβουλευτικό Κέvτρo παρέχεται ασφαλές περι-βάλλον όπου δεν επιτρέπεται η χρήση ουσιών Οι συmicro-microετέχοντες ενηmicroερώνονται για τη λειτουργία του προ-γράmicromicroατος και ενισχύεται το αίτηmicroά τους για θεραπείαΑναδεικνύονται οι επιπτώσεις που επιφέρει η χρήσηστη ζωή τους και παρέχεται συναισθηmicroατική στήριξηπρoκειmicroέvoυ vα ελαττώσoυv ή να διακόψουν τη χρήσηoυσιώv και vα microάθoυv άλλους τρόπους αντιmicroετώπισηςτων πρoβληmicroάτωv τoυς Εκτός από τις θεραπευτικέςδιαδικασίες οι συmicromicroετέχοντες microπορούν να περάσουνδηmicroιουργικά το χρόvo τoυς microε δραστηριότητες πουπραγmicroατοποιούνται microέσα και έξω από το Κέντρο

Παράλληλα όλοι οι προσερχόmicroενοι παραπέmicroπονται γιαιατρικές εξετάσεις ώστε να διαγνωστούν και να αντιmicroε-τωπιστούν προβλήmicroατα υγείας που ενδεχοmicroένως αντι-microετωπίζουν

Από το Συmicroβουλευτικό Κέντρο τα άτοmicroα παραπέmicroπο-νται στην επόmicroενη φάση που είναι η Εναλλακτική Κοι-νότητα

Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroινά-ρια σε γονείς και συγγενείς microε στόχο την ενηmicroέρωση γιατη λειτουργία του πλαισίου και τη συmicroβουλευτική ώστενα ενταχθούν στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής

Χαρακτηριστικά των ατόmicroων που προσέγγισαν τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συλλέχθηκαν microε τοερωτηmicroατολόγιο του laquo∆είκτη Εκτίmicroησης Προβληmicroά-των και Αναγκών Θεραπείαςraquo το οποίο είναι βασι-σmicroένο στο ερωτηmicroατολόγιο laquo∆είκτης Αίτησης Θερα-πευτικής Βοήθειαςraquo (Treatment Demand Indicator)που έχει σχεδιαστεί από την οmicroάδα Pombidou τουΣυmicroβουλίου της Ευρώπης και προτείνεται από τοΕυρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις

8

Συmicroβουλευτικό Kέντρο

Οι στόχοι του Συmicroβουλευ-τικού Κέντρου είναι

bull Η αξιολόγηση της κατάστα-σης του ατόmicroου για το θερα-πευτικό του σχεδιασmicroό στοπρόγραmicromicroα ή την παραποmicroπήτου εάν υπάρχει ανάγκη γιαάλλου τύπου υπηρεσία

bull Η ενηmicroέρωση για τον τρόπολειτουργίας του προγράmicromicroατος

bull Η κινητοποίηση και η προε-τοιmicroασία του ατόmicroου για ένταξήτου στην Κοινότητα

bull Η microείωση της χρήσης

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroά-των σωmicroατικής υγείας

02

Εξαρτήσεις (EMCDDA)

Το ερωτηmicroατολόγιο είναι δοmicroηmicroένο και συmicroπληρώνεταιαπό το προσωπικό κατά τη διάρκεια ατοmicroικής συνέ-ντευξης microε τα άτοmicroα που προσέρχονται στο Συmicroβου-λευτικό Κέντρο Η συmicroπλήρωσή του είναι προαιρετικήκαι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απόρρητα καιεmicroπιστευτικά

Tα παρακάτω στοιχεία αφορούν 332 άτοmicroα (αποmicroονώ-θηκαν οι διπλές εγγραφές) που ήρθαν σε επαφή microε τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006 Παρατίθενταισυνοπτικά τα στοιχεία επαφής τα κοινωνικό-δηmicroογρα-φικά χαρακτηριστικά και η χρήση ουσιών Η εξέτασηαυτών των χαρακτηριστικών έχει στόχο να εντοπίσει ταβασικά χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσmicroού να microελε-τήσει τις ανάγκες του να εντοπίσει τα προβλήmicroατα πουσυνδέονται microε τη χρήση και να συmicroβάλλει στη βελτίωσητων παρεχοmicroένων υπηρεσιών

Στοιχεία επαφής microε το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

9

Τύπος επαφής Πρώτη φορά επαφή microε το πρόγραmicromicroα 227 (688)

Προηγούmicroενη θεραπεία σε κάποιο κέντρο 212 (642)

Πηγή παραποmicroπής

bull Προσωπική απόφαση 125 (381)

bull Οικογένεια 66 (201)

bull Φιλικό περιβάλλον 50 (152)

bull Άλλο θεραπευτικό κέντρο 50 (152)

bull Νοσοκοmicroείο γενικός γιατρόςκοινωνική υπηρεσία 13 (4)

bull Άλλο (ΜΜΕ γραmicromicroή SOS κά) 24 (73)

Ν=332

Κοινωνικό-δηmicroογραφικά στοιχεία

10

Ν=332

Φύλο

bull Άνδρες 287 (864)

bull Γυναίκες 45 (136)

ΜΟ ηλικίας 276 (plusmn48)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

bull ∆ηmicroοτικό ή λίγες τάξεις γυmicroνασίου 63 (192)

bull Απόφοιτοι γυmicroνασίου ή λίγες τάξεις λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι ΙΕΚ 18 (55)

bull Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 12 (36)

bull Απόφοιτοι τεχνικής σχολής επιπέδου δευτεροβάθmicroιας εκπαίδευσης 7 (21)

ΜΟ ηλικίας διακοπής σχολείου 158 (plusmn189)

Εργασιακή κατάσταση

bull Άνεργοςη 288 (868)

bull Σταθερή απασχόληση 28 (84)

bull Περιστασιακή εργασία 11 (33)

bull Άλλο (σπουδαστήςφοιτητήςοικονοmicroικά microη ενεργός) 5 (15)

Οικογενειακή κατάσταση

bull Άγαmicroοςη 303 (913)

bull Έγγαmicroοςη 17 (51)

bull ∆ιαζευγmicroένοςη 12 (36)

Παρούσα συνθήκη διαβίωσης

bull Με γονική οικογένεια 245 (74)

bull Μόνοςη 29 (88)

bull Με σύζυγοσύντροφο 20 (6)

bull Με φίλους 4 (12)

bull Άλλο (microε συγγενείς άστεγοι κά) 33 (10)

Γονείς χωρισmicroένοι 71 (272)

Σηmicroείωση Το άθροισmicroα τωναπόλυτων συχνοτήτων σε ορι-σmicroένες από τις αναφερόmicroενεςmicroεταβλητές δεν ταυτίζεται microετο σύνολο των ατόmicroων πουπροσήλθαν (Ν=332) καθώςορισmicroένες ερωτήσεις στο ερω-τηmicroατολόγιο δεν απαντήθηκαν

11

Χρήση ουσιών

Ν=332

Κύρια ουσία κατάχρησης Ηρωίνη 320 (967)

Τρόπος χρήσης κύριας ουσίας

bull Ενδοφλέβια χρήση 128 (387)

bull Μη ενδοφλέβια 203 (613)

Συχνότητα χρήσης τον τελευταίο microήνα

bull Καθηmicroερινά 193 (585)

bull 2-6 φορέςεβδοmicroάδα 70 (212)

bull 0-1 φοράεβδοmicroάδα 29 (88)

bull Καθόλου χρήση 38 (115)

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 188 (plusmn35)

Μέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας (έτη) 7 (plusmn39)

Ουσία έναρξης χρήσης

bull Κάνναβη 256 (795)

bull Κατασταλτικά 22 (68)

bull Οπιούχα 18 (56)

bull Εισπνεόmicroενα 16 (5)

bull ∆ιεγερτικά 7 (22)

bull Παραισθησιογόνα 3 (09)

Μέση ηλικία έναρξης χρήσης 153 (plusmn22)

Μέση ηλικία πρώτης ενέσιmicroης χρήσης 21 (plusmn408)

Κοινή χρήση σύριγγας σε όλη τη ζωή (έστω και microια φορά)

bull Ναι 128 (393)

bull Όχι 139 (426)

bull Μη ενέσιmicroη χρήση 59 (181)

Μόλυνση από ηπατίτιδα C 90 (274)

Στην Κοινότητα παραπέmicroπονται τα εξαρτηmicroένα άτοmicroαmicroετά τη σύντοmicroη προετοιmicroασία τους στο Συmicroβουλευ-τικό Κέντρο Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβασηείναι κοινότητα διαmicroovής και αποτελεί microία από τιςφάσεις θεραπείας του προγράmicromicroατος Η παραmicroονήτου ατόmicroου είναι εθελοντική και διαρκεί το ανώτερο12 microήνες

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτηmicroέναάτοmicroα σύmicroπτωmicroα βαθύτερων προβληmicroάτων η θεραπευ-τική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση τωναιτών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπουζωής και συmicroπεριφοράς των εξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί microοντέλο κοινωνικήςmicroάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια συναισθηmicroατικήστήριξη και βοήθεια ώστε το άτοmicroο να αλλάξει στάσηκαι συmicroπεριφορά να επαναπροσδιορίσει τις αξίες τουκαι να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες

Η ενεργή συmicromicroετοχή των εξαρτηmicroένων στη διαδικασίατης απεξάρτησης είναι σηmicroαντική προϋπόθεση Για ναεπιτευχτεί η ενεργής συmicromicroετοχή είναι απαραίτητη ηεθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητααλλά και το δικαίωmicroα των ατόmicroων για διακοπή της θερα-πείας οποιαδήποτε στιγmicroή

Τα θεραπευόmicroενα microέλη microετέχουν τακτικά σε οmicroαδικέςθεραπευτικές διαδικασίες και ατοmicroικές υποστηρικτικέςσυναντήσεις ενώ λαmicroβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οιιδιαιτερότητές τους για την εξατοmicroίκευση της θεραπεί-ας τους

Παράλληλα microε την είσοδό τους στην Κοινότητα εντάσ-σονται σε οmicroάδες δουλειάς Το έργο των οmicroάδων δου-λειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότηταςενώ ταυτόχρονα microέσα από αυτές τα άτοmicroα microαθαίνουννα οργανώνονται να συνδιαλέγονται να αναλαmicroβάνουνσταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες να αποκτούν γνώ-σεις και δεξιότητες

Σηmicroαντικό microέρος του ηmicroερήσιου προγράmicromicroατος κατα-λαmicroβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες Τα θεραπευό-microενα microέλη microετέχουν συστηmicroατικά σε επιmicroορφωτικάσεmicroινάρια τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επαγγελmicroα-τίες επιmicroορφωτές

Επίσης ενισχύονται microέσω συmicroβουλευτικής να επανα-συνδεθούν microε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε ναολοκληρώσουν το σχολείο ή να πάρουν κάποια εκπαί-δευση σε αντικείmicroενο που τους ενδιαφέρει

Οι στόχοι στην ΕναλλακτικήΚοινότητα είναι

bull Η σωmicroατική και ψυχική απεξάρτηση

bull Η προσωπική ανάπτυξη microεόρια η προσωπική ευθύνη καιη συναισθηmicroατική ωριmicroότητα

bull Η αναζήτηση των αιτιών τηςχρήσης η αλλαγή της συmicroπεριφοράς και η υιοθέτησηνέου τρόπου ζωής microε αξιακόπεριεχόmicroενο

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroάτων υγείας

bull Η διευθέτηση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων

bull Ο επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες

12

Eναλλακτική KοινότηταΠαρέmicroβαση

03

Στην Κοινότητα λειτουργεί επαγγελmicroατικό εργαστήρικατασκευής παραδοσιακών microουσικών οργάνων Εκείόσα θεραπευόmicroενα microέλη ενδιαφέρονται εκπαιδεύονταιστην επαγγελmicroατική παραγωγή οργάνων όπως ο νταϊρές(bendir) το νταούλι το περιστρεφόmicroενο χειροτύmicroπανοο βροχοποιός (rainstick) κά

Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας υπάρχει γήπεδοποδοσφαίρου 5x5 για την άθληση των microελών ενώ σεαυτό πραγmicroατοποιούνται τουρνουά ποδοσφαίρου ήφιλικοί αγώνες ανάmicroεσα σε microέλη της Κοινότητας καιάλλες οmicroάδες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κοινότητας είναι ότιπαράλληλα microε το θεραπευτικό της έργο προσπαθεί νακινήσει στα θεραπευόmicroενα microέλη το ενδιαφέρον για προ-βλήmicroατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και νατα ενθαρρύνει ώστε να δραστηριοποιηθούν microέσα απότην οργάνωση οικολογικών κοινωνικών και πολιτιστικώνπαρεmicroβάσεων Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενερ-γοποίηση των ατόmicroων για ουσιαστική συmicromicroετοχή στακοινά η αλληλεπίδραση των microελών του προγράmicromicroατοςmicroε το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη συνεργατι-κών σχέσεων microε πολίτες δήmicroους συλλόγους και φορείς

Για να αποδοθεί ο έντονος κοινωνικός προσανατολι-σmicroός της Παρέmicroβασης και η διαφορετική πρόταση ζωήςπου αυτή αντιπροσωπεύει στη θεραπευτική Κοινότητατου προγράmicromicroατος έχει δοθεί η ονοmicroασία ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

Από την έναρξη λειτουργίας της Κοινότητας microέχρισήmicroερα έχουν πραγmicroατοποιηθεί πάνω από 60 παρεmicroβά-σεις (δενδροφυτεύσεις καθαρισmicroοί παραλιών απελευ-θερώσεις άγριων ζώων και πουλιών συναυλίες παρεmicro-βάσεις σε σταθmicroούς προσφύγων και σε υποβαθmicroισmicroέ-νες περιοχές της Αθήνας κά)

13

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην ΕναλλακτικήΚοινότητα τα άτοmicroα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνι-κής Επανένταξης Πρόκειται για την τελευταία φάση τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος η οποία διαρκεί περίπου12 microήνες και στοχεύει στην οmicroαλή κοινωνική ένταξη τωνατόmicroων

Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσmicroατα τηςθεραπείας Τα άτοmicroα υποστηρίζονται microέσα από τησυστηmicroατική συmicromicroετοχή τους σε θεραπευτικές οmicroάδεςκαι ατοmicroικές συναντήσεις σε εξωτερική βάση

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώναόπου διαmicroένουν τα θεραπευόmicroενα microέλη κατά την πρώτηπερίοδο ένταξής τους στην κοινωνία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελmicroατική κατάρτισηκαι στην επαγγελmicroατική αποκατάσταση των microελών Τοδίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί microε οργανι-σmicroούς εκπαίδευσης παρέχει υποτροφίες ώστε τα microέληνα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουντυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξα-σφάλιση εργασίας

Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γρα-φείο εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικής υποστήρι-ξης ως προς τον επαγγελmicroατικό προσανατολισmicroό τωνmicroελών και τον τρόπο εύρεσης εργασίας Αυτό επιτυγχά-νεται microέσα από ατοmicroικές συναντήσεις που έχουν στόχοτην αξιοποίηση της επαγγελmicroατικής και εκπαιδευτικήςτους εmicroπειρίας Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγρα-φή βιογραφικού και στις τεχνικές συνέντευξης Πηγέςαγγελιών για περισσότερες επαγγελmicroατικές επιλογέςείναι το διαδίκτυο ο ΟΑΕ∆ και το δίκτυο εργοδοτώνκαι επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραmicro-microα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανέ-νταξης τα άτοmicroα περνούν στη φάση του follow up(ολοκληρωσάντων) η οποία διαρκεί περίπου έναχρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησήτους και την πρόληψη της υποτροπής Σε αυτό το διά-στηmicroα τα άτοmicroα microετέχουν σε οmicroαδικές συναντήσειςανά τρίmicroηνο και στη συνέχεια αν πληρούν τα κριτήριααποφοιτούν

14

Οι στόχοι στο Κέντρο Κοι-νωνικής Επανένταξης είναι

bull Η στήριξη του ατόmicroου για vααναλάβει πλήρως την ευθύνητου εαυτού του

bull Η υποστήριξη του ατόmicroου γιατην ένταξή του στην αγοράεργασίας

bull Η ενίσχυση του ατόmicroου αναφορικά microε τον επαγγελmicroατικότου προσανατολισmicroό και τηνεπαγγελmicroατική του κατάρτιση

bull Η ενεργοποίηση των κοινωνι-κών δικτύων για την υποστήριξητου ατόmicroου κοινωνικά καιεπαγγελmicroατικά

bull Ο επαναπροσδιορισmicroός τωνσχέσεων φιλικών ερωτικώνοικογενειακών microέσα από τηδιαφορετική στάση ζωής πουακολουθεί σήmicroερα

bull Η αντιmicroετώπιση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων και προβληmicroάτων υγείας

bull Η πρόληψη της υποτροπής

Kέντρο KοινωνικήςEπανένταξης

04

Στο πλαίσιο του προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗπαράλληλα microε τις θεραπευτικές διαδικασίες που απευ-θύνονται στα εξαρτηmicroένα άτοmicroα λειτoυργεί και ΚέντροΟικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής τοοποίο απευθύνεται στους γονείς και συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευ-τικής υποστηρίζει τα microέλη της οικογένειας ώστε να είναισε θέση να βοηθήσουν το εξαρτηmicroένο άτοmicroο στηνπροσπάθεια που καταβάλλει για απεξάρτηση και κοινω-νική επανένταξη

Στο πλαίσιο του Kέντρου παρέχονται υπηρεσίες συστη-microατικής συmicroβουλευτικής και υποστήριξης σε γονείςαδέλφια συντρόφους και λοιπούς συγγενείς είτε τοεξαρτηmicroένο άτοmicroο βρίσκεται στο πρόγραmicromicroα για θερα-πεία είτε όχι

Εκτός από το θεραπευτικό προσωπικό υπάρχουν καιγονείς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησητου Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και στησυνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν συmicroβου-λευτική στους προσερχόmicroενους γονείς Η εργασίατους είναι εθελοντική και εποπτεύεται από το θερα-πευτικό προσωπικό Ο στόχος είναι να λειτουργήσουνως πρότυπα που έχουν βιώσει το πρόβληmicroα και microέσααπό την προσωπική τους εmicroπειρία να στηρίξουν τουςυπόλοιπους γονείς και να τους βοηθήσουν να βρουνδιέξοδο στο πρόβληmicroά τους

15

Kέντρο OικογενειακήςYποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

05

Οι στόχοι στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής είναι

bull Η ενηmicroέρωση της οικογένειαςσχετικά microε τη χρήση ουσιών καιτις συνέπειές της καθώς και γιατον τρόπο θεραπευτικής παρέmicro-βασης

bull Η συναισθηmicroατική στήριξη καιενίσχυση των ατόmicroων που έχουνάmicroεση σχέση microε τοντηνχρήστηστρια

bull Η κατανόηση του καθοριστικούρόλου που διαδραmicroατίζει ηοικογένεια στην θετική έκβασητης θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής

bull Η ενίσχυση της αλλαγής στάσης απέναντι στονστην χρήστηστρια αλλά και σε προβλήmicroατα που αφορούν συνολικά την οικογένεια

bull Η εξοmicroάλυνση των δυσλειτουρ-γιών στο οικογενειακό περιβάλλον

bull Η ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτωνπροκειmicroένου να βρεθούν νέοιτρόποι αντιmicroετώπισης κρίσιmicroωνκαταστάσεων της ζωής

Τo πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παρακολουθείκαι καταγράφει την κίνηση των microονάδων του microε βάση τοσύστηmicroα που εφαρmicroόζεται στο ΚΕΘΕΑ Η συνεχήςπαρακολούθηση των στοιχείων η αξιολόγηση και ηαξιοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα της βελτίωσηςτων παρεχόmicroενων υπηρεσιών του προγράmicromicroατος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθmicroό των ατό-microων που δέχτηκαν υπηρεσίες στις microονάδες του προ-γράmicromicroατος ανά έτος

Υπηρεσίες Συmicroβουλευτικής 508 390 372 333 351 379

Υπηρεσίες Θεραπείας 115 120 106 147 160 178

Υπηρεσίες Επανένταξης 67 69 60 78 71 70

Υπηρεσίες Οικογενειακής Συmicroβουλευτικής 522 527 472 439 361 318

2001 2002 2003 2004 2005 2006

16

Άτοmicroα που δέχτηκανυπηρεσίες τα έτη 2001-2006

06

Η εκπαίδευση είναι microέρος της θεραπευτικής διαδικα-σίας γιατί βοηθά στη microόρφωση του ατόmicroου στην ανά-πτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια γιατην κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελmicroατικήτου αποκατάσταση

Η έναρξη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι συνυ-φασmicroένη για αρκετά από τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα microε τηνπρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικήςεκπαίδευσης ή microε τη διακοπή του λυκείου ή microε την microηολοκλήρωση κάποιου τύπου επαγγελmicroατικής εκπαίδευσηςτην οποία είχαν κατά το παρελθόν ξεκινήσει Οι συνέπει-ες από την πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης είναι ιδιαί-τερα εmicroφανείς στη φάση κατά την οποία τα άτοmicroα επιχειρούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο Ηmicroεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και ηέλλειψη επαρκών και πιστοποιηmicroένων γνώσεων είναιπαράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχό-λησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτι-κή πορεία Γιrsquo αυτό οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαί-δευσης οι οποίες microέσω της επανασύνδεσης microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία συντελούν στην επαγγελmicroατικήκατάρτιση και στην απόκτηση διπλωmicroάτων οφείλουν ναείναι αναπόσπαστο microέρος της θεραπευτικής διαδικασίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόmicroενο microέλος σε όλητη διάρκεια της παραmicroονής του στο θεραπευτικό πλαί-σιο το εκπαιδευτικό πρόγραmicromicroα διαmicroορφώνεται ανάλο-γα microε τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται τοκάθε microέλος

Οργανώνονται εκπαιδευτικά σεmicroινάρια σε διαφορετικάαντικείmicroενα τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επιmicroορ-φωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων Κάθε θεραπευόmicroενοmicroέλος επιλέγει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πουτον ενδιαφέρουν Επίσης πραγmicroατοποιούνται οmicroιλίεςαπό ειδικούς επιστήmicroονες για θέmicroατα που αφορούν τηνυγεία και τα νοmicroικά προβλήmicroατα που αντιmicroετωπίζουναρκετά microέλη

bull Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroι-νάρια εικαστικών αθλητικές δραστηριότητες και σεmicroινά-ρια ιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδό-microενα νοσήmicroατα και λοιmicroώδη νοσήmicroατα)

bull Στην Εναλλακτική Κοινότητα πραγmicroατοποιούνται επι-

17

Eκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών

07

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητεςέχουν στόχο την επιmicroόρφωσητων ατόmicroων τη γενική καλλιέργεια τον εmicroπλουτισmicroότων γνώσεων την ανάπτυξηπροσωπικών ενδιαφερόντωντην προσωπική ανάπτυξη τηνενίσχυση της πρωτοβουλίαςτην επανασύνδεση microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία τηναπόκτηση των απαραίτητωνδεξιοτήτων microε απώτερο στόχοτην οmicroαλή κοινωνική επανένταξη

microορφωτικά σεmicroινάρια λογοτεχνίας ηλεκτρονικών υπο-λογιστών φωτογραφίας εικαστικών αγγλικών και microαθή-microατα δηmicroοτικών χορών

Επίσης υλοποιούνται προγράmicromicroατα αθλητισmicroού microε ιδιαί-τερη έmicroφαση στο ποδόσφαιρο (5x5)

Ανά τακτά διαστήmicroατα οργανώνονται και σεmicroινάριαιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδόmicroενανοσήmicroατα λοιmicroώδη νοσήmicroατα στοmicroατική υγιεινή)

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι κατα-σκευής κρουστών και έγχορδων microουσικών οργάνων

bull Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicro-βουλευτικής για τους γονείς και τους συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων πραγmicroατοποιούνται σεmicroινάριαοικοτεχνίας ψηφιδωτού και microαθήmicroατα παραδοσιακώνχορών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκτός της εκπαί-δευσης που παρέχει στα microέλη του προγράmicromicroατοςσυνεργάζεται microε εκπαιδευτικούς οργανισmicroούς ιδιωτι-κούς και δηmicroόσιους που προσφέρουν σε θεραπευόmicroε-να microέλη κάθε χρόνο -δωρεάν ή microε έκπτωση- ορισmicroένεςθέσεις φοίτησης σε αντικείmicroενα εκπαίδευσης της επιλο-γής τους ώστε να αποκτήσουν επαγγελmicroατική κατάρτι-ση να συmicroπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιή-σουν δηmicroιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόmicroενα microέληνα λάβουν microέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτόςτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος microέσω της χορήγησηςυποτροφιών αποτελεί έναν σηmicroαντικό παράγοντα γιατην οmicroαλή ενσωmicroάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλάκαι για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες δύναται νασυmicroβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωήςτους

Εκτός από τη βελτίωση των τυπικών προσόντων ηεκπαίδευση και η επαγγελmicroατική κατάρτιση συmicroβάλλουναποφασιστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης τουατόmicroου ώστε να διεκδικήσει αποτελεσmicroατικά καλύτερηθέση εργασίας είτε αυτή σχετίζεται microε το αντικείmicroενοτης υποτροφίας είτε όχι

18

Επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός

Οι υποτροφίες δίνονται microέσα από οργανωmicroένο πλαίσιοεπαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού που παρέχεται σε όσαmicroέλη βρίσκονται στην Eναλλακτική Kοινότητα και στην Kοι-νωνική EπανένταξηMέσω του επαγγελmicroατικού προσανατο-λισmicroού διαπιστώνονται οι δεξιότητες των ατόmicroων ώστε νατους δωθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική κατεύθυνση

Επίσης δίνεται βάρος στη συmicroβουλευτική και στην ενί-σχυση των microελών να συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευ-ση ή να ολοκληρώσουν βαθmicroίδες εκπαίδευσης πουείχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τον αριθmicroό των ατόmicroων πουπήραν υποτροφία καθώς και τον αριθmicroό των ατόmicroων πουσυνέχισαν τη σχολική τους εκπαίδευση το 2006

Σχολική εκπαίδευση 2006 Άτοmicroα

Υποτροφίες 2006 Άτοmicroα Αντικείmicroενα

19

Μακροχρόνιες 16 bull ψυχολογίαυποτροφίες σε bull δηmicroοσιογραφίαδηmicroόσια και ιδιωτικά bull τεχνικός φαρmicroάκωνΙΕΚ και Εργαστήρια bull logisticsΕλευθέρων σπουδών bull 3D animation

(διάρκειας 1-2 έτη) bull marketing

bull εφαρmicroοσmicroένη ζωγραφική

bull οικονοmicroίας και διοίκησης

bull αγγλικά

bull αργυροχρυσοχοΐα

bull φωτογραφία

Βραχυχρόνιες 6 bull ΗΥυποτροφίες bull καταδύσεις(διάρκειας microικρότερης του έτους)

Απολυτήριο γυmicroνασίου 3

Απολυτήριο λυκείου 3

Προαγωγικές εξετάσεις Αrsquo κύκλου ΤΕΕ 1

Ευρωπαϊκά Προγράmicromicroατα Κατάρτισης

Το Εξειδικευmicroένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελmicroατι-κής Ένταξης ΚΕΘΕΑ - Παράρτηmicroα Βαλτετσίου 37 (θερα-πευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) στο πλαί-σιο του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΥΠΕΡ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (άτοmicroαmicroε αναπηρίες - πρώην χρήστες ουσιών) του Επιχειρησια-κού Προγράmicromicroατος laquoΑπασχόληση και ΕπαγγελmicroατικήΚατάρτισηraquo υλοποίησε από τις 4 ∆εκεmicroβρίου 2006 καιως το τέλος Φεβρουαρίου 2007 επιδοτούmicroενο πρό-γραmicromicroα επαγγελmicroατικής κατάρτισης ανέργων microε τίτλοlaquoΕκπαίδευση στη διαχείριση αστικών αποβλήτωνraquo συνο-λικής διάρκειας 300 ωρών

Στο πρόγραmicromicroα κατάρτισης συmicromicroετείχαν 15 ωφελού-microενοι απόφοιτοι γυmicroνασίου και λυκείου microέλη τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜέσω της παρακολούθησης θεωρητικών microαθηmicroάτωναπό εξειδικευmicroένους στο αντικείmicroενο εκπαιδευτέςαλλά και πρακτικής άσκησής τους σε εγκαταστάσειςεπεξεργασίας και διάθεσης απορριmicromicroάτων εκπαιδεύ-τηκαν στις microεθόδους διαχείρισης αστικών στερεώναποβλήτων

Παράλληλα microε την παρεχόmicroενη κατάρτιση οι ωφελού-microενοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν υπηρεσίες επαγ-γελmicroατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισmicroού microέσααπό τη συmicromicroετοχή τους σε συνεδρίες παροχής Συνο-δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Το εν λόγω τmicroήmicroααναπτύχθηκε βάσει ενός ολοκληρωmicroένου προγράmicromicroα-τος επαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού ειδικά σχεδια-σmicroένου ώστε να ανταποκρίνεται στα επιmicroέρους χαρα-κτηριστικά και να καλύπτει τις ανάγκες της οmicroάδας στό-χου

Μετά τη λήξη του προγράmicromicroατος οι ωφελούmicroενοι παρα-κολουθούνται ως προς τη βελτίωση των επαγγελmicroατικώντους ικανοτήτων την προσαρmicroογή τους στην αγοράεργασίας αλλά και τη γενικότερη κοινωνική τους ένταξηγια να διαπιστωθεί η επίτευξη τόσο των στόχων όσο καιτων προβλεπόmicroενων αποτελεσmicroάτων από την υλοποίη-ση του προγράmicromicroατος

Για την παρακολούθηση του προγράmicromicroατος εν γένειαλλά και την ανατροφοδότηση όλων των εmicroπλεκόmicroε-νων φορέων αναπτύχθηκε ένα γενικότερο σύστηmicroααξιολόγησης τα αποτελέσmicroατα του οποίου έδωσανστοιχεία χρήσιmicroα προς περαιτέρω διερεύνηση(∆ελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ 1432007)

20

Το Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης είναι υπεύθυνο γιατη συστηmicroατική συλλογή την καταγραφή και την επε-ξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικούπρογράmicromicroατος σύmicroφωνα microε το σύστηmicroα που εφαρmicroό-ζεται στο ΚΕΘΕΑ

Βασικές δράσεις του Τmicroήmicroατος είναι

bull Η συστηmicroατική παρακολούθηση των κλινικών πληροφο-ριών σχετικά microε την κίνηση των Mονάδων του προγράmicro-microατος και η έκδοση microηνιαίων και ετήσιων απολογισmicroών

bull Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδοmicroένων πουαφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόmicroων που απευθύ-νονται στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

bull Η εφαρmicroογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιοτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος

bull Η συmicromicroετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διε-ξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ

Το Τmicroήmicroα Έρευνας συνεργάζεται microε τον Τοmicroέα Έρευναςτου ΚΕΘΕΑ όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θερα-πευτικού προγράmicromicroατος

Οι ερευνητικές δράσεις του Τmicroήmicroατος διέπονται από τιςαρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται microεγνώmicroονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδοmicroένωνπροσωπικού χαρακτήρα Οι δραστηριότητές του είναιυποστηρικτικές και συmicroπληρωmicroατικές ως προς το βασι-κό έργο του θεραπευτικού προγράmicromicroατος και έχουνστόχο τη βελτίωση των παρεχόmicroενων υπηρεσιών

Το Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών είναι αρmicroόδιο γιατον έλεγχο και την ορθή τήρηση των εσωτερικών κανο-νισmicroών και εγκυκλίων του ΚΕΘΕΑ σε θέmicroατα οικονοmicroι-κών και διοίκησης

Bασικές εργασίες του τmicroήmicroατος είναι η σύνταξη τουετήσιου οικονοmicroικού προϋπολογισmicroού των λειτουργικώνκαι πάγιων δαπανών του θεραπευτικού προγράmicromicroατος ηορθολογική αξιοποίηση των οικονοmicroικών πόρων και ησύνταξη οικονοmicroικών απολογισmicroών

21

Tmicroήmicroα Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

08

Tmicroήmicroα ∆ιοίκησης καιOικονοmicroικών

09

Το προσωπικό του θεραπευτικού προγράmicromicroατος αποτε-λεί microια διεπιστηmicroονική οmicroάδα διαφόρων ειδικοτήτωναπό επαγγελmicroατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επι-στηmicroών καθώς και απόφοιτους αναγνωρισmicroένων θερα-πευτικών προγραmicromicroάτων που έχουν λάβει κατάλληληεκπαίδευση

Στο προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα συνεχούςεκπαίδευσης εντός και εκτός του οργανισmicroού ώστε ναεξασφαλίζεται η ανατροφοδότησή του και η ποιότητατων υπηρεσιών που παρέχονται

Στο σύνολο των υπηρεσιών του προγράmicromicroατος απα-σχολούνται 27 άτοmicroα Η πλειοψηφία του προσωπικούαπασχολείται στις Mονάδες του προγράmicromicroατος ωςθεραπευτικό προσωπικό ενώ στα Tmicroήmicroατα απασχολείταιπροσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επίσης στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα απασχολούνταικαι επιmicroορφωτές microερικής απασχόλησης αορίστου χρό-νου οι οποίοι εκπαιδεύουν τα θεραπευόmicroενα microέλη σεδιάφορα αντικείmicroενα αντίστοιχα microε τα σεmicroινάρια πουπραγmicroατοποιούνται στις επιmicroέρους Mονάδες

Tmicroήmicroατα Eκπαίδευσης Έρευνας Oικονοmicroικών 30

Γραmicromicroατειακή υποστήριξη 4

Mονάδες θεραπείας 66

Γράφηmicroα Κατανοmicroή προσωπικού προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ το 2006

22

Tο Προσωπικό του προγράmicromicroατος

10

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει αναπτύξειένα δίκτυο συνεργατών από οργανισmicroούς φορείς ιδρύ-microατα και ιδιώτες που υποστηρίζουν το έργο του σε διά-φορους τοmicroείς

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα εκπαίδευσης τα έτη 2001-2006

bull Γενική Γραmicromicroατεία Αθλητισmicroού

bull Γενική Γραmicromicroατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull Γραφεία ∆ευτεροβάθmicroιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα αντίστοιχα Λύκεια που υπάγονται σε αυτά

bull ∆ιεύθυνση Ολυmicroπιακών Αγώνων 2004

bull Εθνικό Κέντρο Επαγγελmicroατικού Προσανατολισmicroού (ΕΚΕΠ)

bull Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull ΝΕΤ

bull Νοmicroαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιmicroόρφωσης (ΝΕΛΕ)

bull Οργανισmicroός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναmicroικού (ΟΑΕ∆)

bull Οργανισmicroός Εκπαίδευσης και Επαγγελmicroατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

bull Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τοmicroέας ΣΕΠ)

bull ΣΕΛΕΤΕ

bull ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕ∆

bull Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευmicroάτων

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα υγείας τα έτη 2001-2006

bull Γενικό Κρατικό Νοσοκοmicroείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

bull Γενικό Νοσοκοmicroείο Νοσηmicroάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ

bull Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τmicroήmicroα Αγωγής Υγείας)

bull Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Νοσοκοmicroείου ∆ΑΦΝΙ

bull Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηmicroάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

bull Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

23

∆ίκτυο Συνεργατών

11

bull Νοσοκοmicroείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

bull Νοσοκοmicroείο Αφροδίσιων και ∆ερmicroατικών Νόσων ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΚΑΤ

bull Νοσοκοmicroείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

bull Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

bull Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοmicroείο Αττικής ΠΝΑ

bull Ψυχίατρος κ Κ Γκοτζαmicroάνης

∆ίκτυο συνεργατών για εκδηλώσεις και παρεmicroβάσεις τα έτη 2001-2006

bull ∆ήmicroος Αθηναίων

bull ∆ήmicroος Αρτέmicroιδος

bull ∆ήmicroος Μαρκοπούλου

bull ∆ήmicroος Νέας Μάκρης

bull ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής

bull Εθνική οmicroάδα ποδοσφαίρου 5x5

bull Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

bull Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

Στους παραπάνω οργανισmicroούςιδρύmicroατα φορείς δήmicroους καιιδιώτες εκφράζουmicroε τις θερmicroέςmicroας ευχαριστίες

24

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θέλει να ευχαρι-στήσει θερmicroά όλους τους ιδιώτες τις επιχειρήσεις τουςοργανισmicroούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο τουmicroε χορηγίες και δωρεές χρηmicroατικές ή εmicroπράγmicroατες

bull ANDREW BETSIS

bull BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΝΦΙΛΑΚΗΣ

bull BP HELLAS ΑΕ

bull CORNEL SYSTEM ΕΠΕ

bull COSMOS LAC - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΡΕΥΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

bull EADS DEFENSE amp SECURITY

bull ELMEC SPORT ABETE

bull GP BIANCO ΕΠΕ

bull INTERIOR OFFICE AE

bull KOSTAL HELLAS ΑΕΒΕ

bull NEW EDITIONS Κ ΒΑΝΤΕΝΑΑΡ - Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

bull NUTRIA ΑΕ - ΓΙΩΤΣΑΣ ∆ΗΜ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull S amp B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

bull SCHWARZKOPF amp RILKEN AEE

bull ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

bull ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ amp ΣΙΑ ΕΕ

bull ΓΑΛΑΝΗΣ Γ (Φωτογράφος)

bull ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

bull ∆ΑΒΙΛΑΣ ΣΠΟΡ - ΑΛ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

bull ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

bull ∆ΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ

bull ∆ΕΜΕΝΑΓΑ ΜΑΡΙΑ

bull ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - GLOBE ONE

bull ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

bull ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣraquo

bull ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

bull Α ΖΑΧΑΡΙ∆ΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

25

Xορηγοί - ∆ωρητές

12

bull ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ amp ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

bull Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

bull Ί∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

bull ΚΑΓΜΑΚΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ amp ΠAZAΪTH ΝΑΤΑΣΑ

bull ΚΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

bull ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΛΟΣ

bull ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

bull ΝΕΟΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

bull ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

bull ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

bull ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ 1003 FM ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

bull ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

bull ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

bull ΤΥΜΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

bull ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΕ

bull ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ

bull ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONΗSON AE

26

Σχολές που έδωσαν υποτροφίες σε microέλη του προγράmicro-microατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά τα έτη 2001-2006

bull MEDITERRANEAN COLLEGE

bull ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

bull ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ περιοχής Αττικής (Κηφισιάς Αργυρού-πολης Πειραιά Αmicroαρουσίου Γαλατσίου Μεταmicroόρφωσης)

bull ΕΕΣ CHEF DrsquoOUEVRES

bull ΕΕΣ ΑΝΤΕΝNΑ

bull ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

bull ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

bull ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

bull ΙΕΚ CARRIERA

bull ΙΕΚ ΑΚΜΗ

bull ΙΕΚ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

bull ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

bull ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

bull ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

bull ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

bull ΣΧΟΛΗ ART

bull ΣΧΟΛΗ FREEDOM

bull ΣΧΟΛΗ KORELplus

bull ΣΧΟΛΗ ΑΚΤΟ

bull ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΜOKUME

bull ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΛΙΑΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

bull Ω∆ΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

27

Ο Σύλλογος Οικογένειας Παρέmicroβαση συγκροτήθηκε το1991 Στο Σύλλογο συmicromicroετέχουν όσοι γονείς επιθυmicroούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο έργο τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι στόχοι του Συλλόγου Οικογένειας είναι

bull Η στήριξη και η ενίσχυση των θεραπευτικών προ-γραmicromicroάτων του ΚΕΘΕΑ

bull Η ενηmicroέρωση της κοινής γνώmicroης και παντός ενδιαφε-ρόmicroενου γύρω από το πρόβληmicroα των ναρκωτικών καιτους τρόπους αντιmicroετώπισής του

bull Η προβολή του έργου που επιτελεί το θεραπευτικόπρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιmicroετώπιση των κοι-νωνικών αιτιών του προβλήmicroατος της εξάρτησης καιτο αίτηmicroα της λήψης κατάλληλων microέτρων από τηνπολιτεία

Σηmicroαντικό έργο του Συλλόγου Οικογένειας αποτελεί ηδιοργάνωση ενηmicroερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγι-κών δραστηριοτήτων

Το 1992 ο Σύλλογος για πρώτη φορά διοργάνωσεσυναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού microε γνωστούς καλλι-τέχνες Από τότε η συναυλία έχει καθιερωθεί να γίνεταικάθε χρόνο και βρίσκει microεγάλη ανταπόκριση στο κοινό

28

Σύλλογος Oικογένειας

13

Στοιχεία επικοινωνίας

Σολωmicroού 27 106 81 ΑθήναΤηλ 210 3302426 Fax 210 3302147

29

14∆ραστηριότητες

KEΘEA ΠAPEMBAΣHΣτιγmicroιότυπα από παρεmicroβάσεις

εκδηλώσεις και δράσεις του προγράmicromicroατος

KEΘEA ΠAPEMBAΣH κατά την περίοδο

2001-2006

30

Παρ

εmicroβά

σει

ς

2001 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Ντράφι Πεντέλης

2004 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Καρκαντά Πεντέληςmicroε αφορmicroή την ΠαγκόσmicroιαΗmicroέρα Περιβάλλοντος στις 21Μαρτίου

2005 Αναδάσωση στον ευρύ-τερο χώρο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας στη Ραφήνα Στηναναδάσωση συmicromicroετείχε οΥπουργός Υγείας κ ΝικήταςΚακλαmicroάνης

2001 Παρέmicroβαση-διαmicroόρφωσηστο σιδηροδροmicroικό σταθmicroό τουΧιλιοmicroοδίου Κορινθίας και ενη-microέρωση για τις υπηρεσίες τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σεσυνεργασία microε το Κέντρο Πρό-ληψης ∆ιολκός

31

2004 Απελευθέρωση άγριωνπουλιών στο ∆άσος Κουβαράσε συνεργασία microε το ∆ήmicroοΜαρκοπούλου και το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψης ΆγριωνΖώων microε αφορmicroή την Παγκό-σmicroια Ηmicroέρα Περιβάλλοντος

2001 Εκδήλωση προς τιmicroήντων εθελοντών του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΚολέγιοΑθηνώνΤην έναρξη της εκδή-λωσης έκανε ο Πρόεδρος της∆ιακοmicromicroατικής Επιτροπής γιατα Ναρκωτικά κ ΜανώληςΣκουλάκης

2001 Χριστουγεννιάτικο δρώ-microενο στον πεζόδροmicroο τωνκεντρικών υπηρεσιών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σταΕξάρχεια όπου microέλη έκανανκατάβαση (rappel) από τηνταράτσα του κτιρίου

Eκδη

λώσ

εις

32

2003Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινό-τηταςΤην απονοmicroή έκανε ο Πρόε-δρος της Ν∆ κ Κώστας Καρα-microανλήςTo γήπεδο 5χ5 ήτανδωρεά της N∆

2004 ∆ιήmicroερο τουρνουά ποδο-σφαίρου 5x5 Στο τουρνουά τηναπονοmicroή επάθλων έκανε ο Υπουρ-γός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2003Εγκαίνια του νέου ξενώναστο Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-ξης δωρεά της κ Ελισάβετ Παπα-γιαννοπούλουΤην κορδέλα έκοψεο Πρόεδρος της Βουλής κΑπό-στολος Κακλαmicroάνης

2003 Εγκαίνια του κτιρίου τουΚέντρου Οικογενειακής Υπο-στήριξης και Συmicroβουλευτικήςστα Εξάρχεια

33

2003 Θεατρική παράστασηστο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ απόγονείς που συmicromicroετείχαν στοΚέντρο Οικογενειακής Υποστή-ριξης και Συmicroβουλευτικής

2005 Έκθεση ζωγραφικής καιφωτογραφίας στο ΙΜΕ ( Ίδρυ-microα Μείζονος Ελληνισmicroού)Ταεγκαίνια της έκθεσης έγιναναπό τον Υπουργό Υγείας κ ΝΚακλαmicroάνη και τον ΥφυπουργόΥγείας κ Γεώργιο Κωνσταντό-πουλο

2005 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Παρουσιάστηκανδηmicroοτικοί χοροί έργα ζωγραφικήςκαι έκθεση microουσικών παραδοσια-κών οργάνων

2006 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Έκθεση κρουστώνmicroουσικών οργάνων microάσκας κού-κλας ψηφιδωτού και παρουσίασηδηmicroοτικών χορών από την οmicroάδαχορούΤην εκδήλωση χαιρέτησε οΑντιπρόεδρος της ∆ιακοmicromicroατικήςΕπιτροπής κ Μ Σκουλάκης

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

34

Παγ

κόσ

microια

Hmicro

έρα

κατά

τω

ν N

αρκω

τικώ

ν

2006 Συmicromicroετοχή στο ldquo3ο Οδοι-πορικό στην Ελληνική Παράδο-σηrdquo που οργάνωσε ο όmicroιλοςΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς καιΝήσων στις 13 και 145 στοΚατράκειο Θέατρο Νίκαιας microεσυmicromicroετοχή της οmicroάδας παραδοσιακών χορών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2001 Ο Σύλλογος Οικογένειαςδιοργάνωσε συναυλία στο θέατροΛυκαβηττού Η συναυλία πραγmicroα-τοποιήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕταιρείας Συγγραφέων Ερmicroηνευ-τές ήταν οι Νένα Βενετσάνου∆ηmicroήτρης Μπάσης ΚώσταςΘωmicroαΐδηςΤάσος Χριστογιαννό-πουλος και Καλλιόπη Βέττα

2003 Παρέmicroβαση στην Πλα-τεία Οmicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςΕναλλακτικής Κοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας microε έργα των microελώνΠαράλληλη ενηmicroέρωση τουκοινού και διανοmicroή έντυπουυλικού microαζί microε καπέλα τσάντεςκαι microπλούζες microε το σήmicroα τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

35

2002 Πενθήmicroερη εκδήλωση στοΠνευmicroατικό Κέντρο του ∆ήmicroουΑθηναίων Έκθεση ζωγραφικήςκαι παρουσίαση της θεατρικήςπαράστασης laquoΟ Ιππότης microε τησκουριασmicroένη πανοπλίαraquo

2003 Πaρέmicroβαση στην Πλα-τεία Omicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςEναλλακτικής Kοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας Παράλληλη ενηmicroέρωσητου κοινού και διανοmicroή έντυ-που και διαφηmicroιστικού υλικού

2004 Σκυταλοδροmicroία στοκέντρο της Αθήνας microε τη συmicro-microετοχή Ολυmicroπιονικών και εθε-λοντικών οικολογικών κοινωνι-κών και αθλητικών οργανώσε-ων Η σκυταλοδροmicroία microε θέmicroαlaquoΠαρέmicroβαση στη συνήθειάσουraquo ξεκίνησε από την Πλα-τεία Εξαρχείων πέρασε microέσααπό το ιστορικό και εmicroπορικόκέντρο της Αθήνας και κατέλη-ξε πάλι στην Πλατεία Εξαρχεί-ων όπου είχαν στηθεί ενηmicroε-ρωτικά περίπτερα του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και των οργανώ-σεων που συmicromicroετείχαν

36

2005 Αγώνας καλαθοσφαίρισηςστο γήπεδο του ΠανελληνίουΣυmicromicroετείχαν επαγγελmicroατίεςκαλαθοσφαιριστές και προπονη-τές του αγώνα ήταν ο βουλευτήςτης Ν∆ κ Γιάννης Ιωαννίδης καιο προπονητής της Εθνικής οmicroά-δας κ Παναγιώτης ΓιαννάκηςΤαmicroετάλλια απένειmicroε ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ενώ οΥπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroά-νης έκανε το τζάmicroπολ του αγώνα

2006Τουρνουά ποδοσφαίρου5x5 στο γήπεδο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας microε συmicromicroετοχή τοπικώνποδοσφαιρικών οmicroάδων από γειτονικούς δήmicroους και της Εθνι-κής οmicroάδας ποδοσφαίρου 5x5 σεαγώνα επίδειξηςΤα αναmicroνηστικάτου αγώνα έδωσε ο Υπουργός Υγείας κΝΚακλαmicroάνης

2003 Tελετή αποφοίτησης τωνmicroελών του ΚΕΘΕΑ στο χώροτου Ιδρύmicroατος Μείζονος Ελλη-νισmicroού

2001 Tελετής αποφοίτησηςτων microελών του ΚΕΘΕΑ στοmicroουσείο Βορρέ στην Παλλήνη

οφοι

τήσε

ις

37

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης ∆ηmicroοκρατίας κ ΚωστήςΣτεφανόπουλος και η Υφυπουρ-γός Υγείας κ Ελπίδα Τσουρή

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης Ν∆ κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ ΝατάσαΠαζαΐτη-Καραmicroανλή και οι βουλευτές της Ν∆ κ ΜαριέτταΓιαννάκου-Κουτσίκου και κ Ν Κακλαmicroάνης

2002 Επισκέφθηκε την Κοινότητα ο Πρόεδρος τηςΝ∆ κ Κ Καραmicroανλής

2004 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ Ν Παζαΐτη-Καραmicroανλή και ο Υπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2006 Επίσκεψη της ΥπουργούΤουρισmicroού κΦάνης Πάλη-Πετραλιά στον ξενώνα τουΚέντρου Κοινωνικής Επανέντα-ξης για τη διάθεση εισιτηρίωνκοινωνικού τουρισmicroού

Eπισ

κέψ

εις

Πολ

ιτικ

ών

Προ

σώ

πω

ν

38

Έντυ

πα

2001 Βιβλίο του προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ microε τίτλοlaquoΠροσφερόmicroενες υπηρεσίεςκαι microεγέθη 1999-2000raquo

2006 Ενηmicroερωτικό έντυπο γιατις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Έντυπο για την κατα-σκευή τη συντήρηση και τονήχο των κρουστών microουσικώνοργάνων που κατασκευάζειοmicroάδα microελών της ΕναλλακτικήςΚοινότητας

2006 Kαρτ-ποστάλ από τηνοmicroάδα φωτογραφίας της Εναλ-λακτικής Κοινότητας microε θέmicroατο νερό οι οποίες διανέmicroονταισε πολυσύχναστα microέρη

39

Αθλητικές δραστηριότητεςτων microελών του KEΘEAΠAPEMBAΣH

Αθλ

ητικ

ές δ

ρασ

τηρι

ότητ

ες

2001Συmicromicroετοχή σε φιλανθρωπική δραστηριότητα βοη-θώντας στη συσκευασία δεmicroάτων ρούχων και τροφίmicroωνγια τον πληθυσmicroό του Αφγανιστάν

2001 Παρουσία στο 3ο Συνέδριο Νεολαίας ΠΑΣΟΚστο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο πάρκο Ιλισίων σεεκδήλωση της ΟΝΝΕ∆ στο κέντρο της Αθήνας καιστο φεστιβάλ της ∆ΑΠ στη Νοmicroική Σχολή microε ενη-microερώσεις από τα microέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας

2002 Μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας συmicromicroετείχανσε αγώνα στίβου στο γήπεδο Ν Σmicroύρνης όπου πήρανmicroέρος όλα τα θεραπευτικά προγράmicromicroατα του ΚΕΘΕΑΟι αγώνες πραγmicroατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τωνπαγκόσmicroιων αγώνων στίβου θεραπευτικών προγραmicro-microάτων

2003 Συmicromicroετοχή στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειαςγια τον πληθυσmicroό του Ιράκ σε συνεργασία microε τους Για-τρούς Χωρίς Σύνορα

2005 Συmicromicroετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοmicroάδα Νεολαίαςστο Γουδή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις7-12 ∆εκεmicroβρίου microε ενηmicroερωτικό υλικό και επιτόπιοεργαστήρι κατασκευής microουσικών παραδοσιακών οργά-νων

2005 Συmicromicroετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θερα-πευτικών κοινοτήτων στις 10-14 Μαΐου 2005 microε έργαζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών παραδοσιακώνοργάνων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2006 Συmicromicroετοχή microελών της Εναλλακτικής Κοινότηταςσε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάmicroεσα σε βουλευτές καιοδηγούς ΚΤΕΛ που διοργανώθηκε από το ∆ήmicroο ΝέαςΜάκρης στις 146

2006 Συmicromicroετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγ-microατοποίησε ο ∆ήmicroος Μαρκοπούλου στις 17-309 microεέκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών οργά-νων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2003-2005-2006 Συmicromicroετοχή στα Φεστιβάλ ΠολιτικώνΝεολαιών

Άλλες δραστηριότητες

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759e-mail infokethea-paremvasigrwebsite wwwkethea-paremvasigr

Συmicroβουλευτικό Κέντρο Βαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300751 (απευθείας γραmicromicroή για τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα ) Fax 210 3300759Ώρες λειτουργίαςΚαθηmicroερινά 0900 - 1700 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση∆ιασταύρωση Ραφήνας190 09 ΡΑΦΗΝΑΤηλ 22940 77180 22940 77800Fax 22940 77801

Κέντρο Κοινωνικής ΕπανένταξηςΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και ΣυmicroβουλευτικήςΘεmicroιστοκλέους 67106 83 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3304933 210 3304935Fax 210 3845029

Αριθmicroός Λογαριασmicroού ∆ωρεώνΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 116296028-11

Στοιχεία Eπικοινωνίας

41

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων)Σορβόλου 24 116 36 ΑθήναΤηλ 210 9241993-6Fax 210 9241986e-mail adminketheagrwebsite wwwketheagr

Ένα πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών

για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Page 5: "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

Προλογικό Σηmicroείωmicroα

Το έντυπο αυτό απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο πουενδιαφέρεται να microάθει για το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ καινα καταλάβει το θεραπευτικό πλαίσιο microέσα από το οποίοοδηγούνται τα εξαρτηmicroένα από ναρκωτικές ουσίες άτοmicroασε απεξάρτηση να γνωρίσει τις υπηρεσίες τον τρόπολειτουργίας τους σκοπούς τους στόχους καθώς επίσηςκαι την φιλοσοφία την οποία έχουmicroε

Επιδιώκει να απαντήσει σε πολλά ερωτήmicroατα που συχνάδεχόmicroαστε από ανθρώπους που πρώτη φορά microας προ-σεγγίζουν αλλά και ανθρώπους που βρίσκονται κοντάmicroας και θέλουν να microάθουν περισσότερα

Επιχειρεί να αναδείξει τα υποστηρικτικά δίκτυα απόάτοmicroα και φορείς που έχει από χρόνια δηmicroιουργήσει τοΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και που λειτουργούν συmicroπληρω-microατικά προκειmicroένου να αντιmicroετωπιστούν θέmicroατα υγείαςεκπαίδευσης εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικήςαποκατάστασης των ατόmicroων που απεξαρτήθηκαν

Επιθυmicroεί να ευχαριστήσει θερmicroά όσους συνέβαλαν καισυmicroβάλλουν στην υποστήριξη του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗγια την απεξάρτηση και την κοινωνική επανένταξη τωνmicroελών του

Το έντυπο αναφέρεται στα έτη 2001-2006 και αποτελείσυνέχεια των δύο προηγούmicroενων εκδόσεων microε στοιχείατου προγράmicromicroατος

Ελένη ΑναγνώστουΥπεύθυνη ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Το πρόγραmicromicroα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο ΚΕΘΕΑ(Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων) το οποίοιδρύθηκε το 1987 Το ΚΕΘΕΑ είναι Νοmicroικό ΠρόσωποΙδιωτικού ∆ικαίου microη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καιτελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας καιΚοινωνικής Αλληλεγγύης

Είναι θεραπευτικό πρόγραmicromicroα για χρήστες εξαρτη-σιογόνων ουσιών απευθύνεται σε άτοmicroα άνω των 20ετών και τις οικογένειές τους και στοχεύει στην απε-ξάρτηση στην εκπαίδευση και στην κοινωνική επανέ-νταξη των microελών του

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 microε την ίδρυση τηςΕναλλακτικής Κοινότητας Παρέmicroβαση και το 1992εξελίχθηκε σε ολοκληρωmicroένο πολυφασικό θεραπευ-τικό πρόγραmicromicroα

Γενικές αρχές του θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι υπηρεσίες του προγράmicromicroατος παρέχονται δωρεάν και οκάθε χρήστης έχει ίσες ευκαιρίες να προσεγγίσει τη θερα-πεία ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονοmicroική τουκατάσταση ή όποιες άλλες προσωπικές παραmicroέτρους

Η προσέλευση στο πρόγραmicromicroα είναι εθελοντικήγιατί είναιαπαραίτητη η απόφαση του χρήστη να καταβάλει τηνπροσπάθεια που χρειάζεται ώστε να αλλάξει τρόπο ζωής

Το πρόγραmicromicroα δεν χορηγεί φαρmicroακευτικές ή υποκατά-στατες ουσίες για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Θεραπευτικές microέθοδοι

Το θεωρητικό microοντέλο βασίζεται στην αρχή της αυτο-βοήθειας και στην κοινότητα ως microέθοδο

Στην αυτοβοήθεια γιατί κάθε microέλος της κοινότητας

Tι είναι το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα KEΘEA ΠAPEMBAΣH

6

01

bull Συmicroβουλευτικό Kέντρο

bull Εναλλακτική Kοινότητα Παρέmicroβαση

bull Kέντρο Kοινωνικής Eπανένταξης

bull Kέντρο Oικογενειακής Yποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

bull Eκπαίδευσης

bull Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

bull ∆ιοίκησης και Oικονοmicroικών

MONA∆EΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠPOΓPAMMA KEΘEA ΠAPEMBAΣH

Φιλοσοφία του προγράmicromicroατος

laquoΑποφάσισα να έρθω στηνΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατί όσο καιρόείmicroαι στο πρόγραmicromicroα βρέθηκανπολλοί άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα microου και microrsquo έmicroαθαν από την αρχή νααγαπάω να σέβοmicroαι να ελπίζωνα κατακτάω τα όνειρά microου

Είναι τώρα η δικιά microου η ώρανα δώσω στους ανθρώπους ότιέχω πάρει ολοκληρώνονταςτον κύκλο microου που είναι οκύκλος της ζωής Γιατί η ζωήείναι microια αλυσίδα που ο κάθεκρίκος τροφοδοτεί τον άλλο

Είmicroαι στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατίδέχτηκα επιτέλους ότι είναι καιδικιά microου ευθύνη τούτος οκόσmicroος που παραπαίει αυτό τοδάσος που καίγεται αυτή ηπλατεία που καταστρέφεταιαυτό το παιδί που δεν ελπίζεικαι δεν πιστεύει σε τίποταhellip

Είmicroαι εδώ γιατί έmicroαθα ότι ηευθύνη απέναντι στον εαυτόmicroου είναι δικαίωmicroα και η ευθύ-νη απέναντι στους άλλους είναιυποχρέωση και το ένα συmicroπλη-ρώνει το άλλο

Είmicroαι εδώ γιατί πιστεύω πωςότι κι αν microπορείς να κάνειςότι και αν microπορείς να ονειρευτείςπρέπει να αρχίσεις τώραraquo

Aπόσπασmicroα από τη φιλοσοφίατου προγράmicromicroατος όπωςεκφράστηκε από τα πρώταmicroέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας και παραmicroένει ηίδια έως σήmicroερα

καταβάλλει την απαραίτητη προσπάθεια microε τη στήριξητων άλλων να αντιmicroετωπίσει τα προβλήmicroατά του και ναβγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται

Στην κοινότητα γιατί συmicroβιώνουν άνθρωποι microε κοινάπροβλήmicroατα και κοινούς στόχους

Η θεραπεία που παρέχεται περιλαmicroβάνει οmicroαδική καιατοmicroική συmicroβουλευτική αντιπαραθετικές οmicroάδες ασκή-σεις προσωπικής ανάπτυξης βιωmicroατικά σεmicroινάρια καιοικογενειακή θεραπεία

Η πορεία στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

Η πορεία στο πρόγραmicromicroα για το εξαρτηmicroένο άτοmicroο

bull Συmicroβουλευτικό Κέντρο

Το Κέντρο στοχεύει στην ενηmicroέρωση του εξαρτηmicroένουατόmicroου στην κινητοποίησή του για θεραπεία καθώς καιστην προετοιmicroασία του για ένταξη στην ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

bull Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση

Είναι Κοινότητα διαmicroονής όπου συντελείται η ψυχική καισωmicroατική απεξάρτηση

Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται βοηθάειτο θεραπευόmicroενο άτοmicroο να γνωρίσει τον εαυτό του καινα αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες microέσα σrsquoένα ασφαλές περιβάλλον

bull Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Στην Κοινωνική Επανένταξη το άτοmicroο εντάσσεται στηνκοινωνία διαmicroορφώνοντας έναν νέο τρόπο ζωής microακριάαπό εξαρτήσεις και ναρκωτικά Στόχος του ΚέντρουΚοινωνικής Επανένταξης είναι η υποστήριξη του ατόmicroουγια οmicroαλή και microε ίσους όρους ένταξη στην κοινωνία καιη πρόληψη της υποτροπής του

Γονείς και συγγενείς στο πρόγραmicromicroα

Η παράλληλη συmicromicroετοχή της οικογένειας διαδραmicroατίζεισηmicroαντικό ρόλο στην κινητοποίηση για θεραπεία τουεξαρτηmicroένου στην διαδικασία της απεξάρτησης καιστην πρόληψη της υποτροπής του Για το λόγο αυτόπαράλληλα microε τις Μονάδες που παρέχουν υπηρεσίεςστο εξαρτηmicroένο άτοmicroο λειτουργεί και το Κέντρο Οικο-γενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής που απευ-θύνεται στο οικογενειακό περιβάλλον

7

H πρώτη προσέγγιση του εξαρτηmicroένου ατόmicroου microε τοθεραπευτικό πρόγραmicromicroα γίνεται στο ΣυmicroβουλευτικόΚέντρο Η προσέλευση των ατόmicroων είναι εθελοντική Οκάθε ενδιαφερόmicroενος microπορεί να επικοινωνήσει τηλεφω-νικά microε το προσωπικό του Κέντρου και να οριστεί ατο-microικό ραντεβού σε σύντοmicroο χρονικό διάστηmicroα Μετά τηνπρώτη συνάντηση το άτοmicroο εντάσσεται στις οmicroάδεςτου Κέντρου

Κατά τη διάρκεια παραmicroονής των εξαρτηmicroένων ατόmicroωνστo Συmicroβουλευτικό Κέvτρo παρέχεται ασφαλές περι-βάλλον όπου δεν επιτρέπεται η χρήση ουσιών Οι συmicro-microετέχοντες ενηmicroερώνονται για τη λειτουργία του προ-γράmicromicroατος και ενισχύεται το αίτηmicroά τους για θεραπείαΑναδεικνύονται οι επιπτώσεις που επιφέρει η χρήσηστη ζωή τους και παρέχεται συναισθηmicroατική στήριξηπρoκειmicroέvoυ vα ελαττώσoυv ή να διακόψουν τη χρήσηoυσιώv και vα microάθoυv άλλους τρόπους αντιmicroετώπισηςτων πρoβληmicroάτωv τoυς Εκτός από τις θεραπευτικέςδιαδικασίες οι συmicromicroετέχοντες microπορούν να περάσουνδηmicroιουργικά το χρόvo τoυς microε δραστηριότητες πουπραγmicroατοποιούνται microέσα και έξω από το Κέντρο

Παράλληλα όλοι οι προσερχόmicroενοι παραπέmicroπονται γιαιατρικές εξετάσεις ώστε να διαγνωστούν και να αντιmicroε-τωπιστούν προβλήmicroατα υγείας που ενδεχοmicroένως αντι-microετωπίζουν

Από το Συmicroβουλευτικό Κέντρο τα άτοmicroα παραπέmicroπο-νται στην επόmicroενη φάση που είναι η Εναλλακτική Κοι-νότητα

Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroινά-ρια σε γονείς και συγγενείς microε στόχο την ενηmicroέρωση γιατη λειτουργία του πλαισίου και τη συmicroβουλευτική ώστενα ενταχθούν στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής

Χαρακτηριστικά των ατόmicroων που προσέγγισαν τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συλλέχθηκαν microε τοερωτηmicroατολόγιο του laquo∆είκτη Εκτίmicroησης Προβληmicroά-των και Αναγκών Θεραπείαςraquo το οποίο είναι βασι-σmicroένο στο ερωτηmicroατολόγιο laquo∆είκτης Αίτησης Θερα-πευτικής Βοήθειαςraquo (Treatment Demand Indicator)που έχει σχεδιαστεί από την οmicroάδα Pombidou τουΣυmicroβουλίου της Ευρώπης και προτείνεται από τοΕυρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις

8

Συmicroβουλευτικό Kέντρο

Οι στόχοι του Συmicroβουλευ-τικού Κέντρου είναι

bull Η αξιολόγηση της κατάστα-σης του ατόmicroου για το θερα-πευτικό του σχεδιασmicroό στοπρόγραmicromicroα ή την παραποmicroπήτου εάν υπάρχει ανάγκη γιαάλλου τύπου υπηρεσία

bull Η ενηmicroέρωση για τον τρόπολειτουργίας του προγράmicromicroατος

bull Η κινητοποίηση και η προε-τοιmicroασία του ατόmicroου για ένταξήτου στην Κοινότητα

bull Η microείωση της χρήσης

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroά-των σωmicroατικής υγείας

02

Εξαρτήσεις (EMCDDA)

Το ερωτηmicroατολόγιο είναι δοmicroηmicroένο και συmicroπληρώνεταιαπό το προσωπικό κατά τη διάρκεια ατοmicroικής συνέ-ντευξης microε τα άτοmicroα που προσέρχονται στο Συmicroβου-λευτικό Κέντρο Η συmicroπλήρωσή του είναι προαιρετικήκαι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απόρρητα καιεmicroπιστευτικά

Tα παρακάτω στοιχεία αφορούν 332 άτοmicroα (αποmicroονώ-θηκαν οι διπλές εγγραφές) που ήρθαν σε επαφή microε τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006 Παρατίθενταισυνοπτικά τα στοιχεία επαφής τα κοινωνικό-δηmicroογρα-φικά χαρακτηριστικά και η χρήση ουσιών Η εξέτασηαυτών των χαρακτηριστικών έχει στόχο να εντοπίσει ταβασικά χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσmicroού να microελε-τήσει τις ανάγκες του να εντοπίσει τα προβλήmicroατα πουσυνδέονται microε τη χρήση και να συmicroβάλλει στη βελτίωσητων παρεχοmicroένων υπηρεσιών

Στοιχεία επαφής microε το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

9

Τύπος επαφής Πρώτη φορά επαφή microε το πρόγραmicromicroα 227 (688)

Προηγούmicroενη θεραπεία σε κάποιο κέντρο 212 (642)

Πηγή παραποmicroπής

bull Προσωπική απόφαση 125 (381)

bull Οικογένεια 66 (201)

bull Φιλικό περιβάλλον 50 (152)

bull Άλλο θεραπευτικό κέντρο 50 (152)

bull Νοσοκοmicroείο γενικός γιατρόςκοινωνική υπηρεσία 13 (4)

bull Άλλο (ΜΜΕ γραmicromicroή SOS κά) 24 (73)

Ν=332

Κοινωνικό-δηmicroογραφικά στοιχεία

10

Ν=332

Φύλο

bull Άνδρες 287 (864)

bull Γυναίκες 45 (136)

ΜΟ ηλικίας 276 (plusmn48)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

bull ∆ηmicroοτικό ή λίγες τάξεις γυmicroνασίου 63 (192)

bull Απόφοιτοι γυmicroνασίου ή λίγες τάξεις λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι ΙΕΚ 18 (55)

bull Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 12 (36)

bull Απόφοιτοι τεχνικής σχολής επιπέδου δευτεροβάθmicroιας εκπαίδευσης 7 (21)

ΜΟ ηλικίας διακοπής σχολείου 158 (plusmn189)

Εργασιακή κατάσταση

bull Άνεργοςη 288 (868)

bull Σταθερή απασχόληση 28 (84)

bull Περιστασιακή εργασία 11 (33)

bull Άλλο (σπουδαστήςφοιτητήςοικονοmicroικά microη ενεργός) 5 (15)

Οικογενειακή κατάσταση

bull Άγαmicroοςη 303 (913)

bull Έγγαmicroοςη 17 (51)

bull ∆ιαζευγmicroένοςη 12 (36)

Παρούσα συνθήκη διαβίωσης

bull Με γονική οικογένεια 245 (74)

bull Μόνοςη 29 (88)

bull Με σύζυγοσύντροφο 20 (6)

bull Με φίλους 4 (12)

bull Άλλο (microε συγγενείς άστεγοι κά) 33 (10)

Γονείς χωρισmicroένοι 71 (272)

Σηmicroείωση Το άθροισmicroα τωναπόλυτων συχνοτήτων σε ορι-σmicroένες από τις αναφερόmicroενεςmicroεταβλητές δεν ταυτίζεται microετο σύνολο των ατόmicroων πουπροσήλθαν (Ν=332) καθώςορισmicroένες ερωτήσεις στο ερω-τηmicroατολόγιο δεν απαντήθηκαν

11

Χρήση ουσιών

Ν=332

Κύρια ουσία κατάχρησης Ηρωίνη 320 (967)

Τρόπος χρήσης κύριας ουσίας

bull Ενδοφλέβια χρήση 128 (387)

bull Μη ενδοφλέβια 203 (613)

Συχνότητα χρήσης τον τελευταίο microήνα

bull Καθηmicroερινά 193 (585)

bull 2-6 φορέςεβδοmicroάδα 70 (212)

bull 0-1 φοράεβδοmicroάδα 29 (88)

bull Καθόλου χρήση 38 (115)

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 188 (plusmn35)

Μέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας (έτη) 7 (plusmn39)

Ουσία έναρξης χρήσης

bull Κάνναβη 256 (795)

bull Κατασταλτικά 22 (68)

bull Οπιούχα 18 (56)

bull Εισπνεόmicroενα 16 (5)

bull ∆ιεγερτικά 7 (22)

bull Παραισθησιογόνα 3 (09)

Μέση ηλικία έναρξης χρήσης 153 (plusmn22)

Μέση ηλικία πρώτης ενέσιmicroης χρήσης 21 (plusmn408)

Κοινή χρήση σύριγγας σε όλη τη ζωή (έστω και microια φορά)

bull Ναι 128 (393)

bull Όχι 139 (426)

bull Μη ενέσιmicroη χρήση 59 (181)

Μόλυνση από ηπατίτιδα C 90 (274)

Στην Κοινότητα παραπέmicroπονται τα εξαρτηmicroένα άτοmicroαmicroετά τη σύντοmicroη προετοιmicroασία τους στο Συmicroβουλευ-τικό Κέντρο Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβασηείναι κοινότητα διαmicroovής και αποτελεί microία από τιςφάσεις θεραπείας του προγράmicromicroατος Η παραmicroονήτου ατόmicroου είναι εθελοντική και διαρκεί το ανώτερο12 microήνες

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτηmicroέναάτοmicroα σύmicroπτωmicroα βαθύτερων προβληmicroάτων η θεραπευ-τική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση τωναιτών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπουζωής και συmicroπεριφοράς των εξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί microοντέλο κοινωνικήςmicroάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια συναισθηmicroατικήστήριξη και βοήθεια ώστε το άτοmicroο να αλλάξει στάσηκαι συmicroπεριφορά να επαναπροσδιορίσει τις αξίες τουκαι να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες

Η ενεργή συmicromicroετοχή των εξαρτηmicroένων στη διαδικασίατης απεξάρτησης είναι σηmicroαντική προϋπόθεση Για ναεπιτευχτεί η ενεργής συmicromicroετοχή είναι απαραίτητη ηεθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητααλλά και το δικαίωmicroα των ατόmicroων για διακοπή της θερα-πείας οποιαδήποτε στιγmicroή

Τα θεραπευόmicroενα microέλη microετέχουν τακτικά σε οmicroαδικέςθεραπευτικές διαδικασίες και ατοmicroικές υποστηρικτικέςσυναντήσεις ενώ λαmicroβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οιιδιαιτερότητές τους για την εξατοmicroίκευση της θεραπεί-ας τους

Παράλληλα microε την είσοδό τους στην Κοινότητα εντάσ-σονται σε οmicroάδες δουλειάς Το έργο των οmicroάδων δου-λειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότηταςενώ ταυτόχρονα microέσα από αυτές τα άτοmicroα microαθαίνουννα οργανώνονται να συνδιαλέγονται να αναλαmicroβάνουνσταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες να αποκτούν γνώ-σεις και δεξιότητες

Σηmicroαντικό microέρος του ηmicroερήσιου προγράmicromicroατος κατα-λαmicroβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες Τα θεραπευό-microενα microέλη microετέχουν συστηmicroατικά σε επιmicroορφωτικάσεmicroινάρια τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επαγγελmicroα-τίες επιmicroορφωτές

Επίσης ενισχύονται microέσω συmicroβουλευτικής να επανα-συνδεθούν microε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε ναολοκληρώσουν το σχολείο ή να πάρουν κάποια εκπαί-δευση σε αντικείmicroενο που τους ενδιαφέρει

Οι στόχοι στην ΕναλλακτικήΚοινότητα είναι

bull Η σωmicroατική και ψυχική απεξάρτηση

bull Η προσωπική ανάπτυξη microεόρια η προσωπική ευθύνη καιη συναισθηmicroατική ωριmicroότητα

bull Η αναζήτηση των αιτιών τηςχρήσης η αλλαγή της συmicroπεριφοράς και η υιοθέτησηνέου τρόπου ζωής microε αξιακόπεριεχόmicroενο

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroάτων υγείας

bull Η διευθέτηση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων

bull Ο επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες

12

Eναλλακτική KοινότηταΠαρέmicroβαση

03

Στην Κοινότητα λειτουργεί επαγγελmicroατικό εργαστήρικατασκευής παραδοσιακών microουσικών οργάνων Εκείόσα θεραπευόmicroενα microέλη ενδιαφέρονται εκπαιδεύονταιστην επαγγελmicroατική παραγωγή οργάνων όπως ο νταϊρές(bendir) το νταούλι το περιστρεφόmicroενο χειροτύmicroπανοο βροχοποιός (rainstick) κά

Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας υπάρχει γήπεδοποδοσφαίρου 5x5 για την άθληση των microελών ενώ σεαυτό πραγmicroατοποιούνται τουρνουά ποδοσφαίρου ήφιλικοί αγώνες ανάmicroεσα σε microέλη της Κοινότητας καιάλλες οmicroάδες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κοινότητας είναι ότιπαράλληλα microε το θεραπευτικό της έργο προσπαθεί νακινήσει στα θεραπευόmicroενα microέλη το ενδιαφέρον για προ-βλήmicroατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και νατα ενθαρρύνει ώστε να δραστηριοποιηθούν microέσα απότην οργάνωση οικολογικών κοινωνικών και πολιτιστικώνπαρεmicroβάσεων Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενερ-γοποίηση των ατόmicroων για ουσιαστική συmicromicroετοχή στακοινά η αλληλεπίδραση των microελών του προγράmicromicroατοςmicroε το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη συνεργατι-κών σχέσεων microε πολίτες δήmicroους συλλόγους και φορείς

Για να αποδοθεί ο έντονος κοινωνικός προσανατολι-σmicroός της Παρέmicroβασης και η διαφορετική πρόταση ζωήςπου αυτή αντιπροσωπεύει στη θεραπευτική Κοινότητατου προγράmicromicroατος έχει δοθεί η ονοmicroασία ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

Από την έναρξη λειτουργίας της Κοινότητας microέχρισήmicroερα έχουν πραγmicroατοποιηθεί πάνω από 60 παρεmicroβά-σεις (δενδροφυτεύσεις καθαρισmicroοί παραλιών απελευ-θερώσεις άγριων ζώων και πουλιών συναυλίες παρεmicro-βάσεις σε σταθmicroούς προσφύγων και σε υποβαθmicroισmicroέ-νες περιοχές της Αθήνας κά)

13

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην ΕναλλακτικήΚοινότητα τα άτοmicroα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνι-κής Επανένταξης Πρόκειται για την τελευταία φάση τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος η οποία διαρκεί περίπου12 microήνες και στοχεύει στην οmicroαλή κοινωνική ένταξη τωνατόmicroων

Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσmicroατα τηςθεραπείας Τα άτοmicroα υποστηρίζονται microέσα από τησυστηmicroατική συmicromicroετοχή τους σε θεραπευτικές οmicroάδεςκαι ατοmicroικές συναντήσεις σε εξωτερική βάση

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώναόπου διαmicroένουν τα θεραπευόmicroενα microέλη κατά την πρώτηπερίοδο ένταξής τους στην κοινωνία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελmicroατική κατάρτισηκαι στην επαγγελmicroατική αποκατάσταση των microελών Τοδίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί microε οργανι-σmicroούς εκπαίδευσης παρέχει υποτροφίες ώστε τα microέληνα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουντυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξα-σφάλιση εργασίας

Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γρα-φείο εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικής υποστήρι-ξης ως προς τον επαγγελmicroατικό προσανατολισmicroό τωνmicroελών και τον τρόπο εύρεσης εργασίας Αυτό επιτυγχά-νεται microέσα από ατοmicroικές συναντήσεις που έχουν στόχοτην αξιοποίηση της επαγγελmicroατικής και εκπαιδευτικήςτους εmicroπειρίας Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγρα-φή βιογραφικού και στις τεχνικές συνέντευξης Πηγέςαγγελιών για περισσότερες επαγγελmicroατικές επιλογέςείναι το διαδίκτυο ο ΟΑΕ∆ και το δίκτυο εργοδοτώνκαι επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραmicro-microα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανέ-νταξης τα άτοmicroα περνούν στη φάση του follow up(ολοκληρωσάντων) η οποία διαρκεί περίπου έναχρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησήτους και την πρόληψη της υποτροπής Σε αυτό το διά-στηmicroα τα άτοmicroα microετέχουν σε οmicroαδικές συναντήσειςανά τρίmicroηνο και στη συνέχεια αν πληρούν τα κριτήριααποφοιτούν

14

Οι στόχοι στο Κέντρο Κοι-νωνικής Επανένταξης είναι

bull Η στήριξη του ατόmicroου για vααναλάβει πλήρως την ευθύνητου εαυτού του

bull Η υποστήριξη του ατόmicroου γιατην ένταξή του στην αγοράεργασίας

bull Η ενίσχυση του ατόmicroου αναφορικά microε τον επαγγελmicroατικότου προσανατολισmicroό και τηνεπαγγελmicroατική του κατάρτιση

bull Η ενεργοποίηση των κοινωνι-κών δικτύων για την υποστήριξητου ατόmicroου κοινωνικά καιεπαγγελmicroατικά

bull Ο επαναπροσδιορισmicroός τωνσχέσεων φιλικών ερωτικώνοικογενειακών microέσα από τηδιαφορετική στάση ζωής πουακολουθεί σήmicroερα

bull Η αντιmicroετώπιση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων και προβληmicroάτων υγείας

bull Η πρόληψη της υποτροπής

Kέντρο KοινωνικήςEπανένταξης

04

Στο πλαίσιο του προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗπαράλληλα microε τις θεραπευτικές διαδικασίες που απευ-θύνονται στα εξαρτηmicroένα άτοmicroα λειτoυργεί και ΚέντροΟικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής τοοποίο απευθύνεται στους γονείς και συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευ-τικής υποστηρίζει τα microέλη της οικογένειας ώστε να είναισε θέση να βοηθήσουν το εξαρτηmicroένο άτοmicroο στηνπροσπάθεια που καταβάλλει για απεξάρτηση και κοινω-νική επανένταξη

Στο πλαίσιο του Kέντρου παρέχονται υπηρεσίες συστη-microατικής συmicroβουλευτικής και υποστήριξης σε γονείςαδέλφια συντρόφους και λοιπούς συγγενείς είτε τοεξαρτηmicroένο άτοmicroο βρίσκεται στο πρόγραmicromicroα για θερα-πεία είτε όχι

Εκτός από το θεραπευτικό προσωπικό υπάρχουν καιγονείς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησητου Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και στησυνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν συmicroβου-λευτική στους προσερχόmicroενους γονείς Η εργασίατους είναι εθελοντική και εποπτεύεται από το θερα-πευτικό προσωπικό Ο στόχος είναι να λειτουργήσουνως πρότυπα που έχουν βιώσει το πρόβληmicroα και microέσααπό την προσωπική τους εmicroπειρία να στηρίξουν τουςυπόλοιπους γονείς και να τους βοηθήσουν να βρουνδιέξοδο στο πρόβληmicroά τους

15

Kέντρο OικογενειακήςYποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

05

Οι στόχοι στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής είναι

bull Η ενηmicroέρωση της οικογένειαςσχετικά microε τη χρήση ουσιών καιτις συνέπειές της καθώς και γιατον τρόπο θεραπευτικής παρέmicro-βασης

bull Η συναισθηmicroατική στήριξη καιενίσχυση των ατόmicroων που έχουνάmicroεση σχέση microε τοντηνχρήστηστρια

bull Η κατανόηση του καθοριστικούρόλου που διαδραmicroατίζει ηοικογένεια στην θετική έκβασητης θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής

bull Η ενίσχυση της αλλαγής στάσης απέναντι στονστην χρήστηστρια αλλά και σε προβλήmicroατα που αφορούν συνολικά την οικογένεια

bull Η εξοmicroάλυνση των δυσλειτουρ-γιών στο οικογενειακό περιβάλλον

bull Η ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτωνπροκειmicroένου να βρεθούν νέοιτρόποι αντιmicroετώπισης κρίσιmicroωνκαταστάσεων της ζωής

Τo πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παρακολουθείκαι καταγράφει την κίνηση των microονάδων του microε βάση τοσύστηmicroα που εφαρmicroόζεται στο ΚΕΘΕΑ Η συνεχήςπαρακολούθηση των στοιχείων η αξιολόγηση και ηαξιοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα της βελτίωσηςτων παρεχόmicroενων υπηρεσιών του προγράmicromicroατος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθmicroό των ατό-microων που δέχτηκαν υπηρεσίες στις microονάδες του προ-γράmicromicroατος ανά έτος

Υπηρεσίες Συmicroβουλευτικής 508 390 372 333 351 379

Υπηρεσίες Θεραπείας 115 120 106 147 160 178

Υπηρεσίες Επανένταξης 67 69 60 78 71 70

Υπηρεσίες Οικογενειακής Συmicroβουλευτικής 522 527 472 439 361 318

2001 2002 2003 2004 2005 2006

16

Άτοmicroα που δέχτηκανυπηρεσίες τα έτη 2001-2006

06

Η εκπαίδευση είναι microέρος της θεραπευτικής διαδικα-σίας γιατί βοηθά στη microόρφωση του ατόmicroου στην ανά-πτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια γιατην κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελmicroατικήτου αποκατάσταση

Η έναρξη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι συνυ-φασmicroένη για αρκετά από τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα microε τηνπρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικήςεκπαίδευσης ή microε τη διακοπή του λυκείου ή microε την microηολοκλήρωση κάποιου τύπου επαγγελmicroατικής εκπαίδευσηςτην οποία είχαν κατά το παρελθόν ξεκινήσει Οι συνέπει-ες από την πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης είναι ιδιαί-τερα εmicroφανείς στη φάση κατά την οποία τα άτοmicroα επιχειρούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο Ηmicroεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και ηέλλειψη επαρκών και πιστοποιηmicroένων γνώσεων είναιπαράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχό-λησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτι-κή πορεία Γιrsquo αυτό οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαί-δευσης οι οποίες microέσω της επανασύνδεσης microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία συντελούν στην επαγγελmicroατικήκατάρτιση και στην απόκτηση διπλωmicroάτων οφείλουν ναείναι αναπόσπαστο microέρος της θεραπευτικής διαδικασίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόmicroενο microέλος σε όλητη διάρκεια της παραmicroονής του στο θεραπευτικό πλαί-σιο το εκπαιδευτικό πρόγραmicromicroα διαmicroορφώνεται ανάλο-γα microε τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται τοκάθε microέλος

Οργανώνονται εκπαιδευτικά σεmicroινάρια σε διαφορετικάαντικείmicroενα τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επιmicroορ-φωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων Κάθε θεραπευόmicroενοmicroέλος επιλέγει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πουτον ενδιαφέρουν Επίσης πραγmicroατοποιούνται οmicroιλίεςαπό ειδικούς επιστήmicroονες για θέmicroατα που αφορούν τηνυγεία και τα νοmicroικά προβλήmicroατα που αντιmicroετωπίζουναρκετά microέλη

bull Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroι-νάρια εικαστικών αθλητικές δραστηριότητες και σεmicroινά-ρια ιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδό-microενα νοσήmicroατα και λοιmicroώδη νοσήmicroατα)

bull Στην Εναλλακτική Κοινότητα πραγmicroατοποιούνται επι-

17

Eκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών

07

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητεςέχουν στόχο την επιmicroόρφωσητων ατόmicroων τη γενική καλλιέργεια τον εmicroπλουτισmicroότων γνώσεων την ανάπτυξηπροσωπικών ενδιαφερόντωντην προσωπική ανάπτυξη τηνενίσχυση της πρωτοβουλίαςτην επανασύνδεση microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία τηναπόκτηση των απαραίτητωνδεξιοτήτων microε απώτερο στόχοτην οmicroαλή κοινωνική επανένταξη

microορφωτικά σεmicroινάρια λογοτεχνίας ηλεκτρονικών υπο-λογιστών φωτογραφίας εικαστικών αγγλικών και microαθή-microατα δηmicroοτικών χορών

Επίσης υλοποιούνται προγράmicromicroατα αθλητισmicroού microε ιδιαί-τερη έmicroφαση στο ποδόσφαιρο (5x5)

Ανά τακτά διαστήmicroατα οργανώνονται και σεmicroινάριαιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδόmicroενανοσήmicroατα λοιmicroώδη νοσήmicroατα στοmicroατική υγιεινή)

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι κατα-σκευής κρουστών και έγχορδων microουσικών οργάνων

bull Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicro-βουλευτικής για τους γονείς και τους συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων πραγmicroατοποιούνται σεmicroινάριαοικοτεχνίας ψηφιδωτού και microαθήmicroατα παραδοσιακώνχορών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκτός της εκπαί-δευσης που παρέχει στα microέλη του προγράmicromicroατοςσυνεργάζεται microε εκπαιδευτικούς οργανισmicroούς ιδιωτι-κούς και δηmicroόσιους που προσφέρουν σε θεραπευόmicroε-να microέλη κάθε χρόνο -δωρεάν ή microε έκπτωση- ορισmicroένεςθέσεις φοίτησης σε αντικείmicroενα εκπαίδευσης της επιλο-γής τους ώστε να αποκτήσουν επαγγελmicroατική κατάρτι-ση να συmicroπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιή-σουν δηmicroιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόmicroενα microέληνα λάβουν microέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτόςτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος microέσω της χορήγησηςυποτροφιών αποτελεί έναν σηmicroαντικό παράγοντα γιατην οmicroαλή ενσωmicroάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλάκαι για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες δύναται νασυmicroβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωήςτους

Εκτός από τη βελτίωση των τυπικών προσόντων ηεκπαίδευση και η επαγγελmicroατική κατάρτιση συmicroβάλλουναποφασιστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης τουατόmicroου ώστε να διεκδικήσει αποτελεσmicroατικά καλύτερηθέση εργασίας είτε αυτή σχετίζεται microε το αντικείmicroενοτης υποτροφίας είτε όχι

18

Επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός

Οι υποτροφίες δίνονται microέσα από οργανωmicroένο πλαίσιοεπαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού που παρέχεται σε όσαmicroέλη βρίσκονται στην Eναλλακτική Kοινότητα και στην Kοι-νωνική EπανένταξηMέσω του επαγγελmicroατικού προσανατο-λισmicroού διαπιστώνονται οι δεξιότητες των ατόmicroων ώστε νατους δωθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική κατεύθυνση

Επίσης δίνεται βάρος στη συmicroβουλευτική και στην ενί-σχυση των microελών να συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευ-ση ή να ολοκληρώσουν βαθmicroίδες εκπαίδευσης πουείχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τον αριθmicroό των ατόmicroων πουπήραν υποτροφία καθώς και τον αριθmicroό των ατόmicroων πουσυνέχισαν τη σχολική τους εκπαίδευση το 2006

Σχολική εκπαίδευση 2006 Άτοmicroα

Υποτροφίες 2006 Άτοmicroα Αντικείmicroενα

19

Μακροχρόνιες 16 bull ψυχολογίαυποτροφίες σε bull δηmicroοσιογραφίαδηmicroόσια και ιδιωτικά bull τεχνικός φαρmicroάκωνΙΕΚ και Εργαστήρια bull logisticsΕλευθέρων σπουδών bull 3D animation

(διάρκειας 1-2 έτη) bull marketing

bull εφαρmicroοσmicroένη ζωγραφική

bull οικονοmicroίας και διοίκησης

bull αγγλικά

bull αργυροχρυσοχοΐα

bull φωτογραφία

Βραχυχρόνιες 6 bull ΗΥυποτροφίες bull καταδύσεις(διάρκειας microικρότερης του έτους)

Απολυτήριο γυmicroνασίου 3

Απολυτήριο λυκείου 3

Προαγωγικές εξετάσεις Αrsquo κύκλου ΤΕΕ 1

Ευρωπαϊκά Προγράmicromicroατα Κατάρτισης

Το Εξειδικευmicroένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελmicroατι-κής Ένταξης ΚΕΘΕΑ - Παράρτηmicroα Βαλτετσίου 37 (θερα-πευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) στο πλαί-σιο του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΥΠΕΡ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (άτοmicroαmicroε αναπηρίες - πρώην χρήστες ουσιών) του Επιχειρησια-κού Προγράmicromicroατος laquoΑπασχόληση και ΕπαγγελmicroατικήΚατάρτισηraquo υλοποίησε από τις 4 ∆εκεmicroβρίου 2006 καιως το τέλος Φεβρουαρίου 2007 επιδοτούmicroενο πρό-γραmicromicroα επαγγελmicroατικής κατάρτισης ανέργων microε τίτλοlaquoΕκπαίδευση στη διαχείριση αστικών αποβλήτωνraquo συνο-λικής διάρκειας 300 ωρών

Στο πρόγραmicromicroα κατάρτισης συmicromicroετείχαν 15 ωφελού-microενοι απόφοιτοι γυmicroνασίου και λυκείου microέλη τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜέσω της παρακολούθησης θεωρητικών microαθηmicroάτωναπό εξειδικευmicroένους στο αντικείmicroενο εκπαιδευτέςαλλά και πρακτικής άσκησής τους σε εγκαταστάσειςεπεξεργασίας και διάθεσης απορριmicromicroάτων εκπαιδεύ-τηκαν στις microεθόδους διαχείρισης αστικών στερεώναποβλήτων

Παράλληλα microε την παρεχόmicroενη κατάρτιση οι ωφελού-microενοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν υπηρεσίες επαγ-γελmicroατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισmicroού microέσααπό τη συmicromicroετοχή τους σε συνεδρίες παροχής Συνο-δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Το εν λόγω τmicroήmicroααναπτύχθηκε βάσει ενός ολοκληρωmicroένου προγράmicromicroα-τος επαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού ειδικά σχεδια-σmicroένου ώστε να ανταποκρίνεται στα επιmicroέρους χαρα-κτηριστικά και να καλύπτει τις ανάγκες της οmicroάδας στό-χου

Μετά τη λήξη του προγράmicromicroατος οι ωφελούmicroενοι παρα-κολουθούνται ως προς τη βελτίωση των επαγγελmicroατικώντους ικανοτήτων την προσαρmicroογή τους στην αγοράεργασίας αλλά και τη γενικότερη κοινωνική τους ένταξηγια να διαπιστωθεί η επίτευξη τόσο των στόχων όσο καιτων προβλεπόmicroενων αποτελεσmicroάτων από την υλοποίη-ση του προγράmicromicroατος

Για την παρακολούθηση του προγράmicromicroατος εν γένειαλλά και την ανατροφοδότηση όλων των εmicroπλεκόmicroε-νων φορέων αναπτύχθηκε ένα γενικότερο σύστηmicroααξιολόγησης τα αποτελέσmicroατα του οποίου έδωσανστοιχεία χρήσιmicroα προς περαιτέρω διερεύνηση(∆ελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ 1432007)

20

Το Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης είναι υπεύθυνο γιατη συστηmicroατική συλλογή την καταγραφή και την επε-ξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικούπρογράmicromicroατος σύmicroφωνα microε το σύστηmicroα που εφαρmicroό-ζεται στο ΚΕΘΕΑ

Βασικές δράσεις του Τmicroήmicroατος είναι

bull Η συστηmicroατική παρακολούθηση των κλινικών πληροφο-ριών σχετικά microε την κίνηση των Mονάδων του προγράmicro-microατος και η έκδοση microηνιαίων και ετήσιων απολογισmicroών

bull Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδοmicroένων πουαφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόmicroων που απευθύ-νονται στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

bull Η εφαρmicroογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιοτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος

bull Η συmicromicroετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διε-ξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ

Το Τmicroήmicroα Έρευνας συνεργάζεται microε τον Τοmicroέα Έρευναςτου ΚΕΘΕΑ όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θερα-πευτικού προγράmicromicroατος

Οι ερευνητικές δράσεις του Τmicroήmicroατος διέπονται από τιςαρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται microεγνώmicroονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδοmicroένωνπροσωπικού χαρακτήρα Οι δραστηριότητές του είναιυποστηρικτικές και συmicroπληρωmicroατικές ως προς το βασι-κό έργο του θεραπευτικού προγράmicromicroατος και έχουνστόχο τη βελτίωση των παρεχόmicroενων υπηρεσιών

Το Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών είναι αρmicroόδιο γιατον έλεγχο και την ορθή τήρηση των εσωτερικών κανο-νισmicroών και εγκυκλίων του ΚΕΘΕΑ σε θέmicroατα οικονοmicroι-κών και διοίκησης

Bασικές εργασίες του τmicroήmicroατος είναι η σύνταξη τουετήσιου οικονοmicroικού προϋπολογισmicroού των λειτουργικώνκαι πάγιων δαπανών του θεραπευτικού προγράmicromicroατος ηορθολογική αξιοποίηση των οικονοmicroικών πόρων και ησύνταξη οικονοmicroικών απολογισmicroών

21

Tmicroήmicroα Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

08

Tmicroήmicroα ∆ιοίκησης καιOικονοmicroικών

09

Το προσωπικό του θεραπευτικού προγράmicromicroατος αποτε-λεί microια διεπιστηmicroονική οmicroάδα διαφόρων ειδικοτήτωναπό επαγγελmicroατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επι-στηmicroών καθώς και απόφοιτους αναγνωρισmicroένων θερα-πευτικών προγραmicromicroάτων που έχουν λάβει κατάλληληεκπαίδευση

Στο προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα συνεχούςεκπαίδευσης εντός και εκτός του οργανισmicroού ώστε ναεξασφαλίζεται η ανατροφοδότησή του και η ποιότητατων υπηρεσιών που παρέχονται

Στο σύνολο των υπηρεσιών του προγράmicromicroατος απα-σχολούνται 27 άτοmicroα Η πλειοψηφία του προσωπικούαπασχολείται στις Mονάδες του προγράmicromicroατος ωςθεραπευτικό προσωπικό ενώ στα Tmicroήmicroατα απασχολείταιπροσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επίσης στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα απασχολούνταικαι επιmicroορφωτές microερικής απασχόλησης αορίστου χρό-νου οι οποίοι εκπαιδεύουν τα θεραπευόmicroενα microέλη σεδιάφορα αντικείmicroενα αντίστοιχα microε τα σεmicroινάρια πουπραγmicroατοποιούνται στις επιmicroέρους Mονάδες

Tmicroήmicroατα Eκπαίδευσης Έρευνας Oικονοmicroικών 30

Γραmicromicroατειακή υποστήριξη 4

Mονάδες θεραπείας 66

Γράφηmicroα Κατανοmicroή προσωπικού προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ το 2006

22

Tο Προσωπικό του προγράmicromicroατος

10

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει αναπτύξειένα δίκτυο συνεργατών από οργανισmicroούς φορείς ιδρύ-microατα και ιδιώτες που υποστηρίζουν το έργο του σε διά-φορους τοmicroείς

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα εκπαίδευσης τα έτη 2001-2006

bull Γενική Γραmicromicroατεία Αθλητισmicroού

bull Γενική Γραmicromicroατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull Γραφεία ∆ευτεροβάθmicroιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα αντίστοιχα Λύκεια που υπάγονται σε αυτά

bull ∆ιεύθυνση Ολυmicroπιακών Αγώνων 2004

bull Εθνικό Κέντρο Επαγγελmicroατικού Προσανατολισmicroού (ΕΚΕΠ)

bull Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull ΝΕΤ

bull Νοmicroαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιmicroόρφωσης (ΝΕΛΕ)

bull Οργανισmicroός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναmicroικού (ΟΑΕ∆)

bull Οργανισmicroός Εκπαίδευσης και Επαγγελmicroατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

bull Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τοmicroέας ΣΕΠ)

bull ΣΕΛΕΤΕ

bull ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕ∆

bull Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευmicroάτων

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα υγείας τα έτη 2001-2006

bull Γενικό Κρατικό Νοσοκοmicroείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

bull Γενικό Νοσοκοmicroείο Νοσηmicroάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ

bull Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τmicroήmicroα Αγωγής Υγείας)

bull Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Νοσοκοmicroείου ∆ΑΦΝΙ

bull Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηmicroάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

bull Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

23

∆ίκτυο Συνεργατών

11

bull Νοσοκοmicroείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

bull Νοσοκοmicroείο Αφροδίσιων και ∆ερmicroατικών Νόσων ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΚΑΤ

bull Νοσοκοmicroείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

bull Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

bull Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοmicroείο Αττικής ΠΝΑ

bull Ψυχίατρος κ Κ Γκοτζαmicroάνης

∆ίκτυο συνεργατών για εκδηλώσεις και παρεmicroβάσεις τα έτη 2001-2006

bull ∆ήmicroος Αθηναίων

bull ∆ήmicroος Αρτέmicroιδος

bull ∆ήmicroος Μαρκοπούλου

bull ∆ήmicroος Νέας Μάκρης

bull ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής

bull Εθνική οmicroάδα ποδοσφαίρου 5x5

bull Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

bull Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

Στους παραπάνω οργανισmicroούςιδρύmicroατα φορείς δήmicroους καιιδιώτες εκφράζουmicroε τις θερmicroέςmicroας ευχαριστίες

24

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θέλει να ευχαρι-στήσει θερmicroά όλους τους ιδιώτες τις επιχειρήσεις τουςοργανισmicroούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο τουmicroε χορηγίες και δωρεές χρηmicroατικές ή εmicroπράγmicroατες

bull ANDREW BETSIS

bull BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΝΦΙΛΑΚΗΣ

bull BP HELLAS ΑΕ

bull CORNEL SYSTEM ΕΠΕ

bull COSMOS LAC - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΡΕΥΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

bull EADS DEFENSE amp SECURITY

bull ELMEC SPORT ABETE

bull GP BIANCO ΕΠΕ

bull INTERIOR OFFICE AE

bull KOSTAL HELLAS ΑΕΒΕ

bull NEW EDITIONS Κ ΒΑΝΤΕΝΑΑΡ - Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

bull NUTRIA ΑΕ - ΓΙΩΤΣΑΣ ∆ΗΜ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull S amp B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

bull SCHWARZKOPF amp RILKEN AEE

bull ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

bull ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ amp ΣΙΑ ΕΕ

bull ΓΑΛΑΝΗΣ Γ (Φωτογράφος)

bull ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

bull ∆ΑΒΙΛΑΣ ΣΠΟΡ - ΑΛ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

bull ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

bull ∆ΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ

bull ∆ΕΜΕΝΑΓΑ ΜΑΡΙΑ

bull ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - GLOBE ONE

bull ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

bull ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣraquo

bull ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

bull Α ΖΑΧΑΡΙ∆ΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

25

Xορηγοί - ∆ωρητές

12

bull ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ amp ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

bull Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

bull Ί∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

bull ΚΑΓΜΑΚΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ amp ΠAZAΪTH ΝΑΤΑΣΑ

bull ΚΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

bull ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΛΟΣ

bull ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

bull ΝΕΟΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

bull ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

bull ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

bull ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ 1003 FM ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

bull ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

bull ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

bull ΤΥΜΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

bull ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΕ

bull ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ

bull ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONΗSON AE

26

Σχολές που έδωσαν υποτροφίες σε microέλη του προγράmicro-microατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά τα έτη 2001-2006

bull MEDITERRANEAN COLLEGE

bull ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

bull ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ περιοχής Αττικής (Κηφισιάς Αργυρού-πολης Πειραιά Αmicroαρουσίου Γαλατσίου Μεταmicroόρφωσης)

bull ΕΕΣ CHEF DrsquoOUEVRES

bull ΕΕΣ ΑΝΤΕΝNΑ

bull ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

bull ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

bull ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

bull ΙΕΚ CARRIERA

bull ΙΕΚ ΑΚΜΗ

bull ΙΕΚ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

bull ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

bull ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

bull ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

bull ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

bull ΣΧΟΛΗ ART

bull ΣΧΟΛΗ FREEDOM

bull ΣΧΟΛΗ KORELplus

bull ΣΧΟΛΗ ΑΚΤΟ

bull ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΜOKUME

bull ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΛΙΑΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

bull Ω∆ΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

27

Ο Σύλλογος Οικογένειας Παρέmicroβαση συγκροτήθηκε το1991 Στο Σύλλογο συmicromicroετέχουν όσοι γονείς επιθυmicroούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο έργο τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι στόχοι του Συλλόγου Οικογένειας είναι

bull Η στήριξη και η ενίσχυση των θεραπευτικών προ-γραmicromicroάτων του ΚΕΘΕΑ

bull Η ενηmicroέρωση της κοινής γνώmicroης και παντός ενδιαφε-ρόmicroενου γύρω από το πρόβληmicroα των ναρκωτικών καιτους τρόπους αντιmicroετώπισής του

bull Η προβολή του έργου που επιτελεί το θεραπευτικόπρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιmicroετώπιση των κοι-νωνικών αιτιών του προβλήmicroατος της εξάρτησης καιτο αίτηmicroα της λήψης κατάλληλων microέτρων από τηνπολιτεία

Σηmicroαντικό έργο του Συλλόγου Οικογένειας αποτελεί ηδιοργάνωση ενηmicroερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγι-κών δραστηριοτήτων

Το 1992 ο Σύλλογος για πρώτη φορά διοργάνωσεσυναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού microε γνωστούς καλλι-τέχνες Από τότε η συναυλία έχει καθιερωθεί να γίνεταικάθε χρόνο και βρίσκει microεγάλη ανταπόκριση στο κοινό

28

Σύλλογος Oικογένειας

13

Στοιχεία επικοινωνίας

Σολωmicroού 27 106 81 ΑθήναΤηλ 210 3302426 Fax 210 3302147

29

14∆ραστηριότητες

KEΘEA ΠAPEMBAΣHΣτιγmicroιότυπα από παρεmicroβάσεις

εκδηλώσεις και δράσεις του προγράmicromicroατος

KEΘEA ΠAPEMBAΣH κατά την περίοδο

2001-2006

30

Παρ

εmicroβά

σει

ς

2001 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Ντράφι Πεντέλης

2004 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Καρκαντά Πεντέληςmicroε αφορmicroή την ΠαγκόσmicroιαΗmicroέρα Περιβάλλοντος στις 21Μαρτίου

2005 Αναδάσωση στον ευρύ-τερο χώρο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας στη Ραφήνα Στηναναδάσωση συmicromicroετείχε οΥπουργός Υγείας κ ΝικήταςΚακλαmicroάνης

2001 Παρέmicroβαση-διαmicroόρφωσηστο σιδηροδροmicroικό σταθmicroό τουΧιλιοmicroοδίου Κορινθίας και ενη-microέρωση για τις υπηρεσίες τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σεσυνεργασία microε το Κέντρο Πρό-ληψης ∆ιολκός

31

2004 Απελευθέρωση άγριωνπουλιών στο ∆άσος Κουβαράσε συνεργασία microε το ∆ήmicroοΜαρκοπούλου και το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψης ΆγριωνΖώων microε αφορmicroή την Παγκό-σmicroια Ηmicroέρα Περιβάλλοντος

2001 Εκδήλωση προς τιmicroήντων εθελοντών του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΚολέγιοΑθηνώνΤην έναρξη της εκδή-λωσης έκανε ο Πρόεδρος της∆ιακοmicromicroατικής Επιτροπής γιατα Ναρκωτικά κ ΜανώληςΣκουλάκης

2001 Χριστουγεννιάτικο δρώ-microενο στον πεζόδροmicroο τωνκεντρικών υπηρεσιών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σταΕξάρχεια όπου microέλη έκανανκατάβαση (rappel) από τηνταράτσα του κτιρίου

Eκδη

λώσ

εις

32

2003Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινό-τηταςΤην απονοmicroή έκανε ο Πρόε-δρος της Ν∆ κ Κώστας Καρα-microανλήςTo γήπεδο 5χ5 ήτανδωρεά της N∆

2004 ∆ιήmicroερο τουρνουά ποδο-σφαίρου 5x5 Στο τουρνουά τηναπονοmicroή επάθλων έκανε ο Υπουρ-γός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2003Εγκαίνια του νέου ξενώναστο Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-ξης δωρεά της κ Ελισάβετ Παπα-γιαννοπούλουΤην κορδέλα έκοψεο Πρόεδρος της Βουλής κΑπό-στολος Κακλαmicroάνης

2003 Εγκαίνια του κτιρίου τουΚέντρου Οικογενειακής Υπο-στήριξης και Συmicroβουλευτικήςστα Εξάρχεια

33

2003 Θεατρική παράστασηστο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ απόγονείς που συmicromicroετείχαν στοΚέντρο Οικογενειακής Υποστή-ριξης και Συmicroβουλευτικής

2005 Έκθεση ζωγραφικής καιφωτογραφίας στο ΙΜΕ ( Ίδρυ-microα Μείζονος Ελληνισmicroού)Ταεγκαίνια της έκθεσης έγιναναπό τον Υπουργό Υγείας κ ΝΚακλαmicroάνη και τον ΥφυπουργόΥγείας κ Γεώργιο Κωνσταντό-πουλο

2005 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Παρουσιάστηκανδηmicroοτικοί χοροί έργα ζωγραφικήςκαι έκθεση microουσικών παραδοσια-κών οργάνων

2006 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Έκθεση κρουστώνmicroουσικών οργάνων microάσκας κού-κλας ψηφιδωτού και παρουσίασηδηmicroοτικών χορών από την οmicroάδαχορούΤην εκδήλωση χαιρέτησε οΑντιπρόεδρος της ∆ιακοmicromicroατικήςΕπιτροπής κ Μ Σκουλάκης

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

34

Παγ

κόσ

microια

Hmicro

έρα

κατά

τω

ν N

αρκω

τικώ

ν

2006 Συmicromicroετοχή στο ldquo3ο Οδοι-πορικό στην Ελληνική Παράδο-σηrdquo που οργάνωσε ο όmicroιλοςΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς καιΝήσων στις 13 και 145 στοΚατράκειο Θέατρο Νίκαιας microεσυmicromicroετοχή της οmicroάδας παραδοσιακών χορών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2001 Ο Σύλλογος Οικογένειαςδιοργάνωσε συναυλία στο θέατροΛυκαβηττού Η συναυλία πραγmicroα-τοποιήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕταιρείας Συγγραφέων Ερmicroηνευ-τές ήταν οι Νένα Βενετσάνου∆ηmicroήτρης Μπάσης ΚώσταςΘωmicroαΐδηςΤάσος Χριστογιαννό-πουλος και Καλλιόπη Βέττα

2003 Παρέmicroβαση στην Πλα-τεία Οmicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςΕναλλακτικής Κοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας microε έργα των microελώνΠαράλληλη ενηmicroέρωση τουκοινού και διανοmicroή έντυπουυλικού microαζί microε καπέλα τσάντεςκαι microπλούζες microε το σήmicroα τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

35

2002 Πενθήmicroερη εκδήλωση στοΠνευmicroατικό Κέντρο του ∆ήmicroουΑθηναίων Έκθεση ζωγραφικήςκαι παρουσίαση της θεατρικήςπαράστασης laquoΟ Ιππότης microε τησκουριασmicroένη πανοπλίαraquo

2003 Πaρέmicroβαση στην Πλα-τεία Omicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςEναλλακτικής Kοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας Παράλληλη ενηmicroέρωσητου κοινού και διανοmicroή έντυ-που και διαφηmicroιστικού υλικού

2004 Σκυταλοδροmicroία στοκέντρο της Αθήνας microε τη συmicro-microετοχή Ολυmicroπιονικών και εθε-λοντικών οικολογικών κοινωνι-κών και αθλητικών οργανώσε-ων Η σκυταλοδροmicroία microε θέmicroαlaquoΠαρέmicroβαση στη συνήθειάσουraquo ξεκίνησε από την Πλα-τεία Εξαρχείων πέρασε microέσααπό το ιστορικό και εmicroπορικόκέντρο της Αθήνας και κατέλη-ξε πάλι στην Πλατεία Εξαρχεί-ων όπου είχαν στηθεί ενηmicroε-ρωτικά περίπτερα του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και των οργανώ-σεων που συmicromicroετείχαν

36

2005 Αγώνας καλαθοσφαίρισηςστο γήπεδο του ΠανελληνίουΣυmicromicroετείχαν επαγγελmicroατίεςκαλαθοσφαιριστές και προπονη-τές του αγώνα ήταν ο βουλευτήςτης Ν∆ κ Γιάννης Ιωαννίδης καιο προπονητής της Εθνικής οmicroά-δας κ Παναγιώτης ΓιαννάκηςΤαmicroετάλλια απένειmicroε ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ενώ οΥπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroά-νης έκανε το τζάmicroπολ του αγώνα

2006Τουρνουά ποδοσφαίρου5x5 στο γήπεδο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας microε συmicromicroετοχή τοπικώνποδοσφαιρικών οmicroάδων από γειτονικούς δήmicroους και της Εθνι-κής οmicroάδας ποδοσφαίρου 5x5 σεαγώνα επίδειξηςΤα αναmicroνηστικάτου αγώνα έδωσε ο Υπουργός Υγείας κΝΚακλαmicroάνης

2003 Tελετή αποφοίτησης τωνmicroελών του ΚΕΘΕΑ στο χώροτου Ιδρύmicroατος Μείζονος Ελλη-νισmicroού

2001 Tελετής αποφοίτησηςτων microελών του ΚΕΘΕΑ στοmicroουσείο Βορρέ στην Παλλήνη

οφοι

τήσε

ις

37

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης ∆ηmicroοκρατίας κ ΚωστήςΣτεφανόπουλος και η Υφυπουρ-γός Υγείας κ Ελπίδα Τσουρή

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης Ν∆ κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ ΝατάσαΠαζαΐτη-Καραmicroανλή και οι βουλευτές της Ν∆ κ ΜαριέτταΓιαννάκου-Κουτσίκου και κ Ν Κακλαmicroάνης

2002 Επισκέφθηκε την Κοινότητα ο Πρόεδρος τηςΝ∆ κ Κ Καραmicroανλής

2004 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ Ν Παζαΐτη-Καραmicroανλή και ο Υπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2006 Επίσκεψη της ΥπουργούΤουρισmicroού κΦάνης Πάλη-Πετραλιά στον ξενώνα τουΚέντρου Κοινωνικής Επανέντα-ξης για τη διάθεση εισιτηρίωνκοινωνικού τουρισmicroού

Eπισ

κέψ

εις

Πολ

ιτικ

ών

Προ

σώ

πω

ν

38

Έντυ

πα

2001 Βιβλίο του προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ microε τίτλοlaquoΠροσφερόmicroενες υπηρεσίεςκαι microεγέθη 1999-2000raquo

2006 Ενηmicroερωτικό έντυπο γιατις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Έντυπο για την κατα-σκευή τη συντήρηση και τονήχο των κρουστών microουσικώνοργάνων που κατασκευάζειοmicroάδα microελών της ΕναλλακτικήςΚοινότητας

2006 Kαρτ-ποστάλ από τηνοmicroάδα φωτογραφίας της Εναλ-λακτικής Κοινότητας microε θέmicroατο νερό οι οποίες διανέmicroονταισε πολυσύχναστα microέρη

39

Αθλητικές δραστηριότητεςτων microελών του KEΘEAΠAPEMBAΣH

Αθλ

ητικ

ές δ

ρασ

τηρι

ότητ

ες

2001Συmicromicroετοχή σε φιλανθρωπική δραστηριότητα βοη-θώντας στη συσκευασία δεmicroάτων ρούχων και τροφίmicroωνγια τον πληθυσmicroό του Αφγανιστάν

2001 Παρουσία στο 3ο Συνέδριο Νεολαίας ΠΑΣΟΚστο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο πάρκο Ιλισίων σεεκδήλωση της ΟΝΝΕ∆ στο κέντρο της Αθήνας καιστο φεστιβάλ της ∆ΑΠ στη Νοmicroική Σχολή microε ενη-microερώσεις από τα microέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας

2002 Μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας συmicromicroετείχανσε αγώνα στίβου στο γήπεδο Ν Σmicroύρνης όπου πήρανmicroέρος όλα τα θεραπευτικά προγράmicromicroατα του ΚΕΘΕΑΟι αγώνες πραγmicroατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τωνπαγκόσmicroιων αγώνων στίβου θεραπευτικών προγραmicro-microάτων

2003 Συmicromicroετοχή στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειαςγια τον πληθυσmicroό του Ιράκ σε συνεργασία microε τους Για-τρούς Χωρίς Σύνορα

2005 Συmicromicroετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοmicroάδα Νεολαίαςστο Γουδή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις7-12 ∆εκεmicroβρίου microε ενηmicroερωτικό υλικό και επιτόπιοεργαστήρι κατασκευής microουσικών παραδοσιακών οργά-νων

2005 Συmicromicroετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θερα-πευτικών κοινοτήτων στις 10-14 Μαΐου 2005 microε έργαζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών παραδοσιακώνοργάνων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2006 Συmicromicroετοχή microελών της Εναλλακτικής Κοινότηταςσε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάmicroεσα σε βουλευτές καιοδηγούς ΚΤΕΛ που διοργανώθηκε από το ∆ήmicroο ΝέαςΜάκρης στις 146

2006 Συmicromicroετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγ-microατοποίησε ο ∆ήmicroος Μαρκοπούλου στις 17-309 microεέκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών οργά-νων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2003-2005-2006 Συmicromicroετοχή στα Φεστιβάλ ΠολιτικώνΝεολαιών

Άλλες δραστηριότητες

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759e-mail infokethea-paremvasigrwebsite wwwkethea-paremvasigr

Συmicroβουλευτικό Κέντρο Βαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300751 (απευθείας γραmicromicroή για τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα ) Fax 210 3300759Ώρες λειτουργίαςΚαθηmicroερινά 0900 - 1700 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση∆ιασταύρωση Ραφήνας190 09 ΡΑΦΗΝΑΤηλ 22940 77180 22940 77800Fax 22940 77801

Κέντρο Κοινωνικής ΕπανένταξηςΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και ΣυmicroβουλευτικήςΘεmicroιστοκλέους 67106 83 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3304933 210 3304935Fax 210 3845029

Αριθmicroός Λογαριασmicroού ∆ωρεώνΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 116296028-11

Στοιχεία Eπικοινωνίας

41

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων)Σορβόλου 24 116 36 ΑθήναΤηλ 210 9241993-6Fax 210 9241986e-mail adminketheagrwebsite wwwketheagr

Ένα πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών

για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Page 6: "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

Το πρόγραmicromicroα ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ανήκει στο ΚΕΘΕΑ(Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων) το οποίοιδρύθηκε το 1987 Το ΚΕΘΕΑ είναι Νοmicroικό ΠρόσωποΙδιωτικού ∆ικαίου microη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καιτελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας καιΚοινωνικής Αλληλεγγύης

Είναι θεραπευτικό πρόγραmicromicroα για χρήστες εξαρτη-σιογόνων ουσιών απευθύνεται σε άτοmicroα άνω των 20ετών και τις οικογένειές τους και στοχεύει στην απε-ξάρτηση στην εκπαίδευση και στην κοινωνική επανέ-νταξη των microελών του

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1989 microε την ίδρυση τηςΕναλλακτικής Κοινότητας Παρέmicroβαση και το 1992εξελίχθηκε σε ολοκληρωmicroένο πολυφασικό θεραπευ-τικό πρόγραmicromicroα

Γενικές αρχές του θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι υπηρεσίες του προγράmicromicroατος παρέχονται δωρεάν και οκάθε χρήστης έχει ίσες ευκαιρίες να προσεγγίσει τη θερα-πεία ανεξάρτητα από την κοινωνική και οικονοmicroική τουκατάσταση ή όποιες άλλες προσωπικές παραmicroέτρους

Η προσέλευση στο πρόγραmicromicroα είναι εθελοντικήγιατί είναιαπαραίτητη η απόφαση του χρήστη να καταβάλει τηνπροσπάθεια που χρειάζεται ώστε να αλλάξει τρόπο ζωής

Το πρόγραmicromicroα δεν χορηγεί φαρmicroακευτικές ή υποκατά-στατες ουσίες για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Θεραπευτικές microέθοδοι

Το θεωρητικό microοντέλο βασίζεται στην αρχή της αυτο-βοήθειας και στην κοινότητα ως microέθοδο

Στην αυτοβοήθεια γιατί κάθε microέλος της κοινότητας

Tι είναι το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα KEΘEA ΠAPEMBAΣH

6

01

bull Συmicroβουλευτικό Kέντρο

bull Εναλλακτική Kοινότητα Παρέmicroβαση

bull Kέντρο Kοινωνικής Eπανένταξης

bull Kέντρο Oικογενειακής Yποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

bull Eκπαίδευσης

bull Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

bull ∆ιοίκησης και Oικονοmicroικών

MONA∆EΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΠPOΓPAMMA KEΘEA ΠAPEMBAΣH

Φιλοσοφία του προγράmicromicroατος

laquoΑποφάσισα να έρθω στηνΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατί όσο καιρόείmicroαι στο πρόγραmicromicroα βρέθηκανπολλοί άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα microου και microrsquo έmicroαθαν από την αρχή νααγαπάω να σέβοmicroαι να ελπίζωνα κατακτάω τα όνειρά microου

Είναι τώρα η δικιά microου η ώρανα δώσω στους ανθρώπους ότιέχω πάρει ολοκληρώνονταςτον κύκλο microου που είναι οκύκλος της ζωής Γιατί η ζωήείναι microια αλυσίδα που ο κάθεκρίκος τροφοδοτεί τον άλλο

Είmicroαι στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατίδέχτηκα επιτέλους ότι είναι καιδικιά microου ευθύνη τούτος οκόσmicroος που παραπαίει αυτό τοδάσος που καίγεται αυτή ηπλατεία που καταστρέφεταιαυτό το παιδί που δεν ελπίζεικαι δεν πιστεύει σε τίποταhellip

Είmicroαι εδώ γιατί έmicroαθα ότι ηευθύνη απέναντι στον εαυτόmicroου είναι δικαίωmicroα και η ευθύ-νη απέναντι στους άλλους είναιυποχρέωση και το ένα συmicroπλη-ρώνει το άλλο

Είmicroαι εδώ γιατί πιστεύω πωςότι κι αν microπορείς να κάνειςότι και αν microπορείς να ονειρευτείςπρέπει να αρχίσεις τώραraquo

Aπόσπασmicroα από τη φιλοσοφίατου προγράmicromicroατος όπωςεκφράστηκε από τα πρώταmicroέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας και παραmicroένει ηίδια έως σήmicroερα

καταβάλλει την απαραίτητη προσπάθεια microε τη στήριξητων άλλων να αντιmicroετωπίσει τα προβλήmicroατά του και ναβγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται

Στην κοινότητα γιατί συmicroβιώνουν άνθρωποι microε κοινάπροβλήmicroατα και κοινούς στόχους

Η θεραπεία που παρέχεται περιλαmicroβάνει οmicroαδική καιατοmicroική συmicroβουλευτική αντιπαραθετικές οmicroάδες ασκή-σεις προσωπικής ανάπτυξης βιωmicroατικά σεmicroινάρια καιοικογενειακή θεραπεία

Η πορεία στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

Η πορεία στο πρόγραmicromicroα για το εξαρτηmicroένο άτοmicroο

bull Συmicroβουλευτικό Κέντρο

Το Κέντρο στοχεύει στην ενηmicroέρωση του εξαρτηmicroένουατόmicroου στην κινητοποίησή του για θεραπεία καθώς καιστην προετοιmicroασία του για ένταξη στην ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

bull Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση

Είναι Κοινότητα διαmicroονής όπου συντελείται η ψυχική καισωmicroατική απεξάρτηση

Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται βοηθάειτο θεραπευόmicroενο άτοmicroο να γνωρίσει τον εαυτό του καινα αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες microέσα σrsquoένα ασφαλές περιβάλλον

bull Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Στην Κοινωνική Επανένταξη το άτοmicroο εντάσσεται στηνκοινωνία διαmicroορφώνοντας έναν νέο τρόπο ζωής microακριάαπό εξαρτήσεις και ναρκωτικά Στόχος του ΚέντρουΚοινωνικής Επανένταξης είναι η υποστήριξη του ατόmicroουγια οmicroαλή και microε ίσους όρους ένταξη στην κοινωνία καιη πρόληψη της υποτροπής του

Γονείς και συγγενείς στο πρόγραmicromicroα

Η παράλληλη συmicromicroετοχή της οικογένειας διαδραmicroατίζεισηmicroαντικό ρόλο στην κινητοποίηση για θεραπεία τουεξαρτηmicroένου στην διαδικασία της απεξάρτησης καιστην πρόληψη της υποτροπής του Για το λόγο αυτόπαράλληλα microε τις Μονάδες που παρέχουν υπηρεσίεςστο εξαρτηmicroένο άτοmicroο λειτουργεί και το Κέντρο Οικο-γενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής που απευ-θύνεται στο οικογενειακό περιβάλλον

7

H πρώτη προσέγγιση του εξαρτηmicroένου ατόmicroου microε τοθεραπευτικό πρόγραmicromicroα γίνεται στο ΣυmicroβουλευτικόΚέντρο Η προσέλευση των ατόmicroων είναι εθελοντική Οκάθε ενδιαφερόmicroενος microπορεί να επικοινωνήσει τηλεφω-νικά microε το προσωπικό του Κέντρου και να οριστεί ατο-microικό ραντεβού σε σύντοmicroο χρονικό διάστηmicroα Μετά τηνπρώτη συνάντηση το άτοmicroο εντάσσεται στις οmicroάδεςτου Κέντρου

Κατά τη διάρκεια παραmicroονής των εξαρτηmicroένων ατόmicroωνστo Συmicroβουλευτικό Κέvτρo παρέχεται ασφαλές περι-βάλλον όπου δεν επιτρέπεται η χρήση ουσιών Οι συmicro-microετέχοντες ενηmicroερώνονται για τη λειτουργία του προ-γράmicromicroατος και ενισχύεται το αίτηmicroά τους για θεραπείαΑναδεικνύονται οι επιπτώσεις που επιφέρει η χρήσηστη ζωή τους και παρέχεται συναισθηmicroατική στήριξηπρoκειmicroέvoυ vα ελαττώσoυv ή να διακόψουν τη χρήσηoυσιώv και vα microάθoυv άλλους τρόπους αντιmicroετώπισηςτων πρoβληmicroάτωv τoυς Εκτός από τις θεραπευτικέςδιαδικασίες οι συmicromicroετέχοντες microπορούν να περάσουνδηmicroιουργικά το χρόvo τoυς microε δραστηριότητες πουπραγmicroατοποιούνται microέσα και έξω από το Κέντρο

Παράλληλα όλοι οι προσερχόmicroενοι παραπέmicroπονται γιαιατρικές εξετάσεις ώστε να διαγνωστούν και να αντιmicroε-τωπιστούν προβλήmicroατα υγείας που ενδεχοmicroένως αντι-microετωπίζουν

Από το Συmicroβουλευτικό Κέντρο τα άτοmicroα παραπέmicroπο-νται στην επόmicroενη φάση που είναι η Εναλλακτική Κοι-νότητα

Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroινά-ρια σε γονείς και συγγενείς microε στόχο την ενηmicroέρωση γιατη λειτουργία του πλαισίου και τη συmicroβουλευτική ώστενα ενταχθούν στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής

Χαρακτηριστικά των ατόmicroων που προσέγγισαν τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συλλέχθηκαν microε τοερωτηmicroατολόγιο του laquo∆είκτη Εκτίmicroησης Προβληmicroά-των και Αναγκών Θεραπείαςraquo το οποίο είναι βασι-σmicroένο στο ερωτηmicroατολόγιο laquo∆είκτης Αίτησης Θερα-πευτικής Βοήθειαςraquo (Treatment Demand Indicator)που έχει σχεδιαστεί από την οmicroάδα Pombidou τουΣυmicroβουλίου της Ευρώπης και προτείνεται από τοΕυρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις

8

Συmicroβουλευτικό Kέντρο

Οι στόχοι του Συmicroβουλευ-τικού Κέντρου είναι

bull Η αξιολόγηση της κατάστα-σης του ατόmicroου για το θερα-πευτικό του σχεδιασmicroό στοπρόγραmicromicroα ή την παραποmicroπήτου εάν υπάρχει ανάγκη γιαάλλου τύπου υπηρεσία

bull Η ενηmicroέρωση για τον τρόπολειτουργίας του προγράmicromicroατος

bull Η κινητοποίηση και η προε-τοιmicroασία του ατόmicroου για ένταξήτου στην Κοινότητα

bull Η microείωση της χρήσης

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroά-των σωmicroατικής υγείας

02

Εξαρτήσεις (EMCDDA)

Το ερωτηmicroατολόγιο είναι δοmicroηmicroένο και συmicroπληρώνεταιαπό το προσωπικό κατά τη διάρκεια ατοmicroικής συνέ-ντευξης microε τα άτοmicroα που προσέρχονται στο Συmicroβου-λευτικό Κέντρο Η συmicroπλήρωσή του είναι προαιρετικήκαι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απόρρητα καιεmicroπιστευτικά

Tα παρακάτω στοιχεία αφορούν 332 άτοmicroα (αποmicroονώ-θηκαν οι διπλές εγγραφές) που ήρθαν σε επαφή microε τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006 Παρατίθενταισυνοπτικά τα στοιχεία επαφής τα κοινωνικό-δηmicroογρα-φικά χαρακτηριστικά και η χρήση ουσιών Η εξέτασηαυτών των χαρακτηριστικών έχει στόχο να εντοπίσει ταβασικά χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσmicroού να microελε-τήσει τις ανάγκες του να εντοπίσει τα προβλήmicroατα πουσυνδέονται microε τη χρήση και να συmicroβάλλει στη βελτίωσητων παρεχοmicroένων υπηρεσιών

Στοιχεία επαφής microε το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

9

Τύπος επαφής Πρώτη φορά επαφή microε το πρόγραmicromicroα 227 (688)

Προηγούmicroενη θεραπεία σε κάποιο κέντρο 212 (642)

Πηγή παραποmicroπής

bull Προσωπική απόφαση 125 (381)

bull Οικογένεια 66 (201)

bull Φιλικό περιβάλλον 50 (152)

bull Άλλο θεραπευτικό κέντρο 50 (152)

bull Νοσοκοmicroείο γενικός γιατρόςκοινωνική υπηρεσία 13 (4)

bull Άλλο (ΜΜΕ γραmicromicroή SOS κά) 24 (73)

Ν=332

Κοινωνικό-δηmicroογραφικά στοιχεία

10

Ν=332

Φύλο

bull Άνδρες 287 (864)

bull Γυναίκες 45 (136)

ΜΟ ηλικίας 276 (plusmn48)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

bull ∆ηmicroοτικό ή λίγες τάξεις γυmicroνασίου 63 (192)

bull Απόφοιτοι γυmicroνασίου ή λίγες τάξεις λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι ΙΕΚ 18 (55)

bull Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 12 (36)

bull Απόφοιτοι τεχνικής σχολής επιπέδου δευτεροβάθmicroιας εκπαίδευσης 7 (21)

ΜΟ ηλικίας διακοπής σχολείου 158 (plusmn189)

Εργασιακή κατάσταση

bull Άνεργοςη 288 (868)

bull Σταθερή απασχόληση 28 (84)

bull Περιστασιακή εργασία 11 (33)

bull Άλλο (σπουδαστήςφοιτητήςοικονοmicroικά microη ενεργός) 5 (15)

Οικογενειακή κατάσταση

bull Άγαmicroοςη 303 (913)

bull Έγγαmicroοςη 17 (51)

bull ∆ιαζευγmicroένοςη 12 (36)

Παρούσα συνθήκη διαβίωσης

bull Με γονική οικογένεια 245 (74)

bull Μόνοςη 29 (88)

bull Με σύζυγοσύντροφο 20 (6)

bull Με φίλους 4 (12)

bull Άλλο (microε συγγενείς άστεγοι κά) 33 (10)

Γονείς χωρισmicroένοι 71 (272)

Σηmicroείωση Το άθροισmicroα τωναπόλυτων συχνοτήτων σε ορι-σmicroένες από τις αναφερόmicroενεςmicroεταβλητές δεν ταυτίζεται microετο σύνολο των ατόmicroων πουπροσήλθαν (Ν=332) καθώςορισmicroένες ερωτήσεις στο ερω-τηmicroατολόγιο δεν απαντήθηκαν

11

Χρήση ουσιών

Ν=332

Κύρια ουσία κατάχρησης Ηρωίνη 320 (967)

Τρόπος χρήσης κύριας ουσίας

bull Ενδοφλέβια χρήση 128 (387)

bull Μη ενδοφλέβια 203 (613)

Συχνότητα χρήσης τον τελευταίο microήνα

bull Καθηmicroερινά 193 (585)

bull 2-6 φορέςεβδοmicroάδα 70 (212)

bull 0-1 φοράεβδοmicroάδα 29 (88)

bull Καθόλου χρήση 38 (115)

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 188 (plusmn35)

Μέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας (έτη) 7 (plusmn39)

Ουσία έναρξης χρήσης

bull Κάνναβη 256 (795)

bull Κατασταλτικά 22 (68)

bull Οπιούχα 18 (56)

bull Εισπνεόmicroενα 16 (5)

bull ∆ιεγερτικά 7 (22)

bull Παραισθησιογόνα 3 (09)

Μέση ηλικία έναρξης χρήσης 153 (plusmn22)

Μέση ηλικία πρώτης ενέσιmicroης χρήσης 21 (plusmn408)

Κοινή χρήση σύριγγας σε όλη τη ζωή (έστω και microια φορά)

bull Ναι 128 (393)

bull Όχι 139 (426)

bull Μη ενέσιmicroη χρήση 59 (181)

Μόλυνση από ηπατίτιδα C 90 (274)

Στην Κοινότητα παραπέmicroπονται τα εξαρτηmicroένα άτοmicroαmicroετά τη σύντοmicroη προετοιmicroασία τους στο Συmicroβουλευ-τικό Κέντρο Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβασηείναι κοινότητα διαmicroovής και αποτελεί microία από τιςφάσεις θεραπείας του προγράmicromicroατος Η παραmicroονήτου ατόmicroου είναι εθελοντική και διαρκεί το ανώτερο12 microήνες

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτηmicroέναάτοmicroα σύmicroπτωmicroα βαθύτερων προβληmicroάτων η θεραπευ-τική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση τωναιτών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπουζωής και συmicroπεριφοράς των εξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί microοντέλο κοινωνικήςmicroάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια συναισθηmicroατικήστήριξη και βοήθεια ώστε το άτοmicroο να αλλάξει στάσηκαι συmicroπεριφορά να επαναπροσδιορίσει τις αξίες τουκαι να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες

Η ενεργή συmicromicroετοχή των εξαρτηmicroένων στη διαδικασίατης απεξάρτησης είναι σηmicroαντική προϋπόθεση Για ναεπιτευχτεί η ενεργής συmicromicroετοχή είναι απαραίτητη ηεθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητααλλά και το δικαίωmicroα των ατόmicroων για διακοπή της θερα-πείας οποιαδήποτε στιγmicroή

Τα θεραπευόmicroενα microέλη microετέχουν τακτικά σε οmicroαδικέςθεραπευτικές διαδικασίες και ατοmicroικές υποστηρικτικέςσυναντήσεις ενώ λαmicroβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οιιδιαιτερότητές τους για την εξατοmicroίκευση της θεραπεί-ας τους

Παράλληλα microε την είσοδό τους στην Κοινότητα εντάσ-σονται σε οmicroάδες δουλειάς Το έργο των οmicroάδων δου-λειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότηταςενώ ταυτόχρονα microέσα από αυτές τα άτοmicroα microαθαίνουννα οργανώνονται να συνδιαλέγονται να αναλαmicroβάνουνσταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες να αποκτούν γνώ-σεις και δεξιότητες

Σηmicroαντικό microέρος του ηmicroερήσιου προγράmicromicroατος κατα-λαmicroβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες Τα θεραπευό-microενα microέλη microετέχουν συστηmicroατικά σε επιmicroορφωτικάσεmicroινάρια τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επαγγελmicroα-τίες επιmicroορφωτές

Επίσης ενισχύονται microέσω συmicroβουλευτικής να επανα-συνδεθούν microε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε ναολοκληρώσουν το σχολείο ή να πάρουν κάποια εκπαί-δευση σε αντικείmicroενο που τους ενδιαφέρει

Οι στόχοι στην ΕναλλακτικήΚοινότητα είναι

bull Η σωmicroατική και ψυχική απεξάρτηση

bull Η προσωπική ανάπτυξη microεόρια η προσωπική ευθύνη καιη συναισθηmicroατική ωριmicroότητα

bull Η αναζήτηση των αιτιών τηςχρήσης η αλλαγή της συmicroπεριφοράς και η υιοθέτησηνέου τρόπου ζωής microε αξιακόπεριεχόmicroενο

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroάτων υγείας

bull Η διευθέτηση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων

bull Ο επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες

12

Eναλλακτική KοινότηταΠαρέmicroβαση

03

Στην Κοινότητα λειτουργεί επαγγελmicroατικό εργαστήρικατασκευής παραδοσιακών microουσικών οργάνων Εκείόσα θεραπευόmicroενα microέλη ενδιαφέρονται εκπαιδεύονταιστην επαγγελmicroατική παραγωγή οργάνων όπως ο νταϊρές(bendir) το νταούλι το περιστρεφόmicroενο χειροτύmicroπανοο βροχοποιός (rainstick) κά

Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας υπάρχει γήπεδοποδοσφαίρου 5x5 για την άθληση των microελών ενώ σεαυτό πραγmicroατοποιούνται τουρνουά ποδοσφαίρου ήφιλικοί αγώνες ανάmicroεσα σε microέλη της Κοινότητας καιάλλες οmicroάδες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κοινότητας είναι ότιπαράλληλα microε το θεραπευτικό της έργο προσπαθεί νακινήσει στα θεραπευόmicroενα microέλη το ενδιαφέρον για προ-βλήmicroατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και νατα ενθαρρύνει ώστε να δραστηριοποιηθούν microέσα απότην οργάνωση οικολογικών κοινωνικών και πολιτιστικώνπαρεmicroβάσεων Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενερ-γοποίηση των ατόmicroων για ουσιαστική συmicromicroετοχή στακοινά η αλληλεπίδραση των microελών του προγράmicromicroατοςmicroε το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη συνεργατι-κών σχέσεων microε πολίτες δήmicroους συλλόγους και φορείς

Για να αποδοθεί ο έντονος κοινωνικός προσανατολι-σmicroός της Παρέmicroβασης και η διαφορετική πρόταση ζωήςπου αυτή αντιπροσωπεύει στη θεραπευτική Κοινότητατου προγράmicromicroατος έχει δοθεί η ονοmicroασία ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

Από την έναρξη λειτουργίας της Κοινότητας microέχρισήmicroερα έχουν πραγmicroατοποιηθεί πάνω από 60 παρεmicroβά-σεις (δενδροφυτεύσεις καθαρισmicroοί παραλιών απελευ-θερώσεις άγριων ζώων και πουλιών συναυλίες παρεmicro-βάσεις σε σταθmicroούς προσφύγων και σε υποβαθmicroισmicroέ-νες περιοχές της Αθήνας κά)

13

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην ΕναλλακτικήΚοινότητα τα άτοmicroα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνι-κής Επανένταξης Πρόκειται για την τελευταία φάση τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος η οποία διαρκεί περίπου12 microήνες και στοχεύει στην οmicroαλή κοινωνική ένταξη τωνατόmicroων

Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσmicroατα τηςθεραπείας Τα άτοmicroα υποστηρίζονται microέσα από τησυστηmicroατική συmicromicroετοχή τους σε θεραπευτικές οmicroάδεςκαι ατοmicroικές συναντήσεις σε εξωτερική βάση

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώναόπου διαmicroένουν τα θεραπευόmicroενα microέλη κατά την πρώτηπερίοδο ένταξής τους στην κοινωνία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελmicroατική κατάρτισηκαι στην επαγγελmicroατική αποκατάσταση των microελών Τοδίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί microε οργανι-σmicroούς εκπαίδευσης παρέχει υποτροφίες ώστε τα microέληνα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουντυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξα-σφάλιση εργασίας

Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γρα-φείο εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικής υποστήρι-ξης ως προς τον επαγγελmicroατικό προσανατολισmicroό τωνmicroελών και τον τρόπο εύρεσης εργασίας Αυτό επιτυγχά-νεται microέσα από ατοmicroικές συναντήσεις που έχουν στόχοτην αξιοποίηση της επαγγελmicroατικής και εκπαιδευτικήςτους εmicroπειρίας Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγρα-φή βιογραφικού και στις τεχνικές συνέντευξης Πηγέςαγγελιών για περισσότερες επαγγελmicroατικές επιλογέςείναι το διαδίκτυο ο ΟΑΕ∆ και το δίκτυο εργοδοτώνκαι επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραmicro-microα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανέ-νταξης τα άτοmicroα περνούν στη φάση του follow up(ολοκληρωσάντων) η οποία διαρκεί περίπου έναχρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησήτους και την πρόληψη της υποτροπής Σε αυτό το διά-στηmicroα τα άτοmicroα microετέχουν σε οmicroαδικές συναντήσειςανά τρίmicroηνο και στη συνέχεια αν πληρούν τα κριτήριααποφοιτούν

14

Οι στόχοι στο Κέντρο Κοι-νωνικής Επανένταξης είναι

bull Η στήριξη του ατόmicroου για vααναλάβει πλήρως την ευθύνητου εαυτού του

bull Η υποστήριξη του ατόmicroου γιατην ένταξή του στην αγοράεργασίας

bull Η ενίσχυση του ατόmicroου αναφορικά microε τον επαγγελmicroατικότου προσανατολισmicroό και τηνεπαγγελmicroατική του κατάρτιση

bull Η ενεργοποίηση των κοινωνι-κών δικτύων για την υποστήριξητου ατόmicroου κοινωνικά καιεπαγγελmicroατικά

bull Ο επαναπροσδιορισmicroός τωνσχέσεων φιλικών ερωτικώνοικογενειακών microέσα από τηδιαφορετική στάση ζωής πουακολουθεί σήmicroερα

bull Η αντιmicroετώπιση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων και προβληmicroάτων υγείας

bull Η πρόληψη της υποτροπής

Kέντρο KοινωνικήςEπανένταξης

04

Στο πλαίσιο του προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗπαράλληλα microε τις θεραπευτικές διαδικασίες που απευ-θύνονται στα εξαρτηmicroένα άτοmicroα λειτoυργεί και ΚέντροΟικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής τοοποίο απευθύνεται στους γονείς και συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευ-τικής υποστηρίζει τα microέλη της οικογένειας ώστε να είναισε θέση να βοηθήσουν το εξαρτηmicroένο άτοmicroο στηνπροσπάθεια που καταβάλλει για απεξάρτηση και κοινω-νική επανένταξη

Στο πλαίσιο του Kέντρου παρέχονται υπηρεσίες συστη-microατικής συmicroβουλευτικής και υποστήριξης σε γονείςαδέλφια συντρόφους και λοιπούς συγγενείς είτε τοεξαρτηmicroένο άτοmicroο βρίσκεται στο πρόγραmicromicroα για θερα-πεία είτε όχι

Εκτός από το θεραπευτικό προσωπικό υπάρχουν καιγονείς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησητου Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και στησυνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν συmicroβου-λευτική στους προσερχόmicroενους γονείς Η εργασίατους είναι εθελοντική και εποπτεύεται από το θερα-πευτικό προσωπικό Ο στόχος είναι να λειτουργήσουνως πρότυπα που έχουν βιώσει το πρόβληmicroα και microέσααπό την προσωπική τους εmicroπειρία να στηρίξουν τουςυπόλοιπους γονείς και να τους βοηθήσουν να βρουνδιέξοδο στο πρόβληmicroά τους

15

Kέντρο OικογενειακήςYποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

05

Οι στόχοι στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής είναι

bull Η ενηmicroέρωση της οικογένειαςσχετικά microε τη χρήση ουσιών καιτις συνέπειές της καθώς και γιατον τρόπο θεραπευτικής παρέmicro-βασης

bull Η συναισθηmicroατική στήριξη καιενίσχυση των ατόmicroων που έχουνάmicroεση σχέση microε τοντηνχρήστηστρια

bull Η κατανόηση του καθοριστικούρόλου που διαδραmicroατίζει ηοικογένεια στην θετική έκβασητης θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής

bull Η ενίσχυση της αλλαγής στάσης απέναντι στονστην χρήστηστρια αλλά και σε προβλήmicroατα που αφορούν συνολικά την οικογένεια

bull Η εξοmicroάλυνση των δυσλειτουρ-γιών στο οικογενειακό περιβάλλον

bull Η ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτωνπροκειmicroένου να βρεθούν νέοιτρόποι αντιmicroετώπισης κρίσιmicroωνκαταστάσεων της ζωής

Τo πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παρακολουθείκαι καταγράφει την κίνηση των microονάδων του microε βάση τοσύστηmicroα που εφαρmicroόζεται στο ΚΕΘΕΑ Η συνεχήςπαρακολούθηση των στοιχείων η αξιολόγηση και ηαξιοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα της βελτίωσηςτων παρεχόmicroενων υπηρεσιών του προγράmicromicroατος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθmicroό των ατό-microων που δέχτηκαν υπηρεσίες στις microονάδες του προ-γράmicromicroατος ανά έτος

Υπηρεσίες Συmicroβουλευτικής 508 390 372 333 351 379

Υπηρεσίες Θεραπείας 115 120 106 147 160 178

Υπηρεσίες Επανένταξης 67 69 60 78 71 70

Υπηρεσίες Οικογενειακής Συmicroβουλευτικής 522 527 472 439 361 318

2001 2002 2003 2004 2005 2006

16

Άτοmicroα που δέχτηκανυπηρεσίες τα έτη 2001-2006

06

Η εκπαίδευση είναι microέρος της θεραπευτικής διαδικα-σίας γιατί βοηθά στη microόρφωση του ατόmicroου στην ανά-πτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια γιατην κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελmicroατικήτου αποκατάσταση

Η έναρξη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι συνυ-φασmicroένη για αρκετά από τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα microε τηνπρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικήςεκπαίδευσης ή microε τη διακοπή του λυκείου ή microε την microηολοκλήρωση κάποιου τύπου επαγγελmicroατικής εκπαίδευσηςτην οποία είχαν κατά το παρελθόν ξεκινήσει Οι συνέπει-ες από την πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης είναι ιδιαί-τερα εmicroφανείς στη φάση κατά την οποία τα άτοmicroα επιχειρούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο Ηmicroεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και ηέλλειψη επαρκών και πιστοποιηmicroένων γνώσεων είναιπαράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχό-λησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτι-κή πορεία Γιrsquo αυτό οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαί-δευσης οι οποίες microέσω της επανασύνδεσης microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία συντελούν στην επαγγελmicroατικήκατάρτιση και στην απόκτηση διπλωmicroάτων οφείλουν ναείναι αναπόσπαστο microέρος της θεραπευτικής διαδικασίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόmicroενο microέλος σε όλητη διάρκεια της παραmicroονής του στο θεραπευτικό πλαί-σιο το εκπαιδευτικό πρόγραmicromicroα διαmicroορφώνεται ανάλο-γα microε τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται τοκάθε microέλος

Οργανώνονται εκπαιδευτικά σεmicroινάρια σε διαφορετικάαντικείmicroενα τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επιmicroορ-φωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων Κάθε θεραπευόmicroενοmicroέλος επιλέγει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πουτον ενδιαφέρουν Επίσης πραγmicroατοποιούνται οmicroιλίεςαπό ειδικούς επιστήmicroονες για θέmicroατα που αφορούν τηνυγεία και τα νοmicroικά προβλήmicroατα που αντιmicroετωπίζουναρκετά microέλη

bull Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroι-νάρια εικαστικών αθλητικές δραστηριότητες και σεmicroινά-ρια ιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδό-microενα νοσήmicroατα και λοιmicroώδη νοσήmicroατα)

bull Στην Εναλλακτική Κοινότητα πραγmicroατοποιούνται επι-

17

Eκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών

07

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητεςέχουν στόχο την επιmicroόρφωσητων ατόmicroων τη γενική καλλιέργεια τον εmicroπλουτισmicroότων γνώσεων την ανάπτυξηπροσωπικών ενδιαφερόντωντην προσωπική ανάπτυξη τηνενίσχυση της πρωτοβουλίαςτην επανασύνδεση microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία τηναπόκτηση των απαραίτητωνδεξιοτήτων microε απώτερο στόχοτην οmicroαλή κοινωνική επανένταξη

microορφωτικά σεmicroινάρια λογοτεχνίας ηλεκτρονικών υπο-λογιστών φωτογραφίας εικαστικών αγγλικών και microαθή-microατα δηmicroοτικών χορών

Επίσης υλοποιούνται προγράmicromicroατα αθλητισmicroού microε ιδιαί-τερη έmicroφαση στο ποδόσφαιρο (5x5)

Ανά τακτά διαστήmicroατα οργανώνονται και σεmicroινάριαιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδόmicroενανοσήmicroατα λοιmicroώδη νοσήmicroατα στοmicroατική υγιεινή)

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι κατα-σκευής κρουστών και έγχορδων microουσικών οργάνων

bull Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicro-βουλευτικής για τους γονείς και τους συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων πραγmicroατοποιούνται σεmicroινάριαοικοτεχνίας ψηφιδωτού και microαθήmicroατα παραδοσιακώνχορών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκτός της εκπαί-δευσης που παρέχει στα microέλη του προγράmicromicroατοςσυνεργάζεται microε εκπαιδευτικούς οργανισmicroούς ιδιωτι-κούς και δηmicroόσιους που προσφέρουν σε θεραπευόmicroε-να microέλη κάθε χρόνο -δωρεάν ή microε έκπτωση- ορισmicroένεςθέσεις φοίτησης σε αντικείmicroενα εκπαίδευσης της επιλο-γής τους ώστε να αποκτήσουν επαγγελmicroατική κατάρτι-ση να συmicroπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιή-σουν δηmicroιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόmicroενα microέληνα λάβουν microέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτόςτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος microέσω της χορήγησηςυποτροφιών αποτελεί έναν σηmicroαντικό παράγοντα γιατην οmicroαλή ενσωmicroάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλάκαι για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες δύναται νασυmicroβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωήςτους

Εκτός από τη βελτίωση των τυπικών προσόντων ηεκπαίδευση και η επαγγελmicroατική κατάρτιση συmicroβάλλουναποφασιστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης τουατόmicroου ώστε να διεκδικήσει αποτελεσmicroατικά καλύτερηθέση εργασίας είτε αυτή σχετίζεται microε το αντικείmicroενοτης υποτροφίας είτε όχι

18

Επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός

Οι υποτροφίες δίνονται microέσα από οργανωmicroένο πλαίσιοεπαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού που παρέχεται σε όσαmicroέλη βρίσκονται στην Eναλλακτική Kοινότητα και στην Kοι-νωνική EπανένταξηMέσω του επαγγελmicroατικού προσανατο-λισmicroού διαπιστώνονται οι δεξιότητες των ατόmicroων ώστε νατους δωθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική κατεύθυνση

Επίσης δίνεται βάρος στη συmicroβουλευτική και στην ενί-σχυση των microελών να συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευ-ση ή να ολοκληρώσουν βαθmicroίδες εκπαίδευσης πουείχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τον αριθmicroό των ατόmicroων πουπήραν υποτροφία καθώς και τον αριθmicroό των ατόmicroων πουσυνέχισαν τη σχολική τους εκπαίδευση το 2006

Σχολική εκπαίδευση 2006 Άτοmicroα

Υποτροφίες 2006 Άτοmicroα Αντικείmicroενα

19

Μακροχρόνιες 16 bull ψυχολογίαυποτροφίες σε bull δηmicroοσιογραφίαδηmicroόσια και ιδιωτικά bull τεχνικός φαρmicroάκωνΙΕΚ και Εργαστήρια bull logisticsΕλευθέρων σπουδών bull 3D animation

(διάρκειας 1-2 έτη) bull marketing

bull εφαρmicroοσmicroένη ζωγραφική

bull οικονοmicroίας και διοίκησης

bull αγγλικά

bull αργυροχρυσοχοΐα

bull φωτογραφία

Βραχυχρόνιες 6 bull ΗΥυποτροφίες bull καταδύσεις(διάρκειας microικρότερης του έτους)

Απολυτήριο γυmicroνασίου 3

Απολυτήριο λυκείου 3

Προαγωγικές εξετάσεις Αrsquo κύκλου ΤΕΕ 1

Ευρωπαϊκά Προγράmicromicroατα Κατάρτισης

Το Εξειδικευmicroένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελmicroατι-κής Ένταξης ΚΕΘΕΑ - Παράρτηmicroα Βαλτετσίου 37 (θερα-πευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) στο πλαί-σιο του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΥΠΕΡ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (άτοmicroαmicroε αναπηρίες - πρώην χρήστες ουσιών) του Επιχειρησια-κού Προγράmicromicroατος laquoΑπασχόληση και ΕπαγγελmicroατικήΚατάρτισηraquo υλοποίησε από τις 4 ∆εκεmicroβρίου 2006 καιως το τέλος Φεβρουαρίου 2007 επιδοτούmicroενο πρό-γραmicromicroα επαγγελmicroατικής κατάρτισης ανέργων microε τίτλοlaquoΕκπαίδευση στη διαχείριση αστικών αποβλήτωνraquo συνο-λικής διάρκειας 300 ωρών

Στο πρόγραmicromicroα κατάρτισης συmicromicroετείχαν 15 ωφελού-microενοι απόφοιτοι γυmicroνασίου και λυκείου microέλη τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜέσω της παρακολούθησης θεωρητικών microαθηmicroάτωναπό εξειδικευmicroένους στο αντικείmicroενο εκπαιδευτέςαλλά και πρακτικής άσκησής τους σε εγκαταστάσειςεπεξεργασίας και διάθεσης απορριmicromicroάτων εκπαιδεύ-τηκαν στις microεθόδους διαχείρισης αστικών στερεώναποβλήτων

Παράλληλα microε την παρεχόmicroενη κατάρτιση οι ωφελού-microενοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν υπηρεσίες επαγ-γελmicroατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισmicroού microέσααπό τη συmicromicroετοχή τους σε συνεδρίες παροχής Συνο-δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Το εν λόγω τmicroήmicroααναπτύχθηκε βάσει ενός ολοκληρωmicroένου προγράmicromicroα-τος επαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού ειδικά σχεδια-σmicroένου ώστε να ανταποκρίνεται στα επιmicroέρους χαρα-κτηριστικά και να καλύπτει τις ανάγκες της οmicroάδας στό-χου

Μετά τη λήξη του προγράmicromicroατος οι ωφελούmicroενοι παρα-κολουθούνται ως προς τη βελτίωση των επαγγελmicroατικώντους ικανοτήτων την προσαρmicroογή τους στην αγοράεργασίας αλλά και τη γενικότερη κοινωνική τους ένταξηγια να διαπιστωθεί η επίτευξη τόσο των στόχων όσο καιτων προβλεπόmicroενων αποτελεσmicroάτων από την υλοποίη-ση του προγράmicromicroατος

Για την παρακολούθηση του προγράmicromicroατος εν γένειαλλά και την ανατροφοδότηση όλων των εmicroπλεκόmicroε-νων φορέων αναπτύχθηκε ένα γενικότερο σύστηmicroααξιολόγησης τα αποτελέσmicroατα του οποίου έδωσανστοιχεία χρήσιmicroα προς περαιτέρω διερεύνηση(∆ελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ 1432007)

20

Το Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης είναι υπεύθυνο γιατη συστηmicroατική συλλογή την καταγραφή και την επε-ξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικούπρογράmicromicroατος σύmicroφωνα microε το σύστηmicroα που εφαρmicroό-ζεται στο ΚΕΘΕΑ

Βασικές δράσεις του Τmicroήmicroατος είναι

bull Η συστηmicroατική παρακολούθηση των κλινικών πληροφο-ριών σχετικά microε την κίνηση των Mονάδων του προγράmicro-microατος και η έκδοση microηνιαίων και ετήσιων απολογισmicroών

bull Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδοmicroένων πουαφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόmicroων που απευθύ-νονται στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

bull Η εφαρmicroογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιοτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος

bull Η συmicromicroετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διε-ξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ

Το Τmicroήmicroα Έρευνας συνεργάζεται microε τον Τοmicroέα Έρευναςτου ΚΕΘΕΑ όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θερα-πευτικού προγράmicromicroατος

Οι ερευνητικές δράσεις του Τmicroήmicroατος διέπονται από τιςαρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται microεγνώmicroονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδοmicroένωνπροσωπικού χαρακτήρα Οι δραστηριότητές του είναιυποστηρικτικές και συmicroπληρωmicroατικές ως προς το βασι-κό έργο του θεραπευτικού προγράmicromicroατος και έχουνστόχο τη βελτίωση των παρεχόmicroενων υπηρεσιών

Το Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών είναι αρmicroόδιο γιατον έλεγχο και την ορθή τήρηση των εσωτερικών κανο-νισmicroών και εγκυκλίων του ΚΕΘΕΑ σε θέmicroατα οικονοmicroι-κών και διοίκησης

Bασικές εργασίες του τmicroήmicroατος είναι η σύνταξη τουετήσιου οικονοmicroικού προϋπολογισmicroού των λειτουργικώνκαι πάγιων δαπανών του θεραπευτικού προγράmicromicroατος ηορθολογική αξιοποίηση των οικονοmicroικών πόρων και ησύνταξη οικονοmicroικών απολογισmicroών

21

Tmicroήmicroα Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

08

Tmicroήmicroα ∆ιοίκησης καιOικονοmicroικών

09

Το προσωπικό του θεραπευτικού προγράmicromicroατος αποτε-λεί microια διεπιστηmicroονική οmicroάδα διαφόρων ειδικοτήτωναπό επαγγελmicroατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επι-στηmicroών καθώς και απόφοιτους αναγνωρισmicroένων θερα-πευτικών προγραmicromicroάτων που έχουν λάβει κατάλληληεκπαίδευση

Στο προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα συνεχούςεκπαίδευσης εντός και εκτός του οργανισmicroού ώστε ναεξασφαλίζεται η ανατροφοδότησή του και η ποιότητατων υπηρεσιών που παρέχονται

Στο σύνολο των υπηρεσιών του προγράmicromicroατος απα-σχολούνται 27 άτοmicroα Η πλειοψηφία του προσωπικούαπασχολείται στις Mονάδες του προγράmicromicroατος ωςθεραπευτικό προσωπικό ενώ στα Tmicroήmicroατα απασχολείταιπροσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επίσης στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα απασχολούνταικαι επιmicroορφωτές microερικής απασχόλησης αορίστου χρό-νου οι οποίοι εκπαιδεύουν τα θεραπευόmicroενα microέλη σεδιάφορα αντικείmicroενα αντίστοιχα microε τα σεmicroινάρια πουπραγmicroατοποιούνται στις επιmicroέρους Mονάδες

Tmicroήmicroατα Eκπαίδευσης Έρευνας Oικονοmicroικών 30

Γραmicromicroατειακή υποστήριξη 4

Mονάδες θεραπείας 66

Γράφηmicroα Κατανοmicroή προσωπικού προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ το 2006

22

Tο Προσωπικό του προγράmicromicroατος

10

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει αναπτύξειένα δίκτυο συνεργατών από οργανισmicroούς φορείς ιδρύ-microατα και ιδιώτες που υποστηρίζουν το έργο του σε διά-φορους τοmicroείς

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα εκπαίδευσης τα έτη 2001-2006

bull Γενική Γραmicromicroατεία Αθλητισmicroού

bull Γενική Γραmicromicroατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull Γραφεία ∆ευτεροβάθmicroιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα αντίστοιχα Λύκεια που υπάγονται σε αυτά

bull ∆ιεύθυνση Ολυmicroπιακών Αγώνων 2004

bull Εθνικό Κέντρο Επαγγελmicroατικού Προσανατολισmicroού (ΕΚΕΠ)

bull Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull ΝΕΤ

bull Νοmicroαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιmicroόρφωσης (ΝΕΛΕ)

bull Οργανισmicroός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναmicroικού (ΟΑΕ∆)

bull Οργανισmicroός Εκπαίδευσης και Επαγγελmicroατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

bull Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τοmicroέας ΣΕΠ)

bull ΣΕΛΕΤΕ

bull ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕ∆

bull Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευmicroάτων

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα υγείας τα έτη 2001-2006

bull Γενικό Κρατικό Νοσοκοmicroείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

bull Γενικό Νοσοκοmicroείο Νοσηmicroάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ

bull Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τmicroήmicroα Αγωγής Υγείας)

bull Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Νοσοκοmicroείου ∆ΑΦΝΙ

bull Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηmicroάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

bull Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

23

∆ίκτυο Συνεργατών

11

bull Νοσοκοmicroείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

bull Νοσοκοmicroείο Αφροδίσιων και ∆ερmicroατικών Νόσων ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΚΑΤ

bull Νοσοκοmicroείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

bull Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

bull Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοmicroείο Αττικής ΠΝΑ

bull Ψυχίατρος κ Κ Γκοτζαmicroάνης

∆ίκτυο συνεργατών για εκδηλώσεις και παρεmicroβάσεις τα έτη 2001-2006

bull ∆ήmicroος Αθηναίων

bull ∆ήmicroος Αρτέmicroιδος

bull ∆ήmicroος Μαρκοπούλου

bull ∆ήmicroος Νέας Μάκρης

bull ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής

bull Εθνική οmicroάδα ποδοσφαίρου 5x5

bull Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

bull Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

Στους παραπάνω οργανισmicroούςιδρύmicroατα φορείς δήmicroους καιιδιώτες εκφράζουmicroε τις θερmicroέςmicroας ευχαριστίες

24

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θέλει να ευχαρι-στήσει θερmicroά όλους τους ιδιώτες τις επιχειρήσεις τουςοργανισmicroούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο τουmicroε χορηγίες και δωρεές χρηmicroατικές ή εmicroπράγmicroατες

bull ANDREW BETSIS

bull BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΝΦΙΛΑΚΗΣ

bull BP HELLAS ΑΕ

bull CORNEL SYSTEM ΕΠΕ

bull COSMOS LAC - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΡΕΥΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

bull EADS DEFENSE amp SECURITY

bull ELMEC SPORT ABETE

bull GP BIANCO ΕΠΕ

bull INTERIOR OFFICE AE

bull KOSTAL HELLAS ΑΕΒΕ

bull NEW EDITIONS Κ ΒΑΝΤΕΝΑΑΡ - Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

bull NUTRIA ΑΕ - ΓΙΩΤΣΑΣ ∆ΗΜ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull S amp B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

bull SCHWARZKOPF amp RILKEN AEE

bull ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

bull ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ amp ΣΙΑ ΕΕ

bull ΓΑΛΑΝΗΣ Γ (Φωτογράφος)

bull ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

bull ∆ΑΒΙΛΑΣ ΣΠΟΡ - ΑΛ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

bull ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

bull ∆ΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ

bull ∆ΕΜΕΝΑΓΑ ΜΑΡΙΑ

bull ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - GLOBE ONE

bull ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

bull ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣraquo

bull ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

bull Α ΖΑΧΑΡΙ∆ΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

25

Xορηγοί - ∆ωρητές

12

bull ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ amp ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

bull Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

bull Ί∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

bull ΚΑΓΜΑΚΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ amp ΠAZAΪTH ΝΑΤΑΣΑ

bull ΚΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

bull ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΛΟΣ

bull ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

bull ΝΕΟΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

bull ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

bull ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

bull ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ 1003 FM ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

bull ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

bull ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

bull ΤΥΜΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

bull ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΕ

bull ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ

bull ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONΗSON AE

26

Σχολές που έδωσαν υποτροφίες σε microέλη του προγράmicro-microατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά τα έτη 2001-2006

bull MEDITERRANEAN COLLEGE

bull ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

bull ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ περιοχής Αττικής (Κηφισιάς Αργυρού-πολης Πειραιά Αmicroαρουσίου Γαλατσίου Μεταmicroόρφωσης)

bull ΕΕΣ CHEF DrsquoOUEVRES

bull ΕΕΣ ΑΝΤΕΝNΑ

bull ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

bull ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

bull ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

bull ΙΕΚ CARRIERA

bull ΙΕΚ ΑΚΜΗ

bull ΙΕΚ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

bull ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

bull ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

bull ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

bull ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

bull ΣΧΟΛΗ ART

bull ΣΧΟΛΗ FREEDOM

bull ΣΧΟΛΗ KORELplus

bull ΣΧΟΛΗ ΑΚΤΟ

bull ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΜOKUME

bull ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΛΙΑΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

bull Ω∆ΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

27

Ο Σύλλογος Οικογένειας Παρέmicroβαση συγκροτήθηκε το1991 Στο Σύλλογο συmicromicroετέχουν όσοι γονείς επιθυmicroούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο έργο τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι στόχοι του Συλλόγου Οικογένειας είναι

bull Η στήριξη και η ενίσχυση των θεραπευτικών προ-γραmicromicroάτων του ΚΕΘΕΑ

bull Η ενηmicroέρωση της κοινής γνώmicroης και παντός ενδιαφε-ρόmicroενου γύρω από το πρόβληmicroα των ναρκωτικών καιτους τρόπους αντιmicroετώπισής του

bull Η προβολή του έργου που επιτελεί το θεραπευτικόπρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιmicroετώπιση των κοι-νωνικών αιτιών του προβλήmicroατος της εξάρτησης καιτο αίτηmicroα της λήψης κατάλληλων microέτρων από τηνπολιτεία

Σηmicroαντικό έργο του Συλλόγου Οικογένειας αποτελεί ηδιοργάνωση ενηmicroερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγι-κών δραστηριοτήτων

Το 1992 ο Σύλλογος για πρώτη φορά διοργάνωσεσυναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού microε γνωστούς καλλι-τέχνες Από τότε η συναυλία έχει καθιερωθεί να γίνεταικάθε χρόνο και βρίσκει microεγάλη ανταπόκριση στο κοινό

28

Σύλλογος Oικογένειας

13

Στοιχεία επικοινωνίας

Σολωmicroού 27 106 81 ΑθήναΤηλ 210 3302426 Fax 210 3302147

29

14∆ραστηριότητες

KEΘEA ΠAPEMBAΣHΣτιγmicroιότυπα από παρεmicroβάσεις

εκδηλώσεις και δράσεις του προγράmicromicroατος

KEΘEA ΠAPEMBAΣH κατά την περίοδο

2001-2006

30

Παρ

εmicroβά

σει

ς

2001 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Ντράφι Πεντέλης

2004 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Καρκαντά Πεντέληςmicroε αφορmicroή την ΠαγκόσmicroιαΗmicroέρα Περιβάλλοντος στις 21Μαρτίου

2005 Αναδάσωση στον ευρύ-τερο χώρο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας στη Ραφήνα Στηναναδάσωση συmicromicroετείχε οΥπουργός Υγείας κ ΝικήταςΚακλαmicroάνης

2001 Παρέmicroβαση-διαmicroόρφωσηστο σιδηροδροmicroικό σταθmicroό τουΧιλιοmicroοδίου Κορινθίας και ενη-microέρωση για τις υπηρεσίες τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σεσυνεργασία microε το Κέντρο Πρό-ληψης ∆ιολκός

31

2004 Απελευθέρωση άγριωνπουλιών στο ∆άσος Κουβαράσε συνεργασία microε το ∆ήmicroοΜαρκοπούλου και το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψης ΆγριωνΖώων microε αφορmicroή την Παγκό-σmicroια Ηmicroέρα Περιβάλλοντος

2001 Εκδήλωση προς τιmicroήντων εθελοντών του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΚολέγιοΑθηνώνΤην έναρξη της εκδή-λωσης έκανε ο Πρόεδρος της∆ιακοmicromicroατικής Επιτροπής γιατα Ναρκωτικά κ ΜανώληςΣκουλάκης

2001 Χριστουγεννιάτικο δρώ-microενο στον πεζόδροmicroο τωνκεντρικών υπηρεσιών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σταΕξάρχεια όπου microέλη έκανανκατάβαση (rappel) από τηνταράτσα του κτιρίου

Eκδη

λώσ

εις

32

2003Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινό-τηταςΤην απονοmicroή έκανε ο Πρόε-δρος της Ν∆ κ Κώστας Καρα-microανλήςTo γήπεδο 5χ5 ήτανδωρεά της N∆

2004 ∆ιήmicroερο τουρνουά ποδο-σφαίρου 5x5 Στο τουρνουά τηναπονοmicroή επάθλων έκανε ο Υπουρ-γός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2003Εγκαίνια του νέου ξενώναστο Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-ξης δωρεά της κ Ελισάβετ Παπα-γιαννοπούλουΤην κορδέλα έκοψεο Πρόεδρος της Βουλής κΑπό-στολος Κακλαmicroάνης

2003 Εγκαίνια του κτιρίου τουΚέντρου Οικογενειακής Υπο-στήριξης και Συmicroβουλευτικήςστα Εξάρχεια

33

2003 Θεατρική παράστασηστο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ απόγονείς που συmicromicroετείχαν στοΚέντρο Οικογενειακής Υποστή-ριξης και Συmicroβουλευτικής

2005 Έκθεση ζωγραφικής καιφωτογραφίας στο ΙΜΕ ( Ίδρυ-microα Μείζονος Ελληνισmicroού)Ταεγκαίνια της έκθεσης έγιναναπό τον Υπουργό Υγείας κ ΝΚακλαmicroάνη και τον ΥφυπουργόΥγείας κ Γεώργιο Κωνσταντό-πουλο

2005 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Παρουσιάστηκανδηmicroοτικοί χοροί έργα ζωγραφικήςκαι έκθεση microουσικών παραδοσια-κών οργάνων

2006 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Έκθεση κρουστώνmicroουσικών οργάνων microάσκας κού-κλας ψηφιδωτού και παρουσίασηδηmicroοτικών χορών από την οmicroάδαχορούΤην εκδήλωση χαιρέτησε οΑντιπρόεδρος της ∆ιακοmicromicroατικήςΕπιτροπής κ Μ Σκουλάκης

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

34

Παγ

κόσ

microια

Hmicro

έρα

κατά

τω

ν N

αρκω

τικώ

ν

2006 Συmicromicroετοχή στο ldquo3ο Οδοι-πορικό στην Ελληνική Παράδο-σηrdquo που οργάνωσε ο όmicroιλοςΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς καιΝήσων στις 13 και 145 στοΚατράκειο Θέατρο Νίκαιας microεσυmicromicroετοχή της οmicroάδας παραδοσιακών χορών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2001 Ο Σύλλογος Οικογένειαςδιοργάνωσε συναυλία στο θέατροΛυκαβηττού Η συναυλία πραγmicroα-τοποιήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕταιρείας Συγγραφέων Ερmicroηνευ-τές ήταν οι Νένα Βενετσάνου∆ηmicroήτρης Μπάσης ΚώσταςΘωmicroαΐδηςΤάσος Χριστογιαννό-πουλος και Καλλιόπη Βέττα

2003 Παρέmicroβαση στην Πλα-τεία Οmicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςΕναλλακτικής Κοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας microε έργα των microελώνΠαράλληλη ενηmicroέρωση τουκοινού και διανοmicroή έντυπουυλικού microαζί microε καπέλα τσάντεςκαι microπλούζες microε το σήmicroα τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

35

2002 Πενθήmicroερη εκδήλωση στοΠνευmicroατικό Κέντρο του ∆ήmicroουΑθηναίων Έκθεση ζωγραφικήςκαι παρουσίαση της θεατρικήςπαράστασης laquoΟ Ιππότης microε τησκουριασmicroένη πανοπλίαraquo

2003 Πaρέmicroβαση στην Πλα-τεία Omicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςEναλλακτικής Kοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας Παράλληλη ενηmicroέρωσητου κοινού και διανοmicroή έντυ-που και διαφηmicroιστικού υλικού

2004 Σκυταλοδροmicroία στοκέντρο της Αθήνας microε τη συmicro-microετοχή Ολυmicroπιονικών και εθε-λοντικών οικολογικών κοινωνι-κών και αθλητικών οργανώσε-ων Η σκυταλοδροmicroία microε θέmicroαlaquoΠαρέmicroβαση στη συνήθειάσουraquo ξεκίνησε από την Πλα-τεία Εξαρχείων πέρασε microέσααπό το ιστορικό και εmicroπορικόκέντρο της Αθήνας και κατέλη-ξε πάλι στην Πλατεία Εξαρχεί-ων όπου είχαν στηθεί ενηmicroε-ρωτικά περίπτερα του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και των οργανώ-σεων που συmicromicroετείχαν

36

2005 Αγώνας καλαθοσφαίρισηςστο γήπεδο του ΠανελληνίουΣυmicromicroετείχαν επαγγελmicroατίεςκαλαθοσφαιριστές και προπονη-τές του αγώνα ήταν ο βουλευτήςτης Ν∆ κ Γιάννης Ιωαννίδης καιο προπονητής της Εθνικής οmicroά-δας κ Παναγιώτης ΓιαννάκηςΤαmicroετάλλια απένειmicroε ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ενώ οΥπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroά-νης έκανε το τζάmicroπολ του αγώνα

2006Τουρνουά ποδοσφαίρου5x5 στο γήπεδο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας microε συmicromicroετοχή τοπικώνποδοσφαιρικών οmicroάδων από γειτονικούς δήmicroους και της Εθνι-κής οmicroάδας ποδοσφαίρου 5x5 σεαγώνα επίδειξηςΤα αναmicroνηστικάτου αγώνα έδωσε ο Υπουργός Υγείας κΝΚακλαmicroάνης

2003 Tελετή αποφοίτησης τωνmicroελών του ΚΕΘΕΑ στο χώροτου Ιδρύmicroατος Μείζονος Ελλη-νισmicroού

2001 Tελετής αποφοίτησηςτων microελών του ΚΕΘΕΑ στοmicroουσείο Βορρέ στην Παλλήνη

οφοι

τήσε

ις

37

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης ∆ηmicroοκρατίας κ ΚωστήςΣτεφανόπουλος και η Υφυπουρ-γός Υγείας κ Ελπίδα Τσουρή

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης Ν∆ κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ ΝατάσαΠαζαΐτη-Καραmicroανλή και οι βουλευτές της Ν∆ κ ΜαριέτταΓιαννάκου-Κουτσίκου και κ Ν Κακλαmicroάνης

2002 Επισκέφθηκε την Κοινότητα ο Πρόεδρος τηςΝ∆ κ Κ Καραmicroανλής

2004 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ Ν Παζαΐτη-Καραmicroανλή και ο Υπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2006 Επίσκεψη της ΥπουργούΤουρισmicroού κΦάνης Πάλη-Πετραλιά στον ξενώνα τουΚέντρου Κοινωνικής Επανέντα-ξης για τη διάθεση εισιτηρίωνκοινωνικού τουρισmicroού

Eπισ

κέψ

εις

Πολ

ιτικ

ών

Προ

σώ

πω

ν

38

Έντυ

πα

2001 Βιβλίο του προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ microε τίτλοlaquoΠροσφερόmicroενες υπηρεσίεςκαι microεγέθη 1999-2000raquo

2006 Ενηmicroερωτικό έντυπο γιατις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Έντυπο για την κατα-σκευή τη συντήρηση και τονήχο των κρουστών microουσικώνοργάνων που κατασκευάζειοmicroάδα microελών της ΕναλλακτικήςΚοινότητας

2006 Kαρτ-ποστάλ από τηνοmicroάδα φωτογραφίας της Εναλ-λακτικής Κοινότητας microε θέmicroατο νερό οι οποίες διανέmicroονταισε πολυσύχναστα microέρη

39

Αθλητικές δραστηριότητεςτων microελών του KEΘEAΠAPEMBAΣH

Αθλ

ητικ

ές δ

ρασ

τηρι

ότητ

ες

2001Συmicromicroετοχή σε φιλανθρωπική δραστηριότητα βοη-θώντας στη συσκευασία δεmicroάτων ρούχων και τροφίmicroωνγια τον πληθυσmicroό του Αφγανιστάν

2001 Παρουσία στο 3ο Συνέδριο Νεολαίας ΠΑΣΟΚστο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο πάρκο Ιλισίων σεεκδήλωση της ΟΝΝΕ∆ στο κέντρο της Αθήνας καιστο φεστιβάλ της ∆ΑΠ στη Νοmicroική Σχολή microε ενη-microερώσεις από τα microέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας

2002 Μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας συmicromicroετείχανσε αγώνα στίβου στο γήπεδο Ν Σmicroύρνης όπου πήρανmicroέρος όλα τα θεραπευτικά προγράmicromicroατα του ΚΕΘΕΑΟι αγώνες πραγmicroατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τωνπαγκόσmicroιων αγώνων στίβου θεραπευτικών προγραmicro-microάτων

2003 Συmicromicroετοχή στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειαςγια τον πληθυσmicroό του Ιράκ σε συνεργασία microε τους Για-τρούς Χωρίς Σύνορα

2005 Συmicromicroετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοmicroάδα Νεολαίαςστο Γουδή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις7-12 ∆εκεmicroβρίου microε ενηmicroερωτικό υλικό και επιτόπιοεργαστήρι κατασκευής microουσικών παραδοσιακών οργά-νων

2005 Συmicromicroετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θερα-πευτικών κοινοτήτων στις 10-14 Μαΐου 2005 microε έργαζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών παραδοσιακώνοργάνων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2006 Συmicromicroετοχή microελών της Εναλλακτικής Κοινότηταςσε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάmicroεσα σε βουλευτές καιοδηγούς ΚΤΕΛ που διοργανώθηκε από το ∆ήmicroο ΝέαςΜάκρης στις 146

2006 Συmicromicroετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγ-microατοποίησε ο ∆ήmicroος Μαρκοπούλου στις 17-309 microεέκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών οργά-νων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2003-2005-2006 Συmicromicroετοχή στα Φεστιβάλ ΠολιτικώνΝεολαιών

Άλλες δραστηριότητες

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759e-mail infokethea-paremvasigrwebsite wwwkethea-paremvasigr

Συmicroβουλευτικό Κέντρο Βαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300751 (απευθείας γραmicromicroή για τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα ) Fax 210 3300759Ώρες λειτουργίαςΚαθηmicroερινά 0900 - 1700 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση∆ιασταύρωση Ραφήνας190 09 ΡΑΦΗΝΑΤηλ 22940 77180 22940 77800Fax 22940 77801

Κέντρο Κοινωνικής ΕπανένταξηςΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και ΣυmicroβουλευτικήςΘεmicroιστοκλέους 67106 83 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3304933 210 3304935Fax 210 3845029

Αριθmicroός Λογαριασmicroού ∆ωρεώνΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 116296028-11

Στοιχεία Eπικοινωνίας

41

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων)Σορβόλου 24 116 36 ΑθήναΤηλ 210 9241993-6Fax 210 9241986e-mail adminketheagrwebsite wwwketheagr

Ένα πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών

για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Page 7: "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

Φιλοσοφία του προγράmicromicroατος

laquoΑποφάσισα να έρθω στηνΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατί όσο καιρόείmicroαι στο πρόγραmicromicroα βρέθηκανπολλοί άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα microου και microrsquo έmicroαθαν από την αρχή νααγαπάω να σέβοmicroαι να ελπίζωνα κατακτάω τα όνειρά microου

Είναι τώρα η δικιά microου η ώρανα δώσω στους ανθρώπους ότιέχω πάρει ολοκληρώνονταςτον κύκλο microου που είναι οκύκλος της ζωής Γιατί η ζωήείναι microια αλυσίδα που ο κάθεκρίκος τροφοδοτεί τον άλλο

Είmicroαι στην ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ γιατίδέχτηκα επιτέλους ότι είναι καιδικιά microου ευθύνη τούτος οκόσmicroος που παραπαίει αυτό τοδάσος που καίγεται αυτή ηπλατεία που καταστρέφεταιαυτό το παιδί που δεν ελπίζεικαι δεν πιστεύει σε τίποταhellip

Είmicroαι εδώ γιατί έmicroαθα ότι ηευθύνη απέναντι στον εαυτόmicroου είναι δικαίωmicroα και η ευθύ-νη απέναντι στους άλλους είναιυποχρέωση και το ένα συmicroπλη-ρώνει το άλλο

Είmicroαι εδώ γιατί πιστεύω πωςότι κι αν microπορείς να κάνειςότι και αν microπορείς να ονειρευτείςπρέπει να αρχίσεις τώραraquo

Aπόσπασmicroα από τη φιλοσοφίατου προγράmicromicroατος όπωςεκφράστηκε από τα πρώταmicroέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας και παραmicroένει ηίδια έως σήmicroερα

καταβάλλει την απαραίτητη προσπάθεια microε τη στήριξητων άλλων να αντιmicroετωπίσει τα προβλήmicroατά του και ναβγει από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται

Στην κοινότητα γιατί συmicroβιώνουν άνθρωποι microε κοινάπροβλήmicroατα και κοινούς στόχους

Η θεραπεία που παρέχεται περιλαmicroβάνει οmicroαδική καιατοmicroική συmicroβουλευτική αντιπαραθετικές οmicroάδες ασκή-σεις προσωπικής ανάπτυξης βιωmicroατικά σεmicroινάρια καιοικογενειακή θεραπεία

Η πορεία στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

Η πορεία στο πρόγραmicromicroα για το εξαρτηmicroένο άτοmicroο

bull Συmicroβουλευτικό Κέντρο

Το Κέντρο στοχεύει στην ενηmicroέρωση του εξαρτηmicroένουατόmicroου στην κινητοποίησή του για θεραπεία καθώς καιστην προετοιmicroασία του για ένταξη στην ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

bull Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση

Είναι Κοινότητα διαmicroονής όπου συντελείται η ψυχική καισωmicroατική απεξάρτηση

Η θεραπευτική προσέγγιση που ακολουθείται βοηθάειτο θεραπευόmicroενο άτοmicroο να γνωρίσει τον εαυτό του καινα αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες microέσα σrsquoένα ασφαλές περιβάλλον

bull Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης

Στην Κοινωνική Επανένταξη το άτοmicroο εντάσσεται στηνκοινωνία διαmicroορφώνοντας έναν νέο τρόπο ζωής microακριάαπό εξαρτήσεις και ναρκωτικά Στόχος του ΚέντρουΚοινωνικής Επανένταξης είναι η υποστήριξη του ατόmicroουγια οmicroαλή και microε ίσους όρους ένταξη στην κοινωνία καιη πρόληψη της υποτροπής του

Γονείς και συγγενείς στο πρόγραmicromicroα

Η παράλληλη συmicromicroετοχή της οικογένειας διαδραmicroατίζεισηmicroαντικό ρόλο στην κινητοποίηση για θεραπεία τουεξαρτηmicroένου στην διαδικασία της απεξάρτησης καιστην πρόληψη της υποτροπής του Για το λόγο αυτόπαράλληλα microε τις Μονάδες που παρέχουν υπηρεσίεςστο εξαρτηmicroένο άτοmicroο λειτουργεί και το Κέντρο Οικο-γενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής που απευ-θύνεται στο οικογενειακό περιβάλλον

7

H πρώτη προσέγγιση του εξαρτηmicroένου ατόmicroου microε τοθεραπευτικό πρόγραmicromicroα γίνεται στο ΣυmicroβουλευτικόΚέντρο Η προσέλευση των ατόmicroων είναι εθελοντική Οκάθε ενδιαφερόmicroενος microπορεί να επικοινωνήσει τηλεφω-νικά microε το προσωπικό του Κέντρου και να οριστεί ατο-microικό ραντεβού σε σύντοmicroο χρονικό διάστηmicroα Μετά τηνπρώτη συνάντηση το άτοmicroο εντάσσεται στις οmicroάδεςτου Κέντρου

Κατά τη διάρκεια παραmicroονής των εξαρτηmicroένων ατόmicroωνστo Συmicroβουλευτικό Κέvτρo παρέχεται ασφαλές περι-βάλλον όπου δεν επιτρέπεται η χρήση ουσιών Οι συmicro-microετέχοντες ενηmicroερώνονται για τη λειτουργία του προ-γράmicromicroατος και ενισχύεται το αίτηmicroά τους για θεραπείαΑναδεικνύονται οι επιπτώσεις που επιφέρει η χρήσηστη ζωή τους και παρέχεται συναισθηmicroατική στήριξηπρoκειmicroέvoυ vα ελαττώσoυv ή να διακόψουν τη χρήσηoυσιώv και vα microάθoυv άλλους τρόπους αντιmicroετώπισηςτων πρoβληmicroάτωv τoυς Εκτός από τις θεραπευτικέςδιαδικασίες οι συmicromicroετέχοντες microπορούν να περάσουνδηmicroιουργικά το χρόvo τoυς microε δραστηριότητες πουπραγmicroατοποιούνται microέσα και έξω από το Κέντρο

Παράλληλα όλοι οι προσερχόmicroενοι παραπέmicroπονται γιαιατρικές εξετάσεις ώστε να διαγνωστούν και να αντιmicroε-τωπιστούν προβλήmicroατα υγείας που ενδεχοmicroένως αντι-microετωπίζουν

Από το Συmicroβουλευτικό Κέντρο τα άτοmicroα παραπέmicroπο-νται στην επόmicroενη φάση που είναι η Εναλλακτική Κοι-νότητα

Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroινά-ρια σε γονείς και συγγενείς microε στόχο την ενηmicroέρωση γιατη λειτουργία του πλαισίου και τη συmicroβουλευτική ώστενα ενταχθούν στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής

Χαρακτηριστικά των ατόmicroων που προσέγγισαν τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συλλέχθηκαν microε τοερωτηmicroατολόγιο του laquo∆είκτη Εκτίmicroησης Προβληmicroά-των και Αναγκών Θεραπείαςraquo το οποίο είναι βασι-σmicroένο στο ερωτηmicroατολόγιο laquo∆είκτης Αίτησης Θερα-πευτικής Βοήθειαςraquo (Treatment Demand Indicator)που έχει σχεδιαστεί από την οmicroάδα Pombidou τουΣυmicroβουλίου της Ευρώπης και προτείνεται από τοΕυρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις

8

Συmicroβουλευτικό Kέντρο

Οι στόχοι του Συmicroβουλευ-τικού Κέντρου είναι

bull Η αξιολόγηση της κατάστα-σης του ατόmicroου για το θερα-πευτικό του σχεδιασmicroό στοπρόγραmicromicroα ή την παραποmicroπήτου εάν υπάρχει ανάγκη γιαάλλου τύπου υπηρεσία

bull Η ενηmicroέρωση για τον τρόπολειτουργίας του προγράmicromicroατος

bull Η κινητοποίηση και η προε-τοιmicroασία του ατόmicroου για ένταξήτου στην Κοινότητα

bull Η microείωση της χρήσης

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroά-των σωmicroατικής υγείας

02

Εξαρτήσεις (EMCDDA)

Το ερωτηmicroατολόγιο είναι δοmicroηmicroένο και συmicroπληρώνεταιαπό το προσωπικό κατά τη διάρκεια ατοmicroικής συνέ-ντευξης microε τα άτοmicroα που προσέρχονται στο Συmicroβου-λευτικό Κέντρο Η συmicroπλήρωσή του είναι προαιρετικήκαι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απόρρητα καιεmicroπιστευτικά

Tα παρακάτω στοιχεία αφορούν 332 άτοmicroα (αποmicroονώ-θηκαν οι διπλές εγγραφές) που ήρθαν σε επαφή microε τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006 Παρατίθενταισυνοπτικά τα στοιχεία επαφής τα κοινωνικό-δηmicroογρα-φικά χαρακτηριστικά και η χρήση ουσιών Η εξέτασηαυτών των χαρακτηριστικών έχει στόχο να εντοπίσει ταβασικά χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσmicroού να microελε-τήσει τις ανάγκες του να εντοπίσει τα προβλήmicroατα πουσυνδέονται microε τη χρήση και να συmicroβάλλει στη βελτίωσητων παρεχοmicroένων υπηρεσιών

Στοιχεία επαφής microε το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

9

Τύπος επαφής Πρώτη φορά επαφή microε το πρόγραmicromicroα 227 (688)

Προηγούmicroενη θεραπεία σε κάποιο κέντρο 212 (642)

Πηγή παραποmicroπής

bull Προσωπική απόφαση 125 (381)

bull Οικογένεια 66 (201)

bull Φιλικό περιβάλλον 50 (152)

bull Άλλο θεραπευτικό κέντρο 50 (152)

bull Νοσοκοmicroείο γενικός γιατρόςκοινωνική υπηρεσία 13 (4)

bull Άλλο (ΜΜΕ γραmicromicroή SOS κά) 24 (73)

Ν=332

Κοινωνικό-δηmicroογραφικά στοιχεία

10

Ν=332

Φύλο

bull Άνδρες 287 (864)

bull Γυναίκες 45 (136)

ΜΟ ηλικίας 276 (plusmn48)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

bull ∆ηmicroοτικό ή λίγες τάξεις γυmicroνασίου 63 (192)

bull Απόφοιτοι γυmicroνασίου ή λίγες τάξεις λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι ΙΕΚ 18 (55)

bull Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 12 (36)

bull Απόφοιτοι τεχνικής σχολής επιπέδου δευτεροβάθmicroιας εκπαίδευσης 7 (21)

ΜΟ ηλικίας διακοπής σχολείου 158 (plusmn189)

Εργασιακή κατάσταση

bull Άνεργοςη 288 (868)

bull Σταθερή απασχόληση 28 (84)

bull Περιστασιακή εργασία 11 (33)

bull Άλλο (σπουδαστήςφοιτητήςοικονοmicroικά microη ενεργός) 5 (15)

Οικογενειακή κατάσταση

bull Άγαmicroοςη 303 (913)

bull Έγγαmicroοςη 17 (51)

bull ∆ιαζευγmicroένοςη 12 (36)

Παρούσα συνθήκη διαβίωσης

bull Με γονική οικογένεια 245 (74)

bull Μόνοςη 29 (88)

bull Με σύζυγοσύντροφο 20 (6)

bull Με φίλους 4 (12)

bull Άλλο (microε συγγενείς άστεγοι κά) 33 (10)

Γονείς χωρισmicroένοι 71 (272)

Σηmicroείωση Το άθροισmicroα τωναπόλυτων συχνοτήτων σε ορι-σmicroένες από τις αναφερόmicroενεςmicroεταβλητές δεν ταυτίζεται microετο σύνολο των ατόmicroων πουπροσήλθαν (Ν=332) καθώςορισmicroένες ερωτήσεις στο ερω-τηmicroατολόγιο δεν απαντήθηκαν

11

Χρήση ουσιών

Ν=332

Κύρια ουσία κατάχρησης Ηρωίνη 320 (967)

Τρόπος χρήσης κύριας ουσίας

bull Ενδοφλέβια χρήση 128 (387)

bull Μη ενδοφλέβια 203 (613)

Συχνότητα χρήσης τον τελευταίο microήνα

bull Καθηmicroερινά 193 (585)

bull 2-6 φορέςεβδοmicroάδα 70 (212)

bull 0-1 φοράεβδοmicroάδα 29 (88)

bull Καθόλου χρήση 38 (115)

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 188 (plusmn35)

Μέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας (έτη) 7 (plusmn39)

Ουσία έναρξης χρήσης

bull Κάνναβη 256 (795)

bull Κατασταλτικά 22 (68)

bull Οπιούχα 18 (56)

bull Εισπνεόmicroενα 16 (5)

bull ∆ιεγερτικά 7 (22)

bull Παραισθησιογόνα 3 (09)

Μέση ηλικία έναρξης χρήσης 153 (plusmn22)

Μέση ηλικία πρώτης ενέσιmicroης χρήσης 21 (plusmn408)

Κοινή χρήση σύριγγας σε όλη τη ζωή (έστω και microια φορά)

bull Ναι 128 (393)

bull Όχι 139 (426)

bull Μη ενέσιmicroη χρήση 59 (181)

Μόλυνση από ηπατίτιδα C 90 (274)

Στην Κοινότητα παραπέmicroπονται τα εξαρτηmicroένα άτοmicroαmicroετά τη σύντοmicroη προετοιmicroασία τους στο Συmicroβουλευ-τικό Κέντρο Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβασηείναι κοινότητα διαmicroovής και αποτελεί microία από τιςφάσεις θεραπείας του προγράmicromicroατος Η παραmicroονήτου ατόmicroου είναι εθελοντική και διαρκεί το ανώτερο12 microήνες

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτηmicroέναάτοmicroα σύmicroπτωmicroα βαθύτερων προβληmicroάτων η θεραπευ-τική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση τωναιτών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπουζωής και συmicroπεριφοράς των εξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί microοντέλο κοινωνικήςmicroάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια συναισθηmicroατικήστήριξη και βοήθεια ώστε το άτοmicroο να αλλάξει στάσηκαι συmicroπεριφορά να επαναπροσδιορίσει τις αξίες τουκαι να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες

Η ενεργή συmicromicroετοχή των εξαρτηmicroένων στη διαδικασίατης απεξάρτησης είναι σηmicroαντική προϋπόθεση Για ναεπιτευχτεί η ενεργής συmicromicroετοχή είναι απαραίτητη ηεθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητααλλά και το δικαίωmicroα των ατόmicroων για διακοπή της θερα-πείας οποιαδήποτε στιγmicroή

Τα θεραπευόmicroενα microέλη microετέχουν τακτικά σε οmicroαδικέςθεραπευτικές διαδικασίες και ατοmicroικές υποστηρικτικέςσυναντήσεις ενώ λαmicroβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οιιδιαιτερότητές τους για την εξατοmicroίκευση της θεραπεί-ας τους

Παράλληλα microε την είσοδό τους στην Κοινότητα εντάσ-σονται σε οmicroάδες δουλειάς Το έργο των οmicroάδων δου-λειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότηταςενώ ταυτόχρονα microέσα από αυτές τα άτοmicroα microαθαίνουννα οργανώνονται να συνδιαλέγονται να αναλαmicroβάνουνσταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες να αποκτούν γνώ-σεις και δεξιότητες

Σηmicroαντικό microέρος του ηmicroερήσιου προγράmicromicroατος κατα-λαmicroβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες Τα θεραπευό-microενα microέλη microετέχουν συστηmicroατικά σε επιmicroορφωτικάσεmicroινάρια τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επαγγελmicroα-τίες επιmicroορφωτές

Επίσης ενισχύονται microέσω συmicroβουλευτικής να επανα-συνδεθούν microε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε ναολοκληρώσουν το σχολείο ή να πάρουν κάποια εκπαί-δευση σε αντικείmicroενο που τους ενδιαφέρει

Οι στόχοι στην ΕναλλακτικήΚοινότητα είναι

bull Η σωmicroατική και ψυχική απεξάρτηση

bull Η προσωπική ανάπτυξη microεόρια η προσωπική ευθύνη καιη συναισθηmicroατική ωριmicroότητα

bull Η αναζήτηση των αιτιών τηςχρήσης η αλλαγή της συmicroπεριφοράς και η υιοθέτησηνέου τρόπου ζωής microε αξιακόπεριεχόmicroενο

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroάτων υγείας

bull Η διευθέτηση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων

bull Ο επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες

12

Eναλλακτική KοινότηταΠαρέmicroβαση

03

Στην Κοινότητα λειτουργεί επαγγελmicroατικό εργαστήρικατασκευής παραδοσιακών microουσικών οργάνων Εκείόσα θεραπευόmicroενα microέλη ενδιαφέρονται εκπαιδεύονταιστην επαγγελmicroατική παραγωγή οργάνων όπως ο νταϊρές(bendir) το νταούλι το περιστρεφόmicroενο χειροτύmicroπανοο βροχοποιός (rainstick) κά

Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας υπάρχει γήπεδοποδοσφαίρου 5x5 για την άθληση των microελών ενώ σεαυτό πραγmicroατοποιούνται τουρνουά ποδοσφαίρου ήφιλικοί αγώνες ανάmicroεσα σε microέλη της Κοινότητας καιάλλες οmicroάδες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κοινότητας είναι ότιπαράλληλα microε το θεραπευτικό της έργο προσπαθεί νακινήσει στα θεραπευόmicroενα microέλη το ενδιαφέρον για προ-βλήmicroατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και νατα ενθαρρύνει ώστε να δραστηριοποιηθούν microέσα απότην οργάνωση οικολογικών κοινωνικών και πολιτιστικώνπαρεmicroβάσεων Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενερ-γοποίηση των ατόmicroων για ουσιαστική συmicromicroετοχή στακοινά η αλληλεπίδραση των microελών του προγράmicromicroατοςmicroε το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη συνεργατι-κών σχέσεων microε πολίτες δήmicroους συλλόγους και φορείς

Για να αποδοθεί ο έντονος κοινωνικός προσανατολι-σmicroός της Παρέmicroβασης και η διαφορετική πρόταση ζωήςπου αυτή αντιπροσωπεύει στη θεραπευτική Κοινότητατου προγράmicromicroατος έχει δοθεί η ονοmicroασία ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

Από την έναρξη λειτουργίας της Κοινότητας microέχρισήmicroερα έχουν πραγmicroατοποιηθεί πάνω από 60 παρεmicroβά-σεις (δενδροφυτεύσεις καθαρισmicroοί παραλιών απελευ-θερώσεις άγριων ζώων και πουλιών συναυλίες παρεmicro-βάσεις σε σταθmicroούς προσφύγων και σε υποβαθmicroισmicroέ-νες περιοχές της Αθήνας κά)

13

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην ΕναλλακτικήΚοινότητα τα άτοmicroα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνι-κής Επανένταξης Πρόκειται για την τελευταία φάση τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος η οποία διαρκεί περίπου12 microήνες και στοχεύει στην οmicroαλή κοινωνική ένταξη τωνατόmicroων

Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσmicroατα τηςθεραπείας Τα άτοmicroα υποστηρίζονται microέσα από τησυστηmicroατική συmicromicroετοχή τους σε θεραπευτικές οmicroάδεςκαι ατοmicroικές συναντήσεις σε εξωτερική βάση

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώναόπου διαmicroένουν τα θεραπευόmicroενα microέλη κατά την πρώτηπερίοδο ένταξής τους στην κοινωνία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελmicroατική κατάρτισηκαι στην επαγγελmicroατική αποκατάσταση των microελών Τοδίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί microε οργανι-σmicroούς εκπαίδευσης παρέχει υποτροφίες ώστε τα microέληνα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουντυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξα-σφάλιση εργασίας

Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γρα-φείο εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικής υποστήρι-ξης ως προς τον επαγγελmicroατικό προσανατολισmicroό τωνmicroελών και τον τρόπο εύρεσης εργασίας Αυτό επιτυγχά-νεται microέσα από ατοmicroικές συναντήσεις που έχουν στόχοτην αξιοποίηση της επαγγελmicroατικής και εκπαιδευτικήςτους εmicroπειρίας Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγρα-φή βιογραφικού και στις τεχνικές συνέντευξης Πηγέςαγγελιών για περισσότερες επαγγελmicroατικές επιλογέςείναι το διαδίκτυο ο ΟΑΕ∆ και το δίκτυο εργοδοτώνκαι επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραmicro-microα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανέ-νταξης τα άτοmicroα περνούν στη φάση του follow up(ολοκληρωσάντων) η οποία διαρκεί περίπου έναχρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησήτους και την πρόληψη της υποτροπής Σε αυτό το διά-στηmicroα τα άτοmicroα microετέχουν σε οmicroαδικές συναντήσειςανά τρίmicroηνο και στη συνέχεια αν πληρούν τα κριτήριααποφοιτούν

14

Οι στόχοι στο Κέντρο Κοι-νωνικής Επανένταξης είναι

bull Η στήριξη του ατόmicroου για vααναλάβει πλήρως την ευθύνητου εαυτού του

bull Η υποστήριξη του ατόmicroου γιατην ένταξή του στην αγοράεργασίας

bull Η ενίσχυση του ατόmicroου αναφορικά microε τον επαγγελmicroατικότου προσανατολισmicroό και τηνεπαγγελmicroατική του κατάρτιση

bull Η ενεργοποίηση των κοινωνι-κών δικτύων για την υποστήριξητου ατόmicroου κοινωνικά καιεπαγγελmicroατικά

bull Ο επαναπροσδιορισmicroός τωνσχέσεων φιλικών ερωτικώνοικογενειακών microέσα από τηδιαφορετική στάση ζωής πουακολουθεί σήmicroερα

bull Η αντιmicroετώπιση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων και προβληmicroάτων υγείας

bull Η πρόληψη της υποτροπής

Kέντρο KοινωνικήςEπανένταξης

04

Στο πλαίσιο του προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗπαράλληλα microε τις θεραπευτικές διαδικασίες που απευ-θύνονται στα εξαρτηmicroένα άτοmicroα λειτoυργεί και ΚέντροΟικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής τοοποίο απευθύνεται στους γονείς και συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευ-τικής υποστηρίζει τα microέλη της οικογένειας ώστε να είναισε θέση να βοηθήσουν το εξαρτηmicroένο άτοmicroο στηνπροσπάθεια που καταβάλλει για απεξάρτηση και κοινω-νική επανένταξη

Στο πλαίσιο του Kέντρου παρέχονται υπηρεσίες συστη-microατικής συmicroβουλευτικής και υποστήριξης σε γονείςαδέλφια συντρόφους και λοιπούς συγγενείς είτε τοεξαρτηmicroένο άτοmicroο βρίσκεται στο πρόγραmicromicroα για θερα-πεία είτε όχι

Εκτός από το θεραπευτικό προσωπικό υπάρχουν καιγονείς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησητου Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και στησυνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν συmicroβου-λευτική στους προσερχόmicroενους γονείς Η εργασίατους είναι εθελοντική και εποπτεύεται από το θερα-πευτικό προσωπικό Ο στόχος είναι να λειτουργήσουνως πρότυπα που έχουν βιώσει το πρόβληmicroα και microέσααπό την προσωπική τους εmicroπειρία να στηρίξουν τουςυπόλοιπους γονείς και να τους βοηθήσουν να βρουνδιέξοδο στο πρόβληmicroά τους

15

Kέντρο OικογενειακήςYποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

05

Οι στόχοι στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής είναι

bull Η ενηmicroέρωση της οικογένειαςσχετικά microε τη χρήση ουσιών καιτις συνέπειές της καθώς και γιατον τρόπο θεραπευτικής παρέmicro-βασης

bull Η συναισθηmicroατική στήριξη καιενίσχυση των ατόmicroων που έχουνάmicroεση σχέση microε τοντηνχρήστηστρια

bull Η κατανόηση του καθοριστικούρόλου που διαδραmicroατίζει ηοικογένεια στην θετική έκβασητης θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής

bull Η ενίσχυση της αλλαγής στάσης απέναντι στονστην χρήστηστρια αλλά και σε προβλήmicroατα που αφορούν συνολικά την οικογένεια

bull Η εξοmicroάλυνση των δυσλειτουρ-γιών στο οικογενειακό περιβάλλον

bull Η ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτωνπροκειmicroένου να βρεθούν νέοιτρόποι αντιmicroετώπισης κρίσιmicroωνκαταστάσεων της ζωής

Τo πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παρακολουθείκαι καταγράφει την κίνηση των microονάδων του microε βάση τοσύστηmicroα που εφαρmicroόζεται στο ΚΕΘΕΑ Η συνεχήςπαρακολούθηση των στοιχείων η αξιολόγηση και ηαξιοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα της βελτίωσηςτων παρεχόmicroενων υπηρεσιών του προγράmicromicroατος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθmicroό των ατό-microων που δέχτηκαν υπηρεσίες στις microονάδες του προ-γράmicromicroατος ανά έτος

Υπηρεσίες Συmicroβουλευτικής 508 390 372 333 351 379

Υπηρεσίες Θεραπείας 115 120 106 147 160 178

Υπηρεσίες Επανένταξης 67 69 60 78 71 70

Υπηρεσίες Οικογενειακής Συmicroβουλευτικής 522 527 472 439 361 318

2001 2002 2003 2004 2005 2006

16

Άτοmicroα που δέχτηκανυπηρεσίες τα έτη 2001-2006

06

Η εκπαίδευση είναι microέρος της θεραπευτικής διαδικα-σίας γιατί βοηθά στη microόρφωση του ατόmicroου στην ανά-πτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια γιατην κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελmicroατικήτου αποκατάσταση

Η έναρξη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι συνυ-φασmicroένη για αρκετά από τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα microε τηνπρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικήςεκπαίδευσης ή microε τη διακοπή του λυκείου ή microε την microηολοκλήρωση κάποιου τύπου επαγγελmicroατικής εκπαίδευσηςτην οποία είχαν κατά το παρελθόν ξεκινήσει Οι συνέπει-ες από την πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης είναι ιδιαί-τερα εmicroφανείς στη φάση κατά την οποία τα άτοmicroα επιχειρούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο Ηmicroεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και ηέλλειψη επαρκών και πιστοποιηmicroένων γνώσεων είναιπαράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχό-λησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτι-κή πορεία Γιrsquo αυτό οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαί-δευσης οι οποίες microέσω της επανασύνδεσης microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία συντελούν στην επαγγελmicroατικήκατάρτιση και στην απόκτηση διπλωmicroάτων οφείλουν ναείναι αναπόσπαστο microέρος της θεραπευτικής διαδικασίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόmicroενο microέλος σε όλητη διάρκεια της παραmicroονής του στο θεραπευτικό πλαί-σιο το εκπαιδευτικό πρόγραmicromicroα διαmicroορφώνεται ανάλο-γα microε τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται τοκάθε microέλος

Οργανώνονται εκπαιδευτικά σεmicroινάρια σε διαφορετικάαντικείmicroενα τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επιmicroορ-φωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων Κάθε θεραπευόmicroενοmicroέλος επιλέγει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πουτον ενδιαφέρουν Επίσης πραγmicroατοποιούνται οmicroιλίεςαπό ειδικούς επιστήmicroονες για θέmicroατα που αφορούν τηνυγεία και τα νοmicroικά προβλήmicroατα που αντιmicroετωπίζουναρκετά microέλη

bull Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroι-νάρια εικαστικών αθλητικές δραστηριότητες και σεmicroινά-ρια ιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδό-microενα νοσήmicroατα και λοιmicroώδη νοσήmicroατα)

bull Στην Εναλλακτική Κοινότητα πραγmicroατοποιούνται επι-

17

Eκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών

07

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητεςέχουν στόχο την επιmicroόρφωσητων ατόmicroων τη γενική καλλιέργεια τον εmicroπλουτισmicroότων γνώσεων την ανάπτυξηπροσωπικών ενδιαφερόντωντην προσωπική ανάπτυξη τηνενίσχυση της πρωτοβουλίαςτην επανασύνδεση microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία τηναπόκτηση των απαραίτητωνδεξιοτήτων microε απώτερο στόχοτην οmicroαλή κοινωνική επανένταξη

microορφωτικά σεmicroινάρια λογοτεχνίας ηλεκτρονικών υπο-λογιστών φωτογραφίας εικαστικών αγγλικών και microαθή-microατα δηmicroοτικών χορών

Επίσης υλοποιούνται προγράmicromicroατα αθλητισmicroού microε ιδιαί-τερη έmicroφαση στο ποδόσφαιρο (5x5)

Ανά τακτά διαστήmicroατα οργανώνονται και σεmicroινάριαιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδόmicroενανοσήmicroατα λοιmicroώδη νοσήmicroατα στοmicroατική υγιεινή)

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι κατα-σκευής κρουστών και έγχορδων microουσικών οργάνων

bull Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicro-βουλευτικής για τους γονείς και τους συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων πραγmicroατοποιούνται σεmicroινάριαοικοτεχνίας ψηφιδωτού και microαθήmicroατα παραδοσιακώνχορών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκτός της εκπαί-δευσης που παρέχει στα microέλη του προγράmicromicroατοςσυνεργάζεται microε εκπαιδευτικούς οργανισmicroούς ιδιωτι-κούς και δηmicroόσιους που προσφέρουν σε θεραπευόmicroε-να microέλη κάθε χρόνο -δωρεάν ή microε έκπτωση- ορισmicroένεςθέσεις φοίτησης σε αντικείmicroενα εκπαίδευσης της επιλο-γής τους ώστε να αποκτήσουν επαγγελmicroατική κατάρτι-ση να συmicroπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιή-σουν δηmicroιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόmicroενα microέληνα λάβουν microέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτόςτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος microέσω της χορήγησηςυποτροφιών αποτελεί έναν σηmicroαντικό παράγοντα γιατην οmicroαλή ενσωmicroάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλάκαι για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες δύναται νασυmicroβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωήςτους

Εκτός από τη βελτίωση των τυπικών προσόντων ηεκπαίδευση και η επαγγελmicroατική κατάρτιση συmicroβάλλουναποφασιστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης τουατόmicroου ώστε να διεκδικήσει αποτελεσmicroατικά καλύτερηθέση εργασίας είτε αυτή σχετίζεται microε το αντικείmicroενοτης υποτροφίας είτε όχι

18

Επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός

Οι υποτροφίες δίνονται microέσα από οργανωmicroένο πλαίσιοεπαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού που παρέχεται σε όσαmicroέλη βρίσκονται στην Eναλλακτική Kοινότητα και στην Kοι-νωνική EπανένταξηMέσω του επαγγελmicroατικού προσανατο-λισmicroού διαπιστώνονται οι δεξιότητες των ατόmicroων ώστε νατους δωθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική κατεύθυνση

Επίσης δίνεται βάρος στη συmicroβουλευτική και στην ενί-σχυση των microελών να συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευ-ση ή να ολοκληρώσουν βαθmicroίδες εκπαίδευσης πουείχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τον αριθmicroό των ατόmicroων πουπήραν υποτροφία καθώς και τον αριθmicroό των ατόmicroων πουσυνέχισαν τη σχολική τους εκπαίδευση το 2006

Σχολική εκπαίδευση 2006 Άτοmicroα

Υποτροφίες 2006 Άτοmicroα Αντικείmicroενα

19

Μακροχρόνιες 16 bull ψυχολογίαυποτροφίες σε bull δηmicroοσιογραφίαδηmicroόσια και ιδιωτικά bull τεχνικός φαρmicroάκωνΙΕΚ και Εργαστήρια bull logisticsΕλευθέρων σπουδών bull 3D animation

(διάρκειας 1-2 έτη) bull marketing

bull εφαρmicroοσmicroένη ζωγραφική

bull οικονοmicroίας και διοίκησης

bull αγγλικά

bull αργυροχρυσοχοΐα

bull φωτογραφία

Βραχυχρόνιες 6 bull ΗΥυποτροφίες bull καταδύσεις(διάρκειας microικρότερης του έτους)

Απολυτήριο γυmicroνασίου 3

Απολυτήριο λυκείου 3

Προαγωγικές εξετάσεις Αrsquo κύκλου ΤΕΕ 1

Ευρωπαϊκά Προγράmicromicroατα Κατάρτισης

Το Εξειδικευmicroένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελmicroατι-κής Ένταξης ΚΕΘΕΑ - Παράρτηmicroα Βαλτετσίου 37 (θερα-πευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) στο πλαί-σιο του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΥΠΕΡ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (άτοmicroαmicroε αναπηρίες - πρώην χρήστες ουσιών) του Επιχειρησια-κού Προγράmicromicroατος laquoΑπασχόληση και ΕπαγγελmicroατικήΚατάρτισηraquo υλοποίησε από τις 4 ∆εκεmicroβρίου 2006 καιως το τέλος Φεβρουαρίου 2007 επιδοτούmicroενο πρό-γραmicromicroα επαγγελmicroατικής κατάρτισης ανέργων microε τίτλοlaquoΕκπαίδευση στη διαχείριση αστικών αποβλήτωνraquo συνο-λικής διάρκειας 300 ωρών

Στο πρόγραmicromicroα κατάρτισης συmicromicroετείχαν 15 ωφελού-microενοι απόφοιτοι γυmicroνασίου και λυκείου microέλη τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜέσω της παρακολούθησης θεωρητικών microαθηmicroάτωναπό εξειδικευmicroένους στο αντικείmicroενο εκπαιδευτέςαλλά και πρακτικής άσκησής τους σε εγκαταστάσειςεπεξεργασίας και διάθεσης απορριmicromicroάτων εκπαιδεύ-τηκαν στις microεθόδους διαχείρισης αστικών στερεώναποβλήτων

Παράλληλα microε την παρεχόmicroενη κατάρτιση οι ωφελού-microενοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν υπηρεσίες επαγ-γελmicroατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισmicroού microέσααπό τη συmicromicroετοχή τους σε συνεδρίες παροχής Συνο-δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Το εν λόγω τmicroήmicroααναπτύχθηκε βάσει ενός ολοκληρωmicroένου προγράmicromicroα-τος επαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού ειδικά σχεδια-σmicroένου ώστε να ανταποκρίνεται στα επιmicroέρους χαρα-κτηριστικά και να καλύπτει τις ανάγκες της οmicroάδας στό-χου

Μετά τη λήξη του προγράmicromicroατος οι ωφελούmicroενοι παρα-κολουθούνται ως προς τη βελτίωση των επαγγελmicroατικώντους ικανοτήτων την προσαρmicroογή τους στην αγοράεργασίας αλλά και τη γενικότερη κοινωνική τους ένταξηγια να διαπιστωθεί η επίτευξη τόσο των στόχων όσο καιτων προβλεπόmicroενων αποτελεσmicroάτων από την υλοποίη-ση του προγράmicromicroατος

Για την παρακολούθηση του προγράmicromicroατος εν γένειαλλά και την ανατροφοδότηση όλων των εmicroπλεκόmicroε-νων φορέων αναπτύχθηκε ένα γενικότερο σύστηmicroααξιολόγησης τα αποτελέσmicroατα του οποίου έδωσανστοιχεία χρήσιmicroα προς περαιτέρω διερεύνηση(∆ελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ 1432007)

20

Το Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης είναι υπεύθυνο γιατη συστηmicroατική συλλογή την καταγραφή και την επε-ξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικούπρογράmicromicroατος σύmicroφωνα microε το σύστηmicroα που εφαρmicroό-ζεται στο ΚΕΘΕΑ

Βασικές δράσεις του Τmicroήmicroατος είναι

bull Η συστηmicroατική παρακολούθηση των κλινικών πληροφο-ριών σχετικά microε την κίνηση των Mονάδων του προγράmicro-microατος και η έκδοση microηνιαίων και ετήσιων απολογισmicroών

bull Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδοmicroένων πουαφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόmicroων που απευθύ-νονται στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

bull Η εφαρmicroογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιοτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος

bull Η συmicromicroετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διε-ξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ

Το Τmicroήmicroα Έρευνας συνεργάζεται microε τον Τοmicroέα Έρευναςτου ΚΕΘΕΑ όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θερα-πευτικού προγράmicromicroατος

Οι ερευνητικές δράσεις του Τmicroήmicroατος διέπονται από τιςαρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται microεγνώmicroονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδοmicroένωνπροσωπικού χαρακτήρα Οι δραστηριότητές του είναιυποστηρικτικές και συmicroπληρωmicroατικές ως προς το βασι-κό έργο του θεραπευτικού προγράmicromicroατος και έχουνστόχο τη βελτίωση των παρεχόmicroενων υπηρεσιών

Το Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών είναι αρmicroόδιο γιατον έλεγχο και την ορθή τήρηση των εσωτερικών κανο-νισmicroών και εγκυκλίων του ΚΕΘΕΑ σε θέmicroατα οικονοmicroι-κών και διοίκησης

Bασικές εργασίες του τmicroήmicroατος είναι η σύνταξη τουετήσιου οικονοmicroικού προϋπολογισmicroού των λειτουργικώνκαι πάγιων δαπανών του θεραπευτικού προγράmicromicroατος ηορθολογική αξιοποίηση των οικονοmicroικών πόρων και ησύνταξη οικονοmicroικών απολογισmicroών

21

Tmicroήmicroα Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

08

Tmicroήmicroα ∆ιοίκησης καιOικονοmicroικών

09

Το προσωπικό του θεραπευτικού προγράmicromicroατος αποτε-λεί microια διεπιστηmicroονική οmicroάδα διαφόρων ειδικοτήτωναπό επαγγελmicroατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επι-στηmicroών καθώς και απόφοιτους αναγνωρισmicroένων θερα-πευτικών προγραmicromicroάτων που έχουν λάβει κατάλληληεκπαίδευση

Στο προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα συνεχούςεκπαίδευσης εντός και εκτός του οργανισmicroού ώστε ναεξασφαλίζεται η ανατροφοδότησή του και η ποιότητατων υπηρεσιών που παρέχονται

Στο σύνολο των υπηρεσιών του προγράmicromicroατος απα-σχολούνται 27 άτοmicroα Η πλειοψηφία του προσωπικούαπασχολείται στις Mονάδες του προγράmicromicroατος ωςθεραπευτικό προσωπικό ενώ στα Tmicroήmicroατα απασχολείταιπροσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επίσης στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα απασχολούνταικαι επιmicroορφωτές microερικής απασχόλησης αορίστου χρό-νου οι οποίοι εκπαιδεύουν τα θεραπευόmicroενα microέλη σεδιάφορα αντικείmicroενα αντίστοιχα microε τα σεmicroινάρια πουπραγmicroατοποιούνται στις επιmicroέρους Mονάδες

Tmicroήmicroατα Eκπαίδευσης Έρευνας Oικονοmicroικών 30

Γραmicromicroατειακή υποστήριξη 4

Mονάδες θεραπείας 66

Γράφηmicroα Κατανοmicroή προσωπικού προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ το 2006

22

Tο Προσωπικό του προγράmicromicroατος

10

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει αναπτύξειένα δίκτυο συνεργατών από οργανισmicroούς φορείς ιδρύ-microατα και ιδιώτες που υποστηρίζουν το έργο του σε διά-φορους τοmicroείς

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα εκπαίδευσης τα έτη 2001-2006

bull Γενική Γραmicromicroατεία Αθλητισmicroού

bull Γενική Γραmicromicroατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull Γραφεία ∆ευτεροβάθmicroιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα αντίστοιχα Λύκεια που υπάγονται σε αυτά

bull ∆ιεύθυνση Ολυmicroπιακών Αγώνων 2004

bull Εθνικό Κέντρο Επαγγελmicroατικού Προσανατολισmicroού (ΕΚΕΠ)

bull Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull ΝΕΤ

bull Νοmicroαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιmicroόρφωσης (ΝΕΛΕ)

bull Οργανισmicroός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναmicroικού (ΟΑΕ∆)

bull Οργανισmicroός Εκπαίδευσης και Επαγγελmicroατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

bull Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τοmicroέας ΣΕΠ)

bull ΣΕΛΕΤΕ

bull ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕ∆

bull Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευmicroάτων

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα υγείας τα έτη 2001-2006

bull Γενικό Κρατικό Νοσοκοmicroείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

bull Γενικό Νοσοκοmicroείο Νοσηmicroάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ

bull Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τmicroήmicroα Αγωγής Υγείας)

bull Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Νοσοκοmicroείου ∆ΑΦΝΙ

bull Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηmicroάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

bull Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

23

∆ίκτυο Συνεργατών

11

bull Νοσοκοmicroείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

bull Νοσοκοmicroείο Αφροδίσιων και ∆ερmicroατικών Νόσων ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΚΑΤ

bull Νοσοκοmicroείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

bull Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

bull Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοmicroείο Αττικής ΠΝΑ

bull Ψυχίατρος κ Κ Γκοτζαmicroάνης

∆ίκτυο συνεργατών για εκδηλώσεις και παρεmicroβάσεις τα έτη 2001-2006

bull ∆ήmicroος Αθηναίων

bull ∆ήmicroος Αρτέmicroιδος

bull ∆ήmicroος Μαρκοπούλου

bull ∆ήmicroος Νέας Μάκρης

bull ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής

bull Εθνική οmicroάδα ποδοσφαίρου 5x5

bull Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

bull Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

Στους παραπάνω οργανισmicroούςιδρύmicroατα φορείς δήmicroους καιιδιώτες εκφράζουmicroε τις θερmicroέςmicroας ευχαριστίες

24

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θέλει να ευχαρι-στήσει θερmicroά όλους τους ιδιώτες τις επιχειρήσεις τουςοργανισmicroούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο τουmicroε χορηγίες και δωρεές χρηmicroατικές ή εmicroπράγmicroατες

bull ANDREW BETSIS

bull BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΝΦΙΛΑΚΗΣ

bull BP HELLAS ΑΕ

bull CORNEL SYSTEM ΕΠΕ

bull COSMOS LAC - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΡΕΥΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

bull EADS DEFENSE amp SECURITY

bull ELMEC SPORT ABETE

bull GP BIANCO ΕΠΕ

bull INTERIOR OFFICE AE

bull KOSTAL HELLAS ΑΕΒΕ

bull NEW EDITIONS Κ ΒΑΝΤΕΝΑΑΡ - Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

bull NUTRIA ΑΕ - ΓΙΩΤΣΑΣ ∆ΗΜ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull S amp B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

bull SCHWARZKOPF amp RILKEN AEE

bull ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

bull ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ amp ΣΙΑ ΕΕ

bull ΓΑΛΑΝΗΣ Γ (Φωτογράφος)

bull ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

bull ∆ΑΒΙΛΑΣ ΣΠΟΡ - ΑΛ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

bull ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

bull ∆ΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ

bull ∆ΕΜΕΝΑΓΑ ΜΑΡΙΑ

bull ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - GLOBE ONE

bull ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

bull ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣraquo

bull ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

bull Α ΖΑΧΑΡΙ∆ΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

25

Xορηγοί - ∆ωρητές

12

bull ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ amp ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

bull Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

bull Ί∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

bull ΚΑΓΜΑΚΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ amp ΠAZAΪTH ΝΑΤΑΣΑ

bull ΚΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

bull ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΛΟΣ

bull ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

bull ΝΕΟΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

bull ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

bull ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

bull ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ 1003 FM ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

bull ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

bull ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

bull ΤΥΜΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

bull ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΕ

bull ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ

bull ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONΗSON AE

26

Σχολές που έδωσαν υποτροφίες σε microέλη του προγράmicro-microατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά τα έτη 2001-2006

bull MEDITERRANEAN COLLEGE

bull ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

bull ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ περιοχής Αττικής (Κηφισιάς Αργυρού-πολης Πειραιά Αmicroαρουσίου Γαλατσίου Μεταmicroόρφωσης)

bull ΕΕΣ CHEF DrsquoOUEVRES

bull ΕΕΣ ΑΝΤΕΝNΑ

bull ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

bull ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

bull ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

bull ΙΕΚ CARRIERA

bull ΙΕΚ ΑΚΜΗ

bull ΙΕΚ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

bull ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

bull ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

bull ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

bull ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

bull ΣΧΟΛΗ ART

bull ΣΧΟΛΗ FREEDOM

bull ΣΧΟΛΗ KORELplus

bull ΣΧΟΛΗ ΑΚΤΟ

bull ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΜOKUME

bull ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΛΙΑΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

bull Ω∆ΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

27

Ο Σύλλογος Οικογένειας Παρέmicroβαση συγκροτήθηκε το1991 Στο Σύλλογο συmicromicroετέχουν όσοι γονείς επιθυmicroούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο έργο τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι στόχοι του Συλλόγου Οικογένειας είναι

bull Η στήριξη και η ενίσχυση των θεραπευτικών προ-γραmicromicroάτων του ΚΕΘΕΑ

bull Η ενηmicroέρωση της κοινής γνώmicroης και παντός ενδιαφε-ρόmicroενου γύρω από το πρόβληmicroα των ναρκωτικών καιτους τρόπους αντιmicroετώπισής του

bull Η προβολή του έργου που επιτελεί το θεραπευτικόπρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιmicroετώπιση των κοι-νωνικών αιτιών του προβλήmicroατος της εξάρτησης καιτο αίτηmicroα της λήψης κατάλληλων microέτρων από τηνπολιτεία

Σηmicroαντικό έργο του Συλλόγου Οικογένειας αποτελεί ηδιοργάνωση ενηmicroερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγι-κών δραστηριοτήτων

Το 1992 ο Σύλλογος για πρώτη φορά διοργάνωσεσυναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού microε γνωστούς καλλι-τέχνες Από τότε η συναυλία έχει καθιερωθεί να γίνεταικάθε χρόνο και βρίσκει microεγάλη ανταπόκριση στο κοινό

28

Σύλλογος Oικογένειας

13

Στοιχεία επικοινωνίας

Σολωmicroού 27 106 81 ΑθήναΤηλ 210 3302426 Fax 210 3302147

29

14∆ραστηριότητες

KEΘEA ΠAPEMBAΣHΣτιγmicroιότυπα από παρεmicroβάσεις

εκδηλώσεις και δράσεις του προγράmicromicroατος

KEΘEA ΠAPEMBAΣH κατά την περίοδο

2001-2006

30

Παρ

εmicroβά

σει

ς

2001 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Ντράφι Πεντέλης

2004 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Καρκαντά Πεντέληςmicroε αφορmicroή την ΠαγκόσmicroιαΗmicroέρα Περιβάλλοντος στις 21Μαρτίου

2005 Αναδάσωση στον ευρύ-τερο χώρο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας στη Ραφήνα Στηναναδάσωση συmicromicroετείχε οΥπουργός Υγείας κ ΝικήταςΚακλαmicroάνης

2001 Παρέmicroβαση-διαmicroόρφωσηστο σιδηροδροmicroικό σταθmicroό τουΧιλιοmicroοδίου Κορινθίας και ενη-microέρωση για τις υπηρεσίες τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σεσυνεργασία microε το Κέντρο Πρό-ληψης ∆ιολκός

31

2004 Απελευθέρωση άγριωνπουλιών στο ∆άσος Κουβαράσε συνεργασία microε το ∆ήmicroοΜαρκοπούλου και το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψης ΆγριωνΖώων microε αφορmicroή την Παγκό-σmicroια Ηmicroέρα Περιβάλλοντος

2001 Εκδήλωση προς τιmicroήντων εθελοντών του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΚολέγιοΑθηνώνΤην έναρξη της εκδή-λωσης έκανε ο Πρόεδρος της∆ιακοmicromicroατικής Επιτροπής γιατα Ναρκωτικά κ ΜανώληςΣκουλάκης

2001 Χριστουγεννιάτικο δρώ-microενο στον πεζόδροmicroο τωνκεντρικών υπηρεσιών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σταΕξάρχεια όπου microέλη έκανανκατάβαση (rappel) από τηνταράτσα του κτιρίου

Eκδη

λώσ

εις

32

2003Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινό-τηταςΤην απονοmicroή έκανε ο Πρόε-δρος της Ν∆ κ Κώστας Καρα-microανλήςTo γήπεδο 5χ5 ήτανδωρεά της N∆

2004 ∆ιήmicroερο τουρνουά ποδο-σφαίρου 5x5 Στο τουρνουά τηναπονοmicroή επάθλων έκανε ο Υπουρ-γός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2003Εγκαίνια του νέου ξενώναστο Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-ξης δωρεά της κ Ελισάβετ Παπα-γιαννοπούλουΤην κορδέλα έκοψεο Πρόεδρος της Βουλής κΑπό-στολος Κακλαmicroάνης

2003 Εγκαίνια του κτιρίου τουΚέντρου Οικογενειακής Υπο-στήριξης και Συmicroβουλευτικήςστα Εξάρχεια

33

2003 Θεατρική παράστασηστο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ απόγονείς που συmicromicroετείχαν στοΚέντρο Οικογενειακής Υποστή-ριξης και Συmicroβουλευτικής

2005 Έκθεση ζωγραφικής καιφωτογραφίας στο ΙΜΕ ( Ίδρυ-microα Μείζονος Ελληνισmicroού)Ταεγκαίνια της έκθεσης έγιναναπό τον Υπουργό Υγείας κ ΝΚακλαmicroάνη και τον ΥφυπουργόΥγείας κ Γεώργιο Κωνσταντό-πουλο

2005 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Παρουσιάστηκανδηmicroοτικοί χοροί έργα ζωγραφικήςκαι έκθεση microουσικών παραδοσια-κών οργάνων

2006 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Έκθεση κρουστώνmicroουσικών οργάνων microάσκας κού-κλας ψηφιδωτού και παρουσίασηδηmicroοτικών χορών από την οmicroάδαχορούΤην εκδήλωση χαιρέτησε οΑντιπρόεδρος της ∆ιακοmicromicroατικήςΕπιτροπής κ Μ Σκουλάκης

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

34

Παγ

κόσ

microια

Hmicro

έρα

κατά

τω

ν N

αρκω

τικώ

ν

2006 Συmicromicroετοχή στο ldquo3ο Οδοι-πορικό στην Ελληνική Παράδο-σηrdquo που οργάνωσε ο όmicroιλοςΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς καιΝήσων στις 13 και 145 στοΚατράκειο Θέατρο Νίκαιας microεσυmicromicroετοχή της οmicroάδας παραδοσιακών χορών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2001 Ο Σύλλογος Οικογένειαςδιοργάνωσε συναυλία στο θέατροΛυκαβηττού Η συναυλία πραγmicroα-τοποιήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕταιρείας Συγγραφέων Ερmicroηνευ-τές ήταν οι Νένα Βενετσάνου∆ηmicroήτρης Μπάσης ΚώσταςΘωmicroαΐδηςΤάσος Χριστογιαννό-πουλος και Καλλιόπη Βέττα

2003 Παρέmicroβαση στην Πλα-τεία Οmicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςΕναλλακτικής Κοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας microε έργα των microελώνΠαράλληλη ενηmicroέρωση τουκοινού και διανοmicroή έντυπουυλικού microαζί microε καπέλα τσάντεςκαι microπλούζες microε το σήmicroα τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

35

2002 Πενθήmicroερη εκδήλωση στοΠνευmicroατικό Κέντρο του ∆ήmicroουΑθηναίων Έκθεση ζωγραφικήςκαι παρουσίαση της θεατρικήςπαράστασης laquoΟ Ιππότης microε τησκουριασmicroένη πανοπλίαraquo

2003 Πaρέmicroβαση στην Πλα-τεία Omicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςEναλλακτικής Kοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας Παράλληλη ενηmicroέρωσητου κοινού και διανοmicroή έντυ-που και διαφηmicroιστικού υλικού

2004 Σκυταλοδροmicroία στοκέντρο της Αθήνας microε τη συmicro-microετοχή Ολυmicroπιονικών και εθε-λοντικών οικολογικών κοινωνι-κών και αθλητικών οργανώσε-ων Η σκυταλοδροmicroία microε θέmicroαlaquoΠαρέmicroβαση στη συνήθειάσουraquo ξεκίνησε από την Πλα-τεία Εξαρχείων πέρασε microέσααπό το ιστορικό και εmicroπορικόκέντρο της Αθήνας και κατέλη-ξε πάλι στην Πλατεία Εξαρχεί-ων όπου είχαν στηθεί ενηmicroε-ρωτικά περίπτερα του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και των οργανώ-σεων που συmicromicroετείχαν

36

2005 Αγώνας καλαθοσφαίρισηςστο γήπεδο του ΠανελληνίουΣυmicromicroετείχαν επαγγελmicroατίεςκαλαθοσφαιριστές και προπονη-τές του αγώνα ήταν ο βουλευτήςτης Ν∆ κ Γιάννης Ιωαννίδης καιο προπονητής της Εθνικής οmicroά-δας κ Παναγιώτης ΓιαννάκηςΤαmicroετάλλια απένειmicroε ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ενώ οΥπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroά-νης έκανε το τζάmicroπολ του αγώνα

2006Τουρνουά ποδοσφαίρου5x5 στο γήπεδο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας microε συmicromicroετοχή τοπικώνποδοσφαιρικών οmicroάδων από γειτονικούς δήmicroους και της Εθνι-κής οmicroάδας ποδοσφαίρου 5x5 σεαγώνα επίδειξηςΤα αναmicroνηστικάτου αγώνα έδωσε ο Υπουργός Υγείας κΝΚακλαmicroάνης

2003 Tελετή αποφοίτησης τωνmicroελών του ΚΕΘΕΑ στο χώροτου Ιδρύmicroατος Μείζονος Ελλη-νισmicroού

2001 Tελετής αποφοίτησηςτων microελών του ΚΕΘΕΑ στοmicroουσείο Βορρέ στην Παλλήνη

οφοι

τήσε

ις

37

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης ∆ηmicroοκρατίας κ ΚωστήςΣτεφανόπουλος και η Υφυπουρ-γός Υγείας κ Ελπίδα Τσουρή

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης Ν∆ κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ ΝατάσαΠαζαΐτη-Καραmicroανλή και οι βουλευτές της Ν∆ κ ΜαριέτταΓιαννάκου-Κουτσίκου και κ Ν Κακλαmicroάνης

2002 Επισκέφθηκε την Κοινότητα ο Πρόεδρος τηςΝ∆ κ Κ Καραmicroανλής

2004 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ Ν Παζαΐτη-Καραmicroανλή και ο Υπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2006 Επίσκεψη της ΥπουργούΤουρισmicroού κΦάνης Πάλη-Πετραλιά στον ξενώνα τουΚέντρου Κοινωνικής Επανέντα-ξης για τη διάθεση εισιτηρίωνκοινωνικού τουρισmicroού

Eπισ

κέψ

εις

Πολ

ιτικ

ών

Προ

σώ

πω

ν

38

Έντυ

πα

2001 Βιβλίο του προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ microε τίτλοlaquoΠροσφερόmicroενες υπηρεσίεςκαι microεγέθη 1999-2000raquo

2006 Ενηmicroερωτικό έντυπο γιατις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Έντυπο για την κατα-σκευή τη συντήρηση και τονήχο των κρουστών microουσικώνοργάνων που κατασκευάζειοmicroάδα microελών της ΕναλλακτικήςΚοινότητας

2006 Kαρτ-ποστάλ από τηνοmicroάδα φωτογραφίας της Εναλ-λακτικής Κοινότητας microε θέmicroατο νερό οι οποίες διανέmicroονταισε πολυσύχναστα microέρη

39

Αθλητικές δραστηριότητεςτων microελών του KEΘEAΠAPEMBAΣH

Αθλ

ητικ

ές δ

ρασ

τηρι

ότητ

ες

2001Συmicromicroετοχή σε φιλανθρωπική δραστηριότητα βοη-θώντας στη συσκευασία δεmicroάτων ρούχων και τροφίmicroωνγια τον πληθυσmicroό του Αφγανιστάν

2001 Παρουσία στο 3ο Συνέδριο Νεολαίας ΠΑΣΟΚστο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο πάρκο Ιλισίων σεεκδήλωση της ΟΝΝΕ∆ στο κέντρο της Αθήνας καιστο φεστιβάλ της ∆ΑΠ στη Νοmicroική Σχολή microε ενη-microερώσεις από τα microέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας

2002 Μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας συmicromicroετείχανσε αγώνα στίβου στο γήπεδο Ν Σmicroύρνης όπου πήρανmicroέρος όλα τα θεραπευτικά προγράmicromicroατα του ΚΕΘΕΑΟι αγώνες πραγmicroατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τωνπαγκόσmicroιων αγώνων στίβου θεραπευτικών προγραmicro-microάτων

2003 Συmicromicroετοχή στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειαςγια τον πληθυσmicroό του Ιράκ σε συνεργασία microε τους Για-τρούς Χωρίς Σύνορα

2005 Συmicromicroετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοmicroάδα Νεολαίαςστο Γουδή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις7-12 ∆εκεmicroβρίου microε ενηmicroερωτικό υλικό και επιτόπιοεργαστήρι κατασκευής microουσικών παραδοσιακών οργά-νων

2005 Συmicromicroετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θερα-πευτικών κοινοτήτων στις 10-14 Μαΐου 2005 microε έργαζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών παραδοσιακώνοργάνων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2006 Συmicromicroετοχή microελών της Εναλλακτικής Κοινότηταςσε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάmicroεσα σε βουλευτές καιοδηγούς ΚΤΕΛ που διοργανώθηκε από το ∆ήmicroο ΝέαςΜάκρης στις 146

2006 Συmicromicroετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγ-microατοποίησε ο ∆ήmicroος Μαρκοπούλου στις 17-309 microεέκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών οργά-νων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2003-2005-2006 Συmicromicroετοχή στα Φεστιβάλ ΠολιτικώνΝεολαιών

Άλλες δραστηριότητες

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759e-mail infokethea-paremvasigrwebsite wwwkethea-paremvasigr

Συmicroβουλευτικό Κέντρο Βαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300751 (απευθείας γραmicromicroή για τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα ) Fax 210 3300759Ώρες λειτουργίαςΚαθηmicroερινά 0900 - 1700 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση∆ιασταύρωση Ραφήνας190 09 ΡΑΦΗΝΑΤηλ 22940 77180 22940 77800Fax 22940 77801

Κέντρο Κοινωνικής ΕπανένταξηςΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και ΣυmicroβουλευτικήςΘεmicroιστοκλέους 67106 83 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3304933 210 3304935Fax 210 3845029

Αριθmicroός Λογαριασmicroού ∆ωρεώνΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 116296028-11

Στοιχεία Eπικοινωνίας

41

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων)Σορβόλου 24 116 36 ΑθήναΤηλ 210 9241993-6Fax 210 9241986e-mail adminketheagrwebsite wwwketheagr

Ένα πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών

για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Page 8: "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

H πρώτη προσέγγιση του εξαρτηmicroένου ατόmicroου microε τοθεραπευτικό πρόγραmicromicroα γίνεται στο ΣυmicroβουλευτικόΚέντρο Η προσέλευση των ατόmicroων είναι εθελοντική Οκάθε ενδιαφερόmicroενος microπορεί να επικοινωνήσει τηλεφω-νικά microε το προσωπικό του Κέντρου και να οριστεί ατο-microικό ραντεβού σε σύντοmicroο χρονικό διάστηmicroα Μετά τηνπρώτη συνάντηση το άτοmicroο εντάσσεται στις οmicroάδεςτου Κέντρου

Κατά τη διάρκεια παραmicroονής των εξαρτηmicroένων ατόmicroωνστo Συmicroβουλευτικό Κέvτρo παρέχεται ασφαλές περι-βάλλον όπου δεν επιτρέπεται η χρήση ουσιών Οι συmicro-microετέχοντες ενηmicroερώνονται για τη λειτουργία του προ-γράmicromicroατος και ενισχύεται το αίτηmicroά τους για θεραπείαΑναδεικνύονται οι επιπτώσεις που επιφέρει η χρήσηστη ζωή τους και παρέχεται συναισθηmicroατική στήριξηπρoκειmicroέvoυ vα ελαττώσoυv ή να διακόψουν τη χρήσηoυσιώv και vα microάθoυv άλλους τρόπους αντιmicroετώπισηςτων πρoβληmicroάτωv τoυς Εκτός από τις θεραπευτικέςδιαδικασίες οι συmicromicroετέχοντες microπορούν να περάσουνδηmicroιουργικά το χρόvo τoυς microε δραστηριότητες πουπραγmicroατοποιούνται microέσα και έξω από το Κέντρο

Παράλληλα όλοι οι προσερχόmicroενοι παραπέmicroπονται γιαιατρικές εξετάσεις ώστε να διαγνωστούν και να αντιmicroε-τωπιστούν προβλήmicroατα υγείας που ενδεχοmicroένως αντι-microετωπίζουν

Από το Συmicroβουλευτικό Κέντρο τα άτοmicroα παραπέmicroπο-νται στην επόmicroενη φάση που είναι η Εναλλακτική Κοι-νότητα

Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroινά-ρια σε γονείς και συγγενείς microε στόχο την ενηmicroέρωση γιατη λειτουργία του πλαισίου και τη συmicroβουλευτική ώστενα ενταχθούν στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής

Χαρακτηριστικά των ατόmicroων που προσέγγισαν τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συλλέχθηκαν microε τοερωτηmicroατολόγιο του laquo∆είκτη Εκτίmicroησης Προβληmicroά-των και Αναγκών Θεραπείαςraquo το οποίο είναι βασι-σmicroένο στο ερωτηmicroατολόγιο laquo∆είκτης Αίτησης Θερα-πευτικής Βοήθειαςraquo (Treatment Demand Indicator)που έχει σχεδιαστεί από την οmicroάδα Pombidou τουΣυmicroβουλίου της Ευρώπης και προτείνεται από τοΕυρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και τις

8

Συmicroβουλευτικό Kέντρο

Οι στόχοι του Συmicroβουλευ-τικού Κέντρου είναι

bull Η αξιολόγηση της κατάστα-σης του ατόmicroου για το θερα-πευτικό του σχεδιασmicroό στοπρόγραmicromicroα ή την παραποmicroπήτου εάν υπάρχει ανάγκη γιαάλλου τύπου υπηρεσία

bull Η ενηmicroέρωση για τον τρόπολειτουργίας του προγράmicromicroατος

bull Η κινητοποίηση και η προε-τοιmicroασία του ατόmicroου για ένταξήτου στην Κοινότητα

bull Η microείωση της χρήσης

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroά-των σωmicroατικής υγείας

02

Εξαρτήσεις (EMCDDA)

Το ερωτηmicroατολόγιο είναι δοmicroηmicroένο και συmicroπληρώνεταιαπό το προσωπικό κατά τη διάρκεια ατοmicroικής συνέ-ντευξης microε τα άτοmicroα που προσέρχονται στο Συmicroβου-λευτικό Κέντρο Η συmicroπλήρωσή του είναι προαιρετικήκαι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απόρρητα καιεmicroπιστευτικά

Tα παρακάτω στοιχεία αφορούν 332 άτοmicroα (αποmicroονώ-θηκαν οι διπλές εγγραφές) που ήρθαν σε επαφή microε τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006 Παρατίθενταισυνοπτικά τα στοιχεία επαφής τα κοινωνικό-δηmicroογρα-φικά χαρακτηριστικά και η χρήση ουσιών Η εξέτασηαυτών των χαρακτηριστικών έχει στόχο να εντοπίσει ταβασικά χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσmicroού να microελε-τήσει τις ανάγκες του να εντοπίσει τα προβλήmicroατα πουσυνδέονται microε τη χρήση και να συmicroβάλλει στη βελτίωσητων παρεχοmicroένων υπηρεσιών

Στοιχεία επαφής microε το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

9

Τύπος επαφής Πρώτη φορά επαφή microε το πρόγραmicromicroα 227 (688)

Προηγούmicroενη θεραπεία σε κάποιο κέντρο 212 (642)

Πηγή παραποmicroπής

bull Προσωπική απόφαση 125 (381)

bull Οικογένεια 66 (201)

bull Φιλικό περιβάλλον 50 (152)

bull Άλλο θεραπευτικό κέντρο 50 (152)

bull Νοσοκοmicroείο γενικός γιατρόςκοινωνική υπηρεσία 13 (4)

bull Άλλο (ΜΜΕ γραmicromicroή SOS κά) 24 (73)

Ν=332

Κοινωνικό-δηmicroογραφικά στοιχεία

10

Ν=332

Φύλο

bull Άνδρες 287 (864)

bull Γυναίκες 45 (136)

ΜΟ ηλικίας 276 (plusmn48)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

bull ∆ηmicroοτικό ή λίγες τάξεις γυmicroνασίου 63 (192)

bull Απόφοιτοι γυmicroνασίου ή λίγες τάξεις λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι ΙΕΚ 18 (55)

bull Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 12 (36)

bull Απόφοιτοι τεχνικής σχολής επιπέδου δευτεροβάθmicroιας εκπαίδευσης 7 (21)

ΜΟ ηλικίας διακοπής σχολείου 158 (plusmn189)

Εργασιακή κατάσταση

bull Άνεργοςη 288 (868)

bull Σταθερή απασχόληση 28 (84)

bull Περιστασιακή εργασία 11 (33)

bull Άλλο (σπουδαστήςφοιτητήςοικονοmicroικά microη ενεργός) 5 (15)

Οικογενειακή κατάσταση

bull Άγαmicroοςη 303 (913)

bull Έγγαmicroοςη 17 (51)

bull ∆ιαζευγmicroένοςη 12 (36)

Παρούσα συνθήκη διαβίωσης

bull Με γονική οικογένεια 245 (74)

bull Μόνοςη 29 (88)

bull Με σύζυγοσύντροφο 20 (6)

bull Με φίλους 4 (12)

bull Άλλο (microε συγγενείς άστεγοι κά) 33 (10)

Γονείς χωρισmicroένοι 71 (272)

Σηmicroείωση Το άθροισmicroα τωναπόλυτων συχνοτήτων σε ορι-σmicroένες από τις αναφερόmicroενεςmicroεταβλητές δεν ταυτίζεται microετο σύνολο των ατόmicroων πουπροσήλθαν (Ν=332) καθώςορισmicroένες ερωτήσεις στο ερω-τηmicroατολόγιο δεν απαντήθηκαν

11

Χρήση ουσιών

Ν=332

Κύρια ουσία κατάχρησης Ηρωίνη 320 (967)

Τρόπος χρήσης κύριας ουσίας

bull Ενδοφλέβια χρήση 128 (387)

bull Μη ενδοφλέβια 203 (613)

Συχνότητα χρήσης τον τελευταίο microήνα

bull Καθηmicroερινά 193 (585)

bull 2-6 φορέςεβδοmicroάδα 70 (212)

bull 0-1 φοράεβδοmicroάδα 29 (88)

bull Καθόλου χρήση 38 (115)

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 188 (plusmn35)

Μέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας (έτη) 7 (plusmn39)

Ουσία έναρξης χρήσης

bull Κάνναβη 256 (795)

bull Κατασταλτικά 22 (68)

bull Οπιούχα 18 (56)

bull Εισπνεόmicroενα 16 (5)

bull ∆ιεγερτικά 7 (22)

bull Παραισθησιογόνα 3 (09)

Μέση ηλικία έναρξης χρήσης 153 (plusmn22)

Μέση ηλικία πρώτης ενέσιmicroης χρήσης 21 (plusmn408)

Κοινή χρήση σύριγγας σε όλη τη ζωή (έστω και microια φορά)

bull Ναι 128 (393)

bull Όχι 139 (426)

bull Μη ενέσιmicroη χρήση 59 (181)

Μόλυνση από ηπατίτιδα C 90 (274)

Στην Κοινότητα παραπέmicroπονται τα εξαρτηmicroένα άτοmicroαmicroετά τη σύντοmicroη προετοιmicroασία τους στο Συmicroβουλευ-τικό Κέντρο Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβασηείναι κοινότητα διαmicroovής και αποτελεί microία από τιςφάσεις θεραπείας του προγράmicromicroατος Η παραmicroονήτου ατόmicroου είναι εθελοντική και διαρκεί το ανώτερο12 microήνες

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτηmicroέναάτοmicroα σύmicroπτωmicroα βαθύτερων προβληmicroάτων η θεραπευ-τική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση τωναιτών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπουζωής και συmicroπεριφοράς των εξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί microοντέλο κοινωνικήςmicroάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια συναισθηmicroατικήστήριξη και βοήθεια ώστε το άτοmicroο να αλλάξει στάσηκαι συmicroπεριφορά να επαναπροσδιορίσει τις αξίες τουκαι να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες

Η ενεργή συmicromicroετοχή των εξαρτηmicroένων στη διαδικασίατης απεξάρτησης είναι σηmicroαντική προϋπόθεση Για ναεπιτευχτεί η ενεργής συmicromicroετοχή είναι απαραίτητη ηεθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητααλλά και το δικαίωmicroα των ατόmicroων για διακοπή της θερα-πείας οποιαδήποτε στιγmicroή

Τα θεραπευόmicroενα microέλη microετέχουν τακτικά σε οmicroαδικέςθεραπευτικές διαδικασίες και ατοmicroικές υποστηρικτικέςσυναντήσεις ενώ λαmicroβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οιιδιαιτερότητές τους για την εξατοmicroίκευση της θεραπεί-ας τους

Παράλληλα microε την είσοδό τους στην Κοινότητα εντάσ-σονται σε οmicroάδες δουλειάς Το έργο των οmicroάδων δου-λειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότηταςενώ ταυτόχρονα microέσα από αυτές τα άτοmicroα microαθαίνουννα οργανώνονται να συνδιαλέγονται να αναλαmicroβάνουνσταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες να αποκτούν γνώ-σεις και δεξιότητες

Σηmicroαντικό microέρος του ηmicroερήσιου προγράmicromicroατος κατα-λαmicroβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες Τα θεραπευό-microενα microέλη microετέχουν συστηmicroατικά σε επιmicroορφωτικάσεmicroινάρια τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επαγγελmicroα-τίες επιmicroορφωτές

Επίσης ενισχύονται microέσω συmicroβουλευτικής να επανα-συνδεθούν microε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε ναολοκληρώσουν το σχολείο ή να πάρουν κάποια εκπαί-δευση σε αντικείmicroενο που τους ενδιαφέρει

Οι στόχοι στην ΕναλλακτικήΚοινότητα είναι

bull Η σωmicroατική και ψυχική απεξάρτηση

bull Η προσωπική ανάπτυξη microεόρια η προσωπική ευθύνη καιη συναισθηmicroατική ωριmicroότητα

bull Η αναζήτηση των αιτιών τηςχρήσης η αλλαγή της συmicroπεριφοράς και η υιοθέτησηνέου τρόπου ζωής microε αξιακόπεριεχόmicroενο

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroάτων υγείας

bull Η διευθέτηση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων

bull Ο επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες

12

Eναλλακτική KοινότηταΠαρέmicroβαση

03

Στην Κοινότητα λειτουργεί επαγγελmicroατικό εργαστήρικατασκευής παραδοσιακών microουσικών οργάνων Εκείόσα θεραπευόmicroενα microέλη ενδιαφέρονται εκπαιδεύονταιστην επαγγελmicroατική παραγωγή οργάνων όπως ο νταϊρές(bendir) το νταούλι το περιστρεφόmicroενο χειροτύmicroπανοο βροχοποιός (rainstick) κά

Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας υπάρχει γήπεδοποδοσφαίρου 5x5 για την άθληση των microελών ενώ σεαυτό πραγmicroατοποιούνται τουρνουά ποδοσφαίρου ήφιλικοί αγώνες ανάmicroεσα σε microέλη της Κοινότητας καιάλλες οmicroάδες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κοινότητας είναι ότιπαράλληλα microε το θεραπευτικό της έργο προσπαθεί νακινήσει στα θεραπευόmicroενα microέλη το ενδιαφέρον για προ-βλήmicroατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και νατα ενθαρρύνει ώστε να δραστηριοποιηθούν microέσα απότην οργάνωση οικολογικών κοινωνικών και πολιτιστικώνπαρεmicroβάσεων Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενερ-γοποίηση των ατόmicroων για ουσιαστική συmicromicroετοχή στακοινά η αλληλεπίδραση των microελών του προγράmicromicroατοςmicroε το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη συνεργατι-κών σχέσεων microε πολίτες δήmicroους συλλόγους και φορείς

Για να αποδοθεί ο έντονος κοινωνικός προσανατολι-σmicroός της Παρέmicroβασης και η διαφορετική πρόταση ζωήςπου αυτή αντιπροσωπεύει στη θεραπευτική Κοινότητατου προγράmicromicroατος έχει δοθεί η ονοmicroασία ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

Από την έναρξη λειτουργίας της Κοινότητας microέχρισήmicroερα έχουν πραγmicroατοποιηθεί πάνω από 60 παρεmicroβά-σεις (δενδροφυτεύσεις καθαρισmicroοί παραλιών απελευ-θερώσεις άγριων ζώων και πουλιών συναυλίες παρεmicro-βάσεις σε σταθmicroούς προσφύγων και σε υποβαθmicroισmicroέ-νες περιοχές της Αθήνας κά)

13

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην ΕναλλακτικήΚοινότητα τα άτοmicroα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνι-κής Επανένταξης Πρόκειται για την τελευταία φάση τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος η οποία διαρκεί περίπου12 microήνες και στοχεύει στην οmicroαλή κοινωνική ένταξη τωνατόmicroων

Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσmicroατα τηςθεραπείας Τα άτοmicroα υποστηρίζονται microέσα από τησυστηmicroατική συmicromicroετοχή τους σε θεραπευτικές οmicroάδεςκαι ατοmicroικές συναντήσεις σε εξωτερική βάση

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώναόπου διαmicroένουν τα θεραπευόmicroενα microέλη κατά την πρώτηπερίοδο ένταξής τους στην κοινωνία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελmicroατική κατάρτισηκαι στην επαγγελmicroατική αποκατάσταση των microελών Τοδίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί microε οργανι-σmicroούς εκπαίδευσης παρέχει υποτροφίες ώστε τα microέληνα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουντυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξα-σφάλιση εργασίας

Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γρα-φείο εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικής υποστήρι-ξης ως προς τον επαγγελmicroατικό προσανατολισmicroό τωνmicroελών και τον τρόπο εύρεσης εργασίας Αυτό επιτυγχά-νεται microέσα από ατοmicroικές συναντήσεις που έχουν στόχοτην αξιοποίηση της επαγγελmicroατικής και εκπαιδευτικήςτους εmicroπειρίας Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγρα-φή βιογραφικού και στις τεχνικές συνέντευξης Πηγέςαγγελιών για περισσότερες επαγγελmicroατικές επιλογέςείναι το διαδίκτυο ο ΟΑΕ∆ και το δίκτυο εργοδοτώνκαι επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραmicro-microα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανέ-νταξης τα άτοmicroα περνούν στη φάση του follow up(ολοκληρωσάντων) η οποία διαρκεί περίπου έναχρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησήτους και την πρόληψη της υποτροπής Σε αυτό το διά-στηmicroα τα άτοmicroα microετέχουν σε οmicroαδικές συναντήσειςανά τρίmicroηνο και στη συνέχεια αν πληρούν τα κριτήριααποφοιτούν

14

Οι στόχοι στο Κέντρο Κοι-νωνικής Επανένταξης είναι

bull Η στήριξη του ατόmicroου για vααναλάβει πλήρως την ευθύνητου εαυτού του

bull Η υποστήριξη του ατόmicroου γιατην ένταξή του στην αγοράεργασίας

bull Η ενίσχυση του ατόmicroου αναφορικά microε τον επαγγελmicroατικότου προσανατολισmicroό και τηνεπαγγελmicroατική του κατάρτιση

bull Η ενεργοποίηση των κοινωνι-κών δικτύων για την υποστήριξητου ατόmicroου κοινωνικά καιεπαγγελmicroατικά

bull Ο επαναπροσδιορισmicroός τωνσχέσεων φιλικών ερωτικώνοικογενειακών microέσα από τηδιαφορετική στάση ζωής πουακολουθεί σήmicroερα

bull Η αντιmicroετώπιση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων και προβληmicroάτων υγείας

bull Η πρόληψη της υποτροπής

Kέντρο KοινωνικήςEπανένταξης

04

Στο πλαίσιο του προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗπαράλληλα microε τις θεραπευτικές διαδικασίες που απευ-θύνονται στα εξαρτηmicroένα άτοmicroα λειτoυργεί και ΚέντροΟικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής τοοποίο απευθύνεται στους γονείς και συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευ-τικής υποστηρίζει τα microέλη της οικογένειας ώστε να είναισε θέση να βοηθήσουν το εξαρτηmicroένο άτοmicroο στηνπροσπάθεια που καταβάλλει για απεξάρτηση και κοινω-νική επανένταξη

Στο πλαίσιο του Kέντρου παρέχονται υπηρεσίες συστη-microατικής συmicroβουλευτικής και υποστήριξης σε γονείςαδέλφια συντρόφους και λοιπούς συγγενείς είτε τοεξαρτηmicroένο άτοmicroο βρίσκεται στο πρόγραmicromicroα για θερα-πεία είτε όχι

Εκτός από το θεραπευτικό προσωπικό υπάρχουν καιγονείς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησητου Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και στησυνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν συmicroβου-λευτική στους προσερχόmicroενους γονείς Η εργασίατους είναι εθελοντική και εποπτεύεται από το θερα-πευτικό προσωπικό Ο στόχος είναι να λειτουργήσουνως πρότυπα που έχουν βιώσει το πρόβληmicroα και microέσααπό την προσωπική τους εmicroπειρία να στηρίξουν τουςυπόλοιπους γονείς και να τους βοηθήσουν να βρουνδιέξοδο στο πρόβληmicroά τους

15

Kέντρο OικογενειακήςYποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

05

Οι στόχοι στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής είναι

bull Η ενηmicroέρωση της οικογένειαςσχετικά microε τη χρήση ουσιών καιτις συνέπειές της καθώς και γιατον τρόπο θεραπευτικής παρέmicro-βασης

bull Η συναισθηmicroατική στήριξη καιενίσχυση των ατόmicroων που έχουνάmicroεση σχέση microε τοντηνχρήστηστρια

bull Η κατανόηση του καθοριστικούρόλου που διαδραmicroατίζει ηοικογένεια στην θετική έκβασητης θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής

bull Η ενίσχυση της αλλαγής στάσης απέναντι στονστην χρήστηστρια αλλά και σε προβλήmicroατα που αφορούν συνολικά την οικογένεια

bull Η εξοmicroάλυνση των δυσλειτουρ-γιών στο οικογενειακό περιβάλλον

bull Η ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτωνπροκειmicroένου να βρεθούν νέοιτρόποι αντιmicroετώπισης κρίσιmicroωνκαταστάσεων της ζωής

Τo πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παρακολουθείκαι καταγράφει την κίνηση των microονάδων του microε βάση τοσύστηmicroα που εφαρmicroόζεται στο ΚΕΘΕΑ Η συνεχήςπαρακολούθηση των στοιχείων η αξιολόγηση και ηαξιοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα της βελτίωσηςτων παρεχόmicroενων υπηρεσιών του προγράmicromicroατος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθmicroό των ατό-microων που δέχτηκαν υπηρεσίες στις microονάδες του προ-γράmicromicroατος ανά έτος

Υπηρεσίες Συmicroβουλευτικής 508 390 372 333 351 379

Υπηρεσίες Θεραπείας 115 120 106 147 160 178

Υπηρεσίες Επανένταξης 67 69 60 78 71 70

Υπηρεσίες Οικογενειακής Συmicroβουλευτικής 522 527 472 439 361 318

2001 2002 2003 2004 2005 2006

16

Άτοmicroα που δέχτηκανυπηρεσίες τα έτη 2001-2006

06

Η εκπαίδευση είναι microέρος της θεραπευτικής διαδικα-σίας γιατί βοηθά στη microόρφωση του ατόmicroου στην ανά-πτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια γιατην κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελmicroατικήτου αποκατάσταση

Η έναρξη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι συνυ-φασmicroένη για αρκετά από τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα microε τηνπρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικήςεκπαίδευσης ή microε τη διακοπή του λυκείου ή microε την microηολοκλήρωση κάποιου τύπου επαγγελmicroατικής εκπαίδευσηςτην οποία είχαν κατά το παρελθόν ξεκινήσει Οι συνέπει-ες από την πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης είναι ιδιαί-τερα εmicroφανείς στη φάση κατά την οποία τα άτοmicroα επιχειρούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο Ηmicroεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και ηέλλειψη επαρκών και πιστοποιηmicroένων γνώσεων είναιπαράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχό-λησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτι-κή πορεία Γιrsquo αυτό οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαί-δευσης οι οποίες microέσω της επανασύνδεσης microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία συντελούν στην επαγγελmicroατικήκατάρτιση και στην απόκτηση διπλωmicroάτων οφείλουν ναείναι αναπόσπαστο microέρος της θεραπευτικής διαδικασίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόmicroενο microέλος σε όλητη διάρκεια της παραmicroονής του στο θεραπευτικό πλαί-σιο το εκπαιδευτικό πρόγραmicromicroα διαmicroορφώνεται ανάλο-γα microε τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται τοκάθε microέλος

Οργανώνονται εκπαιδευτικά σεmicroινάρια σε διαφορετικάαντικείmicroενα τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επιmicroορ-φωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων Κάθε θεραπευόmicroενοmicroέλος επιλέγει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πουτον ενδιαφέρουν Επίσης πραγmicroατοποιούνται οmicroιλίεςαπό ειδικούς επιστήmicroονες για θέmicroατα που αφορούν τηνυγεία και τα νοmicroικά προβλήmicroατα που αντιmicroετωπίζουναρκετά microέλη

bull Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroι-νάρια εικαστικών αθλητικές δραστηριότητες και σεmicroινά-ρια ιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδό-microενα νοσήmicroατα και λοιmicroώδη νοσήmicroατα)

bull Στην Εναλλακτική Κοινότητα πραγmicroατοποιούνται επι-

17

Eκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών

07

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητεςέχουν στόχο την επιmicroόρφωσητων ατόmicroων τη γενική καλλιέργεια τον εmicroπλουτισmicroότων γνώσεων την ανάπτυξηπροσωπικών ενδιαφερόντωντην προσωπική ανάπτυξη τηνενίσχυση της πρωτοβουλίαςτην επανασύνδεση microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία τηναπόκτηση των απαραίτητωνδεξιοτήτων microε απώτερο στόχοτην οmicroαλή κοινωνική επανένταξη

microορφωτικά σεmicroινάρια λογοτεχνίας ηλεκτρονικών υπο-λογιστών φωτογραφίας εικαστικών αγγλικών και microαθή-microατα δηmicroοτικών χορών

Επίσης υλοποιούνται προγράmicromicroατα αθλητισmicroού microε ιδιαί-τερη έmicroφαση στο ποδόσφαιρο (5x5)

Ανά τακτά διαστήmicroατα οργανώνονται και σεmicroινάριαιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδόmicroενανοσήmicroατα λοιmicroώδη νοσήmicroατα στοmicroατική υγιεινή)

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι κατα-σκευής κρουστών και έγχορδων microουσικών οργάνων

bull Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicro-βουλευτικής για τους γονείς και τους συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων πραγmicroατοποιούνται σεmicroινάριαοικοτεχνίας ψηφιδωτού και microαθήmicroατα παραδοσιακώνχορών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκτός της εκπαί-δευσης που παρέχει στα microέλη του προγράmicromicroατοςσυνεργάζεται microε εκπαιδευτικούς οργανισmicroούς ιδιωτι-κούς και δηmicroόσιους που προσφέρουν σε θεραπευόmicroε-να microέλη κάθε χρόνο -δωρεάν ή microε έκπτωση- ορισmicroένεςθέσεις φοίτησης σε αντικείmicroενα εκπαίδευσης της επιλο-γής τους ώστε να αποκτήσουν επαγγελmicroατική κατάρτι-ση να συmicroπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιή-σουν δηmicroιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόmicroενα microέληνα λάβουν microέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτόςτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος microέσω της χορήγησηςυποτροφιών αποτελεί έναν σηmicroαντικό παράγοντα γιατην οmicroαλή ενσωmicroάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλάκαι για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες δύναται νασυmicroβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωήςτους

Εκτός από τη βελτίωση των τυπικών προσόντων ηεκπαίδευση και η επαγγελmicroατική κατάρτιση συmicroβάλλουναποφασιστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης τουατόmicroου ώστε να διεκδικήσει αποτελεσmicroατικά καλύτερηθέση εργασίας είτε αυτή σχετίζεται microε το αντικείmicroενοτης υποτροφίας είτε όχι

18

Επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός

Οι υποτροφίες δίνονται microέσα από οργανωmicroένο πλαίσιοεπαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού που παρέχεται σε όσαmicroέλη βρίσκονται στην Eναλλακτική Kοινότητα και στην Kοι-νωνική EπανένταξηMέσω του επαγγελmicroατικού προσανατο-λισmicroού διαπιστώνονται οι δεξιότητες των ατόmicroων ώστε νατους δωθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική κατεύθυνση

Επίσης δίνεται βάρος στη συmicroβουλευτική και στην ενί-σχυση των microελών να συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευ-ση ή να ολοκληρώσουν βαθmicroίδες εκπαίδευσης πουείχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τον αριθmicroό των ατόmicroων πουπήραν υποτροφία καθώς και τον αριθmicroό των ατόmicroων πουσυνέχισαν τη σχολική τους εκπαίδευση το 2006

Σχολική εκπαίδευση 2006 Άτοmicroα

Υποτροφίες 2006 Άτοmicroα Αντικείmicroενα

19

Μακροχρόνιες 16 bull ψυχολογίαυποτροφίες σε bull δηmicroοσιογραφίαδηmicroόσια και ιδιωτικά bull τεχνικός φαρmicroάκωνΙΕΚ και Εργαστήρια bull logisticsΕλευθέρων σπουδών bull 3D animation

(διάρκειας 1-2 έτη) bull marketing

bull εφαρmicroοσmicroένη ζωγραφική

bull οικονοmicroίας και διοίκησης

bull αγγλικά

bull αργυροχρυσοχοΐα

bull φωτογραφία

Βραχυχρόνιες 6 bull ΗΥυποτροφίες bull καταδύσεις(διάρκειας microικρότερης του έτους)

Απολυτήριο γυmicroνασίου 3

Απολυτήριο λυκείου 3

Προαγωγικές εξετάσεις Αrsquo κύκλου ΤΕΕ 1

Ευρωπαϊκά Προγράmicromicroατα Κατάρτισης

Το Εξειδικευmicroένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελmicroατι-κής Ένταξης ΚΕΘΕΑ - Παράρτηmicroα Βαλτετσίου 37 (θερα-πευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) στο πλαί-σιο του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΥΠΕΡ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (άτοmicroαmicroε αναπηρίες - πρώην χρήστες ουσιών) του Επιχειρησια-κού Προγράmicromicroατος laquoΑπασχόληση και ΕπαγγελmicroατικήΚατάρτισηraquo υλοποίησε από τις 4 ∆εκεmicroβρίου 2006 καιως το τέλος Φεβρουαρίου 2007 επιδοτούmicroενο πρό-γραmicromicroα επαγγελmicroατικής κατάρτισης ανέργων microε τίτλοlaquoΕκπαίδευση στη διαχείριση αστικών αποβλήτωνraquo συνο-λικής διάρκειας 300 ωρών

Στο πρόγραmicromicroα κατάρτισης συmicromicroετείχαν 15 ωφελού-microενοι απόφοιτοι γυmicroνασίου και λυκείου microέλη τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜέσω της παρακολούθησης θεωρητικών microαθηmicroάτωναπό εξειδικευmicroένους στο αντικείmicroενο εκπαιδευτέςαλλά και πρακτικής άσκησής τους σε εγκαταστάσειςεπεξεργασίας και διάθεσης απορριmicromicroάτων εκπαιδεύ-τηκαν στις microεθόδους διαχείρισης αστικών στερεώναποβλήτων

Παράλληλα microε την παρεχόmicroενη κατάρτιση οι ωφελού-microενοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν υπηρεσίες επαγ-γελmicroατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισmicroού microέσααπό τη συmicromicroετοχή τους σε συνεδρίες παροχής Συνο-δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Το εν λόγω τmicroήmicroααναπτύχθηκε βάσει ενός ολοκληρωmicroένου προγράmicromicroα-τος επαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού ειδικά σχεδια-σmicroένου ώστε να ανταποκρίνεται στα επιmicroέρους χαρα-κτηριστικά και να καλύπτει τις ανάγκες της οmicroάδας στό-χου

Μετά τη λήξη του προγράmicromicroατος οι ωφελούmicroενοι παρα-κολουθούνται ως προς τη βελτίωση των επαγγελmicroατικώντους ικανοτήτων την προσαρmicroογή τους στην αγοράεργασίας αλλά και τη γενικότερη κοινωνική τους ένταξηγια να διαπιστωθεί η επίτευξη τόσο των στόχων όσο καιτων προβλεπόmicroενων αποτελεσmicroάτων από την υλοποίη-ση του προγράmicromicroατος

Για την παρακολούθηση του προγράmicromicroατος εν γένειαλλά και την ανατροφοδότηση όλων των εmicroπλεκόmicroε-νων φορέων αναπτύχθηκε ένα γενικότερο σύστηmicroααξιολόγησης τα αποτελέσmicroατα του οποίου έδωσανστοιχεία χρήσιmicroα προς περαιτέρω διερεύνηση(∆ελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ 1432007)

20

Το Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης είναι υπεύθυνο γιατη συστηmicroατική συλλογή την καταγραφή και την επε-ξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικούπρογράmicromicroατος σύmicroφωνα microε το σύστηmicroα που εφαρmicroό-ζεται στο ΚΕΘΕΑ

Βασικές δράσεις του Τmicroήmicroατος είναι

bull Η συστηmicroατική παρακολούθηση των κλινικών πληροφο-ριών σχετικά microε την κίνηση των Mονάδων του προγράmicro-microατος και η έκδοση microηνιαίων και ετήσιων απολογισmicroών

bull Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδοmicroένων πουαφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόmicroων που απευθύ-νονται στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

bull Η εφαρmicroογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιοτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος

bull Η συmicromicroετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διε-ξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ

Το Τmicroήmicroα Έρευνας συνεργάζεται microε τον Τοmicroέα Έρευναςτου ΚΕΘΕΑ όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θερα-πευτικού προγράmicromicroατος

Οι ερευνητικές δράσεις του Τmicroήmicroατος διέπονται από τιςαρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται microεγνώmicroονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδοmicroένωνπροσωπικού χαρακτήρα Οι δραστηριότητές του είναιυποστηρικτικές και συmicroπληρωmicroατικές ως προς το βασι-κό έργο του θεραπευτικού προγράmicromicroατος και έχουνστόχο τη βελτίωση των παρεχόmicroενων υπηρεσιών

Το Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών είναι αρmicroόδιο γιατον έλεγχο και την ορθή τήρηση των εσωτερικών κανο-νισmicroών και εγκυκλίων του ΚΕΘΕΑ σε θέmicroατα οικονοmicroι-κών και διοίκησης

Bασικές εργασίες του τmicroήmicroατος είναι η σύνταξη τουετήσιου οικονοmicroικού προϋπολογισmicroού των λειτουργικώνκαι πάγιων δαπανών του θεραπευτικού προγράmicromicroατος ηορθολογική αξιοποίηση των οικονοmicroικών πόρων και ησύνταξη οικονοmicroικών απολογισmicroών

21

Tmicroήmicroα Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

08

Tmicroήmicroα ∆ιοίκησης καιOικονοmicroικών

09

Το προσωπικό του θεραπευτικού προγράmicromicroατος αποτε-λεί microια διεπιστηmicroονική οmicroάδα διαφόρων ειδικοτήτωναπό επαγγελmicroατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επι-στηmicroών καθώς και απόφοιτους αναγνωρισmicroένων θερα-πευτικών προγραmicromicroάτων που έχουν λάβει κατάλληληεκπαίδευση

Στο προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα συνεχούςεκπαίδευσης εντός και εκτός του οργανισmicroού ώστε ναεξασφαλίζεται η ανατροφοδότησή του και η ποιότητατων υπηρεσιών που παρέχονται

Στο σύνολο των υπηρεσιών του προγράmicromicroατος απα-σχολούνται 27 άτοmicroα Η πλειοψηφία του προσωπικούαπασχολείται στις Mονάδες του προγράmicromicroατος ωςθεραπευτικό προσωπικό ενώ στα Tmicroήmicroατα απασχολείταιπροσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επίσης στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα απασχολούνταικαι επιmicroορφωτές microερικής απασχόλησης αορίστου χρό-νου οι οποίοι εκπαιδεύουν τα θεραπευόmicroενα microέλη σεδιάφορα αντικείmicroενα αντίστοιχα microε τα σεmicroινάρια πουπραγmicroατοποιούνται στις επιmicroέρους Mονάδες

Tmicroήmicroατα Eκπαίδευσης Έρευνας Oικονοmicroικών 30

Γραmicromicroατειακή υποστήριξη 4

Mονάδες θεραπείας 66

Γράφηmicroα Κατανοmicroή προσωπικού προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ το 2006

22

Tο Προσωπικό του προγράmicromicroατος

10

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει αναπτύξειένα δίκτυο συνεργατών από οργανισmicroούς φορείς ιδρύ-microατα και ιδιώτες που υποστηρίζουν το έργο του σε διά-φορους τοmicroείς

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα εκπαίδευσης τα έτη 2001-2006

bull Γενική Γραmicromicroατεία Αθλητισmicroού

bull Γενική Γραmicromicroατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull Γραφεία ∆ευτεροβάθmicroιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα αντίστοιχα Λύκεια που υπάγονται σε αυτά

bull ∆ιεύθυνση Ολυmicroπιακών Αγώνων 2004

bull Εθνικό Κέντρο Επαγγελmicroατικού Προσανατολισmicroού (ΕΚΕΠ)

bull Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull ΝΕΤ

bull Νοmicroαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιmicroόρφωσης (ΝΕΛΕ)

bull Οργανισmicroός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναmicroικού (ΟΑΕ∆)

bull Οργανισmicroός Εκπαίδευσης και Επαγγελmicroατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

bull Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τοmicroέας ΣΕΠ)

bull ΣΕΛΕΤΕ

bull ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕ∆

bull Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευmicroάτων

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα υγείας τα έτη 2001-2006

bull Γενικό Κρατικό Νοσοκοmicroείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

bull Γενικό Νοσοκοmicroείο Νοσηmicroάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ

bull Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τmicroήmicroα Αγωγής Υγείας)

bull Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Νοσοκοmicroείου ∆ΑΦΝΙ

bull Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηmicroάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

bull Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

23

∆ίκτυο Συνεργατών

11

bull Νοσοκοmicroείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

bull Νοσοκοmicroείο Αφροδίσιων και ∆ερmicroατικών Νόσων ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΚΑΤ

bull Νοσοκοmicroείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

bull Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

bull Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοmicroείο Αττικής ΠΝΑ

bull Ψυχίατρος κ Κ Γκοτζαmicroάνης

∆ίκτυο συνεργατών για εκδηλώσεις και παρεmicroβάσεις τα έτη 2001-2006

bull ∆ήmicroος Αθηναίων

bull ∆ήmicroος Αρτέmicroιδος

bull ∆ήmicroος Μαρκοπούλου

bull ∆ήmicroος Νέας Μάκρης

bull ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής

bull Εθνική οmicroάδα ποδοσφαίρου 5x5

bull Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

bull Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

Στους παραπάνω οργανισmicroούςιδρύmicroατα φορείς δήmicroους καιιδιώτες εκφράζουmicroε τις θερmicroέςmicroας ευχαριστίες

24

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θέλει να ευχαρι-στήσει θερmicroά όλους τους ιδιώτες τις επιχειρήσεις τουςοργανισmicroούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο τουmicroε χορηγίες και δωρεές χρηmicroατικές ή εmicroπράγmicroατες

bull ANDREW BETSIS

bull BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΝΦΙΛΑΚΗΣ

bull BP HELLAS ΑΕ

bull CORNEL SYSTEM ΕΠΕ

bull COSMOS LAC - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΡΕΥΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

bull EADS DEFENSE amp SECURITY

bull ELMEC SPORT ABETE

bull GP BIANCO ΕΠΕ

bull INTERIOR OFFICE AE

bull KOSTAL HELLAS ΑΕΒΕ

bull NEW EDITIONS Κ ΒΑΝΤΕΝΑΑΡ - Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

bull NUTRIA ΑΕ - ΓΙΩΤΣΑΣ ∆ΗΜ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull S amp B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

bull SCHWARZKOPF amp RILKEN AEE

bull ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

bull ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ amp ΣΙΑ ΕΕ

bull ΓΑΛΑΝΗΣ Γ (Φωτογράφος)

bull ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

bull ∆ΑΒΙΛΑΣ ΣΠΟΡ - ΑΛ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

bull ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

bull ∆ΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ

bull ∆ΕΜΕΝΑΓΑ ΜΑΡΙΑ

bull ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - GLOBE ONE

bull ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

bull ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣraquo

bull ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

bull Α ΖΑΧΑΡΙ∆ΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

25

Xορηγοί - ∆ωρητές

12

bull ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ amp ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

bull Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

bull Ί∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

bull ΚΑΓΜΑΚΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ amp ΠAZAΪTH ΝΑΤΑΣΑ

bull ΚΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

bull ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΛΟΣ

bull ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

bull ΝΕΟΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

bull ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

bull ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

bull ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ 1003 FM ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

bull ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

bull ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

bull ΤΥΜΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

bull ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΕ

bull ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ

bull ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONΗSON AE

26

Σχολές που έδωσαν υποτροφίες σε microέλη του προγράmicro-microατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά τα έτη 2001-2006

bull MEDITERRANEAN COLLEGE

bull ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

bull ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ περιοχής Αττικής (Κηφισιάς Αργυρού-πολης Πειραιά Αmicroαρουσίου Γαλατσίου Μεταmicroόρφωσης)

bull ΕΕΣ CHEF DrsquoOUEVRES

bull ΕΕΣ ΑΝΤΕΝNΑ

bull ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

bull ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

bull ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

bull ΙΕΚ CARRIERA

bull ΙΕΚ ΑΚΜΗ

bull ΙΕΚ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

bull ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

bull ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

bull ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

bull ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

bull ΣΧΟΛΗ ART

bull ΣΧΟΛΗ FREEDOM

bull ΣΧΟΛΗ KORELplus

bull ΣΧΟΛΗ ΑΚΤΟ

bull ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΜOKUME

bull ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΛΙΑΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

bull Ω∆ΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

27

Ο Σύλλογος Οικογένειας Παρέmicroβαση συγκροτήθηκε το1991 Στο Σύλλογο συmicromicroετέχουν όσοι γονείς επιθυmicroούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο έργο τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι στόχοι του Συλλόγου Οικογένειας είναι

bull Η στήριξη και η ενίσχυση των θεραπευτικών προ-γραmicromicroάτων του ΚΕΘΕΑ

bull Η ενηmicroέρωση της κοινής γνώmicroης και παντός ενδιαφε-ρόmicroενου γύρω από το πρόβληmicroα των ναρκωτικών καιτους τρόπους αντιmicroετώπισής του

bull Η προβολή του έργου που επιτελεί το θεραπευτικόπρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιmicroετώπιση των κοι-νωνικών αιτιών του προβλήmicroατος της εξάρτησης καιτο αίτηmicroα της λήψης κατάλληλων microέτρων από τηνπολιτεία

Σηmicroαντικό έργο του Συλλόγου Οικογένειας αποτελεί ηδιοργάνωση ενηmicroερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγι-κών δραστηριοτήτων

Το 1992 ο Σύλλογος για πρώτη φορά διοργάνωσεσυναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού microε γνωστούς καλλι-τέχνες Από τότε η συναυλία έχει καθιερωθεί να γίνεταικάθε χρόνο και βρίσκει microεγάλη ανταπόκριση στο κοινό

28

Σύλλογος Oικογένειας

13

Στοιχεία επικοινωνίας

Σολωmicroού 27 106 81 ΑθήναΤηλ 210 3302426 Fax 210 3302147

29

14∆ραστηριότητες

KEΘEA ΠAPEMBAΣHΣτιγmicroιότυπα από παρεmicroβάσεις

εκδηλώσεις και δράσεις του προγράmicromicroατος

KEΘEA ΠAPEMBAΣH κατά την περίοδο

2001-2006

30

Παρ

εmicroβά

σει

ς

2001 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Ντράφι Πεντέλης

2004 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Καρκαντά Πεντέληςmicroε αφορmicroή την ΠαγκόσmicroιαΗmicroέρα Περιβάλλοντος στις 21Μαρτίου

2005 Αναδάσωση στον ευρύ-τερο χώρο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας στη Ραφήνα Στηναναδάσωση συmicromicroετείχε οΥπουργός Υγείας κ ΝικήταςΚακλαmicroάνης

2001 Παρέmicroβαση-διαmicroόρφωσηστο σιδηροδροmicroικό σταθmicroό τουΧιλιοmicroοδίου Κορινθίας και ενη-microέρωση για τις υπηρεσίες τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σεσυνεργασία microε το Κέντρο Πρό-ληψης ∆ιολκός

31

2004 Απελευθέρωση άγριωνπουλιών στο ∆άσος Κουβαράσε συνεργασία microε το ∆ήmicroοΜαρκοπούλου και το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψης ΆγριωνΖώων microε αφορmicroή την Παγκό-σmicroια Ηmicroέρα Περιβάλλοντος

2001 Εκδήλωση προς τιmicroήντων εθελοντών του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΚολέγιοΑθηνώνΤην έναρξη της εκδή-λωσης έκανε ο Πρόεδρος της∆ιακοmicromicroατικής Επιτροπής γιατα Ναρκωτικά κ ΜανώληςΣκουλάκης

2001 Χριστουγεννιάτικο δρώ-microενο στον πεζόδροmicroο τωνκεντρικών υπηρεσιών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σταΕξάρχεια όπου microέλη έκανανκατάβαση (rappel) από τηνταράτσα του κτιρίου

Eκδη

λώσ

εις

32

2003Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινό-τηταςΤην απονοmicroή έκανε ο Πρόε-δρος της Ν∆ κ Κώστας Καρα-microανλήςTo γήπεδο 5χ5 ήτανδωρεά της N∆

2004 ∆ιήmicroερο τουρνουά ποδο-σφαίρου 5x5 Στο τουρνουά τηναπονοmicroή επάθλων έκανε ο Υπουρ-γός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2003Εγκαίνια του νέου ξενώναστο Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-ξης δωρεά της κ Ελισάβετ Παπα-γιαννοπούλουΤην κορδέλα έκοψεο Πρόεδρος της Βουλής κΑπό-στολος Κακλαmicroάνης

2003 Εγκαίνια του κτιρίου τουΚέντρου Οικογενειακής Υπο-στήριξης και Συmicroβουλευτικήςστα Εξάρχεια

33

2003 Θεατρική παράστασηστο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ απόγονείς που συmicromicroετείχαν στοΚέντρο Οικογενειακής Υποστή-ριξης και Συmicroβουλευτικής

2005 Έκθεση ζωγραφικής καιφωτογραφίας στο ΙΜΕ ( Ίδρυ-microα Μείζονος Ελληνισmicroού)Ταεγκαίνια της έκθεσης έγιναναπό τον Υπουργό Υγείας κ ΝΚακλαmicroάνη και τον ΥφυπουργόΥγείας κ Γεώργιο Κωνσταντό-πουλο

2005 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Παρουσιάστηκανδηmicroοτικοί χοροί έργα ζωγραφικήςκαι έκθεση microουσικών παραδοσια-κών οργάνων

2006 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Έκθεση κρουστώνmicroουσικών οργάνων microάσκας κού-κλας ψηφιδωτού και παρουσίασηδηmicroοτικών χορών από την οmicroάδαχορούΤην εκδήλωση χαιρέτησε οΑντιπρόεδρος της ∆ιακοmicromicroατικήςΕπιτροπής κ Μ Σκουλάκης

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

34

Παγ

κόσ

microια

Hmicro

έρα

κατά

τω

ν N

αρκω

τικώ

ν

2006 Συmicromicroετοχή στο ldquo3ο Οδοι-πορικό στην Ελληνική Παράδο-σηrdquo που οργάνωσε ο όmicroιλοςΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς καιΝήσων στις 13 και 145 στοΚατράκειο Θέατρο Νίκαιας microεσυmicromicroετοχή της οmicroάδας παραδοσιακών χορών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2001 Ο Σύλλογος Οικογένειαςδιοργάνωσε συναυλία στο θέατροΛυκαβηττού Η συναυλία πραγmicroα-τοποιήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕταιρείας Συγγραφέων Ερmicroηνευ-τές ήταν οι Νένα Βενετσάνου∆ηmicroήτρης Μπάσης ΚώσταςΘωmicroαΐδηςΤάσος Χριστογιαννό-πουλος και Καλλιόπη Βέττα

2003 Παρέmicroβαση στην Πλα-τεία Οmicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςΕναλλακτικής Κοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας microε έργα των microελώνΠαράλληλη ενηmicroέρωση τουκοινού και διανοmicroή έντυπουυλικού microαζί microε καπέλα τσάντεςκαι microπλούζες microε το σήmicroα τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

35

2002 Πενθήmicroερη εκδήλωση στοΠνευmicroατικό Κέντρο του ∆ήmicroουΑθηναίων Έκθεση ζωγραφικήςκαι παρουσίαση της θεατρικήςπαράστασης laquoΟ Ιππότης microε τησκουριασmicroένη πανοπλίαraquo

2003 Πaρέmicroβαση στην Πλα-τεία Omicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςEναλλακτικής Kοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας Παράλληλη ενηmicroέρωσητου κοινού και διανοmicroή έντυ-που και διαφηmicroιστικού υλικού

2004 Σκυταλοδροmicroία στοκέντρο της Αθήνας microε τη συmicro-microετοχή Ολυmicroπιονικών και εθε-λοντικών οικολογικών κοινωνι-κών και αθλητικών οργανώσε-ων Η σκυταλοδροmicroία microε θέmicroαlaquoΠαρέmicroβαση στη συνήθειάσουraquo ξεκίνησε από την Πλα-τεία Εξαρχείων πέρασε microέσααπό το ιστορικό και εmicroπορικόκέντρο της Αθήνας και κατέλη-ξε πάλι στην Πλατεία Εξαρχεί-ων όπου είχαν στηθεί ενηmicroε-ρωτικά περίπτερα του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και των οργανώ-σεων που συmicromicroετείχαν

36

2005 Αγώνας καλαθοσφαίρισηςστο γήπεδο του ΠανελληνίουΣυmicromicroετείχαν επαγγελmicroατίεςκαλαθοσφαιριστές και προπονη-τές του αγώνα ήταν ο βουλευτήςτης Ν∆ κ Γιάννης Ιωαννίδης καιο προπονητής της Εθνικής οmicroά-δας κ Παναγιώτης ΓιαννάκηςΤαmicroετάλλια απένειmicroε ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ενώ οΥπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroά-νης έκανε το τζάmicroπολ του αγώνα

2006Τουρνουά ποδοσφαίρου5x5 στο γήπεδο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας microε συmicromicroετοχή τοπικώνποδοσφαιρικών οmicroάδων από γειτονικούς δήmicroους και της Εθνι-κής οmicroάδας ποδοσφαίρου 5x5 σεαγώνα επίδειξηςΤα αναmicroνηστικάτου αγώνα έδωσε ο Υπουργός Υγείας κΝΚακλαmicroάνης

2003 Tελετή αποφοίτησης τωνmicroελών του ΚΕΘΕΑ στο χώροτου Ιδρύmicroατος Μείζονος Ελλη-νισmicroού

2001 Tελετής αποφοίτησηςτων microελών του ΚΕΘΕΑ στοmicroουσείο Βορρέ στην Παλλήνη

οφοι

τήσε

ις

37

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης ∆ηmicroοκρατίας κ ΚωστήςΣτεφανόπουλος και η Υφυπουρ-γός Υγείας κ Ελπίδα Τσουρή

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης Ν∆ κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ ΝατάσαΠαζαΐτη-Καραmicroανλή και οι βουλευτές της Ν∆ κ ΜαριέτταΓιαννάκου-Κουτσίκου και κ Ν Κακλαmicroάνης

2002 Επισκέφθηκε την Κοινότητα ο Πρόεδρος τηςΝ∆ κ Κ Καραmicroανλής

2004 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ Ν Παζαΐτη-Καραmicroανλή και ο Υπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2006 Επίσκεψη της ΥπουργούΤουρισmicroού κΦάνης Πάλη-Πετραλιά στον ξενώνα τουΚέντρου Κοινωνικής Επανέντα-ξης για τη διάθεση εισιτηρίωνκοινωνικού τουρισmicroού

Eπισ

κέψ

εις

Πολ

ιτικ

ών

Προ

σώ

πω

ν

38

Έντυ

πα

2001 Βιβλίο του προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ microε τίτλοlaquoΠροσφερόmicroενες υπηρεσίεςκαι microεγέθη 1999-2000raquo

2006 Ενηmicroερωτικό έντυπο γιατις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Έντυπο για την κατα-σκευή τη συντήρηση και τονήχο των κρουστών microουσικώνοργάνων που κατασκευάζειοmicroάδα microελών της ΕναλλακτικήςΚοινότητας

2006 Kαρτ-ποστάλ από τηνοmicroάδα φωτογραφίας της Εναλ-λακτικής Κοινότητας microε θέmicroατο νερό οι οποίες διανέmicroονταισε πολυσύχναστα microέρη

39

Αθλητικές δραστηριότητεςτων microελών του KEΘEAΠAPEMBAΣH

Αθλ

ητικ

ές δ

ρασ

τηρι

ότητ

ες

2001Συmicromicroετοχή σε φιλανθρωπική δραστηριότητα βοη-θώντας στη συσκευασία δεmicroάτων ρούχων και τροφίmicroωνγια τον πληθυσmicroό του Αφγανιστάν

2001 Παρουσία στο 3ο Συνέδριο Νεολαίας ΠΑΣΟΚστο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο πάρκο Ιλισίων σεεκδήλωση της ΟΝΝΕ∆ στο κέντρο της Αθήνας καιστο φεστιβάλ της ∆ΑΠ στη Νοmicroική Σχολή microε ενη-microερώσεις από τα microέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας

2002 Μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας συmicromicroετείχανσε αγώνα στίβου στο γήπεδο Ν Σmicroύρνης όπου πήρανmicroέρος όλα τα θεραπευτικά προγράmicromicroατα του ΚΕΘΕΑΟι αγώνες πραγmicroατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τωνπαγκόσmicroιων αγώνων στίβου θεραπευτικών προγραmicro-microάτων

2003 Συmicromicroετοχή στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειαςγια τον πληθυσmicroό του Ιράκ σε συνεργασία microε τους Για-τρούς Χωρίς Σύνορα

2005 Συmicromicroετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοmicroάδα Νεολαίαςστο Γουδή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις7-12 ∆εκεmicroβρίου microε ενηmicroερωτικό υλικό και επιτόπιοεργαστήρι κατασκευής microουσικών παραδοσιακών οργά-νων

2005 Συmicromicroετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θερα-πευτικών κοινοτήτων στις 10-14 Μαΐου 2005 microε έργαζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών παραδοσιακώνοργάνων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2006 Συmicromicroετοχή microελών της Εναλλακτικής Κοινότηταςσε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάmicroεσα σε βουλευτές καιοδηγούς ΚΤΕΛ που διοργανώθηκε από το ∆ήmicroο ΝέαςΜάκρης στις 146

2006 Συmicromicroετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγ-microατοποίησε ο ∆ήmicroος Μαρκοπούλου στις 17-309 microεέκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών οργά-νων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2003-2005-2006 Συmicromicroετοχή στα Φεστιβάλ ΠολιτικώνΝεολαιών

Άλλες δραστηριότητες

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759e-mail infokethea-paremvasigrwebsite wwwkethea-paremvasigr

Συmicroβουλευτικό Κέντρο Βαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300751 (απευθείας γραmicromicroή για τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα ) Fax 210 3300759Ώρες λειτουργίαςΚαθηmicroερινά 0900 - 1700 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση∆ιασταύρωση Ραφήνας190 09 ΡΑΦΗΝΑΤηλ 22940 77180 22940 77800Fax 22940 77801

Κέντρο Κοινωνικής ΕπανένταξηςΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και ΣυmicroβουλευτικήςΘεmicroιστοκλέους 67106 83 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3304933 210 3304935Fax 210 3845029

Αριθmicroός Λογαριασmicroού ∆ωρεώνΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 116296028-11

Στοιχεία Eπικοινωνίας

41

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων)Σορβόλου 24 116 36 ΑθήναΤηλ 210 9241993-6Fax 210 9241986e-mail adminketheagrwebsite wwwketheagr

Ένα πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών

για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Page 9: "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

Εξαρτήσεις (EMCDDA)

Το ερωτηmicroατολόγιο είναι δοmicroηmicroένο και συmicroπληρώνεταιαπό το προσωπικό κατά τη διάρκεια ατοmicroικής συνέ-ντευξης microε τα άτοmicroα που προσέρχονται στο Συmicroβου-λευτικό Κέντρο Η συmicroπλήρωσή του είναι προαιρετικήκαι τα στοιχεία που συλλέγονται είναι απόρρητα καιεmicroπιστευτικά

Tα παρακάτω στοιχεία αφορούν 332 άτοmicroα (αποmicroονώ-θηκαν οι διπλές εγγραφές) που ήρθαν σε επαφή microε τοΣυmicroβουλευτικό Κέντρο το έτος 2006 Παρατίθενταισυνοπτικά τα στοιχεία επαφής τα κοινωνικό-δηmicroογρα-φικά χαρακτηριστικά και η χρήση ουσιών Η εξέτασηαυτών των χαρακτηριστικών έχει στόχο να εντοπίσει ταβασικά χαρακτηριστικά αυτού του πληθυσmicroού να microελε-τήσει τις ανάγκες του να εντοπίσει τα προβλήmicroατα πουσυνδέονται microε τη χρήση και να συmicroβάλλει στη βελτίωσητων παρεχοmicroένων υπηρεσιών

Στοιχεία επαφής microε το θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

9

Τύπος επαφής Πρώτη φορά επαφή microε το πρόγραmicromicroα 227 (688)

Προηγούmicroενη θεραπεία σε κάποιο κέντρο 212 (642)

Πηγή παραποmicroπής

bull Προσωπική απόφαση 125 (381)

bull Οικογένεια 66 (201)

bull Φιλικό περιβάλλον 50 (152)

bull Άλλο θεραπευτικό κέντρο 50 (152)

bull Νοσοκοmicroείο γενικός γιατρόςκοινωνική υπηρεσία 13 (4)

bull Άλλο (ΜΜΕ γραmicromicroή SOS κά) 24 (73)

Ν=332

Κοινωνικό-δηmicroογραφικά στοιχεία

10

Ν=332

Φύλο

bull Άνδρες 287 (864)

bull Γυναίκες 45 (136)

ΜΟ ηλικίας 276 (plusmn48)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

bull ∆ηmicroοτικό ή λίγες τάξεις γυmicroνασίου 63 (192)

bull Απόφοιτοι γυmicroνασίου ή λίγες τάξεις λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι ΙΕΚ 18 (55)

bull Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 12 (36)

bull Απόφοιτοι τεχνικής σχολής επιπέδου δευτεροβάθmicroιας εκπαίδευσης 7 (21)

ΜΟ ηλικίας διακοπής σχολείου 158 (plusmn189)

Εργασιακή κατάσταση

bull Άνεργοςη 288 (868)

bull Σταθερή απασχόληση 28 (84)

bull Περιστασιακή εργασία 11 (33)

bull Άλλο (σπουδαστήςφοιτητήςοικονοmicroικά microη ενεργός) 5 (15)

Οικογενειακή κατάσταση

bull Άγαmicroοςη 303 (913)

bull Έγγαmicroοςη 17 (51)

bull ∆ιαζευγmicroένοςη 12 (36)

Παρούσα συνθήκη διαβίωσης

bull Με γονική οικογένεια 245 (74)

bull Μόνοςη 29 (88)

bull Με σύζυγοσύντροφο 20 (6)

bull Με φίλους 4 (12)

bull Άλλο (microε συγγενείς άστεγοι κά) 33 (10)

Γονείς χωρισmicroένοι 71 (272)

Σηmicroείωση Το άθροισmicroα τωναπόλυτων συχνοτήτων σε ορι-σmicroένες από τις αναφερόmicroενεςmicroεταβλητές δεν ταυτίζεται microετο σύνολο των ατόmicroων πουπροσήλθαν (Ν=332) καθώςορισmicroένες ερωτήσεις στο ερω-τηmicroατολόγιο δεν απαντήθηκαν

11

Χρήση ουσιών

Ν=332

Κύρια ουσία κατάχρησης Ηρωίνη 320 (967)

Τρόπος χρήσης κύριας ουσίας

bull Ενδοφλέβια χρήση 128 (387)

bull Μη ενδοφλέβια 203 (613)

Συχνότητα χρήσης τον τελευταίο microήνα

bull Καθηmicroερινά 193 (585)

bull 2-6 φορέςεβδοmicroάδα 70 (212)

bull 0-1 φοράεβδοmicroάδα 29 (88)

bull Καθόλου χρήση 38 (115)

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 188 (plusmn35)

Μέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας (έτη) 7 (plusmn39)

Ουσία έναρξης χρήσης

bull Κάνναβη 256 (795)

bull Κατασταλτικά 22 (68)

bull Οπιούχα 18 (56)

bull Εισπνεόmicroενα 16 (5)

bull ∆ιεγερτικά 7 (22)

bull Παραισθησιογόνα 3 (09)

Μέση ηλικία έναρξης χρήσης 153 (plusmn22)

Μέση ηλικία πρώτης ενέσιmicroης χρήσης 21 (plusmn408)

Κοινή χρήση σύριγγας σε όλη τη ζωή (έστω και microια φορά)

bull Ναι 128 (393)

bull Όχι 139 (426)

bull Μη ενέσιmicroη χρήση 59 (181)

Μόλυνση από ηπατίτιδα C 90 (274)

Στην Κοινότητα παραπέmicroπονται τα εξαρτηmicroένα άτοmicroαmicroετά τη σύντοmicroη προετοιmicroασία τους στο Συmicroβουλευ-τικό Κέντρο Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβασηείναι κοινότητα διαmicroovής και αποτελεί microία από τιςφάσεις θεραπείας του προγράmicromicroατος Η παραmicroονήτου ατόmicroου είναι εθελοντική και διαρκεί το ανώτερο12 microήνες

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτηmicroέναάτοmicroα σύmicroπτωmicroα βαθύτερων προβληmicroάτων η θεραπευ-τική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση τωναιτών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπουζωής και συmicroπεριφοράς των εξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί microοντέλο κοινωνικήςmicroάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια συναισθηmicroατικήστήριξη και βοήθεια ώστε το άτοmicroο να αλλάξει στάσηκαι συmicroπεριφορά να επαναπροσδιορίσει τις αξίες τουκαι να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες

Η ενεργή συmicromicroετοχή των εξαρτηmicroένων στη διαδικασίατης απεξάρτησης είναι σηmicroαντική προϋπόθεση Για ναεπιτευχτεί η ενεργής συmicromicroετοχή είναι απαραίτητη ηεθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητααλλά και το δικαίωmicroα των ατόmicroων για διακοπή της θερα-πείας οποιαδήποτε στιγmicroή

Τα θεραπευόmicroενα microέλη microετέχουν τακτικά σε οmicroαδικέςθεραπευτικές διαδικασίες και ατοmicroικές υποστηρικτικέςσυναντήσεις ενώ λαmicroβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οιιδιαιτερότητές τους για την εξατοmicroίκευση της θεραπεί-ας τους

Παράλληλα microε την είσοδό τους στην Κοινότητα εντάσ-σονται σε οmicroάδες δουλειάς Το έργο των οmicroάδων δου-λειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότηταςενώ ταυτόχρονα microέσα από αυτές τα άτοmicroα microαθαίνουννα οργανώνονται να συνδιαλέγονται να αναλαmicroβάνουνσταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες να αποκτούν γνώ-σεις και δεξιότητες

Σηmicroαντικό microέρος του ηmicroερήσιου προγράmicromicroατος κατα-λαmicroβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες Τα θεραπευό-microενα microέλη microετέχουν συστηmicroατικά σε επιmicroορφωτικάσεmicroινάρια τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επαγγελmicroα-τίες επιmicroορφωτές

Επίσης ενισχύονται microέσω συmicroβουλευτικής να επανα-συνδεθούν microε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε ναολοκληρώσουν το σχολείο ή να πάρουν κάποια εκπαί-δευση σε αντικείmicroενο που τους ενδιαφέρει

Οι στόχοι στην ΕναλλακτικήΚοινότητα είναι

bull Η σωmicroατική και ψυχική απεξάρτηση

bull Η προσωπική ανάπτυξη microεόρια η προσωπική ευθύνη καιη συναισθηmicroατική ωριmicroότητα

bull Η αναζήτηση των αιτιών τηςχρήσης η αλλαγή της συmicroπεριφοράς και η υιοθέτησηνέου τρόπου ζωής microε αξιακόπεριεχόmicroενο

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroάτων υγείας

bull Η διευθέτηση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων

bull Ο επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες

12

Eναλλακτική KοινότηταΠαρέmicroβαση

03

Στην Κοινότητα λειτουργεί επαγγελmicroατικό εργαστήρικατασκευής παραδοσιακών microουσικών οργάνων Εκείόσα θεραπευόmicroενα microέλη ενδιαφέρονται εκπαιδεύονταιστην επαγγελmicroατική παραγωγή οργάνων όπως ο νταϊρές(bendir) το νταούλι το περιστρεφόmicroενο χειροτύmicroπανοο βροχοποιός (rainstick) κά

Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας υπάρχει γήπεδοποδοσφαίρου 5x5 για την άθληση των microελών ενώ σεαυτό πραγmicroατοποιούνται τουρνουά ποδοσφαίρου ήφιλικοί αγώνες ανάmicroεσα σε microέλη της Κοινότητας καιάλλες οmicroάδες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κοινότητας είναι ότιπαράλληλα microε το θεραπευτικό της έργο προσπαθεί νακινήσει στα θεραπευόmicroενα microέλη το ενδιαφέρον για προ-βλήmicroατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και νατα ενθαρρύνει ώστε να δραστηριοποιηθούν microέσα απότην οργάνωση οικολογικών κοινωνικών και πολιτιστικώνπαρεmicroβάσεων Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενερ-γοποίηση των ατόmicroων για ουσιαστική συmicromicroετοχή στακοινά η αλληλεπίδραση των microελών του προγράmicromicroατοςmicroε το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη συνεργατι-κών σχέσεων microε πολίτες δήmicroους συλλόγους και φορείς

Για να αποδοθεί ο έντονος κοινωνικός προσανατολι-σmicroός της Παρέmicroβασης και η διαφορετική πρόταση ζωήςπου αυτή αντιπροσωπεύει στη θεραπευτική Κοινότητατου προγράmicromicroατος έχει δοθεί η ονοmicroασία ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

Από την έναρξη λειτουργίας της Κοινότητας microέχρισήmicroερα έχουν πραγmicroατοποιηθεί πάνω από 60 παρεmicroβά-σεις (δενδροφυτεύσεις καθαρισmicroοί παραλιών απελευ-θερώσεις άγριων ζώων και πουλιών συναυλίες παρεmicro-βάσεις σε σταθmicroούς προσφύγων και σε υποβαθmicroισmicroέ-νες περιοχές της Αθήνας κά)

13

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην ΕναλλακτικήΚοινότητα τα άτοmicroα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνι-κής Επανένταξης Πρόκειται για την τελευταία φάση τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος η οποία διαρκεί περίπου12 microήνες και στοχεύει στην οmicroαλή κοινωνική ένταξη τωνατόmicroων

Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσmicroατα τηςθεραπείας Τα άτοmicroα υποστηρίζονται microέσα από τησυστηmicroατική συmicromicroετοχή τους σε θεραπευτικές οmicroάδεςκαι ατοmicroικές συναντήσεις σε εξωτερική βάση

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώναόπου διαmicroένουν τα θεραπευόmicroενα microέλη κατά την πρώτηπερίοδο ένταξής τους στην κοινωνία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελmicroατική κατάρτισηκαι στην επαγγελmicroατική αποκατάσταση των microελών Τοδίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί microε οργανι-σmicroούς εκπαίδευσης παρέχει υποτροφίες ώστε τα microέληνα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουντυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξα-σφάλιση εργασίας

Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γρα-φείο εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικής υποστήρι-ξης ως προς τον επαγγελmicroατικό προσανατολισmicroό τωνmicroελών και τον τρόπο εύρεσης εργασίας Αυτό επιτυγχά-νεται microέσα από ατοmicroικές συναντήσεις που έχουν στόχοτην αξιοποίηση της επαγγελmicroατικής και εκπαιδευτικήςτους εmicroπειρίας Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγρα-φή βιογραφικού και στις τεχνικές συνέντευξης Πηγέςαγγελιών για περισσότερες επαγγελmicroατικές επιλογέςείναι το διαδίκτυο ο ΟΑΕ∆ και το δίκτυο εργοδοτώνκαι επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραmicro-microα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανέ-νταξης τα άτοmicroα περνούν στη φάση του follow up(ολοκληρωσάντων) η οποία διαρκεί περίπου έναχρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησήτους και την πρόληψη της υποτροπής Σε αυτό το διά-στηmicroα τα άτοmicroα microετέχουν σε οmicroαδικές συναντήσειςανά τρίmicroηνο και στη συνέχεια αν πληρούν τα κριτήριααποφοιτούν

14

Οι στόχοι στο Κέντρο Κοι-νωνικής Επανένταξης είναι

bull Η στήριξη του ατόmicroου για vααναλάβει πλήρως την ευθύνητου εαυτού του

bull Η υποστήριξη του ατόmicroου γιατην ένταξή του στην αγοράεργασίας

bull Η ενίσχυση του ατόmicroου αναφορικά microε τον επαγγελmicroατικότου προσανατολισmicroό και τηνεπαγγελmicroατική του κατάρτιση

bull Η ενεργοποίηση των κοινωνι-κών δικτύων για την υποστήριξητου ατόmicroου κοινωνικά καιεπαγγελmicroατικά

bull Ο επαναπροσδιορισmicroός τωνσχέσεων φιλικών ερωτικώνοικογενειακών microέσα από τηδιαφορετική στάση ζωής πουακολουθεί σήmicroερα

bull Η αντιmicroετώπιση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων και προβληmicroάτων υγείας

bull Η πρόληψη της υποτροπής

Kέντρο KοινωνικήςEπανένταξης

04

Στο πλαίσιο του προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗπαράλληλα microε τις θεραπευτικές διαδικασίες που απευ-θύνονται στα εξαρτηmicroένα άτοmicroα λειτoυργεί και ΚέντροΟικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής τοοποίο απευθύνεται στους γονείς και συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευ-τικής υποστηρίζει τα microέλη της οικογένειας ώστε να είναισε θέση να βοηθήσουν το εξαρτηmicroένο άτοmicroο στηνπροσπάθεια που καταβάλλει για απεξάρτηση και κοινω-νική επανένταξη

Στο πλαίσιο του Kέντρου παρέχονται υπηρεσίες συστη-microατικής συmicroβουλευτικής και υποστήριξης σε γονείςαδέλφια συντρόφους και λοιπούς συγγενείς είτε τοεξαρτηmicroένο άτοmicroο βρίσκεται στο πρόγραmicromicroα για θερα-πεία είτε όχι

Εκτός από το θεραπευτικό προσωπικό υπάρχουν καιγονείς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησητου Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και στησυνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν συmicroβου-λευτική στους προσερχόmicroενους γονείς Η εργασίατους είναι εθελοντική και εποπτεύεται από το θερα-πευτικό προσωπικό Ο στόχος είναι να λειτουργήσουνως πρότυπα που έχουν βιώσει το πρόβληmicroα και microέσααπό την προσωπική τους εmicroπειρία να στηρίξουν τουςυπόλοιπους γονείς και να τους βοηθήσουν να βρουνδιέξοδο στο πρόβληmicroά τους

15

Kέντρο OικογενειακήςYποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

05

Οι στόχοι στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής είναι

bull Η ενηmicroέρωση της οικογένειαςσχετικά microε τη χρήση ουσιών καιτις συνέπειές της καθώς και γιατον τρόπο θεραπευτικής παρέmicro-βασης

bull Η συναισθηmicroατική στήριξη καιενίσχυση των ατόmicroων που έχουνάmicroεση σχέση microε τοντηνχρήστηστρια

bull Η κατανόηση του καθοριστικούρόλου που διαδραmicroατίζει ηοικογένεια στην θετική έκβασητης θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής

bull Η ενίσχυση της αλλαγής στάσης απέναντι στονστην χρήστηστρια αλλά και σε προβλήmicroατα που αφορούν συνολικά την οικογένεια

bull Η εξοmicroάλυνση των δυσλειτουρ-γιών στο οικογενειακό περιβάλλον

bull Η ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτωνπροκειmicroένου να βρεθούν νέοιτρόποι αντιmicroετώπισης κρίσιmicroωνκαταστάσεων της ζωής

Τo πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παρακολουθείκαι καταγράφει την κίνηση των microονάδων του microε βάση τοσύστηmicroα που εφαρmicroόζεται στο ΚΕΘΕΑ Η συνεχήςπαρακολούθηση των στοιχείων η αξιολόγηση και ηαξιοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα της βελτίωσηςτων παρεχόmicroενων υπηρεσιών του προγράmicromicroατος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθmicroό των ατό-microων που δέχτηκαν υπηρεσίες στις microονάδες του προ-γράmicromicroατος ανά έτος

Υπηρεσίες Συmicroβουλευτικής 508 390 372 333 351 379

Υπηρεσίες Θεραπείας 115 120 106 147 160 178

Υπηρεσίες Επανένταξης 67 69 60 78 71 70

Υπηρεσίες Οικογενειακής Συmicroβουλευτικής 522 527 472 439 361 318

2001 2002 2003 2004 2005 2006

16

Άτοmicroα που δέχτηκανυπηρεσίες τα έτη 2001-2006

06

Η εκπαίδευση είναι microέρος της θεραπευτικής διαδικα-σίας γιατί βοηθά στη microόρφωση του ατόmicroου στην ανά-πτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια γιατην κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελmicroατικήτου αποκατάσταση

Η έναρξη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι συνυ-φασmicroένη για αρκετά από τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα microε τηνπρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικήςεκπαίδευσης ή microε τη διακοπή του λυκείου ή microε την microηολοκλήρωση κάποιου τύπου επαγγελmicroατικής εκπαίδευσηςτην οποία είχαν κατά το παρελθόν ξεκινήσει Οι συνέπει-ες από την πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης είναι ιδιαί-τερα εmicroφανείς στη φάση κατά την οποία τα άτοmicroα επιχειρούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο Ηmicroεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και ηέλλειψη επαρκών και πιστοποιηmicroένων γνώσεων είναιπαράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχό-λησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτι-κή πορεία Γιrsquo αυτό οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαί-δευσης οι οποίες microέσω της επανασύνδεσης microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία συντελούν στην επαγγελmicroατικήκατάρτιση και στην απόκτηση διπλωmicroάτων οφείλουν ναείναι αναπόσπαστο microέρος της θεραπευτικής διαδικασίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόmicroενο microέλος σε όλητη διάρκεια της παραmicroονής του στο θεραπευτικό πλαί-σιο το εκπαιδευτικό πρόγραmicromicroα διαmicroορφώνεται ανάλο-γα microε τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται τοκάθε microέλος

Οργανώνονται εκπαιδευτικά σεmicroινάρια σε διαφορετικάαντικείmicroενα τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επιmicroορ-φωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων Κάθε θεραπευόmicroενοmicroέλος επιλέγει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πουτον ενδιαφέρουν Επίσης πραγmicroατοποιούνται οmicroιλίεςαπό ειδικούς επιστήmicroονες για θέmicroατα που αφορούν τηνυγεία και τα νοmicroικά προβλήmicroατα που αντιmicroετωπίζουναρκετά microέλη

bull Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroι-νάρια εικαστικών αθλητικές δραστηριότητες και σεmicroινά-ρια ιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδό-microενα νοσήmicroατα και λοιmicroώδη νοσήmicroατα)

bull Στην Εναλλακτική Κοινότητα πραγmicroατοποιούνται επι-

17

Eκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών

07

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητεςέχουν στόχο την επιmicroόρφωσητων ατόmicroων τη γενική καλλιέργεια τον εmicroπλουτισmicroότων γνώσεων την ανάπτυξηπροσωπικών ενδιαφερόντωντην προσωπική ανάπτυξη τηνενίσχυση της πρωτοβουλίαςτην επανασύνδεση microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία τηναπόκτηση των απαραίτητωνδεξιοτήτων microε απώτερο στόχοτην οmicroαλή κοινωνική επανένταξη

microορφωτικά σεmicroινάρια λογοτεχνίας ηλεκτρονικών υπο-λογιστών φωτογραφίας εικαστικών αγγλικών και microαθή-microατα δηmicroοτικών χορών

Επίσης υλοποιούνται προγράmicromicroατα αθλητισmicroού microε ιδιαί-τερη έmicroφαση στο ποδόσφαιρο (5x5)

Ανά τακτά διαστήmicroατα οργανώνονται και σεmicroινάριαιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδόmicroενανοσήmicroατα λοιmicroώδη νοσήmicroατα στοmicroατική υγιεινή)

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι κατα-σκευής κρουστών και έγχορδων microουσικών οργάνων

bull Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicro-βουλευτικής για τους γονείς και τους συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων πραγmicroατοποιούνται σεmicroινάριαοικοτεχνίας ψηφιδωτού και microαθήmicroατα παραδοσιακώνχορών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκτός της εκπαί-δευσης που παρέχει στα microέλη του προγράmicromicroατοςσυνεργάζεται microε εκπαιδευτικούς οργανισmicroούς ιδιωτι-κούς και δηmicroόσιους που προσφέρουν σε θεραπευόmicroε-να microέλη κάθε χρόνο -δωρεάν ή microε έκπτωση- ορισmicroένεςθέσεις φοίτησης σε αντικείmicroενα εκπαίδευσης της επιλο-γής τους ώστε να αποκτήσουν επαγγελmicroατική κατάρτι-ση να συmicroπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιή-σουν δηmicroιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόmicroενα microέληνα λάβουν microέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτόςτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος microέσω της χορήγησηςυποτροφιών αποτελεί έναν σηmicroαντικό παράγοντα γιατην οmicroαλή ενσωmicroάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλάκαι για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες δύναται νασυmicroβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωήςτους

Εκτός από τη βελτίωση των τυπικών προσόντων ηεκπαίδευση και η επαγγελmicroατική κατάρτιση συmicroβάλλουναποφασιστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης τουατόmicroου ώστε να διεκδικήσει αποτελεσmicroατικά καλύτερηθέση εργασίας είτε αυτή σχετίζεται microε το αντικείmicroενοτης υποτροφίας είτε όχι

18

Επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός

Οι υποτροφίες δίνονται microέσα από οργανωmicroένο πλαίσιοεπαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού που παρέχεται σε όσαmicroέλη βρίσκονται στην Eναλλακτική Kοινότητα και στην Kοι-νωνική EπανένταξηMέσω του επαγγελmicroατικού προσανατο-λισmicroού διαπιστώνονται οι δεξιότητες των ατόmicroων ώστε νατους δωθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική κατεύθυνση

Επίσης δίνεται βάρος στη συmicroβουλευτική και στην ενί-σχυση των microελών να συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευ-ση ή να ολοκληρώσουν βαθmicroίδες εκπαίδευσης πουείχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τον αριθmicroό των ατόmicroων πουπήραν υποτροφία καθώς και τον αριθmicroό των ατόmicroων πουσυνέχισαν τη σχολική τους εκπαίδευση το 2006

Σχολική εκπαίδευση 2006 Άτοmicroα

Υποτροφίες 2006 Άτοmicroα Αντικείmicroενα

19

Μακροχρόνιες 16 bull ψυχολογίαυποτροφίες σε bull δηmicroοσιογραφίαδηmicroόσια και ιδιωτικά bull τεχνικός φαρmicroάκωνΙΕΚ και Εργαστήρια bull logisticsΕλευθέρων σπουδών bull 3D animation

(διάρκειας 1-2 έτη) bull marketing

bull εφαρmicroοσmicroένη ζωγραφική

bull οικονοmicroίας και διοίκησης

bull αγγλικά

bull αργυροχρυσοχοΐα

bull φωτογραφία

Βραχυχρόνιες 6 bull ΗΥυποτροφίες bull καταδύσεις(διάρκειας microικρότερης του έτους)

Απολυτήριο γυmicroνασίου 3

Απολυτήριο λυκείου 3

Προαγωγικές εξετάσεις Αrsquo κύκλου ΤΕΕ 1

Ευρωπαϊκά Προγράmicromicroατα Κατάρτισης

Το Εξειδικευmicroένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελmicroατι-κής Ένταξης ΚΕΘΕΑ - Παράρτηmicroα Βαλτετσίου 37 (θερα-πευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) στο πλαί-σιο του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΥΠΕΡ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (άτοmicroαmicroε αναπηρίες - πρώην χρήστες ουσιών) του Επιχειρησια-κού Προγράmicromicroατος laquoΑπασχόληση και ΕπαγγελmicroατικήΚατάρτισηraquo υλοποίησε από τις 4 ∆εκεmicroβρίου 2006 καιως το τέλος Φεβρουαρίου 2007 επιδοτούmicroενο πρό-γραmicromicroα επαγγελmicroατικής κατάρτισης ανέργων microε τίτλοlaquoΕκπαίδευση στη διαχείριση αστικών αποβλήτωνraquo συνο-λικής διάρκειας 300 ωρών

Στο πρόγραmicromicroα κατάρτισης συmicromicroετείχαν 15 ωφελού-microενοι απόφοιτοι γυmicroνασίου και λυκείου microέλη τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜέσω της παρακολούθησης θεωρητικών microαθηmicroάτωναπό εξειδικευmicroένους στο αντικείmicroενο εκπαιδευτέςαλλά και πρακτικής άσκησής τους σε εγκαταστάσειςεπεξεργασίας και διάθεσης απορριmicromicroάτων εκπαιδεύ-τηκαν στις microεθόδους διαχείρισης αστικών στερεώναποβλήτων

Παράλληλα microε την παρεχόmicroενη κατάρτιση οι ωφελού-microενοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν υπηρεσίες επαγ-γελmicroατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισmicroού microέσααπό τη συmicromicroετοχή τους σε συνεδρίες παροχής Συνο-δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Το εν λόγω τmicroήmicroααναπτύχθηκε βάσει ενός ολοκληρωmicroένου προγράmicromicroα-τος επαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού ειδικά σχεδια-σmicroένου ώστε να ανταποκρίνεται στα επιmicroέρους χαρα-κτηριστικά και να καλύπτει τις ανάγκες της οmicroάδας στό-χου

Μετά τη λήξη του προγράmicromicroατος οι ωφελούmicroενοι παρα-κολουθούνται ως προς τη βελτίωση των επαγγελmicroατικώντους ικανοτήτων την προσαρmicroογή τους στην αγοράεργασίας αλλά και τη γενικότερη κοινωνική τους ένταξηγια να διαπιστωθεί η επίτευξη τόσο των στόχων όσο καιτων προβλεπόmicroενων αποτελεσmicroάτων από την υλοποίη-ση του προγράmicromicroατος

Για την παρακολούθηση του προγράmicromicroατος εν γένειαλλά και την ανατροφοδότηση όλων των εmicroπλεκόmicroε-νων φορέων αναπτύχθηκε ένα γενικότερο σύστηmicroααξιολόγησης τα αποτελέσmicroατα του οποίου έδωσανστοιχεία χρήσιmicroα προς περαιτέρω διερεύνηση(∆ελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ 1432007)

20

Το Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης είναι υπεύθυνο γιατη συστηmicroατική συλλογή την καταγραφή και την επε-ξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικούπρογράmicromicroατος σύmicroφωνα microε το σύστηmicroα που εφαρmicroό-ζεται στο ΚΕΘΕΑ

Βασικές δράσεις του Τmicroήmicroατος είναι

bull Η συστηmicroατική παρακολούθηση των κλινικών πληροφο-ριών σχετικά microε την κίνηση των Mονάδων του προγράmicro-microατος και η έκδοση microηνιαίων και ετήσιων απολογισmicroών

bull Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδοmicroένων πουαφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόmicroων που απευθύ-νονται στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

bull Η εφαρmicroογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιοτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος

bull Η συmicromicroετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διε-ξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ

Το Τmicroήmicroα Έρευνας συνεργάζεται microε τον Τοmicroέα Έρευναςτου ΚΕΘΕΑ όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θερα-πευτικού προγράmicromicroατος

Οι ερευνητικές δράσεις του Τmicroήmicroατος διέπονται από τιςαρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται microεγνώmicroονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδοmicroένωνπροσωπικού χαρακτήρα Οι δραστηριότητές του είναιυποστηρικτικές και συmicroπληρωmicroατικές ως προς το βασι-κό έργο του θεραπευτικού προγράmicromicroατος και έχουνστόχο τη βελτίωση των παρεχόmicroενων υπηρεσιών

Το Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών είναι αρmicroόδιο γιατον έλεγχο και την ορθή τήρηση των εσωτερικών κανο-νισmicroών και εγκυκλίων του ΚΕΘΕΑ σε θέmicroατα οικονοmicroι-κών και διοίκησης

Bασικές εργασίες του τmicroήmicroατος είναι η σύνταξη τουετήσιου οικονοmicroικού προϋπολογισmicroού των λειτουργικώνκαι πάγιων δαπανών του θεραπευτικού προγράmicromicroατος ηορθολογική αξιοποίηση των οικονοmicroικών πόρων και ησύνταξη οικονοmicroικών απολογισmicroών

21

Tmicroήmicroα Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

08

Tmicroήmicroα ∆ιοίκησης καιOικονοmicroικών

09

Το προσωπικό του θεραπευτικού προγράmicromicroατος αποτε-λεί microια διεπιστηmicroονική οmicroάδα διαφόρων ειδικοτήτωναπό επαγγελmicroατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επι-στηmicroών καθώς και απόφοιτους αναγνωρισmicroένων θερα-πευτικών προγραmicromicroάτων που έχουν λάβει κατάλληληεκπαίδευση

Στο προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα συνεχούςεκπαίδευσης εντός και εκτός του οργανισmicroού ώστε ναεξασφαλίζεται η ανατροφοδότησή του και η ποιότητατων υπηρεσιών που παρέχονται

Στο σύνολο των υπηρεσιών του προγράmicromicroατος απα-σχολούνται 27 άτοmicroα Η πλειοψηφία του προσωπικούαπασχολείται στις Mονάδες του προγράmicromicroατος ωςθεραπευτικό προσωπικό ενώ στα Tmicroήmicroατα απασχολείταιπροσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επίσης στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα απασχολούνταικαι επιmicroορφωτές microερικής απασχόλησης αορίστου χρό-νου οι οποίοι εκπαιδεύουν τα θεραπευόmicroενα microέλη σεδιάφορα αντικείmicroενα αντίστοιχα microε τα σεmicroινάρια πουπραγmicroατοποιούνται στις επιmicroέρους Mονάδες

Tmicroήmicroατα Eκπαίδευσης Έρευνας Oικονοmicroικών 30

Γραmicromicroατειακή υποστήριξη 4

Mονάδες θεραπείας 66

Γράφηmicroα Κατανοmicroή προσωπικού προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ το 2006

22

Tο Προσωπικό του προγράmicromicroατος

10

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει αναπτύξειένα δίκτυο συνεργατών από οργανισmicroούς φορείς ιδρύ-microατα και ιδιώτες που υποστηρίζουν το έργο του σε διά-φορους τοmicroείς

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα εκπαίδευσης τα έτη 2001-2006

bull Γενική Γραmicromicroατεία Αθλητισmicroού

bull Γενική Γραmicromicroατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull Γραφεία ∆ευτεροβάθmicroιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα αντίστοιχα Λύκεια που υπάγονται σε αυτά

bull ∆ιεύθυνση Ολυmicroπιακών Αγώνων 2004

bull Εθνικό Κέντρο Επαγγελmicroατικού Προσανατολισmicroού (ΕΚΕΠ)

bull Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull ΝΕΤ

bull Νοmicroαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιmicroόρφωσης (ΝΕΛΕ)

bull Οργανισmicroός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναmicroικού (ΟΑΕ∆)

bull Οργανισmicroός Εκπαίδευσης και Επαγγελmicroατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

bull Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τοmicroέας ΣΕΠ)

bull ΣΕΛΕΤΕ

bull ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕ∆

bull Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευmicroάτων

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα υγείας τα έτη 2001-2006

bull Γενικό Κρατικό Νοσοκοmicroείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

bull Γενικό Νοσοκοmicroείο Νοσηmicroάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ

bull Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τmicroήmicroα Αγωγής Υγείας)

bull Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Νοσοκοmicroείου ∆ΑΦΝΙ

bull Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηmicroάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

bull Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

23

∆ίκτυο Συνεργατών

11

bull Νοσοκοmicroείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

bull Νοσοκοmicroείο Αφροδίσιων και ∆ερmicroατικών Νόσων ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΚΑΤ

bull Νοσοκοmicroείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

bull Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

bull Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοmicroείο Αττικής ΠΝΑ

bull Ψυχίατρος κ Κ Γκοτζαmicroάνης

∆ίκτυο συνεργατών για εκδηλώσεις και παρεmicroβάσεις τα έτη 2001-2006

bull ∆ήmicroος Αθηναίων

bull ∆ήmicroος Αρτέmicroιδος

bull ∆ήmicroος Μαρκοπούλου

bull ∆ήmicroος Νέας Μάκρης

bull ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής

bull Εθνική οmicroάδα ποδοσφαίρου 5x5

bull Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

bull Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

Στους παραπάνω οργανισmicroούςιδρύmicroατα φορείς δήmicroους καιιδιώτες εκφράζουmicroε τις θερmicroέςmicroας ευχαριστίες

24

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θέλει να ευχαρι-στήσει θερmicroά όλους τους ιδιώτες τις επιχειρήσεις τουςοργανισmicroούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο τουmicroε χορηγίες και δωρεές χρηmicroατικές ή εmicroπράγmicroατες

bull ANDREW BETSIS

bull BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΝΦΙΛΑΚΗΣ

bull BP HELLAS ΑΕ

bull CORNEL SYSTEM ΕΠΕ

bull COSMOS LAC - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΡΕΥΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

bull EADS DEFENSE amp SECURITY

bull ELMEC SPORT ABETE

bull GP BIANCO ΕΠΕ

bull INTERIOR OFFICE AE

bull KOSTAL HELLAS ΑΕΒΕ

bull NEW EDITIONS Κ ΒΑΝΤΕΝΑΑΡ - Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

bull NUTRIA ΑΕ - ΓΙΩΤΣΑΣ ∆ΗΜ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull S amp B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

bull SCHWARZKOPF amp RILKEN AEE

bull ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

bull ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ amp ΣΙΑ ΕΕ

bull ΓΑΛΑΝΗΣ Γ (Φωτογράφος)

bull ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

bull ∆ΑΒΙΛΑΣ ΣΠΟΡ - ΑΛ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

bull ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

bull ∆ΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ

bull ∆ΕΜΕΝΑΓΑ ΜΑΡΙΑ

bull ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - GLOBE ONE

bull ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

bull ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣraquo

bull ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

bull Α ΖΑΧΑΡΙ∆ΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

25

Xορηγοί - ∆ωρητές

12

bull ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ amp ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

bull Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

bull Ί∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

bull ΚΑΓΜΑΚΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ amp ΠAZAΪTH ΝΑΤΑΣΑ

bull ΚΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

bull ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΛΟΣ

bull ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

bull ΝΕΟΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

bull ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

bull ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

bull ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ 1003 FM ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

bull ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

bull ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

bull ΤΥΜΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

bull ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΕ

bull ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ

bull ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONΗSON AE

26

Σχολές που έδωσαν υποτροφίες σε microέλη του προγράmicro-microατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά τα έτη 2001-2006

bull MEDITERRANEAN COLLEGE

bull ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

bull ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ περιοχής Αττικής (Κηφισιάς Αργυρού-πολης Πειραιά Αmicroαρουσίου Γαλατσίου Μεταmicroόρφωσης)

bull ΕΕΣ CHEF DrsquoOUEVRES

bull ΕΕΣ ΑΝΤΕΝNΑ

bull ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

bull ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

bull ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

bull ΙΕΚ CARRIERA

bull ΙΕΚ ΑΚΜΗ

bull ΙΕΚ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

bull ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

bull ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

bull ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

bull ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

bull ΣΧΟΛΗ ART

bull ΣΧΟΛΗ FREEDOM

bull ΣΧΟΛΗ KORELplus

bull ΣΧΟΛΗ ΑΚΤΟ

bull ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΜOKUME

bull ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΛΙΑΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

bull Ω∆ΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

27

Ο Σύλλογος Οικογένειας Παρέmicroβαση συγκροτήθηκε το1991 Στο Σύλλογο συmicromicroετέχουν όσοι γονείς επιθυmicroούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο έργο τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι στόχοι του Συλλόγου Οικογένειας είναι

bull Η στήριξη και η ενίσχυση των θεραπευτικών προ-γραmicromicroάτων του ΚΕΘΕΑ

bull Η ενηmicroέρωση της κοινής γνώmicroης και παντός ενδιαφε-ρόmicroενου γύρω από το πρόβληmicroα των ναρκωτικών καιτους τρόπους αντιmicroετώπισής του

bull Η προβολή του έργου που επιτελεί το θεραπευτικόπρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιmicroετώπιση των κοι-νωνικών αιτιών του προβλήmicroατος της εξάρτησης καιτο αίτηmicroα της λήψης κατάλληλων microέτρων από τηνπολιτεία

Σηmicroαντικό έργο του Συλλόγου Οικογένειας αποτελεί ηδιοργάνωση ενηmicroερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγι-κών δραστηριοτήτων

Το 1992 ο Σύλλογος για πρώτη φορά διοργάνωσεσυναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού microε γνωστούς καλλι-τέχνες Από τότε η συναυλία έχει καθιερωθεί να γίνεταικάθε χρόνο και βρίσκει microεγάλη ανταπόκριση στο κοινό

28

Σύλλογος Oικογένειας

13

Στοιχεία επικοινωνίας

Σολωmicroού 27 106 81 ΑθήναΤηλ 210 3302426 Fax 210 3302147

29

14∆ραστηριότητες

KEΘEA ΠAPEMBAΣHΣτιγmicroιότυπα από παρεmicroβάσεις

εκδηλώσεις και δράσεις του προγράmicromicroατος

KEΘEA ΠAPEMBAΣH κατά την περίοδο

2001-2006

30

Παρ

εmicroβά

σει

ς

2001 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Ντράφι Πεντέλης

2004 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Καρκαντά Πεντέληςmicroε αφορmicroή την ΠαγκόσmicroιαΗmicroέρα Περιβάλλοντος στις 21Μαρτίου

2005 Αναδάσωση στον ευρύ-τερο χώρο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας στη Ραφήνα Στηναναδάσωση συmicromicroετείχε οΥπουργός Υγείας κ ΝικήταςΚακλαmicroάνης

2001 Παρέmicroβαση-διαmicroόρφωσηστο σιδηροδροmicroικό σταθmicroό τουΧιλιοmicroοδίου Κορινθίας και ενη-microέρωση για τις υπηρεσίες τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σεσυνεργασία microε το Κέντρο Πρό-ληψης ∆ιολκός

31

2004 Απελευθέρωση άγριωνπουλιών στο ∆άσος Κουβαράσε συνεργασία microε το ∆ήmicroοΜαρκοπούλου και το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψης ΆγριωνΖώων microε αφορmicroή την Παγκό-σmicroια Ηmicroέρα Περιβάλλοντος

2001 Εκδήλωση προς τιmicroήντων εθελοντών του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΚολέγιοΑθηνώνΤην έναρξη της εκδή-λωσης έκανε ο Πρόεδρος της∆ιακοmicromicroατικής Επιτροπής γιατα Ναρκωτικά κ ΜανώληςΣκουλάκης

2001 Χριστουγεννιάτικο δρώ-microενο στον πεζόδροmicroο τωνκεντρικών υπηρεσιών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σταΕξάρχεια όπου microέλη έκανανκατάβαση (rappel) από τηνταράτσα του κτιρίου

Eκδη

λώσ

εις

32

2003Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινό-τηταςΤην απονοmicroή έκανε ο Πρόε-δρος της Ν∆ κ Κώστας Καρα-microανλήςTo γήπεδο 5χ5 ήτανδωρεά της N∆

2004 ∆ιήmicroερο τουρνουά ποδο-σφαίρου 5x5 Στο τουρνουά τηναπονοmicroή επάθλων έκανε ο Υπουρ-γός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2003Εγκαίνια του νέου ξενώναστο Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-ξης δωρεά της κ Ελισάβετ Παπα-γιαννοπούλουΤην κορδέλα έκοψεο Πρόεδρος της Βουλής κΑπό-στολος Κακλαmicroάνης

2003 Εγκαίνια του κτιρίου τουΚέντρου Οικογενειακής Υπο-στήριξης και Συmicroβουλευτικήςστα Εξάρχεια

33

2003 Θεατρική παράστασηστο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ απόγονείς που συmicromicroετείχαν στοΚέντρο Οικογενειακής Υποστή-ριξης και Συmicroβουλευτικής

2005 Έκθεση ζωγραφικής καιφωτογραφίας στο ΙΜΕ ( Ίδρυ-microα Μείζονος Ελληνισmicroού)Ταεγκαίνια της έκθεσης έγιναναπό τον Υπουργό Υγείας κ ΝΚακλαmicroάνη και τον ΥφυπουργόΥγείας κ Γεώργιο Κωνσταντό-πουλο

2005 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Παρουσιάστηκανδηmicroοτικοί χοροί έργα ζωγραφικήςκαι έκθεση microουσικών παραδοσια-κών οργάνων

2006 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Έκθεση κρουστώνmicroουσικών οργάνων microάσκας κού-κλας ψηφιδωτού και παρουσίασηδηmicroοτικών χορών από την οmicroάδαχορούΤην εκδήλωση χαιρέτησε οΑντιπρόεδρος της ∆ιακοmicromicroατικήςΕπιτροπής κ Μ Σκουλάκης

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

34

Παγ

κόσ

microια

Hmicro

έρα

κατά

τω

ν N

αρκω

τικώ

ν

2006 Συmicromicroετοχή στο ldquo3ο Οδοι-πορικό στην Ελληνική Παράδο-σηrdquo που οργάνωσε ο όmicroιλοςΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς καιΝήσων στις 13 και 145 στοΚατράκειο Θέατρο Νίκαιας microεσυmicromicroετοχή της οmicroάδας παραδοσιακών χορών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2001 Ο Σύλλογος Οικογένειαςδιοργάνωσε συναυλία στο θέατροΛυκαβηττού Η συναυλία πραγmicroα-τοποιήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕταιρείας Συγγραφέων Ερmicroηνευ-τές ήταν οι Νένα Βενετσάνου∆ηmicroήτρης Μπάσης ΚώσταςΘωmicroαΐδηςΤάσος Χριστογιαννό-πουλος και Καλλιόπη Βέττα

2003 Παρέmicroβαση στην Πλα-τεία Οmicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςΕναλλακτικής Κοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας microε έργα των microελώνΠαράλληλη ενηmicroέρωση τουκοινού και διανοmicroή έντυπουυλικού microαζί microε καπέλα τσάντεςκαι microπλούζες microε το σήmicroα τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

35

2002 Πενθήmicroερη εκδήλωση στοΠνευmicroατικό Κέντρο του ∆ήmicroουΑθηναίων Έκθεση ζωγραφικήςκαι παρουσίαση της θεατρικήςπαράστασης laquoΟ Ιππότης microε τησκουριασmicroένη πανοπλίαraquo

2003 Πaρέmicroβαση στην Πλα-τεία Omicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςEναλλακτικής Kοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας Παράλληλη ενηmicroέρωσητου κοινού και διανοmicroή έντυ-που και διαφηmicroιστικού υλικού

2004 Σκυταλοδροmicroία στοκέντρο της Αθήνας microε τη συmicro-microετοχή Ολυmicroπιονικών και εθε-λοντικών οικολογικών κοινωνι-κών και αθλητικών οργανώσε-ων Η σκυταλοδροmicroία microε θέmicroαlaquoΠαρέmicroβαση στη συνήθειάσουraquo ξεκίνησε από την Πλα-τεία Εξαρχείων πέρασε microέσααπό το ιστορικό και εmicroπορικόκέντρο της Αθήνας και κατέλη-ξε πάλι στην Πλατεία Εξαρχεί-ων όπου είχαν στηθεί ενηmicroε-ρωτικά περίπτερα του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και των οργανώ-σεων που συmicromicroετείχαν

36

2005 Αγώνας καλαθοσφαίρισηςστο γήπεδο του ΠανελληνίουΣυmicromicroετείχαν επαγγελmicroατίεςκαλαθοσφαιριστές και προπονη-τές του αγώνα ήταν ο βουλευτήςτης Ν∆ κ Γιάννης Ιωαννίδης καιο προπονητής της Εθνικής οmicroά-δας κ Παναγιώτης ΓιαννάκηςΤαmicroετάλλια απένειmicroε ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ενώ οΥπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroά-νης έκανε το τζάmicroπολ του αγώνα

2006Τουρνουά ποδοσφαίρου5x5 στο γήπεδο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας microε συmicromicroετοχή τοπικώνποδοσφαιρικών οmicroάδων από γειτονικούς δήmicroους και της Εθνι-κής οmicroάδας ποδοσφαίρου 5x5 σεαγώνα επίδειξηςΤα αναmicroνηστικάτου αγώνα έδωσε ο Υπουργός Υγείας κΝΚακλαmicroάνης

2003 Tελετή αποφοίτησης τωνmicroελών του ΚΕΘΕΑ στο χώροτου Ιδρύmicroατος Μείζονος Ελλη-νισmicroού

2001 Tελετής αποφοίτησηςτων microελών του ΚΕΘΕΑ στοmicroουσείο Βορρέ στην Παλλήνη

οφοι

τήσε

ις

37

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης ∆ηmicroοκρατίας κ ΚωστήςΣτεφανόπουλος και η Υφυπουρ-γός Υγείας κ Ελπίδα Τσουρή

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης Ν∆ κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ ΝατάσαΠαζαΐτη-Καραmicroανλή και οι βουλευτές της Ν∆ κ ΜαριέτταΓιαννάκου-Κουτσίκου και κ Ν Κακλαmicroάνης

2002 Επισκέφθηκε την Κοινότητα ο Πρόεδρος τηςΝ∆ κ Κ Καραmicroανλής

2004 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ Ν Παζαΐτη-Καραmicroανλή και ο Υπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2006 Επίσκεψη της ΥπουργούΤουρισmicroού κΦάνης Πάλη-Πετραλιά στον ξενώνα τουΚέντρου Κοινωνικής Επανέντα-ξης για τη διάθεση εισιτηρίωνκοινωνικού τουρισmicroού

Eπισ

κέψ

εις

Πολ

ιτικ

ών

Προ

σώ

πω

ν

38

Έντυ

πα

2001 Βιβλίο του προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ microε τίτλοlaquoΠροσφερόmicroενες υπηρεσίεςκαι microεγέθη 1999-2000raquo

2006 Ενηmicroερωτικό έντυπο γιατις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Έντυπο για την κατα-σκευή τη συντήρηση και τονήχο των κρουστών microουσικώνοργάνων που κατασκευάζειοmicroάδα microελών της ΕναλλακτικήςΚοινότητας

2006 Kαρτ-ποστάλ από τηνοmicroάδα φωτογραφίας της Εναλ-λακτικής Κοινότητας microε θέmicroατο νερό οι οποίες διανέmicroονταισε πολυσύχναστα microέρη

39

Αθλητικές δραστηριότητεςτων microελών του KEΘEAΠAPEMBAΣH

Αθλ

ητικ

ές δ

ρασ

τηρι

ότητ

ες

2001Συmicromicroετοχή σε φιλανθρωπική δραστηριότητα βοη-θώντας στη συσκευασία δεmicroάτων ρούχων και τροφίmicroωνγια τον πληθυσmicroό του Αφγανιστάν

2001 Παρουσία στο 3ο Συνέδριο Νεολαίας ΠΑΣΟΚστο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο πάρκο Ιλισίων σεεκδήλωση της ΟΝΝΕ∆ στο κέντρο της Αθήνας καιστο φεστιβάλ της ∆ΑΠ στη Νοmicroική Σχολή microε ενη-microερώσεις από τα microέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας

2002 Μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας συmicromicroετείχανσε αγώνα στίβου στο γήπεδο Ν Σmicroύρνης όπου πήρανmicroέρος όλα τα θεραπευτικά προγράmicromicroατα του ΚΕΘΕΑΟι αγώνες πραγmicroατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τωνπαγκόσmicroιων αγώνων στίβου θεραπευτικών προγραmicro-microάτων

2003 Συmicromicroετοχή στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειαςγια τον πληθυσmicroό του Ιράκ σε συνεργασία microε τους Για-τρούς Χωρίς Σύνορα

2005 Συmicromicroετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοmicroάδα Νεολαίαςστο Γουδή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις7-12 ∆εκεmicroβρίου microε ενηmicroερωτικό υλικό και επιτόπιοεργαστήρι κατασκευής microουσικών παραδοσιακών οργά-νων

2005 Συmicromicroετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θερα-πευτικών κοινοτήτων στις 10-14 Μαΐου 2005 microε έργαζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών παραδοσιακώνοργάνων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2006 Συmicromicroετοχή microελών της Εναλλακτικής Κοινότηταςσε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάmicroεσα σε βουλευτές καιοδηγούς ΚΤΕΛ που διοργανώθηκε από το ∆ήmicroο ΝέαςΜάκρης στις 146

2006 Συmicromicroετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγ-microατοποίησε ο ∆ήmicroος Μαρκοπούλου στις 17-309 microεέκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών οργά-νων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2003-2005-2006 Συmicromicroετοχή στα Φεστιβάλ ΠολιτικώνΝεολαιών

Άλλες δραστηριότητες

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759e-mail infokethea-paremvasigrwebsite wwwkethea-paremvasigr

Συmicroβουλευτικό Κέντρο Βαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300751 (απευθείας γραmicromicroή για τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα ) Fax 210 3300759Ώρες λειτουργίαςΚαθηmicroερινά 0900 - 1700 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση∆ιασταύρωση Ραφήνας190 09 ΡΑΦΗΝΑΤηλ 22940 77180 22940 77800Fax 22940 77801

Κέντρο Κοινωνικής ΕπανένταξηςΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και ΣυmicroβουλευτικήςΘεmicroιστοκλέους 67106 83 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3304933 210 3304935Fax 210 3845029

Αριθmicroός Λογαριασmicroού ∆ωρεώνΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 116296028-11

Στοιχεία Eπικοινωνίας

41

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων)Σορβόλου 24 116 36 ΑθήναΤηλ 210 9241993-6Fax 210 9241986e-mail adminketheagrwebsite wwwketheagr

Ένα πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών

για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Page 10: "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

Κοινωνικό-δηmicroογραφικά στοιχεία

10

Ν=332

Φύλο

bull Άνδρες 287 (864)

bull Γυναίκες 45 (136)

ΜΟ ηλικίας 276 (plusmn48)

Εκπαιδευτικό επίπεδο

bull ∆ηmicroοτικό ή λίγες τάξεις γυmicroνασίου 63 (192)

bull Απόφοιτοι γυmicroνασίου ή λίγες τάξεις λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι λυκείου 114 (348)

bull Απόφοιτοι ΙΕΚ 18 (55)

bull Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ 12 (36)

bull Απόφοιτοι τεχνικής σχολής επιπέδου δευτεροβάθmicroιας εκπαίδευσης 7 (21)

ΜΟ ηλικίας διακοπής σχολείου 158 (plusmn189)

Εργασιακή κατάσταση

bull Άνεργοςη 288 (868)

bull Σταθερή απασχόληση 28 (84)

bull Περιστασιακή εργασία 11 (33)

bull Άλλο (σπουδαστήςφοιτητήςοικονοmicroικά microη ενεργός) 5 (15)

Οικογενειακή κατάσταση

bull Άγαmicroοςη 303 (913)

bull Έγγαmicroοςη 17 (51)

bull ∆ιαζευγmicroένοςη 12 (36)

Παρούσα συνθήκη διαβίωσης

bull Με γονική οικογένεια 245 (74)

bull Μόνοςη 29 (88)

bull Με σύζυγοσύντροφο 20 (6)

bull Με φίλους 4 (12)

bull Άλλο (microε συγγενείς άστεγοι κά) 33 (10)

Γονείς χωρισmicroένοι 71 (272)

Σηmicroείωση Το άθροισmicroα τωναπόλυτων συχνοτήτων σε ορι-σmicroένες από τις αναφερόmicroενεςmicroεταβλητές δεν ταυτίζεται microετο σύνολο των ατόmicroων πουπροσήλθαν (Ν=332) καθώςορισmicroένες ερωτήσεις στο ερω-τηmicroατολόγιο δεν απαντήθηκαν

11

Χρήση ουσιών

Ν=332

Κύρια ουσία κατάχρησης Ηρωίνη 320 (967)

Τρόπος χρήσης κύριας ουσίας

bull Ενδοφλέβια χρήση 128 (387)

bull Μη ενδοφλέβια 203 (613)

Συχνότητα χρήσης τον τελευταίο microήνα

bull Καθηmicroερινά 193 (585)

bull 2-6 φορέςεβδοmicroάδα 70 (212)

bull 0-1 φοράεβδοmicroάδα 29 (88)

bull Καθόλου χρήση 38 (115)

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 188 (plusmn35)

Μέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας (έτη) 7 (plusmn39)

Ουσία έναρξης χρήσης

bull Κάνναβη 256 (795)

bull Κατασταλτικά 22 (68)

bull Οπιούχα 18 (56)

bull Εισπνεόmicroενα 16 (5)

bull ∆ιεγερτικά 7 (22)

bull Παραισθησιογόνα 3 (09)

Μέση ηλικία έναρξης χρήσης 153 (plusmn22)

Μέση ηλικία πρώτης ενέσιmicroης χρήσης 21 (plusmn408)

Κοινή χρήση σύριγγας σε όλη τη ζωή (έστω και microια φορά)

bull Ναι 128 (393)

bull Όχι 139 (426)

bull Μη ενέσιmicroη χρήση 59 (181)

Μόλυνση από ηπατίτιδα C 90 (274)

Στην Κοινότητα παραπέmicroπονται τα εξαρτηmicroένα άτοmicroαmicroετά τη σύντοmicroη προετοιmicroασία τους στο Συmicroβουλευ-τικό Κέντρο Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβασηείναι κοινότητα διαmicroovής και αποτελεί microία από τιςφάσεις θεραπείας του προγράmicromicroατος Η παραmicroονήτου ατόmicroου είναι εθελοντική και διαρκεί το ανώτερο12 microήνες

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτηmicroέναάτοmicroα σύmicroπτωmicroα βαθύτερων προβληmicroάτων η θεραπευ-τική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση τωναιτών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπουζωής και συmicroπεριφοράς των εξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί microοντέλο κοινωνικήςmicroάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια συναισθηmicroατικήστήριξη και βοήθεια ώστε το άτοmicroο να αλλάξει στάσηκαι συmicroπεριφορά να επαναπροσδιορίσει τις αξίες τουκαι να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες

Η ενεργή συmicromicroετοχή των εξαρτηmicroένων στη διαδικασίατης απεξάρτησης είναι σηmicroαντική προϋπόθεση Για ναεπιτευχτεί η ενεργής συmicromicroετοχή είναι απαραίτητη ηεθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητααλλά και το δικαίωmicroα των ατόmicroων για διακοπή της θερα-πείας οποιαδήποτε στιγmicroή

Τα θεραπευόmicroενα microέλη microετέχουν τακτικά σε οmicroαδικέςθεραπευτικές διαδικασίες και ατοmicroικές υποστηρικτικέςσυναντήσεις ενώ λαmicroβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οιιδιαιτερότητές τους για την εξατοmicroίκευση της θεραπεί-ας τους

Παράλληλα microε την είσοδό τους στην Κοινότητα εντάσ-σονται σε οmicroάδες δουλειάς Το έργο των οmicroάδων δου-λειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότηταςενώ ταυτόχρονα microέσα από αυτές τα άτοmicroα microαθαίνουννα οργανώνονται να συνδιαλέγονται να αναλαmicroβάνουνσταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες να αποκτούν γνώ-σεις και δεξιότητες

Σηmicroαντικό microέρος του ηmicroερήσιου προγράmicromicroατος κατα-λαmicroβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες Τα θεραπευό-microενα microέλη microετέχουν συστηmicroατικά σε επιmicroορφωτικάσεmicroινάρια τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επαγγελmicroα-τίες επιmicroορφωτές

Επίσης ενισχύονται microέσω συmicroβουλευτικής να επανα-συνδεθούν microε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε ναολοκληρώσουν το σχολείο ή να πάρουν κάποια εκπαί-δευση σε αντικείmicroενο που τους ενδιαφέρει

Οι στόχοι στην ΕναλλακτικήΚοινότητα είναι

bull Η σωmicroατική και ψυχική απεξάρτηση

bull Η προσωπική ανάπτυξη microεόρια η προσωπική ευθύνη καιη συναισθηmicroατική ωριmicroότητα

bull Η αναζήτηση των αιτιών τηςχρήσης η αλλαγή της συmicroπεριφοράς και η υιοθέτησηνέου τρόπου ζωής microε αξιακόπεριεχόmicroενο

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroάτων υγείας

bull Η διευθέτηση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων

bull Ο επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες

12

Eναλλακτική KοινότηταΠαρέmicroβαση

03

Στην Κοινότητα λειτουργεί επαγγελmicroατικό εργαστήρικατασκευής παραδοσιακών microουσικών οργάνων Εκείόσα θεραπευόmicroενα microέλη ενδιαφέρονται εκπαιδεύονταιστην επαγγελmicroατική παραγωγή οργάνων όπως ο νταϊρές(bendir) το νταούλι το περιστρεφόmicroενο χειροτύmicroπανοο βροχοποιός (rainstick) κά

Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας υπάρχει γήπεδοποδοσφαίρου 5x5 για την άθληση των microελών ενώ σεαυτό πραγmicroατοποιούνται τουρνουά ποδοσφαίρου ήφιλικοί αγώνες ανάmicroεσα σε microέλη της Κοινότητας καιάλλες οmicroάδες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κοινότητας είναι ότιπαράλληλα microε το θεραπευτικό της έργο προσπαθεί νακινήσει στα θεραπευόmicroενα microέλη το ενδιαφέρον για προ-βλήmicroατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και νατα ενθαρρύνει ώστε να δραστηριοποιηθούν microέσα απότην οργάνωση οικολογικών κοινωνικών και πολιτιστικώνπαρεmicroβάσεων Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενερ-γοποίηση των ατόmicroων για ουσιαστική συmicromicroετοχή στακοινά η αλληλεπίδραση των microελών του προγράmicromicroατοςmicroε το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη συνεργατι-κών σχέσεων microε πολίτες δήmicroους συλλόγους και φορείς

Για να αποδοθεί ο έντονος κοινωνικός προσανατολι-σmicroός της Παρέmicroβασης και η διαφορετική πρόταση ζωήςπου αυτή αντιπροσωπεύει στη θεραπευτική Κοινότητατου προγράmicromicroατος έχει δοθεί η ονοmicroασία ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

Από την έναρξη λειτουργίας της Κοινότητας microέχρισήmicroερα έχουν πραγmicroατοποιηθεί πάνω από 60 παρεmicroβά-σεις (δενδροφυτεύσεις καθαρισmicroοί παραλιών απελευ-θερώσεις άγριων ζώων και πουλιών συναυλίες παρεmicro-βάσεις σε σταθmicroούς προσφύγων και σε υποβαθmicroισmicroέ-νες περιοχές της Αθήνας κά)

13

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην ΕναλλακτικήΚοινότητα τα άτοmicroα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνι-κής Επανένταξης Πρόκειται για την τελευταία φάση τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος η οποία διαρκεί περίπου12 microήνες και στοχεύει στην οmicroαλή κοινωνική ένταξη τωνατόmicroων

Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσmicroατα τηςθεραπείας Τα άτοmicroα υποστηρίζονται microέσα από τησυστηmicroατική συmicromicroετοχή τους σε θεραπευτικές οmicroάδεςκαι ατοmicroικές συναντήσεις σε εξωτερική βάση

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώναόπου διαmicroένουν τα θεραπευόmicroενα microέλη κατά την πρώτηπερίοδο ένταξής τους στην κοινωνία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελmicroατική κατάρτισηκαι στην επαγγελmicroατική αποκατάσταση των microελών Τοδίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί microε οργανι-σmicroούς εκπαίδευσης παρέχει υποτροφίες ώστε τα microέληνα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουντυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξα-σφάλιση εργασίας

Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γρα-φείο εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικής υποστήρι-ξης ως προς τον επαγγελmicroατικό προσανατολισmicroό τωνmicroελών και τον τρόπο εύρεσης εργασίας Αυτό επιτυγχά-νεται microέσα από ατοmicroικές συναντήσεις που έχουν στόχοτην αξιοποίηση της επαγγελmicroατικής και εκπαιδευτικήςτους εmicroπειρίας Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγρα-φή βιογραφικού και στις τεχνικές συνέντευξης Πηγέςαγγελιών για περισσότερες επαγγελmicroατικές επιλογέςείναι το διαδίκτυο ο ΟΑΕ∆ και το δίκτυο εργοδοτώνκαι επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραmicro-microα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανέ-νταξης τα άτοmicroα περνούν στη φάση του follow up(ολοκληρωσάντων) η οποία διαρκεί περίπου έναχρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησήτους και την πρόληψη της υποτροπής Σε αυτό το διά-στηmicroα τα άτοmicroα microετέχουν σε οmicroαδικές συναντήσειςανά τρίmicroηνο και στη συνέχεια αν πληρούν τα κριτήριααποφοιτούν

14

Οι στόχοι στο Κέντρο Κοι-νωνικής Επανένταξης είναι

bull Η στήριξη του ατόmicroου για vααναλάβει πλήρως την ευθύνητου εαυτού του

bull Η υποστήριξη του ατόmicroου γιατην ένταξή του στην αγοράεργασίας

bull Η ενίσχυση του ατόmicroου αναφορικά microε τον επαγγελmicroατικότου προσανατολισmicroό και τηνεπαγγελmicroατική του κατάρτιση

bull Η ενεργοποίηση των κοινωνι-κών δικτύων για την υποστήριξητου ατόmicroου κοινωνικά καιεπαγγελmicroατικά

bull Ο επαναπροσδιορισmicroός τωνσχέσεων φιλικών ερωτικώνοικογενειακών microέσα από τηδιαφορετική στάση ζωής πουακολουθεί σήmicroερα

bull Η αντιmicroετώπιση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων και προβληmicroάτων υγείας

bull Η πρόληψη της υποτροπής

Kέντρο KοινωνικήςEπανένταξης

04

Στο πλαίσιο του προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗπαράλληλα microε τις θεραπευτικές διαδικασίες που απευ-θύνονται στα εξαρτηmicroένα άτοmicroα λειτoυργεί και ΚέντροΟικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής τοοποίο απευθύνεται στους γονείς και συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευ-τικής υποστηρίζει τα microέλη της οικογένειας ώστε να είναισε θέση να βοηθήσουν το εξαρτηmicroένο άτοmicroο στηνπροσπάθεια που καταβάλλει για απεξάρτηση και κοινω-νική επανένταξη

Στο πλαίσιο του Kέντρου παρέχονται υπηρεσίες συστη-microατικής συmicroβουλευτικής και υποστήριξης σε γονείςαδέλφια συντρόφους και λοιπούς συγγενείς είτε τοεξαρτηmicroένο άτοmicroο βρίσκεται στο πρόγραmicromicroα για θερα-πεία είτε όχι

Εκτός από το θεραπευτικό προσωπικό υπάρχουν καιγονείς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησητου Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και στησυνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν συmicroβου-λευτική στους προσερχόmicroενους γονείς Η εργασίατους είναι εθελοντική και εποπτεύεται από το θερα-πευτικό προσωπικό Ο στόχος είναι να λειτουργήσουνως πρότυπα που έχουν βιώσει το πρόβληmicroα και microέσααπό την προσωπική τους εmicroπειρία να στηρίξουν τουςυπόλοιπους γονείς και να τους βοηθήσουν να βρουνδιέξοδο στο πρόβληmicroά τους

15

Kέντρο OικογενειακήςYποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

05

Οι στόχοι στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής είναι

bull Η ενηmicroέρωση της οικογένειαςσχετικά microε τη χρήση ουσιών καιτις συνέπειές της καθώς και γιατον τρόπο θεραπευτικής παρέmicro-βασης

bull Η συναισθηmicroατική στήριξη καιενίσχυση των ατόmicroων που έχουνάmicroεση σχέση microε τοντηνχρήστηστρια

bull Η κατανόηση του καθοριστικούρόλου που διαδραmicroατίζει ηοικογένεια στην θετική έκβασητης θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής

bull Η ενίσχυση της αλλαγής στάσης απέναντι στονστην χρήστηστρια αλλά και σε προβλήmicroατα που αφορούν συνολικά την οικογένεια

bull Η εξοmicroάλυνση των δυσλειτουρ-γιών στο οικογενειακό περιβάλλον

bull Η ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτωνπροκειmicroένου να βρεθούν νέοιτρόποι αντιmicroετώπισης κρίσιmicroωνκαταστάσεων της ζωής

Τo πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παρακολουθείκαι καταγράφει την κίνηση των microονάδων του microε βάση τοσύστηmicroα που εφαρmicroόζεται στο ΚΕΘΕΑ Η συνεχήςπαρακολούθηση των στοιχείων η αξιολόγηση και ηαξιοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα της βελτίωσηςτων παρεχόmicroενων υπηρεσιών του προγράmicromicroατος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθmicroό των ατό-microων που δέχτηκαν υπηρεσίες στις microονάδες του προ-γράmicromicroατος ανά έτος

Υπηρεσίες Συmicroβουλευτικής 508 390 372 333 351 379

Υπηρεσίες Θεραπείας 115 120 106 147 160 178

Υπηρεσίες Επανένταξης 67 69 60 78 71 70

Υπηρεσίες Οικογενειακής Συmicroβουλευτικής 522 527 472 439 361 318

2001 2002 2003 2004 2005 2006

16

Άτοmicroα που δέχτηκανυπηρεσίες τα έτη 2001-2006

06

Η εκπαίδευση είναι microέρος της θεραπευτικής διαδικα-σίας γιατί βοηθά στη microόρφωση του ατόmicroου στην ανά-πτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια γιατην κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελmicroατικήτου αποκατάσταση

Η έναρξη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι συνυ-φασmicroένη για αρκετά από τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα microε τηνπρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικήςεκπαίδευσης ή microε τη διακοπή του λυκείου ή microε την microηολοκλήρωση κάποιου τύπου επαγγελmicroατικής εκπαίδευσηςτην οποία είχαν κατά το παρελθόν ξεκινήσει Οι συνέπει-ες από την πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης είναι ιδιαί-τερα εmicroφανείς στη φάση κατά την οποία τα άτοmicroα επιχειρούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο Ηmicroεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και ηέλλειψη επαρκών και πιστοποιηmicroένων γνώσεων είναιπαράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχό-λησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτι-κή πορεία Γιrsquo αυτό οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαί-δευσης οι οποίες microέσω της επανασύνδεσης microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία συντελούν στην επαγγελmicroατικήκατάρτιση και στην απόκτηση διπλωmicroάτων οφείλουν ναείναι αναπόσπαστο microέρος της θεραπευτικής διαδικασίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόmicroενο microέλος σε όλητη διάρκεια της παραmicroονής του στο θεραπευτικό πλαί-σιο το εκπαιδευτικό πρόγραmicromicroα διαmicroορφώνεται ανάλο-γα microε τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται τοκάθε microέλος

Οργανώνονται εκπαιδευτικά σεmicroινάρια σε διαφορετικάαντικείmicroενα τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επιmicroορ-φωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων Κάθε θεραπευόmicroενοmicroέλος επιλέγει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πουτον ενδιαφέρουν Επίσης πραγmicroατοποιούνται οmicroιλίεςαπό ειδικούς επιστήmicroονες για θέmicroατα που αφορούν τηνυγεία και τα νοmicroικά προβλήmicroατα που αντιmicroετωπίζουναρκετά microέλη

bull Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroι-νάρια εικαστικών αθλητικές δραστηριότητες και σεmicroινά-ρια ιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδό-microενα νοσήmicroατα και λοιmicroώδη νοσήmicroατα)

bull Στην Εναλλακτική Κοινότητα πραγmicroατοποιούνται επι-

17

Eκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών

07

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητεςέχουν στόχο την επιmicroόρφωσητων ατόmicroων τη γενική καλλιέργεια τον εmicroπλουτισmicroότων γνώσεων την ανάπτυξηπροσωπικών ενδιαφερόντωντην προσωπική ανάπτυξη τηνενίσχυση της πρωτοβουλίαςτην επανασύνδεση microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία τηναπόκτηση των απαραίτητωνδεξιοτήτων microε απώτερο στόχοτην οmicroαλή κοινωνική επανένταξη

microορφωτικά σεmicroινάρια λογοτεχνίας ηλεκτρονικών υπο-λογιστών φωτογραφίας εικαστικών αγγλικών και microαθή-microατα δηmicroοτικών χορών

Επίσης υλοποιούνται προγράmicromicroατα αθλητισmicroού microε ιδιαί-τερη έmicroφαση στο ποδόσφαιρο (5x5)

Ανά τακτά διαστήmicroατα οργανώνονται και σεmicroινάριαιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδόmicroενανοσήmicroατα λοιmicroώδη νοσήmicroατα στοmicroατική υγιεινή)

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι κατα-σκευής κρουστών και έγχορδων microουσικών οργάνων

bull Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicro-βουλευτικής για τους γονείς και τους συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων πραγmicroατοποιούνται σεmicroινάριαοικοτεχνίας ψηφιδωτού και microαθήmicroατα παραδοσιακώνχορών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκτός της εκπαί-δευσης που παρέχει στα microέλη του προγράmicromicroατοςσυνεργάζεται microε εκπαιδευτικούς οργανισmicroούς ιδιωτι-κούς και δηmicroόσιους που προσφέρουν σε θεραπευόmicroε-να microέλη κάθε χρόνο -δωρεάν ή microε έκπτωση- ορισmicroένεςθέσεις φοίτησης σε αντικείmicroενα εκπαίδευσης της επιλο-γής τους ώστε να αποκτήσουν επαγγελmicroατική κατάρτι-ση να συmicroπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιή-σουν δηmicroιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόmicroενα microέληνα λάβουν microέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτόςτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος microέσω της χορήγησηςυποτροφιών αποτελεί έναν σηmicroαντικό παράγοντα γιατην οmicroαλή ενσωmicroάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλάκαι για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες δύναται νασυmicroβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωήςτους

Εκτός από τη βελτίωση των τυπικών προσόντων ηεκπαίδευση και η επαγγελmicroατική κατάρτιση συmicroβάλλουναποφασιστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης τουατόmicroου ώστε να διεκδικήσει αποτελεσmicroατικά καλύτερηθέση εργασίας είτε αυτή σχετίζεται microε το αντικείmicroενοτης υποτροφίας είτε όχι

18

Επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός

Οι υποτροφίες δίνονται microέσα από οργανωmicroένο πλαίσιοεπαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού που παρέχεται σε όσαmicroέλη βρίσκονται στην Eναλλακτική Kοινότητα και στην Kοι-νωνική EπανένταξηMέσω του επαγγελmicroατικού προσανατο-λισmicroού διαπιστώνονται οι δεξιότητες των ατόmicroων ώστε νατους δωθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική κατεύθυνση

Επίσης δίνεται βάρος στη συmicroβουλευτική και στην ενί-σχυση των microελών να συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευ-ση ή να ολοκληρώσουν βαθmicroίδες εκπαίδευσης πουείχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τον αριθmicroό των ατόmicroων πουπήραν υποτροφία καθώς και τον αριθmicroό των ατόmicroων πουσυνέχισαν τη σχολική τους εκπαίδευση το 2006

Σχολική εκπαίδευση 2006 Άτοmicroα

Υποτροφίες 2006 Άτοmicroα Αντικείmicroενα

19

Μακροχρόνιες 16 bull ψυχολογίαυποτροφίες σε bull δηmicroοσιογραφίαδηmicroόσια και ιδιωτικά bull τεχνικός φαρmicroάκωνΙΕΚ και Εργαστήρια bull logisticsΕλευθέρων σπουδών bull 3D animation

(διάρκειας 1-2 έτη) bull marketing

bull εφαρmicroοσmicroένη ζωγραφική

bull οικονοmicroίας και διοίκησης

bull αγγλικά

bull αργυροχρυσοχοΐα

bull φωτογραφία

Βραχυχρόνιες 6 bull ΗΥυποτροφίες bull καταδύσεις(διάρκειας microικρότερης του έτους)

Απολυτήριο γυmicroνασίου 3

Απολυτήριο λυκείου 3

Προαγωγικές εξετάσεις Αrsquo κύκλου ΤΕΕ 1

Ευρωπαϊκά Προγράmicromicroατα Κατάρτισης

Το Εξειδικευmicroένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελmicroατι-κής Ένταξης ΚΕΘΕΑ - Παράρτηmicroα Βαλτετσίου 37 (θερα-πευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) στο πλαί-σιο του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΥΠΕΡ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (άτοmicroαmicroε αναπηρίες - πρώην χρήστες ουσιών) του Επιχειρησια-κού Προγράmicromicroατος laquoΑπασχόληση και ΕπαγγελmicroατικήΚατάρτισηraquo υλοποίησε από τις 4 ∆εκεmicroβρίου 2006 καιως το τέλος Φεβρουαρίου 2007 επιδοτούmicroενο πρό-γραmicromicroα επαγγελmicroατικής κατάρτισης ανέργων microε τίτλοlaquoΕκπαίδευση στη διαχείριση αστικών αποβλήτωνraquo συνο-λικής διάρκειας 300 ωρών

Στο πρόγραmicromicroα κατάρτισης συmicromicroετείχαν 15 ωφελού-microενοι απόφοιτοι γυmicroνασίου και λυκείου microέλη τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜέσω της παρακολούθησης θεωρητικών microαθηmicroάτωναπό εξειδικευmicroένους στο αντικείmicroενο εκπαιδευτέςαλλά και πρακτικής άσκησής τους σε εγκαταστάσειςεπεξεργασίας και διάθεσης απορριmicromicroάτων εκπαιδεύ-τηκαν στις microεθόδους διαχείρισης αστικών στερεώναποβλήτων

Παράλληλα microε την παρεχόmicroενη κατάρτιση οι ωφελού-microενοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν υπηρεσίες επαγ-γελmicroατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισmicroού microέσααπό τη συmicromicroετοχή τους σε συνεδρίες παροχής Συνο-δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Το εν λόγω τmicroήmicroααναπτύχθηκε βάσει ενός ολοκληρωmicroένου προγράmicromicroα-τος επαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού ειδικά σχεδια-σmicroένου ώστε να ανταποκρίνεται στα επιmicroέρους χαρα-κτηριστικά και να καλύπτει τις ανάγκες της οmicroάδας στό-χου

Μετά τη λήξη του προγράmicromicroατος οι ωφελούmicroενοι παρα-κολουθούνται ως προς τη βελτίωση των επαγγελmicroατικώντους ικανοτήτων την προσαρmicroογή τους στην αγοράεργασίας αλλά και τη γενικότερη κοινωνική τους ένταξηγια να διαπιστωθεί η επίτευξη τόσο των στόχων όσο καιτων προβλεπόmicroενων αποτελεσmicroάτων από την υλοποίη-ση του προγράmicromicroατος

Για την παρακολούθηση του προγράmicromicroατος εν γένειαλλά και την ανατροφοδότηση όλων των εmicroπλεκόmicroε-νων φορέων αναπτύχθηκε ένα γενικότερο σύστηmicroααξιολόγησης τα αποτελέσmicroατα του οποίου έδωσανστοιχεία χρήσιmicroα προς περαιτέρω διερεύνηση(∆ελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ 1432007)

20

Το Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης είναι υπεύθυνο γιατη συστηmicroατική συλλογή την καταγραφή και την επε-ξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικούπρογράmicromicroατος σύmicroφωνα microε το σύστηmicroα που εφαρmicroό-ζεται στο ΚΕΘΕΑ

Βασικές δράσεις του Τmicroήmicroατος είναι

bull Η συστηmicroατική παρακολούθηση των κλινικών πληροφο-ριών σχετικά microε την κίνηση των Mονάδων του προγράmicro-microατος και η έκδοση microηνιαίων και ετήσιων απολογισmicroών

bull Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδοmicroένων πουαφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόmicroων που απευθύ-νονται στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

bull Η εφαρmicroογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιοτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος

bull Η συmicromicroετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διε-ξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ

Το Τmicroήmicroα Έρευνας συνεργάζεται microε τον Τοmicroέα Έρευναςτου ΚΕΘΕΑ όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θερα-πευτικού προγράmicromicroατος

Οι ερευνητικές δράσεις του Τmicroήmicroατος διέπονται από τιςαρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται microεγνώmicroονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδοmicroένωνπροσωπικού χαρακτήρα Οι δραστηριότητές του είναιυποστηρικτικές και συmicroπληρωmicroατικές ως προς το βασι-κό έργο του θεραπευτικού προγράmicromicroατος και έχουνστόχο τη βελτίωση των παρεχόmicroενων υπηρεσιών

Το Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών είναι αρmicroόδιο γιατον έλεγχο και την ορθή τήρηση των εσωτερικών κανο-νισmicroών και εγκυκλίων του ΚΕΘΕΑ σε θέmicroατα οικονοmicroι-κών και διοίκησης

Bασικές εργασίες του τmicroήmicroατος είναι η σύνταξη τουετήσιου οικονοmicroικού προϋπολογισmicroού των λειτουργικώνκαι πάγιων δαπανών του θεραπευτικού προγράmicromicroατος ηορθολογική αξιοποίηση των οικονοmicroικών πόρων και ησύνταξη οικονοmicroικών απολογισmicroών

21

Tmicroήmicroα Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

08

Tmicroήmicroα ∆ιοίκησης καιOικονοmicroικών

09

Το προσωπικό του θεραπευτικού προγράmicromicroατος αποτε-λεί microια διεπιστηmicroονική οmicroάδα διαφόρων ειδικοτήτωναπό επαγγελmicroατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επι-στηmicroών καθώς και απόφοιτους αναγνωρισmicroένων θερα-πευτικών προγραmicromicroάτων που έχουν λάβει κατάλληληεκπαίδευση

Στο προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα συνεχούςεκπαίδευσης εντός και εκτός του οργανισmicroού ώστε ναεξασφαλίζεται η ανατροφοδότησή του και η ποιότητατων υπηρεσιών που παρέχονται

Στο σύνολο των υπηρεσιών του προγράmicromicroατος απα-σχολούνται 27 άτοmicroα Η πλειοψηφία του προσωπικούαπασχολείται στις Mονάδες του προγράmicromicroατος ωςθεραπευτικό προσωπικό ενώ στα Tmicroήmicroατα απασχολείταιπροσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επίσης στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα απασχολούνταικαι επιmicroορφωτές microερικής απασχόλησης αορίστου χρό-νου οι οποίοι εκπαιδεύουν τα θεραπευόmicroενα microέλη σεδιάφορα αντικείmicroενα αντίστοιχα microε τα σεmicroινάρια πουπραγmicroατοποιούνται στις επιmicroέρους Mονάδες

Tmicroήmicroατα Eκπαίδευσης Έρευνας Oικονοmicroικών 30

Γραmicromicroατειακή υποστήριξη 4

Mονάδες θεραπείας 66

Γράφηmicroα Κατανοmicroή προσωπικού προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ το 2006

22

Tο Προσωπικό του προγράmicromicroατος

10

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει αναπτύξειένα δίκτυο συνεργατών από οργανισmicroούς φορείς ιδρύ-microατα και ιδιώτες που υποστηρίζουν το έργο του σε διά-φορους τοmicroείς

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα εκπαίδευσης τα έτη 2001-2006

bull Γενική Γραmicromicroατεία Αθλητισmicroού

bull Γενική Γραmicromicroατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull Γραφεία ∆ευτεροβάθmicroιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα αντίστοιχα Λύκεια που υπάγονται σε αυτά

bull ∆ιεύθυνση Ολυmicroπιακών Αγώνων 2004

bull Εθνικό Κέντρο Επαγγελmicroατικού Προσανατολισmicroού (ΕΚΕΠ)

bull Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull ΝΕΤ

bull Νοmicroαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιmicroόρφωσης (ΝΕΛΕ)

bull Οργανισmicroός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναmicroικού (ΟΑΕ∆)

bull Οργανισmicroός Εκπαίδευσης και Επαγγελmicroατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

bull Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τοmicroέας ΣΕΠ)

bull ΣΕΛΕΤΕ

bull ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕ∆

bull Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευmicroάτων

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα υγείας τα έτη 2001-2006

bull Γενικό Κρατικό Νοσοκοmicroείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

bull Γενικό Νοσοκοmicroείο Νοσηmicroάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ

bull Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τmicroήmicroα Αγωγής Υγείας)

bull Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Νοσοκοmicroείου ∆ΑΦΝΙ

bull Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηmicroάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

bull Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

23

∆ίκτυο Συνεργατών

11

bull Νοσοκοmicroείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

bull Νοσοκοmicroείο Αφροδίσιων και ∆ερmicroατικών Νόσων ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΚΑΤ

bull Νοσοκοmicroείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

bull Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

bull Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοmicroείο Αττικής ΠΝΑ

bull Ψυχίατρος κ Κ Γκοτζαmicroάνης

∆ίκτυο συνεργατών για εκδηλώσεις και παρεmicroβάσεις τα έτη 2001-2006

bull ∆ήmicroος Αθηναίων

bull ∆ήmicroος Αρτέmicroιδος

bull ∆ήmicroος Μαρκοπούλου

bull ∆ήmicroος Νέας Μάκρης

bull ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής

bull Εθνική οmicroάδα ποδοσφαίρου 5x5

bull Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

bull Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

Στους παραπάνω οργανισmicroούςιδρύmicroατα φορείς δήmicroους καιιδιώτες εκφράζουmicroε τις θερmicroέςmicroας ευχαριστίες

24

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θέλει να ευχαρι-στήσει θερmicroά όλους τους ιδιώτες τις επιχειρήσεις τουςοργανισmicroούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο τουmicroε χορηγίες και δωρεές χρηmicroατικές ή εmicroπράγmicroατες

bull ANDREW BETSIS

bull BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΝΦΙΛΑΚΗΣ

bull BP HELLAS ΑΕ

bull CORNEL SYSTEM ΕΠΕ

bull COSMOS LAC - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΡΕΥΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

bull EADS DEFENSE amp SECURITY

bull ELMEC SPORT ABETE

bull GP BIANCO ΕΠΕ

bull INTERIOR OFFICE AE

bull KOSTAL HELLAS ΑΕΒΕ

bull NEW EDITIONS Κ ΒΑΝΤΕΝΑΑΡ - Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

bull NUTRIA ΑΕ - ΓΙΩΤΣΑΣ ∆ΗΜ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull S amp B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

bull SCHWARZKOPF amp RILKEN AEE

bull ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

bull ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ amp ΣΙΑ ΕΕ

bull ΓΑΛΑΝΗΣ Γ (Φωτογράφος)

bull ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

bull ∆ΑΒΙΛΑΣ ΣΠΟΡ - ΑΛ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

bull ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

bull ∆ΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ

bull ∆ΕΜΕΝΑΓΑ ΜΑΡΙΑ

bull ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - GLOBE ONE

bull ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

bull ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣraquo

bull ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

bull Α ΖΑΧΑΡΙ∆ΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

25

Xορηγοί - ∆ωρητές

12

bull ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ amp ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

bull Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

bull Ί∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

bull ΚΑΓΜΑΚΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ amp ΠAZAΪTH ΝΑΤΑΣΑ

bull ΚΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

bull ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΛΟΣ

bull ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

bull ΝΕΟΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

bull ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

bull ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

bull ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ 1003 FM ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

bull ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

bull ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

bull ΤΥΜΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

bull ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΕ

bull ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ

bull ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONΗSON AE

26

Σχολές που έδωσαν υποτροφίες σε microέλη του προγράmicro-microατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά τα έτη 2001-2006

bull MEDITERRANEAN COLLEGE

bull ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

bull ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ περιοχής Αττικής (Κηφισιάς Αργυρού-πολης Πειραιά Αmicroαρουσίου Γαλατσίου Μεταmicroόρφωσης)

bull ΕΕΣ CHEF DrsquoOUEVRES

bull ΕΕΣ ΑΝΤΕΝNΑ

bull ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

bull ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

bull ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

bull ΙΕΚ CARRIERA

bull ΙΕΚ ΑΚΜΗ

bull ΙΕΚ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

bull ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

bull ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

bull ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

bull ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

bull ΣΧΟΛΗ ART

bull ΣΧΟΛΗ FREEDOM

bull ΣΧΟΛΗ KORELplus

bull ΣΧΟΛΗ ΑΚΤΟ

bull ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΜOKUME

bull ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΛΙΑΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

bull Ω∆ΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

27

Ο Σύλλογος Οικογένειας Παρέmicroβαση συγκροτήθηκε το1991 Στο Σύλλογο συmicromicroετέχουν όσοι γονείς επιθυmicroούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο έργο τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι στόχοι του Συλλόγου Οικογένειας είναι

bull Η στήριξη και η ενίσχυση των θεραπευτικών προ-γραmicromicroάτων του ΚΕΘΕΑ

bull Η ενηmicroέρωση της κοινής γνώmicroης και παντός ενδιαφε-ρόmicroενου γύρω από το πρόβληmicroα των ναρκωτικών καιτους τρόπους αντιmicroετώπισής του

bull Η προβολή του έργου που επιτελεί το θεραπευτικόπρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιmicroετώπιση των κοι-νωνικών αιτιών του προβλήmicroατος της εξάρτησης καιτο αίτηmicroα της λήψης κατάλληλων microέτρων από τηνπολιτεία

Σηmicroαντικό έργο του Συλλόγου Οικογένειας αποτελεί ηδιοργάνωση ενηmicroερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγι-κών δραστηριοτήτων

Το 1992 ο Σύλλογος για πρώτη φορά διοργάνωσεσυναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού microε γνωστούς καλλι-τέχνες Από τότε η συναυλία έχει καθιερωθεί να γίνεταικάθε χρόνο και βρίσκει microεγάλη ανταπόκριση στο κοινό

28

Σύλλογος Oικογένειας

13

Στοιχεία επικοινωνίας

Σολωmicroού 27 106 81 ΑθήναΤηλ 210 3302426 Fax 210 3302147

29

14∆ραστηριότητες

KEΘEA ΠAPEMBAΣHΣτιγmicroιότυπα από παρεmicroβάσεις

εκδηλώσεις και δράσεις του προγράmicromicroατος

KEΘEA ΠAPEMBAΣH κατά την περίοδο

2001-2006

30

Παρ

εmicroβά

σει

ς

2001 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Ντράφι Πεντέλης

2004 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Καρκαντά Πεντέληςmicroε αφορmicroή την ΠαγκόσmicroιαΗmicroέρα Περιβάλλοντος στις 21Μαρτίου

2005 Αναδάσωση στον ευρύ-τερο χώρο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας στη Ραφήνα Στηναναδάσωση συmicromicroετείχε οΥπουργός Υγείας κ ΝικήταςΚακλαmicroάνης

2001 Παρέmicroβαση-διαmicroόρφωσηστο σιδηροδροmicroικό σταθmicroό τουΧιλιοmicroοδίου Κορινθίας και ενη-microέρωση για τις υπηρεσίες τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σεσυνεργασία microε το Κέντρο Πρό-ληψης ∆ιολκός

31

2004 Απελευθέρωση άγριωνπουλιών στο ∆άσος Κουβαράσε συνεργασία microε το ∆ήmicroοΜαρκοπούλου και το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψης ΆγριωνΖώων microε αφορmicroή την Παγκό-σmicroια Ηmicroέρα Περιβάλλοντος

2001 Εκδήλωση προς τιmicroήντων εθελοντών του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΚολέγιοΑθηνώνΤην έναρξη της εκδή-λωσης έκανε ο Πρόεδρος της∆ιακοmicromicroατικής Επιτροπής γιατα Ναρκωτικά κ ΜανώληςΣκουλάκης

2001 Χριστουγεννιάτικο δρώ-microενο στον πεζόδροmicroο τωνκεντρικών υπηρεσιών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σταΕξάρχεια όπου microέλη έκανανκατάβαση (rappel) από τηνταράτσα του κτιρίου

Eκδη

λώσ

εις

32

2003Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινό-τηταςΤην απονοmicroή έκανε ο Πρόε-δρος της Ν∆ κ Κώστας Καρα-microανλήςTo γήπεδο 5χ5 ήτανδωρεά της N∆

2004 ∆ιήmicroερο τουρνουά ποδο-σφαίρου 5x5 Στο τουρνουά τηναπονοmicroή επάθλων έκανε ο Υπουρ-γός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2003Εγκαίνια του νέου ξενώναστο Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-ξης δωρεά της κ Ελισάβετ Παπα-γιαννοπούλουΤην κορδέλα έκοψεο Πρόεδρος της Βουλής κΑπό-στολος Κακλαmicroάνης

2003 Εγκαίνια του κτιρίου τουΚέντρου Οικογενειακής Υπο-στήριξης και Συmicroβουλευτικήςστα Εξάρχεια

33

2003 Θεατρική παράστασηστο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ απόγονείς που συmicromicroετείχαν στοΚέντρο Οικογενειακής Υποστή-ριξης και Συmicroβουλευτικής

2005 Έκθεση ζωγραφικής καιφωτογραφίας στο ΙΜΕ ( Ίδρυ-microα Μείζονος Ελληνισmicroού)Ταεγκαίνια της έκθεσης έγιναναπό τον Υπουργό Υγείας κ ΝΚακλαmicroάνη και τον ΥφυπουργόΥγείας κ Γεώργιο Κωνσταντό-πουλο

2005 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Παρουσιάστηκανδηmicroοτικοί χοροί έργα ζωγραφικήςκαι έκθεση microουσικών παραδοσια-κών οργάνων

2006 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Έκθεση κρουστώνmicroουσικών οργάνων microάσκας κού-κλας ψηφιδωτού και παρουσίασηδηmicroοτικών χορών από την οmicroάδαχορούΤην εκδήλωση χαιρέτησε οΑντιπρόεδρος της ∆ιακοmicromicroατικήςΕπιτροπής κ Μ Σκουλάκης

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

34

Παγ

κόσ

microια

Hmicro

έρα

κατά

τω

ν N

αρκω

τικώ

ν

2006 Συmicromicroετοχή στο ldquo3ο Οδοι-πορικό στην Ελληνική Παράδο-σηrdquo που οργάνωσε ο όmicroιλοςΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς καιΝήσων στις 13 και 145 στοΚατράκειο Θέατρο Νίκαιας microεσυmicromicroετοχή της οmicroάδας παραδοσιακών χορών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2001 Ο Σύλλογος Οικογένειαςδιοργάνωσε συναυλία στο θέατροΛυκαβηττού Η συναυλία πραγmicroα-τοποιήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕταιρείας Συγγραφέων Ερmicroηνευ-τές ήταν οι Νένα Βενετσάνου∆ηmicroήτρης Μπάσης ΚώσταςΘωmicroαΐδηςΤάσος Χριστογιαννό-πουλος και Καλλιόπη Βέττα

2003 Παρέmicroβαση στην Πλα-τεία Οmicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςΕναλλακτικής Κοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας microε έργα των microελώνΠαράλληλη ενηmicroέρωση τουκοινού και διανοmicroή έντυπουυλικού microαζί microε καπέλα τσάντεςκαι microπλούζες microε το σήmicroα τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

35

2002 Πενθήmicroερη εκδήλωση στοΠνευmicroατικό Κέντρο του ∆ήmicroουΑθηναίων Έκθεση ζωγραφικήςκαι παρουσίαση της θεατρικήςπαράστασης laquoΟ Ιππότης microε τησκουριασmicroένη πανοπλίαraquo

2003 Πaρέmicroβαση στην Πλα-τεία Omicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςEναλλακτικής Kοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας Παράλληλη ενηmicroέρωσητου κοινού και διανοmicroή έντυ-που και διαφηmicroιστικού υλικού

2004 Σκυταλοδροmicroία στοκέντρο της Αθήνας microε τη συmicro-microετοχή Ολυmicroπιονικών και εθε-λοντικών οικολογικών κοινωνι-κών και αθλητικών οργανώσε-ων Η σκυταλοδροmicroία microε θέmicroαlaquoΠαρέmicroβαση στη συνήθειάσουraquo ξεκίνησε από την Πλα-τεία Εξαρχείων πέρασε microέσααπό το ιστορικό και εmicroπορικόκέντρο της Αθήνας και κατέλη-ξε πάλι στην Πλατεία Εξαρχεί-ων όπου είχαν στηθεί ενηmicroε-ρωτικά περίπτερα του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και των οργανώ-σεων που συmicromicroετείχαν

36

2005 Αγώνας καλαθοσφαίρισηςστο γήπεδο του ΠανελληνίουΣυmicromicroετείχαν επαγγελmicroατίεςκαλαθοσφαιριστές και προπονη-τές του αγώνα ήταν ο βουλευτήςτης Ν∆ κ Γιάννης Ιωαννίδης καιο προπονητής της Εθνικής οmicroά-δας κ Παναγιώτης ΓιαννάκηςΤαmicroετάλλια απένειmicroε ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ενώ οΥπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroά-νης έκανε το τζάmicroπολ του αγώνα

2006Τουρνουά ποδοσφαίρου5x5 στο γήπεδο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας microε συmicromicroετοχή τοπικώνποδοσφαιρικών οmicroάδων από γειτονικούς δήmicroους και της Εθνι-κής οmicroάδας ποδοσφαίρου 5x5 σεαγώνα επίδειξηςΤα αναmicroνηστικάτου αγώνα έδωσε ο Υπουργός Υγείας κΝΚακλαmicroάνης

2003 Tελετή αποφοίτησης τωνmicroελών του ΚΕΘΕΑ στο χώροτου Ιδρύmicroατος Μείζονος Ελλη-νισmicroού

2001 Tελετής αποφοίτησηςτων microελών του ΚΕΘΕΑ στοmicroουσείο Βορρέ στην Παλλήνη

οφοι

τήσε

ις

37

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης ∆ηmicroοκρατίας κ ΚωστήςΣτεφανόπουλος και η Υφυπουρ-γός Υγείας κ Ελπίδα Τσουρή

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης Ν∆ κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ ΝατάσαΠαζαΐτη-Καραmicroανλή και οι βουλευτές της Ν∆ κ ΜαριέτταΓιαννάκου-Κουτσίκου και κ Ν Κακλαmicroάνης

2002 Επισκέφθηκε την Κοινότητα ο Πρόεδρος τηςΝ∆ κ Κ Καραmicroανλής

2004 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ Ν Παζαΐτη-Καραmicroανλή και ο Υπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2006 Επίσκεψη της ΥπουργούΤουρισmicroού κΦάνης Πάλη-Πετραλιά στον ξενώνα τουΚέντρου Κοινωνικής Επανέντα-ξης για τη διάθεση εισιτηρίωνκοινωνικού τουρισmicroού

Eπισ

κέψ

εις

Πολ

ιτικ

ών

Προ

σώ

πω

ν

38

Έντυ

πα

2001 Βιβλίο του προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ microε τίτλοlaquoΠροσφερόmicroενες υπηρεσίεςκαι microεγέθη 1999-2000raquo

2006 Ενηmicroερωτικό έντυπο γιατις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Έντυπο για την κατα-σκευή τη συντήρηση και τονήχο των κρουστών microουσικώνοργάνων που κατασκευάζειοmicroάδα microελών της ΕναλλακτικήςΚοινότητας

2006 Kαρτ-ποστάλ από τηνοmicroάδα φωτογραφίας της Εναλ-λακτικής Κοινότητας microε θέmicroατο νερό οι οποίες διανέmicroονταισε πολυσύχναστα microέρη

39

Αθλητικές δραστηριότητεςτων microελών του KEΘEAΠAPEMBAΣH

Αθλ

ητικ

ές δ

ρασ

τηρι

ότητ

ες

2001Συmicromicroετοχή σε φιλανθρωπική δραστηριότητα βοη-θώντας στη συσκευασία δεmicroάτων ρούχων και τροφίmicroωνγια τον πληθυσmicroό του Αφγανιστάν

2001 Παρουσία στο 3ο Συνέδριο Νεολαίας ΠΑΣΟΚστο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο πάρκο Ιλισίων σεεκδήλωση της ΟΝΝΕ∆ στο κέντρο της Αθήνας καιστο φεστιβάλ της ∆ΑΠ στη Νοmicroική Σχολή microε ενη-microερώσεις από τα microέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας

2002 Μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας συmicromicroετείχανσε αγώνα στίβου στο γήπεδο Ν Σmicroύρνης όπου πήρανmicroέρος όλα τα θεραπευτικά προγράmicromicroατα του ΚΕΘΕΑΟι αγώνες πραγmicroατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τωνπαγκόσmicroιων αγώνων στίβου θεραπευτικών προγραmicro-microάτων

2003 Συmicromicroετοχή στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειαςγια τον πληθυσmicroό του Ιράκ σε συνεργασία microε τους Για-τρούς Χωρίς Σύνορα

2005 Συmicromicroετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοmicroάδα Νεολαίαςστο Γουδή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις7-12 ∆εκεmicroβρίου microε ενηmicroερωτικό υλικό και επιτόπιοεργαστήρι κατασκευής microουσικών παραδοσιακών οργά-νων

2005 Συmicromicroετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θερα-πευτικών κοινοτήτων στις 10-14 Μαΐου 2005 microε έργαζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών παραδοσιακώνοργάνων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2006 Συmicromicroετοχή microελών της Εναλλακτικής Κοινότηταςσε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάmicroεσα σε βουλευτές καιοδηγούς ΚΤΕΛ που διοργανώθηκε από το ∆ήmicroο ΝέαςΜάκρης στις 146

2006 Συmicromicroετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγ-microατοποίησε ο ∆ήmicroος Μαρκοπούλου στις 17-309 microεέκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών οργά-νων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2003-2005-2006 Συmicromicroετοχή στα Φεστιβάλ ΠολιτικώνΝεολαιών

Άλλες δραστηριότητες

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759e-mail infokethea-paremvasigrwebsite wwwkethea-paremvasigr

Συmicroβουλευτικό Κέντρο Βαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300751 (απευθείας γραmicromicroή για τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα ) Fax 210 3300759Ώρες λειτουργίαςΚαθηmicroερινά 0900 - 1700 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση∆ιασταύρωση Ραφήνας190 09 ΡΑΦΗΝΑΤηλ 22940 77180 22940 77800Fax 22940 77801

Κέντρο Κοινωνικής ΕπανένταξηςΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και ΣυmicroβουλευτικήςΘεmicroιστοκλέους 67106 83 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3304933 210 3304935Fax 210 3845029

Αριθmicroός Λογαριασmicroού ∆ωρεώνΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 116296028-11

Στοιχεία Eπικοινωνίας

41

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων)Σορβόλου 24 116 36 ΑθήναΤηλ 210 9241993-6Fax 210 9241986e-mail adminketheagrwebsite wwwketheagr

Ένα πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών

για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Page 11: "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

Σηmicroείωση Το άθροισmicroα τωναπόλυτων συχνοτήτων σε ορι-σmicroένες από τις αναφερόmicroενεςmicroεταβλητές δεν ταυτίζεται microετο σύνολο των ατόmicroων πουπροσήλθαν (Ν=332) καθώςορισmicroένες ερωτήσεις στο ερω-τηmicroατολόγιο δεν απαντήθηκαν

11

Χρήση ουσιών

Ν=332

Κύρια ουσία κατάχρησης Ηρωίνη 320 (967)

Τρόπος χρήσης κύριας ουσίας

bull Ενδοφλέβια χρήση 128 (387)

bull Μη ενδοφλέβια 203 (613)

Συχνότητα χρήσης τον τελευταίο microήνα

bull Καθηmicroερινά 193 (585)

bull 2-6 φορέςεβδοmicroάδα 70 (212)

bull 0-1 φοράεβδοmicroάδα 29 (88)

bull Καθόλου χρήση 38 (115)

Μέση ηλικία έναρξης της κύριας ουσίας 188 (plusmn35)

Μέση διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας (έτη) 7 (plusmn39)

Ουσία έναρξης χρήσης

bull Κάνναβη 256 (795)

bull Κατασταλτικά 22 (68)

bull Οπιούχα 18 (56)

bull Εισπνεόmicroενα 16 (5)

bull ∆ιεγερτικά 7 (22)

bull Παραισθησιογόνα 3 (09)

Μέση ηλικία έναρξης χρήσης 153 (plusmn22)

Μέση ηλικία πρώτης ενέσιmicroης χρήσης 21 (plusmn408)

Κοινή χρήση σύριγγας σε όλη τη ζωή (έστω και microια φορά)

bull Ναι 128 (393)

bull Όχι 139 (426)

bull Μη ενέσιmicroη χρήση 59 (181)

Μόλυνση από ηπατίτιδα C 90 (274)

Στην Κοινότητα παραπέmicroπονται τα εξαρτηmicroένα άτοmicroαmicroετά τη σύντοmicroη προετοιmicroασία τους στο Συmicroβουλευ-τικό Κέντρο Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβασηείναι κοινότητα διαmicroovής και αποτελεί microία από τιςφάσεις θεραπείας του προγράmicromicroατος Η παραmicroονήτου ατόmicroου είναι εθελοντική και διαρκεί το ανώτερο12 microήνες

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτηmicroέναάτοmicroα σύmicroπτωmicroα βαθύτερων προβληmicroάτων η θεραπευ-τική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση τωναιτών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπουζωής και συmicroπεριφοράς των εξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί microοντέλο κοινωνικήςmicroάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια συναισθηmicroατικήστήριξη και βοήθεια ώστε το άτοmicroο να αλλάξει στάσηκαι συmicroπεριφορά να επαναπροσδιορίσει τις αξίες τουκαι να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες

Η ενεργή συmicromicroετοχή των εξαρτηmicroένων στη διαδικασίατης απεξάρτησης είναι σηmicroαντική προϋπόθεση Για ναεπιτευχτεί η ενεργής συmicromicroετοχή είναι απαραίτητη ηεθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητααλλά και το δικαίωmicroα των ατόmicroων για διακοπή της θερα-πείας οποιαδήποτε στιγmicroή

Τα θεραπευόmicroενα microέλη microετέχουν τακτικά σε οmicroαδικέςθεραπευτικές διαδικασίες και ατοmicroικές υποστηρικτικέςσυναντήσεις ενώ λαmicroβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οιιδιαιτερότητές τους για την εξατοmicroίκευση της θεραπεί-ας τους

Παράλληλα microε την είσοδό τους στην Κοινότητα εντάσ-σονται σε οmicroάδες δουλειάς Το έργο των οmicroάδων δου-λειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότηταςενώ ταυτόχρονα microέσα από αυτές τα άτοmicroα microαθαίνουννα οργανώνονται να συνδιαλέγονται να αναλαmicroβάνουνσταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες να αποκτούν γνώ-σεις και δεξιότητες

Σηmicroαντικό microέρος του ηmicroερήσιου προγράmicromicroατος κατα-λαmicroβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες Τα θεραπευό-microενα microέλη microετέχουν συστηmicroατικά σε επιmicroορφωτικάσεmicroινάρια τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επαγγελmicroα-τίες επιmicroορφωτές

Επίσης ενισχύονται microέσω συmicroβουλευτικής να επανα-συνδεθούν microε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε ναολοκληρώσουν το σχολείο ή να πάρουν κάποια εκπαί-δευση σε αντικείmicroενο που τους ενδιαφέρει

Οι στόχοι στην ΕναλλακτικήΚοινότητα είναι

bull Η σωmicroατική και ψυχική απεξάρτηση

bull Η προσωπική ανάπτυξη microεόρια η προσωπική ευθύνη καιη συναισθηmicroατική ωριmicroότητα

bull Η αναζήτηση των αιτιών τηςχρήσης η αλλαγή της συmicroπεριφοράς και η υιοθέτησηνέου τρόπου ζωής microε αξιακόπεριεχόmicroενο

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroάτων υγείας

bull Η διευθέτηση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων

bull Ο επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες

12

Eναλλακτική KοινότηταΠαρέmicroβαση

03

Στην Κοινότητα λειτουργεί επαγγελmicroατικό εργαστήρικατασκευής παραδοσιακών microουσικών οργάνων Εκείόσα θεραπευόmicroενα microέλη ενδιαφέρονται εκπαιδεύονταιστην επαγγελmicroατική παραγωγή οργάνων όπως ο νταϊρές(bendir) το νταούλι το περιστρεφόmicroενο χειροτύmicroπανοο βροχοποιός (rainstick) κά

Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας υπάρχει γήπεδοποδοσφαίρου 5x5 για την άθληση των microελών ενώ σεαυτό πραγmicroατοποιούνται τουρνουά ποδοσφαίρου ήφιλικοί αγώνες ανάmicroεσα σε microέλη της Κοινότητας καιάλλες οmicroάδες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κοινότητας είναι ότιπαράλληλα microε το θεραπευτικό της έργο προσπαθεί νακινήσει στα θεραπευόmicroενα microέλη το ενδιαφέρον για προ-βλήmicroατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και νατα ενθαρρύνει ώστε να δραστηριοποιηθούν microέσα απότην οργάνωση οικολογικών κοινωνικών και πολιτιστικώνπαρεmicroβάσεων Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενερ-γοποίηση των ατόmicroων για ουσιαστική συmicromicroετοχή στακοινά η αλληλεπίδραση των microελών του προγράmicromicroατοςmicroε το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη συνεργατι-κών σχέσεων microε πολίτες δήmicroους συλλόγους και φορείς

Για να αποδοθεί ο έντονος κοινωνικός προσανατολι-σmicroός της Παρέmicroβασης και η διαφορετική πρόταση ζωήςπου αυτή αντιπροσωπεύει στη θεραπευτική Κοινότητατου προγράmicromicroατος έχει δοθεί η ονοmicroασία ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

Από την έναρξη λειτουργίας της Κοινότητας microέχρισήmicroερα έχουν πραγmicroατοποιηθεί πάνω από 60 παρεmicroβά-σεις (δενδροφυτεύσεις καθαρισmicroοί παραλιών απελευ-θερώσεις άγριων ζώων και πουλιών συναυλίες παρεmicro-βάσεις σε σταθmicroούς προσφύγων και σε υποβαθmicroισmicroέ-νες περιοχές της Αθήνας κά)

13

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην ΕναλλακτικήΚοινότητα τα άτοmicroα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνι-κής Επανένταξης Πρόκειται για την τελευταία φάση τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος η οποία διαρκεί περίπου12 microήνες και στοχεύει στην οmicroαλή κοινωνική ένταξη τωνατόmicroων

Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσmicroατα τηςθεραπείας Τα άτοmicroα υποστηρίζονται microέσα από τησυστηmicroατική συmicromicroετοχή τους σε θεραπευτικές οmicroάδεςκαι ατοmicroικές συναντήσεις σε εξωτερική βάση

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώναόπου διαmicroένουν τα θεραπευόmicroενα microέλη κατά την πρώτηπερίοδο ένταξής τους στην κοινωνία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελmicroατική κατάρτισηκαι στην επαγγελmicroατική αποκατάσταση των microελών Τοδίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί microε οργανι-σmicroούς εκπαίδευσης παρέχει υποτροφίες ώστε τα microέληνα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουντυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξα-σφάλιση εργασίας

Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γρα-φείο εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικής υποστήρι-ξης ως προς τον επαγγελmicroατικό προσανατολισmicroό τωνmicroελών και τον τρόπο εύρεσης εργασίας Αυτό επιτυγχά-νεται microέσα από ατοmicroικές συναντήσεις που έχουν στόχοτην αξιοποίηση της επαγγελmicroατικής και εκπαιδευτικήςτους εmicroπειρίας Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγρα-φή βιογραφικού και στις τεχνικές συνέντευξης Πηγέςαγγελιών για περισσότερες επαγγελmicroατικές επιλογέςείναι το διαδίκτυο ο ΟΑΕ∆ και το δίκτυο εργοδοτώνκαι επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραmicro-microα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανέ-νταξης τα άτοmicroα περνούν στη φάση του follow up(ολοκληρωσάντων) η οποία διαρκεί περίπου έναχρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησήτους και την πρόληψη της υποτροπής Σε αυτό το διά-στηmicroα τα άτοmicroα microετέχουν σε οmicroαδικές συναντήσειςανά τρίmicroηνο και στη συνέχεια αν πληρούν τα κριτήριααποφοιτούν

14

Οι στόχοι στο Κέντρο Κοι-νωνικής Επανένταξης είναι

bull Η στήριξη του ατόmicroου για vααναλάβει πλήρως την ευθύνητου εαυτού του

bull Η υποστήριξη του ατόmicroου γιατην ένταξή του στην αγοράεργασίας

bull Η ενίσχυση του ατόmicroου αναφορικά microε τον επαγγελmicroατικότου προσανατολισmicroό και τηνεπαγγελmicroατική του κατάρτιση

bull Η ενεργοποίηση των κοινωνι-κών δικτύων για την υποστήριξητου ατόmicroου κοινωνικά καιεπαγγελmicroατικά

bull Ο επαναπροσδιορισmicroός τωνσχέσεων φιλικών ερωτικώνοικογενειακών microέσα από τηδιαφορετική στάση ζωής πουακολουθεί σήmicroερα

bull Η αντιmicroετώπιση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων και προβληmicroάτων υγείας

bull Η πρόληψη της υποτροπής

Kέντρο KοινωνικήςEπανένταξης

04

Στο πλαίσιο του προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗπαράλληλα microε τις θεραπευτικές διαδικασίες που απευ-θύνονται στα εξαρτηmicroένα άτοmicroα λειτoυργεί και ΚέντροΟικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής τοοποίο απευθύνεται στους γονείς και συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευ-τικής υποστηρίζει τα microέλη της οικογένειας ώστε να είναισε θέση να βοηθήσουν το εξαρτηmicroένο άτοmicroο στηνπροσπάθεια που καταβάλλει για απεξάρτηση και κοινω-νική επανένταξη

Στο πλαίσιο του Kέντρου παρέχονται υπηρεσίες συστη-microατικής συmicroβουλευτικής και υποστήριξης σε γονείςαδέλφια συντρόφους και λοιπούς συγγενείς είτε τοεξαρτηmicroένο άτοmicroο βρίσκεται στο πρόγραmicromicroα για θερα-πεία είτε όχι

Εκτός από το θεραπευτικό προσωπικό υπάρχουν καιγονείς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησητου Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και στησυνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν συmicroβου-λευτική στους προσερχόmicroενους γονείς Η εργασίατους είναι εθελοντική και εποπτεύεται από το θερα-πευτικό προσωπικό Ο στόχος είναι να λειτουργήσουνως πρότυπα που έχουν βιώσει το πρόβληmicroα και microέσααπό την προσωπική τους εmicroπειρία να στηρίξουν τουςυπόλοιπους γονείς και να τους βοηθήσουν να βρουνδιέξοδο στο πρόβληmicroά τους

15

Kέντρο OικογενειακήςYποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

05

Οι στόχοι στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής είναι

bull Η ενηmicroέρωση της οικογένειαςσχετικά microε τη χρήση ουσιών καιτις συνέπειές της καθώς και γιατον τρόπο θεραπευτικής παρέmicro-βασης

bull Η συναισθηmicroατική στήριξη καιενίσχυση των ατόmicroων που έχουνάmicroεση σχέση microε τοντηνχρήστηστρια

bull Η κατανόηση του καθοριστικούρόλου που διαδραmicroατίζει ηοικογένεια στην θετική έκβασητης θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής

bull Η ενίσχυση της αλλαγής στάσης απέναντι στονστην χρήστηστρια αλλά και σε προβλήmicroατα που αφορούν συνολικά την οικογένεια

bull Η εξοmicroάλυνση των δυσλειτουρ-γιών στο οικογενειακό περιβάλλον

bull Η ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτωνπροκειmicroένου να βρεθούν νέοιτρόποι αντιmicroετώπισης κρίσιmicroωνκαταστάσεων της ζωής

Τo πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παρακολουθείκαι καταγράφει την κίνηση των microονάδων του microε βάση τοσύστηmicroα που εφαρmicroόζεται στο ΚΕΘΕΑ Η συνεχήςπαρακολούθηση των στοιχείων η αξιολόγηση και ηαξιοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα της βελτίωσηςτων παρεχόmicroενων υπηρεσιών του προγράmicromicroατος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθmicroό των ατό-microων που δέχτηκαν υπηρεσίες στις microονάδες του προ-γράmicromicroατος ανά έτος

Υπηρεσίες Συmicroβουλευτικής 508 390 372 333 351 379

Υπηρεσίες Θεραπείας 115 120 106 147 160 178

Υπηρεσίες Επανένταξης 67 69 60 78 71 70

Υπηρεσίες Οικογενειακής Συmicroβουλευτικής 522 527 472 439 361 318

2001 2002 2003 2004 2005 2006

16

Άτοmicroα που δέχτηκανυπηρεσίες τα έτη 2001-2006

06

Η εκπαίδευση είναι microέρος της θεραπευτικής διαδικα-σίας γιατί βοηθά στη microόρφωση του ατόmicroου στην ανά-πτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια γιατην κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελmicroατικήτου αποκατάσταση

Η έναρξη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι συνυ-φασmicroένη για αρκετά από τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα microε τηνπρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικήςεκπαίδευσης ή microε τη διακοπή του λυκείου ή microε την microηολοκλήρωση κάποιου τύπου επαγγελmicroατικής εκπαίδευσηςτην οποία είχαν κατά το παρελθόν ξεκινήσει Οι συνέπει-ες από την πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης είναι ιδιαί-τερα εmicroφανείς στη φάση κατά την οποία τα άτοmicroα επιχειρούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο Ηmicroεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και ηέλλειψη επαρκών και πιστοποιηmicroένων γνώσεων είναιπαράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχό-λησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτι-κή πορεία Γιrsquo αυτό οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαί-δευσης οι οποίες microέσω της επανασύνδεσης microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία συντελούν στην επαγγελmicroατικήκατάρτιση και στην απόκτηση διπλωmicroάτων οφείλουν ναείναι αναπόσπαστο microέρος της θεραπευτικής διαδικασίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόmicroενο microέλος σε όλητη διάρκεια της παραmicroονής του στο θεραπευτικό πλαί-σιο το εκπαιδευτικό πρόγραmicromicroα διαmicroορφώνεται ανάλο-γα microε τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται τοκάθε microέλος

Οργανώνονται εκπαιδευτικά σεmicroινάρια σε διαφορετικάαντικείmicroενα τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επιmicroορ-φωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων Κάθε θεραπευόmicroενοmicroέλος επιλέγει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πουτον ενδιαφέρουν Επίσης πραγmicroατοποιούνται οmicroιλίεςαπό ειδικούς επιστήmicroονες για θέmicroατα που αφορούν τηνυγεία και τα νοmicroικά προβλήmicroατα που αντιmicroετωπίζουναρκετά microέλη

bull Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroι-νάρια εικαστικών αθλητικές δραστηριότητες και σεmicroινά-ρια ιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδό-microενα νοσήmicroατα και λοιmicroώδη νοσήmicroατα)

bull Στην Εναλλακτική Κοινότητα πραγmicroατοποιούνται επι-

17

Eκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών

07

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητεςέχουν στόχο την επιmicroόρφωσητων ατόmicroων τη γενική καλλιέργεια τον εmicroπλουτισmicroότων γνώσεων την ανάπτυξηπροσωπικών ενδιαφερόντωντην προσωπική ανάπτυξη τηνενίσχυση της πρωτοβουλίαςτην επανασύνδεση microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία τηναπόκτηση των απαραίτητωνδεξιοτήτων microε απώτερο στόχοτην οmicroαλή κοινωνική επανένταξη

microορφωτικά σεmicroινάρια λογοτεχνίας ηλεκτρονικών υπο-λογιστών φωτογραφίας εικαστικών αγγλικών και microαθή-microατα δηmicroοτικών χορών

Επίσης υλοποιούνται προγράmicromicroατα αθλητισmicroού microε ιδιαί-τερη έmicroφαση στο ποδόσφαιρο (5x5)

Ανά τακτά διαστήmicroατα οργανώνονται και σεmicroινάριαιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδόmicroενανοσήmicroατα λοιmicroώδη νοσήmicroατα στοmicroατική υγιεινή)

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι κατα-σκευής κρουστών και έγχορδων microουσικών οργάνων

bull Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicro-βουλευτικής για τους γονείς και τους συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων πραγmicroατοποιούνται σεmicroινάριαοικοτεχνίας ψηφιδωτού και microαθήmicroατα παραδοσιακώνχορών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκτός της εκπαί-δευσης που παρέχει στα microέλη του προγράmicromicroατοςσυνεργάζεται microε εκπαιδευτικούς οργανισmicroούς ιδιωτι-κούς και δηmicroόσιους που προσφέρουν σε θεραπευόmicroε-να microέλη κάθε χρόνο -δωρεάν ή microε έκπτωση- ορισmicroένεςθέσεις φοίτησης σε αντικείmicroενα εκπαίδευσης της επιλο-γής τους ώστε να αποκτήσουν επαγγελmicroατική κατάρτι-ση να συmicroπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιή-σουν δηmicroιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόmicroενα microέληνα λάβουν microέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτόςτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος microέσω της χορήγησηςυποτροφιών αποτελεί έναν σηmicroαντικό παράγοντα γιατην οmicroαλή ενσωmicroάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλάκαι για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες δύναται νασυmicroβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωήςτους

Εκτός από τη βελτίωση των τυπικών προσόντων ηεκπαίδευση και η επαγγελmicroατική κατάρτιση συmicroβάλλουναποφασιστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης τουατόmicroου ώστε να διεκδικήσει αποτελεσmicroατικά καλύτερηθέση εργασίας είτε αυτή σχετίζεται microε το αντικείmicroενοτης υποτροφίας είτε όχι

18

Επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός

Οι υποτροφίες δίνονται microέσα από οργανωmicroένο πλαίσιοεπαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού που παρέχεται σε όσαmicroέλη βρίσκονται στην Eναλλακτική Kοινότητα και στην Kοι-νωνική EπανένταξηMέσω του επαγγελmicroατικού προσανατο-λισmicroού διαπιστώνονται οι δεξιότητες των ατόmicroων ώστε νατους δωθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική κατεύθυνση

Επίσης δίνεται βάρος στη συmicroβουλευτική και στην ενί-σχυση των microελών να συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευ-ση ή να ολοκληρώσουν βαθmicroίδες εκπαίδευσης πουείχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τον αριθmicroό των ατόmicroων πουπήραν υποτροφία καθώς και τον αριθmicroό των ατόmicroων πουσυνέχισαν τη σχολική τους εκπαίδευση το 2006

Σχολική εκπαίδευση 2006 Άτοmicroα

Υποτροφίες 2006 Άτοmicroα Αντικείmicroενα

19

Μακροχρόνιες 16 bull ψυχολογίαυποτροφίες σε bull δηmicroοσιογραφίαδηmicroόσια και ιδιωτικά bull τεχνικός φαρmicroάκωνΙΕΚ και Εργαστήρια bull logisticsΕλευθέρων σπουδών bull 3D animation

(διάρκειας 1-2 έτη) bull marketing

bull εφαρmicroοσmicroένη ζωγραφική

bull οικονοmicroίας και διοίκησης

bull αγγλικά

bull αργυροχρυσοχοΐα

bull φωτογραφία

Βραχυχρόνιες 6 bull ΗΥυποτροφίες bull καταδύσεις(διάρκειας microικρότερης του έτους)

Απολυτήριο γυmicroνασίου 3

Απολυτήριο λυκείου 3

Προαγωγικές εξετάσεις Αrsquo κύκλου ΤΕΕ 1

Ευρωπαϊκά Προγράmicromicroατα Κατάρτισης

Το Εξειδικευmicroένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελmicroατι-κής Ένταξης ΚΕΘΕΑ - Παράρτηmicroα Βαλτετσίου 37 (θερα-πευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) στο πλαί-σιο του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΥΠΕΡ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (άτοmicroαmicroε αναπηρίες - πρώην χρήστες ουσιών) του Επιχειρησια-κού Προγράmicromicroατος laquoΑπασχόληση και ΕπαγγελmicroατικήΚατάρτισηraquo υλοποίησε από τις 4 ∆εκεmicroβρίου 2006 καιως το τέλος Φεβρουαρίου 2007 επιδοτούmicroενο πρό-γραmicromicroα επαγγελmicroατικής κατάρτισης ανέργων microε τίτλοlaquoΕκπαίδευση στη διαχείριση αστικών αποβλήτωνraquo συνο-λικής διάρκειας 300 ωρών

Στο πρόγραmicromicroα κατάρτισης συmicromicroετείχαν 15 ωφελού-microενοι απόφοιτοι γυmicroνασίου και λυκείου microέλη τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜέσω της παρακολούθησης θεωρητικών microαθηmicroάτωναπό εξειδικευmicroένους στο αντικείmicroενο εκπαιδευτέςαλλά και πρακτικής άσκησής τους σε εγκαταστάσειςεπεξεργασίας και διάθεσης απορριmicromicroάτων εκπαιδεύ-τηκαν στις microεθόδους διαχείρισης αστικών στερεώναποβλήτων

Παράλληλα microε την παρεχόmicroενη κατάρτιση οι ωφελού-microενοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν υπηρεσίες επαγ-γελmicroατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισmicroού microέσααπό τη συmicromicroετοχή τους σε συνεδρίες παροχής Συνο-δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Το εν λόγω τmicroήmicroααναπτύχθηκε βάσει ενός ολοκληρωmicroένου προγράmicromicroα-τος επαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού ειδικά σχεδια-σmicroένου ώστε να ανταποκρίνεται στα επιmicroέρους χαρα-κτηριστικά και να καλύπτει τις ανάγκες της οmicroάδας στό-χου

Μετά τη λήξη του προγράmicromicroατος οι ωφελούmicroενοι παρα-κολουθούνται ως προς τη βελτίωση των επαγγελmicroατικώντους ικανοτήτων την προσαρmicroογή τους στην αγοράεργασίας αλλά και τη γενικότερη κοινωνική τους ένταξηγια να διαπιστωθεί η επίτευξη τόσο των στόχων όσο καιτων προβλεπόmicroενων αποτελεσmicroάτων από την υλοποίη-ση του προγράmicromicroατος

Για την παρακολούθηση του προγράmicromicroατος εν γένειαλλά και την ανατροφοδότηση όλων των εmicroπλεκόmicroε-νων φορέων αναπτύχθηκε ένα γενικότερο σύστηmicroααξιολόγησης τα αποτελέσmicroατα του οποίου έδωσανστοιχεία χρήσιmicroα προς περαιτέρω διερεύνηση(∆ελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ 1432007)

20

Το Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης είναι υπεύθυνο γιατη συστηmicroατική συλλογή την καταγραφή και την επε-ξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικούπρογράmicromicroατος σύmicroφωνα microε το σύστηmicroα που εφαρmicroό-ζεται στο ΚΕΘΕΑ

Βασικές δράσεις του Τmicroήmicroατος είναι

bull Η συστηmicroατική παρακολούθηση των κλινικών πληροφο-ριών σχετικά microε την κίνηση των Mονάδων του προγράmicro-microατος και η έκδοση microηνιαίων και ετήσιων απολογισmicroών

bull Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδοmicroένων πουαφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόmicroων που απευθύ-νονται στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

bull Η εφαρmicroογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιοτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος

bull Η συmicromicroετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διε-ξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ

Το Τmicroήmicroα Έρευνας συνεργάζεται microε τον Τοmicroέα Έρευναςτου ΚΕΘΕΑ όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θερα-πευτικού προγράmicromicroατος

Οι ερευνητικές δράσεις του Τmicroήmicroατος διέπονται από τιςαρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται microεγνώmicroονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδοmicroένωνπροσωπικού χαρακτήρα Οι δραστηριότητές του είναιυποστηρικτικές και συmicroπληρωmicroατικές ως προς το βασι-κό έργο του θεραπευτικού προγράmicromicroατος και έχουνστόχο τη βελτίωση των παρεχόmicroενων υπηρεσιών

Το Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών είναι αρmicroόδιο γιατον έλεγχο και την ορθή τήρηση των εσωτερικών κανο-νισmicroών και εγκυκλίων του ΚΕΘΕΑ σε θέmicroατα οικονοmicroι-κών και διοίκησης

Bασικές εργασίες του τmicroήmicroατος είναι η σύνταξη τουετήσιου οικονοmicroικού προϋπολογισmicroού των λειτουργικώνκαι πάγιων δαπανών του θεραπευτικού προγράmicromicroατος ηορθολογική αξιοποίηση των οικονοmicroικών πόρων και ησύνταξη οικονοmicroικών απολογισmicroών

21

Tmicroήmicroα Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

08

Tmicroήmicroα ∆ιοίκησης καιOικονοmicroικών

09

Το προσωπικό του θεραπευτικού προγράmicromicroατος αποτε-λεί microια διεπιστηmicroονική οmicroάδα διαφόρων ειδικοτήτωναπό επαγγελmicroατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επι-στηmicroών καθώς και απόφοιτους αναγνωρισmicroένων θερα-πευτικών προγραmicromicroάτων που έχουν λάβει κατάλληληεκπαίδευση

Στο προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα συνεχούςεκπαίδευσης εντός και εκτός του οργανισmicroού ώστε ναεξασφαλίζεται η ανατροφοδότησή του και η ποιότητατων υπηρεσιών που παρέχονται

Στο σύνολο των υπηρεσιών του προγράmicromicroατος απα-σχολούνται 27 άτοmicroα Η πλειοψηφία του προσωπικούαπασχολείται στις Mονάδες του προγράmicromicroατος ωςθεραπευτικό προσωπικό ενώ στα Tmicroήmicroατα απασχολείταιπροσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επίσης στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα απασχολούνταικαι επιmicroορφωτές microερικής απασχόλησης αορίστου χρό-νου οι οποίοι εκπαιδεύουν τα θεραπευόmicroενα microέλη σεδιάφορα αντικείmicroενα αντίστοιχα microε τα σεmicroινάρια πουπραγmicroατοποιούνται στις επιmicroέρους Mονάδες

Tmicroήmicroατα Eκπαίδευσης Έρευνας Oικονοmicroικών 30

Γραmicromicroατειακή υποστήριξη 4

Mονάδες θεραπείας 66

Γράφηmicroα Κατανοmicroή προσωπικού προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ το 2006

22

Tο Προσωπικό του προγράmicromicroατος

10

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει αναπτύξειένα δίκτυο συνεργατών από οργανισmicroούς φορείς ιδρύ-microατα και ιδιώτες που υποστηρίζουν το έργο του σε διά-φορους τοmicroείς

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα εκπαίδευσης τα έτη 2001-2006

bull Γενική Γραmicromicroατεία Αθλητισmicroού

bull Γενική Γραmicromicroατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull Γραφεία ∆ευτεροβάθmicroιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα αντίστοιχα Λύκεια που υπάγονται σε αυτά

bull ∆ιεύθυνση Ολυmicroπιακών Αγώνων 2004

bull Εθνικό Κέντρο Επαγγελmicroατικού Προσανατολισmicroού (ΕΚΕΠ)

bull Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull ΝΕΤ

bull Νοmicroαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιmicroόρφωσης (ΝΕΛΕ)

bull Οργανισmicroός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναmicroικού (ΟΑΕ∆)

bull Οργανισmicroός Εκπαίδευσης και Επαγγελmicroατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

bull Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τοmicroέας ΣΕΠ)

bull ΣΕΛΕΤΕ

bull ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕ∆

bull Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευmicroάτων

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα υγείας τα έτη 2001-2006

bull Γενικό Κρατικό Νοσοκοmicroείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

bull Γενικό Νοσοκοmicroείο Νοσηmicroάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ

bull Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τmicroήmicroα Αγωγής Υγείας)

bull Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Νοσοκοmicroείου ∆ΑΦΝΙ

bull Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηmicroάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

bull Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

23

∆ίκτυο Συνεργατών

11

bull Νοσοκοmicroείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

bull Νοσοκοmicroείο Αφροδίσιων και ∆ερmicroατικών Νόσων ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΚΑΤ

bull Νοσοκοmicroείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

bull Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

bull Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοmicroείο Αττικής ΠΝΑ

bull Ψυχίατρος κ Κ Γκοτζαmicroάνης

∆ίκτυο συνεργατών για εκδηλώσεις και παρεmicroβάσεις τα έτη 2001-2006

bull ∆ήmicroος Αθηναίων

bull ∆ήmicroος Αρτέmicroιδος

bull ∆ήmicroος Μαρκοπούλου

bull ∆ήmicroος Νέας Μάκρης

bull ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής

bull Εθνική οmicroάδα ποδοσφαίρου 5x5

bull Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

bull Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

Στους παραπάνω οργανισmicroούςιδρύmicroατα φορείς δήmicroους καιιδιώτες εκφράζουmicroε τις θερmicroέςmicroας ευχαριστίες

24

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θέλει να ευχαρι-στήσει θερmicroά όλους τους ιδιώτες τις επιχειρήσεις τουςοργανισmicroούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο τουmicroε χορηγίες και δωρεές χρηmicroατικές ή εmicroπράγmicroατες

bull ANDREW BETSIS

bull BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΝΦΙΛΑΚΗΣ

bull BP HELLAS ΑΕ

bull CORNEL SYSTEM ΕΠΕ

bull COSMOS LAC - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΡΕΥΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

bull EADS DEFENSE amp SECURITY

bull ELMEC SPORT ABETE

bull GP BIANCO ΕΠΕ

bull INTERIOR OFFICE AE

bull KOSTAL HELLAS ΑΕΒΕ

bull NEW EDITIONS Κ ΒΑΝΤΕΝΑΑΡ - Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

bull NUTRIA ΑΕ - ΓΙΩΤΣΑΣ ∆ΗΜ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull S amp B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

bull SCHWARZKOPF amp RILKEN AEE

bull ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

bull ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ amp ΣΙΑ ΕΕ

bull ΓΑΛΑΝΗΣ Γ (Φωτογράφος)

bull ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

bull ∆ΑΒΙΛΑΣ ΣΠΟΡ - ΑΛ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

bull ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

bull ∆ΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ

bull ∆ΕΜΕΝΑΓΑ ΜΑΡΙΑ

bull ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - GLOBE ONE

bull ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

bull ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣraquo

bull ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

bull Α ΖΑΧΑΡΙ∆ΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

25

Xορηγοί - ∆ωρητές

12

bull ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ amp ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

bull Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

bull Ί∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

bull ΚΑΓΜΑΚΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ amp ΠAZAΪTH ΝΑΤΑΣΑ

bull ΚΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

bull ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΛΟΣ

bull ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

bull ΝΕΟΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

bull ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

bull ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

bull ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ 1003 FM ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

bull ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

bull ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

bull ΤΥΜΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

bull ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΕ

bull ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ

bull ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONΗSON AE

26

Σχολές που έδωσαν υποτροφίες σε microέλη του προγράmicro-microατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά τα έτη 2001-2006

bull MEDITERRANEAN COLLEGE

bull ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

bull ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ περιοχής Αττικής (Κηφισιάς Αργυρού-πολης Πειραιά Αmicroαρουσίου Γαλατσίου Μεταmicroόρφωσης)

bull ΕΕΣ CHEF DrsquoOUEVRES

bull ΕΕΣ ΑΝΤΕΝNΑ

bull ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

bull ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

bull ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

bull ΙΕΚ CARRIERA

bull ΙΕΚ ΑΚΜΗ

bull ΙΕΚ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

bull ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

bull ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

bull ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

bull ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

bull ΣΧΟΛΗ ART

bull ΣΧΟΛΗ FREEDOM

bull ΣΧΟΛΗ KORELplus

bull ΣΧΟΛΗ ΑΚΤΟ

bull ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΜOKUME

bull ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΛΙΑΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

bull Ω∆ΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

27

Ο Σύλλογος Οικογένειας Παρέmicroβαση συγκροτήθηκε το1991 Στο Σύλλογο συmicromicroετέχουν όσοι γονείς επιθυmicroούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο έργο τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι στόχοι του Συλλόγου Οικογένειας είναι

bull Η στήριξη και η ενίσχυση των θεραπευτικών προ-γραmicromicroάτων του ΚΕΘΕΑ

bull Η ενηmicroέρωση της κοινής γνώmicroης και παντός ενδιαφε-ρόmicroενου γύρω από το πρόβληmicroα των ναρκωτικών καιτους τρόπους αντιmicroετώπισής του

bull Η προβολή του έργου που επιτελεί το θεραπευτικόπρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιmicroετώπιση των κοι-νωνικών αιτιών του προβλήmicroατος της εξάρτησης καιτο αίτηmicroα της λήψης κατάλληλων microέτρων από τηνπολιτεία

Σηmicroαντικό έργο του Συλλόγου Οικογένειας αποτελεί ηδιοργάνωση ενηmicroερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγι-κών δραστηριοτήτων

Το 1992 ο Σύλλογος για πρώτη φορά διοργάνωσεσυναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού microε γνωστούς καλλι-τέχνες Από τότε η συναυλία έχει καθιερωθεί να γίνεταικάθε χρόνο και βρίσκει microεγάλη ανταπόκριση στο κοινό

28

Σύλλογος Oικογένειας

13

Στοιχεία επικοινωνίας

Σολωmicroού 27 106 81 ΑθήναΤηλ 210 3302426 Fax 210 3302147

29

14∆ραστηριότητες

KEΘEA ΠAPEMBAΣHΣτιγmicroιότυπα από παρεmicroβάσεις

εκδηλώσεις και δράσεις του προγράmicromicroατος

KEΘEA ΠAPEMBAΣH κατά την περίοδο

2001-2006

30

Παρ

εmicroβά

σει

ς

2001 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Ντράφι Πεντέλης

2004 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Καρκαντά Πεντέληςmicroε αφορmicroή την ΠαγκόσmicroιαΗmicroέρα Περιβάλλοντος στις 21Μαρτίου

2005 Αναδάσωση στον ευρύ-τερο χώρο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας στη Ραφήνα Στηναναδάσωση συmicromicroετείχε οΥπουργός Υγείας κ ΝικήταςΚακλαmicroάνης

2001 Παρέmicroβαση-διαmicroόρφωσηστο σιδηροδροmicroικό σταθmicroό τουΧιλιοmicroοδίου Κορινθίας και ενη-microέρωση για τις υπηρεσίες τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σεσυνεργασία microε το Κέντρο Πρό-ληψης ∆ιολκός

31

2004 Απελευθέρωση άγριωνπουλιών στο ∆άσος Κουβαράσε συνεργασία microε το ∆ήmicroοΜαρκοπούλου και το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψης ΆγριωνΖώων microε αφορmicroή την Παγκό-σmicroια Ηmicroέρα Περιβάλλοντος

2001 Εκδήλωση προς τιmicroήντων εθελοντών του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΚολέγιοΑθηνώνΤην έναρξη της εκδή-λωσης έκανε ο Πρόεδρος της∆ιακοmicromicroατικής Επιτροπής γιατα Ναρκωτικά κ ΜανώληςΣκουλάκης

2001 Χριστουγεννιάτικο δρώ-microενο στον πεζόδροmicroο τωνκεντρικών υπηρεσιών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σταΕξάρχεια όπου microέλη έκανανκατάβαση (rappel) από τηνταράτσα του κτιρίου

Eκδη

λώσ

εις

32

2003Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινό-τηταςΤην απονοmicroή έκανε ο Πρόε-δρος της Ν∆ κ Κώστας Καρα-microανλήςTo γήπεδο 5χ5 ήτανδωρεά της N∆

2004 ∆ιήmicroερο τουρνουά ποδο-σφαίρου 5x5 Στο τουρνουά τηναπονοmicroή επάθλων έκανε ο Υπουρ-γός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2003Εγκαίνια του νέου ξενώναστο Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-ξης δωρεά της κ Ελισάβετ Παπα-γιαννοπούλουΤην κορδέλα έκοψεο Πρόεδρος της Βουλής κΑπό-στολος Κακλαmicroάνης

2003 Εγκαίνια του κτιρίου τουΚέντρου Οικογενειακής Υπο-στήριξης και Συmicroβουλευτικήςστα Εξάρχεια

33

2003 Θεατρική παράστασηστο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ απόγονείς που συmicromicroετείχαν στοΚέντρο Οικογενειακής Υποστή-ριξης και Συmicroβουλευτικής

2005 Έκθεση ζωγραφικής καιφωτογραφίας στο ΙΜΕ ( Ίδρυ-microα Μείζονος Ελληνισmicroού)Ταεγκαίνια της έκθεσης έγιναναπό τον Υπουργό Υγείας κ ΝΚακλαmicroάνη και τον ΥφυπουργόΥγείας κ Γεώργιο Κωνσταντό-πουλο

2005 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Παρουσιάστηκανδηmicroοτικοί χοροί έργα ζωγραφικήςκαι έκθεση microουσικών παραδοσια-κών οργάνων

2006 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Έκθεση κρουστώνmicroουσικών οργάνων microάσκας κού-κλας ψηφιδωτού και παρουσίασηδηmicroοτικών χορών από την οmicroάδαχορούΤην εκδήλωση χαιρέτησε οΑντιπρόεδρος της ∆ιακοmicromicroατικήςΕπιτροπής κ Μ Σκουλάκης

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

34

Παγ

κόσ

microια

Hmicro

έρα

κατά

τω

ν N

αρκω

τικώ

ν

2006 Συmicromicroετοχή στο ldquo3ο Οδοι-πορικό στην Ελληνική Παράδο-σηrdquo που οργάνωσε ο όmicroιλοςΟΥΝΕΣΚΟ Πειραιώς καιΝήσων στις 13 και 145 στοΚατράκειο Θέατρο Νίκαιας microεσυmicromicroετοχή της οmicroάδας παραδοσιακών χορών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δος microε αφορmicroή την Ηmicroέρα τωνΜουσείων στις 185 Έκθεσηζωγραφικής φωτογραφίας κρου-στών microουσικών οργάνων παρου-σίαση δηmicroοτικών παραδοσιακώνχορών και microουσικού δρώmicroενουαπό τα microέλη του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2001 Ο Σύλλογος Οικογένειαςδιοργάνωσε συναυλία στο θέατροΛυκαβηττού Η συναυλία πραγmicroα-τοποιήθηκε υπό την αιγίδα τηςΕταιρείας Συγγραφέων Ερmicroηνευ-τές ήταν οι Νένα Βενετσάνου∆ηmicroήτρης Μπάσης ΚώσταςΘωmicroαΐδηςΤάσος Χριστογιαννό-πουλος και Καλλιόπη Βέττα

2003 Παρέmicroβαση στην Πλα-τεία Οmicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςΕναλλακτικής Κοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας microε έργα των microελώνΠαράλληλη ενηmicroέρωση τουκοινού και διανοmicroή έντυπουυλικού microαζί microε καπέλα τσάντεςκαι microπλούζες microε το σήmicroα τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

35

2002 Πενθήmicroερη εκδήλωση στοΠνευmicroατικό Κέντρο του ∆ήmicroουΑθηναίων Έκθεση ζωγραφικήςκαι παρουσίαση της θεατρικήςπαράστασης laquoΟ Ιππότης microε τησκουριασmicroένη πανοπλίαraquo

2003 Πaρέmicroβαση στην Πλα-τεία Omicroονοίας microε συναυλία απότο συγκρότηmicroα των microελών τηςEναλλακτικής Kοινότητας έκθε-ση ζωγραφικής και φωτογρα-φίας Παράλληλη ενηmicroέρωσητου κοινού και διανοmicroή έντυ-που και διαφηmicroιστικού υλικού

2004 Σκυταλοδροmicroία στοκέντρο της Αθήνας microε τη συmicro-microετοχή Ολυmicroπιονικών και εθε-λοντικών οικολογικών κοινωνι-κών και αθλητικών οργανώσε-ων Η σκυταλοδροmicroία microε θέmicroαlaquoΠαρέmicroβαση στη συνήθειάσουraquo ξεκίνησε από την Πλα-τεία Εξαρχείων πέρασε microέσααπό το ιστορικό και εmicroπορικόκέντρο της Αθήνας και κατέλη-ξε πάλι στην Πλατεία Εξαρχεί-ων όπου είχαν στηθεί ενηmicroε-ρωτικά περίπτερα του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και των οργανώ-σεων που συmicromicroετείχαν

36

2005 Αγώνας καλαθοσφαίρισηςστο γήπεδο του ΠανελληνίουΣυmicromicroετείχαν επαγγελmicroατίεςκαλαθοσφαιριστές και προπονη-τές του αγώνα ήταν ο βουλευτήςτης Ν∆ κ Γιάννης Ιωαννίδης καιο προπονητής της Εθνικής οmicroά-δας κ Παναγιώτης ΓιαννάκηςΤαmicroετάλλια απένειmicroε ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ενώ οΥπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroά-νης έκανε το τζάmicroπολ του αγώνα

2006Τουρνουά ποδοσφαίρου5x5 στο γήπεδο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας microε συmicromicroετοχή τοπικώνποδοσφαιρικών οmicroάδων από γειτονικούς δήmicroους και της Εθνι-κής οmicroάδας ποδοσφαίρου 5x5 σεαγώνα επίδειξηςΤα αναmicroνηστικάτου αγώνα έδωσε ο Υπουργός Υγείας κΝΚακλαmicroάνης

2003 Tελετή αποφοίτησης τωνmicroελών του ΚΕΘΕΑ στο χώροτου Ιδρύmicroατος Μείζονος Ελλη-νισmicroού

2001 Tελετής αποφοίτησηςτων microελών του ΚΕΘΕΑ στοmicroουσείο Βορρέ στην Παλλήνη

οφοι

τήσε

ις

37

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης ∆ηmicroοκρατίας κ ΚωστήςΣτεφανόπουλος και η Υφυπουρ-γός Υγείας κ Ελπίδα Τσουρή

2001 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρόεδροςτης Ν∆ κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ ΝατάσαΠαζαΐτη-Καραmicroανλή και οι βουλευτές της Ν∆ κ ΜαριέτταΓιαννάκου-Κουτσίκου και κ Ν Κακλαmicroάνης

2002 Επισκέφθηκε την Κοινότητα ο Πρόεδρος τηςΝ∆ κ Κ Καραmicroανλής

2004 Επισκέφθηκε την Εναλ-λακτική Κοινότητα ο Πρωθυ-πουργός κ Κ Καραmicroανλής ησύζυγός του κ Ν Παζαΐτη-Καραmicroανλή και ο Υπουργός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2006 Επίσκεψη της ΥπουργούΤουρισmicroού κΦάνης Πάλη-Πετραλιά στον ξενώνα τουΚέντρου Κοινωνικής Επανέντα-ξης για τη διάθεση εισιτηρίωνκοινωνικού τουρισmicroού

Eπισ

κέψ

εις

Πολ

ιτικ

ών

Προ

σώ

πω

ν

38

Έντυ

πα

2001 Βιβλίο του προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ microε τίτλοlaquoΠροσφερόmicroενες υπηρεσίεςκαι microεγέθη 1999-2000raquo

2006 Ενηmicroερωτικό έντυπο γιατις υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

2006 Έντυπο για την κατα-σκευή τη συντήρηση και τονήχο των κρουστών microουσικώνοργάνων που κατασκευάζειοmicroάδα microελών της ΕναλλακτικήςΚοινότητας

2006 Kαρτ-ποστάλ από τηνοmicroάδα φωτογραφίας της Εναλ-λακτικής Κοινότητας microε θέmicroατο νερό οι οποίες διανέmicroονταισε πολυσύχναστα microέρη

39

Αθλητικές δραστηριότητεςτων microελών του KEΘEAΠAPEMBAΣH

Αθλ

ητικ

ές δ

ρασ

τηρι

ότητ

ες

2001Συmicromicroετοχή σε φιλανθρωπική δραστηριότητα βοη-θώντας στη συσκευασία δεmicroάτων ρούχων και τροφίmicroωνγια τον πληθυσmicroό του Αφγανιστάν

2001 Παρουσία στο 3ο Συνέδριο Νεολαίας ΠΑΣΟΚστο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο πάρκο Ιλισίων σεεκδήλωση της ΟΝΝΕ∆ στο κέντρο της Αθήνας καιστο φεστιβάλ της ∆ΑΠ στη Νοmicroική Σχολή microε ενη-microερώσεις από τα microέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας

2002 Μέλη της Εναλλακτικής Κοινότητας συmicromicroετείχανσε αγώνα στίβου στο γήπεδο Ν Σmicroύρνης όπου πήρανmicroέρος όλα τα θεραπευτικά προγράmicromicroατα του ΚΕΘΕΑΟι αγώνες πραγmicroατοποιήθηκαν στο πλαίσιο τωνπαγκόσmicroιων αγώνων στίβου θεραπευτικών προγραmicro-microάτων

2003 Συmicromicroετοχή στη συλλογή ανθρωπιστικής βοήθειαςγια τον πληθυσmicroό του Ιράκ σε συνεργασία microε τους Για-τρούς Χωρίς Σύνορα

2005 Συmicromicroετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδοmicroάδα Νεολαίαςστο Γουδή που διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας στις7-12 ∆εκεmicroβρίου microε ενηmicroερωτικό υλικό και επιτόπιοεργαστήρι κατασκευής microουσικών παραδοσιακών οργά-νων

2005 Συmicromicroετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο θερα-πευτικών κοινοτήτων στις 10-14 Μαΐου 2005 microε έργαζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών παραδοσιακώνοργάνων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2006 Συmicromicroετοχή microελών της Εναλλακτικής Κοινότηταςσε ποδοσφαιρικό αγώνα ανάmicroεσα σε βουλευτές καιοδηγούς ΚΤΕΛ που διοργανώθηκε από το ∆ήmicroο ΝέαςΜάκρης στις 146

2006 Συmicromicroετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγ-microατοποίησε ο ∆ήmicroος Μαρκοπούλου στις 17-309 microεέκθεση ζωγραφικής φωτογραφίας και microουσικών οργά-νων των microελών της Εναλλακτικής Κοινότητας

2003-2005-2006 Συmicromicroετοχή στα Φεστιβάλ ΠολιτικώνΝεολαιών

Άλλες δραστηριότητες

ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759e-mail infokethea-paremvasigrwebsite wwwkethea-paremvasigr

Συmicroβουλευτικό Κέντρο Βαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300751 (απευθείας γραmicromicroή για τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα ) Fax 210 3300759Ώρες λειτουργίαςΚαθηmicroερινά 0900 - 1700 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)

Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβαση∆ιασταύρωση Ραφήνας190 09 ΡΑΦΗΝΑΤηλ 22940 77180 22940 77800Fax 22940 77801

Κέντρο Κοινωνικής ΕπανένταξηςΒαλτετσίου 37 - 106 81 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3300779 210 3300748Fax 210 3300759

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και ΣυmicroβουλευτικήςΘεmicroιστοκλέους 67106 83 ΑΘΗΝΑΤηλ 210 3304933 210 3304935Fax 210 3845029

Αριθmicroός Λογαριασmicroού ∆ωρεώνΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 116296028-11

Στοιχεία Eπικοινωνίας

41

ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηmicroένων Ατόmicroων)Σορβόλου 24 116 36 ΑθήναΤηλ 210 9241993-6Fax 210 9241986e-mail adminketheagrwebsite wwwketheagr

Ένα πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών

για την αντιmicroετώπιση της εξάρτησης

Page 12: "Προσφερόμενες υπηρεσίες και μεγέθη 2001-2006".

Στην Κοινότητα παραπέmicroπονται τα εξαρτηmicroένα άτοmicroαmicroετά τη σύντοmicroη προετοιmicroασία τους στο Συmicroβουλευ-τικό Κέντρο Η Εναλλακτική Κοινότητα Παρέmicroβασηείναι κοινότητα διαmicroovής και αποτελεί microία από τιςφάσεις θεραπείας του προγράmicromicroατος Η παραmicroονήτου ατόmicroου είναι εθελοντική και διαρκεί το ανώτερο12 microήνες

Καθώς η χρήση ουσιών αποτελεί για τα εξαρτηmicroέναάτοmicroα σύmicroπτωmicroα βαθύτερων προβληmicroάτων η θεραπευ-τική προσέγγιση έχει στόχο αφενός την αναζήτηση τωναιτών της χρήσης και αφετέρου την αλλαγή τρόπουζωής και συmicroπεριφοράς των εξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το πλαίσιο της κοινότητας αποτελεί microοντέλο κοινωνικήςmicroάθησης όπου παρέχονται ασφάλεια συναισθηmicroατικήστήριξη και βοήθεια ώστε το άτοmicroο να αλλάξει στάσηκαι συmicroπεριφορά να επαναπροσδιορίσει τις αξίες τουκαι να αναπτύξει τις προσωπικές του δεξιότητες

Η ενεργή συmicromicroετοχή των εξαρτηmicroένων στη διαδικασίατης απεξάρτησης είναι σηmicroαντική προϋπόθεση Για ναεπιτευχτεί η ενεργής συmicromicroετοχή είναι απαραίτητη ηεθελοντική προσέλευση στη θεραπευτική κοινότητααλλά και το δικαίωmicroα των ατόmicroων για διακοπή της θερα-πείας οποιαδήποτε στιγmicroή

Τα θεραπευόmicroενα microέλη microετέχουν τακτικά σε οmicroαδικέςθεραπευτικές διαδικασίες και ατοmicroικές υποστηρικτικέςσυναντήσεις ενώ λαmicroβάνονται υπόψη οι ανάγκες και οιιδιαιτερότητές τους για την εξατοmicroίκευση της θεραπεί-ας τους

Παράλληλα microε την είσοδό τους στην Κοινότητα εντάσ-σονται σε οmicroάδες δουλειάς Το έργο των οmicroάδων δου-λειάς υπηρετεί τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινότηταςενώ ταυτόχρονα microέσα από αυτές τα άτοmicroα microαθαίνουννα οργανώνονται να συνδιαλέγονται να αναλαmicroβάνουνσταδιακά ευθύνες και πρωτοβουλίες να αποκτούν γνώ-σεις και δεξιότητες

Σηmicroαντικό microέρος του ηmicroερήσιου προγράmicromicroατος κατα-λαmicroβάνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες Τα θεραπευό-microενα microέλη microετέχουν συστηmicroατικά σε επιmicroορφωτικάσεmicroινάρια τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επαγγελmicroα-τίες επιmicroορφωτές

Επίσης ενισχύονται microέσω συmicroβουλευτικής να επανα-συνδεθούν microε την εκπαιδευτική διαδικασία ώστε ναολοκληρώσουν το σχολείο ή να πάρουν κάποια εκπαί-δευση σε αντικείmicroενο που τους ενδιαφέρει

Οι στόχοι στην ΕναλλακτικήΚοινότητα είναι

bull Η σωmicroατική και ψυχική απεξάρτηση

bull Η προσωπική ανάπτυξη microεόρια η προσωπική ευθύνη καιη συναισθηmicroατική ωριmicroότητα

bull Η αναζήτηση των αιτιών τηςχρήσης η αλλαγή της συmicroπεριφοράς και η υιοθέτησηνέου τρόπου ζωής microε αξιακόπεριεχόmicroενο

bull Η αντιmicroετώπιση προβληmicroάτων υγείας

bull Η διευθέτηση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων

bull Ο επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες

12

Eναλλακτική KοινότηταΠαρέmicroβαση

03

Στην Κοινότητα λειτουργεί επαγγελmicroατικό εργαστήρικατασκευής παραδοσιακών microουσικών οργάνων Εκείόσα θεραπευόmicroενα microέλη ενδιαφέρονται εκπαιδεύονταιστην επαγγελmicroατική παραγωγή οργάνων όπως ο νταϊρές(bendir) το νταούλι το περιστρεφόmicroενο χειροτύmicroπανοο βροχοποιός (rainstick) κά

Στις εγκαταστάσεις της Κοινότητας υπάρχει γήπεδοποδοσφαίρου 5x5 για την άθληση των microελών ενώ σεαυτό πραγmicroατοποιούνται τουρνουά ποδοσφαίρου ήφιλικοί αγώνες ανάmicroεσα σε microέλη της Κοινότητας καιάλλες οmicroάδες

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Κοινότητας είναι ότιπαράλληλα microε το θεραπευτικό της έργο προσπαθεί νακινήσει στα θεραπευόmicroενα microέλη το ενδιαφέρον για προ-βλήmicroατα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία και νατα ενθαρρύνει ώστε να δραστηριοποιηθούν microέσα απότην οργάνωση οικολογικών κοινωνικών και πολιτιστικώνπαρεmicroβάσεων Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ενερ-γοποίηση των ατόmicroων για ουσιαστική συmicromicroετοχή στακοινά η αλληλεπίδραση των microελών του προγράmicromicroατοςmicroε το κοινωνικό περιβάλλον και η ανάπτυξη συνεργατι-κών σχέσεων microε πολίτες δήmicroους συλλόγους και φορείς

Για να αποδοθεί ο έντονος κοινωνικός προσανατολι-σmicroός της Παρέmicroβασης και η διαφορετική πρόταση ζωήςπου αυτή αντιπροσωπεύει στη θεραπευτική Κοινότητατου προγράmicromicroατος έχει δοθεί η ονοmicroασία ΕναλλακτικήΚοινότητα Παρέmicroβαση

Από την έναρξη λειτουργίας της Κοινότητας microέχρισήmicroερα έχουν πραγmicroατοποιηθεί πάνω από 60 παρεmicroβά-σεις (δενδροφυτεύσεις καθαρισmicroοί παραλιών απελευ-θερώσεις άγριων ζώων και πουλιών συναυλίες παρεmicro-βάσεις σε σταθmicroούς προσφύγων και σε υποβαθmicroισmicroέ-νες περιοχές της Αθήνας κά)

13

Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας στην ΕναλλακτικήΚοινότητα τα άτοmicroα εντάσσονται στο Κέντρο Κοινωνι-κής Επανένταξης Πρόκειται για την τελευταία φάση τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος η οποία διαρκεί περίπου12 microήνες και στοχεύει στην οmicroαλή κοινωνική ένταξη τωνατόmicroων

Στη φάση αυτή σταθεροποιούνται τα αποτελέσmicroατα τηςθεραπείας Τα άτοmicroα υποστηρίζονται microέσα από τησυστηmicroατική συmicromicroετοχή τους σε θεραπευτικές οmicroάδεςκαι ατοmicroικές συναντήσεις σε εξωτερική βάση

Το Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης διαθέτει ξενώναόπου διαmicroένουν τα θεραπευόmicroενα microέλη κατά την πρώτηπερίοδο ένταξής τους στην κοινωνία

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επαγγελmicroατική κατάρτισηκαι στην επαγγελmicroατική αποκατάσταση των microελών Τοδίκτυο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί microε οργανι-σmicroούς εκπαίδευσης παρέχει υποτροφίες ώστε τα microέληνα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αποκτήσουντυπικά προσόντα που θα τους βοηθήσουν στην εξα-σφάλιση εργασίας

Στο Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης λειτουργεί γρα-φείο εύρεσης εργασίας και επαγγελmicroατικής υποστήρι-ξης ως προς τον επαγγελmicroατικό προσανατολισmicroό τωνmicroελών και τον τρόπο εύρεσης εργασίας Αυτό επιτυγχά-νεται microέσα από ατοmicroικές συναντήσεις που έχουν στόχοτην αξιοποίηση της επαγγελmicroατικής και εκπαιδευτικήςτους εmicroπειρίας Παράλληλα εκπαιδεύονται στη συγγρα-φή βιογραφικού και στις τεχνικές συνέντευξης Πηγέςαγγελιών για περισσότερες επαγγελmicroατικές επιλογέςείναι το διαδίκτυο ο ΟΑΕ∆ και το δίκτυο εργοδοτώνκαι επιχειρήσεων που έχει αναπτυχθεί από το πρόγραmicro-microα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Μόλις τελειώσουν το στάδιο της Κοινωνικής Επανέ-νταξης τα άτοmicroα περνούν στη φάση του follow up(ολοκληρωσάντων) η οποία διαρκεί περίπου έναχρόνο και έχει ως στόχο την επανατροφοδότησήτους και την πρόληψη της υποτροπής Σε αυτό το διά-στηmicroα τα άτοmicroα microετέχουν σε οmicroαδικές συναντήσειςανά τρίmicroηνο και στη συνέχεια αν πληρούν τα κριτήριααποφοιτούν

14

Οι στόχοι στο Κέντρο Κοι-νωνικής Επανένταξης είναι

bull Η στήριξη του ατόmicroου για vααναλάβει πλήρως την ευθύνητου εαυτού του

bull Η υποστήριξη του ατόmicroου γιατην ένταξή του στην αγοράεργασίας

bull Η ενίσχυση του ατόmicroου αναφορικά microε τον επαγγελmicroατικότου προσανατολισmicroό και τηνεπαγγελmicroατική του κατάρτιση

bull Η ενεργοποίηση των κοινωνι-κών δικτύων για την υποστήριξητου ατόmicroου κοινωνικά καιεπαγγελmicroατικά

bull Ο επαναπροσδιορισmicroός τωνσχέσεων φιλικών ερωτικώνοικογενειακών microέσα από τηδιαφορετική στάση ζωής πουακολουθεί σήmicroερα

bull Η αντιmicroετώπιση νοmicroικώνεκκρεmicroοτήτων και προβληmicroάτων υγείας

bull Η πρόληψη της υποτροπής

Kέντρο KοινωνικήςEπανένταξης

04

Στο πλαίσιο του προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗπαράλληλα microε τις θεραπευτικές διαδικασίες που απευ-θύνονται στα εξαρτηmicroένα άτοmicroα λειτoυργεί και ΚέντροΟικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευτικής τοοποίο απευθύνεται στους γονείς και συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων

Το Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicroβουλευ-τικής υποστηρίζει τα microέλη της οικογένειας ώστε να είναισε θέση να βοηθήσουν το εξαρτηmicroένο άτοmicroο στηνπροσπάθεια που καταβάλλει για απεξάρτηση και κοινω-νική επανένταξη

Στο πλαίσιο του Kέντρου παρέχονται υπηρεσίες συστη-microατικής συmicroβουλευτικής και υποστήριξης σε γονείςαδέλφια συντρόφους και λοιπούς συγγενείς είτε τοεξαρτηmicroένο άτοmicroο βρίσκεται στο πρόγραmicromicroα για θερα-πεία είτε όχι

Εκτός από το θεραπευτικό προσωπικό υπάρχουν καιγονείς που έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθησητου Κέντρου Οικογενειακής Υποστήριξης και στησυνέχεια εκπαιδεύονται ώστε να παρέχουν συmicroβου-λευτική στους προσερχόmicroενους γονείς Η εργασίατους είναι εθελοντική και εποπτεύεται από το θερα-πευτικό προσωπικό Ο στόχος είναι να λειτουργήσουνως πρότυπα που έχουν βιώσει το πρόβληmicroα και microέσααπό την προσωπική τους εmicroπειρία να στηρίξουν τουςυπόλοιπους γονείς και να τους βοηθήσουν να βρουνδιέξοδο στο πρόβληmicroά τους

15

Kέντρο OικογενειακήςYποστήριξης και Συmicroβουλευτικής

05

Οι στόχοι στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξηςκαι Συmicroβουλευτικής είναι

bull Η ενηmicroέρωση της οικογένειαςσχετικά microε τη χρήση ουσιών καιτις συνέπειές της καθώς και γιατον τρόπο θεραπευτικής παρέmicro-βασης

bull Η συναισθηmicroατική στήριξη καιενίσχυση των ατόmicroων που έχουνάmicroεση σχέση microε τοντηνχρήστηστρια

bull Η κατανόηση του καθοριστικούρόλου που διαδραmicroατίζει ηοικογένεια στην θετική έκβασητης θεραπείας και στην πρόληψη της υποτροπής

bull Η ενίσχυση της αλλαγής στάσης απέναντι στονστην χρήστηστρια αλλά και σε προβλήmicroατα που αφορούν συνολικά την οικογένεια

bull Η εξοmicroάλυνση των δυσλειτουρ-γιών στο οικογενειακό περιβάλλον

bull Η ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτωνπροκειmicroένου να βρεθούν νέοιτρόποι αντιmicroετώπισης κρίσιmicroωνκαταστάσεων της ζωής

Τo πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ παρακολουθείκαι καταγράφει την κίνηση των microονάδων του microε βάση τοσύστηmicroα που εφαρmicroόζεται στο ΚΕΘΕΑ Η συνεχήςπαρακολούθηση των στοιχείων η αξιολόγηση και ηαξιοποίησή τους παρέχει τη δυνατότητα της βελτίωσηςτων παρεχόmicroενων υπηρεσιών του προγράmicromicroατος

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον αριθmicroό των ατό-microων που δέχτηκαν υπηρεσίες στις microονάδες του προ-γράmicromicroατος ανά έτος

Υπηρεσίες Συmicroβουλευτικής 508 390 372 333 351 379

Υπηρεσίες Θεραπείας 115 120 106 147 160 178

Υπηρεσίες Επανένταξης 67 69 60 78 71 70

Υπηρεσίες Οικογενειακής Συmicroβουλευτικής 522 527 472 439 361 318

2001 2002 2003 2004 2005 2006

16

Άτοmicroα που δέχτηκανυπηρεσίες τα έτη 2001-2006

06

Η εκπαίδευση είναι microέρος της θεραπευτικής διαδικα-σίας γιατί βοηθά στη microόρφωση του ατόmicroου στην ανά-πτυξη της προσωπικότητάς του και του δίνει εφόδια γιατην κοινωνική του επανένταξη και την επαγγελmicroατικήτου αποκατάσταση

Η έναρξη της χρήσης και κατάχρησης ουσιών είναι συνυ-φασmicroένη για αρκετά από τα εξαρτηmicroένα άτοmicroα microε τηνπρόωρη εγκατάλειψη της εννιάχρονης υποχρεωτικήςεκπαίδευσης ή microε τη διακοπή του λυκείου ή microε την microηολοκλήρωση κάποιου τύπου επαγγελmicroατικής εκπαίδευσηςτην οποία είχαν κατά το παρελθόν ξεκινήσει Οι συνέπει-ες από την πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης είναι ιδιαί-τερα εmicroφανείς στη φάση κατά την οποία τα άτοmicroα επιχειρούν να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο Ηmicroεγάλης διάρκειας αποχή από την απασχόληση και ηέλλειψη επαρκών και πιστοποιηmicroένων γνώσεων είναιπαράγοντες που δυσχεραίνουν την εξεύρεση απασχό-λησης και ίσως επιδρούν και στη γενικότερη θεραπευτι-κή πορεία Γιrsquo αυτό οι υποστηρικτικές υπηρεσίες εκπαί-δευσης οι οποίες microέσω της επανασύνδεσης microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία συντελούν στην επαγγελmicroατικήκατάρτιση και στην απόκτηση διπλωmicroάτων οφείλουν ναείναι αναπόσπαστο microέρος της θεραπευτικής διαδικασίας

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Εκπαίδευση παρέχεται στο θεραπευόmicroενο microέλος σε όλητη διάρκεια της παραmicroονής του στο θεραπευτικό πλαί-σιο το εκπαιδευτικό πρόγραmicromicroα διαmicroορφώνεται ανάλο-γα microε τη θεραπευτική φάση στην οποία βρίσκεται τοκάθε microέλος

Οργανώνονται εκπαιδευτικά σεmicroινάρια σε διαφορετικάαντικείmicroενα τα οποία πραγmicroατοποιούνται από επιmicroορ-φωτές αντίστοιχων ειδικοτήτων Κάθε θεραπευόmicroενοmicroέλος επιλέγει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες πουτον ενδιαφέρουν Επίσης πραγmicroατοποιούνται οmicroιλίεςαπό ειδικούς επιστήmicroονες για θέmicroατα που αφορούν τηνυγεία και τα νοmicroικά προβλήmicroατα που αντιmicroετωπίζουναρκετά microέλη

bull Στο Συmicroβουλευτικό Κέντρο πραγmicroατοποιούνται σεmicroι-νάρια εικαστικών αθλητικές δραστηριότητες και σεmicroινά-ρια ιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδό-microενα νοσήmicroατα και λοιmicroώδη νοσήmicroατα)

bull Στην Εναλλακτική Κοινότητα πραγmicroατοποιούνται επι-

17

Eκπαίδευση θεραπευόmicroενων microελών

07

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητεςέχουν στόχο την επιmicroόρφωσητων ατόmicroων τη γενική καλλιέργεια τον εmicroπλουτισmicroότων γνώσεων την ανάπτυξηπροσωπικών ενδιαφερόντωντην προσωπική ανάπτυξη τηνενίσχυση της πρωτοβουλίαςτην επανασύνδεση microε τηνεκπαιδευτική διαδικασία τηναπόκτηση των απαραίτητωνδεξιοτήτων microε απώτερο στόχοτην οmicroαλή κοινωνική επανένταξη

microορφωτικά σεmicroινάρια λογοτεχνίας ηλεκτρονικών υπο-λογιστών φωτογραφίας εικαστικών αγγλικών και microαθή-microατα δηmicroοτικών χορών

Επίσης υλοποιούνται προγράmicromicroατα αθλητισmicroού microε ιδιαί-τερη έmicroφαση στο ποδόσφαιρο (5x5)

Ανά τακτά διαστήmicroατα οργανώνονται και σεmicroινάριαιατρικού περιεχοmicroένου (πρώτες βοήθειες microεταδιδόmicroενανοσήmicroατα λοιmicroώδη νοσήmicroατα στοmicroατική υγιεινή)

Στην Εναλλακτική Κοινότητα λειτουργεί εργαστήρι κατα-σκευής κρουστών και έγχορδων microουσικών οργάνων

bull Στο Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης και Συmicro-βουλευτικής για τους γονείς και τους συγγενείς τωνεξαρτηmicroένων ατόmicroων πραγmicroατοποιούνται σεmicroινάριαοικοτεχνίας ψηφιδωτού και microαθήmicroατα παραδοσιακώνχορών

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτός θεραπευτικού προγράmicromicroατος

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ εκτός της εκπαί-δευσης που παρέχει στα microέλη του προγράmicromicroατοςσυνεργάζεται microε εκπαιδευτικούς οργανισmicroούς ιδιωτι-κούς και δηmicroόσιους που προσφέρουν σε θεραπευόmicroε-να microέλη κάθε χρόνο -δωρεάν ή microε έκπτωση- ορισmicroένεςθέσεις φοίτησης σε αντικείmicroενα εκπαίδευσης της επιλο-γής τους ώστε να αποκτήσουν επαγγελmicroατική κατάρτι-ση να συmicroπληρώσουν τις σπουδές τους ή να αξιοποιή-σουν δηmicroιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους

Η δυνατότητα που παρέχεται στα θεραπευόmicroενα microέληνα λάβουν microέρος σε εκπαιδευτικές διαδικασίες εκτόςτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος microέσω της χορήγησηςυποτροφιών αποτελεί έναν σηmicroαντικό παράγοντα γιατην οmicroαλή ενσωmicroάτωσή τους στην αγορά εργασίας αλλάκαι για την απόκτηση δεξιοτήτων οι οποίες δύναται νασυmicroβάλλουν στη βελτίωση διαφόρων πλευρών της ζωήςτους

Εκτός από τη βελτίωση των τυπικών προσόντων ηεκπαίδευση και η επαγγελmicroατική κατάρτιση συmicroβάλλουναποφασιστικά στην αύξηση της αυτοπεποίθησης τουατόmicroου ώστε να διεκδικήσει αποτελεσmicroατικά καλύτερηθέση εργασίας είτε αυτή σχετίζεται microε το αντικείmicroενοτης υποτροφίας είτε όχι

18

Επαγγελmicroατικός προσανατολισmicroός

Οι υποτροφίες δίνονται microέσα από οργανωmicroένο πλαίσιοεπαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού που παρέχεται σε όσαmicroέλη βρίσκονται στην Eναλλακτική Kοινότητα και στην Kοι-νωνική EπανένταξηMέσω του επαγγελmicroατικού προσανατο-λισmicroού διαπιστώνονται οι δεξιότητες των ατόmicroων ώστε νατους δωθεί η αντίστοιχη εκπαιδευτική κατεύθυνση

Επίσης δίνεται βάρος στη συmicroβουλευτική και στην ενί-σχυση των microελών να συνεχίσουν τη σχολική εκπαίδευ-ση ή να ολοκληρώσουν βαθmicroίδες εκπαίδευσης πουείχαν ξεκινήσει κατά το παρελθόν

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τον αριθmicroό των ατόmicroων πουπήραν υποτροφία καθώς και τον αριθmicroό των ατόmicroων πουσυνέχισαν τη σχολική τους εκπαίδευση το 2006

Σχολική εκπαίδευση 2006 Άτοmicroα

Υποτροφίες 2006 Άτοmicroα Αντικείmicroενα

19

Μακροχρόνιες 16 bull ψυχολογίαυποτροφίες σε bull δηmicroοσιογραφίαδηmicroόσια και ιδιωτικά bull τεχνικός φαρmicroάκωνΙΕΚ και Εργαστήρια bull logisticsΕλευθέρων σπουδών bull 3D animation

(διάρκειας 1-2 έτη) bull marketing

bull εφαρmicroοσmicroένη ζωγραφική

bull οικονοmicroίας και διοίκησης

bull αγγλικά

bull αργυροχρυσοχοΐα

bull φωτογραφία

Βραχυχρόνιες 6 bull ΗΥυποτροφίες bull καταδύσεις(διάρκειας microικρότερης του έτους)

Απολυτήριο γυmicroνασίου 3

Απολυτήριο λυκείου 3

Προαγωγικές εξετάσεις Αrsquo κύκλου ΤΕΕ 1

Ευρωπαϊκά Προγράmicromicroατα Κατάρτισης

Το Εξειδικευmicroένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελmicroατι-κής Ένταξης ΚΕΘΕΑ - Παράρτηmicroα Βαλτετσίου 37 (θερα-πευτικό πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ) στο πλαί-σιο του Έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΥΠΕΡ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ (άτοmicroαmicroε αναπηρίες - πρώην χρήστες ουσιών) του Επιχειρησια-κού Προγράmicromicroατος laquoΑπασχόληση και ΕπαγγελmicroατικήΚατάρτισηraquo υλοποίησε από τις 4 ∆εκεmicroβρίου 2006 καιως το τέλος Φεβρουαρίου 2007 επιδοτούmicroενο πρό-γραmicromicroα επαγγελmicroατικής κατάρτισης ανέργων microε τίτλοlaquoΕκπαίδευση στη διαχείριση αστικών αποβλήτωνraquo συνο-λικής διάρκειας 300 ωρών

Στο πρόγραmicromicroα κατάρτισης συmicromicroετείχαν 15 ωφελού-microενοι απόφοιτοι γυmicroνασίου και λυκείου microέλη τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΜέσω της παρακολούθησης θεωρητικών microαθηmicroάτωναπό εξειδικευmicroένους στο αντικείmicroενο εκπαιδευτέςαλλά και πρακτικής άσκησής τους σε εγκαταστάσειςεπεξεργασίας και διάθεσης απορριmicromicroάτων εκπαιδεύ-τηκαν στις microεθόδους διαχείρισης αστικών στερεώναποβλήτων

Παράλληλα microε την παρεχόmicroενη κατάρτιση οι ωφελού-microενοι είχαν την ευκαιρία να δεχθούν υπηρεσίες επαγ-γελmicroατικού και εκπαιδευτικού προσανατολισmicroού microέσααπό τη συmicromicroετοχή τους σε συνεδρίες παροχής Συνο-δευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Το εν λόγω τmicroήmicroααναπτύχθηκε βάσει ενός ολοκληρωmicroένου προγράmicromicroα-τος επαγγελmicroατικού προσανατολισmicroού ειδικά σχεδια-σmicroένου ώστε να ανταποκρίνεται στα επιmicroέρους χαρα-κτηριστικά και να καλύπτει τις ανάγκες της οmicroάδας στό-χου

Μετά τη λήξη του προγράmicromicroατος οι ωφελούmicroενοι παρα-κολουθούνται ως προς τη βελτίωση των επαγγελmicroατικώντους ικανοτήτων την προσαρmicroογή τους στην αγοράεργασίας αλλά και τη γενικότερη κοινωνική τους ένταξηγια να διαπιστωθεί η επίτευξη τόσο των στόχων όσο καιτων προβλεπόmicroενων αποτελεσmicroάτων από την υλοποίη-ση του προγράmicromicroατος

Για την παρακολούθηση του προγράmicromicroατος εν γένειαλλά και την ανατροφοδότηση όλων των εmicroπλεκόmicroε-νων φορέων αναπτύχθηκε ένα γενικότερο σύστηmicroααξιολόγησης τα αποτελέσmicroατα του οποίου έδωσανστοιχεία χρήσιmicroα προς περαιτέρω διερεύνηση(∆ελτίο τύπου ΚΕΘΕΑ 1432007)

20

Το Τmicroήmicroα Έρευνας και Τεκmicroηρίωσης είναι υπεύθυνο γιατη συστηmicroατική συλλογή την καταγραφή και την επε-ξεργασία του πληροφοριακού υλικού του θεραπευτικούπρογράmicromicroατος σύmicroφωνα microε το σύστηmicroα που εφαρmicroό-ζεται στο ΚΕΘΕΑ

Βασικές δράσεις του Τmicroήmicroατος είναι

bull Η συστηmicroατική παρακολούθηση των κλινικών πληροφο-ριών σχετικά microε την κίνηση των Mονάδων του προγράmicro-microατος και η έκδοση microηνιαίων και ετήσιων απολογισmicroών

bull Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση των δεδοmicroένων πουαφορούν τα χαρακτηριστικά των ατόmicroων που απευθύ-νονται στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα

bull Η εφαρmicroογή ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιοτου θεραπευτικού προγράmicromicroατος

bull Η συmicromicroετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες που διε-ξάγονται στο πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ

Το Τmicroήmicroα Έρευνας συνεργάζεται microε τον Τοmicroέα Έρευναςτου ΚΕΘΕΑ όπου αποστέλλονται τα στοιχεία του θερα-πευτικού προγράmicromicroατος

Οι ερευνητικές δράσεις του Τmicroήmicroατος διέπονται από τιςαρχές δεοντολογίας του ΚΕΘΕΑ και υλοποιούνται microεγνώmicroονα τη διασφάλιση της προστασίας δεδοmicroένωνπροσωπικού χαρακτήρα Οι δραστηριότητές του είναιυποστηρικτικές και συmicroπληρωmicroατικές ως προς το βασι-κό έργο του θεραπευτικού προγράmicromicroατος και έχουνστόχο τη βελτίωση των παρεχόmicroενων υπηρεσιών

Το Τmicroήmicroα ∆ιοίκησης και Οικονοmicroικών είναι αρmicroόδιο γιατον έλεγχο και την ορθή τήρηση των εσωτερικών κανο-νισmicroών και εγκυκλίων του ΚΕΘΕΑ σε θέmicroατα οικονοmicroι-κών και διοίκησης

Bασικές εργασίες του τmicroήmicroατος είναι η σύνταξη τουετήσιου οικονοmicroικού προϋπολογισmicroού των λειτουργικώνκαι πάγιων δαπανών του θεραπευτικού προγράmicromicroατος ηορθολογική αξιοποίηση των οικονοmicroικών πόρων και ησύνταξη οικονοmicroικών απολογισmicroών

21

Tmicroήmicroα Έρευνας και Tεκmicroηρίωσης

08

Tmicroήmicroα ∆ιοίκησης καιOικονοmicroικών

09

Το προσωπικό του θεραπευτικού προγράmicromicroατος αποτε-λεί microια διεπιστηmicroονική οmicroάδα διαφόρων ειδικοτήτωναπό επαγγελmicroατίες ψυχικής υγείας και κοινωνικών επι-στηmicroών καθώς και απόφοιτους αναγνωρισmicroένων θερα-πευτικών προγραmicromicroάτων που έχουν λάβει κατάλληληεκπαίδευση

Στο προσωπικό παρέχεται η δυνατότητα συνεχούςεκπαίδευσης εντός και εκτός του οργανισmicroού ώστε ναεξασφαλίζεται η ανατροφοδότησή του και η ποιότητατων υπηρεσιών που παρέχονται

Στο σύνολο των υπηρεσιών του προγράmicromicroατος απα-σχολούνται 27 άτοmicroα Η πλειοψηφία του προσωπικούαπασχολείται στις Mονάδες του προγράmicromicroατος ωςθεραπευτικό προσωπικό ενώ στα Tmicroήmicroατα απασχολείταιπροσωπικό αντίστοιχων ειδικοτήτων

Επίσης στο θεραπευτικό πρόγραmicromicroα απασχολούνταικαι επιmicroορφωτές microερικής απασχόλησης αορίστου χρό-νου οι οποίοι εκπαιδεύουν τα θεραπευόmicroενα microέλη σεδιάφορα αντικείmicroενα αντίστοιχα microε τα σεmicroινάρια πουπραγmicroατοποιούνται στις επιmicroέρους Mονάδες

Tmicroήmicroατα Eκπαίδευσης Έρευνας Oικονοmicroικών 30

Γραmicromicroατειακή υποστήριξη 4

Mονάδες θεραπείας 66

Γράφηmicroα Κατανοmicroή προσωπικού προγράmicromicroατοςΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ το 2006

22

Tο Προσωπικό του προγράmicromicroατος

10

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ έχει αναπτύξειένα δίκτυο συνεργατών από οργανισmicroούς φορείς ιδρύ-microατα και ιδιώτες που υποστηρίζουν το έργο του σε διά-φορους τοmicroείς

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα εκπαίδευσης τα έτη 2001-2006

bull Γενική Γραmicromicroατεία Αθλητισmicroού

bull Γενική Γραmicromicroατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull Γραφεία ∆ευτεροβάθmicroιας Εκπαίδευσης Αττικής και τα αντίστοιχα Λύκεια που υπάγονται σε αυτά

bull ∆ιεύθυνση Ολυmicroπιακών Αγώνων 2004

bull Εθνικό Κέντρο Επαγγελmicroατικού Προσανατολισmicroού (ΕΚΕΠ)

bull Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων

bull ΝΕΤ

bull Νοmicroαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιmicroόρφωσης (ΝΕΛΕ)

bull Οργανισmicroός Απασχολήσεως Εργατικού ∆υναmicroικού (ΟΑΕ∆)

bull Οργανισmicroός Εκπαίδευσης και Επαγγελmicroατικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ)

bull Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (τοmicroέας ΣΕΠ)

bull ΣΕΛΕΤΕ

bull ΤΕΕ Μαθητείας ΟΑΕ∆

bull Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευmicroάτων

∆ίκτυο συνεργατών για θέmicroατα υγείας τα έτη 2001-2006

bull Γενικό Κρατικό Νοσοκοmicroείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

bull Γενικό Νοσοκοmicroείο Νοσηmicroάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ

bull Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τmicroήmicroα Αγωγής Υγείας)

bull Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχιατρικού Νοσοκοmicroείου ∆ΑΦΝΙ

bull Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηmicroάτων ΚΕΕΛΠΝΟ

bull Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης

23

∆ίκτυο Συνεργατών

11

bull Νοσοκοmicroείο ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

bull Νοσοκοmicroείο ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ

bull Νοσοκοmicroείο Αφροδίσιων και ∆ερmicroατικών Νόσων ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

bull Νοσοκοmicroείο ΚΑΤ

bull Νοσοκοmicroείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

bull Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών

bull Παιδοψυχιατρικό Νοσοκοmicroείο Αττικής ΠΝΑ

bull Ψυχίατρος κ Κ Γκοτζαmicroάνης

∆ίκτυο συνεργατών για εκδηλώσεις και παρεmicroβάσεις τα έτη 2001-2006

bull ∆ήmicroος Αθηναίων

bull ∆ήmicroος Αρτέmicroιδος

bull ∆ήmicroος Μαρκοπούλου

bull ∆ήmicroος Νέας Μάκρης

bull ∆ιεύθυνση Αναδάσωσης Αττικής

bull Εθνική οmicroάδα ποδοσφαίρου 5x5

bull Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

bull Μουσείο Λαϊκών Οργάνων

Στους παραπάνω οργανισmicroούςιδρύmicroατα φορείς δήmicroους καιιδιώτες εκφράζουmicroε τις θερmicroέςmicroας ευχαριστίες

24

Το πρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ θέλει να ευχαρι-στήσει θερmicroά όλους τους ιδιώτες τις επιχειρήσεις τουςοργανισmicroούς και τις σχολές που ενισχύουν το έργο τουmicroε χορηγίες και δωρεές χρηmicroατικές ή εmicroπράγmicroατες

bull ANDREW BETSIS

bull BON STUDIO ΜΑΝΩΛΗΣ Ν ΜΠΟΝΦΙΛΑΚΗΣ

bull BP HELLAS ΑΕ

bull CORNEL SYSTEM ΕΠΕ

bull COSMOS LAC - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΠΡΕΥΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΕ

bull EADS DEFENSE amp SECURITY

bull ELMEC SPORT ABETE

bull GP BIANCO ΕΠΕ

bull INTERIOR OFFICE AE

bull KOSTAL HELLAS ΑΕΒΕ

bull NEW EDITIONS Κ ΒΑΝΤΕΝΑΑΡ - Σ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ

bull NUTRIA ΑΕ - ΓΙΩΤΣΑΣ ∆ΗΜ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull S amp B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ

bull SCHWARZKOPF amp RILKEN AEE

bull ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

bull ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ amp ΣΙΑ ΕΕ

bull ΓΑΛΑΝΗΣ Γ (Φωτογράφος)

bull ΕΟΥΡΙΚΟΜ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

bull ∆ΑΒΙΛΑΣ ΣΠΟΡ - ΑΛ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ

bull ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

bull ∆ΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ ΑΕ

bull ∆ΕΜΕΝΑΓΑ ΜΑΡΙΑ

bull ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ - GLOBE ONE

bull ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

bull ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ laquoΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣraquo

bull ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

bull Α ΖΑΧΑΡΙ∆ΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

25

Xορηγοί - ∆ωρητές

12

bull ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΚΟΡΩΝΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ amp ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

bull Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

bull Ί∆ΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ Ν ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ

bull ΚΑΓΜΑΚΗΣ amp ΣΙΑ ΟΕ

bull ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ amp ΠAZAΪTH ΝΑΤΑΣΑ

bull ΚΟΥΡΟΥ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

bull ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΥΛΟΣ

bull ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

bull ΝΕΟΣΕΤ ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΒΕΕ

bull ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝΑΓΩΝΩΝ - ΑΘΗΝΑ 2004 - ΟΛΥΜΠΙΑΚΑΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ

bull ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

bull ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΜΕΛΩ∆ΙΑ AE ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

bull ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟ ΣΚΑΪ 1003 FM ΕΜΠΟΡΙΚΗΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

bull ΣΑΛΤΙΕΛ ΜΟΥΛΑΚΗΣ ΟΕ

bull ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS AE

bull ΤΥΜΠΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

bull ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΑΕ

bull ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ ΚΡΟΝΟΣ ΑΒΕΕ

bull ΦΕΡΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

bull ΦΙΛΚΕΡΑΜ JONΗSON AE

26

Σχολές που έδωσαν υποτροφίες σε microέλη του προγράmicro-microατος ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ κατά τα έτη 2001-2006

bull MEDITERRANEAN COLLEGE

bull ΑΤΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙ∆Η

bull ∆ΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ περιοχής Αττικής (Κηφισιάς Αργυρού-πολης Πειραιά Αmicroαρουσίου Γαλατσίου Μεταmicroόρφωσης)

bull ΕΕΣ CHEF DrsquoOUEVRES

bull ΕΕΣ ΑΝΤΕΝNΑ

bull ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

bull ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

bull ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

bull ΙΕΚ CARRIERA

bull ΙΕΚ ΑΚΜΗ

bull ΙΕΚ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

bull ΙΕΚ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ

bull ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

bull ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

bull ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑ∆ΥΣΕΩΝ ΤΖΑΝΟΥ∆ΑΚΗ

bull ΣΧΟΛΗ ART

bull ΣΧΟΛΗ FREEDOM

bull ΣΧΟΛΗ KORELplus

bull ΣΧΟΛΗ ΑΚΤΟ

bull ΣΧΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΜOKUME

bull ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΛΙΛΙΑΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ

bull Ω∆ΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

27

Ο Σύλλογος Οικογένειας Παρέmicroβαση συγκροτήθηκε το1991 Στο Σύλλογο συmicromicroετέχουν όσοι γονείς επιθυmicroούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στο έργο τουθεραπευτικού προγράmicromicroατος

Οι στόχοι του Συλλόγου Οικογένειας είναι

bull Η στήριξη και η ενίσχυση των θεραπευτικών προ-γραmicromicroάτων του ΚΕΘΕΑ

bull Η ενηmicroέρωση της κοινής γνώmicroης και παντός ενδιαφε-ρόmicroενου γύρω από το πρόβληmicroα των ναρκωτικών καιτους τρόπους αντιmicroετώπισής του

bull Η προβολή του έργου που επιτελεί το θεραπευτικόπρόγραmicromicroα ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

bull Η ενίσχυση του αγώνα για την αντιmicroετώπιση των κοι-νωνικών αιτιών του προβλήmicroατος της εξάρτησης καιτο αίτηmicroα της λήψης κατάλληλων microέτρων από τηνπολιτεία

Σηmicroαντικό έργο του Συλλόγου Οικογένειας αποτελεί ηδιοργάνωση ενηmicroερωτικών πολιτιστικών και ψυχαγωγι-κών δραστηριοτήτων

Το 1992 ο Σύλλογος για πρώτη φορά διοργάνωσεσυναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού microε γνωστούς καλλι-τέχνες Από τότε η συναυλία έχει καθιερωθεί να γίνεταικάθε χρόνο και βρίσκει microεγάλη ανταπόκριση στο κοινό

28

Σύλλογος Oικογένειας

13

Στοιχεία επικοινωνίας

Σολωmicroού 27 106 81 ΑθήναΤηλ 210 3302426 Fax 210 3302147

29

14∆ραστηριότητες

KEΘEA ΠAPEMBAΣHΣτιγmicroιότυπα από παρεmicroβάσεις

εκδηλώσεις και δράσεις του προγράmicromicroατος

KEΘEA ΠAPEMBAΣH κατά την περίοδο

2001-2006

30

Παρ

εmicroβά

σει

ς

2001 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Ντράφι Πεντέλης

2004 ∆ενδροφύτευση στηνπεριοχή Καρκαντά Πεντέληςmicroε αφορmicroή την ΠαγκόσmicroιαΗmicroέρα Περιβάλλοντος στις 21Μαρτίου

2005 Αναδάσωση στον ευρύ-τερο χώρο της ΕναλλακτικήςΚοινότητας στη Ραφήνα Στηναναδάσωση συmicromicroετείχε οΥπουργός Υγείας κ ΝικήταςΚακλαmicroάνης

2001 Παρέmicroβαση-διαmicroόρφωσηστο σιδηροδροmicroικό σταθmicroό τουΧιλιοmicroοδίου Κορινθίας και ενη-microέρωση για τις υπηρεσίες τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σεσυνεργασία microε το Κέντρο Πρό-ληψης ∆ιολκός

31

2004 Απελευθέρωση άγριωνπουλιών στο ∆άσος Κουβαράσε συνεργασία microε το ∆ήmicroοΜαρκοπούλου και το ΕλληνικόΚέντρο Περίθαλψης ΆγριωνΖώων microε αφορmicroή την Παγκό-σmicroια Ηmicroέρα Περιβάλλοντος

2001 Εκδήλωση προς τιmicroήντων εθελοντών του ΚΕΘΕΑΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο ΚολέγιοΑθηνώνΤην έναρξη της εκδή-λωσης έκανε ο Πρόεδρος της∆ιακοmicromicroατικής Επιτροπής γιατα Ναρκωτικά κ ΜανώληςΣκουλάκης

2001 Χριστουγεννιάτικο δρώ-microενο στον πεζόδροmicroο τωνκεντρικών υπηρεσιών τουΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σταΕξάρχεια όπου microέλη έκανανκατάβαση (rappel) από τηνταράτσα του κτιρίου

Eκδη

λώσ

εις

32

2003Τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5στο χώρο της Εναλλακτικής Κοινό-τηταςΤην απονοmicroή έκανε ο Πρόε-δρος της Ν∆ κ Κώστας Καρα-microανλήςTo γήπεδο 5χ5 ήτανδωρεά της N∆

2004 ∆ιήmicroερο τουρνουά ποδο-σφαίρου 5x5 Στο τουρνουά τηναπονοmicroή επάθλων έκανε ο Υπουρ-γός Υγείας κ Ν Κακλαmicroάνης

2003Εγκαίνια του νέου ξενώναστο Κέντρο Κοινωνικής Επανέντα-ξης δωρεά της κ Ελισάβετ Παπα-γιαννοπούλουΤην κορδέλα έκοψεο Πρόεδρος της Βουλής κΑπό-στολος Κακλαmicroάνης

2003 Εγκαίνια του κτιρίου τουΚέντρου Οικογενειακής Υπο-στήριξης και Συmicroβουλευτικήςστα Εξάρχεια

33

2003 Θεατρική παράστασηστο θέατρο ΑΛΕΚΤΟΝ απόγονείς που συmicromicroετείχαν στοΚέντρο Οικογενειακής Υποστή-ριξης και Συmicroβουλευτικής

2005 Έκθεση ζωγραφικής καιφωτογραφίας στο ΙΜΕ ( Ίδρυ-microα Μείζονος Ελληνισmicroού)Ταεγκαίνια της έκθεσης έγιναναπό τον Υπουργό Υγείας κ ΝΚακλαmicroάνη και τον ΥφυπουργόΥγείας κ Γεώργιο Κωνσταντό-πουλο

2005 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Παρουσιάστηκανδηmicroοτικοί χοροί έργα ζωγραφικήςκαι έκθεση microουσικών παραδοσια-κών οργάνων

2006 Εκδήλωση του ΚέντρουΟικογενειακής Υποστήριξης καιΣυmicroβουλευτικής microε αφορmicroή τηνΠαγκόσmicroια Ηmicroέρα Οικογένειαςστις 15 Μαΐου Έκθεση κρουστώνmicroουσικών οργάνων microάσκας κού-κλας ψηφιδωτού και παρουσίασηδηmicroοτικών χορών από την οmicroάδαχορούΤην εκδήλωση χαιρέτησε οΑντιπρόεδρος της ∆ιακοmicromicroατικήςΕπιτροπής κ Μ Σκουλάκης

2006 Συmicromicroετοχή στην εκδήλωσηπου έγινε στο Ιστορικό Αρχείοτης Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-δ