ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2000-2010

22
Θέματα Πανελληνίων Εξετάσεων ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 2000 ΚΕΙΜΕΝΟ Μα σημαντ!" #$%!ληση στ& ξε!ίνημα τ&' 2(&' α)να είνα με #&&ν τ$%#& *α +α,'λα-*&.ν τα +αν!ά τη/ ε$"νη/ τη/ ελε'*ε$ία/ τη/ !&νων!"/ +!α&σ.νη/1 Η α#άντηση είνα !ατάλληλη α3ω3" !α #α+εία ί+& σ-.ε τα η*!ά +λ"μματα #&' *έτε η ασ.λλη#τη ε# #$%&+&/ 5!λων&#&ίηση #α$α3ω3" αν*$)#νων εμ6$.ων μεταλλα3μένα #$&7%ντα &!&λ&3!έ/ !αταστ$&,έ/ !1ά181 4& !$άτ&/#$%σ,ε$ε ω/ τ)$α ε!#αί+ε'ση λ3%τε$& #α+εία1 Η ε'$.τε$η !αλλέ$3εα είνα !ατά!τηση#&' α#ατεί *'σίε/1 Η +ά 6ί&' ε!#αί+ε'ση !α !ατά$τση μετατ&#ί9ε τ& !έντ$& 6ά$&'/ α#% τ& !$άτ&/ στ& άτ&μ& τ& &#&ί& &,είλε έ$*ε σε ε#α," με #&λλ&./ τ&μεί/ 3ν)ση/ σε +ά,&$ε/ μ&$,έ/ τη/1 Η μετ α#% την τ&#!" στην #α3!%σμα !&νωνία #$&:#&*έτε 3λωσσ&μά*εα αν&-" στη +α,&$ετ!%τητα !α στ&ν #&λ'#&λτσμ% #νε.μα σ'νε$3ασία/ σ'να+έλ,ωση/ στ& ;#α3!%σμ& -ω$%< στ& &#&ί& έ-ε μετα6λη*εί & #λαν" μα/1 Κα ε+) στην Ελλά+α έ-&'ν 3ίνε &$ατέ/ & #&λλα#λέ/ %=ε/τη/ #α3!&σμ&#&ίηση/ στην !&νων&λ&3!" !α &!&ν&μ!" ε!+&-" τη/1 4α %$ ε*ν!)ν !$ατ)ν στην #α$α+&σα!" μ&$," τ&'/ εξαλεί,&ντα !α*)/ +α!ν&.ντα ε!ατ&μμ.$α άν*$ω#& α3α*ά !α +έε/ με α#ίστε'τη τα-.τη εμμ&ν" %μω/ στα &!&ν&μ!ά σ'μ,έ$&ντα στ&'/ !αν%νε/ τη/ α3&$ά/ η ε#6&λ" τ&' !αταναλωτ!&. #$&τ.#&' τη/ α,*&νία/ τ& +ε'$'ν% -άσμα ανάμεσα στα ,τω-ά !α στα #λ&.σα !$άτη η !$ίση τη/ +ημ&!$ατ!" σ'μμετ&-"/ !α τ&' !$άτ&'/ #$%ν&α/ η !&νων!" #ε$*ω$&#&ίηση !α & α#&!λεσμ%/ !α τ%σα άλλα #$&6λ"ματα#&' αντμετω#ί9ε & !%σμ&/ +ημ&'$3&.ν !λίμα ανησ'-ία/ 3α τ& μέλλ&ν1 Η ασ&+&ξία 3α την #&$εία τ&' !%σμ&' !ατά την τ$ίτη -λετία μ# να #$&!.=ε α#% τ&ν ε#ανα#$&σ+&$σμ% τ&' $%λ&' !α τη/ α#&στ&λ"/ τη/ ε!#αί+ε'ση/1 4& #αλ% μ&ντέλ& #&' σ-.ε α!%μη στην Ελλά+α !α τ& &#& στη$ί9ετα σε #&σ&τ!ά !$τ"$α 5σ'σσ)$ε'ση 3ν)σεων στ& #α$α+&σα!% 3νωσ&!εντ$!% σ-&λεί&8 #$έ#ε να αντ!αταστα*εί α#% #&&τ!ά !$τ"$ α#λ" #α$&-" 3ν)σεων +εν ω,ελεί #α1 Ο μα*ητέ/ !α & ,&τητέ/ %#ω/ ! !ά*ε άν*$ω#&/ #$έ#ε να μά*&'ν να αξ&#&&.ν τ/ ε'!α$ίε/ 3α μά*ηση τ&'/ +ίν&ντα σε %λη τη +ά$!εα τη/ 9ω"/ τ&'/1 Στην έ!*εση τη/ >ε*ν&./ Ε#τ$&#"/ τη/ ?@ABCD 3α την ε!#αί+ε'ση στ&ν 2(& α)να τ&νί9ετα %τ η +ά 6ί&' ε!#αί+ε'ση #$έ#ε να στη$ί9ετ #α$α!άτω τέσσε$/ #'λ)νε/ #&' α#&τελ&.ν +α,&$ετ!ά εί+η μά*ησ Μα*αίνω #)/ να α#&!τ) τη 3ν)ση σ'ν+'ά9&ντα/ !αν&#&ητ!ά μα ε'$.τατ 3εν!" #α+εία με τη +'νατ%τητα εμ6ά*'νση/ σε &$σμένα*έματα121 Μα*αίνω να ενε$3) με τέτ&&ν τ$%#& )στε να α#&!τ) %- μ%ν& ε#α33ελματ !ατά$τση αλλά 3εν!%τε$α τη +'νατ%τητα να αντμετω#ί9ω + !αταστάσε/ !α να ε$3ά9&μα α$μ&ν!ά σε &μά+ε/1 E1 Μα*αίνω να σ'μ6) !αταν&)ντα/ τ&'/ άλλ&'/ !α έ-&ντα/ ε#ί3νωση των !&νων!)ν αλληλεξα$τ"σεων Fσ'μ6άλλ&ντα/ στην #$α3ματ&#&ίηση !&ν)ν +$άσεων !α στη +ε'*έτηση των σ'3!$&.σεωνF με σε6ασμ% στ/ αξίε/ τ&' #λ&'$αλσμ& τη/ αμ&6αία/ !αταν%ηση/ !α τη/ ε$"νη/1 G1 Μα*αίνω να 9ω με τέτ&&ν )στε να ανα#τ.σσω την #$&σω#!%τητά μ&' να μ#&$) να ενε με3αλ.τε$η α'τ&ν&μία !α #ε$σσ%τε$η !$ίση !α #$&σω#!" '#ε'*'ν%τητα τ&ν λ%3& α'τ%ν η ε!#αί+ε'ση +εν #$έ#ε να #α$αμελεί την ανά ατ&μ!)ν +'νατ&τ"των τη μν"μη τη λ&3!" !$ίση την αίσ*ηση τ&' ω$αί& ,'σ!έ/ !αν%τητε/ τ&' ατ%μ&' !α τη +εξ%τητα τη/ ε#!&νωνία/ με #α$άλληλη ε'ασ*ησία στη -$"ση τη/ μητ$!"/ 3λ)σσα/1 5Κείμεν& α#% τ&ν ημε$"σ& τ.#&81 Α 1 4& #α$α#άνω ά$*$& +ημ&σε.*η!ε #$%σ,ατα σε ε,ημε$ί+α1 Να #α$&'σάσετε στην τάξη σα/ τ& #ε$ε-%μεν& τ&' ά$*$&' α'τ&. με μα #ε$ (00 H (20 λέξεων1

description

ΕΚΘΕΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Transcript of ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2000-2010

2000

2000

21 , . : . (, , , ..). . . , . , , , . . , , , , . , , , , .

. ( ) . . , , , .

UNESCO 21 , : 1. , . 2. , . 3. , - -, , . 4. , . , , , , , .

( ).

. . 100 120 .

25

1. ; .

5

2. ( /, / ).

5

3. ....

)

)

)

)

(, , , ) , , ; .

5

4. 5-6 : .

5

5. :

, , , , .

5

. , , , , . (500 600 ).

50

2001

, , "".

. . , . , , , , , , , ' , ' , .

. , . , . , . , , , .

' . , , : ' , ' .

, , , , .

' . *, , , . ' . , , .

, , . , . , , . , , . , .

( . , , )

. , ,

. , . , (80-100 ).

25

1. 60-80 : " , , ."

5

2 " ... ." .

5

3. : , , , , , .

6

4. , : ( ) .

4

5. , , , ( ), : ;

5

. , , . ; ( ' 500-600 , .)

50

2002

O - . , " " 21 20 . ' . DNA, 45 , " " .

. . , . , , " ".

, ; , , ;

. , . (...) , , "" : , , , . , , : , , . (...)

, , , . , , "" " ". , , .

. , , . , , , . , . ; ; , , ; . , :

... , ...

( )

. , . . (100-120 )

25

1. 70-80 : " ".

10

2. (-) ; .

5

3. , . .

5

4. ;

5

. . , . (500-600 )

50

2003

, , , . , .

, , , , , . , , , , . .

, , , , , , , . , . , .

, , ( ) 2 3% . , . .

, , , , .

. , , , , . . ; - - ; .

, , , , , .

( , , )

. (100-120 ).

25

1. 80-100 : , , , .

10

2. :

, , , , .

5

3. ; .

5

4. ;

5

. . . (500-600 ).

50

2004

, , , , . , , , . . , , , . ; .

. . ,

. .

( , , , ) . ,

, : , , , , , , , , .

, , , . , , .

, .

. . , ( ) . ( , ) , , , .

, .

. , , ,

, .

. .

; . , . , , ,

. .

(. . , , 1976, )

. (80-100 ).

25

1. 70-80 :

( , , , ) .

5

2. .

5

3. ( ) ; .

- , .

- .

, .

, .

( ).

8

4. . , .

i. ... .

ii. ... .

iii. ... .

iv. ... .

4

. , , :

( ) .

3

. 400-500 . , , . ;

50

2005

1. , , , .

[]

, , , , , .

, , , . , , , .

. ; . , , , !

, , . , , , . , , . .

. , , : , , , . : . , . : , , , . , , . []

, , . , 2, .

( , - , 1962)

1. : .

2. :

.

. (70-90 ).

25

1. 70-80 : , , . , , .

10

2. ( ).

53. : , , , , .

54. , , , , :

.

5. . , , 500-600 .

50

2006

. , , , . [] , . [] . .

[] , , . . ( ) . , . , , . , , , ( ), , , ( , , ). , . , , , , , , , , , .

[] .

(. . , , , 1980, . 320, 321-322, 323)

. (70-90 ).

251. 70-80 : , . 102. [...] . :

. ;

( 2)

. ; . ( 3)

53. :

, , , , .

54. .

5. . . ; , , ; 10 (500-600 ).

50

2007

, . , , . . , . 1.

. , (homo humanis). , 2 .

. Humanismus (, ) Individualismus (). . . , . : , , , 3 (). []

: . : . , (). , , . . . , . , 4 . .

5. , , . [] : , .

, . : . []

6 . , .

( , , , 420, 2006, . 647-648).

1. : 2. ... : , 3. : 4. : 5. : 6. :

. (80-100 ).

251. 70-90 : , .

10

2. , , . .

53. . : , , , , . 5

4. . .

5. . , . , , (500-600 ).

50 2008 . [] , , , , . , ; 1 , . . , , , 2 , , , . , , , . . , , , , , , .

[]

, 3. , 4 5 6. 7. . , . ; (352 ). , , .2, . , 1974, . 175-177

1. :

2. :

3. : ,

4. :

5. :

6. :

7. :

. (90-110 ) .

251. (70-80 ) : , .

102.) - . . 2) , , . . 33. : , , , , . 54. : , , , , . 5. . . (500-600 ).

50

2009

: , , , , , , , , , , , . , , , , , , , . , . , , . : , . , , .

, 1 2. , , . , , . , , . : 3 , . , , , , .

, . , , . . , , : , , . 4 , , , , , , . , . (384)

, , , 1993, . 155-156

1. : ,

2. : ,

3. : ,

4. : ,

. (90-110 ).

25 1. 80 100 : , ...

11

2. ) . .

4

) .

4

3. ) : , , , , .

5

) : , , , , .

5 4. ( ) : ) , , , .

) , .

6 . . (500-600 ). 40 2010 , , , . , , , , -.

, . , , , .

, , , , , , , . (, , ) , .

. , . . , , . , , , , .

, , E. Durkheim 19 . , , , , . ( ) ( ), .

, , 2002 ()

1. (100-120 ).

25

1. 80 100 : ...

12

2. ) ; ( ... ) ( 4)

) ( 3)

7

3. ) :, , , , . ( 5)

) :, , , , . ( 5)

10

4. .

6

1. . (500-600 ).

40