Φυσική Β...

download Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα

of 41

 • date post

  06-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Φυσική Β...

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  1/41

    1

  ΦΥΣΙΚΗΒ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα

  από προαγωγικ! "#"τ$σ"ι!Ιο%νίο%

     t  a   e    x  e

     i  o     l  a

   .  g     r

  http://www.taexeiola.gr/

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  2/41

    2

  &

  '(ΜΑ &ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες  λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορον τ!ν "%)*γραµµ+ οµα,- κίν+σ+. ". #ο π!λίκο $%& είναι σταθερό. '.  τατ!τα είναι ανάλογ! *ε το ρόνο +.  *ετατόπισ! είναι ανάλογ! *ε το ρόνο ,. #ο -ιάγρα**α τ!ς τατ!τας σε σ&νάρτ!σ! *ε το ρόνο είναι ε&θεία γρα** παράλλ!λ! στον ά/ονα το& ρόνο&. 0. #ο -ιάγρα**α τ!ς τατ!τας σε σ&νάρτ!σ! *ε το ρόνο είναι ε&θεία  γρα** πο& περνάει από τ!ν αρ των α/όνων.

  '(ΜΑ 2ο Στ! -ιπλαν εικόνα -ίνεται το -ιάγρα**α τ!ς θέσ!ς σε σ&νάρτ!σ! *ε το ρόνο ενός -ρο*έα. ". #ι εί-ο&ς κίν!σ! εκτελεί ο -ρο*έας '. όσ! είναι ! *ετατόπισ! το& από τ! ρονικ στιγ* 31456 *έρι 32476 +. Να &πολογίσεις τ!ν τατ!τα το& -ρο*έα.

  '(ΜΑ .ο  #ι είναι ! -να*! και ποια είναι ! *ονά-α *έτρ!σ!ς τ!ς -να*!ς στο 8.9 οιες είναι οι κατ!γορίες στις οποίες κατατάσσονται οι -&νά*εις Να αναφέρετε ένα παρά-ειγ*α από κάθε κατ!γορία.

  '(ΜΑ /ο

   :να κι; ένα τραπέ?ι.". Να σε-ιάσεις τις -&νά*εις πο& ασκονται στο τραπέ?ι και να &πολογίσεις τα *έτρα το&ς. '. Να &πολογίσεις το *έτρο τ!ς -να*!ς πο& ασκεί το κι;

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  3/41

    E

  ". #ι ονο*ά?εται α-ράνεια τ!ς λ!ς και ποιο είναι το *έτρο τ!ς '. ότε ένα φορτ!γό έει *εγαλτερ! α-ράνειαF όταν είναι φορτω*ένο *ε ε*πόρε&*α  όταν είναι ά-ειο Να αιτιολογσετε τ!ν επιλογ σας.

  '(ΜΑ ο ". #ι ονο*ά?εται πίεσ! και ποιος είναι ο *αθ!*ατικός τ!ς τπος '. +ιατί ένας ιονο-ρό*ος ρ!σι*οποιεί ιονοπέ-ιλα *εγάλ!ς επιφάνειας

  '(ΜΑ 3ο I. ότε *ία -να*! λέ*ε ότι παράγει έργο οια ! *ονά-α έργο& στο 8.9. '. ότε το έργο *ιας -να*!ς είναιJ α. θετικό ;. *!-έν γ. αρν!τικό

  '(ΜΑ 4 "πό ψος EFKA αφνο&*ε να πέσει ελεθερα *ια πέτρα πο& έει *ά?α 1LD. όσο είναι το *έτρο τ!ς τατ!τας *ε τ!ν οποία ! πέτρα φτάνει στο έ-αφος ,ίνεται D41=A%62.

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  4/41

    5

  2

  (567ΗΣ(ΙΣ

  & 8 Να αρακτ!ρίσετε ως σωστ!  ,αν)ασµν"! τις παρακάτω προτάσεις . ")  :να σ

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  5/41

    B

  38  -&να*ικ ενέργεια ενός σ

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  6/41

    K

  .

  '(ΜΑ7Α

  &8 Σ!*ει

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  7/41

    \

  38 "ρ το& "ρι*-!. (*ε λόγια και *αθ!*ατικό τπο).

  48 ότε ένα σ

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  8/41

    7

  /

  &ο8 Σ&*πλ!ρ

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  9/41

    P

  ο8 Να αρακτ!ρίσετε *ε Σ τις προτάσεις *ε ορθό επιστ!*ονικά περιεό*ενο και *ε Λ α&τές πο& είναι λανθασ*ένο. α) eλα τα θερ*ό*ετρα πρέπει να έο&ν *ια κλί*ακα *έτρ!σ!ς.

  ;) eλα τα θερ*ό*ετρα *πορον να *ετρσο&ν *ια οποια-ποτε θερ*οκρασία.  γ) Στ!ν κλί*ακα Qέλ;ιν -εν &πάρο&ν αρν!τικές θερ*οκρασίες.

  3ο8 Σ&*πλ!ρ

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  10/41

    1=

  '(ΜΑ7Α &8 Να σ&*πλ!ρ

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  11/41

    11

  δ:  *ά?α και το ;άρος σ&ν-έονται *ε τ! σέσ! A4f.D ": Οι -&νά*εις -ράσ! και αντί-ρασ! ασκονται πάνω στο ί-ιο σ

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  12/41

    12

  1

  &8 α; Να αρακτ!ρίσεις τα παρακάτω *εγέθ! ως *ονό*ετρα  -ιαν&σ*ατικάJ απόστασ!F *ετατόπισ!F θέσ!F ρονικό -ιάστ!*αF τατ!τα.

  9; οια κίν!σ! ονο*ά?εται ε&θγρα**! ο*αλ

  28 :να ό!*α εκτελεί ε&θγρα**! ο*αλ κίν!σ! και τ! ρονικ στιγ* 3ο 4 = ;ρίσκεται στ! θέσ! ο 4 = F εν< τ! ρονικ στιγ* 31 4 1= 6 ;ρίσκεται στ! θέσ! 1 4 K= A. α; οια είναι ! τατ!τα το& ο*ατος 9; οια είναι ! *ετατόπισ το& σε ρονικό -ιάστ!*α ,3 4 2= 6 γ; Να γίνει για το ό!*α το -ιάγρα**α τατ!τας M ρόνο& .8 ,ο -&νά*εις U147V και U24KΝ είναι κάθετες *ετα/ το&ς.

  α; Να σε-ιάσετε τις -&νά*εις9; Να σε-ιάσετε τ! σ&νιστα*έν! το&ς γ; Να &πολογίσετε τ! σ&νιστα*έν! το&ς

  /8 οιες είναι οι ;ασικές -ιαφορές ανά*εσα στ! *ά?α και το ;άρος ενός σ

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  13/41

    1E

  48  ει-ικ θερ*ότ!τα ( H ) J α: 0ίναι αρακτ!ριστικό το& σ

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  14/41

    15

  '(ΜΑ &ο οιες λέ/εις σ&*πλ!ρ

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  15/41

    1B

  =8 kι -&νά*εις προκαλον *ετα;ολ στ!ν τατ!τα και παρα*όρφωσ! των σω*άτων στα οποία ασκονται. ==8 eταν ένας αθλ!τς τ!ς άρσ!ς ;αρ α&τν -εν παράγει έργο.

  ===8 Qάθε σ8  τρι; είναι ! -να*! πο& ασκείται από ένα σ8 eσο *εγαλτερ! *ά?α έει ένα σ

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  16/41

 • 8/17/2019 Φυσική Β Γυμνασίου 20 Διαγωνίσματα Taexeiola.gr

  17/41

    1\

  3

  &8 α:  π&κνότ!τα το& νερο πο& &πάρει σS ένα ποτρι είναι ρ41D%HAE. "ν

  αφαιρέσο&*ε από το ποτρι τ! *ισ ποσότ!τα νεροF πόσ! θα είναι ! π&κνότ!τα το& νερο πο& θα απο*είνει (ε/γ!σ!) 9:  π&κνότ!τα το& ρ&σο είναι 1PD%HAE. :να -ατ&λί-ι έει *ά?α 27FBD και όγκο 1FB HAE . Να ε/ετάσετε αν το -ατ&λί-ι είναι ρ&σό.

  28 α: οια *εγέθ! λέγονται *ονό*ετρα και ποια -ιαν&σ*ατικά 9: Να αρακτ!ρίσετε τα παρακάτω *εγέθ! ως *ονό*ετρα  -ιαν&σ*ατικάJ l) θέσ!F ll) απόστασ!F lll) *ετατόπισ!F lm) ρονικό -ιάστ!*αF m) τατ!ταF ml) -να*!.

  .8 Να αρακτ!ρίσετε τις προτάσεις *ε τ! λ