τα μάθατε τα νέα 2 σπίτι

of 4 /4
Γράφω τα επίθετα και στα τρία γένη . Α ΡΣΕΝΙΚΟ Θ ΗΛΥΚΟ Ο ΥΔΕΤΕΡΟ ο ωραίος η σπουδαία το γενναίο το αρχαίο ο τυχαίος η γκριζωπή ο πρασινωπός το κιτρινωπό ο χαρωπός

Embed Size (px)

Transcript of τα μάθατε τα νέα 2 σπίτι

Page 1: τα μάθατε τα νέα 2   σπίτι

Γράφω τα επίθετα και στα τρία γένη .

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ

ο ωραίος

η σπουδαία

το γενναίο

το αρχαίο

ο τυχαίος

η γκριζωπή

ο πρασινωπός

το κ ιτρ ινωπό

ο χαρωπός

Page 2: τα μάθατε τα νέα 2   σπίτι

Κλίνω τα ρήματα: μιλώ και κατοικώ .

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

εγώ

ή

εσύ

αυτός

ή

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

εμείς

ή

εσείς

αυτο ί

ή ή

ΕΝΙΚΟΣ

εγώ

εσύ

αυτός

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

εμείς

εσείς

αυτο ί

Γράφω τις απλές λέξεις από τις οποίες είναι φτιαγμένες οι παρακάτω σύνθετες .

αγριολούλουδο άγριο + λουλούδ ι

πεζόδρομος

χαρτομάντιλο

πευκόδασος

αλατόνερο

αγριοκάτσικο

Page 3: τα μάθατε τα νέα 2   σπίτι

Μαθαίνω να κλίνω τα ρήματα,

που τελειώνουν σε –ώ .

Πρόσωπα Ρήμα

εγώ αγαπ αγαπ αγαπ ώώώ ήήή αγαπ αγαπ αγαπ άωάωάω

εσύ αγαπ αγαπ αγαπ άςάςάς

αυτός, -ή, -ό αγαπ αγαπ αγαπ άάά ήήή αγαπ αγαπ αγαπ άε ιάε ιάε ι

Πρόσωπα Ρήμα

εμείς αγαπ αγαπ αγαπ ούμεούμεούμε ή ή ή αγαπ αγαπ αγαπ άμεάμεάμε

εσείς αγαπ αγαπ αγαπ άτεάτεάτε

αυτο ί , -ές , -ά αγαπ αγαπ αγαπ ούνούνούν ή ή ή αγαπ αγαπ αγαπ άνάνάν ή ή ή αγαπ αγαπ αγαπ άνεάνεάνε

Για να κλίνω σωστά όλα τα ρήματα σαν το

«αγαπώ» (που τελειώνουν σε –ώ με τόνο),

θα μάθω τις παραπάνω καταλήξεις

και θα τις βάζω στο τέλος

όλων αυτών των ρημάτων .

Πρόσωπα Ρήμα

εγώ μπορ μπορ μπορ ώώώ

εσύ μπορ μπορ μπορ ε ίςε ίςε ίς

αυτός, -ή, -ό μπορ μπορ μπορ ε ίε ίε ί

Πρόσωπα Ρήμα

εμείς μπορ μπορ μπορ ούμεούμεούμε

εσείς μπορ μπορ μπορ ε ίτεε ίτεε ίτε

αυτο ί , -ές , -ά μπορ μπορ μπορ ούνούνούν

Page 4: τα μάθατε τα νέα 2   σπίτι

Γλώσσα

Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Την Παρασκευή 29 Απριλίου το

σχολείο μας έκανε μια άσκηση για

την περίπτωση που πιάσει πυρκαγιά.

Ο Ρ Θ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Την Παρασκευή 29 Απριλίου το

σχολείο μας έκανε μια άσκηση για

την περίπτωση που πιάσει πυρκαγιά.

Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Η

Το κείμενο στη σελ. 31 του Βιβλίου .

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η

Διαβάζουν πώς κλίνονται τα ρήματα

σε –ώ.

Φ Υ Λ Λ Α Δ Ι Α

Συμπληρώνουν τα φυλλάδια Γλώσσας .

1.

3.

2.

4.

1.

Μαθηματικά

Φ Υ Λ Λ Α Δ Ι Α

Συμπληρώνουν τα φυλλάδια Μαθηματικών .

5.