πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

of 12 /12
1 Δξγαζία ηεο ΣΤ’ Τάμεο γηα ηε Μεγάιε Δβδνκάδα Δπηκέιεηα Γεκήηξεο Π. Φώηεο Μ.

Embed Size (px)

Transcript of πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

Page 1: πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

1

Δξγαζία ηεο ΣΤ’ Τάμεο

γηα ηε Μεγάιε Δβδνκάδα

Δπηκέιεηα

• Γεκήηξεο Π.

• Φώηεο Μ.

Page 2: πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

2

Ζκεξνιόγην Πάζρα 2014

• Σάββαην ηνπ Λαδάξνπ

• Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ

• Μ. Γεπηέξα

• Μ. Τξίηε

• Μ. Τεηάξηε

• Μ. Πέκπηε

• Μ. Παξαζθεπή

• Μ. Σάββαην

• Κπξηαθή ηνπ Πάζρα

Page 3: πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

3

Σάββαην ηνπ Λαδάξνπ

• Τν Σάββαην πξηλ ηε Μεγάιε

Δβδνκάδα γηνξηάδνπκε ην

ζαύκα ηεο αλάζηαζεο ηνπ

Λαδάξνπ από ηνλ Χξηζηό

• Ο Λάδαξνο ήηαλ θαιόο

θίινο ηνπ Χξηζηνύ.

• «Λάδαξε, δεύξν έμσ»

• Ο Λάδαξνο κεηά ηελ

αλάζηαζε ηνπ έθπγε ζηελ

Κύπξν, νπνύ θαη έγηλε

επίζθνπνο θαη έδεζε άιια

30 ρξόληα.

Page 4: πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

4

Ζ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ

• Τελ Κπξηαθή ησλ Βαΐσλ

γηνξηάδνπκε ηε ζξηακβεπηηθή

είζνδν ηνπ Χξηζηνύ ζηα

Ηεξνζόιπκα.

• Ο θόζκνο ηνλ ππνδέρεηαη

κεηά βαΐων και κλάδων.

• «Ωζαλλά! Δπινγεκέλνο ν

εξρόκελνο ελ νλόκαηη

Κπξίνπ» θσλάδεη ην ην

πιήζνο.

• Σήκεξα ηξώκε ςάξη…

Page 5: πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

5

Αθνινπζία ηνπ Νπκθίνπ

• Από ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο

ησλ Βαΐσλ έσο ηε Μεγάιε

Τεηάξηε ςάιιεηε ε

αθνινπζία ηνπ Νπκθίνπ

Page 6: πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

6

Μ. Γεπηέξα

• Ζ Μεγάιε Γεπηέξα είλαη

αθηεξσκέλε ζηε κλήκε ηνπ

Ησζήθ, ηνπ γηνπ ηνπ Ηαθώβ,

ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ

πνπιήζεθε από ηα αδέξθηα

ηνπ νη νπνίνη ηνλ δήιεπαλ

ζηνπο Αηγύπηηνπο.

Page 7: πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

7

Μ. Τξίηε

• Ζ Μεγάιε Τξίηε είλαη

αθηεξσκέλε ζηελ παξαβνιή

ησλ Γέθα Παξζέλσλ.

Page 8: πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

8

Μ. Τεηάξηε

• Ζ Μεγάιε Τεηάξηε είλαη

αθηεξσκέλνη ζηε κλήκε ηεο

ακαξησιήο γπλαίθαο πνπ

κεηαλόεζε, πίζηεςε ζην

Χξηζηό θαη άιεηςε ηα πόδηα

ηνπ κε κύξν

Page 9: πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

9

Μ. Πέκπηε

• Ζ Μεγάιε Πέκπηε είλαη

αθηεξσκέλε ζην Μπζηηθό

Γείπλν, ζηε πξνζεπρή ζηε

Γεζζεκαλή, ζηελ πξνδνζία

ηνπ Ηνύδα, ζηε ζύιιεςε ηνπ

Ηεζνύ, ζηελ αλάθξηζε από

ηνλ Άλλα, ζηελ Άξλεζε ηνπ

Πέηξνπ θαη ζηελ θαηαδίθε

ηνπ Χξηζηνύ από ηνλ Καΐφα.

Page 10: πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

10

Ο Μπζηηθόο Γείπλνο

• Δπιόγεζε ην ςσκί θαη ην θξαζί

θαη είπε:

• «Λάβεηε, θάγεηε, ηνύην εζηί ην

ζώκα κνπ.»

• «Πίεηε εμ΄απηνύ πάληεο, ηνύην

εζηί ην αίκα κνπ.»

Page 11: πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

11

Μεγάιε Παξαζθεπή

• «Ζ Εσή ελ Τάθσ…»

• « »

• « »

Page 12: πασχα στ2 δημήτρης,φώτης

12

Μ. Σάββαην –

Κπξηαθή ηνπ Πάζρα

• Καιό Πάζρα