Έκδοση του 2ου Γενικού Λυκείου Πολίχνης

of 12 /12
Το 2o Γενικό Λύκειο Πολίχνης υλοποιεί για πρώτη φορά φέτος πρόγραμμα Comenius με χρονικό ορίζοντα τη διετία 2008-2010 και εταίρους το SCUOLA MEDIA STATALE “DON E. MONTEMURRO” από την Ιταλία, το SCOALA CU CLASELE I-VIII ANDREI MURESANU από τη Ρουμανία και το IES de INFIESTO από την Ισπανία, όλα σχολεία της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τίτλος του προγράμματος είναι: Inside landscape, landscape inside” και στη γενική περιγραφή του τονίζεται η σημασία του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος κάθε χώρας, το οποίο θα αναδειχθεί μέσα από τις δραστηριότητες των συνεργαζόμενων σχολείων με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων τω μαθητών και την αξιοποίηση των ΤΠΕ. Είναι βέβαιο πως τα προγράμματα Comenius παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες και κίνητρα ανανέωσης και δημιουργίας που ωθούν την προσωπική και συλλογική εργασία σε ανώτερα επίπεδα επίδοσης. Αποτελεί ένα θετικό βήμα για τη δημιουργία γέφυρας συναδέλφωσης και συνεργασίας διαφορετικών νοοτροπιών, διαφορετικών τρόπων σκέψης και πράξης. Προσφέρει ανεκτίμητες εμπειρίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, αναδεικνύοντας την αξία Eυρωπαϊκό πρόγραμμα COMMENIUS ......................................................................... 1 EDITORIAL ....................................................................................................................... 1 μια αληθινη ιστόρια.................................................................................................... 2 παραόλυμπιακόι αγωνεσ ............................................................................................ 2 όλα ειναι μόυσικη ....................................................................................................... 2 στρατόπεΔό καρατασιόυ - ημεριΔα για τό μελλόν τόυ .......................................... 2 νικη ευκαρπιασ MIα συνεντευΞη .............................................................................. 2 εΧόυμε τό σΧόλειό πόυ μασ αΞιΖει; ......................................................................... 3 Δημόσιό σΧόλειό ......................................................................................................... 3 τό στρατόπεΔό καρατασιόυ στα Χερια των Φυσικων τόυ ιΔιόκτητων ................... 4 επισκεΨη στό γραΦειό περιΒαλλόντικησ εκπαιΔευσησ ........................................ 4 επιτυΧόντεσ στα αει και τει σΧόλικόυ ετόυσ 2007-2008 ........................................ 5 συνεντευΞη τόυ Διευθυντη τόυ 2όυ γελ πόλιΧνησ ............................................... 6 καταληΨη ...................................................................................................................... 7 σΧόλικόι αγωνεσ ........................................................................................................... 7 πιπερατα ......................................................................................................................... 7 κόυιΖ ............................................................................................................................... 7 συμμετόΧη σε εκΔηλωση .......................................................................................... 7 επτα ημερεσ στην ισπανια ......................................................................................... 8 LIKING PARK .................................................................................................................... 9 BEATLES ........................................................................................................................... 9 SYSTEM OF A DOWN ...................................................................................................... 9 απαντηση στό κόυιΖ ................................................................................................. 10 παρόυσιαση τησ ταινιασ “λυκόΦωσ “ ....................................................................... 10 νικόσ καΒΒαΔιασ ....................................................................................................... 10 ό ερωτασ στην εΦηΒεια ............................................................................................ 10 η σκηνόθεσια ειναι μια κόσμόαντιληΨη ............................................................. 11 συμμετόΧη τησ όμαΔασ μασ σε σεμιναριό περιΒ. εκπαιΔευσησ ..................... 12 αραΧνη ........................................................................................................................ 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αναμνηστική φωτογραφία όλων των μαθητών. Πολιτιστικό κέντρο, Infiesto Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Commenius στην Ισπανία φαμέν Έκδοση του 2ου Γενικού Λυκείου Πολίχνης Ιανουάριος 2009 Αρ. Φύλλου. 11- 12 Έτος. 07 Λεωφόρος Στρατού Πολίχνη της συνεργασίας, της συμμετοχής, του σεβασμού της διαφορετικότητας. Δημιουργεί σχέσεις φιλίας και αλληλεγγύης εμπλέκοντας τις τοπικές κοινωνίες στην επιδίωξη μιας καλύτερης ποιότητας ζωής. Συντελεί τέλος στη μεγαλύτερη διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στο σχολικό περιβάλλον και στην καλύτερη εκμάθηση των ευρωπαϊκών γλωσσών, δίνοντας σάρκα και οστά στην αφηρημένη έννοια της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης. Με αφετηρία όσα προηγήθηκαν η Περιβαλλοντική μας ομάδα προχώρησε στο σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων στο ευρύτερο αστικό τοπίο της πόλης μας. Και εδώ διαφοροποιηθήκαμε λίγο σε σχέση με τις άλλες ομάδες που συμμετείχαν, καθώς εκείνες εστιάσανε περισσότερο στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής τους. Το δασικό σύστημα του Σέιχ- Σου, ο Θερμαϊκός κόλπος και οι ανθρώπινες δράσεις στα όρια των δύο αυτών γεωγραφικών χαρακτηριστικών αποτέλεσαν το πεδίο έρευνάς μας. Περπατήσαμε κάτω από τη σκιά των δέντρων, κοιτάξαμε τη θέα της πόλης από ψηλά, αισθανθήκαμε τον αέρα να χαϊδεύει τα πρόσωπά μας και καθίσαμε να συζητήσουμε. Ακούστηκαν πολλά και ανάμεσά τους μια αλήθεια που ως τότε ενισχύθηκε στις μέρες που μείναμε στην όμορφη περιοχή της Αστούριας μέσα από τις κοινές δραστηριότητες και επισκέψεις με τις άλλες ομάδες. Και πιστεύουμε σε τελική ανάλυση πως, αν δεν επιτεύχθηκε πλήρως, είμαστε στο δρόμο που θα μας οδηγήσει σ’ αυτό, με ενδιάμεσους σταθμούς την Oradea στη Ρουμανία την άνοιξη, στη Θεσσαλονίκη το χειμώνα και στη Gravina στην Ιταλία την άνοιξη του 2010. Θεωρούμε δεδομένο πως η σχολική μας κοινότητα θα αγκαλιάσει με το ενδιαφέρον της την προσπάθειά μας. όχι ότι δεν είχαμε συνειδητοποιήσει, δεν είχαμε εκφράσει. « Το δάσος μου φαίνεται διαφορετικά από την πόλη, πιο όμορφο». Πράγματι. Το παρατηρούμενο σκεφτήκαμε εξαρτάται από τον παρατηρητή, το χώρο και το χρόνο παρατήρησης. Όταν επισκεφτήκαμε τη Νέα παραλία της πόλης, με το θαλασσινό αεράκι πια να παίρνει ψηλά τα μαλλιά και τις σκέψεις μας κατανοήσαμε πως η εμπειρία της ζωής στην πόλη συντίθεται από μια ποικιλία ερεθισμάτων και βιωμάτων στα οποία συγκαταλέγονται κυρίαρχα όσα το δάσος του Σέιχ – Σου και η θάλασσα του Θερμαϊκού μας προσφέρουν. Οι παρατηρήσεις μας, οι σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας ήταν οι οδηγοί μας στην αποτύπωση που ακολούθησε σε χαρτόνια και κάρτες, σε χαρτί και σε άυλη μορφή στο blog που στο πλαίσιο των προγραμμάτων μας δημιουργήσαμε. Τα δημιουργήματά μας παρουσιάστηκαν στη συνάντηση με τα άλλα σχολεία στην Ισπανία και με τις άλλες παρουσιάσεις συγκρότησαν μια συνολική εικόνα τριών διαφορετικών μα και όμοιων περιοχών, στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Ρουμανία. Η αίσθηση της ανάγκης να εντοπίσουμε τα στοιχεία εκείνα που μας ενώνουν και συγκροτούν την κοινή μας ταυτότητα Η αλυσίδα μας στο Οβίεδο Από τις δραστηριότητες της ομάδας: Σέιχ - Σου φαμέν 2009 EDITORIAL Εποχή διαλόγου στην παιδεία και πιστεύουμε πως το ΦΑΜΕΝ συμμετέχει σ’ αυτόν καταθέτοντας όχι μόνο απόψεις και προτάσεις, μα πολύ περισσότερο προβάλλοντας στην πράξη το σχολείο που ονειρεύεται. Ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, στις ανάγκες και απαιτήσεις της εποχής, ένα σχολείο ζωντανό, δημιουργικό στο οποίο μαθητές και εκπαιδευτικοί θα συνεργάζονται χαρούμενα και αποτελεσματικά. Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, σε νέα μορφή περιλαμβάνει όλα όσα για μας αποτελούν γνωρίσματα του σχολείου που προτείνουμε: Τη συλλογική εργασία, την ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων, την παρέμβαση σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, την προβολή των αρχών και αξιών της αειφορίας, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε ο διάλογος να είναι ουσιαστικός και αποτελεσματικός, οδηγώντας σε μια συναίνεση για μια πραγματική αλλαγή του εκπαιδευτικού μας συστήματος με διάρκεια στο χρόνο. http://2gelpolich.wordpress.com/

Embed Size (px)

Transcript of Έκδοση του 2ου Γενικού Λυκείου Πολίχνης

2

2009 . . 11- 12 . 07

http://2gelpolich.wordpress.com/

Commenius EDITORIAL , . , , , . , : , , , , , . , . . , Infiesto

2o Comenius 2008-2010 SCUOLA MEDIA STATALE DON E. MONTEMURRO , SCOALA CU CLASELE I-VIII ANDREI MURESANU IES de INFIESTO , . : Inside landscape, landscape inside , . Comenius . , . ,

, , . . , . . , . - , . , , .

, . , . . , . , . , , , blog . , , , .

. , , , Oradea

E commEnius .........................................................................1 EDiToRiAL .......................................................................................................................1 ....................................................................................................2 ............................................................................................2 .......................................................................................................2 - ..........................................2 mi ..............................................................................2 ; .........................................................................3 .........................................................................................................3 ...................4 ........................................4 2007-2008 ........................................5 2 ...............................................6 ......................................................................................................................7 ...........................................................................................................7 .........................................................................................................................7 ...............................................................................................................................7 ..........................................................................................7 .........................................................................................8 LiKinG PARK ....................................................................................................................9 BEATLEs...........................................................................................................................9 sYsTEm oF A DoWn ......................................................................................................9 .................................................................................................10 .......................................................................10 .......................................................................................................10 ............................................................................................10 .............................................................11 . .....................12 ........................................................................................................................12

: -

2009

, Gravina 2010. .

... ...

2009, 11-12,.............................2

2007 internet 15 . my space . 1 , . . 15 . , . john( ) . , , .

...

. , , , , .

;

...

soundtrack

1960 . , . 10 . , 100 , , . 20. , , , . ,

. , , , , , , , , . , . , , . , , , , . , , , , , . , , , . , , . . . , , , , , , , . . . mp3 , . . . , , ; . , , , ..

, (12/12/2008) . ( ) 2 . , .. , , , .

. . . . 1954 . . : , , . ; . . , . . . . . / . ; . . . ; .

. , , . , . . , , , . , ( , , ), , , , . . .9.

; , , . , , , . . . . , , . . , , , . , , . , , , , . , , , . . [ ]. 21 , - . , . , ( ). . ( ) . , , , , . : . , , , . , , , , , . , , , . , , , , . , , . , , . . , , . : , ; , , , , , , , . . , , . ... ... ... ... . , - . .

2009, 11-12,.............................. 3

, . , . . , , . , . , , , ... , . , 4, 2005 , - , , - . , , ; , . , , , . , . . , . ; , : , , , , , . . , , . , , - , , . . , . , , .

, : , . , . . , , . , , .

2009, 11-12,..............................4

, . .

, , . , . , . , ,

.. ; - , . . ; ; ? - ! - ; ; - , , . , , , , , . , . , . , , , , ; , , . , . . ; .. . , . ; , , o : , , , .

. . , , / , . . . . . . . , , . ; - ; - . - , . , , . ! , , , , . . . , , . , . . , , . , , , . . . . , . , ,

, . , . , , , . . , . , (..) . . , , . - . , ( ...)

. , , , , . , . , ,

, . , , , 750 2 . !

, . . , . . ;

2009, 11-12,..............................5

. 2007-2008 / / / / / () & & / & / ( . ) . . . ( ) / ( ) . . . ( )

, , , . , , , , , , , . . ;. - ; - - ; - , - ! , , , . . : . . . . . . . . , . , , . . . , . , , . , , .

- & / & () . ( ) ( ) & () / & . . () / . ( ) & / ( ) / / ( . ) & . () / & / & ( ) ( ) ( ) / - . & . ( ) - . ( ) . ( ) . ( ) / & / /

. ( )

2 . - . - . -

2009, 11-12,..............................6

. - .

, (, ); . , , , , , , . . , . .

. , , , . . , .

. !

;

, /, , , 15 . ,

. , , , . . , , . ; .

;

. . ; .

- . ;

:)

. , (, ), , . ) . , , , . ;

; , ;

,

, , . , . , , . . , . , ,

, . , , . . , . . , . , . . / , , , . , , . , , . , .

, , . . , , , , 5 . , . . . , / . / , , , , ., . . . , . , . , 15. , , . ...; . , ... , . . . , . . , , , .. , , , , . . , . , . . . , . . , , , .. . , - . , . - , . , . . , .

...

2009, 11-12,.............................. 7

14/1 1 . 1 , . 21/1 1 2-0. ... : , , , , , ,

;

6/10/ 08 :: 1. . , . 2. , ,

..

...

!

. 69-27 1 61-44. 2 . , , , , , , , , ? ,

r Devil - Ladies , !!!! .??? ???? . ( ) 3 4. ??? ????? 1,5 !!!! .. !!!! !!!!

. 3. . , ( ) , . 4. ( ) . 5. , , , . 6. . . 7. . 8. 15% 2,2% . 13/10/2008 .

6-5 , 5-2 , , , , , , , , , , , , , , , . .! , . [ : , , , , , , , , , . 2 .

: . STER CINEMAS ( & , ) , 3 2008, 4. , Friends of Nature The day after ( ), .

: . , , , : ! ... . . , . , - - ... . , . , , , : ! , , , , , . ; . 1965 . 2007 . 1923 . 2008

. 2 .

; . . ; . .

2009, 11-12,.............................8

... Commenius, ()

COMMENIUS LANDSCAPE INSIDE - INSIDE LANDSCAPE Vicky Cristina Barcelona. ,, 792 . , Basilica of San Salvador, . 1243 , , , , 808 . Proaza . Botero (Campo de San Francisco, 60.000 .) , Arena, 14 , , ( ) , . , , , 1574 30.000 .

11 . ( ) , Gravina, , , Murgia. , . ( , ) . , Oradea, Timisoara, . Asturia , , .

, 11.45, , . . , 73 - , , , , . . , , , , , . , ,

, . , .

, . . 8 . Infiesto. , , . 11.30 , . , laptop . . , , , .

( ) Commenius ( ). . Chupa chups ( . site ). 220 , 70% , . ( ) . : 1. chupa , 2. , , 3. 4 , 24 6 . 4. : . . Dupont . 5. scanner , . 6. . ( .)

! infiesto, .

Covadogna ( Cueva honga ) . , , Don Pelayo Rodringo ,

Museo de la Mineria y de la industria , Terassa. , .

Plaja Mayor . , , ( !) : ; , ,

, ,

Fernando Botero Woody Allen,

. , ( Picos de Europa) , , . Don Pelayo . Conadogna .

. .

Linkin ParkE Linkin Park Nu Metal/Rapcore/Alternative Rock . Nu Metal (18 ) Kid Rock ( 22 1996, MC Mike Shinoda Agoura High School, Brad Delson, , Xero. , Mike Shinoda, MC, Brad Delson , Rob Bourdon, drummer, Dave Farell, , Joe Hahn, DJ Mark Wakefield, . 2000 Linkin Park, Lincoln . 12 , albums Meteora, Hybrid Theory Minutes To Midnight Rick Rubin, Linkin Park nu metal , alternative rock, MTV.

2009, 11-12,.............................. 9

, , ,

Beatles

The Beatles , , 1960. 4 , John Lennon, Paul McCartney, George Harrison Ringo Starr, ,

. ,, Rock Rock And Roll. , . , , Lennon , . , , Imagine Lennon Wings, Paul McCartney. , Ringo Starr Paul MacCartney. George Harrison John Lennon 40 , 1980. Beatles, , , , .

Down, Daron Victims of the Down. demo 1995, . 1998, 128 . , 2001 Toxicity , 7 , top 11 2001, . , Steal this Album! (: !) . T 2005, Mezmerize Hypnotize. , 800,000 . B.Y.O.B. . . ( ) , , , . System of a Down

. 2006, , .

System of a Down at 2005s Download Festival

, Daron , . System of a Down Eurovision 2009 . . Eurovision .

John_Dolmayan

System of a Down

. Love Me Do Please Please Me, charts. Twist And Shout, Yesterday, Help!, I want to hold your hand Let It Be. T Beatlemania. . ,

System of a Down . 1994 , -, Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian Dolmayan Slipknot, Rammstein Mudvayne. 2005 Grammy Award ( ). Serj Daron 1992, . , Lords of Acid Daron . , , Soil, Serj , Daron , Domingo Laranio Dave Hakopyan . Shavo. , Soil, Serj Daron , System of a

Axis of Justice (: ), - Tankian , Tom Morello, , . System of a Down , , , , , , (progressive). , Old School Hollywood. , . . ,

, . , . , , . , , . , , . . , .

, (

2009, 11-12,..............................10

, 1889 - , 1940).

,

, . , .

Twilight () . " Stephanie Meyers . " ... . , . : 1929- 32. . , ( ) . . . 1923 1926 ( ). 1927 ( , ) , ( 1930) . 1933

: . . .H !!! . .

!! , , !! , , . : ( ), , , !! ! , , , , . !!! , , ! , !! , . , , . . , . , , , , !!! , , !!, !! , , , , , !! !!!

. 11 , 1910 . . . 1914, , . . , . , , . 1929 . 1933 . 1940

( ) . 1936 ( ): . 1923

. LA Times , Kenneth Turan:

. () : , , , ., ,

, , , , .

, , , . , , , Ghost , Twilight () , . , , .

Catherine Hardwicke elissa Rosenberg Twilight . , ,

. 1947 ., 1974, . 10 1975 . , 1987 , / . 1995 Between the Devil and the Deep Blue Sea., (, , ..), cd , , .

49

. , , 1979, . , . 1982 , , . , . 1982 1987 . To 1994 .., . , , . , . , master class . . , , . , , , .

2009, 11-12,.............................. 11

, 49 , . .

, . , : . , . . , . , , . , . . , , ,

MASTER CLASS , . Oliver Stone, , . , . , ! Stone , . master class : , .

21 , . , . , . , . , , , . . , , . , . . . , . , .

, . .

,

. , . , , . , , . , . , .

, . , - . . , . , , . 1949 ,

, . , . , . , . : . , ( !), . . , . , . , , . , . , . !!!

2009, 11-12,.............................. 12

- 23 - 24 /1/2009

6. - 7. , 8. 9. , : . ;

, : 1. - , , . 2. ( , , ), , . , , 3. , , 4. , (.. , )

, , (.. , , , ). , , 5. , , ( )

( ):

, . , , , , . , . , ( ), , . , . , . . . , . . ; . . , . .. , .

1. , , , 2. ( ) 3. , 4. (, -) , - , ( , ) 5. , , . ; . ; , 5-2 . , . . , . . ; . . . . . . Keep walking ; . . . , . - . by Velissaropoulos . . . ,

:

1. , 2. , (- ) ( , , , ..) 3. , , . , ( ) ( ) . 4. , , 5. , , . . email: [email protected]

, . , . . . .