ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 2 2008 (1).pdf · ΟΜΑΔΑ Γ Γ.1. ab y...

2
ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Α.1. Σ Α.2. Σ Α.3. Λ Α.4. Σ Α.5. Λ Α.6. γ Α.7. α ΟΜΑΔΑ Β Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 16 και 17 του σχολικού βιβλίου. «Τα στοιχεία που συντελούν την εργασία και το κεφάλαιο» ΟΜΑΔΑ Γ Γ.1. A B Y A B Q - Q ΔQ P P 100 - 60 1500 E = = = = 2 ΔP Q P - P Q 2000 - 1500 60 Γ.2. Το αγαθό είναι κανονικό διότι E Y = 2 > 0. ΟΜΑΔΑ Δ Δ.1. L Q AP MP 0 0 - - 1 30 30 30 2 80 40 50 3 120 40 40 4 150 37,5 30 5 170 34 20 6 170 28,3 0 7 160 22,8 -10

Transcript of ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 2 2008 (1).pdf · ΟΜΑΔΑ Γ Γ.1. ab y...

Page 1: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 2 2008 (1).pdf · ΟΜΑΔΑ Γ Γ.1. ab y ab Δq p q - q p 100 - 60 1500 e = = = = 2 Δp q p - p q 2000 - 1500 60 ⋅⋅

ΑΑΠΠΟΟΛΛΥΥΤΤΗΗΡΡΙΙΕΕΣΣ ΕΕΞΞΕΕΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ ΔΔ΄ ΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ ΕΕΣΣΠΠΕΕΡΡΙΙΝΝΟΟΥΥ ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ ΛΛΥΥΚΚΕΕΙΙΟΟΥΥ

ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΑΑ 22 ΙΙΟΟΥΥΝΝΙΙΟΟΥΥ 22000088

ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ ΣΣΤΤΙΙΣΣ ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ ΘΘΕΕΩΩΡΡΙΙΑΑΣΣ ΟΟΛΛΩΩΝΝ ΤΤΩΩΝΝ ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΕΕΩΩΝΝ

ΟΜΑΔΑ Α

Α.1. Σ Α.2. Σ Α.3. Λ Α.4. Σ Α.5. Λ Α.6. γ Α.7. α

ΟΜΑΔΑ Β Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 16 και 17 του σχολικού βιβλίου. «Τα στοιχεία που συντελούν … την εργασία και το κεφάλαιο»

ΟΜΑΔΑ Γ

Γ.1. A BY

A B

Q - QΔQ P P 100 - 60 1500E = = = = 2ΔP Q P - P Q 2000 - 1500 60

⋅ ⋅ ⋅

Γ.2. Το αγαθό είναι κανονικό διότι EY = 2 > 0.

ΟΜΑΔΑ Δ Δ.1. L Q AP MP

0 0 - - 1 30 30 30 2 80 40 50 3 120 40 40 4 150 37,5 30 5 170 34 20 6 170 28,3 0 7 160 22,8 -10

Page 2: ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 2 2008 (1).pdf · ΟΜΑΔΑ Γ Γ.1. ab y ab Δq p q - q p 100 - 60 1500 e = = = = 2 Δp q p - p q 2000 - 1500 60 ⋅⋅

Q

170 40 30

0

Δ.2.

Δ.3. Για L = 3 είναι ΑPmax = MPκατερχ = 40

1 2 3 4 5 6 L

TP

AP

MP