Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

13
Χάρης Λεμονιάς 2010 Χάρης Λεμονιάς 2010

Transcript of Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Page 1: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Χάρης Λεμονιάς 2010Χάρης Λεμονιάς 2010

Page 2: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Βρισκόμαστε Δέκα χρόνια μετά τη μάχη του Βρισκόμαστε Δέκα χρόνια μετά τη μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.), δηλ. είμαστε στο Μαραθώνα (490 π.Χ.), δηλ. είμαστε στο 480 π.Χ.480 π.Χ.

Ο βασιλιάς Δαρείος πέθανε.Ο βασιλιάς Δαρείος πέθανε.

Βασιλιάς έγινε ο γιος του Ξέρξης.Βασιλιάς έγινε ο γιος του Ξέρξης.

Ο Ξέρξης θέλησε να συνεχίσει το όνειρο Ο Ξέρξης θέλησε να συνεχίσει το όνειρο του πατέρα του δηλ. να καταλάβει την του πατέρα του δηλ. να καταλάβει την Ελλάδα.Ελλάδα.

Page 3: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Ο Ξέρξης μάζεψε από κάθε γωνιά του Ο Ξέρξης μάζεψε από κάθε γωνιά του κράτους του στρατιώτες.κράτους του στρατιώτες.

Πέρσες, Μήδοι, Κάρες, Σάκες, Ίωνες, Πέρσες, Μήδοι, Κάρες, Σάκες, Ίωνες, Φοίνικες, Αιγύπτιοι ήταν μερικοί μόνο από Φοίνικες, Αιγύπτιοι ήταν μερικοί μόνο από τους λαούς που υποχρεώθηκαν να τους λαούς που υποχρεώθηκαν να στείλουν στρατιώτες.στείλουν στρατιώτες.

Συνολικά μάζεψε περίπου στους 300.000 Συνολικά μάζεψε περίπου στους 300.000 στρατιώτες.στρατιώτες.

Με αυτόν τον στρατό σχεδίαζε να πνίξει Με αυτόν τον στρατό σχεδίαζε να πνίξει κάθε ελληνική αντίστασηκάθε ελληνική αντίσταση

Page 4: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Όταν μαθεύτηκαν τα νέα για την εισβολή των Όταν μαθεύτηκαν τα νέα για την εισβολή των Περσών, η Αθήνα και η Σπάρτη κάλεσαν Περσών, η Αθήνα και η Σπάρτη κάλεσαν όλους τους Ελεύθερους Έλληνες για να όλους τους Ελεύθερους Έλληνες για να συζητήσουν στην Κόρινθο πώς θα συζητήσουν στην Κόρινθο πώς θα αντιμετώπιζαν τους Πέρσες.αντιμετώπιζαν τους Πέρσες.

Στη συζήτηση δεν συμμετείχαν όλες οι Στη συζήτηση δεν συμμετείχαν όλες οι ελεύθερες πόλεις κράτη.ελεύθερες πόλεις κράτη.

Όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση αποφάσισαν Όσοι συμμετείχαν στη συζήτηση αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να αμυνθούν στις Θερμοπύλες.ότι θα έπρεπε να αμυνθούν στις Θερμοπύλες.

Αρχηγός του στρατού ορίστηκε ο βασιλιάς της Αρχηγός του στρατού ορίστηκε ο βασιλιάς της Σπάρτης Λεωνίδας και του στόλου ο Σπάρτης Λεωνίδας και του στόλου ο Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης.Σπαρτιάτης Ευρυβιάδης.

Page 5: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Στις Θερμοπύλες στάλθηκαν 7.000 Στις Θερμοπύλες στάλθηκαν 7.000 Έλληνες για να αντιμετωπίσουν τους Έλληνες για να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες του Ξέρξη. Ανάμεσά τους και οι Πέρσες του Ξέρξη. Ανάμεσά τους και οι 300 Σπαρτιάτες του Λεωνίδα.300 Σπαρτιάτες του Λεωνίδα.

Οι Θερμοπύλες ήταν ένα πάρα πολύ στενό Οι Θερμοπύλες ήταν ένα πάρα πολύ στενό πέρασμα, τόσο στενό σε ορισμένα σημεία πέρασμα, τόσο στενό σε ορισμένα σημεία που ίσα ίσα χώραγε να περάσει μια άμαξα.που ίσα ίσα χώραγε να περάσει μια άμαξα.

Οι Έλληνες ετοιμάστηκαν όσο καλύτερα Οι Έλληνες ετοιμάστηκαν όσο καλύτερα μπορούσαν για να αντιμετωπίσουν τον μπορούσαν για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό.εχθρό.

Page 6: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Ο Ξέρξης νόμιζε ότι οι Ο Ξέρξης νόμιζε ότι οι Έλληνες θα υποχωρούσαν Έλληνες θα υποχωρούσαν μπροστά στη θέα του μπροστά στη θέα του στρατού του.στρατού του.

Όταν κατάλαβε ότι οι Έλληνες Όταν κατάλαβε ότι οι Έλληνες θα πολεμούσαν έστησε το θα πολεμούσαν έστησε το θρόνο του σε μια πλαγιά κι θρόνο του σε μια πλαγιά κι ετοιμάστηκε για να ετοιμάστηκε για να παρακολουθήσει την νίκη παρακολουθήσει την νίκη του στρατού του.του στρατού του.

Είχε υποτιμήσει τους Έλληνες.Είχε υποτιμήσει τους Έλληνες.

Page 7: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Λίγο πριν την μάχη Λίγο πριν την μάχη

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

Page 8: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Η μάχη ξεκίνησε και Έλληνες και Πέρσες Η μάχη ξεκίνησε και Έλληνες και Πέρσες συγκρούστηκαν.συγκρούστηκαν.

Οι πολύ περισσότεροι Πέρσες στριμώχνονταν Οι πολύ περισσότεροι Πέρσες στριμώχνονταν μέσα στο στενό των Θερμοπυλών και δεν μέσα στο στενό των Θερμοπυλών και δεν μπορούσαν να ελιχθούν καλά.μπορούσαν να ελιχθούν καλά.

Αν και λιγότεροι οι Έλληνες ήταν καλύτερα Αν και λιγότεροι οι Έλληνες ήταν καλύτερα οπλισμένοι από τους Πέρσες.οπλισμένοι από τους Πέρσες.

Έτσι οι Έλληνες πετσόκοψαν τους Πέρσες.Έτσι οι Έλληνες πετσόκοψαν τους Πέρσες. Βράδιασε και το στενό παρέμενε στα χέρια Βράδιασε και το στενό παρέμενε στα χέρια

των Ελλήνων.των Ελλήνων. Πολύ μεγάλες οι απώλειες των Περσών.Πολύ μεγάλες οι απώλειες των Περσών.

Page 9: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps
Page 10: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Ούτε οι αθάνατοι κατάφεραν τίποτα Ούτε οι αθάνατοι κατάφεραν τίποτα εκτός από το να σφαγιαστούν κατά εκτός από το να σφαγιαστούν κατά χιλιάδες.χιλιάδες.

Ο Ξέρξης τρεις φορές αναπήδησε από Ο Ξέρξης τρεις φορές αναπήδησε από τον θρόνο του αγωνιώντας για την τύχη τον θρόνο του αγωνιώντας για την τύχη των στρατιωτών του.των στρατιωτών του.

Ο Ξέρξης απελπίστηκεΟ Ξέρξης απελπίστηκε

Page 11: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Εκείνο το βράδυ ένας ντόπιος με το όνομα Εκείνο το βράδυ ένας ντόπιος με το όνομα Εφιάλτης παρουσιάστηκε στον Ξέρξη και του Εφιάλτης παρουσιάστηκε στον Ξέρξη και του είπε για έναν κατσικόδρομο ο οποίος οδηγούσε είπε για έναν κατσικόδρομο ο οποίος οδηγούσε πίσω από το στρατόπεδο των Ελλήνων.πίσω από το στρατόπεδο των Ελλήνων.

Ο Ξέρξης έδωσε αμέσως εντολή σε ένα Ο Ξέρξης έδωσε αμέσως εντολή σε ένα κομμάτι του στρατού του να ακολουθήσει τον κομμάτι του στρατού του να ακολουθήσει τον Εφιάλτη.Εφιάλτη.

Ο Λεωνίδας έμαθε για την προδοσία. Έδιωξε Ο Λεωνίδας έμαθε για την προδοσία. Έδιωξε τους υπόλοιπους Έλληνες και κράτησε μόνο τους υπόλοιπους Έλληνες και κράτησε μόνο τους 300 Σπαρτιάτες του και 700 Θεσπιείς που τους 300 Σπαρτιάτες του και 700 Θεσπιείς που αρνήθηκαν να φύγουν.αρνήθηκαν να φύγουν.

Page 12: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Όταν ξημέρωσε οι Έλληνες Όταν ξημέρωσε οι Έλληνες βρέθηκαν περικυκλωμένοι.βρέθηκαν περικυκλωμένοι.

Πολέμησαν, όμως, λυσσασμένα Πολέμησαν, όμως, λυσσασμένα και σκότωσαν τόσους πολλούς και σκότωσαν τόσους πολλούς Πέρσες, που ο Ξέρξης θύμωσε Πέρσες, που ο Ξέρξης θύμωσε ακόμα πιο πολύ.ακόμα πιο πολύ.

Οι Πέρσες όμως,τους σκότωσαν Οι Πέρσες όμως,τους σκότωσαν όλους με βέλη.όλους με βέλη.

Ο Ξέρξης, θυμωμένος με τον Ο Ξέρξης, θυμωμένος με τον Λεωνίδα, έδωσε διαταγή να του Λεωνίδα, έδωσε διαταγή να του κόψουν το κεφάλι και να το κόψουν το κεφάλι και να το καρφώσουν σε ένα παλούκικαρφώσουν σε ένα παλούκι

Page 13: Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (1).pps

Για να προστατέψουν από τον περσικό στόλο τους Για να προστατέψουν από τον περσικό στόλο τους μαχητές των Θερμοπυλών, οι Έλληνες έστειλαν μαχητές των Θερμοπυλών, οι Έλληνες έστειλαν μεγάλο μέρος του ελληνικού στόλου για να μεγάλο μέρος του ελληνικού στόλου για να αντιμετωπίσει τον περσικό.αντιμετωπίσει τον περσικό.

Ελληνικός και περσικός στόλος συναντήθηκαν στο Ελληνικός και περσικός στόλος συναντήθηκαν στο Αρτεμίσιο, που βρίσκεται στη βόρεια Εύβοια.Αρτεμίσιο, που βρίσκεται στη βόρεια Εύβοια.

Όσο διαρκούσε η μάχη στην ξηρά, έγιναν τρεις Όσο διαρκούσε η μάχη στην ξηρά, έγιναν τρεις συγκρούσεις, στη θάλασσα του Αρτεμισίου χωρίς συγκρούσεις, στη θάλασσα του Αρτεμισίου χωρίς όμως να κερδίσει κανένας από τους δυο αντιπάλους.όμως να κερδίσει κανένας από τους δυο αντιπάλους.

Όταν ο ελληνικός στόλος έμαθε για την ήττα του Όταν ο ελληνικός στόλος έμαθε για την ήττα του στρατού στις Θερμοπύλες, έφυγε, αφού δεν υπήρχε στρατού στις Θερμοπύλες, έφυγε, αφού δεν υπήρχε πλέον λόγος να παραμείνει.πλέον λόγος να παραμείνει.