Ορθόδοξος Τύπος φ. 1934, 06/07/2012

of 8/8
(1ον) Ἕνας ἐκ τῶν μυστικῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ ἅγιος Συμεών ὁ νέος Θεολόγος, σ᾽ ἕνα ἀπό τά ὡραῖα ποιήματά του νά τί γράφει γιά τόν ἄνθρωπο! Οὗτος μέσον τῶν κτισμάτων, τόν Θεόν γινώσκει μόνος, τούτῳ μόνῳ ὁ Θεός δέ, κατά νοῦν ληπτός ἀλήπτως, καθορᾶται ἀοράτως, καί κρατεῖται ἀκρατήτως[1]. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει μιά μοναδική σχέση μέ τό Θεό. Ἀπ᾽ ὅλα τά κτί- σματα μόνον αὐτός ἔχει τόσο στε- νές σχέσεις μέ τό Θεό. Γνωρίζει τό Θεό καί γνωρίζεται ὑπό τοῦ Θεοῦ. Μετέχουμε ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἱερός Χρυ- σόστομος θά τό πεῖ κάπως διαφο- ρετικά· «... ὥσπερ οὐδείς ἀνώτερος Θεοῦ ἐν οὐρανῷ, οὕτω μηδείς ἔστω ἀνώτερος ἀνθρώπου ἐπί γῆς»[2]. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ὁ κυριάρχης τῆς φύσεως. Ὅλη ἡ δημιουργία, ἀκόμη καί αὐτοί οἱ ἄγγελοι, ἐδημι- ουργήθησαν γιά τόν ἄνθρωπο. Ὅλα ἔγιναν γιά τήν τελείωση καί τή θέω- ση τοῦ ἀνθρώπου. Βέβαια, ἐάν συγ- κριθεῖ μέ τό Θεό, εἶναι ἕνα τίποτε. Ἐάν ὅμως συγκριθεῖ μέ τή δημιουρ- γία, εἶναι μέγας. Αὐτό εἶχε ὑπ᾽ ὄψη του ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ θεολόγος, ὅταν ἔλεγε στά ἱστορικά ἔπη του τά ἀκόλουθα· «εἰ μηδέν εἰμι, Χριστέ μου, τίς ἡ πλάσις;»[3]. Ἔχουμε τή δυνατότη- τα νά ἑνωθοῦμε μέ τό Θεό καί νά εἴμαστε μαζί του ἀχώριστα, σύμφω- να ἄλλωστε καί μέ τά λεγόμενά Του πρός τόν Πατέρα Του· «ἐγώ ἐν αὐτοῖς καί σύ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τε- τελειωμένοι»[4]. Ἀνέφερα ὅλα αὐτά, γιατί, ἐάν δέν γνωρίσουμε «οἵους ἡμᾶς ἐποί- ησεν ὁ Θεός, οὐκ ἐπιγνωσόμεθα οἵους ἐποίησεν ἁμαρτία»[5]. Πράγματι μᾶς ἔπλασε ὁ Θεός ὅλα νά τά ἔχουμε κοινά. Τά ἀγαθά τῆς γῆς εἶναι δωρεά τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. Μετά τήν πτώση μας ὁ ἄνθρωπος κυριευμένος ἀπό ἀνασφάλειες καί φοβίες ἄρχισε νά δείχνει σημάδια ἰδιοτέλειας. Ἤθελε νά ἔχει δικά του ὅσο τό δυ- νατόν περισσότερα ἀπό τά ἀγαθά πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός. Νόμιζε πώς ὅσο περισσότερα εἶχε, τόσο πιό πολλά χρόνια θά ζοῦσε. Ἔτσι δημι- ουργήθηκε ἡ ἐκμετάλλευσις τοῦ ἀνθρώπου εἰς βάρος ἄλλου ἀνθρώ- που καί κατ' ἐπέκταση ἑνός λαοῦ εἰς βάρος ἄλλου λαοῦ. Ἡ ἰδιοτέλεια ἔκανε τόν κόσμο ἄνω κάτω. Ὁ ἱερός Χρυσόστομος θά πεῖ ἕνα βαρυσήμαντο λόγο γιά τήν τάση πού ἔχουμε νά μαζεύουμε συνεχῶς καί νά πλεονεκτοῦμε· «Οὐκ ἀφίη- σιν ἀνθρώπους εἶναι τούς ἀνθρώ- πους τό χρυσίον, ἀλλά θηρία καί δαίμονας»[6]. Ἡ πλεονεξία εἶναι νόσημα ὅλης τῆς Οἰκουμένης. Ἡ ἱστορία ἔχει καταγράψει φοβε- ρές καταστάσεις ἐκμεταλλεύσεως λαῶν ἀπό τά δῆθεν πολιτισμένα κράτη. Τέτοια παραδείγματα εἶναι πολλά στίς περιοχές τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας, ἀλλά καί τῶν μικρῶν λαῶν τῆς γῆς, πού ὑποχρεώνονται νά ἀγοράσουν ὅπλα καί προϊόντα ἀπό ἄλλους μεγαλυτέρους καί πλουσιωτέρους λαούς, ἐπειδή ἡ πτωχεία καί ἡ ἀνέχεια τούς ἀνάγ- κασε νά δανεισθοῦν ἀπό αὐτούς χρήματα. Ἄς ἔλθουμε τώρα καί στήν κρίση τοῦ τόπου μας. Ἡ λέξη κρίση τί ση- μαίνει; Ἀνοίγοντας τά διάφορα λε- ξικά βλέπουμε διάφορες ἑρμηνεῖες· Νά ποῦμε μερικές· Τό ρῆμα κρίνω σημαίνει χωρίζω, ἐκλέγω, διακρίνω, ἀνακρίνω, παρα- βάλλω, ἑρμηνεύω ὡς δικαστής, ἀποφασίζω, ἀπονέμω δίκαιον, κα- ταδικάζω, μηνύω, νομίζω[7]. Τό ἴδιο καί ἡ λέξη κρίσις πού εἶναι παρά- γωγο αὐτοῦ τοῦ ρήματος (ξεχώρι- σμα, δίκη, ἀπόφαση, ἔκβαση, μετα- βολή ἀσθενείας). Στόν Ὅμηρο ἀπαντῶνται μερικές ἀπό τίς παρα- πάνω ἔννοιες, ὅπως π.χ. Ἐνεργῶ, διακρίνω, χωρίζω, δια- λύω, ξεδιαλέγω, ἐκλέγω γιά τόν ἑαυ- τό μου κ.ἄ.[8]. Σέ ἕνα ἄλλο λεξικό μεταξύ διαφόρων ἐννοιῶν πού ἀνα- φέραμε ὑπάρχει καί ἡ ἔννοια «ἀ- γών περί ἀμφισβητουμένων πραγ- μάτων»[9]. Στά νεώτερα λεξικά ἐκτός τῶν ἀνωτέρω ἐννοιῶν ὑπάρ- χει καί ἡ ἀκόλουθη· «περίοδος ἀνω- μάλου καταστάσεως, δυσχεροῦς κινδυνώδους ἐκτροπῆς ἀπό τῶν κα- νονικῶν, ὁμαλῶν συνθηκῶν τοῦ βί- ου· οἰκονομική ἠθική κρίσις, τό νό- μισμα διέρχεται κρίσιν» [10]. Ὅπως ἐπίσης καί τοῦ Γ. Μπαμπι- νιώτη. Ἐδῶ δύο ἔννοιες νεώτερες εἶναι χαρακτηριστικές· «ἡ διατάρα- ξη τῆς ὁμαλῆς πορείας μιᾶς διαδι- κασίας ἤ ἡ κακή λειτουργία ἤ ἡ ἔμπρακτη ἀμφισβήτηση τῶν καθιε- ρωμένων (δομῶν, ἀξιῶν, θεσμῶν), τῆς οἰκογενείας... τῆς νομισματικῆς (πολιτικῆς) κ.λ.π.». Ἐπίσης κρίση ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Σισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Λουκίας τῆς Παρθένου ΕΤΟΣ ΝΒ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1934 Τ ΗΝ ΩΡΑ ποὺ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος γινόταν δεκτὸς μὲ θερμοὺς λόγους, δῶρα, προσφωνήσεις στὴν Κοζάνη καὶ τὴν Κα- στοριά, στὸ Βατικανὸ ὁ Μητροπολίτης Γαλλίας Ἐμμανουήλ, ἐπικεφαλῆς τῆς πατριαρχικῆς ἀντιπροσωπείας, ποὺ ἐστάλη ἐκεῖ γιὰ τὸν ἑορ- τασμὸ τῆς μνήμης τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Πέ- τρου καὶ Παύλου, ὑποκλινόταν στὸν Πάπα Βε- νέδικτο, ἀσπαζόταν τὴν δεξιά του καὶ συμπροσ- ευχόταν μαζί του. Ἡ χρονικὴ σύμπτωση τῶν δύο γεγονότων ἀναδεικνύει μὲ τὸν πιὸ καθαρὸ τρόπο τὴν εὐθύνη ὅλων, γιὰ τὴ στάση ποὺ τη- ροῦν ἀπέναντι στοὺς Φαναριῶτες. Ἡ σύναξη πάνω ἀπὸ τριάντα ἐπισκόπων, γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου, προ- ξενεῖ λύπη στὸν πιστὸ λαό. Κυρίως δὲ γιατί με- ταξὺ αὐτῶν ὑπάρχουν καὶ ἐπίσκοποι, ποὺ κατὰ τὰ ἄλλα θεωροῦνται παραδοσιακοὶ καὶ ἀντίθετοι μὲ τὴν οἰκουμενιστικὴ πορεία τοῦ Φαναρίου. Ἂς ἀφήσουμε κατὰ μέρος τὸν σκανδαλισμὸ πιστῶν καὶ ἀπίστων ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ σπατάλη, ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ διοργάνωση τέτοιων ἐκδηλώσεων. Σο- βαρότερη εἶναι ἡ ἀταλάντευτη πορεία τοῦ Φανα- ρίου στὴν ὁδὸ τοῦ οἰκουμενισμοῦ, γιὰ τὴν ὁποία κανένας λόγος δὲν γίνεται ὅταν ὁ Πα- τριάρχης Βαρθολο- μαῖος περιοδεύει στὶς Μητροπόλεις τῆς Ἑλλά- δος. Μαζὶ μὲ τὶς φωτογραφίες τοῦ Πατριάρχη στὴν Κοζάνη καὶ τὴν Καστοριά, τὸ διαδίκτυο γέ- μισε καὶ μὲ τὰ βίντεο τοῦ Μητροπολίτου Γαλλίας, ποὺ φτάνοντας στὸ Βατικανὸ, ἔσπευσε νὰ ἀσπα- στεῖ τὴν δεξιὰ χεῖρα τοῦ Πάπα, νὰ παρακαθίσει σὲ γεῦμα καὶ νὰ συμ- προσευχηθεῖ μαζί του κατὰ τὴ διάρ- κεια τῆς παπικῆς «Λειτουργίας». Ὁ Πάπας λοιπὸν κυρίαρχος πάντων, στὸν ὁποῖο ὑποκλίνονται καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι αἰτούμενοι τὴν εὐλογία του! Μήπως ὅμως καὶ στὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο δὲν ὑποκλίνεται ἀδιακρίτως πλειάδα Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων τι- μώντας τον περίπου μὲ τιμὲς καὶ λόγους, πού ταιριάζουν πρὸς ἕνα Πάπα; Τὸ πρωτεῖο τιμῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πρακτικὰ φαίνε- ται νὰ μὴ διαφέρει πολὺ ἀπὸ τὸ πρωτεῖο ἐξου- σίας τοῦ Πάπα. Μέσα στὴ ζοφερὴ αὐτὴ πραγματικότητα ὑπάρ- χουν ἐπίσκοποι, ποὺ μὲ τὴ στάση τους διασώζουν τὴν πατερικὴ ὀρθόδοξη ἐκκλησιαστικὴ τάξη. Δια- κριτικὰ ἀρνοῦνται τὶς ἄμεσες ἢ ἔμμεσες προσ- κλήσεις, γιὰ συμμετοχὴ στὶς φιέστες ὑποδοχῆς τοῦ Πατριάρχη καὶ ἐλέγχουν τόσο μὲ τὴ στάση τους αὐτὴ ὅσο καὶ μὲ ἄλλους τρόπους τὰ οἰκου- μενιστικὰ παραπατήματα τῶν Φαναριωτῶν. Ἂν ἡ παρουσία ἀρκετῶν ἐπισκόπων στὶς ἐκδηλώσεις ὑποδοχῆς τοῦ συχνὰ πυκνὰ ἐπισκεπτόμενου τὴν Ἑλλάδα Πατριάρχη παρέχει σὲ ἐκεῖνον κάποια ἐπιβεβαίωση τῆς κυριαρχίας του, ἡ ἀπουσία κά- ποιων ἄλλων ἀποτελεῖ σιωπηλὸ, ἀλλὰ ταυτόχρο- να πολὺ ἠχηρὸ ἔλεγχο τοῦ οἰκουμενιστικοῦ καὶ ἐκκοσμικευμένου βηματισμοῦ του. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟΝ Ὁ Σεβ. Γαλλίας συμπροσευχήθη μετὰ τοῦ Πάπα, ἐνῶ ὁ Οἰκ. Πατριάρχης τὸν ἀπεκάλει «Ἁγιώτατον» ΝΕΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ ΟΛΙΣΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΓΑΛΛΙΑΣ Εἰς νέαν «ἐπιχείρησιν» ἰσοπεδώ- σεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας προ- έβη τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά τοῦ ἐκπροσώπου του Σεβ. Μη- τροπολίτου Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, εἰς τάς ἐκδηλώσεις τάς ὁποίας ὠργάνωσε τό Βατικανόν πρός τι- μήν τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρώμης. Ἐκείνη ὅμως ἦτο πραγμα- τική Ἐκκλησία, ἀλλά πολλούς αἰῶνας ἀργότερον μετεξελίχθη εἰς αἵρεσιν, ἀπό τήν ὁποίαν πηγάζουν ὅλαι αἱ αἱρέσεις καί τά πάσης φύ- σεως ἀθεϊστικά κινήματα. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, γνωστός διά τά φιλο- οικουμενιστικάς καί φιλοπαπικάς του θέσεις προέβη εἰς ἐνεργείας, τάς ὁποίας ἀπαγορεύουν οἱ Ἱεροί Κανόνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη- σίας. Ἔλαβε μέρος εἰς συμπρο- σευχήν μετά τοῦ Πάπα κατά τήν ὥραν, τήν ὁποίαν οὗτος προ- εξῆρχεν εἰς Παπικήν «θείαν Λει- τουργίαν» εἰς τόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Πέτρου. Κυριολεκτικῶς ἐσταμάτη- σεν ἡ ἀναπνοή, διά ὡρισμένα δευ- τερόλεπτα τῆς ὥρας, ὅταν ὁ τηλε- οπτικός φακός ἔδειχνε τόν Σεβ. Μητροπολίτην νά ἀνέρχεται εἰς τό «ἅγιον βῆμα», νά ἔρχεται πρόσω- πον μέ πρόσωπον μέ τόν Πάπαν, ὁ ὁποῖος προεξῆρχε τῆς «θείας Λει- τουργίας» καί νά ὑποκλίνεται ἐνώ- πιον του τρεῖς ἤ τέσσερις φορές. Ὅσοι παρηκολούθουν τήν παπικήν «θείαν Λειτουργίαν» ἀπό τό διαδί- κτυον ἀνέμενον νά ἰδοῦν, ἐάν θά «μετελάμβανε» κατά τόν παπικόν τρόπον. Δέν συνέβη ὅμως τοῦτο, διότι προφανῶς δέν ἔχουν ὡριμά- σει ἀκόμη αἱ συνθῆκαι. Εἰς τήν πα- ροῦσαν φάσιν τό Οἰκουμενικόν Πα- τριαρχεῖον καί τούς Οἰκουμενιστάς Νά παράσχη ἐξηγήσεις ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Κύπρου Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκ- κλησίας τῆς Κύπρου, κατά τήν συνεδρίαν τῆς 27ης Ἰου- νίου ἀπεδέχθη ἔκθεσιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λα- τρείας, ἐκπονηθεῖσαν ὑπό τοῦ Καθηγητοῦ κ. Θεοδώρου Γιάγκου, διά τήν θέσιν τῆς γυναικός εἰς τήν δημοσίαν λατρείαν. Πιστεύομεν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Κύπρου ὀφείλει νά προβῆ εἰς λεπτο- μερεῖς ἀνακοινώσεις διά τό θέμα καί συγκεκριμένως νά ἐξηγήση εἰς τόν πιστόν λαόν, ἐάν ἐννοῆ χειροτονίας γυ- ναικῶν. Τό θέμα αὐτό ἔχει προκαλέσει κατά τό παρελ- θόν ἐντόνους ἀντιδράσεις, διότι αἱ χειροτονίαι γυναικῶν ἀπαγορεύονται εἰς τήν Ὀρ- θόδοξον Ἐκκλησίαν μας. Δι᾽ αὐτό ἄς παράσχη ἐξηγήσεις. ΟΙ ΑΓΙΟΙ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ Τὴν 9ην Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμην τῶν Ἁγίων Διονυσίου τοῦ ρήτορος καὶ Μητροφάνους, τῶν ἐν Μικρᾷ Ἁγίᾳ Ἄννῃ, Ἁγ. Ὄρους. Ἀνωτέρω εἰκὼν τῶν Ἁγίων διὰ χειρὸς Ν. Λέπουρα, 1972. «Τά πάντα καί ἐν πᾶσι Χριστός» (Κολ. Γ´ 11) Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου ΖΗΤΟΥΝΤΑΙΗΘΙΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση Π ΟΛΛΑ ἀρνητικά φαινόμενα στήν κοινωνία μας ὀφείλονται στό γε- γονός ὅτι οἱ ἄνθρωποι στήν ἐποχή μας ἔχουν ἀρνηθεῖ τίς ἠθικές ἀξίες καί πειθαρχοῦν μόνο στή φωνή τῶν ἁμαρτωλῶν τους παθῶν. Ζοῦν χωρίς ἠθικούς φραγμούς καί χωρίς τήν αἴσθηση τῆς πα- ρουσίας τοῦ Χριστοῦ. Νομίζουν ὅτι ὅλα ἐπιτρέπονται καί ὅλα ρυθμίζον- ται ἀπό τούς ἴδιους. Καί ὅταν διαπιστώνουν ὅτι κάτι δέν πηγαίνει καλά στή ζωή τους, πειραματίζονται γιά κάτι ἄλλο, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι τελικά θά πετύχουν αὐτό πού ὀνειρεύονται, τό ὁποῖο, ἀλλίμονο, δέν γνωρί- ζουν ἐπακριβῶς. Θά ἔλεγα, χωρίς ὑπερβολή, ὅτι τίς περισσότερες φο- ρές οἱ ἐπιλογές τους καταλήγουν σέ πορεία ἀδιεξόδου. Προχωροῦν χωρίς φῶς, χωρίς προσανατολισμό καί προορισμό. Ἡ κατάσταση αὐτή προφανῶς εἶναι δυσάρεστη καί πρέπει κάτι νά γίνει. Ποιοί θά πρωτοστατήσουν στό σπουδαῖο αὐτό ἔργο; Ὑπάρχουν ἁγνοί πατριῶτες; Ναί, ὑπάρχουν. Ἡ δυσκολία βρίσκεται στό γεγονός ὅτι οἱ ἀνάξιοι τούς ἔχουν θέσει στό περιθώριο, γιατί δέν θέλουν καμιά ἀλλαγή στήν κοινωνία. Ἔχουν συνηθίσει στήν ὑποβάθμισή της καί κα- θένας πού θά ἤθελε τή βελτίωσή της, εἶναι ἐπικίνδυνος! Δέν ἐπιτρέ- πουν νά δραστηριοποιηθεῖ κάποιος πού θά τούς ἐμπόδιζε νά πραγματο- ποιήσουν τά σχέδιά τους καί νά ἐξυπηρετήσουν τά συμφέροντα τόσο τά δικά τους ὅσο καί τῶν φίλων τους. Ὁ διάβολος στήν ἐποχή μας ἔχει πολλά ὄργανα. Σχεδόν οἱ πάντες τόν ὑπηρετοῦν. Οἱ πολιτικοί, οἱ δημοσιογράφοι, οἱ δικαστικοί, οἱ ἀξιω- ματικοί, οἱ ἐπιστήμονες, οἱ καλλιτέχνες καί γενικά ὅλοι ὅσοι ἐμφανί- ζονται ὡς ὑπεύθυνοι αὐτοῦ τοῦ ἄμοιρου ἑλληνικοῦ Ἔθνους. Ἐλάχι- στοι εἶναι οἱ ἄνθρωποι, πού πιστεύουν στό Θεό καί ἀγωνίζονται γιά τήν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν. Οἱ πολλοί εἶναι μακριά ἀπό τήν πίστη. Ἀκόμα καί αὐτοί, πού προβάλλονται ὡς σπουδαῖοι καί χαρισματοῦχοι, εἶναι ἀδει- ανοί στήν πραγματικότητα (δηλαδή δέν ἔχουν ἠθικές ἀρχές), τούς λεί- πουν τά ὁράματα καί προπαντός ἡ προσωπική τους ζωή εἶναι ἄθλια, τήν ὁποία ὅμως καλύπτουν φαρισαϊκῶς. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι λοιπόν ἀναλαμ- βάνουν τά ἡνία τῆς Χώρας καί ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους στή δυστυχία καί τήν πνευματική ἀποχαύνωση. Ὁ συνειδητός χριστιανός παρακολουθεῖ τά ὅσα συμβαίνουν στήν κοινωνία καί εἰδικότερα τήν τραγική κατάσταση τῶν ἀνθρώπων καί ἀνησυχεῖ. Καταφεύγει στόν Ἰησοῦ Χριστό καί προσεύχεται, γιά νά ἐπι- στρέψουν οἱ ἄνθρωποι. Παράλληλα μέ τό λόγο του, τή συνέπειά του στίς ἐντολές, τό παράδειγμά του καί γενικά τήν ὅλη συμπεριφορά του δίνει τή μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ καί ἐλπίζει. Δέν εἶναι δυνατό νά παρα- μένουν στό τέλμα οἱ ἄνθρωποι καί νά ζοῦν χωρίς πνευματικό προσανα- τολισμό καί χωρίς τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου. Σἐ αὐτό πρέπει νά βοηθή- σουν ὅλοι ὅσοι ἀγρυπνοῦν καί πονοῦν γιά τόν ἀποχριστιανισμό τῆς κοι- νωνίας. Κάποτε ὑπῆρχαν δοῦλοι. Σή- μερα καταργήθηκε ὁ θεσμός τῆς δουλείας. Κάποτε οἱ γυ- ναῖκες δέ γνώριζαν τί σημαίνει ἰσοτιμία τοῦ ἄντρα καί τῆς γυ- ναίκας, οὔτε γνώριζαν τή λέξη "δικαιώματα". Ἀργότερα κι οἱ γυναῖκες κατέκτησαν τά δι- καιώματά τους. Κάποτε τά παι- διά τά πετοῦσαν στόν Καιάδα καί στούς γκρεμούς καί στούς χιονισμένους δρόμους τῆς Ρώ- μης, σάν τά σκουπίδια, καί... χειρότερα κι ἀπ᾽ τά σκουπίδια! Ποιός νά τά προσέξει καί τί νά τά κάμουν, ὅταν μάλιστα, ἦσαν καί καχεκτικά ἤ ἀρρωστιάρικα; Κάποτε τούς δούλους καί τούς… χριστιανούς, τούς ἔβαζαν κατά ἑκατοντάδες καί χιλιάδες στίς ἀρένες καί τά Κολοσσαῖα, γιά νά παλαίψουν μέ χιλιάδες ἄγρια θηρία, γιατί θά ἔπρεπε νά διασκεδάσει ὁ κοσμάκης! Καί τά αἵματα, ποτάμια… Ποιός νά διαμαρτυρηθεῖ στ᾽ ἀνθρωπό- μορφα τέρατα τῆς ἐξουσίας; Εἴπαμε! Ἀνθρώπινη τιμή καί ἀξιοπρέπεια καί δικαιώματα πάσης φύσεως, ὅλα ἄγνωστα. Κι αὐτά μόνο; Ἄνθρωποι ὑπῆρχαν. Ἀνθρωπισμός δέν ὑπῆρχε! Κοινωνίες ἔφτιαξαν οἱ ἄνθρωποι, ἀλλά κοινωνίες θη- ρίων, ἔστω κι ἄν κάποιοι - ὅπως οἱ Ρωμαῖοι - θέσπισαν νόμους, ἀλλά παρέμειναν παράνομοι, ὑπάνθρωποι καί ἀπάνθρωποι. Θά μοῦ πεῖτε: Σήμερα, στόν 21ο αἰῶνα, μέ τόσους καταστα- τικούς χάρτες καί νόμους καί κατακτήσεις δικαιωμάτων… καί πάλι, ζοῦγκλα δέν ἔχουμε κα- ταντήσει; Ναί, ὁ Χριστός μέ τήν ἠθική Του διδασκαλία ἔχει ἀνακαινί- σει καί ἀναγεννήσει τά πάντα, ἀλλά δυστυχῶς, δέν Τόν ἔχουν ἀποδεχτεῖ οἱ πάντες. Κάλεσε τούς πάντες στήν καινούργια, τήν ἀναγεννημένη καί ἀνακαι- νισμένη ζωή, ἀλλά, τήν ἐκλογή τήν ἄφησε στήν ἐλευθερία τους. Ἡ κλήση Του εἶναι πάντα ἐλεύθερη: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν...». Ὡστόσο, "ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα" (Ματθ. Δ´ 16). Ὁ λαός βρῆκε τό φῶς καί τό δρόμο τῆς σωτηρίας. Ἡ ἀνθρωπότητα γνώρισε τήν αἰώνια Ἀλήθεια. Νά, τό μέγα ἱστορικό γεγονός καί ἡ μεγάλη εἴδηση: Τό Εὐαγγέλιο τῆς ἐλευ- θερίας καί τῶν ἀνθρωπίνων δι- καιωμάτων. Ὁ Χριστός ἀνακαινίζει τά πάντα, καί προπάντων, τούς πάντες. Τούς ἀνθρώπους. Στό κεφάλαιο Δ´ στίχο 11 τῆς πρός Ὁ Σεβ. Γαλλίας ἠσπάσθη τήν δεξιάν χεῖρα τοῦ Πάπα, ἔλαβε τήν εὐλογίαν του διά νά παρακαθήση εἰς γεῦμα, ἐνῶ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἰς γραπτόν μήνυμά του πρός τόν Αἱρεσιάρχην τόν ἀντιμετωπίζει ὡς κα- νονικόν μέλος καί κανονικόν Ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας, τόν χαρακτηρίζει «Ἁγιώτατον» καί «Παναγιώτα- τον», ἐνῶ τό κρατίδιον τοῦ Βατικανοῦ ὡς κανονικήν «Ἐκκλησίαν», λησμονῶν ὅτι ὁ Πάπας δηλώνει ἡμίθε- ος (ἀλάθητος) καί διαστρέφει τήν Πίστιν διά τοῦ Φιλιόκβε καί τοῦ πρωτείου, τό ὁποῖον καταργεῖ τό Συνο- δικόν Πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας. Οἰκουμενικός Πατριάρχης καί Σεβ. Γαλλίας ἰσοπέδωσαν τούς Ἱερούς Κανόνας. Π ΟΛΛΟΙ ἐρωτοῦν· Θὰ σωθοῦν ἀλλόθρησκοι; Σπουδαῖο τὸ ἐρώτη- μα, ἢ μᾶλλον σπουδαιότατο. Διότι γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τὸ ση- μαντικώτερο θέμα εἶνε τὸ θέμα τῆς σωτηρίας. ᾿Εὰν σωθῇ ὁ ἄνθρωπος, κέρδισε τὸ πᾶν. ᾿Εὰν δὲν σωθῇ, ἔχασε τὸ πᾶν. ῾Ο σωζόμε- νος εἶνε εὐτυχέστατος. ῾Ο μὴ σωζόμενος εἶνε δυστυχέστατος. ῾Ο ἀπόστολος Παῦλος γράφει γιὰ τὸ Θεό· «Πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι» (Α´ Τιμ. β´ 4). ῾Ο Θεὸς θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν. ᾿Αλλὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ θέλουν ὅλοι οἱ συνάνθρωποι νὰ σωθοῦν, ἀκόμη καὶ οἱ χειρότεροι ἐχθροί τους. ῾Ο ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ εἶνε εὐαίσθητος καὶ δὲν ὑποφέρει οὔτε τὴ σκέψι, ὅτι ἕνας συνάνθρωπός του, ἔστω καὶ ἂν εἶνε ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός του, θὰ κολάζεται αἰωνίως. Μόνο διεστραμμένοι ἄνθρωποι, διαβολάνθρωποι, θέλουν νὰ βασανίζωνται συνάνθρωποι. Στὸ ἐρώτημα, ἂν θὰ σωθοῦν καὶ ἀλλόθρησκοι, ἡ ἀπάντησι εἶνε θε- τική. Θὰ σωθοῦν, ναί, θὰ σωθοῦν καὶ ἀλλόθρησκοι! Δὲν τὸ λέγουμε ἐμεῖς, ὥστε νὰ δύναται κανεὶς νὰ τὸ ἀμφισβητήσῃ. Τὸ λέγει ἡ θεόπνευ- στη Γραφή. ᾿Απὸ τὴ Γραφὴ θ᾿ ἀναφέρωμε λόγους τοῦ ἀποστόλου Παύλου, καὶ λόγους τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ. Στὸ ῾Ρωμ. β´ 14-16 ὁ ἀπόστολος γράφει· «῞Οταν ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος, οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ ἔργον τοῦ νόμου γραπτὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, συμμαρτυρούσης αὐτῶν τῆς συνειδήσεως καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν κατηγορούντων ἢ καὶ ἀπολογουμένων ἐν ἡμέρᾳ ὅτε κρινεῖ ὁ Θεὸς τὰ κρυπτὰ τῶν ἀνθρώπων κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου διὰ ʼΙησοῦ Χριστοῦ». Μεταφράζουμε τὸ χωρίο· ῞Οταν ἐθνικοί, ποὺ δὲν ἔχουν νόμο, κάνουν ἐκ φύσεως τὰ τοῦ νόμου, αὐτοί, ἂν καὶ δὲν ἔχουν νόμο, εἶνε οἱ ἴδιοι νόμος γιὰ τοὺς ἑαυτούς τους. Αὐτοὶ δείχνουν ὅτι τὸ ἔργο τοῦ νόμου εἶνε γραμμένο στὶς ψυχές τους, ἀφοῦ ἡ συν- είδησί τους δίνει ἔντονη μαρτυρία (γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό), καὶ οἱ διάνοιές τους στέκονται μεταξύ αὐτῶν κατήγοροι ἢ καὶ συνήγοροι στὶς μεταξύ τους σχέσεις γιὰ τὴν ἡμέρα, ποὺ ὁ Θεός, συμφώνως μὲ τὸ εὐαγγέλιό μου, θὰ κρίνῃ τὶς κρυφὲς σκέψεις καὶ πράξεις τῶν ἀνθρώπων διὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Τί σημαίνουν τὰ ἀποστολικὰ αὐτὰ λόγια; Σημαίνουν ὅτι καὶ οἱ ἐθνι- κοί, οἱ ἀλλόθρησκοι, ἐνῷ δὲν ἔχουν τὸ μωσαϊκὸ νόμο (οὔτε ἔπειτα τὸν εὐαγγελικὸ νόμο), ὅμως δὲν στεροῦνται νόμου, ἔχουν τὸν ἔμφυτο ἠθικὸ νόμο, τὸ νόμο τῆς συνειδήσεως, γιὰ νὰ κριθοῦν τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως, καὶ ὅσοι ἐφαρμόζουν αὐτὸ τὸ νόμο θὰ σωθοῦν. Προ- ηγουμένως, στὸ στίχ. 13, ὁ ἀπόστολος εἶπε· «Οἱ ποιηταὶ τοῦ νόμου δι- καιωθήσονται». Στὸ ῾Ρωμ. β´ 26-27 ὁ ἀπόστολος γράφει· «᾿Εὰν ἡ ἀκροβυστία τὰ δι- καιώματα τοῦ νόμου φυλάσσῃ, οὐχὶ ἡ ἀκροβυστία αὐτοῦ εἰς περιτομὴν λογισθήσεται; Καὶ κρινεῖ ἡ ἐκ φύσεως ἀκροβυστία, τὸν νόμον τελοῦσα, σὲ τὸν διὰ γράμματος καὶ περιτομῆς παραβάτην νόμου». Με- ταφράζουμε· ᾿ Εὰν ὁ ἀπερίτμητος τηρῇ τὶς ἐντολὲς τοῦ νόμου, ἡ ἀπε- ριτμησία του δὲν θὰ θεωρηθῇ ὡς περιτομή; Καὶ ὁ ἐκ φύσεως ἀπερίτμη- τος, ποὺ ἐκτελεῖ τὸ νόμο, θὰ καταδικάσῃ ἐσένα, ποὺ ἔχεις τὸ γραπτὸ νόμο καὶ τὴν περιτομή, ἀλλ᾿ εἶσαι παραβάτης τοῦ νόμου. Τὸ ἐρώτημα στὴν περικοπὴ εἶνε ρητορικὸ καὶ σημαίνει· ᾿Ασφαλῶς, ἐὰν ὁ ἀπερίτμητος, ὁ ἀλλόθρησκος, τηρῇ τὶς ἐντολὲς τοῦ ἐμφύτου νόμου, τῆς συνειδήσεως, ἡ ἀπεριτμησία του θὰ θεωρηθῇ ὡς περιτομή. Μὲ ἄλλες λέξεις, ὁ μὴ ᾿Ιουδαῖος, ποὺ ἐκτελεῖ τὸ νόμο τῆς συνειδήσε- ως, θὰ θεωρηθῇ ὡς ᾿Ιουδαῖος. Καὶ ὁ μὴ χριστιανός, νὰ προσθέσωμε ἐμεῖς, θὰ θεωρηθῇ ὡς χριστιανός. Καὶ ὄχι μόνο θὰ σωθῇ ὁ ἐθνικός, ποὺ τηρεῖ τὸ φυσικὸ νόμο, ἀλλὰ καὶ θὰ καταδικάσῃ τὸν παραβάτη τοῦ γρα- ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΙΡΕΣΙΣ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΙ ΕΙΝΑΙ «ΔΡΟΜΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ» Τοῦ κ. Νικολάου Σωτηροπούλου, Θεολόγου-Φιλολόγου Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου Βατικάνειαι συμπεριφοραί, χλιδὴ καὶ πανάκριβα γεύ- ματα κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Οἰκ. Πατριάρχου εἰς τὴν Κοζάνην. Σελ. 8 Αἱ ὁδηγίαι τοῦ Οἰκουμενι- κοῦ Πατριάρχου πρὸς τὸν Ἱ. Κλήρον τῆς Κοζάνης διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῆς οἰκο- νομικῆς κρίσεως. Σελ. 8 Ἀπάντησις εἰς τὸν Πατρι- άρχην Σερβίας καὶ τὸν Ἐπί- σκοπον Προύσης διὰ τὰς συμπροσευχάς. Σελ. 8 Διατὶ φοβεῖται ἡ θολοκουλ- τουριάρικη ἀριστερὰ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτι- κῶν; Τοῦ κ. Β. Δ. Μακρυ- πούλια. Σελ. 4 Ποία ἡ προσωπικότης τοῦ μαχίμου Θεολόγου Καθη- γητοῦ εἰς τὴν Ἐκπαίδευσιν. Τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σα- ράντη Σαράντου. Σελ. 5 Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ὁ ἐν Θεσ- σαλονίκῃ καὶ ἡ Ἱ. Μονὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Λατόμου. Τοῦ κ. Κων. Δε- ληγιάννη. Σελ. 5 Περὶ τοῦ γλωσσικοῦ προ- βλήματος τῆς θείας Λα- τρείας. Τοῦ κ. Φωτίου Σχοι- νᾶ. Σελ. 6 ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.» Μ ΕΓΑΛΗ ἱκανοποίησι, χαρὰ καὶ εὐφροσύνη αἰσθάνθηκαν ὅλοι οἱ πιστοὶ ᾿Ορθόδοξοι ῞Ελληνες στὸ ἄκουσμα τῆς εἰδήσεως, ὅτι ἡ Δ.Ι.Σ. ἀποφάσισε τὴν ἀνέγερσι μεγαλοπρεποῦς καθε- δρικοῦ ναοῦ στὴν ᾿Αθήνα, ἀφιερωμένου στὸν Σωτῆρα Χριστό, πρὸς ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τοῦ ῎Εθνους. ῾Υπῆρξαν ὅμως καὶ κάποιοι ἄπιστοι, ἄθεοι καὶ ἐκκλησιομάχοι, ποὺ ἀντὶ νὰ χαροῦν ἐφρύαξαν καὶ βρῆκαν τὴν εὐκαιρία νὰ «ξε- σπαθώσουν» καὶ πάλι ἐναντίον τῆς ᾿Εκκλησίας. Μεταξὺ αὐτῶν εἶναι καὶ μία ᾿Αθηναϊκὴ ἐφημερίδα, τὸ ὄνομα τῆς ὁποίας παραπέμπει ὄχι στὰ ἄφθαρτα καὶ αἰώνια ἀγαθὰ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, ἀλλὰ στὰ πρόσκαιρα, τὰ ὑλικὰ καὶ φθαρτά, στὸν παρόντα αἰῶνα τὸν ἁμαρτωλὸ καὶ ἀπατεῶνα. Γράφει λοιπὸν αὐτὴ ἡ ἐφημερίδα, ὅτι πίσω ἀπὸ τὴν ἀπόφασι τῆς ᾿Εκκλησίας κρύβονται «τεράστια οἰκονομικὰ συμφέροντα», ὅτι οἱ ῾Ιεράρχες δέχονται πιέσεις «ἀπὸ συγκεκριμένη ὁμάδα, ποὺ φημίζε- ται γιὰ τὸν ὑπερσυντηρητισμό της», ὅτι γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ συγ- κεντρώνονται χρήματα «ἐπὶ πολλὰ χρόνια, ἴσως καὶ δεκαετίες», μέμφεται δὲ τὸν ᾿Αρχιεπίσκοπο καὶ τοὺς συνοδικοὺς ᾿Αρχιερεῖς, ὅτι, «ἀγνοώντας τὶς στρατιὲς τῶν νεόπτωχων, ποὺ γεννᾶ ἡ κρίση στὴ χώρα, καὶ τῶν προβλημάτων ἐπιβίωσης, ποὺ ἀντιμετωπίζουν χι- λιάδες οἰκογένειεςθαρρεῖς καὶ ζοῦν σὲ ἕνα ἄλλο κόσμο ἐξαγ- γέλλουν –ἔστω καὶ σὲ βάθος δεκαετίας– φαραωνικοῦ τύπου με- γαλόπνοα ἔργα»! ᾿Αξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι ὡς ἀντιδρῶντες στὴν ἀπόφασι αὐτὴ τὸ δη- μοσίευμα ἐπικαλεῖται «ἁγιορεῖτες μοναχούς», ἀλλὰ καὶ κληρικούς, καθὼς καὶ «ἑκατοντάδες πιστούς», ποὺ φέρονται νὰ διαμαρτύρων- Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Εἰσήγησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.
 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ορθόδοξος Τύπος φ. 1934, 06/07/2012

Transcript of Ορθόδοξος Τύπος φ. 1934, 06/07/2012

 • (1)

  , , !

  , , , , , [1].

  . -

  - . . . - - ... , [2].

  . , , - . - . , -

  , . -, .

  , , , ;[3]. - , - , -[4].

  , , - , [5]. .

  .

  . -

  . , . - - ' . .

  - - , [6]. .

  - .

  , , , - .

  . -; -

  ,, , , -, ,, , -, , [7]. - (-, , , , - ). - , ..

  , , , -, , - ..[8]. - - -[9]. - - , -, - , - [10].

  . -. - - - (, , ), ... () ....

  : : 50,00. : 90,00. -: 90,00. : 100,00. : 1,20

  . . 6 2012 , 1934

  , ,

  -

  ,

  ,

  , -

  -

  , -

  , -

  .

  , -

  .

  ,

  , -

  . -

  ,

  .

  ,

  . -

  -

  ,

  -

  -

  -

  .

  , -

  ,

  , -

  ,

  -

  -

  .

  ,

  !

  -

  ,

  ; -

  -

  .

  -

  ,

  . -

  -

  ,

  -

  .

  , -

  , -

  .

  . , .

  . .

  -

  -

  . -

  . ,

  -

  ,

  . -

  ,

  ,

  -

  .

  . .

  , -

  ,

  -

  . -

  , -

  -

  . -

  , -

  , -

  .

  , -

  ,

  -

  -

  .

  -

  ,

  . ,

  -

  . -

  -

  - , 27 - -, . , . - , -. - , - . .

  9 ,

  , . .

  . , 1972.

  (. 11)

  . . ,

  - . - . - . , , , , , - . , , - . , . .

  ; ; , . , . - , ! - - .

  . . , , , -, , - . - , . . , , - ( ), - , . - .

  . , - . , , . - - . - -.

  . - . - -, "". - . - -, , ... ! , , ; , , , ! , - ;! , .

  ; . ! , -, - - ,

  , .

  : , 21 , - , -;

  , - , , . , - , , . : ....

  , " "(. 16). . . , : - -.

  , , . . 11

  . , ,

  -

  , -

  , , -

  () , - . . .

  ; -, . -

  .

  , . , . -

  . .

  ( . 4). . ,

  .

  ,

  , ,

  . , ,

  .

  , , -

  . , , ! , . -

  .

  , .

  . 14-16 ,

  ,

  ,

  . , , , ,

  , .

  , -

  ( ),

  , ,

  ,

  .

  ; -, , ( ), , , ,

  , . -

  , . 13, -.

  . 26-27 - ,

  ; , , . - , -

  ; -, , ,

  , .

  ,

  , ,

  , , .

  , , -

  , . ,

  , . ,

  , -

  . .

  7 .

  2 .

  2 .

  7 .

  . , -

  . ,

  , -

  .

  . . 8 -

  .

  -

  . . 8 -

  -

  . . 8 -

  -

  ; . . . -. . 4

  -

  .

  . -

  . . 5 -

  .

  . . . -

  . . 5 -

  -

  . . -

  . . 6

  ..

  ,

  ,

  ... -

  , ,

  .

  , ,

  -

  .

  ,

  ,

  , ,

  .

  ,

  ,

  , -

  , -

  , ,

  , ,

  ,

  , , -

  - -

  ! -

  , , , -

  . ,

  .

  7 .

 • - ,[11].

  , - . , , - , , - , .

  - , - -.

  - . - . - - -.

  .

  - - - , - , , , 20%, , ( -), , .. , , , - , -

  , - .

  , - , - . - ' , .

  - -. .. Euro-stat - . 2010, - ...

  - - (15,5%), (14,8%), - (14,2%). (13,5%), (12,6%), (12,5%), (12,3%), (12,1%), (11,7%).

  - - (9,8%) (9%)[12]. - - 2011 18,4% 900.000 [13]. .

  . in.gr -

  .. 17 2011 - - : . -.

  - , , HIV. " ", - - Lancet. - -, 40%. - . , , . .

  . - 2011 - - 25% . 1 4 -.

  . - . .

  - - . , .. , , ... .:

  [1]. , S.C., .174, . 194.

  [2]. , 7, . , . 8, .129.

  [3]. PG 37, 1300.[4]. . 17, 23.[5]. , -

  , .

  , . . , . 38.[6]. PG 61, 343-344.[7]. -

  , .

  , , -

  .

  , 1899, . 549).[8]. , .

  , , -

  -

  . , 901, . 500.[9]. ,

  ,

  1839, . 240.[10]. . , -

  , .

  5, 1956, . 4133.[11].

  , ,

  1998, . 965.[12]. Newsbomb.gr.,

  24-11-2011.[13]. ..

  2 6 2012

  , . 26/6 2012

  . : 1. -, , ( ), - 16, 2012. 2. , 32, 2012.

  - , , , (-) -:

  " (), - ", , , " -, -, , , , ".

  .: " , - - , -, , , ".

  , - - -, - , - , -, . .

  , , , , . . : " , - ". . - : - - - -

  . - , . - . , , , , -".

  . - - - . , . " -" . -, :" , "!

  " -". , . , .

  " ", . , , , (. 21).

  -, - :" , "! , " - ".

  . , , - .

  - - .... 2012. .24x17 256.

  , . . . . . 2012..

  , - , -

  , . . . 2011.

  - - , - 2011.

  ORTHODOX LIFE, -, , , .. . ., . 2012.

  ORTHODOX TIDNING, . - . . .,., ., ., ., .,. 2011.

  PRAVOSLAVNAYA RUS. - ( ), . . Jordanville .. .,., . 2012.

  . : - ( ), 2012, 374.

  -, - - , - , -. , , , , . , , - - - , - . . , " -", , : " - .. .. . -".

  . -, , - , - 40 . - - " -". -, . ", - - , , -. , -

  , . -. - - -, - ' ..." . , , - , , - . -, , .

  . -, - : , , . , , -, . . , -, .

  . .: 210-9417116

  -.

  .

  : -,

  -

  ! -

  , -

  ,

  . -

  . , -

  ;

  : , -

  ,

  , -

  , -

  , .

  , -

  --

  , -

  -

  ,

  ,

  , -

  . -

  , ! , -

  -

  ( -

  ). - ,

  . ,

  ,

  .

  , -

  ; - , -

  (-: ) -

  ! - : Luciferian Or-der of the Libertarian Flame -

  -

  . -

  -

  : , -

  ,

  -

  ,

  ,

  ,

  -

  ,

  . -

  ,

  , -

  , -

  .

  , -

  -

  . ,

  ,

  -

  . -

  .

  , -

  -

  -

  -

  -

  , -

  , -

  ,

  -

  ,

  .

  . -

  ,

  -

  -

  ! , -

  !

  -

  ( ), 3 , ,

  -

  . -

  !

  . ,

  ,

  , ,

  , -

  -

  -

  !

  -

  ,

  -

  , -

  ; -

  , -

  (. . 5,23), -

  ; -

  :

  ; -

  ( -) - (. . 8,11-18); -:

  -

  -

  .

  ,

  -

  ! -

  !

  : Lucife-rian Order of the Libertarian Flame -

  , -

  -

  .

  , -

  -

  -

  ,

  : -

  ! - :

  -

  -

  .

  ,

  -

  . -

  -

  : -

  -

  ,

  -

  .

  -

  , ,

  () - -

  ! -

  -

  ,

  !

  , -

  !

  !

  -

  .

  , -

  , -

  -

  . -

  -

  .

  ,

  , .

  -

  , -

  , -

  -

  -

  -

  2008

  ! -

  ,

  ! - .

  . -

  ,

  -

  ! 20 ,

  !

  30 31 .. -

  -

  . -

  85 - 40 .

  -

  .

  -

  ,

  , -

  -

  .

  ,

  .

  -

  ,

  -

  ,

  , -

  -

  ! , ! -

  , -

  .

  .

  -

  -

  ! -

  ,

  .

  ,

  , -

  ,

  ,

  () (. 95,5)!

  1 .

  1 .

  !

  , - - - - . Ovcarsko-kablar-skoj klisuri, - -. ( -) - - - - . - - - . - - . - . . -, - . - - , - ! - - - ! - !

  6 .

  ,

  13 . -,

  .

  -

  , -

  .

  -

  .

  -

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  -

  .

  ,

  , , , -

  , , , -

  , , ,

  , , ,

  , -

  .

  . - -

  (...), 10, 10677 , . 210 38 16 206, 210 38 28 518. . -

  , 9, . -

  , 25, (14671).

  . , 15,. ( 25, 14671 , . 210 81 34 951, 210 81 36 981).

  ..:www.orthodoxostypos.gr. :

  [email protected] -

  -

  ,

  -

  .

  - - , , . - , ( ).

  - , - " ", , : " - , . ".

  (16), - , , . -, :" , ". ... , - , ... . ... ,, , .

  - , , "

  ". , . . - 32 ,, . . ( -).

  . . - . . -, , . . : "- , " (. 33).

  .

  .

  .

  7 - -

  .

  .

  -

  .

  ( 7 .), , -

  . -

  . .

  . .

  . . - . . -.

  10, .106 77 ,

  . 21038 16 206 21038 28 518

  3,70

 • (2.)(3) -

  -

  15 ,

  , -

  -

  .

  -

  , -

  , -

  16. -

  -

  -

  -

  ,

  .

  17 -

  , -

  ,

  ,

  -

  , -

  -

  .

  -

  .

  -

  , -

  -

  -

  18.

  (4) - -

  -

  .

  , ,

  -

  -

  19.

  -

  -

  , ,

  -

  ",

  "20. ,

  ,

  ,

  , -

  -

  .

  -

  -

  ,

  ,

  , .21

  -

  -

  22 : ) -

  -

  , )

  23

  ) .

  -

  .

  -

  .

  -

  .

  24

  .

  -

  : ,

  -

  -

  ...

  ,

  ,

  -

  -

  ,

  .

  -

  -

  .

  -

  -

  -

  -

  ,

  , ,

  , ,

  , ,

  ....25

  , ,

  , -

  -

  -

  -

  .

  26

  -

  -

  -

  ,

  .

  , ,

  -

  -

  ,

  ... -

  , -

  -

  ... , -

  -

  -

  ... -

  ,

  -

  , -

  .27

  15. . . , - ,

  74 (2000), . 6983 -,

  . -

  -

  , 17 (2001), . 3950.16. . . ,

  -

  , .., . 17.17. . . , .., .

  252.18. . . , -

  ( ),.., . 201.

  19. . . ,

  ;, - 70 (1987), . 664668.

  20. . . , - -

  , 21996, . 30 .

  21. . . , .., .256. . [-], ( ), ,

  , 9 (2005), . 724728.22.

  -

  .

  . -

  () - ,

  , .

  ,

  ,

  , 2 (1993), . 135.23. . . ,

  -

  , 5, (1973), . 99104.

  24. . . , .., . 136.25. . . ,

  ,

  . -

  (57 1986), 1988, . 6366).

  26. , -

  ,

  ,

  . -

  -

  -

  , -

  , -

  -

  , . -

  ,

  ;. - ( 29 2007), 2007, . 20.

  27. . [-], ( . ), - -

  , 540(1997), . 15 . Th. Kothmann, -

  -

  ,

  ,

  -

  , , 2009, . 87131, : -

  -

  . ,

  -

  .

  , -

  , -

  ....

  6 2012 3

  ,

  , , , , ,

  , -

  , , , ,

  , , .

  ,

  .

  , , -

  , , -

  . , -

  . ,

  , , , , , -

  -

  . , , -

  , -

  . -

  , . -

  .

  , , -

  ,

  , -

  , ,

  , -

  .

  , -

  .

  .. -

  (-

  ), ( ) . .

  .

  , (.16,17) . , , -

  , , -

  ,

  , .

  , ( .12,4). , -

  (. . 9 .). .

  ,

  , , -

  ,

  .

  .

  , -

  , -

  , -

  .

  * * * .

  .. -

  , , .

  .

  -

  .

  -

  . . -

  , , .

  .

  ,

  -

  , .

  -

  .

  , .

  . -

  , -

  , -

  .

  -

  ,

  .

  , , -

  -

  ,

  . , -

  , .

  -

  ,

  ,

  . -

  , -

  . , .

  . -

  .

  -

  . , , -

  . -

  .

  .

  . .

  15 2012: . 8 15

  : . 14 19 . :

  .

  (2)3.

  , ; . - , , . - , -

  - . . - , .

  , -, -. -, - - , , . -

  -, -. : , - -. , , ( 10-11). , -. - -, - , , - . .

  , . , - - . , ., , - , - - . . , . - ( 1-6).

  , . , -, .

  * * *4.

  - , - - , . - -, ,

  . , , .

  -. , - - . -, . - : , - : .

  Eckankar - -

  ,

  -

  x, ,, ,

  ..

  -

  Paul Twitchel (19081971),

  ,

  -

  .

  -

  (Ek-Mkar), - . -

  1964 P. Twitchel, -

  Sant Kirpal Singh. P. Twitchel Eckankar -

  .

  , ,

  Eckankar - -

  ,

  -

  .

  Eckankar -

  P. Twitch-el Rebazar Tarzs, - 500 . Eckankar P.

  Twitchel - ,

  -

  ,

  , RuhaniSatsang Sikh.

  Twitchel -

  971 Eckankar ,

  -

  ,

  -

  .

  .

  -

  . -

  -

  .

  -

  -

  -

  .

  , ,

  . -

  -

  .

  ,

  -

  -

  1.

  Eckankar , -

  Sugmad Hu. -

  ,

  Shariyatki- Sugmad.

  , -

  , -

  ,

  -

  . -

  -

  ,

  1980, inneapolis innesota . , -

  , R. Hummel, 23 -

  Eckankar

  2.

  -

  -

  , ,

  Darwin Gross, P. Twitchel Eckankar, 1981 . 1983 DarwinGross -

  Ancient Teach-ings of the Masters . -

  Eckankar.

  1. B. ECKANKAR, Eine ber-blick ber Eckankar und seine Lehre,1999, . 26.

  2. . R.Hummel, Indische Mis-sion und neue Frmmigkeit im We-stern, 1980, .195.

  . - , : - . : , . , . . .

  , : , , - . , - , . - , , , . - . . . . . -

  , () : , , - , , , . , , , . .

  : , , . . , , , , , ( . 7). , - (. 20). , , . , . , , , , - . , , , . .

  , : , , .

  . .

  4 .

  . . , .

  -

  , -

  ,

  ,

  , -

  . -

  ...

  -

  -

  ,

  -

  ,

  -

  , -

  .

  -

  -

  -

  -

  -

  , ,

  -

  ,

  -

  ,

  ,

  , -

  ,

  , . -

  -

  -

  ,

  .

  , -

  -

  ,

  -

  , ,

  ,

  -

  .

  , -

  ,

  . -

  ,

  ,

  ,

  ,

  , -

  .

  -

  , -

  -

  .

  ,

  .

  -

  -

  ,

  -

  -

  . ,

  -

  -

  .

  , -

  -

  ; - -

  -

  -

  ; -

  -

  , -

  -

  ; -

  -

  , -

  -

  ;

  , -

  -

  , , -

  ,

  -

  .

  , -

  , -

  .

  , -

  -

  ,

  ,

  ,

  -

  .

  -

  .

  -

  -

  -

  . -

  , -

  .

  , -

  , -

  -

  ,

  -

  , -

  -

  . -

  -

  .

  , -

  -

  .

  . -

  ,

  ( - ).

  (: . -

  17.3.12: http://thriskefti-ka.blogspot.com/2012/03/blog-post_8489. html).

  . .

  .

  ECKANKAR

  . . , ..

 • 4 6 2012

  (1)

  13 - , - -:

  ,

  -

  ,

  . -

  -

  ,

  ,

  -

  -

  -

  ,

  ,

  .

  . -

  , -

  1566 -

  .

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  . -

  , -

  ,

  , -

  -

  ;

  -

  .

  -

  -

  , -

  - .

  -

  -

  -

  -

  ,

  .

  -

  -

  ,

  , -

  -

  .

  -

  -

  .

  - -

  -

  -

  -

  -

  -

  .

  , -

  ,

  -

  , -

  ,

  ,

  .

  -

  ,

  . -

  -

  .

  -

  .

  -

  .

  -

  -

  ,

  .

  -

  -

  ( - -

  -

  ). - ,

  -

  -

  . -

  .

  , -

  . -

  . -

  ,

  -

  ().

  ,

  ,

  -

  . -

  -

  ,

  -

  . -

  -

  . -

  .

  .

  -

  -

  1453. - -

  -

  .

  -

  .

  -

  -

  ,

  ,

  -

  . -

  -

  ,

  -

  . -

  - -

  . -

  -

  , -

  . -

  -

  ,

  , -

  ,

  .

  ,

  ,

  -

  . -

  .

  -

  ,

  . ,

  , -

  -

  -

  -

  . -

  , -

  -

  . -

  , -

  ,

  , , -

  ,

  -

  .

  , -

  ,

  -

  -

  -

  . ,

  . -

  .

  -

  ,

  -

  -

  (, ..). ,

  .

  -

  , -

  .

  , -

  -

  . -

  -

  -

  .

  21 . .

  .

  -

  -

  -

  , -

  , -

  .

  ,

  ,

  .

  ,

  -

  .

  -

  -

  .

  - -

  -

  -

  . -

  -

  -

  ,

  .

  -

  .

  ,

  .

  -

  , -

  -

  .

  ; -

  , ,

  ,

  -

  -

  . , -

  , ... ;

  ,

  ,

  . -

  -

  -

  ,

  -

  . -

  ,

  , , -

  .

  ,

  .

  -

  --

  -

  ,

  .

  -

  -

  .

  -

  , -

  -

  , -

  .

  -

  ,

  ; .

  -

  .

  ,

  ,

  ,

  -

  . -

  -

  , -

  ,

  -

  .

  ,

  -

  ,

  .

  ,

  , -

  -

  -

  .

  ,

  , -

  .

  11 .

  . .

  H AGIA EYFHMIA

  , -

  . -

  ,

  , -

  . -

  ,

  .

  , -

  ,

  .

  -

  , , -

  ,

  . -

  , ,

  ,

  , -

  .

  ,

  , -

  . -

  ,

  ,

  , , -

  , -

  . -

  ,

  .

  , -

  , ,

  , -

  , ,

  ,

  .

  , , -

  ,

  ,

  -

  .

  .

  * * *

  ,

  , -

  ,

  -

  , , -

  ,

  ,

  .

  -

  , -

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  -

  -

  .

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  . -

  .

  .

  .

  . -

  . .

  , -

  , -

  ,

  -

  -

  -

  -

  .

  * * * -

  -

  -

  , -

  -

  ,

  :

  -

  ,

  .

  -

  -

  -

  -

  , -

  . ,

  ,

  ,

  -

  .

  * * * ,

  , -

  -

  ,

  ,

  ,

  ,

  -

  .

  ,

  -

  ,

  , -

  -

  ,

  , ,

  . -

  -

  , -

  :

  , -

  , ,

  ,

  , .

  . .

  .

  -

  -

  Jonathan Jackson,

  ,

  .

  : -

  -

  . -

  ... ,

  .

  ,

  ,

  . -

  ,

  .

  -

  ,

  .

  ,

  Emmy 23 2012 -

  -

  ,

  ,

  -

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  , ,

  , -

  -

  -

  .

  , ,

  -

  , ,

  -

  , -

  -

  ,

  -

  , ,

  ,

  , ,

  .

  * * * ,

  ,

  .

  -

  -

  .

  ,

  ,

  ,

  . -

  ,

  , -

  5000 , -

  1996 . . .

  -

  , -

  :

  !.

  ,

  , ; ,

  , -

  .

  -

  , ,

  ,

  .

  -

  , ;

  -

  -

  .

  ,

  ,

  :Turkler bati thtakya'yi fetihe ciclilar .

  -

  ,

  -

  ( tromaktiko.blogspot.gr,h t tp : / / t ro -ma-k t i ko .b logspo t .com/2012/06/blog-post_510.html), -

  .

  ( 13). . . : - , , - . , . , - - - - .

  , - , ,

  , , - . . -. . . - - : . - , , ( 14-15).

  .

  3 .

  . . .

  ;(1)

  -

  ( ), , .

  ,

  -

  , -

  !, ,

  , -

  , -

  -

  ! -

  -

  ,

  -

  .

  , -

  , , -

  -

  ! -

  (Body Art), - -

  ! -

  ,

  -

  . -

  !

  1 .

  -

  .

  .

  , ,

  !

  -

  .

  ,

  ,

  ,

  .

  body piercing (= -), - -

  ( , -!) , - -

  !

  ,

  ,

  . ,

  ,

  !

  ,

  -

  !

  ,

  . .

  ,

  -

  .

  ,

  ,

  .

  ( .. ) - -

  ( .. )

  ; -

  , .

  . -

  ,

  , -

  -

  ,

  -

  -

  !

  , .

  ( !), , , ,

  ..! ;

  body piercing - ( !) -,

  punk rock ! -, ,

  -

  -

  ! ( -

  -

  ) -

  -

  ,

  -

  , -

  -

  , , -

  ..

  , -

  ! , ,

  ,

  , -

  .

  1416 ! The New York

  Times , 1 5

  -

  !

  ;

  body piercing! , 80 - -

  , ,

  ..,

  -

  .

  ,

  piercing - -

  -

  ,

  , -

  (, , -, ..) ( MTV) ( , ).

  ,

  , -

  ,

  -

  -

  !

  ,

  ,

  ,

  , ! - -

  : , .

  -

  ! ,

  , , -

  piercing -

  , -

  !

  ; , ,

  ,

  -

  , :.

  -

  , -

  ..! , , -

  ,

  ! -

  : -

  .

  , -

  ,

  ,

  ;.. ! -

  . !. ! -

  piercing; : ! -

  ;. ! ;

  ,

  -

  -

  ; -

  !. !

  ;. !

  , -

  ,

  ; -

  ;. -

  ! ! ,

  . ! - , -

  .

  ,

  , -

  ,

  ! ,

  -

  ,

  ! , ,

  ,

  , -

  !, ,

  -

  (

  -

  , !), -

  ,

  , -

  !(

  ,

  piercing -,

  )1. . 10/2 16/3/2012

  . .

  ;

 • 6 2012 5

  ,

  -

  , -

  -

  ,

  .

  -

  -

  ,

  , -

  -

  ,

  , -

  .

  -

  , .

  -

  -

  ,

  .

  -

  -

  -

  , ,

  , -

  -

  .

  , -

  -

  , ,

  ,

  , -

  .

  -

  :

  1. , - ,

  -

  .

  ,

  .

  : ,, , ,

  -

  , , -

  ,

  ( 1,538).

  -

  . '

  , '

  -

  ,

  , -

  ,

  . -

  .

  , -

  .

  -

  .

  ,

  -

  , .

  ,

  -

  -

  , ,

  .

  -

  ,

  , ,

  , ,

  .

  2. ,

  ,

  , -

  ,

  ,

  -

  , -

  ,

  ,

  , ,

  '

  , -

  , -

  , -

  -

  .

  3. , ,

  : -

  , -

  ' -

  .

  ,

  ,

  -

  .

  : ,

  . -

  , -

  ,

  ,

  .

  -

  ,

  ,

  , -

  ,

  -

  .

  4. -

  . -

  ,

  .

  . -

  -

  .

  -

  ,

  , ,

  -

  .

  -

  ,

  . -

  .

  -

  , -

  -

  , ,

  . -

  -

  -

  . -

  -

  . , -

  ,

  -

  , -

  , ' -

  , -

  ,

  .

  -

  .

  , -

  , -

  -

  , ,

  -

  , -

  ,

  -

  . -

  -

  -

  ,

  -

  , -

  , , -

  .

  -

  ,

  -

  ,

  .

  -

  ,

  -

  ,

  -

  -

  ,

  -

  , ,

  .

  .

  -

  -

  ,

  , -

  -

  .

  -

  -

  -

  , -

  ,

  ,

  , ,

  .

  ,

  , ,

  ,

  ,

  , -

  , -

  ,

  -

  ,

  , -

  -

  .

  5. - .

  . -

  -

  ,

  , -

  -

  . -

  ,

  ,

  .

  .

  ,

  , -

  , -

  -

  . -

  ,

  -

  , , -

  , , ,

  , -

  -

  , -

  .

  , -

  -

  . ,

  . -

  -

  -

  ,

  .

  , -

  -

  ,

  ,

  , -

  ,

  . , . , . .

  -

  -

  -

  .

  -

  ,

  -

  -

  :

  -

  -

  ,

  -

  ,

  .

  .

  -

  ' -

  -

  ,

  -

  .

  -

  , ,

  . ,

  ...

  ... -

  ; -, , -

  , -

  -

  -

  , , -

  , , -

  .

  -

  -

  ,

  ' -

  .

  , -

  , ,

  ,

  .

  ,

  -

  -

  .

  , ,

  -

  , -

  -

  ,

  -

  , -

  , , -

  , , , -

  , , -

  .

  ,

  -

  , -

  .

  , -

  , -

  -

  .

  * "-: - -"; 19-5-2012.

  *

  . ,

  -

  -

  .

  -

  ,

  -

  -

  -

  . -

  , ,

  -

  , -

  , -

  -

  ,

  , -

  -

  ,

  .

  -

  -

  -

  . -

  .

  ,

  .

  -

  -

  , -

  , -

  -

  1

  2,

  -

  3.

  -

  -

  ,

  ,

  , -

  ,

  .

  .

  5 . 6 ,

  -

  , -

  (379-395) ,

  (Grabar).

  -

  , -

  .

  ,

  . -

  ,

  1921

  , -

  , -

  . -

  , ,

  .

  1204 . - ,

  Milano , -

  -

  , -

  . , -

  .

  .

  , ,

  . -

  , -

  . -

  -

  -

  -

  (. , Mignep.g. 50, 796).

  -

  , -

  -

  . -

  , .

  ,

  ,

  , -

  -

  .

  -

  (. 9) -.

  , ,

  . -

  , -

  ,

  .

  .

  ,

  : , ,

  (3, 1-12). - -

  , , -

  , -

  Gala Placidia .

  , -

  -

  , -

  (- ..1).

  -

  -

  , , -

  -

  ,

  -

  ,

  . -

  .

  , -

  -

  .

  -

  ,

  .

  -

  .

  (813-820)

  -

  -

  -

  -

  ,

  -

  -

  -

  -

  4.

  -

  (. 1 ) - , -

  -

  ,

  .

  -

  -

  .

  , : .

  , -

  .

  -

  ( 27). -

  ,

  -

  .

  -

  .

  ,

  ,

  .

  . ,

  .

  12

  ,

  13 . - -

  . -

  -

  -

  -

  , -

  . -

  , -

  -

  -

  .

  .

  ,

  , -

  ,

  , -

  . -

  ,

  13 , Mileeva So-poeni5. , -

  .

  ,

  -

  .

  -

  1430, . -

  .

  ,

  ,

  -

  6. - .

  1912 . . -

  26 , - .

  1. G. Millet, L ecole greque Tafradi,Typographie Grabar, Martyrium . 2. . , - . , .

  1929, . 142 . 3. . -, .

  , . -

  , 1986. 4.Papadopoulos Keraneus, Varia GraecaSaera, s. Petersburg 1906, . 102-113 Tafrali, Topographie, 196, 97. 5., .., . 22 . 6. ., -

  , 1980,. 53 .

  .

  . . ,

  . CD

  . 40909, 19014

  . 22950.56080, 6946.004 136

  (1) ,

  19 - : -: . , -, . . , - .

  - -:

  ,

  .

  -

  . , -

  -

  ,

  -

  -

  .

  -

  -

  .

  .

  . -

  -

  , -

  ,

  .

  ,

  -

  ,

  .

  ( , -

  ),

  -

  , ,

  .

  . -

  -

  ( ) -

  -

  . -

  ; ; ; .

  ,

  -

  .

  -

  -

  .

  ,

  16 2

  :

  , ,

  , -

  .

  -

  (.

  ), .

  , -

  -

  , -

  -

  .

  -

  (. - ), -

  ... . ,

  , -

  -

  ,

  .

  -

  -

  ,

  ,

  ,

  .

  ( ) -

  .

  ,

  -

  (), 2 - ,

  -

  -

  . T 9 ( ) - -

  ( -

  3.4.2012 Sessa No28790/08).

  T - -

  14, . 3. ,

  -

  , -

  ( ) -

  ,

  ,

  .

  , -

  3356/1995 ,

  . -

  , : ) -

  -

  - -

  -

  ,

  -

  -

  -

  3 -

  , ) -

  2 -

  .

  , -

  53/1974

  28 . )

  -

  -

  ( , ). )

  . ) , -

  , -

  , . -

  .

  2176/1998 (. . . . 1998,. 885 .),

  -

  ,

  ' -

  ( ),

  -

  -

  .

  , -

  -

  -

  ,

  -

  , -

  ,

  o -

  .

  -

  ,

  . .

  .

  2176/98 :

  -

  .

  3356/95 -:

  -

  16. 2 , - . -

  -

  -

  , , -

  -

  -

  .

  ,

  -

  ,

  ,

  -

  .

  -

  -

  ( ). ( - ,

  ),

  , -

  -

  , 87 -

  .

  ,

  ,

  93 . 4 - -

  .

  -

  -

  , -

  -

  . -

  1. -

  ,

  -

  ,

  .

  -

  -

  -

  (- Blum (Die Geedanken- Gewissen jund Rrellgionsfreiheitna-ch Art. S der Europaischen Mensch-enrechtskonvention, 1990 . 141-142) Goy (La garantie europeen-ne desla liberte de religion - L' article9 de la Convention de Rome, "Revuede Droit Public", 1991 . 32), -

  , -

  -

  -

  , .

  . ( .). .

  . ,

  . . .

  1) 1,00 2) 1,00 3) 1,00 4) 1,20 5) 1,00 6) 1,00 7) 1,00 8) 1,00 9) 1,00

  10) 1,00 11) 1,00 12) 1,00 13) 1,00 14) 1,20 15) 1,00 16) 1,00 17) 1,00 18) 1,20 19) 1,20 20) 1,20 10 ( ) 106 77,

  . 21038.16.206 21038.28.518

 • 6 6 2012

  -

  -

  , ,

  , -

  !

  ,

  ,

  , -

  -

  -

  -

  ; -

  (. 8) - (. 12) : -

  -

  -

  -

  ; -

  ; -

  , -

  ,

  ;

  -

  -

  -

  ;

  ,

  ,

  ; -

  ,

  , ,

  , , , -

  -

  ; -

  -

  ;. ,

  (. 58)

  (. 18) -

  (. 5), ,

  (. 20) ;

  (. 17), - (. 128), ; - -

  (. 414), (. 5,8, . 18); ;

  (. 14, 18, 16, 18) (. 3) ( . 20, . 13), ; (. 16), ,

  ,

  ,

  (. 2) .

  -

  , -

  , ,

  ,

  ; -

  -

  ,

  , -

  ; -

  ; . -

  , -

  .

  -

  ,

  -

  .

  63 ,

  -

  (), ,

  ,

  ,

  ;

  -

  ; !

  ,

  -

  ; -

  , -

  ,

  ; ;

  -

  ;

  ,

  -

  ;

  -

  , -

  ;

  ; , -

  , -

  -

  , ; (. 24) -

  ; -

  ,

  -

  ; -

  ;

  -

  ( . 23, . 40);

  ,

  -

  -

  .

  -

  ; , , -

  , ,

  ;

  , -

  ; -

  ; -

  8 . ,

  ; -

  -

  -

  -

  ;

  -

  , -

  . -

  -

  ; -

  , -

  -

  ;

  -

  -

  , ,

  -

  ; -

  ,

  : , , -

  , -

  ,

  -

  , ,

  -

  , ,

  .

  , , -

  , -

  ,

  -

  , -

  .

  , ( . 22):

  , ,

  .

  -

  , -

  .

  , ,

  -

  , -

  , -

  , ,

  .

  -

  ! , -; , -

  -

  (. 10).

  -

  !; -

  ! -

  -

  ; , - ;

  ,

  -

  -

  .

  , ! ! -

  . -

  ,

  . -

  ,

  .

  ,

  .

  , -

  , -

  -

  ,

  .

  ,

  .

  -

  ,

  . -

  , .

  -

  .

  . , -

  , ,

  ,

  , -

  -

  .

  ! , -

  , ,

  -

  . , -

  -

  ,

  .

  -

  , -

  . -

  ,

  , ,

  , -

  ,

  .

  ,

  .

  -

  , -

  , -

  -

  -

  -

  .

  , -

  .

  ,

  ,

  ! ! . .

  .

  .

  .

  ,

  , ! ,

  ,

  ,

  -

  , ,

  .

  -

  -

  ,

  , -

  .

  , -

  .

  , .

  -

  , .

  -

  ,

  .

  , -

  , -

  ,

  -

  .

  , .

  -

  , -

  .

  .

  (1)

  , . , - -. - -. . , . . . :

  . - . - - , . - . - .

  : ) - - , . , , . , - -, ) - . , .

  - . - - - - - - - . . , - . - .

  - -, - . , -.

  , , , - - - . , , . . . - - - - -. - ; - . - , - ; - - - . , . - : ( . 3738). - ; . - : , - , , -, , . , - , - - - ; - . - - - - : , - - . - , . . : , - - -; -

  . : - - , , , , - - - , (- ) - ;

  - .

  - ( ) - - , - - - - , - - - - - , - ; . , - -; - - , . - :

  -

  -

  , -

  = participiiamantes. - -

  ,

  , -

  .

  -

  , -

  -

  ,

  . (1). -

  - - . ( - ) ( ). -, - , - - , - , - ( ). , - -, -, , ( - - ). - , - - , . .. , - - , , - - , - .

  . - , - - ( - - - ), - ( - ), - ( ).

  - , ( - , - ) , - , - , , - . - - - , - - - . -

  - - .

  - . - . - 4.900 . , 2.280, - . ,2.200, , 400 . (2).

  , - . . : - , - - . 109 - , , , - - , - , - . - , - , - - .(3). ( . ), - - , - , - - - , , , - ; - - ( - - , - . ), ( - ) , - , , - - , - - . , -, - , - ;

  - - - . - , - , - ( -) - - - . -, -, - - , , - (4) ( - .. , - , - , - - ). + .(5). ( - - , , ).

  - - - - - - .

  1. , - -, . , - , , .., . 793.

  2. ., - , - - , .5, 19089, . 47151.

  3. , - , , 1958, .214215.

  4. . . . .508509.

  5. . . . 509.

  . ,

  , - . - - - , -, .. - blog katanixis . - 6. - :

  -

  -

  -

  (http://hristospanagia3. blog-spot.gr/2012/05/blog-post_9530.html), -

  ,

  -

  , --

  , -

  :

  -

  :

  -

  , -

  -

  -

  21, - .

  -

  ,

  ( 1321/1992)

  , -

  ,

  . -

  , -

  ( 1512). 13 . 2

  , -

  ! -

  -

  .

  , -

  -

  : - , -

  , -

  ,

  -

  . , -

  -

  ! -

  -

  , -

  -

  .

  ,

  ! :

  -

  2 . . ,

  -

  -

  .

  -

  -

  , ,

  , -

  , -

  , -

  ,

  , -

  ,

  ,

  ,

  -,

  ,

  ! -

  ,

  -

  ,

  ,

  ,

  , -

  !,

  (98% ) ;

  ,

  -

  -

  (. , 22).

  ... -

  -

  ,

  -

  -

  , -

  !

  ! !

  ,

  .. .

  .

  13 14

  ( ) . -

  ,

  1969 . (. . ) :

  13 , , 9.00, . , . , . -

  . , 2 . 14 , , 6.009.00,

  . , . .

  , .

  : , . 78 106 78 , . 210.38.38.496, 7.303.30 . 4.308.30. ( . - . ).

  : ( , , . ) . -

  .

  .

  .

  12 1994 . (-) .

  ..., ,

 • 6 2012 7

  , ,

  ,

  !

  ,

  , , ,

  , ,

  . -

  . ,

  !

  -

  , -

  , -

  . , ,

  , ,

  , ,

  , -

  , ,

  ! (.12, 1-8). , -

  , ,

  , -

  -

  , , ,

  ,

  ! .

  . ,

  , ,

  ,

  , ,

  ,

  .

  ,

  , -

  . ,

  , ,

  .

  ,

  , -

  . -

  , ...

  , -

  , ,

  ,

  -

  ,

  .

  , .

  , -

  .

  , ,

  ,

  ! ;

  ,

  .

  ,

  .

  ( , ,

  ) , ,

  , ,

  ,

  .

  . -

  , ,

  ,

  ,

  .

  , ,

  , ,

  183 , ! , ,

  ,

  -

  ,

  , -

  .

  -

  , -

  ,

  ,

  -

  .

  . ,

  . , -

  , -

  .

  -

  -

  , -

  ,

  .

  . ,

  ,

  ,

  . ,

  ,

  .

  .

  , ,

  ; ; ; -

  ,

  , ; ,

  ; -

  -

  , -

  ,

  , -

  ,

  , . ,

  ,

  , ,

  , -

  , ,

  -

  ,

  .

  .

  , .

  ,

  ,

  .

  .

  -

  ; ; -

  ; - .

  , -

  ; ,

  ,

  ! !

  ,

  ,

  , -

  , , -

  ,

  .

  ,

  .

  , -

  , .

  ,

  (. 27,18). , -

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  !

  ,

  !

  , , ,

  .

  ,

  ,

  .

  , -

  ( ,

  ) ,

  ,

  . .

  , -

  , -

  . ,

  ,

  ,

  ,

  .

  , , -

  , .

  -

  ,

  , . -

  ,

  ,

  (. 41-42. . 30, 32).

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  -

  ,

  , -

  .

  ,

  ,

  .

  . -

  ,

  ,

  .

  -

  ; , -

  -

  . , ,

  . ,

  , ,

  . -

  , .

  , ,

  .

  ,

  -

  .

  -

  ; , - , -

  -

  . -

  . , .

  , .

  ,

  ;

  , ,

  ! - ,

  ,

  ,

  .

  ,

  . ,

  ,

  , , -

  1 .

  1 .

  . . , - ) , ) ( , , -), ) ) . - . . - :

  ,

  . -

  . -

  -

  ,

  (. ,11).

  .

  , .

  .

  ; ;

  .

  1. - .

  2. .

  3. .

  ,

  . , ,

  .

  .

  -

  .

  : - , .

  ...

  (. ,5). . - , , -

  -

  ,

  -

  .

  , -

  , .

  (.,6)

  . -

  -

  ,

  ,

  . -

  , -

  -

  , -

  .

  , , -

  ,

  -

  . ,

  ,

  .

  : , -

  (.,23) , ,

  ... (. ,15).

  -

  , -

  .

  ,

  -

  , -

  .

  -

  , -

  , -

  ,

  ,

  -

  ,

  ,

  -

  , -

  .

  ,

  , ,

  , -

  , ,

  -

  .

  .

  . -

  , -

  . -

  ,

  , -

  , -

  .

  ,

  , -

  -

  .

  ,

  . -

  ,

  ,

  ,

  , -

  . -

  -

  -

  .

  : , -

  . (- , -

  10. ....11, , 1986, .226)

  ,

  ,

  .

  -

  :

  ) - .

  .

  .

  ;, - . -

  -

  . , -

  , , ,

  , ,

  .

  ,

  ,

  ,

  ,

  , -

  ,

  ;

  , -

  ,

  -

  -

  .

  -

  , .

  ,

  !) -

  .

  , ,

  -

  . -

  .

  , ... (. ,11). .

  , .

  : ;(. ,17). : ;(. ,35). - ,

  ,

  .

  -

  : () -

  ... (. ,17).

  ,

  ... -

  . -

  .., -

  , -

  -

  -

  ; (. ,25).

  : ,

  -

  .

  , -

  ,

  , -

  ,

  , -

  -

  .

  ) - .

  -

  , , -

  ,

  , .

  -

  , ,

  ( -

  ). .

  , -

  .

  -

  -

  -

  ,

  ,

  -

  . ,

  ,

  -

  .

  , ,

  .

  , -

  :

  ...

  -

  . -

  ,

  -

  ,

  ) . (, ;).

  ) - ( . ( , ; -

  , , ,

  ; ;).

  ) .

  -

  , -

  -

  , -

  , .

  -

  ,

  ( ),

  , , ,

  , -

  -

  .

  ,

  . -

  ,

  , -

  .

  , -

  ,

  , ,

  .

  , -

  , , -

  ,

  : ,

  ,

  (. ,11).

  , , ,

  -

  ,

  ( - -

  ) , -

  () -

  (). - -

  -

  , -

  , -

  ,

  () . -

  ,

  .

  .

  ,

  -

  , -

  . , -

  ,

  ,

  -

  , -

  -

  ,

  . -

  , -

  ,

  -

  -

  , ,

  ..

  , .

  -

  -

  .

  -

  . . -

  ,

  ,

  -

  -

  -

  ,

  -

  -

  ,

  -

  . -

  -

  -

  . -

  -

  .

  -

  . -

  -

  ,

  ,

  ( ) - ,

  ,

  -

  ( ) -

  ..

  . -

  -

  . .

  -

  -

  : ,

  ( ) -

  ,

  .

  -

  .

  -

  : -

  -

  .

  -

  ; ,

  -

  ; - -

  -

  -

  ; ().

  ,

  ;

  ;

  -

  -

  ,

  ;(.). - -

  , -

  ,

  ; - -

  -

  , -

  ,

  ,

  .

  -

  ,

  -

  . -

  -

  .

  -

  , ,

  -

  -

  .

  ,

  -

  -

  .

  -

  , -

  -

  .

  1 .

  (), (1933-2012) ,

  , ,

  -

  -

  (), - -

  .

  ( , , -

  -

  ), - -

  ,

  ,

  , ,

  -

  ). -

  -

  .

  -

  -

  , ,

  .

  ,

  , -

  ( -

  -

  -

  ). -

  ,

  , -

  ,

  ,

  , -

  . -

  -

  -

  , -

  . -

  , -

  -

  .

  ,

  -

  ,

  , -

  , -

  ,

  -

  ,

  , ,

  ,

  .,

  , -

  . -

  -

  , -

  , -

  ,

  ,

  , -

  .

  -

  ,

  () -

  . -

  -

  -

  ,

  ,

  -

  .

  . , -

  , -

  : - -

  (. 5,19). - . -

  -

  -

  , -

  ,

  .

  -

  . -

  ,

  ,

  ,

  . -

  , -

  -

  , -

  ,

  -

  ,

  -

  ,

  .

  .

  -

  ,

  -

  . -

  ,

  . -

  -

  ,

  ,

  -

  , -

  -

  . ,

  , -

  ,

  -

  ,

  ,

  . -

  , -

  -

  .

  -

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  .

  . .

 • 8 6 2012

  .

  24 -. - - , . . :

  ,

  -

  .

  -

  -

  ,

  .

  -

  -

  .

  -

  ,

  .

  ,

  -

  26 , -

  -

  .

  , ,

  , ,

  -

  .

  , -

  .

  ,

  -

  , -

  , ,

  ,

  -

  ,

  . -

  -

  .

  . .

  , - . , .

  , - - , ( - ), . , , . - . . . -, - , :

  - : .

  -

  -

  , -

  ,

  ,

  -

  ,

  -

  .

  -

  , -

  -

  .

  -

  -

  ,

  .

  -

  -

  -

  .

  -

  ,

  .

  ,

  . -

  ,

  -

  . ,

  -

  -

  , -

  , -

  .

  ,

  -

  . ,

  ,

  -

  . -

  ;

  , -

  , -

  ,

  ; -

  .

  . -

  .

  , ,

  -

  -

  -

  , -

  -

  3 , -

  ,

  .

  -

  .

  ,

  -

  .

  .

  ,

  . ,

  , -

  ,

  ,

  -

  .

  ,

  .

  ,

  -

  , -

  , , , -

  , .

  ,

  .

  -

  . -

  .

  - , - .

  , - , .

  . - .

  ( ) ,

  -

  , -

  .

  110.000

  , .

  . , . - , , , . . .

  . , - . - . ; - 110.000 , -. - , . - - 110.000 - -. - , - - .. . . -. , . .. - , , - - , . - . . - . - , - , - -.

  , - 26 -:

  26/6/2012

  -

  -

  , -

  ,

  (

  ,

  ).

  -

  . -

  . , .

  . , -

  .

  ,

  . -

  -

  ( ),

  -

  . -

  -

  -

  ,

  -

  .

  -

  ( ) ,

  , -

  , ,

  ,

  .

  -

  , -

  .

  , ,

  -

  -

  , -

  -

  ,

  , -

  -

  . , -

  , ( )

  -

  .

  ,

  -

  -

  . -

  ,

  -

  -

  .

  . .

  - . 27 -:

  -

  -

  .. !

  -

  -

  , -

  ! !

  -

  -

  -

  ! -

  (28,5% -

  ) -

  ,

  , ,

  ,

  -

  110.000 , - -

  ( 20.000 ;). -

  ,

  ! -

  -

  , -

  . ! -

  -

  -

  .

  !.

  .

  , 110.000 () . . -. kozan.gr:

  -

  , -

  ,

  110.000 . -

  , . .

  -

  . -

  -

  .

  ,

  ,

  -

  .

  - , . - :

  . -

  ,

  -

  -

  . ,

  , -

  . ,

  .

  ;

  ; ; - -

  -

  .

  .

  8150 . -

  .

  -

  . -

  .

  .

  .

  .

  - :

  1.30 .. ,12/26 2012, - .

  , -

  -

  .

  -

  -

  ,

  , -

  , ...

  -

  .. , -

  -

  .

  , -

  -

  ,

  -

  , -

  -

  , -

  .

  .

  ,

  .

  . -

  .

  -

  . .

  ,

  -

  . .

  -

  ,

  , 12/26 2012, - . -

  ( - ) - -

  .. , -

  -

  . -

  ,

  -

  .

  . ,

  . -

  , .

  .

  , . -

  .

  , ,

  .

  , -

  .

  ,

  2007 . 15 ,

  :

  , ,

  -

  ,

  . -

  ,

  .

  . .

  , .

  : . ,

  ,

  .

  .. - -

  , ,

  ,

  ,

  .

  , , ,

  ,

  -

  . -

  , -

  ,

  . -

  , -

  .

  , ,

  , .

  -

  .

  (- ..) , - . -

  -

  . ,

  . : , , .

  . -

  . ,

  ( ) ...

  - , - , . , - , -.

  - : , . , -*. -. : - . , , - . . , , -, , .

  -. . .

  * , . -, , , , , . 19, , -.

  . ,

  . .

  ( ) , - - . -. : 1928. -, , - .

  , - - - - . 4500 - . - , - -.

  - , - - . - , - - .

  . - :

  -

  ,

  , -

  -

  -

  .

  -

  , -

  : " - . -

  -

  ". : ,

  ,

  ,

  -

  ,

  -

  -

  -

  . -

  , -

  ,

  (. 23,29), -

  ,

  , ,

  .

  ,

  , -

  -

  . -

  .

  -

  .

  , ,

  -

  . -

  -

  -

  ,

  -

  ,

  , -

  ,

  .

  -

  , -

  ,

  -

  . -

  -

  , -

  .

  , -

  ,

  , -

  , ,

  -

  , -

  ,

  ,

  -

  . ,

  ,

  ,

  .

  .

  .

  -

  ,

  , , , -

  -

  .

  ,

  , -

  , -

  , , , ,

  . -

  -

  , -

  , ,

  ,

  , -

  .

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  .

  . .

  -

  -

  . -

  . ,

  -

  ,

  20 . -

  -

  , -

  -

  -

  ,

  , , -

  .

  ,

  , -

  . -

  .

  -

  , -

  -

  ,

  .

  .

  -

  -

  -

  . -

  (- ) . ,

  .

  ,

  ( . ). ,

  -

  ,

  ,

  ,

  -

  ,

  ,

  .