Ορθόδοξος Τύπος, 1910

of 8 /8
(1ον) “Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε, τοῦτο γὰρ θέ- λημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς” (Α´ Θεσ. 5, 17 – 18 ). Τὸ θέ- λημα τοῦ Θεοῦ εἶναι νὰ προσευ- χόμασθε συνεχῶς (“ἀδιαλεί- πτως”) καὶ σὲ κάθε περίπτωση. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς παροτρύνει τοὺς Μαθητές Του “πάντοτε προσεύχε- σθε” (Λουκ. 18, 1 ), καὶ νὰ βρί- σκονται πάντα σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορση μέσῳ τῆς προσευχῆς “γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμὸν(Ματθ. 26, 4 ). Ἡ προσευχή, σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀνήκει στὶς καλὲς τέχνες, εἶναι τέχνη πνευματική. Οἱ Πατέρες, οἱ ἀσκητὲς καὶ οἱ ἡσυχαστὲς τῆς ἐρήμου, ποὺ ἔκαναν ὅλη τους τὴν ζωὴ μία συνεχῆ προσευχή, ὥστε ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος νὰ λέ- ει ὅτι καλύτερα νὰ μνημονεύουμε στὴν προσευχή μας τὸν Θεὸ παρὰ νὰ ἀναπνέουμε (“μνημονευτέον Θεοῦ ἢ ἀναπνευστέον”), ἐφ᾽ ὅσον ἡ προσευχὴ ἀποτελεῖ τὸ ὀξυγόνο τῆς πνευματικῆς ζωῆς, αὐτοὶ λοι- πὸν οἱ ἀσκητικοὶ πατέρες κατεῖ- χαν πλήρως τὴν τέχνη τῆς προσ- ευχῆς, καὶ μάλιστα μᾶς δίνουν καὶ ὡραίους ὁρισμοὺς τῆς προσ- ευχῆς. Γιὰ παράδειγμα, ὁ Ἅγ. Γρηγό - ριος ὁ Παλαμᾶς λέει ὅτι ἡ προσ- ευχὴ εἶναι “εὐχὴ καθαρὴ καὶ ἄυλη, ποὺ ἐπιδιώκει νὰ ἑνώσει τὸν προ- σευχόμενο μὲ τὸν Θεὸ” πρὸς “θεϊ- κή ἀνάταση καὶ ἕνωση”, εἶναι “ὁμιλία τοῦ νοῦ μὲ τὸν Θεό”, ὅπως τονίζει ὁ Ἅγ. Ἰωάννης τῆς Κλίμα- κος. Οἱ Πατέρες τῆς συνεχοῦς καὶ ἀδιαλείπτου νοερᾶς προσευχῆς, οἱ λεγόμενοι νηπτικοί , πολλὰ ἔχουν γράψει γιὰ τὴν ἐπιστήμη τῆς προσευχῆς, τοὺς τρόπους, τὶς τε- χνικές, τὶς πνευματικὲς προϋποθέ- σεις, τὴν ποιότητα καὶ τὸ περιεχό- μενο τῆς προσευχῆς. Στὸ παρὸν σύντομό μας πόνημα θὰ ἐξετά- σουμε τὸ πῶς ἀντιλαμβάνεται τὰ θέματα αὐτὰ καὶ τὶς πρακτικὲς συμβουλές, ποὺ μᾶς δίνει ἕνας ἀπὸ τοὺς νηπτικούς Πατέρες τῆς “Φιλοκαλίας”, Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητής, ὁ ὁποῖος ἔχει συγγράψει εἰδικὴ πραγματεία μὲ τίτλο “Περὶ προσευχῆς κεφά- λαια”. Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητὴς ὑπῆρξε μία σημαντικὴ μορφὴ ἀ- σκητικοῦ πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἄλλωστε δηλώνει καὶ ἡ προσωνυμία του ὡς ἀσκητοῦ, ποὺ ἔζησε τὴν χρυσὴ ἐποχὴ τῶν Μεγά- λων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, τὸν 5ο αἰ. Καταγόταν ἀπὸ τὴν Κων/πο- λη καὶ ἀπὸ εὐγενικὴ γενιά. Κατεῖχε ὑψηλὴ θέση στὴν αὐτοκρατορικὴ διοίκηση, διετέλεσε μάλιστα καὶ ἔπαρχος Κων/πόλεως. Ἡ ἐπαφή του καὶ ἡ πνευματικὴ σχέση, ποὺ ἀνέπτυξε μὲ τὸν Ἰωάννη τὸν Χρυ- σόστομο, τὸν ἐπηρέασε στὸ νὰ λά- βει τὴν ἀπόφαση νὰ ἐγκαταλείψει τὴν κοσμικὴ ζωὴ καὶ τὰ ὑψηλὰ ἀξιώματα, ποὺ κατεῖχε, καὶ νὰ ἐπι- λέξει τὴν ἀσκητικὴ ζωὴ τοῦ ἀφιε- ρωμένου στὸν Χριστὸ μοναχοῦ. Ἄφησε τὴν Κων/πολη καὶ μαζὶ μὲ τὸν γιό του Θεόδουλο ἐγκατα- στάθηκε στὴν ἔρημο τοῦ Σινᾶ, ὅπου καὶ ἀσκήτευσε. Ἔχοντας με- γάλη μόρφωση, θεολογικὴ καὶ κο- σμική, καὶ ἔχοντας βιώσει τὴν πνευματικὴ ζωὴ καὶ τὴν γλυκύτη- τα τῆς προσευχῆς, ἀλλὰ καὶ ἔχον- τας φθάσει σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδα πνευματικῆς σοφίας, κατέγραψε τὶς ἐμπειρίες αὐτὲς σὲ μία σειρὰ ἐπιστολῶν μὲ παραινετικό, διδα- κτικὸ καὶ θεολογικὸ περιεχόμενο, καὶ ἄλλων ἀξιόλογων ἀσκητικῶν συγγραμμάτων, μὲ ἀναφορὲς καὶ περιγραφὲς τοῦ γνησίου μοναχικοῦ τρόπου ζωῆς, τὶς μεθόδους τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς προσευχῆς. Στὴν “Φιλοκαλία” ἔχουν συμπερι- ληφθεῖ δύο ἔργα του, ὁ “Λόγος Ἀσκητικὸς” γιὰ τὴν ἀσκητικὴ ζωὴ τῶν μοναχῶν, καὶ τὰ “ Περὶ προσ- ευχῆς κεφάλαια” (ἂν καὶ τὸ συγ- κεκριμένο κείμενο ἀμφισβητεῖται, ἂν εἶναι γνήσιο ἔργο δικό του ἢ τοῦ Εὐάγριου τοῦ Ποντικοῦ, ἑνὸς ἄλλου πατρὸς τῆς Φιλοκαλίας). Στὰ κεφάλαια αὐτὰ “περί προ- σευχῆς” ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀ- σκητὴς μᾶς περιγράφει τὶς πνευ- ματικὲς προϋποθέσεις τῆς προ- σευχῆς, τὰ διάφορα στάδια καὶ τὴν ποιότητα τῆς προσευχῆς, ὅπως καὶ τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰ ἐμπόδια, ποὺ συναντᾶ ὁ πιστὸς ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ † Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Ἑρμύλου καί Στρατονίκου μαρτύρων, Μαξίμου ὁσίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου ΕΤΟΣ ΝΒ´ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1910 Ὑπό διακοσίων Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἐλάβομεν τήν ἀκόλουθον δήλωσιν διαμαρτυρίας καί συμπαραστάσεως εἰς τόν Ἡγούμενον τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου Ἀρχιμανδρίτην π. Ἐφραίμ: «Στὶς 10/23.12.2011 ἐλήφθη μία δικαστικὴ ἀπόφαση ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἐφετῶν ποὺ δὲν ἔχει προηγούμενο. Ἡ ἀπόφαση προφυλακίσε- ως τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατο- παιδίου Ἀρχιμανδρίτου Ἐφραὶμ συγκλόνισε τὴν πλειονότητα τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων, ὅλο τὸν μοναχικὸ κόσμο καὶ τοὺς πιστοὺς ἀνὰ τὸ πανελλήνιο. Μάλιστα ἡ ἐσπευσμένη ἀνακοίνω- ση της πρὸ τῶν μεγάλων ἑορτῶν ἀποτελεῖ πλῆγμα ἰδιαίτερης σημασίας καὶ κλονίζει τὴν σοβαρότητα καὶ τὸ κῦρος τοῦ δικαστικοῦ σώ- ματος. Δὲν θέλουμε, ἀλλὰ ἀναγκαζόμαστε νὰ πιστεύσουμε ὅτι ὑπῆρξαν ἀφόρητες πολιτικὲς πιέσεις, ποὺ ὑπηρετοῦν πολιτικὰ συμφέροντα. Εἶναι κρίμα, εἶναι ἄδικο καὶ ἀναχρονιστικό, ἀκόμη καὶ σήμερα ἡ δικαστικὴ ἐξουσία νὰ πο- δηγετεῖται καὶ νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν περιρ- ρέουσα ἀτμόσφαιρα. Εἶναι ἀνεπίτρεπτο καὶ ἀκατανόητο νὰ λέγεται ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνος γιὰ φυγὴ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ γιὰ διάπραξη πε- ραιτέρω κακουργηματικῶν πράξεων. Πλῆθος ἔγκυρων νομικῶν καὶ δικαστῶν ἀπο- ροῦν καὶ θεωροῦν τουλάχιστον ἀπαράδεκτη τὴν ἀπόφαση αὐτή. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ χω- ρέσει κοινὸς νοῦς ὅτι ὅλοι ὅσοι σχετίζονται μὲ τὴν ὑπόθεση Βατοπαιδίου ἢ ἀπηλλάγησαν ἢ δὲν προφυλακίστηκαν, ἐνῶ ὅλο τὸ βάρος πέφτει στὸν Γέροντα μὲ τὸ ἀφελὲς συμπέρασμα ὅτι εἶναι ὕποπτος γιὰ συνέχιση διαπράξεως ἐγκλη- μάτων; Ποιός μπορεῖ νὰ τὸ πιστεύσει αὐτό; Οἱ κύριοι ὑπαίτιοι, ποὺ ἔφεραν σὲ αὐτὸ τὸ κατάντη- μα τὴν πατρίδα μας, νομίζουν ὅτι ἔτσι φέρνουν τὴν κάθαρση καὶ τὴν ἀποκατάσταση; Ὅμως οἱ ἡμέρες αὐτὲς τῶν ἑορτῶν μᾶς προτρέπουν νὰ μετατρέψουμε τὴν λύπη μας σὲ προσευχὴ θερμὴ καὶ διαρκῆ καὶ νὰ μὴ ἐμπιστευόμαστε στοὺς ἄρχοντες, ἀλλὰ στὸν ἐν φάτνῃ ἀνακλι- ΔΗΛΩΣΙΣΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ Ὅλαι αἱ ὑπογραφαί τῶν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν Ἡ Παπική Δύσις ὄπισθεν τῆς προφυλακίσεως τοῦ Ἡγουμένου Ἐφραίμ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΙΣ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΝΕΟΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ Πολιτικάς, διπλωματικὰς καὶ ἐθνικὰς διαστάσεις λαμβάνει πλέον ἡ προφυλάκισις τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου, Ἀρχιμανδρίτου π. Ἐφραίμ. Πολιτι- κοί, διπλωματικοὶ καὶ ἔγκυροι δη- μοσιογραφικοὶ κύκλοι δίδουν πολ- λαπλὰς ἑρμηνείας διὰ τὴν ἀπόφα- σιν τοῦ δικαστικοῦ συμβουλίου Ἐφετῶν Ἀθηνῶν, συμφώνως, πρὸς τὴν ὁποίαν ὁ Γέρων Ἐφραὶμ ἔπρεπε νὰ προφυλακισθῆ τὴν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων. Κύκλοι προσκείμε- νοι εἰς τὸ κόμμα τῆς Ν.Δ. ὑποστη- ρίζουν ὅτι ἡ ἀπόφασις εἶχε πολι- τικὰς προεκτάσεις, διὰ νὰ ἀνακοπῆ τὸ ρεῦμα πρὸς τὸν Ἀρχηγὸν τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Ἀντ. Σαμαρᾶν, ἀλλὰ καί νὰ σταλῆ μήνυμα πρὸς τὸν πρώην Πρωθυ- πουργὸν κ. Κωνσταντῖνον Καρα- μανλῆν, ὁ ὁποῖος εἶχεν ἰδιαιτέρας σχέσεις μὲ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βατο- παιδίου καὶ θεωρεῖται «πατέρας» τῆς πολιτικῆς καὶ διπλωματικῆς «ἐπιχειρήσεως», ὅπως δημιουρ- γηθῆ ἄξων Ἑλλάδος Ρωσίας, νὰ μὴ ἀποτολμήση ἐπάνοδον εἰς τὴν πολιτικὴν ζωὴν τῆς χώρας, εἰς περί- πτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ κ. Σα- μαρᾶς δὲν ἐπιτύχει νὰ ἐπαναφέρη τὴ Ν.Δ. εἰς τὴν ἐξουσίαν. Οἱ αὐτοὶ κύκλοι ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ Ἀμερι- κανοί, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνήσυχοι ἀπὸ τὴν διείσδυσιν τῶν Ρώσων εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὰς φιλορωσικὰς κι- νήσεις τοῦ προφυλακισθέντος Γέ- ροντος Ἐφραὶμ ἐξεμεταλλεύθησαν τὴν ἀπόφασιν διὰ τὴν προφυλάκι- σιν καὶ ἀπέστειλαν μήνυμα πρὸς τὸν Ἀρχηγὸν τῆς Ν.Δ. κ. Ἀντ. Σα- μαρᾶν ὅτι εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν γίνη πρωθυπουργός, δὲν θὰ πρέπη νὰ ἐπαναλάβη τὰ φιλορω- σικὰ ἀνοίγματα τοῦ πρώην πρωθυ- πουργοῦ κ. Κων. Καραμανλῆ. Ἀνοίγματα τὰ ὁποῖα «ἐνεταφίασε κατέστρεψε» ὁ ἕως πρότινος πρω- Παραθρησκευτικὴ αἱρετικὴ ὀργάνωσις εἰς τὴν Ζάκυνθον Ὁ νέος Σεβ. Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Διονύσιος, ὁ ὁ- ποῖος εἶχε πολὺ καλὴν φήμην ὡς πνευματικὸς πρὶν γίνη Μη- τροπολίτης, μὲ ἀνακοίνωσίν του ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴν τῶν πιστῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς του, διότι τὸν τελευταῖον και- ρὸν δραστηριοποιεῖται εἰς τὴν περιοχήν του παρακλάδι τῆς παραθρησκευτικῆς ὀργανώσε- ως «Νέα Ἀκρόπολις», ἡ ὁποία παρουσιάσθη εἰς τὸν Ἑλλα- δικὸν χῶρον τὸ 1981 ὡς «φιλο- σοφικὸ κέντρο Νέα Ἀκρόπο- λη». Πρόκειται διὰ ὀργάνωσιν προερχομένην ἀπὸ τὴν Ἀργεν- τινήν. Ἡ διδασκαλία τῆς ὀργα- νώσεως εἶναι λοκληρωτικὴ καὶ ἐπικίνδυνος ὡς τονίζει ὁ Σεβ. Μητροπολίτης. Στηρίζε- ται δὲ ἡ αἱρετικὴ διδασκαλία τῆς ὀργανώσεως εἰς τὴν «Νέ- αν Ἐποχήν». Μὲ τὴν ὀργάνω- σιν εἶχεν ἀσχοληθῆ ὁ μακαρι- στὸς π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπου- λος, ὁ ὁποῖος τὴν εἶχε κατατά- ξει εἰς τὰς νεοφανεῖς κατα- στροφικὰς αἱρέσεις. Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ Τὴν 19ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ, Προμάχου τῆς Ὀρθοδοξίας. Τῆς Ὀρθοδοξίας ταῖς ἀστραπαῖς, λάµψας ἐν τῇ ∆ύσει, ἐξεθάµβησας ἐµφανῶς, ∆υτικῶν τὰς ὄψεις, τοὺς ὅρους τῶν Πατέρων, ὦ Μᾶρκε ῥητορεύων, πυ- ρίνῃ γλώττῃ σου (Μεγαλυνάριον Ἁγίου) . Ἀνωτέρω εἰκών τοῦ Ἁγίου διά χειρός Φωτίου Κόντογλου. « Περασμένα μεγαλεῖα » «ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣ» Τοῦ κ. Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ: ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση Ο Ι ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ τῶν οἰκουμενιστῶν συνεχίζονται. Ψάχνουν ἀσή- μαντες ἀφορμὲς καὶ τετριμμένες ἐπετείους, γιὰ νὰ διοργανώ- σουν φιέστες, νὰ ταξιδέψουν, νὰ ἐκφωνήσουν ξύλινους λό- γους, νὰ φᾶνε καὶ νὰ πιοῦνε καὶ νὰ τροφοδοτήσουν τὶς ψευδαισθή- σεις τους ὅτι βαδίζουν τὴν ὁδὸ τοῦ Κύριου καὶ ὅπου νά ᾽ναι θὰ ἑνω- θοῦν ὅλες οἱ χριστιανικὲς ἐκκλησίες σὲ μία νέα ἐκκλησία. Ὄχι νὰ ἐπι- στρέψουν οἱ αἱρετικοὶ στὴν Μία Ἁγία Καθολικὴ Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὴν Ὀρθοδοξία. Κάτι τέτοιο δὲν τὸ πιστεύουν οἱ δικοί μας οἰκουμενιστὲς οὔτε καὶ θέλησαν ποτὲ νὰ χαρακτηρίσουν τοὺς παπικοὺς καὶ προτε- στάντες αἱρετικούς. Οἱ οἰκουμενιστές, σοφοὶ κατὰ κόσμον καὶ ἄσο- φοι κατὰ Χριστόν, μετὰ ἀπὸ εἴκοσι αἰῶνες, ψάχνουν νὰ βροῦν τὴ χα- μένη ἀλήθεια, λὲς καὶ ὅλοι οἱ χριστιανοὶ τὴν ἔχουν χάσει. Ἀρνοῦνται ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιὰ καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη. Μακάρι κάποτε οἱ αἱρετικοὶ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν διαστρέβλωση τῆς χριστιανικῆς διδα- σκαλίας κὰι νὰ ἐπιστρέψουν. Αὐτὸ ὡς εὐχὴ διατυπώνεται πολὺ εὔκο- λα, στὴν πράξη ὅμως εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο, γιατὶ ὁ διάβολος ἔχει δου- λέψει συστηματικὰ μέσα στὸ νοῦ τους καὶ τοὺς ἔχει ὁδηγήσει στὸ σκοτεινὸ βάραθρο τῆς διαστροφῆς καὶ τοῦ φανατισμοῦ μὲ ἀποτέλε- σμα νὰ μὴ συνειδητοποιοῦν τὴν πτώση τους, γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν ἐν μετανοίᾳ στὴν Ὀρθοδοξία. Οἱ οἰκουμενιστὲς ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ σκανδαλισμὸ τῶν Ὀρθοδόξων. Αὐτοὶ συνήθως εἶναι μεγαλόσχημοι καὶ βλέπουν περιφρονητικὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἐνημερωμένος καὶ ἄρα θὰ δεχτεῖ ὅ,τι ἐκεῖνοι θὰ ἀποφασίσουν. Ὅμως τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι. Μπορεῖ οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι νὰ μὴ εἶναι ἐνημερωμένοι, ἔχουν ὅμως ἐμπιστοσύνη στοὺς ἐφημερίους τους, οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦν τὰ ὅσα διαπράττουν οἱ οἰκουμενιστὲς εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου πί- στεως. Ἐδῶ ὅμως πρέπει νὰ πῶ, παρενθετικά, ὅτι μία μερίδα τῶν κλη- ρικῶν δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸ θέμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, γιατὶ περὶ ἄλλων ἀνωδύνων πραγμάτων τυρβάζει. Χρειάζεται νὰ εἶναι σὲ ἐγρήγορση ὅλοι οἱ κληρικοί, γιὰ νὰ μὴ πιστεύουν οἱ οἰκουμενιστὲς ὅτι συμφωνοῦν μαζί τους καὶ βρίσκονται στὸ πλευρό τους. Ὁ οἰκουμενισμὸς προκαλεῖ μεγάλη βλάβη στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθο- δοξίας. Ἐκεῖνο ποὺ δὲν μπόρεσε μὲ τὴ δολιότητα νὰ πετύχει ὁ Πάπας, δηλαδὴ νὰ ὑποτάξει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὸ πετυχαίνει τώρα μὲ τοὺς «ὀρθοδόξους» οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι τὸν ἀναγνωρίζουν ὡς πρῶτο καὶ τοῦ ἐκδηλώνουν τὸν ἀνάλογο σεβασμό. Κι ἐκεῖνος τοὺς Τή χιλιοδοξασμένη λευτεριά τραγούδησε ὁ μεγάλος μας ἐθνι- κός ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Ἀλλά καί τῆς μακραίωνης σκλα- βιᾶς τῶν ραγιάδων τά βάσανα καί τούς καημούς. Γιά πάντα, «ὅποιου τοῦ μέλλει ἀνάσταση, τό γολγοθᾶ περνάει». Κι ὁ Σολωμός μᾶς τό ᾽πε ξεκάθαρα: «Ἀπ᾽ τά κόκκαλα βγαλμένη, τῶν Ἑλλή- νων τά ἱερά», θά ᾽ναι τό βραβεῖο τοῦ ἀγώνα καί τῆς θυσίας. Πρῶτα ἡ ὀδύνη καί ὕστερα ἡ ἡδονή τῆς νίκης. Πρῶτα ἡ φυ- λακή, τά ὀδυνηρά μαστιγώματα, οἱ ἐμπαιγμοί, τ᾽ ἀγκαθερά στε- φάνια καί... ὁ σταυρός, καί μετά ἡ ἀνάσταση τῆς λευτεριᾶς. Γιά τετρακόσια χρόνια, «ὅλα τάσκιαζε ἡ φοβέρα καί τά πλά- κωνε ἡ σκλαβιά». Τό μόνο πού ἀπόμεινε στούς Ἕλληνες, ἦταν ἡ Πίστη. Ἡ Χριστιανική Πίστη καί οἱ ἀναμνήσεις τοῦ ἔνδοξου πα- ρελθόντος. Ἡ Ἑλλάδα! Τί πλοῦτος σοφίας! Τί πολιτισμός! Τί μεγαλεῖο! Τί δόξα! «Κάθε ἄνθρωπος γνωρίζει πώς ἔχει δυό πατρίδες. Ὁποιαδή- ποτε κι ἄν εἶναι ἡ μιά πατρίδα του, ἡ ἄλλη εἶναι ἡ Ἑλλάδα», ἔλεγε ὁ Γάλλος καθηγητής Ἐτιέν Σουριώ. Ἡ πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα ὑπῆρξε ἡ χώρα τοῦ φωτός, τῆς σοφίας, τῆς ἐλευθερίας, τῆς δη- μοκρατίας, τῆς τέχνης, τῆς ἐπι- στήμης. Ἡ χώρα τοῦ ρυθμοῦ, τῆς ἁρμονίας, τῆς μουσικῆς, τοῦ ὡραίου καί τ᾽ ἀληθινοῦ. Αὐτή τήν τρισένδοξη ἱστορία εἶχε ὑπόψη του ὁ Σολωμός ὅταν ἔγραφε τήν 5η στροφή (ἀπό τίς 158), τοῦ ἐθνικοῦ μας ὕμνου: «∆υστυχής! Παρηγορία Μόνη σοῦ ἔµενε νά λές Περασµένα µεγαλεῖα καί διηγώντας τα νά κλαῖς»! Ὦ, δυστυχισμένη Ἑλλάδα! Ἡ μόνη παρηγοριά, πού σοῦ ἀπό- μεινε, μέσα στά τωρινά σου βά- σανα, εἶναι ἡ ἀναπόληση τῶν παλιῶν σου μεγαλείων. Τό ξέρω! Καί ὅσο τά σκέφτεσαι καί τά νο- σταλγεῖς καί τά διηγεῖσαι, τόσο καί ὑποφέρεις! Ὦ, δυστυχισμένη Ἑλλάδα! Τό- τε, στῆς τούρκικης σκλαβιᾶς τά χρόνια, ἡ μόνη σου παρηγοριά Μετά τήν Πρωτοχρονιά (μέ τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον) θά προβῶμεν εἰς δυναμικωτέ- ρας ἀντιδράσεις, ἐάν συνεχίσετε νά ἀγνοῆτε τό αἴτημα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας πρός τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλιαν διά τήν ἀποφυλάκισιν τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμ. Ἐφραίμ, προειδοποιεῖ μέ συνέντευ- ξίν του ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης κ. Ἱλαρίων. Ε ΠΙΤΕΛΟΥΣ ἀπὸ τὶς 24.12.2011 ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς ῾Ελλάδος μπο- ροῦν πλέον νὰ κοιμοῦνται ἥσυχοι. Τέλος στὸ φόβο τῶν διαρρήξε- ων καὶ τῶν κλοπῶν. ῍Ας ἀφαιρεθοῦν τὰ κάγκελα ἀπὸ τὰ παράθυρα καὶ οἱ θωρακισμένες πόρτες ἀπὸ τὶς εἰσόδους τῶν σπιτιῶν. ῍Ας ἀποσυν- δεθοῦν οἱ συναγερμοὶ καὶ τὰ ἄλλα συστήματα ἀσφαλείας. ῍Ας κατε- βοῦν οἱ κάμερες ἀπὸ τὶς τράπεζες καὶ τὰ δημόσια κτήρια. Τώρα ἐπίσης οἱ ῞Ελληνες πολίτες μποροῦν νὰ κυκλοφοροῦν ἄφοβα στοὺς δρό- μους, νὰ εἰσέρχωνται στὶς τράπεζες, τὰ σοῦπερ-μάρκετ καὶ τὰ ἄλλα καταστήματα δίχως τὸ φόβο μήπως βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μὲ μαχαίρια καὶ καλάσνικωφ. ῍Ας παύσῃ καὶ ἡ ὁμάδα ΔΙΑΣ τὶς περιπολίες της. ῍Ας διαλυθῇ καὶ ἡ ᾿Αντιτρομοκρατική. Καί, γιατί ὄχι, ἂς καταργηθῇ καὶ τὸ ῾Υπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη, διότι πλέον δὲν ὑπάρχει λόγος ὑ- πάρξεώς του, ἐφ᾿ ὅσον ἀπὸ τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων, ὅλοι οἱ ῞Ελληνες αἰσθάνονται ἀσφαλεῖς ὅσο ποτὲ ἄλλοτε, καὶ δὲν ὑφίστα- ται κανένας πλέον κίνδυνος ἢ ἀπειλή, ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ μποροῦσε τὸ ῾Υπουργεῖο αὐτὸ νὰ τοὺς προστατεύσῃ. ᾿Επιτέλους ὁ μεγαλύτερος δημόσιος κίνδυνος ἐξέλιπε. ῾Ο πλέον ἐπι- κίνδυνος κακοποιὸς τῆς ῾Ελλάδος, αὐτός, ποὺ ἀποτελοῦσε τὸν φόβο καὶ τὸν τρόμο τῶν πολιτῶν της, αὐτός, ποὺ διεσπάθισε τὸ δημόσιο χρῆμα καὶ ρήμαξε τὰ κρατικὰ ταμεῖα, αὐτός, ποὺ ἔφερε μὲ τὶς κα- κουργηματικὲς πράξεις του τὴν ῾Ελλάδα στὸ χεῖλος τῆς χρεωκοπίας, συνελήφθη καὶ εὑρίσκεται στὰ χέρια τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν. Μὲ τὴ σύλληψι δὲ αὐτὴ εἶναι πλέον διάχυτη ἡ ἐντύπωσι καὶ βεβαιότητα, ὅτι ἐπετεύχθη ἐπιτέλους ἡ πολυπόθητη κάθαρσι τῆς ῾Ελληνικῆς κοι- νωνίας, πατάχθηκε ἡ διαφθορά, ἡ δὲ τρόϊκα ἑτοιμάζεται νὰ ἐγκατα- λείψῃ τὴν πατρίδα μας, διότι, ὅπως ἀναφέρουν καλὰ ἐνημερωμένες πηγές, στοὺς ὑπεράκτιους λογαριασμοὺς τοῦ συλληφθέντος εὑρέθη- σαν τόσα δισεκατομμύρια εὐρώ, ὅσα ἀκριβῶς χρειάζονται, γιὰ νὰ μη- δενίσῃ ἡ ῾Ελλάδα τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμά της καὶ νὰ ἐξοφλήσῃ ὅλα τὰ χρέη της πρὸς τοὺς δανειστάς της! Γιὰ τὴ σύλληψι τοῦ κακοποιοῦ ἐπιστρατεύθηκαν ἔνοπλοι ἀστυνομι- κοί, συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν ἁρμόδιο εἰσαγγελέα, οἱ ὁποῖοι εὐτυχῶς δὲν χρειάσθηκε νὰ χρησιμοποιήσουν βία, διότι, τὸ μὲν ἄγνωστο μέχρι τώρα καὶ ἀπρόσιτο κρησφύγετο ἐντοπίσθηκε μὲ εὐκολία, ὁ δὲ κατα- ζητούμενος καὶ κατηγορούμενος γιὰ σωρεία ἐγκλημάτων καὶ κα- κουργημάτων κακοποιὸς εὑρέθηκε κλινήρης στὸ κελί του, λόγῳ ἀσθε- νείας, καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν προέβαλε καμμία ἀντίστασι στὴ σύλληψί του. Κάτι παρόμοιο εἶχε συμβῆ καὶ πρὶν δύο χιλιάδες χρόνια, ὅταν ἀστυνομικὰ ὄργανα εἶχαν σταλῆ ἀπὸ τὶς τότε ἀρχὲς «μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων», νὰ συλλάβουν ἕνα ἄλλο «κακοποιὸ στοιχεῖο» στὸν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ. Καὶ ᾿Εκεῖνος δὲν προέβαλε καμμία ἀντίστασι· μόνο τοὺς εἶπε· «῾Ως ἐπὶ λῃστήν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλ - λαβεῖν με. Καθ᾿ ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἐκαθεζόμην διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με» (Ματθ. 26, 47-56). ᾿Ασφαλῶς οἱ ἀγαπητοὶ ἀναγνῶστες αὐτοῦ τοῦ κειμένου θὰ ἀν- τελήφθησαν ὅτι ἀναφερόμαστε στὴν πρόσφατη σύλληψι τοῦ πανο- σιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π. ᾿Εφραίμ, ῾Ηγουμένου τῆς ῾Ι. Μονῆς Βατοπαιδίου τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε ἐδῶ μὲ τὸ πο- λυσυζητημένο σκάνδαλο τῆς Ἱ. Μονῆς Βατοπαιδίου, τὸ ὁποῖο, ὅπως ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ Τοῦ κ. Νικ. ᾿Ιω. Σωτηροπούλου, ΘεολόγουΦιλολόγου ΚΕΜΠΑ 3645 ΚΩΔΙΚΟΣ 3053 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ. ΔΥΟ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟΝ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Τοῦ κ. Χρήστου Κ. Λιβανοῦ, Προέδρου τῆς ᾿Ορθοδόξου ῾Ιεραποστολικῆς ᾿Αδελφότητος «Μ. ᾿Αθανάσιος», Καναδᾶ Βλέπουν εἰσπήδησιν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας εἰς τό Φανάριον καί εἰς τήν Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν. Σελ. 8 Ἡ ΔΙΣ νά διερευνήση τάς «ἀποκαλύψεις» Μασώνου ὅτι Ἱεράρχαι εἶναι τέκτο- νες. Σελ. 8 Θεολογική θεώρησις τοῦ χρόνου. Τοῦ Σεβ. Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μάρκου. Σελ. 5 Μή ἐπιτρέπετε εἰς τούς αἱρετικούς καί κακοδό- ξους νά ἀλλοιώνουν τήν ἀλήθειαν τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ Σεβ. Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶ. Σελ. 5 Δηλώσεις«Φωτιά» τοῦ Πατριάρχου Γεωργίας διά τήν προφυλάκισιν τοῦ Ἡγουμένου Ἐφραίμ. Σελ. 7 ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ «Ο.Τ.» Τ Ο ΠΑΡΟΝ ἄρθρο γράφεται γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς γενικῶς, καὶ γιὰ τοὺς Οἰκουμενιστὰς εἰδικῶς. Οἱ διδάσκαλοι καὶ οἱ ὀπαδοὶ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶνε οἱ χειρότεροι ἀποστάτες ἀπὸ τὴν Πίστι τοῦ Χριστοῦ, διότι ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶνε μία μόνον αἵρεσι, ἀλλ᾿ εἶνε παναίρεσι, προχωρεῖ δὲ πέρα ἀπὸ τὶς αἱρέσεις καὶ γίνεται καὶ πανθρη- σκεία. ᾿Αρχιοικουμενιστὴς μὲ πολὺ μεγάλα ράσα δήλωσε ὅτι καὶ οἱ ἄλλες Θρησκεῖες εἶνε σεβαστὲς καὶ σεβάσμιες καὶ δρόμοι σωτηρίας! Θέμα τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶνε τὸ πῶς ἡ Καινὴ Διαθήκη, τὸ Εὐαγγέλιο, χαρακτηρίζει τοὺς αἱρετικούς, πολὺ δὲ μᾶλλον τοὺς παν- αιρετικοὺς καὶ πανθρησκειακοὺς Οἰκουμενιστάς. ῍Αν οἱ Οἰκουμενισταὶ ἔχουν τὴν αἴσθησι, μᾶλλον ψευδαίσθησι, ὅτι πιστεύουν στὴν Καινὴ Διαθήκη, ἂς διαβάσουν τὸ ἄρθρο, γιὰ νὰ ἰδοῦν πόσο πλανῶνται, καὶ μὲ πόσους καὶ πόσο βαρεῖς χαρακτηρισμοὺς τοὺς χαρακτηρίζει τὸ θεόπνευστο κείμενο, καὶ ἂς ἀνησυχήσουν γιὰ τὴ σω- τηρία τους μὲ τὴ μεγαλύτερη ὅλων τῶν ἀνησυχιῶν, καὶ ἂς ἀλλάξουν φρονήματα, ἂς γίνουν ὄντως πιστοί, γιὰ νὰ τύχουν ἐλέους καὶ σω- τηρίας παρὰ τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς Πίστεως, τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Στὴν ἀρχὴ τῆς δημοσίας δράσεώς του ὁ Χριστὸς κήρυξε· «Μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» (Μάρκ. α´ 15). Καὶ πρὸς τὸ τέλος, μετὰ τὴν Ἀνάστασί Του, εἶπε στοὺς μαθητάς Του· «Κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει. ῾Ο πιστεύσας καὶ βα - πτισθεὶς σωθήσεται, ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεται» (Μάρκ. ιστ´ 15– 16). ῾Η πίστι στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σώζει, ἡ ἀπιστία καταδικάζει. ῾Η αἵρεσι εἶνε «ἕτερον εὐαγγέλιον» , διαστροφὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ (Γαλ. α´ 6, 7) καὶ δὲν σῴζει, ἀλλὰ καταδικάζει. Οἱ διδάσκον- τες κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Χρι- στοῦ, ἀναθεματίζονται (Γαλ. α´ 8–9). ῍Αν οἱ Οἰκουμενισταὶ εἶνε ἐνσυνειδήτως ἄπιστοι, ἄν, μὲ ἄλλες λέξεις, δὲν πιστεύουν στὸ Χριστὸ καὶ στὸ Εὐαγγέλιο, δὲν χρειάζεται νὰ διαβάσουν τὸ παρὸν ἄρθρο. ῍Ας τὸ διαβάσουν ὅμως οἱ πιστοί, γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν πόσο τρομερὸ καὶ βδελυκτὸ εἶνε τὸ φαινόμενο τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ὀνομάζεται Οἰκουμενισμός, καὶ νὰ τηροῦν ἀποστάσεις ἀπὸ τοὺς χειροτέρους ἀποστάτες ἀπὸ τὴν Πίστι, τοὺς Οἰκουμενιστάς, καὶ νὰ τοὺς ἐλέγχουν καὶ νὰ διαμαρτύρωνται κατ᾿ αὐτῶν, μάλιστα ἂν αὐτοὶ κατέχουν ἐκκλησιαστικὲς θέσεις ἢ ἔχουν θεολογικοὺς τίτλους. Εἶνε ἔλλειψι στοιχειώδους τιμιότητος νὰ παρουσιάζωνται Οἰκουμενισταὶ ὡς ἐκπρόσωποι τῆς ᾿Εκκλησίας ἢ τῆς ᾿Ορθόδοξης Θεολογίας. ῾Ο Χριστὸς εἶπε στοὺς ἰδικούς του· «Προσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδο - προφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσω - ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ «ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ» Τοῦ Ἀρχιμ. Κυρίλλου Κεφαλοπούλου ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ. Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας θεωρεῖ ὅτι ὄπισθεν τῆς προφυλακίσεως τοῦ ἡγου- μένου τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου εὑρίσκεται ἡ Φιλοπαπική Δύσις. Πιστεύει ὅτι ὑπάρχουν ἄλλαι σκοπιμότη- τες διά τήν προφυλάκισιν τοῦ ἡγουμένου τήν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων. Καταφέρεται μέ σαφῆ τρό- πον ἐναντίον τοῦ πολιτικοῦ καί δικαστικοῦ κόσμου, ἀλλά καί ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί- ου διά τήν σιωπήν του εἰς τό θέμα τῆς προφυλακίσεως τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ. Ὁμιλεῖ ἐπικριτικῶς διά τούς πολιτικούς καί τά ΜΜΕ, τά ὁποῖα ἐχλεύασαν τά ἑκατομμύρια τῶν Ὀρθοδόξων Ρώσων, πού «ἐστή- θησαν» εἰς τήν «οὐράν» (μαζί καί ἡ ἡγεσία των), διά νά προσκυνήσουν τήν Ἁγίαν Ζώνην. Ὅπως ὡμίλη- σεν ἀρνητικῶς καί διά ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι τορπιλίζουν τάς Ἑλληνορωσικάς σχέσεις διερωτώμενος: «Μέ τί μοῦτρα θά μᾶς καλέσουν εἰς διαφόρους ἐκδηλώσεις εἰς τήν Ἑλλάδα “προσκυνηματικοῦ χα- ρακτῆρος”;». Δηλώνει ὅτι τό Πατριαρχεῖον Μόσχας δέν ὑπονομεύει τό Οἰκ. Πατριαρχεῖον καί ἀσπάζε- ται τό σύνθημα διά τήν προστασίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Τήν ἰδίαν ὥραν ἀναλυταί ἀναδεικνύουν τήν σύγκρουσιν Ἀμερικῆς Ρωσίας εἰς τό Ἅγ. Ὄρος μέ πρόσχημα τήν προφυλάκισιν τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ.

Embed Size (px)

description

Ορθόδοξος Τύπος, 2012-01-13

Transcript of Ορθόδοξος Τύπος, 1910

Page 1: Ορθόδοξος Τύπος, 1910

(1ον)ldquoἈδιαλείπτως προσεύχεσθε ἐν

παντὶ εὐχαριστεῖτε τοῦτο γὰρ θέ-λημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰςὑμᾶςrdquo (Α´ Θεσ 5 17 ndash 18) Τὸ θέ-λημα τοῦ Θεοῦ εἶναι νὰ προσευ-χόμασθε συνεχῶς (ldquoἀδιαλεί-πτωςrdquo) καὶ σὲ κάθε περίπτωση Ὁἴδιος ὁ Χριστὸς παροτρύνει τοὺςΜαθητές Του ldquoπάντοτε προσεύχε-σθεrdquo (Λουκ 18 1) καὶ νὰ βρί-

σκονται πάντα σὲ πνευματικὴἐγρήγορση μέσῳ τῆς προσευχῆςldquoγρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵναμὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμὸνrdquo(Ματθ 26 4)

Ἡ προσευχή σύμφωνα μὲ τοὺςΠατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἀνήκειστὶς καλὲς τέχνες εἶναι τέχνηπνευματική Οἱ Πατέρες οἱἀσκητὲς καὶ οἱ ἡσυχαστὲς τῆςἐρήμου ποὺ ἔκαναν ὅλη τους τὴν

ζωὴ μία συνεχῆ προσευχή ὥστε ὁἍγ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος νὰ λέ-ει ὅτι καλύτερα νὰ μνημονεύουμεστὴν προσευχή μας τὸν Θεὸ παρὰνὰ ἀναπνέουμε (ldquoμνημονευτέονΘεοῦ ἢ ἀναπνευστέονrdquo) ἐφ᾽ ὅσονἡ προσευχὴ ἀποτελεῖ τὸ ὀξυγόνοτῆς πνευματικῆς ζωῆς αὐτοὶ λοι-πὸν οἱ ἀσκητικοὶ πατέρες κατεῖ-χαν πλήρως τὴν τέχνη τῆς προσ-ευχῆς καὶ μάλιστα μᾶς δίνουν καὶὡραίους ὁρισμοὺς τῆς προσ-ευχῆς

Γιὰ παράδειγμα ὁ Ἅγ Γρηγό-ριος ὁ Παλαμᾶς λέει ὅτι ἡ προσ-ευχὴ εἶναι ldquoεὐχὴ καθαρὴ καὶ ἄυληποὺ ἐπιδιώκει νὰ ἑνώσει τὸν προ-σευχόμενο μὲ τὸν Θεὸrdquo πρὸς ldquoθεϊ-κή ἀνάταση καὶ ἕνωσηrdquo εἶναιldquoὁμιλία τοῦ νοῦ μὲ τὸν Θεόrdquo ὅπωςτονίζει ὁ Ἅγ Ἰωάννης τῆς Κλίμα-κος

Οἱ Πατέρες τῆς συνεχοῦς καὶἀδιαλείπτου νοερᾶς προσευχῆς οἱ

λεγόμενοι νηπτικοί πολλὰ ἔχουνγράψει γιὰ τὴν ἐπιστήμη τῆςπροσευχῆς τοὺς τρόπους τὶς τε-χνικές τὶς πνευματικὲς προϋποθέ-σεις τὴν ποιότητα καὶ τὸ περιεχό-μενο τῆς προσευχῆς Στὸ παρὸνσύντομό μας πόνημα θὰ ἐξετά-σουμε τὸ πῶς ἀντιλαμβάνεται τὰθέματα αὐτὰ καὶ τὶς πρακτικὲςσυμβουλές ποὺ μᾶς δίνει ἕναςἀπὸ τοὺς νηπτικούς Πατέρεςτῆς ldquoΦιλοκαλίαςrdquo ὁ ὍσιοςΝεῖλος ὁ Ἀσκητής ὁ ὁποῖος ἔχεισυγγράψει εἰδικὴ πραγματεία μὲτίτλο ldquoΠερὶ προσευχῆς κεφά-λαιαrdquo

Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀσκητὴςὑπῆρξε μία σημαντικὴ μορφὴ ἀ-σκητικοῦ πατέρα τῆς Ἐκκλησίαςὅπως ἄλλωστε δηλώνει καὶ ἡπροσωνυμία του ὡς ἀσκητοῦ ποὺἔζησε τὴν χρυσὴ ἐποχὴ τῶν Μεγά-λων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας τὸν5ο αἰ Καταγόταν ἀπὸ τὴν Κωνπο-

λη καὶ ἀπὸ εὐγενικὴ γενιά Κατεῖχεὑψηλὴ θέση στὴν αὐτοκρατορικὴδιοίκηση διετέλεσε μάλιστα καὶἔπαρχος Κωνπόλεως Ἡ ἐπαφήτου καὶ ἡ πνευματικὴ σχέση ποὺἀνέπτυξε μὲ τὸν Ἰωάννη τὸν Χρυ-σόστομο τὸν ἐπηρέασε στὸ νὰ λά-βει τὴν ἀπόφαση νὰ ἐγκαταλείψειτὴν κοσμικὴ ζωὴ καὶ τὰ ὑψηλὰἀξιώματα ποὺ κατεῖχε καὶ νὰ ἐπι-λέξει τὴν ἀσκητικὴ ζωὴ τοῦ ἀφιε-ρωμένου στὸν Χριστὸ μοναχοῦ

Ἄφησε τὴν Κωνπολη καὶ μαζὶμὲ τὸν γιό του Θεόδουλο ἐγκατα-στάθηκε στὴν ἔρημο τοῦ Σινᾶὅπου καὶ ἀσκήτευσε Ἔχοντας με-γάλη μόρφωση θεολογικὴ καὶ κο-σμική καὶ ἔχοντας βιώσει τὴνπνευματικὴ ζωὴ καὶ τὴν γλυκύτη-τα τῆς προσευχῆς ἀλλὰ καὶ ἔχον-τας φθάσει σὲ ὑψηλὰ ἐπίπεδαπνευματικῆς σοφίας κατέγραψετὶς ἐμπειρίες αὐτὲς σὲ μία σειρὰἐπιστολῶν μὲ παραινετικό διδα-

κτικὸ καὶ θεολογικὸ περιεχόμενοκαὶ ἄλλων ἀξιόλογων ἀσκητικῶνσυγγραμμάτων μὲ ἀναφορὲς καὶπεριγραφὲς τοῦ γνησίου μοναχικοῦτρόπου ζωῆς τὶς μεθόδους τῆςἀσκήσεως καὶ τῆς προσευχῆςΣτὴν ldquoΦιλοκαλίαrdquo ἔχουν συμπερι-ληφθεῖ δύο ἔργα του ὁ ldquoΛόγοςἈσκητικὸςrdquo γιὰ τὴν ἀσκητικὴ ζωὴτῶν μοναχῶν καὶ τὰ ldquoΠερὶ προσ-ευχῆς κεφάλαιαrdquo (ἂν καὶ τὸ συγ-κεκριμένο κείμενο ἀμφισβητεῖταιἂν εἶναι γνήσιο ἔργο δικό του ἢ τοῦΕὐάγριου τοῦ Ποντικοῦ ἑνὸςἄλλου πατρὸς τῆς Φιλοκαλίας)

Στὰ κεφάλαια αὐτὰ ldquoπερί προ-σευχῆςrdquo ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἀ-σκητὴς μᾶς περιγράφει τὶς πνευ-ματικὲς προϋποθέσεις τῆς προ-σευχῆς τὰ διάφορα στάδια καὶτὴν ποιότητα τῆς προσευχῆςὅπως καὶ τὶς ἀδυναμίες καὶ τὰἐμπόδια ποὺ συναντᾶ ὁ πιστὸς

ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΕΥΡΩ 5000 ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩ 9000 ΕΥ-ΡΩΠΗΣ ΕΥΡΩ 9000 ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΥΡΩ 10000 ΤΙΜΗΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΕΥΡΩ 120

ΙΔΡΥΤΗΣ dagger Ἀρχιμ Χαράλαμπος Δ Βασιλόπουλος 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Ἑρμύλου καί Στρατονίκου μαρτύρων Μαξίμου ὁσίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου ΕΤΟΣ ΝΒacute ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1910

Ὑπό διακοσίων Μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρουςἐλάβομεν τήν ἀκόλουθον δήλωσιν διαμαρτυρίαςκαί συμπαραστάσεως εἰς τόν Ἡγούμενον τῆς ἹΜ Βατοπαιδίου Ἀρχιμανδρίτην π Ἐφραίμ

laquoΣτὶς 1023122011 ἐλήφθη μία δικαστικὴἀπόφαση ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἐφετῶν ποὺ δὲνἔχει προηγούμενο Ἡ ἀπόφαση προφυλακίσε-ως τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατο-παιδίου Ἀρχιμανδρίτου Ἐφραὶμ συγκλόνισετὴν πλειονότητα τῶν Ἁγιορειτῶν πατέρων ὅλοτὸν μοναχικὸ κόσμο καὶ τοὺς πιστοὺς ἀνὰ τὸπανελλήνιο Μάλιστα ἡ ἐσπευσμένη ἀνακοίνω-ση της πρὸ τῶν μεγάλων ἑορτῶν ἀποτελεῖ

πλῆγμα ἰδιαίτερης σημασίας καὶ κλονίζει τὴνσοβαρότητα καὶ τὸ κῦρος τοῦ δικαστικοῦ σώ-ματος Δὲν θέλουμε ἀλλὰ ἀναγκαζόμαστε νὰπιστεύσουμε ὅτι ὑπῆρξαν ἀφόρητες πολιτικὲς

πιέσεις ποὺ ὑπηρετοῦν πολιτικὰ συμφέρονταΕἶναι κρίμα εἶναι ἄδικο καὶ ἀναχρονιστικόἀκόμη καὶ σήμερα ἡ δικαστικὴ ἐξουσία νὰ πο-δηγετεῖται καὶ νὰ ἐπηρεάζεται ἀπὸ τὴν περιρ-

ρέουσα ἀτμόσφαιρα Εἶναι ἀνεπίτρεπτο καὶἀκατανόητο νὰ λέγεται ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνοςγιὰ φυγὴ στὸ ἐξωτερικὸ καὶ γιὰ διάπραξη πε-ραιτέρω κακουργηματικῶν πράξεων

Πλῆθος ἔγκυρων νομικῶν καὶ δικαστῶν ἀπο-ροῦν καὶ θεωροῦν τουλάχιστον ἀπαράδεκτητὴν ἀπόφαση αὐτή Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ χω-ρέσει κοινὸς νοῦς ὅτι ὅλοι ὅσοι σχετίζονται μὲ

τὴν ὑπόθεση Βατοπαιδίου ἢ ἀπηλλάγησαν ἢ δὲνπροφυλακίστηκαν ἐνῶ ὅλο τὸ βάρος πέφτειστὸν Γέροντα μὲ τὸ ἀφελὲς συμπέρασμα ὅτιεἶναι ὕποπτος γιὰ συνέχιση διαπράξεως ἐγκλη-μάτων Ποιός μπορεῖ νὰ τὸ πιστεύσει αὐτό Οἱκύριοι ὑπαίτιοι ποὺ ἔφεραν σὲ αὐτὸ τὸ κατάντη-μα τὴν πατρίδα μας νομίζουν ὅτι ἔτσι φέρνουντὴν κάθαρση καὶ τὴν ἀποκατάσταση Ὅμως οἱἡμέρες αὐτὲς τῶν ἑορτῶν μᾶς προτρέπουν νὰμετατρέψουμε τὴν λύπη μας σὲ προσευχὴθερμὴ καὶ διαρκῆ καὶ νὰ μὴ ἐμπιστευόμαστεστοὺς ἄρχοντες ἀλλὰ στὸν ἐν φάτνῃ ἀνακλι-

ΔΗΛΩΣΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΤΗΣ Ι ΜΟΝΗΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ

Ὅλαι αἱ ὑπογραφαί τῶν Ἁγιορειτῶν Μοναχῶν

Ἡ Παπική Δύσις ὄπισθεν τῆς προφυλακίσεως τοῦ Ἡγουμένου Ἐφραίμ

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΙΣ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟΝΕΟΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣ

Πολιτικάς διπλωματικὰς καὶἐθνικὰς διαστάσεις λαμβάνει πλέονἡ προφυλάκισις τοῦ Καθηγουμένουτῆς Ἱερᾶς Μονῆς ΒατοπαιδίουἈρχιμανδρίτου π Ἐφραίμ Πολιτι-κοί διπλωματικοὶ καὶ ἔγκυροι δη-μοσιογραφικοὶ κύκλοι δίδουν πολ-λαπλὰς ἑρμηνείας διὰ τὴν ἀπόφα-σιν τοῦ δικαστικοῦ συμβουλίουἘφετῶν Ἀθηνῶν συμφώνως πρὸςτὴν ὁποίαν ὁ Γέρων Ἐφραὶμ ἔπρεπενὰ προφυλακισθῆ τὴν ἡμέραν τῶνΧριστουγέννων Κύκλοι προσκείμε-νοι εἰς τὸ κόμμα τῆς ΝΔ ὑποστη-ρίζουν ὅτι ἡ ἀπόφασις εἶχε πολι-τικὰς προεκτάσεις διὰ νὰ ἀνακοπῆτὸ ρεῦμα πρὸς τὸν Ἀρχηγὸν τῆςἈξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κἈντ Σαμαρᾶν ἀλλὰ καί νὰ σταλῆμήνυμα πρὸς τὸν πρώην Πρωθυ-πουργὸν κ Κωνσταντῖνον Καρα-μανλῆν ὁ ὁποῖος εἶχεν ἰδιαιτέραςσχέσεις μὲ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βατο-παιδίου καὶ θεωρεῖται laquoπατέραςraquo

τῆς πολιτικῆς καὶ διπλωματικῆςlaquoἐπιχειρήσεωςraquo ὅπως δημιουρ-γηθῆ ἄξων Ἑλλάδος ndash Ρωσίας νὰμὴ ἀποτολμήση ἐπάνοδον εἰς τὴνπολιτικὴν ζωὴν τῆς χώρας εἰς περί-

πτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ κ Σα-μαρᾶς δὲν ἐπιτύχει νὰ ἐπαναφέρητὴ ΝΔ εἰς τὴν ἐξουσίαν Οἱ αὐτοὶκύκλοι ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ Ἀμερι-κανοί οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀνήσυχοι ἀπὸ

τὴν διείσδυσιν τῶν Ρώσων εἰς τὸἍγιον Ὄρος καὶ τὰς φιλορωσικὰς κι-νήσεις τοῦ προφυλακισθέντος Γέ-ροντος Ἐφραὶμ ἐξεμεταλλεύθησαντὴν ἀπόφασιν διὰ τὴν προφυλάκι-σιν καὶ ἀπέστειλαν μήνυμα πρὸςτὸν Ἀρχηγὸν τῆς ΝΔ κ Ἀντ Σα-μαρᾶν ὅτι εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴνὁποίαν γίνη πρωθυπουργός δὲν θὰπρέπη νὰ ἐπαναλάβη τὰ φιλορω-σικὰ ἀνοίγματα τοῦ πρώην πρωθυ-πουργοῦ κ Κων ΚαραμανλῆἈνοίγματα τὰ ὁποῖα laquoἐνεταφίασε ndashκατέστρεψεraquo ὁ ἕως πρότινος πρω-

Παραθρησκευτικὴαἱρετικὴ ὀργάνωσιςεἰς τὴν ΖάκυνθονὉ νέος Σεβ Μητροπολίτης

Ζακύνθου κ Διονύσιος ὁ ὁ-ποῖος εἶχε πολὺ καλὴν φήμηνὡς πνευματικὸς πρὶν γίνη Μη-τροπολίτης μὲ ἀνακοίνωσίντου ἐφιστᾶ τὴν προσοχὴν τῶνπιστῶν τῆς Ἱ Μητροπόλεώςτου διότι τὸν τελευταῖον και-ρὸν δραστηριοποιεῖται εἰς τὴνπεριοχήν του παρακλάδι τῆςπαραθρησκευτικῆς ὀργανώσε-ως laquoΝέα Ἀκρόπολιςraquo ἡ ὁποίαπαρουσιάσθη εἰς τὸν Ἑλλα-δικὸν χῶρον τὸ 1981 ὡς laquoφιλο-σοφικὸ κέντρο Νέα Ἀκρόπο-ληraquo Πρόκειται διὰ ὀργάνωσινπροερχομένην ἀπὸ τὴν Ἀργεν-τινήν Ἡ διδασκαλία τῆς ὀργα-νώσεως εἶναι ὁλοκληρωτικὴκαὶ ἐπικίνδυνος ὡς τονίζει ὁΣεβ Μητροπολίτης Στηρίζε-ται δὲ ἡ αἱρετικὴ διδασκαλίατῆς ὀργανώσεως εἰς τὴν laquoΝέ-αν Ἐποχήνraquo Μὲ τὴν ὀργάνω-σιν εἶχεν ἀσχοληθῆ ὁ μακαρι-στὸς π Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπου-λος ὁ ὁποῖος τὴν εἶχε κατατά-ξει εἰς τὰς νεοφανεῖς κατα-στροφικὰς αἱρέσεις

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

Τὴν 19ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμηντοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μάρκου τοῦ ΕὐγενικοῦΠρομάχου τῆς Ὀρθοδοξίας

Τῆς Ὀρθοδοξίας ταῖς ἀστραπαῖς λάmicroψας ἐν τῇ∆ύσει ἐξεθάmicroβησας ἐmicroφανῶς ∆υτικῶν τὰς ὄψειςτοὺς ὅρους τῶν Πατέρων ὦ Μᾶρκε ῥητορεύων πυ-ρίνῃ γλώττῃ σου ((ΜΜεεγγααλλυυννάάρριιοονν ἉἉγγίίοουυ))

Ἀνωτέρω εἰκών τοῦ Ἁγίου διά χειρός Φωτίου Κόντογλου

laquoΠερασμένα μεγαλεῖαraquo

laquoΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣraquoΤοῦ κ Μιχαὴλ Ε Μιχαηλίδη Θεολόγου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ τῶν οἰκουμενιστῶν συνεχίζονται Ψάχνουν ἀσή-μαντες ἀφορμὲς καὶ τετριμμένες ἐπετείους γιὰ νὰ διοργανώ-σουν φιέστες νὰ ταξιδέψουν νὰ ἐκφωνήσουν ξύλινους λό-

γους νὰ φᾶνε καὶ νὰ πιοῦνε καὶ νὰ τροφοδοτήσουν τὶς ψευδαισθή-σεις τους ὅτι βαδίζουν τὴν ὁδὸ τοῦ Κύριου καὶ ὅπου νά ᾽ναι θὰ ἑνω-θοῦν ὅλες οἱ χριστιανικὲς ἐκκλησίες σὲ μία νέα ἐκκλησία Ὄχι νὰ ἐπι-στρέψουν οἱ αἱρετικοὶ στὴν Μία Ἁγία Καθολικὴ Ἐκκλησία δηλαδὴ τὴνὈρθοδοξία Κάτι τέτοιο δὲν τὸ πιστεύουν οἱ δικοί μας οἰκουμενιστὲςοὔτε καὶ θέλησαν ποτὲ νὰ χαρακτηρίσουν τοὺς παπικοὺς καὶ προτε-στάντες αἱρετικούς Οἱ οἰκουμενιστές σοφοὶ κατὰ κόσμον καὶ ἄσο-φοι κατὰ Χριστόν μετὰ ἀπὸ εἴκοσι αἰῶνες ψάχνουν νὰ βροῦν τὴ χα-μένη ἀλήθεια λὲς καὶ ὅλοι οἱ χριστιανοὶ τὴν ἔχουν χάσει Ἀρνοῦνταιὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι μιὰ καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη Μακάρι κάποτεοἱ αἱρετικοὶ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν διαστρέβλωση τῆς χριστιανικῆς διδα-σκαλίας κὰι νὰ ἐπιστρέψουν Αὐτὸ ὡς εὐχὴ διατυπώνεται πολὺ εὔκο-λα στὴν πράξη ὅμως εἶναι σχεδὸν ἀδύνατο γιατὶ ὁ διάβολος ἔχει δου-λέψει συστηματικὰ μέσα στὸ νοῦ τους καὶ τοὺς ἔχει ὁδηγήσει στὸσκοτεινὸ βάραθρο τῆς διαστροφῆς καὶ τοῦ φανατισμοῦ μὲ ἀποτέλε-σμα νὰ μὴ συνειδητοποιοῦν τὴν πτώση τους γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν ἐνμετανοίᾳ στὴν Ὀρθοδοξία

Οἱ οἰκουμενιστὲς ἀδιαφοροῦν γιὰ τὸ σκανδαλισμὸ τῶν ὈρθοδόξωνΑὐτοὶ συνήθως εἶναι μεγαλόσχημοι καὶ βλέπουν περιφρονητικὰ τὸλαὸ τοῦ Θεοῦ ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἐνημερωμένος καὶ ἄρα θὰ δεχτεῖὅτι ἐκεῖνοι θὰ ἀποφασίσουν Ὅμως τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἀκριβῶςἔτσι Μπορεῖ οἱ ἁπλοὶ ἄνθρωποι νὰ μὴ εἶναι ἐνημερωμένοι ἔχουν ὅμωςἐμπιστοσύνη στοὺς ἐφημερίους τους οἱ ὁποῖοι ἀρνοῦνται νὰ δεχτοῦντὰ ὅσα διαπράττουν οἱ οἰκουμενιστὲς εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδόξου πί-στεως Ἐδῶ ὅμως πρέπει νὰ πῶ παρενθετικά ὅτι μία μερίδα τῶν κλη-ρικῶν δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὸ θέμα τοῦ οἰκουμενισμοῦ γιατὶ περὶ ἄλλωνἀνωδύνων πραγμάτων τυρβάζει Χρειάζεται νὰ εἶναι σὲ ἐγρήγορσηὅλοι οἱ κληρικοί γιὰ νὰ μὴ πιστεύουν οἱ οἰκουμενιστὲς ὅτι συμφωνοῦνμαζί τους καὶ βρίσκονται στὸ πλευρό τους

Ὁ οἰκουμενισμὸς προκαλεῖ μεγάλη βλάβη στὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθο-δοξίας Ἐκεῖνο ποὺ δὲν μπόρεσε μὲ τὴ δολιότητα νὰ πετύχει ὁ Πάπαςδηλαδὴ νὰ ὑποτάξει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸ πετυχαίνει τώρα μὲτοὺς laquoὀρθοδόξουςraquo οἰκουμενιστές οἱ ὁποῖοι τὸν ἀναγνωρίζουν ὡςπρῶτο καὶ τοῦ ἐκδηλώνουν τὸν ἀνάλογο σεβασμό Κι ἐκεῖνος τοὺς

Τή χιλιοδοξασμένη λευτεριάτραγούδησε ὁ μεγάλος μας ἐθνι-κός ποιητής Διονύσιος ΣολωμόςἈλλά καί τῆς μακραίωνης σκλα-βιᾶς τῶν ραγιάδων τά βάσανακαί τούς καημούς Γιά πάνταlaquoὅποιου τοῦ μέλλει ἀνάσταση τόγολγοθᾶ περνάειraquo Κι ὁ Σολωμόςμᾶς τό ᾽πε ξεκάθαρα laquoἈπ᾽ τάκόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλή-νων τά ἱεράraquo θά ναι τό βραβεῖοτοῦ ἀγώνα καί τῆς θυσίας

Πρῶτα ἡ ὀδύνη καί ὕστερα ἡἡδονή τῆς νίκης Πρῶτα ἡ φυ-λακή τά ὀδυνηρά μαστιγώματαοἱ ἐμπαιγμοί τ᾽ ἀγκαθερά στε-φάνια καί ὁ σταυρός καί μετάἡ ἀνάσταση τῆς λευτεριᾶς

Γιά τετρακόσια χρόνια laquoὅλατάσκιαζε ἡ φοβέρα καί τά πλά-κωνε ἡ σκλαβιάraquo Τό μόνο πούἀπόμεινε στούς Ἕλληνες ἦταν ἡΠίστη Ἡ Χριστιανική Πίστη καίοἱ ἀναμνήσεις τοῦ ἔνδοξου πα-ρελθόντος

Ἡ Ἑλλάδα Τί πλοῦτος σοφίαςΤί πολιτισμός Τί μεγαλεῖο Τίδόξα laquoΚάθε ἄνθρωπος γνωρίζειπώς ἔχει δυό πατρίδες Ὁποιαδή-ποτε κι ἄν εἶναι ἡ μιά πατρίδατου ἡ ἄλλη εἶναι ἡ Ἑλλάδαraquo

ἔλεγε ὁ Γάλλος καθηγητής ἘτιένΣουριώ

Ἡ πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδαὑπῆρξε ἡ χώρα τοῦ φωτός τῆςσοφίας τῆς ἐλευθερίας τῆς δη-μοκρατίας τῆς τέχνης τῆς ἐπι-στήμης Ἡ χώρα τοῦ ρυθμοῦ τῆςἁρμονίας τῆς μουσικῆς τοῦὡραίου καί τ᾽ ἀληθινοῦ

Αὐτή τήν τρισένδοξη ἱστορίαεἶχε ὑπόψη του ὁ Σολωμός ὅτανἔγραφε τήν 5η στροφή (ἀπό τίς158) τοῦ ἐθνικοῦ μας ὕμνου

laquo∆υστυχής ΠαρηγορίαΜόνη σοῦ ἔmicroενε νά λέςΠερασmicroένα microεγαλεῖακαί διηγώντας τα νά κλαῖςraquoὮ δυστυχισμένη Ἑλλάδα Ἡ

μόνη παρηγοριά πού σοῦ ἀπό-μεινε μέσα στά τωρινά σου βά-σανα εἶναι ἡ ἀναπόληση τῶνπαλιῶν σου μεγαλείων Τό ξέρωΚαί ὅσο τά σκέφτεσαι καί τά νο-σταλγεῖς καί τά διηγεῖσαι τόσοκαί ὑποφέρεις

Ὦ δυστυχισμένη Ἑλλάδα Τό-τε στῆς τούρκικης σκλαβιᾶς τάχρόνια ἡ μόνη σου παρηγοριά

Μετά τήν Πρωτοχρονιά (μέ τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον) θά προβῶμεν εἰς δυναμικωτέ-ρας ἀντιδράσεις ἐάν συνεχίσετε νά ἀγνοῆτε τό αἴτημα τοῦ Πατριάρχου Μόσχας πρόςτόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ Κ Παπούλιαν διά τήν ἀποφυλάκισιν τοῦΚαθηγουμένου τῆς Ἱ Μονῆς Βατοπαιδίου Ἀρχιμ Ἐφραίμ προειδοποιεῖ μέ συνέντευ-ξίν του ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτης κ Ἱλαρίων

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ἀπὸ τὶς 24122011 ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς ῾Ελλάδος μπο-ροῦν πλέον νὰ κοιμοῦνται ἥσυχοι Τέλος στὸ φόβο τῶν διαρρήξε-

ων καὶ τῶν κλοπῶν ῍Ας ἀφαιρεθοῦν τὰ κάγκελα ἀπὸ τὰ παράθυρα καὶοἱ θωρακισμένες πόρτες ἀπὸ τὶς εἰσ όδους τῶν σπιτιῶν ῍Ας ἀποσυν-δεθοῦν οἱ συναγερμοὶ καὶ τὰ ἄλλα συ στήματα ἀσφαλείας ῍Ας κατε-βοῦν οἱ κάμερες ἀπὸ τὶς τράπεζες καὶ τὰ δη μόσια κτήρια Τώρα ἐπίσηςοἱ ῞Ελ ληνες πολίτες μποροῦν νὰ κυκλο φοροῦν ἄφοβα στοὺς δρό -μους νὰ εἰσέρχωνται στὶς τράπεζες τὰ σοῦ περ-μάρκετ καὶ τὰ ἄλλακαταστήματα δίχως τὸ φόβο μή πως βρεθοῦν ἀντιμέτωποι μὲ μαχαί ριακαὶ κα λά σνι κωφ ῍Ας παύσῃ καὶ ἡ ὁμάδα ΔΙΑΣ τὶς περιπολίες της ῍Αςδιαλυ θῇ καὶ ἡ ᾿Αντιτρομοκρατική Καί για τί ὄχι ἂς καταργη θῇ καὶ τὸ῾Υ πουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη διότι πλέον δὲν ὑπάρ χει λόγος ὑ -πάρξεώς του ἐφ᾿ ὅσον ἀπὸ τὴν παραμονὴ τῶν Χριστου γέννων ὅλοιοἱ ῞Ελληνες αἰσθά νονται ἀσφαλεῖς ὅ σο ποτὲ ἄλλοτε καὶ δὲν ὑφίστα-ται κανένας πλέον κίνδυνος ἢ ἀπειλή ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ μποροῦσε τὸ῾Υπουργεῖο αὐτὸ νὰ τοὺς προστατεύσῃ

᾿Επι τέλους ὁ μεγαλύτερος δημό σιος κίνδυνος ἐξέλιπε Ο πλέον ἐπι -κίν δυνος κακοποιὸς τῆς ῾Ελλά δος αὐτός ποὺ ἀποτελοῦσε τὸν φόβοκαὶ τὸν τρόμο τῶν πολιτῶν της αὐτός ποὺ διεσπάθισε τὸ δημόσιοχρῆμα καὶ ρήμαξε τὰ κρατικὰ ταμεῖα αὐτός ποὺ ἔφερε μὲ τὶς κα-κουργηματικὲς πράξεις του τὴν ῾Ελλάδα στὸ χεῖλος τῆς χρεωκοπίαςσυνελήφθη καὶ εὑρίσκεται στὰ χέρια τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν Μὲ τὴσύλληψι δὲ αὐτὴ εἶναι πλέον διάχυτη ἡ ἐντύπωσι καὶ βεβαιότητα ὅτιἐπετεύχθη ἐπιτέλους ἡ πολυπόθητη κάθαρσι τῆς ῾Ελληνικῆς κοι-νωνίας πατάχθηκε ἡ διαφθορά ἡ δὲ τρόϊκα ἑτοιμάζεται νὰ ἐγκατα-λείψῃ τὴν πατρίδα μας διότι ὅπως ἀναφέρουν καλὰ ἐνημερωμένεςπη γές στοὺς ὑπεράκτιους λογαριασμοὺς τοῦ συλληφθέντος εὑρέ θη-σαν τόσα δισεκατομμύρια εὐρώ ὅσα ἀκριβῶς χρειάζονται γιὰ νὰ μη- δενίσῃ ἡ ῾Ελλάδα τὸ δημοσιονομικὸ ἔλλειμμά της καὶ νὰ ἐξοφλήσῃὅλα τὰ χρέη της πρὸς τοὺς δανειστάς της

Γιὰ τὴ σύλληψι τοῦ κακοποιοῦ ἐπιστρατεύθηκαν ἔνοπλοι ἀστυνομι-κοί συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν ἁρ μό διο εἰσαγγελέα οἱ ὁποῖοι εὐτυ χῶςδὲν χρειάσθηκε νὰ χρησιμοποιήσουν βία διότι τὸ μὲν ἄγνωστο μέχριτώρα καὶ ἀπρόσιτο κρη σφύγετο ἐντοπίσθηκε μὲ εὐκολία ὁ δὲ κατα-ζητούμενος καὶ κατηγορούμενος γιὰ σωρεία ἐγκλημάτων καὶ κα-κουργημάτων κακοποιὸς εὑ ρέθηκε κλινήρης στὸ κελί του λόγῳ ἀσθε-νείας καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν προέβαλε καμμία ἀντίστασι στὴ σύλληψίτου Κάτι παρόμοιο εἶ χε συμβῆ καὶ πρὶν δύο χιλιάδες χρό νια ὅτανἀστυνομικὰ ὄργανα εἶχαν σταλῆ ἀπὸ τὶς τότε ἀρχὲς laquoμε τὰ μαχαιρῶνκαὶ ξύλωνraquo νὰ συλ λάβουν ἕνα ἄλλο laquoκακοποιὸ στοι χεῖοraquo στὸν κῆποτῆς Γεθσημανῆ Καὶ ᾿Εκεῖνος δὲν προέβαλε καμμία ἀντίστασι μόνοτοὺς εἶπε laquo῾Ως ἐπὶ λῃστήν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων συλ-λαβεῖν με Καθ᾿ ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἐκαθε ζό μην διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷκαὶ οὐκ ἐκρατήσατέ μεraquo (Ματθ 26 47-56)

᾿Ασφαλῶς οἱ ἀγαπητοὶ ἀνα γνῶ στες αὐτοῦ τοῦ κειμένου θὰ ἀν -τελήφθησαν ὅτι ἀναφερόμαστε στὴν πρόσφατη σύλληψι τοῦ πανο-σιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π ᾿Εφραίμ ῾Ηγουμένου τῆς ῾Ι ΜονῆςΒατοπαιδίου τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε ἐδῶ μὲ τὸ πο-λυσυζητημένο σκάνδαλο τῆς Ἱ Μο νῆς Βατοπαιδίου τὸ ὁποῖο ὅ πως

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝΤοῦ κ Νικ ᾿Ιω Σωτηροπούλου ΘεολόγουndashΦιλολόγου

ΚΕΜΠΑ

3645ΚΩΔΙΚΟΣ

3053

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ

ΔΥΟ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟΝ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣΤοῦ κ Χρήστου Κ Λιβανοῦ Προέδρου τῆς ᾿Ορθοδόξου῾Ιεραποστολικῆς ᾿Αδελφότητος laquoΜ ᾿Αθανάσιοςraquo Καναδᾶ

Βλέπουν εἰσπήδησιν τοῦΠατριαρχείου Μόσχας εἰςτό Φανάριον καί εἰς τήνἈρχιεπ Ἀθηνῶν Σελ 8

Ἡ ΔΙΣ νά διερευνήση τάςlaquoἀποκαλύψειςraquo Μασώνουὅτι Ἱεράρχαι εἶναι τέκτο-νες Σελ 8

Θεολογική θεώρησις τοῦχρόνου Τοῦ Σεβ ΧίουΨαρῶν καί Οἰνουσσῶν κΜάρκου Σελ 5

Μή ἐπιτρέπετε εἰς τούςαἱρετικούς καί κακοδό-ξους νά ἀλλοιώνουν τήνἀλήθειαν τῶν Πατέρωντῆς Ἐκκλησίας Τοῦ ΣεβΑἰτωλίας κ Κοσμᾶ Σελ 5

ΔηλώσειςndashlaquoΦωτιάraquo τοῦΠατριάρχου Γεωργίας διάτήν προφυλάκισιν τοῦἩγουμένου Ἐφραίμ Σελ 7

ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ laquoΟΤraquo

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ἄρθρο γράφεται γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς γενικῶς καὶ γιὰτοὺς Οἰκουμενιστὰς εἰδικῶς Οἱ διδάσκαλοι καὶ οἱ ὀπαδοὶ τοῦΟἰκουμενισμοῦ εἶνε οἱ χειρότεροι ἀποστάτες ἀπὸ τὴν Πίστι τοῦ

Χριστοῦ διότι ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶνε μία μόνον αἵρεσι ἀλλ᾿ εἶνεπαναίρεσι προχωρεῖ δὲ πέρα ἀπὸ τὶς αἱρέσεις καὶ γίνεται καὶ πανθρη-σκεία ᾿Αρχιοικουμενιστὴς μὲ πολὺ μεγάλα ράσα δήλωσε ὅτι καὶ οἱἄλλες Θρησκεῖες εἶνε σεβαστὲς καὶ σεβάσμιες καὶ δρόμοι σωτηρίαςΘέμα τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶνε τὸ πῶς ἡ Καινὴ Διαθήκη τὸΕὐαγγέλιο χαρακτηρίζει τοὺς αἱρετικούς πολὺ δὲ μᾶλλον τοὺς παν -αιρετικοὺς καὶ πανθρησκειακοὺς Οἰκουμενιστάς

῍Αν οἱ Οἰκουμενισταὶ ἔχουν τὴν αἴσθησι μᾶλλον ψευδαίσθησι ὅτιπιστεύουν στὴν Καινὴ Διαθήκη ἂς διαβάσουν τὸ ἄρθρο γιὰ νὰ ἰδοῦνπόσο πλανῶνται καὶ μὲ πόσους καὶ πόσο βαρεῖς χαρακτηρισμοὺς τοὺςχαρακτηρίζει τὸ θεόπνευστο κείμενο καὶ ἂς ἀνησυχήσουν γιὰ τὴ σω-τηρία τους μὲ τὴ μεγαλύτερη ὅλων τῶν ἀνησυχιῶν καὶ ἂς ἀλλάξουνφρονήματα ἂς γίνουν ὄντως πιστοί γιὰ νὰ τύχουν ἐλέους καὶ σω-τηρίας παρὰ τοῦ ᾿Αρχηγοῦ τῆς Πίστεως τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶΣωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Στὴν ἀρχὴ τῆς δημοσίας δράσεώς του ὁΧριστὸς κήρυξε laquoΜετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳraquo (Μάρκα´ 15) Καὶ πρὸς τὸ τέλος μετὰ τὴν Ἀνάστασί Του εἶπε στοὺς μαθητάςΤου laquoΚηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει ῾Ο πιστεύσας καὶ βα-πτισθεὶς σωθήσεται ὁ δὲ ἀπιστήσας κατακριθήσεταιraquo (Μάρκ ιστ´ 15ndash16) ῾Η πίστι στὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σώζει ἡ ἀπιστία καταδικάζει῾Η αἵρεσι εἶνε laquoἕτερον εὐαγγέλιονraquo διαστροφὴ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦΧριστοῦ (Γαλ α´ 6 7) καὶ δὲν σῴζει ἀλλὰ καταδικάζει Οἱ διδάσκον-τες κάτι διαφορετικὸ ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Χρι-στοῦ ἀναθεματίζονται (Γαλ α´ 8ndash9)

῍Αν οἱ Οἰκουμενισταὶ εἶνε ἐνσυνειδήτως ἄπιστοι ἄν μὲ ἄλλεςλέξεις δὲν πιστεύουν στὸ Χριστὸ καὶ στὸ Εὐαγγέλιο δὲν χρειάζεταινὰ διαβάσουν τὸ παρὸν ἄρθρο Ας τὸ διαβάσουν ὅμως οἱ πιστοί γιὰ νὰαἰσθανθοῦν πόσο τρομερὸ καὶ βδελυκτὸ εἶνε τὸ φαινόμενο τῆς ἐποχῆςμας ποὺ ὀνομάζεται Οἰκουμενισμός καὶ νὰ τηροῦν ἀπο στάσεις ἀπὸτοὺς χειροτέρους ἀποστάτες ἀπὸ τὴν Πίστι τοὺς Οἰκουμενιστάς καὶνὰ τοὺς ἐλέγχουν καὶ νὰ διαμαρτύρωνται κατ᾿ αὐτῶν μάλιστα ἂν αὐτοὶκατέχουν ἐκκλησιαστικὲς θέσεις ἢ ἔχουν θεολογικοὺς τίτλους Εἶνεἔλλειψι στοιχειώδους τιμιότητος νὰ παρουσιάζωνται Οἰκουμενισταὶ ὡςἐκπρόσωποι τῆς ᾿Εκκλησίας ἢ τῆς ᾿Ορθόδοξης Θεολογίας

῾Ο Χριστὸς εἶπε στοὺς ἰδικούς του laquoΠροσέχετε ἀπὸ τῶν ψευδο-προφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων ἔσω-

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥΝΕΙΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ laquoΠΕΡΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣraquo

Τοῦ Ἀρχιμ Κυρίλλου Κεφαλοπούλου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ

Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας θεωρεῖ ὅτι ὄπισθεν τῆς προφυλακίσεως τοῦ ἡγου-μένου τῆς Ἱ Μ Βατοπαιδίου εὑρίσκεται ἡ Φιλοπαπική Δύσις Πιστεύει ὅτι ὑπάρχουν ἄλλαι σκοπιμότη-τες διά τήν προφυλάκισιν τοῦ ἡγουμένου τήν ἡμέραν τῶν Χριστουγέννων Καταφέρεται μέ σαφῆ τρό-πον ἐναντίον τοῦ πολιτικοῦ καί δικαστικοῦ κόσμου ἀλλά καί ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχεί-ου διά τήν σιωπήν του εἰς τό θέμα τῆς προφυλακίσεως τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ Ὁμιλεῖ ἐπικριτικῶς διάτούς πολιτικούς καί τά ΜΜΕ τά ὁποῖα ἐχλεύασαν τά ἑκατομμύρια τῶν Ὀρθοδόξων Ρώσων πού laquoἐστή-θησανraquo εἰς τήν laquoοὐράνraquo (μαζί καί ἡ ἡγεσία των) διά νά προσκυνήσουν τήν Ἁγίαν Ζώνην Ὅπως ὡμίλη-σεν ἀρνητικῶς καί διά ἐκείνους οἱ ὁποῖοι τορπιλίζουν τάς Ἑλληνορωσικάς σχέσεις διερωτώμενος laquoΜέτί μοῦτρα θά μᾶς καλέσουν εἰς διαφόρους ἐκδηλώσεις εἰς τήν Ἑλλάδα ldquoπροσκυνηματικοῦ χα-ρακτῆροςrdquoraquo Δηλώνει ὅτι τό Πατριαρχεῖον Μόσχας δέν ὑπονομεύει τό Οἰκ Πατριαρχεῖον καί ἀσπάζε-ται τό σύνθημα διά τήν προστασίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Τήν ἰδίαν ὥραν ἀναλυταί ἀναδεικνύουν τήνσύγκρουσιν Ἀμερικῆς Ρωσίας εἰς τό Ἅγ Ὄρος μέ πρόσχημα τήν προφυλάκισιν τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ

στὸ ἔργο τῆς προσευχῆς Οἱ συμ-βουλές ποὺ μᾶς δίνει ὁ ὍσιοςΝεῖλος ἀποτελοῦν συμπύκνωματῆς ἀσκητικῆς πείρας τῶν πατέ-ρων τῆς ἐρήμου καὶ τῆς νηπτικῆςπαραδόσεως ὅπως τὴν βιώνει καὶτὴν ἐκφράζει γνησίως ὁ ὍσιοςΝεῖλος καὶ γιὰ ἐμᾶς τοὺς χρι-

στιανοὺς ἀποτελοῦν πολύτιμοὁδηγὸ γιὰ τὴν πνευματική μας ζωὴκαὶ γιὰ τὴν βελτίωση τῆς ποιότη-τας τῆς προσευχῆς μας

Προηγουμένως ὅμως θὰ δια-τρέξουμε τὴν ΚΔ γιὰ νὰ δοῦμετί στοιχεῖα μᾶς δίνει γιὰ τὴνπροσ ευχή Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς δίδα-ξε στοὺς μαθητές Του πῶς πρέ-

πει νὰ προσ εύχονται (μὲ τὸ ldquoΠά-τερ ἡμῶνrdquo Λουκ 11 1 ndash 4 Ματθ6 9 ndash 13)συστήνει μάλιστα ἡ προ-σευχὴ νὰ εἶναι σύντομη καὶ περιε-κτική χωρὶς πολυλογίες (Ματθ 67 ndash 8)

Ἕνα ἄλλο σημαντικὸ στοιχεῖοτῆς προσευχῆς ποὺ συμβάλλειστὴν ποιότητα καὶ τὴν ἀποτελε-σματικότητά της εἶναι ἡ μόνωσηκαὶ ἡ ἡσυχία ldquoΣὺ δὲ ὅταν προσ -εύχη εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου καὶκλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαιτῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷκαὶ ὁπατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷrdquo(Ματθ 6 6) Ἑρμηνεύοντας τὸσυγκεκριμένο χωρίο ὁ Ἅγ Ἰωάννηςὁ Χρυσόστομος σημειώνει ὅτι οἱθύρες τῶν αἰσθήσεων πρέπεινὰ εἶναι κλειστὲς τὴν ὥρα τῆςπροσευχῆς ὥστε ὁ προσευχόμε-νος νὰ ἔχει τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιάτου συγκεντρωμένη στὴν νοερὰκαὶ καρδιακὴ προσευχή οὕτωςὥστε οἱ κοσμικὲς μέριμνες βιοτι-κοὶ ἢ πονηροὶ λογισμοὶ νὰ μὴ ἀπο-σποῦν τὴν διάνοια τοῦ προσευχο-μένου ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸνΘεό Ὡς πρὸς τὴν συντομία τῆςπροσευχῆς πολλοὶ νηπτικοὶ πατέ-ρες θεωροῦν πὼς ὁ Κύριος ὑπο-νοεῖ τὴν μονολόγιστη προσευχὴτοῦ Ἰησοῦ τὸ γνωστὸ ldquoΚύριεἸησοῦ Χριστέ Υἱὲ Θεοῦ ἐλέησόνμεrdquo ποὺ συνιστᾶ ὡς προσ ευχήδιότι εἶναι ἁπλή σύντομη βοη-θάει τὸν νοῦ νὰ μὴ δια σπᾶται μὲτὶς πολυλογίες στὴν προσευχήκαὶ ταυτοχρόνως εἶναι περιεκτικήοὐ σιαστική καὶ ὁμολογία πίστεωςldquoἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦποὺ μαστίζει καὶ ἀποδιώχνει τοὺςδαίμονεςrdquo (Ἰωάννης τῆς Κλίμα-κος)

Στὴν ΚΔ ἐπίσης περιγράφονταιδιάφοροι τρόποι προσευχῆς μὲψαλμωδίες ὕμνους μὲ τὰ χείλη(ἐξωτερικὴ προσευχή) ἀλλὰ καὶμὲ τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ (ἐσωτε-ρική πνευματικὴ νοερὰ προσευ-χή) διάκριση ποὺ ἀργότερα οἱ νη-πτικοὶ πατέρες τῆς ldquoΦιλοκαλίαςrdquoἐπεξεργάστηκαν περισσότερο θε-ωρώντας ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ προ-σευχὴ ὁδηγεῖ τοὺς πνευματικὰἀρχάριους στὸ ἀμέσως ἑπόμενοκαὶ ἀνώτερο ποιοτικὰ στάδιο τῆςἐσωτερικῆς νοερᾶς προσευχῆςΠαραθέτουμε τὰ σχετικὰ χωρίαldquoπροσεύξομαι τῷ πνεύματι προσ -εύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ ψαλῶ τῷπνεύματι ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐrdquo (Α´Κορ 14 15) ldquoδιὰ πάσης προσευχῆςκαὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐνπαντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι καὶ εἰςαὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃπροσκαρτερήσει καὶ δεήσειrdquo (Ἐφεσ6 18)

Σελὶς 2α 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

laquoΕΛΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑraquo

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣhellip

laquoΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣraquo

Ἔτος Λacute Ἀριθμ 213 Ἰανουαρίου 2012

ΑΡΧΙΜ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ laquoΜύθοι καὶ ἀλήθειες γιὰ τὶςΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ndash Νὰ προsexουμεraquo ΑΘΗΝΑ 2011 ἘκδἍγ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός σελ 267

ἦταν τά περασμένα σου μεγα-λεῖα Κι ὅσο τά σκεφτόσουνατόσο καί τά δάκρυά σου ποτάμι

Ὦ δυστυχισμένη πατρίδα Τό-τε στά χρόνια ἐκεῖνα τά ἡρωϊκάτοῦ 1821 τοῦτα τά περασμέναμεγαλεῖα ἦταν τά πολύτιμα δι-πλοθησαυρίσματα τῶν ὡραίωνκαί ὑψηλῶν ἰδανικῶν τῆς Πί-στης καί τῆς Πατρίδας

Καί ὅπως ἔλεγε ὁ ἱεραπόστο-λος καί ἐθναπόστολος ἅγιοςΚοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Ψυχή καίΧριστός σᾶς χρειάζονται Αὐτάτά δύο ὅλος ὁ κόσμος νά πέσηδέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρηἐκτός καί τά δώσετε μέ τό θέλη-μά σας Αὐτά τά δύο νά τά φυ-λάγετε νά μή τά χάσετε

Ψυχή καί Χριστός Οἱ πολυτι-μότεροι θησαυροί Καί μαζί μ᾽αὐ τούς καί ἡ πατρίδα Χριστόςκαί Πατρίδα Χριστός καί Ἑλλά-δα

Σήμερα ζοῦμε μιά νέα σκλα-βιά μιά νέα κατοχή Ὑποδουλω-θήκαμε πρῶτα στήν ἁμαρτίακαί ἀκολούθησαν οἱ πικροί καρ-ποί καί οἱ ὀδυνηρές συνέπειεςτῆς ἁμαρτίας Δέν ἔμεινε κακόπού δέ διαπράχθηκε ἀπό τούςἝλληνες Στ᾽ ὄνομα τῆς ἐλευθε-ρίας καί τῆς δημοκρατίας καίτῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώ-που κατακουρελιάστηκαν ὅλεςοἱ ἀξίες καί ὅλοι οἱ θεσμοί

Χτυπήθηκαν καταιγιστικά καίΧριστιανική Πίστη καί Ἐκ κλη-σία καί Εὐαγγέλιο καί πατρίδακαί οἰκογένεια καί Χριστιανικάμυστήρια καί Χριστιανική λα-τρεία καί γάμος καί Χριστιανικάσύμβολα καί Σταυρός καί ἅγιεςεἰκόνες καί ἱερά λείψανα ἁγίωνhellip

Τά πάντα χλευάζονται καί κα-θυβρίζονται καί βλασφημοῦν ταιἘμπόρια ναρκωτικῶν ἐμπόριαλευκῆς σάρκας μοιχεῖες πορ- νεῖες καί ὁμοφυλοφιλίες προ- βάλλονται καί διαφημίζονται σάντίς σοκολάτες καί τά σαπούνιαἩ αἰδώς χάθηκε πιά Σπάνια τήβρίσκεις Ἡ ἁγνότητα εἶναι ἀρετήὑπό ἐξαφάνιση Κι αὐτούς τούς

νεκρούς ἀκόμα θέλησαν νά κη-δέψουν χωρίς Σταυρό χωρίςψαλμωδία γιά νά μή ἀκούσουν οἱἄθεοι γιά Χριστό καί μέλλουσαζωή Καί τί σοφίστηκαν Ἁπλού-στατα τούς ἀρ κεῖ ἡ πολιτικήκηδεία καί ἡ καύση (τό κάψιμο)τοῦ νεκροῦ Οὔτε παπά νά ἰδοῦνοὔτε σταυρό νά κάνουν Τό ἀντί-χριστο μῖσος τῶν ὑπευθύνων τῆςἐκπαίδευσης ἐκδηλώθηκε ἰδιαί-τερα μέ τόν πόλεμο κατά τοῦ μα-θήματος τῶν θρησκευτικῶνhellipΚαί τέλος δέν ἔχει ἡ ἀνομίαhellip

Ἡ ἀποστασία γενικά τῶνἙλλήνων εἶναι πρωτοφανής καίτρομακτική

Ἀπό τήν πληθώρα τῶν γεγο-νότων σημειώνω τήν τελευταίασημαντική αὔξηση τῆς ἐγκλη-ματικότητας στό α´ ἑξάμηνο τοῦ2011

laquoΤό α´ ἑξάμηνο τοῦ 2011 δια-πράχθηκαν σ᾽ ὅλη τήν ἐπικράτεια48262 κλοπές - διαρρήξεις δη-λαδή 3367 περισσότερες σέ σχέ-ση μέ τά ἀντίστοιχα περσινά δε-δομένα -1113 περισσότερες στήνἈττική (28426 ἔναντι 27313)καί 101 περισσότερες στή Θεσσα-λονίκη (6159 ἔναντι 6058) σέσχέση μέ πέρυσι Ἐπίσης δια-πράχθηκαν 3363 ληστεῖες 163περισσότερες σέ σχέση μέ τάἀντίστοιχα περσινά δεδομένα καί144 ἀπόπειρες ληστείαςhellip Σημει-ώθηκαν 226 περισσότερες λη-στεῖες σέ οἰκίες 82 περισσότερεςσέ καταστήματα καί 25 περισσό-τερες σέ πρατήρια καυσίμωνhellipὍσον ἀφορᾶ τίς ἀνθρωποκτονίεςδιαπράχθηκαν 92 τέτοιες σ᾽ ὅλητή χώρα καί στό ἴδιο διάστημαhellipraquo

Γιά τήν κόλαση τῶν ναρκω-τικῶν καί τόν μαῦρο κατάλογοτῶν ἀνομιῶν καί παρανομιῶντῶν νεωτέρων Ἑλλήνων εἶναιγνῶστες λίγο-πολύ ὅλοι οἱ κα-τοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλήμ

Μία θά πρέπει νά εἶναι ἡπροσευχή τοῦ κάθε Ἕλληνα Ἡπροσευχή μετάνοιας τοῦ ἀσώ-του Πάτερ ἥμαρτον εἰς τόνοὐρανόν καί ἐνώπιόν σου καίοὐκέτι εἰμί ἄξιος κληθῆναι υἱόςσου (Λουκ ΙΕ´ 1821)

ΒΙΒΛΙΑ ndash ΑΝΑΤΥΠΑΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 Ἱερὰ Μη-

τρόπολις Γρεβενῶν Ἀφιέρωμα στὸθέμα Ἐκ κλησιαστικὴ Οἰκονομικὴκρίση Σχ 12x8

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 Ἱερὰ Μη-τρόπολις Λαρίσης καὶ ΤυρνάβουἈφιερωμένο στὸν laquoΚώδικαraquo τῆςἹερᾶς Μητρ Λαρίσης (1647 ndash 1868)Σχ 13x850

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΣΦΕΒΑlaquo100 χρόνια ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺςπολέμους Γιὰ τὸν ἀδελφὸ τὸ σκλα-βωμένο καὶ τῆς πατρίδας τὴν τιμήraquoΣχ 34x24ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ndash ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Μη-νιαῖον Περιοδικόν Νοέμβ ndash Δεκ2011 Σουρωτὴ Βασιλικῶν Θεσνίκης

ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ Μηνιαῖον ὄργα-νον τῶν ᾿Ορθοδόξων Χριστιανικῶν῾Ενώσεων Ἰούλ Αὔγ ΣεπτὈκτωβ Νοέμβ 2011 Ἀθῆναι

ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΗΧΩ Τριμη-

νιαία ἔκδοση τοῦ Συλλόγου τῶνἁπανταχοῦ Καρπαθίων ᾿Ιούλ ndash ΑὔγndashΣεπτ 2011 Πειραιεύς

Η ΚΑΡΥΣΤΙΝΗ Μηνιαία ἔκδοσηἈνεξάρτητος τοπικὴ ἐφημερίδα Δεκ2011

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Μη-νιαία ἔκδοση τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλε-ως Κερκύρας Παξῶν καὶ Δια-ποντίων Νήσων Σεπτ 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Δελτίον τῆς laquoΠανελ-ληνίου ῾Ενώσεως Θεολόγωνraquo Ἀπρίλndash Ἰούν Ιούλ ndashΣεπτ 2011 Ἀθῆναι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ οἰκογέ-νεια ndash παιδεία ndash Πατρίδα Ἐκπαιδευ-τήρια laquoἈπόστολος Παῦλοςraquo Νοέμβ2011 Κόρινθος

Ὁ Ἀρχιμ Ἰωάννης Κωστὼφ μὲ τὸβιβλίο του laquoΜύθοι καὶ ἀλήθειες γιὰτὶς ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ndash Νὰπροsexουμεraquo διαπραγματεύεται ἕνακαίριο καὶ ἀγωνιῶδες πρόβλημα τῆςἐποχῆς μας τὶς προγαμιαῖες σχέσειςὉ π Ἰωάννης μέσα ἀπὸ τὸ βιβλίοσυν ομιλεῖ μὲ τοὺς νέους παρουσιά-ζοντας τὶς παρατηρήσεις συγχρόνωνἐπιστημόνων ἀλλὰ καὶ Πατέρων τῆςἘκκλησίας μας ὑποδεικνύοντας τὶςὀλέθριες ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχουν οἱσχέσεις αὐτὲς στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώ-που ἀλλὰ καὶ στὴν σχέση του μὲ τὸἄλλο φύλο καὶ γενικώτερα στὴν συν -οχή τῆς κοινωνίας

Ὁ χριστιανὸς νέος στὴν ὑλιστικὴἐποχὴ μας πρέπει νὰ εἶναι τὸ φῶς μέ-σα στὴν κοινωνία μας γιὰ νὰ ἀποδεί-ξη ὅτι δὲν εἶναι φυσιολογικὸ κάτι ποὺκάνει ἡ πλειοψηφία τοῦ κόσμου Σὲαὐτὸ τὸν ἀγώνα πρέπει νὰ ἔχη ὡςὅπλα του τὸν αὐτοέλεγχο καὶ τὸνἀγώνα νὰ χαλιναγωγήση τὰ πάθη τουκαὶ ὅλα αὐτὰ πρὸς δόξαν Κυρίου Τὸγενετήσιο ἔνστικτο ὅπως κάθε ἔνστι-κτο εἶναι ἕνα πολύτιμο δῶρο τοῦ Δη-μιουργοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δημιούργημάτου Ὅμως ὅπως κάθε ἔνστικτο ἔτσικαὶ σέ αὐτό δὲν νοεῖται ἡ ἀλόγιστηἱκανοποίησή του γι᾽ αὐτό καί οἱ πα-ρορμήσεις αὐτὲς πρέπει νὰ πειθαρ-χοῦνται νὰ ἀναχαιτίζωνται καὶ νὰγυμνάζωνται γιὰ νὰ προσανατολί-ζωνται πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνσηὍπως τονίζει καὶ ὁ ὅσιος Ἐφραὶμ ὁΣύρος ὁποιαδήποτε ἱκανοποίηση τοῦπάθους αὐξάνει τὴν ἀδηφαγία τουδημιουργώντας ἕνα ὑπερτροφικὸ σε-ξουαλικὸ ἔνστικτο τό ὁποῖο εἶναιδεῖγμα ὑπαρξιακοῦ κενοῦ Ἡ ἑνότη-τα μέσα στὸ γάμο συντελεῖται μὲ τὴνἀγάπη τῶν δύο προσώπων καὶ ἐνι-σχύεται συνειδητὰ μὲ τὴν ἕξη Ἡἀντιφυσιολογικὴ γενετικὴ ζωὴ ἔξωἀπὸ τὸν γάμο ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰπλήξη τὴν πνευματικὴ ὑπόσταση τοῦἀνθρώπου διότι εἶναι ὀξύμωρο ἕνας

ἄνθρωπος πνευματικὸς νὰ εἶναι πα-ραδομένος σὲ σαρκικὰ πάθη Δηλα-δή μέ τίς προγαμιαῖες σχέσεις ἔχουμεἐξασθένηση τοῦ πνευματικοῦ βίουκαὶ τῶν πνευματικῶν ἐπιδιώξεων τοῦἀνθρώπου

Στὸ κεφάλαιο σεξουαλικὴ διαπαι-δαγώγηση ὁ π Ἰωάννης μᾶς ὑπο-γραμμίζει ὅτι ὁ ἔφηβος ἀπὸ τὴν φύσητου διψᾶ περισσότερο ἀπὸ τὸν ὥριμογιὰ τὴν ἀλήθεια δὲν θέλει νὰ τοῦ τὴνκρύβουν Γιrsquo αὐτὸ ἡ γνώση καὶ τὸφῶς ποὺ τοῦ παρέχεται δὲν πρέπει νὰεἶναι μόνο ἐπιστημονικὸ φῶς καὶ γνώ-ση ἀλλὰ ὅλη ἡ ἀλήθεια Ὁ ἔφηβοςπρέπει νὰ γνωρίζη γιὰ τοὺς πειρα-σμούς γιὰ τὴν ἁμαρτία γιὰ τὴν ἁγνό-τητα Τὸ βιβλίο ὁλοκληρώνεται μὲπαραδείγματα προσώπων ποὺ ἀντι-μετώπισαν θετικὰ ἤ ἀρνητικὰ τὸ σε-ξουαλικὸ πρόβλημα μὲ σκοπὸ νὰ μι-μηθοῦμε τήν κατά Θεόν σχέση τῶνἀνθρώπων Τὰ παραδείγματα αὐτὰπροέρχονται τόσο ἀπὸ τὴν Καινὴ ὅσοἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καθώς καὶἀπὸ διάφορες ἀνθρώπινες ἱστορίες

ΓΚΤ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ laquoΛαυριώτικον Ἁγιολό-γιονraquo Ἱ Μονήν Μεγίστης Λαύρας Ἅγιον Ὄρος 2010 σελ 527

Ὁ Ἅγιος εὐαγγελιστὴς Ματθαῖοςμᾶς ὑποδεικνύει laquoὙμεῖς ἔστε τὸ φῶςτοῦ κόσμου Οὐ δύναται πόλιςκρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένηΟὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιαὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιονraquo Μὲ αὐτὸ τὸπνεῦμα ὁρμώμενος ὁ Λαυριώτης μο-ναχὸς Παῦλος αἰσθανόμενος ὅτι δὲνεἶναι δίκαιο νὰ κρύπτεται ὁ φωτοει-δής βίος τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν μᾶςπροσφέρει αὐτὸ τὸ καλαίσθητο ἁγιο-λόγιο ἀφιερωμένο στοὺς ἁγίους τῆςἱερᾶς μονῆς Μεγίστης Λαύρας

Εἶναι ἱερὸν καθῆκον ἡ προβολὴτοῦ ἐναρέτου βίου τῶν ἁγίων ὁὁποῖος ὅπως μᾶς ὑποδεικνύει ὁ ἅγιοςἸουστῖνος ὁ Πόποβιτς laquoδὲν εἶναιἄλλο παρὰ ἡ ζωὴ τοῦ Σωτῆρος Χρι-στοῦ ἡ ἐπαναλαμβανομένη εἰς κάθεἅγιονhellip ἤ ἀκριβέστερον εἶναι ἡ ζωὴτοῦ Χριστοῦ παρατεινομένη διὰ τῶνἁγίωνraquo

Ἡ ἁγιολογικὴ ἱστορία καὶ παράδο-ση τῆς ἱ μονῆς εἶναι μακρὰ καὶ πλου-σία ὅμως ὁ χρυσοῦς αἰὼν εἶναι ὁ14ος Ὁ αἰώνας κατὰ τὸν ὁποῖο ἔζη-σαν οἱ μεγάλες μορφὲς τῆς Ἐκκλη-σίας μας ὅπως ὁ Ἅγ Γρηγόριος ὁΠαλαμᾶς ὁ Ἅγ Φιλόθεος Κόκκινοςπατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλυβίτηςκἄ Καὶ ἡ ἁγιολογικὴ παράδοσηφτάνει μέχρι τὶς ἡμέρες μας μὲ τὶςμορφὲς τῶν ἁγίων Σάββα τοῦ ἐν Κα-λύμνῳ τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦἉγιορείτου κἄ

Παρουσιάζονται συνολικὰ ἑβδο-μήντα ὀκτὼ βίοι ἁγίων πλαισιωμένοιμὲ πολλὲς καὶ ἀξιόλογες εἰκόνες παρ-

μένες ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Πρωτά-του ἀπὸ τὸ Καθολικό τῆς Ἱ Μ Μεγί-στης Λαύρας τοιχογραφίες ἀπὸ τὶςτράπεζες τῶν Ἱ Μ Μ Λαύρας Ἱ ΜΚουτλουμουσίου Ἱ Μ Ἰβήρων καὶπολλὲς ἄλλες Ὁ συγγραφέας ἐπίσηςγιὰ τὴν σύνταξη τοῦ ἁγιολογίου ἔκα-νε χρήση μιᾶς πλούσιας βιβλιογρα-φίας

Ὁ π Παῦλος στὸ τέλος τοῦ προλό-γου μᾶς λέει laquoΕἴθε διὰ πρεσβειῶνπάντων τῶν λαυριωτῶν καὶ τῶν ἁγιο-ρειτῶν ὁσίων πατέρων ὁ Κύριος νὰἀναδεικνύει ἐσαεὶ νέους ὁσίους Πα-τέρες πρὸς στηριγμὸν καὶ ὠφέλειαντῶν ἁγιορειτῶν καὶ ὅλων τῶν Ὀρθο-δόξων καὶ μάλιστα στοὺς ἀποκαλυ-πτικοὺς καιρούς μαςraquo

ΓΚΤ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

ΕΙΣ ΤΑΣ ἡμέρας μας βλέπομεν μίαν ἀπαξίω-σιν τῶν ἰδανικῶν τῶν Ἑλλήνων κυρίως τῆςθρησκείας μας τῆς Πατρίδος μας τῆς οἰκο-γενείας Ὅμως αὐτὰ τὰ ἰδανικὰ ὡδήγησαντοὺς Ἕλληνας εἰς ἀπίστευτα κατορθώματαεἰς θαύματα ποὺ ἔκαμαν τοὺς ξένους νὰ ἀπο-ροῦν καὶ νὰ θαυμάζουν Τώρα μᾶς λέγει με-ταξὺ ἄλλων ὁ Σεβ Μητροπολίτης Φθιώτιδοςκ Νικόλαος εἰς τὸ περιοδικὸν τῆς Ἱ Μ laquoΦθιω-τικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Φωνήraquo (Νοέμ ndash Δεκ 2011)

laquoldquoΝά ζεῖς χωρίς πατρίδα δέν μπορεῖς Ὕστε-ρα ἀπό τήν ἀγάπη στό Θεό εἶναι ἡ ἀγάπη τῆςπατρίδοςrdquo γράφει ὁ μεγάλος ποιητής μας Κω-στής Παλαμᾶς Τό πιό ἱερό πρᾶγμα γιά κάθεἄνθρωπο εἶναι τό χῶμα τῆς πατρίδος ἡ ση-μαία τά βουνά οἱ θάλασσες οἱ κάμποι ἡ ἱστο-ρία τά ὁλοκαυτώματα τά ἡρῶα οἱ Ἐκκλησίεςοἱ γιορτές οἱ ἄνθρωποι τά ἔθιμα τά λουλού-δια τά πουλιά τά σύννεφα ὁ ἀέρας ἡ μυρω-διά τῆς πατρίδοςhellip

Αὐτή ἡ πατρίδα πού λέγεται Ἑλλάδα εἶναι

συντονισμένη στό πνεῦμα τῆς οὐράνιας πατρί-δας Τό χῶμα της εἶναι ἀρωματισμένο μέ τήνεὐωδία τῆς ἁγιότητος τά βουνά καί οἱ κάμποιτης εἶναι στολισμένα μέ τά ἱερά σκηνώματα τῆςπίστεως ἡ ἱστορία της εἶναι γραμμένη μέ τά δι-δάγματα καί τίς θυσίες τῶν Ἁγίων Εἶναι ἁγίαπατρίδα πού ἀνάγει τόν ἄνθρωπο καί συντελεῖστή δημιουργία μιᾶς κοινωνίας τῆς ὁποίας οἱπολίτες γίνονται οὐρανοπολίτεςhellip

Σήμερα ὅπως ὅλες οἱ ἀξίες κλυδωνίζονταικαί ἀνατρέπονται ἀπό τούς διαγγελεῖς τῆς νέ-ας ἐποχῆς πού θέτουν πάνω ἀπό τό πνεῦματήν ὕλη καί ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος ἀποχρω-ματίζεται καί προσβάλλεται Ἡ φιλοπατρία χα-ρακτηρίζεται ὡς ἐθνικισμός Οἱ ἐθνικέςμνῆμες σιγάndashσιγά ὑποβαθμίζονται Ὅτι θυμί-ζει Ἑλλάδα ἔρχεται σέ δεύτερη μοῖρα Προ-έχει τό μοντέλο τῆς παγκοσμιοποιήσεως

Βέβαια μέ ὅλα αὐτά τά γραικυλίσματα με-ρικῶν δουλοπρεπῶν καί ξεπεσμένων Ἑλλή-νων ldquoἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνειrdquoraquo

Ἡ προφυλάκισιςτοῦ Ἡγουμένου Ἐφραίμ

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ἔτος 2011 ὡςγνωστόν πολλὰ δεινὰ ἐπεσώρευ-σεν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν δύσμοι-ρον λαόν της Βεβαίως τὸ ἔτος αὐ -τὸ εἶναι ἡ κατάληξις ἔργου πολ λῶνπροηγουμένων ἐτῶν ὅπου ἐκυ-ριάρ χησαν τὰ πολλὰ σκάνδαλα τὰὁποῖα μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν κα-τέλυσαν τὴν χώραν μας μίαν χώ-ραν ὅπου αἱ δυνάμεις τοῦ σκότουςκατέφεραν νὰ ἀποπροσανατολί-σουν καὶ νὰ παρασύρουν μακρὰντῆς ἱστορίας της καὶ τῶν παραδό-σεών της

Ἐπὶ μῆνας δὲν ἠκούσαμεν συ-χνότερον καὶ ἐντονώτερον ἄλλοἀπὸ πολιτικὰς ἀποτυχίας καὶ διά-φορα σκάνδαλα γεγονότα χρεωνό-μενα ὡς λάθη τῆς πολιτικῆς ζωῆςαὐτῆς Εἰς τὰ σκάνδαλα μεταξὺτῶν ἄλλων ἐνεπλάκη καὶ ἡ ἁγιο-ρειτικὴ Ἱ Μ τοῦ Βατοπαιδίου καὶμάλιστα ὁ Ἡγούμενος αὐτῆς πἘφραίμ

Ἐπὶ ἔτη τώρα ἠκούσθησαν κα-ταγγελίαι καί ἐπειδὴ ἐθεωρήθησανἀναμεμειγμένοι καὶ ὑπουργοί τὸθέμα ἀπησχόλησε καὶ τὸ ἑλληνικὸνκοινοβούλιον Τὰ κόμματα εἰς τὴνΒουλὴν κατώρθωσαν νὰ καταλή-ξουν εἰς ὁμοφωνίαν εἰς κάτι τὸσυγκεκριμένον καὶ ἡ κοινὴ γνώ-μη μένει νὰ ἀγνοῆ ἀναλόγως τῶνἐπιρροῶν τὰς ὁποίας δέχεται ἀπὸτὰ κόμματα Ἀπὸ τὰς πολλὰς δεκά-δας τῶν κατηγορουμένων ὅλοισχεδὸν εἶναι ἀπηλλαγμένοι ὄχι λό -γῳ παραγραφῆς τῶν τελεσθέντωνἀδικημάτων ἀλλὰ λόγῳ παρα-γραφῆς τούτων δι᾽ ἰσχυουσῶν ἀδί-κων διατάξεων περὶ πολιτικῶν προ-σώπων κλπ Τελικῶς προεφυλακί-σθη ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ Μονῆς πἘφραὶμ καὶ μάλιστα ἐν ἡμέραιςἑορτῶν καὶ κατόπιν ἰατρικῆς γνω-ματεύσεως

Ἕνας ἄνθρωπος μοναχόςἩγούμενος μὲ τὴν συμπαράστα-σιν ὅλων τῶν μοναχῶν τῆς ἹερᾶςΜονῆς ὑπὲρ αὐτοῦ ἐκρίθη διὰ νὰδικασθῆ καὶ κανεὶς ἄλλος ἐκ τῶνκατηγορουμένων δημιουργεῖ ἀπο-ρίαν εἰς τὴν κοινὴν γνώμην Καὶἀναζητεῖται ὑπὸ πολλῶν ἡ αἰτία τοῦκακοῦ μήπως εὑρίσκεται εἰς ἄλ -λους χώρους πέραν ἐκείνων ὅπουἀρχικῶς ἐνετοπίσθη

Πῶς εἶναι δυνατὸν δι᾽ ἕν τοιοῦτοσκάνδαλον νὰ πταίῃ μόνον ἕναςἄνθρωπος καὶ οὗτος μοναχός Ἐνῶἡ φύσις τοῦ κακοῦ τοῦ ἀδικήμα-τος κατὰ τὰς μακρὰς διαδικασίαςπαρουσίασε πολλὰ ὀνόματα πολι-τικῶν καὶ ἄλλων προσώπων καὶἀπέδειξε τὴν ὕπαρξιν διαφόρωνσυμφερόντων ἐμπλεκομένων μὲτὸ θέμα Πολλοὶ διερωτῶνται μή-πως τὸ θέμα εἶναι πολιτικόν Πῶςἠμπορεῖ νὰ εὐθύνεται ἡ Ἐκκλησίακαὶ μάλιστα ὁ μοναχισμός ὁ φύσειἀκτήμων πρὸς ἱκανοποίησιν σκο-τεινῶν δυνάμεων Εἶναι καὶ παρα-μένει ἕνα ἐρώτημαἩ πλεονεξίατῶν ἀρχόντων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ἀπὸ τὸντύπον (Ἑστία 5112)

laquoὉ πρωθυπουργὸς τῆς Σιγκα-πούρης εἶναι ὁ πιὸ ἀκριβοπληρωμέ-νος ἡγέτης στὸν κόσμο Λαμβάνει23 ἑκατομμύρια δολλάρια τὸν χρό-νο Τώρα ὅμως ὁ Λὶ Χσιὲν Λοὺν γκθὰ λαμβάνη πλέον 17 ἑκατομ μύριαδολλάρια Ἤτοι θὰ ὑπο στῆ μείωση36 Ὡστόσο θὰ ἐξακολουθήση νὰἔχη τρεῖς φορὲς μεγαλύτερη ἀμοι -βὴ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ κυβερνήτου τοῦΧὸνγκndashΚόνγκ ποὺ εἶναι ὁ δεύτεροςπιὸ ἀκριβοπληρωμένος ἡγέτηςστὸν κόσμο (550000) Ἡ Αὐστραλὴπρωθυπουργὸς Τζούλια Γκίλαρντπαίρνει 498000 δολλάρια ἐνῶ ὁἈμερικανὸς Πρόεδρος ΜπαρὰκὈμπάμα 400000 δολλάριαraquo

Ἐπίσης εἰς τὴν Σύνοδον τῶνΚαννῶν ὁ Μπαρὰκ Ὀμπάμα ἐπλή-ρωσε 36000 εὐρὼ εἰς ξενοδοχεῖονἀνὰ διανυκτέρευσιν Ὁ ΣίλβιοΜπερλουσκόνι 30000 εὐρώ ὉΡῶσος Πρόεδρος Ντμίτρι Μεντ-βέντεφ 19000 εὐρώ Ἡ ἌγγελαΜέρκελ 13000 εὐρώ Ὁ Γάλλοςπρόεδρος 38500 εὐρώ

Λέγεται ὅτι πολλοὶ ὑπουργοὶ τῆςἙλλάδος παίρνουν ἄνω τῶν200000 εὐρὼ ἐτήσιον μισθόν

Ἐρωτῶμεν Πῶς αὐτοὶ οἱ ἄνθρω-ποι μποροῦν νὰ κατανοήσουν αὐ -τούς ποὺ δὲν ἔχουν οὔτε ψωμὶ νὰφᾶ νε Πῶς μποροῦν νὰ κατανοή-σουν αὐτούς ποὺ εἶναι ἄνεργοιποὺ πεινοῦν ποὺ εἶναι ἄστεγοι ποὺὀφείλουν λόγῳ δανείων ποὺ αὐτο-κτονοῦν

Ἀναφέρει ὁ Προφητάναξ Δαυίδ

laquoΠάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρειώθη-σαν οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν οὐκἔστιν ἕως ἑνός Οὐχὶ γνώσονταιπάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίανοἱ κατεσθίοντες τὸν λαόν μου ἐνβρώσει ἄρτου Τὸν Κύριον οὐκ ἐπε-καλέσαντοraquo (Ψαλμ ΙΓ´ 3 4 ΝΒ´ 45)Δηλαδὴ ὅλοι ἐξετράπησαν ἀπὸ τὴνεὐθεῖαν ὁδόν Ἐξηχρειώθησαν καὶδιεφθάρησαν Δὲν ὑπάρχει κανείς

ποὺ νὰ πράττη τὸ ἀγαθόν Δὲν ὑ -πάρχει οὔτε ἕνας Δὲν ὑπάρχει φό-βος Θεοῦ ἐνώπιόν των Δὲν θὰ βά-λουν λοιπόν ποτὲ γνῶσιν καὶ δὲνθὰ συνετισθοῦν ὅλοι αὐτοί ποὺ ἐρ -γάζονται τὴν παρανομίαν Οἱ πωρω-μένοι αὐτοί ποὺ κατατρώγουν τὸνλαόν μου μὲ τόσην ἀσυνειδησίανσὰν νὰ πρόκειται περὶ συνήθουςἄρτου δὲν ἐπικαλέσθηκαν ποτὲ τὸνΚύριον

laquoἩ πλήθυνσιςτῆς γνώσεωςhellipraquo

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ἠθικὴ καὶ πνευ-ματικὴ κρίσις ποὺ μαστίζει τὴνἀνθρωπότητα εἶναι ἀποτέλεσματοῦ γεγονότος ὅτι ὁ ἄνθρωποςἐγκατέλειψε τὸν Θεόν Ὁ ἄνθρω-πος ἔχασε τὸν προσανατολισμόντου ἔχασε τὸ νοῦ του

Ἕνα πλῆθος τρομακτικῶν ἐφευ-ρέσεων καὶ τεχνικῶν ἀποκαλύψεωντῶν τελευταίων 100 περίπου ἐτῶνἡ πλήθυνσις τῆς γνώσεως laquoΚαὶ σὺΔανιὴλ σφράγισον τὸ Βιβλίον ἕωςκαιροῦ συντελείαςhellip καὶ πληθυνθῇ

ἡ γνῶσιςraquo (Δανιὴλ ΙΒ´ 4) ὁδηγεῖ τὸἀνθρώπινον γένος εἰς ἀποστασίανλόγῳ τῆς ἀλαζονείας Εἶναι ἀπορίαςἄξιον καὶ μέγας προβληματισμὸςἐπιστημόνων καὶ ἀν θρώπων τοῦπνεύματος πῶς ἡ ραγδαία αὐτὴ τε-χνικὴ ἐξέλιξις ἔφθασεν ἐντὸς ὀλί-γων χρόνων εἰς τοι οῦ τον ὑψηλὸνβαθμόν ἐνῶ δὲν συνέβη αὐτὸ κατὰτὰ 7500 ἔτη ποὺ εὑρισκόμεθα ἀπὸκτίσεως κόσμου

Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ θλῖψις καὶ στενο-χωρία κατέχει τὴν ἀνθρωπότηταΔιατί Λέγει εἰς μίαν προφητικὴνἐπιστολήν του ὁ Μέγας Βασίλειοςπρὸ 1700 ἐτῶν laquoΤὰ δεινά ποὺ μᾶςθλίβουν εἶναι γνωστὸ ἔστω καὶ ἂνδὲν τὸ διηγούμεθα ἐμεῖς τώραγιατὶ ἀπὸ καιρὸν ἔχουν ἀκουσθῆεἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην Τὰ δό-γματα τῶν Πατέρων ἔχουν κατα-φρονηθῆ αἱ Ἀποστολικαὶ παραδό-σεις ἔχουν ἐξουθενωθῆ εἰς τὰςἘκκλησίας ἔχουν ἰσχὺ ἐφευρήμα-τα πολυμηχάνων ἀνθρώπων Οἱἄνθρωποι τώρα πλέον τεχνολο-γοῦν δὲν θεολογοῦν ἡ σοφία τοῦκόσμου ἔχουσα ἀπωθήσει τὸ καύ-χημα τοῦ Σταυροῦ κατέχει πλέοντὰ πρωτεῖα Ποιμένες ἐξορίζονταιεἰσάγονται δὲ ἀντὶ αὐτῶν λύκοι βα-ρεῖς κατασπῶντες τὸ ποίμνιον τοῦΧριστοῦ Εὐκτήριοι οἶκοι εἶναι ἐρη-μωμένοι ἀπὸ ἐκκλησιαζομένους αἱἐρημίαι εἶναι γεμᾶται ἀπὸ τοὺςὀδυρομένους Οἱ Πρεσβύτεροιὀδύρονται συγκρίνοντες τὰ παλαιὰμὲ τὰ παρόντα οἱ νέοι εἶναι ἐλεει-νότεροι διατὶ δὲν γνωρίζουν ποίωνἀγαθῶν ἔχουν στερηθῆraquo

Βλέπομεν laquoὅτι παίζειraquoΑΥΤΟ ἀκριβῶς εἶναι τὸ συμπέ-

ρασμα ὅλων τῶν ἐρευνῶν ποὺ γί-νονται κάθε φορά γιὰ τὴν τηλεό-ρασι καὶ τὴν λεγόμενη τηλεθέασι

Καὶ ἐνῶ ἐλάχιστα μᾶς ἀρέσουνεἰς αὐτή ὡστόσο ὄχι μόνο δὲν τὴνκλείνουμε κάνοντας κάτι ἄλλο κα-λύτερο κι ὠφέλιμο ἀλλʼ ἐξακολου-θοῦμε νὰ τὴν ἔχουμε ἀνοιχτὴ γιὰὧρες Ἡ στάσι μας αὐτή δὲν πρό-κειται νὰ βελτιώση καθόλου τὰπράγματα Γιατί οἱ καναλάρχες ἀ -φοῦ ἔχουν δεδομένη τὴν τηλεθέα-σι ἄρα καὶ τὰ ἔσοδα ἀπʼ τὶς διαφη-μίσεις γιατί νὰ δαπανοῦν χρήματαγιὰ κάτι ποιοτικό Ἀντίθετα θὰ δα-πανοῦν ὅλο καὶ λιγότερα γιὰ ὅτιπρόχειρο κι ἀνούσιο Συνεπῶς ἡποιότητα τῶν ἐκπομπῶν τῆς τηλεο-ράσεως θὰ βελτιωθῆ μόνο ὅτανhellipἀποκτήσουμε τὴ δύναμι νὰ τὴνἔχουμε κλειστή

ἈπίστευτονΟ ΑΡΙΘΜΟΣ τῶν Χριστιανῶν εἰς

τὴν Εὐρώπη μειώνεται καὶ αὐξάνειεἰς τὴν Λατινικὴ Ἀμερική τὴνἈφρικὴ καὶ τὴν Κίνα Μάλιστα ἡ Κί-να εἶναι ἡ χώρα εἰς τὴν ὁποία πα-ρουσιάζεται ἡ ὑψηλότερη αὔξησιστὴ διάδοσι τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ10000 νέες προσχωρήσεις τὴνἡμέρα Εἰς τὴν Γερμανία τὴ Βρε-τανία καὶ τὴν Ἰταλία μόνον 1 στοὺς10 ἐκκλησιάζεται τὶς Κυριακές εἰςδέ τὴν Γαλλία 1 στοὺς 20

Εἰς τὴν Δύσι πνευματικὲς ἀνη-συχίες ἀσφαλῶς ὑπάρχουν ἀλλὰποῦ νὰ βρῆ κανεὶς τὶς ἀπαντήσειςκαὶ τὶς λύσεις Γιὰ παράδειγμα εἰςτὸν Προτεσταντισμὸ μὲ τὶς ἱέρειεςκαὶ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλοφί-λων Ἐκεῖ ἔχει χαθῆ τελείως ἡοὐσία ἢ ἀπʼ τὸ ἁλάτι ἡ ἁλμύρα τουκατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ ὁπότεαὐτὸ πλέον σὲ τί μπορεῖ νὰ εἶναιχρήσιμο Εἶναι μόνο γιά πέταμα

Ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες (τὶς τρίτες)χῶρες τοῦ κόσμου πόσο ἔχουνἀπογοητεύσει τοὺς ἀνθρώπουςτὰhellip χαρούπια τῶν ἀνατολικῶνθρησκειῶν

Συμβαίνουνεἰς τὸ διαδίκτυονhellip

ΤΟ 1 τοῦ παγκοσμίου ἱστοῦ(δηλ τῶν δικτυακῶν τόπων) κατα-λαμβάνει ἡ πορνογραφία σύμφω-να μὲ μελέτη ποὺ ἔγινε γιὰ τὴνἈμερικανικὴ κυβέρνησι Τὰ φίλτραπροστασίας ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱγονεῖς εἶναι ἀποτελεσματικὰ σὲ πο-σοστὸ 87 ndash 98 Ἐξετάζεται δὲστὶς ΗΠΑ νὰ ἐπιβληθῆ διὰ νόμου ἡὑποχρέωσι αὐτῶν τῶν δικτυακῶντόπων νὰ ζητοῦν ἀπʼ τοὺς χρῆστεςτοὺς ἀριθμοὺς τῶν πιστωτικῶνκαρτῶν ἢ ἄλλων ἀποδείξεων γιὰνὰ προκύπτη ὅτι αὐτοὶ εἶναι ἐνήλι-κες Ὡστόσο οἱ μισοὶ ἀπʼ αὐτοὺςτοὺς τόπους εἶναι ἐκτὸς τῶν ΗΠΑ

Ἂς προβληματίση αὐτὸ τουλάχι-στον τοὺς γονεῖς ποὺ θεωροῦνhellipκατόρθωμα νὰ χάνωνται τὰ παιδιὰτους (ἀκόμη καὶ τοῦ δημοτικοῦ)στὸ διαδίκτυο Γιὰ νὰ κάνουν τίἀκριβῶς ἆραγε

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

ΕΡΗΜΩΝΕΤΑΙΟ ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ

ΑΡΚΕΤΑΙ χιλιάδες νέοι μετα-νάστευσαν ἢ ἑτοιμάζονται νὰμεταναστεύσουν εἰς χώρας τῆςΕὐρώπης Ἀμερικῆς ἢ Αὐστρα-λίας διὰ ἕνα καλύτερον αὔριονἬδη ἡ νεολαία μας ἔχει μει-ωθῆ εἰς τὸ ἔπακρον τὸ δὲ κρά-τος μὲ τὴν πολιτικήν του ἔχειὁδηγήσει τὴν χώραν εἰς πλήρηδημογραφικὴν ἀνατροπήν

Ἡ Ἑλλὰς μας ἐρημώνεταιmiddotΚαὶ ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς νέουςἀλλὰ καὶ οἱ ψυχὲς μας καὶ ὁ τό-πος μας ἐρημώνεται Ποῦ ὀφεί-λεται αὐτό Ἐγκατελείψαμεντὰς ἐντολὰς τῶν Πατέρων μαςΔιαβάζομεν εἰς τὸ ἐκλεκτὸν πε-ριοδικὸν laquoΘεοδρομίαraquo (Ἰουλ ndashΣεπτ 2011) εἰς τὸ κεφάλαιονlaquoἘρημώνεται ὁ τόπος μας γιατὶἀθετοῦμε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴνδιδασκαλία τῶν Πατέρωνraquo τὰἑξῆς laquoἩ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδαἀν θίστατο μέχρι τώρα στὶς δυ-τικὲς ἐπιρροὲς καὶ κρατοῦσετὴν ὀρθόδοξο πίστη καὶ ζωή γι᾽αὐτὸ καὶ τὴν ἐσκέπαζε καὶ τὴνπροστάτευε ἡ Χάρις τοῦ ΘεοῦΤώρα ἐπειδὴ καὶ σὲ ἐπίπεδοἀρχόντων πολιτικῶν καὶ ἐκκλη-σιαστικῶν ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπίπεδολαοῦ ἀθετεῖται τὸ Εὐαγγέλιοκαὶ ἐξορίζονται οἱ Ἅγιοι Πατέ-ρες χωρὶς πολεμικὴ κατάκτη-ση μὲ σατανικὸ σχέδιο τῶνἐχθρῶν τοῦ Σταυροῦ ἐρημώνε-ται ἡ χώρα μας ἀπὸ τὰ κύματακαὶ τὶς μεθοδεύσεις τῶν δυ-τικῶν σταυροφόρων καὶ ἀπὸ τὰπλήθη τῶν Μουσουλμάνων με-ταναστῶν Τὸ Εὐαγγέλιο δυ-σφη μεῖται καὶ προβάλλεται τὸΚοράνιο Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνουςπρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστὸ σχε δὸνματαιώθηκε ἐνῶ μὲ δημόσια δα-πάνη θὰ κτισθεῖ μουσου λ μανικὸτέμενος στὴν Ἀθήνα καὶ πλῆ -θος τζαμιῶν σὲ ὁλόκληρη τὴνἙλλάδα Οἱ βάρβαροι ἦλθονκαὶ ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ καὶ ἀπὸτὴν Δύση

Ἂν στὴ ζωή μας δὲν τηρή-σουμε τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ ἡχάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ-νει ἀνενεργός καὶ ἐρημώνουνοἱ ψυχές μας ἀπὸ τὶς κακίες καὶτὰ πάθη Ἐρημώνεται ὅμως ὁΤό πος μας ἡ πατρίδα μας ἀ -φοῦ στὴν παιδεία στὴν οἰκογέ-νεια στὴν κοινωνία πολλάκιςκαὶ στὴν Ἐκκλησία ἐξορίζουμετὸν Χριστὸ καὶ δὲν τηροῦμε τὶςἐντολές Του Ὁ λόγος τοῦ Ἀβ -βᾶ Μωυσῆ εἶναι πολὺ ἐπίκαιροςlaquoἘὰν φυλάξωμεν τὰς ἐν τολὰςτῶν Πατέρων ὑμῶν ἐγὼ ἐγγυῶ -μαι ὑμᾶς πρὸς τὸν Θεόν ὅτιβάρβαροι οὐκ ἔρχονται ὧ δεmiddot εἰδὲ μὴ φυλάξωμεν ἐρημωθῆναιἔχει ὁ Τόπος οὗτοςraquo Ἂς εὐχη-θοῦμε νὰ μὴ ρημάξουν οὔτε οἱψυχές μας οὔτε ὁ τόπος μαςἀλλὰ μὲ περισσότερη προθυμίακαὶ ζέση νὰ ἐπιδοθοῦ με στὴντήρηση τῶν ἐν το λῶν τοῦ Εὐαγ-γελίου καὶ τῆς διδασκαλίας τῶνἉγίων Πατέρωνraquo

ΣΤΙΣ 13 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλη-σία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσο-

καλυβίτου Ὁ Ὅσιος Μάξιμος κα-ταγόταν ἀπὸ τὴν Λάμψακο Οἱ γο-νεῖς του ἦσαν εὐγενεῖς καὶ ἐνά-ρετοι ἄνθρωποι καὶ τὸ βαπτιστικότου ὄνομα ἦταν Μανουήλ

Σὲ ἡλικία δέκα ἑπτὰ χρονῶνἀποχωρίστηκε τοὺς γονεῖς τουκαὶ τὴν πατρίδα του καὶ ὑποτά-χθηκε σὲ δόκιμο καὶ πρακτικὸγέροντα στὸ ὄρος Γάνος στὴνπεριοχὴ τῆς Θράκης Μετὰ τὴνκοίμησι τοῦ γέροντος πηγαίνειστὴ Μακεδονία καὶ κατόπιν στὴΚωνσταντινούπολι ὅπου περ-νοῦ σε τὴν νύκτα προσευχόμε-νος στὸν προαύλειο χῶ ρο τοῦ ἹΝαοῦ τῆς Παναγίας τῶν Βλα-χερνῶν ἐνῶ τὴν ἡμέρα ὑποκρι-νόταν τὸν σαλὸ Ἔπειτα ἀνεχώ-ρησε γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη ὅπουἀφοῦ προσ εκύνησε τὸν Ἅγ Δη-μήτριο καταλήγει στὸ ἍγιοὌρος καὶ στὴ ἱερὰ Λαύρα τοῦἉγ Ἀθανασίου Ἐκεῖ ποθόνταςνὰ μιμηθῆ τὴ ζωὴ τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Πέτρουτῶν Ἀθωνιτῶν ὑποτάχθηκε στὸν ἡγούμενο τῆς ἱμονῆς Ἀσκήθηκε ἐξασκώντας τήν νοερὰ προσευχήτρεφόμενος ἐλάχιστα καὶ ἀναπαυόμενος στὰ στασί-

δια τοῦ νάρθηκα τοῦ Ναοῦ Ἀλλὰ ὅπως τὸ ὄρος Σινᾶ ἐκάλε-

σε τὸν Μωυσῆ ἔτσι καὶ τὸ ὄροςτοῦ Ἄθωνος ἐκάλεσε τὸν ἍγιοΜάξιμο Ἐκεῖ τοῦ παρουσιάσθηκεἡ Παναγία κρατώντας στὴν ἀγκα-λιὰ της τὸν Κύριο ἀπὸ τὸν Ὁποῖοκαὶ ἔλαβε πλούσια τὴν χάρι τοῦἉγίου Πνεύματος Παρέμεινε στὸὄρος τοῦ Ἄθωνος ἐπὶ τρία ἡμε-ρόνυκτα προσευχόμενος στὸΘεὸ καὶ στὴν Θεοτόκο καὶ πειρα-ζόμενος ἀπὸ τοὺς δαίμονες Κα-τόπιν ἀνεχώρησε ἀπὸ τὸ ὄρος καὶπεριπλανιόταν ἀπὸ τόπο σὲ τόποὑποκρινόμενος τὸν σαλὸ καὶ ἐξα-σκώντας τὴν ταπεινοφροσύνηκαὶ τὴν ἀκτημοσύνη Ὅπου πή-γαινε ἔφτιαχνε ἀπὸ χόρτα καλύ-βα καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο τὴν ἔκαιεκαὶ ἐπήγαινε σὲ ἄλλο τόπο Γιʼαὐτὸ καὶ ὀνομάστηκε Καυσοκα-λυβίτης Ὁ ἅγ Μάξιμος μετὰ ἀπὸὑπόδειξη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίουτοῦ Σιναΐτου ὁ ὁποῖος τὴν περίο-δο ἐκείνη βρισκόταν στὸ ἍγιοὌρος ἐγκαταστάθηκε σὲ μόνιμο

τόπο γιὰ νὰ ὠφελήση τοὺς ἀδελφοὺς μεταδίδονταςτὴν πλούσια πνευματική ἐμπειρία ποὺ εἶχε ἀποκτή-σει συνεχίζοντας ὅμως νὰ ζῆ μὲ τὴν ἴδια ὑπεράνθρω-πη ἄσκησι Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ σὲ ἡλικία 95 ἐτῶν

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

῾Εβδομαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ᾿Εφημερίς ᾿Ιδιοκτησία laquoΠαν -ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενω-σιςraquo (ΠΟΕ) Κάνιγγος 10 10677 ᾿Αθῆναι Τηλ 210 38 16 206ΦΑΞ 210 38 28 518 ἘκδότηςΚων σταν τῖνος Σωτ Σωτη ρό -που λος Φα σίδερη 9 ῾ΕκάληΔιευθυν τὴς Συντάξεως Γεώρ -γιος Ζερβός Θησέως 25 Νέα᾿Ερυθραία (14671) ῾ΥπεύθυνοςΤυπογραφείου ΚωνσταντῖνοςΜιχ Σαμωνᾶς ᾿Αμαδριάδος 15Δρο σιά Τύποις laquo᾿Ορθο δό ξουΤύ πουraquo (Θησέως 25 14671 Νέα᾿Ερυθραία Τηλ 210 81 34 951ΦΑΞ 210 81 36 981)

῾Ιστοσελίς laquoΟΤraquowwworthodoxostyposgr᾿Ηλεκτρον ταχυδρομεῖον

orthotypotenetgrΤὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ -πόψεις τῶν ἀρθρογράφων οἱὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐ θύ -νην τῶν γραφομένων

ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣΜὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Κυρίου

μας καὶ τὰς εὐλογίας τοῦ μακα-ριστοῦ πατρός Μάρκου συν -εχίζομεν τὸ ἔργον ἐνισχύσεωςτῶν ἐμπεριστάτων ἀδελ φῶνμας διότι καὶ αἱ ἡμέραι πλέονεἶναι δυσκολώτεραι Ὅ σοι ἀνα -γνῶ σται δύ νανται νὰ συμπαρα-σταθοῦν παρακαλοῦν ται ὅπωςἀπευ θύ νωνται πρὸς τὸν κ Ἠλί -αν Κυριαζῆν εἰς τὸ τηλ6947469427 ἢ ὅπως προβαί -νουν εἰς κατά θεσιν χρη ματι κῶνποσῶν συμ πό νιας εἰς λογαρια -σμὸν τῆς ᾿Ε θνικῆς Τρα πέζης μὲἀριθμ 711741931ndash78 ἐπ᾿ ὀνό -ματι Ἠ λί ας Κυριαζῆς Εὐχαρι-στοῦμεν θερμῶς διὰ τὴν μέχριτοῦδε συμπαρά στασίν σας

Ὑπό τῆς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςΑἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ἐξεδόθητήν 29ην Δεκεμβρίου ἀνακοίνωσιςμέ τήν ὁποίαν ἀπαντᾶ εἰς δημοσί-ευμα τοῦ τοπικοῦ τύπου ὁ ὁποῖοςἀναφέρεται εἰς τήν στάσιν τήνὁποίαν ἐτήρησαν ὁ Σεβ Μητροπο-λίτης κ Κοσμᾶς καί οἱ κληρικοίἔναντι τοῦ μακαριστοῦ ἰατροῦ-μαι-ευτῆρος Μάρκου Κρικελῆ τόνὁποῖον συγγενικά του πρόσωπαἤθελον καί νά τόν ἀποτεφρώσουνκαί νά τόν laquoδιαβάσουνraquo εἰς τήνἘκκλησίαν Ἡ ἀνακοίνωσις εἶχεν ὡςἀκολούθως

laquoἘπειδὴ προσφάτως σὲ φύλλατοπικῶν Ἐφημερίδων δημοσιεύ-θηκαν πολλὰ γιὰ τὴν προσωπικότη-τα τοῦ μακαριστοῦ ἰατροῦ ndash μαι-ευτήρα Μάρκου Κρικελῆ καὶ τὴνπροσ φορά του στὴν πόλη τοῦἈγρινίου θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημά-νουμε τὸ ἑξῆς

Ἡ σορὸς τοῦ ἀοιδίμου ΜάρκουΚρικελῆ δὲν ἐτάφη σὲ κοιμητήριοτῆς γενέτειράς του στὴ νῆσο Τῆνο(ὅπως ἐγράφη) ἀλλὰ ὑπέστη τὸἀποκρουστικὸ μαρτύριο τῆς ἀπο-τεφρώσεως

Ἐπιβάλλεται ἡ ἐπισήμανση τοῦγεγονότος αὐτοῦ ἐπειδὴ πρὸ τῆςἘξοδίου Ἀκολουθίας στὸν Ἱερὸ

Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου καὶἔπειτα ἀπὸ τὴ γνωστοποίηση τῶνοἰκείων ὅτι ἐπιθυμία τοῦ ἰδίου ἦτανldquoμετὰ θάνατον νὰ ἀποτεφρωθεῖ τὸσῶμα τουrdquo ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-μενάρχης μας Μητροπολίτης Αἰ -τω λίας καὶ Ἀκαρνανίας κ Κοσμᾶςἀπαγόρευσε τὴν τέλεση τῆς Ἐξο-δίου Ἀκολουθίας ἐφόσον ἡ καύσητοῦ σώματος τῶν νεκρῶν εἶναι ξέ-νη πρὸς τὴν Πίστη μας ξένη πρὸςτὴ διδασκαλία καὶ τὴν παράδοσητῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας

Ἡ ἐξέλιξη τῶν γεγονότων φάνη-κε ἀρχικῶς πὼς ἦταν διαφορετικὴκαὶ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία (κηδεία)τελικὰ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ ΝαὸἉγίας Τριάδος Ἀγρινίου (13 Δεκεμ-βρίου 2011 ὥρα 1500΄) ἀφοῦ προ-ηγουμένως ὁ υἱὸς τοῦ ἐκλιπόντοςἸωάννης Κρικελῆς βεβαίωσε ἐγ -γράφως τὸν Ἱερέα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦκαὶ τὸν Μητροπολίτη ὅτι ἡ σορὸςτοῦ πατέρα του δὲν θὰ ἀποτεφρω-θεῖ

Ὅμως παρότι ὁ υἱὸς ἸωάννηςΚρικελῆς ὑπέγραψε Ὑπεύθυνη Δή-λωση τοῦ Ν 15991986 σύμφωναμὲ τὴν ὁποία ἡ σορὸς τοῦ πατέρατου ldquoθὰ μεταφερθεῖ καὶ θὰ ταφεῖστὴν Τῆνο στὸ Κοιμητήριο τοῦ Ἁγί-ου Σώστη καὶ δὲν θὰ ἀποτεφρω-θεῖrdquo ἡ σορὸς τοῦ Μάρκου Κρικελῆδὲν ἔφτασε ποτὲ στὴ νῆσο Τῆνο

ἀλλὰ κατὰ πληροφορίες ὁδηγήθη-κε στὴν γειτονικὴ Βουλγαρία ὅπουκαὶ ἀποτεφρώθηκε

Ἐπειδὴ μὲν ἡ Δήλωση δὲν ἀπο-δείχθηκε ldquoὑπεύθυνοςrdquo πληροφο-ρηθήκαμε δὲ τὸ γεγονὸς ldquoκατόπινἑορτῆςrdquo καὶ τεχνηέντως ἀποσιωπή-θηκε αὐτὸ ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ λαό πα-ρακαλοῦμε γιὰ τὴν δημοσιοποίησητοῦ παρόντος δελτίου πρὸς ἀποκα-τάσταση τῆς Ὀρθοδόξου Ἀληθεί-ας

Πουθενὰ ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν ὁμι-λεῖ γιὰ καύση νεκρῶν Ἡ καύσηεἶναι ἐξωβιβλικὴ καὶ πολὺ περισσό-τερο παράδοση ἄγριων φυλῶνἈποτελεῖ ἀσέβεια πρὸς τὸν Δημι-ουργὸ Θεὸ καὶ Πλάστη μας ἀσέ-βεια πρὸς τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦἀνθρώπου ἀφοῦ καὶ ὁ ἀνθρώπινοςπολιτισμὸς ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρό-νων ἔχει στηριχθεῖ στὴν ἱερότητατῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας πι-στεύει στὴν Αἰώνια Ζωὴ καὶ στὴνἈνάσταση τῶν Νεκρῶν διδάσκειτὸ σεβασμὸ τοῦ προσώπου καὶ τιμᾶτὸ ἀνθρώπινο σῶμα ὡς κατοικίατῆς Ἀθανάτου Ψυχῆς μας ὡς Ναὸτοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπουκαὶ Ἐπικοινωνίας

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεωςraquo

Ἡ Ἱ Μητρόπολις Αἰτωλίας διά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίανἰατροῦ τόν ὁποῖον οἱ συγγενεῖς ἤθελαν νά ἀποτεφρώσουν

(1ον)Στίς 31 Ἰανουαρίου ἐἔ κλείνουν

30 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ με-γάλου θεολόγου καί διαπρεποῦςἀκαδημαϊκοῦ Παν ΜπρατσιώτουἩ προσφορά του στά θεολογικάγράμματα εἶναι γνωστή Τόσο τάἐπιστημονικά συγγράμματα ὅσοκαί οἱ πολυπληθεῖς θεολογικές τουπραγματεῖες καθώς καί κάθε κεί-μενο πού ἔφευγε ἀπό τά χέριατου ἔχουν ἐκτός ἀπό ἄλλα τό χα-ρακτηριστικό τῆς θαυμαστῆς πλη-ρότητας Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πούτά γραπτά του εἶναι καί σήμεραἀνυπέρβλητα Χαίρεται σ᾽ αὐτά ὁἀναγνώστης τή θεολογική τουἐμβρίθεια τή φιλολογική κατάρτι-ση καί τήν εὐρύτατη παιδεία τουΜέ αὐτά τά χαρίσματα κυριαρ-χοῦσε στό θεολογικό κόσμο τῆςἐποχῆς του καί εἶχε καίριο λόγο νάπεῖ καί γιά τά κοινωνικά καί πολιτι-στικά θέματα τοῦ καιροῦ του

Ἡ Ἕνωσή μας ὕστερα ἀπό αὐ -τά θέλησε νά τόν φέρουν στήνμνήμη τους καί οἱ σημερινοί ἀνα -γνῶστες τοῦ laquoΟΤraquo Ἔτσι ἀναδη-μοσιεύει τή συνοπτική καί κατατο-πιστική μελέτη του laquoΠερί θεώσεωςτοῦ ἀνθρώπου διδασκαλία τῶνἑλλήνων πατέρων τῆς ἘκκλησίαςraquoΕἶναι ὁ λόγος του στίς 13561 στήφλαμανδική ἀκαδημία τοῦ Βελγί-ου γιά τήν τιμή πού τοῦ ἔκαμε νάτόν ἔχει ἑταῖρο της

Ἄς εἶναι ἡ ἀναδημοσίευση αὐτήεὐλαβές μνημόσυνο καί φόρος εὐ -γνωμοσύνης γιά τήν ἀνεκτίμητηπροσ φορά του ἰδιαιτέρως σήμε-ρον ὅπου κάποιοι θεολόγοι δυ-στυχῶς καί ἱερωμένοι ὁμιλοῦν γιάlaquoμεταπατερική θεολογίαraquo Ἡ μελέτη τοῦ ἀειμνήστου ΚαθΠαναγιώτου ΜπρατσιώτουΚεντρικὴ καὶ ἀρκούντως χαρα-

κτηριστικὴ διδασκαλία τῆς Ἑλλη-νικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναιἡ laquoπερὶ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπουraquoἩ διδασκαλία αὕτη διατυπωθεῖσατὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Μικρασιάτουτὴν καταγωγήν Πρεσβυτέρου εἴταδὲ καὶ Ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίαςτοῦ Λουγδούνου (Λυὼν) τῆς Νοτί-ου Γαλατίας Εἰρηναίου βραδὺτε-ρον δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ ἈρχιεπισκόπουἈλεξανδρείας Μεγ Ἀθανασίουλαμπρυνθεῖσα καὶ ἐμπεδωθεῖσαἔχει ὡς ἑξῆς laquoὉ Θεὸς ἐγένετοἄνθρωπος ἵνα ἡμεῖς γενοίμεθα ὅτιΑὐτὸς ἐστίνraquo διδασκαλία ἥτις τυγ-χάνει ξένη πρὸς τὸν Δυτικὸν κό-σμον μάλιστα δὲ τὸν Προτεσταντι-κόν Ὅμως ἡ τιμὴ τῆς πρώτης συ-στηματικῆς θεμελιώσεως καὶ ἐπι-στημονικῆς διατυπώσεως τῆς δι-δασκαλίας ταύτης ἐν τῇ Δύσει καὶδὴ ἐν τῇ Γαλλικῇ γλώσσῃ ἀνήκειεἰς τὴν ἐν Παρισίοις ἐγκατεστημέ-νην Ρωσίδα τὴν καταγωγὴν θεολό-γον Myrra Lot - Borodine δημοσιεύ-σασαν εἰδικὴν πραγματείαν ἐν τῇRevue de l histoire de Religion κατὰτὰ ἔτη 1930-1932 Ἡ πραγματεία δὲαὕτη ἀνεδημοσιεύθη εἰς β ἔκδοσιντὸ 1970 ἐν τῇ σειρᾷ τῶν ἐκδόσεων

τῆς Bibliotheque Oecumenique (Edi-tions du Gerf) ὑπὸ τὴν ἐνθάρρυνσιντοῦ ἐπιφανοῦς Γάλλου καρδιναλί-ου καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας JeanDanielou προτάξαντος μάλιστα καὶἐμπεριστατωμένην ὅσον καὶ ἐγ -κάρδιον εἰσαγωγὴν εἰς τὴν ἔκδοσινταύτην (σελ 9-18) εἰσαγωγὴν ἀνα-τρέχουσαν μέχρι τῆς ἱστορικῆς πε-ριόδου τῶν ἐτῶν 1930-1950 ἐπο -χῆς τῆς ἐν τῇ Δύσει ἀνακαλύψεωςκαὶ μελέτης τοῦ Βυζαντινοῦ μυστι-κισμοῦ τοῦ ὁποίου αἱ ἀρχαὶ ἀνά-γονται μέχρι τοῦ Ὠριγένους Γρη-γορίου τοῦ Νύσσης τοῦ συγγρα-φέως τῶν εἰς Διονύσιον τὸν Ἀρεο-παγίτην ἀποδιδομένων συγγραμ-μάτων ἔτι δὲ καὶ Μαξίμου τοῦὉμολογητοῦ καὶ ἄλλων ὧν τὴν

ἄμεσον ἐπίδρασιν ὡς καὶ τοῦ βι-βλίου τοῦ R Otto ὑπὸ τὴν ἐπιγρα -φὴν Das Heilige ἐδέχθη καὶ ἡ μνη-μονευθεῖσα Ρωσὶς συγγραφεύςἊς σημειωθῆ δ᾽ ἐνταῦθα ὅτι ἡ μνη-μονευθεῖσα β ἔκδοσις τοῦ ἐν λόγῳἔργου περιέχει καὶ ἄλλας δύο συγ-γενεῖς ἀξιολόγους δὲ θεολογικάςπραγματείας μίαν ὑπὸ τὸν τίτλονLa doctrine de la Grace et de la Liber-te dans l Orthodoxie Grecque - orien-tale καὶ ἑτέραν ὑπὸ τὸν τίτλον Labeatitude dans l Orient Chretien My-sterium Spei Ἐπί τούτοις δὲ σημει-ωθήτω ἐνταῦθα ὅτι παρ᾽ ἡμῖν ἡπρώτη περὶ τοῦ θέματος τῆς laquoθεώ-σεωςraquo δημοσιευθεῖσα ἀξιόλογοςθεολογικὴ ἐργασία εἶναι ἡ συγγρα-φεῖσα ὑπὸ τοῦ τότε μὲν Ὑφηγητοῦνῦν δὲ Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίαςτῶν Δογμάτων ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πα-νεπιστημίῳ κ Ἀνδρέου Θεοδώρουὑπὸ τὸν τίτλον laquoἩ περὶ θεώσεωςτοῦ ἀνθρώπου διδασκαλία τῶνἙλλήνων Πατέρων μέχρις Ἰωάν-νου τοῦ Δαμασκηνοῦraquo (1956) Τὸθέμα δὲ τοῦτο προετιμήσαμεν καὶἡμεῖς πρὸς ἀνάπτυξιν Γερμανιστὶἐν τῇ Φλαμανδικῇ Ἀκαδημίᾳ τῶνἐπιστημῶν κ λπ τῶν Βρυξελλῶνγενομένην τὴν 13ην Μαΐου 1961 ἐντῇ ἰδιότητι τοῦ Ξένου Ἑταίρουαὐτῆς ἥτις ἀνακοίνωσις καὶ παρα-τίθεται ἐφεξῆς ἐν ἑλληνικῇ μετα-φράσει μετὰ τινων προσθηκῶν (1)

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἂς σημει-ωθῆ ἐνταῦθα ὅτι ἀπὸ μὲν ρωμαι-οκαθολικῆς ἐπόψεως ἄξιαι μνείαςτυγχάνουσι καὶ αἱ σχετικαὶ ἐργασί-αι τοῦ Jules Gross La divinisation duChetien d apres les Peres Grecs (Pa-ris 1938) καὶ τοῦ L Βaur Unterscuch-ungen uumlber die Vergottlichungslehre inder Theologie der Griechischen Kirch-envater ἥτις ἐδημοσιεύθη ἐν τῇ Th-eologische Quartalschrift 1916 καὶ1920 (2)bull ἐξ ἐπόψεως δὲ προτε-σταντικῆς ἐκτὸς τῶν μεγάλωνδογματοϊστορικῶν ἔργων τοῦ AdHarnack ἐφοδιασμένων μετὰ ὀξει -ῶν κρίσεων κατὰ τῆς ὈρθοδόξουἘκ κλησίας χαρακτηριζομένης ὡςμειονεκτούσης καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἰ -σλὰμ (3) καὶ τοῦ Β Seeberg ἄξιαιμνείας εἶναι αἱ ἐργασίαι τοῦ Κ Bor-nhauser Die Vergottlichungslehre desAthanasius und des Joh Damasce-

nes (1903) πρβλ Α Νygren Eros undAgape (1952)

Μετὰ δὲ τὴν βραχεῖαν ταύτηνεἰσαγωγὴν ἂς ἐξετάσωμεν διὰ βρα-χέων α) τὴν σχετικὴν διδασκαλίαντῶν Ἑλλήνων Πατέρων β) τὴνἔναντι τῆς διδασκαλίας ταύτηςστάσιν τῆς Δύσεως καὶ γ) τὴν συν -οπτικὴν βιβλικοθεολογικὴν θεμε-λίωσιν τῆς ἐν λόγῳ διδασκαλίαςὡς καὶ τὰς πρὸς τὴν ἑλληνικὴν φι-λοσοφίαν σχέσεις αὐτῆς

I Ἡ περὶ θεώσεωςτοῦ ἀνθρώπου διδασκαλίατῶν Ἑλλήνων Πατέρων

Ἐν πρώτοις ὑπὸ τὴν λέξιν laquoθέω-σιςraquo νοεῖται ἡ χάριτι θείᾳ πνευμα-τικὴ καὶ ἠθικὴ ἀναμόρφωσις ἐν τῇθρησκευτικῇ φύσει τοῦ πιστοῦκατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ θεανθρώ-που Σωτῆρος ὡς καὶ ἡ δι᾽ αὐτοῦμετὰ τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἕνωσιςαὐτοῦ Εἰσηγητὴς δὲ τῆς διδασκα-λίας ταύτης τῶν Ἑλλήνων πατέ-ρων ἐγένετο ὡς εἴπομεν ὁ Εἰρη-ναῖος ὁ πρῶτος μετὰ τὸν ἀπόστο-λον Παῦλον σπουδαῖος θεολόγοςκαὶ ἱδρυτὴς τῆς ἐκκλησιαστικῆςθεολογίας ὁ κατὰ τὴν προσφυᾶπαρατήρησιν τοῦ ἐπιφανοῦς Ἑλβε-τοῦ θεολόγου καὶ καθηγητοῦ τοῦΠανεπιστημίου τῆς Ζυρίχης EmilBrunner ἐναντίον τοῦ Ad Harnacklaquoτὸ πλήρωμα τοῦ χριστιανικοῦ κη-ρύγματος τῆς Καινῆς Διαθήκης καίὅλης τῆς βιβλικῆς θεολογίας εἰςἑνότητα συγκροτήσαςraquo (4) ὅστιςΕἰρηναῖος ἐν τῇ εἰσαγωγῇ τοῦ ε βι-βλίου τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ Ad-versus Haereses (5) ἐδίδαξεν ὅτι laquoὁΘεὸς Λόγος ἐγένετο ὅτι ἡμεῖςἐσμέν ἵνα ἡμᾶς καταστήση ὅτιαὐτός ἐστιraquo Κατὰ ταῦτα ἤδη κατὰτὸν Εἰρηναῖον ἡ θέωσις ἀπετέλεσετὸν τελικὸν σκοπὸν τῆς δημιουρ-γίας τοῦ ἀνθρώπου συμφώνωςἄλλως τε πρὸς τοὺς λόγους τοῦΘεοῦ δημιουργοῦ τοῦ ἀνθρώπου(Γένεσις α 26) Σημειωτέον δ᾽ ὅτιτὴν ἰδέαν ταύτην συναντῶμεν ὀλί-γον βραδύτερον καὶ παρὰ τῷ Με-θοδίῳ καὶ τῷ Ἱππολύτῳ ὡς καὶπαρὰ τοῖς Ἀλεξανδρινοῖς θεολό-γοις Κλήμεντι καὶ Ὠριγένει Τὴνκλασσικὴν ὅμως διατύπωσιν τῆςἰδέας ταύτης εὑρίσκομεν ὡς εἴπο-μεν ὀλίγον βραδύτερον ἐν τῇρήτρᾳ Ἀθανασίου τοῦ ΜεγάλουbulllaquoΑὐτὸς γὰρ ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος ἐν -ην θρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιη -θῶμενraquo (6) Ἤδη δὲ ἡ διατύπωσιςαὕτη περιέχει ἀμφότερα τὰ κύριασημεῖα τῆς διδασκαλίας περὶ θεώ-σεως τουτέστι τὴν θεοποίησιν τῆςἀν θρω πίνης φύσεως ἐν τῷ Θεαν-θρώ πῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ὡς καὶ τὴνθεοποίησιν τῆς ἀνθρωπινῆς φύσε-ως παρὰ τοῖς πιστοῖς χριστιανοῖςἥτις εἶναι καρπὸς τῆς πρώτηςἈμφότερα δὲ τὰ σημεῖα ταῦταστρέφονται περὶ τὴν μυστικὴν ἑνό-τητα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως πα -ρὰ τε τῷ πρώτῳ καὶ τῷ δευτέρῳἈδάμ ἡ ὁποία ἑνότης εἶναι κύριονγνώρισμα καὶ θεμελιώδης ἰδέα τῆςτε βιβλικῆς καὶ ἐν γένει τῆς χρι-στιανικῆς θεολογίας Ὅπως δήπο-τε δ᾽ ἡ περὶ θεώσεως διδασκαλίαἥτις ὡς εἴπομεν ἀποτελεῖ ὁλόκλη-ρον σύμπλεγμα ἰδεῶν καὶ συμπίπτειμε τὰ τῆς περὶ λυτρώσεως διδα-σκαλίας κατέλαβε κεντρικὴν θέσινοὐ χὶ μόνον ἐν τῷ δογματικῷ συ-στήματι τοῦ Μ Ἀθανασίου ἀλλὰκαὶ ἐν γένει ἐν τῇ ἑλληνικῇ Θεολο-γίᾳ

Οἱ εὐγλωττότατοι ἐκπρόσωποιτῆς διδασκαλίας ταύτης ἦσανμετὰ τόν Ἀθανάσιον Γρηγόριος ὁΝαζιανζηνὸς (7) Γρηγόριος ὁ Νύσ-σης (8) καὶ ἰδιαιτέρως Κύριλλος ὁἈλεξανδρείας (9) παρὰ τῷ ὁποίῳ ἡδιδασκαλία αὕτη εὗρε τὴν μεγί-στην ἐξέλιξίν της βραδύτερον δὲὁ λεγόμενος Ψευδοδιονύσιος Ἀρε-οπαγίτης (10) Μάξιμος ὁ Ὁμολο-γητὴς (11) καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμα-σκηνὸς (12) ὅστις οὐ μόνον συνώ-ψισε τὴν διδασκαλίαν τῶν προγε-νεστέρων ἐκκλησιαστικῶν Πατέ-ρων ἀλλὰ καὶ ἐπεξήγησε τὴν ἰδέανταύτην

Ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν Μ Βασίλειονδὲν εἶναι ἄγνωστος ἡ διδασκαλίααὕτη (13) μόνον ὅτι οὗτος προσε-κτικώτερον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦΓρηγορίου τοῦ Νύσσης διατυπώνειτὴν διδασκαλίαν ταύτην Ἀλλὰ καὶεἰς αὐτοὺς τοὺς Ἀντιοχεῖς μάλισταδὲ εἰς τὸν Χρυσόστομον καὶ τὸν Κύ-ρου Θεοδώρητον δὲν ἔμεινενὅλως ξένη ἡ διδασκαλία αὕτη παρὰτινας ὀρθολογιστικάς ροπάς τῆςΣχολῆς αὐτῶν (14) Ὁ Θεοδώρητος

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Σελὶς 3η

ΖΑΚΧΑΙΟΣ Ο ΑΡΧΙΤΕΛΩΝΗΣΖακχαῖος σημαίνει καθαρός ἀθῶοςmiddot κι ὅμως ἠθικὰ ἦταν βρώμικος

Ἦταν τελώνης καὶ μάλιστα ἀρχιτελώνης Τελώνης ἦταν ὅτι τὸ πιὸ χει-ρότερο καὶ ὅτι τὸ πιὸ ἀηδιαστικὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη Ἦταν τὸ πιὸ ἄγριοθηρίο ποὺ ὑπῆρχε τότε μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι ζοῦσε στὶς πόλεις καὶ ὄχιστὰ δάση Συνεργάτης τῶν Ρωμαίων κατακτητῶν ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ καὶτοῦ ἔθνους του ἄγριος ψυχρὸς καὶ ἀνάλγητος στὴ προσπάθειά τουνὰ εἰσπράξει τὸ μέγιστο δυνατὸ φόρο καὶ νὰ κρατήσει γιὰ τὸν ἑαυτότου τὸ ὑψηλότερο ποσοστό

Ἀρχιτελώνης λοιπὸν καὶ πάμπλουτος καὶ μέλος τῆς ὑψηλῆς κοινω-νίας ὁ Ζακχαῖος Εἶχε ὅσα ἐπιθυμεῖ κάθε κτηνώδης ἄνθρωπος Ἀλλὰδὲν ἀναπαυότανmiddot δὲν ἔλεγε ὅπως ὁ ἄφρων πλούσιος laquoψυχή μου ἔχειςπολλὰ ἀγαθὰ καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια Ἀναπαύου φάγε πίε εὐφραίνουraquo(Λουκ 12 19) Μέσα του ὑπῆρχε ὑπαρξιακὸ κενό ποὺ δὲ γέμιζε μὲ τί-ποτα Κατοικοῦσε στὴν Ἱεριχὼ καὶ προφανῶς θὰ εἶχε ἀκούσει γιὰ τὸΧριστὸ καὶ τὴ διδασκαλία Του Γιὰ τὸ Χριστό ποὺ πῆρε τὸν τελώνη τῆςΚαπερναούμ τὸν Ματθαῖο καὶ τὸν ἔκανε Ἀπόστολό Του Μέσα τουὑπῆρχε πόθος νὰ τὸν συναντήσει μὲ κάθε τρόπο καὶ νὰ τὸν φορολο-γήσει πνευματικά Θὰ εἶχε ἀκούσει ὅτι laquoἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιά-ζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτὴνraquo (Ματθ 11 12) Βιαστὲς στὰ χρό-νια τῆς ΚΔ λέγονταν κυρίως οἱ τελῶνες οἱ ὁποῖοι μὲ βίαιο καὶ βά-ναυσο τρόπο φορολογοῦσαν εἶχες δὲν εἶχες

Κάποια μέρα μαθαίνει ὅτι ὁ Χριστὸς περνᾶ ἀπὸ τὸ μέρος του Τρέχειγιὰ νὰ τὸν δεῖ laquoΚαὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦ τίς ἐστιraquo Ἡ ἐπιθυμία τουεἶναι σφοδρὴ καὶ σωστή Ὁ Ζακχαῖος ὅμως ἔχει ἕνα σωματικὸ μειονέ-κτημα ἕνα κουσούρι Εἶναι κοντός Τὰ πλήθη τοῦ κόσμου ποὺ περι-τριγύριζαν τὸν Χριστὸ δὲν τὸν ἄφηναν ἀκόμη καὶ ὀπτικά νὰ τὸν συν -αντήσει laquoΚαὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦνraquo

Ἀλήθεια τί πρόβλημα τὰ μειονεκτήματα ndashσωματικὰ καὶ ψυχικὰndash τοῦἀνθρώπου Πόσοι σκανδαλίζονται ἀπ᾽ αὐτὰ καὶ τὰ βάζουν μὲ τὸ Θεό Κιὅμως οὔτε τὰ πλεονεκτήματα μᾶς σώζουν οὔτε τὰ μειονεκτήματα μᾶςχάνουν

Ὁ Σαοὺλ καὶ ὁ Ἀβεσσαλὼμ ἦταν ἄνδρες ψηλοί ὄμορφοι μὲ γοητείαἈσκοῦσαν μεγάλη ἐπιρροὴ στὰ πλήθη Κι ὅμως καταστράφηκαν κιαὐτοὶ καὶ δημιούργησαν προβλήματα στὸ λαό τους καὶ στὸ ἔθνος τουςΔιότι ἦταν ἀτομοκεντρικοὶ καὶ ἐγωϊστὲς καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶχαντὴν θεία βοήθεια

Ὁ Μωυσῆς ἦταν ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος κι ὅμως διοίκησεδύο ἑκατομμύρια Ἰσραηλίτες ἐπὶ σαράντα χρόνια μέσα ἀπὸ ἀντίξοεςσυνθῆκες καὶ τοὺς ἔφερε στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας Ἐλάχιστα προσόν-τα εἶχε καὶ ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Φιλαδελφείας (Ἀποκ 3 7) Κι ὅμως ἡγή-θηκε τεραστίου ἱεραποστολικοῦ ἔργου τὸ ὁποῖο κανένας δὲν μπόρε-σε νὰ σταματήσει Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων (Ματθ 25 14ndash30) λέγειπολλὰ γιὰ τὸ θέμα μας Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ προσπάθεια τῶν τα-πεινῶν ἀνθρώπων σώζει

Ὁ Ζακχαῖος ἦταν κοντὸς λοιπόν Ἀλλὰ δὲν ἦταν ἕνα laquoἄχρηστο πά-θοςraquo ὅπως λέγει ὁ ἄθεος ὑπαρξιστὴς φιλόσοφος Jean ndash Paul SartreΠράγμα ποὺ συμβαίνει γιὰ τοὺς περισσότερους ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοιδὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ ἕνα ἄθροισμα ἀχρήστων παθῶν καὶ ἐπιθυ-μιῶν Εἶχε ἀσίγαστη ἐπιθυμία ὄχι γιὰ κάτι ἀνθρώπινο ἢ ἁμαρτωλό Εἶχεἐπιθυμία νὰ δεῖ τὸν Χριστό Ἡ ἐπιθυμία ἦταν τόσο μεγάλη ποὺ ἀδια-φορεῖ γιὰ τὸ ἂν θὰ γίνει γελοῖος ἂν τὸν κοροϊδέψουν ἂν θὰ τὸν εἰρω-νευτοῦν καὶ σκαρφαλώνει σὰν χαμίνι σὲ μία συκομορέα

Ὁ Χριστός ποὺ γνωρίζει τί συμβαίνει μέσα του τὸν καλεῖ μὲ τὸ ὄνο-μά του καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ κατεβεῖ γιατί θὰ τοῦ κάνει ἐπίσκεψη στὸ σπίτιτου laquoΖακχαῖε σπεύσας καταβηθιmiddot σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ μεμεῖναιraquo Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζητᾶ ἕνα ὁ Θεὸς τοῦ δίνει πολλὰ περισσό-τερα ἀπ᾽ ὅτι σκέφθηκε καὶ διανοήθηκε (Ἐφεσ 3 20) Ὁ Ζακχαῖος λαμ-βάνει τὴν ἀποκάλυψη ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι ἕνας τυχαῖος ἄνθρωποςἀλλὰ ἕνας παντογνώστης ποὺ γνωρίζει ὅσα μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει Ἐπι-πλέον τοῦ κάνει τὴν τιμὴ νὰ τὸν ἐπισκεφτεῖ καὶ στὸ σπίτι Αὐτὸ τὸν συγ-κλονίζει καὶ δημιουργεῖ μέσα του ἕνα πνευματικὸ σεισμό

Ἡ ψυχικὴ ἀλλαγή του ἀποβαίνει ραγδαία Ἡ μετάνοιά του ἀποκαλύ-πτεται ἀνάλογη τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ Αὐτὸς δὲν ἐνδιαφέρθηκε τίθὰ πεῖ ὁ κόσμος καὶ ἀνέβηκε στὸ δένδροmiddot ὁ Χριστὸς δὲν ἐνδιαφέρεταιτί θὰ πεῖ ὁ κόσμος κι ἂν σκανδαλιστεῖ ποὺ ἐπισκέπτεται ἕνα ἐχθρὸ τοῦλαοῦ καὶ συνεργάτη τῶν κατακτητῶν Ρωμαίων Ὁ Ζακχαῖος δείχνει ὅτισωστὰ ἐνήργησε ὁ Χριστός Διότι γιὰ χατίρι του ἀπαρνεῖται τὸ ἄνετοκαὶ χλιδάτο παρελθόν του καὶ γίνεται πτωχὸς καὶ φίλος τῶν ἀδυνάτωνκαὶ ὅσων ἀδίκησε Δὲν θέλει νὰ ἀκολουθήσει τὸν Χριστὸ μὲ τὸ ἀζημίω-το ὅπως ὁ πλούσιος ἄρχων καὶ νεανίσκος Δὲν θέλει πλέον νὰ ἐφαρ-μόζει τὸ σατανικὸ ρητὸ laquoὁ θάνατός σου ἡ ζωή μουraquo ἀλλὰ πιστεύει στὸλόγο τοῦ Χριστοῦ laquoἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτουπεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνη αὐτὸς μόνος μένειmiddot ἐὰν δὲ ἀποθάνη πολὺνκαρπὸν φέρειraquo (Ἰω 12 24) Αὐτὸ τὸ λόγο τὸν εἶπε ὁ Χριστός ὅταν ἔμα-θε ὅτι κάποιοι Ἕλληνες εἶπαν στὸν Φίλιππο laquoΚύριε θέλομεν τὸν Ἰησοῦνἰδεῖνraquo (Ἰω 12 20ndash21) Εἶχαν παρόμοιο πόθο μὲ τὸν Ζακχαῖο Καὶ ὁἸησοῦς τοὺς ἐξηγεῖ τί σημαίνει γνωριμία μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ποιὰ εἶναι ἡδόξα τοῦ Χριστοῦ Εἶναι ὁ σταυρός ποὺ θὰ ἐπακολουθήσει

Ἀκόμη καὶ ἐμεῖς ποὺ διαμαρτυρόμαστε σήμερα γιὰ τὴν ἄγρια φο-ρολογία τὴν ἀνεργία καὶ τὴν ἀδικία ποὺ ὑπάρχει στὴ κοινωνία μαςπροσπαθοῦμε μὲ κάθε τρόπο θεμιτὸ ἢ ἀθέμιτο νὰ βροῦμε ἐργασίανὰ ἐξασφαλίσουμε περιουσία ἢ σύνταξη ἢ δύο μισθοὺς καὶ ἄλλα πολ-λά Ὁ Ζακχαῖος ὅμως εἶναι καταπέλτης καὶ ἐντελῶς ἀδιάφορος γιὰ τὸπροσωπικό του συμφέρον

laquoἸδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου Κύριε δίδωμι τοῖς πτωχοῖςκαὶ εἲ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦνraquo Ἡ μετάνοιά τουδὲν εἶναι λεκτικὴ καὶ τυπική ὡς συνέβαινε καὶ συμβαίνει καὶ ἄλλοτεκαὶ σήμερα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Ἡ μετάνοιά του εἶναι οὐσιαστική ἀλη-θινή κενωτικὴ γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὰ συμφέροντά του Ὁ ἄλλοτεγδάρτης τῶν ἄλλων γδέρνει τώρα τὸν ἑαυτό του

Οἱ πατέρες παρατηροῦν ὅτι στὸ Εὐαγγέλιο ὄνομα ἔχουν μόνο οἱφτωχοὶ (Λάζαρος) ἢ οἱ πλούσιοι ποὺ διαχειρίστηκαν τὸν πλοῦτο σὰνοἰκονόμοι Θεοῦ καὶ δὲν τὸν κατακράτησαν γιὰ τὸν ἑαυτό τους(Ἀβραὰμ) ἢ οἱ ἁμαρτωλοὶ πλούσιοι ποὺ μετανόησαν ὅμως καὶ διέθε-σαν τὸν πλοῦτο τους στοὺς φτωχούς ὅπως ὁ Ζακχαῖος Καὶ ἔχουν ὄνο-μα γιατί μόνο αὐτοὶ ἔχουν προσωπικότητα ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς Οἱἄλλοι εἶναι ἁπλῶς laquoσάρκεςraquo (Γεν 6 3)

Ἀρχιμ π Μελέτιος Ἀπ Βαδραχάνης

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Ἀπόστολος Α´ Τιμ δ´ 9 ndash 15Εὐαγγέλιον Λουκ ιθ´ 1 ndash 10Ἦχος βαρύςmdash Ἑωθινόν Ι´

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΑΝΟΧΗ ΚΑΙΥΠΟΜΟΝΗ

(1ον)Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ πολλὲς

φορὲς ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴ συμπερι-φορὰ καὶ τὸ ἦθος ἀνθρώπων μὲτοὺς ὁποίους συνεργάζεται Ἡ πρα -γματικότητα συνήθως εἶναι σκληρήκάποτε καὶ ἐπικίνδυνη Τί πρέπει νὰκάνει γιὰ νὰ βελτιωθοῦν τὰ πρά-γματα Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στά-ση του Πῶς νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζειχωρὶς νὰ ἐπιδεινώνονται τὰ πρά-γματα Συχνὰ συζητᾶ τὸ πρόβλημακαὶ μὲ τὸν πνευματικό του καὶ θέ-λει νὰ ἀκούσει κάποια συγκεκριμέ-νη συμβουλὴ μὲ γενικὴ ἰσχύ Ὅμωςδὲν εἶναι εὔκολο νὰ δοθεῖ αὐτὴ ἡσυμβουλή γιατὶ οἱ ἄνθρωποι δὲνεἶναι ἴδιοι ἀλλὰ ὁ καθένας ἔχει τὶςἐπιλογές του καὶ τὶς ἰδιοτροπίες

του γεγονός ποὺ ἀπαιτεῖ διαφορε-τικὴ στάση Ὅλα αὐτὰ βέβαια κάτωἀπὸ τὸν γενικὸ κανόνα ὅτι πρέπεινὰ ἀνέχεται τοὺς ἀδελφοὺς μὲ ἀγά-πη χωρὶς ὅμως νὰ ἀποδέχεται τὴνἁμαρτωλὴ ζωή τους

Ὁ Χριστὸς δεχόταν νὰ τὸν πλη-σιάζουν ἁμαρτωλοὶ ἄνθρωποι καὶνὰ ἐπικοινωνεῖ μαζί τους γιατὶ ἤθε-λε νὰ τοὺς βοηθήσει καὶ νὰ τοὺςὁδηγήσει στὴ μετάνοια Τοὺς θεω-ροῦσε πνευματικὰ ἀσθενεῖς καὶ γι᾽αὐτὸ τοὺς ἤθελε κοντά του Δὲνἀκολουθοῦσε τὴν τακτικὴ τῶν Φα-ρισαίων οἱ ὁποῖοι ἀπέφευγαν ἐπι-μελῶς τὴν ἐπικοινωνία τους μὲἁμαρτωλοὺς καὶ δυσφημισμένουςἐνῶ στὴν πραγματικότητα οἱ ἴδιοιἦταν χειρότεροι Ὁ ΕὐαγγελιστὴςΜατθαῖος ἀναφέρει ἕνα δικό τουπεριστατικό ποὺ εἶναι σχετικὸ μὲτὸ θέμα μας Ὅταν ὁ Χριστὸς τὸνκάλεσε νὰ τὸν ἀκολουθήσει ἐκεῖνος

πρόθυμα ἀνταποκρίθηκε Μάλισταπαρακάλεσε τὸν Κύριο καὶ τοὺςμαθητὲς νὰ πᾶνε στὸ σπίτι του γιὰνὰ τοὺς φιλοξενήσει laquoἘνῶ ἔτρωγανστὸ σπίτι ἦρθαν πολλοὶ τελῶνεςκαὶ ἁμαρτωλοὶ καὶ κάθισαν μαζὶ μὲτὸν Ἰησοῦ καὶ τοὺς μαθητές του στὸτραπέζιraquo Οἱ Φαρισαῖοι ὅμως ποὺπαρακολουθοῦσαν εἶπαν ἐνοχλη-μένοι στοὺς μαθητές laquoΓιατὶ ὁ δά-σκαλός σας τρώει μὲ τοὺς τελῶνεςκαὶ ἁμαρτωλούςraquo Ὁ Χριστὸς τοὺςἄκουσε καὶ τοὺς ἔδωσε τὴν ἀπάν-τηση ποὺ συγχρόνως ἦταν καὶἔλεγχος στὴ δική τους ὑποκριτικὴσυμπεριφορά laquoΔὲν ἔχουν ἀνάγκηἀπὸ γιατρὸ οἱ ὑγιεῖς ἀλλὰ οἱ ἄρρω-στοι Καὶ πηγαίνετε νὰ μάθετε τίσημαίνει ἔλεος θέλω καὶ ὄχι θυσίαΓιατὶ δὲν ἦρθα νὰ καλέσω σὲ μετά-νοια τοὺς δικαίους ἀλλὰ τοὺς ἁμαρ-τωλούςraquo Δηλαδή πρωτίστως χρει-άζεται τὸ ἔλεος ἡ συμπάθεια ἡἀγαθὴ διάθεση καὶ ἡ εὐσπλαχνία

Οἱ Ἀπόστολοι στὴν πορεία τους

πρὸς τὰ ἔθνη ἀντιμετώπισαν κα-κοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μὲ ποι-κίλους τρόπους προσπαθοῦσαν νὰἐμποδίσουν ἢ καὶ νὰ ματαιώσουν τὸἔργο τους Ὅμως ἔμειναν σταθεροίΣτοὺς ἐμπαιγμοὺς ἀπαντοῦσαν μὲκαλὰ λόγια στοὺς διωγμοὺς μὲ ὑπο-μονὴ καὶ στὶς συκοφαντίες μὲ φι-λικὰ λόγια ὅπως σημειώνει στὴν Α´πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή του ὁἈπόστολος Παῦλος Τὸ δρόμο τῆςἀνεκτικότητας ὑποδεικνύει ὁ Ἀπό-στολος καὶ στοὺς συνειδητοὺς χρι-στιανούς Εἶναι χαρακτηριστικὰ τὰλόγια του πρὸς τοὺς ΡωμαίουςlaquoὈφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστά-ζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν Ἕκα-στος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰςτὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήνraquo Οἱ δυ-νατοὶ λοιπὸν στὴν πίστη καὶ στὴνἀρετὴ πρέπει νὰ δείχνουν ἀνεκτι-κότητα καὶ συμπάθεια στὶς ἀδυνα-μίες τῶν ἀδύνατων στὴν πίστηἀνθρώπων καὶ νὰ μὴ κάνουν ἐκεῖνα

ποὺ τοὺς ἀρέσουν Ὁ καθένας πρέ-πει νὰ γίνεται ἀρεστὸς στὸν ἄλλογιὰ νὰ τὸν παρακινεῖ νὰ ζεῖ κατὰΧριστὸν καὶ νὰ προοδεύει πνευμα-τικά Ἀνεχόμενοι τὶς ἀδυναμίες τῶνἀδελφῶν δὲν πρέπει νὰ χάνουμε τὸστόχο ποὺ εἶναι ἡ σωτηρία τουςΜιλώντας γιὰ τὶς ἀδυναμίες τῶνἄλλων δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε καὶτὶς δικὲς μας ἀδυναμίες ποὺ πρέ-πει οἱ ἄλλοι νὰ ἀνεχθοῦν Δὲν πρέ-πει νὰ ὑπάρχει ἡ ψευδαίσθηση ὅτιἐμεῖς εἴμαστε δυνατοὶ σὲ ὅλα καὶἔχουμε ἀνεβεῖ τὴν κλίμακα τῶνἀρετῶν Μπορεῖ νὰ μὴ ἔχουμε με-γάλες ἀδυναμίες καὶ νὰ μὴ δια-πράττουμε ἐμφανεῖς ἁμαρτίες ἔ -χουμε ὅμως πολλὲς μικρὲς ἀδυνα-μίες καὶ δυσεξήγητες ἰδιορρυθμίεςοἱ ὁποῖες γιὰ τοὺς ἄλλους πολλὲςφορὲς εἶναι ἀνυπόφορες Γι᾽ αὐτὸεἶναι πάντα χρήσιμη γιὰ ὅλους ἡπροτροπὴ laquoἀλλήλων τὰ βάρη βα-στάζετε καὶ οὕτως ἀναπληρώσατετὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ Εἰ γὰρ δο-

κεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὤν ἑαυτὸνφρεναπατᾶraquo Δηλαδή ὅπως τονίζειὁ ἑρμηνευτὴς Π Ν Τρεμπέλαςὅταν κάποιος πέσει σὲ παράπτωμαπρέπει νὰ τὸν διορθώνουμε προσέ-χοντας ὅμως νὰ μὴ πέσουμε κι ἐμεῖςστὸ ἴδιο παράπτωμα laquoΝὰ ὑπομέ-νετε ὁ ἕνας τὶς ἐνοχλήσεις τοῦἄλλου ποὺ ὀφείλονται στὰ ἐλαττώ-ματα καὶ τὶς ἐλλείψεις τουmiddot κι ἔτσιμὲ τὴν ὑπομονετικὴ αὐτὴ ἀνοχήἐκπληρῶστε τελείως τὸ νόμο τοῦΧριστοῦ δηλαδὴ τὴν ἐντολὴ τῆςἀγάπης Ἄνθρωπος ποὺ δὲν ὑπομέ-νει μὲ ἀγάπη τὴν ἀδυναμία τοῦἄλλου δὲν συναισθάνεται ὅτι ἔχεικι αὐτὸς ἐλαττώματα ἀλλὰ ἔχει με-γάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του Ἡ ἰδέατου ὅμως αὐτὴ εἶναι ψεύτικη Διότιἂν νομίζει κανεὶς ὅτι εἶναι κάτιαὐτὸς μὲ τὴν ἰδέα αὐτὴ χάνει κάθεἀξία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦmiddot εἶναι μηδὲνἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Ἐξαπατᾶ συ-νεπῶς τὸν ἑαυτό τουraquo

Πρεσβ Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟΔΔΔΔΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

Βασική τακτική διαφόρων ὁμά-δων κινήσεων ὀργανώσεων κἄὅπου ὁ χαρακτήρας τους οἱ διδα-σκαλίες καί οἱ πρακτικές εἶναι ἀπο-λύτως ἀσυμβίβαστες μέ τήν ὀρθό-δοξη πίστη μας εἶναι ἡ προσπάθειαχειραγώγησης τῶν ἀνθρώπων μέ σῳτῆς παραπληροφόρησης Τακτική ἡὁποία κατʼ ἐξοχήν χρησιμοποιεῖταιἀπό τόν Τεκτονισμό ἤ Μασωνία

Μόνιμη ἐπωδός τῶν διαφόρωνΤεκτόνων ἀποτελεῖ ὁ ἰσχυρισμόςὅτι ἀποτελοῦν ἁπλῶς φιλοσοφικήὀργάνωση πού ἀποβλέπει στήνἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας στήν κοι-νωνική καί ἀτομική πρόοδο χωρίςνά ἔχουν θρησκευτικό χαρακτήραἌποψη πού προσπαθοῦν νά τή δια-δώσουν μέ κάθε πρόσφορο μέσοκαί σέ κάθε εὐκαιρία Θεωροῦν μά-λιστα ὅτι μπορεῖ κάποιος νά εἶναιταυτοχρόνως καί χριστιανός καίΤέκτοναςἸσχύει ὅμως κάτι τέτοιοΕἶναι δυνατόν κάποιος νά εἶναι χρι-στιανός ὀρθόδοξος καί ταυτοχρό-νως νά εἶναι καί Μασῶνος

Γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας κά-τι τέτοιο εἶναι ὄχι μόνον ἀδύνατοἀλλά καί ἀδιανόητο Ἐν προκει-μένῳ εἶναι χρήσιμο νά θυμηθοῦμεὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει κατʼ ἐπα-νάληψη τοποθετηθεῖ γιά τόν Τε-κτονισμό κατά τρόπο σαφῆ ὑπεύ-θυνο καί συγκεκριμμένοὙπενθυ-μίζουμε χαρακτηριστικά

Ι) Ἡ Διορθόδοξος Ἐπιτροπή πούσυνεδρίασε στή Ἱ Μονή Βατοπαι-δίου ἀπό 8-2361930 στό ἍγιονὌρος χαρακτηρίζει τόν Τεκτονι-σμό laquoὡς σύστημα ἀντιχριστιανικόνκαί πεπλανημένονraquo

ΙΙ) Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρ-χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδοςστίς 12-10 1933 σύν τοῖς ἄλλοιςὑπογραμίζει ὅτι ὁ Τεκτονισμόςlaquoὑπο μιμνήσκει τάς παλαιάς ἐθνι-κάς μυστηριακάς θρησκείας ἤ λα-τρείας ἀπό τῶν ὁποίων κατάγεταικαί τῶν ὁποίων συνέχειαν καί ἀνα-βίωσιν ἀποτελεῖraquo (Περ Ἐκκλησία48 (4-12-1933) σ1)

ΙΙΙ) Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρ-χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδοςτόν Νοέμβριο τοῦ 1972 ἐπαναλαμ-βάνει laquoὅτι ἡ Μασωνία εἶναι ἀποδε-δειγμένως θρησκεία μυστηριακήπροέκτασις τῶν παλαιῶν εἰδωλο-λατρικῶν θρησκειῶν ὅλως ξένηκαί ἀντίθετος πρός τήν ἐξ ἀποκα-λύψεως σωτηριώδη ἀλήθειαν τῆςἉγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας Διαδηλοῖκατηγορηματικῶς ὅτι ἡ ἰδιότης τοῦΜασώνου ὑπό οἱανδήποτε μορφήνεἶναι ἀσυμβίβαστος πρός τήν ἰδιό-τητα τοῦ χριστιανοῦ μέλους τοῦΣώματος τοῦ Χριστοῦraquo (ΠερἘκκλησία 50 (1973) σ17)

IV) Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρ-χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδοςτόν Ὀκτώβριο τοῦ 1996 τήν θωρεῖlaquoπαγανιστική θρησκείαraquo ἀσυμβίβα-στη μέ τό χριστιανισμό καί τή χαρα-κτηρίζει laquoὡς ἀντίχριστον σύστημαraquo(Περ Ἐκκλησία 73 (1996) σσ 673-674)

Διάφοροι τεκτονικοί κύκλοι ἰ -σχυ ρίζονται ὅτι αὐτές οἱ ἀδαμαντί-νου διαύγειας ὀρθόδοξες τοποθε-τήσεις εἶναι ἀνακρίβειες ἀστήρι-κτες θεωρητικές διακηρύξεις καίεἶναι πάντα κατά τούς ἰσχυρι-σμούς τους καρπός μιᾶς ἰσχυρῆςπροκατάληψης Ἰσχύει ὅμως κάτιτέτοιο Ἀναμφιβόλως ὄχι Ἀντιθέ-τως αὐτοί οἱ ἰσχυρισμοί ἀποτελοῦνμιά ἀκόμα προσπάθεια μασωνικῆςπαραπληροφόρησης Καί τοῦτογιατί ἀποδεικνύεται εὔκολα καί ὁπαγανιστικός καί ὁ ἀποκρυφιστικόςκαί ὁ ἀντιχριστιανικός χαρακτήραςτοῦ Τεκτονισμοῦ ἀπό πλῆθος μα-σωνικῶν κεμένων ndash μαρτυριῶν

Ὡς ἀποδείξεις θά παραθέσουμεἐνδεικτικά θέσεις ἀπό τήν Ἐγκυ-κλοπαίδεια τῆς Ἐλευθέρας Τεκτο-νικῆς ἀφʼἑνός μέν γιατί ἀποτελεῖἔκδοση τῆς Μασωνικῆς Στοᾶς Ὅ -μηρος ἀφʼἑτέρου δέ γιατί ὁ συν-τάκτης τῶν διαφόρων λημμάτωνπαραθέτει καί ἀπόψεις καί ἄλλωνΜασόνων Ἑλλήνων και ξένων ἔτσιὥστε νά καθίσταται τό ἐν λόγῳ ἔρ -γο πιό ἀντιπροσωπευτικό γιά τόχῶρο τουα) Ἡ παρουσία ἀποκρυφιστικῶνστοιχείων στόν Τεκτονισμό

Ἀναφέρεται στήν ἐν λόγῳ Μα-σωνική ἐγκυκλοπαίδεια σχετικά μέτούς ἀνώτερους βαθμούς τοῦ Τε-κτονισμοῦ ὅτι laquoοἱ Ἀνώτεροι βαθ-μοί του οὐδέν ἄλλο εἶναι ἤ συμπύ-κνωσις τῶν διαφόρων μορφῶν τοῦldquo ἐσωτερισμοῦrdquo προσφέρουσα εἰςτόν Τέκτονα εὐρύ πεδίον ἐρεύνηςεἰς τήν σφαῖραν τοῦ ὑπεραισθη-τοῦraquo (σ 127)

Στήν ἴδια σελίδα ἐπίσης ἀναφέ-ρεται laquoπαραμένει ἀναντίρρητονὅτι ἡ ὅλη διάρθρωσις τῶν πέραντοῦ 3 βαθμῶν του περικλείει μέγι-στον μέρος τῆς Ἀποκρύφου ἐπι-στήμης καί τοῦ μυστηρίου συγχρό-νως Ἄλλως θά ἦτο ἀδύνατον νάἑρμηνευθοῦν καί νά κατανοηθῶσινοἱ βαθμοί οὗτοι τά σύμβολα καί αἱἀλληγορίαι τωνraquo (σ127Πρβλ καίσ103) Σταματοῦν ὅμως ἐδῶ οἱμαρτυρίες Ὄχι

Θά ἀναφέρουμε μιά ἀκόμη χα-ρακτηριστική ἀπό τίς πολλές Σʼαὐτή ὁμολογεῖται ἡ παρουσία στόνΤεκτονισμό τῆς ἰουδαϊκῆς ἀποκρυ-φιστικῆς παράδοσης τῆς ΚαββαλᾶἈναφέρεται χαρακτηριστικά laquoΕἰςπλείστους ἀνωτέρους Τεκτονικούςβαθμούς γίνεται χρῆσις τῆς Καβ-βαλᾶ ὁλόκληρα δέ Τεκτονικά δό-γματα ἔχουν στηριχθῆ ἐπί τῶνἀρχῶν τηςraquo (σ 507) Καί ἀλλοῦ laquoἩπροσεκτική μελέτη τῶν διαφόρωνΤεκτονικῶν βαθμῶν ἀποδεικνύειτήν ἀναμφισβήτητον ἐπίδρασιν τῆςκαββαλιστικῆς παραδόσεως ἐπίτοῦ Τεκτονισμοῦraquo (σ 510)β) Ἡ παρουσία παγανιστικῶν στοι-χείων στόν Τεκτονισμό

Χαρακτηριστικές εἶναι ἐπίσηςκαί οἱ μαρτυρίες πού ὑπάρχουνστήν ἐν λόγῳ Μασωνική ἐγκυκλο-παίδεια γιά τήν παρουσία τοῦ πα-

γανιστικοῦ στοιχείου στόν Τεκτο-νισμό Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικῶςδύο laquoΟὐδείς ὅμως ἐξετάζωνπροσ εκτικῶς τούς τρόπους καθʼοὕς ἡ ἀνάστασις ἤ ἡ ἐπιστροφή εἰςτήν ζωήν ἐδιδάσκοντο διά συμβό-λων καί τελετῶν εἰς τά Ἀρχαῖα μυ-στήρια καί διδάσκονται καί σήμε-ρον εἰς τήν τεκτονικήν μύησιν δύ-ναται νά ἀρνηθῇ ὅτι ὁ Τεκτονι-σμός ἀπέρ ρευσεν ἐκ τῶν ἀρχαίωνμυστη ρίωνraquo (σ 93 Πρβλ A G Mac-key An Encyclopaedia of Freemaso-ny Vol 2 Chicago 1947 σ851)

Μέ τήν ἴδια ἐπίσης βεβαιότητακαί σαφήνεια ἀλλοῦ ὁμολογεῖταιὅτι laquoοἱ τρεῖς πρῶτοι συμβολικοίβαθμοί δέν εἶναι τι ἄλλο ἤ πιστήἐπανάληψις τῶν περί ldquoἀθανασίαςτῆς ψυχῆςldquo διδαγμάτων τῶν Αἰγυ-πτιακῶν τῶν Διονυσιακῶν τῶνὈρφικῶν τῶν Ἐλευσίνιων καί τῶνΜιθραϊκῶν Μυστηρίωνraquo (σ 127Βλκαί σσ 151 633)γ) Ἡ παρουσία ἀντιχριστιανικῶνδιδασκαλιῶν στόν Τεκτονισμό

Ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀντιχριστια-νικῶν δοξασιῶν πού ἀποτελοῦνθέσεις τοῦ Τεκτονισμοῦ θά στα-θοῦμε ἐνδεικτικά μόνο σέ μία πε-ρίπτωση στήν ἀντιχριστιανική πλά-νη τῆς μετενσάρκωσης Ἐξόχωςδιαφωτιστικά εἶναι ὅσα ἀναφέρον-ται γιά αὐτήν στήν Μασωνική ἐγκυ-κλοπαίδεια Ἀναφέρονται λοιπόντά ἑξῆς laquoὉ Ἐλευθεροτεκτονικόςἐσωτερισμός πρεσβεύει ἐπίσης ὡςεἶναι φυσικόν τό δόγμα τῆς μετεν-σαρκώσεως ἄνευ τοῦ ὁποίου δένεἶναι δυνατόν νά νοηθῇ καί στη-ριχθῇ ὁ περί ἐξελίξεως νόμος()Ἀθανασία ψυχῆς ἄλλως τε ὡς τήνπρεσβεύει ὁ Ἐλευθεροτεκτονι-σμός δέν θά ἦτο νοητή ἄνευ τῆςμετενσαρκώσεωςraquo (σ 607)

Οἱ Μασωνικές μαρτυρίες ἀπο-δεικνύουν ὅτι οἱ θέσεις τῆς Ὀρθο-δόξου Ἐκκλησίας μας γιά τόν Τε-κτονισμό ἐπιβεβαιώνονται ἀπό τήνπραγματικότητα καί δέν ἀποτε-λοῦν ἀστήρικτες κατηγορίες πούεἶναι καρπός προκατάληψης ὅπωςἰσχυρίζονται διάφοροι τεκτονικοίκύκλοι Ταυτοχρόνως ὅμως ἀπο-δεικνύουν καί τήν ἀπόπειρα παρα-πληροφόρησης πού ἐπιχειρεῖταιἀπό τόν Τεκτονισμό σχετικά μέ τήφύση καί τά χαρακτηριστικά τῆςὀργάνωσής τους

Εἶναι νομίζουμε αὐτονόητο ὅτικάποιος πού θέλει νά εἶναι συνει-δητός Ὀρθόδοξος Χριστιανός δένμπορεῖ νά εἶναι ταυτοχρόνως καίΤέκτονας Ποιά σχέση μπορεῖ νάἔχει τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου μέ τήνἀποκρυφιστική καί παγανιστική κα-ταχνιά τοῦ Τεκτονισμοῦ Ἀναμφι-βόλως καμμία Ἡ μύηση καί ἡ ἔντα-ξη κάποιου στή Μασωνία εἶναι ἐπι-στροφή ἀπό τό χῶρο τῆς ζωῆς ἀπότό χῶρο τῆς κατά Χριστόν ldquoκαινῆςκτίσηςrdquo (Β΄ Κορ 5 17) πού εἶναι ἡἘκκλησία στό χῶρο τῆς σκιᾶς καίτοῦ θανάτου (Ματθ 4 16 Λουκ 179)

ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Ὁ ἀληθινὰ Μέγας Βασίλει-ος γράφει στὰ laquo Ἠθικὰraquo του τὰ τρία πρῶτα βήματα τὰ τρία πρῶτακαθήκοντα τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι laquoΤὸ νὰ ἀγαποῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλονὅπως μᾶς ἀγάπησε ὁ Χριστόςhellip Τὸ νὰ βλέπουμε διαρκῶς μπροστὰμας τὸν Κύριοhellip Καὶ νὰ ἐπαγρυπνοῦμε κάθε ἡμέρα καὶ κάθε ὥρα καὶνὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ τελειοποιηθοῦμε γιὰ νὰ εὐαρεστήσουμε τὸν Θε-όν ἀφοῦ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Κύριος ἔρχεται σὲ ὥρα ποὺ δὲν γνωρίζου-μεraquo Ἐμεῖς πῶς βηματίζουμε

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ Πρώτη καὶ πάνω ἀπὸὅλα εἶναι πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ πιστοῦ πρὸς τὸν Θεόν ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σὲ μιὰ laquoὉμιλίαraquo του γιὰ τοὺςΨαλμούς λέγει μεταξὺ ἄλλων laquoἊν δὲν κυριευθοῦμε ἀπὸ τὸν ἔρω-τα τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν καὶ ἀπὸ τὸν πόθον τῆς ἄνω Ἱερουσαλὴμ (ποὺεἶναι ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν) ἀλλὰ μένουμε προσκολλημένοι στὴνἐπίγεια ζωή κυλιόμενοι μέσα στὸν βοῦρκο τῶν κοσμικῶν φροντίδωνδὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ἀπολαύσουμε τὴν οὐράνια πατρίδα

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ Πολλοὶ ἀπὸ ζῆλον χωρὶς διάκρισηπροσπαθοῦν νὰ φωτίσουν ἄλλους καὶ νὰ τοὺς σώσουν πρὶν φωτι-σθοῦν καὶ σωθοῦν οἱ ἴδιοι Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο-λόγος γράφει στὸν laquoΒ´ Ἀπολογητικὸν Λόγονraquo του laquoΠρέπει νὰκαθαρίσουμε πρῶτα τὸν ἑαυτόν μας καὶ ἔπειτα νὰ καθαρίσουμε τοὺςἄλλους Πρῶτον νὰ ἀποκτήσουμε ἐμεῖς σοφία καὶ ἔπειτα νὰ κάνουμεσοφοὺς καὶ τοὺς ἄλλους Πρῶτον νὰ γίνουμε φῶς γιὰ νὰ φωτίσουμετοὺς ἄλλους Νὰ πλησιάσουμε τὸν Θεὸν οἱ ἴδιοι γιὰ νὰ φέρουμε κοντὰστὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἄλλους Πρέπει νὰ ἁγιασθοῦμε ἐμεῖς γιὰ νὰ ἁγιά-σουμε καὶ ἄλλουςraquo Ἂς μὴ ξεκινοῦμε τὸν πόλεμον χωρὶς ὅπλα διότικινδυνεύουμε ἀντὶ νὰ σώσουμε τοὺς ἄλλους νὰ χαθοῦμε κι ἐμεῖς μα-ζί τους Τὸ Εὐαγγέλιον μᾶς φωνάζει καὶ μᾶς προειδοποιεῖ laquoΤυφλὸςδὲ τυφλόν ἐὰν ὁδηγῆ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνταιraquo (Ματθ ΙΕ´14) Προσοχὴ λοιπὸν στὸν ἄκριτον ζῆλον

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΩΦΕΛΙΜΗ Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ Διαβάζω στὸἔργον laquoΠερὶ ἀγάπης (Α´ Ἑκατοντάδα)raquo τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦὉμολογητοῦ μιὰ ἀλήθεια ποὺ ποτὲ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ἀλλὰνὰ τὴν ἔχουμε ἀχώριστον φίλον σὲ ὅλη μας τὴν ζωήν Γράφει ὁ Ἅγιοςτὴν ἀκόλουθη διδασκαλία laquoΜὴ συγκεντρώσης ὅλη τὴν φροντίδα σουστὴν σάρκα ἀλλὰ ὅρισε γι᾽ αὐτὴν τὴν κατὰ δύναμιν ἄσκηση καὶ στρέ-ψε ὅλον τὸν νοῦν σου πρὸς τὴν ἐσωτερικὴν ἄσκηση Διότι ldquoἡ σωμα-τικὴ ἄσκηση εἶναι λίγον ὠφέλιμη ἐνῶ ἡ εὐσέβεια εἶναι πρὸς ὅλα ὠφέ-λιμηraquo (Α´ Τιμ Δ´ 8) Ἂς μὴ ἀπορροφᾶ ὅλο τὸ εἰκοσιτετράωρόν μαςἡ σάρκα Ἂς δώσουμε λίγες ὧρες καὶ στὴν ψυχή μας ποὺ μένει μέ-σα μας φυλακισμένηhellip

Ο ΘΕΟΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΙΝ Στὸν Λόγον τουlaquoΠερὶ διακρίσεωςraquo (ΚΣΤ´) ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης γρά-φει ὅτι laquoὉ Θεὸς ἐξετάζει τὴν πρόθεσιν Σὲ ὅσα ὅμως μποροῦμε ζη-τεῖ μὲ φιλάνθρωπον τρόπον καὶ ἔργα Εἶναι μέγας αὐτός ποὺ δὲν πα-ραλείπει τίποτε ἀπὸ ὅσα μπορεῖ Μεγαλύτερος ὅμως εἶναι ἐκεῖνοςποὺ μὲ ταπείνωση ἐπιχειρεῖ πράγματα ὑπὲρ τὴν δύναμή του Πολλὲςφορὲς οἱ δαίμονες μᾶς ἐμποδίζουν ἀπὸ τὰ ἐλαφρὰ καὶ ὠφέλιμα ἔργακαὶ μᾶς προτρέπουν περισσότερον στὰ πλέον κοπιαστικάraquo Ὁ λόγοςεἶναι προφανής θέλουν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν ἀποτυχία

Π Μ Σωτῆρχος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ

laquoΝΑΙ (ΑΛΗΘΕΙΑ) Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΑΙΜΑraquoΤοῦ κ Παναγιώτου Ἰ Μπούμη Ὁμοτ Καθηγητοῦ Πανμίου Ἀθηνῶν

ΗΗ σσττηηλληη ττηηςς laquolaquoππααννεελλλληηννιιοουυ εεννωωσσεεωωςς θθεεοολλοογγωωννraquoraquo

Η ΠΕΡΙ ΘΕΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τοῦ μακαριστοῦ Παναγιώτου Ἰ Μπρατσιώτου Καθηγητοῦτῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Στόν laquoΟΤraquo τῆς 11-11-2011 δη-μοσιεύθηκε ἕνα δικό μου ἄρθρο μέτίτλο laquoΤό αἷμα τοῦ Θεοῦraquo (μέ ἐρω-τηματικό) ὡς ἕνα εἶδος ἀπαντήσε-ως σέ ἄρθρο τοῦ ἀγαπητοῦ συνά-δελφου κ Νικ Σωτηρόπουλου μέτόν τίτλο laquoΤό αἷμα τοῦ Θεοῦraquo (χω-ρίς ἐρωτηματικό) Ἀπέφυγα ὅμωςνά ἀναφέρω στό ἄρθρο μου τό ὄ -νομά του ὥστε ἡ τοποθέτησή μουνά εἶναι πιό ἀπρόσωπη καί γενικό-τερη Ὁ ἴδιος ὅμως θέλησε καί ἔ -σπευ σε στόν laquoΟΤraquo τῆς 25-11-2011νά ἐμφανιστεῖ προσωπικῶς μέ νέοτου ἄρθρο πιό ἐντυπωσιακό μέ τόντίτλο laquoΝαί ὁ Θεός ἔχει αἷμαraquo

Δέν γνωρίζω βέβαια ἄν ὁ τίτλοςαὐτός εἶναι ἐπιλογή τοῦ ἴδιου ἤ κά-ποιου ἄλλου Ἐπειδή ὅμως καί στόπεριεχόμενο τοῦ ἄρθρου του ἐπι-μένει στίς σχετικές ἀπόψεις τουμᾶς ὑποχρεώνει γιά ἄλλη μία φοράνά ἀναφερθοῦμε στό θέμα βασι-ζόμενοι στήν Ἁγία Γραφή καί στήνὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική παράδο-ση Καί τοῦτο γιά νά μή δημιουρ-γοῦνται ἤ γιά νά μή μένουν στόν πι-στό χριστιανό ἐσφαλμένες ἐντυ-πώσεις ἤ διδασκαλίες

Γράφει λοιπόν ὁ κ Σωτηρόπου-λος

1) laquoΣτό χωρίο τοῦτο (Πράξ κʹ 29)κατά τό κείμενο τοῦ ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου τό ὁποῖο ὡς ἐκκλη-σιαστικό θεωροῦμε αὐθεντικόhellipraquo

Σημείωση Ἀμέσως τίθεται τόἐρώτημα ὅλα τά κείμενα τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τά θε-ωρεῖ αὐθεντικά ὡς ἐκκλησιαστικά

2) Καί συνεχίζει laquoἈλλ᾽ ὁ κ Μπού-μης ἐπειδή φαίνεται παράδοξο ὅτιὁ Κύριος καί Θεός ἔχει αἷμα δένδέχεται τό χωρίο ὅπως ἔχει στόκείμενο τοῦ Οἰκ Πατρι αρ χείουraquo

Σημείωση Μήπως δέν θέλει νάκαταλάβει Ὅπως ἔχει στό κείμενοτοῦ Οἰκ Πατριαρχείου δηλ laquoτήνἘκ κλησίαν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἥνπεριεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵμα-τοςraquo φυσικά καί δέχομαι ὅπως μπο- ρεῖ νά διαπιστώσει στό ἄρθρο μουτῆς 11-11-2011 Ἐφόσον ἔχει ἡ δια-τύπωση laquoτοῦ Κυρίου καί Θεοῦraquo εἶ -ναι δεκτή Ἀλλά ὄχι ἡ διατύπωση μέτήν ἀφαίρεση laquoτοῦ Κυρίουraquo ὅπωςἐπιχειρεῖ ὁ ἴδιος ὁ κ Σωτηρόπουλοςστούς τίτλους τῶν ἄρθρων του

3) Συνεχίζει laquoΚαί ἔπειτα ἀπό πε-ριπετειώδη θά λέγαμε περιπλάνη-σι (τοῦ κ Μπούμη) σέ πλῆθος ἄλ -λες μορφές τοῦ χωρίου πού προ -ῆλ θαν ἀπό τή δυσκολία νά δεχθῇκανείς ὅτι ὁ Κύριος καί Θεός ἔχειαἷμαhellipraquo

Σημειώσειςα) Γιατί εἰρωνεύεται τήν κοπιώδη

ἀναζήτηση τῆς πρωτότυπης γραφῆςμέσα ἀπό τό πλῆθος τῶν μορφῶνἌς γενικεύσουμε τό laquoἘρευνᾶτετάς Γραφάςraquo καί τό ὅτι laquoὀρθοδοξεῖν

ἐστι τό ἀεί σχοινοβατεῖνraquoβ) Ἀκριβῶς ἔπρεπε νά προβλη-

ματιστεῖ καί νά πειστεῖ ὅτι laquoτό πλῆ -θος τῶν ἄλλων μορφῶν τοῦ χω ρί-ουraquo ὀφείλεται σέ κάποια δυσκολίατῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καίτῶν μεταγενέστερων ἐρευνητῶνκαί νά μή ὑποτιμήσει τό γεγονός

γ) Ἀλλά ἡ δυσκολία δέν ἔγκειτοστό ὅτι τά κείμενα ἔλεγαν laquoτήνἘκκλησία τοῦ Κυρίου καί Θεοῦraquoἀλλά ἔλεγαν μόνο laquoτήν Ἐκκλησίαντοῦ Θεοῦraquo Ὁπότε δέν μποροῦσαννά δεχθοῦν οἱ ἑρμηνευτές ὅτι τόlaquoἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίουαἵματοςraquo ἀναφέρεται στό Θεό Πα-τέρα Ἔπρεπε νά προσέξει αὐτά τάδεδομένα καί νά μή παρανοεῖ ἤ ἐπι-σκοτίζει τά πράγματα

4) Ἐν τούτοις προσθέτει εὐθύςἀμέσως laquoΚατέληξε (ὁ κ Μπούμης)στήν ἑξῆς μορφή τοῦ χωρίου κατάτό δεύτερο ἥμισύ του laquohellipποιμαί-νειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἥνπεριεποιήσατο διά τοῦ αἵματος τοῦἰδίουraquo

Σημειώσειςα) Δέν κατέληξα πρῶτος ἐγώ

ἀλλά πρό ἐμοῦ ἄλλοι ἔγκριτοι βι-βλικοί κριτικοί ὅπως οἱ E καί E Ne-stle B καί K Aland Ἰ Καραβιδό-πουλος κἄ

β) Ἐγώ μόνο ἀφοῦ βεβαιώθηκα

Ἐπιμέλεια κἨλία Δ Μπάκου

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣΤοῦ Πρωτ Βασιλείου Ἀ Γεωργοπούλου Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ

Σελὶς 4η 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

laquoΔὲν τὴν βρίσκουμεπουθενάraquo

(2ονndashΤελευταῖον)Ἀλλὰ τί εἶναι ἡ διασκέδαση

Ἐνῶ ἡ ψυχαγωγία ὅπως εἴπαμεστὸ προηγούμενο φύλλο εἶναι ψυ-χικὸ ἀνέβασμα καλλιέργεια καὶμόρφωση τῆς ψυχῆς μέσο ἁγια-σμοῦ μας ὄχημα πρὸς τὴν ἀρετὴκαὶ τὸν Θεό πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ καὶτῆς χαρᾶς φυσικά ἡ διασκέδασηπροερχόμενη ἀπὸ τὸ ρῆμα laquoδια-σκε δάννυμιraquo ποὺ σημαίνει δια-σκορ πίζω σπαταλῶ διαλύω εἶναιἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο Δηλαδὴ τὸσκόρπισμα τῶν σωματικῶν καὶ ψυ-χικῶν μας δυνάμεων μέσα ἀπὸ μίαστεῖρα ἁμαρτωλὴ ἐκφόρτωση κιἐκτόνωση Πρόκειται γιὰ ἐξουθέ-νωση γιὰ σπατάλη χρόνου καὶ χρη-μάτων εἶναι τελικὰ διάλυση τοῦἑαυτοῦ μας

Πράγματι Στὸν ἐλεύθερο χρόνομας πόσα δὲν ἔχει ἐπενδύσει ἡ τό-σο καλὰ ἀνεπτυγμένη laquoβιομηχανίατῆς διασκέδασηςraquo ἀπευθυνόμενηκυρίως στοὺς νέους ἐκμεταλλευ -όμενη ἀπολύτως τὸ μεγάλο αὐτὸἐπίτευγμα Μία βιομηχανία ποὺ μᾶςμεταβάλλει κατʼ ἀρχὴν σὲ παθητι-κοὺς καὶ ἄκριτους δέκτες διαφό-ρων laquoἀπολαύσεωνraquo καὶ μᾶς εἰσάγειστοὺς κόσμους τῆς διαφθορᾶς καὶτοῦ διασκορπισμοῦ τῆς προσωπι-κότητας τῶν δυνάμεων τῶν ἀξιῶνκαὶ τῆς ψυχῆς μας

Ὅλες οἱ ἔρευνες ποὺ γίνονταιστοὺς νέους δείχνουν καθαρὰ πὼςτὴ μερίδα τοῦ λέοντος παίρνουν ἡμεγάλη ποικιλία τῶν διασκεδάσεωνκαὶ λιγότερο ὁτιδήποτε ἄλλοὅπως τὸ διάβασμα ἡ ἄθληση τὰχόμπυ κλπ

Ὁπότε τὸν ἐλεύθερο χρόνο τῶννέων ἔφθασαν νὰ τοὺς τὸν πω-λοῦν στὴ συνέχεια ὡς laquoἐμπόρευ-μαraquo τοῦ χειρίστου εἴδους μὲ τὶς πα-θητικὲς καὶ ἁμαρτωλὲς διασκεδά-σεις

Ἡ διασκέδαση στὶς ἡμέρες μαςκαὶ βιομηχανοποιημένη εἶναι καὶἐμπορευματοποιημένη Παράγε-ται ἀγοράζεται καὶ πωλεῖται ὅπωςκάθε καταναλωτικὸ προϊόν Ἡ ὅληδὲ διαδικασία εἶναι τοῦ στὺλ laquoἀγο-ράστε διασκέδασηraquo Οἱ δὲ νέοιὅπως καὶ ὅλοι μας ἀντιμετωπίζον-ται ἀπʼ τοὺς διασκεδαστὲς ὡς κα-ταναλωτές ὡς οἰκονομικὲς μονά-δες καὶ ὄχι ὡς μοναδικὲς προσωπι-κότητες πολὺ δὲ περισσότερο ὡςψυχές

Οἱ διασκεδαστές ἐκμεταλλευό-μενοι σήμερα ἀπολύτως τὶς ἀδυνα-μίες τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδιαίτερατῶν νέων ἀλλὰ καὶ αὐτὲς τὶς δυ-νατότητες τῆς ἐποχῆς μαςhellip

ndash Ἔχουν περιορίσει στὸ ἐλάχι-στο δυνατὸ τὴ γνήσια ψυχαγωγία

ndash Ἔχουν αὐξήσει στὸ ἔπακρο τὰδιασκεδαστικὰ μέσα κι

ndash Ἔχουν μεταβάλλει τὴ σύγχρο-νη διασκέδαση ὡς τὸν μεγαλύτεροκαὶ τὸν χειρότερο ἐχθρό τῆς νεο-λαίας

Νὰ καὶἡ στρατηγική τουςhellip

Ἡ στρατηγική τους μάλιστα βα-σίζεται στὸ ἑξῆς ἁπλό Περνοῦνπαντοῦ τὸ μήνυμα πὼς μὲ τὸ ξενύ-χτι καὶ τὶς καταχρήσεις ποὺ τοὺςπροσφέρουν δίχως λογικὴ καὶ ὅριαlaquoπερνοῦν πολὺ ὡραῖαraquo κι ἐκεῖ μό-νον βρίσκεται ἡhellip ὑπέροχη ζωήΚαὶ μέσα ἀπʼ αὐτὴ τὴ λογικὴ ὁ νέ-ος (ὁ πελάτης στὴν ἐπιχειρηματικὴγλώσσα) ἀποστραγγίζεται πλήρωςκι ἂν εἶναι δυνατὸν σὲ μία βραδιά

Καὶ τί σύμπτωση κι αὐτή Ὅλοι οἱτρόποι καὶ τὰ μέσα διασκέδασηςεἶναι παντοῦ τὰ ἴδια ὅπου κι ἂνπᾶς στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ σʼ ὅλοτὸν πλανήτη Λὲς καὶ κάποιοι ἔβα-

λαν τὴ νεολαία τὴν παγκόσμια νε-ολαία ἀδιακρίτως φύλου φυλῆςμόρφωσης οἰκονομικῆς ἐπιφάνει-ας κλπ νὰ γλεντᾶ καὶ νὰ ξεφαν-τώνει στὸ ἴδιο ἀπαίσιο καὶ τόσοστη μένο νυχτερινὸ κλάμπ

Ἀκριβῶς σʼ αὐτὴ τὴ λογική ποὺμοιάζει μὲ καταναγκασμὸ ποὺ κα-νένας νέος δὲν θέλει νὰ παραδε-χθεῖ νὰ ἀκολουθοῦμε δηλαδὴ ὅλοιτὶς συγκεκριμένες καλοστημένεςκαὶ παγκοσμιοποιημένες διασκεδά-σεις ἔγραψε κοσμικὸ περιοδικὸεὐρείας κυκλοφορίας ὑπὸ τὸν τί-τλο laquoΕΦΗΒΙΚΑ ΝΥΧΤΟΠΕΡΠΑΤΗ-ΜΑ ΤΑraquo

laquoἩ νυχτερινὴ διασκέδαση κατέ-χει μία ἀπὸ τὶς πρῶτες θέσεις στὰἐνδιαφέροντα τῶν παιδιῶν τῆςἐφηβικῆς ἡλικίας Σʼ αὐτὸ συμβάλ-λουν ἡ πίεση ποὺ δέχονται ἀπὸ τὸπεριβάλλον τους τὸ ὅτι θέλουν νὰθεωροῦνται ldquoinrdquo ἀπʼ τὴν παρέα τουςκαὶ πὼς αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος γιὰνὰ δηλώσουν ὅτι πιστεύουν πὼςμέσα στὰ clubs ldquoδείχνονταιrdquo καὶ κά-νουν πράγματα γιὰ νὰ ξεχωρί-ζουνraquo

Τοῦτο πάλι θυμίζει αὐτὸ πού ἔ -γρα ψε ὁ Ἔριχ Φρόμ

laquoΤὸ γοῦστο τοῦ σύγχρονου ἀν -θρώπου κατασκευάζεται καὶ ὁἴδιος θέλει νὰ δεῖ καὶ νὰ ἀκούσειὅτι συν ηθίζεται νὰ ἀκούει καὶ νὰβλέπει Ἡ διασκέδαση εἶναι μία βιο-μηχανία ὅπως κάθε ἄλλη Ὁ πελά-της προετοιμάζεται νὰ ἀγοράσειεὐτυχία ὅπως προετοιμάζεται νὰἀγοράσει κάθε ἀντικείμενο καθη-μερινῆς χρήσηςraquo

Μέσα ἀπʼ αὐτὴ τὴ λογική γίνον-ται ὅλα τὰ τῆς διασκέδασης μὲτοὺς νέους ξέρετε Ντύνονταιπρο κλητικά πίνουν ἀλκοόλ δέχον-ται τὸ laquoἔκστασηraquo καὶ τὰ ἄλλα ναρ-κωτικά φλερτάρουν καὶ φλερτά-ρονται προκαλοῦν ἀλλὰ καὶ δέ-χονται τὶς προκλήσεις νοιώθουνlaquoὡραῖαraquo ὅταν διαπιστώνουν πὼςγυρίζουν τὰ ξημερώματα στὸ σπίτιτους καὶ πηγαίνουν νὰ κοιμηθοῦντότε ποὺ οἱ ἄλλοι πηγαίνουν στὶςδουλειές τους

Ἡ κατάντιατοῦ κλάμπινγκ

Λοιπόν δὲν εἶναι μόνο ὅτι ὑπο-κατέστησαν στοὺς νέους τὴν ψυ-χαγωγία μὲ τὴν διασκέδαση Κα-τόρθωσαν ἀκόμη κι αὐτὸ τὸ φοβε-ρό Νὰ μεταβάλλουν τὴ διασκέδα-ση ἀπὸ μέσο γιὰ τὴν ὕπαρξη σὲσκοπὸ τῆς ὕπαρξης Ἔγινε ἕναεἶδος τρόπου ζωῆς ἀκόμη καὶ μίαἰδιόμορφη ἰδεολογία στηριγμένηστὴν ἔλλειψη ἀξιῶν ἰδανικῶν καὶκάθε ἄλλης ἰδεολογίας

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀντίληψη αὐτήδὲν ὑπάρχει ἡμέρα ἢ καλύτερα νύ-χτα χωρὶς μεθυστικὲς διασκεδά-σεις καὶ ξεφαντώματα Περιμένουνπότε νὰ τελειώσει ἡ ὅποια δραστη-ριότητα τῆς ἡμέρας πού ἔχουν ἂνἔχουν γιὰ νὰ ἐπιδοθοῦν στὰ νυ-χτερινὰ laquoξεδώματαraquo Ἐκεῖ δέ ἐπι-κρατεῖ ἡ λογική τοῦ laquotranceraquo δη-λαδὴ τοῦ laquoβγαίνω ἐκτὸς ἑαυτοῦraquoΠῶς Μὲ τὴν πολὺ δυνατὴ μουσικήτὸ δυνατὸ ἀλκοὸλ καὶ τὸν ἀσταμά-τητο χορό ποὺ γιὰ νὰ εἶναι τέτοιοςἀπαιτεῖ καὶ τὶς δόσεις τοῦ laquoἔκστα-σηraquo

Ὁπότε ἀπὸ τὴ διασκέδαση ξεπέ-φτουν πλέον οἱ νέοι στὸν διασκε-δασμό ἂν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμεἔτσι Δηλαδὴ στὴν ἀντίληψη πὼςκαθημερινὰ πρέπει νὰ διασκεδά-ζουν καὶ πὼς ἡ διασκέδαση καὶ μό-νον αὐτή εἶναι τὸ αὐτονόητο συμ-πλήρωμα τοῦ ἐλεύθερου χρόνουΤοὺς ἔκαναν νὰ ζοῦν γιὰ τὶς δια-σκεδάσεις νὰ δουλεύουν (ἢ καὶ νὰκλέβουν) προκειμένου νὰ ἔχουνχρήματα γιὰ τὶς διασκεδάσεις Ὅ -λα δὲ λειτουργοῦν στὴ βάση τοῦδιασκορπισμοῦ τῆς προσωπικότη-τας τῆς ὑπόστασης ἀλλὰ καὶ τῆςψυχῆς τους Πόσα δὲν λένε ἀκόμηκαὶ τὰ τροχαῖα ἀτυχήματα ποὺ γί-

νονται κάθε βράδυ τοῦ ΣαββάτουΚοσμικὸ περιοδικό ἀπευθυνόμε-

νο σʼ αὐτοὺς τοὺς ταλαίπωρουςlaquoἰδεολόγουςraquo τοῦ κλάμπινγκ ἔγρα-ψε

laquoὍτι γίνεται τὴ νύχτα δὲν μπο-ρεῖ νὰ τὰ ζήσει οὔτε καὶ νὰ τὰ φαν-τασθεῖ κανεὶς ὅποιος ldquoβλέπειrdquo μόνοτὸ φῶς τῆς ἡμέρας Ἡ νύχτα κρύ-βει πολλὰ μυστικὰ κι ἐσεῖς κα-λεῖστε νὰ τὰ ἀνακαλύψετε Γιὰ νὰπερνᾶς καλὰ πρέπει νὰ ξενυχτᾶςΓιὰ νὰ ξενυχτᾶς καλὰ χρειάζεταιὄρεξη φαντασία καὶ κέφι γιὰ ζωήΟἱ συνταγὲς πρίν κατὰ τὴ διάρκειακαὶ μετὰ τὸ ξενύχτι δὲν προτείνον-ται γιὰ ἀποστήθιση καὶ καλὸ εἶναινὰ μὴ τὶς παίρνετε καὶ τόσο στὰ σο-βαρά Φερθεῖτε ὅσο πιὸ αὐθόρμη-τα μπορεῖτε καὶ ζῆστε τὴ ΝΥΧΤΑΚαλημέρα σαςraquo

Νὰ γιατί τὰ laquoκαλὰraquo νυχτερινὰκέντρα ἀρχίζουν ἀκριβῶς τὰ μεσά-νυχτα κι ἔχουν πολλαπλάσια κέρδηἀπʼ αὐτὰ ποὺ ἀρχίζουν 2-3 ὧρεςνωρίτερα Γιατί ὅπως ἡ λογική τοῦκατήφορου εἶναι ὁhellip πάτος ἔτσικαὶ ἡ λογική τῆς νύχτας εἶναι λέειτόhellip ξημέρωμα

Κάποιο νεαροὶ ἰδεολόγοι τοῦκλάμ πινγκ θύματα γιὰ νὰ τὰ λυπᾶ -σαι εἶπαν σὲ δημοσιογράφο

laquoΚοίτα ἐμεῖς ἔτσι διασκεδάζου-με Γουστάρουμε τὴ φάση εἴμαστεhappy Αὐτὴ εἶναι ἡ μουσική μαςγιατί μᾶς τεντώνει ὅλα μας τὰ νεῦ -ρα Χορεύουμε ὅλη τὴ νύχτα δὲνσκεφτόμαστε τίποτα δὲν λέμε τί-ποτα γιατί δὲν χρειάζεται Ζοῦμεμόνο γιὰ νὰ φέξει καὶ νὰ πέσουμενεκροὶ γιὰ ὕπνοhellip Τὸ πιάνειςraquo

Λοιπόν στὴν κατάσταση αὐτὴεὑρισκόμενα τοῦτα τὰ παιδιά πῶςνὰ καταλάβουν ὅτι ὑπάρχουν κά-ποιοι ποὺ τοὺς ἐκμεταλλεύονταιὅτι κερδίζουν ἀπολύτως ἀπὸ τὰγλέντια τους καὶ θησαυρίζουν ἀπʼτὸν κενό τῆς ψυχῆς τους καὶ ἀπὸτὴν ἀπελπισία τους τὴν ὁποία ὅλοκι ἐκτρέφουν καὶ μεγαλώνουν στὰκέντρα τους Καὶ ὅτι κάποιοι πούκινοῦν τὰ νήματα τοὺς χρησιμο-ποιοῦν ὡς μαριονέτες γιὰ τοὺς κα-ταχθόνιους σκοπούς τους

Ὄχι δὲν φταῖνε οἱ νέοι Οἱ δια-σκεδαστὲς φταῖνε ποὺ ὄχι μόνοτοὺς μετέβαλλαν σὲ θαμῶνεςτους ἀλλὰ καὶ σὲ πιστοὺς ὀπαδοὺςτους ἀκόμη Στὸ βάθος τῆς ψυχῆςτους οἱ νέοι αἰσθάνονται ὅτι κάτιδὲν πάει καλά Καὶ μία χεῖρα βοη-θείας θέλουν γιὰ νὰ βγοῦν ἀπὸτὸν βάλτο νὰ ὁδηγηθοῦν μακριὰἀπʼ τὸ τέλμα στὸ ὁποῖο βρίσκονται

Εἶπε ἕνας ἀπʼ τοὺς νέους αὐτοὺςσὲ δημοσιογράφο laquoἩ διασκέδασησήμερα εἶναιhellip ὄρθια Λὲς καὶ εἶσαιἐπιβάτης τρόλλεϊ σὲ ὥρα αἰχμῆςΜόνη διαφορὰ ὅτι ὑπάρχει μουσι-κή Ἔτσι laquoδιασκεδάζουμεraquo ndashσὲ εἰσ -αγωγικὰ παρακαλῶ ndash ἐμεῖς οἱ νέοισήμερα Ὄρθιοι μʼ ἕνα ποτὸ στὸχέρι ἕτοιμοι νὰ κατέβουμε στὴνπρώτη στάση ἂν βροῦμε κάτι καλύ-τεροhellipraquo

ΣυμπέρασμαΣτʼ ἀλήθεια ἡ χαρά φίλοι ποτὲ

της δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἐμπόρευμαστὰ χέρια τῶν διεφθαρμένων καὶτῶν ἀδίστακτων καπηλευτῶν τῆςἀνθρώπινης ψυχῆς Τὸ μυστικό τῆςχαρᾶς εἶναι ἡ ἤρεμη καὶ γαλήνιασυνείδηση ποὺ ποτὲ ἀσφαλῶς δὲνμποροῦν νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ ἁ -μαρ τωλὰ διασκεδαστικὰ μέσα τοῦκαιροῦ μας Ὁ σημερινὸς ἄνθρω-πος καὶ εἰδικὰ ὁ σύγχρονος νέοςἄνθρωπος κάνει λάθος τραγικό-τατο λάθος ὅταν ταυτίζει τὴ χαρὰτῆς σωστῆς καὶ τόσο ἀπαραίτητηςψυχαγωγίας μὲ τὶς ψευδοτέρψειςτῆς στιγμῆς Γιʼ αὐτὸ καὶ δὲν πρό-κειται ποτὲ νὰ τὴ βρεῖ ἐκεῖhellip

Κ Γ ΠαπαδημητρακόπουλοςΠερισσότερα βλέπετε στὰ βιβλία

μας laquoΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ἤ ΔΙΑΣΚΕΔΑ-ΣΗraquo καὶ laquoΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙ-ΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙraquo

Τὴν 15ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμηντοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Παύλου τοῦ ΘηβαίουἈνωτέρω τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς ΜονῆςΠαρακλήτου Ὠρωπός Ἀττικῆς

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΘΗΒΑΙΟΣ

Ὅλα γίνονται ἐρήμην του λαοῦκαὶ μὲ προκλητικὴ ἀγνόηση τοῦαἰσθητηρίου του Κάνουν τοῦ κε-φαλιοῦ τους καὶ μετὰ τὸν ἐπικα-λοῦνται αὐθαί-ρετα καὶ ὑπο-κριτικά ὄχι ὡςκυρίαρχο καὶ πηγὴ ὅλων τῶν ἐξου-σιῶν ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴ δική τουςἰδιότητα τὴν ὁποία κανείς τουςδὲν σέβεται

Σὲ μία ἀπὸ τὶς περιοδεῖες τοῦἀρχηγοῦ τοῦ κράτους τοῦ Βατικα-νοῦ μὲ τὴν ἄλλη του ἰδιότητα ἐ -κείνη τοῦ πάπα ἕνας ἱερωμένοςστάθηκε ἀπέναντί του καὶ τοῦ φώ-ναξε laquoΕἷς ἱερεύς Χριστόςraquo Τοῦεἶπε δηλαδή ἐξαφανίσου εἶσαικάλπικος Ἐμεῖς ἂν γινόταν νὰἀντικρίσουμε ὅλους μαζί τούς θε-σμικοὺς παράγοντες τί θὰ εἴχαμενὰ τοὺς φωνάξουμε κατάμουτραΜᾶλλον ὅτι ὅλοι τους ἐκτὸς ἀπὸκάλπικοι εἶναι αὐτοκαταργημένοικαὶ ὅτι τὴν ἐξουσία ποὺ τοὺς ἐμπι-στεύτηκε ὁ λαὸς τὴν ἰδιοποιήθη-καν ἐξαιτίας τῶν σκόπιμων ἐνερ-γειῶν καὶ τῶν παραλείψεών τουςοἱ ἀδίστακτοι ξένοι τοκογλύφοι δα-νειστές μας οἱ ὁποῖοι τελοῦν ὑπὸτὴν προστασία τῶν κυβερνήσεωντῶν χωρῶν τῆς χούντας τῶν Βρυ-ξελλῶν

Τρίτη μέρα μετὰ τὰ ἅγια Χρι-στούγεννα καὶhellip μετὰ τὴ γνωστο-ποίηση τῆς ἀπόφασης τοῦ Συμβου-λίου Ἐφετῶν γιὰ τὴν προφυλάκι-ση τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ ΜονῆςΒα τοπαιδίου Ἐφραίμ προσπαθοῦ -με οἱ Ἕλληνες νὰ καταλάβουμεποιὰ σκοπιμότητα ἐπέβαλε νὰ ση-μαδευτοῦν τὰ φετινὰ Χριστούγεν-να ἀπὸ ἕνα τόσο ἀντιχριστιανικὸγεγονός Ἤ ὅπως λέει ὁ ποιητήςlaquoΣὰν νὰ μὴ ἤτανε ἄλλος δρόμοςγιὰ νὰ περάσει ἡ Ἄνοιξηraquohellip Ἔ -σπευ σαν νὰ μᾶς διαφωτίσουν δικα-στικοί καθηγητὲς τῆς νομικῆς ἐπι-στήμης δικηγόροι ἀλλὰ καὶhellip πο-λιτικοί πετυχαίνοντας τὸ ἀντίθετοἀποτέλεσμα Μᾶς εἶπαν αὐτὸ ποὺθὰ ἦταν αὐτονόητο ἂν δὲν εἶχε κα-ταργηθεῖ οὐσιαστικὰ καὶ ὄχι ὑπο-θετικά κάθε ἐξουσία στὸ ὑπαρκτὸ(hellipἀκόμη γεωγραφικὰ) ἑλληνικὸκράτος

Μὲ τὴν ἀπορία μας ἀκόμη πιὸ πε-λώρια ρωτᾶμε ὅλους αὐτοὺς τοὺςθεσμικοὺς καὶ ἐξωθεσμικοὺς πα-ράγοντες ποῦ ἦταν ὅταν ὁ τότεπρωθυπουργὸς τῆς χώρας (ὁμικρὸς Κ Καραμανλῆς) ἔκλεινεπαράνομα καὶ ἀντισυνταγματικάτὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀθώω-νε αὐτόματα ὅλους τούς συνεργά-τες του πού εἶχαν ἐμπλακεῖ στὸσκάνδαλο Βατοπαιδίου Ποῦ ἦτανὅλοι αὐτοὶ πού ὑπερασπίζονται σή-μερα τὴν χωρὶς περιεχόμενο νομι-μότητα

Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχει εἰδικὸ κα-θεστὼς (Καταστατικὸ Χάρτη) Ἔ -χει ἐπίσης πνευματικὸ προϊστάμε-νο (ποὺ εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πο-λιτικὸ διοικητή) Ἐνημερώθηκε ἁρ -μοδίως Ἄν ναί πῶς ἀντέδρασεΔιότι ἔχει πολὺ μικρότερη σημα-σία ἂν θὰ προφυλακιστεῖ ὁ Ἐ -φραίμ ἀπὸ τὸ νὰ μάθει σύμπας ὁἙλ ληνισμὸς καὶ σύμπασα ἡ Ὀρθο-δοξία τὴν ἄποψη γιὰ τὶς ἐξελίξειςτοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Ἂνδὲν ἐνημερώθηκε κι ἔμαθε τὰ πι -κρὰ νέα ὡς κοινὸς θνητός ὅπωςὅλοι μας (ἀπὸ τὴν Τηλεόραση) καὶσιωπᾶ τί σημαίνει ἆραγε ἡ ἀνεξή-γητη σιωπή του

Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι τὸ Περιβό-λι τῆς Παναγιᾶς Τὸ σεβάστηκανἐχθροὶ καὶ ἄπιστοι Τί γυρεύουνἐκεῖ δεκάδες ἀστυνομικοί εἰσαγ-γελεῖς καὶ πολιτικοί ὅταν δὲν προ-

σέρχονται γιὰ προσκύνημα μὲ τὴνἐπιβαλλόμενη εὐσέβεια καὶ περι-συλλογή Ποιὸς ἀπὸ ὅλους αὐτούςθέλει νὰ τὸν πιστέψουμε ὅτι σοβα-

ρολογεῖ ὅτανδιατείνεται ὅτιστὴ χώρα αὐτὴ

(ὅπου ζοῦμε κιʼ ἐμεῖς) εἴμαστε ὅλοιἴσοι ἀπέναντι στὸν νόμο καὶ τὴ δι-καιοσύνη καὶ ὅτι εἶναι στοιχεῖο ὄχιἄξιο προσοχῆς νὰ συμπίπτει ἡ ἀπό-φαση προφυλάκισης τοῦhelliplaquoΧraquoἁγιορείτη ἡγουμένου μὲ τὴν παρα-μονὴ τῆς πιὸ μεγάλης γιορ τῆς τῆςΧριστιανοσύνης τὶς ὧρες ποὺἀνοίγουν οἱ Οὐρανοὶ καὶ ἀκούγον-ται οἱ ὕμνοι τῶν ἀγγέλων laquoΔόξα ἐνὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐνἀνθρώποις εὐδοκία hellipδιʼ ἡμᾶς γὰρἐγεννήθη Παιδίον νέον ὁ πρὸαἰώνων Θεόςraquo

Τὸ ἔχετε παρακάνει ὅλοι καὶ τὸἔχετε παρακάνει πολύ ἀσυγχώρη-τα πολύ Μαζευτεῖτε Σοβαρευ-τεῖτε Μὴ προκαλεῖτε ἄλλο Διότιἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας ἔχουν συμβεῖτὰ πιὸ προκλητικὰ καὶ ἀπίστευτασκάνδαλα χωρὶς μέχρι σήμερα νὰλογοδοτήσει κανείς σας Μὲ σκό-πιμες ἐνέργειες καὶ παραλείψειςσας ἔχει καταστραφεῖ ὁλοσχερῶςἡ χώρα-μήτρα τῆς ΟἰκουμένηςἘπὶ τῶν ἡμερῶν σας ἔχει μετα-φερθεῖ στὴν Ἑλβετία ὅλο τὸ πε-ριεχόμενο τοῦ Ἐθνικοῦ ΤαμείουἘπὶ τῶν ἡμερῶν σας λόγῳ τῆςὁριζόντιας ἐφαρμογῆς τῶν τυραν-νικὰ σκληρῶν μέτρων ὅσοι ἔκλε-ψαν διατηροῦν ἀμετάβλητη τὴ δυ-νατότητά τους νὰ περνᾶνε ἀπὸκαλὰ ἕως βασιλικά ἐνῶ ὅσοι δὲνἔκλεψαν καὶ ἦταν καὶ παραμένουννομιμόφρονες στεροῦνται τὰ πάν-τα καὶ ἀνάβουν φωτιὲς ἔξω ἀπὸ τὰκλειστὰ ἐργοστάσια γιὰ νὰ ζεστα-θοῦν ἀπλήρωτοι καὶ ἀπελπισμένοιστὸν ὑπερθετικὸ βαθμὸ καὶ ὅτιαὐτὸ συνεπάγεται Γιʼ αὐτό εἰδικὰἐσεῖς πάει πολὺ νὰ προκαλεῖτε καὶνὰ βάζετε σὲ δοκιμασία τὶς ἀν -τοχὲς τῶν Ἑλλήνωνhellip

Δὲν εἶναι δική μας ὑπόθεση ἡ τύ-χη καὶ ἡ μεταχείριση τοῦ ἘφραίμΔὲν χρειάζεται νὰ μᾶς τὸ θυμίσεικανείς τὸ γνωρίζουμε Ἀλλὰ ὁ Ἐ -φραίμ ὅπως ὁ καθεὶς ἀντιλαμβάνε-ται δὲν ἔχει ἄλλη ἐξουσία ἐκτὸςἀπὸ τὴν πνευματική Πολιτικοὶ προ-ϊστάμενοι καὶ στελέχη τῆς Δημό-σιας Διοίκησης ἔδιναν τὴ συγκατά-θεσή τους προκειμένου νὰ λη-φθοῦν ἀποφάσεις Τὸ σφάλμα τουἦταν ὅτι ἐμπιστεύτηκε τοὺς ἀδί-στακτους καὶ παμπόνηρους πολιτι-κούς Ἀδικοπραξία δὲν ἦταν δυνα -τὸν νὰ διαπράξει μόνος του Ἤ ὄχι

Ἡ Δικαιοσύνη ἕνα πράγμα δὲνπρέπει νὰ θυσιάζει τὴν ἀλήθειαΣτὴν ὑπόθεση τοῦ Βατοπαιδίου ἡἀλήθεια εἶναι ὅτι γιὰ ἄλλους τοὺςπραγματικὰ ἐνόχους ἔπρεπε νὰἐκδοθοῦν ἐντάλματα ἀλλὰ καὶ πάλιὄχι τὴνhellip Παραμονὴ τῶν Χριστου -γέννων Δικαιοῦνται καὶ οἱ δικαστι-κοὶ νὰ κάνουν Χριστούγεννα καὶοὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τοὺςὑποχρεώσει νὰ ἀκυρώσουν τὸΠνεῦμα τῶν Χριστουγέννων καὶ νὰτοὺς χρεώσει μία τόση μεγάληπνευματικὴ εὐθύνη Κιʼ ἐπειδὴ αὐ τὰδὲν εἶναι δυνατὸν ἂν ἀμφισβητη-θοῦν καὶ ὡς ἀφελὲς ἀκόμη διατυ-πώνεται τὸ ἐρώτημα ἂν τώρα ποὺὁ π Ἐφραὶμ σηκώνει μόνον ἐκεῖ -νος τὸ σταυρὸ τοῦ μαρτυρίουὑπάρχει ἆραγε περίπτωση κά ποιοςἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς ἐνόχους νὰπροβεῖ σὲ ἀπελπισμένο διάβημα

Κλέφτης φιλάργυρος ὑποκρι-τής προδότης ὁ Ἰούδας ἀλλὰ με-τάνιωσε γιὰ τὴν πράξη του καὶ κρε-μάστηκε ἀπὸ τύψειςhellip

ΝΝΕΕΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ ΖΖΗΗΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ

ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥ π ΕΦΡΑΙΜΗΤΟ ΟΤΙ ΕΝΕΠΙΣΤΕΥΘΗ

ΤΟΥΣ ΠΑΜΠΟΝΗΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣΑἱ ὑπογραφαί τῶν ἁρμοδίων ὑπουργῶν καί τῶν ὀργάνων τῆςΔιοικήσεως ἔδωσαν ὑπόστασιν νομιμότητος εἰς ὅλας τάς πρά-ξεις ἀλλά τά κακουργήματα τῶν πολιτικῶν παρεγράφησαν μέτό παράνομον καί ἀντισυνταγματικόν κλείσιμον τῆς Βουλῆςhellip

μέ τή βοήθεια καί τοῦ σχετικοῦστίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων Ὑπο-μνήματος τοῦ ἀείμνηστου καθηγΠαν Τρεμπέλα περί τῆς γραφῆςlaquoτήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἥν πε-ριεποιήσατο διά τοῦ αἵματος τοῦἰδίουraquo τήν υἱοθέτησα

γ) Καί στή συνέχεια ἔδωσα καί δί-νω τήν ἑρμηνεία laquoνά ποιμαίνουντήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ τήνὁποία περιεποιήθηκε μέ τό αἷματοῦ δικοῦ του τοῦ Υἱοῦ του τοῦθεανθρώπου Ἰ Χριστοῦraquo

5) Ἀλλά ἐπανέρχεται ὁ κ Σωτη-ρόπουλος laquoὉ λόγος τό αἷμα τοῦΘεοῦ εἶναι παράδοξος ἀλλ᾽ ἀντα-ποκρίνεται πρός τήν ἀλήθεια ὅπωςκαί ἄλλοι πολλοί παράδοξοι λόγοιτῆς Γραφῆςraquo

Σημείωση Μά τί παράδοξα λέειΜήπως πρέπει νά τά ξανασκεφθεῖΓιατί γράφει ἐκτός τῶν ἄλλωνἀσχέτων καί τά ἑξῆς

6) laquoΣτό Ζαχ ιβʹ 10 ὁμιλεῖ ὁ Γιαχ-βέ Καί κατά τό Ἑβραϊκό κείμενοπρός τό ὁποῖο συμφωνεῖ τό Ἰωάνιθʹ 37 ὁ Γιαχβέ λέει ὅτι τόν ἐξεκέν-τησαν τόν λόγχισανraquo

Σημειώσειςα) Γιατί ἐδῶ καταφεύγει στό Ἑ -

βραϊ κό κείμενο καί δέν καταφεύγειστό κείμενο τῶν Ο πού εἶναι ἐκκλη-σιαστικό καί ὅπως λέει πιό πάνω γιάτή Γραφή τοῦ Πράξ κ´ 28 αὐθεντι-κό Αὐτά εἶναι ἀντιφάσεις καί ἀστά-θειες καί ὑποκειμενικές ἐπιλογές

β) Τό κείμενο τῶν Ο´ λέει laquoΚαίἐκχεῶ ἐπί τόν οἶκον Δαυίδ καί ἐπίτούς κατοικοῦντας Ἱερουσαλήμπνεῦμα χάριτος καί οἰκτιρμοῦ καίἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾽ ὧν κα-τωρχήσαντο καί κόψονται (= θρη-νήσουν) ἐπ᾽ αὐτόν κοπετόν ὡς ἐπ᾽ἀγαπητόν καί ὀδυνηθήσονται ὀδύ-νην ὡς ἐπί πρωτοτόκῳraquo Ἐδῶ φαί-νεται καθαρά ὅτι ὁ Θεός (Γιαχβέ)δέν μιλάει γιά τόν ἑαυτό του ἀλλάγιά τόν laquoἀγαπητόνraquo Του καί γιά τόνlaquoπρωτότοκονraquo Υἱό Του Αὐτόν ἐξε-κέντησαν καί αὐτόν λόγχισαν

γ) Γι αὐτό καί στό Ἰωάν 1937γράφεται ἐν συμφωνίᾳ μέ αὐτό τόκείμενο τῶν Ο´ laquoἘγένετο γάρ ταῦ -τα ἵνα ἡ γραφή πληρωθῇhellip ὄψονταιεἰς ὅν ἐξεκέντησανraquo Ἑπομένωςὅταν λέει στή συνέχεια ὁ κ Σωτη-ρόπουλος laquoΚαί ἀπό τοῦτο φαίνεταιὅτι δέν εἶναι σφάλμα νά λέμε ὅτι ὁΓιαχβέ ἔχει αἷμαraquo εἶναι ἐσφαλμένοκαί ἕωλο συμπέρασμα

7) Ἀκολούθως γράφει laquoΚατά τόΑ´ Τιμ γ´ 16 ὁ Θεός φανερώθηκε μέσάρ κα Καί συνεπῶς δέν εἶναισφάλμα καί ἄν ποῦμε ἡ σάρκα τοῦΘε οῦraquo

Σημειώσειςα) Κατά πρῶτον ἔπρεπε νά παρα-

τηρήσει ὅτι καί τό κείμενο τοῦ Οἰ -κουμενικοῦ Πατριαρχείου τό ὁποῖ -ο ἀλλοῦ θεωρεῖ αὐθεντικό ὅπωςκαί πολλά χειρόγραφα δέν ἔχουνlaquoὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκίraquo ἀλ -λά laquoΘεός (χωρίς ἄρθρο) ἐφανερώ-θη ἐν σαρκίraquo Δηλαδή ἔ πρε πε νάπροσέξει στήν ἀπόδοση τοῦ χωρί-ου τό πρωτότυπο κείμενο

β) Ὁ ἀείμνηστος καθηγ ΠανΤρεμπέλας ὀρθῶς ἑρμηνεύει laquoΔη-λαδή Θεός (χωρίς τό Ὁ) ἐφανερώ-θη σαρκωμένοςraquo πρᾶγμα πού δένἀκολούθησε ὁ ἀείμνηστος Ἰω Κο-λιτσάρας καί γράφει laquoὉ Θεός ἐφα-νερώθη μέ σάρκα ἀνθρωπίνηνraquoΕὐτυχῶς ὅμως ἀμέσως παρακάτωπροσθέτει διευκρινιστικά laquoὡς ὁἀπόλυτα ἀναμάρτητος καί δίκαιοςΥἱός τοῦ Θεοῦraquo

γ) Ἐπίσης στήν ἔκδοση τῆς laquoἈ -ποστολικῆς Διακονίαςraquo τῶν ἀείμνη-στων Β Βέλλα Ἀρχιμ Εὐ Ἀντωνιά-δου Ἁμ Ἀλιβιζάτου καί Γερ Κονι-δάρη ἑρμηνεύεται τό χωρίο χωρίςτό laquoὉraquo καί γράφεται laquoΘε ός ἐφανε-ρώθηκε σαρκωμένοςraquo Ἀντιθέτωςστή μετάφραση τῶν Γ Γαλίτη Ἰ Κα-ραβιδόπουλου Ἰ Γαλάνη καί Π Βα-σιλειάδη (ἔκδ laquoBιβλικῆς Ἑταιρεί-αςraquo) γράφεται laquoὉ Θεός φανερώ-θηκε ὡς ἄνθρωποςraquo χωρίς διευκρι-νιστική προσθήκη ὅπως ἔπραξε ὁ ἸΚολιτσάρας

δ) Φυσικά λοιπόν ὁ Υἱός καί Λό-γος τοῦ Θεοῦ Θεός καί αὐτός φα-νερώθηκε μέ σάρκα ἀνθρώπινησαρκώθηκε ἔλαβε σάρκα ἀπό τήΘεοτόκο

8) Ὡστόσο ἀκόμη ἐπιμένει laquoΣτήνἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεωςπεριέχεται Θεοῦ τό σῶμα καί θεοῖμε καί τρέφειraquo

Σημείωση Δέν πρόσεξε ὅτι δένλέει laquoτοῦ Θεοῦ τό σῶμαraquo ἀλλά λέ-ει laquoΘεοῦ τό σῶμαraquo Ὅτι δηλ εἶναιlaquoθεῖο σῶμαraquo ὅπως λέγεται σέ ἄλλοσημεῖο τῆς ἀκολουθίας τῆς ΘείαςΜεταλήψεως (Θεοτοκίον τῆς η´Ὠδῆς) ὁ ἄρτος ὁ ὁποῖος καθαγιά-ζεται καί μεταβάλλεται καί μετα-λαμβάνουμε Εἶναι θεϊκό σῶμα τόσῶμα τοῦ Χριστοῦ ἐπειδή ὁ Χρι-στός εἶναι καί Θεός

9) Καί καταλήγει λέγοντας laquoΣυμ-πέρασμα Στό Πράξ κ´ 28 κατά τόκείμενο τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποίαεἶναι στῦλος καί ἑδραίωμα τῆςἀληθείας (Αʹ Τιμ γʹ 15) ὀρθῶς λέ-γεται ὅτι ὁ Κύριος καί Θεός ἀπέ-κτησε τήν Ἐκκλησία μέ τό ἴδιο τουτό αἷμαraquo

Σημειώσειςα) Ἐκεῖ ὀρθῶς δογματικῶς λέγε-

ται Ἀλλά ὁ ἴδιος πρέπει νά διαλέξειθά ἀκολουθεῖ τά κείμενα τῆςἘκκλησίας ἤ τή μία φορά θά ἀκο-λουθεῖ τό κείμενο τῆς Ἐκκλησίαςκαί τήν ἄλλη τό Ἑβραϊκό ἤ ἄλλοκείμενο Μόνος του θά κρίνει πότεἕνα κείμενο εἶναι αὐθεντικό καί πό-τε ὄχι Καί ὁ καθένας μας θά κρίνειπότε ἡ Ἐκκλησία εἶναι laquoστῦλος καίἑδραίωμα τῆς ἀληθείαςraquo καί πότεὄχι

β) Ἐπίσης ἄς διαλέξει καί νά πά-ρει μία ἀπό τίς δύο γραφές - μορ-φές Ἤ τήν laquoΠοιμαίνειν τήν ἐκκλη-σίαν τοῦ Θεοῦ ἥν περιεποιήσατοδιά τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίουraquo ἤ τήνlaquoΠοιμαίνειν τήν ἐκκλησίαν τοῦ Κυ-ρίου καί Θεοῦ ἥν περιεποιήσατοδιά τοῦ ἰδίου αἵματοςraquo

γ) Ἀκόμη μπορεῖ νά υἱοθετήσεικαί τίς δύο γραφές πλήν ὅμως ξε-χωριστά ὄχι μπερδεμένες (laquoμεῖ -γμαraquo) ὅπως τό laquoποιμαίνειν τήν ἐκ -κλησίαν τοῦ Θεοῦ ἥν περιεποιήσα-το διά τοῦ ἰδίου αἵματοςraquo

δ) Καί αὐτά γιά νά μή μπερδεύε-ται καί ὁ ἴδιος καί νά μή μπερδεύεικαί τούς ἀναγνῶστες του καί πολύπερισσότερο γιά νά μή ἰσχυρίζεταιμέ πάθος laquoΝαί ὁ Θεός ἔχει αἷμα raquoΓιατί ὁ ἴδιος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ μᾶςεἶπε laquoΠνεῦμα ὁ Θεόςhellipraquo (Ἰω 424)

10) Ἐπίμετρονα) Ἐκτός ἀπό τόν κ Ν Σωτηρό-

πουλο καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς δευ-τερολογίας μας θά παρακαλοῦσακαί τήν laquoἈποστολική Διακονίαraquo νάδιορθωθεῖ στό Πράξ 2029 ἡ ἔκδο-σή της (τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν Β ΒέλλαἈρχιμ Εὐ Ἀντωνιάδου Ἁμ Ἀλιβι-ζάτου καί Γερ Κονιδάρη) ὅπουὑπάρχει ἡ ἀδόκιμη γραφή laquoποιμαί-νειν τήν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἥνπεριεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵμα-τοςraquo καί ἀνάλογη ἐσφαλμένη ἀπό-δοση

β) Τό ἴδιο θά παρακαλοῦσα καίτίς ἐκδόσεις laquoΖωῆς - Σωτῆροςraquo γιάμιά ἐναρμόνιση ὥστε νά μή διαφο-ροποιεῖται τό κείμενο τοῦ Ὑπομνή-ματος Τρεμπέλα στίς Πράξεις τῶνἈποστόλων ἀπό τό κείμενο τῆςlaquoΣύν τομης ἑρμηνείαςraquo του Γιατίστό μέν ἕνα (στό Ὑπόμνημα) παρα-τίθεται τό χωρίο - ἡ γραφή laquoποιμαί -νειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἥνπεριεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵμα-τοςraquo στή δέ σύντομη ἑρμηνεία πα-ρατίθεται ἡ γραφή laquoποιμαίνειν τήνἘκκλησίαν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίουαἵματοςraquo

γ) Ἐπίσης τό ἴδιο ἰσχύει καί γιάμία διόρθωση τῆς μεταφράσεωςτοῦ χωρίου Α´ Τιμ 316 στήν προ-αναφερθεῖσα (παρ 7) ἔκδοση τῆςlaquoΒιβλικῆς Ἑταιρείαςraquo

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ

laquoΝΑΙ (ΑΛΗΘΕΙΑ) Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΑΙΜΑraquo

μάλιστα δὲν διστάζει νὰ χρησιμο-ποίηση καὶ τὴν λέξιν laquoθεοποίησιςraquo(15) Ὅπως δήποτε δὲ ἡ ἰδέα αὕτηδιήκει διὰ μέσου τῆς Βυζαντινῆς θε-ολογίας διαδραματίζουσα μάλισταἰδιαίτερον μέρος παρὰ Συμεὼν τῷΝέῳ Θεολόγῳ (dagger 1022) Νικολάῳ τῷΜεθώνης (dagger 1165) καὶ πρὸ παντὸςπαρὰ Γρηγορίῳ τῷ Παλαμᾷ κατὰτὸν IE αἰῶνα (16) Ἀλλὰ καὶ ἐν τῇΡωσικῇ καὶ τῇ συγχρόνῳ ἙλληνικῇΘεολογίᾳ συντόνως σπουδάζεται ἡδιδασκαλία αὕτη (17) ἐν δὲ τῇ ΘείᾳΛειτουργίᾳ καὶ δὴ καὶ τῇ ΒυζαντινῇὙμνογραφίᾳ τονίζεται πολλάκις ἡἰδέα αὕτη ἀποτελοῦσα μίαν τῶνπροσφιλέστερων ἐκφράσεων τῆςὈρθοδόξου εὐσεβείαςὙποσημειώσεις

(1) Ἡ ἐν λόγῳ ἀνακοίνωσις περιε-λήφθη εἰς τὰ Πρακτικὰ τῶν Medelin-gen van de Koningijke Vlaamse Akademievoor Wetenschappen Letteren en schoneKunsten van Belgie Klasse de Letteren

Jaargang XXIII 1961- No 1 (2) M Con-gar La deification dans la tradition spiri-tuelle de l Orient Vie spirituelle v XLIIINo 2 1935 91- 107 καὶ Dictionnaire deSpirituallite) Divinisation 1956 1370-1459) καὶ A Festugiere Divinisation deChretien ἐπίσης ἐν Vie spirituelle v LIX1939 σελ 90-99 (3) Βλ σχετικὴ Πραγ-ματείαν Ad Harnack ἐν Sitzungsberich-te der Preus Akademie der Wissenscha-ften Berlin 1913 (4) Der Mittler S 219(5) MPG 7 1120 (6) De Incarnatione254 MPG 25 192 (7) MPG XXXV397-400785 XXVI 101 321-324 325XXXVII 957 (8) MPG XLV 52 65-68XLIV 1317-1320 (9) MPG LXXIII 160LXXIV 280 785-788 LXXV 1081 10841089 (10) MPG Ill 373-376 424 (11)MPG XC 400-401 449 520 XCI 33-36404 (12) MPG XCIV 577 1032 1072(13) MPG XXXIX 665 XXXII 249273 (14) MPG XCIV 577 1032 1072(15) MPG LXXXIII 177 (16) Γρηγορί-ου τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία KB ἔκδοσιςΣοφοκλέους Κ τοῦ ἐξ ΟἰκονόμωνἈθήνησι 1861 Γρηγ Παπαμιχαήλ

Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Ἀλεξάνδρεια1911 (17) P Bratsiotis Die orthodoxe Kir-che in Griechischer Sicht 2 AuflageEvangelischer Verlag Stuttgart 1970 Γρη-γορίου Παλαμᾶ συγγράμματα Ἔκδο-σις Π Χρήστου ἐν Θεσσαλονίκῃ 1962καὶ Πανηγυρικὸς τόμος ἑορτασμοῦτῆς 600ῆς ἐπετείου Γρηγορίου τοῦ Πα-λαμᾶ 1960 Γ I Μαντζαρίδου Γρηγο-ρίου τοῦ Παλαμᾶ πραγματεῖαι τῶνἐτῶν 1341-43 μετ εἰσαγωγῆς τοῦ κα-θηγητοῦ Π Κ Χρήστου Θεσσαλονί-κη 1966 Timothy Ware The OrthodoxChurch Penguin Books Ltd Harmond-sworth Middlesex England 1964 MonckVassilij Die asketische und theologischeLehre des heil Gregorius Palamas aus demRussischen ubersetzt von Hugolin Land-vogt Rita Verlag und Druckerei Wurzburg1939 Stef Ζankοw Orthodoxes Chri-stentum des Ostens σελ 57 ἐξ Ἰω Καρ-μίρη ἐν Orthodoxe Kirche in Griechisch-er Sicht Stuttgart β ἔκδ σελ 53 ἐξ ΠΤρεμπέλα Δογματική τῆς ὈρθοδόξουἘκκλησίας II 1959 σελ 116 ἐξ καὶ III1961 σελ 494 ἐξ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛΗ ΠΕΡΙ ΘΕΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑhellip

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Ἐπισημαίνεται εἰς τό Παιδαγωγικόν Συνέδριον τοῦ Συλλόγου laquo Ὁ Μ Βασίλειοςraquo

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΚΕΙΟΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑΙ ΑΞΙΑΙΠῶς μέ τήν Ἄκτιστον Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σώζεται τό πρόσωπον ἐντός τῆς Ἐκκλησίας

ΜΕ τὸν ἐρχομὸ τοῦ 2012 καθέ-νας μας προσπαθεῖ νὰ κάνει ἀσφα-λεῖς προβλέψεις γιὰ τὴν πορείατου στὸ καινούριο ἔτος τί θέλει νὰπετύχει καὶ βάζει καινούριους στό-χους γιὰ τὴ βελτίωση τοῦ βιοτικοῦτου ἐπιπέδου καὶ τῆς ζωῆς του ἐνγένει Προβλέψεις γίνονται καὶ γιὰτὴν πορεία μίας κοινότητας μίαςἐπιχείρησης κἄ ἀκόμα καὶ γιὰ τὴνπορεία τοῦ ἴδιου τοῦ Κράτους οἱὁποῖες γιὰ τὸ τελευταῖο συλλή-βδην εἶναι δυσοίωνες

Ὅμως ἂν κάποιος ἤθελε νὰ κά-νει προβλέψεις γιὰ τὴν πορεία τῆςὈρθοδόξου Ἐκκλησίας τὸ 2012ποιὲς θὰ ἦταν αὐτές

Ἡ Ἐκκλησία βάλλεται ἀπὸ παν-τοῦ περιθωριοποιεῖται οἱ laquoρίζεςraquoτης ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες εἶναι βαθιὰlaquoριζοβολημένεςraquo στὸ εὐρὺ κοινω-νικὸ ἱστὸ ἀρχίζουν σιγὰ σιγὰ καὶἐκβάλλονται μὲ ἀποτέλεσμα ὅλοκαὶ μεγαλύτερη μερίδα τῆς κοινω-νίας νὰ στρέφεται ἐναντίον της καὶνὰ ἀμφισβητεῖ τὸν ρόλο της Παρα-τηροῦμε λοιπόν ὅτι ἡ Ἐκ κλησίαἀρχίζει καί χάνει σταδιακά τά πάγιακοινωνικά της ἐρείσματα

Τό 2011 ὅσο ἀφορᾶ τά Ἐκκλη-σιαστικά ζητήματα δέν μᾶς ἄφησεκαί μέ τίς καλύτερες τῶν ἐντυπώ-σεων Χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τὰ τε-ράστια οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματακυρίως πρὸς τοὺς Παπικοὺς μὲlaquoμπροστάρηraquo δυστυ χῶς τὸν ἐπι-κεφαλῆς τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνί-ου τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κΒαρθολομαῖο

Σύν τοῖς ἄλλοις μᾶς laquoἄφησεraquo μὲτὴν ἀή θη προφυλάκιση τοῦ Ἡγου-μένου τῆς Ἱ Μ Βατοπαιδίου πἘφραίμ ποὺ ἀποτελεῖ δεῖγμα τῆςἐνορχηστρωμένης πολεμικῆς ἀπὸ

διάφορους κύκλους ἐναντίον τῆςἘκ κλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας

Κατά τήν εἴσοδο τοῦ 2012 οἱ πι-στοὶ κατὰ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγια-σμοῦ τῶν ὑδάτων στὴν Ἀθήναστράφηκαν ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπι-σκόπου Ἱερωνύμου καὶ τοῦ ζήτη-σαν νὰ laquoπάρει θέσηraquo καὶ νὰ ἀφήσειαὐτὴ τὴν παθητικὴ στάση πρὸςτοὺς κυβερνῶντες ἀποδοκιμάζον-τάς τον ἐντόνως

Παρατηρώντας ὅλα αὐτά ἀλλάκαὶ ἄλλα γεγονότα πού στιγμάτι-σαν τὸ ἔτος πού πέρασε ἀνεπι-στρεπτί τί θὰ περιμέναμε γιὰ τὸσωτήριο ἔτος 2012

Ἀναμφίβολα περιμένουμε πολ-λαπλάσια καὶ μεγαλύτερα οἰκουμε-νιστικὰ βήματα Τὸ στίγμα μάλιστατὸ ἔδωσε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμε-νικὸς Πατριάρχης ὁ ὁποῖος ἀνέ-φερε σὲ ὁμιλία του τὴν 1ην Ἰα -νουαρίου ὅτι τὸ 2012 τὸ ἀφιερώνειστοὺς προκατόχους του Ἰωακεὶμτὸν Γ΄ καὶ Ἀθηναγόρα ἐπειδὴ laquoἀμ -φότεροι οἱ προκάτοχοι ἡμῶν εἰρ -γάσθησαν σὺν τοῖς ἄλλοις διὰ τὴνἑνότητα τῶν χριστιανῶν ὁ μὲνἐξαπολύσας τὴν γνωστὴν ἐγκύ-κλιον τοῦ 1902 ὁ δὲ συμβαλών εἰςτὴν ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων μεταξὺἈνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλη-σίας καὶ εἰς τὴν ἔναρξιν τοῦ διαλό-γου τῆς ἀγάπης μετὰ τῆς Ρωμαι-οκαθολικῆς Ἐκκλησίαςraquo Δηλαδὴἀφιέρωσε τὸ καινούριο ἔτος σὲαὐτούς ποὺ ἔκαναν τὰ σημαντικό-τερα βήματα προσέγγισης μεταξὺὈρθοδόξων καὶ Παπικῶν

Ἀσφαλῶς περιμένουμε ἡ Ἐκ -κλησία νὰ τηρήσει τὴν ἴδια laquoσιγὴνἰχθύοςraquo καὶ νὰ παραμείνει πιστὴστὴν ἴδια ἀδιάφορη στάση ἕρμαιοτῶν βουλήσεων τῶν πολιτικῶν καὶ

τῆς Κυβέρνησης ἀνίκανη νὰ ἀντι-παρατεθεῖ στὶς πολλαπλὲς ἐπιθέ-σεις ἐναντίον της ἀπὸ τοὺς πολέ-μιους τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἔθνους

Καὶ ἐπειδὴ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς τα-γοὺς τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν παρα-τήσει στὴν laquoἅλμηraquo τὸ ποιμαντικότους ἔργο δίνοντας προτεραιότη-τα κυρίως σὲ θέματα διοικήσεωςδιαφαίνεται ὅτι κατὰ τὸ καινούριοἔτος καὶ ἡ πνευματικὴ διακονίαὅπως δυστυχῶς ἐδῶ καὶ πολλὰχρόνια θὰ εἶναι ἐλλιπής

Ἐντούτοις ἐπειδὴ ἔχουμε τὴνἐλπίδα μας στὸν Θεὸ καὶ ἐπειδὴlaquoἄλλαι μὲν βουλαὶ ἀνθρώπουἄλλα δὲ Θεὸς κελεύειraquo ἂς ἐλπί-σουμε καί ἄς προσευχηθοῦμε ὁΘεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του καὶ νὰἐπανακάμψει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ -κλησία ξεπερνώντας μὲ τὴν Χάρητοῦ Θεοῦ ὅλους τούς σκοπέλουςκαὶ τὰ ἐμπόδια ποὺ θὰ προτάσ-σουν οἱ πολέμιοί της ἐντὸς καὶἐκτὸς τῶν κόλπων της Καὶ πρωτί-στως ὁ Κύριός μας νὰ φωτίσειτοὺς ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας μαςὥστε νὰ ἀφήσουν τοὺς διαθρη-σκειακοὺς διαλόγους καὶ τὰ οἰκου-μενιστικὰ βήματα νὰ ἀγωνιστοῦνγιὰ τὰ δίκαια τῆς Ὀρθοδόξου Πί-στεώς μας καὶ νὰ σταθοῦν δίπλαστοὺς πιστούς ἐξυψώνοντάς τουςπνευματικὰ κατὰ πρῶτον λόγονκαὶ βοηθώντας τους νὰ ξαναστηρί-ξουν τὴν ἐλπίδα τους στὴ θείαΠρόνοια

Μπορεῖς νὰ βοηθήσηςκι᾿ ἐσὺ τὸν πνευματικὸνἀγῶνα τοῦ laquo᾿Ορθοδό -ξου Τύπουraquo ἂν θελή -σης Γράψε κι᾿ ἐσὺ ἕναΝΕΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ

Ὁ σύγχρονος πολιτισμός ἔχειὁλοκληρωτικά χαρακτηριστικά ἐπι-σημαίνεται εἰς τά πορίσματα τοῦ52ου Παιδαγωγικοῦ Συνεδρίου τόὁποῖον ὠργάνωσεν εἰς τό ΠολεμικόνΜουσεῖον κατά τήν 29ην Δεκεμβρί-ου ὁ τομεύς Ἐπιστημόνων τοῦ Συλ-λόγου Ὀρθοδόξου ἹεραποστολικῆςΔράσεως laquoὉ Μέγας ΒασίλειοςraquoὩς τονίζεται εἰς ἀνακοίνωσιν τοῦΣυλλόγου

laquoΤό φετινό Συνέδριο μέ γενικόθέμα ldquoὉ ἰδεολογικός ὁλοκληρωτι-σμός καί ἡ δύναμη τοῦ ἑνόςrdquo θέλη-σε νά καταδείξει ἀφενός μέν τάἀναμφισβήτητα ὁλοκληρωτικά χα-ρακτηριστικά τοῦ σύγχρονου πολι-τισμοῦ ὁ ὁποῖος ἐνεργοποιεῖ ὕπου-λους δημοκρατικοφανεῖς ἰδεολογι-κούς μηχανισμούς πού ἐργαλει-οποιοῦν τά ἄτομα καί προσπαθοῦννά χειραγωγήσουν τίς συνειδήσειςτους καί ἀφετέρου τή δύναμη τοῦἑνός ὅταν αὐτός ὁ ἕνας παύει νάλειτουργεῖ ὡς ἄτομο καί γίνεταιπρόσωπο καί μάλιστα πρόσωποἐμφορημένο ἀπό τή χάρη τοῦ Ἁγί-ου Πνεύματοςraquo

Τά πορίσματαΤά κυριώτερα ἐκ τῶν πορισμά-

των τά ὁποῖα ἐδόθησαν εἰς τήν δη-μοσιότητα εἶναι τά ἀκόλουθα

laquo∙ Ὁ σύγχρονος πολιτισμός ἔχειἀναμφισβήτητα ὁλοκληρωτικά χα-ρακτηριστικά ὄχι τόσο μέ τήνἔννοια τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ πούγνώρισε ὁ κόσμος τόν 20ό αἰώναὅσο μέ τήν ἔννοια τῆς ἐνεργοποί-ησης ὕπουλων δημοκρατικοφανῶνἰδεολογικῶν μηχανισμῶν πού φέ-ρουν τή σφραγίδα τοῦ κυρίαρχουσέ ὅλα τά πεδία πολιτισμοῦ καί ὑπο-

στηρίζονται ἀπό πρακτικές πούἐργαλειοποιοῦν τά ἄτομα καί δέντά ἀφήνουν νά ἐνεργήσουν ἐλεύ-θερα καί κατά συνείδησιν∙ Ὁ σύγχρονος ὁλοκληρωτισμός

ἐμφανίζεται ἐκεῖ ὅπου ἀπαξιώνεταιἡ προσωπικότητα ἐφαρμόζονταιἔμ μεσοι τρόποι πειθαναγκασμοῦἐκβιάζονται συνειδήσεις τίθενταιἀναγκαστικά διλήμματα προσφέ-ρονται μονόδρομοι ἀποφάσεων Ὅ -ταν οἱ θεσμοί ἀπαξιώνονται οἱ πα-ραδοσιακές ἀξίες μεταλλάσσονταιἡ ἀληθινή δημοκρατία βρίσκεται σέκρίση τότε ἐμφανίζεται ὁ ἰδεολογι-κός ὁλοκληρωτισμός μέ κύριο σύν-θημά του αὐτό πού ὁ ἴδιος κατα-στρατηγεῖ δηλαδή τήν ἀποκατά-σταση τῆς δημοκρατίας τῆς δικαιο-σύνης καί τῆς ἀξιοπρέπειας∙ Ἡ μεγαλύτερη ἀνατρεπτική

αὐτῆς τῆς καταστάσεως δύναμηεἶναι ἡ δύναμη τοῦ προσώπου Ὄχιτοῦ ἀτόμου πού νοεῖται ἁπλῶς ὡςβιολογική ὕπαρξη ἀλλά τοῦ προσ -ώπου τό ὁποῖο συναπαρτίζει μιάἑνό τητα ψυχοπνευματικῶν στοι-χείων πού βρίσκονται πάνω ἀπό τίςφυσιοκρατικές ἀναγκαιότητες Τόπρόσωπο εἶναι ἀπόλυτη ἀξία εἶναιἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα στόνἄνθρωπο καί οὐσιῶδες γνώρισματοῦ κατʼ εἰκόνα εἶναι ἡ ἐλευθερία∙ Μέ τή συνειδητή ἔνταξη τοῦ

ἀνθρώπου μέσα στό μυστικόΣῶμα τοῦ Κυρίου τήν Ἐκκλησίατό πρόσ ωπό του χαριτώνεται μέτήν ἄκτιστη χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-ματος Πνευματέμφορος πλέον ὁἄνθρωπος μπορεῖ ἐλεύθερα καί ἐνἀγάπῃ χωρίς ἰδεοληψίες καί φοβι-κά σύνδρομα νά ἀνοίγεται σέ μιάὑγιῆ κοινωνικότητα πρός τόν γύρωτου κόσμο τούς συνανθρώπουςτου τούς ὁποίους ἀντιμετωπίζει ὡς

πρόσωπα μέ ἀπόλυτο σεβασμόστήν ἰδιαίτερη καί μοναδική ἀξίατους Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀξίες καίἀρετές ὅπως ἡ δικαιοσύνη ἡ εἰρή-νη ἡ χαρά ἡ πίστη ἡ καταλλαγή ἡἐλευθερία τοῦ πνεύματος γίνονταιποιότητες διανθρώπινης ἠθικῆς∙ Ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ὁ ἄνθρωπος

διαθέτει τεράστια δύναμη Δύναμηlaquoπρός καθαίρεσιν ὀχυρωμάτωνraquo καίοἰκοδομή τοῦ πλησίον Ὅταν ὁ ἕ -νας εἶναι στενά καί ἄρρηκτα ἑνωμέ-νος μέ τόν Θεό τότε καί τά ἀδύνα-τα γίνονται δυνατά σέ ὁποιοδήποτεπεριβάλλον κι ἄν καλεῖται ὁ ἕναςαὐτός νά κινεῖται ἀκόμα καί τοῦ πιόἄτεγκτου ὁλοκληρωτισμοῦ καί χει-ραγώγησης τῶν συνειδήσεων Ἔ -χον τας μαζί του τήν πανσθενῆ χάρητοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀν -τιστέκεται νά παλεύει νά ἐπηρεά-ζει καί νά ἀλλάζει ἄρδην καταστά-σεις∙ Εἰδικά μέσα στό σχολικό περι-

βάλλον ὁ ἐκπαιδευτικός μέ τή φα-νέρωση τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους τουμέσα ἀπό τή θυσιαστική ἀγάπη τήνμετά παρρησίας κατάθεση τῆς ἀλή-θειας τόν χαριτωμένο λόγο του καίτήν κατάδειξη τῆς οὐράνιας προ-οπτικῆς τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νάἐπιφέρει κυριολεκτικά σεισμό στίςὑπό διάπλασιν ψυχές τῶν παιδιῶνὁδηγώντας τες στίς ζωογόνες πη-γές τῆς ἀλήθειας ἀκόμη καί ὅταντά ἀναλυτικά προγράμματα σπου -δῶν ἀσκοῦν δεσμευτική πίεση στίςἐπιλογές του Ὅλα μποροῦν νά με-τουσιωθοῦν σέ φορεῖς κάλλους καίἀλήθειας καί ὁλόκληρη πόλη ἀκό-μα νά ἀλλάξει σύμφωνα μέ τόν ἱερόΧρυσόστομο ὅταν ὁ ἕνας εἶναι ldquoζή -λῳ πεπυρωμένοςrdquomiddot πυρωμένος μέτόν ἔνθεο ζῆλο ἤ ἀλλιῶς μέ τόν ζη-λωτικό ἐνθουσιασμόraquo

Τοῦ κ Γαβριήλ Θ Λαμψίδη

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Σελὶς 5η

Ὁ Σεβ Μητροπολίτης Αἰτωλίαςκαὶ Ἀκαρνανίας κ Κοσμᾶς εἰς ποι-μαντορικὴν ἐγκύκλιόν του διὰ τὸνέον ἔτος καλεῖ τὸν ἱερὸν κλῆρονκαὶ τὸν πιστὸν λαὸν νὰ μὴ ἐπιτρέ-πουν εἰς αἱρετικοὺς καὶ κακοδόξουςὡς εἶναι πχ laquoοἱ μάρτυρες τοῦἸεχωβᾶraquo οἱ Παπικοί Πεντηκοστια-νοὶ καὶ οἱ οἰκουμενισταὶ νὰ ἀλλοι-ώνουν τὴν ἀλήθειαν τῶν Πατέρωντῆς Ἐκκλησίας μας Τὸ πλῆρες κεί-μενον τῆς ἐγκυκλίου ἔχει ὡς ἀκο-λούθωςlaquoΠρὸς τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρω-μα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπό-λεως

Ἀνέτειλε νέο ἔτος Ἡ ἀγάπη καὶτὸ ἔλεος τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦμᾶς ἔφερε στὴν ἀρχὴ ἑνὸς ἀκόμηἔτους Δῶρο τοῦ Θεοῦ μας εἶναι ὁχρόνος καὶ ὀφείλουμε νὰ τὸν ἀξιο-ποιοῦμε θεάρεστα καὶ σωτήρια(Ἐφεσ ε´ 16) ldquoΘελήματι Θεοῦ τὸἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνονrdquo(Α´ Πέτρ δ´ 2) μᾶς προτρέπει ὁἈπόστολος Πέτρος Ὁ οὐράνιοςΠατέρας τῆς ἀγάπης θέλει καὶ αὐ -τὴ τὴ νέα χρονικὴ περίοδο νὰ Τοῦπροσφέρουμε καρποὺς μετανοίαςριζικὴ μεταστροφή ἀνακαινισμὸτοῦ ἐσωτερικοῦ μας ἀνθρώπου

Κι ὅλοι μας ἐπιθυμοῦμε νὰ εἶναιἔτος σωτηρίας καὶ ἀληθινῆς εὐτυ-χίας Ἀπὸ τὴν προσωπικὴ πορείατοῦ καθενός μας θὰ ἐξαρτηθῆ ἡπορεία ὅλου τοῦ νέου χρόνου ἡπρόοδός μας ἡ ἐπιτυχία μας ἡεὐτυχία μας

Πολλοὶ διακηρύσσουν ὅτι εἰσερ-χόμαστε στὸ νέο ἔτος μὲ πρωτο-φανεῖς δυσκολίες καὶ ἀπαισιόδοξεςπροοπτικές Αὐτὰ ἂς μὴ μᾶς ἀπο-

θαρρύνουν Ἂς μὴ μᾶς ἀφαιρέ-σουν τὴν ἐλπίδα τὴν αἰσιοδοξίατὴν δραστηριότητά μας Ὅσοιμιλᾶνε ἀπαισιόδοξα ἔπαυσαν νὰ πι-στεύουν στὸν Παντοδύναμο Θεόμας νὰ στηρίζωνται στὴν παρουσίαΤου στὴν ἀγάπη Του στὴ σκέπηΤου στὴν πρόνοιά Του Στηρίζον-ται στὸ ἀσθενικὸ καὶ σαλευόμενοἐγώ τους στὴ φιλαυτία τους στὶςὑλιστικὲς θεωρίες τους στὰ χρή-ματά τους στοὺς ἰσχυροὺς ndash ἀδυ-νάμους τῆς γῆς Δὲν δέχτηκαν τὸφῶς τοῦ Χριστοῦ δὲν φωτίστηκανγιὰ νὰ γνωρίσουν τὸν αἰώνιο ὁδη-γό ὁ ὁποῖος θὰ τοὺς ὁδηγήση σὲἀπλανεῖς δρόμους δὲν θέλησαν τὴχάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιὰ νὰπληρωθοῦν ἀπὸ τὰ δῶρα Του τὴνπίστι τὴν χαρά τὴν εἰρήνη Κλυ-δωνίζονται οἱ ἴδιοι καὶ θέλουν νὰσώσουν τοὺς ἄλλους καὶ τὴν πα-τρίδα μας Ὅσο κι ἂν χωρὶς Θεόὅλοι αὐτοὶ ἔγιναν κήρυκες τῆςἀπαισιοδοξίας καὶ τῆς καταστρο -φῆς μὴ μᾶς ἐπηρεάζουν

Αὐτὸ τὸ νέο ἔτος ἐλᾶτε ὅλοιμας νὰ στερεώσουμε μέσα μας τὴθερμὴ πίστι στὸν Τριαδικὸ Θεόμας Νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ διαφυλά-ξουμε ἀνόθευτη τὴν ὀρθόδοξοἀλήθεια νὰ τὴ ζήσουμε μὲ συνέ-πεια νὰ τὴν ὁμολογήσουμε σὲ ὅλητὴν πατρίδα μας γιὰ νὰ ἔχουμεἀσάλευτο θεμέλιο καὶ οἰκοδόμημααἰώνιο στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας

Μὴ ἐπιτρέπουμε αἱρετικοὶ καὶ κα-κόδοξοι ὅπως πχ μάρτυρες τοῦἸεχωβᾶ παπικοί Πεντηκοστιανοίοἰκουμενιστὲς νὰ ἀλλοιώσουν τὴνἀλήθεια τῶν πατέρων μας νὰ μᾶςφέρουν τὴν ἐκκοσμίκευσι νὰ ἀμ -βλύ νουν τὴν ἐμπιστοσύνη μαςστὸν οὐράνιο Πατέρα Ὑπάκουοι

στὴν ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια τοῦΕὐαγγελίου ἂς ἀγωνισθοῦμε νὰκαλλιεργήσουμε ἀρετές τὶς ἀρε -τὲς ποὺ μᾶς ὑποδεικνύει ὁ σαρκω-θεὶς Κύριος ὡς ἄνθρωπος στὴ γῆτὶς ἀρετὲς τοῦ σήμερα ἑορταζόμε-νου Μεγάλου Ἁγίου Βασιλείου νὰἁγιάσουμε τοὺς ἑαυτούς μας νὰἑνωθοῦμε μὲ τὸ Χριστό μας διὰτοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαρι-στίας

Ἀλήθεια τὸ πιστεύουμε Τί μπο-ροῦμε νὰ φοβηθοῦμε ὅταν γί-νουμε καὶ ζοῦμε ὡς ldquoσύσσωμοικαὶ σύν αιμοι Χριστοῦrdquo Ὅποιες κιὅσες δυσκολίες κι ἂν συναντήσου-με τότε μὲ ἡρωικὸ φρόνημα θὰὁμολογοῦμε ὅπως καὶ ὁ Ἀπ Παῦλοςτὸ ldquoπάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυνα-μοῦντί με Χριστῷrdquo (Φιλιπ δ´ 13)

Ἂς θελήσουμε αὐτὸ τὸ νέο ἔτοςκαὶ νὰ ἀγαπήσουμε εἰλικρινὰ καὶἀδιάκριτα ὅλους τοὺς συνανθρώ-πους μας Ἂς ἀπομακρύνουμε τὶςἐπιφυλάξεις τὶς καχυποψίες τὶςἀν τιπάθειες τὶς ψυχρότητες τὶςἐχθρότητες Μὲ τοῦ Χριστοῦ μαςτὴν ἀγάπη ἂς γίνουμε ὅλοι ἀδελ-φοὶ ἐν Χριστῷ Ἂς σκύψουμε μὲἀγάπη καὶ στοργὴ στὸ πρόβλημακάθε δοκιμαζομένου ἀδελφοῦ Μὲτὴν εὐκαιρία αὐτή θὰ ἤθελα νὰσᾶς εὐχαριστήσω καὶ νὰ σᾶς συγ-χαρῶ γιὰ τὴν ἀξιέπαινη προσφοράσας στὸν Ἔρανο Ἀγάπης τῆς Ἱε -ρᾶς Μητροπόλεώς μας Μὲ συγκι-νήσατε καὶ μὲ διδάξατε Πολλοὶμοι ράσατε τὴν πτωχεία σας μὲτοὺς φτωχότερους ἀδελφούς μαςΚερδίσατε οὐράνιο μισθό ἄφθαρ-το Ἔτσι μὲ τὴν ἀγάπη ἡνωμένοιἂς προχωρήσουμε Καὶ δυνατοὶ θὰεἴμαστε καὶ εἰρηνικοὶ καὶ χαρούμε-νοι γιατί ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη ldquoἔξω

βάλλει τὸν φόβονrdquo (Α´ Ἰω δ´ 18)Ἂν ὅλοι οἱ Ἕλληνες θελήσουμε νὰθερμάνουμε τὴν πίστι μας νὰ ἁγιά-σουμε καὶ νὰ ἑνώσουμε τὸν ἑαυτόμας μὲ τὸν παντοδύναμο Κύριο καὶἂν ἑνωθοῦμε μεταξύ μας μὲ τὴνἀληθινὴ καθαρὴ ἀγάπη θὰ γίνουμεἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ θὰ ἀναλάβου-με τὶς δυνάμεις μας θὰ ἀναπτερώ-σουμε τὸ ἠθικό μας θὰ σώσουμεχάριτι Θεοῦ τοὺς ἑαυτούς μας καὶτὴν πατρίδα μας Ὅπως τόσεςφορὲς χωρὶς ψευτοαφεντικὰ σώ-θηκε ἡ Ἑλλάδα ἔτσι καὶ σήμερα μὲτὸν γνήσιο ἀγώνα μας καὶ τὴ βοή-θεια τοῦ σαρκωθέντος καὶ περι-τμηθέντος Κυρίου καὶ Θεοῦ μαςἸησοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴ δική μας σω-τηρία θὰ ζήση καὶ θὰ μεγαλυνθῆ

Ὡς Ἐπίσκοπος καὶ πατέρας ποὺσᾶς ἀγαπᾶ εἰλικρινὰ καὶ προσεύχε-ται γιὰ ὅλους σας εὔχομαι ὁλόψυ-χα αὐτὸ τὸ νέο χρόνο νὰ χαρίση ὁΚύριος στὸν καθένας σας στὴνοἰκογένειά σας στὰ καλὰ κι εὐλο-γημένα παιδιά σας ὑγεία ψυχῆς καὶσώματος εἰρήνη ἐπιτυχία πρό-οδο χαρά ὁλοκληρωμένη εὐτυχίακαὶ σωτηρία Ἀγαπητοί

ldquoΓρηγορεῖτε στήκετε ἐν τῇ πί-στει ἀνδρίζεσθεhelliprdquo (Α´ Κορ ιστ´14)

ldquoἘλπίσατε ἐπὶ Θεῷ ζῶντιhellipτῷΣωτῆρι πάντων ἀνθρώπωνrdquo (Α´ Τιμδ´ 10)

ldquoΜεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεὸςrdquo (Ματθ α´23)

Μὲ τὴν ἀγάπητοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣdagger Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΟΣΜΑΣraquo

Ἐπισημαίνει εἰς μήνυμά του διὰ τὸ νέον ἔτος ὁ Σεβ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ Κοσμᾶς

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣΝΑ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προσοχὴ εἰς τοὺς μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ τοὺς Παπικούς τοὺς Πεντηκοστιανοὺς καὶ εἰς τοὺς Οἰκουμενιστάς

Ὑπογραμμίζει εἰς μήνυμά του διὰ τὸ νέον ἔτος ὁ Σεβ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ Σεραφείμ

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΝ ΣΚΕΨΕΩΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣΔὲν φοβούμεθα οὔτε τὸ πα-

ρελθὸν οὔτε τὸ μέλλον διότι τὸπαρόν μας εὑρίσκεται ἤδη εἰς τὴναἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ ἐπισημαίνειὁ Σεβ Μητροπολίτης Πειραιῶς κΣεραφεὶμ εἰς τὸ μήνυμά του διὰτὸ νέον ἔτος Εἰς αὐτὸ ὑπογραμ-μίζονται τὰ ἀκόλουθαlaquoΤέκνα μου ἀγαπητά καί περιπό-θητα

ldquoΤὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενοςτοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενοςκατὰ σκοπὸν διώκωrdquo (Φιλιπ γ´ 14)

Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλουεἶναι πολύ ἐπίκαιρος σήμερα στήνἀλλαγή τοῦ ἔτους πού εἶναι μία το-μή συμβατική ἔστω ἀνάμεσα στόπαρελθόν καί στό μέλλον

Ζωή δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἂνδέν ἀφήσουμε τά περασμένα ν᾽ἀνή κουν στό παρελθόν καί δένἐλευθερώσουμε τό παρόν ἀπό τάδεσμά τοῦ παρελθόντος Ἀλλιῶςπνίγεται τό μέλλον κάτω ἀπ᾽ τόφορτίο τοῦ παρελθόντος Βέβαιακάτι ndashπολλάndash ἀπ᾽ τό παρελθόν πα-ραμένουν στό παρόν καί ἀποτε-λοῦν τό ἔδαφος τή βά ση γιά τόμέλλον

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν ἱκανότητανά διατηρεῖ τό παρελθόν μέ τήνἀνάμνηση καί νά χωρίζεται ἀπ᾽ τόπαρελθόν μέ τή λήθη Ἡ ἰσορροπίαἀνάμεσα στήν ἀνάμνηση καί στήλήθη ndash ἀνάμεσα στό θυμᾶ μαι καίξεχνῶ ndash εἶναι ἕνα δεῖγμα ὑγείαςπού κάνει δυνατὴ τήν πορεία πρόςτό νέο Ὅποιος διατηρεῖ πολλάμπορεῖ νά τοῦ γίνουν ἐμπόδια στόδρόμο του Ἀναμνήσεις τραύματασυνήθειες τοῦ παρελθόντος μπο-ρεῖ νά δηλητηριάζουν τό παρόνἈλλά καί ξερίζωμα ὁλοκληρωτικόἀπό τό ἔδαφος τοῦ παρελθόντος

ὁδηγεῖ ἄτομα καί λαούς στό ἐσω-τερικό κενό στήν ἀπουσία παρόν-τος καί στήν ἀπώλεια τοῦ μέλλον-τος

Τό νά ξεχνᾶμε λοιπόν εἶναιἀναγκαῖο γιὰ τήν ἀνανέωση τῆςζωῆς Καί ὑπάρχει πρῶτα ndash πρῶταμία φυσική θά λέγαμε λήθη πούσυμβαίνει αὐτόματα Αὐτή μᾶς κά-νει νά ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι καθημερι-νό ἐπουσιῶδες χωρὶς σημασίαἜτσι ξεχνιοῦνται οἱ περισσότερεςμέρες τῆς ζωῆς μας

Ἀλλὰ ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο εἶδοςλήθης ὅταν ξεχνᾶμε κάτι συνειδη-τά ἐπειδὴ θέλουμε νά τό ξεχάσου-με Ὅταν ἡ ἀνάμνηση μᾶς πονᾶ ἤμᾶς βαραίνει τείνουμε νά ξεχνᾶμεὅτι ἐνοχλητικό Ἔτσι ξεχνᾶμεἴσως εὐεργεσίες πού μᾶς ἔγινανγιατί μᾶς φαίνεται δύσκολη ἡεὐγνωμοσύνη

Ξεχνᾶμε κάποια ἀγάπη πού μᾶςπροσφέρθηκε γιατί δέν φανήκαμεἀντάξιοί της Ξεχνᾶμε ἀκόμη ἕναπαλιὸ μῖσος γιά νά μή δηλητηριά-ζει τήν πνευματική μας ὑγείαΞεχνᾶμε κάποια ἐνοχή μας ἴσωςγιατί μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ ἀνάμνησή τηςὍλα αὐτὰ δὲν εἶναι μία φυσικήἀσυνείδητη λήθη ἀλλά μιά σκόπι-μη καί συνειδητή Ἀπωθοῦμε ὅτιδὲν μποροῦμε ν᾽ ἀντέξουμε θά-βοντάς το μέσα μας

Ἀλλὰ ἐνῶ ἡ φυσική ἡ μὴ συνει-δητὴ λήθη μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸδιάφορα μικροπράγματα χωρὶς ση-μασία ὅτι συνειδητὰ θέλομε νά ξε-χάσουμε δὲν μᾶς ἀφήνει εὔκολαἩ ἀνάμνηση μπορεῖ νά προβάλεικάθε στιγμὴ ὀδυνηρή Μόνο ἕναςτρόπος ὑπάρχει γιὰ πραγματικὸ χω-ρισμὸ ἀπ᾽ ὅτι μᾶς ἐνοχλεῖ ἀπ᾽ τὸ πα-ρελθόν γιά πραγματικὴ ἀπελευθέ-ρωση ἀπ᾽ τό παρελθόν ἡ μετάνοιαmiddot

ἀλλαγὴ νοοτροπίας σκέψεως ζω -ῆς πορείας Ἡ με τάνοια μόνη ὁδη-γεῖ ὄχι στή λήθη τῆς ἐνοχῆς ἀλλὰστήν ὁμολογία τῆς ἐνοχῆς ποὺἔχει σάν συνέπεια τήν ἀπελευθέ-ρωση ἀπ᾽ τήν ἐνοχή μέ τήν ἄφεσητήν συγχώρηση Μποροῦμε νά ξε-χάσουμε ὄχι γιατί αὐτό πού ξε -χνᾶμε εἶναι χωρίς σημασία ἀλλάγιατί ἀναγνωρίζομε τήν ἐνοχή μαςΓιατί ξέρομε ὅτι μέ τήν ἄφεση συγ-χωρήθηκε ξεχάσθηκε στήν αἰωνιό-τητα Αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ ἈπόστολοςΠαῦλος ὅταν λέγει ὅτι ldquoἐπιλανθά-νεταιrdquo τὰ ὀπίσω ξεχνᾶ ὅσα βρί-σκονται στό παρελθόν

Αὐτό τό εἶδος τῆς λήθης αὐτότόν τρόπο νά ξεχνᾶ με χρειάζονταικαί ὅλες οἱ ἀνθρώπινες σχέσειςπού ἀναπτύσσονται μέσα στό χρό-νο Χωρὶς τήν ἐπαναλαμβανόμενησιωπηλὴ συγγνώμη δέν μποροῦμενά ζήσου με μέ τούς ἄλλους

Αὐτή ἡ συγγνώμη περιέχει μίανἀντίφαση ξεχνῶ μολονότι θυμᾶ -μαι Χω ρὶς αὐτό δέν μπορεῖ νάὑπάρξει καμμιά ἀνθρώπινη σχέσηΚι αὐτή ἡ συγγνώμη δέν ἐκφράζε-ται πάντα μέ λόγια Εἶναι σιωπηλήἐκδηλώνεται μέ τήν προθυμία μαςνά ἀποδεχόμαστε ἐκεῖνον πού τυ-χόν μᾶς πλήγωσε Ἔτσι θεραπεύ -ον ται τά τραύ ματα καί ἀνανεώνον-ται οἱ ἀν θρώπινες σχέσεις

Μποροῦμε νά ζοῦμε μόνο γιατίἡ ἐνοχή μας συγχωρήθηκε μέ τόαἷμα τοῦ Χριστοῦ καί ξεχάστηκεστήν αἰωνιότητα Καί μποροῦμε ν᾽ἀγαπᾶμε μόνο ὅταν προσφέρομεκαί δεχόμαστε τή συγγνώμη τῶνἄλλων

Ὅμως ἐκεῖνο πού γεμίζει μέἀγωνία τόν ἄνθρωπο εἶναι ὅτι κι ὁἴδιος μιά μέρα θά ξεχασθεῖ Μάταιαπροσπαθοῦμε μέ τήν ὑστεροφημία

νά πολεμήσουμε αὐτὴν τήν λήθηΟἱ προτομὲς καί τά μνημεῖα τῶν με-γάλων ἐρειπώνονται κάποτε καίὅλοι μία μέρα ξεχνιοῦνται

Ὁ πανδαμάτωρ χρόνος ὅπως λέ-ει ὁ ποιητής ldquoἈπὸ τήν στάμναν χύ-νει τά ρεύματα τῆς λήθης καί τάπάντα ἀφανίζειrdquo Καί ὅμως ὁἄνθρωπος δέν θέλει νά ξεχασθεῖὙπάρχει κάτι ποὺ μπορεῖ νά μᾶςσώσει ἀπ᾽ αὐτό Ναί τό ὅτι ἐρχόμα-στε ἀπ᾽ τήν αἰωνιότητα καί πορευό-μαστε πρός τήν αἰωνιότητα εἶναι τόμόνο πού μᾶς σώζει ἀπ᾽ τήν ἀγω-νία πού μᾶς γεννᾶ ἡ σκέψη ὅτι θάξεχασθοῦμε

Μόνο ἐπειδή εἴμαστε ριζωμένοιστήν αἰωνιότητα πέραν τοῦ παρελ-θόντος καί τοῦ μέλλοντος δέν θάξεχασθοῦμε Δηλαδή μόνο ὅτανμετέχουμε ldquoἐν Χριστῷrdquo στή ζωή τοῦΘεοῦ πού σημαίνει ἁπλά ὅτι μέ-νουμε ἐνσωματωμένοι στήν Ἐκ -κλησία καί ζοῦμε τή ζωή πού γεννᾶμέσα μας τό Ἅγιο Πνεῦμα Τότεξεχνᾶμε ὅσα πρέπει νά ξεχάσουμεἀπ᾽ τό παρελθὸν καί μέ τήν ἄφεσηἐλευθερωνόμαστε ἀπό τά δεσμάτου καί ldquoἐπεκτεινόμεθαrdquo μέ θάρροςπρός τό μέλλον πού κρατᾶ ὁ Θεὸςldquoὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳἐξουσίᾳ θέμενοςrdquo στά χέρια Του

Δέ φοβόμαστε οὔτε τό πα-ρελθὸν οὔτε τό μέλλον Γιατί τόπαρόν μας βρίσκεται ἤδη στήναἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ

Ἕνα τέτοιο παρὸν ἐν Θεῷ καὶεὐλογημένο ἀπό τόν Θεό ἂς εἶναιγιά ὅλους μας καί ὁ καινούργιοςχρόνος 2012

Καλή Χρονιά πνευματικά παρα-γωγική καί εὐλογημένη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣdagger ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜraquo

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥὙπό τοῦ Σεβ Μητροπολίτου Χίου Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ Μάρκου

Στή χαρά τῶν ἑορτῶν τῶν Χρι-στουγέννων καί τοῦ νέου ἔτους ἡἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας ψηλα-φεῖ τήν παρέμβαση τοῦ ἄχρονουΘεοῦ στήν δική μας μετρούμενηροή καί διαδοχή τοῦ χρόνου ἡὁποία εἶναι συνυφασμένη μέ τήνφθορά καί τήν ματαιότητα Ὁ Χρι-στός ἔρχεται νά ἀνακαινίσει τήνδιάσταση τοῦ χρόνου ἐλευθερώ-νοντάς την ἀπό τήν περατότητα καίτήν φθοροποιό φορά Μέ τήν ἐναν-θρώπηση τοῦ Κυρίου μας ὁ χρόνοςφθάνει στό laquoπλήρωμάraquo του ἀπο-κτώντας μίαν ἐντελῶς νέα προοπτι-κή Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ παύεινά ἀποτελεῖ πιά ἐμπόδιο τό ὁποῖοὁριοθετεῖ τόν ἄνθρωπο καί τόν κό-σμο ὡς πρός τόν Θεό Ἡ ἐνσάρκω-ση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦπραγματοποιεῖται ἐν χρόνῳ καί ὁlaquoἀεί Ὤνraquo ἐνοικεῖ στό laquoνῦνraquo laquoΑἰώ -νιαraquo ζωή δέν εἶναι ὑπʼ αὐτήν τήνἔννοια καί μέ συμβατικούς ὅρους ἡχρονικά ἀτελεύτητη ἀλλά ἡ laquoπλή-ρωσηraquo τοῦ μετρητοῦ χρόνου μέ τήνβίωσή του ὡς διαρκοῦς καί ἀδιά-στατου παρόντος κοινωνίας μέ τόνΘεό

Ὁ χρόνος τόν ὁποῖο βιώνουμεὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ ἔχειἀρχή δηλαδή αἰτιώδη ἔναρξη καίδέν εἶναι laquoἄναρχοςraquo Ἐπίσης εἶναιπεπερασμένος καί ἔχει ὅρια δένεἶναι οὔτε ἄπειρος οὔτε αἰώνιος(laquoοὐκ ἀΐδιοςraquo) Ὁ χρόνος ξεκινᾶ μέτή Δημιουργία καί πορεύεται μαζίμέ τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρη τήνκτίση σέ ἕνα σκοπό στή laquoσυντέ-λεια τῶν αἰώνωνraquo δηλαδή στήνὁλοκλήρωσή τους στήν Βασιλείατοῦ Θεοῦ Αὐτή ἡ καινή κτίση πούἀποτελεῖ τήν προσμονή τῶν πιστῶν

καί εἶναι ἑτοιμασμένη laquoἀπό κατα-βολῆς κόσμουraquo (Ματθ 25 34) βρί-σκεται ἤδη παροῦσα laquoἐν μυστη-ρίῳraquo στήν Ἐκκλησία Δέν εἶναι σω-στό νά τήν νιώθουμε ἀπομακρυ-σμένη σʼ ἕνα ἀπροσδιόριστο τέλοςτοῦ κόσμου γιατί ἔτσι ἡ πίστη μαςκαί ἡ προσδοκία τῆς laquoζωῆς τοῦμέλλοντος αἰῶνοςraquo ἀτονοῦν καίδέν νιώθουμε τήν πληρότητα τῶνλέξεων laquoἘλθέτω ἡ βασιλεία Σουraquo

Ὅσον ἀφορᾶ στήν φύση τοῦχρό νου οἱ φω τι σμέ νοι Πα τέ ρες τῆςἘκ κλη σίας μας προ η γή θη καν κατάαἰῶνες τῆς σύγ χρο νης ἐπι στή μηςὅταν δίδασκαν ὅτι ὁ χῶ ρος καί ὁχρό νος εἶ ναι ἄρ ρη κτα συμ φυ εῖςσυ νι στών τας μίαν ἑνι αία πρα γμα τι -κό τητα Ὁ Μέ γας Βα σί λειος ση μει -ώ νει ὅτι ὁ χρό νος εἶ ναι laquoτό συμ πα -ρε κτει νό με νον τῇ συ στά σει τοῦ κό- σμου δι ά στημαraquo (Κατά Εὐ νο μίουPG 29 στ 560) Δέν θά μποροῦσε νάβρεῖ κανείς τελειότερη διατύπωσηγιά τήν διαστολή τοῦ κοσμικοῦ χω-ροχρόνου σύμφωνα μέ τίς πιστο-ποιήσεις τῆς σύγχρονης φυσικῆς

Ἀντιστοίχως ὁ ἐκκλησιαστικόςχρόνος δέν βιώνεται ἐκτός τοῦ τό-που καί τοῦ χρόνου πού ζοῦμε ἩἘκκλησία στήν ἐπίγεια διάστασήτης ἀποδέχεται καί ἀγκαλιάζει τήροή τοῦ χρόνου παρά τή φθαρτό-τητα καί τή συμβατικότητα οἱ ὁποῖ -ες τήν συνοδεύουν Ἔτσι ἀκολου-θεῖ στήν ἐτήσια κυκλική ὀργάνωσητῆς λειτουργικῆς ζωῆς τά χρονικάμέτρα τά ὁποῖα ὁρίζονται μέ βάσητά ἀστρονομικά στοιχεῖα καί ἄλλεςἀνθρωποκεντρικές ἡμερολογιακέςσυμβάσεις Ὅμως ταυ τοχρόνωςὑπερβαίνει αὐτή τήν κατάτμησητοῦ χρόνου ὅπως καί τήν διάκρισή

του σέ παρελθόν παρόν καί μέλ-λον Στήν Ἐκκλησία μας οἱ ἡμέρεςσυναντοῦν τά ἱερά γεγονότα καθι-στώντας δυνατή τήν μέθεξη τοῦἀνθρώπου σέ αὐτά Μέ αὐτό τόντρόπο τό παρελθόν γίνεται συγ-χρόνως ἑορταστικό ἀλλά καί συμ-μετοχικό παρόν γεγονός πού δη-λώνεται μέ τήν διαρκῆ ὑμνολογικήχρήση τοῦ ἐνεστωτικοῦ laquoΣήμε-ρονraquo στίς λειτουργικές συναθροί-σεις (ὅπως laquoἩ Παρθένος σήμεροντόν ὑπερούσιον τίκτειraquo laquoΣήμερονὁ Δεσπότης τέμνεται τήν σάρκα ὡςβρέφος πληρῶν τόν Νόμονraquo laquoΣή-μερον ὁ Δεσπότης σαρ κί περιετμή-θη καί Ἰησοῦς ἐ κλήθηraquo laquoΣήμερονὁ Δεσπότης τό βάπτισμα λαμβά-νειraquo) Ὁ Θεός γίνεται σημεῖο ἀνα-φορᾶς τοῦ ἀνθρώπου σέ κάθε ὥραἡμέρα καί ἑορτή ὥστε κάθε στιγμήτοῦ χρόνου μας νά εἶναι γεμάτη μέτό πλήρωμα τῆς ζωῆς καί ὁ χρόνοςlaquoτοῦ παρόντος βίουraquo νά γίνεταιlaquoἐνιαυτός Κυρίου δεκτόςraquo

Στήν Ἐκκλησία καί τήν Θεολογίαμας ὁ χρόνος αὐτός δέν εἶναι κάτιτελείως διακριτό ἀπό ἐκεῖνον τῆςΒασιλείας τῶν Οὐρανῶν ἀλλά πε-ρικλείει τήν προτύπωση καί τήνπρόγευσή του Μέ τόν Χριστό ἡΒασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει ἐντόςτῆς ἱστορίας καί τό ἔσχατον προσ -φέρεται στό παρόν μέ τήν προ-οπτική τῆς laquoαἰωνιότητοςraquo Αὐτόφανερώνει καί ἡ δοξολογική ἀνα-φορά μέ τήν ὁποία ἀρχίζει κάθεΘεία Λειτουργία laquoΕὐλογημένη ἡΒασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦκαί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νῦν καίἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώ -νωνraquo Τό χρονικό κορυφώνεται στόαἰώνιο ἤδη ἐδῶ καί τώρα μέ τήν

Ἐκκλησία μας νά γίνεται ὁ μαζί μέἐμᾶς καί laquoὅλῳ τῷ κόσμῳ συμπαρε-κτεινόμενοςraquo Χριστός στόν χρόνοκαί τήν ἱστορία Ὁ χρόνος πού ἔλα-βε τήν ἀρχή ἀπό τόν ΔημιουργόΥἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ ἁγιάζεταικαί βρίσκει τό τέλος καί τό πλήρω-μά του στόν ἴδιο ὡς σαρκωθένταΧριστό τόν laquoἘμμανουήλraquo laquoΘεόνμεθʼ ἡμῶνraquo καί laquoπάλιν ἐρχόμενονraquoΣτό Πρόσωπό Του ὁ laquoπαλαιός τῶνἡμερῶνraquo γίνεται laquoνέος τῶν ἐσχά-των χρόνωνraquo καί ὁ προαιώνιος καίὑπεράχρονος Θεός Λόγος ἀπαρχήτῆς καινῆς κτίσεως

Στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μαςοἱ χρονικές συναρτήσεις τό παρελ-θόν τό παρόν καί τό μέλλον χωρίςνά καταλύονται συναιροῦν ται σέδιαρκές παρόν τῆς σωτηρίας Ἡ πί-στη τοῦ παρελθόντος καί ἡ ἐλπίδατοῦ μέλλοντος συνδέονται καί βιώ-νονται μέ τήν ἀγάπη στό παρόν ἩΘεία Λειτουργία εἶναι ὁ ἄχρονοςχρόνος τῆς πίστεως τῆς ἐλπίδαςκαί τῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἄν ὁ ἐπί-γειος χρόνος γίνεται παλαιός γερ -νᾶ καί φθείρει ἡ βαθύτερη ὑπόστα-ση τοῦ ἀνθρώπου μένει ἀνεπηρέα-στη κατά τήν δυναμική ἀνταπόκρι-ση στήν σχέση του μέ τόν Θεό Για-τί laquoἄν ὁ ἐξωτερικός σʼ ἐμᾶς ἄν θρω-πος φθείρεται ὁ ἐσωτερικός ἀνα-νεώνεται ἡμέρα μέ τήν ἡμέραraquo(ἀλλʼ εἰ καί ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωποςδιαφθείρεται ἀλλ ὁ ἔσω ἡμῶν ἀνα-καινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέ ρᾳraquo) μᾶςδιδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (ΚορΒ΄ 4 16) Μέ τήν ἐν σάρκωσή Του ὁΚύριός μας καινοτομεῖ τόν χρόνογιά νά χορηγήσει laquoζωήν τήν ἄχρο-νον τοῖς ἐν γῇ καί λῆξιν αἰώνιον καίδόξαν τήν ἀκήρατονraquo

Καθώς καί εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μέ τάς αἱρέσεις ἐπιχειροῦν νά κλονίσουν τάς ἀλαθήτους ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας

Ο ΣΕΒ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ κ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥΣΑΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΩΡΙΓΕΝΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ laquoΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝraquo

Πῶς πολεμοῦν οἱ ἄθεοι τήν Ἐκκλησίαν Αἱ θεωρίαι περί τῆς ρήξεως ἙλληνισμοῦndashΧριστιανισμοῦ καί αἱ laquoπροφητεῖαιraquo τῶν Ἑλλήνωνδιά τήν ἔλευσιν τοῦ Σωτῆρος Ἡ διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

Διατί ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι προπαγάνδα τῶν Ἑβραίων Οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι Ἕλληνες καί ὁ Μέγας Βασίλειοςμᾶς ἄφησε τόν περίφημον λόγον του σχετικῶς μέ τό πῶς θά ὠφελοῦνται οἱ χριστιανοί νέοι ἀπό τά Ἑλληνικά Γράμματα Ὁ Ὠριγένης πρω-τοπόρος καί μεγάλος θεολόγος ἐτιμήθη ἀπό τήν Ἐκκλησίαν ἀλλά ὅταν αὐτός ὑπέπεσεν εἰς λάθη τά ὁποῖα ἐσκανδάλισαν τόν πιστόν

λαόν καί εἰς πλάνας τότε ἡ Ἐκκλησία διά τῆς Εacute Οἰκουμενικῆς Συνόδου κατεδίκασε τάς κακοδοξίας του καί ὄχι τό πρόσωπόν του

(2ονndashΤελευταῖον)Β´

ΕἰδικὰΚαὶ τώρα ἔρχομαι στὸ εἰδικὸ μέ-

ρος στὴν κριτικὴ τοῦ βιβλίου τοῦκ Μακρυγιάννη Κατὰ τὴν σύστα-σίν σου ἀπέστειλα τὸ βιβλίο τοῦ κΜακρυγιάννη εἰς τὸν ὉμότιμονΚαθηγητὴν τῆς Πατρολογίας στὴνΘεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελεί-ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κΚρικώνη Τὸ ἐμελέτησε ὡς εἰδικὸςκαὶ μοῦ ἔστειλε τὴν κριτική τουΕὐχαρίστως σοῦ τὴν στέλνω ἀντὶἄλλης ἀπαντήσεως

Ἀγαπητέ μου κ ΜΑὐτὰ εἶχα νὰ σοῦ γνωρίσω καὶ

μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου εὔχομαινὰ παραμείνης στὴν ὈρθόδοξηἘκκλησία μας καὶ μέσα σ᾽ Αὐτὴν καὶἀπὸ τὴν ἀλήθειά της νὰ φωτισθῆςκαὶ ἀπὸ τὴν χάριν τῶν Μυστηρίωντης νὰ ἐνισχυθῆς διὰ νὰ βιώσηςτὴν ἀλήθεια νὰ ζῆς στὸ φῶς τοῦΧριστοῦ καὶ νὰ χαίρεσαι τὴν ἀλη-θινὴν χαρὰν πεπληρωμένην ἥντιναοὐδεὶς δύναται καὶ ποτὲ νὰ ἄρη ἀφ᾽ἡμῶν (Ἰωάννου ΙΣΤ 22-24) Χαῖρεπάντοτε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ τῷΘεῷ ἡμῶνὉ Καθηγητής Πατρολογίαςκ Κρικώνης διά τό βιβλίοντοῦ κ Μακρυγιάννη

Σχολιασμὸς τοῦ βιβλίου Η ΑΠΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΙΓΕΝΗ - Ὅληἡ ἀλήθεια γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδα-σκαλία τοῦ Ὠριγένη καὶ τὴν ΕΟἰκουμενικὴ σύνοδο τοῦ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΟΥ ΗΛ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Ἐκδό-σεις Πνευματιστικοῦ Ὁμίλου Ἀθη -νῶν laquoΤὸ θεῖον Φῶςraquo - Ἀθήνα 2008ἀπὸ τὸν Ὁμότιμον Καθηγητὴν τῆςΠατρολογίας στὴν Θεολογικὴ Σχο -λὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστη-μίου Θεσσαλονίκης κ Κρικώνη

Πρόκειται γιὰ μία μελέτη στὴνὁποία ὁ συγγραφέας μὲ ἐρευνη-τικὸ ἐνδιαφέρον καὶ διεισδυτικὸτρόπο εἰσχωρεῖ στὶς πιὸ ἀπίθανεςπτυχὲς τοῦ ἐρευνωμένου θέματοςμὲ σχολαστικότητα καὶ ὑπομονήἘξετάζει ὅλες τὶς περιπτώσεις καὶπαραθέτει ὅλες τὶς ἀπόψεις ὅσωνεἶχαν ἀσχο ληθεῖ εἴτε εἰδικῶς εἴτεγενικῶς μὲ τὸ θέμα χωρὶς νὰ ἀπο-σιωπᾶ καὶ τὶς ἀντίθετες mdash καὶ εἶναιἀξιέπαινος γιʼ αὐτὴ του τὴν ἐνέρ-γεια

Ὅμως σχεδὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴδιαπιστώνει ὁ ἀναγνώστης ὅτι ὁσυγγραφέας σὲ ἀρκετὰ σημεῖαπροχωρεῖ σὲ διατυπώσεις ἀπόψε-ων οἱ ὁποῖες ἀπομακρύνονται καὶἐκφεύγουν ἀπὸ τὴν παραδιδομένηδιδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ -κλησίας καὶ τὴν καθιερωθεῖσα μὲτὶς ἀποφά σεις τῶν ΟἰκουμενικῶνΣυνόδων της Θὰ μποροῦσαν νὰἀναφερθοῦν πάμπολλα σημεῖα τῆςἐργασίας του ποὺ παρερμηνεύουντὴν Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας Θὰἀναφερ θοῦν μόνο μερικά

Παρερμηνείατοῦ Μ Βασιλείου

Α laquoἩ ἀπόρρητη Διδασκαλίαraquoεἶναι ἕνα βασικὸ καὶ οὐσιαστικὸ ση-μεῖο παρερμηνείας τοῦ κειμένουτοῦ Μ Βασιλείου (σσ 138-140) καὶκατʼ ἐπέκταση ὅλης τῆς διδασκα-λίας τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὸνόημα καὶ τὸ σκοπὸ τῶν ὅσων γρά-φει ὁ ἱερὸς πατήρ ἀναφερόμενοςὅτι ἡ ἀδημοσίευτη καὶ ἀπόρρητη δι-δασκαλία δὲν πρέπει νὰ κοινολο-γεῖται στοὺς ἀμυήτους τῆς πίστε-ως laquoγιὰ νὰ μὴ παραμεληθεῖ ἡ γνώ-ση τῶν δογμάτων καὶ γίνει ἀπὸσυν ήθεια εὐκαταφρόνητη στοὺςπολ λοὺςraquo (ἐνν τοὺς ἀμυήτους τῆςπίστεως) laquoΔιότι ἄλλο εἶναι τὸ Δό-γμαraquo (οἱ ὑψηλὲς ἀλήθειες τῆς πί-στεως) laquoκαὶ ἄλλο τὸ κήρυγμαraquo (ἢἁπλὴ κατηχη τική ἠθικὴ καὶ οἰκοδο-μητικὴ διδασκαλία) laquoΤὸ μὲν ἀπο-σιωπᾶται (διότι δὲν εἶναι σὲ ὅλουςτοὺς ἀμυήτους τῆς δογματικῆς δι-δασκαλίας τῆς πί στεως κατανοητὸ)

τὰ δὲ κηρύγματα δημοσιεύονταιraquo(ἀνακοινώνονται στοὺς πιστοὺς) (σ139 ἑξ) Καὶ βεβαίως ὁ Μ Βασίλει-ος στὸ χωρίον αὐτό ἀναφέρεταιστὴν παράδοση καὶ διδασκαλία τῆςἘκκλησίας ἡ ὁποία καθιέρωσε τὸτυπικὸ τελέσεως τῶν Μυστηρίωντης ὅπως σαφῶς διευκρινίζει γιὰτὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦἱεροῦ Βαπτίσματος καὶ κατʼ ἐπέ-κταση καὶ τῶν ἄλλων

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἔπειτα οἱ δικές του(τοῦ συγγραφέα) ἑρμηνευτικὲς ἀ -πόψεις παρερμηνεύουν τὸ νόηματοῦ κειμένου τοῦ Μ Βασιλείου καὶπαρουσιάζουν προσωπικές του ἀ -πό ψεις οἱ ὁποῖες προφανῶς εἶναι

ἀντίθετες πρὸς τὴν διδασκαλία καὶπαράδοση τῆς Ἐκκλησίας Μάλισταδέχεται ὅτι ὅσοι νεώτεροι θεολό-γοι θέλησαν νὰ συμπληρώσουν ἢκαὶ νὰ διατυπώσουν δικές τουςἀπόψεις ἀγνοώντας ἢ καὶ ἀπορρί-πτοντας τὴν ἀπόρρητη Διδασκαλίατῆς Ἐκκλησίας κατέληξαν σὲ laquoλαν-θασμένες ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον παρα-δοχές οἱ ὁποῖες δὲν ἐφαρμόζουνἀκριβῶς νοημα τικὰ μὲ τὸ ὑπάρχονlaquoπλαίσιοraquo τῆς γνωστῆς γραπτῆς δι-δασκαλίας Ὅμως τὸ περίεργο Τὸἴδιο ἀκριβῶς λάθος διαπράττει καὶὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας μιμούμενοςτοὺς νεώτερους αὐτοὺς θεολό-γους ποὺ πα ρερμηνεύουν τὰ χω-ρία αὐτὰ (σ 140-141) Ἡ φράσηlaquoἘπιλείψει με ἡ ἡμέραraquo σημαίνειὅτι δὲν τοῦ φθάνει ἡ ἡμέρα ὅτι τοῦλείπει ἐπαρκής ἀπαιτούμενος χρό-νος laquoγιὰ νὰ διηγηθεῖ τὰ ἄγραφατῆς Ἐκκλησίας ΜυστήριαraquoἈντιεκκλησιαστική ἄποψιςὉ συγγραφέας ὀρθὰ ἀναγνωρί-

ζει ὅτι laquoΣτὸ γεγονὸς αὐτὸ (τῆς ἀπο-μάκρυνσης δηλαδὴ ἀπὸ τὴν παρα-δεδομένη Διδασκαλία τῆς Ἐκκλη-σίας γιὰ τὴ σιωπωμένη παράδοσήτης) ὀφείλονται καὶ οἱ πάμπολλεςδια φωνίες τῶν θεολόγων καὶ τῶνκληρικῶν τόσον ὡς πρὸς τὶς δια-τυπώσεις τῶν δογμάτων ὅσο καὶὡς πρὸς τὴν ἑρμηνεία πλείστωνγραφικῶν χω ρίωνraquo (σ 141) Ἀλλάπαραδόξως ἀμέσως ὁ ἴδιος διατυ-πώνει τὴν λαν θασμένη καὶ ἀντιεκ-κλησιαστικὴ ἄποψή του ὅτι laquoπι-στεύουμε λοιπὸν ὅτι εἶναι πλέονκαιρὸς νὰ καταρριφθεῖ ὁ χάρτινοςπύργος τῶν πεποιημένων ἐπίπλα-στων δογμάτων καὶ νὰ ἀποκαλυ-φθεῖ ἐκ νέου ἡ γνήσια χριστιανικὴδιδασκαλίαraquo (σ 141) Ἔτσι γίνεταιἀντιληπτὸν ὅτι ὁ συγ γραφέας δίδειπροσωπικὲς λύσεις στὰ θεολογικὰθέματα ὅπως ἐκεῖνος τὶς ἀντιλαμ-βάνεται ἀκολουθώντας τοὺς δια-φωνοῦντες θεολόγους ποὺ ἀνα-φέρει παραπάνω Καὶ τονίζει ὅτιlaquoΣήμερα ἡ ἀπόρρητος διδασκαλίατοῦ Χριστιανισμοῦ ἔχει λησμονηθεῖπλήρως καὶ τὰ κενὰ καλύπτονται μὲδιάφορες δογματικὲς ἐπινοήσειςπολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες δὲν εὐστα-θοῦνraquo Δηλαδὴ ὁ συγγραφέας δέ-

χεται ὅτι οἱ δογματικὲς διατυπώ-σεις τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ὅπωςαὐτὲς προέκυψαν ἀπὸ τὴ διδασκα-λία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς ἀποφά-σεις τῶν Οἰκουμενικῶν βασικῶνΣυνόδων δὲν εὐσταθοῦν Καὶ τὸπαράδοξον εἶναι ὅτι δηλώνει ὅτιεἶναι ὀρθόδοξο μέλος τῆς Ἐκκλη-σίας

Ἐκτός ἘκκλησίαςΒ laquoἩ προΰπαρξη τῶν ψυχῶνraquo ὁ

συγγραφέας φαίνεται ὅτι ἀποδέχε-ται καὶ συμφωνεῖ μὲ τὶς ἀπόψειςτοῦ Ὠριγένη ἀφοῦ γράφει laquoκάθεἄλλη ἑρμηνεία ποὺ δὲν δέχεται τὴνπροΰπαρξη τῶν ψυχῶν γίνεται βε- βιασμένη καὶ ξεφεύγει ἀπὸ τὴνἁπλότητα τῶν κειμένωνraquo (σ 143-144) Τὸ ὅτι ὅλοι οἱ πεπλανημένοικατʼ αὐτὸν τὸν τρόπον κατέληξαννὰ γίνουν αἱρετικοί ὡς μὴ ἀποδε-χόμενοι τὴ διατυπωθεῖσα διὰ τῶνἀποφάσεων τῶν Οἰκουμ Συν όδωνκαὶ κωδικοποιηθεῖσα διδασκαλίατῆς Ἐκκλησίας κατʼ αὐτὸν τὸν τρό-πον εἶναι γνωστὸν στὴν ἱστορίατῆς Ἐκκλησίας Ὅπως ἐπίσης ὅτιμερικοὶ ἐκκλησιαστικοὶ συγ γρα-φεῖς ἀκόμη καὶ πατέρες τῆς Ἐκ -κλησίας μπορεῖ νὰ εἶχαν κάποιεςπροσωπικὲς ἀπόψεις ἤ ἐπιφυλά-ξεις διαφορετικές σὲ κάποια θέ-ματα ἀκόμη καὶ νὰ ἔδειχναν κάποιασυμπάθεια σὲ φιλοσοφικο-θεολο-γικὲς ἀπόψεις διαφό ρων θεολό-γων-φιλοσόφων ὅμως τελικὰ ἀπο-δέχθηκαν καί συμμορφώ θηκαν μὲτὴ διδασκαλία τῆς ἐπίσημης Ἐκ -κλησίας καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶνΟἰκουμενικῶν Συνόδων ὅπως αὐ -τὲς διατυπώθηκαν ἴσχυσαν καὶ ἰ -σχύ ουν μέχρι σήμερα Αὐτὴ εἶναι ἡπραγματικότητα καὶ ἡ ἀλήθεια Δι-καίωμα τοῦ καθενὸς εἶναι νὰ ἀπο-δέχεται αὐτὴν τὴν μέχρι σήμεραἰσχύουσαν Διδασκαλία τῆς Ὀρθό-δοξης Ἐκκλησίας ἢ νὰ ἀποδέχεταιἀπόψεις αἱρετικῶν mdashὅσο ἐνδιαφέ-ρουσες καὶ θελκτικὲς καὶ ἂν εἶναιαὐτέςmdash καὶ νὰ θέτει τὸν ἑαυτὸντου ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας τῆς μό-νης σωζούσηςΤαυτόχρονος ἡ δημιουργία

ψυχῆς καί σώματοςΚαὶ ἐνῶ ἀναγνωρίζει ὁ συγγρα-

φέας (σ 148) ὅτι laquoΣτὰ βιβλία τῆςΔογματικῆς (ἐννοεῖ τῆς Ὀρθοδό-ξου Ἐκκλησίας μας) ἀναφέρουνἁπλῶς ὅτι ἡ θεωρία (τῆς προϋπάρ-ξεως τῶν ψυχῶν) ἀπορρίφθηκε ἀπὸτὴν Ἐκκλησία μὲ τὴν καταδίκη τοῦὨριγένη Ἀποδέχονται δὲ τὴν ἄπο-ψη τῆς ταυτόχρονης δημιουργίαςτῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος παρα-πέμποντας εἴτε στὸ Ρωμ 512-18(μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὅλοι κατάγονταιἐξ ἑνὸς ἀνθρώπου τοῦ Ἀδάμ) εἴτεστὸ ἔργο τοῦ Γρηγορίου ΝύσσηςldquoΠερὶ κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπουrdquoκεφ 28 ὅπου ἀναπτύσσεται ἀκρι -βῶς αὐτὴ ἡ ἄποψη ὅτι οἱ ψυχὲςοὔτε προϋφίστανται οὔτε ἕπονταιτῶν σωμάτων ἀλλὰ καὶ τὰ δύοστοι χεῖα τοῦ ἀνθρώπου ἔχουν μίακοινὴ ἀρχήraquo Τελικὰ ὁ ἴδιος δὲνἀποδέχεται τὴν Διδασκαλία αὐτὴτῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη σίας ὅπωςεἶναι διατυπωμένη στὰ Δογματικὰβιβλία της καὶ ἀποδέχεται ὅσα πε-ριέχει ἡ ὠριγενικὴ διδασκαλία Ἔ -τσι διαστρεβλώνοντας τὴν παρα-δεδομένη Διδασκαλία τῆς Ἐκκλη-σίας ἰσχυρίζεται ὅτι laquoοἱ πατέρεςτῆς Ἐκκλησίας βασιζόμενοι στὴνἀπόρρητη διδασκαλία ἀπορρί-πτουν τὴν μετεμψύχωση καὶ ἀπο-δέχονται μόνο τὴν μετενσάρκω-σηraquo laquoΔὲν ἐπεκτείνονται ὅμως ἀνα-λυτικὰ σʼ αὐτὰ τὰ θέματα διότιὅπως ἔχομε τονίσει ἀποτελοῦσανπτυχὲς μυστικῶν δογμάτων τὰ ὁ -ποῖ α ἐτηροῦντο μὲ εὐλάβεια στὴσιωπή διότι ἡ κοινοτοποίησή τουςθὰ ἐπέφερε ἀναστάτωση στὰ πνευ-ματικὰ τῶν ἁπλοϊκῶν πιστῶν καὶἔντονες ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς φα-νατικοὺςraquo (σ 151)Συμπλέει μέ τούς Ὠριγενιστάς

Ὁ συγγραφέας προσπαθεῖ νὰπροσεγγίσει τὴν ὀρθόδοξη διδα -σκαλία τῆς Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲτὴ σιωπωμένη παράδοσή της ὅμωςτελικὰ αὐθαιρετεῖ προβάλλονταςπροσωπική του γνώμη παρόμοιαμὲ τοὺς αἱρετικοὺς ὨριγενιστέςΚαὶ αὐτὴ ἡ τοποθέτηση τοῦ συγ-γραφέα προφανῶς ὀφείλεται στὴνἔντονη ἐπίδραση ποὺ ἔχει δεχθεῖἀπὸ τὴ μελέτη τῶν ἔργων τοῦ Ὠρι-γένη καὶ τὸ μεγάλο θαυμασμό τουπρὸς τὴν διδασκαλία καὶ τὴν προ-σωπι κότητά του ἀκολουθεῖ ὅμωςλανθασμένη πορεία καὶ καταλήγεισὲ ἐσφαλμένα συμπτώματα Εἶναικρῖμα ὁ τόσος κόπος του

Καὶ μὲ αὐτὸν τὸν ἐπηρεασμὸ ἑρ -μηνεύει ὅλα τὰ χωρία τοῦ Ὠριγένηκαὶ προσπαθεῖ ἀπεγνωσμένα νὰἀποδώσει τὶς ἑρμηνεῖες του ὅτι τά-χα ἔτσι τὶς ἑρμηνεύουν καὶ οἱ με-ταγενέστεροι τοῦ Ὠριγένη Πατέ-ρες τῆς Ἐκκλησίας ὅπως δηλαδὴτὶς ἐννοεῖ ὁ ἴδιος Βλ laquoἈπὸ αὐτὴνἐξυπακούεται ἔμμεσα τὸ συμπέρα-σμαraquo (σ 157) Παρομοίως καὶ στὶςσσ 156 157 160 162 (παράγραφο6) 163 κἄ Ἀρνεῖται πεισματικὰ τὸπεριε χόμενο τῆς Δογματικῆς Διδα-σκαλίας τῆς Ἐκκλησίας ὅπως γρά-φει σ 164 καὶ προβάλλει δικές τουὅπως laquoἡ κληρονομικὴ μετάδοσητοῦ προ πατορικοῦ ἁμαρτήματοςδὲν εἶναι παρὰ ἕνα τεχνητὸ σόφι-σμαraquo σ 164 Ἀκόμη ἀπορρίπτει τὰὅσα γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλοςκαὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας Κύ-ριλλος Ἀλεξάνδρειας καὶ προβάλ-λει τὰ τοῦ Ὠριγένους παρερμη-νεύοντας τὰ χωρία κατὰ laquoτὰ πι-στεύωraquo του σσ 166-169 Κατὰ συν -

έπεια ἀποδέχεται μόνον τὴν ὠριγε-νικὴ διδασκαλία καὶ ὄχι τῆς Ὀρθό-δοξης Ἐκκλησίας (σσ 171-173)

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἐπιχειρημα-τολογεῖ καὶ στὶς ἑπόμενες σελίδες180-189 καὶ μέχρι τέλους Πάντωςοἱ ἐπαναλήψεις τῶν πεπλανημένωνἀπόψεων τοῦ συγγρα φέα ὁ ὁποῖοςδιάκειται σαφῶς μὲ εὐμένεια καὶἐνίοτε σαφῆ ἀποδοχὴ τῶν Ὠρι-γενῶν αἱρετικῶν ἀπόψεών του τοῦἀφαιροῦν τὰ θετικὰ χαρακτηρι-στικὰ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιση-μάνει κανεὶς γιὰ μία ἐπιμελημένηἐργασία φιλότιμη καὶ συχνὰ θαυ-μαστὴ προσπάθειά του νὰ διερευ-νήσει τὸ ὠριγενικὸ θέμα ὄχι γιὰτὴν διαπίστωση τῶν πλανῶν τοῦμεγάλου αὐτοῦ διδασκάλου ἀλλὰγιὰ τὴν δικαίωσή του Ἀσχολήθηκεπαρέθεσε καὶ ἀνέλυσε πληθώραχωρίων τοῦ Ὠριγένους καὶ ἄλλωνπατέρων σχε τικά μὲ τὸ θέμα τουἼσως θὰ ἀποτελοῦσε ἡ ὅλη ἐρευ-νητική του ἐργασία μία πολὺ ἐνδια-φέρουσα Διδακτορικὴ Διατριβήκαὶ ὑπὸ τὴν καθοδήγηση ἑνὸςὈρθοδόξου Καθηγητοῦ ΘεολόγουΠανεπιστημίου θὰ πρόσφερε ἐνδε-χομένως θετικὰ καὶ χρήσιμα στοι-χεῖα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορίασχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτόΚρῖμα διά τόν συγγραφέαΤελικὰ ἡ διαπίστωσή μας εἶναι

ὅτι ἐὰν ἔκανε ὀρθὴ χρήση τῶνγνώσεών του mdashκαὶ εἶναι ἀρκετέςmdashστὰ ἐρευνηθέντα πατερικὰ χωρίακαὶ ἐὰν ἀκολουθοῦσε τὴν ὀρθόδο-ξη Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἡἐργασία του ἴσως νὰ ἦταν πιὸ χρή-σιμη στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶνὰ εἶχε μεγαλύτερη ἐπίδραση στὸἔργο της Κρῖμα του γιατί χαραμίζειτὶς ἱκανότητές του

Κάθε ἐνδιαφερόμενος γιὰ τὸ θέ-μα αὐτὸ καὶ γιὰ πληρέστερη ἐνημέ-ρωσή του μπορεῖ νὰ καταφύγει καὶστὰ κάτωθι ἔργα

1 Στυλ Παπαδόπουλου Πατρο-λογία τ Α΄ Ἀθήνα 1977 σελ 393-422ἰδίως στὶς σελ 407-413

2 Βλάση Φειδᾶ ἘκκλησιαστικὴἹστορία τ Α΄ Ἀθήνα 1992 σελ 620-740 καὶ ἰδίως στὶς σελ 659-727

3 Παν Χρήστου Πατρολογία τβ΄ Θεσσαλονίκη 1978 σελ 805-872καὶ ἰδίως στὶς σελ 846-872

(Ὁ Χρῆστος Θ Κρικώνης εἶναικαθηγητὴς τῆς ἘκκλησιαστικῆςΓραμματολογίας-Πατρολογίας καὶἙρμηνείας Πατερικῶν Κειμένων τῆςΘεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελεί-ου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΣπούδασε στὴ Θεολογικὴ καὶ Φιλο-σοφικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκηςmiddot μετα-πτυχιακὲς σπουδὲς ἔκανε στὴ Θεολο-γικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης στὸ KingsCollege University τοῦ Λονδίνου Δι-δάκτωρ τῆς θεολογικῆς Σχολῆς Θεσ-σαλονίκης ἀνῆλθε ὅλες τὶς βαθμίδεςτῆς πανεπιστημιακῆς ἱεραρχίας Διε-τέλεσε πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ποι-μαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίαςἐπὶ δύο θητεῖες (1991-93 καὶ 1993-95)καθὼς καὶ Διευθυντὴς Τομέως (1989-91 καὶ 2000-2002) Ἐπίσης πρόεδροςτῆς Ἑνώσεως Θεολόγων Βορ Ἑλλά-δος ἐπὶ 10ετία (1987-1997) καθὼς καὶὑπεύθυνος-συντονιστὴς γιὰ τὸ θεολο-γικὸ κύκλο τοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπι-στημίου τοῦ Δήμου ΘεσσαλονίκηςΜέλος πολλῶν ἐπιστημονικῶν ἑται-ρειῶν συνοδικῶν ἐπιτροπῶν τῆςἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦὙπουργείου Παιδείας καθὼς καὶ δι-οικητικῶν συμβουλίων ἐπιστημο-νικῶν Ἱδρυμάτων Ἔχει τιμηθεῖ μὲ τὸὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος Ἀκτουαρίουτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείουκαθὼς καὶ μὲ ἄλλες διακρίσεις ἀπὸἘκκλησίες καὶ Ἱδρύματα Ἔχει δη-μοσιεύσει περὶ τὰ 12 βιβλία καὶ περισ-σότερες ἀπὸ 100 θεολογικὲς πραγμα-τεῖες καὶ μελέτες ἀναφερόμενες σὲπατρολογικά ἐκκλησιολογικά ἑρμη-νευτικά ἱστορικά ἁγιολογικά κοινω-νικὰ καὶ ἄλλα συναφῆ θέματα Ἐπί-σης ἔκανε κριτικὲς ἐκδόσεις πατε-ρικῶν ἔργων ἀπὸ ἀνέκδοτα χειρό-γραφα μεταφράσεις πατερικῶν ἔρ -γων καὶ βιβλιοκρισίες θεολογικοῦ πε-ριεχομένου)

Ὁ Σεβ Μητροπολίτης Χαλκίδοςκ Χρυσόστομος μέ ἐπιστολήν τουεἰς τούς νεοεισαχθέντας φοιτητάςτῆς Χαλκίδος εἰς τά ΑΕΙ καί τά ΤΕΙτῆς πατρίδος μας τούς ἐκάλεσεν εἰςσυναντήσεις (2αν καί 3ην Ἰανουα-ρίου) διά νά τούς συγχαρῆ καί νάσυνομιλήσουν Εἰς τήν ἐπιστολήντου ἔγραφε

laquoἈγαπητό μου παιδίΧαίρομαι ἰδιαιτέρως ποὺ ἡ Χά-

ρις τοῦ Θεοῦ μοῦ δίδει τὴ δυνατό-τητα τῆς ἐπικοινωνίας μαζί Σου σὲμία χρονικὴ συγκυρία ποὺ ἀσφα -λῶς σὲ βρίσκει ἰδιαιτέρως χαρού-μενο ἀφοῦ ἔχεις ἀπολαύσει τὴνἐπι τυχία σου στὶς Πανελλήνιες Ἐ -ξετάσεις

Γιʼ αὐτή Σου τὴν ἐπιτυχία θέλωμεσʼ ἀπὸ τὴν καρδιά μου νὰ Σὲσυγχαρῶ καὶ νὰ Σοῦ εὐχηθῶ πάν-τοτε νὰ ἀπολαμβάνεις τοὺς ἀγα-θοὺς καρποὺς τῶν ἔργων καὶ τῶνκόπων Σου

Ὡς Ἐπίσκοπος καὶ ΠνευματικόςΣου Πατέρας θὰ αἰσθανόμουν ἰδι-αίτερη χαρὰ καὶ θὰ θεωροῦσα με-γάλη τὴν τιμὴ νὰ Σὲ συναντήσωκαὶ μάλιστα αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺγιορτάζουμε τὴ Γέννηση τοῦ Χρι-στοῦ τὸ γεγονὸς δηλαδὴ ὅτι ὁ

Θεὸς μας γίνεται καὶ ἄνθρωποςπροκειμένου νὰ μᾶς δώσει τὴν δυ-νατότητα νὰ γίνουμε κιʼ ἐμεῖς πολί-τες τῆς Οὐράνιας Βασιλείας Του

Ἀγαπητό μου παιδίὉ ποιητὴς γράφει ὅτι ldquoἌξιζε νὰ

ὑπάρξουμε γιὰ νὰ συναντηθοῦμεrdquoκαὶ ἡ Ἐκκλησία μας συνεχῶς μᾶςκαλεῖ σὲ Σύναξη δηλαδὴ μᾶς καλεῖνὰ συναντηθοῦμε Καὶ ὁ ἐνανθρω-πήσας Κύριός μας διαβεβαιώνει ὅτιὅπου ὑπάρχουν δύο ἤ τρεῖς συνα-γμένοι στὸ Ὄνομά Του εἶναι κιΑὐτὸς ἐκεῖ ἀνάμεσά τους

Ἀναμένω τὴν πρόθυμη ἀνταπό-κρισή Σου στὴν πρόσκλησή μου καὶΣὲ χαιρετῶ εὐχόμενος ἡ Θεία Γέν-νηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ φέρεικαὶ στὴ δική Σου καρδιὰ χαρὰ καὶεὐλογία

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ στοργὴΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡΑΣ

ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣdagger Ὁ Χαλκίδος ΧρυσόστομοςraquoΑἱ συναντήσεις ἔγιναν εἰς τήν

αἴθουσαν τῶν ἐκδηλώσεων τῆςἹερᾶς Μητροπόλεως ἰδιοκτησίαςτοῦ Εὐεργέτου της κ ἈγγέλουΠνευματικοῦ καί εἰς τό Πνευματι-κόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοι-μήσεως τῆς Θεοτόκου Αἰδηψοῦ

Συνάντησις τοῦ Σεβ Χαλκίδος μέτούς νεοεισαχθέντας εἰς τά ΑΕΙ καί τά ΤΕΙ

Ὁ Σεβ ΜητροπολίτηςἨλείας κ Γερμανός

Προσέφερον πρὸς ἐνίσχυ-σιν τοῦ laquoΟΤraquo εἰς ΕΥΡΩraquo

Βασίλειος Κασόλας Ἀθήνα2000 Παναγιώτα Κουρέτσου Γα-λάτσι 5000 εἰς μνήμην συζύγουΓεωργίου Ἱ Μ Ἅγ Ὄρος 5000Ἱ Μ Ἁγ Ραφαήλ Μυτιλήνη 5000Μαρία Σαμπᾶ Γλυφάδα 3000 εἰςμνήμην Νικολάου ndash Μυρτῶς Νικό-λαος καὶ Βασ Πάνος Ἀμερική37300 Ντῖνος καὶ Πανορέα Βασι-λοπούλου Ἀμερική 37300 laquoὈρ -θόδοξη Φωνήraquo Καναδάς 65600Ἀνώνυμος Ἅγ Ὄρος 50000 Ἀρ -χιμανδρίτης Νεκτάριος ΖιόμπολαςἈθήνα 20000 Δημ ΤουτουδάκηςΝεάπολη Λασηθίου 2000 ΝίκηΚούλη Ἀθήνα 5000 ΠερικλῆςΤσια μπὰς ndash Τολοφών 2000 Ἀσπα-σία Κυριαζῆ Βύρωνας 5000 Ἀθα-νάσιος Κουρκουλῆς Κορυδαλλός5000Ἀνώνυμος Ἀθήνα 15000Ἀνώνυμος Ἀθήνα 2000 Ἀνώνυ-μος Ἀθήνα 100000 Φώτιος Πα-παφωτίου Αὐ στραλία 5000

Ὁ laquoΟΤraquo εὐχαριστεῖ θερ -microῶς τοὺς εὐγενεῖς δωρη τὰςκαὶ εὔχεται ὅως ὁ Κύριοςχαρίσῃ αὐτοῖς ἀντὶ τῶνἐι γείων τὰ ἐουράνια

Σελὶς 6η 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Ἑόρτιαι εὐχαὶπρὸς τὸν πρόεδροντῆς ΠΟΕ κ Σαμωνᾶν

Ὁ Σεβ ΦθιώτιδοςὌασις ὁ laquoΟΤraquo

Ἀγαπητέ μου κ ΠρόεδρεΣᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς διὰ τὰς

πολυτίμους εὐχὰς σας Ἐγκαρδίωςἀντεύχομαι ἐπὶ ταῖς Ἁγίαις Ἡμέ-ραις ὑγιείαν δύναμιν μακροημέ-ρευσιν καὶ ἁγιασμὸν ἐν παντὶ ἔργῳἀγαθῷ Προσευχόμεθα διὰ τὸνἀγῶνα σας ὁ Κύριος νὰ σᾶς ἐνι-σχύη Εὐχαριστῶ διὰ τὴν πρότασινἀποστολῆς κειμένων μου Εἶναιτιμὴ μου δι᾽ ὃ καὶ σᾶς εὐχαριστῶ ὉlaquoὈρθόδοξος Τύποςraquo ἀποτελεῖὄασιν ἐν τῷ ἐρήμῳ τοῦ πνευματι-κοῦ Καύσωνος Συνεχίσατε καὶ ὁΚύριος μεθ᾽ ὑμῶν

Μετ᾽ εὐχῶν καὶ τιμῆςdagger Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

Ὁ Σεβ ἈργολίδοςlaquoΜετὰ τοῦ ἀστέρος δράμε καὶ μετὰΜάγων δωροφόρησον χρυσὸν καὶ λί-βανον καὶ σμύρνα Μετὰ ποιμένωνδόξασον μετὰ Ἀγγέλων ὕμνησονμετὰ Ἀρχαγγέλων χόρευσον Ἔστωκοινὴ πανήγυρις οὐρανίων καὶ ἐπιγεί-ων Δυνάμεωνraquo

(Λόγος ΛΗ´ Γρηγορίου τοῦ Θεολό-γου)

κ ΠρόεδρεΘερμῶς εὐχαριστῶ δι᾽ ἑορτίους

εὐχάς Σας ἀντεύχομαι ἐγκαρδίωςἐφ᾽ Ἁγίαις ἑορταῖς τῆς Θείας Ἐπι-φανείας καὶ τῷ Νέῳ Ἔτει 2012

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳἀγάπης καὶ τιμῆς

dagger ὁ Ἀργολίδος Ἰάκωβος

Ὁ Σεβ ΚονίτσηςἈγαπητέ μοι κ Σαμωνᾶ

Διὰ μίαν ἀκόμη φοράν ἑτοιμα-ζόμεθα νὰ ἑορτάσωμεν τὴν laquoΜη-τρόπολιν τῶν Ἑορτῶνraquo τὰ κοσμο-αγάπητα Χριστούγεννα

Βεβαίως οἱ καιροὶ εἶναι ἐξόχωςδύσκολοι Διὰ πολλοὺς δὲ συναν-θρώπους μας καὶ δραματικοίὍμως ἂς μὴ ἀπογοητευώμεθα ὉΧριστὸς ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι laquoἐπὶγῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδο-κίαraquo ὅπως διαλαλοῦσαν οἱ ἄγγελοιτὴν μοναδικὴν ἐκείνην νύκτα εἰςτὴν Βηθλεέμ

Δι᾽ αὐτὸ ἂς σπεύσωμεν νὰ προσ -κυνήσωμεν τὸ Θεῖον Βρέφος μὲτὴν προθυμίαν τῶν ποιμένων καὶτῶν σοφῶν Μάγων Καὶ ἂς εἶναι τὸνέον σωτήριον ἔτος 2012 γεμᾶτοἀπὸ τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν χάριν τοῦΧριστοῦ διὰ τὸν καθένα ἐξ ἡμῶνδιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ δι᾽ ὁλό-κληρον τὸν κόσμον

Εὐχέτης ἐν ΧριστῷὉ Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς

καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Ὁ Σεβ Θεσσαλονίκηςbull Ἐπὶ τῇ μεγίστῃ καὶ χαροποιῷ

Ἑορτῇ τῆς τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗ-ΣΕΩΣ

bull Ἐπὶ τῇ Ἀνατολῇ τοῦ Νέου Ἐνι-αυτοῦ 2012 καὶ

bull Ἐπὶ τῇ ἀναμενομένῃ λαμπρᾷἙορτῇ τῶν Θεοφανείων

Εὔχομαι εἰς ὑμᾶς ἀπὸ καρδίαςπᾶσαν χαράν ὑγιείαν καὶ ἐπιτυχίανεὐγενῶν σκοπῶν ὡς θεῖα παρὰΘεοῦ δωρήματα πλούσιον θεοδώ-ρητον ὁπλισμὸν διὰ τὴν ἀντιμετώ-πισιν τῶν δυσμενῶν συγκυριῶν καὶμὲ βεβαίαν τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ ΣωτὴρΧριστὸς λυτρώσεται πάντας ἡμᾶςἀπὸ πάσης ἐπηρείας καὶ ἀνάγκης

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκαΜετ᾽ ἀγάπης ἐν Χριστῷ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣdagger Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος

Ὁ Σεβ ΠειραιῶςἈγαπητέ κ Σαμωνᾶ

Στὴν ἀγάπη ὀφείλεται τὸ θαῦματῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καὶτὸ ὁμόλογο θαῦμα τῆς θεώσεωςτοῦ ἀνθρώπου Αὐτὴ ἡ ἀγάπη εἶναικαθολική καλύπτει ὁλόκληρη τὴνἐκ τοῦ μηδενὸς προελθοῦσα δημι-ουργία καὶ ἀνανταπόδοτη γι᾽ αὐτὸκαὶ ὀνομάζεται στὴ γλώσσα τῆςἘκκλησίας Χάρις

Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀγάπηςτοῦ Θεοῦ δὲν ἦσαν σαφῆ πρὸ τῆςἘνανθρωπήσεως παρὰ τὶς ἄπειρεςεὐεργεσίες ἀπ᾽ ἀρχῆς πρὸς ὅλη τὴνδημιουργία ἐφαίνοντο ἀμυδρὲςσκιὲς καὶ ταπεινὲς laquoπροεικονί-σειςraquo Γι᾽ αὐτὸ ὁ Εὐαγγελιστὴς τῆςἀγάπης ἔγραφε laquoὅτι ὁ νόμος διὰΜωυσέως ἐδόθη ἡ χάρις καὶ ἡἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένε-τοraquo (Ἰωάν 1 17)

Δραστικὰ λοιπὸν καὶ ἀπόλυταταυτίζεται ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀλήθειατοῦ Θεοῦ μὲ τὸν Ἐνανθρωπήσαν-τα Θεὸν Λόγον

Χρόνια ΠολλάΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

dagger Ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ὁ ΜητροπολίτηςΓέρων Λεοντοπόλεως laquoΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕraquo

Ὁλοψύχως Σᾶς εὔχομαι ὅπως τὸμήνυμα τῶν Χριστουγέννων τῆςθείας τοῦ Χριστοῦ ἐνανθρωπήσε-ως εὐλογῇ ἐνισχύῃ καὶ μακροη-μερεύῃ Ὑμᾶς

Τὸ Νέον Ἔτος δέ 2012 εἴθε νὰεἶναι εὐλογημένο παρὰ Κυρίουμεστὸν ὑγείας καὶ παντὸς οὐρανί-

ου καὶ ἐπιγείου ἀγαθοῦΜετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ τεχθέντι ἀγά-

πηςdagger Ὁ Μητροπολίτης ΓέρωνΛεοντοπόλεως Διονύσιος

Ἐπίτ Γενικὸς ΠατριαρχικὸςἘπίτροπος

Ὁ Σεβ Σταγῶνκαὶ Μετεώρων

Ἀγαπητέ μοι κ ΣαμωνᾶlaquoΓέγονεν ἄνθρωπος (ὁ Χριστός)ἵν᾽ ἡμᾶς ἐν ἑαυτῷ θεοποιήσῃraquo(Μ Ἀθανασίου Πρὸς Ἀδέλφιον Ἐπί-

σκοπον)Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός

laquoΦύσει Θεὸς ὑπάρχωνraquo laquoἐγένετοΦύσει ἄνθρωποςraquo διὰ νὰ κατα-στήσῃ τοὺς ἀνθρώπους θεούςκατὰ χάριν Εὐχόμεθα ἀπὸ καρ-δίας ἡ προοπτικὴ αὐτὴ τῆς θεο-ποιοῦ ἑνώσεως μὲ τὸν Ζῶντα Θεὸννὰ κατευθύνῃ τὴν ἐπὶ γῆς πορείανΣας ὥστε ὁ νοῦς καὶ τὸ πολίτευμάΣας laquoνὰ ὑπάρχουν ἐν οὐρανοῖςraquoκαὶ νὰ ὑπερβαίνετε τὰ λυπηρὰ τοῦπαρόντος βίου μὲ τὴν βεβαία ἐλπί-δα τῆς μετοχῆς εἰς τὴν μακαριότη-τα τῆς θείας ζωῆς

Χρόνια πολλά μὲ ὑγείαν καὶεἰρήνην ἀδιατάρακτον νὰ Σᾶς ἀνυ-ψώσῃ δὲ ἡ χάρις τοῦ ΣαρκωθέντοςΧριστοῦ κατὰ τὸ νέον ἔτος εἰςὑψηλοτέρας βαθμίδας πνευμα-τικῆς τελειώσεως

Μετ᾽ εὐχῶν πολλῶν καὶ ἀγάπηςdagger Ὁ Σταγῶν καὶ Μετεώρων

Σεραφείμ

Ὁ Καθηγούμενοςτοῦ Ἱ Κοινοβίου

τοῦ Ἁγ Νικοδήμουπρὸς τὸν laquoΟΤraquo

Ἀγαπητέ κ ΣαμωνᾶὉ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

ἀτενίζοντας τὸ Μυστήριο τῆς Γεν-νήσεως τοῦ Θεανθρώπου ἀναφω-νεῖ ἐκστατικός

Ὁ χωρὶς μητέρα Θεὸς γίνεταιχωρὶς πατέρα ἄνθρωπος Στὴνπρώτη γέννησή Του ἦταν χωρὶς μη-τέρα καὶ στὴν δεύτερη γέννησήΤου ἦταν χωρὶς πατέρα

Ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται Ὁ Λόγοςπαχύνεται Ὁ ἀόρατος ὁρᾶται Ὁἀναφὴς ψηλαφᾶται Ὁ ἄχρονος ἄρ -χεται Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς ἄν -θρωπου γίνεται laquoἸησοῦς Χριστὸςχθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰςτοὺς αἰῶναςraquo

Ἂς πορευθοῦμε λοιπὸν μαζὶ μὲτοὺς Ποιμένες στὴν Βηθλεέμ ποὺἑρμηνεύεται laquoοἶκος ἄρτουraquo Μέσαστὴν φάτνη θὰ ἀντικρίσουμε τὸνἄρτον τὸν ἐξ οὐρανοῦ καταβάντατὸν νεογέννητον Χριστόν

Ἂς Τοῦ προσφέρουμε μαζὶ μὲτοὺς Μάγους ὡς δῶρο καθαρὴ καὶἄδολη τὴν φάτνη τῆς καρδιᾶς μαςκαὶ ἂς Τὸν παρακαλέσουμε νὰἔλθει καὶ νὰ γεννηθεῖ καὶ μέσα σ᾽αὐτήν ἈμήνΧριστὸς ἐτέχθη Ἀληθῶς ἐτέχθη

Εὐλογημένο τὸ νέο σωτήριοἔτος 2012 παρὰ τοῦ Ἐνανθρωπή-σαντος Χριστοῦ

Ὁ ΚαθηγούμενοςἈρχιμανδρίτης Χρυσόστομος

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Ὑπὸ τοῦ ἉγιορείτουΜοναχοῦ ΜωυσέωςὉ Ἁγιορείτης Μοναχὸς π Μωυ -

σῆς συνοδεύει τὰς εὐχάς του πρὸςτὸν Πρόεδρον τῆς ΠΟΕ κ Σαμω -νᾶν καὶ μὲ παρατηρήσεις διὰ τὸνlaquoΟΤraquo

dagger Ἅγιον Ὄρος Ἅγια Χριστούγεννα 2011

Ἀγαπητὲ κ Κωνσταντῖνε ΣαμωνᾶΧαίρετε πάντοτε ἐν Χριστῷ Ἰη -

σοῦ ΤεχθέντιΕὐχαριστῶ θερμὰ γιὰ τὶς ἑόρτιες

εὐχὲς τῆς κάρτας σας καὶ τὸ ὡραῖοἡμερολόγιο γιὰ τὸν μακαριστὸ πΜᾶρκο Ἐγκάρδια ἀντεύχομαι σ᾽ἐσᾶς καὶ τοὺς ἀγαπητοὺς συνεργά-τες σας ὁ Γεννηθεὶς γιὰ τὴ σωτηρίατοῦ κόσμου Χριστὸς νὰ σᾶς ἐνι-σχύει κι εὐλογεῖ πλούσια καὶ κατὰτὸ νέο πολιτικὸ ἔτος 2012 τὸ ὁποῖο

νὰ εἶναι εἰρηνικὸ καὶ πνευματικὰκαρποφόρο Ὅποτε μπορῶ θὰ γρά-φω Παρακαλῶ νὰ προσέχετε πιὸπολὺ ἐξουθενωτικὲς ἐκφράσειςΘέλουν μεγαλύτερο ἔλεγχο οἱ πη-γές σας Ὁ Ἅγιος Ἐδέσσης πχ δὲνἔχει καμία σχέση μὲ τοὺς Οὐνίτεςὅπως ἐγράφη Καλὴ δύναμη καλὴὑπομονὴ καὶ κάθε θεία ἐνίσχυση

Μετ᾽ εὐχῶνἐλάχιστος μοναχὸςΜωυσῆς Ἁγιορείτης

Ὑπὸ τοῦ Ἱ ἈνδρώουἩσυχαστηρίου

laquoὍσιος Ἀρσένιοςὁ Καππαδόκηςraquo

Ἀγαπητέ κ ΣαμωνᾶlaquoὉ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνω-σεν ἐν ἡμῖνhellip εἰς τὰ ἴδια ἦλθε καὶ οἱἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον ὅσοι δὲἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξου-σίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι τοῖς πι-στεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦraquo

(Ἰωάν α´ 1 11 12 και 14)Μέσα στὴν χαρὰ καὶ τὴν εὐλογία

τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν τῆς τοῦΘεοῦ Ἐπιφανείας μὲ πόνο διαπι-στώνουμε ὅτι καὶ σήμερα ὁ Χριστὸςδὲν ἔχει θέση στὴν ζωὴ καὶ τὴν καρ-διὰ πολλῶν συνανθρώπων μας οὔτεὡς Κύριος οὔτε ὡς ἁπλὸς φιλοξε-νούμενος Δὲν βρίσκει κατάλυμαἵνα τὴν κεφαλὴν κλίνῃ καὶ δὲν εἶναιλίγες οἱ περιπτώσεις ποὺ ὑβρίζεταικαὶ συκοφαντεῖται καὶ τελικὰ ἐξορί-ζεται ἀπὸ τὴν εὐλογημένη πατρίδαμας ἡ ὁποία πολλαπλῶς ἔχει εὐερ-γετηθεῖ καὶ εὐλογηθεῖ ἀπὸ Αὐτὸνστὸ διάβα τῶν αἰώνων Καὶ ὅμως ὁδι᾽ ἄφατον εὐσπλαχνίαν νηπιάσαςΧριστὸς καὶ Θεός μας ἀναμένειπάντοτε τὴν ἐπιστροφή τὴν μετά-νοια καὶ τὸ ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶςμας mdashἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύρανκαὶ κρούω ἐὰν τὶς ἀκούσῃ τῆςφωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃmdash ὥστε νὰἔρθει καὶ νὰ κατοικήσει μόνιμα στὴνὕπαρξή μας δίδοντάς μας τὴν δυ-νατότητα νὰ γίνουμε παιδιά Τουὅπως ἀψευδῶς μᾶς ἔχει ὑποσχεθεῖστὸ Ἅγιον Εὐαγγέλιον

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτές ἀγαπητοίμας ἐν Χριστῷ ἀδελφοί εὐχόμεθακαὶ ἐφέτος κάθε εὐλογίαν παρὰΚυρίου εἰς τὴν ζωήν σας καὶ τὸἱεραποστολικόν σας ἔργον κατὰ τὶςἡμέρες τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρουκαὶ καθ᾽ ὅλον τὸ νέον ἔτος 2012Θερμῶς εὐχαριστοῦμεν διὰ τὶςἑόρτιες εὐχές σας καὶ τὸ ἡμερολό-γιον τὸ ἀφιερωμένον εἰς τὸν μα-καριστὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίουπ Μᾶρκον Μανώλην ποὺ εὐγενῶςμᾶς ἀπεστείλατεΧριστὸς ἐτέχθη Ἀληθῶς ἐτέχθη

Μετ᾽ εὐχῶν ἑορτίων καὶ τῆς ἐνΚυρίῳ τεχθέντι ἀγάπης

Ὁ ΚαθηγούμενοςἈρχιμ π Θεόκλητος

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Μετὰ ἀπὸ 40 ἔτηἈγαπητέ μου κ Χαράλαμπε

Λόγοι ἡλικίας καὶ μὲ διάφοραπροβλήματα (κυρίως στὰ μάτια) μὲἀναγκάζουν νὰ διακόψω ἀπὸ τοῦνὰ συνεχίσω νὰ εἶμαι συνδρομητὴςστὸν laquoὈρθόδοξο Τύποraquo

Ἔτσι ὕστερα ἀπὸ 40 περίπουχρόνια τακτικὸς ἀναγνώστης μιᾶςτόσο ἔγκριτης ἐφημερίδας θὰ στε-ρηθῶ ἑνὸς τόσο πολυτίμου πνευ-ματικοῦ θησαυροῦ στὸν ὁποῖονὀφείλω πολλὰ γιὰ τὴν ὅλη ψυχικήμου καλλιέργεια καὶ θρησκευτικὴκαὶ ἐθνικὴ ἐνημέρωση

Ἐκφράζω τὶς θερμὲς εὐχαρι-στίες μου καὶ συγχαίρω τὴ Διεύ-θυνση τοὺς ἄξιους συνεργάτεςκαὶ τὸ βοηθητικὸ προσωπικό ποὺμὲ παραδειγματικὸ ζῆλο καὶ ἀφο-σίωση συμβάλλουν σ᾽ ἕνα τέτοιοἀνεκτίμητης σημασίας ἐκκλησια-στικό ἐθνικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργοἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆςΠατρίδας μας ἰδιαίτερα στοὺς ση-μερινοὺς χαλεποὺς καὶ κρίσιμουςχρόνους ποὺ περνᾶ ὁ λαός μας

Εὔχομαι ὁ Κύριός μας ἸησοῦςΧριστὸς νὰ τοὺς χαρίζει ὑγεία καὶφωτισμὸ γιὰ τὴ συνέχιση ἑνὸς τό-σο ἀξιοζήλευτου ἔργου

Μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ἐκτίμησηΜιχ Εὐσταθίου

Ἀθῆναι

Τὴν 17ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμηντοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ ΜεγάλουἈνωτέρω τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς ΜονῆςἉγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α΄ Ἦταν Αἰγύπτιος στὴν κατα-γωγή

Στὴν Αἴγυπτο μὲ τὸν Μέγα Ἀντώ-νιο καὶ ἄλλους πρωτοπόρους ἐρη-μίτες καὶ μοναχοὺς ἔχουμε τὴνἐμφάνιση τοῦ φαινομένου τοῦ μο-ναχισμοῦ ποὺ ἐπηρέασε καὶ ἐπηρε-άζει τὰ μέγιστα τὴν Ἐκκλησία Λένεπολλοὶ ὅτι ὁ μοναχισμὸς ἔχει ἀνα-τολικὲς ἀσιατικὲς ἐπιδράσεις Ἡἱστορία ὅμως τῆς Ἐκκλησίας τὸδιαψεύδει Κοιτίδα του καὶ χῶροςἀναπτύξεως ὑπῆρξε ἡ Αἴγυπτος μὲτὴν ἄνευ προηγουμένου ἀνάπτυξητοῦ μοναχισμοῦ Ἀπὸ κεῖ μεταφυ-τεύτηκε στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή

Β΄ Οἱ γονεῖς του ἦταν πλούσιοιἀλλὰ τὸ σπουδαιότερο χριστιανοὶκαὶ γιʼ αὐτὸ μεγάλωσε μέσα σὲ χρι-στιανικὸ περιβάλλον

Ὁ πλοῦτος χωρὶς χριστιανικὴπαιδεία καὶ ἀγωγὴ εἶναι βλαβερὸςκαὶ ἐπικίνδυνος πάρα πολύ Μόνο ἡχριστιανικὴ ἀγωγὴ τὸν τιθασεύεικαὶ τὸν ἀξιοποιεῖ πνευματικά Εἴτεμὲ τὴν κοινωνικὴ ἀξιοποίηση μέσῳεὐαγῶν ἱδρυμάτων εἴτε μὲ τὸ ὁρι-στικὸ δόσιμό του πρὸς ἀνακούφισητῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ τὴνἐν Χριστῷ ἀκολουθία τῆς ἀκτημο-σύνης Αὐτὸ τὸ δεύτερο δρόμοἀκολούθησαν οἱ μεγάλοι Ἅγιοι τῆςἘκκλησίας μας μεταξὺ τῶν ὁποίωνπρῶτος καὶ καλύτερος ὁ ΜέγαςἈντώνιος

Ἐπίσης εἶναι μεγάλο δῶρο τὸ νὰγεννηθεῖ κανεὶς σὲ χριστιανικὴ οἰ -κο γένεια Ἀναπτύσσεται ὁμαλά σω -στὰ καὶ χωρὶς προβλήματα Παίρνειτὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπὸ πολὺ νωρίςσὲ κάποιες ἰδιάζουσες περιπτώσειςἐκ κοιλίας μητρὸς κατὰ τρόπο κατα-πληκτικό Ἂς θυμηθοῦμε τὶς περι-πτώσεις Ἁγίων ποὺ γεννήθηκανμετὰ ἀπὸ πολύχρονες προσευχὲςτῶν γονέων τους Ἐπειδὴ δὲν ἦτανκαρπὸς μόνο τοῦ σαρκικοῦ θελήμα-τος τῶν γονέων τους ἀλλὰ καὶ τῆςπροσευχῆς τους γι᾽ αὐτὸ ἀπὸ παιδιὰεἶχαν Πνεῦμα Ἅγιο Ἀλλὰ καὶ στὶςπεριπτώσεις ποὺ τὰ παιδιὰ ἐξόκει-λαν λόγῳ ἰσχυρῶν ὁρμῶν φυσικῶνἢ ἐπίκτητων καὶ πάλι ἡ γέννηση μέ-σα σὲ χριστιανικὴ οἰκογένεια ἢ ἡὕπαρξη ἑνὸς φλογεροῦ χριστιανοῦγονέα συνετέλεσε στὸ νὰ διορθω-θοῦν καὶ νὰ βελτιωθοῦν ἀφάνταστακαὶ ὑπερφυσικά

Γ΄ Ἦταν μονήρης τύπος καὶ τοῦἄρεσε νὰ μένει στὸ σπίτι του ὅπωςκαὶ ὁ Ἰακὼβ στὴν Παλαιὰ ΔιαθήκηἊς προσέξουμε τὸ σημεῖο αὐτὸτοῦ χαρακτήρα τοῦ Μ Ἀντωνίουὅπως τὸ ἀναφέρει ὁ βιογράφος τουὁ Μ Ἀθανάσιος καὶ ἂς τὸ ἀναλύ-σουμε δι᾽ ὀλίγων

α΄ Δὲν χρειάζεται νὰ ἔχουν ἀγω-νία οἱ γονεῖςὍταν οἱ γονεῖς ἔχουνπαιδιά ποὺ ἀρέσκονται στὴ μονα-ξιὰ καὶ εἶναι σπιτικὰ τότε στενοχω-ριοῦνται Τί θὰ γίνουν πῶς θὰἐγκλιματισθοῦν στὴν κοινωνία πῶςθὰ προσαρμοσθοῦν πῶς θὰ παν-τρευτοῦν Κι ὅμως ὁ Θεός ποὺἔδωσε αὐτὲς τὶς κλίσεις ἔχει τὸσκοπό του Δὲν κάνει λάθη ὁ Θεὸςοὔτε παραχωρεῖ πράγματα ποὺμποροῦν νὰ μᾶς καταστρέψουνὍλα τὰ γνωρίσματα ἑνὸς ἀνθρώ-που εἴτε θετικὰ εἴτε ἀρνητικά ὅλαεἶναι εὐλογίες γι᾽ αὐτόν ποὺ παρα-χωρεῖ τὸν ἑαυτό του στὰ χέρια τοῦΘεοῦ

Μητέρα ποὺ τὸ παιδί της ἦτανπολὺ ἐσωστρεφὲς καὶ ἀγαποῦσετὴν μόνωση σὲ βαθμὸ ἀσυνήθιστοστράφηκε σὲ ἕνα ἅγιο Πνευματικὸκαὶ ἐξεδήλωσε τὴν ἀνησυχία τηςἘκεῖνος τὴν καθησύχασε λέγοντάςτην laquoὅτι γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸςαὐτὸν τὸν χαρακτήρα κάτι ξέρεικαὶ γιὰ κάτι προορίζει τὸ παιδί τηςraquo

β΄ Εἶναι προσὸν γιὰ ἀγάμουςΕἰδικὰ γιὰ τοὺς μεγάλους ἁγίουςκαὶ μάλιστα τοὺς ἀγάμους κληρι-κοὺς καὶ μοναχούς ἡ laquoἔρημοςraquo ὡςτρόπος ζωῆς εἶναι βασικὸ στοιχεῖοlaquoἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευraquo γιὰ τὸνπνευματικὸ ἐξοπλισμὸ καὶ τὴν κα-τάρτισή τους Δὲν μπορεῖς νὰ μέ-

νεις μόνος σου δὲν σ᾽ ἀρέσει νὰμένεις στὸ κελλί σου τότε μὴ γίνε-σαι ἄγαμος Οἱ laquoκυκλευτὲςraquo μονα-χοὶ ἢ ἐπὶ τὸ λαϊκώτερο τριγυρί-στρες εἶναι ἡ μεγαλύτερη πληγὴτῶν μοναστηριῶν Συνεχῶς γυρί-ζουν ἀργολογοῦν κριτικάρουντοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα μηχα-νορραφοῦν φατριάζουν

γ Φρούριο γιὰ τὸν ἄνθρωπο Ἐπί-σης ἡ ἀγάπη τοῦ σπιτιοῦ ἢ τοῦ κελ-λιοῦ γιὰ ὅσους εἶναι ἄγαμοι εἶναικάτι θετικό γιατί προστατεύει τὸνἄνθρωπο ἀπὸ πολλά Ἡ οἰκία εἶναιτὸ καταφύγιο καὶ ἡ ἀσφάλεια τοῦἰσορροπημένου ἀνθρώπου Εἶ ναι τὸἄσυλο καὶ τὸ φρούριό του ὄχι μόνομὲ τὴ νομικὴ ἔννοια ποὺ οὔτε ἡἀστυνομία μπορεῖ νὰ τὸν συλλάβειχωρὶς ἔνταλμα εἰσαγγελέως ἀλλὰκαὶ μὲ τὴν ἠθική Τὸν προφυλάσσειἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς παγί-δες τοῦ διαβόλου Εἶναι χαρακτηρι-στικὸ ὅτι ὁ δαιμονισμένος τῶν Γα-δαρηνῶν ἢ Γεργεσηνῶν laquoεἰς οἰκίανοὐκ ἔμενεraquo ἀλλὰ συνεχῶς περιφε-ρόταν κι ὅταν τὸν δένανε ἔσπαζε τὶςἁλυσίδες καὶ ἔφευγε σὲ ἐρήμουςτόπους γιὰ μία ὄχι κατὰ Θεὸ ἀλλὰκατὰ διάβολο μοναξιά

δ΄ Χρήσιμη γιὰ τὴν ἀγωγή Ἀλλὰκαὶ γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν ἀνθρώπωνεἶναι σημαντικὴ ἡ ἀγάπη τῆς οἰκίαςἢ τοῦ κελλιοῦ laquoΚάθισε στὸ κελλίσου κι αὐτὸ θὰ στὰ διδάξει ὅλαraquoλένε οἱ πατέρες στοὺς μοναχούςἈλλὰ τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺςπαντρεμένους Εἰδικὰ οἱ μητέρεςπρέπει ν᾽ ἀγαποῦν πολὺ τὸ σπίτι καὶνὰ τὸ θεωροῦν βασίλειό τους Δὲνεἶναι καθόλου ὑποτιμητικὸ οὔτε τα-πεινωτικὸ νὰ λέγεται αὐτό Βοηθά-ει στὴν σωστὴ καὶ ἰσορροπημένηἀγωγὴ τῶν παιδιῶν ποὺ εἶναι τόσομεγάλο πράγμα ποὺ κατὰ τὴν ἄπο-ψη σοφοῦ κληρικοῦ δὲν ἀφήνει ὁΘεὸς τὴ γυναίκα οὔτε ἱερέας νὰ γί-νει γιατί τὸ ἔργο της εἶναι τόσο με-γάλο ποὺ πρέπει νὰ τὸ ἀφήνει ἀνέ-παφο ἀκόμη καὶ ἡ ἱερωσύνη

ε΄ Ἀπαραίτητο στοιχεῖο καὶ γιὰτὶς χῆρες (χήρους) Λέγει ὁ Ἀπό-στολος Παῦλος (πρβλ Α΄ Τιμ 5 4-16) ὅτι πραγματικὴ χήρα εἶναι αὐτήποὺ ζεῖ ἀπομονωμένη καὶ ποὺ ἀσχο-λεῖται μὲ δεήσεις καὶ προσευχὲςνύχτα καὶ ἡμέρα Ἀλλιῶς καταντᾶἀργή φλύαρη περίεργη κουτσομ-πόλα ποὺ συνεχῶς πάει ἀπὸ σπίτισὲ σπίτι καὶ δημιουργεῖ προβλήμα-τα μὲ τὴ συμπεριφορά της Ἡ χη-ρεία ὅταν τὴν ἐπιτρέπει ὁ Θεόςοὐσιαστικὰ εἶναι ἕνα κάλεσμα πρὸςμαρτύριο καὶ πρὸς μία ἀφιερωμένηζωή Ἂν δὲν τὴν ἀντέχει κανεὶςπροτιμότερο νὰ παντρεύεται καὶ ν᾽ἀσχολεῖται μὲ τὸν οἰκογενειακὸσταυρό

στ΄ Ἀπαραίτητη καὶ γιὰ περιό-δους προσευχῆς καὶ νηστείας ὅ -πως εἶναι ἡ μεγάλη ΣαρακοστήΜό νωση τοπικὴ καὶ τροπική Ν᾽ ἀ -φήσουμε τὶς πάσης φύσεως ἐπα-φές μας νὰ παραμείνουμε στὸ σπί-τι μας ν᾽ ἀφήσουμε τὴν τηλεόρα-ση τὸ ραδιόφωνο τὸν ἠλεκτρο-νικὸ ὑπολογιστὴ καὶ νὰ σχολάσου-με κατὰ Θεό Ν᾽ ἀδολεσχήσουμεστὸ νόμο τοῦ Θεοῦ στὴν προσ -ευχὴ καὶ στὶς ἀκολουθίες τῆς Σα-ρα κοστῆς Ὁ Alexander Smeman(1921ndash1983) ἕνας Ρῶσσος θεολό-γος τῆς διασπορᾶς διηγεῖται ὅτιμόλις ἔμπαινε ἡ Σαρακοστή ἡ μη-τέρα του κλείδωνε τὸ πιάνο κι ἂνἀκουγόταν κάποτε κάποια μουσικὴἀπὸ ἀλλοῦ τότε εἶχαν τὴν αἴσθησηὅτι ἀκοῦνε βρισιές Τόσο σεβόταντὴν ἀφιέρωση τῆς Σαρακοστῆς στὸΘεό Ὁ δὲ ἐπίσης Ρῶσσος VladimirLossky (1903ndash1958) κάθε Μ Σαρα-κοστὴ διάβαζε ὁλόκληρη τὴν Πα-λαιὰ Διαθήκη

Ἀδελφοὶ ἂς ἀγαπήσουμε καὶἐμεῖς τὴν κατὰ Θεὸ ἔρημο Ἂς μι-μηθοῦμε ὅσο ἐπιτρέπει ἡ δύναμηὁ χαρακτήρας μας καὶ τὸ ἐπάγγελ-μά μας τὸν Μ Ἀντώνιο Θὰ εἶναι ἡκαλύτερη τιμὴ καὶ ὁ καλύτεροςγιορτασμὸς τῆς μνήμης του

wwwpmeletioscom

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΤοῦ Ἀρχιμανδρίτου π Μελετίου Ἀπ Βαδραχάνη

1615 ndash 1625 Χορωδία laquoἘν Ψαλ-τηρίῳraquo

1625 ndash 1650 Πρωτοπρ π Γεώρ-γιος Μεταλληνός Διδάκτωρ Θεολο-γίας καὶ Φιλοσοφίας ὁμότιμος κα-θηγητὴς Θεολογικῆς ΣχολῆςἈθηνῶν μὲ θέμα laquoὉ Ἑλληνορθό-δοξος πολιτισμός τὸ κινδυνευόμε-νο καὶ τὸ προκείμενοraquo

1650 ndash 1715 κ Δημήτριος Κα-ζάκης Οἰκονομολόγος ndash Ἀναλυ-τής Συγγραφέας μὲ θέμα laquoΤὰαἴτια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ndashΠροτάσεις γιὰ τὴν ὑπέρβασή τηςraquo

1715 ndash 1740 κ Χρῆστος Παπα-σωτηρίου Δικηγόρος παρ᾽ ἈρείῳΠάγῳ μὲ θέμα laquoΜνημονιακὴ ὑπο-δούλωση τῆς Ἑλλάδος συνταγμα-τικὸ πραξικόπημα καὶ νόμιμα μέσαπροστασίας τοῦ λαοῦraquo

1840 ndash 1850 κ Γεώργιος Πα-τούλης Ὀρθοπεδικός πρόεδροςτοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶνκαὶ Δήμαρχος Ἀμαρουσίου laquoΚοι-νωνικὴ καὶ Ἰατρικὴ Πρόνοια σὲ

καιρὸ κρίσεωςraquo1850 ndash 1900 κ Ἀναστάσιος Κα-

ρέλλας Ἐκπρόσωπος ΠΡΑΟΣ(Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθό-δοξης Συνείδησης) μὲ θέμαlaquoἌλλες παράμετροι τῆς κρίσεωςraquo

1900 ndash 1925 Πανοσιολ ἈρχιμἈθανάσιος Ἀναστασίου Προηγού-μενος Ἱ Μ Μεγάλου Μετεώρου μὲθέμα laquoΤὰ βαθύτερα αἴτια καὶ ὁ χα-ρακτήρας τῆς κρίσεως τρόποι ἀντι-μετωπίσεώς της καὶ ὁ ρόλος τῆςἘκκλησίαςraquo

1925 ndash 1950 Πανοσιολ Ἀρχι-μανδρίτης Σαράντης ΣαράντοςΦιλόλογος ndash Θεολόγος ἐφημέριοςἹ Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμα-ρουσίου μὲ θέμα laquoἩ ἐν Χριστῷπνευματικὴ ζωὴ ὡς βασικὴ προϋπό-θεση ὑπέρβασης τῆς κρίσεωςraquo

1950 ndash 2030 Ἐρωτήσεις2030 ndash 2045 ΠορίσματαΣυντονίζει ὁ κ Στάθης Ἀδαμό-

πουλος (Οἰκονομολόγος)

Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ laquoΚΡΙΣΕΩΣraquo ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ

Σάββατο 14 Ἰανουαρίου 2012 ὥρα 1600Ἀμφιθέατρο Πολεμικοῦ Μουσείου

θέντα Ἰησοῦ ΧριστόὉ Γεννηθεὶς Χριστὸς θὰ ἐνι-

σχύει τὸν σεβαστὸ καὶ ἀγαπητὸΚαθηγούμενο Ἐφραίμ ὁ ὁποῖοςἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο γιὰ τὸ ἍγιονὌρος ἀπὸ ἀγάπη στὸν Θεὸ καὶποτὲ δὲν διανοήθηκε ν ἀναχωρή-σει ἀπὸ τὴ χώρα τότε ποὺ εὔκολαμποροῦσε Τὸν περιβάλλουμε μὲτὴν ἐμπιστοσύνη τὸν σεβασμότὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη καὶ τὴν ἀμέ-ριστη συμπαράσταση γιὰ τὸ ξεπέ-ρασμα καὶ αὐτῆς τῆς δοκιμασίας

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἀποτελεῖ πόλε-μο καὶ διάθεση κακοπροαίρετηςμεταχειρίσεως τῆς Ἐκκλησίας τοῦμοναχισμοῦ τοῦ ἉγὌ ρους τῆς ἹΜ Βατοπαιδίου καὶ τοῦ ἰδίου Ἡἀδελφότητα τῆς Ἱ Μονῆς ἀρ ρα γὴςσυνεχίζει ἀπτόητη τὸν πνευματικότης ἀγώνα καὶ δέεται ὁλόθερμα γιὰτὸν πνευματικό της πατέρα Θὰὑπομείνει γενναῖα καὶ τὸν πειρασμὸαὐτὸν καὶ θὰ εὐλογηθεῖ πλούσιαἀπὸ τὸν Κύριο Σήμερα εἶναι μία φι-λόπονη καὶ φίλεργη ἀ δελφότηταμὲ περισσότερους ἀ πὸ ἑκατὸ μονα-χούς Πιστὴ στοὺς μοναχικοὺς θε-σμούς στὶς νουθεσίες Γερόντωνστὸν Ἐσωτερικὸ Κανονισμὸ τῆςμονῆς καὶ στὸν Καταστατικὸ χάρτητοῦ Ἁγίου Ὄ ρους θὰ ἐξέλθει τῆςπαρούσης κρίσεως δυνατώτερηκαὶ ὠριμώτερη

Ὁρισμένοι πατέρες λέγουν πὼςἡ παροῦσα προφυλάκιση ἡ ὁποίαδὲν ἔπεισε κανένα γιὰ τὴν ἀναγ-καιότητά της εἶναι μία ἔνταση στὴνἀπὸ καιρὸ πνευματικὴ κρίση τοῦ τό-που μας ἡ ὁποία ἔφερε καὶ τὴνοἰκονομικὴ κρίση Ἡ σιωπὴ τῶν τα -γῶν γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀνησυχεῖὙπογράφουμε πιστεύ ον τας πὼς θὰὑπάρξει ἀνάνηψη καὶ τὸν τελευταῖολόγο θὰ πεῖ ὁ Θεός Τὸ λυπηρὸαὐτὸ γεγονὸς δὲν μπορεῖ νὰ στε-ρήσει τὴ χαρὰ τῶν Χριστουγέννωνμᾶς ὁδηγεῖ ὅμως σὲ βαθειὰ περί-σκεψη γιὰ τὸ μέλλον μας γιὰ τὴνπορεία τοῦ ἔθνους μας Τὸ ἄδικοποτὲ δὲν εὐλογεῖται Ὁ πνευμα-τικὸς νόμος λειτουργεῖ ἀνεμπόδι-στα καὶ ὅποιος συνεργεῖ στὴν ἀδι-κία θὰ λάβει τὸν δικό του laquoμισθόraquo

1 Φώτιος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚἉγ ΤριάδοςndashΠροφούρνι Καρυῶν 2 Γε-ράσιμος ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁ γί ων Πάντων ἹΜ Καρακάλλου Καρυῶν 3 Μελίτωνμοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Γεωργίου Ἱ ΜΚουτλουμουσίου Καρυῶν 4 Νικό δη -μος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ἉγΓεωργίου Ἱ Μ Μ Λαύρας Καρυῶν 5Εὐφρόσυνος μοναχὸς καὶ συνοδεία ΓἹ Κ Τ Προδρόμου Ἱ Μ Κουτλουμουσί-ου 6 Δαμιανὸς μοναχὸς καὶ συνοδείαΓ Ἱ Κ Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἱ Μ Κουτ- λουμουσίου 7 Ἰωσὴφ μοναχὸς καὶ συ-νοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Θεοδώρων Ἱ Μ Ἁγί-ου Παύλου Καρυῶν 8 Ὀνήσιμος μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἰ Θεο-λόγου Ἱ Μ Μ Λαύρας Καρυῶν 9Ἀρσένιος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚΠαναγούδας Ἱ Μ Κουτλουμουσίου Κα-ρυῶν 10 Γρηγό ριος ἱερομ καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἰ Θεολόγου Ἱ Μ Κουτ-λουμουσίου 11 Γαβριὴλ μοναχός Γ ἹΚ Ὁσίου Χριστοδούλου Ἱ Μ Κουτλου-μουσίου Καρυῶν 12 Σωφρόνιος μο-ναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Εὐθυμίου Ἱ ΜΚουτλουμουσίου Καρυῶν 13 Παΐσιοςἱερομ Γ Ἱ Κ Εὐαγγελισμοῦ ΘεοτόκουἹ Μ Παντοκράτορος Καρυῶν 14 Θεό -κλη τος ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγίων ΘεοδώρωνἹ Μ Κουτλουμουσίου Καρυῶν 15 Κυ-ριακὸς ἱερομ Γ Ἱ Κ Ζωοδόχου ΠηγῆςἹ Μ Μ Λαύρας Καρυῶν 16 Δημήτριοςἱερομ Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέλων-Ἰάγαρη Ἱ ΜΜ Λαύρας Καρυῶν 17 Γαβριὴλ ἱερομΓ Ἱ Κ Ἁγίου Νικολάου-Μπαρμπερᾶ ἹΜ Χιλανδαρίου Καρυῶν 18 Χαρίτωνἱερομ Γ Ἱ Κ Ἀναλήψεως ἹΜ Βατοπε-δίου Καρυῶν 19 Νικόδημος μοναχόςΓ Ἱ Κ Ἁγ Ἰωάννου Θεολόγου Ἱ Μ ΜΛαύρας Καρυῶν 20 Παΐσιος μοναχόςΓ Ἱ Κ Ἁγίου Χαραλάμπους ἹΜ Βατο-πεδίου Καρυῶν 21 Μάξιμος μοναχόςΓ Ἱ Κ Ἁγίου Μηνᾶ Ἱ Μ Σίμωνος Πέ-τρας Καρυῶν 22 Παῦλος ἱερομ καὶ συ-νοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Τριάδος Ἱ Μ Κουτ-λουμουσίου Καρυῶν 23 Ἐπιφάνιος μο-ναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Δημητρίου Ἱ ΜΔιονυσίου Καρυῶν 24 Ἀντίπας ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίας Ἄννης Ἱ ΜἸβήρων Καρυῶν 25 Εὐλόγιος ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέλων Ἱ ΜΚουτλουμουσίου 26 Ἀβέρκιος μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέ-λων Ἱ Μ Χιλανδαρίου 27 Ἀβέρκιος μο-ναχός Ἱ Κ Προφήτου Ἠλιοῦ-Φιρφιρῆ ἹΜ Κουτλουμουσίου 28 Πορφύριοςἱερομ Γ Ἱ Κ Γενεσίου Θεοτόκου Ἱ ΜΚαρακάλλου Καρυῶν 29 Νικόλαος μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Δημη-τρίου-Τρυγωνάδων 30 Σισώης ἱερομΓ Ἱ Κ Ἁγίου Κηρύκου Ἱ Μ Σταυρονι-κήτα Καψάλας 31 Σεραφεὶμ μοναχόςἹ Κ Παναγίας Καζάνσκα Ἱ Μ Σταυρονι-κήτα Καψάλας 32 Ἀκάκιος ἱερομ καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἀναργύρων-Παχω-μαίων Ἱ Μ Γρηγορίου 33 Ἀβραὰμἱερομ καὶ συνοδεία Δικαῖος Ἱ ΣκήτηςΚουτλουμουσίου 34 Mωυσῆς μοναχὸςκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἰ Χρυσοστό-μου Ἱ Σ Κουτλουμουσίου 35 Παλλά-διος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Κοι-μήσεως Θεοτόκου Ἱ Σ Κουτλουμουσί-ου 36 Ἄνθιμος μοναχός Γ Ἱ Κ Εἰσο-δίων Θεοτόκου Ἱ Σκήτης Κουτλουμου-σίου 37 Νεκτάριος μοναχός Γ Ἱ ΚΖωοδόχου Πηγῆς Ἱ Σκήτης Κουτλου-μουσίου 38 Ἀρσένιος μοναχός Γ Ἱ ΚὉσιομάρτυρος Γερασίμου Ἱ ΣκήτηςΚουτλουμουσίου 39 Κοσμᾶς ἱεροδιά-

κονος Γ Ἱ Κ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἱ Σκή-της Κουτλουμουσίου 40 Χρυσόστομοςἱεροδιάκονος Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέλων ἹΣκήτης Κουτλουμουσίου 41 Συμεὼνἱερομ Γ Ἱ Κ Ἀναλήψεως Σωτῆρος ἹΣκήτης Κουτλουμουσίου 42 Χαράλαμ-πος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίων Πάντων ἹΣκήτης Κουτλουμουσίου 43 Μελίτωνμοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Σάββα Ἱ ΣκήτηςΚουτλουμουσίου 44 Παρθένιος μονα-χός Δικαῖος Ἱ Σκήτης Ἁγίου ΔημητρίουΛάκκου 45 Στέφανος ἱερομ καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Εὐαγγελισμοῦ Ἱ Σ Ἁγ Δη-μητρίου Λάκκου 46 Παῦλος μοναχὸςκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Κοιμήσεως Θεοτό-κου Ἱ Σ Λάκκου 47 Σιλουανὸς μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ΕἰσοδίωνΘεοτόκου Ἱ Σ Λάκκου 48 Δημήτριοςμοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ζωοδό-χου Πηγῆς Ἱ Σ Λάκκου 49 Ἀντώνιοςμοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ἉγίουἈντωνίου Ἱ Σ Λάκκου 50 Νικάνωρἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ΓενεσίουΘεοτόκου Ἱ Σ Λάκκου 51 Βαρσανού-φιος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἀνα-λήψεως Σωτῆρος Ἱ Σ Λάκκου 52 Ἰσί-δωρος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚἉγίας Σκέπης Ἱ Σ Λάκκου 53 Συμεὼνμοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Προφή-του Ἠλιοῦ Ἱ Σ Λάκκου 54 Ραφαὴλ μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Νικο-λάου Ἱ Σ Λάκκου 55 Διονύσιος ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Γεωργίου ἹΣκήτης Κολιτσοῦ 56 Ἰωαννίκιος μονα-χός Γ Ἱ Κ Ἁγίων Ἀναργύρων Ἱ ΣκήτηςΚολιτσοῦ 57 Γεράσιμος μοναχὸς καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέλων Ἱ ΣκήτηςΚολιτσοῦ 58 Ἠλίας μοναχὸς καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Τιμίου Προδρόμου Ἱ Σκή-της Κολιτσοῦ 59 Δομέτιος μοναχός ΓἹ Κ Τριῶν Ἱεραρχῶν Ἱ Μ Βατοπεδίου60 Βενέδικτος Προηγούμενος καὶ συ-νοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Κωννου ἹΜ Βατο-πεδίου 61 Μόδεστος μοναχός Γ Ἱ ΚἈρχαγγέλων ἹΜ Βατοπεδίου 62 Νε-κτάριος μοναχός Γ Ἱ Κ Γενεσίου Θεο-τόκου ἹΜ Βατοπεδίου 63 Σάββαςἱερομ Γ Ἱ Κ Γενεσίου Θεοτόκου-Τρα-μουντάνη ἹΜ Βατοπεδίου 64 Ἰγνά-τιος ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγίου Ὑπατίου Ἱ ΜΒατοπεδίου 65 Ἐφραὶμ μοναχός Γ ἹΚ Ἁγίου Προκοπίου Ἱ Μ Βατοπεδίου66 Χρυσόστομος μοναχὸς καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Νικολάου-Αἰγυπτάδικα67 Συμεὼν ἱερομ Γ Ἱ Κ ΠροφήτουἨλιοῦ-Αἰγυπτάδικα 68 Γεώργιος μονα-χός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Ἰωάννου ΘεολόγουἹΜ Βατοπεδίου 69 Νήφων μοναχόςΓ Ἱ Κ Ἁγίου Νικολάου-Τροχαλᾶ ἹΜΒατοπεδίου 70 Κοσμᾶς μοναχὸς καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Εὐαγγελισμοῦ Ἱ ΜΔιονυσίου Καρυῶν 71 Πορφύριος μο-ναχός Ἱ Κ Ἁγίων Ἀναργύρων Ἱ ΜΓρηγορίου Καρυῶν 72 Ἀρτέμιοςἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Νικο-λάου Ἱ Μ Διονυσίου Καρυῶν 73 Νικό-λαος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου ἈθανασίουἹ Μ Γρηγορίου Καρυῶν 74 Νεκτάριοςμοναχός Γ Ἱ Κ Ἀνωνύμου Α΄ Ἱ ΜΚουτλουμουσίου Καρυῶν 75 Χριστό-φορος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚἉγ Τριάδος Ἱ Μ Μ Λαύρας Καρυῶν76 Πρόδρομος μοναχός Γ Ἱ Κ Κοιμή-σεως Θεοτόκου Ἱ Μ Ἰβήρων Καρυῶν77 Μεθόδιος μοναχός Γ Ἱ Κ ἉγίουἈθανασίου Ἱ Μ Ἰβήρων Καρυῶν 78Χρυσόστομος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ ἹΚ Ἁγ Σπυρίδωνος Ἱ Μ Κουτλουμουσί-ου 79 Χρυσόστομος μοναχός Γ Ἱ ΚἉγ Ἀποστόλων-Ἀλυπίου Ἱ Μ Κουτλου-μουσίου 80 Κοσμᾶς μοναχός Ἀντιπρο-σωπείου ἹΜ Σίμωνος Πέτρας Καρυῶν81 Νεόφυτος ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγ Νικολά-ου-Καπρούλη Ἱ Μ Σίμωνος Πέτρας 82Σπυρίδων μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Νικολά-ου Ἱ Μ Κουτλουμουσίου Καρυῶν 83Βαρλαὰμ μοναχός Γ Ἱ Κ ΚοιμήσεωςΘεοτόκου Ἱ Μ Μεγίστης Λαύρας 84Γεράσιμος μοναχός ἈντιπροσωπείουἹΜ Ξηροποτάμου Καρυῶν 85 Δοσίθε-ος μοναχός Καθίσματος ἹΜ Κουτλου-μουσίου Καρυῶν 86 Ἀκάκιος μονα-χός Ἱ Κ Ἁγ Νικολάου-Χαλκιᾶ Ἱ ΜΚουτλουμουσίου Καρυῶν 87 Προκό-πιος μοναχός Ἱ Κ Ἁγίας Τριάδος Κα-ρυῶν 88 Παΐσιος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ ἸΘεολόγου Ἱ Μ Κουτλουμουσίου Κα-ρυῶν 89 Ἀντώνιος μοναχός Γ Ἱ ΚΚοιμήσεως Θεοτόκου Ἱ Μ Παντοκρά-τορος Καρυῶν 90 Κύριλλος ἱερομ καὶσυνοδεία Ἱ Κ Νικολάου-Χαλκιᾶ ἹΜΚουτλουμουσίου 91 Νικήτας μοναχὸςκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Πορταϊτίσσης Ἱ ΜΚουτλουμουσίου 92 Ἀπόστολοςἱερομ Γ Ἱ Κ Ὑπαπαντῆς Ἱ Μ Ἁγ Παύ-λου Καρυῶν 93 Σπυρίδων ἱερομ Γ ἹΚ Ἁγ Νικολάου Ἱ Μ Βατοπεδίου Κα-ρυῶν 94 Πρόδρομος ἱερομ καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Εὐαγγελισμοῦ ἹΜ Σίμω-νος Πέτρας 95 Μάξιμος ἱερομ Γ Ἱ ΚἉγ Νικολάου Ἱ Μ Παντοκράτορος Κα-ρυῶν 96 Δανιὴλ ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγ Γε-ωργίου Ἱ Μ Χιλανδαρίου Καρυῶν 97Ἰωακεὶμ ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ἉγΝικολάου-Βραχνιώτη ἹΜ Χιλανδαρίου98 Ἰγνάτιος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ ἹΚ Ὑπαπαντῆς-Ἰωασαφαίων Ἱ Μ Γρηγο-ρίου 99 Ἀναστάσιος ἱερομ καὶ συνο-δεία Γ ἹΚ Τ Προδρόμου-Φουρνᾶ ἹΜΚουτλουμουσίου 100Γεράσιμος μονα-χός Γ Ἱ Κ Ἁγ Σεραφεὶμ Ἱ Μ Κουτλου-μουσίου Καρυῶν 101Κύριλλος ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Νικολάου-Μπουραζέρη Ἱ Μ Χιλανδαρίου 102Μωυσῆς μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ ΒαρβάραςἹ Μ Κουτλουμουσίου Καρυῶν 103Συ-μεὼν μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Κλήμεντος ἹΜ Σταυρονικήτα 104 Ἐφραὶμ Προ-ηγούμενος καὶ συνοδεία Δικαῖος Ἱ ΣἉγίου Ἀνδρέου Βατοπεδίου 105 Ἰσαὰκμοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Γεωργίου Φανερω-μένου Ἱ Μ Παντοκράτορος Καψάλας106 Ἰωακεὶμ Ἀρχιμ καὶ συνοδεία Δι-καῖος Ἱ Σ Προφήτου Ἠλιοῦ Ἱ Μ Παν-τοκράτορος 107 Χριστόφορος ἱερομἹ Κ Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἱ Μ Διονυσί-ου Καψάλας 108 Ἰσαὰκ μοναχός Γ ἹΚ Γενεσίου Θεοτόκου Ἱ Μ Σταυρονι-κήτα Καψάλας 109 Παΐσιος μοναχόςΓ Ἱ Κ Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἱ Μ Παντο-κράτορος Καψάλας 110 Διομήδης μο-ναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Δημητρίου Ἱ Μ Παν-

τοκράτορος Καψάλας 111 Ἰάκωβος μο-ναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἀντωνίου Ἱ Μ Παντο-κράτορος Καψάλας 112 Χρύσανθοςἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγ Θεοφίλου Ἱ Μ Παν-τοκράτορος Καψάλας 113 Χαρίτων μο-ναχός Γ Ἱ Κ Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἹΜ Παντοκράτορος Καψάλας 114 Ἀθα-νάσιος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου ΣάββαΚαψάλας 115 Λουκιανὸς μοναχός Γ ἹΚ Καψάλας Παντοκράτορος 116Ἀντώνιος μοναχός Ἱ Κ Ἁγίων Ἀναργύ-ρων Ἱ Μ Ἐσφιγμένου Καψάλας 117Πετρώνιος ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγ ΓεωργίουἹ Μ Παντοκράτορος Καψάλας 118Ἀθανάσιος ἱερομ καὶ συνοδεία ΔικαῖοςἹ Σ Τ Προδρόμου ἹΜΜ Λαύρας 119Ἰωσὴφ μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Μηνᾶ ἹΜΜεγίστης Λαύρας Βίγλας 120 Γεώρ -γιος μοναχός Γ Ἱ Κ Ὁσίων Βαρλαὰμκαὶ Ἰωάσαφ ἹΜ Μ Λαύρας Βίγλας 121Βλάσιος μοναχός Γ Ἱ Κ ΞηροκάλυβουἹΜ Μεγίστης Λαύρας Βίγλας 122Σάββας ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγ ΦανουρίουἹΜ Μεγίστης Λαύρας Βίγλας 123Ἰωάννης μοναχός Γ Ἱ Κ Εἰσοδίων Θε-οτόκου ἹΜ Μεγίστης Λαύρας Βίγλας124 Ἀκάκιος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Τριά-δος-Κυρ Ἠσαΐου ἹΜ Μεγίστης Λαύ-ρας 125Στέφανος ἱερομ Γ Ἱ Κ ἉγίαςΤριάδος ἹΜ Μεγίστης Λαύρας Προβά-τας 126 Γαβριὴλ ἱεροδ καὶ συνοδείαΓ Ἱ Κ Κοιμήσεως Θεοτόκου ἹΜΜΛαύρας Προβάτας 127 Ἀγαθάγγελοςἱερομ Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέλων ἹΜ Μεγί-στης Λαύρας Μορφονοῦ 128 Δαυΐδἱερομ Γ Ἱ Κ Τιμίου Σταυροῦ ἹΜ Κα-ρακάλλου 129 Θεοφάνης ἱερομ καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Τριῶν Ἱε ραρ χῶν Ἱ ΜΚαρακάλλου 130 Ἰωσὴφ ἱερομ καὶ συ-νοδεία Γ Ἱ Κ Γενεσίου Θεοτόκου ἹΜΦιλοθέου 131 Κοσμᾶς ἱερομ καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Κωννου καὶ ἙλένηςἹΜ Φιλοθέου 132 Εὐθύμιος μοναχὸςκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ ἈρτέμιοςἹΜΜ Λαύρας Προβάτας 133Ἐπιφά-νιος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγί-ου Εὐσταθίου Μυλοποτάμου 134 Χρυ-σόστομος μοναχὸς Γ Ἱ Κ ΚοιμήσεωςΘεοτόκου-Μολυβδοκκλησιᾶς Καρυῶν135 Θεόληπτος μοναχὸς καὶ συνοδείαΔικαῖος Ἱ Σ Ἁγίας Ἄννης 136 Θεόφι-λος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Εἰσο-δίων-Θεοφιλαίων Ἱ Σ Ἁγίας Ἄννης137 Χαράλαμπος ἱερομ καὶ συνοδείαΓ Ἱ Κ Τιμίου Σταυροῦ Ἱ Σ ἉγίαςἌννης 138 Ἰωάννης ἱερομ καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Ἁγίων Ἀποστόλων Ἱ ΣἉγίας Ἄννης 139 Ἰωάννης ἱερομ καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Κοιμήσεως ΘεοτόκουἹ Σ Ἁγίας Ἄννης 140 Γαβριὴλ ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Γεωργίου-Καρ-τσωναίων Ἱ Σ Ἁγίας Ἄν νης 141 Χρυ-σόστομος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚἉγίων Πάντων-Βολιωτῶν Ἱ Σ ἉγίαςἌννης 142 Χριστόδουλος ἱερομ καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἐλευθερίου Ἱ ΣἉγίας Ἄννης 143 Κο σμᾶς μοναχός ΓἹ Κ Ἁγίου Δημητρίου Ἱ Σ Ἁγίας Ἄννης144 Μακάριος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ ἹΚ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἱ Σ ἉγίαςἌννης 145 Σεραφεὶμ μονα χὸς καὶ συ-νοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Σεραφεὶμ Ἱ ΣἉγίας Ἄννης 146 Σπυρίδων μοναχὸςκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Κοιμήσεως Θεοτό-κου Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης 147 Θωμᾶςἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Θωμᾶ-Θωμάδων Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης 148Θεοδόσιος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚΚοιμήσεως Θεοτόκου Μικρᾶς ἉγίαςἌννης 149 Γεράσιμος μοναχός Γ Ἱ ΚΤιμίου Προδρόμου Μικρᾶς ἉγίαςἌννης 150 Γρηγόριος ἱερομ καὶ συνο-δεία ΓἹΚ Ἁγιορειτῶν Πατέρων-Δανιη-λαίων Κατουνακίων 151 Κύριλλος μο-ναχὸς καὶ συνοδεί α Γ Ἱ Κ Εὐαγγελι-σμοῦ Θεοτόκου Κατουνακίων 152 Γε-ράσιμος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Γερασί-μου Κατουνακίων 153 Γαβριὴλ μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἄξιόν ἘστινΚατουνακίων 154 Ἰωσὴφ ἱερομ καὶ συ-νοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Ἐφραὶμ Κατουνα-κίων 155 Σωφρόνιος μοναχός Γ Ἱ ΚἉγίας Τριάδος Καρουλίων 156 Ἐφραὶμμοναχός Γ Ἱ Κ Κοιμήσεως ΘεοτόκουἉγίου Νείλου 157 Θεολόγος ἱερομ καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολό-γου Κερασιᾶς 158 Μάξιμος Ἀρχιμ καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Εἰσοδίων ΘεοτόκουΚερασιᾶς 159 Πολύκαρπος μοναχόςΔικαῖος Ἱ Σ Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυ-βίων 160 Παῦλος μοναχὸς καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Ἁγίας Ἄννης Καυσοκαλυ-βίων 161 Ἀκάκιος μοναχὸς καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καυ-σοκαλυβίων 162 Ἀνανίας μοναχὸς καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Εὐσταθίου Καυ-σοκαλυβίων 163 Μιχαὴλ μοναχός Γ ἹΚ Εὐαγγελισμού τῆς Θεοτόκου Καυσο-καλυβίων 164 Παχώμιος μοναχός Γ ἹΚ Ἁγίου Παχωμίου Καυσοκαλυβίων165 Νεκτάριος μοναχός Γ Ἱ Κ ἉγίουΔημητρίου Καυσοκαλυβίων 166 Πατά-πιος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου ἈκακίουΚαυσοκαλυβίων 167 Γρηγόριος μονα-χός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Μεθοδίου Καυσοκα-λυβίων 168 Παντελεήμων μοναχὸς καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κελλίου Ἁγ ἈντωνίουΚαυσοκαλυβίων 169 Χερουβεὶμ μονα-χός Δικαῖος Ἱ Νέας Σκήτης Ἁγίου Παύ-λου 170 Νικόδημος μοναχός Γ Ἱ ΚΕὐαγγελισμοῦ Νέας Σκήτης 171 Ἱ λ α -ρίων μοναχός καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ἉγΧαραλάμπους Β΄ Νέας Σκήτης 172 Σάβ-βας μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Σάββα ΝέαςΣκήτης 173 Γεώρ γιος μοναχός Γ Ἱ ΚΓενεσίου Τιμίου Προδρόμου Νέας Σκή-της 174 Θεόκτιστος μοναχός Γ Ἱ ΚlaquoΤοῦ Ἰωσήφraquo Νέας Σκήτης 175 Γρηγό-ριος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου ΝικολάουΝέας Σκήτης 176 Βενέδικτος ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου ΣπυρίδωνοςΑ΄ Νέας Σκήτης 177 Εὐσέβιος μοναχὸςκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἀποτομῆς Τ Προ-δρόμου Νέας Σκήτης 178 Νίκων μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Σπυρί-δωνος Β΄ Νέας Σκήτης 179 Παρθένιοςμοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίων Ἀναργύρων Α΄Νέας Σκήτης 180 Παΐσιος μοναχὸς καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἰωάννου Θεολό-γου Νέας Σκήτης 181 Ἀνδρέας μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἀνδρέ-ου-Ἀβραμαίων Νέας Σκήτης 182 Δημή-τριος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου ἸωάννουΧρυσοστόμου Νέας Σκήτης 183 Νικό-δημος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ἉγίουΓεωργίου Νέας Σκήτης 184 Κάλλιστοςμοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Χαραλάμπους-Χαλ-δαίζου Νέας Σκήτης 185 Ἀλύπιος μονα-χός Γ Ἱ Κ Εἰσοδείων Θεοτόκου ΝέαςΣκήτης 186 Παλαμᾶς μοναχός Γ Ἱ ΚἉγ Γρηγορίου Παλαμᾶ Νέας Σκήτης187 Ραφαὴλ μοναχός Γ Ἱ Κ Μεταμορ-φώσεως Σωτῆρος Νέας Σκήτης 188Γαβριὴλ ἱερομ Γ Ἱ Κ ΕὐαγγελισμοῦΘεοτόκου Α΄ Νέας Σκήτης 189 Δ α -μα σκηνὸς μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚἉγ Ἀναργύρων Β΄ Νέας Σκήτης 190Στέφανος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚἉγ Νεκταρίου-Μπούραντα ἹΜ Ξενο -φῶντος 191 Ἀρτέμιος ἱερομ Δικαῖος ἹΣ Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Ξενο -φῶντος 192 Παῦλος μοναχὸς καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἀποστόλων Ἱ Σ Ξε-νοφῶντος 193 Ἄνθιμος μοναχός Γ ἹΚ laquoΓ Ἀρσενίουraquo Ἱ Σ Ξενοφῶντος 194Μάξιμος μοναχός Γ Ἱ Κ Γενεσίου ΤΠροδρόμου Ἱ Σ Ξενοφῶντος 195 Βησ-σαρίων μοναχός Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέλων ἹΣ Ξενοφῶντος 196 Ἀβραάμιος ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Μοδέστου-Κραβασαρᾶ ἹΜ Σίμ Πέτρας 197 Θεό-φιλος μοναχός Ἱ Κάθισμα Ἱ Μ Κων-σταμονίτου 198 Εἰρηναῖος ἱερομ Γ ἹΚ Ἐσταυρωμένου Ἱ Μ Κουτλουμου-σίου Καρυῶν 199 Χρυσόστομος μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Δη-μητρίου Ἱ Μ Φιλοθέου 200 Δημή-τριος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Χαραλάμ-πους Ἱ Μ Ἰβήρων

ΔΗΛΩΣΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣhellipΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

Προσφάτως ὁ Βουλευτής τῆςΝΔ καί πρώην ὑφυπουργός Ναυτι-λίας κ Παναγιώτης Καμμένος προ-έβη εἰς συνταρακτικάς ἀποκαλύ-ψεις διά τήν Μασωνίαν Ὁ Βουλευ-τής ὑποστηρίζει ἐπικαλούμενος τόβιβλίον laquoΚώδικας Ντά Βίντσιraquo ὅτιἐπιχειρεῖται ἡ ἁγιοποίησις τῆς Μα-σωνίας ἡ ὁποία συνδέεται εὐθέωςμέ τήν Νέαν Τάξιν ΠραγμάτωνΕἶπεν ὁ κ Π Καμμένος

laquoΤὸ τελευταῖο βιβλίο τοῦ DanBrown τοῦ συγγραφέα τοῦ ΚώδικαDa Vinci ἐπιχείρει τὴν ἁγιοποίησητῆς Μασωνίας ἀποδίδοντας μία βα-σικὰ θετικὴ εἰκόνα παράλληλα μὲἕνα συντονισμένο ἄνοιγμα τῶν μα-σωνικῶν στοῶν στὸ εὐρὺ κοινὸ γιὰτουριστικοὺς λόγους Αὐτὸ σημαί-νει ὅτι εἴμαστε κοντὰ στὴν τελικὴφάση τῆς Νέας Τάξης Ὅρκοι σύμ-βολα κωδικοποιημένα ἀλφάβητακαὶ ὑπόγεια δίκτυα ἀνθρώπων σὲκαίριες θέσεις εἶναι πλέον ἄχρησταΧωρὶς ἐνδοιασμοὺς καὶ χωρὶς ἀνη-

συχία γιὰ ἀντιδράσεις ἡ Νέα Τάξητοποθετεῖ αὐταρχικὲς κυβερνήσειςποὺ καταπατοῦν μαζικὰ ἐργατικὰκαὶ ἀσφαλιστικὰ δικαιώματα χωρὶςνὰ πέσει οὔτε μία τουφεκιά Οἱ νέεςγενιὲς ποὺ γεννήθηκαν μέσα στὸσάπιο σύστημα δὲν γνωρίζουν κἄνὅτι ὑπάρχει κι ἄλλος δρόμοςraquo

Θά ἀνέμενε κανείς μετά τάς δη-λώσεις αὐτάς τοῦ κ Π Καμμένου ἡΔιαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-σίας τῆς Ἑλλάδος νά ἀσχοληθῆ μέτό θέμα καί νά ἐπιβεβαιώση παλαι-οτέρας θέσεις τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἡΜασωνία εἶναι θρησκεία ἡ ὁποίαὑπηρετεῖ τόν Ἑωσφόρον καί ὅτισυνδέεται μέ τήν ἰσοπεδωτικήν Νέ-αν Τάξιν Πραγμάτων Ἡ Ἱερά Σύνο-δος ὅμως προετίμησε νά laquoδραπε-τεύσηraquo Ὅπως ἄλλωστε τό πράττεικαί εἰς ἄλλα ζητήματα τά ὁποῖα συν-δέονται μέ δογματικά θέματα τάὁποῖα κλονίζουν τήν ἐμπιστοσύνηντῶν πιστῶν πρός τά πρόσωπα με-ρικῶν Ἐπισκόπων

Ὁ Βουλευτής κ Π Καμμένοςlaquoξεσκεπάζειraquo τήν Μασωνίαν

ἐνῶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία σιωπᾶ

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Σελὶς 7η

ὑποψιαζόμασταν ὅλοι οἱ πιστοὶ τόσο καιρό καὶ ὅπως ἀποδεικνύ ουνπλέον οἱ ἴδιες οἱ ἐξελίξεις εἶναι προφανῶς κατασκεύασμα σκοτει νῶνκαὶ ἀντιχρίστων δυνάμεων μὲ μο ναδικὸ σκοπὸ νὰ πλήξουν τὴν᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία τὸ ῞Αγιον ῎Ο ρος καὶ ἰδιαιτέρως τὸν ᾿ΟρθόδοξοΜοναχισμό ἡ ὕπαρξι τοῦ ὁποίου ἀπ οτελεῖ σοβαρὸ ἐμπόδιο στὰ σχέ διάτους Ολίγες μόνο σκέψεις θὰ χαράξουμε τὶς κρίσιμες αὐτὲς στι γμὲςγιὰ τὴν ᾿Ορθοδοξία καὶ τὸ ῎Ε θνος μας καλώντας συγχρόνως ὅ λουςτοὺς Ελληνες ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκωνται σὲ προσευχή ἐγρή γορ σι καὶπνευματικὴ ἐπιστράτευσι

ΤΙΣ τελευταῖες δεκαετίες οἱ περισσότεροι ὀρθόδοξοι πιστοί κληρι-κοί μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ ζούσαμε μιὰ ζωὴ ἄνετη ἀκύμαντη δίχως

διωγμοὺς καὶ περιπέτειες γιὰ τὴν Πίστι μας μιὰ ζωὴ παντελῶς ξένηπρὸς τὸ φρόνημα τοῦ Εὐαγγελίου ῎Ημασταν μὲ ἄλλα λόγια ὀπαδοὶἑνὸς ἀκίνδυνου Χριστιανισμοῦ ἑνὸς Χριστιανισμοῦ ποὺ δὲν μᾶςστοίχιζε τίποτε ἐφ᾿ ὅσον εἶχε συμβιβασθῆ μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμουκαὶ συμμαχήσει μὲ τὸν Διάβολο Κάπου-κάπου βέβαια ἐδιώκετο καὶκάποιος συνάνθρωπός μας γιὰ τὴν Πίστι του ἀλλὰ οἱ πολλοὶ δὲν ἐσυγ-κινοῦντο ἔβλεπαν τὴν ἀδικία καὶ τὸν πόνο τοῦ συνανθρώπου τους καὶσφύριζαν ἀδιάφορα καὶ προσπερνοῦσαν πολλοὶ δὲ κατέκριναν καὶ τὸνδιωκόμενο ἀδελφό τους γιὰ τὸν διωγμό ποὺ ὑφίστατο καὶ ἐ μέμ φοντοαὐτὸν γιὰ τὶς δῆθεν laquoἀκραῖεςraquo καὶ laquoφανατικέςraquo ἀντιλή ψεις του οἱὁποῖες κατὰ τὴ γνώμη τους ἦταν καὶ αἰτία τοῦ διωγμοῦ του ῾Ηκατάστασι ὅμως αὐτὴ γιὰ τοὺς ὀλίγους συνειδητοὺς χριστιανοὺς ἐθε-ωρεῖτο ἄκρως ἀνησυχητική διότι ἔβλεπαν ὅτι ἦταν ἐντε λῶς ἀντίθετηἀπ᾿ αὐτή ποὺ προειδοποίησε ὁ Χριστός ὅτι θὰ βιώσουν ὅσοι ἀπο-φασίσουν νὰ Τὸν ἀκολου θήσουν laquoΕἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξου-σιraquo εἶπεν ὁ Χριστὸς στοὺς ᾿Αποστόλους καὶ κατ᾿ ἐπέκτασι τοὺς χρι-στιανοὺς ὅλων τῶν αἰώνων (᾿Ιωάν 15 20) laquoΠάντες οἱ θέλοντεςεὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διω χθήσονταιraquo προειδοποίησε θεο-πνεύστως καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὸν Τιμόθεο καὶ ὅλους τοὺς πι-στούς (Β´ Τιμ 3 12)

Τὸν τελευταῖο ὅμως καιρὸ οἱ διωκόμενοι πληθύνονται μὲ ἀπο τέλε-σμα ἡ ἐφησυχάζουσα καὶ ἐν ρᾳστώνῃ εὑρισκομένη ἑλληνόφωνη καὶμὴ ᾿Ορθοδοξία σιγά-σιγὰ νὰ ἀφυπνίζεται καὶ νὰ δραστηριοποιῆ ται᾿Εκτὸς ῾Ελλάδος στὴν ᾿Ορθό δοξη Σερβία ὁ ἀπηνὴς διωγμὸς τοῦ Σε-βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρά σκας καὶ Πριζρένης Αρτεμίου καὶ τῶνσυνεργατῶν του κληρικῶν μοναχῶν καὶ λαϊκῶν ἔχει προκαλέσειμεγάλη ἀγανάκτησι καὶ θύελλα διαμαρτυριῶν Τὶς ἡμέρες αὐτές ὁμαρτυρικὸς Μητροπολίτης ᾿Αχρί δος ᾿Ιωάννης εὑρίσκεται γιὰ πολλο -στὴ φορὰ στὶς φυλακὲς τῶν Σκοπί ων σηκώνοντας τὸν δικό του σταυ -ρό ῾Η δὲ σύλληψι τοῦ ἀξιοσεβά στου Γέροντος ᾿Εφραὶμ τοῦ Βατοπαι-δινοῦ στὴν Ελλάδα ἀποτελεῖ βόμ βα πολλῶν μεγατόνων ἡ ὁποία ὅπωςφαίνεται μὲ τὴν ἔκρηξί της θὰ ἀφυπνίσῃ πολλὲς κοιμώμενες συν -ειδήσεις στὸν τόπο μας

῾Η ἐμπαθής ἄδικη καὶ παρανοϊκὴ αὐτὴ ἀπόφασι μᾶς θύμισε τὸν πρὸ18 ἐτῶν ἄδικο καὶ ἀντικανονικὸ ἀφο ρισμὸ τοῦ διαπρεποῦς θεολό γουΝικολάου Σωτηροπούλου ῎Α ναυ δο τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ἀπόρη-σε τότε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1993 -παραμονὲς Χριστουγέννων ἐπέλεξεκαὶ τότε ὁ Διάβολος νὰ ταρά ξῃ μὲ σκάνδαλο τὴν ᾿Εκκλη σία- καὶ ἀπο-ρεῖ μέχρι σήμερα ῾Ο ἀφορισμὸς εἶναι ἡ ἐσχάτη πνευματικὴ ποινή ποὺἐπιβάλλει ἡ Εκκλη σία ἐναντίον μεγάλων καὶ ἀμετανοήτων ἀσεβῶν καὶαἱρετικῶν Τό σοι ἀμετανόητοι ἀσεβεῖς αἱρετικοὶ καὶ ἐκκλησιομάχοιὑπάρχουν στὴν κοινωνία Κανένα ἀπ᾿ αὐτοὺς δὲν τόλμησαν νὰἀφορίσουν οἱ διοικοῦντες τὴν Εκκλησία Αντ᾿ αὐτῶν ἀφώρισαν κάποι-οι ἀρχιερεῖς τὸν κατὰ πάντα ἄξιο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου τὸν δια-πρεπῆ θεολόγο ἱε ρο κήρυκα καὶ συγγραφέα καὶ μάλιστα σφοδρὸ καὶἀκαταμάχητο πο λέμιο τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παντοειδοῦς ἀσεβείας

Παρόμοια ἀπορία αἰωρεῖται στοὺς κόλπους τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶσήμερα ῾Η σύλληψι καὶ προφυλάκισι προβλέπεται γιὰ πρόσωπα ποὺθεωροῦνται ὕποπτα διαφυγῆς ἢ ἐπικίνδυνα γιὰ τέλεσι καὶ ἄλλων ἀξιο-ποίνων πράξεων ὅσο παραμένουν ἐλεύθερα Τόσοι ἀπατεῶνεςκλέπτες ἐκβιασταί μιζα δό ροι φοροφυγάδες καταχρασταί ἄνθρωποιτοῦ ὑποκόσμου καὶ τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος καὶ ἄλλοι κακοποιοὶκαὶ ἐγκληματίες κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι ἀνάμεσά μας Μεταξὺαὐτῶν καὶ πολλοὶ πολιτικοὶ καὶ ἄλλα δημόσια πρόσωπα ποὺ φέρουντεράστιες εὐθῦνες γιὰ τὴν σημερινὴ οἰκονομικὴ ἐξαθλί ω σι τῆςπατρίδος μας καὶ ἐν τούτοις ἀπολαμβάνουν κάθε εἴδους κάλυψιἀσυλία καὶ ἀτιμωρησία Τὸν ῾Αγι ορείτη Γέροντα ᾿Εφραίμ τὸν σεβά -σμιο αὐτὸ ἡγούμενο τῆς Ἱ Μονῆς Βατοπαιδίου βρῆκαν οἱ ἁρμόδιοινὰ συλλάβουν καὶ νὰ προφυλακίσουν

ΗΣΥΛΛΗΨΙ τοῦ Γέροντος ᾿Ε φραὶμ μᾶς θύμισε ἐπίσης τὴν ἀποστολὴψυχιάτρων ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως τὴν ἐποχὴ τῆς Δικτα-

τορίας στὴ Φλώρινα μὲ σκο πὸ νὰ ἐξετάσουν τὸν μακαριστὸ πλέονΜητροπολίτη Αὐγου στῖνο Καν τιώ τη καὶ νὰ βεβαιώσουν τὴν ἐπικίνδυ-νη δῆθεν laquoψυχοπάθειαraquo τοῦ με γά λου αὐτοῦ συγχρόνου ἐκκλησιαστι-κοῦ πατρός ὥστε νὰ τὸν ὁδη γήσουν κατόπιν στὸ φρενοκομεῖο

῾Η ἀπόφασι γιὰ τὴν σύλληψι καὶ προφυλάκισι τοῦ Γέροντος ᾿Εφραὶμτοῦ Βατοπαιδινοῦ ἐνῷ διανύουμε ἡμέρες Χριστουγέννων δημιούρ -γησε στὴν ῾Ελλάδα καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν ᾿Ορθοδοξία ἀτμόσφαιρα Μ῾Εβδομάδος καὶ βύθισε τὴν ᾿Εκκλη σία σὲ πένθος Μ Παρασκευῆς Μὲαὐτὸ τὸν ἀπαίσιο τρόπο θέλησε ὁ Σατανᾶς νὰ ἄρῃ τὴ Χριστουγεννιά -τικη χαρὰ καὶ εὐφροσύνη ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων ᾿Αλλὰ καὶ ἂνὑποθέσουμε ὅτι συντρέχουν λόγοι συλλήψεως καὶ προφυλακίσεωςτοῦ Γέροντος -κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο σφό δρα ἀμφιβάλλουμε- δὲν σκέ -φθηκαν οἱ ἁρμόδιοι λειτουργοὶ τῆς Θέμιδος τὴν ἁγιότητα καὶ ἱερότη-τα τῶν ἡμερῶν Στὴν ᾿Ορθόδοξη ῾Ελ λάδα δὲν ζοῦν καὶ αὐτοί Χρι-στιανοὶ δὲν εἶναι καὶ αὐτοί Στὴν ᾿Ορθόδοξη κολυμβήθρα δὲνβαπτίσθηκαν Δὲν μποροῦσαν νὰ ἀναβάλουν τὴν ἀπόφασί τους γιὰἀργότερα ῏Ηταν ἀνάγκη νὰ ταράξουν καὶ νὰ κατασκανδαλίσουν τὶςψυχὲς τὴ συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο ῎Αλλωστε δὲν γνωρίζουνὅτι καὶ κοσμικοὶ καὶ ἀχρίστιανοι ἀκόμη ἄρχοντες δίνουν χάρι κατὰ τὶςμεγάλες ἑορτὲς καὶ ἐλευθερώνουν ὡρι σμέ νους φυλακισμένους ῾ΟΠιλᾶτος πα ρὰ τὴ δειλία καὶ ἰδιοτέλειά του σεβάσθηκε τὴν συνήθειακαὶ παρά δοσι τῆς ἐποχῆς του καὶ ἐπρότεινε τὴν ἀπελευθέρωσι ἑνὸςὑποδίκου στοὺς ᾿Ιουδαίους χάριν τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα Καὶ οἱ ᾿Ιου-δαῖοι ὡς γνω στόν προτίμησαν τὴν ἀπελευ θέ ρω σι ἑνὸς σεση-μασμένου κακοποι οῦ τοῦ Βαραββᾶ καὶ τὴ σταύρωσι τοῦ εὐεργέτουκαὶ Μεσσία τους τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Στὶς ἡμέρες μας ῞Ελληνες᾿Ορθόδοξοι δικασταὶ ἔδωσαν διαταγή νὰ συλληφθῇ καὶ νὰ προφυλα-κισθῇ ὡσὰν κακοῦργος ἕνας σεβάσμιος ῾Αγιορείτης ἡγού με νος παν -ορθοδόξου ἐμβελείας καὶ ἀναγνωρίσεως τὴν παραμονὴ τῶν Χρι-στουγέννων ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμὴ κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι ἀμέτρητοιἡμεδαποὶ καὶ ἀλλοδαποὶ laquoΒαραββᾶδεςraquo ἀπολαμβάνοντας τὴν ἀσυλίακαὶ ἀτιμωρησία ποὺ τοὺς παρέχει τὸ ἄθλιο πολιτικὸ κατεστημένο ποὺκυβερνᾷ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὴν πατρίδα μας

῞Οπως δὲ τότε ὁ μανιασμένος ὄ χλος τῶν ἀχαρίστων ᾿Ιουδαίων πα-ρακινούμενος ἀπὸ τὸ ἄνομο καὶ φθο νερὸ ἱερατεῖο του ἐκραύγαζεἔξω ἀπὸ τὸ πραιτώριο τὸ laquo῏Αρον ἆρον σταύρωσον αὐτόνraquo ἔτσι καὶσήμερα ἕνας ἑσμὸς διεφθαρμένων καὶ ἀντιχρίστων δημοσιογράφωνκραυγάζει χαιρέκακα στὰ τηλεοπτικὰ κανάλια καὶ ζητεῖ τὴν κεφα λὴντοῦ laquo᾿Εφραίμraquo (ἔτσι τὸν ὀνο μάζουν περιφρονητικὰ καὶ ἀπαξιωτικὰ οἱἀσεβεῖς καὶ ἀθεόφοβοι γιὰ νὰ τὸν ταπεινώσουν λὲς καὶ εἶναι κανέναςἐξάδελφός τους) ἐπὶ πίνακι καὶ τὴν ἠθικὴ ἐξόντωσί του μὲ τὸνἐγκλεισμό του στὶς φυλακὲς τοῦ Κορυδαλλοῦ

Ω ΑΘΛΙΟΙ καὶ πανάθλιοι δημοσιογράφοι ἄνθρωποι τοῦ σκό τουςὑπηρέτες σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ συμφερόντων πολέμιοι τοῦ

Χριστοῦ καὶ τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἀδί στακτοι ἐκκλησιομάχοι ποὺ ἀνα-στα υ ρώνετε τὸν Θεάνθρωπο Αὐ τόν ποὺ ἔσωσε ἐπανειλλημένως αὐ -τὸν τὸν τόπο καὶ πληγώνετε καὶ κατασυκοφαντεῖτε τὴν Μητέρα καὶτρο φὸ τοῦ ἔθνους μας τὴν ᾿Εκκλη σία καὶ σπιλώνετε μὲ τὸ δημοσιο-γραφικό σας δηλητήριο ἀξίους ἐρ γά τες της ποὺ μοχθοῦν νυχθημε -ρὸν γιὰ τὸν συνάνθρωπό τους καὶ γιὰ τὴ σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμουlaquoτίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆςraquo Αρκετὰ ἐμπαί -ξατε τὸν Θεό διακωμῳδήσατε τὰ θεῖ α χλευάσατε τὰ ὅσια καὶ ἱερά μυ-κτηρίσατε τοὺς πιστοὺς ἀνθρώ πους Κοιτάξετε γύρω σας καὶ ἰδεῖ τε τὰἄλλοτε πανίσχυρα κανά λια καὶ τὶς ἐφημερίδες πού ἐξ αἰτί ας τῆςκρίσεως κλείνουν καὶ χρεωκοποῦν ῎Ερχονται καιροὶ χαλεποί κα τὰτοὺς ὁποίους θὰ πληρώσουν πολ λοί θὰ πληρώσετε καὶ ἐσεῖς διότιφέρετε τεραστία εὐθύνη γιὰ τὴν ἐκτεταμένη ἠθικὴ σῆψι καὶ ἀπο σύνθε-σι τῆς κοινωνίας μας Προφῆτες δὲν εἴμαστε Πιστεύουμε ὅμως στὸνθεόπνευστο λόγο τοῦ ᾿Αποστόλου ὅτι laquoπᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίανraquo (῾Εβρ 2 2) ᾿Ιδοὺ ἔρ χονται ἡμέρεςκατὰ τὶς ὁποῖες πολ λοὶ ἀπὸ ἐσᾶς θὰ μείνετε ἄνεργοι θὰ πεινάσετε καίγιὰ νὰ τρα φῆτε θὰ καταφύγετε στὰ συσσίτια τῆς ᾿Εκκλησίας Ναί τῆς᾿Εκκλησί ας αὐτήν ποὺ σήμερα ἀπὸ θέσι ἰσχύος πολεμεῖτε καὶ συκο-φαντεῖ τε ᾿Αλλὰ ἡ τιμωρία αὐτὴ δὲν εἶναι τίποτε ἐμπρὸς στὴν αἰωνίακρίσι καὶ τιμωρία ποὺ σᾶς ἀναμένει ἐὰν δὲν μετανοήσετε

῾Η σύλληψι καὶ προφυλάκισι τοῦ Γέροντος ᾿Εφραὶμ τοῦ Βατοπαιδι-νοῦ εἶναι πλέον γεγονός Αὐτὴ ἀποτελεῖ κατὰ τὴ γνώμη μας τὸ μέγασκάνδαλο καὶ ὄχι ἡ ὑπόθεσι τῶν ἀγοραπωλησιῶν τῆς Μονῆς Βατο-παιδίου ῞Οσοι πιστοί ἂς ἑτοιμαζό με θα γιὰ ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς ἁγιω -τάτης Πίστεώς μας καὶ τῆς φιλτά της Πατρίδος μας Οἱ διωγμοὶ ἐναν -τίον τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ οἱ πιέσεις καὶ ἐκβιασμοὶ κατὰ τοῦ ῎Εθνουςμας πυκνώνουν καὶ ἐντείνονται Στὶς ἡμέρες μας εὑρίσκεται ἐν πλή -ρει ἐξελίξει καταχθόνιο καὶ σατανικὸ σχέδιο κάποιων σκοτεινῶν δυνά -μεων μὲ στόχο τὴν ἀποδυνά μωσι τῆς ᾿Ορθοδοξίας τὴν οἰκονομικὴὑποδούλωσι τῶν ἐθνῶν καὶ τὴν ἐπικράτησι τῆς Νέας Εποχῆς καὶ ΝέαςΤάξεως διὰ τῆς παγκοσμιοποιήσεως ῞Ομως τὰ σχέδια αὐ τὰ θὰδιαλύσῃ ὁ ἀρχηγὸς τῆς Πί στεώς μας Κύριος ᾿Ιησοῦς Χρι στός ὅπωςδιαλύει ὁ ἀέρας τὸν καπνὸ καὶ ὁ ἥλιος τὴν ὁμίχλη

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ ἐνδυναμώνῃ τὸν δοκιμαζόμενο καὶ κακοπαθοῦνταlaquoμέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργονraquo Γέροντα ᾿Εφραὶμ καὶ ὅλη τὴν συμ -πάσχουσα μαζί του ἀδελφότητα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝθεν δὲ εἰσι λύκοι ἅρπαγεςraquo (Ματθ ζ´ 15) Συμφώνως πρὸς αὐτὸ τὸλόγο οἱ αἱρετικοὶ χαρακτηρίζονται laquoψευδοπροφῆταιraquo Στὴν ῾ΑγίαΓραφὴ laquoπροφῆταιraquoμὲ τὴν ἀληθινὴ ἔννοια τῆς λέξεως εἶνε ἐκεῖνοι οἱὁποῖοι διδάσκουν μὲ ἔμπνευσι τοῦ Θεοῦ τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ Οἱ δὲαἱρετικοὶ χαρακτηρίζονται laquoψευδοπροφῆταιraquo διότι δὲν διδάσκουν τὰλόγια τοῦ Θεοῦ ἀλλ᾿ ἰδικά τους λόγια ἢ μᾶλλον λόγια τοῦ Διαβόλουκαὶ ἰσχυρίζονται ψευδῶς ὅτι διδάσκουν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ Οἱ αἱρετι-κοὶ χαρακτηρίζονται ἐπίσης laquoλύκοι ἅρπαγεςraquo laquoἐν ἐνδύμασιπροβάτωνraquo ᾿Απ᾿ ἔξω ἐμφανίζονται ὡς πρόβατα φρόνιμοι γλυκεῖς καὶμελιστάλακτοι Καὶ ἀπὸ μέσα εἶνε αἱμοβόροι λύκοι ἕτοιμοι ν᾿ἁρπάξουν καὶ νὰ κατασπαράξουν τὰ λογικὰ πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦΧριστοῦ ῾Ο Χριστὸς ἐφιστᾷ τὴν προσοχή μας νὰ φυλασσώμεθα ἀπὸτοὺς ψευδοπροφῆτες καὶ προβατοσχήμους λύκους οἱ ὁποῖοι στὸνἑπόμενο στίχ 16 χαρακτηρίζονται laquoἄκανθαιraquo καὶ laquoτρίβολοιraquo ἀγκάθιακαὶ τριβόλια ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν περιμένουμε ἐκλεκτοὺς καρπούς

Στὸ Ματθ κδ´ 11 ὁ Χριστὸς προλέγει ὅτι θὰ ἐμφανισθοῦν laquoπολλοὶψευδοπροφῆταιraquo καὶ ὅτι laquoπλανήσουσι πολλούςraquo Καὶ στὸ Ματθ κδ´24 λέγει ὅτι θὰ ἐμφανισθοῦν laquoψευδοπροφῆταιraquo οἱ ὁποῖοι θὰ κάνουνlaquoσημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι εἰ δυνατόν καὶ τοὺς ἐκλε-κτούςraquo (Βλέπε καὶ Μάρκ ιγ´ 22)

῾Ο Ἀπόστολος Πέτρος στὸ Β´ Πέτρ β´ 1ndash2 γράφει laquo᾿Εγένοντο δὲ καὶψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοιοἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείαςraquo Εδῶ προλέγεται ἡ ἐμφάνι-σι αἱρετικῶν οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται laquoψευδοδιδάσκαλοιraquo συν -ωνύμως πρὸς τὸ laquoψευδοπροφῆταιraquo Οἱ δὲ αἱρέσεις τους χαρα-κτηρίζονται laquoαἱρέσεις ἀπωλείαςraquo Οἱ αἱρέσεις ὁδηγοῦν σὲ ἀπώλεια κα-ταστροφή κόλασι Ο δὲ Ἀπόστολος Ιωάννης στὸ Α´ Ιωάν δ´ 1 γράφειὅτι laquoπολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμονraquo Καὶ ἀπὸτὸν ᾿Ιωάννη λοιπὸν οἱ αἱρετικοὶ χαρακτηρίζονται laquoψευδοπροφῆταιraquo

Στὴν Αποκάλυψι ἀναφέρεται laquoὁ ψευδοπροφήτηςraquo (᾿Αποκ ιστ´ 13 ιθ´20 κ´ 10) ὁ ὑπασπιστὴς τοῦ ᾿Αντιχρίστου ὁ ὁποῖος περιγράφεται ὡςlaquoθηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆςraquo ἔχει laquoκέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳraquo καὶὁμιλεῖ laquoὡς δράκωνraquo (᾿Αποκ ιγ´ 11) Θεωροῦμε εὔστοχη τὴν ἑρμηνείαὅτι μὲ τὸ χαρακτηρισμὸ laquoὁ ψευδοπροφήτηςraquo ἐνάρθρως ὁ κατ᾿ ἐξοχὴνψευδοπροφήτης χαρακτηρίζεται ὁ μεγαλύτερος τῶν αἱρεσιαρχῶν ὁΠάπας Τὰ δύο κέρατά του σημαίνουν τὶς δύο ἐξουσίες του τὴ θρη-σκευτικὴ καὶ τὴν πολιτική Καὶ ἡ ὁμοιότης του πρὸς τὸ ἀρνίον ἀλλὰκαὶ πρὸς τὸν δράκοντα σημαίνει τὴ μεγάλη ὑποκρισία του Φαίνεταιὡς χριστιανὸς ἡγέτης ἀλλ᾿ εἶνε σατανικός Στὶς ἡμέρες μας ὁ Πάπαςσυγκαλεῖ συνέδρια ὄχι μόνο διαχριστιανικὰ καὶ παναιρετικά ἀλλὰ καὶδιαθρησκειακὰ καὶ σατανιστικά καὶ συμπροσεύχονται γιὰ τὴν εἰρήνητοῦ κόσμου Συμμετέχουν δὲ σὲ τέτοια συνέδρια καὶ λεγόμενοι᾿Ορθόδοξοι ῾Ο δὲ Πάπας ἀφοῦ καὶ συγκαλεῖ τὰ συνέδρια καὶ κατέχειτὴν πρώτη θέσι σ᾿ αὐτά ἤδη ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τοὺς ἡμετέρουςΟἰκουμενιστὰς ὡς ἔχων τὸ περιβόητο πρωτεῖο καίτοι στὴν πραγμα-τικότητα ἀφοῦ εἶνε αἱρετικός δὲν ἔχει ἱερωσύνη δὲν εἶνε ἐπίσκοπος

Τὴν ἐποχὴ τοῦ ᾿Αντιχρίστου laquoὁ ψευδοπροφήτηςraquo ὁ Πάπας ἐπειδὴὁ ᾿Αντίχριστος θὰ εἶνε ἰσχυρότερος ἀπ᾿ αὐτὸν καὶ δὲν θὰ δύναται νὰδιεκδικήσῃ πρωτεῖο κοσμικῶς καὶ διπλωματικῶς σκεπτόμενος θὰ γίνῃὑπασπιστὴς τοῦ ᾿Αντιχρίστου γιὰ νὰ ἔχῃ τὰ δευτερεῖα τῆς ἐξουσίαςΝὰ τὸν χαίρωνται οἱ Οἰκουμενισταί οἱ σφόδρα φιλοπαπικοί

῾Ομοίως πρὸς τὸ Χριστὸ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χαρακτήρισε τοὺςαἱρετικοὺς laquoλύκους βαρεῖς μὴ φειδομένους τοῦ ποιμνίουraquo λύκουςφοβερούς ποὺ δὲν λυποῦνται τὸ ποίμνιο Προφήτευσε δὲ ὅτι καὶ ἀπὸτοὺς ποιμένες τῆς ᾿Εκκλησίας θὰ προέλθουν αἱρετικοί τοὺς ὁποίουςἐπίσης χαρακτήρισε laquoἄνδρας λαλοῦντας διεστραμμέναraquo (Πράξ κ´ 2930) ᾿Ανέφερε δὲ καὶ πρόρρησι τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος γιὰ τὴν ἐμφάνι-σι ἀποστατῶν ἀπὸ τὴν Πίστι τῶν γνωστῶν ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴἱστορία αἱρετικῶν ᾿Εγκρατιτῶν Οἱ διδάσκαλοι τῆς αἱρέσεως αὐτῆςἐμπόδιζαν τὸ γάμο καὶ κήρυτταν ἀποχὴ ἀπὸ τροφὲς ὡς δῆθεν ἀκάθαρ-τα πράγματα Χαρακτηρίζονται δὲ laquoπνεύματα πλάναraquo μὲ δαιμονικὲςδιδασκαλίες laquoἐν ὑποκρίσει ψευδολόγοιraquo καὶ laquoκεκαυτηριασμένοι τὴνἰδίαν συνείδησινraquo (Α´ Τιμ δ´ 1ndash3)

῾Ο ἀδελφόθεος ᾿Ιούδας στὴν Καθολικὴ ᾿Επιστολή του τὸ δυ-νατώτερο ἀντιαιρετικὸ κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης αἱρετικοὺς τῆςἀποστολικῆς ἐποχῆς τοὺς Νικολαΐτες χαρακτηρίζει μὲ τοὺς ἑξῆςἐκτὸς ἄλλων χαρακτηρισμούς laquoΣπιλάδεςraquo δηλαδὴ κηλῖδες δημωδῶςλέρες laquoἑαυτοὺς ποιμαίνοντεςraquo ἰδιοτελεῖς ποὺ βόσκουν καὶ τρέφουντοὺς ἑαυτούς των laquoνεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναιraquoσύννεφα ἄνυδρα ποὺ παρασύρονται ἀπὸ τοὺς ἀνέμους laquoδένδρα φθι-νοπωρινά ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθένταraquo δένδρα φθινοπω-ρινά χωρὶς καρπούς δύο φορὲς ξεραμμένα ξερριζωμένα laquoκύματαἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύναςraquo κύματα ἄγριατῆς θάλασσας ποὺ ἀφρίζουν καὶ φέρουν στὴν ἐπιφάνεια τὶς ἀσχημίεςτους laquoἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς τὸν αἰῶνατετήρηταιraquo ἄστρα σκοτεινά στὰ ὁποῖα τὸ βαθὺ σκοτάδι διατηρεῖταιπαντοτινό (᾿Ιούδ 12ndash13) laquoἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πο-ρευόμενοι τῶν ἀσεβειῶνraquo ἐμπαῖκτες βαδίζοντες συμφώνως μὲ τὶςἀσεβεῖς ἐπιθυμίες τους laquoἀποδιορίζοντεςraquo διακρίνοντες τοὺς ἑαυ-τούς των ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ παρουσιαζόμενοι ὡς ἀνώτεροι laquoψυχι-κοί Πνεῦμα μὴ ἔχοντεςraquo ἄνθρωποι ποὺ κυριαρχοῦνται ἀπὸ φυσικὰἔνστικτα ποὺ στεροῦνται Πνεύματος ῾Αγίου (᾿Ιούδ 18ndash19)

Δύο ἀκόμη χαρακτηρισμοὶ τῶν αἱρετικῶν φοβερώτεροι τῶν προ-ηγουμένων laquoΚατάρας τέκναraquo λέγει μὲ πολὺ μεγάλη ἔμφασι ὁἈπόστολος Πέτρος Καταραμένοι ἄνθρωποι (Β´ Πέτρ β´ 14) Καὶ ὁἈπόστολος Ιωάννης λέγει laquo᾿Ηκούσατε ὅτι ὁ Αντίχριστος ἔρχεται καὶνῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιraquo Ακούσατε ὅτι ὁ Αντίχριστος ἔρχε-ται καὶ τώρα πολλοὶ ἀντίχριστοι ἔχουν ἔλθει (Α´ ᾿Ιωάν β´ 18) ῾Ο ἀνα-μενόμενος ᾿Αντίχριστος εἶνε ὁ χειρότερος καὶ ὁ ἀπαισιώτερος ὅλωντῶν ἀνθρώπων Μὲ τὸ ὄνομα δὲ ἐκείνου ὁ Ἀπόστολος ὀνομάζει τοὺςαἱρετικοὺς τῆς ἐποχῆς του καὶ ὅλων βεβαίως τῶν ἐποχῶν Καὶlaquoἀντίχριστοιraquo λοιπὸν χαρακτηρίζονται οἱ αἱρετικοί Ναί ἀντίχριστοιδιότι φρονοῦν καὶ πράττουν ἀντίθετα πρὸς τὸ Χριστό καὶ προ-ετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὸν κατ᾿ ἐξοχὴν ᾿Αντίχριστο

Γιὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἡ Καινὴ Διαθήκη ἐκφράζεται μὲ συμπάθεια᾿Αλλὰ γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς ἐκφράζεται μὲ τὰ φοβερώτερα λόγια λόγιαθεόπνευστα καὶ ἁρμόζοντα σ᾿ αὐτούς καὶ μάλιστα στοὺς παναιρετι-κοὺς καὶ πανθρησκειακοὺς Οἰκουμενιστάς Δὲν φοβοῦνται αὐτοὶ ἀπὸτὰ φοβερὰ καὶ θεόπνευστα λόγια ἔστω καὶ ἂν φοροῦν μεγάλα ράσακαὶ ἐγκόλπια καὶ ἔχουν τὶς μεγαλύτερες εὐθύνες Οἱ πιστοί οἱ συνει-δητοὶ χριστιανοὶ φοβοῦνται καὶ ἀγωνίζονται καὶ θὰ ἀγωνίζωνται μέχριτέλος γιὰ laquoτὴν ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς ἁγίοις πίστινraquo (᾿Ιούδ 3) Εἶνεβεβαίως πάντοτε ὀλίγοι οἱ ἀγωνισταί ἀλλὰ τελικῶς αὐτοὶ νικοῦν διότι᾿Αρχηγός τους εἶνε ὁ Χριστός ὁ ὁποῖος διακήρυξε laquo᾿Εγὼ νενίκηκατὸν κόσμονraquo (᾿Ιωάν ιστ´ 33) ῾Η ῾Ιστορία ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸἀληθές Παρὰ τὸ πλῆθος τῶν αἱρέσεων καὶ τὴν ὅλη πολεμικὴ τοῦ Σα-τανᾶ τοῦ μεγάλου ἐχθροῦ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς σωτηρίας τῶνἀνθρώπων ἡ ὀρθὴ πίστι ἔφθασε μέχρι σήμερα Καὶ θὰ φθάσῃ μέχριτὴ συντέλεια τοῦ κόσμου Διότι αὐτὴ εἶνε ἡ θέλησι τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴσωτηρία τῶν πιστῶν

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΙΣ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΝΕΟΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝhellipθυπουργὸς κ Γεώργιος Παπανδρέ-ου

Πολλοὶ ἀναλυταὶ καὶ διπλωμάταιδιαβλέπουν μὲ ἀφορμὴν τὴν προ-φυλάκισιν τοῦ Καθηγουμένου τῆς ἹΜονῆς Βατοπαιδίου σύγκρουσινἈμερικανῶν ndash Ρώσων εἰς τὸ ἍγιονὌρος Ἕνας ἐκ τῶν ἀναλυτῶν ὁ κ ΓΔελάστικ ὁ ὁποῖος ἔχει ἀντιεκκλη-σιαστικὰς θέσεις ἀλλὰ κάνει πολὺκαλὰς ἀναλύσεις ἐπισημαίνει εἰςἀνάλυσίν του εἰς τὸ περιοδικὸν τὰlaquoἘπίκαιραraquo (τῆς 5ης Ἰανουαρίου)μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς

laquoΤὸ ldquoξήλωμαrdquoτοῦ Βατοπαιδίου

Ὅπως ὁμολογοῦν αὐτὲς τὶς μέ-ρες ἐπαΐοντες τῶν ἐσωτερικῶν συ-σχετισμῶν δυνάμεων στὸ ἍγιοὌρος οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στὸ ldquoἀν -τιεφραιμικὸrdquo στρατόπεδο ὁ Ἡγού-μενος τοῦ Βατοπαιδίου ἔχει κατορ-θώσει μέχρι στιγμῆς νὰ συσπειρώ-σει τὶς δώδεκα Ἱ Μονὲς τοῦ Ἄθωἔχοντας ἀπέναντί του μόνο ὀχτώ

Μὲ δεδομένη μάλιστα τὴνὄξυνση τῆς κρίσης ποὺ θὰ μειώσειἀκόμη περισσότερο τὶς οἰκονο-μικὲς ροὲς πόρων πρὸς τὶς Ἱ μονὲςτοῦ Ἁγίου Ὄρους ἡ προοπτικὴἦταν ἡ ἐπιρροὴ τοῦ Ἐφραὶμ νὰ ἐπε-κτεινόταν καὶ σὲ κάποιες ἄλλεςἀπὸ τὶς Ἱ Μονές οἱ ὁποῖες σήμεραβρίσκονται ἀκόμη πέραν τοῦ ἐλέγ-χου του

Οἱ Ἀμερικανοὶ εἶχαν ἀνησυχήσειἐδῶ καὶ τρία τουλάχιστον χρόνιαἀπὸ τὴ ραγδαία ἐπέκταση τῆς ἐπιρ-ροῆς τοῦ Ἐφραίμ

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι στὰ τέλη τοῦκαλοκαιριοῦ τοῦ 2008 τὰ σκάνδαλατοῦ Βατοπαιδίου ἔρχονται στὸ φῶςτῆς δημοσιότητας ἀπὸ Ἡγούμενο ἹΜονῆς τοῦ Ἄθω ποὺ διατηρεῖ στε-νότατες σχέσεις μὲ τόν ΚωννοΜητσοτάκη Ἐξυπηρετοῦνται οἱἈμερικανοὶ καὶ πλήττεται καίρια ὁΚώστας Καραμανλής

Τὸ τελικὸ πλῆγμαΔιάπυρος θιασώτης τῶν συμφε-

ρόντων τῶν ΗΠΑ ὁ Γιῶργος Πα-πανδρέου ὑπονομεύει πλήρως τὶςσχέσεις μὲ τὴ Ρωσία ἀμέσως μετὰτὴν ἐκλογή του Παρεμπιπτόντωςἔτσι ὁ Ἐφραὶμ βρίσκεται ἐντελῶςldquoξεκρέμαστοςrdquo πολιτικὰ στὸ ἐσωτε-ρικὸ τῆς χώρας Ἀναζητεῖ σανίδασωτηρίας σὲ στενότερες σχέσειςμὲ τὴ Ρωσία ἐν πλήρει ἐπιγνώσειτοῦ γεγονότος ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶἀπεργάζονται μὲ τὴν ὑποτελῆ τουςπλέον ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὴν κα-ρατόμησή του Ποινικὰ προσχήμα-τα γιὰ νὰ συγκαλύψουν τὸν πολι-τικὸ ἀποκεφαλισμό του ὑπάρχουνἐν ἀφθονίᾳ

Ἡ μηνιαία περιοδεία τοῦ Ἐφραὶμμὲ τὴν Ἁγία Ζώνη σὲ δεκατέσσεριςρωσικὲς πόλεις ὅπου οἱ πιστοὶ ρί-χνουν τὸν ὀβολό τους εἶναι μίαγερὴ οἰκονομικὴ ldquoμπίζναrdquo ἐνῶ ἡσυνάντηση τοῦ Ἐφραὶμ μὲ τὸνΒλαντίμιρ Πούτιν κορυφώνει τὴνἀνησυχία τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὸτί ὑποσχέθηκε ὁ Ἡγούμενος στὸΡῶσο πρωθυπουργό ποὺ ἀπὸ τὸΜάρτιο θὰ εἶναι καὶ πάλι πρόεδροςτῆς χώρας

Λίγο μετὰ τὴν ἐπιστροφή τουἀπὸ τὴ Ρωσία ὁ Ἐφραὶμ κλείνεταιστὸν Κορυδαλλὸ γιὰ ποινικὰ οἰκο-νομικὰ ἐγκλήματα Ἀνεξαρτήτωςτοῦ ποινικοῦ μέρους ἡ πολιτικὴοὐσία εἶναι ὅτι ldquoξηλώνεταιrdquo τὸ δί-κτυο Ἐφραὶμ στὸ Ἅγιο Ὄρος ΟἱΡῶ σοι ἀντιδροῦν ἐξοργισμένοιβλέ ποντας τὴν ἐξόντωση τοῦ συμ-μάχου τους ἀλλὰ στὴν πραγματι-κότητα δὲν μποροῦν νὰ σώσουν τὴθέση ἐπιρροῆς τοῦ Ἐφραίμ ἀκόμηκι ἂν γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἡγούμε-νου γίνει ἀργότερα κάποιος συμβι-βασμὸς χωρὶς πολιτικὴ ἀξία

Παράλληλα κατακρημνίζονταςτὶς ἑλληνορωσικὲς σχέσεις στὰΤάρταρα οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ ἐδῶμηχανισμοί τους προειδοποιοῦντὸν Ἀντώνη Σαμαρὰ νὰ μὴ τολμή-σει νὰ ἐπαναλάβει τὰ ἀνοίγματατοῦ Κώστα Καραμανλῆ πρὸς τὴΡωσία ἂν καὶ ὅταν γίνει πρωθυ-πουργός μετὰ τὶς ἐκλογέςraquoὈργὴ διὰ τὴν συνέντευξιντοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

τοῦ Πατριαρχείου τῆς ΜόσχαςΤαραχὴν ἀλλὰ καὶ ὀργὴν προ-

εκάλεσεν εἰς πολιτικούς διπλωμα-τικούς νομικούς δικαστικοὺς ἀλλὰκαὶ Ἐκκλησιαστικοὺς Κύκλους ἡσυνέντευξις τὴν ὁποίαν παρεχώρη-σεν εἰς τὸ περιοδικὸν laquoἘπίκαιραraquo(τῆς 5ης Ἰανουαρίου) ὁ προϊστάμε-νος τοῦ τμήματος ἘξωτερικῶνἘκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πα-τριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτηςκ Ἱλαρίων Ὁ Μητροπολίτης προ-αναγγέλλει τὴν κλιμάκωσιν τῶνἀντιδράσεων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλη-σίας (καὶ τοῦ ἐπισήμου Κράτουςτῆς Ρωσίας) ἀμέσως μετὰ τὴν πρω-τοχρονιὰ τῶν Ρώσων (εἶναι παλαι-οημερολογῖται) Προειδοποιεῖ μὲἔμφασιν ὅτι δὲν θὰ πρέπη νὰἀγνοηθῆ τὸ παρακλητικὸν μή-νυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχαςπρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑλλη-νικῆς Δημοκρατίας κ ΚάρολονΠαπούλιαν Δηλώνει πὼς δὲν ὑφί-σταται ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς Ρω-σίας εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος τονίζων πὼςδιὰ ὅλας τὰς κινήσεις τῆς ΡωσικῆςἘκκλησίας εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐνη-μερώνεται τὸ Οἰκουμενικὸν Πα-τριαρχεῖον καὶ λαμβάνεται ἡ εὐλο-γία του Τέλος ἀφήνει σαφῆ ὑπονο-ούμενα διὰ τὸν ρόλον τῶν δυτικῶνεἰς τὴν προφυλάκισιν τοῦ Καθη-γουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατο-παιδίου Δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι τὸπεριοδικὸν ἔβαλε διὰ τίτλον εἰς τὴνσυνέντευξιν ὅτι ἡ laquoΚαθολικὴ Δύσηπίσω ἀπὸ τὴν προφυλάκιση Ἐ -φραίμraquo καὶ ἀποδίδει τὸν τίτλον εἰςτὸν ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τοῦ Πα-

τριαρχείου Μόσχας κ ἹλαρίωναἩ συνέντευξις ἐθεωρήθη ὠμὴ

παρέμβασις εἰς τὰ ἐσωτερικὰ ζητή-ματα τῆς Ἑλλάδος Ἰδιαιτέρως ἠνό-χλησαν τὰ σημεῖα τῆς συνεντεύξε-ως μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Μητροπολίτηςlaquoκτυπᾶ ἀλύπηταraquo τοὺς πολιτει-ακοὺς καὶ πολιτικοὺς παράγοντας(ἐμμέσως πλὴν σαφῶς) τῆς Ἑλλά-δος οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸν Μητροπο-λίτην τορπιλίζουν τὰς Ἑλληνορω-σικὰς σχέσεις (εἰς ὅλους τοὺς το-μεῖς) καὶ χλευάζουν μαζὶ μὲ τὰΜΜΕ τὰ τέσσερα περίπου ἑκα-τομμύρια Ρώσους καὶ τὴν ἡγεσίαντων ποὺ ἐσχημάτισαν οὐρὰς διὰ νὰπροσκυνήσουν τὴν Ἁγίαν ΖώνηνlaquoΜὲ ποιὰ μοῦτρα θὰ μᾶς ἀντικρύ-σουνraquo διερωτήθη ἢ θὰ μᾶς καλέ-σουν νὰ συμμετάσχωμεν εἰς διαφό-ρους ἐκδηλώσεις (προσκυνηματι-κοῦ χαρακτῆρος κλπ)

Ἡ laquoβόμβαraquo ὅμως τῆς συνεντεύ-ξεως ἦτο ἡ δήλωσις laquoὅταν ἀπο-στέλλουμε κάποια αἴτηση πολὺ πε-ρισσότερο μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦΠατριάρχη ἔχουμε ὡς ἀφετηρίαμας τὸ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀγνοηθεῖraquoἩ δήλωσις αὐτὴ ἐξελήφθη ὑπὸ τοῦπολιτικοῦ διπλωματικοῦ δικαστι-κοῦ νομικοῦ καὶ Ἐκκλησιαστικοῦσυστήματος ὡς laquoτελεσίγραφονraquo εἰςβάρος τῆς Ἑλλάδος Ὁ ὑπουργὸςἘξωτερικῶν τοῦ Πατριαρχείου Μό-σχας ἐπέκρινε διὰ τὴν σιωπήν τουτὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην ἐνῶὁμιλῶν διὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶπεlaquoἊς ὑπερασπιστοῦμε τὸν Ἄθωraquo

Ἡ συνέντευξις ἡ ὁποίαπροεκάλεσεν ἀντιδράσεις

Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς συνεν-τεύξεως τοῦ Μητροπολίτου κ Ἱλα-ρίωνος εἰς τὰ laquoἘπίκαιραraquo (τῆς 5ηςἸανουαρίου) ἔχει ὡς ἀκολούθωςlaquoΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΙΛΑΡΙΩΝΜητροπολίτης Βολοκολάμσκ

Προϊστάμενος τοῦ Τμήματος Ἐξωτε-ρικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ

Πατριαρχείου ΜόσχαςἩ καθολικὴ Δύση πίσω ἀπὸτὴν προφυλάκιση τοῦ Ἐφραὶμ

Ἀποφασισμένη νὰ κλιμακώσει τὶςἀντιδράσεις της ἀπέναντι στὴνπροφυλάκιση τοῦ Ἡγούμενου Ἐ -φραὶμ ἀμέσως μετὰ τὶς δεκαήμε-ρες πρωτοχρονιάτικες ἀργίες στὴΡωσία δηλώνει ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδο-ξη Ἐκκλησία ἐὰν καὶ ἐφόσον δὲνὑπάρξουν ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶςδείγματα ὅτι εἰσακούονται οἱ ρω-σικὲς εὐαισθησίες ποὺ θὰ μπο-ροῦσαν mdashὡς ὑπονοεῖταιmdash νὰ ἱκα-νοποιηθοῦν ἐὰν μετατρεπόταν τὸκαθεστὼς κράτησης τοῦ Ἀρχιμαν-δρίτη σὲ κατ᾽ οἶκον περιορισμό τουστὴν Ἱ Μονὴ Βατοπαιδίου Αὐτὸδήλωσε ἀπερίφραστα στὰ ldquoἘπίκαι-ραrdquo ὁ Μητροπολίτης ΒολοκολάμσκἹλαρίων προϊστάμενος τοῦ πανί-σχυρου Τμήματος ἘξωτερικῶνἘκ κλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πα-τριαρχείου Μόσχας ἀξίωμα ποὺκατὰ παράδοση θεωρεῖται τὸ νού-μερο δύο στὴν ἱεραρχία τῆς Ρω-σικῆς Ἐκκλησίας

Θυμίζοντας τὸ παρακλητικὸ μή-νυμα ποὺ ἀπέστειλε ὁ ΠατριάρχηςΚύριλλος πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆςἙλληνικῆς Δημοκρατίας κ Κάρο-λο Παπούλια ὁ Μητροπολίτης Ἱλα-ρίων σημειώνει ldquoὍταν ἀποστέλ-λουμε κάποια αἴτηση πολὺ περισ-σότερο μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πα-τριάρχη ἔχουμε ὡς ἀφετηρία μαςτὸ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀγνοηθεῖ Ἐὰνἀγνοηθεῖ τότε αὐτὸ θὰ μαρτυρᾶμία ὁρισμένη θέση τὴν ὁποία θὰλάβουμε ὑπόψη μας καὶ στὶς πε-ραιτέρω ἐνέργειές μας θὰ ξε-κινᾶμε ἀπὸ ἐκεῖ Ὡστόσο ἐλπίζου-με ὅτι ἡ θέση μας δὲν θὰ ἀγνοηθεῖὅπως ἐξίσου ἐλπίζουμε πὼς δὲν θὰἀγνοηθεῖ ἡ ἄποψη τῆς εὐρείαςκοινῆς γνώμης στὴν Ἑλλάδα τὴΡωσία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες Ἐγεί-ρεται τώρα ὁλόκληρο κίνημα γιὰτὴν ὑπεράσπιση τοῦ ἈρχιμανδρίτηἘφραίμ γίνεται συλλογὴ ὑπο-γραφῶν διεξάγονται συγκεντρώ-σειςrdquo μία καὶ ldquoπροκαλεῖ ἀπορία καὶδυσαρέσκεια σὲ πολλοὺς ὀρθόδο-ξους πιστοὺςrdquo τὸ γεγονὸς ὅτι δὲνγίνεται λόγος γιὰ ldquoκάποιο ἀποδε-δειγμένο ἔγκλημα ποὺ ἔχει τελε-στεῖ ἀλλὰ διεξάγεται δικαστικὴδιερεύνηση γιὰ ἕνα συμβόλαιο τὸὁποῖο συμφωνήθηκε μερικὰ χρόνιαπρὶν καί ἐνῶ τελικὴ ἐτυμηγορίαἀκόμη δὲν ὑπῆρξε ὁ Ἀρχιμανδρί-της ἤδη βρίσκεται στὴ φυλακήrdquo

Ἀντιδράσεις στὴ ΡωσίαΡωσικὲς διπλωματικὲς πηγὲς

δὲν κρύβουν τὴν ἔκπληξή τους γιὰτὴ βεβιασμένη ὅπως τὴ χαρακτη-ρίζουν ἑρμηνεία περὶ ldquoἐπέμβασηςστὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἑλλάδαςrdquo ποὺδόθηκε σὲ μία διαμαρτυρία ἐν πολ-λοῖς κοινωνικῶν καὶ θρησκευτικῶνὀργανώσεων ἡ ὁποία κλιμακώθη-

κε καὶ προσέλαβε τέτοιες διαστά-σεις στὴ Ρωσία ldquoἀκριβῶς καὶ λόγῳτοῦ ὅτι συνάντησε τὴν πλήρηἀπροθυμία τῆς ἑλληνικῆς ἡγεσίαςνὰ ἀντιμετωπίσει μὲ κατανόησητὴν οὐσία τῶν ρωσικῶν παραπόνωνκαὶ νὰ ἀναζητήσει κάποιας μορφῆςσυμβιβασμόrdquo

ldquoἩ Μόσχα δὲν θὰ μποροῦσε νὰμὴ ἐνοχληθεῖrdquo ἐξηγοῦν οἱ ἴδιες πη-γές ldquoἀπὸ τὴν ἐξευτελιστικὴ ἀντιμε-τώπιση ἑνὸς μοναχοῦ ὁ ὁποῖοςἀνεξαρτήτως τῶν ἀμφιλεγόμενωνδικαστικῶν ἐκκρεμοτήτων του στὴνἙλλάδα πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρεςσυναντοῦσε κατ ἐπανάληψη καὶ δη-μοσίως τὸν πρόεδρο Μεντβιέντεφκαὶ τὸν πρωθυπουρ γὸ Πούτιν χάρηστὸ ἱερὸ λείψανο τῆς Τίμιας Ζώνηςτὸ ὁποῖο συνόδευσε ἐπὶ περίπου σα-ράντα ἡμέρες στὴ Ρωσία μὲ ἀποτέ-λεσμα νὰ ἀναδειχτεῖ στὸν πλέονγνωστὸ Ἕλληνα στὴ σημερινὴ ρω-σικὴ κοινὴ γνώμηrdquo

Καλοὶ γνῶστες τῆς νεότερηςρωσικῆς πραγματικότητας δηλώ-νουν πὼς ἡ καμπάνια γιὰ τὴν ἀπε-λευθέρωση τοῦ Ἡγουμένου Ἐ -φραὶμ μπορεῖ mdashκαλῶς ἢ κακῶςmdashνὰ συγκριθεῖ μόνο μ᾽ ἐκεῖνες γιὰτὴν ἀπελευθέρωση τῶν ΜανώληΓλέζου καὶ Μίκη Θεοδωράκη κατὰτὰ σοβιετικὰ χρόνια ὅπως θυ-μοῦνται ἐνῶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἡγού-μενου ἤδη ἀπολαύει πολλαπλάσιαςἀναγνωρισιμότητας στὰ ρωσικὰΜΜΕ καὶ στοὺς κόλπους τῆς κοι -νῆς γνώμης ἀπὸ τὰ ἤδη ξεχασμένατῶν πλέον γνωστῶν πρωθυπουρ -γῶν τῆς Ἑλλάδας συμπεριλαμβα-νομένων μάλιστα τῶν ldquoπαλαιῶνrdquoΚωνσταντίνου Καραμανλῆ καὶἈνδρέα Παπανδρέου ldquoΓιὰ τοὺς λό-γους τῆς ἐπιτυχίας αὐτῆς ἂς ἀνα-λογιστοῦν πόσο κακὸ ἔκαναν ὅσοισυστηματικὰ ἔθαβαν τὶς Ἑλληνο-ρωσικὲς σχέσεις τὰ τελευταῖα χρό-νιαrdquo ἐπισημαίνουν οἱ ἴδιες πηγές οἱὁποῖες ἐκτιμοῦν πὼς ldquoἂν ἡ Ἑλλάδαἐνδιαφερόταν σοβαρὰ γιὰ τὴ βελ-τίωση τοῦ κλίματος στὶς διμερεῖςσχέσεις θὰ ἔπρεπε νὰ σπεύσει νὰἐκμεταλλευτεῖ τὴ λατρεία τῶν Ρώ-σων πιστῶν πρὸς τὴν Τίμια Ζώνηκαὶ ὄχι νὰ τὴν ἀντιμετωπίζει μὲ εἰ -ρω νεῖες καὶ ἀμηχανία προτείνον-τας γιὰ παράδειγμα πολύμηνες ἢδωρεὰν προσκυνηματικὲς βίζεςστὰ τριάμισι ἑκατομμύρια τῶν Ρώ-σων πιστῶν ποὺ τὴν προσκύνησανκαὶ στὰ πολὺ περισσότερα ποὺ δὲνπρόλαβαν νὰ τὸ πράξουνrdquo

Σὲ κάθε περίπτωση εἶναι ν᾽ ἀπο-ρεῖς μὲ τί μοῦτρα θὰ ἀρχίσουν καὶπάλι οἱ Ἕλληνες ἀξιωματοῦχοι τό-σο τῆς κεντρικῆς ὅσο καὶ τῆς περι-φερειακῆς διοίκησης νὰ καλοῦντοὺς Ρώσους σὲ ldquoπροσκυνηματικὰταξίδιαrdquo στὴν Ἑλλάδα ὅταν οὔτελίγο οὔτε πολὺ λοιδορήθηκαν ἀπὸτὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ καὶ κάποιες ἐπί-σημες ἀντιδράσεις τὰ ἴδια θρη-σκευτικὰ αἰσθήματα στὰ ὁποῖαὑποτίθεται πὼς ἐνδιαφερόμαστενὰ ldquoἐπενδύσουμεrdquomiddot ὅταν οἱ ldquoἑλλη-νικὲςrdquo θρησκευτικὲς προθέσειςεἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ldquoἄσπιλες καὶ ἀμό-λυντεςrdquo καὶ οἱ ldquoρωσικὲςrdquo ἀπαραιτή-τως ldquoὕποπτες δόλιες καγκεμπίτι-κες καὶ ἐπεκτατικέςrdquo

ldquoΠανορθόδοξοἱερὸ προσκύνημαrdquo

Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὴ μαζικὴ αὐτὴκριτική ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίωνἐπανέλαβε πὼς τὸ ΠατριαρχεῖοΜόσχας σὲ καμία περίπτωση δὲνἀμφισβητεῖ τὴ δικαιοδοσία τῆςἑλληνικῆς Δικαιοσύνης οὔτε τὴνἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸἍγιο Ὄρος δὲν μπορεῖ ὡστόσοπαρὰ νὰ ἀντιμετωπίζει τὸν Ἄθω ὡςldquoπανορθόδοξο ἱερὸ προσκύνημαrdquoμὲ εἰδικὸ καθεστώς Ἀναφερόμε-νος καταρχάς σὲ τυχὸν ἐπικοινω-νία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας μὲτό σιωπῶν Οἰκουμενικὸ Πατριαρ-χεῖο γιὰ τὸ ὅλο θέμα ὁ κ Ἱλαρίωνεἶπε πὼς ldquoσκεφτόμαστε αὐτὴ τὴδυνατότηταrdquo καὶ σημείωσε ldquoΔὲνμπορῶ νὰ ἐξηγήσω τὴ σιωπὴ ὁποι-ουδήποτε διότι κάθε ἄνθρωποςἀπαντᾶ γιὰ τὸν ἑαυτό του Κάθεἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης σὲ κάθεδεδομένη κατάσταση λαμβάνειἐκείνη τὴν ἀπόφαση ἡ ὁποία κατὰτὴν ἄποψή του πρέπει προφανῶςνὰ ὑπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆςἘκκλησίας τῆς ὁποίας ἡγεῖταιrdquo

Μιλώντας εἰδικὰ γιὰ τὶς σχέσειςΡωσίας ndash Ἁγίου Ὄρους καθὼς καὶγιὰ τὸ σύνθημα ldquoἊς ὑπερασπι-στοῦμε τὸν Ἄθωrdquo τὸ ὁποῖο ἔγινεκαὶ ὀνομασία τῆς ρωσικῆς ὀργάνω-σης ποὺ δημιουργήθηκε γιὰ τὴνἀπελευθέρωση τοῦ ἩγούμενουἘφραίμ ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίωνδήλωσε πὼς ldquoὁ Ἀθως ἀποτελεῖ ἕναἀπὸ τὰ μέγιστα ἱερὰ τοῦ χριστιανι-κοῦ κόσμου καί κατὰ τὴ διάρκειατῶν αἰώνων στὸ λαό μας ὑπῆρχανκαὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν τὰπλέον θερμὰ αἰσθήματα ὡς πρὸςτὸν Ἄθω καὶ τοὺς ἐρημίτες του ὡςἐκ τούτου εἶναι φυσικὸ κάθεπλῆγμα στὸν ἀθωνίτικο τρόπο ζω -ῆς ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ ἰσχυ-ρισμοὶ ὁρισμένων πολιτικῶν mdashμε-ταξὺ αὐτῶν καὶ Ἑλλήνωνmdash ὅτι

πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ πρόσβασητῶν γυναικῶν στὸν Ἄθω ὅτι πρέ-πει νὰ ἀλλάξει αὐτὴ ἡ μοναχικὴζωή ποὺ διαμορφώθηκε ἐκεῖ ἐπὶαἰῶνες νὰ μὴ μπορεῖ νὰ τὶς συμμε-ριστεῖ οὔτε ἡ Ἐκκλησία μας οὔτε ὁλαός μαςrdquo Ὁ κ Ἱλαρίων πρόσθεσεὅτι γνωρίζει πολὺ καλὰ πὼς τὸἍγιο Ὄρος ὑπάγεται στὴν κανο-νικὴ δικαιοδοσία τοῦ ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου ἀπὸ τὸ ὁποῖο καὶ ζη-τοῦν γραπτὴ εὐλογία καὶ οἱ ΡῶσοιἈρχιερεῖς κάθε φορά ποὺ ἐπισκέ-πτονται τὸν Ἄθω ldquoὅπως ἔπραξα κιἐγὼ κυριολεκτικὰ λίγες ἡμέρεςπρὶν καὶ τροφοδοτήθηκα μ᾽ ἐκεῖνοτὸ πνεῦμα εὐσέβειας τὸ πνεῦματῆς βαθιᾶς θρησκευτικῆς πίστηςποὺ ἀποπνέει τὸ Ἅγιο Ὄροςrdquo

ldquoΔεῖγμα ἀγάπηςπρὸς τὸ Ἅγιο Ὄροςrdquo

ldquoὉρατὸ δεῖγμα τῆς ἀγάπης ποὺτρέφει πρὸς τὸ Ἅγιο Ὄρος ὁ ρω-σικὸς λαόςrdquo χαρακτήρισε ὁ Μη-τροπολίτης Ἱλαρίων καὶ τὴν ὑπο-δοχὴ στὴ Ρωσία τῆς Τίμιας Ζώνηςτῆς Θεοτόκου συνοδείᾳ μοναχῶνκαὶ τοῦ Ἡγούμενου τῆς Ἱ Μ Βατο-παιδίου Ἐφραίμ ldquoΜόνο στὴ Μόσχασχεδὸν ἕνα ἑκατομμύριο πιστοὶπροσκύνησαν αὐτὸ τὸ ἅγιο λείψα-νο καὶ συνολικὰ στὴ Ρωσία περισ-σότεροι ἀπὸ τρία ἑκατομμύριαΠοῦ καὶ πότε παρόμοια γεγονόταπροκάλεσαν τέτοια συγκέντρωσηἀνθρώπων Στὴ νεότερη ἱστορίατῆς χώρας μας κάτι παρόμοιο δὲνὑπῆρξε γι᾽ αὐτὸ καὶ ἦταν τεράστιαἡ ἀπήχηση ποὺ προκάλεσε ἡ σύλ-ληψη τοῦ Ἀθωνίτη μοναχοῦ τὴνὁποία ὁλόκληρη ἡ χώρα μας παρα-κολούθησε εἴτε ζωντανὰ εἴτε μέσῳτῆς τηλεόρασης ἀμέσως μετὰ τὴνἐπιστροφή του ἀπὸ τὴ Ρωσία καὶ ἡἀντίδραση τῶν ἀνθρώπων σὲ αὐτὸτὸ θλιβερὸ συμ βὰν ἦταν ἀπολύτωςφυσιολογικήrdquo πρόσθεσε ὁ ὑψηλό-βαθμος ἀξι ω ματοῦχος τῆς Ρω-σικῆς Ἐκκλησίας

Ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων ἀπορ-ρίπτει κατηγορηματικὰ τὴν ὕπαρξηὁποιασδήποτε ldquoἐπεκτατικῆς πολι-τικῆς τῆς Ρωσίας στὸν Ἄθωrdquo προ-τείνοντας ldquoτότε νὰ μιλήσουμε γιὰἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρω-παϊκῆς Ἕνωσης ἢ διαφόρων ἐπι-χειρηματικῶν ὁμάδων στὸν Ἄθωποὺ ἐπίσης χρηματοδοτοῦν κάποιαἔργα ἐκεῖrdquo γιὰ νὰ συμπληρώσειldquoΠρέπει νὰ κατανοήσουμε ὅτι ὁἌθως ὄντας τμῆμα τῆς κανονικῆςδικαιοδοσίας τοῦ ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου ἀποτελεῖ παρ᾽ ὅλ᾽αὐτά καὶ πανορθόδοξο ἱερὸ προ-σκύνημα Ἐπὶ αἰῶνες στὸν Ἄθωζοῦσαν καὶ συνεχίζουν νὰ ζοῦνἐκπρόσωποι τῶν πλέον διαφορε-τικῶν ἐθνοτήτων μεταξὺ τῶν ὁποί-ων ὅπως εἶναι γνωστό καὶ τὸ ρω-σικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Παντε-λεήμονα τὸ ὁποῖο διατηρεῖ στενὴσχέση μὲ τὴ Ρωσικὴ ὈρθόδοξηἘκκλησία παρὰ τὸ ὅτι τὸ ἴδιο ὑπά-γεται στὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Πατριαρχείουrdquo τονίζονταςπὼς ldquoαὐτὸ εἶναι ἀπολύτως φυσιο-λογικό διότι ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Πα-τριάρχης Κύριλλος σὲ μία ἀπὸ τὶςσυναντήσεις του μὲ προκαθημέ-νους τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τὰ κανο-νικὰ ὅρια μεταξὺ τῶν κατὰ τόπουςἘκκλησιῶν εἶναι ἐσωτερικὰ σύνο-ρα ἀλλὰ δὲν ὑπερβαίνουν τὴν ἑνό-τητα ποὺ συνδέει ὅλες μαζὶ τὶςὈρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ δημι-ουργεῖ τὴ Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶἈποστολικὴ Ἐκκλησία γι᾽ αὐτὸ καὶοἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν τοπικῶνἘκκλησιῶν πρέπει νὰ ἀναπτύσσον-ται σὲ πνεῦμα ἀδελφοσύνης

Ἐὰν στὸν Ἄθω ὑπάρχει μοναστή-ρι τὸ ὁποῖο κατὰ τὴ διάρκεια πολ -λῶν αἰώνων ἐπανδρώνεται ἀπὸ Ρώ-σους μοναχούς τότε εἶναι ἀπολύ-τως φυσικὸ ὅτι ἔχει ἰδιαίτερες σχέ-σεις εἰδικὰ μὲ τὴ Ρωσικὴ Ἐκ κλησίαὅτι προσκυνητὲς ἀπὸ τὴ Ρω σία τὴνΟὐκρανία καὶ ἄλλες χῶρες ποὺὑπάγονται στὴν κανονικὴ δικαιοδο-σία τῆς Ρωσικῆς Ἐκ κλησίας ἐπι-σκέπτονται εἰδικὰ αὐτὸ τὸ μονα-στήρι καὶ πὼς ἐκπρόσωποι τῆς ρω-σικῆς ἐπιχειρηματικότητας δεί-χνουν προσοχὴ ἰδίως στὸ συγκεκρι-μένο μοναστήριrdquo δήλωσε ὁ ὑπεύ-θυνος τῶν διεθνῶν σχέσεων τοῦΠατριαρχείου Μόσχας ἐπαναλαμ-βάνοντας τὴν πρωτοχρονιάτικη ἐλ -πίδα του ὅτι ldquoτὶς ἀμέσως ἑπόμενεςἡμέρες θὰ ἀπελευθερωθεῖ ὁ Ἀρχι-μανδρίτης Ἐφραίμrdquo ἀλλὰ καὶ τὴνἀπορία του ἐὰν προκλήθηκε βλάβηστὸ κράτος καὶ ldquoἐὰν στὴ συμφωνίασυμμετεῖχαν μερικοὶ ὑ πουργοὶ προ-ηγούμενης κυβέρνησης γιατί δὲνφέρουν τὴν εὐθύνη οἱ ὑπουργοὶαὐτοί Γιατί δὲν μπαίνουν αὐτοὶ στὴφυλακή ἀλλὰ ἕνας Ἀθωνίτης Ἡ -γούμενος ἡ ἀποστολὴ τοῦ ὁποίουεἶναι νὰ ὑπερασπίζεται ὄχι τὰ συμ-φέροντα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτουςἀλλὰ τοῦ μοναστηριοῦ τουrdquo

ldquoἘλπίζω ὅτι τὸ δικαστήριο θὰἀπαντήσει ἀξιόπιστα σὲ ὅλα αὐτὰτὰ ἐρωτήματαrdquo τὰ ὁποῖα διατυπώ-θηκαν καὶ δημόσια καθὼς ldquoἡ σύλ-ληψη ἑνὸς Ἀθωνίτη Ἡγούμενουεἶναι γεγονὸς ἐξαιρετικό πρωτο-φανές ποὺ προκάλεσε πολὺ μεγά-λη ἀναταραχήrdquo κατέληξε ὁ Μητρο-πολίτης Ἱλαρίωνraquo

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟΝ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Εἰς δηλώσεις διὰ τὴν προφυλάκι-σιν τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ ΜονῆςΒατοπαιδίου προέβη ὁ ΠατριάρχηςΓεωργίας κ Ἠλίας Συμφώνως πρὸςτὸ Ἐκκλησιαστικὸν ΠρακτορεῖονlaquoΡομφαίαraquo (3ης Ἰανουαρίου)

laquoldquoΕἴμαστε θλιμμένοι γιὰ τὸ γε-γονὸς τῆς προφυλάκισης τοῦ Ἡ -γου μένου Ἐφραίμrdquo ἀνέφερε ἀπὸτὸν Πατριαρχικὸ Ἱ Ν Ἁγ ΤριάδοςΤιφλίδος ὁ Πατριάρχης Γεωργίας

Ὁ Πατριάρχης Γεωργίας στὸ κή-ρυγμά του μεταξὺ ἄλλων τόνισεldquohellipΘέλω νὰ σᾶς μεταφέρω ἕνα δυσ -άρεστο νέο Σὲ μᾶς φιλοξενήθηκεἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος ὁ π ἘφραίμἝλληνας ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ Μο -νῆς Βατοπαιδίου Μᾶλλον θὰ ἔχετεδεῖ στὶς τηλεοράσεις ὅτι αὐτὸς ἔφε-ρε καὶ τὸ τεμάχιο τῆς Ἁγίας Ζώνηςτῆς Παναγίας Θεοτόκου στὴ Ρωσίαστὴ Μόσχα καὶ ἑκατομμύρια μερικὰἑκατομύρια ἄνθρωποι ἦρθαν νὰ τὴνπροσκυνήσουνrdquo

ldquoΤώρα μάθαμε ὅτι ὁ γέρονταςἘφραὶμ ἔχει φυλακιστεῖ Εἶναι ἕναλυπηρὸ γεγονός Σᾶς παρακαλῶὅλους νὰ προσεύχεστε γιὰ τὸν πἘφραὶμ νὰ τὸν ἐλευθερώσει ὁ Κύ-ριος Ἐλπίζουμε ὅτι ὁ Κύριος θὰεἰσακούσει τὶς προσευχές μαςrdquoπρόσθεσε ὁ Πατριάρχης

Ἐπίσης ἀνέφερε ὅτι ldquoεἴμαστεθλιμμένοι γιὰ αὐτὸ τὸ γεγονός

Αὐτὸς ὁ πνευματικός γέρονταςἘφραὶμ εἶναι προσωπικότητα ἰδιαί-τερα πνευματικήrdquo

ldquoΣτὴν Ἱ Μ Βατοπαιδίου μονάζουνκαὶ γεωργιανοὶ μοναχοί Ἐμεῖς ἐκ -φράζουμε τὴ συμπάθειά μας σ᾽αὐτοὺς καὶ σ᾽ ὅλη τὴν ἀδελφότηταrdquoὑπογράμμισε ὁ Προκαθήμενος τῆςἘκκλησίας τῆς Γεωργίας

Ὁ Πατριάρχης ἀναφερόμενοςστὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση σημεί-ωσε ldquoΣήμερα πάλι πρέπει νὰ σκε-φτοῦμε γιὰ τὸ πόσο δύσκολη εἶναι ἡζωὴ τοῦ ἀνθρώπου Ποιὸς θὰ φαν-ταζόταν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησηἕνα Ἡγούμενο θὰ τὸν ἔβαζε στὴφυλακὴ καὶ θὰ τὸν τοποθετοῦσεμαζὶ μὲ τοὺς ληστὲς καὶ κλέπτεςrdquo

ldquoἈλλὰ ὁ Θεὸς εἶναι ἐλεήμων καὶὁ Θεὸς θὰ τὸν ἐλευθερώσει Σᾶςεὔχομαι εἰρήνη χαρά Νὰ ἀγαπᾶτετοὺς ἀνθρώπους Ὄχι μόνοαὐτούς ποὺ σᾶς κάνουν καλόἀλλὰ πρέπει νὰ ἀγαποῦμε καὶ τοὺςἐχθρούς Εἶναι δύσκολη ἡ ὑπόθεσηαὐτή Ἂν δὲν μπορεῖς νὰ ἀγαπᾶςτουλάχιστον νὰ προσεύχεσαι γι᾽αὐτούςhelliprdquo ἀνέφερε κλείνοντας ὁΠατριάρχης κ Ἠλίας

Τέλος νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Πα-τριάρχης Γεωργίας τὶς ἑπόμενεςἡμέρες θὰ κάνει καὶ ἐπίσημη δήλω-ση συμπαράστασης γιὰ τὴν ἄδικηπροφυλάκιση τοῦ Ἡγουμένου τῆςἹ Μονῆς Βατοπαιδίουraquo

Ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςΣερβίων καὶ Κοζάνης ἐλάβομεν τὴνἀκόλουθον ἐπιστολήνΚύριε Διευθυντά

Διαβάσαμε στὸ φύλλο τῆς 9ηςΔεκεμβρίου τρ ἔ καὶ στὸ ἄρθρομὲ τίτλο laquoΜακρὰν τοῦ πνεύματοςτοῦ Μακαριστοῦ Καντιώτου οἱ ΣεβΜητροπολῖται Δυτ Μακεδονίαςraquoπὼς στὴν Κοζάνη laquoἐκδιώκεται ὁἐκλε κτὸς π Αὐγουστῖνος Μύρουλόγῳ δεσποτικοῦ πείσματοςraquo

Ἐπειδὴ εἶστε μία ἔγκριτη ἐφημε-ρίδα καὶ μὲ εὐρὺ κύκλο ἀνα-γνωστῶν θέλουμε νὰ σᾶς ἐπισημά-νουμε τὰ ἑξῆς

Ὁ π Αὐγουστῖνος Μύρου εἶναιἹεροκήρυκας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἹερᾶςΜητροπόλεως ἡγουμενεύων τῆςἹερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου Πα-

λαιογρατσάνου Εἶναι ὑπεύθυνοςτοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος τῆς Ἱε -ρᾶς Μητροπόλεως καὶ τοῦ ἐπιτρέ-πομεν νὰ ἐκφωνῆ ὁμιλίες σὲ ὅσεςΜητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆςἙλλάδος εἶναι προσκεκλημένοςκαὶ τέλος παρουσιάζει ἑβδομαδιαίαἐκπομπὴ στὴν τηλεόραση καὶ συγ-κεκριμένα στὸ ἰδιωτικὸ κανάλιWest Channel

Αὐτὰ πρὸς ἐνημέρωση τῶν ἀνα-γνωστῶν τῆς ἐφημερίδας σας

Ἐκ τοῦ γραφείου τύπου τῆςἹερᾶς Μητροπόλεως

Σημείωσις τοῦ laquoΟΤraquo Ἡμεῖςμετεφέραμεν εἰς τὴν ἐφημερίδαμας σχόλιον τὸ ὁποῖον ἦτο ἀνηρτη-μένον εἰς τὸ διαδίκτυον ἀπὸ τὴν12ην Ὀκτωβρίου

Διευκρινήσεις ὑπὸ τῆς ἹερᾶςΜητροπόλεως Σερβίων καὶ Κοζάνης

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ndash laquoΦΩΤΙΑraquo ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΙΝ

ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

hellipΣΥΝΗΓΟΡΟΙΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝὑπόσχεται πολλὰ καὶ εὔχεται γιὰπερισσότερα μιὰ καὶ εἶναι ὁ μο-ναδικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ ἀληθι-νοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς τὸν ἔχουνἀνάγκη

Ὁ ἐκ τοῦ φιλοπαπισμοῦ καὶ φι-λοπροτεσταντισμοῦ κίνδυνος εἶ -ναι μεγάλος Πρέπει νὰ προλά-βουμε τὴν ἐπερχόμενη προδοσί αΧρειάζονται περισσότεροι ζηλω-τές οἱ ὁποῖοι θὰ μιλοῦν μὲ παρ ρη-σία καὶ θὰ ἀφυπνίζουν τοὺς Ἐπι-σκόπους ποὺ ἀναπαύ ο ν ται στοὺςθρόνους τους καὶ νωχελικὰ ἁπλώ-νουν τὰ χέρια τους νὰ εὐλογή-σουν ἀδιακρίτως ὀρ θο δόξουςπαπικοὺς καὶ προτεστάντες ἀδια-φορώντας ἂν μὲ τὴν τακτική τουςαὐτὴ προδίδουν τὴν Ὀρθοδοξία

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

Σελὶς 8η 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Η ΔΙΣ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΑΣ laquoΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣraquoΜΑΣΩΝΟΥ ΟΤΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣΖητεῖ ὁ Σύλλογος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν laquoὉ Προφήτης Ἠλίαςraquoκαί νά προβῆ εἰς τά νόμιμα διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας

Μέ ἀνοικτήν ἐπιστολήν (διά τοῦlaquoὈρθοδόξου Τύπουraquo) πρός τά μέ-λη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆςἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Σύλλο-γος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν laquoὉΠροφήτης Ἠλίαςraquo (Περιστέρι) τάκαλεῖ νά διερευνήσουν ἐάν αἱ ἀπο-καλύψεις τέκτονος 33ου βαθμοῦ εἰςτήν ἐκπομπήν laquoΜακελειόraquo τοῦ δη-μοσιογράφου κ Στεφάνου Χίου ὅτιἹεράρχαι καί κληρικοί συμμετέχουνεἰς τεκτονικάς-μασωνικάς στοάςεἶναι ἀληθεῖς Ὁ Σύλλογος ζητεῖἀπό τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον νάπροβῆ εἰς πᾶσαν νόμιμον ἐνέργει-αν διότι οἱ Μασῶνοι μέ τούς ἰσχυ-ρισμούς των κλονίζουν τήν ἐμπι-στοσύνην πρός τούς ἐκπροσώπουςτῆς Ἐκκλησίας Τό πλῆρες κείμενοντῆς ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς πρός τήνΔιαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον ἔχει ὡς ἀκο-λούθως

laquoΜὲ σεβασμὸ ἀσπαζόμαστε τὴδεξιά σας

Ἀφορμὴ νὰ σᾶς ἀποστείλουμετὴν παροῦσα ἐπιστολὴ εἶναι ὁ ἰσχυ-ρισμὸς τοῦ κ Ἀγγέλου Παβέλα ὁὁποῖος στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸΚόντρα τὴν 18-12-2011 στὴνἐκπομπὴ ΜΑΚΕΛΕΙΟ τοῦ δημο-σιογράφου κ Χίου ἀφοῦ δήλωσεὅτι εἶναι τέκτων καὶ εἶναι τιμή του ἡτεκτονικὴ ἰδιότητα (στὸν ὑπότιτλοἔγραφε γιὰ μασῶνο 33ου βαθμοῦ)ἰσχυρίσθηκε ὅτι ὑπάρχουν Μητρο-πολίτες τῆς Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖοιεἶναι μασῶνοι

Ἐπίσης ἰσχυρίσθηκε ὅτι μα σῶ -νος ἦταν ὁ ἅγιος Χρυσόστομοςχωρὶς νὰ προσδιορίσει ποιὸν ἐν -νοοῦσε ἀφήνοντας ἐρωτηματικό(προφανῶς ἐννοοῦσε τὸν ἁγιοποι-ηθέντα ἐθνομάρτυρα ΧρυσόστομοΣμύρνης) καθὼς καὶ ὁ μακ Πα-τριάρχης Ἀλεξανδρείας Πέτρος ὁὁποῖος ἔχασε τὴ ζωὴ του λόγῳπτώσεως τοῦ ἑλικοπτέρου Σινοὺκστὴ θάλασσα τῆς Σιθωνίας

Γιὰ τὴν τεκτονικὴ ἰδιότητα τοῦἁγιοποιηθέντος ἐθνομάρτυροςΧρυ σοστόμου Σμύρνης καὶ γρα -πτῶς τὸ ἰσχυρίσθηκαν τέκτονες σὲμασωνικὸ ἔντυπο

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά ποὺμασῶνοι προβάλλουν τὸν ἰσχυ-ρισμὸ γιὰ κληρικοὺς μασώνους καὶδὴ Πατριάρχες καὶ Μητροπολίτες

Παραπέμπουμε στὴ συνέντευξητῆς 27ης καὶ 29ης 12-1993 τοῦ τό-τε Μεγάλου Διδασκάλου τῆςΜεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος δι-κηγόρου Χρήστου Μανέα στὸν τη-λεοπτικὸ σταθμὸ ΣΚΑΪ στὸ δημο-σιογράφο Γιῶργο Τράγκα Ἐπίσηςστὸν κατάλογο μὲ τοὺς μασώνουςποὺ ἀναρτήθηκε στὸ διαδίκτυο

ἀπὸ τὴ Μεγάλη Στοὰ τῆς Ἑλλά-δος καὶ δημοσιεύθηκε στὸ ΒΗΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ τῆς 19ης-3-2006στὸν ὁποῖο περιέχονται καὶ μερικοὶκεκοιμημένοι Πατριάρχες Ἀρχιεπί-σκοποι καὶ ἕνας Μητροπολίτης Γιὰτὸν κατάλογο μὲ τοὺς μασώνουςἰσχυρίζεται ἡ Μεγάλη Στοὰ τῆςἙλλάδος ὅτι ἦταν ἐγνωσμένοιἘλευθεροτέκτονες καὶ ὅτι διαθέ-τει ἐπιβεβαιωμένα στοιχεῖα

Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ κ Χίου ἔχει με-γάλη τηλεθεαματικότητα Ὁ ἰσχυ-ρισμὸς τοῦ κ Παβέλα γιὰ κληρι-κοὺς μασώνους στὶς ἡμέρες μαςδημιουργεῖ σοβαρότατα ἐρωτημα-τικὰ γιὰ τὴν ἀλήθεια ἢ μὴ τοῦ ἰσχυ-ρισμοῦ του

Σκανδαλίζονται πιστοὶ καὶ μόνοστὸ ἄκουσμα τοῦ παραπάνω ἰσχυ-ρισμοῦ γιὰ Μασώνους Μητροπολί-τες σὲ μία Ὀργάνωση ἡ ὁποία μὲτρεῖς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίαςτῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχειχαρακτηρισθεῖ ὡς ἀντιχριστιανι-κή Ἐπίσης στὶς ἀνωτέρω ἀποφά-σεις ἔχει σημειωθεῖ ὅτι εἶναι ἀ -συμβίβαστη ἡ ἰδιότητα τοῦ Ὀρθο-δόξου Χριστιανοῦ μὲ τὴν ἰδιότητατοῦ Τέκτονος

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω θὰ πρέπειδραστικὰ νὰ ἐπιληφθεῖτε τοῦ σο-βαροῦ αὐτοῦ ζητήματος Ζητοῦμενὰ προβεῖτε σὲ κάθε νόμιμη ἐνέρ-γεια προκειμένου νὰ ἀποκαλυφθεῖἡ ἀλήθεια ἢ μή τοῦ ἰσχυρισμοῦτοῦ κ Παβέλα Ὑπάρχουν στὰ χέ-ρια σας τὰ δραστικὰ καὶ φιλάνθρω-πα πνευματικὰ ὅπλα τῆς Ἐκκλη-σίας μας Χρησιμοποιῆστε τα

Μακαριώτατε-ΣεβασμιώτατοιἘὰν ἀδιαφορήσετε τότε θὰ δώσε-τε τὸ δικαίωμα στοὺς πάσης φύ-σεως ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας μαςνὰ διασπείρουν laquoκολακευτικοὺςraquoψιθύρους κατὰ δικαίων καὶ ἀδί-κων Μητροπολιτῶν γιὰ θέμα ποὺἔχει σχέση μὲ τὴν Πίστη Διαφορε-τικά ὄχι μόνον οἱ ἐχθροί τῆςἘκκλησίας μας ἀλλὰ καὶ μέλη τηςμπορεῖ νὰ ποῦν Μήπως ὁ ἰσχυ-ρισμὸς του εἶναι ἀληθής

Μὴ ἀφήσετε λοιπὸν σεβαστοίμας ποιμένες νὰ ἕρπει μεταξὺ τῶνπιστῶν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡτρομερὴ ὑποψία ὅτι ἐνδέχεται κλη-ρικοί μας τοὺς ὁποίους τὸ ἍγιοΠνεῦμα ἔθεσε ἐπισκόπους (Πράξ Κ28) νὰ ἔχουν προσχωρήσει στὴνἀνωτέρω ἀντιχριστιανικὴ Ὀργάνω-ση Ὁ σκανδαλισμὸς θὰ εἶναι μεγά-λος καὶ ἡ εὐθύνη σας ἐνώπιον τοῦΘεοῦ καταγεγραμμένη (Ἰερ ΚΓ 1-4 Ἰεζ ΛΔ 1-10 Λουκ ΙΖ 1-3)

Ὁ ΠρόεδροςΖιώγας ΘεόδωροςἩ Γεν Γραμματέας

Χορτάτου Γιαννούλαraquo

Ἂς ἐλπίσωμεν ὅτι δὲν θὰ στοχοποιηθῆ ἐκ νέου ἡ Ἐκκλησία ἐξ αἰτίας του

ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΙΝΑΝΑΚΡΙΤΟΥ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΗΡΕΥΝΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΝ ΖΙΜΕΝΣ

Εἰς μίαν ἐποχὴν κατὰ τὴν ὁποίανἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀναδειχθῆ εἰςπνευματικόν κοινωνικὸν καὶ ἐθνι -κὸν στήριγμα ὅλων τῶν πολιτῶν καὶἰδιαιτέρως τῶν ἀναξιοπαθούντωνκαὶ τῶν ἀπελπισμένων ἀποκαλυ-πτικὰ δημοσιεύματα γίνονται προ-άγγελος ὅτι θὰ στοχοποιηθῆ ἐκ νέ-ου

Τὸ ἑβδομαδιαῖον περιοδικὸνlaquoἘπίκαιραraquo ἐπὶ δύο ἑβδομάδας ἀ -σχολεῖται μὲ ρασοφόρον ὁ ὁποῖοςἐμπλέκεται εἰς κύκλωμα ἐξουδετε-ρώσεως ndash ἐξοντώσεως τοῦ εἰδικοῦἀνακριτοῦ κ Νικ Ζαγοριανοῦ ὁὁποῖος διηρεύνα τὸ σκάνδαλον τῆςΖίμενς Συμφώνως πρὸς τὸ ἀποκα-λυπτικὸν δημοσίευμα τῆς 5ης Ἰα -νου αρίου

laquoΣτὸ προηγούμενο τεῦχος τῶνldquoἘπικαίρωνrdquo ἀποκαλύψαμε τὶς συ-ζητήσεις γνωστοῦ ρασοφόρου μὲσυνηγόρους κατηγορουμένων τῆςὑπόθεσης Siemens σχετικὰ μὲτοὺς τρόπους ἄσκησης πίεσης σὲ

ἀνώτατους δικαστικούς προκειμέ-νου νὰ διωχθεῖ ὁ εἰδικὸς ἀνακριτὴςΝίκος Ζαγοριανός

Μία ἐνδιαφέρουσα στιχομυθίαὅπως προκύπτει ἀπὸ τὶς ἀπομαγνη-τοφωνημένες συνομιλίες καὶ δὲνσυμπεριλήφθηκε στὶς ἀποκαλύψειςτοῦ προηγούμενου τεύχους δια-μείφθηκε μεταξὺ ρασοφόρου καὶγνωστοῦ δικηγόρου Οἱ δύοἄνδρες προ βληματίζονται γιὰ τὸπῶς θὰ πιεστεῖ ὁ τέως ἀρεοπαγίτηςΛεωνίδας Ζερβομπεάκος προκει-μένου νὰ ἀποφασίσει τὴν ἀπομά-κρυνση Ζαγοριανοῦ Στὴν ἠχογρά-φηση ἀκούγεται ὁ δικηγόρος νὰλέει πὼς ldquoοἱ γνωστοί μου στὸ ΠΑ-ΣΟΚ θὰ ἀσκήσουν ὅλη τὴν ἐπιρροήτους γιὰ νὰ πειστεῖ ὁ Ζερβομπεά-κος ἀλλιῶς θὰ χαιρετήσει τὴνἕδραraquo Ὡστόσο ὁ ἔντιμος δι-καστὴς ὄρθωσε τὸ ἀνάστημά τουἀπέναντι στὶς πιέσεις ποὺ ἦτανπολλὲς καὶ προερχόμενες ἀπὸ διά-φορες πλευρές Μάλιστα δὲν δί-στασαν νὰ προσεγγίσουν ἀκόμακαὶ τὴν ἀείμνηστη πλέον σύζυγότου ὑπάλληλο τοῦ ὑπουργείου

Οἰκονομικῶν ἡ ὁποία ἔγινε ἀποδέ-κτης ldquoπαραίνεσηςrdquo ἀνώτατου στε-λέχους τοῦ ὑπουργείου ὥστε νὰμεταπειστεῖ ὁ ἀρεοπαγίτης σύζυ-γός της μὲ τὸ ἴδιο βέβαια ἀποτέ-λεσμα

Σὲ κάθε περίπτωση οἱ συγκεκρι-μένες ἠχογραφημένες συζητήσειςmdashπροϊὸν παρακολούθησης ὕπο-πτης ὑπόθεσης real estate ἀπὸ στε-λέχη τῆς ΕΥΠmdash ἀποδεικνύονται

τελικὰ ldquoδιαμάντιrdquo στὰ χέρια τῶν δι-καστικῶν Ἀρχῶν μιὰ καὶ σὲ αὐτὲςἀκούγονται στοιχεῖα γιὰ διάφορεςὑποθέσεις ποὺ ἀπασχολοῦν τὴ Δι-καιοσύνη

Μεγάλη συζήτηση ἔχει προκλη-θεῖ πάντως καὶ ἀπὸ τὴν ἀποκάλυ-ψη πὼς γνωστὸς ἐπιχειρηματίας ndashἐφοπλιστής βρίσκεται στὰ χνάριατοῦ Λαυρέντη Λαυρεντιάδη Βλέ-πετε εἶναι πολλὰ τὰ λεφτάraquo

Ἐνῶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν διαμηνύει παρασκηνιακῶς ὅτι δὲν πρόκειται νὰ προδώση τὸ Φανάρι

ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΙΣΠΗΔΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΣΕΙΣ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ ΑΘΗΝΩΝΣυνδέουν τὰς παρεμβάσεις του μὲ τὴν διαδοχὴν τοῦ Ἀθηνῶν κ Ἱερωνύμου τὴν προώθησιν εἰς τὸν θρόνον τοῦ Σεβ Μητρο-

πολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ Νικολάου ἀλλὰ καὶ μὲ τὰς σχέσεις τοῦ Φαναρίου μὲ τὴν Ἀθήνα

Μὲ ἀφορμὴν τὰς δυναμικὰς ἀντι-δράσεις τῆς Ρωσικῆς Κυβερνήσεωςτοῦ Πατριάρχου Μόσχας κ Κυρίλ-λου καὶ Ρωσικῶν ΘρησκευτικῶνἹδρυμάτων διὰ τὴν προφυλάκισιντοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς ΜονῆςΒατοπαιδίου Ἀρχιμ κ Ἐφραὶμ πολ-λοὶ Ἐκκλησιαστικοί πολιτικοὶ καὶ δη-μοσιογραφικοὶ παράγοντες προσπα-θοῦν νὰ ἀναλύσουν τὴν στάσιν τῆςΡωσίας Ὁ δημοσιογράφος κ ΦάνηςΚαλαν τζῆς ἐ κλεκτὸς τοῦ Ἀρχιεπι-σκόπου Ἀθηνῶν κ Ἱερωνύμου συν-δέει τὴν εἰσπήδησιν τῆς Μόσχας εἰςτὴν Ἐκ κλησίαν τῆς Κωνσταντινου-πόλεως (ἡ Ἱ Μ Βατοπαιδίου ἀνήκειεἰς τὴν δικαιοδοσίαν τοῦ Φαναρίουὅπως καὶ ὁλόκληρον τὸ Ἅγιον Ὄ -ρος) ἀλ λὰ καὶ εἰς τὴν Ἀρχιεπισκο -πὴν Ἀθ ηνῶν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν τῆςἙλλάδος τόσον μὲ τὰς σχέσεις Φα-ναρίου ndash Ἀθηνῶν ὅσον καὶ μὲ τὴνlaquoκούρσανraquo διαδοχῆς τοῦ Ἀρχιεπι-σκόπου Ἀθηνῶν κ Ἱερωνύμου Εἰςαὐτὴν τὴν laquoκούρσανraquo ἡ ὑπόθεσιςτοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς ΜονῆςΒατοπαιδίου Ἀρχιμανδρίτου π Ἐ -φραὶμ ἀλλὰ καὶ αἱ πρωτοβουλίαι ndashπαρεμβάσεις τῆς Μόσχας laquoδουλεύ -ουνraquo ὑπὲρ τοῦ Σεβ ΜητροπολίτουΜεσογαίας κ Νικολάου ὡς ὑποψη-φίου διαδόχου εἰς τὸν θρόνον τῶνἈθη νῶν Γράφει μεταξὺ ἄλλων ὁ κΦάνης Καλαντζῆς εἰς τὴν ἑβδομαδι-αίαν ἐφημερίδα laquoΚόσμος τοῦ Ἐπεν- δυτῆraquo τῆς Παρασκευῆς 30ῆς Δε-κεμβρίου)

laquoΣτὸ μπέρδεμα αὐτὸ ἦταν εὔκο-λο ndashἔχει συμβεῖ ἐπανειλημμένωςndashνὰ ἐμφιλοχωρήσουν διάφορες φω -νὲς κατὰ τῆς πολιτείας μὲ ἄξονατὶς ἐπώδυνες ἐπιπτώσεις τῆς κρί-σης (σὲ καμία ἀπὸ τὶς δηλώσεις δὲνφάνηκε ἴχνος αὐτοκριτικῆς μιλών-τας γενικότερα καὶ μὲ πρόσφατουςἱστορικοὺς ὅρους) Ὁρισμένες ἀπὸτὶς αἰτιάσεις αὐτὲς εἶχαν σαφῶςἀντιπατριαρχικὸ χαρακτήρα στό-χος διὰ τῆς ἀξιοποίησης τῆς ὑπό-θεσης ἦταν τὸ Φανάρι Τὸ Πα-τριαρχεῖο τήρησε ὡς εἴθισται μίαπροσεκτικὴ στάση καθὼς ἡ θέσητου εἶναι ἐξαιρετικὰ λεπτή ἂν συ-νυπολογίσουμε τὴν ldquoἰδιότηταrdquo τῆςπροϊσταμένης πνευματικῆς ἀρχῆςκαὶ τὶς πάντοτε εὔθραυστες σχέ-σεις μὲ τὴ Ρωσικὴ Ἐκκλησία Καὶἀκριβῶς τὸ ὑπόβαθρο αὐτὸ θέλη-σαν ὁρισμένοι νὰ ἀξιοποιήσουν Σὲαὐτοὺς θὰ πρέπει νὰ προστεθοῦνκαὶ ὅσοι γιὰ καθαρὰ ἰδιοτελεῖς σκο-ποὺς ἔσπευσαν ldquoτεχνοκρατικῶςrdquoκαὶ μὴ νὰ δώσουν μὲ εὔσχημο τρό-πο τὸ ldquoπαρώνrdquo

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴ ρωσικὴ διάστα-ση ἡ ἰδιότυπη ldquoεἰσπήδησηrdquo παρέ-συρε πολιτεία καὶ Ἐκκλησία Γιὰτὴν πρώτη ἔχουν ἐκφρασθεῖ ndashὡςγνωστὸνndash σοβαρὲς ἐνστάσεις ἀπὸτοὺς δικαστικούς καὶ ὄχι μόνο κύ-κλους Ὡστόσο αὐτὴ ἡ πρωτο-φανὴς δυναμικὴ ἐκδήλωση ἀγάπηςἀπὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας θρη-σκευτικὰ ἱδρύματα ὑπουργεῖο

Ἐξωτερικῶν ἀντιμετωπίζεται μὲἐπιφυλακτικότητα

Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία καὶ ἡ κυβέρ-νηση ὅπως ἀναφέρθηκε πρόσφαταἀπὸ τὸν ldquoΚτΕrdquo ἐπιθυμεῖ νὰ προχω-ρήσει σὲ ἐπενδύσεις στὴν ἙλλάδαΤὸ ἐνδιαφέρον αὐτὸ ἔχει ἐκδηλω-θεῖ κατὰ τὶς πληροφορίες ποικιλο-τρόπως καὶ ἀπὸ συγκεκριμένουςκληρικοὺς πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο

Ὡστόσο ὁ κ Ἱερώνυμος παρ᾽ ὅτιἀναζητᾶ πόρους γιὰ τὰ ἔργα ἔχειldquoβάλει πλάτηrdquo (γνωρίζοντας στὸ πί-σω μέρος τοῦ κεφαλιοῦ ἐπιδιώξειςπαλιὲς καὶ νέες) δηλώνοντας κατη-γορηματικὰ καὶ ξάστερα στοὺς δια-μεσολαβητὲς ὅτι δὲν πρόκειται ἐπὶἈρχιεπισκοπίας του νὰ συνδράμεισὲ παιχνίδια ποὺ ἔχουν στόχο τὸΟἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο ἤγουν

ldquoδὲν θὰ προδώσωrdquoἩ ρωσικὴ παρέμβαση δὲν ἔχει

σχέση μόνο μὲ τὴν ldquoκάθοδοrdquo ἀλλὰσχετίζεται καὶ μὲ τὰ σενάρια τῆςδιαδοχῆς Τὸ σενάριο μπορεῖ νὰεἶναι ndashκαὶ εἶναιndash ἐκ πρώτης ὄψεωςκωμικό ὅμως ὁ ἐκκλησιαστικὸςχρόνος ἔχει τοὺς δικούς του ρυθ-μούς ὅπως καὶ τοὺς ὑποψηφίουςτου οὐδὲν τὸ μεμπτὸν ἄλλωστε

Στὴν παράμετρο αὐτὴ θὰ πρέπει νὰσημειωθεῖ μία διαφαινόμενη ἄτυπησυσπείρωση μὲ ἀφετηρία τὸ πνεῦ -μα τῆς πάλαι ποτὲ ὁμάδας τῶν ldquoἱε -ρωνυμικῶνrdquo ndashὄχι τοῦ ἀρχιεπισκό -που γιὰ τοὺς ἀναγνῶστες ποὺ δὲνγνωρίζουν ἀλλὰ τοῦ προκατόχουτου στὴ διάρκεια τῆς ἑπταετίαςndashκαὶ ἕνα νεοπαγὲς κράμα ἀποτε-λούμενο ἀπὸ κληρικούς ὁρισμέ-νους Ἀρχιερεῖς ἀδελφότητες Ὁldquoἐκλεκτὸςrdquo τῆς τάσης αὐτῆς εἶναιὁ Σεβ Μεσογαίας ὁ ὁποῖ ος πι-θανῶς βρέθηκε τὶς ἡμέρες αὐτὲςσὲ δύσκολη θέση καθὼς συνδέε-ται καὶ μὲ τὸν Ἡγούμενο τῆς ἹερᾶςΜονῆς Βατοπαιδίου (Ἁγιορείτηςπαλαιότερα καὶ ὁ ἴδιος ἀπολύτωςφυσιολογικὴ ἡ παρουσία του ἂνεὐσταθεῖ ἡ φημολογία περὶ τῆςἐπίσκεψης στὸν Ἡγούμενο τὴνΤρίτη) καὶ φιλικὰ διακείμενοςπρὸς τὴ Ρωσικὴ Ἐκ κλησία θεω-ρεῖται καὶ μὲ τὸν δικαστικὸ κόσμοδιατηρεῖ πολὺ καλὲς σχέσεις

ἈποκωδικοποίησηΣὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν Ἀρχιεπισκοπή

τὸ ldquoνοῶν νοείτωrdquo τοῦ πρὸ ἡμερῶνσχολίου τοῦ κ Ἱερώνυμου μὲἀφορμὴ τὴν ἀπόφαση ἀφοροῦσεκατὰ τὶς πληροφορίες τὸν ἀποπρο-σανατολισμὸ τῆς κοινῆς γνώμης τὴστιγμή ποὺ τρέχουν τὰ καυτὰ προ-βλήματα Ἀπὸ κεῖ καὶ πέρα ἡ ἀπο-κωδικοποίηση τῆς στάσης τῆς Ἀρ -χιεπισκοπῆς συνοψίζεται σὲ τέσσε-ρα σημεῖα α) Προκαλεῖ ἔντονο προ-βληματισμὸ ἡ στιγμὴ τῆς ἔκδοσηςτῆς ἀπόφασης β) Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺδὲν εἶναι γνωστὸ καὶ σαφὲς τὸ κα-τηγορητήριο ὁ ὁποιοσδήποτε μπο-ρεῖ νὰ εἰκάσει καὶ νὰ ἀναρωτηθεῖἐὰν ὑπάρχουν καὶ ἄλλες ἄγνωστεςπαράμετροι ἄλλες εὐθύνες ἄλλεςσυναλλαγές ldquoΜόνος του τὰ ἔκανεὅλα ὁ Ἡγούμενοςrdquo τὸ εὔλογο συν -οδευτικὸ ἐρώτημα Ἐρώτημα ποὺκινεῖται πέρα ἐννοεῖται ἀπὸ τὸναὐτονόητο σεβασμὸ στὴ Δικαιοσύ-νη καὶ τοὺς λειτουργούς της γ) ἩἘκκλησία δὲν πρόκειται νὰ ἐμπλα-κεῖ σὲ διαφαινόμενες ψηφοθηρι-κοῦ χαρακτήρα σκοπιμότητες δ) Ἡσυμπαράσταση στὴν ἐκκλησιαστικὴκαὶ ἀνθρώπινη διάσταση πρὸς τὸπρόσωπο τοῦ Ἡγουμένου εἶναι αὐ -τονόητη καὶ δεδομένη

Τὸ ἂν αὐτὴ ἡ συμπαράσταση θὰπροσλάβει καὶ εἰδικὴ χροιὰ μέσα ἀπὸτὴ Σύνοδο ὅπως ὁρισμένοι πιέζουνθὰ φανεῖ σύντομα Ὅπως ἔχει συ -χνὰ παρατηρηθεῖ οἱ ἐπικοινωνιακοὶλεονταρισμοὶ εἴθισται νὰ ὑποχω-ροῦν ἐντὸς τῆς Ἱ Μ Πετράκη Πό-σο μᾶλλον ὅταν προσωπικὲς στρα- τηγικὲς καὶ ldquoγεωστρατηγικὲςrdquo καλύ-πτουν μὲ πυκνὴ ὁμίχλη τὸ τοπίοraquo

ΕΔΩ καὶ πολλὰ χρόνια καὶ μέχρι σήμερα τὰ προγράμματασπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ προβλέπουν τὴ διδασκαλία τῶνβασικῶν στοιχείων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης στοὺς μαθητὲς τῆς

Α΄ τάξης τοῦ Γυμνασίου Ἡ δημιουργία τοῦ κόσμου καὶ τοῦ ἀνθρώ-που οἱ Πατριάρχες ὁ Μωυσῆς οἱ κριτές οἱ βασιλεῖς καὶ οἱΠροφῆτες ἀποτελοῦν οὐσιαστικὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ θρησκευτι-κοῦ μαθήματος στὴν τάξη αὐτή Ἀκολουθώντας ὀρθὴ ἀπὸ θεολο-γικῆς ἀπόψεως διαδοχὴ στὰ γεγονότα οἱ μαθητὲς ξεκινοῦν ἀπὸ τὴνΠαλαιὰ Διαθήκη γιὰ νὰ ὁδηγηθοῦν στὴν Καινὴ Διαθήκη (Β΄ Γυμνα-σίου) καὶ ἀκολούθως στὴν ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία (Γ΄ Γυμνασίου)

Μὲ τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν ποὺ ἐφαρμόζεται φέτος πιλοτικὰσὲ λίγα σχολεῖα καὶ ἀπὸ τοῦ χρόνου σχεδιάζεται ἡ ἐφαρμογή τουστὸ σύνολο τῶν σχολείων τῆς χώρας τὸ στοιχειῶδες ὑπόβαθροτῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας ἡ Παλαιὰ Διαθήκη τίθεται πλέον στὸπεριθώριο Δὲν προβλέπεται ἁπλῶς ὁ περιορισμὸς τῆς ἀναφορᾶςσὲ αὐτήν ἀλλὰ ἀλλάζει ριζικὰ ὅλο τὸ περιεχόμενο τοῦ μαθήματοςτῆς Α΄ τάξης Γυμνασίου Τὸ νέο μάθημα περιέχει στοιχεῖα ἐκκλη-σιαστικῆς ἱστορίας καὶ ἐκτενῆ ἀναφορὰ στὰ ξένα θρησκεύματαΠρόκειται γιὰ ἀντικατάσταση τοῦ μέχρι σήμερα διδασκόμενουἁγιογραφικοῦ μαθήματος ἀπὸ ἕνα ἱστορικοndashθρησκειολογικό

Σύμφωνα μὲ τὸ νέο πρόγραμμα σπουδῶν οἱ μαθητὲς τῆς Α΄ Γυ-μνασίου θὰ διδάσκονται γιὰ τὴν ὀργάνωση τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλη-σίας ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ τοὺς ΠροτεστάντεςΓιὰ 5 δίωρα θὰ μελετοῦν τὸ δύσκολο γιὰ μαθητὲς Α΄ Γυμνασίου θέ-μα τῆς συνάντησης Ἑλληνισμοῦ καὶ Χριστιανισμοῦ κάνοντας ἀνα-φορὰ στὶς ἑλληνικὲς σπουδὲς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀλλὰ καὶ πα-ρακολουθώντας τὴν ἐξέλιξη τῆς τέχνης laquoἀπὸ τὸν ἀρχαιοελληνικὸναὸ στὴ χριστιανικὴ βασιλικήraquo laquoἀπὸ τὰ Φαγιοὺμ στὴ χριστιανικὴεἰκόναraquo καὶ laquoἀπὸ τὸν Ὀρφέα καὶ τὸν Ἥλιο στὸν Καλὸ Ποιμένα καὶτὸν Παντοκράτοραraquo Θὰ μελετοῦν τὶς Οἰκουμενικὲς Συνόδουςἀλλὰ θὰ ἀναπτύσσουν καὶ θέματα ὅπως laquoτὰ δόγματα ὁρίζουν ἀλλὰδὲν περιορίζουνraquo Τέλος 8 δίωρα εἶναι ἀφιερωμένα ἐξολοκλήρουστὶς θρησκεῖες τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ τοῦ Ἰσλάμ τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ τοῦΒουδισμοῦ τοῦ Ταοϊσμοῦ καὶ τοῦ Κομφουκιανισμοῦ Προσδοκώ-μενο μαθησιακὸ ἀποτέλεσμα εἶναι μεταξὺ ἄλλων laquoοἱ μαθητὲς νὰμποροῦν νὰ ἐξετάζουν καὶ νὰ ἀναθεωροῦν τυχὸν προκαταλήψειςτους γιὰ τὸ Ἰσλὰμ ἢ τὸν Ἰουδαϊσμόraquo ἐνῶ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη με-λετᾶται μόνο στὴν ἑνότητα αὐτὴ ὡς laquoἕνα κοινὸ βιβλίο γιὰ Ἑβραί-ους καὶ Χριστιανούςraquo Στὸ πλαίσιο τῶν δραστηριοτήτων προτείνε-ται laquoἐπίσκεψη σὲ Συναγωγὴ καὶ συζήτηση μὲ τὸν ραβίνοraquo ἢ laquoἐπί-σκεψη στὸ Μουσεῖο Ἰσλαμικῶν Τεχνῶνraquo

Ὅλα τὰ παραπάνω εἶναι μικρὸ μόνο δεῖγμα ἀπὸ ὅσα προβλέπει τὸπρόγραμμα σπουδῶν γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ τῆς Α΄ Γυμνασίου Καθ -ένας ἀντιλαμβάνεται τὸ νέο προσανατολισμό ποὺ δίνεται στὸ μά-θημα καὶ τί περιλαμβάνει τὸ laquoἄνοιγμαraquo τοῦ μαθήματος ποὺ εὐαγ-γελίστηκαν ἐδῶ καὶ καιρὸ καὶ τώρα ἐφαρμόζουν στὴν πράξη ὅσοισχεδίασαν τὸ θρησκευτικὸ μάθημα τοῦ Νέου Σχολείου Τὸ laquoἄνοι-γμαraquo τοῦ μαθήματος στὶς ἄλλες ὁμολογίες καὶ στὶς ξένες θρη-σκεῖες συνοδεύεται ἀπὸ τὸ ὁριστικὸ κλείσιμο τῆς Παλαιᾶς Διαθή-κης ἔξω ἀπὸ τὶς θρησκευτικὲς γνώσεις τῶν μαθητῶν Κάποιοι Θε-ολόγοι φαίνεται ὅτι φρονοῦν τὰ ἴδια μὲ ὅσους τόσα χρόνια ζητοῦντὴν κατάργηση τῆς διδασκαλίας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐπειδὴεἶναι ἕνα βιβλίο ἑβραϊκῆς ἱστορίας ἢ ἕνα βιβλίο βίας Ὅμως Ὀρθό-δοξη Θεολογία χωρὶς Παλαιὰ Διαθήκη δὲν νοεῖται Οὔτε μπορεῖ νὰδιδαχθεῖ ἡ Καινὴ Διαθήκη χωρὶς τὴν προηγούμενη ἀναφορὰ στὴνΠαλαιά Αὐτὸς εἶναι ἴσως ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ σχεδιαστὲς τοῦνέου θρησκευτικοῦ μαθήματος προχωροῦν στὴν κατάργηση καὶτῆς διδασκαλίας τῆς Καινῆς Διαθήκης Ἀλλὰ σὲ αὐτὸ θὰ ἀναφερ-θοῦμε μία ἄλλη φορά

Ὅσοι ἐξαιροῦν τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἀπὸ τὴ θρησκευτικὴ παιδείατῶν μαθητῶν θὰ ὁδηγήσουν τοὺς μαθητὲς ὄχι στὸν laquoθρησκευτικὸἐγγραμματισμόraquo ὅπως ἰσχυρίζονται ἀλλὰ σὲ θεολογικὴ ἀγραμμα-τοσύνη Χωρὶς τὸ θεμέλιο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὅλο τὸ οἰκοδό-μημα τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογίας θὰ καταρρεύσει

Ἡ μελέτη τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης δὲν πρέπει ἁπλῶς νὰ διατηρη-θεῖ ὡς σχολικὸ μάθημα ἀλλὰ νὰ συνοδευτεῖ καὶ ἀπὸ τὴν διδασκα-λία πατερικῶν κειμένων ποὺ τὴν ἑρμηνεύουν

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΕΙΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝΤοῦ κ Ἰωάννου Τάτση Θεολόγου

ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς τῆς Τουρκίας κ Γιλμὰζἀπεκάλυψεν ὅτι τὰ δάση τῆς Ἑλλάδος τὰ ἔκαψαν οἱ ΓκρίζοιΛύκοι οἱ ὁποῖοι ἀπετέλουν τὸ ἐπίσημον παρακράτος τῆς Τουρ-

κίας Οὗτοι ἔδρασαν εἰς τὴν Ἑλλάδα κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη τῆς διακυ-βερνήσεως τοῦ ΠΑΣΟΚ ἐπὶ κ Κων Σημίτη Ὁ ὑπουργὸς Δημοσίαςτάξεως τῆς Κυβερνήσεως τοῦ κ Κώστα Καραμανλῆ ὁ κ Βύρων Πο-λύδωρας ὑπεστήριξεν εἰς συνέντευξιν εἰς ἡμερησίαν ἐφημερίδαὅτι κατὰ τὴν περίοδον κατὰ τὴν ὁποίαν ἦτο ὑπουργός ὑπῆρξαν κα-ταστροφικαὶ πυρκαϊαί Ὁ πρὼην ὑπουργὸς ὑπεστήριξεν ὅτι καὶ αὐταὶπροεκλήθησαν ὑπὸ τῶν Τούρκων διὰ νὰ πλήξουν τὴν Κυβέρνησινεἰς τὴν ὁποίαν συμμετεῖχε Καὶ εἰς τὰς δύο περιπτώσεις ἐπλήγη του-ριστικῶς οἰκονομικῶς καὶ ἐθνικῶς ἡ Ἑλλας θὰ προσθέσωμεν ἡμεῖςΜόνον ποὺ εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν πολλοὶ δημοσιογράφοι ὑπε-στήριζον ὅτι ὄπισθεν τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν εὑρίσκοντο οἱΓκρίζοι Λύκοι Τότε οἱ ὑπουργοὶ καὶ ἡ Κυβέρνησις τοῦ κ Σημίτη μὲὑπόγειαν πληροφόρησιν (παραπληροφόρησιν) διέδιδε πὼς ὅσοιlaquoβλέπουν Τούρκουςraquo ὄπισθεν τῶν πυρκαϊῶν εἶναι ἀκροδεξιοί φαν-τασιόπληκτοι σεναριογράφοι γραφικοί κλπ Σήμερον οἱ τότεlaquoἀκροδεξιοίraquo σεναριογράφοι κλπ ἐπιβεβαιώνονται Ἐνῶ ὑπάρχουντεκμηριωμέναι πληροφορίαι ὅτι ἡ τότε Ἐθνικὴ Ὑπηρεσία Πληρο-φοριῶν (ΚΥΠ) καὶ σήμερον ΕΥΠ εἶχε προειδοποιήσει τὰς κυβερνή-σεις τῶν κ Σημίτη καὶ Καραμανλῆ ἀλλὰ αὗται ἠδιαφόρησαν Τὴνθέσιν αὐτὴν ἐπεβεβαίωσε καὶ ὁ ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν Πρόεδρος τῆς Κοι-νότητος Πεντέλης ἡ περιοχὴ τοῦ ὁποίου ἐπλήγη κατ᾽ ἐπανάληψιν

Σήμερον οἱ τότε κυβερνῶντες καὶ ἰδιαιτέρως ἡ Κυβέρνησις τοῦκ Σημίτη διοχετεύουν παραπλανητικὰ στοιχεῖα ὅτι ἔλαβον ὑπ᾽ ὄψιντὰς ἐκθέσεις τῆς ΚΥΠ καὶ ἔκαναν διαβήματα πρὸς τὴν ΤουρκίανΨεύδονται Διότι τότε ἡ laquoγραμμὴraquo τῶν κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ καὶΝΔ) ἦτο πὼς ὄπισθεν τῶν καταστροφικῶν πυρκαϊῶν εὑρίσκοντοοἰκοπεδοφάγοι Ἔδειξαν ἀδιαφορίαν δέ 1ον) Εἰς τὰς καταγγελίαςτοῦ προέδρου τῆς Πεντέλης κ Στεργίου ὅτι εἰς τὸν καταυλισμὸντῶν Κούρδων ποὺ ὑπάρχει εἰς τὴν περιοχήν του (δὲν ἠμποροῦν νὰπλησιάσουν ἀρχαὶ εἰς τὸν καταυλισμόν διότι ἔχουν laquoδημιουργή-σειraquo ἄβατον) ἠμπορεῖ νὰ ὑπάρχουν καὶ Τοῦρκοι Πράκτορες οἱὁποῖοι ἀναπτύσσουν ἐπικίνδυνον δραστηριότητα 2ον) Εἰς τὴν πρό-κλησιν ndash πρόσκλησιν τοῦ κ Σάββα Καλεντερίδη γνωστοῦ Ἕλλη-νος Ἀξιωματούχου (τῆς τότε Κρατικῆς Ὑπηρεσίας Πληροφοριῶν)ἀπὸ τὴν ὑπόθεσιν Ὀτσαλάν ὁ ὁποῖος εἶχεν ὑποδείξει ὅπως μεταβῆεἰς τὴν Τουρκίαν Εἰσαγγελεύς διὰ νὰ συμμετάσχη εἰς τὰς ἀνακρί-σεις αἱ ὁποῖαι ἐγίνοντο εἰς βάρος ἐμπόρου ναρκωτικῶν ὁ ὁποῖοςἐδήλωσε laquoὅταν ἔκαιγα τὰ δάση τῆς Ἑλλάδος ἤμουν καλόςraquo

Οἱ Ἕλληνες πολιτικοὶ ἀντὶ νὰ ἐρευνήσουν τὰς καταγγελίας καὶτὰ ἐπίσημα στοιχεῖα διὰ τὴν συμμετοχὴν Τούρκων καὶ νὰ φέρουντὸ θέμα ἐνώπιον τῶν διεθνῶν ὀργανισμῶν καταγγέλλοντες τὴνΤουρκίαν καὶ διεκδικοῦντες ἀποζημιώσεις τί ἔκαναν

1ον) Ὁ μὲν κ Πάγκαλος ὡμίλει ὡς ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν διὰ τὴνἀποστρατικοποίησιν τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου καὶ τὴν ἀγορὰν ἠλεκ -τρικοῦ ρεύματος ἀπὸ τὴν Τουρκίαν μὲ σκοπὸν τὴν ἠλεκτροδότη-σιν τῶν νήσων κλπ

2ον) Μετὰ τὴν ὑπόθεσιν Ὀτσαλὰν (μὲ ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τὸνκ Πάγκαλον) ὁ κ Γ Παπανδρέου (ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν) προ-ώθησε τὴν Ἑλληνοτουρκικὴν laquoφιλίανraquo Καθιέρωσε τὴν διπλωμα-τίαν τῶν σεισμῶν ἔτρεχεν εἰς διεθνεῖς ὀργανισμούς διὰ νὰ ἐξα-σφαλίση βοήθειαν μὲ σκοπὸν τὴν ἐπούλωσιν τῶν πληγῶν της ἀπὸτοὺς σεισμούς καθιέρωσε τὴν ἄνευ ὅρων ἔνταξιν τῆς Τουρκίας εἰςτὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν συνεκάλυπτε τὰς προκλήσεις τῆς Τουρ-κίας εἰς τὸ Αἰγαῖον καὶ τὴν Θράκην συνεταυτίσθη μὲ τὴν Τουρκίανεἰς τὰς θέσεις διὰ τὸ σχέδιον Ἀνάν ἠδιαφόρησε διὰ τὰ κύματα λα-θρομεταναστῶν πρὸς τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου ἀπὸ τὴν Τουρκίανκατέθετε στεφάνι εἰς τὸ Μαυσωλεῖον τοῦ σφαγέα τοῦ Ἑλληνισμοῦτοῦ Πόντου καὶ τῶν Μικρασιατικῶν παραλίων ἐματαίωνε τὴν ἀνέ-γερσιν μνημείου διὰ τὴν γενοκτονίαν τῶν Ποντίων (Εἶχαν ἀποφα-σίσει τὴν ἀνέγερσίν του οἱ Ἀ Παπανδρέου καὶ Μιλτ Ἔβερτ) ἐχό-ρευε ζεϊμπέκικα πρὸς τιμὴν τοῦ φίλου του ὑπουργοῦ ἘξωτερικῶνΤζὲμ (ἀπεβίωσε) κατέβαλε μεθοδικὴν προσπάθειαν διὰ τὴν ἀλλαγὴντῶν βιβλίων τῆς ἱστορίας προώθησε σχέδιον διὰ τὴν διχοτόμησιντοῦ Αἰγαίου (μὲ τὴν ἔγκρισιν τοῦ κ Σημίτη) κλπ

3ον) Ἡ Κυβέρνησις τοῦ κ Κώστα Καραμανλῆ μὲ ὑπουργὸν Ἐξω-τερικῶν τὸν κ Πέτρον Μολυβιάτην ἤλλαξε σοβαρῶς τὴν ἐξωτερικὴνπολιτικήν Ἀλλὰ ὁ τότε Πρωθυπουργὸς προέβη εἰς ἕνα πολὺ σημαν-τικὸν laquoἔγκλημαraquo Ἔγινε κουμπάρος τοῦ σημερινοῦ Πρωθυπουργοῦτῆς Τουρκίας κ Ἐρντογάν Ἀπὸ τὰ laquoζεϊμπέκικα τοῦ κ Γ Παπανδρέ-ου εἰς τὰς laquoκουμπαριὰςraquo τοῦ κ Κ Καραμανλῆ ἔλεγε ὁ λαός

Σήμερον ΠΑΣΟΚ καὶ ΝΔ ἀντὶ νὰ καταγγείλουν τὴν Τουρκίαν εἰςτοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς νὰ διακόψουν κάθε διάλογον μὲ τὴνΤουρκίαν καὶ νὰ διερευνήσουν ἂν οἱ Τοῦρκοι εὑρίσκονται ὄπισθεντρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν εἰς τὴν Ἑλλάδα μὲ σκοπὸν τὴν ἀπο-τροπὴν τουριστικῶν ἐπενδύσεων ἀλλὰ καὶ μεγάλων ἐπενδυτῶνὅπως ἀπὸ τὴν Ἁμερικήν τὴν Βραζιλίαν τὴν Ρωσίαν τὸ Λονδῖνοντὴν Κίναν κλπ οὗτοι ἀδιαφοροῦν Νὰ ὑποθέσωμεν ὅτι στεροῦνταιἘθνικῆς συνειδήσεως εἶναι φιλότουρκοι ἢ εἶναι ἄχρηστοι ndash ἀνίκα-νοι καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν δύνανται νὰ ὑπηρετήσουν τὰ ἐθνικὰ συμ-φέροντα τῆς Ἑλλάδος

Γ ΖΕΡΒΟΣ

ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ κ ΓΙΛΜΑΖΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Ἐνῶ τηρεῖ ἀποστάσεις ἀπό τήν προφυλάκισιν τοῦ π Ἐφραίμ

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΝ καθυστέρησιν καί ἀφοῦ ἐπεκρίθη ἐντόνως διάτήν σιωπήν του ὑπό τοῦ πιστοῦ λαοῦ πολιτικῶν δημοσιογρά-φων καί διανοουμένων τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἔλαβε

θέσιν τόσον διά τόν προφυλακισθέντα ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς ΜονῆςΒατοπαιδίου ὅσον καί διά τάς θέσεις τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας τόὁποῖον ἀπῄτησε ἀπό τόν Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας τήνlaquoἐδῶ καί τώραraquo ἀποφυλάκισιν τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον διά ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνό-δου καταγγέλλει χωρίς νά κατονομάζη τό Πατριαρχεῖον Μόσχας ὅτιἀντικανονικῶς ἀσχολεῖται μέ τά τεκταινόμενα εἰς τό Ἅγιον ὌροςΕἰς τό ἀνακοινωθέν τό ὁποῖον ἐξεδόθη μεταξύ ἄλλων ἐπισημαίνε-ται laquoΤό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ ἀφορμή τίς δηλώσεις πού ἔγι-ναν ἀπό μέρους ἀδελφῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὑπενθυμίζει ὅτι τόἍγιο Ὄρος κανονικό ἔδαφος αὐτοῦ ἀποτελεῖται μέν ἀπό Ὀρθοδό-ξους μοναχούς διαφόρων Ἐθνοτήτων αὐτό ὅμως οὐδόλως προσδί-δει σέ αὐτό πανορθόδοξο χαρακτῆρα ἐπιτρέποντα τήν οἱασδήποτεμορφῆς παρέμβαση σέ αὐτό ἄλλων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶνraquo

Διά δέ τήν προφυλάκισιν τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ Μ Βατοπαιδίου ἡἹερά Σύνοδος ἀφοῦ ἐκφράζει τήν λύπην της διά τήν κατάστασιν ἡὁποία ἔχει διαμορφωθῆ ὑπογραμμίζει ὅτι τό Οἰκουμενικόν Πατριαρ-χεῖον laquoσεβόμενον τήν ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης ἀποφεύγει πάν-τοτε κάθε ἀνάμειξη σέ δικαστικές ὑποθέσεις πού ἐκκρεμοῦν μέ δε-δομένο ὅτι ἀγνοεῖ καί τό περιεχόμενο τῆς σχετικῆς δικογραφίαςraquo

Οὐσιαστικῶς τό Φανάρι τηρεῖ ἀποστάσεις ἀπό τήν προφυλάκισιντοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ Μονῆς Βατοπαιδίου Συμφώνως πρός ρεπορ-τάζ τῆς ἐφημερίδος laquoΤΑ ΝΕΑraquo τῆς 11ης Ἰανουαρίου

laquoὙπενθυμίζεται ὅτι στὰ τέλη Νοεμβρίου τοῦ 2008 τὸ Πατριαρχεῖοεἶχε ζητήσει ἀπὸ τὸν Ἐφραὶμ νὰ ἀποσυρθεῖ προσωρινὰ ἀπὸ τὴ θέσητοῦ ἡγουμένου προκειμένου νὰ βοηθήσει στὴν ἐκτόνωση τῆς κρί-σης Τότε ὁ ἡγούμενος εἶχε παραδώσει τὰ διαχειριστικὰ καὶ διοικη-τικὰ καθήκοντά του στὴν ἡγουμενία (συμβούλιο μοναχῶν)

Τὸν περασμένο Μάϊο ὡστόσο τὸ συμβούλιο τῶν μοναχῶν εἶχεἀνακοινώσει μὲ ἐπιστολή του στὸ Πατριαρχεῖο τὴν ἀπόδοση τῶν δι-οικητικῶν καὶ οἰκονομικῶν ἁρμοδιοτήτων καὶ πάλι στὸν ἡγούμενοἘφραὶμ μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι ldquoπαρὰ τὶς ἔρευνες δὲν ἔχει προκύψει ζή-τημα ἐναντίον τουrdquo Γιὰ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τότε τὸ Πατριαρχεῖο εἶχεἐκφράσει ἐπιφυλάξειςraquo

Εἰς δύσκολον θέσιν ἦλθεν ὁ Ἀρ -χιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ Ἱερώνυμοςὅταν ἀπεδοκιμάσθη ἐντόνως ἀμέ-σως μὲ τὸ τέλος τοῦ ἁγιασμοῦ τῶνὑδάτων εἰς τὴν ἀκτὴν Μιαούλη εἰςτὸν Πειραιᾶ Συμφώνως πρὸς ρε-πορτὰζ τῆς ἠλεκτρονικῆς ἐφημερί-δος real gr (τοῦ δημοσιογράφου κΝ Χατζηνικολάου)

laquoΟἱ πιστοί τόν καλοῦσαν νά μιλή-σει στούς κυβερνῶντες νά σταθεῖδίπλα τους ldquoΒγές νά μιλήσειςἹερώνυμε Πάρε ἐπιτέλους θέσηrdquoτοῦ ἔλεγαν οἱ πολίτες ἔξω ἀπό τόνἹερό Ναό τῆς Ἁγίας Τριάδας ldquo500εὐρώ παίρνουμε πές κάτι στήριξέμαςrdquo τοῦ φώναζαν ἀπό μακριά κα-θώς ἡ προσωπική του ἀσφάλειαἀλλά καί οἱ ἰσχυρές ἀστυνομικέςδυνάμεις δέν τούς ἐπέτρεπαν νάτόν πλησιάσουν

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔδειξε πρόςστιγμή νά χάνει τήν ψυχραιμίατου καί ἀπάντησε μή μπορώντας νάκρύψει τήν ἐνόχλησή του ldquoἈπό λό-για χορτάσαμε τόσα χρόνια Πρά-ξεις χρειάζονταιrdquo

Λίγα λεπτά ἀργότερα ὁ κ Ἱερώ-νυμος ἔριξε τούς τόνους καί δήλω-

σε πώς ldquoὁ κόσμος εἶναι κουρασμέ-νος καί πρέπει νά σταθοῦμε δίπλατουrdquo

Οἱ παραινέσεις τῶν πιστῶν πρόςτόν Ἀρχιεπίσκοπο προκειμένου νάπάρει θέση εἶναι ἡ πρώτη φοράπού συμβαίνει μέ τέτοια ἔνταση

Δέν ἦταν λίγοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοιἔξω ἀπό τήν Μητρόπολη τοῦ Πει-ραιᾶ ἀναπολοῦσαν τόν μακαριστόΧριστόδουλο ldquoΘά εἶχε ἀντιδράσειτελείως διαφορετικά Θά εἶχε πάρειθέση ἀπό τήν πρώτη στιγμή Θάμᾶς βοηθοῦσεrdquo μονολογοῦσαν

Ἐκεῖνο πού τονίζει ὁ κ Ἱερώνυ-μος σέ ὅσους τοῦ θέτουν διαρκῶςτό θέμα τῆς πιό ἔντονης παρέμβα-σης τούς ἁπαντᾶ ldquoἘγώ Χριστόδου-λος δέν εἶμαι Εἶμαι διαφορετικόςχαρακτήρας Μέ τόν διάλογο μπο-ρεῖ νά καταφέρεις περισσότεραrdquo

Μέχρι στιγμῆς ἡ Ἀρχιεπισκοπήἔχει διπλασιάσει τά συσσίτια πρόςτὶς ἄπορες οἰκογένειες ἐνῶ πρόσ -φατα ἐγκαινίασε καί τό κοινωνικόπαντοπωλεῖο Οἱ δράσεις θά συν -εχιστοῦν ἀπό τήν πλευρὰ τῆςἘκκλησίας μετά τήν συνάντησηπού εἶχε μέ τόν Πρωθυπουργό στόΜέγαρο Μαξίμουraquo

Ἔντονοι ἀποδοκιμασίαιτοῦ Ἀρχιεπισκόπου

ὑπὸ πιστῶν εἰς τὸν Πειραιᾶ

Ὁ ἑορτασμὸς τῶν Θεοφανείωνἐφέτος δὲν εἶχε μόνον διαμαρτυ-ρίας πολιτῶν ἐναντίων τοῦ Προ-έδρου τῆς Δημοκρατίας πολιτικῶνἀλλὰ καὶ ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκό-που εἶχε καὶ αὐθαιρέτους ἐνεργεί-ας πολλῶν Σεβ Μητροπολιτῶν Οὗ -τοι ἐξεμεταλλεύθησαν τὴν εὐ και-ρίαν διὰ νὰ ἀναγνώσουν τὰς προ φη-τείας ἢ καὶ ἄλλα ἀναγνώσματα εἰςτὴν δημοτικὴν γλῶσσαν Αἱ διαμαρ-τυρίαι καὶ τὰ ἀρνητικὰ σχόλια τῶνπιστῶν οἱ ὁποῖοι ἐκκλησιάζονται αὐ -τὰς τὰς μεγάλας ἑορ τὰς τῆς πίστε-ώς μας μεγάλαι

Οἱ Σεβ Μητροπολῖται καὶ ἡlaquoαὐλήraquo των ποὺ προβαίνουν εἰςτοιαύτας ἐνεργείας πιστεύουν ὅτιπροσφέρουν ὑπηρεσίαν εἰς τὸνλαὸν καὶ ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰγεμίσουν τὰς Ἐκκλησίας

Ὁ κόσμος ὅμως ἐλεεινολογεῖἐναντίον των καὶ διαβλέπει ὅτι μετὰτοὺς πολιτικούς οἱ ὁποῖοι κατέ-στρε ψαν τὴν παιδείαν καὶ τὴν γλῶσ -σαν τώρα ἔρχονται καὶ οἱ Μητρο-πολῖται διὰ νὰ καταστρέψουν τὴνγλῶσσαν τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία

ἔχει τὰς ρίζας της εἰς τὴν ἀρχαίανἙλληνικὴν γλῶσσαν εἶναι εἰς τὸσύν ολόν της κατανοητὴ καὶ ἀποτε-λεῖ πραγματικὴν ποίησιν Εἶναι πα-ρήγορον ὅτι ὁ λαὸς ἀντιστέκεται εἰςτὰς καινοτομίας τῶν Μητροπολιτῶνndash καταστροφέων τῆς γλώσσης τῆςἘκ κλησίας

Αἱ μεταφράσεις των εἶ ναι αὐθαί-ρετοι καὶ δὲν ἐπιτρέπονται μὲ ἀπό-φασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Ὁ πιστὸςλαὸς ὀφείλει νὰ ἀντιδρᾶ καὶ νὰ ἀπο-δοκιμάζη τοὺς Μητροπολίτας οἱὁποῖοι ἀποδίδουν εἰς τὴν δημοτικὴντὰ ἱερὰ ndash θεόπνευστα κείμενα τῆςἉγίας Γραφῆς τῆς θείας Λειτουρ-γίας ἢ καὶ τῶν ὕμνων τῆς Ἐκκλη-σίας Πρὶν φθάσετε ὅμως εἰς τὰςἐνεργείας αὐτὰς ἀποστείλατε ἐπι-στολὰς διαμαρτυρίας εἰς τὸν Ἀρχιε-πίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ ζητήσατεὅπως ὡς Πρόεδρος τῆς ΔιαρκοῦςἹερᾶς Συνόδου ἐφαρμόση τὰς ἀπο-φάσεις τῆς ΔΙΣ αἱ ὁποῖαι ἀπαγο-ρεύουν τὴν ἀπόδοσιν τῶν ἹερῶνΚειμένων εἰς τὴν δημοτικήν Ἐὰν ὁἈρχιεπίσκοπος ἀδιαφορήση τότεἀρχίσατε τὰς ἀποδοκιμασίας

Νέαι γλωσσικαὶ παρεκτροπαὶΣεβ Μητροπολιτῶν

Τὴν ἡμέραν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡἹερὰ Σύνοδος τοῦ ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου κατεδίκαζε μὲ ἀνα-κοίνωσίν της τὰς παρεμβάσεις τοῦΠατριαρχείου Μόσχας εἰς τὸ ἍγιονὌρος μὲ ἀφορμὴν τὴν προφυλάκι-σιν τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱ Μ Βατο-παιδίου καὶ ἐτήρει ἀποστάσεις ἀπὸτὸν προφυλακισθέντα Ἡγούμενονὁ προϊστάμενος τῆς ΕἰσαγγελίαςΘεσσαλονίκης κ Εὐάγγελος Μπα-κέλας ἐζήτησε νὰ διερευνηθῆ ἐὰνἐτελέσθη τὸ ἀδίκημα τῆς παραβά-σεως καθήκοντος ἐκ μέρους τῶνἈστυνομικῶν οἱ ὁποῖοι εἶχον τὴνεὐθύνην τῶν χειρισμῶν διὰ τὴν

σύλ ληψιν τοῦ Ἡγουμένου καὶ τὴνμεταγωγήν του εἰς τὴν φυλακήνΣυμφώνως πρὸς ἔγγραφον τοῦπροϊ σταμένου τῆς Εἰσαγγελίας τὸὅλον θέμα φαίνεται ὅτι ἐδημιουρ-γήθη μετὰ τὴν σύλληψιν τοῦ Γέ-ροντος Ἐφραίμ Ρεπορτὰζ ἐφημερί-δων ὑποστηρίζουν ὅτι laquoΟἱ ἀστυνο-μικοὶ ἀπὸ τὴ στιγμή ποὺ τὸν συνέ-λαβαν θὰ ἔπρεπε εἴτε νὰ τὸν μετα-φέρουν στὸ κέντρο Ὑγείας Καρυ ῶνεἴτε σὲ κάποιο ἄλλο νοσηλευτικὸἽδρυμα Σὲ ἄλλη περίπτωση θὰἔπρεπε νὰ ὁδηγηθεῖ ἀμέσως στὶςφυλακὲς καὶ ὄχι νὰ παραμένει στὸκελί του στὴν Ἱ Μ Βατοπαιδίουraquo

Εἰσαγγελικὴ ἔρευνα διὰτὴν προφυλάκισιν τοῦ Γέροντος Ἐφραίμ

Ἡ Ρωσικὴ Ἐκκλησία πηγαίνει μὲτὸ Παλαιὸν Ἡμερολόγιον Τὰ Χρι-στούγεννα διὰ τοὺς Ὀρθοδόξουςτῆς Ρωσίας ἑορτάζονται τὴν νύκτατῆς 6ης πρὸς 7ην Ἰανουαρίου Τὴνθείαν Λειτουργίαν παρηκολούθη-σαν τόσον ὁ Πρωθυπουργὸς κ Πού-τιν ὅσον καὶ ὁ Πρόεδρος (ἕως τὸνΜάρτιον) Ντιμίτρι ΜεντβέντεφΣυμφώνως πρὸς πληροφορίας τοῦἘκκλησιαστικοῦ Πρακτορείου Εἰδή-σεων laquoΡομφαίαraquo ὑπὸ ἡμερομηνίαν7ην Ἰανουαρίου ἐκ τῆς Μόσχας

laquoὉ Ρῶσος πρωθυπουργὸς Βλαν-τίμιρ Πούτιν παρέστη σήμερα στὴνλειτουργία γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶνΧριστουγέννων σὲ ἐκκλησία στὴ γε-νέτειρά του τὴν Ἁγία Πετρούποληὅπου -ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος- βαπτίστηκεστὰ κρυφὰ τὴ σοβιετικὴ ἐποχή

Τόσο ὁ Πούτιν ὅσο καὶ ὁ πρό-εδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ παρα-κολούθησαν τὴν Λειτουργία τῶνΧριστουγέννων πού σύμφωνα μὲτὸ παλαιό Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιοποὺ ἀκολουθεῖ ἡ Ρωσία τελεῖται τὴνύχτα τῆς 6ης Ἰανουαρίου καὶ στὶς7 Ἰανουαρίου ποὺ εἶναι ἀργία

Ὁ Πούτιν ὁ ὁποῖος προσβλέπεισὲ μία τρίτη προεδρικὴ θητεία στὶςἐκλογὲς τοῦ Μαρτίου παρακολού-θησε τὴν θ λειτουργία τὰ μεσάνυ-χτα σὲ ἕνα καθεδρικὸ Ἱ Ναὸ στὴν

Ἁγία Πετρούπολη καὶ ὅπως μετέδω-σαν τὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα καθότανστὴν πρώτη σειρὰ μαζὶ μὲ τοὺς ὑπό-λοιπους πιστούς

Κατὰ τὴν ἔξοδό του ἀπὸ τὴνἐκκλησία εἶπε στοὺς δημοσιογρά-φους ldquoΑὐτὸς ὁ Ἱ Ναὸς εἶναι ἰδιαίτε-ρα σημαντικὸς γιὰ ἐμένα Ἐδῶ βα-πτίστηκαrdquo Ὅπως εἶπε ὁ ἴδιος ἡ μη-τέρα του καὶ ἕνας γείτονας τὸνπῆγαν στὰ κρυφὰ νὰ τὸν βαπτίσουνἀπὸ φόβο ὅτι δὲν θὰ τὸ ἐγκρίνει ὁπατέρας του ὁ ὁποῖος ἦταν μέλοςτοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος ποὺπροωθοῦσε τὸν ἀθεϊσμὸ ὡς ἐπίση-μη ἰδεολογία τοῦ κράτους Ὁ Πού-τιν γεννήθηκε τὸ 1952 ἕνα χρόνοπρὶν ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Στάλιν ldquoὉπατέρας μου ἦταν μέλος τοῦ Κομ-μουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Σοβιε-τικῆς Ἕνωσης Ἦταν ἕνας συνε-πής αὐστηρὸς ἄνθρωπος Τὸ ἔκα-ναν αὐτὸ (τὴν βάπτιση) χωρὶς νὰ τὸγνωρίζει mdashἢ τουλάχιστον θεω-ροῦσαν ὅτι ἦταν μυστικόrdquo εἶπε ὁΠούτιν ποὺ σπανίως μιλάει γιὰ τὴνπροσωπική του ζωή

Ὁ Ρῶσος Πρωθυπουργὸς πρόσ -θεσε ὅτι οἱ κηδεῖες τῆς μητέραςκαὶ τοῦ πατέρα του τελέστηκανστὴν ἴδια ἐκκλησίαraquo

Εὐχαὶ τοῦ Οἰκ Πατριάρχουδιὰ ἔξοδον τῆς Ἑλλάδος

ἐκ τῆς κρίσεωςΜὲ τὸν Οἰκ Πατριάρχην κ Βαρ-

θολομαῖον συνηντήθη τὸ Σάββατον7ην Ἰανουαρίου ὁ ὑπουργὸς ἀνα-πληρωτὴς Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ ἸΡαγκούσης εἰς τὸ Φανάρι Συμφώ-νως πρὸς πληροφορίας

laquoΚατὰ τὴ διάρκεια τῆς συζήτη-σής τους ποὺ διήρκησε μία ὥραεἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσουνγιὰ ὅλα τὰ μεγάλα θέματα ποὺἀφοροῦν στὸ Οἰκ Πατριαρχεῖο καὶτοὺς ὁμογενεῖς Ὁ Οἰκ Πατριάρ-χης ἐξέφρασε τὶς εὐχὲς καὶ τὴνἐλπίδα του νὰ καταφέρει ἡ Ἑλλάδανὰ βγεῖ σύντομα ἀπὸ τὴν κρίση Ὁἀναπληρωτὴς ὑπουργὸς ἘθνικῆςἌμυνας ἐπανέλαβε ἀπὸ τὴ μεριάτου τὴν σταθερὴ καὶ ὁλόψυχη στή-ριξη τῆς κυβέρνησης καὶ τοῦ ἑλλη-νικοῦ λαοῦ στὴν προσπάθεια ποὺκαταβάλλει ὁ Οἰκ Πατριάρχηςraquo

Πούτιν laquoἘδῶ βαπτίσθηκακρυφὰ κατὰ τὴν Σοβιετικὴν ἐποχήνraquo

Πρωτοβουλίαιτοῦ Πανεπ Θεσνίκηςδιά τήν ΘεολογικήνΣχολήν τῆς ΧάλκηςΣυμφώνως πρός τήν καθημερι-

νήν ἐφημερίδα laquoἈγγελιοφόροςraquoτῆς Βορείου Ἑλλάδος τό Ἀριστο-τέλειον Πανεπ Θεσσαλονίκης ἀπε-φάσισε νά ἔχη ἐνεργόν ἀνάμειξινεἰς τήν ἀναβίωσιν τῆς ΘεολογικῆςΣχολῆς τῆς Χάλκης Πρός τήν κα-τεύθυνσιν αὐτήν τριάκοντα καθη-γηταί τοῦ ἱδρύματος θά προσφέ-ρουν τήν τεχνογνωσίαν των (ἐκπό-νη σιν ἐρεύνης καί μελέτης) προτεί-νοντες ἐναλλακτικάς μεθόδουςἀπο καταστάσεως τοῦ κτηρίου Πρό-κειται ὡς ἀναφέρει ἡ ἐφημερίς διάμίαν πρωτοβουλίαν τῆς Πρυτανείαςτοῦ Πανεπιστημίου εἰς συνεργασίανμέ τήν Κοσμητείαν τῆς Πολυτεχνι -κῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πα-νεπ Θεσ σαλονίκης Ἤδη τάς προ-θέσεις τοῦ Πανεπιστημίου ἀνεκοί-νωσεν ἀντιπροσωπεία τοῦ Πανεπι-στημίου ὑπό τόν Πρύτανην κ Μυ-λόπουλον εἰς τόν Οἰκ Πατριάρχηνκατά τήν πρόσφατον συνάντησίντων (πρό τῶν Χριστουγέννων)

Page 2: Ορθόδοξος Τύπος, 1910

στὸ ἔργο τῆς προσευχῆς Οἱ συμ-βουλές ποὺ μᾶς δίνει ὁ ὍσιοςΝεῖλος ἀποτελοῦν συμπύκνωματῆς ἀσκητικῆς πείρας τῶν πατέ-ρων τῆς ἐρήμου καὶ τῆς νηπτικῆςπαραδόσεως ὅπως τὴν βιώνει καὶτὴν ἐκφράζει γνησίως ὁ ὍσιοςΝεῖλος καὶ γιὰ ἐμᾶς τοὺς χρι-

στιανοὺς ἀποτελοῦν πολύτιμοὁδηγὸ γιὰ τὴν πνευματική μας ζωὴκαὶ γιὰ τὴν βελτίωση τῆς ποιότη-τας τῆς προσευχῆς μας

Προηγουμένως ὅμως θὰ δια-τρέξουμε τὴν ΚΔ γιὰ νὰ δοῦμετί στοιχεῖα μᾶς δίνει γιὰ τὴνπροσ ευχή Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς δίδα-ξε στοὺς μαθητές Του πῶς πρέ-

πει νὰ προσ εύχονται (μὲ τὸ ldquoΠά-τερ ἡμῶνrdquo Λουκ 11 1 ndash 4 Ματθ6 9 ndash 13)συστήνει μάλιστα ἡ προ-σευχὴ νὰ εἶναι σύντομη καὶ περιε-κτική χωρὶς πολυλογίες (Ματθ 67 ndash 8)

Ἕνα ἄλλο σημαντικὸ στοιχεῖοτῆς προσευχῆς ποὺ συμβάλλειστὴν ποιότητα καὶ τὴν ἀποτελε-σματικότητά της εἶναι ἡ μόνωσηκαὶ ἡ ἡσυχία ldquoΣὺ δὲ ὅταν προσ -εύχη εἴσελθε εἰς τὸ ταμιεῖόν σου καὶκλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαιτῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷκαὶ ὁπατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷrdquo(Ματθ 6 6) Ἑρμηνεύοντας τὸσυγκεκριμένο χωρίο ὁ Ἅγ Ἰωάννηςὁ Χρυσόστομος σημειώνει ὅτι οἱθύρες τῶν αἰσθήσεων πρέπεινὰ εἶναι κλειστὲς τὴν ὥρα τῆςπροσευχῆς ὥστε ὁ προσευχόμε-νος νὰ ἔχει τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιάτου συγκεντρωμένη στὴν νοερὰκαὶ καρδιακὴ προσευχή οὕτωςὥστε οἱ κοσμικὲς μέριμνες βιοτι-κοὶ ἢ πονηροὶ λογισμοὶ νὰ μὴ ἀπο-σποῦν τὴν διάνοια τοῦ προσευχο-μένου ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τὸνΘεό Ὡς πρὸς τὴν συντομία τῆςπροσευχῆς πολλοὶ νηπτικοὶ πατέ-ρες θεωροῦν πὼς ὁ Κύριος ὑπο-νοεῖ τὴν μονολόγιστη προσευχὴτοῦ Ἰησοῦ τὸ γνωστὸ ldquoΚύριεἸησοῦ Χριστέ Υἱὲ Θεοῦ ἐλέησόνμεrdquo ποὺ συνιστᾶ ὡς προσ ευχήδιότι εἶναι ἁπλή σύντομη βοη-θάει τὸν νοῦ νὰ μὴ δια σπᾶται μὲτὶς πολυλογίες στὴν προσευχήκαὶ ταυτοχρόνως εἶναι περιεκτικήοὐ σιαστική καὶ ὁμολογία πίστεωςldquoἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰησοῦποὺ μαστίζει καὶ ἀποδιώχνει τοὺςδαίμονεςrdquo (Ἰωάννης τῆς Κλίμα-κος)

Στὴν ΚΔ ἐπίσης περιγράφονταιδιάφοροι τρόποι προσευχῆς μὲψαλμωδίες ὕμνους μὲ τὰ χείλη(ἐξωτερικὴ προσευχή) ἀλλὰ καὶμὲ τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ (ἐσωτε-ρική πνευματικὴ νοερὰ προσευ-χή) διάκριση ποὺ ἀργότερα οἱ νη-πτικοὶ πατέρες τῆς ldquoΦιλοκαλίαςrdquoἐπεξεργάστηκαν περισσότερο θε-ωρώντας ὅτι ἡ ἐξωτερικὴ προ-σευχὴ ὁδηγεῖ τοὺς πνευματικὰἀρχάριους στὸ ἀμέσως ἑπόμενοκαὶ ἀνώτερο ποιοτικὰ στάδιο τῆςἐσωτερικῆς νοερᾶς προσευχῆςΠαραθέτουμε τὰ σχετικὰ χωρίαldquoπροσεύξομαι τῷ πνεύματι προσ -εύξομαι δὲ καὶ τῷ νοΐ ψαλῶ τῷπνεύματι ψαλῶ δὲ καὶ τῷ νοΐrdquo (Α´Κορ 14 15) ldquoδιὰ πάσης προσευχῆςκαὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐνπαντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι καὶ εἰςαὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃπροσκαρτερήσει καὶ δεήσειrdquo (Ἐφεσ6 18)

Σελὶς 2α 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

laquoΕΛΛΑΔΑ ΑΘΑΝΑΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑraquo

ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣhellip

laquoΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣraquo

Ἔτος Λacute Ἀριθμ 213 Ἰανουαρίου 2012

ΑΡΧΙΜ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ laquoΜύθοι καὶ ἀλήθειες γιὰ τὶςΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ndash Νὰ προsexουμεraquo ΑΘΗΝΑ 2011 ἘκδἍγ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός σελ 267

ἦταν τά περασμένα σου μεγα-λεῖα Κι ὅσο τά σκεφτόσουνατόσο καί τά δάκρυά σου ποτάμι

Ὦ δυστυχισμένη πατρίδα Τό-τε στά χρόνια ἐκεῖνα τά ἡρωϊκάτοῦ 1821 τοῦτα τά περασμέναμεγαλεῖα ἦταν τά πολύτιμα δι-πλοθησαυρίσματα τῶν ὡραίωνκαί ὑψηλῶν ἰδανικῶν τῆς Πί-στης καί τῆς Πατρίδας

Καί ὅπως ἔλεγε ὁ ἱεραπόστο-λος καί ἐθναπόστολος ἅγιοςΚοσμᾶς ὁ Αἰτωλός Ψυχή καίΧριστός σᾶς χρειάζονται Αὐτάτά δύο ὅλος ὁ κόσμος νά πέσηδέν ἠμπορεῖ νά σᾶς τά πάρηἐκτός καί τά δώσετε μέ τό θέλη-μά σας Αὐτά τά δύο νά τά φυ-λάγετε νά μή τά χάσετε

Ψυχή καί Χριστός Οἱ πολυτι-μότεροι θησαυροί Καί μαζί μ᾽αὐ τούς καί ἡ πατρίδα Χριστόςκαί Πατρίδα Χριστός καί Ἑλλά-δα

Σήμερα ζοῦμε μιά νέα σκλα-βιά μιά νέα κατοχή Ὑποδουλω-θήκαμε πρῶτα στήν ἁμαρτίακαί ἀκολούθησαν οἱ πικροί καρ-ποί καί οἱ ὀδυνηρές συνέπειεςτῆς ἁμαρτίας Δέν ἔμεινε κακόπού δέ διαπράχθηκε ἀπό τούςἝλληνες Στ᾽ ὄνομα τῆς ἐλευθε-ρίας καί τῆς δημοκρατίας καίτῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώ-που κατακουρελιάστηκαν ὅλεςοἱ ἀξίες καί ὅλοι οἱ θεσμοί

Χτυπήθηκαν καταιγιστικά καίΧριστιανική Πίστη καί Ἐκ κλη-σία καί Εὐαγγέλιο καί πατρίδακαί οἰκογένεια καί Χριστιανικάμυστήρια καί Χριστιανική λα-τρεία καί γάμος καί Χριστιανικάσύμβολα καί Σταυρός καί ἅγιεςεἰκόνες καί ἱερά λείψανα ἁγίωνhellip

Τά πάντα χλευάζονται καί κα-θυβρίζονται καί βλασφημοῦν ταιἘμπόρια ναρκωτικῶν ἐμπόριαλευκῆς σάρκας μοιχεῖες πορ- νεῖες καί ὁμοφυλοφιλίες προ- βάλλονται καί διαφημίζονται σάντίς σοκολάτες καί τά σαπούνιαἩ αἰδώς χάθηκε πιά Σπάνια τήβρίσκεις Ἡ ἁγνότητα εἶναι ἀρετήὑπό ἐξαφάνιση Κι αὐτούς τούς

νεκρούς ἀκόμα θέλησαν νά κη-δέψουν χωρίς Σταυρό χωρίςψαλμωδία γιά νά μή ἀκούσουν οἱἄθεοι γιά Χριστό καί μέλλουσαζωή Καί τί σοφίστηκαν Ἁπλού-στατα τούς ἀρ κεῖ ἡ πολιτικήκηδεία καί ἡ καύση (τό κάψιμο)τοῦ νεκροῦ Οὔτε παπά νά ἰδοῦνοὔτε σταυρό νά κάνουν Τό ἀντί-χριστο μῖσος τῶν ὑπευθύνων τῆςἐκπαίδευσης ἐκδηλώθηκε ἰδιαί-τερα μέ τόν πόλεμο κατά τοῦ μα-θήματος τῶν θρησκευτικῶνhellipΚαί τέλος δέν ἔχει ἡ ἀνομίαhellip

Ἡ ἀποστασία γενικά τῶνἙλλήνων εἶναι πρωτοφανής καίτρομακτική

Ἀπό τήν πληθώρα τῶν γεγο-νότων σημειώνω τήν τελευταίασημαντική αὔξηση τῆς ἐγκλη-ματικότητας στό α´ ἑξάμηνο τοῦ2011

laquoΤό α´ ἑξάμηνο τοῦ 2011 δια-πράχθηκαν σ᾽ ὅλη τήν ἐπικράτεια48262 κλοπές - διαρρήξεις δη-λαδή 3367 περισσότερες σέ σχέ-ση μέ τά ἀντίστοιχα περσινά δε-δομένα -1113 περισσότερες στήνἈττική (28426 ἔναντι 27313)καί 101 περισσότερες στή Θεσσα-λονίκη (6159 ἔναντι 6058) σέσχέση μέ πέρυσι Ἐπίσης δια-πράχθηκαν 3363 ληστεῖες 163περισσότερες σέ σχέση μέ τάἀντίστοιχα περσινά δεδομένα καί144 ἀπόπειρες ληστείαςhellip Σημει-ώθηκαν 226 περισσότερες λη-στεῖες σέ οἰκίες 82 περισσότερεςσέ καταστήματα καί 25 περισσό-τερες σέ πρατήρια καυσίμωνhellipὍσον ἀφορᾶ τίς ἀνθρωποκτονίεςδιαπράχθηκαν 92 τέτοιες σ᾽ ὅλητή χώρα καί στό ἴδιο διάστημαhellipraquo

Γιά τήν κόλαση τῶν ναρκω-τικῶν καί τόν μαῦρο κατάλογοτῶν ἀνομιῶν καί παρανομιῶντῶν νεωτέρων Ἑλλήνων εἶναιγνῶστες λίγο-πολύ ὅλοι οἱ κα-τοικοῦντες ἐν Ἱερουσαλήμ

Μία θά πρέπει νά εἶναι ἡπροσευχή τοῦ κάθε Ἕλληνα Ἡπροσευχή μετάνοιας τοῦ ἀσώ-του Πάτερ ἥμαρτον εἰς τόνοὐρανόν καί ἐνώπιόν σου καίοὐκέτι εἰμί ἄξιος κληθῆναι υἱόςσου (Λουκ ΙΕ´ 1821)

ΒΙΒΛΙΑ ndash ΑΝΑΤΥΠΑΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 Ἱερὰ Μη-

τρόπολις Γρεβενῶν Ἀφιέρωμα στὸθέμα Ἐκ κλησιαστικὴ Οἰκονομικὴκρίση Σχ 12x8

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 Ἱερὰ Μη-τρόπολις Λαρίσης καὶ ΤυρνάβουἈφιερωμένο στὸν laquoΚώδικαraquo τῆςἹερᾶς Μητρ Λαρίσης (1647 ndash 1868)Σχ 13x850

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2012 ΣΦΕΒΑlaquo100 χρόνια ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺςπολέμους Γιὰ τὸν ἀδελφὸ τὸ σκλα-βωμένο καὶ τῆς πατρίδας τὴν τιμήraquoΣχ 34x24ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ndash ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΙΕΡΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Μη-νιαῖον Περιοδικόν Νοέμβ ndash Δεκ2011 Σουρωτὴ Βασιλικῶν Θεσνίκης

ΚΑΙΝΗ ΚΤΙΣΙΣ Μηνιαῖον ὄργα-νον τῶν ᾿Ορθοδόξων Χριστιανικῶν῾Ενώσεων Ἰούλ Αὔγ ΣεπτὈκτωβ Νοέμβ 2011 Ἀθῆναι

ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΗ ΗΧΩ Τριμη-

νιαία ἔκδοση τοῦ Συλλόγου τῶνἁπανταχοῦ Καρπαθίων ᾿Ιούλ ndash ΑὔγndashΣεπτ 2011 Πειραιεύς

Η ΚΑΡΥΣΤΙΝΗ Μηνιαία ἔκδοσηἈνεξάρτητος τοπικὴ ἐφημερίδα Δεκ2011

ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ Μη-νιαία ἔκδοση τῆς ῾Ιερᾶς Μητροπόλε-ως Κερκύρας Παξῶν καὶ Δια-ποντίων Νήσων Σεπτ 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΑ Δελτίον τῆς laquoΠανελ-ληνίου ῾Ενώσεως Θεολόγωνraquo Ἀπρίλndash Ἰούν Ιούλ ndashΣεπτ 2011 Ἀθῆναι

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ οἰκογέ-νεια ndash παιδεία ndash Πατρίδα Ἐκπαιδευ-τήρια laquoἈπόστολος Παῦλοςraquo Νοέμβ2011 Κόρινθος

Ὁ Ἀρχιμ Ἰωάννης Κωστὼφ μὲ τὸβιβλίο του laquoΜύθοι καὶ ἀλήθειες γιὰτὶς ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ndash Νὰπροsexουμεraquo διαπραγματεύεται ἕνακαίριο καὶ ἀγωνιῶδες πρόβλημα τῆςἐποχῆς μας τὶς προγαμιαῖες σχέσειςὉ π Ἰωάννης μέσα ἀπὸ τὸ βιβλίοσυν ομιλεῖ μὲ τοὺς νέους παρουσιά-ζοντας τὶς παρατηρήσεις συγχρόνωνἐπιστημόνων ἀλλὰ καὶ Πατέρων τῆςἘκκλησίας μας ὑποδεικνύοντας τὶςὀλέθριες ἐπιπτώσεις ποὺ ἔχουν οἱσχέσεις αὐτὲς στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώ-που ἀλλὰ καὶ στὴν σχέση του μὲ τὸἄλλο φύλο καὶ γενικώτερα στὴν συν -οχή τῆς κοινωνίας

Ὁ χριστιανὸς νέος στὴν ὑλιστικὴἐποχὴ μας πρέπει νὰ εἶναι τὸ φῶς μέ-σα στὴν κοινωνία μας γιὰ νὰ ἀποδεί-ξη ὅτι δὲν εἶναι φυσιολογικὸ κάτι ποὺκάνει ἡ πλειοψηφία τοῦ κόσμου Σὲαὐτὸ τὸν ἀγώνα πρέπει νὰ ἔχη ὡςὅπλα του τὸν αὐτοέλεγχο καὶ τὸνἀγώνα νὰ χαλιναγωγήση τὰ πάθη τουκαὶ ὅλα αὐτὰ πρὸς δόξαν Κυρίου Τὸγενετήσιο ἔνστικτο ὅπως κάθε ἔνστι-κτο εἶναι ἕνα πολύτιμο δῶρο τοῦ Δη-μιουργοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δημιούργημάτου Ὅμως ὅπως κάθε ἔνστικτο ἔτσικαὶ σέ αὐτό δὲν νοεῖται ἡ ἀλόγιστηἱκανοποίησή του γι᾽ αὐτό καί οἱ πα-ρορμήσεις αὐτὲς πρέπει νὰ πειθαρ-χοῦνται νὰ ἀναχαιτίζωνται καὶ νὰγυμνάζωνται γιὰ νὰ προσανατολί-ζωνται πρὸς τὴν σωστὴ κατεύθυνσηὍπως τονίζει καὶ ὁ ὅσιος Ἐφραὶμ ὁΣύρος ὁποιαδήποτε ἱκανοποίηση τοῦπάθους αὐξάνει τὴν ἀδηφαγία τουδημιουργώντας ἕνα ὑπερτροφικὸ σε-ξουαλικὸ ἔνστικτο τό ὁποῖο εἶναιδεῖγμα ὑπαρξιακοῦ κενοῦ Ἡ ἑνότη-τα μέσα στὸ γάμο συντελεῖται μὲ τὴνἀγάπη τῶν δύο προσώπων καὶ ἐνι-σχύεται συνειδητὰ μὲ τὴν ἕξη Ἡἀντιφυσιολογικὴ γενετικὴ ζωὴ ἔξωἀπὸ τὸν γάμο ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰπλήξη τὴν πνευματικὴ ὑπόσταση τοῦἀνθρώπου διότι εἶναι ὀξύμωρο ἕνας

ἄνθρωπος πνευματικὸς νὰ εἶναι πα-ραδομένος σὲ σαρκικὰ πάθη Δηλα-δή μέ τίς προγαμιαῖες σχέσεις ἔχουμεἐξασθένηση τοῦ πνευματικοῦ βίουκαὶ τῶν πνευματικῶν ἐπιδιώξεων τοῦἀνθρώπου

Στὸ κεφάλαιο σεξουαλικὴ διαπαι-δαγώγηση ὁ π Ἰωάννης μᾶς ὑπο-γραμμίζει ὅτι ὁ ἔφηβος ἀπὸ τὴν φύσητου διψᾶ περισσότερο ἀπὸ τὸν ὥριμογιὰ τὴν ἀλήθεια δὲν θέλει νὰ τοῦ τὴνκρύβουν Γιrsquo αὐτὸ ἡ γνώση καὶ τὸφῶς ποὺ τοῦ παρέχεται δὲν πρέπει νὰεἶναι μόνο ἐπιστημονικὸ φῶς καὶ γνώ-ση ἀλλὰ ὅλη ἡ ἀλήθεια Ὁ ἔφηβοςπρέπει νὰ γνωρίζη γιὰ τοὺς πειρα-σμούς γιὰ τὴν ἁμαρτία γιὰ τὴν ἁγνό-τητα Τὸ βιβλίο ὁλοκληρώνεται μὲπαραδείγματα προσώπων ποὺ ἀντι-μετώπισαν θετικὰ ἤ ἀρνητικὰ τὸ σε-ξουαλικὸ πρόβλημα μὲ σκοπὸ νὰ μι-μηθοῦμε τήν κατά Θεόν σχέση τῶνἀνθρώπων Τὰ παραδείγματα αὐτὰπροέρχονται τόσο ἀπὸ τὴν Καινὴ ὅσοἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καθώς καὶἀπὸ διάφορες ἀνθρώπινες ἱστορίες

ΓΚΤ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΛΑΥΡΙΩΤΟΥ laquoΛαυριώτικον Ἁγιολό-γιονraquo Ἱ Μονήν Μεγίστης Λαύρας Ἅγιον Ὄρος 2010 σελ 527

Ὁ Ἅγιος εὐαγγελιστὴς Ματθαῖοςμᾶς ὑποδεικνύει laquoὙμεῖς ἔστε τὸ φῶςτοῦ κόσμου Οὐ δύναται πόλιςκρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένηΟὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιαὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιονraquo Μὲ αὐτὸ τὸπνεῦμα ὁρμώμενος ὁ Λαυριώτης μο-ναχὸς Παῦλος αἰσθανόμενος ὅτι δὲνεἶναι δίκαιο νὰ κρύπτεται ὁ φωτοει-δής βίος τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν μᾶςπροσφέρει αὐτὸ τὸ καλαίσθητο ἁγιο-λόγιο ἀφιερωμένο στοὺς ἁγίους τῆςἱερᾶς μονῆς Μεγίστης Λαύρας

Εἶναι ἱερὸν καθῆκον ἡ προβολὴτοῦ ἐναρέτου βίου τῶν ἁγίων ὁὁποῖος ὅπως μᾶς ὑποδεικνύει ὁ ἅγιοςἸουστῖνος ὁ Πόποβιτς laquoδὲν εἶναιἄλλο παρὰ ἡ ζωὴ τοῦ Σωτῆρος Χρι-στοῦ ἡ ἐπαναλαμβανομένη εἰς κάθεἅγιονhellip ἤ ἀκριβέστερον εἶναι ἡ ζωὴτοῦ Χριστοῦ παρατεινομένη διὰ τῶνἁγίωνraquo

Ἡ ἁγιολογικὴ ἱστορία καὶ παράδο-ση τῆς ἱ μονῆς εἶναι μακρὰ καὶ πλου-σία ὅμως ὁ χρυσοῦς αἰὼν εἶναι ὁ14ος Ὁ αἰώνας κατὰ τὸν ὁποῖο ἔζη-σαν οἱ μεγάλες μορφὲς τῆς Ἐκκλη-σίας μας ὅπως ὁ Ἅγ Γρηγόριος ὁΠαλαμᾶς ὁ Ἅγ Φιλόθεος Κόκκινοςπατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ὁὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλυβίτηςκἄ Καὶ ἡ ἁγιολογικὴ παράδοσηφτάνει μέχρι τὶς ἡμέρες μας μὲ τὶςμορφὲς τῶν ἁγίων Σάββα τοῦ ἐν Κα-λύμνῳ τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦἉγιορείτου κἄ

Παρουσιάζονται συνολικὰ ἑβδο-μήντα ὀκτὼ βίοι ἁγίων πλαισιωμένοιμὲ πολλὲς καὶ ἀξιόλογες εἰκόνες παρ-

μένες ἀπὸ τὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ Πρωτά-του ἀπὸ τὸ Καθολικό τῆς Ἱ Μ Μεγί-στης Λαύρας τοιχογραφίες ἀπὸ τὶςτράπεζες τῶν Ἱ Μ Μ Λαύρας Ἱ ΜΚουτλουμουσίου Ἱ Μ Ἰβήρων καὶπολλὲς ἄλλες Ὁ συγγραφέας ἐπίσηςγιὰ τὴν σύνταξη τοῦ ἁγιολογίου ἔκα-νε χρήση μιᾶς πλούσιας βιβλιογρα-φίας

Ὁ π Παῦλος στὸ τέλος τοῦ προλό-γου μᾶς λέει laquoΕἴθε διὰ πρεσβειῶνπάντων τῶν λαυριωτῶν καὶ τῶν ἁγιο-ρειτῶν ὁσίων πατέρων ὁ Κύριος νὰἀναδεικνύει ἐσαεὶ νέους ὁσίους Πα-τέρες πρὸς στηριγμὸν καὶ ὠφέλειαντῶν ἁγιορειτῶν καὶ ὅλων τῶν Ὀρθο-δόξων καὶ μάλιστα στοὺς ἀποκαλυ-πτικοὺς καιρούς μαςraquo

ΓΚΤ

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

ΕΙΣ ΤΑΣ ἡμέρας μας βλέπομεν μίαν ἀπαξίω-σιν τῶν ἰδανικῶν τῶν Ἑλλήνων κυρίως τῆςθρησκείας μας τῆς Πατρίδος μας τῆς οἰκο-γενείας Ὅμως αὐτὰ τὰ ἰδανικὰ ὡδήγησαντοὺς Ἕλληνας εἰς ἀπίστευτα κατορθώματαεἰς θαύματα ποὺ ἔκαμαν τοὺς ξένους νὰ ἀπο-ροῦν καὶ νὰ θαυμάζουν Τώρα μᾶς λέγει με-ταξὺ ἄλλων ὁ Σεβ Μητροπολίτης Φθιώτιδοςκ Νικόλαος εἰς τὸ περιοδικὸν τῆς Ἱ Μ laquoΦθιω-τικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Φωνήraquo (Νοέμ ndash Δεκ 2011)

laquoldquoΝά ζεῖς χωρίς πατρίδα δέν μπορεῖς Ὕστε-ρα ἀπό τήν ἀγάπη στό Θεό εἶναι ἡ ἀγάπη τῆςπατρίδοςrdquo γράφει ὁ μεγάλος ποιητής μας Κω-στής Παλαμᾶς Τό πιό ἱερό πρᾶγμα γιά κάθεἄνθρωπο εἶναι τό χῶμα τῆς πατρίδος ἡ ση-μαία τά βουνά οἱ θάλασσες οἱ κάμποι ἡ ἱστο-ρία τά ὁλοκαυτώματα τά ἡρῶα οἱ Ἐκκλησίεςοἱ γιορτές οἱ ἄνθρωποι τά ἔθιμα τά λουλού-δια τά πουλιά τά σύννεφα ὁ ἀέρας ἡ μυρω-διά τῆς πατρίδοςhellip

Αὐτή ἡ πατρίδα πού λέγεται Ἑλλάδα εἶναι

συντονισμένη στό πνεῦμα τῆς οὐράνιας πατρί-δας Τό χῶμα της εἶναι ἀρωματισμένο μέ τήνεὐωδία τῆς ἁγιότητος τά βουνά καί οἱ κάμποιτης εἶναι στολισμένα μέ τά ἱερά σκηνώματα τῆςπίστεως ἡ ἱστορία της εἶναι γραμμένη μέ τά δι-δάγματα καί τίς θυσίες τῶν Ἁγίων Εἶναι ἁγίαπατρίδα πού ἀνάγει τόν ἄνθρωπο καί συντελεῖστή δημιουργία μιᾶς κοινωνίας τῆς ὁποίας οἱπολίτες γίνονται οὐρανοπολίτεςhellip

Σήμερα ὅπως ὅλες οἱ ἀξίες κλυδωνίζονταικαί ἀνατρέπονται ἀπό τούς διαγγελεῖς τῆς νέ-ας ἐποχῆς πού θέτουν πάνω ἀπό τό πνεῦματήν ὕλη καί ἡ ἔννοια τῆς πατρίδος ἀποχρω-ματίζεται καί προσβάλλεται Ἡ φιλοπατρία χα-ρακτηρίζεται ὡς ἐθνικισμός Οἱ ἐθνικέςμνῆμες σιγάndashσιγά ὑποβαθμίζονται Ὅτι θυμί-ζει Ἑλλάδα ἔρχεται σέ δεύτερη μοῖρα Προ-έχει τό μοντέλο τῆς παγκοσμιοποιήσεως

Βέβαια μέ ὅλα αὐτά τά γραικυλίσματα με-ρικῶν δουλοπρεπῶν καί ξεπεσμένων Ἑλλή-νων ldquoἡ Ἑλλάδα ποτέ δέν πεθαίνειrdquoraquo

Ἡ προφυλάκισιςτοῦ Ἡγουμένου Ἐφραίμ

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ἔτος 2011 ὡςγνωστόν πολλὰ δεινὰ ἐπεσώρευ-σεν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸν δύσμοι-ρον λαόν της Βεβαίως τὸ ἔτος αὐ -τὸ εἶναι ἡ κατάληξις ἔργου πολ λῶνπροηγουμένων ἐτῶν ὅπου ἐκυ-ριάρ χησαν τὰ πολλὰ σκάνδαλα τὰὁποῖα μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν κα-τέλυσαν τὴν χώραν μας μίαν χώ-ραν ὅπου αἱ δυνάμεις τοῦ σκότουςκατέφεραν νὰ ἀποπροσανατολί-σουν καὶ νὰ παρασύρουν μακρὰντῆς ἱστορίας της καὶ τῶν παραδό-σεών της

Ἐπὶ μῆνας δὲν ἠκούσαμεν συ-χνότερον καὶ ἐντονώτερον ἄλλοἀπὸ πολιτικὰς ἀποτυχίας καὶ διά-φορα σκάνδαλα γεγονότα χρεωνό-μενα ὡς λάθη τῆς πολιτικῆς ζωῆςαὐτῆς Εἰς τὰ σκάνδαλα μεταξὺτῶν ἄλλων ἐνεπλάκη καὶ ἡ ἁγιο-ρειτικὴ Ἱ Μ τοῦ Βατοπαιδίου καὶμάλιστα ὁ Ἡγούμενος αὐτῆς πἘφραίμ

Ἐπὶ ἔτη τώρα ἠκούσθησαν κα-ταγγελίαι καί ἐπειδὴ ἐθεωρήθησανἀναμεμειγμένοι καὶ ὑπουργοί τὸθέμα ἀπησχόλησε καὶ τὸ ἑλληνικὸνκοινοβούλιον Τὰ κόμματα εἰς τὴνΒουλὴν κατώρθωσαν νὰ καταλή-ξουν εἰς ὁμοφωνίαν εἰς κάτι τὸσυγκεκριμένον καὶ ἡ κοινὴ γνώ-μη μένει νὰ ἀγνοῆ ἀναλόγως τῶνἐπιρροῶν τὰς ὁποίας δέχεται ἀπὸτὰ κόμματα Ἀπὸ τὰς πολλὰς δεκά-δας τῶν κατηγορουμένων ὅλοισχεδὸν εἶναι ἀπηλλαγμένοι ὄχι λό -γῳ παραγραφῆς τῶν τελεσθέντωνἀδικημάτων ἀλλὰ λόγῳ παρα-γραφῆς τούτων δι᾽ ἰσχυουσῶν ἀδί-κων διατάξεων περὶ πολιτικῶν προ-σώπων κλπ Τελικῶς προεφυλακί-σθη ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ Μονῆς πἘφραὶμ καὶ μάλιστα ἐν ἡμέραιςἑορτῶν καὶ κατόπιν ἰατρικῆς γνω-ματεύσεως

Ἕνας ἄνθρωπος μοναχόςἩγούμενος μὲ τὴν συμπαράστα-σιν ὅλων τῶν μοναχῶν τῆς ἹερᾶςΜονῆς ὑπὲρ αὐτοῦ ἐκρίθη διὰ νὰδικασθῆ καὶ κανεὶς ἄλλος ἐκ τῶνκατηγορουμένων δημιουργεῖ ἀπο-ρίαν εἰς τὴν κοινὴν γνώμην Καὶἀναζητεῖται ὑπὸ πολλῶν ἡ αἰτία τοῦκακοῦ μήπως εὑρίσκεται εἰς ἄλ -λους χώρους πέραν ἐκείνων ὅπουἀρχικῶς ἐνετοπίσθη

Πῶς εἶναι δυνατὸν δι᾽ ἕν τοιοῦτοσκάνδαλον νὰ πταίῃ μόνον ἕναςἄνθρωπος καὶ οὗτος μοναχός Ἐνῶἡ φύσις τοῦ κακοῦ τοῦ ἀδικήμα-τος κατὰ τὰς μακρὰς διαδικασίαςπαρουσίασε πολλὰ ὀνόματα πολι-τικῶν καὶ ἄλλων προσώπων καὶἀπέδειξε τὴν ὕπαρξιν διαφόρωνσυμφερόντων ἐμπλεκομένων μὲτὸ θέμα Πολλοὶ διερωτῶνται μή-πως τὸ θέμα εἶναι πολιτικόν Πῶςἠμπορεῖ νὰ εὐθύνεται ἡ Ἐκκλησίακαὶ μάλιστα ὁ μοναχισμός ὁ φύσειἀκτήμων πρὸς ἱκανοποίησιν σκο-τεινῶν δυνάμεων Εἶναι καὶ παρα-μένει ἕνα ἐρώτημαἩ πλεονεξίατῶν ἀρχόντων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ἀπὸ τὸντύπον (Ἑστία 5112)

laquoὉ πρωθυπουργὸς τῆς Σιγκα-πούρης εἶναι ὁ πιὸ ἀκριβοπληρωμέ-νος ἡγέτης στὸν κόσμο Λαμβάνει23 ἑκατομμύρια δολλάρια τὸν χρό-νο Τώρα ὅμως ὁ Λὶ Χσιὲν Λοὺν γκθὰ λαμβάνη πλέον 17 ἑκατομ μύριαδολλάρια Ἤτοι θὰ ὑπο στῆ μείωση36 Ὡστόσο θὰ ἐξακολουθήση νὰἔχη τρεῖς φορὲς μεγαλύτερη ἀμοι -βὴ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ κυβερνήτου τοῦΧὸνγκndashΚόνγκ ποὺ εἶναι ὁ δεύτεροςπιὸ ἀκριβοπληρωμένος ἡγέτηςστὸν κόσμο (550000) Ἡ Αὐστραλὴπρωθυπουργὸς Τζούλια Γκίλαρντπαίρνει 498000 δολλάρια ἐνῶ ὁἈμερικανὸς Πρόεδρος ΜπαρὰκὈμπάμα 400000 δολλάριαraquo

Ἐπίσης εἰς τὴν Σύνοδον τῶνΚαννῶν ὁ Μπαρὰκ Ὀμπάμα ἐπλή-ρωσε 36000 εὐρὼ εἰς ξενοδοχεῖονἀνὰ διανυκτέρευσιν Ὁ ΣίλβιοΜπερλουσκόνι 30000 εὐρώ ὉΡῶσος Πρόεδρος Ντμίτρι Μεντ-βέντεφ 19000 εὐρώ Ἡ ἌγγελαΜέρκελ 13000 εὐρώ Ὁ Γάλλοςπρόεδρος 38500 εὐρώ

Λέγεται ὅτι πολλοὶ ὑπουργοὶ τῆςἙλλάδος παίρνουν ἄνω τῶν200000 εὐρὼ ἐτήσιον μισθόν

Ἐρωτῶμεν Πῶς αὐτοὶ οἱ ἄνθρω-ποι μποροῦν νὰ κατανοήσουν αὐ -τούς ποὺ δὲν ἔχουν οὔτε ψωμὶ νὰφᾶ νε Πῶς μποροῦν νὰ κατανοή-σουν αὐτούς ποὺ εἶναι ἄνεργοιποὺ πεινοῦν ποὺ εἶναι ἄστεγοι ποὺὀφείλουν λόγῳ δανείων ποὺ αὐτο-κτονοῦν

Ἀναφέρει ὁ Προφητάναξ Δαυίδ

laquoΠάντες ἐξέκλιναν ἅμα ἠχρειώθη-σαν οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν οὐκἔστιν ἕως ἑνός Οὐχὶ γνώσονταιπάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίανοἱ κατεσθίοντες τὸν λαόν μου ἐνβρώσει ἄρτου Τὸν Κύριον οὐκ ἐπε-καλέσαντοraquo (Ψαλμ ΙΓ´ 3 4 ΝΒ´ 45)Δηλαδὴ ὅλοι ἐξετράπησαν ἀπὸ τὴνεὐθεῖαν ὁδόν Ἐξηχρειώθησαν καὶδιεφθάρησαν Δὲν ὑπάρχει κανείς

ποὺ νὰ πράττη τὸ ἀγαθόν Δὲν ὑ -πάρχει οὔτε ἕνας Δὲν ὑπάρχει φό-βος Θεοῦ ἐνώπιόν των Δὲν θὰ βά-λουν λοιπόν ποτὲ γνῶσιν καὶ δὲνθὰ συνετισθοῦν ὅλοι αὐτοί ποὺ ἐρ -γάζονται τὴν παρανομίαν Οἱ πωρω-μένοι αὐτοί ποὺ κατατρώγουν τὸνλαόν μου μὲ τόσην ἀσυνειδησίανσὰν νὰ πρόκειται περὶ συνήθουςἄρτου δὲν ἐπικαλέσθηκαν ποτὲ τὸνΚύριον

laquoἩ πλήθυνσιςτῆς γνώσεωςhellipraquo

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ἠθικὴ καὶ πνευ-ματικὴ κρίσις ποὺ μαστίζει τὴνἀνθρωπότητα εἶναι ἀποτέλεσματοῦ γεγονότος ὅτι ὁ ἄνθρωποςἐγκατέλειψε τὸν Θεόν Ὁ ἄνθρω-πος ἔχασε τὸν προσανατολισμόντου ἔχασε τὸ νοῦ του

Ἕνα πλῆθος τρομακτικῶν ἐφευ-ρέσεων καὶ τεχνικῶν ἀποκαλύψεωντῶν τελευταίων 100 περίπου ἐτῶνἡ πλήθυνσις τῆς γνώσεως laquoΚαὶ σὺΔανιὴλ σφράγισον τὸ Βιβλίον ἕωςκαιροῦ συντελείαςhellip καὶ πληθυνθῇ

ἡ γνῶσιςraquo (Δανιὴλ ΙΒ´ 4) ὁδηγεῖ τὸἀνθρώπινον γένος εἰς ἀποστασίανλόγῳ τῆς ἀλαζονείας Εἶναι ἀπορίαςἄξιον καὶ μέγας προβληματισμὸςἐπιστημόνων καὶ ἀν θρώπων τοῦπνεύματος πῶς ἡ ραγδαία αὐτὴ τε-χνικὴ ἐξέλιξις ἔφθασεν ἐντὸς ὀλί-γων χρόνων εἰς τοι οῦ τον ὑψηλὸνβαθμόν ἐνῶ δὲν συνέβη αὐτὸ κατὰτὰ 7500 ἔτη ποὺ εὑρισκόμεθα ἀπὸκτίσεως κόσμου

Παρ᾽ ὅλα αὐτὰ θλῖψις καὶ στενο-χωρία κατέχει τὴν ἀνθρωπότηταΔιατί Λέγει εἰς μίαν προφητικὴνἐπιστολήν του ὁ Μέγας Βασίλειοςπρὸ 1700 ἐτῶν laquoΤὰ δεινά ποὺ μᾶςθλίβουν εἶναι γνωστὸ ἔστω καὶ ἂνδὲν τὸ διηγούμεθα ἐμεῖς τώραγιατὶ ἀπὸ καιρὸν ἔχουν ἀκουσθῆεἰς ὅλην τὴν οἰκουμένην Τὰ δό-γματα τῶν Πατέρων ἔχουν κατα-φρονηθῆ αἱ Ἀποστολικαὶ παραδό-σεις ἔχουν ἐξουθενωθῆ εἰς τὰςἘκκλησίας ἔχουν ἰσχὺ ἐφευρήμα-τα πολυμηχάνων ἀνθρώπων Οἱἄνθρωποι τώρα πλέον τεχνολο-γοῦν δὲν θεολογοῦν ἡ σοφία τοῦκόσμου ἔχουσα ἀπωθήσει τὸ καύ-χημα τοῦ Σταυροῦ κατέχει πλέοντὰ πρωτεῖα Ποιμένες ἐξορίζονταιεἰσάγονται δὲ ἀντὶ αὐτῶν λύκοι βα-ρεῖς κατασπῶντες τὸ ποίμνιον τοῦΧριστοῦ Εὐκτήριοι οἶκοι εἶναι ἐρη-μωμένοι ἀπὸ ἐκκλησιαζομένους αἱἐρημίαι εἶναι γεμᾶται ἀπὸ τοὺςὀδυρομένους Οἱ Πρεσβύτεροιὀδύρονται συγκρίνοντες τὰ παλαιὰμὲ τὰ παρόντα οἱ νέοι εἶναι ἐλεει-νότεροι διατὶ δὲν γνωρίζουν ποίωνἀγαθῶν ἔχουν στερηθῆraquo

Βλέπομεν laquoὅτι παίζειraquoΑΥΤΟ ἀκριβῶς εἶναι τὸ συμπέ-

ρασμα ὅλων τῶν ἐρευνῶν ποὺ γί-νονται κάθε φορά γιὰ τὴν τηλεό-ρασι καὶ τὴν λεγόμενη τηλεθέασι

Καὶ ἐνῶ ἐλάχιστα μᾶς ἀρέσουνεἰς αὐτή ὡστόσο ὄχι μόνο δὲν τὴνκλείνουμε κάνοντας κάτι ἄλλο κα-λύτερο κι ὠφέλιμο ἀλλʼ ἐξακολου-θοῦμε νὰ τὴν ἔχουμε ἀνοιχτὴ γιὰὧρες Ἡ στάσι μας αὐτή δὲν πρό-κειται νὰ βελτιώση καθόλου τὰπράγματα Γιατί οἱ καναλάρχες ἀ -φοῦ ἔχουν δεδομένη τὴν τηλεθέα-σι ἄρα καὶ τὰ ἔσοδα ἀπʼ τὶς διαφη-μίσεις γιατί νὰ δαπανοῦν χρήματαγιὰ κάτι ποιοτικό Ἀντίθετα θὰ δα-πανοῦν ὅλο καὶ λιγότερα γιὰ ὅτιπρόχειρο κι ἀνούσιο Συνεπῶς ἡποιότητα τῶν ἐκπομπῶν τῆς τηλεο-ράσεως θὰ βελτιωθῆ μόνο ὅτανhellipἀποκτήσουμε τὴ δύναμι νὰ τὴνἔχουμε κλειστή

ἈπίστευτονΟ ΑΡΙΘΜΟΣ τῶν Χριστιανῶν εἰς

τὴν Εὐρώπη μειώνεται καὶ αὐξάνειεἰς τὴν Λατινικὴ Ἀμερική τὴνἈφρικὴ καὶ τὴν Κίνα Μάλιστα ἡ Κί-να εἶναι ἡ χώρα εἰς τὴν ὁποία πα-ρουσιάζεται ἡ ὑψηλότερη αὔξησιστὴ διάδοσι τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ10000 νέες προσχωρήσεις τὴνἡμέρα Εἰς τὴν Γερμανία τὴ Βρε-τανία καὶ τὴν Ἰταλία μόνον 1 στοὺς10 ἐκκλησιάζεται τὶς Κυριακές εἰςδέ τὴν Γαλλία 1 στοὺς 20

Εἰς τὴν Δύσι πνευματικὲς ἀνη-συχίες ἀσφαλῶς ὑπάρχουν ἀλλὰποῦ νὰ βρῆ κανεὶς τὶς ἀπαντήσειςκαὶ τὶς λύσεις Γιὰ παράδειγμα εἰςτὸν Προτεσταντισμὸ μὲ τὶς ἱέρειεςκαὶ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλοφί-λων Ἐκεῖ ἔχει χαθῆ τελείως ἡοὐσία ἢ ἀπʼ τὸ ἁλάτι ἡ ἁλμύρα τουκατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ ὁπότεαὐτὸ πλέον σὲ τί μπορεῖ νὰ εἶναιχρήσιμο Εἶναι μόνο γιά πέταμα

Ἀλλὰ καὶ στὶς ἄλλες (τὶς τρίτες)χῶρες τοῦ κόσμου πόσο ἔχουνἀπογοητεύσει τοὺς ἀνθρώπουςτὰhellip χαρούπια τῶν ἀνατολικῶνθρησκειῶν

Συμβαίνουνεἰς τὸ διαδίκτυονhellip

ΤΟ 1 τοῦ παγκοσμίου ἱστοῦ(δηλ τῶν δικτυακῶν τόπων) κατα-λαμβάνει ἡ πορνογραφία σύμφω-να μὲ μελέτη ποὺ ἔγινε γιὰ τὴνἈμερικανικὴ κυβέρνησι Τὰ φίλτραπροστασίας ποὺ χρησιμοποιοῦν οἱγονεῖς εἶναι ἀποτελεσματικὰ σὲ πο-σοστὸ 87 ndash 98 Ἐξετάζεται δὲστὶς ΗΠΑ νὰ ἐπιβληθῆ διὰ νόμου ἡὑποχρέωσι αὐτῶν τῶν δικτυακῶντόπων νὰ ζητοῦν ἀπʼ τοὺς χρῆστεςτοὺς ἀριθμοὺς τῶν πιστωτικῶνκαρτῶν ἢ ἄλλων ἀποδείξεων γιὰνὰ προκύπτη ὅτι αὐτοὶ εἶναι ἐνήλι-κες Ὡστόσο οἱ μισοὶ ἀπʼ αὐτοὺςτοὺς τόπους εἶναι ἐκτὸς τῶν ΗΠΑ

Ἂς προβληματίση αὐτὸ τουλάχι-στον τοὺς γονεῖς ποὺ θεωροῦνhellipκατόρθωμα νὰ χάνωνται τὰ παιδιὰτους (ἀκόμη καὶ τοῦ δημοτικοῦ)στὸ διαδίκτυο Γιὰ νὰ κάνουν τίἀκριβῶς ἆραγε

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

ΕΡΗΜΩΝΕΤΑΙΟ ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ

ΑΡΚΕΤΑΙ χιλιάδες νέοι μετα-νάστευσαν ἢ ἑτοιμάζονται νὰμεταναστεύσουν εἰς χώρας τῆςΕὐρώπης Ἀμερικῆς ἢ Αὐστρα-λίας διὰ ἕνα καλύτερον αὔριονἬδη ἡ νεολαία μας ἔχει μει-ωθῆ εἰς τὸ ἔπακρον τὸ δὲ κρά-τος μὲ τὴν πολιτικήν του ἔχειὁδηγήσει τὴν χώραν εἰς πλήρηδημογραφικὴν ἀνατροπήν

Ἡ Ἑλλὰς μας ἐρημώνεταιmiddotΚαὶ ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς νέουςἀλλὰ καὶ οἱ ψυχὲς μας καὶ ὁ τό-πος μας ἐρημώνεται Ποῦ ὀφεί-λεται αὐτό Ἐγκατελείψαμεντὰς ἐντολὰς τῶν Πατέρων μαςΔιαβάζομεν εἰς τὸ ἐκλεκτὸν πε-ριοδικὸν laquoΘεοδρομίαraquo (Ἰουλ ndashΣεπτ 2011) εἰς τὸ κεφάλαιονlaquoἘρημώνεται ὁ τόπος μας γιατὶἀθετοῦμε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴνδιδασκαλία τῶν Πατέρωνraquo τὰἑξῆς laquoἩ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδαἀν θίστατο μέχρι τώρα στὶς δυ-τικὲς ἐπιρροὲς καὶ κρατοῦσετὴν ὀρθόδοξο πίστη καὶ ζωή γι᾽αὐτὸ καὶ τὴν ἐσκέπαζε καὶ τὴνπροστάτευε ἡ Χάρις τοῦ ΘεοῦΤώρα ἐπειδὴ καὶ σὲ ἐπίπεδοἀρχόντων πολιτικῶν καὶ ἐκκλη-σιαστικῶν ἀλλὰ καὶ σὲ ἐπίπεδολαοῦ ἀθετεῖται τὸ Εὐαγγέλιοκαὶ ἐξορίζονται οἱ Ἅγιοι Πατέ-ρες χωρὶς πολεμικὴ κατάκτη-ση μὲ σατανικὸ σχέδιο τῶνἐχθρῶν τοῦ Σταυροῦ ἐρημώνε-ται ἡ χώρα μας ἀπὸ τὰ κύματακαὶ τὶς μεθοδεύσεις τῶν δυ-τικῶν σταυροφόρων καὶ ἀπὸ τὰπλήθη τῶν Μουσουλμάνων με-ταναστῶν Τὸ Εὐαγγέλιο δυ-σφη μεῖται καὶ προβάλλεται τὸΚοράνιο Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνουςπρὸς τὸν Σωτῆρα Χριστὸ σχε δὸνματαιώθηκε ἐνῶ μὲ δημόσια δα-πάνη θὰ κτισθεῖ μουσου λ μανικὸτέμενος στὴν Ἀθήνα καὶ πλῆ -θος τζαμιῶν σὲ ὁλόκληρη τὴνἙλλάδα Οἱ βάρβαροι ἦλθονκαὶ ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ καὶ ἀπὸτὴν Δύση

Ἂν στὴ ζωή μας δὲν τηρή-σουμε τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ ἡχάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μέ-νει ἀνενεργός καὶ ἐρημώνουνοἱ ψυχές μας ἀπὸ τὶς κακίες καὶτὰ πάθη Ἐρημώνεται ὅμως ὁΤό πος μας ἡ πατρίδα μας ἀ -φοῦ στὴν παιδεία στὴν οἰκογέ-νεια στὴν κοινωνία πολλάκιςκαὶ στὴν Ἐκκλησία ἐξορίζουμετὸν Χριστὸ καὶ δὲν τηροῦμε τὶςἐντολές Του Ὁ λόγος τοῦ Ἀβ -βᾶ Μωυσῆ εἶναι πολὺ ἐπίκαιροςlaquoἘὰν φυλάξωμεν τὰς ἐν τολὰςτῶν Πατέρων ὑμῶν ἐγὼ ἐγγυῶ -μαι ὑμᾶς πρὸς τὸν Θεόν ὅτιβάρβαροι οὐκ ἔρχονται ὧ δεmiddot εἰδὲ μὴ φυλάξωμεν ἐρημωθῆναιἔχει ὁ Τόπος οὗτοςraquo Ἂς εὐχη-θοῦμε νὰ μὴ ρημάξουν οὔτε οἱψυχές μας οὔτε ὁ τόπος μαςἀλλὰ μὲ περισσότερη προθυμίακαὶ ζέση νὰ ἐπιδοθοῦ με στὴντήρηση τῶν ἐν το λῶν τοῦ Εὐαγ-γελίου καὶ τῆς διδασκαλίας τῶνἉγίων Πατέρωνraquo

ΣΤΙΣ 13 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλη-σία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦὁσίου Μαξίμου τοῦ Καυσο-

καλυβίτου Ὁ Ὅσιος Μάξιμος κα-ταγόταν ἀπὸ τὴν Λάμψακο Οἱ γο-νεῖς του ἦσαν εὐγενεῖς καὶ ἐνά-ρετοι ἄνθρωποι καὶ τὸ βαπτιστικότου ὄνομα ἦταν Μανουήλ

Σὲ ἡλικία δέκα ἑπτὰ χρονῶνἀποχωρίστηκε τοὺς γονεῖς τουκαὶ τὴν πατρίδα του καὶ ὑποτά-χθηκε σὲ δόκιμο καὶ πρακτικὸγέροντα στὸ ὄρος Γάνος στὴνπεριοχὴ τῆς Θράκης Μετὰ τὴνκοίμησι τοῦ γέροντος πηγαίνειστὴ Μακεδονία καὶ κατόπιν στὴΚωνσταντινούπολι ὅπου περ-νοῦ σε τὴν νύκτα προσευχόμε-νος στὸν προαύλειο χῶ ρο τοῦ ἹΝαοῦ τῆς Παναγίας τῶν Βλα-χερνῶν ἐνῶ τὴν ἡμέρα ὑποκρι-νόταν τὸν σαλὸ Ἔπειτα ἀνεχώ-ρησε γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη ὅπουἀφοῦ προσ εκύνησε τὸν Ἅγ Δη-μήτριο καταλήγει στὸ ἍγιοὌρος καὶ στὴ ἱερὰ Λαύρα τοῦἉγ Ἀθανασίου Ἐκεῖ ποθόνταςνὰ μιμηθῆ τὴ ζωὴ τῶν Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Πέτρουτῶν Ἀθωνιτῶν ὑποτάχθηκε στὸν ἡγούμενο τῆς ἱμονῆς Ἀσκήθηκε ἐξασκώντας τήν νοερὰ προσευχήτρεφόμενος ἐλάχιστα καὶ ἀναπαυόμενος στὰ στασί-

δια τοῦ νάρθηκα τοῦ Ναοῦ Ἀλλὰ ὅπως τὸ ὄρος Σινᾶ ἐκάλε-

σε τὸν Μωυσῆ ἔτσι καὶ τὸ ὄροςτοῦ Ἄθωνος ἐκάλεσε τὸν ἍγιοΜάξιμο Ἐκεῖ τοῦ παρουσιάσθηκεἡ Παναγία κρατώντας στὴν ἀγκα-λιὰ της τὸν Κύριο ἀπὸ τὸν Ὁποῖοκαὶ ἔλαβε πλούσια τὴν χάρι τοῦἉγίου Πνεύματος Παρέμεινε στὸὄρος τοῦ Ἄθωνος ἐπὶ τρία ἡμε-ρόνυκτα προσευχόμενος στὸΘεὸ καὶ στὴν Θεοτόκο καὶ πειρα-ζόμενος ἀπὸ τοὺς δαίμονες Κα-τόπιν ἀνεχώρησε ἀπὸ τὸ ὄρος καὶπεριπλανιόταν ἀπὸ τόπο σὲ τόποὑποκρινόμενος τὸν σαλὸ καὶ ἐξα-σκώντας τὴν ταπεινοφροσύνηκαὶ τὴν ἀκτημοσύνη Ὅπου πή-γαινε ἔφτιαχνε ἀπὸ χόρτα καλύ-βα καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο τὴν ἔκαιεκαὶ ἐπήγαινε σὲ ἄλλο τόπο Γιʼαὐτὸ καὶ ὀνομάστηκε Καυσοκα-λυβίτης Ὁ ἅγ Μάξιμος μετὰ ἀπὸὑπόδειξη τοῦ Ἁγίου Γρηγορίουτοῦ Σιναΐτου ὁ ὁποῖος τὴν περίο-δο ἐκείνη βρισκόταν στὸ ἍγιοὌρος ἐγκαταστάθηκε σὲ μόνιμο

τόπο γιὰ νὰ ὠφελήση τοὺς ἀδελφοὺς μεταδίδονταςτὴν πλούσια πνευματική ἐμπειρία ποὺ εἶχε ἀποκτή-σει συνεχίζοντας ὅμως νὰ ζῆ μὲ τὴν ἴδια ὑπεράνθρω-πη ἄσκησι Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ σὲ ἡλικία 95 ἐτῶν

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

῾Εβδομαδιαία ᾿Εκκλησιαστικὴ᾿Εφημερίς ᾿Ιδιοκτησία laquoΠαν -ελλήνιος ᾿Ορθόδοξος ῞Ενω-σιςraquo (ΠΟΕ) Κάνιγγος 10 10677 ᾿Αθῆναι Τηλ 210 38 16 206ΦΑΞ 210 38 28 518 ἘκδότηςΚων σταν τῖνος Σωτ Σωτη ρό -που λος Φα σίδερη 9 ῾ΕκάληΔιευθυν τὴς Συντάξεως Γεώρ -γιος Ζερβός Θησέως 25 Νέα᾿Ερυθραία (14671) ῾ΥπεύθυνοςΤυπογραφείου ΚωνσταντῖνοςΜιχ Σαμωνᾶς ᾿Αμαδριάδος 15Δρο σιά Τύποις laquo᾿Ορθο δό ξουΤύ πουraquo (Θησέως 25 14671 Νέα᾿Ερυθραία Τηλ 210 81 34 951ΦΑΞ 210 81 36 981)

῾Ιστοσελίς laquoΟΤraquowwworthodoxostyposgr᾿Ηλεκτρον ταχυδρομεῖον

orthotypotenetgrΤὰ ἐνυπόγραφα ἄρθρα ἐκ -

φράζουν τὰς προσωπικὰς ἀ -πόψεις τῶν ἀρθρογράφων οἱὁποῖοι καὶ φέρουν τὴν εὐ θύ -νην τῶν γραφομένων

ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣΜὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Κυρίου

μας καὶ τὰς εὐλογίας τοῦ μακα-ριστοῦ πατρός Μάρκου συν -εχίζομεν τὸ ἔργον ἐνισχύσεωςτῶν ἐμπεριστάτων ἀδελ φῶνμας διότι καὶ αἱ ἡμέραι πλέονεἶναι δυσκολώτεραι Ὅ σοι ἀνα -γνῶ σται δύ νανται νὰ συμπαρα-σταθοῦν παρακαλοῦν ται ὅπωςἀπευ θύ νωνται πρὸς τὸν κ Ἠλί -αν Κυριαζῆν εἰς τὸ τηλ6947469427 ἢ ὅπως προβαί -νουν εἰς κατά θεσιν χρη ματι κῶνποσῶν συμ πό νιας εἰς λογαρια -σμὸν τῆς ᾿Ε θνικῆς Τρα πέζης μὲἀριθμ 711741931ndash78 ἐπ᾿ ὀνό -ματι Ἠ λί ας Κυριαζῆς Εὐχαρι-στοῦμεν θερμῶς διὰ τὴν μέχριτοῦδε συμπαρά στασίν σας

Ὑπό τῆς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςΑἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ἐξεδόθητήν 29ην Δεκεμβρίου ἀνακοίνωσιςμέ τήν ὁποίαν ἀπαντᾶ εἰς δημοσί-ευμα τοῦ τοπικοῦ τύπου ὁ ὁποῖοςἀναφέρεται εἰς τήν στάσιν τήνὁποίαν ἐτήρησαν ὁ Σεβ Μητροπο-λίτης κ Κοσμᾶς καί οἱ κληρικοίἔναντι τοῦ μακαριστοῦ ἰατροῦ-μαι-ευτῆρος Μάρκου Κρικελῆ τόνὁποῖον συγγενικά του πρόσωπαἤθελον καί νά τόν ἀποτεφρώσουνκαί νά τόν laquoδιαβάσουνraquo εἰς τήνἘκκλησίαν Ἡ ἀνακοίνωσις εἶχεν ὡςἀκολούθως

laquoἘπειδὴ προσφάτως σὲ φύλλατοπικῶν Ἐφημερίδων δημοσιεύ-θηκαν πολλὰ γιὰ τὴν προσωπικότη-τα τοῦ μακαριστοῦ ἰατροῦ ndash μαι-ευτήρα Μάρκου Κρικελῆ καὶ τὴνπροσ φορά του στὴν πόλη τοῦἈγρινίου θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημά-νουμε τὸ ἑξῆς

Ἡ σορὸς τοῦ ἀοιδίμου ΜάρκουΚρικελῆ δὲν ἐτάφη σὲ κοιμητήριοτῆς γενέτειράς του στὴ νῆσο Τῆνο(ὅπως ἐγράφη) ἀλλὰ ὑπέστη τὸἀποκρουστικὸ μαρτύριο τῆς ἀπο-τεφρώσεως

Ἐπιβάλλεται ἡ ἐπισήμανση τοῦγεγονότος αὐτοῦ ἐπειδὴ πρὸ τῆςἘξοδίου Ἀκολουθίας στὸν Ἱερὸ

Ναὸ Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου καὶἔπειτα ἀπὸ τὴ γνωστοποίηση τῶνοἰκείων ὅτι ἐπιθυμία τοῦ ἰδίου ἦτανldquoμετὰ θάνατον νὰ ἀποτεφρωθεῖ τὸσῶμα τουrdquo ὁ Σεβασμιώτατος Ποι-μενάρχης μας Μητροπολίτης Αἰ -τω λίας καὶ Ἀκαρνανίας κ Κοσμᾶςἀπαγόρευσε τὴν τέλεση τῆς Ἐξο-δίου Ἀκολουθίας ἐφόσον ἡ καύσητοῦ σώματος τῶν νεκρῶν εἶναι ξέ-νη πρὸς τὴν Πίστη μας ξένη πρὸςτὴ διδασκαλία καὶ τὴν παράδοσητῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας

Ἡ ἐξέλιξη τῶν γεγονότων φάνη-κε ἀρχικῶς πὼς ἦταν διαφορετικὴκαὶ ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία (κηδεία)τελικὰ τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ ΝαὸἉγίας Τριάδος Ἀγρινίου (13 Δεκεμ-βρίου 2011 ὥρα 1500΄) ἀφοῦ προ-ηγουμένως ὁ υἱὸς τοῦ ἐκλιπόντοςἸωάννης Κρικελῆς βεβαίωσε ἐγ -γράφως τὸν Ἱερέα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦκαὶ τὸν Μητροπολίτη ὅτι ἡ σορὸςτοῦ πατέρα του δὲν θὰ ἀποτεφρω-θεῖ

Ὅμως παρότι ὁ υἱὸς ἸωάννηςΚρικελῆς ὑπέγραψε Ὑπεύθυνη Δή-λωση τοῦ Ν 15991986 σύμφωναμὲ τὴν ὁποία ἡ σορὸς τοῦ πατέρατου ldquoθὰ μεταφερθεῖ καὶ θὰ ταφεῖστὴν Τῆνο στὸ Κοιμητήριο τοῦ Ἁγί-ου Σώστη καὶ δὲν θὰ ἀποτεφρω-θεῖrdquo ἡ σορὸς τοῦ Μάρκου Κρικελῆδὲν ἔφτασε ποτὲ στὴ νῆσο Τῆνο

ἀλλὰ κατὰ πληροφορίες ὁδηγήθη-κε στὴν γειτονικὴ Βουλγαρία ὅπουκαὶ ἀποτεφρώθηκε

Ἐπειδὴ μὲν ἡ Δήλωση δὲν ἀπο-δείχθηκε ldquoὑπεύθυνοςrdquo πληροφο-ρηθήκαμε δὲ τὸ γεγονὸς ldquoκατόπινἑορτῆςrdquo καὶ τεχνηέντως ἀποσιωπή-θηκε αὐτὸ ἀπὸ τὸν εὐσεβῆ λαό πα-ρακαλοῦμε γιὰ τὴν δημοσιοποίησητοῦ παρόντος δελτίου πρὸς ἀποκα-τάσταση τῆς Ὀρθοδόξου Ἀληθεί-ας

Πουθενὰ ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν ὁμι-λεῖ γιὰ καύση νεκρῶν Ἡ καύσηεἶναι ἐξωβιβλικὴ καὶ πολὺ περισσό-τερο παράδοση ἄγριων φυλῶνἈποτελεῖ ἀσέβεια πρὸς τὸν Δημι-ουργὸ Θεὸ καὶ Πλάστη μας ἀσέ-βεια πρὸς τὴν ἀξιοπρέπεια τοῦἀνθρώπου ἀφοῦ καὶ ὁ ἀνθρώπινοςπολιτισμὸς ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρό-νων ἔχει στηριχθεῖ στὴν ἱερότητατῆς ταφῆς τῶν νεκρῶν

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας πι-στεύει στὴν Αἰώνια Ζωὴ καὶ στὴνἈνάσταση τῶν Νεκρῶν διδάσκειτὸ σεβασμὸ τοῦ προσώπου καὶ τιμᾶτὸ ἀνθρώπινο σῶμα ὡς κατοικίατῆς Ἀθανάτου Ψυχῆς μας ὡς Ναὸτοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπουκαὶ Ἐπικοινωνίας

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεωςraquo

Ἡ Ἱ Μητρόπολις Αἰτωλίας διά τήν ἐξόδιον ἀκολουθίανἰατροῦ τόν ὁποῖον οἱ συγγενεῖς ἤθελαν νά ἀποτεφρώσουν

(1ον)Στίς 31 Ἰανουαρίου ἐἔ κλείνουν

30 χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ με-γάλου θεολόγου καί διαπρεποῦςἀκαδημαϊκοῦ Παν ΜπρατσιώτουἩ προσφορά του στά θεολογικάγράμματα εἶναι γνωστή Τόσο τάἐπιστημονικά συγγράμματα ὅσοκαί οἱ πολυπληθεῖς θεολογικές τουπραγματεῖες καθώς καί κάθε κεί-μενο πού ἔφευγε ἀπό τά χέριατου ἔχουν ἐκτός ἀπό ἄλλα τό χα-ρακτηριστικό τῆς θαυμαστῆς πλη-ρότητας Αὐτός εἶναι ὁ λόγος πούτά γραπτά του εἶναι καί σήμεραἀνυπέρβλητα Χαίρεται σ᾽ αὐτά ὁἀναγνώστης τή θεολογική τουἐμβρίθεια τή φιλολογική κατάρτι-ση καί τήν εὐρύτατη παιδεία τουΜέ αὐτά τά χαρίσματα κυριαρ-χοῦσε στό θεολογικό κόσμο τῆςἐποχῆς του καί εἶχε καίριο λόγο νάπεῖ καί γιά τά κοινωνικά καί πολιτι-στικά θέματα τοῦ καιροῦ του

Ἡ Ἕνωσή μας ὕστερα ἀπό αὐ -τά θέλησε νά τόν φέρουν στήνμνήμη τους καί οἱ σημερινοί ἀνα -γνῶστες τοῦ laquoΟΤraquo Ἔτσι ἀναδη-μοσιεύει τή συνοπτική καί κατατο-πιστική μελέτη του laquoΠερί θεώσεωςτοῦ ἀνθρώπου διδασκαλία τῶνἑλλήνων πατέρων τῆς ἘκκλησίαςraquoΕἶναι ὁ λόγος του στίς 13561 στήφλαμανδική ἀκαδημία τοῦ Βελγί-ου γιά τήν τιμή πού τοῦ ἔκαμε νάτόν ἔχει ἑταῖρο της

Ἄς εἶναι ἡ ἀναδημοσίευση αὐτήεὐλαβές μνημόσυνο καί φόρος εὐ -γνωμοσύνης γιά τήν ἀνεκτίμητηπροσ φορά του ἰδιαιτέρως σήμε-ρον ὅπου κάποιοι θεολόγοι δυ-στυχῶς καί ἱερωμένοι ὁμιλοῦν γιάlaquoμεταπατερική θεολογίαraquo Ἡ μελέτη τοῦ ἀειμνήστου ΚαθΠαναγιώτου ΜπρατσιώτουΚεντρικὴ καὶ ἀρκούντως χαρα-

κτηριστικὴ διδασκαλία τῆς Ἑλλη-νικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναιἡ laquoπερὶ θεώσεως τοῦ ἀνθρώπουraquoἩ διδασκαλία αὕτη διατυπωθεῖσατὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Μικρασιάτουτὴν καταγωγήν Πρεσβυτέρου εἴταδὲ καὶ Ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίαςτοῦ Λουγδούνου (Λυὼν) τῆς Νοτί-ου Γαλατίας Εἰρηναίου βραδὺτε-ρον δὲ καὶ ὑπὸ τοῦ ἈρχιεπισκόπουἈλεξανδρείας Μεγ Ἀθανασίουλαμπρυνθεῖσα καὶ ἐμπεδωθεῖσαἔχει ὡς ἑξῆς laquoὉ Θεὸς ἐγένετοἄνθρωπος ἵνα ἡμεῖς γενοίμεθα ὅτιΑὐτὸς ἐστίνraquo διδασκαλία ἥτις τυγ-χάνει ξένη πρὸς τὸν Δυτικὸν κό-σμον μάλιστα δὲ τὸν Προτεσταντι-κόν Ὅμως ἡ τιμὴ τῆς πρώτης συ-στηματικῆς θεμελιώσεως καὶ ἐπι-στημονικῆς διατυπώσεως τῆς δι-δασκαλίας ταύτης ἐν τῇ Δύσει καὶδὴ ἐν τῇ Γαλλικῇ γλώσσῃ ἀνήκειεἰς τὴν ἐν Παρισίοις ἐγκατεστημέ-νην Ρωσίδα τὴν καταγωγὴν θεολό-γον Myrra Lot - Borodine δημοσιεύ-σασαν εἰδικὴν πραγματείαν ἐν τῇRevue de l histoire de Religion κατὰτὰ ἔτη 1930-1932 Ἡ πραγματεία δὲαὕτη ἀνεδημοσιεύθη εἰς β ἔκδοσιντὸ 1970 ἐν τῇ σειρᾷ τῶν ἐκδόσεων

τῆς Bibliotheque Oecumenique (Edi-tions du Gerf) ὑπὸ τὴν ἐνθάρρυνσιντοῦ ἐπιφανοῦς Γάλλου καρδιναλί-ου καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας JeanDanielou προτάξαντος μάλιστα καὶἐμπεριστατωμένην ὅσον καὶ ἐγ -κάρδιον εἰσαγωγὴν εἰς τὴν ἔκδοσινταύτην (σελ 9-18) εἰσαγωγὴν ἀνα-τρέχουσαν μέχρι τῆς ἱστορικῆς πε-ριόδου τῶν ἐτῶν 1930-1950 ἐπο -χῆς τῆς ἐν τῇ Δύσει ἀνακαλύψεωςκαὶ μελέτης τοῦ Βυζαντινοῦ μυστι-κισμοῦ τοῦ ὁποίου αἱ ἀρχαὶ ἀνά-γονται μέχρι τοῦ Ὠριγένους Γρη-γορίου τοῦ Νύσσης τοῦ συγγρα-φέως τῶν εἰς Διονύσιον τὸν Ἀρεο-παγίτην ἀποδιδομένων συγγραμ-μάτων ἔτι δὲ καὶ Μαξίμου τοῦὉμολογητοῦ καὶ ἄλλων ὧν τὴν

ἄμεσον ἐπίδρασιν ὡς καὶ τοῦ βι-βλίου τοῦ R Otto ὑπὸ τὴν ἐπιγρα -φὴν Das Heilige ἐδέχθη καὶ ἡ μνη-μονευθεῖσα Ρωσὶς συγγραφεύςἊς σημειωθῆ δ᾽ ἐνταῦθα ὅτι ἡ μνη-μονευθεῖσα β ἔκδοσις τοῦ ἐν λόγῳἔργου περιέχει καὶ ἄλλας δύο συγ-γενεῖς ἀξιολόγους δὲ θεολογικάςπραγματείας μίαν ὑπὸ τὸν τίτλονLa doctrine de la Grace et de la Liber-te dans l Orthodoxie Grecque - orien-tale καὶ ἑτέραν ὑπὸ τὸν τίτλον Labeatitude dans l Orient Chretien My-sterium Spei Ἐπί τούτοις δὲ σημει-ωθήτω ἐνταῦθα ὅτι παρ᾽ ἡμῖν ἡπρώτη περὶ τοῦ θέματος τῆς laquoθεώ-σεωςraquo δημοσιευθεῖσα ἀξιόλογοςθεολογικὴ ἐργασία εἶναι ἡ συγγρα-φεῖσα ὑπὸ τοῦ τότε μὲν Ὑφηγητοῦνῦν δὲ Καθηγητοῦ τῆς Ἱστορίαςτῶν Δογμάτων ἐν τῷ Ἐθνικῷ Πα-νεπιστημίῳ κ Ἀνδρέου Θεοδώρουὑπὸ τὸν τίτλον laquoἩ περὶ θεώσεωςτοῦ ἀνθρώπου διδασκαλία τῶνἙλλήνων Πατέρων μέχρις Ἰωάν-νου τοῦ Δαμασκηνοῦraquo (1956) Τὸθέμα δὲ τοῦτο προετιμήσαμεν καὶἡμεῖς πρὸς ἀνάπτυξιν Γερμανιστὶἐν τῇ Φλαμανδικῇ Ἀκαδημίᾳ τῶνἐπιστημῶν κ λπ τῶν Βρυξελλῶνγενομένην τὴν 13ην Μαΐου 1961 ἐντῇ ἰδιότητι τοῦ Ξένου Ἑταίρουαὐτῆς ἥτις ἀνακοίνωσις καὶ παρα-τίθεται ἐφεξῆς ἐν ἑλληνικῇ μετα-φράσει μετὰ τινων προσθηκῶν (1)

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ταύτῃ ἂς σημει-ωθῆ ἐνταῦθα ὅτι ἀπὸ μὲν ρωμαι-οκαθολικῆς ἐπόψεως ἄξιαι μνείαςτυγχάνουσι καὶ αἱ σχετικαὶ ἐργασί-αι τοῦ Jules Gross La divinisation duChetien d apres les Peres Grecs (Pa-ris 1938) καὶ τοῦ L Βaur Unterscuch-ungen uumlber die Vergottlichungslehre inder Theologie der Griechischen Kirch-envater ἥτις ἐδημοσιεύθη ἐν τῇ Th-eologische Quartalschrift 1916 καὶ1920 (2)bull ἐξ ἐπόψεως δὲ προτε-σταντικῆς ἐκτὸς τῶν μεγάλωνδογματοϊστορικῶν ἔργων τοῦ AdHarnack ἐφοδιασμένων μετὰ ὀξει -ῶν κρίσεων κατὰ τῆς ὈρθοδόξουἘκ κλησίας χαρακτηριζομένης ὡςμειονεκτούσης καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἰ -σλὰμ (3) καὶ τοῦ Β Seeberg ἄξιαιμνείας εἶναι αἱ ἐργασίαι τοῦ Κ Bor-nhauser Die Vergottlichungslehre desAthanasius und des Joh Damasce-

nes (1903) πρβλ Α Νygren Eros undAgape (1952)

Μετὰ δὲ τὴν βραχεῖαν ταύτηνεἰσαγωγὴν ἂς ἐξετάσωμεν διὰ βρα-χέων α) τὴν σχετικὴν διδασκαλίαντῶν Ἑλλήνων Πατέρων β) τὴνἔναντι τῆς διδασκαλίας ταύτηςστάσιν τῆς Δύσεως καὶ γ) τὴν συν -οπτικὴν βιβλικοθεολογικὴν θεμε-λίωσιν τῆς ἐν λόγῳ διδασκαλίαςὡς καὶ τὰς πρὸς τὴν ἑλληνικὴν φι-λοσοφίαν σχέσεις αὐτῆς

I Ἡ περὶ θεώσεωςτοῦ ἀνθρώπου διδασκαλίατῶν Ἑλλήνων Πατέρων

Ἐν πρώτοις ὑπὸ τὴν λέξιν laquoθέω-σιςraquo νοεῖται ἡ χάριτι θείᾳ πνευμα-τικὴ καὶ ἠθικὴ ἀναμόρφωσις ἐν τῇθρησκευτικῇ φύσει τοῦ πιστοῦκατὰ τὸ παράδειγμα τοῦ θεανθρώ-που Σωτῆρος ὡς καὶ ἡ δι᾽ αὐτοῦμετὰ τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ ἕνωσιςαὐτοῦ Εἰσηγητὴς δὲ τῆς διδασκα-λίας ταύτης τῶν Ἑλλήνων πατέ-ρων ἐγένετο ὡς εἴπομεν ὁ Εἰρη-ναῖος ὁ πρῶτος μετὰ τὸν ἀπόστο-λον Παῦλον σπουδαῖος θεολόγοςκαὶ ἱδρυτὴς τῆς ἐκκλησιαστικῆςθεολογίας ὁ κατὰ τὴν προσφυᾶπαρατήρησιν τοῦ ἐπιφανοῦς Ἑλβε-τοῦ θεολόγου καὶ καθηγητοῦ τοῦΠανεπιστημίου τῆς Ζυρίχης EmilBrunner ἐναντίον τοῦ Ad Harnacklaquoτὸ πλήρωμα τοῦ χριστιανικοῦ κη-ρύγματος τῆς Καινῆς Διαθήκης καίὅλης τῆς βιβλικῆς θεολογίας εἰςἑνότητα συγκροτήσαςraquo (4) ὅστιςΕἰρηναῖος ἐν τῇ εἰσαγωγῇ τοῦ ε βι-βλίου τοῦ μεγάλου ἔργου τοῦ Ad-versus Haereses (5) ἐδίδαξεν ὅτι laquoὁΘεὸς Λόγος ἐγένετο ὅτι ἡμεῖςἐσμέν ἵνα ἡμᾶς καταστήση ὅτιαὐτός ἐστιraquo Κατὰ ταῦτα ἤδη κατὰτὸν Εἰρηναῖον ἡ θέωσις ἀπετέλεσετὸν τελικὸν σκοπὸν τῆς δημιουρ-γίας τοῦ ἀνθρώπου συμφώνωςἄλλως τε πρὸς τοὺς λόγους τοῦΘεοῦ δημιουργοῦ τοῦ ἀνθρώπου(Γένεσις α 26) Σημειωτέον δ᾽ ὅτιτὴν ἰδέαν ταύτην συναντῶμεν ὀλί-γον βραδύτερον καὶ παρὰ τῷ Με-θοδίῳ καὶ τῷ Ἱππολύτῳ ὡς καὶπαρὰ τοῖς Ἀλεξανδρινοῖς θεολό-γοις Κλήμεντι καὶ Ὠριγένει Τὴνκλασσικὴν ὅμως διατύπωσιν τῆςἰδέας ταύτης εὑρίσκομεν ὡς εἴπο-μεν ὀλίγον βραδύτερον ἐν τῇρήτρᾳ Ἀθανασίου τοῦ ΜεγάλουbulllaquoΑὐτὸς γὰρ ὁ τοῦ Θεοῦ Λόγος ἐν -ην θρώπησεν ἵνα ἡμεῖς θεοποιη -θῶμενraquo (6) Ἤδη δὲ ἡ διατύπωσιςαὕτη περιέχει ἀμφότερα τὰ κύριασημεῖα τῆς διδασκαλίας περὶ θεώ-σεως τουτέστι τὴν θεοποίησιν τῆςἀν θρω πίνης φύσεως ἐν τῷ Θεαν-θρώ πῳ Ἰησοῦ Χριστῷ ὡς καὶ τὴνθεοποίησιν τῆς ἀνθρωπινῆς φύσε-ως παρὰ τοῖς πιστοῖς χριστιανοῖςἥτις εἶναι καρπὸς τῆς πρώτηςἈμφότερα δὲ τὰ σημεῖα ταῦταστρέφονται περὶ τὴν μυστικὴν ἑνό-τητα τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως πα -ρὰ τε τῷ πρώτῳ καὶ τῷ δευτέρῳἈδάμ ἡ ὁποία ἑνότης εἶναι κύριονγνώρισμα καὶ θεμελιώδης ἰδέα τῆςτε βιβλικῆς καὶ ἐν γένει τῆς χρι-στιανικῆς θεολογίας Ὅπως δήπο-τε δ᾽ ἡ περὶ θεώσεως διδασκαλίαἥτις ὡς εἴπομεν ἀποτελεῖ ὁλόκλη-ρον σύμπλεγμα ἰδεῶν καὶ συμπίπτειμε τὰ τῆς περὶ λυτρώσεως διδα-σκαλίας κατέλαβε κεντρικὴν θέσινοὐ χὶ μόνον ἐν τῷ δογματικῷ συ-στήματι τοῦ Μ Ἀθανασίου ἀλλὰκαὶ ἐν γένει ἐν τῇ ἑλληνικῇ Θεολο-γίᾳ

Οἱ εὐγλωττότατοι ἐκπρόσωποιτῆς διδασκαλίας ταύτης ἦσανμετὰ τόν Ἀθανάσιον Γρηγόριος ὁΝαζιανζηνὸς (7) Γρηγόριος ὁ Νύσ-σης (8) καὶ ἰδιαιτέρως Κύριλλος ὁἈλεξανδρείας (9) παρὰ τῷ ὁποίῳ ἡδιδασκαλία αὕτη εὗρε τὴν μεγί-στην ἐξέλιξίν της βραδύτερον δὲὁ λεγόμενος Ψευδοδιονύσιος Ἀρε-οπαγίτης (10) Μάξιμος ὁ Ὁμολο-γητὴς (11) καὶ Ἰωάννης ὁ Δαμα-σκηνὸς (12) ὅστις οὐ μόνον συνώ-ψισε τὴν διδασκαλίαν τῶν προγε-νεστέρων ἐκκλησιαστικῶν Πατέ-ρων ἀλλὰ καὶ ἐπεξήγησε τὴν ἰδέανταύτην

Ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν Μ Βασίλειονδὲν εἶναι ἄγνωστος ἡ διδασκαλίααὕτη (13) μόνον ὅτι οὗτος προσε-κτικώτερον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦΓρηγορίου τοῦ Νύσσης διατυπώνειτὴν διδασκαλίαν ταύτην Ἀλλὰ καὶεἰς αὐτοὺς τοὺς Ἀντιοχεῖς μάλισταδὲ εἰς τὸν Χρυσόστομον καὶ τὸν Κύ-ρου Θεοδώρητον δὲν ἔμεινενὅλως ξένη ἡ διδασκαλία αὕτη παρὰτινας ὀρθολογιστικάς ροπάς τῆςΣχολῆς αὐτῶν (14) Ὁ Θεοδώρητος

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Σελὶς 3η

ΖΑΚΧΑΙΟΣ Ο ΑΡΧΙΤΕΛΩΝΗΣΖακχαῖος σημαίνει καθαρός ἀθῶοςmiddot κι ὅμως ἠθικὰ ἦταν βρώμικος

Ἦταν τελώνης καὶ μάλιστα ἀρχιτελώνης Τελώνης ἦταν ὅτι τὸ πιὸ χει-ρότερο καὶ ὅτι τὸ πιὸ ἀηδιαστικὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη Ἦταν τὸ πιὸ ἄγριοθηρίο ποὺ ὑπῆρχε τότε μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι ζοῦσε στὶς πόλεις καὶ ὄχιστὰ δάση Συνεργάτης τῶν Ρωμαίων κατακτητῶν ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ καὶτοῦ ἔθνους του ἄγριος ψυχρὸς καὶ ἀνάλγητος στὴ προσπάθειά τουνὰ εἰσπράξει τὸ μέγιστο δυνατὸ φόρο καὶ νὰ κρατήσει γιὰ τὸν ἑαυτότου τὸ ὑψηλότερο ποσοστό

Ἀρχιτελώνης λοιπὸν καὶ πάμπλουτος καὶ μέλος τῆς ὑψηλῆς κοινω-νίας ὁ Ζακχαῖος Εἶχε ὅσα ἐπιθυμεῖ κάθε κτηνώδης ἄνθρωπος Ἀλλὰδὲν ἀναπαυότανmiddot δὲν ἔλεγε ὅπως ὁ ἄφρων πλούσιος laquoψυχή μου ἔχειςπολλὰ ἀγαθὰ καὶ γιὰ πολλὰ χρόνια Ἀναπαύου φάγε πίε εὐφραίνουraquo(Λουκ 12 19) Μέσα του ὑπῆρχε ὑπαρξιακὸ κενό ποὺ δὲ γέμιζε μὲ τί-ποτα Κατοικοῦσε στὴν Ἱεριχὼ καὶ προφανῶς θὰ εἶχε ἀκούσει γιὰ τὸΧριστὸ καὶ τὴ διδασκαλία Του Γιὰ τὸ Χριστό ποὺ πῆρε τὸν τελώνη τῆςΚαπερναούμ τὸν Ματθαῖο καὶ τὸν ἔκανε Ἀπόστολό Του Μέσα τουὑπῆρχε πόθος νὰ τὸν συναντήσει μὲ κάθε τρόπο καὶ νὰ τὸν φορολο-γήσει πνευματικά Θὰ εἶχε ἀκούσει ὅτι laquoἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιά-ζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτὴνraquo (Ματθ 11 12) Βιαστὲς στὰ χρό-νια τῆς ΚΔ λέγονταν κυρίως οἱ τελῶνες οἱ ὁποῖοι μὲ βίαιο καὶ βά-ναυσο τρόπο φορολογοῦσαν εἶχες δὲν εἶχες

Κάποια μέρα μαθαίνει ὅτι ὁ Χριστὸς περνᾶ ἀπὸ τὸ μέρος του Τρέχειγιὰ νὰ τὸν δεῖ laquoΚαὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦ τίς ἐστιraquo Ἡ ἐπιθυμία τουεἶναι σφοδρὴ καὶ σωστή Ὁ Ζακχαῖος ὅμως ἔχει ἕνα σωματικὸ μειονέ-κτημα ἕνα κουσούρι Εἶναι κοντός Τὰ πλήθη τοῦ κόσμου ποὺ περι-τριγύριζαν τὸν Χριστὸ δὲν τὸν ἄφηναν ἀκόμη καὶ ὀπτικά νὰ τὸν συν -αντήσει laquoΚαὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦνraquo

Ἀλήθεια τί πρόβλημα τὰ μειονεκτήματα ndashσωματικὰ καὶ ψυχικὰndash τοῦἀνθρώπου Πόσοι σκανδαλίζονται ἀπ᾽ αὐτὰ καὶ τὰ βάζουν μὲ τὸ Θεό Κιὅμως οὔτε τὰ πλεονεκτήματα μᾶς σώζουν οὔτε τὰ μειονεκτήματα μᾶςχάνουν

Ὁ Σαοὺλ καὶ ὁ Ἀβεσσαλὼμ ἦταν ἄνδρες ψηλοί ὄμορφοι μὲ γοητείαἈσκοῦσαν μεγάλη ἐπιρροὴ στὰ πλήθη Κι ὅμως καταστράφηκαν κιαὐτοὶ καὶ δημιούργησαν προβλήματα στὸ λαό τους καὶ στὸ ἔθνος τουςΔιότι ἦταν ἀτομοκεντρικοὶ καὶ ἐγωϊστὲς καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶχαντὴν θεία βοήθεια

Ὁ Μωυσῆς ἦταν ἰσχνόφωνος καὶ βραδύγλωσσος κι ὅμως διοίκησεδύο ἑκατομμύρια Ἰσραηλίτες ἐπὶ σαράντα χρόνια μέσα ἀπὸ ἀντίξοεςσυνθῆκες καὶ τοὺς ἔφερε στὴ γῆ τῆς ἐπαγγελίας Ἐλάχιστα προσόν-τα εἶχε καὶ ὁ Ἐπίσκοπος τῆς Φιλαδελφείας (Ἀποκ 3 7) Κι ὅμως ἡγή-θηκε τεραστίου ἱεραποστολικοῦ ἔργου τὸ ὁποῖο κανένας δὲν μπόρε-σε νὰ σταματήσει Ἡ παραβολὴ τῶν ταλάντων (Ματθ 25 14ndash30) λέγειπολλὰ γιὰ τὸ θέμα μας Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ προσπάθεια τῶν τα-πεινῶν ἀνθρώπων σώζει

Ὁ Ζακχαῖος ἦταν κοντὸς λοιπόν Ἀλλὰ δὲν ἦταν ἕνα laquoἄχρηστο πά-θοςraquo ὅπως λέγει ὁ ἄθεος ὑπαρξιστὴς φιλόσοφος Jean ndash Paul SartreΠράγμα ποὺ συμβαίνει γιὰ τοὺς περισσότερους ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοιδὲν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπὸ ἕνα ἄθροισμα ἀχρήστων παθῶν καὶ ἐπιθυ-μιῶν Εἶχε ἀσίγαστη ἐπιθυμία ὄχι γιὰ κάτι ἀνθρώπινο ἢ ἁμαρτωλό Εἶχεἐπιθυμία νὰ δεῖ τὸν Χριστό Ἡ ἐπιθυμία ἦταν τόσο μεγάλη ποὺ ἀδια-φορεῖ γιὰ τὸ ἂν θὰ γίνει γελοῖος ἂν τὸν κοροϊδέψουν ἂν θὰ τὸν εἰρω-νευτοῦν καὶ σκαρφαλώνει σὰν χαμίνι σὲ μία συκομορέα

Ὁ Χριστός ποὺ γνωρίζει τί συμβαίνει μέσα του τὸν καλεῖ μὲ τὸ ὄνο-μά του καὶ τοῦ ζητᾶ νὰ κατεβεῖ γιατί θὰ τοῦ κάνει ἐπίσκεψη στὸ σπίτιτου laquoΖακχαῖε σπεύσας καταβηθιmiddot σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ μεμεῖναιraquo Ὅταν ὁ ἄνθρωπος ζητᾶ ἕνα ὁ Θεὸς τοῦ δίνει πολλὰ περισσό-τερα ἀπ᾽ ὅτι σκέφθηκε καὶ διανοήθηκε (Ἐφεσ 3 20) Ὁ Ζακχαῖος λαμ-βάνει τὴν ἀποκάλυψη ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶναι ἕνας τυχαῖος ἄνθρωποςἀλλὰ ἕνας παντογνώστης ποὺ γνωρίζει ὅσα μόνο ὁ Θεὸς γνωρίζει Ἐπι-πλέον τοῦ κάνει τὴν τιμὴ νὰ τὸν ἐπισκεφτεῖ καὶ στὸ σπίτι Αὐτὸ τὸν συγ-κλονίζει καὶ δημιουργεῖ μέσα του ἕνα πνευματικὸ σεισμό

Ἡ ψυχικὴ ἀλλαγή του ἀποβαίνει ραγδαία Ἡ μετάνοιά του ἀποκαλύ-πτεται ἀνάλογη τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ Αὐτὸς δὲν ἐνδιαφέρθηκε τίθὰ πεῖ ὁ κόσμος καὶ ἀνέβηκε στὸ δένδροmiddot ὁ Χριστὸς δὲν ἐνδιαφέρεταιτί θὰ πεῖ ὁ κόσμος κι ἂν σκανδαλιστεῖ ποὺ ἐπισκέπτεται ἕνα ἐχθρὸ τοῦλαοῦ καὶ συνεργάτη τῶν κατακτητῶν Ρωμαίων Ὁ Ζακχαῖος δείχνει ὅτισωστὰ ἐνήργησε ὁ Χριστός Διότι γιὰ χατίρι του ἀπαρνεῖται τὸ ἄνετοκαὶ χλιδάτο παρελθόν του καὶ γίνεται πτωχὸς καὶ φίλος τῶν ἀδυνάτωνκαὶ ὅσων ἀδίκησε Δὲν θέλει νὰ ἀκολουθήσει τὸν Χριστὸ μὲ τὸ ἀζημίω-το ὅπως ὁ πλούσιος ἄρχων καὶ νεανίσκος Δὲν θέλει πλέον νὰ ἐφαρ-μόζει τὸ σατανικὸ ρητὸ laquoὁ θάνατός σου ἡ ζωή μουraquo ἀλλὰ πιστεύει στὸλόγο τοῦ Χριστοῦ laquoἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτουπεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνη αὐτὸς μόνος μένειmiddot ἐὰν δὲ ἀποθάνη πολὺνκαρπὸν φέρειraquo (Ἰω 12 24) Αὐτὸ τὸ λόγο τὸν εἶπε ὁ Χριστός ὅταν ἔμα-θε ὅτι κάποιοι Ἕλληνες εἶπαν στὸν Φίλιππο laquoΚύριε θέλομεν τὸν Ἰησοῦνἰδεῖνraquo (Ἰω 12 20ndash21) Εἶχαν παρόμοιο πόθο μὲ τὸν Ζακχαῖο Καὶ ὁἸησοῦς τοὺς ἐξηγεῖ τί σημαίνει γνωριμία μὲ τὸν Χριστὸ καὶ ποιὰ εἶναι ἡδόξα τοῦ Χριστοῦ Εἶναι ὁ σταυρός ποὺ θὰ ἐπακολουθήσει

Ἀκόμη καὶ ἐμεῖς ποὺ διαμαρτυρόμαστε σήμερα γιὰ τὴν ἄγρια φο-ρολογία τὴν ἀνεργία καὶ τὴν ἀδικία ποὺ ὑπάρχει στὴ κοινωνία μαςπροσπαθοῦμε μὲ κάθε τρόπο θεμιτὸ ἢ ἀθέμιτο νὰ βροῦμε ἐργασίανὰ ἐξασφαλίσουμε περιουσία ἢ σύνταξη ἢ δύο μισθοὺς καὶ ἄλλα πολ-λά Ὁ Ζακχαῖος ὅμως εἶναι καταπέλτης καὶ ἐντελῶς ἀδιάφορος γιὰ τὸπροσωπικό του συμφέρον

laquoἸδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου Κύριε δίδωμι τοῖς πτωχοῖςκαὶ εἲ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι τετραπλοῦνraquo Ἡ μετάνοιά τουδὲν εἶναι λεκτικὴ καὶ τυπική ὡς συνέβαινε καὶ συμβαίνει καὶ ἄλλοτεκαὶ σήμερα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Ἡ μετάνοιά του εἶναι οὐσιαστική ἀλη-θινή κενωτικὴ γιὰ τὸν ἑαυτό του καὶ τὰ συμφέροντά του Ὁ ἄλλοτεγδάρτης τῶν ἄλλων γδέρνει τώρα τὸν ἑαυτό του

Οἱ πατέρες παρατηροῦν ὅτι στὸ Εὐαγγέλιο ὄνομα ἔχουν μόνο οἱφτωχοὶ (Λάζαρος) ἢ οἱ πλούσιοι ποὺ διαχειρίστηκαν τὸν πλοῦτο σὰνοἰκονόμοι Θεοῦ καὶ δὲν τὸν κατακράτησαν γιὰ τὸν ἑαυτό τους(Ἀβραὰμ) ἢ οἱ ἁμαρτωλοὶ πλούσιοι ποὺ μετανόησαν ὅμως καὶ διέθε-σαν τὸν πλοῦτο τους στοὺς φτωχούς ὅπως ὁ Ζακχαῖος Καὶ ἔχουν ὄνο-μα γιατί μόνο αὐτοὶ ἔχουν προσωπικότητα ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς Οἱἄλλοι εἶναι ἁπλῶς laquoσάρκεςraquo (Γεν 6 3)

Ἀρχιμ π Μελέτιος Ἀπ Βαδραχάνης

ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ)22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Ἀπόστολος Α´ Τιμ δ´ 9 ndash 15Εὐαγγέλιον Λουκ ιθ´ 1 ndash 10Ἦχος βαρύςmdash Ἑωθινόν Ι´

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

ΑΝΟΧΗ ΚΑΙΥΠΟΜΟΝΗ

(1ον)Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ πολλὲς

φορὲς ἐνοχλεῖται ἀπὸ τὴ συμπερι-φορὰ καὶ τὸ ἦθος ἀνθρώπων μὲτοὺς ὁποίους συνεργάζεται Ἡ πρα -γματικότητα συνήθως εἶναι σκληρήκάποτε καὶ ἐπικίνδυνη Τί πρέπει νὰκάνει γιὰ νὰ βελτιωθοῦν τὰ πρά-γματα Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στά-ση του Πῶς νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζειχωρὶς νὰ ἐπιδεινώνονται τὰ πρά-γματα Συχνὰ συζητᾶ τὸ πρόβλημακαὶ μὲ τὸν πνευματικό του καὶ θέ-λει νὰ ἀκούσει κάποια συγκεκριμέ-νη συμβουλὴ μὲ γενικὴ ἰσχύ Ὅμωςδὲν εἶναι εὔκολο νὰ δοθεῖ αὐτὴ ἡσυμβουλή γιατὶ οἱ ἄνθρωποι δὲνεἶναι ἴδιοι ἀλλὰ ὁ καθένας ἔχει τὶςἐπιλογές του καὶ τὶς ἰδιοτροπίες

του γεγονός ποὺ ἀπαιτεῖ διαφορε-τικὴ στάση Ὅλα αὐτὰ βέβαια κάτωἀπὸ τὸν γενικὸ κανόνα ὅτι πρέπεινὰ ἀνέχεται τοὺς ἀδελφοὺς μὲ ἀγά-πη χωρὶς ὅμως νὰ ἀποδέχεται τὴνἁμαρτωλὴ ζωή τους

Ὁ Χριστὸς δεχόταν νὰ τὸν πλη-σιάζουν ἁμαρτωλοὶ ἄνθρωποι καὶνὰ ἐπικοινωνεῖ μαζί τους γιατὶ ἤθε-λε νὰ τοὺς βοηθήσει καὶ νὰ τοὺςὁδηγήσει στὴ μετάνοια Τοὺς θεω-ροῦσε πνευματικὰ ἀσθενεῖς καὶ γι᾽αὐτὸ τοὺς ἤθελε κοντά του Δὲνἀκολουθοῦσε τὴν τακτικὴ τῶν Φα-ρισαίων οἱ ὁποῖοι ἀπέφευγαν ἐπι-μελῶς τὴν ἐπικοινωνία τους μὲἁμαρτωλοὺς καὶ δυσφημισμένουςἐνῶ στὴν πραγματικότητα οἱ ἴδιοιἦταν χειρότεροι Ὁ ΕὐαγγελιστὴςΜατθαῖος ἀναφέρει ἕνα δικό τουπεριστατικό ποὺ εἶναι σχετικὸ μὲτὸ θέμα μας Ὅταν ὁ Χριστὸς τὸνκάλεσε νὰ τὸν ἀκολουθήσει ἐκεῖνος

πρόθυμα ἀνταποκρίθηκε Μάλισταπαρακάλεσε τὸν Κύριο καὶ τοὺςμαθητὲς νὰ πᾶνε στὸ σπίτι του γιὰνὰ τοὺς φιλοξενήσει laquoἘνῶ ἔτρωγανστὸ σπίτι ἦρθαν πολλοὶ τελῶνεςκαὶ ἁμαρτωλοὶ καὶ κάθισαν μαζὶ μὲτὸν Ἰησοῦ καὶ τοὺς μαθητές του στὸτραπέζιraquo Οἱ Φαρισαῖοι ὅμως ποὺπαρακολουθοῦσαν εἶπαν ἐνοχλη-μένοι στοὺς μαθητές laquoΓιατὶ ὁ δά-σκαλός σας τρώει μὲ τοὺς τελῶνεςκαὶ ἁμαρτωλούςraquo Ὁ Χριστὸς τοὺςἄκουσε καὶ τοὺς ἔδωσε τὴν ἀπάν-τηση ποὺ συγχρόνως ἦταν καὶἔλεγχος στὴ δική τους ὑποκριτικὴσυμπεριφορά laquoΔὲν ἔχουν ἀνάγκηἀπὸ γιατρὸ οἱ ὑγιεῖς ἀλλὰ οἱ ἄρρω-στοι Καὶ πηγαίνετε νὰ μάθετε τίσημαίνει ἔλεος θέλω καὶ ὄχι θυσίαΓιατὶ δὲν ἦρθα νὰ καλέσω σὲ μετά-νοια τοὺς δικαίους ἀλλὰ τοὺς ἁμαρ-τωλούςraquo Δηλαδή πρωτίστως χρει-άζεται τὸ ἔλεος ἡ συμπάθεια ἡἀγαθὴ διάθεση καὶ ἡ εὐσπλαχνία

Οἱ Ἀπόστολοι στὴν πορεία τους

πρὸς τὰ ἔθνη ἀντιμετώπισαν κα-κοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι μὲ ποι-κίλους τρόπους προσπαθοῦσαν νὰἐμποδίσουν ἢ καὶ νὰ ματαιώσουν τὸἔργο τους Ὅμως ἔμειναν σταθεροίΣτοὺς ἐμπαιγμοὺς ἀπαντοῦσαν μὲκαλὰ λόγια στοὺς διωγμοὺς μὲ ὑπο-μονὴ καὶ στὶς συκοφαντίες μὲ φι-λικὰ λόγια ὅπως σημειώνει στὴν Α´πρὸς Κορινθίους ἐπιστολή του ὁἈπόστολος Παῦλος Τὸ δρόμο τῆςἀνεκτικότητας ὑποδεικνύει ὁ Ἀπό-στολος καὶ στοὺς συνειδητοὺς χρι-στιανούς Εἶναι χαρακτηριστικὰ τὰλόγια του πρὸς τοὺς ΡωμαίουςlaquoὈφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστά-ζειν καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν Ἕκα-στος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰςτὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήνraquo Οἱ δυ-νατοὶ λοιπὸν στὴν πίστη καὶ στὴνἀρετὴ πρέπει νὰ δείχνουν ἀνεκτι-κότητα καὶ συμπάθεια στὶς ἀδυνα-μίες τῶν ἀδύνατων στὴν πίστηἀνθρώπων καὶ νὰ μὴ κάνουν ἐκεῖνα

ποὺ τοὺς ἀρέσουν Ὁ καθένας πρέ-πει νὰ γίνεται ἀρεστὸς στὸν ἄλλογιὰ νὰ τὸν παρακινεῖ νὰ ζεῖ κατὰΧριστὸν καὶ νὰ προοδεύει πνευμα-τικά Ἀνεχόμενοι τὶς ἀδυναμίες τῶνἀδελφῶν δὲν πρέπει νὰ χάνουμε τὸστόχο ποὺ εἶναι ἡ σωτηρία τουςΜιλώντας γιὰ τὶς ἀδυναμίες τῶνἄλλων δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε καὶτὶς δικὲς μας ἀδυναμίες ποὺ πρέ-πει οἱ ἄλλοι νὰ ἀνεχθοῦν Δὲν πρέ-πει νὰ ὑπάρχει ἡ ψευδαίσθηση ὅτιἐμεῖς εἴμαστε δυνατοὶ σὲ ὅλα καὶἔχουμε ἀνεβεῖ τὴν κλίμακα τῶνἀρετῶν Μπορεῖ νὰ μὴ ἔχουμε με-γάλες ἀδυναμίες καὶ νὰ μὴ δια-πράττουμε ἐμφανεῖς ἁμαρτίες ἔ -χουμε ὅμως πολλὲς μικρὲς ἀδυνα-μίες καὶ δυσεξήγητες ἰδιορρυθμίεςοἱ ὁποῖες γιὰ τοὺς ἄλλους πολλὲςφορὲς εἶναι ἀνυπόφορες Γι᾽ αὐτὸεἶναι πάντα χρήσιμη γιὰ ὅλους ἡπροτροπὴ laquoἀλλήλων τὰ βάρη βα-στάζετε καὶ οὕτως ἀναπληρώσατετὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ Εἰ γὰρ δο-

κεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὤν ἑαυτὸνφρεναπατᾶraquo Δηλαδή ὅπως τονίζειὁ ἑρμηνευτὴς Π Ν Τρεμπέλαςὅταν κάποιος πέσει σὲ παράπτωμαπρέπει νὰ τὸν διορθώνουμε προσέ-χοντας ὅμως νὰ μὴ πέσουμε κι ἐμεῖςστὸ ἴδιο παράπτωμα laquoΝὰ ὑπομέ-νετε ὁ ἕνας τὶς ἐνοχλήσεις τοῦἄλλου ποὺ ὀφείλονται στὰ ἐλαττώ-ματα καὶ τὶς ἐλλείψεις τουmiddot κι ἔτσιμὲ τὴν ὑπομονετικὴ αὐτὴ ἀνοχήἐκπληρῶστε τελείως τὸ νόμο τοῦΧριστοῦ δηλαδὴ τὴν ἐντολὴ τῆςἀγάπης Ἄνθρωπος ποὺ δὲν ὑπομέ-νει μὲ ἀγάπη τὴν ἀδυναμία τοῦἄλλου δὲν συναισθάνεται ὅτι ἔχεικι αὐτὸς ἐλαττώματα ἀλλὰ ἔχει με-γάλη ἰδέα γιὰ τὸν ἑαυτό του Ἡ ἰδέατου ὅμως αὐτὴ εἶναι ψεύτικη Διότιἂν νομίζει κανεὶς ὅτι εἶναι κάτιαὐτὸς μὲ τὴν ἰδέα αὐτὴ χάνει κάθεἀξία ἐνώπιον τοῦ Θεοῦmiddot εἶναι μηδὲνἐνώπιον τοῦ Θεοῦ Ἐξαπατᾶ συ-νεπῶς τὸν ἑαυτό τουraquo

Πρεσβ Διονύσιος Τάτσης

ΟΟΟΟΡΡΡΡΘΘΘΘΟΟΟΟΔΔΔΔΟΟΟΟΞΞΞΞΟΟΟΟΝΝΝΝ ΣΣΣΣΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΜΜΜΜΑΑΑΑΤΤΤΤΑΑΑΑΡΡΡΡΙΙΙΙΟΟΟΟΝΝΝΝ

Βασική τακτική διαφόρων ὁμά-δων κινήσεων ὀργανώσεων κἄὅπου ὁ χαρακτήρας τους οἱ διδα-σκαλίες καί οἱ πρακτικές εἶναι ἀπο-λύτως ἀσυμβίβαστες μέ τήν ὀρθό-δοξη πίστη μας εἶναι ἡ προσπάθειαχειραγώγησης τῶν ἀνθρώπων μέ σῳτῆς παραπληροφόρησης Τακτική ἡὁποία κατʼ ἐξοχήν χρησιμοποιεῖταιἀπό τόν Τεκτονισμό ἤ Μασωνία

Μόνιμη ἐπωδός τῶν διαφόρωνΤεκτόνων ἀποτελεῖ ὁ ἰσχυρισμόςὅτι ἀποτελοῦν ἁπλῶς φιλοσοφικήὀργάνωση πού ἀποβλέπει στήνἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας στήν κοι-νωνική καί ἀτομική πρόοδο χωρίςνά ἔχουν θρησκευτικό χαρακτήραἌποψη πού προσπαθοῦν νά τή δια-δώσουν μέ κάθε πρόσφορο μέσοκαί σέ κάθε εὐκαιρία Θεωροῦν μά-λιστα ὅτι μπορεῖ κάποιος νά εἶναιταυτοχρόνως καί χριστιανός καίΤέκτοναςἸσχύει ὅμως κάτι τέτοιοΕἶναι δυνατόν κάποιος νά εἶναι χρι-στιανός ὀρθόδοξος καί ταυτοχρό-νως νά εἶναι καί Μασῶνος

Γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας κά-τι τέτοιο εἶναι ὄχι μόνον ἀδύνατοἀλλά καί ἀδιανόητο Ἐν προκει-μένῳ εἶναι χρήσιμο νά θυμηθοῦμεὅτι ἡ Ἐκκλησία μας ἔχει κατʼ ἐπα-νάληψη τοποθετηθεῖ γιά τόν Τε-κτονισμό κατά τρόπο σαφῆ ὑπεύ-θυνο καί συγκεκριμμένοὙπενθυ-μίζουμε χαρακτηριστικά

Ι) Ἡ Διορθόδοξος Ἐπιτροπή πούσυνεδρίασε στή Ἱ Μονή Βατοπαι-δίου ἀπό 8-2361930 στό ἍγιονὌρος χαρακτηρίζει τόν Τεκτονι-σμό laquoὡς σύστημα ἀντιχριστιανικόνκαί πεπλανημένονraquo

ΙΙ) Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρ-χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδοςστίς 12-10 1933 σύν τοῖς ἄλλοιςὑπογραμίζει ὅτι ὁ Τεκτονισμόςlaquoὑπο μιμνήσκει τάς παλαιάς ἐθνι-κάς μυστηριακάς θρησκείας ἤ λα-τρείας ἀπό τῶν ὁποίων κατάγεταικαί τῶν ὁποίων συνέχειαν καί ἀνα-βίωσιν ἀποτελεῖraquo (Περ Ἐκκλησία48 (4-12-1933) σ1)

ΙΙΙ) Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρ-χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδοςτόν Νοέμβριο τοῦ 1972 ἐπαναλαμ-βάνει laquoὅτι ἡ Μασωνία εἶναι ἀποδε-δειγμένως θρησκεία μυστηριακήπροέκτασις τῶν παλαιῶν εἰδωλο-λατρικῶν θρησκειῶν ὅλως ξένηκαί ἀντίθετος πρός τήν ἐξ ἀποκα-λύψεως σωτηριώδη ἀλήθειαν τῆςἉγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας Διαδηλοῖκατηγορηματικῶς ὅτι ἡ ἰδιότης τοῦΜασώνου ὑπό οἱανδήποτε μορφήνεἶναι ἀσυμβίβαστος πρός τήν ἰδιό-τητα τοῦ χριστιανοῦ μέλους τοῦΣώματος τοῦ Χριστοῦraquo (ΠερἘκκλησία 50 (1973) σ17)

IV) Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρ-χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδοςτόν Ὀκτώβριο τοῦ 1996 τήν θωρεῖlaquoπαγανιστική θρησκείαraquo ἀσυμβίβα-στη μέ τό χριστιανισμό καί τή χαρα-κτηρίζει laquoὡς ἀντίχριστον σύστημαraquo(Περ Ἐκκλησία 73 (1996) σσ 673-674)

Διάφοροι τεκτονικοί κύκλοι ἰ -σχυ ρίζονται ὅτι αὐτές οἱ ἀδαμαντί-νου διαύγειας ὀρθόδοξες τοποθε-τήσεις εἶναι ἀνακρίβειες ἀστήρι-κτες θεωρητικές διακηρύξεις καίεἶναι πάντα κατά τούς ἰσχυρι-σμούς τους καρπός μιᾶς ἰσχυρῆςπροκατάληψης Ἰσχύει ὅμως κάτιτέτοιο Ἀναμφιβόλως ὄχι Ἀντιθέ-τως αὐτοί οἱ ἰσχυρισμοί ἀποτελοῦνμιά ἀκόμα προσπάθεια μασωνικῆςπαραπληροφόρησης Καί τοῦτογιατί ἀποδεικνύεται εὔκολα καί ὁπαγανιστικός καί ὁ ἀποκρυφιστικόςκαί ὁ ἀντιχριστιανικός χαρακτήραςτοῦ Τεκτονισμοῦ ἀπό πλῆθος μα-σωνικῶν κεμένων ndash μαρτυριῶν

Ὡς ἀποδείξεις θά παραθέσουμεἐνδεικτικά θέσεις ἀπό τήν Ἐγκυ-κλοπαίδεια τῆς Ἐλευθέρας Τεκτο-νικῆς ἀφʼἑνός μέν γιατί ἀποτελεῖἔκδοση τῆς Μασωνικῆς Στοᾶς Ὅ -μηρος ἀφʼἑτέρου δέ γιατί ὁ συν-τάκτης τῶν διαφόρων λημμάτωνπαραθέτει καί ἀπόψεις καί ἄλλωνΜασόνων Ἑλλήνων και ξένων ἔτσιὥστε νά καθίσταται τό ἐν λόγῳ ἔρ -γο πιό ἀντιπροσωπευτικό γιά τόχῶρο τουα) Ἡ παρουσία ἀποκρυφιστικῶνστοιχείων στόν Τεκτονισμό

Ἀναφέρεται στήν ἐν λόγῳ Μα-σωνική ἐγκυκλοπαίδεια σχετικά μέτούς ἀνώτερους βαθμούς τοῦ Τε-κτονισμοῦ ὅτι laquoοἱ Ἀνώτεροι βαθ-μοί του οὐδέν ἄλλο εἶναι ἤ συμπύ-κνωσις τῶν διαφόρων μορφῶν τοῦldquo ἐσωτερισμοῦrdquo προσφέρουσα εἰςτόν Τέκτονα εὐρύ πεδίον ἐρεύνηςεἰς τήν σφαῖραν τοῦ ὑπεραισθη-τοῦraquo (σ 127)

Στήν ἴδια σελίδα ἐπίσης ἀναφέ-ρεται laquoπαραμένει ἀναντίρρητονὅτι ἡ ὅλη διάρθρωσις τῶν πέραντοῦ 3 βαθμῶν του περικλείει μέγι-στον μέρος τῆς Ἀποκρύφου ἐπι-στήμης καί τοῦ μυστηρίου συγχρό-νως Ἄλλως θά ἦτο ἀδύνατον νάἑρμηνευθοῦν καί νά κατανοηθῶσινοἱ βαθμοί οὗτοι τά σύμβολα καί αἱἀλληγορίαι τωνraquo (σ127Πρβλ καίσ103) Σταματοῦν ὅμως ἐδῶ οἱμαρτυρίες Ὄχι

Θά ἀναφέρουμε μιά ἀκόμη χα-ρακτηριστική ἀπό τίς πολλές Σʼαὐτή ὁμολογεῖται ἡ παρουσία στόνΤεκτονισμό τῆς ἰουδαϊκῆς ἀποκρυ-φιστικῆς παράδοσης τῆς ΚαββαλᾶἈναφέρεται χαρακτηριστικά laquoΕἰςπλείστους ἀνωτέρους Τεκτονικούςβαθμούς γίνεται χρῆσις τῆς Καβ-βαλᾶ ὁλόκληρα δέ Τεκτονικά δό-γματα ἔχουν στηριχθῆ ἐπί τῶνἀρχῶν τηςraquo (σ 507) Καί ἀλλοῦ laquoἩπροσεκτική μελέτη τῶν διαφόρωνΤεκτονικῶν βαθμῶν ἀποδεικνύειτήν ἀναμφισβήτητον ἐπίδρασιν τῆςκαββαλιστικῆς παραδόσεως ἐπίτοῦ Τεκτονισμοῦraquo (σ 510)β) Ἡ παρουσία παγανιστικῶν στοι-χείων στόν Τεκτονισμό

Χαρακτηριστικές εἶναι ἐπίσηςκαί οἱ μαρτυρίες πού ὑπάρχουνστήν ἐν λόγῳ Μασωνική ἐγκυκλο-παίδεια γιά τήν παρουσία τοῦ πα-

γανιστικοῦ στοιχείου στόν Τεκτο-νισμό Ἀναφέρουμε ἐνδεικτικῶςδύο laquoΟὐδείς ὅμως ἐξετάζωνπροσ εκτικῶς τούς τρόπους καθʼοὕς ἡ ἀνάστασις ἤ ἡ ἐπιστροφή εἰςτήν ζωήν ἐδιδάσκοντο διά συμβό-λων καί τελετῶν εἰς τά Ἀρχαῖα μυ-στήρια καί διδάσκονται καί σήμε-ρον εἰς τήν τεκτονικήν μύησιν δύ-ναται νά ἀρνηθῇ ὅτι ὁ Τεκτονι-σμός ἀπέρ ρευσεν ἐκ τῶν ἀρχαίωνμυστη ρίωνraquo (σ 93 Πρβλ A G Mac-key An Encyclopaedia of Freemaso-ny Vol 2 Chicago 1947 σ851)

Μέ τήν ἴδια ἐπίσης βεβαιότητακαί σαφήνεια ἀλλοῦ ὁμολογεῖταιὅτι laquoοἱ τρεῖς πρῶτοι συμβολικοίβαθμοί δέν εἶναι τι ἄλλο ἤ πιστήἐπανάληψις τῶν περί ldquoἀθανασίαςτῆς ψυχῆςldquo διδαγμάτων τῶν Αἰγυ-πτιακῶν τῶν Διονυσιακῶν τῶνὈρφικῶν τῶν Ἐλευσίνιων καί τῶνΜιθραϊκῶν Μυστηρίωνraquo (σ 127Βλκαί σσ 151 633)γ) Ἡ παρουσία ἀντιχριστιανικῶνδιδασκαλιῶν στόν Τεκτονισμό

Ἀπό τό πλῆθος τῶν ἀντιχριστια-νικῶν δοξασιῶν πού ἀποτελοῦνθέσεις τοῦ Τεκτονισμοῦ θά στα-θοῦμε ἐνδεικτικά μόνο σέ μία πε-ρίπτωση στήν ἀντιχριστιανική πλά-νη τῆς μετενσάρκωσης Ἐξόχωςδιαφωτιστικά εἶναι ὅσα ἀναφέρον-ται γιά αὐτήν στήν Μασωνική ἐγκυ-κλοπαίδεια Ἀναφέρονται λοιπόντά ἑξῆς laquoὉ Ἐλευθεροτεκτονικόςἐσωτερισμός πρεσβεύει ἐπίσης ὡςεἶναι φυσικόν τό δόγμα τῆς μετεν-σαρκώσεως ἄνευ τοῦ ὁποίου δένεἶναι δυνατόν νά νοηθῇ καί στη-ριχθῇ ὁ περί ἐξελίξεως νόμος()Ἀθανασία ψυχῆς ἄλλως τε ὡς τήνπρεσβεύει ὁ Ἐλευθεροτεκτονι-σμός δέν θά ἦτο νοητή ἄνευ τῆςμετενσαρκώσεωςraquo (σ 607)

Οἱ Μασωνικές μαρτυρίες ἀπο-δεικνύουν ὅτι οἱ θέσεις τῆς Ὀρθο-δόξου Ἐκκλησίας μας γιά τόν Τε-κτονισμό ἐπιβεβαιώνονται ἀπό τήνπραγματικότητα καί δέν ἀποτε-λοῦν ἀστήρικτες κατηγορίες πούεἶναι καρπός προκατάληψης ὅπωςἰσχυρίζονται διάφοροι τεκτονικοίκύκλοι Ταυτοχρόνως ὅμως ἀπο-δεικνύουν καί τήν ἀπόπειρα παρα-πληροφόρησης πού ἐπιχειρεῖταιἀπό τόν Τεκτονισμό σχετικά μέ τήφύση καί τά χαρακτηριστικά τῆςὀργάνωσής τους

Εἶναι νομίζουμε αὐτονόητο ὅτικάποιος πού θέλει νά εἶναι συνει-δητός Ὀρθόδοξος Χριστιανός δένμπορεῖ νά εἶναι ταυτοχρόνως καίΤέκτονας Ποιά σχέση μπορεῖ νάἔχει τό φῶς τοῦ Εὐαγγελίου μέ τήνἀποκρυφιστική καί παγανιστική κα-ταχνιά τοῦ Τεκτονισμοῦ Ἀναμφι-βόλως καμμία Ἡ μύηση καί ἡ ἔντα-ξη κάποιου στή Μασωνία εἶναι ἐπι-στροφή ἀπό τό χῶρο τῆς ζωῆς ἀπότό χῶρο τῆς κατά Χριστόν ldquoκαινῆςκτίσηςrdquo (Β΄ Κορ 5 17) πού εἶναι ἡἘκκλησία στό χῶρο τῆς σκιᾶς καίτοῦ θανάτου (Ματθ 4 16 Λουκ 179)

ΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Ὁ ἀληθινὰ Μέγας Βασίλει-ος γράφει στὰ laquo Ἠθικὰraquo του τὰ τρία πρῶτα βήματα τὰ τρία πρῶτακαθήκοντα τοῦ Χριστιανοῦ εἶναι laquoΤὸ νὰ ἀγαποῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλονὅπως μᾶς ἀγάπησε ὁ Χριστόςhellip Τὸ νὰ βλέπουμε διαρκῶς μπροστὰμας τὸν Κύριοhellip Καὶ νὰ ἐπαγρυπνοῦμε κάθε ἡμέρα καὶ κάθε ὥρα καὶνὰ εἴμαστε ἕτοιμοι νὰ τελειοποιηθοῦμε γιὰ νὰ εὐαρεστήσουμε τὸν Θε-όν ἀφοῦ γνωρίζουμε ὅτι ὁ Κύριος ἔρχεται σὲ ὥρα ποὺ δὲν γνωρίζου-μεraquo Ἐμεῖς πῶς βηματίζουμε

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΓΑΠΗ Πρώτη καὶ πάνω ἀπὸὅλα εἶναι πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ πιστοῦ πρὸς τὸν Θεόν ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σὲ μιὰ laquoὉμιλίαraquo του γιὰ τοὺςΨαλμούς λέγει μεταξὺ ἄλλων laquoἊν δὲν κυριευθοῦμε ἀπὸ τὸν ἔρω-τα τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν καὶ ἀπὸ τὸν πόθον τῆς ἄνω Ἱερουσαλὴμ (ποὺεἶναι ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν) ἀλλὰ μένουμε προσκολλημένοι στὴνἐπίγεια ζωή κυλιόμενοι μέσα στὸν βοῦρκο τῶν κοσμικῶν φροντίδωνδὲν θὰ μπορέσουμε νὰ ἀπολαύσουμε τὴν οὐράνια πατρίδα

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ Πολλοὶ ἀπὸ ζῆλον χωρὶς διάκρισηπροσπαθοῦν νὰ φωτίσουν ἄλλους καὶ νὰ τοὺς σώσουν πρὶν φωτι-σθοῦν καὶ σωθοῦν οἱ ἴδιοι Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεο-λόγος γράφει στὸν laquoΒ´ Ἀπολογητικὸν Λόγονraquo του laquoΠρέπει νὰκαθαρίσουμε πρῶτα τὸν ἑαυτόν μας καὶ ἔπειτα νὰ καθαρίσουμε τοὺςἄλλους Πρῶτον νὰ ἀποκτήσουμε ἐμεῖς σοφία καὶ ἔπειτα νὰ κάνουμεσοφοὺς καὶ τοὺς ἄλλους Πρῶτον νὰ γίνουμε φῶς γιὰ νὰ φωτίσουμετοὺς ἄλλους Νὰ πλησιάσουμε τὸν Θεὸν οἱ ἴδιοι γιὰ νὰ φέρουμε κοντὰστὸν Θεὸν καὶ τοὺς ἄλλους Πρέπει νὰ ἁγιασθοῦμε ἐμεῖς γιὰ νὰ ἁγιά-σουμε καὶ ἄλλουςraquo Ἂς μὴ ξεκινοῦμε τὸν πόλεμον χωρὶς ὅπλα διότικινδυνεύουμε ἀντὶ νὰ σώσουμε τοὺς ἄλλους νὰ χαθοῦμε κι ἐμεῖς μα-ζί τους Τὸ Εὐαγγέλιον μᾶς φωνάζει καὶ μᾶς προειδοποιεῖ laquoΤυφλὸςδὲ τυφλόν ἐὰν ὁδηγῆ ἀμφότεροι εἰς βόθυνον πεσοῦνταιraquo (Ματθ ΙΕ´14) Προσοχὴ λοιπὸν στὸν ἄκριτον ζῆλον

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΩΦΕΛΙΜΗ Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ Διαβάζω στὸἔργον laquoΠερὶ ἀγάπης (Α´ Ἑκατοντάδα)raquo τοῦ Ἁγίου Μαξίμου τοῦὉμολογητοῦ μιὰ ἀλήθεια ποὺ ποτὲ δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦμε ἀλλὰνὰ τὴν ἔχουμε ἀχώριστον φίλον σὲ ὅλη μας τὴν ζωήν Γράφει ὁ Ἅγιοςτὴν ἀκόλουθη διδασκαλία laquoΜὴ συγκεντρώσης ὅλη τὴν φροντίδα σουστὴν σάρκα ἀλλὰ ὅρισε γι᾽ αὐτὴν τὴν κατὰ δύναμιν ἄσκηση καὶ στρέ-ψε ὅλον τὸν νοῦν σου πρὸς τὴν ἐσωτερικὴν ἄσκηση Διότι ldquoἡ σωμα-τικὴ ἄσκηση εἶναι λίγον ὠφέλιμη ἐνῶ ἡ εὐσέβεια εἶναι πρὸς ὅλα ὠφέ-λιμηraquo (Α´ Τιμ Δ´ 8) Ἂς μὴ ἀπορροφᾶ ὅλο τὸ εἰκοσιτετράωρόν μαςἡ σάρκα Ἂς δώσουμε λίγες ὧρες καὶ στὴν ψυχή μας ποὺ μένει μέ-σα μας φυλακισμένηhellip

Ο ΘΕΟΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΙΝ Στὸν Λόγον τουlaquoΠερὶ διακρίσεωςraquo (ΚΣΤ´) ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης γρά-φει ὅτι laquoὉ Θεὸς ἐξετάζει τὴν πρόθεσιν Σὲ ὅσα ὅμως μποροῦμε ζη-τεῖ μὲ φιλάνθρωπον τρόπον καὶ ἔργα Εἶναι μέγας αὐτός ποὺ δὲν πα-ραλείπει τίποτε ἀπὸ ὅσα μπορεῖ Μεγαλύτερος ὅμως εἶναι ἐκεῖνοςποὺ μὲ ταπείνωση ἐπιχειρεῖ πράγματα ὑπὲρ τὴν δύναμή του Πολλὲςφορὲς οἱ δαίμονες μᾶς ἐμποδίζουν ἀπὸ τὰ ἐλαφρὰ καὶ ὠφέλιμα ἔργακαὶ μᾶς προτρέπουν περισσότερον στὰ πλέον κοπιαστικάraquo Ὁ λόγοςεἶναι προφανής θέλουν νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν ἀποτυχία

Π Μ Σωτῆρχος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ

laquoΝΑΙ (ΑΛΗΘΕΙΑ) Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΑΙΜΑraquoΤοῦ κ Παναγιώτου Ἰ Μπούμη Ὁμοτ Καθηγητοῦ Πανμίου Ἀθηνῶν

ΗΗ σσττηηλληη ττηηςς laquolaquoππααννεελλλληηννιιοουυ εεννωωσσεεωωςς θθεεοολλοογγωωννraquoraquo

Η ΠΕΡΙ ΘΕΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τοῦ μακαριστοῦ Παναγιώτου Ἰ Μπρατσιώτου Καθηγητοῦτῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

Στόν laquoΟΤraquo τῆς 11-11-2011 δη-μοσιεύθηκε ἕνα δικό μου ἄρθρο μέτίτλο laquoΤό αἷμα τοῦ Θεοῦraquo (μέ ἐρω-τηματικό) ὡς ἕνα εἶδος ἀπαντήσε-ως σέ ἄρθρο τοῦ ἀγαπητοῦ συνά-δελφου κ Νικ Σωτηρόπουλου μέτόν τίτλο laquoΤό αἷμα τοῦ Θεοῦraquo (χω-ρίς ἐρωτηματικό) Ἀπέφυγα ὅμωςνά ἀναφέρω στό ἄρθρο μου τό ὄ -νομά του ὥστε ἡ τοποθέτησή μουνά εἶναι πιό ἀπρόσωπη καί γενικό-τερη Ὁ ἴδιος ὅμως θέλησε καί ἔ -σπευ σε στόν laquoΟΤraquo τῆς 25-11-2011νά ἐμφανιστεῖ προσωπικῶς μέ νέοτου ἄρθρο πιό ἐντυπωσιακό μέ τόντίτλο laquoΝαί ὁ Θεός ἔχει αἷμαraquo

Δέν γνωρίζω βέβαια ἄν ὁ τίτλοςαὐτός εἶναι ἐπιλογή τοῦ ἴδιου ἤ κά-ποιου ἄλλου Ἐπειδή ὅμως καί στόπεριεχόμενο τοῦ ἄρθρου του ἐπι-μένει στίς σχετικές ἀπόψεις τουμᾶς ὑποχρεώνει γιά ἄλλη μία φοράνά ἀναφερθοῦμε στό θέμα βασι-ζόμενοι στήν Ἁγία Γραφή καί στήνὀρθόδοξη ἐκκλησιαστική παράδο-ση Καί τοῦτο γιά νά μή δημιουρ-γοῦνται ἤ γιά νά μή μένουν στόν πι-στό χριστιανό ἐσφαλμένες ἐντυ-πώσεις ἤ διδασκαλίες

Γράφει λοιπόν ὁ κ Σωτηρόπου-λος

1) laquoΣτό χωρίο τοῦτο (Πράξ κʹ 29)κατά τό κείμενο τοῦ ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου τό ὁποῖο ὡς ἐκκλη-σιαστικό θεωροῦμε αὐθεντικόhellipraquo

Σημείωση Ἀμέσως τίθεται τόἐρώτημα ὅλα τά κείμενα τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τά θε-ωρεῖ αὐθεντικά ὡς ἐκκλησιαστικά

2) Καί συνεχίζει laquoἈλλ᾽ ὁ κ Μπού-μης ἐπειδή φαίνεται παράδοξο ὅτιὁ Κύριος καί Θεός ἔχει αἷμα δένδέχεται τό χωρίο ὅπως ἔχει στόκείμενο τοῦ Οἰκ Πατρι αρ χείουraquo

Σημείωση Μήπως δέν θέλει νάκαταλάβει Ὅπως ἔχει στό κείμενοτοῦ Οἰκ Πατριαρχείου δηλ laquoτήνἘκ κλησίαν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἥνπεριεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵμα-τοςraquo φυσικά καί δέχομαι ὅπως μπο- ρεῖ νά διαπιστώσει στό ἄρθρο μουτῆς 11-11-2011 Ἐφόσον ἔχει ἡ δια-τύπωση laquoτοῦ Κυρίου καί Θεοῦraquo εἶ -ναι δεκτή Ἀλλά ὄχι ἡ διατύπωση μέτήν ἀφαίρεση laquoτοῦ Κυρίουraquo ὅπωςἐπιχειρεῖ ὁ ἴδιος ὁ κ Σωτηρόπουλοςστούς τίτλους τῶν ἄρθρων του

3) Συνεχίζει laquoΚαί ἔπειτα ἀπό πε-ριπετειώδη θά λέγαμε περιπλάνη-σι (τοῦ κ Μπούμη) σέ πλῆθος ἄλ -λες μορφές τοῦ χωρίου πού προ -ῆλ θαν ἀπό τή δυσκολία νά δεχθῇκανείς ὅτι ὁ Κύριος καί Θεός ἔχειαἷμαhellipraquo

Σημειώσειςα) Γιατί εἰρωνεύεται τήν κοπιώδη

ἀναζήτηση τῆς πρωτότυπης γραφῆςμέσα ἀπό τό πλῆθος τῶν μορφῶνἌς γενικεύσουμε τό laquoἘρευνᾶτετάς Γραφάςraquo καί τό ὅτι laquoὀρθοδοξεῖν

ἐστι τό ἀεί σχοινοβατεῖνraquoβ) Ἀκριβῶς ἔπρεπε νά προβλη-

ματιστεῖ καί νά πειστεῖ ὅτι laquoτό πλῆ -θος τῶν ἄλλων μορφῶν τοῦ χω ρί-ουraquo ὀφείλεται σέ κάποια δυσκολίατῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καίτῶν μεταγενέστερων ἐρευνητῶνκαί νά μή ὑποτιμήσει τό γεγονός

γ) Ἀλλά ἡ δυσκολία δέν ἔγκειτοστό ὅτι τά κείμενα ἔλεγαν laquoτήνἘκκλησία τοῦ Κυρίου καί Θεοῦraquoἀλλά ἔλεγαν μόνο laquoτήν Ἐκκλησίαντοῦ Θεοῦraquo Ὁπότε δέν μποροῦσαννά δεχθοῦν οἱ ἑρμηνευτές ὅτι τόlaquoἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίουαἵματοςraquo ἀναφέρεται στό Θεό Πα-τέρα Ἔπρεπε νά προσέξει αὐτά τάδεδομένα καί νά μή παρανοεῖ ἤ ἐπι-σκοτίζει τά πράγματα

4) Ἐν τούτοις προσθέτει εὐθύςἀμέσως laquoΚατέληξε (ὁ κ Μπούμης)στήν ἑξῆς μορφή τοῦ χωρίου κατάτό δεύτερο ἥμισύ του laquohellipποιμαί-νειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἥνπεριεποιήσατο διά τοῦ αἵματος τοῦἰδίουraquo

Σημειώσειςα) Δέν κατέληξα πρῶτος ἐγώ

ἀλλά πρό ἐμοῦ ἄλλοι ἔγκριτοι βι-βλικοί κριτικοί ὅπως οἱ E καί E Ne-stle B καί K Aland Ἰ Καραβιδό-πουλος κἄ

β) Ἐγώ μόνο ἀφοῦ βεβαιώθηκα

Ἐπιμέλεια κἨλία Δ Μπάκου

Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣΤοῦ Πρωτ Βασιλείου Ἀ Γεωργοπούλου Λέκτωρος Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛ

Σελὶς 4η 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

laquoΔὲν τὴν βρίσκουμεπουθενάraquo

(2ονndashΤελευταῖον)Ἀλλὰ τί εἶναι ἡ διασκέδαση

Ἐνῶ ἡ ψυχαγωγία ὅπως εἴπαμεστὸ προηγούμενο φύλλο εἶναι ψυ-χικὸ ἀνέβασμα καλλιέργεια καὶμόρφωση τῆς ψυχῆς μέσο ἁγια-σμοῦ μας ὄχημα πρὸς τὴν ἀρετὴκαὶ τὸν Θεό πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ καὶτῆς χαρᾶς φυσικά ἡ διασκέδασηπροερχόμενη ἀπὸ τὸ ρῆμα laquoδια-σκε δάννυμιraquo ποὺ σημαίνει δια-σκορ πίζω σπαταλῶ διαλύω εἶναιἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο Δηλαδὴ τὸσκόρπισμα τῶν σωματικῶν καὶ ψυ-χικῶν μας δυνάμεων μέσα ἀπὸ μίαστεῖρα ἁμαρτωλὴ ἐκφόρτωση κιἐκτόνωση Πρόκειται γιὰ ἐξουθέ-νωση γιὰ σπατάλη χρόνου καὶ χρη-μάτων εἶναι τελικὰ διάλυση τοῦἑαυτοῦ μας

Πράγματι Στὸν ἐλεύθερο χρόνομας πόσα δὲν ἔχει ἐπενδύσει ἡ τό-σο καλὰ ἀνεπτυγμένη laquoβιομηχανίατῆς διασκέδασηςraquo ἀπευθυνόμενηκυρίως στοὺς νέους ἐκμεταλλευ -όμενη ἀπολύτως τὸ μεγάλο αὐτὸἐπίτευγμα Μία βιομηχανία ποὺ μᾶςμεταβάλλει κατʼ ἀρχὴν σὲ παθητι-κοὺς καὶ ἄκριτους δέκτες διαφό-ρων laquoἀπολαύσεωνraquo καὶ μᾶς εἰσάγειστοὺς κόσμους τῆς διαφθορᾶς καὶτοῦ διασκορπισμοῦ τῆς προσωπι-κότητας τῶν δυνάμεων τῶν ἀξιῶνκαὶ τῆς ψυχῆς μας

Ὅλες οἱ ἔρευνες ποὺ γίνονταιστοὺς νέους δείχνουν καθαρὰ πὼςτὴ μερίδα τοῦ λέοντος παίρνουν ἡμεγάλη ποικιλία τῶν διασκεδάσεωνκαὶ λιγότερο ὁτιδήποτε ἄλλοὅπως τὸ διάβασμα ἡ ἄθληση τὰχόμπυ κλπ

Ὁπότε τὸν ἐλεύθερο χρόνο τῶννέων ἔφθασαν νὰ τοὺς τὸν πω-λοῦν στὴ συνέχεια ὡς laquoἐμπόρευ-μαraquo τοῦ χειρίστου εἴδους μὲ τὶς πα-θητικὲς καὶ ἁμαρτωλὲς διασκεδά-σεις

Ἡ διασκέδαση στὶς ἡμέρες μαςκαὶ βιομηχανοποιημένη εἶναι καὶἐμπορευματοποιημένη Παράγε-ται ἀγοράζεται καὶ πωλεῖται ὅπωςκάθε καταναλωτικὸ προϊόν Ἡ ὅληδὲ διαδικασία εἶναι τοῦ στὺλ laquoἀγο-ράστε διασκέδασηraquo Οἱ δὲ νέοιὅπως καὶ ὅλοι μας ἀντιμετωπίζον-ται ἀπʼ τοὺς διασκεδαστὲς ὡς κα-ταναλωτές ὡς οἰκονομικὲς μονά-δες καὶ ὄχι ὡς μοναδικὲς προσωπι-κότητες πολὺ δὲ περισσότερο ὡςψυχές

Οἱ διασκεδαστές ἐκμεταλλευό-μενοι σήμερα ἀπολύτως τὶς ἀδυνα-μίες τῶν ἀνθρώπων καὶ ἰδιαίτερατῶν νέων ἀλλὰ καὶ αὐτὲς τὶς δυ-νατότητες τῆς ἐποχῆς μαςhellip

ndash Ἔχουν περιορίσει στὸ ἐλάχι-στο δυνατὸ τὴ γνήσια ψυχαγωγία

ndash Ἔχουν αὐξήσει στὸ ἔπακρο τὰδιασκεδαστικὰ μέσα κι

ndash Ἔχουν μεταβάλλει τὴ σύγχρο-νη διασκέδαση ὡς τὸν μεγαλύτεροκαὶ τὸν χειρότερο ἐχθρό τῆς νεο-λαίας

Νὰ καὶἡ στρατηγική τουςhellip

Ἡ στρατηγική τους μάλιστα βα-σίζεται στὸ ἑξῆς ἁπλό Περνοῦνπαντοῦ τὸ μήνυμα πὼς μὲ τὸ ξενύ-χτι καὶ τὶς καταχρήσεις ποὺ τοὺςπροσφέρουν δίχως λογικὴ καὶ ὅριαlaquoπερνοῦν πολὺ ὡραῖαraquo κι ἐκεῖ μό-νον βρίσκεται ἡhellip ὑπέροχη ζωήΚαὶ μέσα ἀπʼ αὐτὴ τὴ λογικὴ ὁ νέ-ος (ὁ πελάτης στὴν ἐπιχειρηματικὴγλώσσα) ἀποστραγγίζεται πλήρωςκι ἂν εἶναι δυνατὸν σὲ μία βραδιά

Καὶ τί σύμπτωση κι αὐτή Ὅλοι οἱτρόποι καὶ τὰ μέσα διασκέδασηςεἶναι παντοῦ τὰ ἴδια ὅπου κι ἂνπᾶς στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ σʼ ὅλοτὸν πλανήτη Λὲς καὶ κάποιοι ἔβα-

λαν τὴ νεολαία τὴν παγκόσμια νε-ολαία ἀδιακρίτως φύλου φυλῆςμόρφωσης οἰκονομικῆς ἐπιφάνει-ας κλπ νὰ γλεντᾶ καὶ νὰ ξεφαν-τώνει στὸ ἴδιο ἀπαίσιο καὶ τόσοστη μένο νυχτερινὸ κλάμπ

Ἀκριβῶς σʼ αὐτὴ τὴ λογική ποὺμοιάζει μὲ καταναγκασμὸ ποὺ κα-νένας νέος δὲν θέλει νὰ παραδε-χθεῖ νὰ ἀκολουθοῦμε δηλαδὴ ὅλοιτὶς συγκεκριμένες καλοστημένεςκαὶ παγκοσμιοποιημένες διασκεδά-σεις ἔγραψε κοσμικὸ περιοδικὸεὐρείας κυκλοφορίας ὑπὸ τὸν τί-τλο laquoΕΦΗΒΙΚΑ ΝΥΧΤΟΠΕΡΠΑΤΗ-ΜΑ ΤΑraquo

laquoἩ νυχτερινὴ διασκέδαση κατέ-χει μία ἀπὸ τὶς πρῶτες θέσεις στὰἐνδιαφέροντα τῶν παιδιῶν τῆςἐφηβικῆς ἡλικίας Σʼ αὐτὸ συμβάλ-λουν ἡ πίεση ποὺ δέχονται ἀπὸ τὸπεριβάλλον τους τὸ ὅτι θέλουν νὰθεωροῦνται ldquoinrdquo ἀπʼ τὴν παρέα τουςκαὶ πὼς αὐτὸς εἶναι ὁ τρόπος γιὰνὰ δηλώσουν ὅτι πιστεύουν πὼςμέσα στὰ clubs ldquoδείχνονταιrdquo καὶ κά-νουν πράγματα γιὰ νὰ ξεχωρί-ζουνraquo

Τοῦτο πάλι θυμίζει αὐτὸ πού ἔ -γρα ψε ὁ Ἔριχ Φρόμ

laquoΤὸ γοῦστο τοῦ σύγχρονου ἀν -θρώπου κατασκευάζεται καὶ ὁἴδιος θέλει νὰ δεῖ καὶ νὰ ἀκούσειὅτι συν ηθίζεται νὰ ἀκούει καὶ νὰβλέπει Ἡ διασκέδαση εἶναι μία βιο-μηχανία ὅπως κάθε ἄλλη Ὁ πελά-της προετοιμάζεται νὰ ἀγοράσειεὐτυχία ὅπως προετοιμάζεται νὰἀγοράσει κάθε ἀντικείμενο καθη-μερινῆς χρήσηςraquo

Μέσα ἀπʼ αὐτὴ τὴ λογική γίνον-ται ὅλα τὰ τῆς διασκέδασης μὲτοὺς νέους ξέρετε Ντύνονταιπρο κλητικά πίνουν ἀλκοόλ δέχον-ται τὸ laquoἔκστασηraquo καὶ τὰ ἄλλα ναρ-κωτικά φλερτάρουν καὶ φλερτά-ρονται προκαλοῦν ἀλλὰ καὶ δέ-χονται τὶς προκλήσεις νοιώθουνlaquoὡραῖαraquo ὅταν διαπιστώνουν πὼςγυρίζουν τὰ ξημερώματα στὸ σπίτιτους καὶ πηγαίνουν νὰ κοιμηθοῦντότε ποὺ οἱ ἄλλοι πηγαίνουν στὶςδουλειές τους

Ἡ κατάντιατοῦ κλάμπινγκ

Λοιπόν δὲν εἶναι μόνο ὅτι ὑπο-κατέστησαν στοὺς νέους τὴν ψυ-χαγωγία μὲ τὴν διασκέδαση Κα-τόρθωσαν ἀκόμη κι αὐτὸ τὸ φοβε-ρό Νὰ μεταβάλλουν τὴ διασκέδα-ση ἀπὸ μέσο γιὰ τὴν ὕπαρξη σὲσκοπὸ τῆς ὕπαρξης Ἔγινε ἕναεἶδος τρόπου ζωῆς ἀκόμη καὶ μίαἰδιόμορφη ἰδεολογία στηριγμένηστὴν ἔλλειψη ἀξιῶν ἰδανικῶν καὶκάθε ἄλλης ἰδεολογίας

Σύμφωνα μὲ τὴν ἀντίληψη αὐτήδὲν ὑπάρχει ἡμέρα ἢ καλύτερα νύ-χτα χωρὶς μεθυστικὲς διασκεδά-σεις καὶ ξεφαντώματα Περιμένουνπότε νὰ τελειώσει ἡ ὅποια δραστη-ριότητα τῆς ἡμέρας πού ἔχουν ἂνἔχουν γιὰ νὰ ἐπιδοθοῦν στὰ νυ-χτερινὰ laquoξεδώματαraquo Ἐκεῖ δέ ἐπι-κρατεῖ ἡ λογική τοῦ laquotranceraquo δη-λαδὴ τοῦ laquoβγαίνω ἐκτὸς ἑαυτοῦraquoΠῶς Μὲ τὴν πολὺ δυνατὴ μουσικήτὸ δυνατὸ ἀλκοὸλ καὶ τὸν ἀσταμά-τητο χορό ποὺ γιὰ νὰ εἶναι τέτοιοςἀπαιτεῖ καὶ τὶς δόσεις τοῦ laquoἔκστα-σηraquo

Ὁπότε ἀπὸ τὴ διασκέδαση ξεπέ-φτουν πλέον οἱ νέοι στὸν διασκε-δασμό ἂν μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμεἔτσι Δηλαδὴ στὴν ἀντίληψη πὼςκαθημερινὰ πρέπει νὰ διασκεδά-ζουν καὶ πὼς ἡ διασκέδαση καὶ μό-νον αὐτή εἶναι τὸ αὐτονόητο συμ-πλήρωμα τοῦ ἐλεύθερου χρόνουΤοὺς ἔκαναν νὰ ζοῦν γιὰ τὶς δια-σκεδάσεις νὰ δουλεύουν (ἢ καὶ νὰκλέβουν) προκειμένου νὰ ἔχουνχρήματα γιὰ τὶς διασκεδάσεις Ὅ -λα δὲ λειτουργοῦν στὴ βάση τοῦδιασκορπισμοῦ τῆς προσωπικότη-τας τῆς ὑπόστασης ἀλλὰ καὶ τῆςψυχῆς τους Πόσα δὲν λένε ἀκόμηκαὶ τὰ τροχαῖα ἀτυχήματα ποὺ γί-

νονται κάθε βράδυ τοῦ ΣαββάτουΚοσμικὸ περιοδικό ἀπευθυνόμε-

νο σʼ αὐτοὺς τοὺς ταλαίπωρουςlaquoἰδεολόγουςraquo τοῦ κλάμπινγκ ἔγρα-ψε

laquoὍτι γίνεται τὴ νύχτα δὲν μπο-ρεῖ νὰ τὰ ζήσει οὔτε καὶ νὰ τὰ φαν-τασθεῖ κανεὶς ὅποιος ldquoβλέπειrdquo μόνοτὸ φῶς τῆς ἡμέρας Ἡ νύχτα κρύ-βει πολλὰ μυστικὰ κι ἐσεῖς κα-λεῖστε νὰ τὰ ἀνακαλύψετε Γιὰ νὰπερνᾶς καλὰ πρέπει νὰ ξενυχτᾶςΓιὰ νὰ ξενυχτᾶς καλὰ χρειάζεταιὄρεξη φαντασία καὶ κέφι γιὰ ζωήΟἱ συνταγὲς πρίν κατὰ τὴ διάρκειακαὶ μετὰ τὸ ξενύχτι δὲν προτείνον-ται γιὰ ἀποστήθιση καὶ καλὸ εἶναινὰ μὴ τὶς παίρνετε καὶ τόσο στὰ σο-βαρά Φερθεῖτε ὅσο πιὸ αὐθόρμη-τα μπορεῖτε καὶ ζῆστε τὴ ΝΥΧΤΑΚαλημέρα σαςraquo

Νὰ γιατί τὰ laquoκαλὰraquo νυχτερινὰκέντρα ἀρχίζουν ἀκριβῶς τὰ μεσά-νυχτα κι ἔχουν πολλαπλάσια κέρδηἀπʼ αὐτὰ ποὺ ἀρχίζουν 2-3 ὧρεςνωρίτερα Γιατί ὅπως ἡ λογική τοῦκατήφορου εἶναι ὁhellip πάτος ἔτσικαὶ ἡ λογική τῆς νύχτας εἶναι λέειτόhellip ξημέρωμα

Κάποιο νεαροὶ ἰδεολόγοι τοῦκλάμ πινγκ θύματα γιὰ νὰ τὰ λυπᾶ -σαι εἶπαν σὲ δημοσιογράφο

laquoΚοίτα ἐμεῖς ἔτσι διασκεδάζου-με Γουστάρουμε τὴ φάση εἴμαστεhappy Αὐτὴ εἶναι ἡ μουσική μαςγιατί μᾶς τεντώνει ὅλα μας τὰ νεῦ -ρα Χορεύουμε ὅλη τὴ νύχτα δὲνσκεφτόμαστε τίποτα δὲν λέμε τί-ποτα γιατί δὲν χρειάζεται Ζοῦμεμόνο γιὰ νὰ φέξει καὶ νὰ πέσουμενεκροὶ γιὰ ὕπνοhellip Τὸ πιάνειςraquo

Λοιπόν στὴν κατάσταση αὐτὴεὑρισκόμενα τοῦτα τὰ παιδιά πῶςνὰ καταλάβουν ὅτι ὑπάρχουν κά-ποιοι ποὺ τοὺς ἐκμεταλλεύονταιὅτι κερδίζουν ἀπολύτως ἀπὸ τὰγλέντια τους καὶ θησαυρίζουν ἀπʼτὸν κενό τῆς ψυχῆς τους καὶ ἀπὸτὴν ἀπελπισία τους τὴν ὁποία ὅλοκι ἐκτρέφουν καὶ μεγαλώνουν στὰκέντρα τους Καὶ ὅτι κάποιοι πούκινοῦν τὰ νήματα τοὺς χρησιμο-ποιοῦν ὡς μαριονέτες γιὰ τοὺς κα-ταχθόνιους σκοπούς τους

Ὄχι δὲν φταῖνε οἱ νέοι Οἱ δια-σκεδαστὲς φταῖνε ποὺ ὄχι μόνοτοὺς μετέβαλλαν σὲ θαμῶνεςτους ἀλλὰ καὶ σὲ πιστοὺς ὀπαδοὺςτους ἀκόμη Στὸ βάθος τῆς ψυχῆςτους οἱ νέοι αἰσθάνονται ὅτι κάτιδὲν πάει καλά Καὶ μία χεῖρα βοη-θείας θέλουν γιὰ νὰ βγοῦν ἀπὸτὸν βάλτο νὰ ὁδηγηθοῦν μακριὰἀπʼ τὸ τέλμα στὸ ὁποῖο βρίσκονται

Εἶπε ἕνας ἀπʼ τοὺς νέους αὐτοὺςσὲ δημοσιογράφο laquoἩ διασκέδασησήμερα εἶναιhellip ὄρθια Λὲς καὶ εἶσαιἐπιβάτης τρόλλεϊ σὲ ὥρα αἰχμῆςΜόνη διαφορὰ ὅτι ὑπάρχει μουσι-κή Ἔτσι laquoδιασκεδάζουμεraquo ndashσὲ εἰσ -αγωγικὰ παρακαλῶ ndash ἐμεῖς οἱ νέοισήμερα Ὄρθιοι μʼ ἕνα ποτὸ στὸχέρι ἕτοιμοι νὰ κατέβουμε στὴνπρώτη στάση ἂν βροῦμε κάτι καλύ-τεροhellipraquo

ΣυμπέρασμαΣτʼ ἀλήθεια ἡ χαρά φίλοι ποτὲ

της δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἐμπόρευμαστὰ χέρια τῶν διεφθαρμένων καὶτῶν ἀδίστακτων καπηλευτῶν τῆςἀνθρώπινης ψυχῆς Τὸ μυστικό τῆςχαρᾶς εἶναι ἡ ἤρεμη καὶ γαλήνιασυνείδηση ποὺ ποτὲ ἀσφαλῶς δὲνμποροῦν νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ ἁ -μαρ τωλὰ διασκεδαστικὰ μέσα τοῦκαιροῦ μας Ὁ σημερινὸς ἄνθρω-πος καὶ εἰδικὰ ὁ σύγχρονος νέοςἄνθρωπος κάνει λάθος τραγικό-τατο λάθος ὅταν ταυτίζει τὴ χαρὰτῆς σωστῆς καὶ τόσο ἀπαραίτητηςψυχαγωγίας μὲ τὶς ψευδοτέρψειςτῆς στιγμῆς Γιʼ αὐτὸ καὶ δὲν πρό-κειται ποτὲ νὰ τὴ βρεῖ ἐκεῖhellip

Κ Γ ΠαπαδημητρακόπουλοςΠερισσότερα βλέπετε στὰ βιβλία

μας laquoΨΥΧΑΓΩΓΙΑ Ἤ ΔΙΑΣΚΕΔΑ-ΣΗraquo καὶ laquoΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙ-ΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙraquo

Τὴν 15ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμηντοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Παύλου τοῦ ΘηβαίουἈνωτέρω τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς ΜονῆςΠαρακλήτου Ὠρωπός Ἀττικῆς

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Ο ΘΗΒΑΙΟΣ

Ὅλα γίνονται ἐρήμην του λαοῦκαὶ μὲ προκλητικὴ ἀγνόηση τοῦαἰσθητηρίου του Κάνουν τοῦ κε-φαλιοῦ τους καὶ μετὰ τὸν ἐπικα-λοῦνται αὐθαί-ρετα καὶ ὑπο-κριτικά ὄχι ὡςκυρίαρχο καὶ πηγὴ ὅλων τῶν ἐξου-σιῶν ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὴ δική τουςἰδιότητα τὴν ὁποία κανείς τουςδὲν σέβεται

Σὲ μία ἀπὸ τὶς περιοδεῖες τοῦἀρχηγοῦ τοῦ κράτους τοῦ Βατικα-νοῦ μὲ τὴν ἄλλη του ἰδιότητα ἐ -κείνη τοῦ πάπα ἕνας ἱερωμένοςστάθηκε ἀπέναντί του καὶ τοῦ φώ-ναξε laquoΕἷς ἱερεύς Χριστόςraquo Τοῦεἶπε δηλαδή ἐξαφανίσου εἶσαικάλπικος Ἐμεῖς ἂν γινόταν νὰἀντικρίσουμε ὅλους μαζί τούς θε-σμικοὺς παράγοντες τί θὰ εἴχαμενὰ τοὺς φωνάξουμε κατάμουτραΜᾶλλον ὅτι ὅλοι τους ἐκτὸς ἀπὸκάλπικοι εἶναι αὐτοκαταργημένοικαὶ ὅτι τὴν ἐξουσία ποὺ τοὺς ἐμπι-στεύτηκε ὁ λαὸς τὴν ἰδιοποιήθη-καν ἐξαιτίας τῶν σκόπιμων ἐνερ-γειῶν καὶ τῶν παραλείψεών τουςοἱ ἀδίστακτοι ξένοι τοκογλύφοι δα-νειστές μας οἱ ὁποῖοι τελοῦν ὑπὸτὴν προστασία τῶν κυβερνήσεωντῶν χωρῶν τῆς χούντας τῶν Βρυ-ξελλῶν

Τρίτη μέρα μετὰ τὰ ἅγια Χρι-στούγεννα καὶhellip μετὰ τὴ γνωστο-ποίηση τῆς ἀπόφασης τοῦ Συμβου-λίου Ἐφετῶν γιὰ τὴν προφυλάκι-ση τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱ ΜονῆςΒα τοπαιδίου Ἐφραίμ προσπαθοῦ -με οἱ Ἕλληνες νὰ καταλάβουμεποιὰ σκοπιμότητα ἐπέβαλε νὰ ση-μαδευτοῦν τὰ φετινὰ Χριστούγεν-να ἀπὸ ἕνα τόσο ἀντιχριστιανικὸγεγονός Ἤ ὅπως λέει ὁ ποιητήςlaquoΣὰν νὰ μὴ ἤτανε ἄλλος δρόμοςγιὰ νὰ περάσει ἡ Ἄνοιξηraquohellip Ἔ -σπευ σαν νὰ μᾶς διαφωτίσουν δικα-στικοί καθηγητὲς τῆς νομικῆς ἐπι-στήμης δικηγόροι ἀλλὰ καὶhellip πο-λιτικοί πετυχαίνοντας τὸ ἀντίθετοἀποτέλεσμα Μᾶς εἶπαν αὐτὸ ποὺθὰ ἦταν αὐτονόητο ἂν δὲν εἶχε κα-ταργηθεῖ οὐσιαστικὰ καὶ ὄχι ὑπο-θετικά κάθε ἐξουσία στὸ ὑπαρκτὸ(hellipἀκόμη γεωγραφικὰ) ἑλληνικὸκράτος

Μὲ τὴν ἀπορία μας ἀκόμη πιὸ πε-λώρια ρωτᾶμε ὅλους αὐτοὺς τοὺςθεσμικοὺς καὶ ἐξωθεσμικοὺς πα-ράγοντες ποῦ ἦταν ὅταν ὁ τότεπρωθυπουργὸς τῆς χώρας (ὁμικρὸς Κ Καραμανλῆς) ἔκλεινεπαράνομα καὶ ἀντισυνταγματικάτὴ Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀθώω-νε αὐτόματα ὅλους τούς συνεργά-τες του πού εἶχαν ἐμπλακεῖ στὸσκάνδαλο Βατοπαιδίου Ποῦ ἦτανὅλοι αὐτοὶ πού ὑπερασπίζονται σή-μερα τὴν χωρὶς περιεχόμενο νομι-μότητα

Τὸ Ἅγιον Ὄρος ἔχει εἰδικὸ κα-θεστὼς (Καταστατικὸ Χάρτη) Ἔ -χει ἐπίσης πνευματικὸ προϊστάμε-νο (ποὺ εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ τὸν πο-λιτικὸ διοικητή) Ἐνημερώθηκε ἁρ -μοδίως Ἄν ναί πῶς ἀντέδρασεΔιότι ἔχει πολὺ μικρότερη σημα-σία ἂν θὰ προφυλακιστεῖ ὁ Ἐ -φραίμ ἀπὸ τὸ νὰ μάθει σύμπας ὁἙλ ληνισμὸς καὶ σύμπασα ἡ Ὀρθο-δοξία τὴν ἄποψη γιὰ τὶς ἐξελίξειςτοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχη Ἂνδὲν ἐνημερώθηκε κι ἔμαθε τὰ πι -κρὰ νέα ὡς κοινὸς θνητός ὅπωςὅλοι μας (ἀπὸ τὴν Τηλεόραση) καὶσιωπᾶ τί σημαίνει ἆραγε ἡ ἀνεξή-γητη σιωπή του

Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι τὸ Περιβό-λι τῆς Παναγιᾶς Τὸ σεβάστηκανἐχθροὶ καὶ ἄπιστοι Τί γυρεύουνἐκεῖ δεκάδες ἀστυνομικοί εἰσαγ-γελεῖς καὶ πολιτικοί ὅταν δὲν προ-

σέρχονται γιὰ προσκύνημα μὲ τὴνἐπιβαλλόμενη εὐσέβεια καὶ περι-συλλογή Ποιὸς ἀπὸ ὅλους αὐτούςθέλει νὰ τὸν πιστέψουμε ὅτι σοβα-

ρολογεῖ ὅτανδιατείνεται ὅτιστὴ χώρα αὐτὴ

(ὅπου ζοῦμε κιʼ ἐμεῖς) εἴμαστε ὅλοιἴσοι ἀπέναντι στὸν νόμο καὶ τὴ δι-καιοσύνη καὶ ὅτι εἶναι στοιχεῖο ὄχιἄξιο προσοχῆς νὰ συμπίπτει ἡ ἀπό-φαση προφυλάκισης τοῦhelliplaquoΧraquoἁγιορείτη ἡγουμένου μὲ τὴν παρα-μονὴ τῆς πιὸ μεγάλης γιορ τῆς τῆςΧριστιανοσύνης τὶς ὧρες ποὺἀνοίγουν οἱ Οὐρανοὶ καὶ ἀκούγον-ται οἱ ὕμνοι τῶν ἀγγέλων laquoΔόξα ἐνὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐνἀνθρώποις εὐδοκία hellipδιʼ ἡμᾶς γὰρἐγεννήθη Παιδίον νέον ὁ πρὸαἰώνων Θεόςraquo

Τὸ ἔχετε παρακάνει ὅλοι καὶ τὸἔχετε παρακάνει πολύ ἀσυγχώρη-τα πολύ Μαζευτεῖτε Σοβαρευ-τεῖτε Μὴ προκαλεῖτε ἄλλο Διότιἐπὶ τῶν ἡμερῶν σας ἔχουν συμβεῖτὰ πιὸ προκλητικὰ καὶ ἀπίστευτασκάνδαλα χωρὶς μέχρι σήμερα νὰλογοδοτήσει κανείς σας Μὲ σκό-πιμες ἐνέργειες καὶ παραλείψειςσας ἔχει καταστραφεῖ ὁλοσχερῶςἡ χώρα-μήτρα τῆς ΟἰκουμένηςἘπὶ τῶν ἡμερῶν σας ἔχει μετα-φερθεῖ στὴν Ἑλβετία ὅλο τὸ πε-ριεχόμενο τοῦ Ἐθνικοῦ ΤαμείουἘπὶ τῶν ἡμερῶν σας λόγῳ τῆςὁριζόντιας ἐφαρμογῆς τῶν τυραν-νικὰ σκληρῶν μέτρων ὅσοι ἔκλε-ψαν διατηροῦν ἀμετάβλητη τὴ δυ-νατότητά τους νὰ περνᾶνε ἀπὸκαλὰ ἕως βασιλικά ἐνῶ ὅσοι δὲνἔκλεψαν καὶ ἦταν καὶ παραμένουννομιμόφρονες στεροῦνται τὰ πάν-τα καὶ ἀνάβουν φωτιὲς ἔξω ἀπὸ τὰκλειστὰ ἐργοστάσια γιὰ νὰ ζεστα-θοῦν ἀπλήρωτοι καὶ ἀπελπισμένοιστὸν ὑπερθετικὸ βαθμὸ καὶ ὅτιαὐτὸ συνεπάγεται Γιʼ αὐτό εἰδικὰἐσεῖς πάει πολὺ νὰ προκαλεῖτε καὶνὰ βάζετε σὲ δοκιμασία τὶς ἀν -τοχὲς τῶν Ἑλλήνωνhellip

Δὲν εἶναι δική μας ὑπόθεση ἡ τύ-χη καὶ ἡ μεταχείριση τοῦ ἘφραίμΔὲν χρειάζεται νὰ μᾶς τὸ θυμίσεικανείς τὸ γνωρίζουμε Ἀλλὰ ὁ Ἐ -φραίμ ὅπως ὁ καθεὶς ἀντιλαμβάνε-ται δὲν ἔχει ἄλλη ἐξουσία ἐκτὸςἀπὸ τὴν πνευματική Πολιτικοὶ προ-ϊστάμενοι καὶ στελέχη τῆς Δημό-σιας Διοίκησης ἔδιναν τὴ συγκατά-θεσή τους προκειμένου νὰ λη-φθοῦν ἀποφάσεις Τὸ σφάλμα τουἦταν ὅτι ἐμπιστεύτηκε τοὺς ἀδί-στακτους καὶ παμπόνηρους πολιτι-κούς Ἀδικοπραξία δὲν ἦταν δυνα -τὸν νὰ διαπράξει μόνος του Ἤ ὄχι

Ἡ Δικαιοσύνη ἕνα πράγμα δὲνπρέπει νὰ θυσιάζει τὴν ἀλήθειαΣτὴν ὑπόθεση τοῦ Βατοπαιδίου ἡἀλήθεια εἶναι ὅτι γιὰ ἄλλους τοὺςπραγματικὰ ἐνόχους ἔπρεπε νὰἐκδοθοῦν ἐντάλματα ἀλλὰ καὶ πάλιὄχι τὴνhellip Παραμονὴ τῶν Χριστου -γέννων Δικαιοῦνται καὶ οἱ δικαστι-κοὶ νὰ κάνουν Χριστούγεννα καὶοὐδεὶς ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ τοὺςὑποχρεώσει νὰ ἀκυρώσουν τὸΠνεῦμα τῶν Χριστουγέννων καὶ νὰτοὺς χρεώσει μία τόση μεγάληπνευματικὴ εὐθύνη Κιʼ ἐπειδὴ αὐ τὰδὲν εἶναι δυνατὸν ἂν ἀμφισβητη-θοῦν καὶ ὡς ἀφελὲς ἀκόμη διατυ-πώνεται τὸ ἐρώτημα ἂν τώρα ποὺὁ π Ἐφραὶμ σηκώνει μόνον ἐκεῖ -νος τὸ σταυρὸ τοῦ μαρτυρίουὑπάρχει ἆραγε περίπτωση κά ποιοςἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς ἐνόχους νὰπροβεῖ σὲ ἀπελπισμένο διάβημα

Κλέφτης φιλάργυρος ὑποκρι-τής προδότης ὁ Ἰούδας ἀλλὰ με-τάνιωσε γιὰ τὴν πράξη του καὶ κρε-μάστηκε ἀπὸ τύψειςhellip

ΝΝΕΕΑΑΝΝΙΙΚΚΑΑ ΖΖΗΗΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ

ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΟΥ π ΕΦΡΑΙΜΗΤΟ ΟΤΙ ΕΝΕΠΙΣΤΕΥΘΗ

ΤΟΥΣ ΠΑΜΠΟΝΗΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣΑἱ ὑπογραφαί τῶν ἁρμοδίων ὑπουργῶν καί τῶν ὀργάνων τῆςΔιοικήσεως ἔδωσαν ὑπόστασιν νομιμότητος εἰς ὅλας τάς πρά-ξεις ἀλλά τά κακουργήματα τῶν πολιτικῶν παρεγράφησαν μέτό παράνομον καί ἀντισυνταγματικόν κλείσιμον τῆς Βουλῆςhellip

μέ τή βοήθεια καί τοῦ σχετικοῦστίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων Ὑπο-μνήματος τοῦ ἀείμνηστου καθηγΠαν Τρεμπέλα περί τῆς γραφῆςlaquoτήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἥν πε-ριεποιήσατο διά τοῦ αἵματος τοῦἰδίουraquo τήν υἱοθέτησα

γ) Καί στή συνέχεια ἔδωσα καί δί-νω τήν ἑρμηνεία laquoνά ποιμαίνουντήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ τήνὁποία περιεποιήθηκε μέ τό αἷματοῦ δικοῦ του τοῦ Υἱοῦ του τοῦθεανθρώπου Ἰ Χριστοῦraquo

5) Ἀλλά ἐπανέρχεται ὁ κ Σωτη-ρόπουλος laquoὉ λόγος τό αἷμα τοῦΘεοῦ εἶναι παράδοξος ἀλλ᾽ ἀντα-ποκρίνεται πρός τήν ἀλήθεια ὅπωςκαί ἄλλοι πολλοί παράδοξοι λόγοιτῆς Γραφῆςraquo

Σημείωση Μά τί παράδοξα λέειΜήπως πρέπει νά τά ξανασκεφθεῖΓιατί γράφει ἐκτός τῶν ἄλλωνἀσχέτων καί τά ἑξῆς

6) laquoΣτό Ζαχ ιβʹ 10 ὁμιλεῖ ὁ Γιαχ-βέ Καί κατά τό Ἑβραϊκό κείμενοπρός τό ὁποῖο συμφωνεῖ τό Ἰωάνιθʹ 37 ὁ Γιαχβέ λέει ὅτι τόν ἐξεκέν-τησαν τόν λόγχισανraquo

Σημειώσειςα) Γιατί ἐδῶ καταφεύγει στό Ἑ -

βραϊ κό κείμενο καί δέν καταφεύγειστό κείμενο τῶν Ο πού εἶναι ἐκκλη-σιαστικό καί ὅπως λέει πιό πάνω γιάτή Γραφή τοῦ Πράξ κ´ 28 αὐθεντι-κό Αὐτά εἶναι ἀντιφάσεις καί ἀστά-θειες καί ὑποκειμενικές ἐπιλογές

β) Τό κείμενο τῶν Ο´ λέει laquoΚαίἐκχεῶ ἐπί τόν οἶκον Δαυίδ καί ἐπίτούς κατοικοῦντας Ἱερουσαλήμπνεῦμα χάριτος καί οἰκτιρμοῦ καίἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ᾽ ὧν κα-τωρχήσαντο καί κόψονται (= θρη-νήσουν) ἐπ᾽ αὐτόν κοπετόν ὡς ἐπ᾽ἀγαπητόν καί ὀδυνηθήσονται ὀδύ-νην ὡς ἐπί πρωτοτόκῳraquo Ἐδῶ φαί-νεται καθαρά ὅτι ὁ Θεός (Γιαχβέ)δέν μιλάει γιά τόν ἑαυτό του ἀλλάγιά τόν laquoἀγαπητόνraquo Του καί γιά τόνlaquoπρωτότοκονraquo Υἱό Του Αὐτόν ἐξε-κέντησαν καί αὐτόν λόγχισαν

γ) Γι αὐτό καί στό Ἰωάν 1937γράφεται ἐν συμφωνίᾳ μέ αὐτό τόκείμενο τῶν Ο´ laquoἘγένετο γάρ ταῦ -τα ἵνα ἡ γραφή πληρωθῇhellip ὄψονταιεἰς ὅν ἐξεκέντησανraquo Ἑπομένωςὅταν λέει στή συνέχεια ὁ κ Σωτη-ρόπουλος laquoΚαί ἀπό τοῦτο φαίνεταιὅτι δέν εἶναι σφάλμα νά λέμε ὅτι ὁΓιαχβέ ἔχει αἷμαraquo εἶναι ἐσφαλμένοκαί ἕωλο συμπέρασμα

7) Ἀκολούθως γράφει laquoΚατά τόΑ´ Τιμ γ´ 16 ὁ Θεός φανερώθηκε μέσάρ κα Καί συνεπῶς δέν εἶναισφάλμα καί ἄν ποῦμε ἡ σάρκα τοῦΘε οῦraquo

Σημειώσειςα) Κατά πρῶτον ἔπρεπε νά παρα-

τηρήσει ὅτι καί τό κείμενο τοῦ Οἰ -κουμενικοῦ Πατριαρχείου τό ὁποῖ -ο ἀλλοῦ θεωρεῖ αὐθεντικό ὅπωςκαί πολλά χειρόγραφα δέν ἔχουνlaquoὁ Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκίraquo ἀλ -λά laquoΘεός (χωρίς ἄρθρο) ἐφανερώ-θη ἐν σαρκίraquo Δηλαδή ἔ πρε πε νάπροσέξει στήν ἀπόδοση τοῦ χωρί-ου τό πρωτότυπο κείμενο

β) Ὁ ἀείμνηστος καθηγ ΠανΤρεμπέλας ὀρθῶς ἑρμηνεύει laquoΔη-λαδή Θεός (χωρίς τό Ὁ) ἐφανερώ-θη σαρκωμένοςraquo πρᾶγμα πού δένἀκολούθησε ὁ ἀείμνηστος Ἰω Κο-λιτσάρας καί γράφει laquoὉ Θεός ἐφα-νερώθη μέ σάρκα ἀνθρωπίνηνraquoΕὐτυχῶς ὅμως ἀμέσως παρακάτωπροσθέτει διευκρινιστικά laquoὡς ὁἀπόλυτα ἀναμάρτητος καί δίκαιοςΥἱός τοῦ Θεοῦraquo

γ) Ἐπίσης στήν ἔκδοση τῆς laquoἈ -ποστολικῆς Διακονίαςraquo τῶν ἀείμνη-στων Β Βέλλα Ἀρχιμ Εὐ Ἀντωνιά-δου Ἁμ Ἀλιβιζάτου καί Γερ Κονι-δάρη ἑρμηνεύεται τό χωρίο χωρίςτό laquoὉraquo καί γράφεται laquoΘε ός ἐφανε-ρώθηκε σαρκωμένοςraquo Ἀντιθέτωςστή μετάφραση τῶν Γ Γαλίτη Ἰ Κα-ραβιδόπουλου Ἰ Γαλάνη καί Π Βα-σιλειάδη (ἔκδ laquoBιβλικῆς Ἑταιρεί-αςraquo) γράφεται laquoὉ Θεός φανερώ-θηκε ὡς ἄνθρωποςraquo χωρίς διευκρι-νιστική προσθήκη ὅπως ἔπραξε ὁ ἸΚολιτσάρας

δ) Φυσικά λοιπόν ὁ Υἱός καί Λό-γος τοῦ Θεοῦ Θεός καί αὐτός φα-νερώθηκε μέ σάρκα ἀνθρώπινησαρκώθηκε ἔλαβε σάρκα ἀπό τήΘεοτόκο

8) Ὡστόσο ἀκόμη ἐπιμένει laquoΣτήνἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεωςπεριέχεται Θεοῦ τό σῶμα καί θεοῖμε καί τρέφειraquo

Σημείωση Δέν πρόσεξε ὅτι δένλέει laquoτοῦ Θεοῦ τό σῶμαraquo ἀλλά λέ-ει laquoΘεοῦ τό σῶμαraquo Ὅτι δηλ εἶναιlaquoθεῖο σῶμαraquo ὅπως λέγεται σέ ἄλλοσημεῖο τῆς ἀκολουθίας τῆς ΘείαςΜεταλήψεως (Θεοτοκίον τῆς η´Ὠδῆς) ὁ ἄρτος ὁ ὁποῖος καθαγιά-ζεται καί μεταβάλλεται καί μετα-λαμβάνουμε Εἶναι θεϊκό σῶμα τόσῶμα τοῦ Χριστοῦ ἐπειδή ὁ Χρι-στός εἶναι καί Θεός

9) Καί καταλήγει λέγοντας laquoΣυμ-πέρασμα Στό Πράξ κ´ 28 κατά τόκείμενο τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποίαεἶναι στῦλος καί ἑδραίωμα τῆςἀληθείας (Αʹ Τιμ γʹ 15) ὀρθῶς λέ-γεται ὅτι ὁ Κύριος καί Θεός ἀπέ-κτησε τήν Ἐκκλησία μέ τό ἴδιο τουτό αἷμαraquo

Σημειώσειςα) Ἐκεῖ ὀρθῶς δογματικῶς λέγε-

ται Ἀλλά ὁ ἴδιος πρέπει νά διαλέξειθά ἀκολουθεῖ τά κείμενα τῆςἘκκλησίας ἤ τή μία φορά θά ἀκο-λουθεῖ τό κείμενο τῆς Ἐκκλησίαςκαί τήν ἄλλη τό Ἑβραϊκό ἤ ἄλλοκείμενο Μόνος του θά κρίνει πότεἕνα κείμενο εἶναι αὐθεντικό καί πό-τε ὄχι Καί ὁ καθένας μας θά κρίνειπότε ἡ Ἐκκλησία εἶναι laquoστῦλος καίἑδραίωμα τῆς ἀληθείαςraquo καί πότεὄχι

β) Ἐπίσης ἄς διαλέξει καί νά πά-ρει μία ἀπό τίς δύο γραφές - μορ-φές Ἤ τήν laquoΠοιμαίνειν τήν ἐκκλη-σίαν τοῦ Θεοῦ ἥν περιεποιήσατοδιά τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίουraquo ἤ τήνlaquoΠοιμαίνειν τήν ἐκκλησίαν τοῦ Κυ-ρίου καί Θεοῦ ἥν περιεποιήσατοδιά τοῦ ἰδίου αἵματοςraquo

γ) Ἀκόμη μπορεῖ νά υἱοθετήσεικαί τίς δύο γραφές πλήν ὅμως ξε-χωριστά ὄχι μπερδεμένες (laquoμεῖ -γμαraquo) ὅπως τό laquoποιμαίνειν τήν ἐκ -κλησίαν τοῦ Θεοῦ ἥν περιεποιήσα-το διά τοῦ ἰδίου αἵματοςraquo

δ) Καί αὐτά γιά νά μή μπερδεύε-ται καί ὁ ἴδιος καί νά μή μπερδεύεικαί τούς ἀναγνῶστες του καί πολύπερισσότερο γιά νά μή ἰσχυρίζεταιμέ πάθος laquoΝαί ὁ Θεός ἔχει αἷμα raquoΓιατί ὁ ἴδιος ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ μᾶςεἶπε laquoΠνεῦμα ὁ Θεόςhellipraquo (Ἰω 424)

10) Ἐπίμετρονα) Ἐκτός ἀπό τόν κ Ν Σωτηρό-

πουλο καί ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς δευ-τερολογίας μας θά παρακαλοῦσακαί τήν laquoἈποστολική Διακονίαraquo νάδιορθωθεῖ στό Πράξ 2029 ἡ ἔκδο-σή της (τῇ ἐπιμελείᾳ τῶν Β ΒέλλαἈρχιμ Εὐ Ἀντωνιάδου Ἁμ Ἀλιβι-ζάτου καί Γερ Κονιδάρη) ὅπουὑπάρχει ἡ ἀδόκιμη γραφή laquoποιμαί-νειν τήν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἥνπεριεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵμα-τοςraquo καί ἀνάλογη ἐσφαλμένη ἀπό-δοση

β) Τό ἴδιο θά παρακαλοῦσα καίτίς ἐκδόσεις laquoΖωῆς - Σωτῆροςraquo γιάμιά ἐναρμόνιση ὥστε νά μή διαφο-ροποιεῖται τό κείμενο τοῦ Ὑπομνή-ματος Τρεμπέλα στίς Πράξεις τῶνἈποστόλων ἀπό τό κείμενο τῆςlaquoΣύν τομης ἑρμηνείαςraquo του Γιατίστό μέν ἕνα (στό Ὑπόμνημα) παρα-τίθεται τό χωρίο - ἡ γραφή laquoποιμαί -νειν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἥνπεριεποιήσατο διά τοῦ ἰδίου αἵμα-τοςraquo στή δέ σύντομη ἑρμηνεία πα-ρατίθεται ἡ γραφή laquoποιμαίνειν τήνἘκκλησίαν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦἥν περιεποιήσατο διά τοῦ ἰδίουαἵματοςraquo

γ) Ἐπίσης τό ἴδιο ἰσχύει καί γιάμία διόρθωση τῆς μεταφράσεωςτοῦ χωρίου Α´ Τιμ 316 στήν προ-αναφερθεῖσα (παρ 7) ἔκδοση τῆςlaquoΒιβλικῆς Ἑταιρείαςraquo

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛ

laquoΝΑΙ (ΑΛΗΘΕΙΑ) Ο ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΑΙΜΑraquo

μάλιστα δὲν διστάζει νὰ χρησιμο-ποίηση καὶ τὴν λέξιν laquoθεοποίησιςraquo(15) Ὅπως δήποτε δὲ ἡ ἰδέα αὕτηδιήκει διὰ μέσου τῆς Βυζαντινῆς θε-ολογίας διαδραματίζουσα μάλισταἰδιαίτερον μέρος παρὰ Συμεὼν τῷΝέῳ Θεολόγῳ (dagger 1022) Νικολάῳ τῷΜεθώνης (dagger 1165) καὶ πρὸ παντὸςπαρὰ Γρηγορίῳ τῷ Παλαμᾷ κατὰτὸν IE αἰῶνα (16) Ἀλλὰ καὶ ἐν τῇΡωσικῇ καὶ τῇ συγχρόνῳ ἙλληνικῇΘεολογίᾳ συντόνως σπουδάζεται ἡδιδασκαλία αὕτη (17) ἐν δὲ τῇ ΘείᾳΛειτουργίᾳ καὶ δὴ καὶ τῇ ΒυζαντινῇὙμνογραφίᾳ τονίζεται πολλάκις ἡἰδέα αὕτη ἀποτελοῦσα μίαν τῶνπροσφιλέστερων ἐκφράσεων τῆςὈρθοδόξου εὐσεβείαςὙποσημειώσεις

(1) Ἡ ἐν λόγῳ ἀνακοίνωσις περιε-λήφθη εἰς τὰ Πρακτικὰ τῶν Medelin-gen van de Koningijke Vlaamse Akademievoor Wetenschappen Letteren en schoneKunsten van Belgie Klasse de Letteren

Jaargang XXIII 1961- No 1 (2) M Con-gar La deification dans la tradition spiri-tuelle de l Orient Vie spirituelle v XLIIINo 2 1935 91- 107 καὶ Dictionnaire deSpirituallite) Divinisation 1956 1370-1459) καὶ A Festugiere Divinisation deChretien ἐπίσης ἐν Vie spirituelle v LIX1939 σελ 90-99 (3) Βλ σχετικὴ Πραγ-ματείαν Ad Harnack ἐν Sitzungsberich-te der Preus Akademie der Wissenscha-ften Berlin 1913 (4) Der Mittler S 219(5) MPG 7 1120 (6) De Incarnatione254 MPG 25 192 (7) MPG XXXV397-400785 XXVI 101 321-324 325XXXVII 957 (8) MPG XLV 52 65-68XLIV 1317-1320 (9) MPG LXXIII 160LXXIV 280 785-788 LXXV 1081 10841089 (10) MPG Ill 373-376 424 (11)MPG XC 400-401 449 520 XCI 33-36404 (12) MPG XCIV 577 1032 1072(13) MPG XXXIX 665 XXXII 249273 (14) MPG XCIV 577 1032 1072(15) MPG LXXXIII 177 (16) Γρηγορί-ου τοῦ Παλαμᾶ Ὁμιλία KB ἔκδοσιςΣοφοκλέους Κ τοῦ ἐξ ΟἰκονόμωνἈθήνησι 1861 Γρηγ Παπαμιχαήλ

Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Ἀλεξάνδρεια1911 (17) P Bratsiotis Die orthodoxe Kir-che in Griechischer Sicht 2 AuflageEvangelischer Verlag Stuttgart 1970 Γρη-γορίου Παλαμᾶ συγγράμματα Ἔκδο-σις Π Χρήστου ἐν Θεσσαλονίκῃ 1962καὶ Πανηγυρικὸς τόμος ἑορτασμοῦτῆς 600ῆς ἐπετείου Γρηγορίου τοῦ Πα-λαμᾶ 1960 Γ I Μαντζαρίδου Γρηγο-ρίου τοῦ Παλαμᾶ πραγματεῖαι τῶνἐτῶν 1341-43 μετ εἰσαγωγῆς τοῦ κα-θηγητοῦ Π Κ Χρήστου Θεσσαλονί-κη 1966 Timothy Ware The OrthodoxChurch Penguin Books Ltd Harmond-sworth Middlesex England 1964 MonckVassilij Die asketische und theologischeLehre des heil Gregorius Palamas aus demRussischen ubersetzt von Hugolin Land-vogt Rita Verlag und Druckerei Wurzburg1939 Stef Ζankοw Orthodoxes Chri-stentum des Ostens σελ 57 ἐξ Ἰω Καρ-μίρη ἐν Orthodoxe Kirche in Griechisch-er Sicht Stuttgart β ἔκδ σελ 53 ἐξ ΠΤρεμπέλα Δογματική τῆς ὈρθοδόξουἘκκλησίας II 1959 σελ 116 ἐξ καὶ III1961 σελ 494 ἐξ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 3ης ΣΕΛΗ ΠΕΡΙ ΘΕΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑhellip

ΟΟΡΡΘΘΟΟ∆∆ΟΟΞΞΟΟΣΣ ΠΠΑΑΡΡΑΑΤΤΗΗΡΡΗΗΤΤΗΗΣΣ

Ἐπισημαίνεται εἰς τό Παιδαγωγικόν Συνέδριον τοῦ Συλλόγου laquo Ὁ Μ Βασίλειοςraquo

Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΚΕΙΟΠΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑΙ ΑΞΙΑΙΠῶς μέ τήν Ἄκτιστον Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σώζεται τό πρόσωπον ἐντός τῆς Ἐκκλησίας

ΜΕ τὸν ἐρχομὸ τοῦ 2012 καθέ-νας μας προσπαθεῖ νὰ κάνει ἀσφα-λεῖς προβλέψεις γιὰ τὴν πορείατου στὸ καινούριο ἔτος τί θέλει νὰπετύχει καὶ βάζει καινούριους στό-χους γιὰ τὴ βελτίωση τοῦ βιοτικοῦτου ἐπιπέδου καὶ τῆς ζωῆς του ἐνγένει Προβλέψεις γίνονται καὶ γιὰτὴν πορεία μίας κοινότητας μίαςἐπιχείρησης κἄ ἀκόμα καὶ γιὰ τὴνπορεία τοῦ ἴδιου τοῦ Κράτους οἱὁποῖες γιὰ τὸ τελευταῖο συλλή-βδην εἶναι δυσοίωνες

Ὅμως ἂν κάποιος ἤθελε νὰ κά-νει προβλέψεις γιὰ τὴν πορεία τῆςὈρθοδόξου Ἐκκλησίας τὸ 2012ποιὲς θὰ ἦταν αὐτές

Ἡ Ἐκκλησία βάλλεται ἀπὸ παν-τοῦ περιθωριοποιεῖται οἱ laquoρίζεςraquoτης ποὺ ἐδῶ καὶ αἰῶνες εἶναι βαθιὰlaquoριζοβολημένεςraquo στὸ εὐρὺ κοινω-νικὸ ἱστὸ ἀρχίζουν σιγὰ σιγὰ καὶἐκβάλλονται μὲ ἀποτέλεσμα ὅλοκαὶ μεγαλύτερη μερίδα τῆς κοινω-νίας νὰ στρέφεται ἐναντίον της καὶνὰ ἀμφισβητεῖ τὸν ρόλο της Παρα-τηροῦμε λοιπόν ὅτι ἡ Ἐκ κλησίαἀρχίζει καί χάνει σταδιακά τά πάγιακοινωνικά της ἐρείσματα

Τό 2011 ὅσο ἀφορᾶ τά Ἐκκλη-σιαστικά ζητήματα δέν μᾶς ἄφησεκαί μέ τίς καλύτερες τῶν ἐντυπώ-σεων Χαρακτηρίστηκε ἀπὸ τὰ τε-ράστια οἰκουμενιστικὰ ἀνοίγματακυρίως πρὸς τοὺς Παπικοὺς μὲlaquoμπροστάρηraquo δυστυ χῶς τὸν ἐπι-κεφαλῆς τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμνί-ου τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κΒαρθολομαῖο

Σύν τοῖς ἄλλοις μᾶς laquoἄφησεraquo μὲτὴν ἀή θη προφυλάκιση τοῦ Ἡγου-μένου τῆς Ἱ Μ Βατοπαιδίου πἘφραίμ ποὺ ἀποτελεῖ δεῖγμα τῆςἐνορχηστρωμένης πολεμικῆς ἀπὸ

διάφορους κύκλους ἐναντίον τῆςἘκ κλησίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας

Κατά τήν εἴσοδο τοῦ 2012 οἱ πι-στοὶ κατὰ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγια-σμοῦ τῶν ὑδάτων στὴν Ἀθήναστράφηκαν ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπι-σκόπου Ἱερωνύμου καὶ τοῦ ζήτη-σαν νὰ laquoπάρει θέσηraquo καὶ νὰ ἀφήσειαὐτὴ τὴν παθητικὴ στάση πρὸςτοὺς κυβερνῶντες ἀποδοκιμάζον-τάς τον ἐντόνως

Παρατηρώντας ὅλα αὐτά ἀλλάκαὶ ἄλλα γεγονότα πού στιγμάτι-σαν τὸ ἔτος πού πέρασε ἀνεπι-στρεπτί τί θὰ περιμέναμε γιὰ τὸσωτήριο ἔτος 2012

Ἀναμφίβολα περιμένουμε πολ-λαπλάσια καὶ μεγαλύτερα οἰκουμε-νιστικὰ βήματα Τὸ στίγμα μάλιστατὸ ἔδωσε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμε-νικὸς Πατριάρχης ὁ ὁποῖος ἀνέ-φερε σὲ ὁμιλία του τὴν 1ην Ἰα -νουαρίου ὅτι τὸ 2012 τὸ ἀφιερώνειστοὺς προκατόχους του Ἰωακεὶμτὸν Γ΄ καὶ Ἀθηναγόρα ἐπειδὴ laquoἀμ -φότεροι οἱ προκάτοχοι ἡμῶν εἰρ -γάσθησαν σὺν τοῖς ἄλλοις διὰ τὴνἑνότητα τῶν χριστιανῶν ὁ μὲνἐξαπολύσας τὴν γνωστὴν ἐγκύ-κλιον τοῦ 1902 ὁ δὲ συμβαλών εἰςτὴν ἄρσιν τῶν ἀναθεμάτων μεταξὺἈνατολικῆς καὶ Δυτικῆς Ἐκκλη-σίας καὶ εἰς τὴν ἔναρξιν τοῦ διαλό-γου τῆς ἀγάπης μετὰ τῆς Ρωμαι-οκαθολικῆς Ἐκκλησίαςraquo Δηλαδὴἀφιέρωσε τὸ καινούριο ἔτος σὲαὐτούς ποὺ ἔκαναν τὰ σημαντικό-τερα βήματα προσέγγισης μεταξὺὈρθοδόξων καὶ Παπικῶν

Ἀσφαλῶς περιμένουμε ἡ Ἐκ -κλησία νὰ τηρήσει τὴν ἴδια laquoσιγὴνἰχθύοςraquo καὶ νὰ παραμείνει πιστὴστὴν ἴδια ἀδιάφορη στάση ἕρμαιοτῶν βουλήσεων τῶν πολιτικῶν καὶ

τῆς Κυβέρνησης ἀνίκανη νὰ ἀντι-παρατεθεῖ στὶς πολλαπλὲς ἐπιθέ-σεις ἐναντίον της ἀπὸ τοὺς πολέ-μιους τοῦ Χριστοῦ καὶ τοῦ ἔθνους

Καὶ ἐπειδὴ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς τα-γοὺς τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν παρα-τήσει στὴν laquoἅλμηraquo τὸ ποιμαντικότους ἔργο δίνοντας προτεραιότη-τα κυρίως σὲ θέματα διοικήσεωςδιαφαίνεται ὅτι κατὰ τὸ καινούριοἔτος καὶ ἡ πνευματικὴ διακονίαὅπως δυστυχῶς ἐδῶ καὶ πολλὰχρόνια θὰ εἶναι ἐλλιπής

Ἐντούτοις ἐπειδὴ ἔχουμε τὴνἐλπίδα μας στὸν Θεὸ καὶ ἐπειδὴlaquoἄλλαι μὲν βουλαὶ ἀνθρώπουἄλλα δὲ Θεὸς κελεύειraquo ἂς ἐλπί-σουμε καί ἄς προσευχηθοῦμε ὁΘεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι Του καὶ νὰἐπανακάμψει ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκ -κλησία ξεπερνώντας μὲ τὴν Χάρητοῦ Θεοῦ ὅλους τούς σκοπέλουςκαὶ τὰ ἐμπόδια ποὺ θὰ προτάσ-σουν οἱ πολέμιοί της ἐντὸς καὶἐκτὸς τῶν κόλπων της Καὶ πρωτί-στως ὁ Κύριός μας νὰ φωτίσειτοὺς ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας μαςὥστε νὰ ἀφήσουν τοὺς διαθρη-σκειακοὺς διαλόγους καὶ τὰ οἰκου-μενιστικὰ βήματα νὰ ἀγωνιστοῦνγιὰ τὰ δίκαια τῆς Ὀρθοδόξου Πί-στεώς μας καὶ νὰ σταθοῦν δίπλαστοὺς πιστούς ἐξυψώνοντάς τουςπνευματικὰ κατὰ πρῶτον λόγονκαὶ βοηθώντας τους νὰ ξαναστηρί-ξουν τὴν ἐλπίδα τους στὴ θείαΠρόνοια

Μπορεῖς νὰ βοηθήσηςκι᾿ ἐσὺ τὸν πνευματικὸνἀγῶνα τοῦ laquo᾿Ορθοδό -ξου Τύπουraquo ἂν θελή -σης Γράψε κι᾿ ἐσὺ ἕναΝΕΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΝ

Ὁ σύγχρονος πολιτισμός ἔχειὁλοκληρωτικά χαρακτηριστικά ἐπι-σημαίνεται εἰς τά πορίσματα τοῦ52ου Παιδαγωγικοῦ Συνεδρίου τόὁποῖον ὠργάνωσεν εἰς τό ΠολεμικόνΜουσεῖον κατά τήν 29ην Δεκεμβρί-ου ὁ τομεύς Ἐπιστημόνων τοῦ Συλ-λόγου Ὀρθοδόξου ἹεραποστολικῆςΔράσεως laquoὉ Μέγας ΒασίλειοςraquoὩς τονίζεται εἰς ἀνακοίνωσιν τοῦΣυλλόγου

laquoΤό φετινό Συνέδριο μέ γενικόθέμα ldquoὉ ἰδεολογικός ὁλοκληρωτι-σμός καί ἡ δύναμη τοῦ ἑνόςrdquo θέλη-σε νά καταδείξει ἀφενός μέν τάἀναμφισβήτητα ὁλοκληρωτικά χα-ρακτηριστικά τοῦ σύγχρονου πολι-τισμοῦ ὁ ὁποῖος ἐνεργοποιεῖ ὕπου-λους δημοκρατικοφανεῖς ἰδεολογι-κούς μηχανισμούς πού ἐργαλει-οποιοῦν τά ἄτομα καί προσπαθοῦννά χειραγωγήσουν τίς συνειδήσειςτους καί ἀφετέρου τή δύναμη τοῦἑνός ὅταν αὐτός ὁ ἕνας παύει νάλειτουργεῖ ὡς ἄτομο καί γίνεταιπρόσωπο καί μάλιστα πρόσωποἐμφορημένο ἀπό τή χάρη τοῦ Ἁγί-ου Πνεύματοςraquo

Τά πορίσματαΤά κυριώτερα ἐκ τῶν πορισμά-

των τά ὁποῖα ἐδόθησαν εἰς τήν δη-μοσιότητα εἶναι τά ἀκόλουθα

laquo∙ Ὁ σύγχρονος πολιτισμός ἔχειἀναμφισβήτητα ὁλοκληρωτικά χα-ρακτηριστικά ὄχι τόσο μέ τήνἔννοια τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ πούγνώρισε ὁ κόσμος τόν 20ό αἰώναὅσο μέ τήν ἔννοια τῆς ἐνεργοποί-ησης ὕπουλων δημοκρατικοφανῶνἰδεολογικῶν μηχανισμῶν πού φέ-ρουν τή σφραγίδα τοῦ κυρίαρχουσέ ὅλα τά πεδία πολιτισμοῦ καί ὑπο-

στηρίζονται ἀπό πρακτικές πούἐργαλειοποιοῦν τά ἄτομα καί δέντά ἀφήνουν νά ἐνεργήσουν ἐλεύ-θερα καί κατά συνείδησιν∙ Ὁ σύγχρονος ὁλοκληρωτισμός

ἐμφανίζεται ἐκεῖ ὅπου ἀπαξιώνεταιἡ προσωπικότητα ἐφαρμόζονταιἔμ μεσοι τρόποι πειθαναγκασμοῦἐκβιάζονται συνειδήσεις τίθενταιἀναγκαστικά διλήμματα προσφέ-ρονται μονόδρομοι ἀποφάσεων Ὅ -ταν οἱ θεσμοί ἀπαξιώνονται οἱ πα-ραδοσιακές ἀξίες μεταλλάσσονταιἡ ἀληθινή δημοκρατία βρίσκεται σέκρίση τότε ἐμφανίζεται ὁ ἰδεολογι-κός ὁλοκληρωτισμός μέ κύριο σύν-θημά του αὐτό πού ὁ ἴδιος κατα-στρατηγεῖ δηλαδή τήν ἀποκατά-σταση τῆς δημοκρατίας τῆς δικαιο-σύνης καί τῆς ἀξιοπρέπειας∙ Ἡ μεγαλύτερη ἀνατρεπτική

αὐτῆς τῆς καταστάσεως δύναμηεἶναι ἡ δύναμη τοῦ προσώπου Ὄχιτοῦ ἀτόμου πού νοεῖται ἁπλῶς ὡςβιολογική ὕπαρξη ἀλλά τοῦ προσ -ώπου τό ὁποῖο συναπαρτίζει μιάἑνό τητα ψυχοπνευματικῶν στοι-χείων πού βρίσκονται πάνω ἀπό τίςφυσιοκρατικές ἀναγκαιότητες Τόπρόσωπο εἶναι ἀπόλυτη ἀξία εἶναιἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ μέσα στόνἄνθρωπο καί οὐσιῶδες γνώρισματοῦ κατʼ εἰκόνα εἶναι ἡ ἐλευθερία∙ Μέ τή συνειδητή ἔνταξη τοῦ

ἀνθρώπου μέσα στό μυστικόΣῶμα τοῦ Κυρίου τήν Ἐκκλησίατό πρόσ ωπό του χαριτώνεται μέτήν ἄκτιστη χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-ματος Πνευματέμφορος πλέον ὁἄνθρωπος μπορεῖ ἐλεύθερα καί ἐνἀγάπῃ χωρίς ἰδεοληψίες καί φοβι-κά σύνδρομα νά ἀνοίγεται σέ μιάὑγιῆ κοινωνικότητα πρός τόν γύρωτου κόσμο τούς συνανθρώπουςτου τούς ὁποίους ἀντιμετωπίζει ὡς

πρόσωπα μέ ἀπόλυτο σεβασμόστήν ἰδιαίτερη καί μοναδική ἀξίατους Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀξίες καίἀρετές ὅπως ἡ δικαιοσύνη ἡ εἰρή-νη ἡ χαρά ἡ πίστη ἡ καταλλαγή ἡἐλευθερία τοῦ πνεύματος γίνονταιποιότητες διανθρώπινης ἠθικῆς∙ Ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ὁ ἄνθρωπος

διαθέτει τεράστια δύναμη Δύναμηlaquoπρός καθαίρεσιν ὀχυρωμάτωνraquo καίοἰκοδομή τοῦ πλησίον Ὅταν ὁ ἕ -νας εἶναι στενά καί ἄρρηκτα ἑνωμέ-νος μέ τόν Θεό τότε καί τά ἀδύνα-τα γίνονται δυνατά σέ ὁποιοδήποτεπεριβάλλον κι ἄν καλεῖται ὁ ἕναςαὐτός νά κινεῖται ἀκόμα καί τοῦ πιόἄτεγκτου ὁλοκληρωτισμοῦ καί χει-ραγώγησης τῶν συνειδήσεων Ἔ -χον τας μαζί του τήν πανσθενῆ χάρητοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά ἀν -τιστέκεται νά παλεύει νά ἐπηρεά-ζει καί νά ἀλλάζει ἄρδην καταστά-σεις∙ Εἰδικά μέσα στό σχολικό περι-

βάλλον ὁ ἐκπαιδευτικός μέ τή φα-νέρωση τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους τουμέσα ἀπό τή θυσιαστική ἀγάπη τήνμετά παρρησίας κατάθεση τῆς ἀλή-θειας τόν χαριτωμένο λόγο του καίτήν κατάδειξη τῆς οὐράνιας προ-οπτικῆς τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νάἐπιφέρει κυριολεκτικά σεισμό στίςὑπό διάπλασιν ψυχές τῶν παιδιῶνὁδηγώντας τες στίς ζωογόνες πη-γές τῆς ἀλήθειας ἀκόμη καί ὅταντά ἀναλυτικά προγράμματα σπου -δῶν ἀσκοῦν δεσμευτική πίεση στίςἐπιλογές του Ὅλα μποροῦν νά με-τουσιωθοῦν σέ φορεῖς κάλλους καίἀλήθειας καί ὁλόκληρη πόλη ἀκό-μα νά ἀλλάξει σύμφωνα μέ τόν ἱερόΧρυσόστομο ὅταν ὁ ἕνας εἶναι ldquoζή -λῳ πεπυρωμένοςrdquomiddot πυρωμένος μέτόν ἔνθεο ζῆλο ἤ ἀλλιῶς μέ τόν ζη-λωτικό ἐνθουσιασμόraquo

Τοῦ κ Γαβριήλ Θ Λαμψίδη

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Σελὶς 5η

Ὁ Σεβ Μητροπολίτης Αἰτωλίαςκαὶ Ἀκαρνανίας κ Κοσμᾶς εἰς ποι-μαντορικὴν ἐγκύκλιόν του διὰ τὸνέον ἔτος καλεῖ τὸν ἱερὸν κλῆρονκαὶ τὸν πιστὸν λαὸν νὰ μὴ ἐπιτρέ-πουν εἰς αἱρετικοὺς καὶ κακοδόξουςὡς εἶναι πχ laquoοἱ μάρτυρες τοῦἸεχωβᾶraquo οἱ Παπικοί Πεντηκοστια-νοὶ καὶ οἱ οἰκουμενισταὶ νὰ ἀλλοι-ώνουν τὴν ἀλήθειαν τῶν Πατέρωντῆς Ἐκκλησίας μας Τὸ πλῆρες κεί-μενον τῆς ἐγκυκλίου ἔχει ὡς ἀκο-λούθωςlaquoΠρὸς τὸ Χριστεπώνυμον Πλήρω-μα τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπό-λεως

Ἀνέτειλε νέο ἔτος Ἡ ἀγάπη καὶτὸ ἔλεος τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦμᾶς ἔφερε στὴν ἀρχὴ ἑνὸς ἀκόμηἔτους Δῶρο τοῦ Θεοῦ μας εἶναι ὁχρόνος καὶ ὀφείλουμε νὰ τὸν ἀξιο-ποιοῦμε θεάρεστα καὶ σωτήρια(Ἐφεσ ε´ 16) ldquoΘελήματι Θεοῦ τὸἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνονrdquo(Α´ Πέτρ δ´ 2) μᾶς προτρέπει ὁἈπόστολος Πέτρος Ὁ οὐράνιοςΠατέρας τῆς ἀγάπης θέλει καὶ αὐ -τὴ τὴ νέα χρονικὴ περίοδο νὰ Τοῦπροσφέρουμε καρποὺς μετανοίαςριζικὴ μεταστροφή ἀνακαινισμὸτοῦ ἐσωτερικοῦ μας ἀνθρώπου

Κι ὅλοι μας ἐπιθυμοῦμε νὰ εἶναιἔτος σωτηρίας καὶ ἀληθινῆς εὐτυ-χίας Ἀπὸ τὴν προσωπικὴ πορείατοῦ καθενός μας θὰ ἐξαρτηθῆ ἡπορεία ὅλου τοῦ νέου χρόνου ἡπρόοδός μας ἡ ἐπιτυχία μας ἡεὐτυχία μας

Πολλοὶ διακηρύσσουν ὅτι εἰσερ-χόμαστε στὸ νέο ἔτος μὲ πρωτο-φανεῖς δυσκολίες καὶ ἀπαισιόδοξεςπροοπτικές Αὐτὰ ἂς μὴ μᾶς ἀπο-

θαρρύνουν Ἂς μὴ μᾶς ἀφαιρέ-σουν τὴν ἐλπίδα τὴν αἰσιοδοξίατὴν δραστηριότητά μας Ὅσοιμιλᾶνε ἀπαισιόδοξα ἔπαυσαν νὰ πι-στεύουν στὸν Παντοδύναμο Θεόμας νὰ στηρίζωνται στὴν παρουσίαΤου στὴν ἀγάπη Του στὴ σκέπηΤου στὴν πρόνοιά Του Στηρίζον-ται στὸ ἀσθενικὸ καὶ σαλευόμενοἐγώ τους στὴ φιλαυτία τους στὶςὑλιστικὲς θεωρίες τους στὰ χρή-ματά τους στοὺς ἰσχυροὺς ndash ἀδυ-νάμους τῆς γῆς Δὲν δέχτηκαν τὸφῶς τοῦ Χριστοῦ δὲν φωτίστηκανγιὰ νὰ γνωρίσουν τὸν αἰώνιο ὁδη-γό ὁ ὁποῖος θὰ τοὺς ὁδηγήση σὲἀπλανεῖς δρόμους δὲν θέλησαν τὴχάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιὰ νὰπληρωθοῦν ἀπὸ τὰ δῶρα Του τὴνπίστι τὴν χαρά τὴν εἰρήνη Κλυ-δωνίζονται οἱ ἴδιοι καὶ θέλουν νὰσώσουν τοὺς ἄλλους καὶ τὴν πα-τρίδα μας Ὅσο κι ἂν χωρὶς Θεόὅλοι αὐτοὶ ἔγιναν κήρυκες τῆςἀπαισιοδοξίας καὶ τῆς καταστρο -φῆς μὴ μᾶς ἐπηρεάζουν

Αὐτὸ τὸ νέο ἔτος ἐλᾶτε ὅλοιμας νὰ στερεώσουμε μέσα μας τὴθερμὴ πίστι στὸν Τριαδικὸ Θεόμας Νὰ ἀγωνισθοῦμε νὰ διαφυλά-ξουμε ἀνόθευτη τὴν ὀρθόδοξοἀλήθεια νὰ τὴ ζήσουμε μὲ συνέ-πεια νὰ τὴν ὁμολογήσουμε σὲ ὅλητὴν πατρίδα μας γιὰ νὰ ἔχουμεἀσάλευτο θεμέλιο καὶ οἰκοδόμημααἰώνιο στὴν πορεία τῆς ζωῆς μας

Μὴ ἐπιτρέπουμε αἱρετικοὶ καὶ κα-κόδοξοι ὅπως πχ μάρτυρες τοῦἸεχωβᾶ παπικοί Πεντηκοστιανοίοἰκουμενιστὲς νὰ ἀλλοιώσουν τὴνἀλήθεια τῶν πατέρων μας νὰ μᾶςφέρουν τὴν ἐκκοσμίκευσι νὰ ἀμ -βλύ νουν τὴν ἐμπιστοσύνη μαςστὸν οὐράνιο Πατέρα Ὑπάκουοι

στὴν ἀποκαλυφθεῖσα ἀλήθεια τοῦΕὐαγγελίου ἂς ἀγωνισθοῦμε νὰκαλλιεργήσουμε ἀρετές τὶς ἀρε -τὲς ποὺ μᾶς ὑποδεικνύει ὁ σαρκω-θεὶς Κύριος ὡς ἄνθρωπος στὴ γῆτὶς ἀρετὲς τοῦ σήμερα ἑορταζόμε-νου Μεγάλου Ἁγίου Βασιλείου νὰἁγιάσουμε τοὺς ἑαυτούς μας νὰἑνωθοῦμε μὲ τὸ Χριστό μας διὰτοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαρι-στίας

Ἀλήθεια τὸ πιστεύουμε Τί μπο-ροῦμε νὰ φοβηθοῦμε ὅταν γί-νουμε καὶ ζοῦμε ὡς ldquoσύσσωμοικαὶ σύν αιμοι Χριστοῦrdquo Ὅποιες κιὅσες δυσκολίες κι ἂν συναντήσου-με τότε μὲ ἡρωικὸ φρόνημα θὰὁμολογοῦμε ὅπως καὶ ὁ Ἀπ Παῦλοςτὸ ldquoπάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυνα-μοῦντί με Χριστῷrdquo (Φιλιπ δ´ 13)

Ἂς θελήσουμε αὐτὸ τὸ νέο ἔτοςκαὶ νὰ ἀγαπήσουμε εἰλικρινὰ καὶἀδιάκριτα ὅλους τοὺς συνανθρώ-πους μας Ἂς ἀπομακρύνουμε τὶςἐπιφυλάξεις τὶς καχυποψίες τὶςἀν τιπάθειες τὶς ψυχρότητες τὶςἐχθρότητες Μὲ τοῦ Χριστοῦ μαςτὴν ἀγάπη ἂς γίνουμε ὅλοι ἀδελ-φοὶ ἐν Χριστῷ Ἂς σκύψουμε μὲἀγάπη καὶ στοργὴ στὸ πρόβλημακάθε δοκιμαζομένου ἀδελφοῦ Μὲτὴν εὐκαιρία αὐτή θὰ ἤθελα νὰσᾶς εὐχαριστήσω καὶ νὰ σᾶς συγ-χαρῶ γιὰ τὴν ἀξιέπαινη προσφοράσας στὸν Ἔρανο Ἀγάπης τῆς Ἱε -ρᾶς Μητροπόλεώς μας Μὲ συγκι-νήσατε καὶ μὲ διδάξατε Πολλοὶμοι ράσατε τὴν πτωχεία σας μὲτοὺς φτωχότερους ἀδελφούς μαςΚερδίσατε οὐράνιο μισθό ἄφθαρ-το Ἔτσι μὲ τὴν ἀγάπη ἡνωμένοιἂς προχωρήσουμε Καὶ δυνατοὶ θὰεἴμαστε καὶ εἰρηνικοὶ καὶ χαρούμε-νοι γιατί ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη ldquoἔξω

βάλλει τὸν φόβονrdquo (Α´ Ἰω δ´ 18)Ἂν ὅλοι οἱ Ἕλληνες θελήσουμε νὰθερμάνουμε τὴν πίστι μας νὰ ἁγιά-σουμε καὶ νὰ ἑνώσουμε τὸν ἑαυτόμας μὲ τὸν παντοδύναμο Κύριο καὶἂν ἑνωθοῦμε μεταξύ μας μὲ τὴνἀληθινὴ καθαρὴ ἀγάπη θὰ γίνουμεἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ θὰ ἀναλάβου-με τὶς δυνάμεις μας θὰ ἀναπτερώ-σουμε τὸ ἠθικό μας θὰ σώσουμεχάριτι Θεοῦ τοὺς ἑαυτούς μας καὶτὴν πατρίδα μας Ὅπως τόσεςφορὲς χωρὶς ψευτοαφεντικὰ σώ-θηκε ἡ Ἑλλάδα ἔτσι καὶ σήμερα μὲτὸν γνήσιο ἀγώνα μας καὶ τὴ βοή-θεια τοῦ σαρκωθέντος καὶ περι-τμηθέντος Κυρίου καὶ Θεοῦ μαςἸησοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴ δική μας σω-τηρία θὰ ζήση καὶ θὰ μεγαλυνθῆ

Ὡς Ἐπίσκοπος καὶ πατέρας ποὺσᾶς ἀγαπᾶ εἰλικρινὰ καὶ προσεύχε-ται γιὰ ὅλους σας εὔχομαι ὁλόψυ-χα αὐτὸ τὸ νέο χρόνο νὰ χαρίση ὁΚύριος στὸν καθένας σας στὴνοἰκογένειά σας στὰ καλὰ κι εὐλο-γημένα παιδιά σας ὑγεία ψυχῆς καὶσώματος εἰρήνη ἐπιτυχία πρό-οδο χαρά ὁλοκληρωμένη εὐτυχίακαὶ σωτηρία Ἀγαπητοί

ldquoΓρηγορεῖτε στήκετε ἐν τῇ πί-στει ἀνδρίζεσθεhelliprdquo (Α´ Κορ ιστ´14)

ldquoἘλπίσατε ἐπὶ Θεῷ ζῶντιhellipτῷΣωτῆρι πάντων ἀνθρώπωνrdquo (Α´ Τιμδ´ 10)

ldquoΜεθ᾽ ἡμῶν ὁ Θεὸςrdquo (Ματθ α´23)

Μὲ τὴν ἀγάπητοῦ ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣdagger Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΚΟΣΜΑΣraquo

Ἐπισημαίνει εἰς μήνυμά του διὰ τὸ νέον ἔτος ὁ Σεβ Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ Κοσμᾶς

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣΝΑ ΑΛΛΟΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Προσοχὴ εἰς τοὺς μάρτυρας τοῦ Ἰεχωβᾶ τοὺς Παπικούς τοὺς Πεντηκοστιανοὺς καὶ εἰς τοὺς Οἰκουμενιστάς

Ὑπογραμμίζει εἰς μήνυμά του διὰ τὸ νέον ἔτος ὁ Σεβ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ Σεραφείμ

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΝ ΣΚΕΨΕΩΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑΣΔὲν φοβούμεθα οὔτε τὸ πα-

ρελθὸν οὔτε τὸ μέλλον διότι τὸπαρόν μας εὑρίσκεται ἤδη εἰς τὴναἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ ἐπισημαίνειὁ Σεβ Μητροπολίτης Πειραιῶς κΣεραφεὶμ εἰς τὸ μήνυμά του διὰτὸ νέον ἔτος Εἰς αὐτὸ ὑπογραμ-μίζονται τὰ ἀκόλουθαlaquoΤέκνα μου ἀγαπητά καί περιπό-θητα

ldquoΤὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενοςτοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενοςκατὰ σκοπὸν διώκωrdquo (Φιλιπ γ´ 14)

Ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου Παύλουεἶναι πολύ ἐπίκαιρος σήμερα στήνἀλλαγή τοῦ ἔτους πού εἶναι μία το-μή συμβατική ἔστω ἀνάμεσα στόπαρελθόν καί στό μέλλον

Ζωή δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει ἂνδέν ἀφήσουμε τά περασμένα ν᾽ἀνή κουν στό παρελθόν καί δένἐλευθερώσουμε τό παρόν ἀπό τάδεσμά τοῦ παρελθόντος Ἀλλιῶςπνίγεται τό μέλλον κάτω ἀπ᾽ τόφορτίο τοῦ παρελθόντος Βέβαιακάτι ndashπολλάndash ἀπ᾽ τό παρελθόν πα-ραμένουν στό παρόν καί ἀποτε-λοῦν τό ἔδαφος τή βά ση γιά τόμέλλον

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τήν ἱκανότητανά διατηρεῖ τό παρελθόν μέ τήνἀνάμνηση καί νά χωρίζεται ἀπ᾽ τόπαρελθόν μέ τή λήθη Ἡ ἰσορροπίαἀνάμεσα στήν ἀνάμνηση καί στήλήθη ndash ἀνάμεσα στό θυμᾶ μαι καίξεχνῶ ndash εἶναι ἕνα δεῖγμα ὑγείαςπού κάνει δυνατὴ τήν πορεία πρόςτό νέο Ὅποιος διατηρεῖ πολλάμπορεῖ νά τοῦ γίνουν ἐμπόδια στόδρόμο του Ἀναμνήσεις τραύματασυνήθειες τοῦ παρελθόντος μπο-ρεῖ νά δηλητηριάζουν τό παρόνἈλλά καί ξερίζωμα ὁλοκληρωτικόἀπό τό ἔδαφος τοῦ παρελθόντος

ὁδηγεῖ ἄτομα καί λαούς στό ἐσω-τερικό κενό στήν ἀπουσία παρόν-τος καί στήν ἀπώλεια τοῦ μέλλον-τος

Τό νά ξεχνᾶμε λοιπόν εἶναιἀναγκαῖο γιὰ τήν ἀνανέωση τῆςζωῆς Καί ὑπάρχει πρῶτα ndash πρῶταμία φυσική θά λέγαμε λήθη πούσυμβαίνει αὐτόματα Αὐτή μᾶς κά-νει νά ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι καθημερι-νό ἐπουσιῶδες χωρὶς σημασίαἜτσι ξεχνιοῦνται οἱ περισσότερεςμέρες τῆς ζωῆς μας

Ἀλλὰ ὑπάρχει καί ἕνα ἄλλο εἶδοςλήθης ὅταν ξεχνᾶμε κάτι συνειδη-τά ἐπειδὴ θέλουμε νά τό ξεχάσου-με Ὅταν ἡ ἀνάμνηση μᾶς πονᾶ ἤμᾶς βαραίνει τείνουμε νά ξεχνᾶμεὅτι ἐνοχλητικό Ἔτσι ξεχνᾶμεἴσως εὐεργεσίες πού μᾶς ἔγινανγιατί μᾶς φαίνεται δύσκολη ἡεὐγνωμοσύνη

Ξεχνᾶμε κάποια ἀγάπη πού μᾶςπροσφέρθηκε γιατί δέν φανήκαμεἀντάξιοί της Ξεχνᾶμε ἀκόμη ἕναπαλιὸ μῖσος γιά νά μή δηλητηριά-ζει τήν πνευματική μας ὑγείαΞεχνᾶμε κάποια ἐνοχή μας ἴσωςγιατί μᾶς ἐνοχλεῖ ἡ ἀνάμνησή τηςὍλα αὐτὰ δὲν εἶναι μία φυσικήἀσυνείδητη λήθη ἀλλά μιά σκόπι-μη καί συνειδητή Ἀπωθοῦμε ὅτιδὲν μποροῦμε ν᾽ ἀντέξουμε θά-βοντάς το μέσα μας

Ἀλλὰ ἐνῶ ἡ φυσική ἡ μὴ συνει-δητὴ λήθη μᾶς ἐλευθερώνει ἀπὸδιάφορα μικροπράγματα χωρὶς ση-μασία ὅτι συνειδητὰ θέλομε νά ξε-χάσουμε δὲν μᾶς ἀφήνει εὔκολαἩ ἀνάμνηση μπορεῖ νά προβάλεικάθε στιγμὴ ὀδυνηρή Μόνο ἕναςτρόπος ὑπάρχει γιὰ πραγματικὸ χω-ρισμὸ ἀπ᾽ ὅτι μᾶς ἐνοχλεῖ ἀπ᾽ τὸ πα-ρελθόν γιά πραγματικὴ ἀπελευθέ-ρωση ἀπ᾽ τό παρελθόν ἡ μετάνοιαmiddot

ἀλλαγὴ νοοτροπίας σκέψεως ζω -ῆς πορείας Ἡ με τάνοια μόνη ὁδη-γεῖ ὄχι στή λήθη τῆς ἐνοχῆς ἀλλὰστήν ὁμολογία τῆς ἐνοχῆς ποὺἔχει σάν συνέπεια τήν ἀπελευθέ-ρωση ἀπ᾽ τήν ἐνοχή μέ τήν ἄφεσητήν συγχώρηση Μποροῦμε νά ξε-χάσουμε ὄχι γιατί αὐτό πού ξε -χνᾶμε εἶναι χωρίς σημασία ἀλλάγιατί ἀναγνωρίζομε τήν ἐνοχή μαςΓιατί ξέρομε ὅτι μέ τήν ἄφεση συγ-χωρήθηκε ξεχάσθηκε στήν αἰωνιό-τητα Αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ ἈπόστολοςΠαῦλος ὅταν λέγει ὅτι ldquoἐπιλανθά-νεταιrdquo τὰ ὀπίσω ξεχνᾶ ὅσα βρί-σκονται στό παρελθόν

Αὐτό τό εἶδος τῆς λήθης αὐτότόν τρόπο νά ξεχνᾶ με χρειάζονταικαί ὅλες οἱ ἀνθρώπινες σχέσειςπού ἀναπτύσσονται μέσα στό χρό-νο Χωρὶς τήν ἐπαναλαμβανόμενησιωπηλὴ συγγνώμη δέν μποροῦμενά ζήσου με μέ τούς ἄλλους

Αὐτή ἡ συγγνώμη περιέχει μίανἀντίφαση ξεχνῶ μολονότι θυμᾶ -μαι Χω ρὶς αὐτό δέν μπορεῖ νάὑπάρξει καμμιά ἀνθρώπινη σχέσηΚι αὐτή ἡ συγγνώμη δέν ἐκφράζε-ται πάντα μέ λόγια Εἶναι σιωπηλήἐκδηλώνεται μέ τήν προθυμία μαςνά ἀποδεχόμαστε ἐκεῖνον πού τυ-χόν μᾶς πλήγωσε Ἔτσι θεραπεύ -ον ται τά τραύ ματα καί ἀνανεώνον-ται οἱ ἀν θρώπινες σχέσεις

Μποροῦμε νά ζοῦμε μόνο γιατίἡ ἐνοχή μας συγχωρήθηκε μέ τόαἷμα τοῦ Χριστοῦ καί ξεχάστηκεστήν αἰωνιότητα Καί μποροῦμε ν᾽ἀγαπᾶμε μόνο ὅταν προσφέρομεκαί δεχόμαστε τή συγγνώμη τῶνἄλλων

Ὅμως ἐκεῖνο πού γεμίζει μέἀγωνία τόν ἄνθρωπο εἶναι ὅτι κι ὁἴδιος μιά μέρα θά ξεχασθεῖ Μάταιαπροσπαθοῦμε μέ τήν ὑστεροφημία

νά πολεμήσουμε αὐτὴν τήν λήθηΟἱ προτομὲς καί τά μνημεῖα τῶν με-γάλων ἐρειπώνονται κάποτε καίὅλοι μία μέρα ξεχνιοῦνται

Ὁ πανδαμάτωρ χρόνος ὅπως λέ-ει ὁ ποιητής ldquoἈπὸ τήν στάμναν χύ-νει τά ρεύματα τῆς λήθης καί τάπάντα ἀφανίζειrdquo Καί ὅμως ὁἄνθρωπος δέν θέλει νά ξεχασθεῖὙπάρχει κάτι ποὺ μπορεῖ νά μᾶςσώσει ἀπ᾽ αὐτό Ναί τό ὅτι ἐρχόμα-στε ἀπ᾽ τήν αἰωνιότητα καί πορευό-μαστε πρός τήν αἰωνιότητα εἶναι τόμόνο πού μᾶς σώζει ἀπ᾽ τήν ἀγω-νία πού μᾶς γεννᾶ ἡ σκέψη ὅτι θάξεχασθοῦμε

Μόνο ἐπειδή εἴμαστε ριζωμένοιστήν αἰωνιότητα πέραν τοῦ παρελ-θόντος καί τοῦ μέλλοντος δέν θάξεχασθοῦμε Δηλαδή μόνο ὅτανμετέχουμε ldquoἐν Χριστῷrdquo στή ζωή τοῦΘεοῦ πού σημαίνει ἁπλά ὅτι μέ-νουμε ἐνσωματωμένοι στήν Ἐκ -κλησία καί ζοῦμε τή ζωή πού γεννᾶμέσα μας τό Ἅγιο Πνεῦμα Τότεξεχνᾶμε ὅσα πρέπει νά ξεχάσουμεἀπ᾽ τό παρελθὸν καί μέ τήν ἄφεσηἐλευθερωνόμαστε ἀπό τά δεσμάτου καί ldquoἐπεκτεινόμεθαrdquo μέ θάρροςπρός τό μέλλον πού κρατᾶ ὁ Θεὸςldquoὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδίᾳἐξουσίᾳ θέμενοςrdquo στά χέρια Του

Δέ φοβόμαστε οὔτε τό πα-ρελθὸν οὔτε τό μέλλον Γιατί τόπαρόν μας βρίσκεται ἤδη στήναἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ

Ἕνα τέτοιο παρὸν ἐν Θεῷ καὶεὐλογημένο ἀπό τόν Θεό ἂς εἶναιγιά ὅλους μας καί ὁ καινούργιοςχρόνος 2012

Καλή Χρονιά πνευματικά παρα-γωγική καί εὐλογημένη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣdagger ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜraquo

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥὙπό τοῦ Σεβ Μητροπολίτου Χίου Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ Μάρκου

Στή χαρά τῶν ἑορτῶν τῶν Χρι-στουγέννων καί τοῦ νέου ἔτους ἡἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας μας ψηλα-φεῖ τήν παρέμβαση τοῦ ἄχρονουΘεοῦ στήν δική μας μετρούμενηροή καί διαδοχή τοῦ χρόνου ἡὁποία εἶναι συνυφασμένη μέ τήνφθορά καί τήν ματαιότητα Ὁ Χρι-στός ἔρχεται νά ἀνακαινίσει τήνδιάσταση τοῦ χρόνου ἐλευθερώ-νοντάς την ἀπό τήν περατότητα καίτήν φθοροποιό φορά Μέ τήν ἐναν-θρώπηση τοῦ Κυρίου μας ὁ χρόνοςφθάνει στό laquoπλήρωμάraquo του ἀπο-κτώντας μίαν ἐντελῶς νέα προοπτι-κή Στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ παύεινά ἀποτελεῖ πιά ἐμπόδιο τό ὁποῖοὁριοθετεῖ τόν ἄνθρωπο καί τόν κό-σμο ὡς πρός τόν Θεό Ἡ ἐνσάρκω-ση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦπραγματοποιεῖται ἐν χρόνῳ καί ὁlaquoἀεί Ὤνraquo ἐνοικεῖ στό laquoνῦνraquo laquoΑἰώ -νιαraquo ζωή δέν εἶναι ὑπʼ αὐτήν τήνἔννοια καί μέ συμβατικούς ὅρους ἡχρονικά ἀτελεύτητη ἀλλά ἡ laquoπλή-ρωσηraquo τοῦ μετρητοῦ χρόνου μέ τήνβίωσή του ὡς διαρκοῦς καί ἀδιά-στατου παρόντος κοινωνίας μέ τόνΘεό

Ὁ χρόνος τόν ὁποῖο βιώνουμεὡς δημιούργημα τοῦ Θεοῦ ἔχειἀρχή δηλαδή αἰτιώδη ἔναρξη καίδέν εἶναι laquoἄναρχοςraquo Ἐπίσης εἶναιπεπερασμένος καί ἔχει ὅρια δένεἶναι οὔτε ἄπειρος οὔτε αἰώνιος(laquoοὐκ ἀΐδιοςraquo) Ὁ χρόνος ξεκινᾶ μέτή Δημιουργία καί πορεύεται μαζίμέ τόν ἄνθρωπο καί ὁλόκληρη τήνκτίση σέ ἕνα σκοπό στή laquoσυντέ-λεια τῶν αἰώνωνraquo δηλαδή στήνὁλοκλήρωσή τους στήν Βασιλείατοῦ Θεοῦ Αὐτή ἡ καινή κτίση πούἀποτελεῖ τήν προσμονή τῶν πιστῶν

καί εἶναι ἑτοιμασμένη laquoἀπό κατα-βολῆς κόσμουraquo (Ματθ 25 34) βρί-σκεται ἤδη παροῦσα laquoἐν μυστη-ρίῳraquo στήν Ἐκκλησία Δέν εἶναι σω-στό νά τήν νιώθουμε ἀπομακρυ-σμένη σʼ ἕνα ἀπροσδιόριστο τέλοςτοῦ κόσμου γιατί ἔτσι ἡ πίστη μαςκαί ἡ προσδοκία τῆς laquoζωῆς τοῦμέλλοντος αἰῶνοςraquo ἀτονοῦν καίδέν νιώθουμε τήν πληρότητα τῶνλέξεων laquoἘλθέτω ἡ βασιλεία Σουraquo

Ὅσον ἀφορᾶ στήν φύση τοῦχρό νου οἱ φω τι σμέ νοι Πα τέ ρες τῆςἘκ κλη σίας μας προ η γή θη καν κατάαἰῶνες τῆς σύγ χρο νης ἐπι στή μηςὅταν δίδασκαν ὅτι ὁ χῶ ρος καί ὁχρό νος εἶ ναι ἄρ ρη κτα συμ φυ εῖςσυ νι στών τας μίαν ἑνι αία πρα γμα τι -κό τητα Ὁ Μέ γας Βα σί λειος ση μει -ώ νει ὅτι ὁ χρό νος εἶ ναι laquoτό συμ πα -ρε κτει νό με νον τῇ συ στά σει τοῦ κό- σμου δι ά στημαraquo (Κατά Εὐ νο μίουPG 29 στ 560) Δέν θά μποροῦσε νάβρεῖ κανείς τελειότερη διατύπωσηγιά τήν διαστολή τοῦ κοσμικοῦ χω-ροχρόνου σύμφωνα μέ τίς πιστο-ποιήσεις τῆς σύγχρονης φυσικῆς

Ἀντιστοίχως ὁ ἐκκλησιαστικόςχρόνος δέν βιώνεται ἐκτός τοῦ τό-που καί τοῦ χρόνου πού ζοῦμε ἩἘκκλησία στήν ἐπίγεια διάστασήτης ἀποδέχεται καί ἀγκαλιάζει τήροή τοῦ χρόνου παρά τή φθαρτό-τητα καί τή συμβατικότητα οἱ ὁποῖ -ες τήν συνοδεύουν Ἔτσι ἀκολου-θεῖ στήν ἐτήσια κυκλική ὀργάνωσητῆς λειτουργικῆς ζωῆς τά χρονικάμέτρα τά ὁποῖα ὁρίζονται μέ βάσητά ἀστρονομικά στοιχεῖα καί ἄλλεςἀνθρωποκεντρικές ἡμερολογιακέςσυμβάσεις Ὅμως ταυ τοχρόνωςὑπερβαίνει αὐτή τήν κατάτμησητοῦ χρόνου ὅπως καί τήν διάκρισή

του σέ παρελθόν παρόν καί μέλ-λον Στήν Ἐκκλησία μας οἱ ἡμέρεςσυναντοῦν τά ἱερά γεγονότα καθι-στώντας δυνατή τήν μέθεξη τοῦἀνθρώπου σέ αὐτά Μέ αὐτό τόντρόπο τό παρελθόν γίνεται συγ-χρόνως ἑορταστικό ἀλλά καί συμ-μετοχικό παρόν γεγονός πού δη-λώνεται μέ τήν διαρκῆ ὑμνολογικήχρήση τοῦ ἐνεστωτικοῦ laquoΣήμε-ρονraquo στίς λειτουργικές συναθροί-σεις (ὅπως laquoἩ Παρθένος σήμεροντόν ὑπερούσιον τίκτειraquo laquoΣήμερονὁ Δεσπότης τέμνεται τήν σάρκα ὡςβρέφος πληρῶν τόν Νόμονraquo laquoΣή-μερον ὁ Δεσπότης σαρ κί περιετμή-θη καί Ἰησοῦς ἐ κλήθηraquo laquoΣήμερονὁ Δεσπότης τό βάπτισμα λαμβά-νειraquo) Ὁ Θεός γίνεται σημεῖο ἀνα-φορᾶς τοῦ ἀνθρώπου σέ κάθε ὥραἡμέρα καί ἑορτή ὥστε κάθε στιγμήτοῦ χρόνου μας νά εἶναι γεμάτη μέτό πλήρωμα τῆς ζωῆς καί ὁ χρόνοςlaquoτοῦ παρόντος βίουraquo νά γίνεταιlaquoἐνιαυτός Κυρίου δεκτόςraquo

Στήν Ἐκκλησία καί τήν Θεολογίαμας ὁ χρόνος αὐτός δέν εἶναι κάτιτελείως διακριτό ἀπό ἐκεῖνον τῆςΒασιλείας τῶν Οὐρανῶν ἀλλά πε-ρικλείει τήν προτύπωση καί τήνπρόγευσή του Μέ τόν Χριστό ἡΒασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει ἐντόςτῆς ἱστορίας καί τό ἔσχατον προσ -φέρεται στό παρόν μέ τήν προ-οπτική τῆς laquoαἰωνιότητοςraquo Αὐτόφανερώνει καί ἡ δοξολογική ἀνα-φορά μέ τήν ὁποία ἀρχίζει κάθεΘεία Λειτουργία laquoΕὐλογημένη ἡΒασιλεία τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦκαί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νῦν καίἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώ -νωνraquo Τό χρονικό κορυφώνεται στόαἰώνιο ἤδη ἐδῶ καί τώρα μέ τήν

Ἐκκλησία μας νά γίνεται ὁ μαζί μέἐμᾶς καί laquoὅλῳ τῷ κόσμῳ συμπαρε-κτεινόμενοςraquo Χριστός στόν χρόνοκαί τήν ἱστορία Ὁ χρόνος πού ἔλα-βε τήν ἀρχή ἀπό τόν ΔημιουργόΥἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ ἁγιάζεταικαί βρίσκει τό τέλος καί τό πλήρω-μά του στόν ἴδιο ὡς σαρκωθένταΧριστό τόν laquoἘμμανουήλraquo laquoΘεόνμεθʼ ἡμῶνraquo καί laquoπάλιν ἐρχόμενονraquoΣτό Πρόσωπό Του ὁ laquoπαλαιός τῶνἡμερῶνraquo γίνεται laquoνέος τῶν ἐσχά-των χρόνωνraquo καί ὁ προαιώνιος καίὑπεράχρονος Θεός Λόγος ἀπαρχήτῆς καινῆς κτίσεως

Στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μαςοἱ χρονικές συναρτήσεις τό παρελ-θόν τό παρόν καί τό μέλλον χωρίςνά καταλύονται συναιροῦν ται σέδιαρκές παρόν τῆς σωτηρίας Ἡ πί-στη τοῦ παρελθόντος καί ἡ ἐλπίδατοῦ μέλλοντος συνδέονται καί βιώ-νονται μέ τήν ἀγάπη στό παρόν ἩΘεία Λειτουργία εἶναι ὁ ἄχρονοςχρόνος τῆς πίστεως τῆς ἐλπίδαςκαί τῆς ἀγάπης ἐν Χριστῷ Ἄν ὁ ἐπί-γειος χρόνος γίνεται παλαιός γερ -νᾶ καί φθείρει ἡ βαθύτερη ὑπόστα-ση τοῦ ἀνθρώπου μένει ἀνεπηρέα-στη κατά τήν δυναμική ἀνταπόκρι-ση στήν σχέση του μέ τόν Θεό Για-τί laquoἄν ὁ ἐξωτερικός σʼ ἐμᾶς ἄν θρω-πος φθείρεται ὁ ἐσωτερικός ἀνα-νεώνεται ἡμέρα μέ τήν ἡμέραraquo(ἀλλʼ εἰ καί ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωποςδιαφθείρεται ἀλλ ὁ ἔσω ἡμῶν ἀνα-καινοῦται ἡμέρᾳ καὶ ἡμέ ρᾳraquo) μᾶςδιδάσκει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος (ΚορΒ΄ 4 16) Μέ τήν ἐν σάρκωσή Του ὁΚύριός μας καινοτομεῖ τόν χρόνογιά νά χορηγήσει laquoζωήν τήν ἄχρο-νον τοῖς ἐν γῇ καί λῆξιν αἰώνιον καίδόξαν τήν ἀκήρατονraquo

Καθώς καί εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι μέ τάς αἱρέσεις ἐπιχειροῦν νά κλονίσουν τάς ἀλαθήτους ἀποφάσεις τῆς Ἐκκλησίας

Ο ΣΕΒ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ κ ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΟΥΣΑΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΩΡΙΓΕΝΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ laquoΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝraquo

Πῶς πολεμοῦν οἱ ἄθεοι τήν Ἐκκλησίαν Αἱ θεωρίαι περί τῆς ρήξεως ἙλληνισμοῦndashΧριστιανισμοῦ καί αἱ laquoπροφητεῖαιraquo τῶν Ἑλλήνωνδιά τήν ἔλευσιν τοῦ Σωτῆρος Ἡ διδασκαλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης

Διατί ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι προπαγάνδα τῶν Ἑβραίων Οἱ Μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι Ἕλληνες καί ὁ Μέγας Βασίλειοςμᾶς ἄφησε τόν περίφημον λόγον του σχετικῶς μέ τό πῶς θά ὠφελοῦνται οἱ χριστιανοί νέοι ἀπό τά Ἑλληνικά Γράμματα Ὁ Ὠριγένης πρω-τοπόρος καί μεγάλος θεολόγος ἐτιμήθη ἀπό τήν Ἐκκλησίαν ἀλλά ὅταν αὐτός ὑπέπεσεν εἰς λάθη τά ὁποῖα ἐσκανδάλισαν τόν πιστόν

λαόν καί εἰς πλάνας τότε ἡ Ἐκκλησία διά τῆς Εacute Οἰκουμενικῆς Συνόδου κατεδίκασε τάς κακοδοξίας του καί ὄχι τό πρόσωπόν του

(2ονndashΤελευταῖον)Β´

ΕἰδικὰΚαὶ τώρα ἔρχομαι στὸ εἰδικὸ μέ-

ρος στὴν κριτικὴ τοῦ βιβλίου τοῦκ Μακρυγιάννη Κατὰ τὴν σύστα-σίν σου ἀπέστειλα τὸ βιβλίο τοῦ κΜακρυγιάννη εἰς τὸν ὉμότιμονΚαθηγητὴν τῆς Πατρολογίας στὴνΘεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελεί-ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κΚρικώνη Τὸ ἐμελέτησε ὡς εἰδικὸςκαὶ μοῦ ἔστειλε τὴν κριτική τουΕὐχαρίστως σοῦ τὴν στέλνω ἀντὶἄλλης ἀπαντήσεως

Ἀγαπητέ μου κ ΜΑὐτὰ εἶχα νὰ σοῦ γνωρίσω καὶ

μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου εὔχομαινὰ παραμείνης στὴν ὈρθόδοξηἘκκλησία μας καὶ μέσα σ᾽ Αὐτὴν καὶἀπὸ τὴν ἀλήθειά της νὰ φωτισθῆςκαὶ ἀπὸ τὴν χάριν τῶν Μυστηρίωντης νὰ ἐνισχυθῆς διὰ νὰ βιώσηςτὴν ἀλήθεια νὰ ζῆς στὸ φῶς τοῦΧριστοῦ καὶ νὰ χαίρεσαι τὴν ἀλη-θινὴν χαρὰν πεπληρωμένην ἥντιναοὐδεὶς δύναται καὶ ποτὲ νὰ ἄρη ἀφ᾽ἡμῶν (Ἰωάννου ΙΣΤ 22-24) Χαῖρεπάντοτε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ τῷΘεῷ ἡμῶνὉ Καθηγητής Πατρολογίαςκ Κρικώνης διά τό βιβλίοντοῦ κ Μακρυγιάννη

Σχολιασμὸς τοῦ βιβλίου Η ΑΠΟ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΡΙΓΕΝΗ - Ὅληἡ ἀλήθεια γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ διδα-σκαλία τοῦ Ὠριγένη καὶ τὴν ΕΟἰκουμενικὴ σύνοδο τοῦ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΟΥ ΗΛ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Ἐκδό-σεις Πνευματιστικοῦ Ὁμίλου Ἀθη -νῶν laquoΤὸ θεῖον Φῶςraquo - Ἀθήνα 2008ἀπὸ τὸν Ὁμότιμον Καθηγητὴν τῆςΠατρολογίας στὴν Θεολογικὴ Σχο -λὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστη-μίου Θεσσαλονίκης κ Κρικώνη

Πρόκειται γιὰ μία μελέτη στὴνὁποία ὁ συγγραφέας μὲ ἐρευνη-τικὸ ἐνδιαφέρον καὶ διεισδυτικὸτρόπο εἰσχωρεῖ στὶς πιὸ ἀπίθανεςπτυχὲς τοῦ ἐρευνωμένου θέματοςμὲ σχολαστικότητα καὶ ὑπομονήἘξετάζει ὅλες τὶς περιπτώσεις καὶπαραθέτει ὅλες τὶς ἀπόψεις ὅσωνεἶχαν ἀσχο ληθεῖ εἴτε εἰδικῶς εἴτεγενικῶς μὲ τὸ θέμα χωρὶς νὰ ἀπο-σιωπᾶ καὶ τὶς ἀντίθετες mdash καὶ εἶναιἀξιέπαινος γιʼ αὐτὴ του τὴν ἐνέρ-γεια

Ὅμως σχεδὸν ἀπὸ τὴν ἀρχὴδιαπιστώνει ὁ ἀναγνώστης ὅτι ὁσυγγραφέας σὲ ἀρκετὰ σημεῖαπροχωρεῖ σὲ διατυπώσεις ἀπόψε-ων οἱ ὁποῖες ἀπομακρύνονται καὶἐκφεύγουν ἀπὸ τὴν παραδιδομένηδιδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκ -κλησίας καὶ τὴν καθιερωθεῖσα μὲτὶς ἀποφά σεις τῶν ΟἰκουμενικῶνΣυνόδων της Θὰ μποροῦσαν νὰἀναφερθοῦν πάμπολλα σημεῖα τῆςἐργασίας του ποὺ παρερμηνεύουντὴν Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας Θὰἀναφερ θοῦν μόνο μερικά

Παρερμηνείατοῦ Μ Βασιλείου

Α laquoἩ ἀπόρρητη Διδασκαλίαraquoεἶναι ἕνα βασικὸ καὶ οὐσιαστικὸ ση-μεῖο παρερμηνείας τοῦ κειμένουτοῦ Μ Βασιλείου (σσ 138-140) καὶκατʼ ἐπέκταση ὅλης τῆς διδασκα-λίας τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὸνόημα καὶ τὸ σκοπὸ τῶν ὅσων γρά-φει ὁ ἱερὸς πατήρ ἀναφερόμενοςὅτι ἡ ἀδημοσίευτη καὶ ἀπόρρητη δι-δασκαλία δὲν πρέπει νὰ κοινολο-γεῖται στοὺς ἀμυήτους τῆς πίστε-ως laquoγιὰ νὰ μὴ παραμεληθεῖ ἡ γνώ-ση τῶν δογμάτων καὶ γίνει ἀπὸσυν ήθεια εὐκαταφρόνητη στοὺςπολ λοὺςraquo (ἐνν τοὺς ἀμυήτους τῆςπίστεως) laquoΔιότι ἄλλο εἶναι τὸ Δό-γμαraquo (οἱ ὑψηλὲς ἀλήθειες τῆς πί-στεως) laquoκαὶ ἄλλο τὸ κήρυγμαraquo (ἢἁπλὴ κατηχη τική ἠθικὴ καὶ οἰκοδο-μητικὴ διδασκαλία) laquoΤὸ μὲν ἀπο-σιωπᾶται (διότι δὲν εἶναι σὲ ὅλουςτοὺς ἀμυήτους τῆς δογματικῆς δι-δασκαλίας τῆς πί στεως κατανοητὸ)

τὰ δὲ κηρύγματα δημοσιεύονταιraquo(ἀνακοινώνονται στοὺς πιστοὺς) (σ139 ἑξ) Καὶ βεβαίως ὁ Μ Βασίλει-ος στὸ χωρίον αὐτό ἀναφέρεταιστὴν παράδοση καὶ διδασκαλία τῆςἘκκλησίας ἡ ὁποία καθιέρωσε τὸτυπικὸ τελέσεως τῶν Μυστηρίωντης ὅπως σαφῶς διευκρινίζει γιὰτὴν τέλεση τοῦ Μυστηρίου τοῦἱεροῦ Βαπτίσματος καὶ κατʼ ἐπέ-κταση καὶ τῶν ἄλλων

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἔπειτα οἱ δικές του(τοῦ συγγραφέα) ἑρμηνευτικὲς ἀ -πόψεις παρερμηνεύουν τὸ νόηματοῦ κειμένου τοῦ Μ Βασιλείου καὶπαρουσιάζουν προσωπικές του ἀ -πό ψεις οἱ ὁποῖες προφανῶς εἶναι

ἀντίθετες πρὸς τὴν διδασκαλία καὶπαράδοση τῆς Ἐκκλησίας Μάλισταδέχεται ὅτι ὅσοι νεώτεροι θεολό-γοι θέλησαν νὰ συμπληρώσουν ἢκαὶ νὰ διατυπώσουν δικές τουςἀπόψεις ἀγνοώντας ἢ καὶ ἀπορρί-πτοντας τὴν ἀπόρρητη Διδασκαλίατῆς Ἐκκλησίας κατέληξαν σὲ laquoλαν-θασμένες ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον παρα-δοχές οἱ ὁποῖες δὲν ἐφαρμόζουνἀκριβῶς νοημα τικὰ μὲ τὸ ὑπάρχονlaquoπλαίσιοraquo τῆς γνωστῆς γραπτῆς δι-δασκαλίας Ὅμως τὸ περίεργο Τὸἴδιο ἀκριβῶς λάθος διαπράττει καὶὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας μιμούμενοςτοὺς νεώτερους αὐτοὺς θεολό-γους ποὺ πα ρερμηνεύουν τὰ χω-ρία αὐτὰ (σ 140-141) Ἡ φράσηlaquoἘπιλείψει με ἡ ἡμέραraquo σημαίνειὅτι δὲν τοῦ φθάνει ἡ ἡμέρα ὅτι τοῦλείπει ἐπαρκής ἀπαιτούμενος χρό-νος laquoγιὰ νὰ διηγηθεῖ τὰ ἄγραφατῆς Ἐκκλησίας ΜυστήριαraquoἈντιεκκλησιαστική ἄποψιςὉ συγγραφέας ὀρθὰ ἀναγνωρί-

ζει ὅτι laquoΣτὸ γεγονὸς αὐτὸ (τῆς ἀπο-μάκρυνσης δηλαδὴ ἀπὸ τὴν παρα-δεδομένη Διδασκαλία τῆς Ἐκκλη-σίας γιὰ τὴ σιωπωμένη παράδοσήτης) ὀφείλονται καὶ οἱ πάμπολλεςδια φωνίες τῶν θεολόγων καὶ τῶνκληρικῶν τόσον ὡς πρὸς τὶς δια-τυπώσεις τῶν δογμάτων ὅσο καὶὡς πρὸς τὴν ἑρμηνεία πλείστωνγραφικῶν χω ρίωνraquo (σ 141) Ἀλλάπαραδόξως ἀμέσως ὁ ἴδιος διατυ-πώνει τὴν λαν θασμένη καὶ ἀντιεκ-κλησιαστικὴ ἄποψή του ὅτι laquoπι-στεύουμε λοιπὸν ὅτι εἶναι πλέονκαιρὸς νὰ καταρριφθεῖ ὁ χάρτινοςπύργος τῶν πεποιημένων ἐπίπλα-στων δογμάτων καὶ νὰ ἀποκαλυ-φθεῖ ἐκ νέου ἡ γνήσια χριστιανικὴδιδασκαλίαraquo (σ 141) Ἔτσι γίνεταιἀντιληπτὸν ὅτι ὁ συγ γραφέας δίδειπροσωπικὲς λύσεις στὰ θεολογικὰθέματα ὅπως ἐκεῖνος τὶς ἀντιλαμ-βάνεται ἀκολουθώντας τοὺς δια-φωνοῦντες θεολόγους ποὺ ἀνα-φέρει παραπάνω Καὶ τονίζει ὅτιlaquoΣήμερα ἡ ἀπόρρητος διδασκαλίατοῦ Χριστιανισμοῦ ἔχει λησμονηθεῖπλήρως καὶ τὰ κενὰ καλύπτονται μὲδιάφορες δογματικὲς ἐπινοήσειςπολλὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες δὲν εὐστα-θοῦνraquo Δηλαδὴ ὁ συγγραφέας δέ-

χεται ὅτι οἱ δογματικὲς διατυπώ-σεις τῆς ὀρθοδόξου πίστεως ὅπωςαὐτὲς προέκυψαν ἀπὸ τὴ διδασκα-λία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὶς ἀποφά-σεις τῶν Οἰκουμενικῶν βασικῶνΣυνόδων δὲν εὐσταθοῦν Καὶ τὸπαράδοξον εἶναι ὅτι δηλώνει ὅτιεἶναι ὀρθόδοξο μέλος τῆς Ἐκκλη-σίας

Ἐκτός ἘκκλησίαςΒ laquoἩ προΰπαρξη τῶν ψυχῶνraquo ὁ

συγγραφέας φαίνεται ὅτι ἀποδέχε-ται καὶ συμφωνεῖ μὲ τὶς ἀπόψειςτοῦ Ὠριγένη ἀφοῦ γράφει laquoκάθεἄλλη ἑρμηνεία ποὺ δὲν δέχεται τὴνπροΰπαρξη τῶν ψυχῶν γίνεται βε- βιασμένη καὶ ξεφεύγει ἀπὸ τὴνἁπλότητα τῶν κειμένωνraquo (σ 143-144) Τὸ ὅτι ὅλοι οἱ πεπλανημένοικατʼ αὐτὸν τὸν τρόπον κατέληξαννὰ γίνουν αἱρετικοί ὡς μὴ ἀποδε-χόμενοι τὴ διατυπωθεῖσα διὰ τῶνἀποφάσεων τῶν Οἰκουμ Συν όδωνκαὶ κωδικοποιηθεῖσα διδασκαλίατῆς Ἐκκλησίας κατʼ αὐτὸν τὸν τρό-πον εἶναι γνωστὸν στὴν ἱστορίατῆς Ἐκκλησίας Ὅπως ἐπίσης ὅτιμερικοὶ ἐκκλησιαστικοὶ συγ γρα-φεῖς ἀκόμη καὶ πατέρες τῆς Ἐκ -κλησίας μπορεῖ νὰ εἶχαν κάποιεςπροσωπικὲς ἀπόψεις ἤ ἐπιφυλά-ξεις διαφορετικές σὲ κάποια θέ-ματα ἀκόμη καὶ νὰ ἔδειχναν κάποιασυμπάθεια σὲ φιλοσοφικο-θεολο-γικὲς ἀπόψεις διαφό ρων θεολό-γων-φιλοσόφων ὅμως τελικὰ ἀπο-δέχθηκαν καί συμμορφώ θηκαν μὲτὴ διδασκαλία τῆς ἐπίσημης Ἐκ -κλησίας καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶνΟἰκουμενικῶν Συνόδων ὅπως αὐ -τὲς διατυπώθηκαν ἴσχυσαν καὶ ἰ -σχύ ουν μέχρι σήμερα Αὐτὴ εἶναι ἡπραγματικότητα καὶ ἡ ἀλήθεια Δι-καίωμα τοῦ καθενὸς εἶναι νὰ ἀπο-δέχεται αὐτὴν τὴν μέχρι σήμεραἰσχύουσαν Διδασκαλία τῆς Ὀρθό-δοξης Ἐκκλησίας ἢ νὰ ἀποδέχεταιἀπόψεις αἱρετικῶν mdashὅσο ἐνδιαφέ-ρουσες καὶ θελκτικὲς καὶ ἂν εἶναιαὐτέςmdash καὶ νὰ θέτει τὸν ἑαυτὸντου ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας τῆς μό-νης σωζούσηςΤαυτόχρονος ἡ δημιουργία

ψυχῆς καί σώματοςΚαὶ ἐνῶ ἀναγνωρίζει ὁ συγγρα-

φέας (σ 148) ὅτι laquoΣτὰ βιβλία τῆςΔογματικῆς (ἐννοεῖ τῆς Ὀρθοδό-ξου Ἐκκλησίας μας) ἀναφέρουνἁπλῶς ὅτι ἡ θεωρία (τῆς προϋπάρ-ξεως τῶν ψυχῶν) ἀπορρίφθηκε ἀπὸτὴν Ἐκκλησία μὲ τὴν καταδίκη τοῦὨριγένη Ἀποδέχονται δὲ τὴν ἄπο-ψη τῆς ταυτόχρονης δημιουργίαςτῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος παρα-πέμποντας εἴτε στὸ Ρωμ 512-18(μὲ τὴν ἔννοια ὅτι ὅλοι κατάγονταιἐξ ἑνὸς ἀνθρώπου τοῦ Ἀδάμ) εἴτεστὸ ἔργο τοῦ Γρηγορίου ΝύσσηςldquoΠερὶ κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπουrdquoκεφ 28 ὅπου ἀναπτύσσεται ἀκρι -βῶς αὐτὴ ἡ ἄποψη ὅτι οἱ ψυχὲςοὔτε προϋφίστανται οὔτε ἕπονταιτῶν σωμάτων ἀλλὰ καὶ τὰ δύοστοι χεῖα τοῦ ἀνθρώπου ἔχουν μίακοινὴ ἀρχήraquo Τελικὰ ὁ ἴδιος δὲνἀποδέχεται τὴν Διδασκαλία αὐτὴτῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη σίας ὅπωςεἶναι διατυπωμένη στὰ Δογματικὰβιβλία της καὶ ἀποδέχεται ὅσα πε-ριέχει ἡ ὠριγενικὴ διδασκαλία Ἔ -τσι διαστρεβλώνοντας τὴν παρα-δεδομένη Διδασκαλία τῆς Ἐκκλη-σίας ἰσχυρίζεται ὅτι laquoοἱ πατέρεςτῆς Ἐκκλησίας βασιζόμενοι στὴνἀπόρρητη διδασκαλία ἀπορρί-πτουν τὴν μετεμψύχωση καὶ ἀπο-δέχονται μόνο τὴν μετενσάρκω-σηraquo laquoΔὲν ἐπεκτείνονται ὅμως ἀνα-λυτικὰ σʼ αὐτὰ τὰ θέματα διότιὅπως ἔχομε τονίσει ἀποτελοῦσανπτυχὲς μυστικῶν δογμάτων τὰ ὁ -ποῖ α ἐτηροῦντο μὲ εὐλάβεια στὴσιωπή διότι ἡ κοινοτοποίησή τουςθὰ ἐπέφερε ἀναστάτωση στὰ πνευ-ματικὰ τῶν ἁπλοϊκῶν πιστῶν καὶἔντονες ἀντιδράσεις ἀπὸ τοὺς φα-νατικοὺςraquo (σ 151)Συμπλέει μέ τούς Ὠριγενιστάς

Ὁ συγγραφέας προσπαθεῖ νὰπροσεγγίσει τὴν ὀρθόδοξη διδα -σκαλία τῆς Ἐκκλησίας σχετικὰ μὲτὴ σιωπωμένη παράδοσή της ὅμωςτελικὰ αὐθαιρετεῖ προβάλλονταςπροσωπική του γνώμη παρόμοιαμὲ τοὺς αἱρετικοὺς ὨριγενιστέςΚαὶ αὐτὴ ἡ τοποθέτηση τοῦ συγ-γραφέα προφανῶς ὀφείλεται στὴνἔντονη ἐπίδραση ποὺ ἔχει δεχθεῖἀπὸ τὴ μελέτη τῶν ἔργων τοῦ Ὠρι-γένη καὶ τὸ μεγάλο θαυμασμό τουπρὸς τὴν διδασκαλία καὶ τὴν προ-σωπι κότητά του ἀκολουθεῖ ὅμωςλανθασμένη πορεία καὶ καταλήγεισὲ ἐσφαλμένα συμπτώματα Εἶναικρῖμα ὁ τόσος κόπος του

Καὶ μὲ αὐτὸν τὸν ἐπηρεασμὸ ἑρ -μηνεύει ὅλα τὰ χωρία τοῦ Ὠριγένηκαὶ προσπαθεῖ ἀπεγνωσμένα νὰἀποδώσει τὶς ἑρμηνεῖες του ὅτι τά-χα ἔτσι τὶς ἑρμηνεύουν καὶ οἱ με-ταγενέστεροι τοῦ Ὠριγένη Πατέ-ρες τῆς Ἐκκλησίας ὅπως δηλαδὴτὶς ἐννοεῖ ὁ ἴδιος Βλ laquoἈπὸ αὐτὴνἐξυπακούεται ἔμμεσα τὸ συμπέρα-σμαraquo (σ 157) Παρομοίως καὶ στὶςσσ 156 157 160 162 (παράγραφο6) 163 κἄ Ἀρνεῖται πεισματικὰ τὸπεριε χόμενο τῆς Δογματικῆς Διδα-σκαλίας τῆς Ἐκκλησίας ὅπως γρά-φει σ 164 καὶ προβάλλει δικές τουὅπως laquoἡ κληρονομικὴ μετάδοσητοῦ προ πατορικοῦ ἁμαρτήματοςδὲν εἶναι παρὰ ἕνα τεχνητὸ σόφι-σμαraquo σ 164 Ἀκόμη ἀπορρίπτει τὰὅσα γράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλοςκαὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας Κύ-ριλλος Ἀλεξάνδρειας καὶ προβάλ-λει τὰ τοῦ Ὠριγένους παρερμη-νεύοντας τὰ χωρία κατὰ laquoτὰ πι-στεύωraquo του σσ 166-169 Κατὰ συν -

έπεια ἀποδέχεται μόνον τὴν ὠριγε-νικὴ διδασκαλία καὶ ὄχι τῆς Ὀρθό-δοξης Ἐκκλησίας (σσ 171-173)

Κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο ἐπιχειρημα-τολογεῖ καὶ στὶς ἑπόμενες σελίδες180-189 καὶ μέχρι τέλους Πάντωςοἱ ἐπαναλήψεις τῶν πεπλανημένωνἀπόψεων τοῦ συγγρα φέα ὁ ὁποῖοςδιάκειται σαφῶς μὲ εὐμένεια καὶἐνίοτε σαφῆ ἀποδοχὴ τῶν Ὠρι-γενῶν αἱρετικῶν ἀπόψεών του τοῦἀφαιροῦν τὰ θετικὰ χαρακτηρι-στικὰ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπιση-μάνει κανεὶς γιὰ μία ἐπιμελημένηἐργασία φιλότιμη καὶ συχνὰ θαυ-μαστὴ προσπάθειά του νὰ διερευ-νήσει τὸ ὠριγενικὸ θέμα ὄχι γιὰτὴν διαπίστωση τῶν πλανῶν τοῦμεγάλου αὐτοῦ διδασκάλου ἀλλὰγιὰ τὴν δικαίωσή του Ἀσχολήθηκεπαρέθεσε καὶ ἀνέλυσε πληθώραχωρίων τοῦ Ὠριγένους καὶ ἄλλωνπατέρων σχε τικά μὲ τὸ θέμα τουἼσως θὰ ἀποτελοῦσε ἡ ὅλη ἐρευ-νητική του ἐργασία μία πολὺ ἐνδια-φέρουσα Διδακτορικὴ Διατριβήκαὶ ὑπὸ τὴν καθοδήγηση ἑνὸςὈρθοδόξου Καθηγητοῦ ΘεολόγουΠανεπιστημίου θὰ πρόσφερε ἐνδε-χομένως θετικὰ καὶ χρήσιμα στοι-χεῖα στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορίασχετικὰ μὲ τὸ θέμα αὐτόΚρῖμα διά τόν συγγραφέαΤελικὰ ἡ διαπίστωσή μας εἶναι

ὅτι ἐὰν ἔκανε ὀρθὴ χρήση τῶνγνώσεών του mdashκαὶ εἶναι ἀρκετέςmdashστὰ ἐρευνηθέντα πατερικὰ χωρίακαὶ ἐὰν ἀκολουθοῦσε τὴν ὀρθόδο-ξη Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας ἡἐργασία του ἴσως νὰ ἦταν πιὸ χρή-σιμη στὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας καὶνὰ εἶχε μεγαλύτερη ἐπίδραση στὸἔργο της Κρῖμα του γιατί χαραμίζειτὶς ἱκανότητές του

Κάθε ἐνδιαφερόμενος γιὰ τὸ θέ-μα αὐτὸ καὶ γιὰ πληρέστερη ἐνημέ-ρωσή του μπορεῖ νὰ καταφύγει καὶστὰ κάτωθι ἔργα

1 Στυλ Παπαδόπουλου Πατρο-λογία τ Α΄ Ἀθήνα 1977 σελ 393-422ἰδίως στὶς σελ 407-413

2 Βλάση Φειδᾶ ἘκκλησιαστικὴἹστορία τ Α΄ Ἀθήνα 1992 σελ 620-740 καὶ ἰδίως στὶς σελ 659-727

3 Παν Χρήστου Πατρολογία τβ΄ Θεσσαλονίκη 1978 σελ 805-872καὶ ἰδίως στὶς σελ 846-872

(Ὁ Χρῆστος Θ Κρικώνης εἶναικαθηγητὴς τῆς ἘκκλησιαστικῆςΓραμματολογίας-Πατρολογίας καὶἙρμηνείας Πατερικῶν Κειμένων τῆςΘεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελεί-ου Πανεπιστημίου ΘεσσαλονίκηςΣπούδασε στὴ Θεολογικὴ καὶ Φιλο-σοφικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκηςmiddot μετα-πτυχιακὲς σπουδὲς ἔκανε στὴ Θεολο-γικὴ Σχολὴ Θεσσαλονίκης στὸ KingsCollege University τοῦ Λονδίνου Δι-δάκτωρ τῆς θεολογικῆς Σχολῆς Θεσ-σαλονίκης ἀνῆλθε ὅλες τὶς βαθμίδεςτῆς πανεπιστημιακῆς ἱεραρχίας Διε-τέλεσε πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ποι-μαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίαςἐπὶ δύο θητεῖες (1991-93 καὶ 1993-95)καθὼς καὶ Διευθυντὴς Τομέως (1989-91 καὶ 2000-2002) Ἐπίσης πρόεδροςτῆς Ἑνώσεως Θεολόγων Βορ Ἑλλά-δος ἐπὶ 10ετία (1987-1997) καθὼς καὶὑπεύθυνος-συντονιστὴς γιὰ τὸ θεολο-γικὸ κύκλο τοῦ Ἀνοικτοῦ Πανεπι-στημίου τοῦ Δήμου ΘεσσαλονίκηςΜέλος πολλῶν ἐπιστημονικῶν ἑται-ρειῶν συνοδικῶν ἐπιτροπῶν τῆςἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦὙπουργείου Παιδείας καθὼς καὶ δι-οικητικῶν συμβουλίων ἐπιστημο-νικῶν Ἱδρυμάτων Ἔχει τιμηθεῖ μὲ τὸὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος Ἀκτουαρίουτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείουκαθὼς καὶ μὲ ἄλλες διακρίσεις ἀπὸἘκκλησίες καὶ Ἱδρύματα Ἔχει δη-μοσιεύσει περὶ τὰ 12 βιβλία καὶ περισ-σότερες ἀπὸ 100 θεολογικὲς πραγμα-τεῖες καὶ μελέτες ἀναφερόμενες σὲπατρολογικά ἐκκλησιολογικά ἑρμη-νευτικά ἱστορικά ἁγιολογικά κοινω-νικὰ καὶ ἄλλα συναφῆ θέματα Ἐπί-σης ἔκανε κριτικὲς ἐκδόσεις πατε-ρικῶν ἔργων ἀπὸ ἀνέκδοτα χειρό-γραφα μεταφράσεις πατερικῶν ἔρ -γων καὶ βιβλιοκρισίες θεολογικοῦ πε-ριεχομένου)

Ὁ Σεβ Μητροπολίτης Χαλκίδοςκ Χρυσόστομος μέ ἐπιστολήν τουεἰς τούς νεοεισαχθέντας φοιτητάςτῆς Χαλκίδος εἰς τά ΑΕΙ καί τά ΤΕΙτῆς πατρίδος μας τούς ἐκάλεσεν εἰςσυναντήσεις (2αν καί 3ην Ἰανουα-ρίου) διά νά τούς συγχαρῆ καί νάσυνομιλήσουν Εἰς τήν ἐπιστολήντου ἔγραφε

laquoἈγαπητό μου παιδίΧαίρομαι ἰδιαιτέρως ποὺ ἡ Χά-

ρις τοῦ Θεοῦ μοῦ δίδει τὴ δυνατό-τητα τῆς ἐπικοινωνίας μαζί Σου σὲμία χρονικὴ συγκυρία ποὺ ἀσφα -λῶς σὲ βρίσκει ἰδιαιτέρως χαρού-μενο ἀφοῦ ἔχεις ἀπολαύσει τὴνἐπι τυχία σου στὶς Πανελλήνιες Ἐ -ξετάσεις

Γιʼ αὐτή Σου τὴν ἐπιτυχία θέλωμεσʼ ἀπὸ τὴν καρδιά μου νὰ Σὲσυγχαρῶ καὶ νὰ Σοῦ εὐχηθῶ πάν-τοτε νὰ ἀπολαμβάνεις τοὺς ἀγα-θοὺς καρποὺς τῶν ἔργων καὶ τῶνκόπων Σου

Ὡς Ἐπίσκοπος καὶ ΠνευματικόςΣου Πατέρας θὰ αἰσθανόμουν ἰδι-αίτερη χαρὰ καὶ θὰ θεωροῦσα με-γάλη τὴν τιμὴ νὰ Σὲ συναντήσωκαὶ μάλιστα αὐτὲς τὶς ἡμέρες ποὺγιορτάζουμε τὴ Γέννηση τοῦ Χρι-στοῦ τὸ γεγονὸς δηλαδὴ ὅτι ὁ

Θεὸς μας γίνεται καὶ ἄνθρωποςπροκειμένου νὰ μᾶς δώσει τὴν δυ-νατότητα νὰ γίνουμε κιʼ ἐμεῖς πολί-τες τῆς Οὐράνιας Βασιλείας Του

Ἀγαπητό μου παιδίὉ ποιητὴς γράφει ὅτι ldquoἌξιζε νὰ

ὑπάρξουμε γιὰ νὰ συναντηθοῦμεrdquoκαὶ ἡ Ἐκκλησία μας συνεχῶς μᾶςκαλεῖ σὲ Σύναξη δηλαδὴ μᾶς καλεῖνὰ συναντηθοῦμε Καὶ ὁ ἐνανθρω-πήσας Κύριός μας διαβεβαιώνει ὅτιὅπου ὑπάρχουν δύο ἤ τρεῖς συνα-γμένοι στὸ Ὄνομά Του εἶναι κιΑὐτὸς ἐκεῖ ἀνάμεσά τους

Ἀναμένω τὴν πρόθυμη ἀνταπό-κρισή Σου στὴν πρόσκλησή μου καὶΣὲ χαιρετῶ εὐχόμενος ἡ Θεία Γέν-νηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ φέρεικαὶ στὴ δική Σου καρδιὰ χαρὰ καὶεὐλογία

Μὲ πατρικὴ ἀγάπη καὶ στοργὴΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡΑΣ

ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣdagger Ὁ Χαλκίδος ΧρυσόστομοςraquoΑἱ συναντήσεις ἔγιναν εἰς τήν

αἴθουσαν τῶν ἐκδηλώσεων τῆςἹερᾶς Μητροπόλεως ἰδιοκτησίαςτοῦ Εὐεργέτου της κ ἈγγέλουΠνευματικοῦ καί εἰς τό Πνευματι-κόν Κέντρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοι-μήσεως τῆς Θεοτόκου Αἰδηψοῦ

Συνάντησις τοῦ Σεβ Χαλκίδος μέτούς νεοεισαχθέντας εἰς τά ΑΕΙ καί τά ΤΕΙ

Ὁ Σεβ ΜητροπολίτηςἨλείας κ Γερμανός

Προσέφερον πρὸς ἐνίσχυ-σιν τοῦ laquoΟΤraquo εἰς ΕΥΡΩraquo

Βασίλειος Κασόλας Ἀθήνα2000 Παναγιώτα Κουρέτσου Γα-λάτσι 5000 εἰς μνήμην συζύγουΓεωργίου Ἱ Μ Ἅγ Ὄρος 5000Ἱ Μ Ἁγ Ραφαήλ Μυτιλήνη 5000Μαρία Σαμπᾶ Γλυφάδα 3000 εἰςμνήμην Νικολάου ndash Μυρτῶς Νικό-λαος καὶ Βασ Πάνος Ἀμερική37300 Ντῖνος καὶ Πανορέα Βασι-λοπούλου Ἀμερική 37300 laquoὈρ -θόδοξη Φωνήraquo Καναδάς 65600Ἀνώνυμος Ἅγ Ὄρος 50000 Ἀρ -χιμανδρίτης Νεκτάριος ΖιόμπολαςἈθήνα 20000 Δημ ΤουτουδάκηςΝεάπολη Λασηθίου 2000 ΝίκηΚούλη Ἀθήνα 5000 ΠερικλῆςΤσια μπὰς ndash Τολοφών 2000 Ἀσπα-σία Κυριαζῆ Βύρωνας 5000 Ἀθα-νάσιος Κουρκουλῆς Κορυδαλλός5000Ἀνώνυμος Ἀθήνα 15000Ἀνώνυμος Ἀθήνα 2000 Ἀνώνυ-μος Ἀθήνα 100000 Φώτιος Πα-παφωτίου Αὐ στραλία 5000

Ὁ laquoΟΤraquo εὐχαριστεῖ θερ -microῶς τοὺς εὐγενεῖς δωρη τὰςκαὶ εὔχεται ὅως ὁ Κύριοςχαρίσῃ αὐτοῖς ἀντὶ τῶνἐι γείων τὰ ἐουράνια

Σελὶς 6η 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Ἑόρτιαι εὐχαὶπρὸς τὸν πρόεδροντῆς ΠΟΕ κ Σαμωνᾶν

Ὁ Σεβ ΦθιώτιδοςὌασις ὁ laquoΟΤraquo

Ἀγαπητέ μου κ ΠρόεδρεΣᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς διὰ τὰς

πολυτίμους εὐχὰς σας Ἐγκαρδίωςἀντεύχομαι ἐπὶ ταῖς Ἁγίαις Ἡμέ-ραις ὑγιείαν δύναμιν μακροημέ-ρευσιν καὶ ἁγιασμὸν ἐν παντὶ ἔργῳἀγαθῷ Προσευχόμεθα διὰ τὸνἀγῶνα σας ὁ Κύριος νὰ σᾶς ἐνι-σχύη Εὐχαριστῶ διὰ τὴν πρότασινἀποστολῆς κειμένων μου Εἶναιτιμὴ μου δι᾽ ὃ καὶ σᾶς εὐχαριστῶ ὉlaquoὈρθόδοξος Τύποςraquo ἀποτελεῖὄασιν ἐν τῷ ἐρήμῳ τοῦ πνευματι-κοῦ Καύσωνος Συνεχίσατε καὶ ὁΚύριος μεθ᾽ ὑμῶν

Μετ᾽ εὐχῶν καὶ τιμῆςdagger Ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος

Ὁ Σεβ ἈργολίδοςlaquoΜετὰ τοῦ ἀστέρος δράμε καὶ μετὰΜάγων δωροφόρησον χρυσὸν καὶ λί-βανον καὶ σμύρνα Μετὰ ποιμένωνδόξασον μετὰ Ἀγγέλων ὕμνησονμετὰ Ἀρχαγγέλων χόρευσον Ἔστωκοινὴ πανήγυρις οὐρανίων καὶ ἐπιγεί-ων Δυνάμεωνraquo

(Λόγος ΛΗ´ Γρηγορίου τοῦ Θεολό-γου)

κ ΠρόεδρεΘερμῶς εὐχαριστῶ δι᾽ ἑορτίους

εὐχάς Σας ἀντεύχομαι ἐγκαρδίωςἐφ᾽ Ἁγίαις ἑορταῖς τῆς Θείας Ἐπι-φανείας καὶ τῷ Νέῳ Ἔτει 2012

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳἀγάπης καὶ τιμῆς

dagger ὁ Ἀργολίδος Ἰάκωβος

Ὁ Σεβ ΚονίτσηςἈγαπητέ μοι κ Σαμωνᾶ

Διὰ μίαν ἀκόμη φοράν ἑτοιμα-ζόμεθα νὰ ἑορτάσωμεν τὴν laquoΜη-τρόπολιν τῶν Ἑορτῶνraquo τὰ κοσμο-αγάπητα Χριστούγεννα

Βεβαίως οἱ καιροὶ εἶναι ἐξόχωςδύσκολοι Διὰ πολλοὺς δὲ συναν-θρώπους μας καὶ δραματικοίὍμως ἂς μὴ ἀπογοητευώμεθα ὉΧριστὸς ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι laquoἐπὶγῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδο-κίαraquo ὅπως διαλαλοῦσαν οἱ ἄγγελοιτὴν μοναδικὴν ἐκείνην νύκτα εἰςτὴν Βηθλεέμ

Δι᾽ αὐτὸ ἂς σπεύσωμεν νὰ προσ -κυνήσωμεν τὸ Θεῖον Βρέφος μὲτὴν προθυμίαν τῶν ποιμένων καὶτῶν σοφῶν Μάγων Καὶ ἂς εἶναι τὸνέον σωτήριον ἔτος 2012 γεμᾶτοἀπὸ τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν χάριν τοῦΧριστοῦ διὰ τὸν καθένα ἐξ ἡμῶνδιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ δι᾽ ὁλό-κληρον τὸν κόσμον

Εὐχέτης ἐν ΧριστῷὉ Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς

καὶ Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣ

Ὁ Σεβ Θεσσαλονίκηςbull Ἐπὶ τῇ μεγίστῃ καὶ χαροποιῷ

Ἑορτῇ τῆς τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗ-ΣΕΩΣ

bull Ἐπὶ τῇ Ἀνατολῇ τοῦ Νέου Ἐνι-αυτοῦ 2012 καὶ

bull Ἐπὶ τῇ ἀναμενομένῃ λαμπρᾷἙορτῇ τῶν Θεοφανείων

Εὔχομαι εἰς ὑμᾶς ἀπὸ καρδίαςπᾶσαν χαράν ὑγιείαν καὶ ἐπιτυχίανεὐγενῶν σκοπῶν ὡς θεῖα παρὰΘεοῦ δωρήματα πλούσιον θεοδώ-ρητον ὁπλισμὸν διὰ τὴν ἀντιμετώ-πισιν τῶν δυσμενῶν συγκυριῶν καὶμὲ βεβαίαν τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ ΣωτὴρΧριστὸς λυτρώσεται πάντας ἡμᾶςἀπὸ πάσης ἐπηρείας καὶ ἀνάγκης

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκαΜετ᾽ ἀγάπης ἐν Χριστῷ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣdagger Ὁ Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος

Ὁ Σεβ ΠειραιῶςἈγαπητέ κ Σαμωνᾶ

Στὴν ἀγάπη ὀφείλεται τὸ θαῦματῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ καὶτὸ ὁμόλογο θαῦμα τῆς θεώσεωςτοῦ ἀνθρώπου Αὐτὴ ἡ ἀγάπη εἶναικαθολική καλύπτει ὁλόκληρη τὴνἐκ τοῦ μηδενὸς προελθοῦσα δημι-ουργία καὶ ἀνανταπόδοτη γι᾽ αὐτὸκαὶ ὀνομάζεται στὴ γλώσσα τῆςἘκκλησίας Χάρις

Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἀγάπηςτοῦ Θεοῦ δὲν ἦσαν σαφῆ πρὸ τῆςἘνανθρωπήσεως παρὰ τὶς ἄπειρεςεὐεργεσίες ἀπ᾽ ἀρχῆς πρὸς ὅλη τὴνδημιουργία ἐφαίνοντο ἀμυδρὲςσκιὲς καὶ ταπεινὲς laquoπροεικονί-σειςraquo Γι᾽ αὐτὸ ὁ Εὐαγγελιστὴς τῆςἀγάπης ἔγραφε laquoὅτι ὁ νόμος διὰΜωυσέως ἐδόθη ἡ χάρις καὶ ἡἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένε-τοraquo (Ἰωάν 1 17)

Δραστικὰ λοιπὸν καὶ ἀπόλυταταυτίζεται ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ἀλήθειατοῦ Θεοῦ μὲ τὸν Ἐνανθρωπήσαν-τα Θεὸν Λόγον

Χρόνια ΠολλάΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

dagger Ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ὁ ΜητροπολίτηςΓέρων Λεοντοπόλεως laquoΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕraquo

Ὁλοψύχως Σᾶς εὔχομαι ὅπως τὸμήνυμα τῶν Χριστουγέννων τῆςθείας τοῦ Χριστοῦ ἐνανθρωπήσε-ως εὐλογῇ ἐνισχύῃ καὶ μακροη-μερεύῃ Ὑμᾶς

Τὸ Νέον Ἔτος δέ 2012 εἴθε νὰεἶναι εὐλογημένο παρὰ Κυρίουμεστὸν ὑγείας καὶ παντὸς οὐρανί-

ου καὶ ἐπιγείου ἀγαθοῦΜετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ τεχθέντι ἀγά-

πηςdagger Ὁ Μητροπολίτης ΓέρωνΛεοντοπόλεως Διονύσιος

Ἐπίτ Γενικὸς ΠατριαρχικὸςἘπίτροπος

Ὁ Σεβ Σταγῶνκαὶ Μετεώρων

Ἀγαπητέ μοι κ ΣαμωνᾶlaquoΓέγονεν ἄνθρωπος (ὁ Χριστός)ἵν᾽ ἡμᾶς ἐν ἑαυτῷ θεοποιήσῃraquo(Μ Ἀθανασίου Πρὸς Ἀδέλφιον Ἐπί-

σκοπον)Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός

laquoΦύσει Θεὸς ὑπάρχωνraquo laquoἐγένετοΦύσει ἄνθρωποςraquo διὰ νὰ κατα-στήσῃ τοὺς ἀνθρώπους θεούςκατὰ χάριν Εὐχόμεθα ἀπὸ καρ-δίας ἡ προοπτικὴ αὐτὴ τῆς θεο-ποιοῦ ἑνώσεως μὲ τὸν Ζῶντα Θεὸννὰ κατευθύνῃ τὴν ἐπὶ γῆς πορείανΣας ὥστε ὁ νοῦς καὶ τὸ πολίτευμάΣας laquoνὰ ὑπάρχουν ἐν οὐρανοῖςraquoκαὶ νὰ ὑπερβαίνετε τὰ λυπηρὰ τοῦπαρόντος βίου μὲ τὴν βεβαία ἐλπί-δα τῆς μετοχῆς εἰς τὴν μακαριότη-τα τῆς θείας ζωῆς

Χρόνια πολλά μὲ ὑγείαν καὶεἰρήνην ἀδιατάρακτον νὰ Σᾶς ἀνυ-ψώσῃ δὲ ἡ χάρις τοῦ ΣαρκωθέντοςΧριστοῦ κατὰ τὸ νέον ἔτος εἰςὑψηλοτέρας βαθμίδας πνευμα-τικῆς τελειώσεως

Μετ᾽ εὐχῶν πολλῶν καὶ ἀγάπηςdagger Ὁ Σταγῶν καὶ Μετεώρων

Σεραφείμ

Ὁ Καθηγούμενοςτοῦ Ἱ Κοινοβίου

τοῦ Ἁγ Νικοδήμουπρὸς τὸν laquoΟΤraquo

Ἀγαπητέ κ ΣαμωνᾶὉ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος

ἀτενίζοντας τὸ Μυστήριο τῆς Γεν-νήσεως τοῦ Θεανθρώπου ἀναφω-νεῖ ἐκστατικός

Ὁ χωρὶς μητέρα Θεὸς γίνεταιχωρὶς πατέρα ἄνθρωπος Στὴνπρώτη γέννησή Του ἦταν χωρὶς μη-τέρα καὶ στὴν δεύτερη γέννησήΤου ἦταν χωρὶς πατέρα

Ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται Ὁ Λόγοςπαχύνεται Ὁ ἀόρατος ὁρᾶται Ὁἀναφὴς ψηλαφᾶται Ὁ ἄχρονος ἄρ -χεται Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ Υἱὸς ἄν -θρωπου γίνεται laquoἸησοῦς Χριστὸςχθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰςτοὺς αἰῶναςraquo

Ἂς πορευθοῦμε λοιπὸν μαζὶ μὲτοὺς Ποιμένες στὴν Βηθλεέμ ποὺἑρμηνεύεται laquoοἶκος ἄρτουraquo Μέσαστὴν φάτνη θὰ ἀντικρίσουμε τὸνἄρτον τὸν ἐξ οὐρανοῦ καταβάντατὸν νεογέννητον Χριστόν

Ἂς Τοῦ προσφέρουμε μαζὶ μὲτοὺς Μάγους ὡς δῶρο καθαρὴ καὶἄδολη τὴν φάτνη τῆς καρδιᾶς μαςκαὶ ἂς Τὸν παρακαλέσουμε νὰἔλθει καὶ νὰ γεννηθεῖ καὶ μέσα σ᾽αὐτήν ἈμήνΧριστὸς ἐτέχθη Ἀληθῶς ἐτέχθη

Εὐλογημένο τὸ νέο σωτήριοἔτος 2012 παρὰ τοῦ Ἐνανθρωπή-σαντος Χριστοῦ

Ὁ ΚαθηγούμενοςἈρχιμανδρίτης Χρυσόστομος

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Ὑπὸ τοῦ ἉγιορείτουΜοναχοῦ ΜωυσέωςὉ Ἁγιορείτης Μοναχὸς π Μωυ -

σῆς συνοδεύει τὰς εὐχάς του πρὸςτὸν Πρόεδρον τῆς ΠΟΕ κ Σαμω -νᾶν καὶ μὲ παρατηρήσεις διὰ τὸνlaquoΟΤraquo

dagger Ἅγιον Ὄρος Ἅγια Χριστούγεννα 2011

Ἀγαπητὲ κ Κωνσταντῖνε ΣαμωνᾶΧαίρετε πάντοτε ἐν Χριστῷ Ἰη -

σοῦ ΤεχθέντιΕὐχαριστῶ θερμὰ γιὰ τὶς ἑόρτιες

εὐχὲς τῆς κάρτας σας καὶ τὸ ὡραῖοἡμερολόγιο γιὰ τὸν μακαριστὸ πΜᾶρκο Ἐγκάρδια ἀντεύχομαι σ᾽ἐσᾶς καὶ τοὺς ἀγαπητοὺς συνεργά-τες σας ὁ Γεννηθεὶς γιὰ τὴ σωτηρίατοῦ κόσμου Χριστὸς νὰ σᾶς ἐνι-σχύει κι εὐλογεῖ πλούσια καὶ κατὰτὸ νέο πολιτικὸ ἔτος 2012 τὸ ὁποῖο

νὰ εἶναι εἰρηνικὸ καὶ πνευματικὰκαρποφόρο Ὅποτε μπορῶ θὰ γρά-φω Παρακαλῶ νὰ προσέχετε πιὸπολὺ ἐξουθενωτικὲς ἐκφράσειςΘέλουν μεγαλύτερο ἔλεγχο οἱ πη-γές σας Ὁ Ἅγιος Ἐδέσσης πχ δὲνἔχει καμία σχέση μὲ τοὺς Οὐνίτεςὅπως ἐγράφη Καλὴ δύναμη καλὴὑπομονὴ καὶ κάθε θεία ἐνίσχυση

Μετ᾽ εὐχῶνἐλάχιστος μοναχὸςΜωυσῆς Ἁγιορείτης

Ὑπὸ τοῦ Ἱ ἈνδρώουἩσυχαστηρίου

laquoὍσιος Ἀρσένιοςὁ Καππαδόκηςraquo

Ἀγαπητέ κ ΣαμωνᾶlaquoὉ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνω-σεν ἐν ἡμῖνhellip εἰς τὰ ἴδια ἦλθε καὶ οἱἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον ὅσοι δὲἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξου-σίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι τοῖς πι-στεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦraquo

(Ἰωάν α´ 1 11 12 και 14)Μέσα στὴν χαρὰ καὶ τὴν εὐλογία

τῶν ἁγίων αὐτῶν ἡμερῶν τῆς τοῦΘεοῦ Ἐπιφανείας μὲ πόνο διαπι-στώνουμε ὅτι καὶ σήμερα ὁ Χριστὸςδὲν ἔχει θέση στὴν ζωὴ καὶ τὴν καρ-διὰ πολλῶν συνανθρώπων μας οὔτεὡς Κύριος οὔτε ὡς ἁπλὸς φιλοξε-νούμενος Δὲν βρίσκει κατάλυμαἵνα τὴν κεφαλὴν κλίνῃ καὶ δὲν εἶναιλίγες οἱ περιπτώσεις ποὺ ὑβρίζεταικαὶ συκοφαντεῖται καὶ τελικὰ ἐξορί-ζεται ἀπὸ τὴν εὐλογημένη πατρίδαμας ἡ ὁποία πολλαπλῶς ἔχει εὐερ-γετηθεῖ καὶ εὐλογηθεῖ ἀπὸ Αὐτὸνστὸ διάβα τῶν αἰώνων Καὶ ὅμως ὁδι᾽ ἄφατον εὐσπλαχνίαν νηπιάσαςΧριστὸς καὶ Θεός μας ἀναμένειπάντοτε τὴν ἐπιστροφή τὴν μετά-νοια καὶ τὸ ἄνοιγμα τῆς καρδιᾶςμας mdashἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύρανκαὶ κρούω ἐὰν τὶς ἀκούσῃ τῆςφωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃmdash ὥστε νὰἔρθει καὶ νὰ κατοικήσει μόνιμα στὴνὕπαρξή μας δίδοντάς μας τὴν δυ-νατότητα νὰ γίνουμε παιδιά Τουὅπως ἀψευδῶς μᾶς ἔχει ὑποσχεθεῖστὸ Ἅγιον Εὐαγγέλιον

Μὲ τὶς σκέψεις αὐτές ἀγαπητοίμας ἐν Χριστῷ ἀδελφοί εὐχόμεθακαὶ ἐφέτος κάθε εὐλογίαν παρὰΚυρίου εἰς τὴν ζωήν σας καὶ τὸἱεραποστολικόν σας ἔργον κατὰ τὶςἡμέρες τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρουκαὶ καθ᾽ ὅλον τὸ νέον ἔτος 2012Θερμῶς εὐχαριστοῦμεν διὰ τὶςἑόρτιες εὐχές σας καὶ τὸ ἡμερολό-γιον τὸ ἀφιερωμένον εἰς τὸν μα-καριστὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίουπ Μᾶρκον Μανώλην ποὺ εὐγενῶςμᾶς ἀπεστείλατεΧριστὸς ἐτέχθη Ἀληθῶς ἐτέχθη

Μετ᾽ εὐχῶν ἑορτίων καὶ τῆς ἐνΚυρίῳ τεχθέντι ἀγάπης

Ὁ ΚαθηγούμενοςἈρχιμ π Θεόκλητος

καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί

Μετὰ ἀπὸ 40 ἔτηἈγαπητέ μου κ Χαράλαμπε

Λόγοι ἡλικίας καὶ μὲ διάφοραπροβλήματα (κυρίως στὰ μάτια) μὲἀναγκάζουν νὰ διακόψω ἀπὸ τοῦνὰ συνεχίσω νὰ εἶμαι συνδρομητὴςστὸν laquoὈρθόδοξο Τύποraquo

Ἔτσι ὕστερα ἀπὸ 40 περίπουχρόνια τακτικὸς ἀναγνώστης μιᾶςτόσο ἔγκριτης ἐφημερίδας θὰ στε-ρηθῶ ἑνὸς τόσο πολυτίμου πνευ-ματικοῦ θησαυροῦ στὸν ὁποῖονὀφείλω πολλὰ γιὰ τὴν ὅλη ψυχικήμου καλλιέργεια καὶ θρησκευτικὴκαὶ ἐθνικὴ ἐνημέρωση

Ἐκφράζω τὶς θερμὲς εὐχαρι-στίες μου καὶ συγχαίρω τὴ Διεύ-θυνση τοὺς ἄξιους συνεργάτεςκαὶ τὸ βοηθητικὸ προσωπικό ποὺμὲ παραδειγματικὸ ζῆλο καὶ ἀφο-σίωση συμβάλλουν σ᾽ ἕνα τέτοιοἀνεκτίμητης σημασίας ἐκκλησια-στικό ἐθνικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργοἐπ᾽ ἀγαθῷ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆςΠατρίδας μας ἰδιαίτερα στοὺς ση-μερινοὺς χαλεποὺς καὶ κρίσιμουςχρόνους ποὺ περνᾶ ὁ λαός μας

Εὔχομαι ὁ Κύριός μας ἸησοῦςΧριστὸς νὰ τοὺς χαρίζει ὑγεία καὶφωτισμὸ γιὰ τὴ συνέχιση ἑνὸς τό-σο ἀξιοζήλευτου ἔργου

Μὲ πολλὴ ἀγάπη καὶ ἐκτίμησηΜιχ Εὐσταθίου

Ἀθῆναι

Τὴν 17ην Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμηντοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ ΜεγάλουἈνωτέρω τοιχογραφία τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς ΜονῆςἉγίου Νικολάου Ἀναπαυσᾶ

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α΄ Ἦταν Αἰγύπτιος στὴν κατα-γωγή

Στὴν Αἴγυπτο μὲ τὸν Μέγα Ἀντώ-νιο καὶ ἄλλους πρωτοπόρους ἐρη-μίτες καὶ μοναχοὺς ἔχουμε τὴνἐμφάνιση τοῦ φαινομένου τοῦ μο-ναχισμοῦ ποὺ ἐπηρέασε καὶ ἐπηρε-άζει τὰ μέγιστα τὴν Ἐκκλησία Λένεπολλοὶ ὅτι ὁ μοναχισμὸς ἔχει ἀνα-τολικὲς ἀσιατικὲς ἐπιδράσεις Ἡἱστορία ὅμως τῆς Ἐκκλησίας τὸδιαψεύδει Κοιτίδα του καὶ χῶροςἀναπτύξεως ὑπῆρξε ἡ Αἴγυπτος μὲτὴν ἄνευ προηγουμένου ἀνάπτυξητοῦ μοναχισμοῦ Ἀπὸ κεῖ μεταφυ-τεύτηκε στὴ Δύση καὶ τὴν Ἀνατολή

Β΄ Οἱ γονεῖς του ἦταν πλούσιοιἀλλὰ τὸ σπουδαιότερο χριστιανοὶκαὶ γιʼ αὐτὸ μεγάλωσε μέσα σὲ χρι-στιανικὸ περιβάλλον

Ὁ πλοῦτος χωρὶς χριστιανικὴπαιδεία καὶ ἀγωγὴ εἶναι βλαβερὸςκαὶ ἐπικίνδυνος πάρα πολύ Μόνο ἡχριστιανικὴ ἀγωγὴ τὸν τιθασεύεικαὶ τὸν ἀξιοποιεῖ πνευματικά Εἴτεμὲ τὴν κοινωνικὴ ἀξιοποίηση μέσῳεὐαγῶν ἱδρυμάτων εἴτε μὲ τὸ ὁρι-στικὸ δόσιμό του πρὸς ἀνακούφισητῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ τὴνἐν Χριστῷ ἀκολουθία τῆς ἀκτημο-σύνης Αὐτὸ τὸ δεύτερο δρόμοἀκολούθησαν οἱ μεγάλοι Ἅγιοι τῆςἘκκλησίας μας μεταξὺ τῶν ὁποίωνπρῶτος καὶ καλύτερος ὁ ΜέγαςἈντώνιος

Ἐπίσης εἶναι μεγάλο δῶρο τὸ νὰγεννηθεῖ κανεὶς σὲ χριστιανικὴ οἰ -κο γένεια Ἀναπτύσσεται ὁμαλά σω -στὰ καὶ χωρὶς προβλήματα Παίρνειτὴ χάρη τοῦ Θεοῦ ἀπὸ πολὺ νωρίςσὲ κάποιες ἰδιάζουσες περιπτώσειςἐκ κοιλίας μητρὸς κατὰ τρόπο κατα-πληκτικό Ἂς θυμηθοῦμε τὶς περι-πτώσεις Ἁγίων ποὺ γεννήθηκανμετὰ ἀπὸ πολύχρονες προσευχὲςτῶν γονέων τους Ἐπειδὴ δὲν ἦτανκαρπὸς μόνο τοῦ σαρκικοῦ θελήμα-τος τῶν γονέων τους ἀλλὰ καὶ τῆςπροσευχῆς τους γι᾽ αὐτὸ ἀπὸ παιδιὰεἶχαν Πνεῦμα Ἅγιο Ἀλλὰ καὶ στὶςπεριπτώσεις ποὺ τὰ παιδιὰ ἐξόκει-λαν λόγῳ ἰσχυρῶν ὁρμῶν φυσικῶνἢ ἐπίκτητων καὶ πάλι ἡ γέννηση μέ-σα σὲ χριστιανικὴ οἰκογένεια ἢ ἡὕπαρξη ἑνὸς φλογεροῦ χριστιανοῦγονέα συνετέλεσε στὸ νὰ διορθω-θοῦν καὶ νὰ βελτιωθοῦν ἀφάνταστακαὶ ὑπερφυσικά

Γ΄ Ἦταν μονήρης τύπος καὶ τοῦἄρεσε νὰ μένει στὸ σπίτι του ὅπωςκαὶ ὁ Ἰακὼβ στὴν Παλαιὰ ΔιαθήκηἊς προσέξουμε τὸ σημεῖο αὐτὸτοῦ χαρακτήρα τοῦ Μ Ἀντωνίουὅπως τὸ ἀναφέρει ὁ βιογράφος τουὁ Μ Ἀθανάσιος καὶ ἂς τὸ ἀναλύ-σουμε δι᾽ ὀλίγων

α΄ Δὲν χρειάζεται νὰ ἔχουν ἀγω-νία οἱ γονεῖςὍταν οἱ γονεῖς ἔχουνπαιδιά ποὺ ἀρέσκονται στὴ μονα-ξιὰ καὶ εἶναι σπιτικὰ τότε στενοχω-ριοῦνται Τί θὰ γίνουν πῶς θὰἐγκλιματισθοῦν στὴν κοινωνία πῶςθὰ προσαρμοσθοῦν πῶς θὰ παν-τρευτοῦν Κι ὅμως ὁ Θεός ποὺἔδωσε αὐτὲς τὶς κλίσεις ἔχει τὸσκοπό του Δὲν κάνει λάθη ὁ Θεὸςοὔτε παραχωρεῖ πράγματα ποὺμποροῦν νὰ μᾶς καταστρέψουνὍλα τὰ γνωρίσματα ἑνὸς ἀνθρώ-που εἴτε θετικὰ εἴτε ἀρνητικά ὅλαεἶναι εὐλογίες γι᾽ αὐτόν ποὺ παρα-χωρεῖ τὸν ἑαυτό του στὰ χέρια τοῦΘεοῦ

Μητέρα ποὺ τὸ παιδί της ἦτανπολὺ ἐσωστρεφὲς καὶ ἀγαποῦσετὴν μόνωση σὲ βαθμὸ ἀσυνήθιστοστράφηκε σὲ ἕνα ἅγιο Πνευματικὸκαὶ ἐξεδήλωσε τὴν ἀνησυχία τηςἘκεῖνος τὴν καθησύχασε λέγοντάςτην laquoὅτι γιὰ νὰ δώσει ὁ Θεὸςαὐτὸν τὸν χαρακτήρα κάτι ξέρεικαὶ γιὰ κάτι προορίζει τὸ παιδί τηςraquo

β΄ Εἶναι προσὸν γιὰ ἀγάμουςΕἰδικὰ γιὰ τοὺς μεγάλους ἁγίουςκαὶ μάλιστα τοὺς ἀγάμους κληρι-κοὺς καὶ μοναχούς ἡ laquoἔρημοςraquo ὡςτρόπος ζωῆς εἶναι βασικὸ στοιχεῖοlaquoἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευraquo γιὰ τὸνπνευματικὸ ἐξοπλισμὸ καὶ τὴν κα-τάρτισή τους Δὲν μπορεῖς νὰ μέ-

νεις μόνος σου δὲν σ᾽ ἀρέσει νὰμένεις στὸ κελλί σου τότε μὴ γίνε-σαι ἄγαμος Οἱ laquoκυκλευτὲςraquo μονα-χοὶ ἢ ἐπὶ τὸ λαϊκώτερο τριγυρί-στρες εἶναι ἡ μεγαλύτερη πληγὴτῶν μοναστηριῶν Συνεχῶς γυρί-ζουν ἀργολογοῦν κριτικάρουντοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα μηχα-νορραφοῦν φατριάζουν

γ Φρούριο γιὰ τὸν ἄνθρωπο Ἐπί-σης ἡ ἀγάπη τοῦ σπιτιοῦ ἢ τοῦ κελ-λιοῦ γιὰ ὅσους εἶναι ἄγαμοι εἶναικάτι θετικό γιατί προστατεύει τὸνἄνθρωπο ἀπὸ πολλά Ἡ οἰκία εἶναιτὸ καταφύγιο καὶ ἡ ἀσφάλεια τοῦἰσορροπημένου ἀνθρώπου Εἶ ναι τὸἄσυλο καὶ τὸ φρούριό του ὄχι μόνομὲ τὴ νομικὴ ἔννοια ποὺ οὔτε ἡἀστυνομία μπορεῖ νὰ τὸν συλλάβειχωρὶς ἔνταλμα εἰσαγγελέως ἀλλὰκαὶ μὲ τὴν ἠθική Τὸν προφυλάσσειἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς καὶ τὶς παγί-δες τοῦ διαβόλου Εἶναι χαρακτηρι-στικὸ ὅτι ὁ δαιμονισμένος τῶν Γα-δαρηνῶν ἢ Γεργεσηνῶν laquoεἰς οἰκίανοὐκ ἔμενεraquo ἀλλὰ συνεχῶς περιφε-ρόταν κι ὅταν τὸν δένανε ἔσπαζε τὶςἁλυσίδες καὶ ἔφευγε σὲ ἐρήμουςτόπους γιὰ μία ὄχι κατὰ Θεὸ ἀλλὰκατὰ διάβολο μοναξιά

δ΄ Χρήσιμη γιὰ τὴν ἀγωγή Ἀλλὰκαὶ γιὰ τὴν ἀγωγὴ τῶν ἀνθρώπωνεἶναι σημαντικὴ ἡ ἀγάπη τῆς οἰκίαςἢ τοῦ κελλιοῦ laquoΚάθισε στὸ κελλίσου κι αὐτὸ θὰ στὰ διδάξει ὅλαraquoλένε οἱ πατέρες στοὺς μοναχούςἈλλὰ τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺςπαντρεμένους Εἰδικὰ οἱ μητέρεςπρέπει ν᾽ ἀγαποῦν πολὺ τὸ σπίτι καὶνὰ τὸ θεωροῦν βασίλειό τους Δὲνεἶναι καθόλου ὑποτιμητικὸ οὔτε τα-πεινωτικὸ νὰ λέγεται αὐτό Βοηθά-ει στὴν σωστὴ καὶ ἰσορροπημένηἀγωγὴ τῶν παιδιῶν ποὺ εἶναι τόσομεγάλο πράγμα ποὺ κατὰ τὴν ἄπο-ψη σοφοῦ κληρικοῦ δὲν ἀφήνει ὁΘεὸς τὴ γυναίκα οὔτε ἱερέας νὰ γί-νει γιατί τὸ ἔργο της εἶναι τόσο με-γάλο ποὺ πρέπει νὰ τὸ ἀφήνει ἀνέ-παφο ἀκόμη καὶ ἡ ἱερωσύνη

ε΄ Ἀπαραίτητο στοιχεῖο καὶ γιὰτὶς χῆρες (χήρους) Λέγει ὁ Ἀπό-στολος Παῦλος (πρβλ Α΄ Τιμ 5 4-16) ὅτι πραγματικὴ χήρα εἶναι αὐτήποὺ ζεῖ ἀπομονωμένη καὶ ποὺ ἀσχο-λεῖται μὲ δεήσεις καὶ προσευχὲςνύχτα καὶ ἡμέρα Ἀλλιῶς καταντᾶἀργή φλύαρη περίεργη κουτσομ-πόλα ποὺ συνεχῶς πάει ἀπὸ σπίτισὲ σπίτι καὶ δημιουργεῖ προβλήμα-τα μὲ τὴ συμπεριφορά της Ἡ χη-ρεία ὅταν τὴν ἐπιτρέπει ὁ Θεόςοὐσιαστικὰ εἶναι ἕνα κάλεσμα πρὸςμαρτύριο καὶ πρὸς μία ἀφιερωμένηζωή Ἂν δὲν τὴν ἀντέχει κανεὶςπροτιμότερο νὰ παντρεύεται καὶ ν᾽ἀσχολεῖται μὲ τὸν οἰκογενειακὸσταυρό

στ΄ Ἀπαραίτητη καὶ γιὰ περιό-δους προσευχῆς καὶ νηστείας ὅ -πως εἶναι ἡ μεγάλη ΣαρακοστήΜό νωση τοπικὴ καὶ τροπική Ν᾽ ἀ -φήσουμε τὶς πάσης φύσεως ἐπα-φές μας νὰ παραμείνουμε στὸ σπί-τι μας ν᾽ ἀφήσουμε τὴν τηλεόρα-ση τὸ ραδιόφωνο τὸν ἠλεκτρο-νικὸ ὑπολογιστὴ καὶ νὰ σχολάσου-με κατὰ Θεό Ν᾽ ἀδολεσχήσουμεστὸ νόμο τοῦ Θεοῦ στὴν προσ -ευχὴ καὶ στὶς ἀκολουθίες τῆς Σα-ρα κοστῆς Ὁ Alexander Smeman(1921ndash1983) ἕνας Ρῶσσος θεολό-γος τῆς διασπορᾶς διηγεῖται ὅτιμόλις ἔμπαινε ἡ Σαρακοστή ἡ μη-τέρα του κλείδωνε τὸ πιάνο κι ἂνἀκουγόταν κάποτε κάποια μουσικὴἀπὸ ἀλλοῦ τότε εἶχαν τὴν αἴσθησηὅτι ἀκοῦνε βρισιές Τόσο σεβόταντὴν ἀφιέρωση τῆς Σαρακοστῆς στὸΘεό Ὁ δὲ ἐπίσης Ρῶσσος VladimirLossky (1903ndash1958) κάθε Μ Σαρα-κοστὴ διάβαζε ὁλόκληρη τὴν Πα-λαιὰ Διαθήκη

Ἀδελφοὶ ἂς ἀγαπήσουμε καὶἐμεῖς τὴν κατὰ Θεὸ ἔρημο Ἂς μι-μηθοῦμε ὅσο ἐπιτρέπει ἡ δύναμηὁ χαρακτήρας μας καὶ τὸ ἐπάγγελ-μά μας τὸν Μ Ἀντώνιο Θὰ εἶναι ἡκαλύτερη τιμὴ καὶ ὁ καλύτεροςγιορτασμὸς τῆς μνήμης του

wwwpmeletioscom

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣΤοῦ Ἀρχιμανδρίτου π Μελετίου Ἀπ Βαδραχάνη

1615 ndash 1625 Χορωδία laquoἘν Ψαλ-τηρίῳraquo

1625 ndash 1650 Πρωτοπρ π Γεώρ-γιος Μεταλληνός Διδάκτωρ Θεολο-γίας καὶ Φιλοσοφίας ὁμότιμος κα-θηγητὴς Θεολογικῆς ΣχολῆςἈθηνῶν μὲ θέμα laquoὉ Ἑλληνορθό-δοξος πολιτισμός τὸ κινδυνευόμε-νο καὶ τὸ προκείμενοraquo

1650 ndash 1715 κ Δημήτριος Κα-ζάκης Οἰκονομολόγος ndash Ἀναλυ-τής Συγγραφέας μὲ θέμα laquoΤὰαἴτια τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως ndashΠροτάσεις γιὰ τὴν ὑπέρβασή τηςraquo

1715 ndash 1740 κ Χρῆστος Παπα-σωτηρίου Δικηγόρος παρ᾽ ἈρείῳΠάγῳ μὲ θέμα laquoΜνημονιακὴ ὑπο-δούλωση τῆς Ἑλλάδος συνταγμα-τικὸ πραξικόπημα καὶ νόμιμα μέσαπροστασίας τοῦ λαοῦraquo

1840 ndash 1850 κ Γεώργιος Πα-τούλης Ὀρθοπεδικός πρόεδροςτοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶνκαὶ Δήμαρχος Ἀμαρουσίου laquoΚοι-νωνικὴ καὶ Ἰατρικὴ Πρόνοια σὲ

καιρὸ κρίσεωςraquo1850 ndash 1900 κ Ἀναστάσιος Κα-

ρέλλας Ἐκπρόσωπος ΠΡΑΟΣ(Πρωτοβουλία Ἀντιρρησιῶν Ὀρθό-δοξης Συνείδησης) μὲ θέμαlaquoἌλλες παράμετροι τῆς κρίσεωςraquo

1900 ndash 1925 Πανοσιολ ἈρχιμἈθανάσιος Ἀναστασίου Προηγού-μενος Ἱ Μ Μεγάλου Μετεώρου μὲθέμα laquoΤὰ βαθύτερα αἴτια καὶ ὁ χα-ρακτήρας τῆς κρίσεως τρόποι ἀντι-μετωπίσεώς της καὶ ὁ ρόλος τῆςἘκκλησίαςraquo

1925 ndash 1950 Πανοσιολ Ἀρχι-μανδρίτης Σαράντης ΣαράντοςΦιλόλογος ndash Θεολόγος ἐφημέριοςἹ Ν Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμα-ρουσίου μὲ θέμα laquoἩ ἐν Χριστῷπνευματικὴ ζωὴ ὡς βασικὴ προϋπό-θεση ὑπέρβασης τῆς κρίσεωςraquo

1950 ndash 2030 Ἐρωτήσεις2030 ndash 2045 ΠορίσματαΣυντονίζει ὁ κ Στάθης Ἀδαμό-

πουλος (Οἰκονομολόγος)

Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ laquoΚΡΙΣΕΩΣraquo ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ

Σάββατο 14 Ἰανουαρίου 2012 ὥρα 1600Ἀμφιθέατρο Πολεμικοῦ Μουσείου

θέντα Ἰησοῦ ΧριστόὉ Γεννηθεὶς Χριστὸς θὰ ἐνι-

σχύει τὸν σεβαστὸ καὶ ἀγαπητὸΚαθηγούμενο Ἐφραίμ ὁ ὁποῖοςἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμο γιὰ τὸ ἍγιονὌρος ἀπὸ ἀγάπη στὸν Θεὸ καὶποτὲ δὲν διανοήθηκε ν ἀναχωρή-σει ἀπὸ τὴ χώρα τότε ποὺ εὔκολαμποροῦσε Τὸν περιβάλλουμε μὲτὴν ἐμπιστοσύνη τὸν σεβασμότὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη καὶ τὴν ἀμέ-ριστη συμπαράσταση γιὰ τὸ ξεπέ-ρασμα καὶ αὐτῆς τῆς δοκιμασίας

Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἀποτελεῖ πόλε-μο καὶ διάθεση κακοπροαίρετηςμεταχειρίσεως τῆς Ἐκκλησίας τοῦμοναχισμοῦ τοῦ ἉγὌ ρους τῆς ἹΜ Βατοπαιδίου καὶ τοῦ ἰδίου Ἡἀδελφότητα τῆς Ἱ Μονῆς ἀρ ρα γὴςσυνεχίζει ἀπτόητη τὸν πνευματικότης ἀγώνα καὶ δέεται ὁλόθερμα γιὰτὸν πνευματικό της πατέρα Θὰὑπομείνει γενναῖα καὶ τὸν πειρασμὸαὐτὸν καὶ θὰ εὐλογηθεῖ πλούσιαἀπὸ τὸν Κύριο Σήμερα εἶναι μία φι-λόπονη καὶ φίλεργη ἀ δελφότηταμὲ περισσότερους ἀ πὸ ἑκατὸ μονα-χούς Πιστὴ στοὺς μοναχικοὺς θε-σμούς στὶς νουθεσίες Γερόντωνστὸν Ἐσωτερικὸ Κανονισμὸ τῆςμονῆς καὶ στὸν Καταστατικὸ χάρτητοῦ Ἁγίου Ὄ ρους θὰ ἐξέλθει τῆςπαρούσης κρίσεως δυνατώτερηκαὶ ὠριμώτερη

Ὁρισμένοι πατέρες λέγουν πὼςἡ παροῦσα προφυλάκιση ἡ ὁποίαδὲν ἔπεισε κανένα γιὰ τὴν ἀναγ-καιότητά της εἶναι μία ἔνταση στὴνἀπὸ καιρὸ πνευματικὴ κρίση τοῦ τό-που μας ἡ ὁποία ἔφερε καὶ τὴνοἰκονομικὴ κρίση Ἡ σιωπὴ τῶν τα -γῶν γιὰ μία ἀκόμη φορὰ ἀνησυχεῖὙπογράφουμε πιστεύ ον τας πὼς θὰὑπάρξει ἀνάνηψη καὶ τὸν τελευταῖολόγο θὰ πεῖ ὁ Θεός Τὸ λυπηρὸαὐτὸ γεγονὸς δὲν μπορεῖ νὰ στε-ρήσει τὴ χαρὰ τῶν Χριστουγέννωνμᾶς ὁδηγεῖ ὅμως σὲ βαθειὰ περί-σκεψη γιὰ τὸ μέλλον μας γιὰ τὴνπορεία τοῦ ἔθνους μας Τὸ ἄδικοποτὲ δὲν εὐλογεῖται Ὁ πνευμα-τικὸς νόμος λειτουργεῖ ἀνεμπόδι-στα καὶ ὅποιος συνεργεῖ στὴν ἀδι-κία θὰ λάβει τὸν δικό του laquoμισθόraquo

1 Φώτιος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚἉγ ΤριάδοςndashΠροφούρνι Καρυῶν 2 Γε-ράσιμος ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁ γί ων Πάντων ἹΜ Καρακάλλου Καρυῶν 3 Μελίτωνμοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Γεωργίου Ἱ ΜΚουτλουμουσίου Καρυῶν 4 Νικό δη -μος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ἉγΓεωργίου Ἱ Μ Μ Λαύρας Καρυῶν 5Εὐφρόσυνος μοναχὸς καὶ συνοδεία ΓἹ Κ Τ Προδρόμου Ἱ Μ Κουτλουμουσί-ου 6 Δαμιανὸς μοναχὸς καὶ συνοδείαΓ Ἱ Κ Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἱ Μ Κουτ- λουμουσίου 7 Ἰωσὴφ μοναχὸς καὶ συ-νοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Θεοδώρων Ἱ Μ Ἁγί-ου Παύλου Καρυῶν 8 Ὀνήσιμος μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἰ Θεο-λόγου Ἱ Μ Μ Λαύρας Καρυῶν 9Ἀρσένιος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚΠαναγούδας Ἱ Μ Κουτλουμουσίου Κα-ρυῶν 10 Γρηγό ριος ἱερομ καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἰ Θεολόγου Ἱ Μ Κουτ-λουμουσίου 11 Γαβριὴλ μοναχός Γ ἹΚ Ὁσίου Χριστοδούλου Ἱ Μ Κουτλου-μουσίου Καρυῶν 12 Σωφρόνιος μο-ναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Εὐθυμίου Ἱ ΜΚουτλουμουσίου Καρυῶν 13 Παΐσιοςἱερομ Γ Ἱ Κ Εὐαγγελισμοῦ ΘεοτόκουἹ Μ Παντοκράτορος Καρυῶν 14 Θεό -κλη τος ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγίων ΘεοδώρωνἹ Μ Κουτλουμουσίου Καρυῶν 15 Κυ-ριακὸς ἱερομ Γ Ἱ Κ Ζωοδόχου ΠηγῆςἹ Μ Μ Λαύρας Καρυῶν 16 Δημήτριοςἱερομ Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέλων-Ἰάγαρη Ἱ ΜΜ Λαύρας Καρυῶν 17 Γαβριὴλ ἱερομΓ Ἱ Κ Ἁγίου Νικολάου-Μπαρμπερᾶ ἹΜ Χιλανδαρίου Καρυῶν 18 Χαρίτωνἱερομ Γ Ἱ Κ Ἀναλήψεως ἹΜ Βατοπε-δίου Καρυῶν 19 Νικόδημος μοναχόςΓ Ἱ Κ Ἁγ Ἰωάννου Θεολόγου Ἱ Μ ΜΛαύρας Καρυῶν 20 Παΐσιος μοναχόςΓ Ἱ Κ Ἁγίου Χαραλάμπους ἹΜ Βατο-πεδίου Καρυῶν 21 Μάξιμος μοναχόςΓ Ἱ Κ Ἁγίου Μηνᾶ Ἱ Μ Σίμωνος Πέ-τρας Καρυῶν 22 Παῦλος ἱερομ καὶ συ-νοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Τριάδος Ἱ Μ Κουτ-λουμουσίου Καρυῶν 23 Ἐπιφάνιος μο-ναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Δημητρίου Ἱ ΜΔιονυσίου Καρυῶν 24 Ἀντίπας ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίας Ἄννης Ἱ ΜἸβήρων Καρυῶν 25 Εὐλόγιος ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέλων Ἱ ΜΚουτλουμουσίου 26 Ἀβέρκιος μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέ-λων Ἱ Μ Χιλανδαρίου 27 Ἀβέρκιος μο-ναχός Ἱ Κ Προφήτου Ἠλιοῦ-Φιρφιρῆ ἹΜ Κουτλουμουσίου 28 Πορφύριοςἱερομ Γ Ἱ Κ Γενεσίου Θεοτόκου Ἱ ΜΚαρακάλλου Καρυῶν 29 Νικόλαος μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Δημη-τρίου-Τρυγωνάδων 30 Σισώης ἱερομΓ Ἱ Κ Ἁγίου Κηρύκου Ἱ Μ Σταυρονι-κήτα Καψάλας 31 Σεραφεὶμ μοναχόςἹ Κ Παναγίας Καζάνσκα Ἱ Μ Σταυρονι-κήτα Καψάλας 32 Ἀκάκιος ἱερομ καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἀναργύρων-Παχω-μαίων Ἱ Μ Γρηγορίου 33 Ἀβραὰμἱερομ καὶ συνοδεία Δικαῖος Ἱ ΣκήτηςΚουτλουμουσίου 34 Mωυσῆς μοναχὸςκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἰ Χρυσοστό-μου Ἱ Σ Κουτλουμουσίου 35 Παλλά-διος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Κοι-μήσεως Θεοτόκου Ἱ Σ Κουτλουμουσί-ου 36 Ἄνθιμος μοναχός Γ Ἱ Κ Εἰσο-δίων Θεοτόκου Ἱ Σκήτης Κουτλουμου-σίου 37 Νεκτάριος μοναχός Γ Ἱ ΚΖωοδόχου Πηγῆς Ἱ Σκήτης Κουτλου-μουσίου 38 Ἀρσένιος μοναχός Γ Ἱ ΚὉσιομάρτυρος Γερασίμου Ἱ ΣκήτηςΚουτλουμουσίου 39 Κοσμᾶς ἱεροδιά-

κονος Γ Ἱ Κ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἱ Σκή-της Κουτλουμουσίου 40 Χρυσόστομοςἱεροδιάκονος Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέλων ἹΣκήτης Κουτλουμουσίου 41 Συμεὼνἱερομ Γ Ἱ Κ Ἀναλήψεως Σωτῆρος ἹΣκήτης Κουτλουμουσίου 42 Χαράλαμ-πος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίων Πάντων ἹΣκήτης Κουτλουμουσίου 43 Μελίτωνμοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Σάββα Ἱ ΣκήτηςΚουτλουμουσίου 44 Παρθένιος μονα-χός Δικαῖος Ἱ Σκήτης Ἁγίου ΔημητρίουΛάκκου 45 Στέφανος ἱερομ καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Εὐαγγελισμοῦ Ἱ Σ Ἁγ Δη-μητρίου Λάκκου 46 Παῦλος μοναχὸςκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Κοιμήσεως Θεοτό-κου Ἱ Σ Λάκκου 47 Σιλουανὸς μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ΕἰσοδίωνΘεοτόκου Ἱ Σ Λάκκου 48 Δημήτριοςμοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ζωοδό-χου Πηγῆς Ἱ Σ Λάκκου 49 Ἀντώνιοςμοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ἉγίουἈντωνίου Ἱ Σ Λάκκου 50 Νικάνωρἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ΓενεσίουΘεοτόκου Ἱ Σ Λάκκου 51 Βαρσανού-φιος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἀνα-λήψεως Σωτῆρος Ἱ Σ Λάκκου 52 Ἰσί-δωρος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚἉγίας Σκέπης Ἱ Σ Λάκκου 53 Συμεὼνμοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Προφή-του Ἠλιοῦ Ἱ Σ Λάκκου 54 Ραφαὴλ μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Νικο-λάου Ἱ Σ Λάκκου 55 Διονύσιος ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Γεωργίου ἹΣκήτης Κολιτσοῦ 56 Ἰωαννίκιος μονα-χός Γ Ἱ Κ Ἁγίων Ἀναργύρων Ἱ ΣκήτηςΚολιτσοῦ 57 Γεράσιμος μοναχὸς καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέλων Ἱ ΣκήτηςΚολιτσοῦ 58 Ἠλίας μοναχὸς καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Τιμίου Προδρόμου Ἱ Σκή-της Κολιτσοῦ 59 Δομέτιος μοναχός ΓἹ Κ Τριῶν Ἱεραρχῶν Ἱ Μ Βατοπεδίου60 Βενέδικτος Προηγούμενος καὶ συ-νοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Κωννου ἹΜ Βατο-πεδίου 61 Μόδεστος μοναχός Γ Ἱ ΚἈρχαγγέλων ἹΜ Βατοπεδίου 62 Νε-κτάριος μοναχός Γ Ἱ Κ Γενεσίου Θεο-τόκου ἹΜ Βατοπεδίου 63 Σάββαςἱερομ Γ Ἱ Κ Γενεσίου Θεοτόκου-Τρα-μουντάνη ἹΜ Βατοπεδίου 64 Ἰγνά-τιος ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγίου Ὑπατίου Ἱ ΜΒατοπεδίου 65 Ἐφραὶμ μοναχός Γ ἹΚ Ἁγίου Προκοπίου Ἱ Μ Βατοπεδίου66 Χρυσόστομος μοναχὸς καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Νικολάου-Αἰγυπτάδικα67 Συμεὼν ἱερομ Γ Ἱ Κ ΠροφήτουἨλιοῦ-Αἰγυπτάδικα 68 Γεώργιος μονα-χός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Ἰωάννου ΘεολόγουἹΜ Βατοπεδίου 69 Νήφων μοναχόςΓ Ἱ Κ Ἁγίου Νικολάου-Τροχαλᾶ ἹΜΒατοπεδίου 70 Κοσμᾶς μοναχὸς καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Εὐαγγελισμοῦ Ἱ ΜΔιονυσίου Καρυῶν 71 Πορφύριος μο-ναχός Ἱ Κ Ἁγίων Ἀναργύρων Ἱ ΜΓρηγορίου Καρυῶν 72 Ἀρτέμιοςἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Νικο-λάου Ἱ Μ Διονυσίου Καρυῶν 73 Νικό-λαος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου ἈθανασίουἹ Μ Γρηγορίου Καρυῶν 74 Νεκτάριοςμοναχός Γ Ἱ Κ Ἀνωνύμου Α΄ Ἱ ΜΚουτλουμουσίου Καρυῶν 75 Χριστό-φορος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚἉγ Τριάδος Ἱ Μ Μ Λαύρας Καρυῶν76 Πρόδρομος μοναχός Γ Ἱ Κ Κοιμή-σεως Θεοτόκου Ἱ Μ Ἰβήρων Καρυῶν77 Μεθόδιος μοναχός Γ Ἱ Κ ἉγίουἈθανασίου Ἱ Μ Ἰβήρων Καρυῶν 78Χρυσόστομος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ ἹΚ Ἁγ Σπυρίδωνος Ἱ Μ Κουτλουμουσί-ου 79 Χρυσόστομος μοναχός Γ Ἱ ΚἉγ Ἀποστόλων-Ἀλυπίου Ἱ Μ Κουτλου-μουσίου 80 Κοσμᾶς μοναχός Ἀντιπρο-σωπείου ἹΜ Σίμωνος Πέτρας Καρυῶν81 Νεόφυτος ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγ Νικολά-ου-Καπρούλη Ἱ Μ Σίμωνος Πέτρας 82Σπυρίδων μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Νικολά-ου Ἱ Μ Κουτλουμουσίου Καρυῶν 83Βαρλαὰμ μοναχός Γ Ἱ Κ ΚοιμήσεωςΘεοτόκου Ἱ Μ Μεγίστης Λαύρας 84Γεράσιμος μοναχός ἈντιπροσωπείουἹΜ Ξηροποτάμου Καρυῶν 85 Δοσίθε-ος μοναχός Καθίσματος ἹΜ Κουτλου-μουσίου Καρυῶν 86 Ἀκάκιος μονα-χός Ἱ Κ Ἁγ Νικολάου-Χαλκιᾶ Ἱ ΜΚουτλουμουσίου Καρυῶν 87 Προκό-πιος μοναχός Ἱ Κ Ἁγίας Τριάδος Κα-ρυῶν 88 Παΐσιος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ ἸΘεολόγου Ἱ Μ Κουτλουμουσίου Κα-ρυῶν 89 Ἀντώνιος μοναχός Γ Ἱ ΚΚοιμήσεως Θεοτόκου Ἱ Μ Παντοκρά-τορος Καρυῶν 90 Κύριλλος ἱερομ καὶσυνοδεία Ἱ Κ Νικολάου-Χαλκιᾶ ἹΜΚουτλουμουσίου 91 Νικήτας μοναχὸςκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Πορταϊτίσσης Ἱ ΜΚουτλουμουσίου 92 Ἀπόστολοςἱερομ Γ Ἱ Κ Ὑπαπαντῆς Ἱ Μ Ἁγ Παύ-λου Καρυῶν 93 Σπυρίδων ἱερομ Γ ἹΚ Ἁγ Νικολάου Ἱ Μ Βατοπεδίου Κα-ρυῶν 94 Πρόδρομος ἱερομ καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Εὐαγγελισμοῦ ἹΜ Σίμω-νος Πέτρας 95 Μάξιμος ἱερομ Γ Ἱ ΚἉγ Νικολάου Ἱ Μ Παντοκράτορος Κα-ρυῶν 96 Δανιὴλ ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγ Γε-ωργίου Ἱ Μ Χιλανδαρίου Καρυῶν 97Ἰωακεὶμ ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ἉγΝικολάου-Βραχνιώτη ἹΜ Χιλανδαρίου98 Ἰγνάτιος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ ἹΚ Ὑπαπαντῆς-Ἰωασαφαίων Ἱ Μ Γρηγο-ρίου 99 Ἀναστάσιος ἱερομ καὶ συνο-δεία Γ ἹΚ Τ Προδρόμου-Φουρνᾶ ἹΜΚουτλουμουσίου 100Γεράσιμος μονα-χός Γ Ἱ Κ Ἁγ Σεραφεὶμ Ἱ Μ Κουτλου-μουσίου Καρυῶν 101Κύριλλος ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Νικολάου-Μπουραζέρη Ἱ Μ Χιλανδαρίου 102Μωυσῆς μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ ΒαρβάραςἹ Μ Κουτλουμουσίου Καρυῶν 103Συ-μεὼν μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Κλήμεντος ἹΜ Σταυρονικήτα 104 Ἐφραὶμ Προ-ηγούμενος καὶ συνοδεία Δικαῖος Ἱ ΣἉγίου Ἀνδρέου Βατοπεδίου 105 Ἰσαὰκμοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Γεωργίου Φανερω-μένου Ἱ Μ Παντοκράτορος Καψάλας106 Ἰωακεὶμ Ἀρχιμ καὶ συνοδεία Δι-καῖος Ἱ Σ Προφήτου Ἠλιοῦ Ἱ Μ Παν-τοκράτορος 107 Χριστόφορος ἱερομἹ Κ Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἱ Μ Διονυσί-ου Καψάλας 108 Ἰσαὰκ μοναχός Γ ἹΚ Γενεσίου Θεοτόκου Ἱ Μ Σταυρονι-κήτα Καψάλας 109 Παΐσιος μοναχόςΓ Ἱ Κ Εἰσοδίων Θεοτόκου Ἱ Μ Παντο-κράτορος Καψάλας 110 Διομήδης μο-ναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Δημητρίου Ἱ Μ Παν-

τοκράτορος Καψάλας 111 Ἰάκωβος μο-ναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἀντωνίου Ἱ Μ Παντο-κράτορος Καψάλας 112 Χρύσανθοςἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγ Θεοφίλου Ἱ Μ Παν-τοκράτορος Καψάλας 113 Χαρίτων μο-ναχός Γ Ἱ Κ Ἁγιορειτῶν Πατέρων ἹΜ Παντοκράτορος Καψάλας 114 Ἀθα-νάσιος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου ΣάββαΚαψάλας 115 Λουκιανὸς μοναχός Γ ἹΚ Καψάλας Παντοκράτορος 116Ἀντώνιος μοναχός Ἱ Κ Ἁγίων Ἀναργύ-ρων Ἱ Μ Ἐσφιγμένου Καψάλας 117Πετρώνιος ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγ ΓεωργίουἹ Μ Παντοκράτορος Καψάλας 118Ἀθανάσιος ἱερομ καὶ συνοδεία ΔικαῖοςἹ Σ Τ Προδρόμου ἹΜΜ Λαύρας 119Ἰωσὴφ μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Μηνᾶ ἹΜΜεγίστης Λαύρας Βίγλας 120 Γεώρ -γιος μοναχός Γ Ἱ Κ Ὁσίων Βαρλαὰμκαὶ Ἰωάσαφ ἹΜ Μ Λαύρας Βίγλας 121Βλάσιος μοναχός Γ Ἱ Κ ΞηροκάλυβουἹΜ Μεγίστης Λαύρας Βίγλας 122Σάββας ἱερομ Γ Ἱ Κ Ἁγ ΦανουρίουἹΜ Μεγίστης Λαύρας Βίγλας 123Ἰωάννης μοναχός Γ Ἱ Κ Εἰσοδίων Θε-οτόκου ἹΜ Μεγίστης Λαύρας Βίγλας124 Ἀκάκιος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Τριά-δος-Κυρ Ἠσαΐου ἹΜ Μεγίστης Λαύ-ρας 125Στέφανος ἱερομ Γ Ἱ Κ ἉγίαςΤριάδος ἹΜ Μεγίστης Λαύρας Προβά-τας 126 Γαβριὴλ ἱεροδ καὶ συνοδείαΓ Ἱ Κ Κοιμήσεως Θεοτόκου ἹΜΜΛαύρας Προβάτας 127 Ἀγαθάγγελοςἱερομ Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέλων ἹΜ Μεγί-στης Λαύρας Μορφονοῦ 128 Δαυΐδἱερομ Γ Ἱ Κ Τιμίου Σταυροῦ ἹΜ Κα-ρακάλλου 129 Θεοφάνης ἱερομ καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Τριῶν Ἱε ραρ χῶν Ἱ ΜΚαρακάλλου 130 Ἰωσὴφ ἱερομ καὶ συ-νοδεία Γ Ἱ Κ Γενεσίου Θεοτόκου ἹΜΦιλοθέου 131 Κοσμᾶς ἱερομ καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Κωννου καὶ ἙλένηςἹΜ Φιλοθέου 132 Εὐθύμιος μοναχὸςκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ ἈρτέμιοςἹΜΜ Λαύρας Προβάτας 133Ἐπιφά-νιος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγί-ου Εὐσταθίου Μυλοποτάμου 134 Χρυ-σόστομος μοναχὸς Γ Ἱ Κ ΚοιμήσεωςΘεοτόκου-Μολυβδοκκλησιᾶς Καρυῶν135 Θεόληπτος μοναχὸς καὶ συνοδείαΔικαῖος Ἱ Σ Ἁγίας Ἄννης 136 Θεόφι-λος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Εἰσο-δίων-Θεοφιλαίων Ἱ Σ Ἁγίας Ἄννης137 Χαράλαμπος ἱερομ καὶ συνοδείαΓ Ἱ Κ Τιμίου Σταυροῦ Ἱ Σ ἉγίαςἌννης 138 Ἰωάννης ἱερομ καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Ἁγίων Ἀποστόλων Ἱ ΣἉγίας Ἄννης 139 Ἰωάννης ἱερομ καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Κοιμήσεως ΘεοτόκουἹ Σ Ἁγίας Ἄννης 140 Γαβριὴλ ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Γεωργίου-Καρ-τσωναίων Ἱ Σ Ἁγίας Ἄν νης 141 Χρυ-σόστομος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚἉγίων Πάντων-Βολιωτῶν Ἱ Σ ἉγίαςἌννης 142 Χριστόδουλος ἱερομ καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἐλευθερίου Ἱ ΣἉγίας Ἄννης 143 Κο σμᾶς μοναχός ΓἹ Κ Ἁγίου Δημητρίου Ἱ Σ Ἁγίας Ἄννης144 Μακάριος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ ἹΚ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἱ Σ ἉγίαςἌννης 145 Σεραφεὶμ μονα χὸς καὶ συ-νοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Σεραφεὶμ Ἱ ΣἉγίας Ἄννης 146 Σπυρίδων μοναχὸςκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Κοιμήσεως Θεοτό-κου Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης 147 Θωμᾶςἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Θωμᾶ-Θωμάδων Μικρᾶς Ἁγίας Ἄννης 148Θεοδόσιος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚΚοιμήσεως Θεοτόκου Μικρᾶς ἉγίαςἌννης 149 Γεράσιμος μοναχός Γ Ἱ ΚΤιμίου Προδρόμου Μικρᾶς ἉγίαςἌννης 150 Γρηγόριος ἱερομ καὶ συνο-δεία ΓἹΚ Ἁγιορειτῶν Πατέρων-Δανιη-λαίων Κατουνακίων 151 Κύριλλος μο-ναχὸς καὶ συνοδεί α Γ Ἱ Κ Εὐαγγελι-σμοῦ Θεοτόκου Κατουνακίων 152 Γε-ράσιμος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Γερασί-μου Κατουνακίων 153 Γαβριὴλ μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἄξιόν ἘστινΚατουνακίων 154 Ἰωσὴφ ἱερομ καὶ συ-νοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Ἐφραὶμ Κατουνα-κίων 155 Σωφρόνιος μοναχός Γ Ἱ ΚἉγίας Τριάδος Καρουλίων 156 Ἐφραὶμμοναχός Γ Ἱ Κ Κοιμήσεως ΘεοτόκουἉγίου Νείλου 157 Θεολόγος ἱερομ καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Ἰωάννου Θεολό-γου Κερασιᾶς 158 Μάξιμος Ἀρχιμ καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Εἰσοδίων ΘεοτόκουΚερασιᾶς 159 Πολύκαρπος μοναχόςΔικαῖος Ἱ Σ Ἁγίας Τριάδος Καυσοκαλυ-βίων 160 Παῦλος μοναχὸς καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Ἁγίας Ἄννης Καυσοκαλυ-βίων 161 Ἀκάκιος μοναχὸς καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Κοιμήσεως Θεοτόκου Καυ-σοκαλυβίων 162 Ἀνανίας μοναχὸς καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Εὐσταθίου Καυ-σοκαλυβίων 163 Μιχαὴλ μοναχός Γ ἹΚ Εὐαγγελισμού τῆς Θεοτόκου Καυσο-καλυβίων 164 Παχώμιος μοναχός Γ ἹΚ Ἁγίου Παχωμίου Καυσοκαλυβίων165 Νεκτάριος μοναχός Γ Ἱ Κ ἉγίουΔημητρίου Καυσοκαλυβίων 166 Πατά-πιος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου ἈκακίουΚαυσοκαλυβίων 167 Γρηγόριος μονα-χός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Μεθοδίου Καυσοκα-λυβίων 168 Παντελεήμων μοναχὸς καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κελλίου Ἁγ ἈντωνίουΚαυσοκαλυβίων 169 Χερουβεὶμ μονα-χός Δικαῖος Ἱ Νέας Σκήτης Ἁγίου Παύ-λου 170 Νικόδημος μοναχός Γ Ἱ ΚΕὐαγγελισμοῦ Νέας Σκήτης 171 Ἱ λ α -ρίων μοναχός καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ἉγΧαραλάμπους Β΄ Νέας Σκήτης 172 Σάβ-βας μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου Σάββα ΝέαςΣκήτης 173 Γεώρ γιος μοναχός Γ Ἱ ΚΓενεσίου Τιμίου Προδρόμου Νέας Σκή-της 174 Θεόκτιστος μοναχός Γ Ἱ ΚlaquoΤοῦ Ἰωσήφraquo Νέας Σκήτης 175 Γρηγό-ριος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου ΝικολάουΝέας Σκήτης 176 Βενέδικτος ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου ΣπυρίδωνοςΑ΄ Νέας Σκήτης 177 Εὐσέβιος μοναχὸςκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἀποτομῆς Τ Προ-δρόμου Νέας Σκήτης 178 Νίκων μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Σπυρί-δωνος Β΄ Νέας Σκήτης 179 Παρθένιοςμοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίων Ἀναργύρων Α΄Νέας Σκήτης 180 Παΐσιος μοναχὸς καὶσυνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἰωάννου Θεολό-γου Νέας Σκήτης 181 Ἀνδρέας μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἀνδρέ-ου-Ἀβραμαίων Νέας Σκήτης 182 Δημή-τριος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγίου ἸωάννουΧρυσοστόμου Νέας Σκήτης 183 Νικό-δημος ἱερομ καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ ἉγίουΓεωργίου Νέας Σκήτης 184 Κάλλιστοςμοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Χαραλάμπους-Χαλ-δαίζου Νέας Σκήτης 185 Ἀλύπιος μονα-χός Γ Ἱ Κ Εἰσοδείων Θεοτόκου ΝέαςΣκήτης 186 Παλαμᾶς μοναχός Γ Ἱ ΚἉγ Γρηγορίου Παλαμᾶ Νέας Σκήτης187 Ραφαὴλ μοναχός Γ Ἱ Κ Μεταμορ-φώσεως Σωτῆρος Νέας Σκήτης 188Γαβριὴλ ἱερομ Γ Ἱ Κ ΕὐαγγελισμοῦΘεοτόκου Α΄ Νέας Σκήτης 189 Δ α -μα σκηνὸς μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚἉγ Ἀναργύρων Β΄ Νέας Σκήτης 190Στέφανος μοναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ ΚἉγ Νεκταρίου-Μπούραντα ἹΜ Ξενο -φῶντος 191 Ἀρτέμιος ἱερομ Δικαῖος ἹΣ Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου Ξενο -φῶντος 192 Παῦλος μοναχὸς καὶ συνο-δεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Ἀποστόλων Ἱ Σ Ξε-νοφῶντος 193 Ἄνθιμος μοναχός Γ ἹΚ laquoΓ Ἀρσενίουraquo Ἱ Σ Ξενοφῶντος 194Μάξιμος μοναχός Γ Ἱ Κ Γενεσίου ΤΠροδρόμου Ἱ Σ Ξενοφῶντος 195 Βησ-σαρίων μοναχός Γ Ἱ Κ Ἀρχαγγέλων ἹΣ Ξενοφῶντος 196 Ἀβραάμιος ἱερομκαὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγ Μοδέστου-Κραβασαρᾶ ἹΜ Σίμ Πέτρας 197 Θεό-φιλος μοναχός Ἱ Κάθισμα Ἱ Μ Κων-σταμονίτου 198 Εἰρηναῖος ἱερομ Γ ἹΚ Ἐσταυρωμένου Ἱ Μ Κουτλουμου-σίου Καρυῶν 199 Χρυσόστομος μο-ναχὸς καὶ συνοδεία Γ Ἱ Κ Ἁγίου Δη-μητρίου Ἱ Μ Φιλοθέου 200 Δημή-τριος μοναχός Γ Ἱ Κ Ἁγ Χαραλάμ-πους Ἱ Μ Ἰβήρων

ΔΗΛΩΣΙΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣhellipΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

Προσφάτως ὁ Βουλευτής τῆςΝΔ καί πρώην ὑφυπουργός Ναυτι-λίας κ Παναγιώτης Καμμένος προ-έβη εἰς συνταρακτικάς ἀποκαλύ-ψεις διά τήν Μασωνίαν Ὁ Βουλευ-τής ὑποστηρίζει ἐπικαλούμενος τόβιβλίον laquoΚώδικας Ντά Βίντσιraquo ὅτιἐπιχειρεῖται ἡ ἁγιοποίησις τῆς Μα-σωνίας ἡ ὁποία συνδέεται εὐθέωςμέ τήν Νέαν Τάξιν ΠραγμάτωνΕἶπεν ὁ κ Π Καμμένος

laquoΤὸ τελευταῖο βιβλίο τοῦ DanBrown τοῦ συγγραφέα τοῦ ΚώδικαDa Vinci ἐπιχείρει τὴν ἁγιοποίησητῆς Μασωνίας ἀποδίδοντας μία βα-σικὰ θετικὴ εἰκόνα παράλληλα μὲἕνα συντονισμένο ἄνοιγμα τῶν μα-σωνικῶν στοῶν στὸ εὐρὺ κοινὸ γιὰτουριστικοὺς λόγους Αὐτὸ σημαί-νει ὅτι εἴμαστε κοντὰ στὴν τελικὴφάση τῆς Νέας Τάξης Ὅρκοι σύμ-βολα κωδικοποιημένα ἀλφάβητακαὶ ὑπόγεια δίκτυα ἀνθρώπων σὲκαίριες θέσεις εἶναι πλέον ἄχρησταΧωρὶς ἐνδοιασμοὺς καὶ χωρὶς ἀνη-

συχία γιὰ ἀντιδράσεις ἡ Νέα Τάξητοποθετεῖ αὐταρχικὲς κυβερνήσειςποὺ καταπατοῦν μαζικὰ ἐργατικὰκαὶ ἀσφαλιστικὰ δικαιώματα χωρὶςνὰ πέσει οὔτε μία τουφεκιά Οἱ νέεςγενιὲς ποὺ γεννήθηκαν μέσα στὸσάπιο σύστημα δὲν γνωρίζουν κἄνὅτι ὑπάρχει κι ἄλλος δρόμοςraquo

Θά ἀνέμενε κανείς μετά τάς δη-λώσεις αὐτάς τοῦ κ Π Καμμένου ἡΔιαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλη-σίας τῆς Ἑλλάδος νά ἀσχοληθῆ μέτό θέμα καί νά ἐπιβεβαιώση παλαι-οτέρας θέσεις τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἡΜασωνία εἶναι θρησκεία ἡ ὁποίαὑπηρετεῖ τόν Ἑωσφόρον καί ὅτισυνδέεται μέ τήν ἰσοπεδωτικήν Νέ-αν Τάξιν Πραγμάτων Ἡ Ἱερά Σύνο-δος ὅμως προετίμησε νά laquoδραπε-τεύσηraquo Ὅπως ἄλλωστε τό πράττεικαί εἰς ἄλλα ζητήματα τά ὁποῖα συν-δέονται μέ δογματικά θέματα τάὁποῖα κλονίζουν τήν ἐμπιστοσύνηντῶν πιστῶν πρός τά πρόσωπα με-ρικῶν Ἐπισκόπων

Ὁ Βουλευτής κ Π Καμμένοςlaquoξεσκεπάζειraquo τήν Μασωνίαν

ἐνῶ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία σιωπᾶ

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Σελὶς 7η

ὑποψιαζόμασταν ὅλοι οἱ πιστοὶ τόσο καιρό καὶ ὅπως ἀποδεικνύ ουνπλέον οἱ ἴδιες οἱ ἐξελίξεις εἶναι προφανῶς κατασκεύασμα σκοτει νῶνκαὶ ἀντιχρίστων δυνάμεων μὲ μο ναδικὸ σκοπὸ νὰ πλήξουν τὴν᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία τὸ ῞Αγιον ῎Ο ρος καὶ ἰδιαιτέρως τὸν ᾿ΟρθόδοξοΜοναχισμό ἡ ὕπαρξι τοῦ ὁποίου ἀπ οτελεῖ σοβαρὸ ἐμπόδιο στὰ σχέ διάτους Ολίγες μόνο σκέψεις θὰ χαράξουμε τὶς κρίσιμες αὐτὲς στι γμὲςγιὰ τὴν ᾿Ορθοδοξία καὶ τὸ ῎Ε θνος μας καλώντας συγχρόνως ὅ λουςτοὺς Ελληνες ὅπου καὶ ἂν εὑρίσκωνται σὲ προσευχή ἐγρή γορ σι καὶπνευματικὴ ἐπιστράτευσι

ΤΙΣ τελευταῖες δεκαετίες οἱ περισσότεροι ὀρθόδοξοι πιστοί κληρι-κοί μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ ζούσαμε μιὰ ζωὴ ἄνετη ἀκύμαντη δίχως

διωγμοὺς καὶ περιπέτειες γιὰ τὴν Πίστι μας μιὰ ζωὴ παντελῶς ξένηπρὸς τὸ φρόνημα τοῦ Εὐαγγελίου ῎Ημασταν μὲ ἄλλα λόγια ὀπαδοὶἑνὸς ἀκίνδυνου Χριστιανισμοῦ ἑνὸς Χριστιανισμοῦ ποὺ δὲν μᾶςστοίχιζε τίποτε ἐφ᾿ ὅσον εἶχε συμβιβασθῆ μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμουκαὶ συμμαχήσει μὲ τὸν Διάβολο Κάπου-κάπου βέβαια ἐδιώκετο καὶκάποιος συνάνθρωπός μας γιὰ τὴν Πίστι του ἀλλὰ οἱ πολλοὶ δὲν ἐσυγ-κινοῦντο ἔβλεπαν τὴν ἀδικία καὶ τὸν πόνο τοῦ συνανθρώπου τους καὶσφύριζαν ἀδιάφορα καὶ προσπερνοῦσαν πολλοὶ δὲ κατέκριναν καὶ τὸνδιωκόμενο ἀδελφό τους γιὰ τὸν διωγμό ποὺ ὑφίστατο καὶ ἐ μέμ φοντοαὐτὸν γιὰ τὶς δῆθεν laquoἀκραῖεςraquo καὶ laquoφανατικέςraquo ἀντιλή ψεις του οἱὁποῖες κατὰ τὴ γνώμη τους ἦταν καὶ αἰτία τοῦ διωγμοῦ του ῾Ηκατάστασι ὅμως αὐτὴ γιὰ τοὺς ὀλίγους συνειδητοὺς χριστιανοὺς ἐθε-ωρεῖτο ἄκρως ἀνησυχητική διότι ἔβλεπαν ὅτι ἦταν ἐντε λῶς ἀντίθετηἀπ᾿ αὐτή ποὺ προειδοποίησε ὁ Χριστός ὅτι θὰ βιώσουν ὅσοι ἀπο-φασίσουν νὰ Τὸν ἀκολου θήσουν laquoΕἰ ἐμὲ ἐδίωξαν καὶ ὑμᾶς διώξου-σιraquo εἶπεν ὁ Χριστὸς στοὺς ᾿Αποστόλους καὶ κατ᾿ ἐπέκτασι τοὺς χρι-στιανοὺς ὅλων τῶν αἰώνων (᾿Ιωάν 15 20) laquoΠάντες οἱ θέλοντεςεὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διω χθήσονταιraquo προειδοποίησε θεο-πνεύστως καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος τὸν Τιμόθεο καὶ ὅλους τοὺς πι-στούς (Β´ Τιμ 3 12)

Τὸν τελευταῖο ὅμως καιρὸ οἱ διωκόμενοι πληθύνονται μὲ ἀπο τέλε-σμα ἡ ἐφησυχάζουσα καὶ ἐν ρᾳστώνῃ εὑρισκομένη ἑλληνόφωνη καὶμὴ ᾿Ορθοδοξία σιγά-σιγὰ νὰ ἀφυπνίζεται καὶ νὰ δραστηριοποιῆ ται᾿Εκτὸς ῾Ελλάδος στὴν ᾿Ορθό δοξη Σερβία ὁ ἀπηνὴς διωγμὸς τοῦ Σε-βασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρά σκας καὶ Πριζρένης Αρτεμίου καὶ τῶνσυνεργατῶν του κληρικῶν μοναχῶν καὶ λαϊκῶν ἔχει προκαλέσειμεγάλη ἀγανάκτησι καὶ θύελλα διαμαρτυριῶν Τὶς ἡμέρες αὐτές ὁμαρτυρικὸς Μητροπολίτης ᾿Αχρί δος ᾿Ιωάννης εὑρίσκεται γιὰ πολλο -στὴ φορὰ στὶς φυλακὲς τῶν Σκοπί ων σηκώνοντας τὸν δικό του σταυ -ρό ῾Η δὲ σύλληψι τοῦ ἀξιοσεβά στου Γέροντος ᾿Εφραὶμ τοῦ Βατοπαι-δινοῦ στὴν Ελλάδα ἀποτελεῖ βόμ βα πολλῶν μεγατόνων ἡ ὁποία ὅπωςφαίνεται μὲ τὴν ἔκρηξί της θὰ ἀφυπνίσῃ πολλὲς κοιμώμενες συν -ειδήσεις στὸν τόπο μας

῾Η ἐμπαθής ἄδικη καὶ παρανοϊκὴ αὐτὴ ἀπόφασι μᾶς θύμισε τὸν πρὸ18 ἐτῶν ἄδικο καὶ ἀντικανονικὸ ἀφο ρισμὸ τοῦ διαπρεποῦς θεολό γουΝικολάου Σωτηροπούλου ῎Α ναυ δο τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ἀπόρη-σε τότε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1993 -παραμονὲς Χριστουγέννων ἐπέλεξεκαὶ τότε ὁ Διάβολος νὰ ταρά ξῃ μὲ σκάνδαλο τὴν ᾿Εκκλη σία- καὶ ἀπο-ρεῖ μέχρι σήμερα ῾Ο ἀφορισμὸς εἶναι ἡ ἐσχάτη πνευματικὴ ποινή ποὺἐπιβάλλει ἡ Εκκλη σία ἐναντίον μεγάλων καὶ ἀμετανοήτων ἀσεβῶν καὶαἱρετικῶν Τό σοι ἀμετανόητοι ἀσεβεῖς αἱρετικοὶ καὶ ἐκκλησιομάχοιὑπάρχουν στὴν κοινωνία Κανένα ἀπ᾿ αὐτοὺς δὲν τόλμησαν νὰἀφορίσουν οἱ διοικοῦντες τὴν Εκκλησία Αντ᾿ αὐτῶν ἀφώρισαν κάποι-οι ἀρχιερεῖς τὸν κατὰ πάντα ἄξιο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου τὸν δια-πρεπῆ θεολόγο ἱε ρο κήρυκα καὶ συγγραφέα καὶ μάλιστα σφοδρὸ καὶἀκαταμάχητο πο λέμιο τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς παντοειδοῦς ἀσεβείας

Παρόμοια ἀπορία αἰωρεῖται στοὺς κόλπους τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶσήμερα ῾Η σύλληψι καὶ προφυλάκισι προβλέπεται γιὰ πρόσωπα ποὺθεωροῦνται ὕποπτα διαφυγῆς ἢ ἐπικίνδυνα γιὰ τέλεσι καὶ ἄλλων ἀξιο-ποίνων πράξεων ὅσο παραμένουν ἐλεύθερα Τόσοι ἀπατεῶνεςκλέπτες ἐκβιασταί μιζα δό ροι φοροφυγάδες καταχρασταί ἄνθρωποιτοῦ ὑποκόσμου καὶ τοῦ ὀργανωμένου ἐγκλήματος καὶ ἄλλοι κακοποιοὶκαὶ ἐγκληματίες κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι ἀνάμεσά μας Μεταξὺαὐτῶν καὶ πολλοὶ πολιτικοὶ καὶ ἄλλα δημόσια πρόσωπα ποὺ φέρουντεράστιες εὐθῦνες γιὰ τὴν σημερινὴ οἰκονομικὴ ἐξαθλί ω σι τῆςπατρίδος μας καὶ ἐν τούτοις ἀπολαμβάνουν κάθε εἴδους κάλυψιἀσυλία καὶ ἀτιμωρησία Τὸν ῾Αγι ορείτη Γέροντα ᾿Εφραίμ τὸν σεβά -σμιο αὐτὸ ἡγούμενο τῆς Ἱ Μονῆς Βατοπαιδίου βρῆκαν οἱ ἁρμόδιοινὰ συλλάβουν καὶ νὰ προφυλακίσουν

ΗΣΥΛΛΗΨΙ τοῦ Γέροντος ᾿Ε φραὶμ μᾶς θύμισε ἐπίσης τὴν ἀποστολὴψυχιάτρων ἐκ μέρους τῆς κυβερνήσεως τὴν ἐποχὴ τῆς Δικτα-

τορίας στὴ Φλώρινα μὲ σκο πὸ νὰ ἐξετάσουν τὸν μακαριστὸ πλέονΜητροπολίτη Αὐγου στῖνο Καν τιώ τη καὶ νὰ βεβαιώσουν τὴν ἐπικίνδυ-νη δῆθεν laquoψυχοπάθειαraquo τοῦ με γά λου αὐτοῦ συγχρόνου ἐκκλησιαστι-κοῦ πατρός ὥστε νὰ τὸν ὁδη γήσουν κατόπιν στὸ φρενοκομεῖο

῾Η ἀπόφασι γιὰ τὴν σύλληψι καὶ προφυλάκισι τοῦ Γέροντος ᾿Εφραὶμτοῦ Βατοπαιδινοῦ ἐνῷ διανύουμε ἡμέρες Χριστουγέννων δημιούρ -γησε στὴν ῾Ελλάδα καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν ᾿Ορθοδοξία ἀτμόσφαιρα Μ῾Εβδομάδος καὶ βύθισε τὴν ᾿Εκκλη σία σὲ πένθος Μ Παρασκευῆς Μὲαὐτὸ τὸν ἀπαίσιο τρόπο θέλησε ὁ Σατανᾶς νὰ ἄρῃ τὴ Χριστουγεννιά -τικη χαρὰ καὶ εὐφροσύνη ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων ᾿Αλλὰ καὶ ἂνὑποθέσουμε ὅτι συντρέχουν λόγοι συλλήψεως καὶ προφυλακίσεωςτοῦ Γέροντος -κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο σφό δρα ἀμφιβάλλουμε- δὲν σκέ -φθηκαν οἱ ἁρμόδιοι λειτουργοὶ τῆς Θέμιδος τὴν ἁγιότητα καὶ ἱερότη-τα τῶν ἡμερῶν Στὴν ᾿Ορθόδοξη ῾Ελ λάδα δὲν ζοῦν καὶ αὐτοί Χρι-στιανοὶ δὲν εἶναι καὶ αὐτοί Στὴν ᾿Ορθόδοξη κολυμβήθρα δὲνβαπτίσθηκαν Δὲν μποροῦσαν νὰ ἀναβάλουν τὴν ἀπόφασί τους γιὰἀργότερα ῏Ηταν ἀνάγκη νὰ ταράξουν καὶ νὰ κατασκανδαλίσουν τὶςψυχὲς τὴ συγκεκριμένη χρονικὴ περίοδο ῎Αλλωστε δὲν γνωρίζουνὅτι καὶ κοσμικοὶ καὶ ἀχρίστιανοι ἀκόμη ἄρχοντες δίνουν χάρι κατὰ τὶςμεγάλες ἑορτὲς καὶ ἐλευθερώνουν ὡρι σμέ νους φυλακισμένους ῾ΟΠιλᾶτος πα ρὰ τὴ δειλία καὶ ἰδιοτέλειά του σεβάσθηκε τὴν συνήθειακαὶ παρά δοσι τῆς ἐποχῆς του καὶ ἐπρότεινε τὴν ἀπελευθέρωσι ἑνὸςὑποδίκου στοὺς ᾿Ιουδαίους χάριν τῆς ἑορτῆς τοῦ Πάσχα Καὶ οἱ ᾿Ιου-δαῖοι ὡς γνω στόν προτίμησαν τὴν ἀπελευ θέ ρω σι ἑνὸς σεση-μασμένου κακοποι οῦ τοῦ Βαραββᾶ καὶ τὴ σταύρωσι τοῦ εὐεργέτουκαὶ Μεσσία τους τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ Στὶς ἡμέρες μας ῞Ελληνες᾿Ορθόδοξοι δικασταὶ ἔδωσαν διαταγή νὰ συλληφθῇ καὶ νὰ προφυλα-κισθῇ ὡσὰν κακοῦργος ἕνας σεβάσμιος ῾Αγιορείτης ἡγού με νος παν -ορθοδόξου ἐμβελείας καὶ ἀναγνωρίσεως τὴν παραμονὴ τῶν Χρι-στουγέννων ἐνῷ τὴν ἴδια στιγμὴ κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι ἀμέτρητοιἡμεδαποὶ καὶ ἀλλοδαποὶ laquoΒαραββᾶδεςraquo ἀπολαμβάνοντας τὴν ἀσυλίακαὶ ἀτιμωρησία ποὺ τοὺς παρέχει τὸ ἄθλιο πολιτικὸ κατεστημένο ποὺκυβερνᾷ τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὴν πατρίδα μας

῞Οπως δὲ τότε ὁ μανιασμένος ὄ χλος τῶν ἀχαρίστων ᾿Ιουδαίων πα-ρακινούμενος ἀπὸ τὸ ἄνομο καὶ φθο νερὸ ἱερατεῖο του ἐκραύγαζεἔξω ἀπὸ τὸ πραιτώριο τὸ laquo῏Αρον ἆρον σταύρωσον αὐτόνraquo ἔτσι καὶσήμερα ἕνας ἑσμὸς διεφθαρμένων καὶ ἀντιχρίστων δημοσιογράφωνκραυγάζει χαιρέκακα στὰ τηλεοπτικὰ κανάλια καὶ ζητεῖ τὴν κεφα λὴντοῦ laquo᾿Εφραίμraquo (ἔτσι τὸν ὀνο μάζουν περιφρονητικὰ καὶ ἀπαξιωτικὰ οἱἀσεβεῖς καὶ ἀθεόφοβοι γιὰ νὰ τὸν ταπεινώσουν λὲς καὶ εἶναι κανέναςἐξάδελφός τους) ἐπὶ πίνακι καὶ τὴν ἠθικὴ ἐξόντωσί του μὲ τὸνἐγκλεισμό του στὶς φυλακὲς τοῦ Κορυδαλλοῦ

Ω ΑΘΛΙΟΙ καὶ πανάθλιοι δημοσιογράφοι ἄνθρωποι τοῦ σκό τουςὑπηρέτες σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ συμφερόντων πολέμιοι τοῦ

Χριστοῦ καὶ τῆς ᾿Ορθοδοξίας ἀδί στακτοι ἐκκλησιομάχοι ποὺ ἀνα-στα υ ρώνετε τὸν Θεάνθρωπο Αὐ τόν ποὺ ἔσωσε ἐπανειλλημένως αὐ -τὸν τὸν τόπο καὶ πληγώνετε καὶ κατασυκοφαντεῖτε τὴν Μητέρα καὶτρο φὸ τοῦ ἔθνους μας τὴν ᾿Εκκλη σία καὶ σπιλώνετε μὲ τὸ δημοσιο-γραφικό σας δηλητήριο ἀξίους ἐρ γά τες της ποὺ μοχθοῦν νυχθημε -ρὸν γιὰ τὸν συνάνθρωπό τους καὶ γιὰ τὴ σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμουlaquoτίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆςraquo Αρκετὰ ἐμπαί -ξατε τὸν Θεό διακωμῳδήσατε τὰ θεῖ α χλευάσατε τὰ ὅσια καὶ ἱερά μυ-κτηρίσατε τοὺς πιστοὺς ἀνθρώ πους Κοιτάξετε γύρω σας καὶ ἰδεῖ τε τὰἄλλοτε πανίσχυρα κανά λια καὶ τὶς ἐφημερίδες πού ἐξ αἰτί ας τῆςκρίσεως κλείνουν καὶ χρεωκοποῦν ῎Ερχονται καιροὶ χαλεποί κα τὰτοὺς ὁποίους θὰ πληρώσουν πολ λοί θὰ πληρώσετε καὶ ἐσεῖς διότιφέρετε τεραστία εὐθύνη γιὰ τὴν ἐκτεταμένη ἠθικὴ σῆψι καὶ ἀπο σύνθε-σι τῆς κοινωνίας μας Προφῆτες δὲν εἴμαστε Πιστεύουμε ὅμως στὸνθεόπνευστο λόγο τοῦ ᾿Αποστόλου ὅτι laquoπᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίανraquo (῾Εβρ 2 2) ᾿Ιδοὺ ἔρ χονται ἡμέρεςκατὰ τὶς ὁποῖες πολ λοὶ ἀπὸ ἐσᾶς θὰ μείνετε ἄνεργοι θὰ πεινάσετε καίγιὰ νὰ τρα φῆτε θὰ καταφύγετε στὰ συσσίτια τῆς ᾿Εκκλησίας Ναί τῆς᾿Εκκλησί ας αὐτήν ποὺ σήμερα ἀπὸ θέσι ἰσχύος πολεμεῖτε καὶ συκο-φαντεῖ τε ᾿Αλλὰ ἡ τιμωρία αὐτὴ δὲν εἶναι τίποτε ἐμπρὸς στὴν αἰωνίακρίσι καὶ τιμωρία ποὺ σᾶς ἀναμένει ἐὰν δὲν μετανοήσετε

῾Η σύλληψι καὶ προφυλάκισι τοῦ Γέροντος ᾿Εφραὶμ τοῦ Βατοπαιδι-νοῦ εἶναι πλέον γεγονός Αὐτὴ ἀποτελεῖ κατὰ τὴ γνώμη μας τὸ μέγασκάνδαλο καὶ ὄχι ἡ ὑπόθεσι τῶν ἀγοραπωλησιῶν τῆς Μονῆς Βατο-παιδίου ῞Οσοι πιστοί ἂς ἑτοιμαζό με θα γιὰ ἀγῶνες ὑπὲρ τῆς ἁγιω -τάτης Πίστεώς μας καὶ τῆς φιλτά της Πατρίδος μας Οἱ διωγμοὶ ἐναν -τίον τῆς ᾿Ορθοδοξίας καὶ οἱ πιέσεις καὶ ἐκβιασμοὶ κατὰ τοῦ ῎Εθνουςμας πυκνώνουν καὶ ἐντείνονται Στὶς ἡμέρες μας εὑρίσκεται ἐν πλή -ρει ἐξελίξει καταχθόνιο καὶ σατανικὸ σχέδιο κάποιων σκοτεινῶν δυνά -μεων μὲ στόχο τὴν ἀποδυνά μωσι τῆς ᾿Ορθοδοξίας τὴν οἰκονομικὴὑποδούλωσι τῶν ἐθνῶν καὶ τὴν ἐπικράτησι τῆς Νέας Εποχῆς καὶ ΝέαςΤάξεως διὰ τῆς παγκοσμιοποιήσεως ῞Ομως τὰ σχέδια αὐ τὰ θὰδιαλύσῃ ὁ ἀρχηγὸς τῆς Πί στεώς μας Κύριος ᾿Ιησοῦς Χρι στός ὅπωςδιαλύει ὁ ἀέρας τὸν καπνὸ καὶ ὁ ἥλιος τὴν ὁμίχλη

Εἴθε ὁ Θεὸς νὰ ἐνδυναμώνῃ τὸν δοκιμαζόμενο καὶ κακοπαθοῦνταlaquoμέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργονraquo Γέροντα ᾿Εφραὶμ καὶ ὅλη τὴν συμ -πάσχουσα μαζί του ἀδελφότητα τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝθεν δὲ εἰσι λύκοι ἅρπαγεςraquo (Ματθ ζ´ 15) Συμφώνως πρὸς αὐτὸ τὸλόγο οἱ αἱρετικοὶ χαρακτηρίζονται laquoψευδοπροφῆταιraquo Στὴν ῾ΑγίαΓραφὴ laquoπροφῆταιraquoμὲ τὴν ἀληθινὴ ἔννοια τῆς λέξεως εἶνε ἐκεῖνοι οἱὁποῖοι διδάσκουν μὲ ἔμπνευσι τοῦ Θεοῦ τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ Οἱ δὲαἱρετικοὶ χαρακτηρίζονται laquoψευδοπροφῆταιraquo διότι δὲν διδάσκουν τὰλόγια τοῦ Θεοῦ ἀλλ᾿ ἰδικά τους λόγια ἢ μᾶλλον λόγια τοῦ Διαβόλουκαὶ ἰσχυρίζονται ψευδῶς ὅτι διδάσκουν τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ Οἱ αἱρετι-κοὶ χαρακτηρίζονται ἐπίσης laquoλύκοι ἅρπαγεςraquo laquoἐν ἐνδύμασιπροβάτωνraquo ᾿Απ᾿ ἔξω ἐμφανίζονται ὡς πρόβατα φρόνιμοι γλυκεῖς καὶμελιστάλακτοι Καὶ ἀπὸ μέσα εἶνε αἱμοβόροι λύκοι ἕτοιμοι ν᾿ἁρπάξουν καὶ νὰ κατασπαράξουν τὰ λογικὰ πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦΧριστοῦ ῾Ο Χριστὸς ἐφιστᾷ τὴν προσοχή μας νὰ φυλασσώμεθα ἀπὸτοὺς ψευδοπροφῆτες καὶ προβατοσχήμους λύκους οἱ ὁποῖοι στὸνἑπόμενο στίχ 16 χαρακτηρίζονται laquoἄκανθαιraquo καὶ laquoτρίβολοιraquo ἀγκάθιακαὶ τριβόλια ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν περιμένουμε ἐκλεκτοὺς καρπούς

Στὸ Ματθ κδ´ 11 ὁ Χριστὸς προλέγει ὅτι θὰ ἐμφανισθοῦν laquoπολλοὶψευδοπροφῆταιraquo καὶ ὅτι laquoπλανήσουσι πολλούςraquo Καὶ στὸ Ματθ κδ´24 λέγει ὅτι θὰ ἐμφανισθοῦν laquoψευδοπροφῆταιraquo οἱ ὁποῖοι θὰ κάνουνlaquoσημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα ὥστε πλανῆσαι εἰ δυνατόν καὶ τοὺς ἐκλε-κτούςraquo (Βλέπε καὶ Μάρκ ιγ´ 22)

῾Ο Ἀπόστολος Πέτρος στὸ Β´ Πέτρ β´ 1ndash2 γράφει laquo᾿Εγένοντο δὲ καὶψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοιοἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείαςraquo Εδῶ προλέγεται ἡ ἐμφάνι-σι αἱρετικῶν οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται laquoψευδοδιδάσκαλοιraquo συν -ωνύμως πρὸς τὸ laquoψευδοπροφῆταιraquo Οἱ δὲ αἱρέσεις τους χαρα-κτηρίζονται laquoαἱρέσεις ἀπωλείαςraquo Οἱ αἱρέσεις ὁδηγοῦν σὲ ἀπώλεια κα-ταστροφή κόλασι Ο δὲ Ἀπόστολος Ιωάννης στὸ Α´ Ιωάν δ´ 1 γράφειὅτι laquoπολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν κόσμονraquo Καὶ ἀπὸτὸν ᾿Ιωάννη λοιπὸν οἱ αἱρετικοὶ χαρακτηρίζονται laquoψευδοπροφῆταιraquo

Στὴν Αποκάλυψι ἀναφέρεται laquoὁ ψευδοπροφήτηςraquo (᾿Αποκ ιστ´ 13 ιθ´20 κ´ 10) ὁ ὑπασπιστὴς τοῦ ᾿Αντιχρίστου ὁ ὁποῖος περιγράφεται ὡςlaquoθηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆςraquo ἔχει laquoκέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳraquo καὶὁμιλεῖ laquoὡς δράκωνraquo (᾿Αποκ ιγ´ 11) Θεωροῦμε εὔστοχη τὴν ἑρμηνείαὅτι μὲ τὸ χαρακτηρισμὸ laquoὁ ψευδοπροφήτηςraquo ἐνάρθρως ὁ κατ᾿ ἐξοχὴνψευδοπροφήτης χαρακτηρίζεται ὁ μεγαλύτερος τῶν αἱρεσιαρχῶν ὁΠάπας Τὰ δύο κέρατά του σημαίνουν τὶς δύο ἐξουσίες του τὴ θρη-σκευτικὴ καὶ τὴν πολιτική Καὶ ἡ ὁμοιότης του πρὸς τὸ ἀρνίον ἀλλὰκαὶ πρὸς τὸν δράκοντα σημαίνει τὴ μεγάλη ὑποκρισία του Φαίνεταιὡς χριστιανὸς ἡγέτης ἀλλ᾿ εἶνε σατανικός Στὶς ἡμέρες μας ὁ Πάπαςσυγκαλεῖ συνέδρια ὄχι μόνο διαχριστιανικὰ καὶ παναιρετικά ἀλλὰ καὶδιαθρησκειακὰ καὶ σατανιστικά καὶ συμπροσεύχονται γιὰ τὴν εἰρήνητοῦ κόσμου Συμμετέχουν δὲ σὲ τέτοια συνέδρια καὶ λεγόμενοι᾿Ορθόδοξοι ῾Ο δὲ Πάπας ἀφοῦ καὶ συγκαλεῖ τὰ συνέδρια καὶ κατέχειτὴν πρώτη θέσι σ᾿ αὐτά ἤδη ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τοὺς ἡμετέρουςΟἰκουμενιστὰς ὡς ἔχων τὸ περιβόητο πρωτεῖο καίτοι στὴν πραγμα-τικότητα ἀφοῦ εἶνε αἱρετικός δὲν ἔχει ἱερωσύνη δὲν εἶνε ἐπίσκοπος

Τὴν ἐποχὴ τοῦ ᾿Αντιχρίστου laquoὁ ψευδοπροφήτηςraquo ὁ Πάπας ἐπειδὴὁ ᾿Αντίχριστος θὰ εἶνε ἰσχυρότερος ἀπ᾿ αὐτὸν καὶ δὲν θὰ δύναται νὰδιεκδικήσῃ πρωτεῖο κοσμικῶς καὶ διπλωματικῶς σκεπτόμενος θὰ γίνῃὑπασπιστὴς τοῦ ᾿Αντιχρίστου γιὰ νὰ ἔχῃ τὰ δευτερεῖα τῆς ἐξουσίαςΝὰ τὸν χαίρωνται οἱ Οἰκουμενισταί οἱ σφόδρα φιλοπαπικοί

῾Ομοίως πρὸς τὸ Χριστὸ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος χαρακτήρισε τοὺςαἱρετικοὺς laquoλύκους βαρεῖς μὴ φειδομένους τοῦ ποιμνίουraquo λύκουςφοβερούς ποὺ δὲν λυποῦνται τὸ ποίμνιο Προφήτευσε δὲ ὅτι καὶ ἀπὸτοὺς ποιμένες τῆς ᾿Εκκλησίας θὰ προέλθουν αἱρετικοί τοὺς ὁποίουςἐπίσης χαρακτήρισε laquoἄνδρας λαλοῦντας διεστραμμέναraquo (Πράξ κ´ 2930) ᾿Ανέφερε δὲ καὶ πρόρρησι τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος γιὰ τὴν ἐμφάνι-σι ἀποστατῶν ἀπὸ τὴν Πίστι τῶν γνωστῶν ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴἱστορία αἱρετικῶν ᾿Εγκρατιτῶν Οἱ διδάσκαλοι τῆς αἱρέσεως αὐτῆςἐμπόδιζαν τὸ γάμο καὶ κήρυτταν ἀποχὴ ἀπὸ τροφὲς ὡς δῆθεν ἀκάθαρ-τα πράγματα Χαρακτηρίζονται δὲ laquoπνεύματα πλάναraquo μὲ δαιμονικὲςδιδασκαλίες laquoἐν ὑποκρίσει ψευδολόγοιraquo καὶ laquoκεκαυτηριασμένοι τὴνἰδίαν συνείδησινraquo (Α´ Τιμ δ´ 1ndash3)

῾Ο ἀδελφόθεος ᾿Ιούδας στὴν Καθολικὴ ᾿Επιστολή του τὸ δυ-νατώτερο ἀντιαιρετικὸ κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης αἱρετικοὺς τῆςἀποστολικῆς ἐποχῆς τοὺς Νικολαΐτες χαρακτηρίζει μὲ τοὺς ἑξῆςἐκτὸς ἄλλων χαρακτηρισμούς laquoΣπιλάδεςraquo δηλαδὴ κηλῖδες δημωδῶςλέρες laquoἑαυτοὺς ποιμαίνοντεςraquo ἰδιοτελεῖς ποὺ βόσκουν καὶ τρέφουντοὺς ἑαυτούς των laquoνεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναιraquoσύννεφα ἄνυδρα ποὺ παρασύρονται ἀπὸ τοὺς ἀνέμους laquoδένδρα φθι-νοπωρινά ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθένταraquo δένδρα φθινοπω-ρινά χωρὶς καρπούς δύο φορὲς ξεραμμένα ξερριζωμένα laquoκύματαἄγρια θαλάσσης ἐπαφρίζοντα τὰς ἑαυτῶν αἰσχύναςraquo κύματα ἄγριατῆς θάλασσας ποὺ ἀφρίζουν καὶ φέρουν στὴν ἐπιφάνεια τὶς ἀσχημίεςτους laquoἀστέρες πλανῆται οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς τὸν αἰῶνατετήρηταιraquo ἄστρα σκοτεινά στὰ ὁποῖα τὸ βαθὺ σκοτάδι διατηρεῖταιπαντοτινό (᾿Ιούδ 12ndash13) laquoἐμπαῖκται κατὰ τὰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίας πο-ρευόμενοι τῶν ἀσεβειῶνraquo ἐμπαῖκτες βαδίζοντες συμφώνως μὲ τὶςἀσεβεῖς ἐπιθυμίες τους laquoἀποδιορίζοντεςraquo διακρίνοντες τοὺς ἑαυ-τούς των ἀπὸ τοὺς ἄλλους καὶ παρουσιαζόμενοι ὡς ἀνώτεροι laquoψυχι-κοί Πνεῦμα μὴ ἔχοντεςraquo ἄνθρωποι ποὺ κυριαρχοῦνται ἀπὸ φυσικὰἔνστικτα ποὺ στεροῦνται Πνεύματος ῾Αγίου (᾿Ιούδ 18ndash19)

Δύο ἀκόμη χαρακτηρισμοὶ τῶν αἱρετικῶν φοβερώτεροι τῶν προ-ηγουμένων laquoΚατάρας τέκναraquo λέγει μὲ πολὺ μεγάλη ἔμφασι ὁἈπόστολος Πέτρος Καταραμένοι ἄνθρωποι (Β´ Πέτρ β´ 14) Καὶ ὁἈπόστολος Ιωάννης λέγει laquo᾿Ηκούσατε ὅτι ὁ Αντίχριστος ἔρχεται καὶνῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιraquo Ακούσατε ὅτι ὁ Αντίχριστος ἔρχε-ται καὶ τώρα πολλοὶ ἀντίχριστοι ἔχουν ἔλθει (Α´ ᾿Ιωάν β´ 18) ῾Ο ἀνα-μενόμενος ᾿Αντίχριστος εἶνε ὁ χειρότερος καὶ ὁ ἀπαισιώτερος ὅλωντῶν ἀνθρώπων Μὲ τὸ ὄνομα δὲ ἐκείνου ὁ Ἀπόστολος ὀνομάζει τοὺςαἱρετικοὺς τῆς ἐποχῆς του καὶ ὅλων βεβαίως τῶν ἐποχῶν Καὶlaquoἀντίχριστοιraquo λοιπὸν χαρακτηρίζονται οἱ αἱρετικοί Ναί ἀντίχριστοιδιότι φρονοῦν καὶ πράττουν ἀντίθετα πρὸς τὸ Χριστό καὶ προ-ετοιμάζουν τὸ ἔδαφος γιὰ τὸν κατ᾿ ἐξοχὴν ᾿Αντίχριστο

Γιὰ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἡ Καινὴ Διαθήκη ἐκφράζεται μὲ συμπάθεια᾿Αλλὰ γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς ἐκφράζεται μὲ τὰ φοβερώτερα λόγια λόγιαθεόπνευστα καὶ ἁρμόζοντα σ᾿ αὐτούς καὶ μάλιστα στοὺς παναιρετι-κοὺς καὶ πανθρησκειακοὺς Οἰκουμενιστάς Δὲν φοβοῦνται αὐτοὶ ἀπὸτὰ φοβερὰ καὶ θεόπνευστα λόγια ἔστω καὶ ἂν φοροῦν μεγάλα ράσακαὶ ἐγκόλπια καὶ ἔχουν τὶς μεγαλύτερες εὐθύνες Οἱ πιστοί οἱ συνει-δητοὶ χριστιανοὶ φοβοῦνται καὶ ἀγωνίζονται καὶ θὰ ἀγωνίζωνται μέχριτέλος γιὰ laquoτὴν ἅπαξ παραδοθεῖσαν τοῖς ἁγίοις πίστινraquo (᾿Ιούδ 3) Εἶνεβεβαίως πάντοτε ὀλίγοι οἱ ἀγωνισταί ἀλλὰ τελικῶς αὐτοὶ νικοῦν διότι᾿Αρχηγός τους εἶνε ὁ Χριστός ὁ ὁποῖος διακήρυξε laquo᾿Εγὼ νενίκηκατὸν κόσμονraquo (᾿Ιωάν ιστ´ 33) ῾Η ῾Ιστορία ἀποδεικνύει τοῦ λόγου τὸἀληθές Παρὰ τὸ πλῆθος τῶν αἱρέσεων καὶ τὴν ὅλη πολεμικὴ τοῦ Σα-τανᾶ τοῦ μεγάλου ἐχθροῦ τῆς ἀληθείας καὶ τῆς σωτηρίας τῶνἀνθρώπων ἡ ὀρθὴ πίστι ἔφθασε μέχρι σήμερα Καὶ θὰ φθάσῃ μέχριτὴ συντέλεια τοῦ κόσμου Διότι αὐτὴ εἶνε ἡ θέλησι τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὴσωτηρία τῶν πιστῶν

ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΙΣ ΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΝΕΟΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝhellipθυπουργὸς κ Γεώργιος Παπανδρέ-ου

Πολλοὶ ἀναλυταὶ καὶ διπλωμάταιδιαβλέπουν μὲ ἀφορμὴν τὴν προ-φυλάκισιν τοῦ Καθηγουμένου τῆς ἹΜονῆς Βατοπαιδίου σύγκρουσινἈμερικανῶν ndash Ρώσων εἰς τὸ ἍγιονὌρος Ἕνας ἐκ τῶν ἀναλυτῶν ὁ κ ΓΔελάστικ ὁ ὁποῖος ἔχει ἀντιεκκλη-σιαστικὰς θέσεις ἀλλὰ κάνει πολὺκαλὰς ἀναλύσεις ἐπισημαίνει εἰςἀνάλυσίν του εἰς τὸ περιοδικὸν τὰlaquoἘπίκαιραraquo (τῆς 5ης Ἰανουαρίου)μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς

laquoΤὸ ldquoξήλωμαrdquoτοῦ Βατοπαιδίου

Ὅπως ὁμολογοῦν αὐτὲς τὶς μέ-ρες ἐπαΐοντες τῶν ἐσωτερικῶν συ-σχετισμῶν δυνάμεων στὸ ἍγιοὌρος οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν στὸ ldquoἀν -τιεφραιμικὸrdquo στρατόπεδο ὁ Ἡγού-μενος τοῦ Βατοπαιδίου ἔχει κατορ-θώσει μέχρι στιγμῆς νὰ συσπειρώ-σει τὶς δώδεκα Ἱ Μονὲς τοῦ Ἄθωἔχοντας ἀπέναντί του μόνο ὀχτώ

Μὲ δεδομένη μάλιστα τὴνὄξυνση τῆς κρίσης ποὺ θὰ μειώσειἀκόμη περισσότερο τὶς οἰκονο-μικὲς ροὲς πόρων πρὸς τὶς Ἱ μονὲςτοῦ Ἁγίου Ὄρους ἡ προοπτικὴἦταν ἡ ἐπιρροὴ τοῦ Ἐφραὶμ νὰ ἐπε-κτεινόταν καὶ σὲ κάποιες ἄλλεςἀπὸ τὶς Ἱ Μονές οἱ ὁποῖες σήμεραβρίσκονται ἀκόμη πέραν τοῦ ἐλέγ-χου του

Οἱ Ἀμερικανοὶ εἶχαν ἀνησυχήσειἐδῶ καὶ τρία τουλάχιστον χρόνιαἀπὸ τὴ ραγδαία ἐπέκταση τῆς ἐπιρ-ροῆς τοῦ Ἐφραίμ

Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι στὰ τέλη τοῦκαλοκαιριοῦ τοῦ 2008 τὰ σκάνδαλατοῦ Βατοπαιδίου ἔρχονται στὸ φῶςτῆς δημοσιότητας ἀπὸ Ἡγούμενο ἹΜονῆς τοῦ Ἄθω ποὺ διατηρεῖ στε-νότατες σχέσεις μὲ τόν ΚωννοΜητσοτάκη Ἐξυπηρετοῦνται οἱἈμερικανοὶ καὶ πλήττεται καίρια ὁΚώστας Καραμανλής

Τὸ τελικὸ πλῆγμαΔιάπυρος θιασώτης τῶν συμφε-

ρόντων τῶν ΗΠΑ ὁ Γιῶργος Πα-πανδρέου ὑπονομεύει πλήρως τὶςσχέσεις μὲ τὴ Ρωσία ἀμέσως μετὰτὴν ἐκλογή του Παρεμπιπτόντωςἔτσι ὁ Ἐφραὶμ βρίσκεται ἐντελῶςldquoξεκρέμαστοςrdquo πολιτικὰ στὸ ἐσωτε-ρικὸ τῆς χώρας Ἀναζητεῖ σανίδασωτηρίας σὲ στενότερες σχέσειςμὲ τὴ Ρωσία ἐν πλήρει ἐπιγνώσειτοῦ γεγονότος ὅτι οἱ Ἀμερικανοὶἀπεργάζονται μὲ τὴν ὑποτελῆ τουςπλέον ἑλληνικὴ κυβέρνηση τὴν κα-ρατόμησή του Ποινικὰ προσχήμα-τα γιὰ νὰ συγκαλύψουν τὸν πολι-τικὸ ἀποκεφαλισμό του ὑπάρχουνἐν ἀφθονίᾳ

Ἡ μηνιαία περιοδεία τοῦ Ἐφραὶμμὲ τὴν Ἁγία Ζώνη σὲ δεκατέσσεριςρωσικὲς πόλεις ὅπου οἱ πιστοὶ ρί-χνουν τὸν ὀβολό τους εἶναι μίαγερὴ οἰκονομικὴ ldquoμπίζναrdquo ἐνῶ ἡσυνάντηση τοῦ Ἐφραὶμ μὲ τὸνΒλαντίμιρ Πούτιν κορυφώνει τὴνἀνησυχία τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὸτί ὑποσχέθηκε ὁ Ἡγούμενος στὸΡῶσο πρωθυπουργό ποὺ ἀπὸ τὸΜάρτιο θὰ εἶναι καὶ πάλι πρόεδροςτῆς χώρας

Λίγο μετὰ τὴν ἐπιστροφή τουἀπὸ τὴ Ρωσία ὁ Ἐφραὶμ κλείνεταιστὸν Κορυδαλλὸ γιὰ ποινικὰ οἰκο-νομικὰ ἐγκλήματα Ἀνεξαρτήτωςτοῦ ποινικοῦ μέρους ἡ πολιτικὴοὐσία εἶναι ὅτι ldquoξηλώνεταιrdquo τὸ δί-κτυο Ἐφραὶμ στὸ Ἅγιο Ὄρος ΟἱΡῶ σοι ἀντιδροῦν ἐξοργισμένοιβλέ ποντας τὴν ἐξόντωση τοῦ συμ-μάχου τους ἀλλὰ στὴν πραγματι-κότητα δὲν μποροῦν νὰ σώσουν τὴθέση ἐπιρροῆς τοῦ Ἐφραίμ ἀκόμηκι ἂν γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Ἡγούμε-νου γίνει ἀργότερα κάποιος συμβι-βασμὸς χωρὶς πολιτικὴ ἀξία

Παράλληλα κατακρημνίζονταςτὶς ἑλληνορωσικὲς σχέσεις στὰΤάρταρα οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ ἐδῶμηχανισμοί τους προειδοποιοῦντὸν Ἀντώνη Σαμαρὰ νὰ μὴ τολμή-σει νὰ ἐπαναλάβει τὰ ἀνοίγματατοῦ Κώστα Καραμανλῆ πρὸς τὴΡωσία ἂν καὶ ὅταν γίνει πρωθυ-πουργός μετὰ τὶς ἐκλογέςraquoὈργὴ διὰ τὴν συνέντευξιντοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

τοῦ Πατριαρχείου τῆς ΜόσχαςΤαραχὴν ἀλλὰ καὶ ὀργὴν προ-

εκάλεσεν εἰς πολιτικούς διπλωμα-τικούς νομικούς δικαστικοὺς ἀλλὰκαὶ Ἐκκλησιαστικοὺς Κύκλους ἡσυνέντευξις τὴν ὁποίαν παρεχώρη-σεν εἰς τὸ περιοδικὸν laquoἘπίκαιραraquo(τῆς 5ης Ἰανουαρίου) ὁ προϊστάμε-νος τοῦ τμήματος ἘξωτερικῶνἘκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πα-τριαρχείου Μόσχας Μητροπολίτηςκ Ἱλαρίων Ὁ Μητροπολίτης προ-αναγγέλλει τὴν κλιμάκωσιν τῶνἀντιδράσεων τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλη-σίας (καὶ τοῦ ἐπισήμου Κράτουςτῆς Ρωσίας) ἀμέσως μετὰ τὴν πρω-τοχρονιὰ τῶν Ρώσων (εἶναι παλαι-οημερολογῖται) Προειδοποιεῖ μὲἔμφασιν ὅτι δὲν θὰ πρέπη νὰἀγνοηθῆ τὸ παρακλητικὸν μή-νυμα τοῦ Πατριάρχου Μόσχαςπρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἑλλη-νικῆς Δημοκρατίας κ ΚάρολονΠαπούλιαν Δηλώνει πὼς δὲν ὑφί-σταται ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς Ρω-σίας εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος τονίζων πὼςδιὰ ὅλας τὰς κινήσεις τῆς ΡωσικῆςἘκκλησίας εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος ἐνη-μερώνεται τὸ Οἰκουμενικὸν Πα-τριαρχεῖον καὶ λαμβάνεται ἡ εὐλο-γία του Τέλος ἀφήνει σαφῆ ὑπονο-ούμενα διὰ τὸν ρόλον τῶν δυτικῶνεἰς τὴν προφυλάκισιν τοῦ Καθη-γουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατο-παιδίου Δὲν εἶναι τυχαῖον ὅτι τὸπεριοδικὸν ἔβαλε διὰ τίτλον εἰς τὴνσυνέντευξιν ὅτι ἡ laquoΚαθολικὴ Δύσηπίσω ἀπὸ τὴν προφυλάκιση Ἐ -φραίμraquo καὶ ἀποδίδει τὸν τίτλον εἰςτὸν ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν τοῦ Πα-

τριαρχείου Μόσχας κ ἹλαρίωναἩ συνέντευξις ἐθεωρήθη ὠμὴ

παρέμβασις εἰς τὰ ἐσωτερικὰ ζητή-ματα τῆς Ἑλλάδος Ἰδιαιτέρως ἠνό-χλησαν τὰ σημεῖα τῆς συνεντεύξε-ως μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Μητροπολίτηςlaquoκτυπᾶ ἀλύπηταraquo τοὺς πολιτει-ακοὺς καὶ πολιτικοὺς παράγοντας(ἐμμέσως πλὴν σαφῶς) τῆς Ἑλλά-δος οἱ ὁποῖοι κατὰ τὸν Μητροπο-λίτην τορπιλίζουν τὰς Ἑλληνορω-σικὰς σχέσεις (εἰς ὅλους τοὺς το-μεῖς) καὶ χλευάζουν μαζὶ μὲ τὰΜΜΕ τὰ τέσσερα περίπου ἑκα-τομμύρια Ρώσους καὶ τὴν ἡγεσίαντων ποὺ ἐσχημάτισαν οὐρὰς διὰ νὰπροσκυνήσουν τὴν Ἁγίαν ΖώνηνlaquoΜὲ ποιὰ μοῦτρα θὰ μᾶς ἀντικρύ-σουνraquo διερωτήθη ἢ θὰ μᾶς καλέ-σουν νὰ συμμετάσχωμεν εἰς διαφό-ρους ἐκδηλώσεις (προσκυνηματι-κοῦ χαρακτῆρος κλπ)

Ἡ laquoβόμβαraquo ὅμως τῆς συνεντεύ-ξεως ἦτο ἡ δήλωσις laquoὅταν ἀπο-στέλλουμε κάποια αἴτηση πολὺ πε-ρισσότερο μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦΠατριάρχη ἔχουμε ὡς ἀφετηρίαμας τὸ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀγνοηθεῖraquoἩ δήλωσις αὐτὴ ἐξελήφθη ὑπὸ τοῦπολιτικοῦ διπλωματικοῦ δικαστι-κοῦ νομικοῦ καὶ Ἐκκλησιαστικοῦσυστήματος ὡς laquoτελεσίγραφονraquo εἰςβάρος τῆς Ἑλλάδος Ὁ ὑπουργὸςἘξωτερικῶν τοῦ Πατριαρχείου Μό-σχας ἐπέκρινε διὰ τὴν σιωπήν τουτὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην ἐνῶὁμιλῶν διὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶπεlaquoἊς ὑπερασπιστοῦμε τὸν Ἄθωraquo

Ἡ συνέντευξις ἡ ὁποίαπροεκάλεσεν ἀντιδράσεις

Τὸ πλῆρες κείμενον τῆς συνεν-τεύξεως τοῦ Μητροπολίτου κ Ἱλα-ρίωνος εἰς τὰ laquoἘπίκαιραraquo (τῆς 5ηςἸανουαρίου) ἔχει ὡς ἀκολούθωςlaquoΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΙΛΑΡΙΩΝΜητροπολίτης Βολοκολάμσκ

Προϊστάμενος τοῦ Τμήματος Ἐξωτε-ρικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ

Πατριαρχείου ΜόσχαςἩ καθολικὴ Δύση πίσω ἀπὸτὴν προφυλάκιση τοῦ Ἐφραὶμ

Ἀποφασισμένη νὰ κλιμακώσει τὶςἀντιδράσεις της ἀπέναντι στὴνπροφυλάκιση τοῦ Ἡγούμενου Ἐ -φραὶμ ἀμέσως μετὰ τὶς δεκαήμε-ρες πρωτοχρονιάτικες ἀργίες στὴΡωσία δηλώνει ἡ Ρωσικὴ Ὀρθόδο-ξη Ἐκκλησία ἐὰν καὶ ἐφόσον δὲνὑπάρξουν ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶςδείγματα ὅτι εἰσακούονται οἱ ρω-σικὲς εὐαισθησίες ποὺ θὰ μπο-ροῦσαν mdashὡς ὑπονοεῖταιmdash νὰ ἱκα-νοποιηθοῦν ἐὰν μετατρεπόταν τὸκαθεστὼς κράτησης τοῦ Ἀρχιμαν-δρίτη σὲ κατ᾽ οἶκον περιορισμό τουστὴν Ἱ Μονὴ Βατοπαιδίου Αὐτὸδήλωσε ἀπερίφραστα στὰ ldquoἘπίκαι-ραrdquo ὁ Μητροπολίτης ΒολοκολάμσκἹλαρίων προϊστάμενος τοῦ πανί-σχυρου Τμήματος ἘξωτερικῶνἘκ κλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πα-τριαρχείου Μόσχας ἀξίωμα ποὺκατὰ παράδοση θεωρεῖται τὸ νού-μερο δύο στὴν ἱεραρχία τῆς Ρω-σικῆς Ἐκκλησίας

Θυμίζοντας τὸ παρακλητικὸ μή-νυμα ποὺ ἀπέστειλε ὁ ΠατριάρχηςΚύριλλος πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆςἙλληνικῆς Δημοκρατίας κ Κάρο-λο Παπούλια ὁ Μητροπολίτης Ἱλα-ρίων σημειώνει ldquoὍταν ἀποστέλ-λουμε κάποια αἴτηση πολὺ περισ-σότερο μὲ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ Πα-τριάρχη ἔχουμε ὡς ἀφετηρία μαςτὸ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀγνοηθεῖ Ἐὰνἀγνοηθεῖ τότε αὐτὸ θὰ μαρτυρᾶμία ὁρισμένη θέση τὴν ὁποία θὰλάβουμε ὑπόψη μας καὶ στὶς πε-ραιτέρω ἐνέργειές μας θὰ ξε-κινᾶμε ἀπὸ ἐκεῖ Ὡστόσο ἐλπίζου-με ὅτι ἡ θέση μας δὲν θὰ ἀγνοηθεῖὅπως ἐξίσου ἐλπίζουμε πὼς δὲν θὰἀγνοηθεῖ ἡ ἄποψη τῆς εὐρείαςκοινῆς γνώμης στὴν Ἑλλάδα τὴΡωσία καὶ σὲ ἄλλες χῶρες Ἐγεί-ρεται τώρα ὁλόκληρο κίνημα γιὰτὴν ὑπεράσπιση τοῦ ἈρχιμανδρίτηἘφραίμ γίνεται συλλογὴ ὑπο-γραφῶν διεξάγονται συγκεντρώ-σειςrdquo μία καὶ ldquoπροκαλεῖ ἀπορία καὶδυσαρέσκεια σὲ πολλοὺς ὀρθόδο-ξους πιστοὺςrdquo τὸ γεγονὸς ὅτι δὲνγίνεται λόγος γιὰ ldquoκάποιο ἀποδε-δειγμένο ἔγκλημα ποὺ ἔχει τελε-στεῖ ἀλλὰ διεξάγεται δικαστικὴδιερεύνηση γιὰ ἕνα συμβόλαιο τὸὁποῖο συμφωνήθηκε μερικὰ χρόνιαπρὶν καί ἐνῶ τελικὴ ἐτυμηγορίαἀκόμη δὲν ὑπῆρξε ὁ Ἀρχιμανδρί-της ἤδη βρίσκεται στὴ φυλακήrdquo

Ἀντιδράσεις στὴ ΡωσίαΡωσικὲς διπλωματικὲς πηγὲς

δὲν κρύβουν τὴν ἔκπληξή τους γιὰτὴ βεβιασμένη ὅπως τὴ χαρακτη-ρίζουν ἑρμηνεία περὶ ldquoἐπέμβασηςστὰ ἐσωτερικὰ τῆς Ἑλλάδαςrdquo ποὺδόθηκε σὲ μία διαμαρτυρία ἐν πολ-λοῖς κοινωνικῶν καὶ θρησκευτικῶνὀργανώσεων ἡ ὁποία κλιμακώθη-

κε καὶ προσέλαβε τέτοιες διαστά-σεις στὴ Ρωσία ldquoἀκριβῶς καὶ λόγῳτοῦ ὅτι συνάντησε τὴν πλήρηἀπροθυμία τῆς ἑλληνικῆς ἡγεσίαςνὰ ἀντιμετωπίσει μὲ κατανόησητὴν οὐσία τῶν ρωσικῶν παραπόνωνκαὶ νὰ ἀναζητήσει κάποιας μορφῆςσυμβιβασμόrdquo

ldquoἩ Μόσχα δὲν θὰ μποροῦσε νὰμὴ ἐνοχληθεῖrdquo ἐξηγοῦν οἱ ἴδιες πη-γές ldquoἀπὸ τὴν ἐξευτελιστικὴ ἀντιμε-τώπιση ἑνὸς μοναχοῦ ὁ ὁποῖοςἀνεξαρτήτως τῶν ἀμφιλεγόμενωνδικαστικῶν ἐκκρεμοτήτων του στὴνἙλλάδα πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἡμέρεςσυναντοῦσε κατ ἐπανάληψη καὶ δη-μοσίως τὸν πρόεδρο Μεντβιέντεφκαὶ τὸν πρωθυπουρ γὸ Πούτιν χάρηστὸ ἱερὸ λείψανο τῆς Τίμιας Ζώνηςτὸ ὁποῖο συνόδευσε ἐπὶ περίπου σα-ράντα ἡμέρες στὴ Ρωσία μὲ ἀποτέ-λεσμα νὰ ἀναδειχτεῖ στὸν πλέονγνωστὸ Ἕλληνα στὴ σημερινὴ ρω-σικὴ κοινὴ γνώμηrdquo

Καλοὶ γνῶστες τῆς νεότερηςρωσικῆς πραγματικότητας δηλώ-νουν πὼς ἡ καμπάνια γιὰ τὴν ἀπε-λευθέρωση τοῦ Ἡγουμένου Ἐ -φραὶμ μπορεῖ mdashκαλῶς ἢ κακῶςmdashνὰ συγκριθεῖ μόνο μ᾽ ἐκεῖνες γιὰτὴν ἀπελευθέρωση τῶν ΜανώληΓλέζου καὶ Μίκη Θεοδωράκη κατὰτὰ σοβιετικὰ χρόνια ὅπως θυ-μοῦνται ἐνῶ τὸ ὄνομα τοῦ Ἡγού-μενου ἤδη ἀπολαύει πολλαπλάσιαςἀναγνωρισιμότητας στὰ ρωσικὰΜΜΕ καὶ στοὺς κόλπους τῆς κοι -νῆς γνώμης ἀπὸ τὰ ἤδη ξεχασμένατῶν πλέον γνωστῶν πρωθυπουρ -γῶν τῆς Ἑλλάδας συμπεριλαμβα-νομένων μάλιστα τῶν ldquoπαλαιῶνrdquoΚωνσταντίνου Καραμανλῆ καὶἈνδρέα Παπανδρέου ldquoΓιὰ τοὺς λό-γους τῆς ἐπιτυχίας αὐτῆς ἂς ἀνα-λογιστοῦν πόσο κακὸ ἔκαναν ὅσοισυστηματικὰ ἔθαβαν τὶς Ἑλληνο-ρωσικὲς σχέσεις τὰ τελευταῖα χρό-νιαrdquo ἐπισημαίνουν οἱ ἴδιες πηγές οἱὁποῖες ἐκτιμοῦν πὼς ldquoἂν ἡ Ἑλλάδαἐνδιαφερόταν σοβαρὰ γιὰ τὴ βελ-τίωση τοῦ κλίματος στὶς διμερεῖςσχέσεις θὰ ἔπρεπε νὰ σπεύσει νὰἐκμεταλλευτεῖ τὴ λατρεία τῶν Ρώ-σων πιστῶν πρὸς τὴν Τίμια Ζώνηκαὶ ὄχι νὰ τὴν ἀντιμετωπίζει μὲ εἰ -ρω νεῖες καὶ ἀμηχανία προτείνον-τας γιὰ παράδειγμα πολύμηνες ἢδωρεὰν προσκυνηματικὲς βίζεςστὰ τριάμισι ἑκατομμύρια τῶν Ρώ-σων πιστῶν ποὺ τὴν προσκύνησανκαὶ στὰ πολὺ περισσότερα ποὺ δὲνπρόλαβαν νὰ τὸ πράξουνrdquo

Σὲ κάθε περίπτωση εἶναι ν᾽ ἀπο-ρεῖς μὲ τί μοῦτρα θὰ ἀρχίσουν καὶπάλι οἱ Ἕλληνες ἀξιωματοῦχοι τό-σο τῆς κεντρικῆς ὅσο καὶ τῆς περι-φερειακῆς διοίκησης νὰ καλοῦντοὺς Ρώσους σὲ ldquoπροσκυνηματικὰταξίδιαrdquo στὴν Ἑλλάδα ὅταν οὔτελίγο οὔτε πολὺ λοιδορήθηκαν ἀπὸτὰ ἑλληνικὰ ΜΜΕ καὶ κάποιες ἐπί-σημες ἀντιδράσεις τὰ ἴδια θρη-σκευτικὰ αἰσθήματα στὰ ὁποῖαὑποτίθεται πὼς ἐνδιαφερόμαστενὰ ldquoἐπενδύσουμεrdquomiddot ὅταν οἱ ldquoἑλλη-νικὲςrdquo θρησκευτικὲς προθέσειςεἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ldquoἄσπιλες καὶ ἀμό-λυντεςrdquo καὶ οἱ ldquoρωσικὲςrdquo ἀπαραιτή-τως ldquoὕποπτες δόλιες καγκεμπίτι-κες καὶ ἐπεκτατικέςrdquo

ldquoΠανορθόδοξοἱερὸ προσκύνημαrdquo

Ἐρωτηθεὶς γιὰ τὴ μαζικὴ αὐτὴκριτική ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίωνἐπανέλαβε πὼς τὸ ΠατριαρχεῖοΜόσχας σὲ καμία περίπτωση δὲνἀμφισβητεῖ τὴ δικαιοδοσία τῆςἑλληνικῆς Δικαιοσύνης οὔτε τὴνἐκκλησιαστικὴ δικαιοδοσία τοῦΟἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὸἍγιο Ὄρος δὲν μπορεῖ ὡστόσοπαρὰ νὰ ἀντιμετωπίζει τὸν Ἄθω ὡςldquoπανορθόδοξο ἱερὸ προσκύνημαrdquoμὲ εἰδικὸ καθεστώς Ἀναφερόμε-νος καταρχάς σὲ τυχὸν ἐπικοινω-νία τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας μὲτό σιωπῶν Οἰκουμενικὸ Πατριαρ-χεῖο γιὰ τὸ ὅλο θέμα ὁ κ Ἱλαρίωνεἶπε πὼς ldquoσκεφτόμαστε αὐτὴ τὴδυνατότηταrdquo καὶ σημείωσε ldquoΔὲνμπορῶ νὰ ἐξηγήσω τὴ σιωπὴ ὁποι-ουδήποτε διότι κάθε ἄνθρωποςἀπαντᾶ γιὰ τὸν ἑαυτό του Κάθεἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης σὲ κάθεδεδομένη κατάσταση λαμβάνειἐκείνη τὴν ἀπόφαση ἡ ὁποία κατὰτὴν ἄποψή του πρέπει προφανῶςνὰ ὑπηρετεῖ τὰ συμφέροντα τῆςἘκκλησίας τῆς ὁποίας ἡγεῖταιrdquo

Μιλώντας εἰδικὰ γιὰ τὶς σχέσειςΡωσίας ndash Ἁγίου Ὄρους καθὼς καὶγιὰ τὸ σύνθημα ldquoἊς ὑπερασπι-στοῦμε τὸν Ἄθωrdquo τὸ ὁποῖο ἔγινεκαὶ ὀνομασία τῆς ρωσικῆς ὀργάνω-σης ποὺ δημιουργήθηκε γιὰ τὴνἀπελευθέρωση τοῦ ἩγούμενουἘφραίμ ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίωνδήλωσε πὼς ldquoὁ Ἀθως ἀποτελεῖ ἕναἀπὸ τὰ μέγιστα ἱερὰ τοῦ χριστιανι-κοῦ κόσμου καί κατὰ τὴ διάρκειατῶν αἰώνων στὸ λαό μας ὑπῆρχανκαὶ ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπάρχουν τὰπλέον θερμὰ αἰσθήματα ὡς πρὸςτὸν Ἄθω καὶ τοὺς ἐρημίτες του ὡςἐκ τούτου εἶναι φυσικὸ κάθεπλῆγμα στὸν ἀθωνίτικο τρόπο ζω -ῆς ὅπως γιὰ παράδειγμα οἱ ἰσχυ-ρισμοὶ ὁρισμένων πολιτικῶν mdashμε-ταξὺ αὐτῶν καὶ Ἑλλήνωνmdash ὅτι

πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ πρόσβασητῶν γυναικῶν στὸν Ἄθω ὅτι πρέ-πει νὰ ἀλλάξει αὐτὴ ἡ μοναχικὴζωή ποὺ διαμορφώθηκε ἐκεῖ ἐπὶαἰῶνες νὰ μὴ μπορεῖ νὰ τὶς συμμε-ριστεῖ οὔτε ἡ Ἐκκλησία μας οὔτε ὁλαός μαςrdquo Ὁ κ Ἱλαρίων πρόσθεσεὅτι γνωρίζει πολὺ καλὰ πὼς τὸἍγιο Ὄρος ὑπάγεται στὴν κανο-νικὴ δικαιοδοσία τοῦ ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου ἀπὸ τὸ ὁποῖο καὶ ζη-τοῦν γραπτὴ εὐλογία καὶ οἱ ΡῶσοιἈρχιερεῖς κάθε φορά ποὺ ἐπισκέ-πτονται τὸν Ἄθω ldquoὅπως ἔπραξα κιἐγὼ κυριολεκτικὰ λίγες ἡμέρεςπρὶν καὶ τροφοδοτήθηκα μ᾽ ἐκεῖνοτὸ πνεῦμα εὐσέβειας τὸ πνεῦματῆς βαθιᾶς θρησκευτικῆς πίστηςποὺ ἀποπνέει τὸ Ἅγιο Ὄροςrdquo

ldquoΔεῖγμα ἀγάπηςπρὸς τὸ Ἅγιο Ὄροςrdquo

ldquoὉρατὸ δεῖγμα τῆς ἀγάπης ποὺτρέφει πρὸς τὸ Ἅγιο Ὄρος ὁ ρω-σικὸς λαόςrdquo χαρακτήρισε ὁ Μη-τροπολίτης Ἱλαρίων καὶ τὴν ὑπο-δοχὴ στὴ Ρωσία τῆς Τίμιας Ζώνηςτῆς Θεοτόκου συνοδείᾳ μοναχῶνκαὶ τοῦ Ἡγούμενου τῆς Ἱ Μ Βατο-παιδίου Ἐφραίμ ldquoΜόνο στὴ Μόσχασχεδὸν ἕνα ἑκατομμύριο πιστοὶπροσκύνησαν αὐτὸ τὸ ἅγιο λείψα-νο καὶ συνολικὰ στὴ Ρωσία περισ-σότεροι ἀπὸ τρία ἑκατομμύριαΠοῦ καὶ πότε παρόμοια γεγονόταπροκάλεσαν τέτοια συγκέντρωσηἀνθρώπων Στὴ νεότερη ἱστορίατῆς χώρας μας κάτι παρόμοιο δὲνὑπῆρξε γι᾽ αὐτὸ καὶ ἦταν τεράστιαἡ ἀπήχηση ποὺ προκάλεσε ἡ σύλ-ληψη τοῦ Ἀθωνίτη μοναχοῦ τὴνὁποία ὁλόκληρη ἡ χώρα μας παρα-κολούθησε εἴτε ζωντανὰ εἴτε μέσῳτῆς τηλεόρασης ἀμέσως μετὰ τὴνἐπιστροφή του ἀπὸ τὴ Ρωσία καὶ ἡἀντίδραση τῶν ἀνθρώπων σὲ αὐτὸτὸ θλιβερὸ συμ βὰν ἦταν ἀπολύτωςφυσιολογικήrdquo πρόσθεσε ὁ ὑψηλό-βαθμος ἀξι ω ματοῦχος τῆς Ρω-σικῆς Ἐκκλησίας

Ὁ Μητροπολίτης Ἱλαρίων ἀπορ-ρίπτει κατηγορηματικὰ τὴν ὕπαρξηὁποιασδήποτε ldquoἐπεκτατικῆς πολι-τικῆς τῆς Ρωσίας στὸν Ἄθωrdquo προ-τείνοντας ldquoτότε νὰ μιλήσουμε γιὰἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρω-παϊκῆς Ἕνωσης ἢ διαφόρων ἐπι-χειρηματικῶν ὁμάδων στὸν Ἄθωποὺ ἐπίσης χρηματοδοτοῦν κάποιαἔργα ἐκεῖrdquo γιὰ νὰ συμπληρώσειldquoΠρέπει νὰ κατανοήσουμε ὅτι ὁἌθως ὄντας τμῆμα τῆς κανονικῆςδικαιοδοσίας τοῦ ΟἰκουμενικοῦΠατριαρχείου ἀποτελεῖ παρ᾽ ὅλ᾽αὐτά καὶ πανορθόδοξο ἱερὸ προ-σκύνημα Ἐπὶ αἰῶνες στὸν Ἄθωζοῦσαν καὶ συνεχίζουν νὰ ζοῦνἐκπρόσωποι τῶν πλέον διαφορε-τικῶν ἐθνοτήτων μεταξὺ τῶν ὁποί-ων ὅπως εἶναι γνωστό καὶ τὸ ρω-σικὸ μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Παντε-λεήμονα τὸ ὁποῖο διατηρεῖ στενὴσχέση μὲ τὴ Ρωσικὴ ὈρθόδοξηἘκκλησία παρὰ τὸ ὅτι τὸ ἴδιο ὑπά-γεται στὴ δικαιοδοσία τοῦ Οἰκου-μενικοῦ Πατριαρχείουrdquo τονίζονταςπὼς ldquoαὐτὸ εἶναι ἀπολύτως φυσιο-λογικό διότι ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ Πα-τριάρχης Κύριλλος σὲ μία ἀπὸ τὶςσυναντήσεις του μὲ προκαθημέ-νους τοπικῶν Ἐκκλησιῶν τὰ κανο-νικὰ ὅρια μεταξὺ τῶν κατὰ τόπουςἘκκλησιῶν εἶναι ἐσωτερικὰ σύνο-ρα ἀλλὰ δὲν ὑπερβαίνουν τὴν ἑνό-τητα ποὺ συνδέει ὅλες μαζὶ τὶςὈρθόδοξες Ἐκκλησίες καὶ δημι-ουργεῖ τὴ Μία Ἁγία Καθολικὴ καὶἈποστολικὴ Ἐκκλησία γι᾽ αὐτὸ καὶοἱ σχέσεις μεταξὺ τῶν τοπικῶνἘκκλησιῶν πρέπει νὰ ἀναπτύσσον-ται σὲ πνεῦμα ἀδελφοσύνης

Ἐὰν στὸν Ἄθω ὑπάρχει μοναστή-ρι τὸ ὁποῖο κατὰ τὴ διάρκεια πολ -λῶν αἰώνων ἐπανδρώνεται ἀπὸ Ρώ-σους μοναχούς τότε εἶναι ἀπολύ-τως φυσικὸ ὅτι ἔχει ἰδιαίτερες σχέ-σεις εἰδικὰ μὲ τὴ Ρωσικὴ Ἐκ κλησίαὅτι προσκυνητὲς ἀπὸ τὴ Ρω σία τὴνΟὐκρανία καὶ ἄλλες χῶρες ποὺὑπάγονται στὴν κανονικὴ δικαιοδο-σία τῆς Ρωσικῆς Ἐκ κλησίας ἐπι-σκέπτονται εἰδικὰ αὐτὸ τὸ μονα-στήρι καὶ πὼς ἐκπρόσωποι τῆς ρω-σικῆς ἐπιχειρηματικότητας δεί-χνουν προσοχὴ ἰδίως στὸ συγκεκρι-μένο μοναστήριrdquo δήλωσε ὁ ὑπεύ-θυνος τῶν διεθνῶν σχέσεων τοῦΠατριαρχείου Μόσχας ἐπαναλαμ-βάνοντας τὴν πρωτοχρονιάτικη ἐλ -πίδα του ὅτι ldquoτὶς ἀμέσως ἑπόμενεςἡμέρες θὰ ἀπελευθερωθεῖ ὁ Ἀρχι-μανδρίτης Ἐφραίμrdquo ἀλλὰ καὶ τὴνἀπορία του ἐὰν προκλήθηκε βλάβηστὸ κράτος καὶ ldquoἐὰν στὴ συμφωνίασυμμετεῖχαν μερικοὶ ὑ πουργοὶ προ-ηγούμενης κυβέρνησης γιατί δὲνφέρουν τὴν εὐθύνη οἱ ὑπουργοὶαὐτοί Γιατί δὲν μπαίνουν αὐτοὶ στὴφυλακή ἀλλὰ ἕνας Ἀθωνίτης Ἡ -γούμενος ἡ ἀποστολὴ τοῦ ὁποίουεἶναι νὰ ὑπερασπίζεται ὄχι τὰ συμ-φέροντα τοῦ ἑλληνικοῦ κράτουςἀλλὰ τοῦ μοναστηριοῦ τουrdquo

ldquoἘλπίζω ὅτι τὸ δικαστήριο θὰἀπαντήσει ἀξιόπιστα σὲ ὅλα αὐτὰτὰ ἐρωτήματαrdquo τὰ ὁποῖα διατυπώ-θηκαν καὶ δημόσια καθὼς ldquoἡ σύλ-ληψη ἑνὸς Ἀθωνίτη Ἡγούμενουεἶναι γεγονὸς ἐξαιρετικό πρωτο-φανές ποὺ προκάλεσε πολὺ μεγά-λη ἀναταραχήrdquo κατέληξε ὁ Μητρο-πολίτης Ἱλαρίωνraquo

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΗΠΟΝ ΤΗΣ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

Εἰς δηλώσεις διὰ τὴν προφυλάκι-σιν τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱ ΜονῆςΒατοπαιδίου προέβη ὁ ΠατριάρχηςΓεωργίας κ Ἠλίας Συμφώνως πρὸςτὸ Ἐκκλησιαστικὸν ΠρακτορεῖονlaquoΡομφαίαraquo (3ης Ἰανουαρίου)

laquoldquoΕἴμαστε θλιμμένοι γιὰ τὸ γε-γονὸς τῆς προφυλάκισης τοῦ Ἡ -γου μένου Ἐφραίμrdquo ἀνέφερε ἀπὸτὸν Πατριαρχικὸ Ἱ Ν Ἁγ ΤριάδοςΤιφλίδος ὁ Πατριάρχης Γεωργίας

Ὁ Πατριάρχης Γεωργίας στὸ κή-ρυγμά του μεταξὺ ἄλλων τόνισεldquohellipΘέλω νὰ σᾶς μεταφέρω ἕνα δυσ -άρεστο νέο Σὲ μᾶς φιλοξενήθηκεἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος ὁ π ἘφραίμἝλληνας ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ Μο -νῆς Βατοπαιδίου Μᾶλλον θὰ ἔχετεδεῖ στὶς τηλεοράσεις ὅτι αὐτὸς ἔφε-ρε καὶ τὸ τεμάχιο τῆς Ἁγίας Ζώνηςτῆς Παναγίας Θεοτόκου στὴ Ρωσίαστὴ Μόσχα καὶ ἑκατομμύρια μερικὰἑκατομύρια ἄνθρωποι ἦρθαν νὰ τὴνπροσκυνήσουνrdquo

ldquoΤώρα μάθαμε ὅτι ὁ γέρονταςἘφραὶμ ἔχει φυλακιστεῖ Εἶναι ἕναλυπηρὸ γεγονός Σᾶς παρακαλῶὅλους νὰ προσεύχεστε γιὰ τὸν πἘφραὶμ νὰ τὸν ἐλευθερώσει ὁ Κύ-ριος Ἐλπίζουμε ὅτι ὁ Κύριος θὰεἰσακούσει τὶς προσευχές μαςrdquoπρόσθεσε ὁ Πατριάρχης

Ἐπίσης ἀνέφερε ὅτι ldquoεἴμαστεθλιμμένοι γιὰ αὐτὸ τὸ γεγονός

Αὐτὸς ὁ πνευματικός γέρονταςἘφραὶμ εἶναι προσωπικότητα ἰδιαί-τερα πνευματικήrdquo

ldquoΣτὴν Ἱ Μ Βατοπαιδίου μονάζουνκαὶ γεωργιανοὶ μοναχοί Ἐμεῖς ἐκ -φράζουμε τὴ συμπάθειά μας σ᾽αὐτοὺς καὶ σ᾽ ὅλη τὴν ἀδελφότηταrdquoὑπογράμμισε ὁ Προκαθήμενος τῆςἘκκλησίας τῆς Γεωργίας

Ὁ Πατριάρχης ἀναφερόμενοςστὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση σημεί-ωσε ldquoΣήμερα πάλι πρέπει νὰ σκε-φτοῦμε γιὰ τὸ πόσο δύσκολη εἶναι ἡζωὴ τοῦ ἀνθρώπου Ποιὸς θὰ φαν-ταζόταν ὅτι ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησηἕνα Ἡγούμενο θὰ τὸν ἔβαζε στὴφυλακὴ καὶ θὰ τὸν τοποθετοῦσεμαζὶ μὲ τοὺς ληστὲς καὶ κλέπτεςrdquo

ldquoἈλλὰ ὁ Θεὸς εἶναι ἐλεήμων καὶὁ Θεὸς θὰ τὸν ἐλευθερώσει Σᾶςεὔχομαι εἰρήνη χαρά Νὰ ἀγαπᾶτετοὺς ἀνθρώπους Ὄχι μόνοαὐτούς ποὺ σᾶς κάνουν καλόἀλλὰ πρέπει νὰ ἀγαποῦμε καὶ τοὺςἐχθρούς Εἶναι δύσκολη ἡ ὑπόθεσηαὐτή Ἂν δὲν μπορεῖς νὰ ἀγαπᾶςτουλάχιστον νὰ προσεύχεσαι γι᾽αὐτούςhelliprdquo ἀνέφερε κλείνοντας ὁΠατριάρχης κ Ἠλίας

Τέλος νὰ σημειωθεῖ ὅτι ὁ Πα-τριάρχης Γεωργίας τὶς ἑπόμενεςἡμέρες θὰ κάνει καὶ ἐπίσημη δήλω-ση συμπαράστασης γιὰ τὴν ἄδικηπροφυλάκιση τοῦ Ἡγουμένου τῆςἹ Μονῆς Βατοπαιδίουraquo

Ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς ΜητροπόλεωςΣερβίων καὶ Κοζάνης ἐλάβομεν τὴνἀκόλουθον ἐπιστολήνΚύριε Διευθυντά

Διαβάσαμε στὸ φύλλο τῆς 9ηςΔεκεμβρίου τρ ἔ καὶ στὸ ἄρθρομὲ τίτλο laquoΜακρὰν τοῦ πνεύματοςτοῦ Μακαριστοῦ Καντιώτου οἱ ΣεβΜητροπολῖται Δυτ Μακεδονίαςraquoπὼς στὴν Κοζάνη laquoἐκδιώκεται ὁἐκλε κτὸς π Αὐγουστῖνος Μύρουλόγῳ δεσποτικοῦ πείσματοςraquo

Ἐπειδὴ εἶστε μία ἔγκριτη ἐφημε-ρίδα καὶ μὲ εὐρὺ κύκλο ἀνα-γνωστῶν θέλουμε νὰ σᾶς ἐπισημά-νουμε τὰ ἑξῆς

Ὁ π Αὐγουστῖνος Μύρου εἶναιἹεροκήρυκας τῆς καθ᾽ ἡμᾶς ἹερᾶςΜητροπόλεως ἡγουμενεύων τῆςἹερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου Πα-

λαιογρατσάνου Εἶναι ὑπεύθυνοςτοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἀγῶνος τῆς Ἱε -ρᾶς Μητροπόλεως καὶ τοῦ ἐπιτρέ-πομεν νὰ ἐκφωνῆ ὁμιλίες σὲ ὅσεςΜητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆςἙλλάδος εἶναι προσκεκλημένοςκαὶ τέλος παρουσιάζει ἑβδομαδιαίαἐκπομπὴ στὴν τηλεόραση καὶ συγ-κεκριμένα στὸ ἰδιωτικὸ κανάλιWest Channel

Αὐτὰ πρὸς ἐνημέρωση τῶν ἀνα-γνωστῶν τῆς ἐφημερίδας σας

Ἐκ τοῦ γραφείου τύπου τῆςἹερᾶς Μητροπόλεως

Σημείωσις τοῦ laquoΟΤraquo Ἡμεῖςμετεφέραμεν εἰς τὴν ἐφημερίδαμας σχόλιον τὸ ὁποῖον ἦτο ἀνηρτη-μένον εἰς τὸ διαδίκτυον ἀπὸ τὴν12ην Ὀκτωβρίου

Διευκρινήσεις ὑπὸ τῆς ἹερᾶςΜητροπόλεως Σερβίων καὶ Κοζάνης

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ndash laquoΦΩΤΙΑraquo ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΙΝ

ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΦΡΑΙΜ

hellipΣΥΝΗΓΟΡΟΙΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝὑπόσχεται πολλὰ καὶ εὔχεται γιὰπερισσότερα μιὰ καὶ εἶναι ὁ μο-ναδικὸς ἐκπρόσωπος τοῦ ἀληθι-νοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς γῆς τὸν ἔχουνἀνάγκη

Ὁ ἐκ τοῦ φιλοπαπισμοῦ καὶ φι-λοπροτεσταντισμοῦ κίνδυνος εἶ -ναι μεγάλος Πρέπει νὰ προλά-βουμε τὴν ἐπερχόμενη προδοσί αΧρειάζονται περισσότεροι ζηλω-τές οἱ ὁποῖοι θὰ μιλοῦν μὲ παρ ρη-σία καὶ θὰ ἀφυπνίζουν τοὺς Ἐπι-σκόπους ποὺ ἀναπαύ ο ν ται στοὺςθρόνους τους καὶ νωχελικὰ ἁπλώ-νουν τὰ χέρια τους νὰ εὐλογή-σουν ἀδιακρίτως ὀρ θο δόξουςπαπικοὺς καὶ προτεστάντες ἀδια-φορώντας ἂν μὲ τὴν τακτική τουςαὐτὴ προδίδουν τὴν Ὀρθοδοξία

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛ

Σελὶς 8η 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Η ΔΙΣ ΝΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΑΣ laquoΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣraquoΜΑΣΩΝΟΥ ΟΤΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣΖητεῖ ὁ Σύλλογος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν laquoὉ Προφήτης Ἠλίαςraquoκαί νά προβῆ εἰς τά νόμιμα διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας

Μέ ἀνοικτήν ἐπιστολήν (διά τοῦlaquoὈρθοδόξου Τύπουraquo) πρός τά μέ-λη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆςἘκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Σύλλο-γος Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν laquoὉΠροφήτης Ἠλίαςraquo (Περιστέρι) τάκαλεῖ νά διερευνήσουν ἐάν αἱ ἀπο-καλύψεις τέκτονος 33ου βαθμοῦ εἰςτήν ἐκπομπήν laquoΜακελειόraquo τοῦ δη-μοσιογράφου κ Στεφάνου Χίου ὅτιἹεράρχαι καί κληρικοί συμμετέχουνεἰς τεκτονικάς-μασωνικάς στοάςεἶναι ἀληθεῖς Ὁ Σύλλογος ζητεῖἀπό τήν Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον νάπροβῆ εἰς πᾶσαν νόμιμον ἐνέργει-αν διότι οἱ Μασῶνοι μέ τούς ἰσχυ-ρισμούς των κλονίζουν τήν ἐμπι-στοσύνην πρός τούς ἐκπροσώπουςτῆς Ἐκκλησίας Τό πλῆρες κείμενοντῆς ἀνοικτῆς ἐπιστολῆς πρός τήνΔιαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον ἔχει ὡς ἀκο-λούθως

laquoΜὲ σεβασμὸ ἀσπαζόμαστε τὴδεξιά σας

Ἀφορμὴ νὰ σᾶς ἀποστείλουμετὴν παροῦσα ἐπιστολὴ εἶναι ὁ ἰσχυ-ρισμὸς τοῦ κ Ἀγγέλου Παβέλα ὁὁποῖος στὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸΚόντρα τὴν 18-12-2011 στὴνἐκπομπὴ ΜΑΚΕΛΕΙΟ τοῦ δημο-σιογράφου κ Χίου ἀφοῦ δήλωσεὅτι εἶναι τέκτων καὶ εἶναι τιμή του ἡτεκτονικὴ ἰδιότητα (στὸν ὑπότιτλοἔγραφε γιὰ μασῶνο 33ου βαθμοῦ)ἰσχυρίσθηκε ὅτι ὑπάρχουν Μητρο-πολίτες τῆς Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖοιεἶναι μασῶνοι

Ἐπίσης ἰσχυρίσθηκε ὅτι μα σῶ -νος ἦταν ὁ ἅγιος Χρυσόστομοςχωρὶς νὰ προσδιορίσει ποιὸν ἐν -νοοῦσε ἀφήνοντας ἐρωτηματικό(προφανῶς ἐννοοῦσε τὸν ἁγιοποι-ηθέντα ἐθνομάρτυρα ΧρυσόστομοΣμύρνης) καθὼς καὶ ὁ μακ Πα-τριάρχης Ἀλεξανδρείας Πέτρος ὁὁποῖος ἔχασε τὴ ζωὴ του λόγῳπτώσεως τοῦ ἑλικοπτέρου Σινοὺκστὴ θάλασσα τῆς Σιθωνίας

Γιὰ τὴν τεκτονικὴ ἰδιότητα τοῦἁγιοποιηθέντος ἐθνομάρτυροςΧρυ σοστόμου Σμύρνης καὶ γρα -πτῶς τὸ ἰσχυρίσθηκαν τέκτονες σὲμασωνικὸ ἔντυπο

Δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορά ποὺμασῶνοι προβάλλουν τὸν ἰσχυ-ρισμὸ γιὰ κληρικοὺς μασώνους καὶδὴ Πατριάρχες καὶ Μητροπολίτες

Παραπέμπουμε στὴ συνέντευξητῆς 27ης καὶ 29ης 12-1993 τοῦ τό-τε Μεγάλου Διδασκάλου τῆςΜεγάλης Στοᾶς τῆς Ἑλλάδος δι-κηγόρου Χρήστου Μανέα στὸν τη-λεοπτικὸ σταθμὸ ΣΚΑΪ στὸ δημο-σιογράφο Γιῶργο Τράγκα Ἐπίσηςστὸν κατάλογο μὲ τοὺς μασώνουςποὺ ἀναρτήθηκε στὸ διαδίκτυο

ἀπὸ τὴ Μεγάλη Στοὰ τῆς Ἑλλά-δος καὶ δημοσιεύθηκε στὸ ΒΗΜΑΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ τῆς 19ης-3-2006στὸν ὁποῖο περιέχονται καὶ μερικοὶκεκοιμημένοι Πατριάρχες Ἀρχιεπί-σκοποι καὶ ἕνας Μητροπολίτης Γιὰτὸν κατάλογο μὲ τοὺς μασώνουςἰσχυρίζεται ἡ Μεγάλη Στοὰ τῆςἙλλάδος ὅτι ἦταν ἐγνωσμένοιἘλευθεροτέκτονες καὶ ὅτι διαθέ-τει ἐπιβεβαιωμένα στοιχεῖα

Ἡ ἐκπομπὴ τοῦ κ Χίου ἔχει με-γάλη τηλεθεαματικότητα Ὁ ἰσχυ-ρισμὸς τοῦ κ Παβέλα γιὰ κληρι-κοὺς μασώνους στὶς ἡμέρες μαςδημιουργεῖ σοβαρότατα ἐρωτημα-τικὰ γιὰ τὴν ἀλήθεια ἢ μὴ τοῦ ἰσχυ-ρισμοῦ του

Σκανδαλίζονται πιστοὶ καὶ μόνοστὸ ἄκουσμα τοῦ παραπάνω ἰσχυ-ρισμοῦ γιὰ Μασώνους Μητροπολί-τες σὲ μία Ὀργάνωση ἡ ὁποία μὲτρεῖς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίαςτῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχειχαρακτηρισθεῖ ὡς ἀντιχριστιανι-κή Ἐπίσης στὶς ἀνωτέρω ἀποφά-σεις ἔχει σημειωθεῖ ὅτι εἶναι ἀ -συμβίβαστη ἡ ἰδιότητα τοῦ Ὀρθο-δόξου Χριστιανοῦ μὲ τὴν ἰδιότητατοῦ Τέκτονος

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω θὰ πρέπειδραστικὰ νὰ ἐπιληφθεῖτε τοῦ σο-βαροῦ αὐτοῦ ζητήματος Ζητοῦμενὰ προβεῖτε σὲ κά