ΔΧΑΕ Ευρετήριο [1884-2000]

download ΔΧΑΕ Ευρετήριο [1884-2000]

of 47

Embed Size (px)

Transcript of ΔΧΑΕ Ευρετήριο [1884-2000]

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  1/47

  N

  X

  A

  / INDEX

  1884 - 2000

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  2/47

  XPITIANIKH APXAIOOIKH ETAIPEIABe M, B. 22, \A 106 75

  ISSN 1105-5758

  NATAA BAIEIOY

  \E OIA KAOIH-BEPTH

  M AEANPA NTOYMA

  NATAA BAIEIOY

  CompilationNATASSA VASSILIOU

  Scientific editorSOPHIA KALOPISSI-VERTI

  Translation of introductory textsALEXANDRA DOUMAS

  ProofreadingNATASSA VASSILIOU

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  3/47

  N

  X

  A

  / INDEX

  1884 - 2000

  AHNA 2000

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  4/47

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  5/47

  / CONTENTS

  fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  fi fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Introductory note for users . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  / Abbreviations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  K fi / Catalogue of volumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  /Part A

  \ A / Catalogue of Scientific Articles . . . . 15

  /Part B

  / Indexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  1. / Index of Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  2. fi / Index of Sites and Monuments . . . . . . . . 51

  3. / Index of General Subjects . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

  4. fi / Iconographic Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

  /Part C

  , fi

  \ ^ / Founding, Function and Activities

  of the Christian Archaeological Society. /

  Catalogue and Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

  5

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  6/47

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  7/47

  7

  fi

  fi . fi fi

  fi fi

  . fi 17 2000

  fi fi fi fi

  fi

  . 1991-1996, . , . , . ,

  fi 1996 fi

  XIX .

  /

  fi , ,

  . . ,

  , fi

  , .

  fi , fi fi

  1884 , 21, fi .

  fi .

  , fi fi.

  .

  fi .

  fi: 1)

  , 2) fi , 3) , 4)

  fi.

  , fifi ,

  ,

  fi .

  fi fi fi

  fi fi

  .

  fi , fi , fi fi .

  OIA KAOIH-BEPTH

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  8/47

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  9/47

  9

  PREFACE

  T

  he compiling of a systematic index of the (Bullet in of the Christian Archaeolog ical Society)has been one of the Societys

  desiderata for many years. The ambitious project of preparing analytical indexes of the text of thearticles has yet to be realized. Nevertheless, the Administrative Council decided at the session of17 January 2000 to proceed to the compiling of a concise index based only on the titles and notthe whole text of the articles in the Bulletin, modelled on the Bibliographie de lArt byzantin et

  Postbyzantin. La contr ibution grecque 1991-1996, compiled by I. Bitha, A. Katsioti, E. Katsa, pub-lished in 1996 by the Research Centre of Byzantine and Postbyzantine Art of the Academy of

  Athens, on the occasion of the XIX International Congress of Byzantine Studies.The index was compiled and entered in the computer in a very short time, thanks to the

  enthusiasm and conscientious work of Natassa Vassiliou, post-graduate student of Byzantine

  Archaeology at the University of Athens. Decisive was the contribution of our colleague I. Bitha,Research Fellow at the Research Centre of Byzantine and Postbyzantine Art at the Academy ofAthens, who so willingly shared her knowledge and experience, particularly in organizing theitemization during the initial stages of the project.

  The index covers all four periods of the Bulletin, from the first volume in 1884 to the last,the 21st volume of the IVth series. The first and main part includes the titles of all the scientificarticles, arranged in alphabetical order of the surname of the author, first according to the Greekalphabet and then to the Latin. In each entry the title of the abstract of the article is also noted.

  The second part comprises the indexes of the scientific publications of the Bulletin. For the

  users convenience, four units are distinguished: 1) index of authors, 2) index of sites and monu-ments, 3) index of general subjects, 4) iconographic index.

  In the third part the publications, mainly of the first three series, which concern the found-ing, the function and the activities of the Christian Archaeological Society are classed in cate-gories according to their content. It was considered pertinent to compile this section not only forthe fullness of the itemization but also because it assembles documentation useful for the histo-ry of scholarship and especially for the history of Byzantine Studies in Greece.

  In the hope that it will prove useful, despite possible omissions, the Administrative Councilplaces this index in the service of members and friends of the Society.

  SOPHIA KALOPISSI-VERTI

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  10/47

  10

  fi fi

  fi. /

  fi , .

  fi fi , fi .

  fi,

  , . fi . 1-5 fi .

  fi , fi fi fi

  . fi ,

  fi fi, .. 3 .

  -fi - fi

  , .

  fi . : fi fi fi. , fi

  Y E (

  1998). , fi fi fi .

  fi .

  fi

  fi fi ,

  fi fi .

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  11/47

  11

  INTRODUCTORY NOTE FOR USERS

  The articles by each author are arranged in chronological order from the earliest to the latest. In

  those cases where an author has written two or more studies in the same volume of the Bulletin, the

  articles are arranged in alphabetical order. The titles of articles are written and accented exactly asthey are published in the Bulletin.

  The figures, plans and plates are noted in the catalogue in the form in which they appear in each

  Bulletin, i.e. the reference figs 1-5 might include plans too. When the publication includes figures and

  plates separately, there is the additional indication inside or outside the text. In those cases where fig-

  ures are not numbered in the publication, their total number is given, e.g. 3 figs.

  The abstracts where present are recorded with the name of the author and the title in the lan-

  guage of publication, with the pages noted.

  In the index of sites and monuments, the order of countries is followed. In the case of Greece the

  order is: Department Prefecture Town or Settlement. The prefectures, towns and settlements areclassed according to the Administrative Division of Greece(Athens 1998). For example, Kythera is

  included in the prefecture of Attica and the village of Steiri in the prefecture of Boeotia. The monu-

  ments are noted as they are mentioned in each article in the Bulletin.

  In the index of general subjects and iconography the entries are classed by the title of the publica-

  tion and only in those cases where the subject is not clear from the title is it also indexed by the con-

  tent of the article.

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  12/47

  12

  / ABBREVIATIONS

  . fi / number

  . / see. / general. / diagrams. fi / figures.. - / and others. fi / Prefecture. / period. / plates. / plans. / drawings. / issuefi. fi / volumeX.A.E. X A E / Christian Archaeological Society

  Ch.A.S. Christian Archaeological Society / X A Egen. general/ Pref. Prefecture/ fiSt Saint/ -Sts Saints/ -

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  13/47

  13

  (1884-1911) (1884-1891) [1892] (1892-1894) [1894] (1894-1902) [1903] (1904) (1905) (1906) (1906) (1908) (1910) (1911)

  (1924-1927) (1924) (1925) fi

  F ...Fascicle in celebration of the fortiethanniversary of the founding of the Ch.A.S.

  (1926) (1927)

  (1932-1938)

  (1932) [1933] (1933) [1936]

  \ F Festschrift for Antonios Benakis

  (1934-1936) [1938] (1936-1938) [1939]

  (1959) [1960]

  In memoriam Nikos Bees

  (1960-1961) [1962] (1962-1963) [1964] (1964-1965) [1966]

  \A. In memoriam Georgios A. Sotiriou

  (1969) In memoriam Demetrios Evangelidis

  (1970-1972) [1972] In memoriam Panayotis Michelis

  (1973-1974) [1974] Anatole FrolowIn memoriam Anatole Frolow

  (1975-1976) [1976] In memoriam Viktor Lasareff

  (1977-1979) [1979] . In memoriam Maria G. Sotiriou

  (1980-1981) [1981] \ . fiIn memoriam Andreas Greg.Xyngopoulos

  (1982-1983) [1983] \ . \In memoriam AnastasiosK.Orlandos

  (1984) [1986] ...On the centenary of the Ch.A.S.

  (1985-1986) [1988] In memoriam Marinos Kalligas

  (1987-1988) [1989] (1989-1990) [1991]

  \ In memoriam Ioannis Travlos

  (1991-1992) [1992] Andr GrabarIn memoriam Andr Grabar

  (1993-1994) [1994]

  In memoriam Doula Mouriki

  (1995) (1996-1997) [1997] (1998-1999) [1999]

  \. In memoriam Demetrios I. Pallas

  (2000)

  KATAOO TOMN EPIO OI A- / CATALOGUE OF VOLUMES PERIODS A-D (1884-2000)

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  14/47

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  15/47

  15

  / PART A

  A

  CATALOGUE OF SCIENTIFIC ARTICLES

  1. , , . , fi. (1998-1999) 35-40, . 1-5. :Avramea Anna, La basilique palochrtienne de Thyrsos Tge et soninscription, 40.

  2. , . .. 1985-1986 [. 372].

  3. - , , , fi O fi

  , . , fi. (1996-1997) 151-165, . 1-17, . 1-2. :Alexopoulou-Agoranou Athina, Theodoropoulou Ourania, Tsairis George, Physiochemical Study of theConstruction Techniques and Materials Used in the 16th-Century Postbyzantine Icon the Last Supperby Michael Damaskinos, 166.

  4. \ , ^ fi . fi , . , fi. (1993-1994) 211-221, .1-12. :Albani Tzeni, The Wall Paintings of the Church of Saint Marina at Mournes on Crete.An Unknown Biographical Cycle of St. Marina, 221-222.

  5 . \ , \, d d \, . , fi. (1933) 17-56.

  6. \ , \, d (), . , fi. (1934-1936) 93-94.

  7. \ , \, d d , . , fi. (1934-1936) 33-68.

  8. \fi \, : \ fi \ Decani,. , fi. (1993-1994) 87-97, . 1-10. : Antonopoulos Elias, Cortge royal:Personnages allgoriques dans lAnastasis de Decani, 98.

  9. \fi \, : fi, d c \ \ (Paris. g r. 2144, . 11), . , fi. (1996-1997) 63-79, . 1-9. :Antonopoulos Elias, Grypn Griphoi: Kairos, Art et Vie dans le Portrait dAlexios Apokaukos (Paris. g r.2144, f. 11r), 80.

  10. \fi \, fi : , . , fi. (1998-1999) 201-211, . 1-7. :Antonopoulos Elias, Le prix du plaisir:Bios et rapparitions duKairos dans lart byzantin, 212.

  . Antonopoulos Elias

  11. \ , e e , . , fi. (1962-1963) 115-123, . 1-3, . 40, fi . : Anoyanakis Fivos, Un instrument de musique byzan-tin, 124-125.

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  16/47

  12. \ fi, , fi fi , . , fi. (1934-1936) -.

  13. fi fi ., fi fi fi: , . , fi. (1991-1992) 253-257. : Archontopoulos

  Thodore, Daniel dans la fosse aux lions Prsentation de la Vierge au Temple: Parallles icono-graphiques, 258.

  14. \fi , d fi d \ , . , fi. (1934-1936) -.

  15. \- , b e fi\, . , fi. (1975-1976) 199-227, . 105-115. :Aspra-Vardavaki Mary, TheByzantine Frescoes in the Church of the Taxiarches near Marcopoulo, 228-229.

  16. \- , fi fi fi , . , fi. (1985-1986) 113-123, . 1-6. : Aspra-VardavakiMary, A post-byzantine icon of St. Demetrios in the Byzantine Museum , 124.

  17. - , fi , . , fi. (2000) 173-187, . 1-21. :Aspra-Vardavaki Mary, The icon ofthe life of Joseph by the painter Neilos and its western sources, 188.

  . Aspra-Vardavakis Mary

  18. \, ^ \c , . , fi. (1908) 62-64.

  19. \ ., g , . , fi. (1969) 207-226, . 84-95. : Achimastou Myrtali, Une icne du Jugement Dernier lle deSimi, 227-228.

  20. \- , e fi fi, . ,fi. (1970-1972) 67-78, . 25-26. : Achimastou-Potamianou Myrtali, Sur le problmede la figuration dun philosophe grec, 79-81.

  21 . \- , ^ c d \ fi, . , fi. (1975-1976) 73-81, . 43. :Achimastou-Potamianou Myrtali, Linscription de lglise de la Transfiguration de Veltsista et JoasafPhilanthropinos, 82-83.

  22. \- , b fi j c , . , fi. (1975-1976) 109-142, . 56-69. :Achimastou-Potamianou Myrtali, Icnes portatives du peintre Markos Strilitzas Bathas ou Markos Vathasen pire, 143-144.

  23. \- , fi . \ fi \, . , fi. (1984) 329-379, .

  1-28. :Acheimastou-Potamianou Myrtali, A new aniconic decoration on Naxos. The wall paint-ings of the church of Hagios Ioannis \, 379-382.

  24. \- , ^ , . , fi. (1985-1986) 301-305, . 1-5. :Achimastou-PotamianouMyrtali, The interpretation of a wall-painting in Vlacherna monastery near Arta, 306.

  25. \- , ^ fi fi , . , fi. (1985-1986) 125-154, . 1-18. :Achimastou-Potamianou Myrtali, TheDormition of the Virgin in two Cretan icons from Kos , 155-156.

  16

  16

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  17/47

  26. - , fi fi , . , fi. (1989-1990) 105-117, . 1-19. : Acheimastou-Potamianou Myrtali, Two icons of Angelos and Andreas Ritzos in the Byzantine Museum of Athens, 118.

  27. - , 16 .

  , . , fi. (1991-1992) 13-31, . 1-22. : Acheimastou-PotamianouMyrtali, Questions of 16th-century monumental paintings. The provincial Epirote School, 31-32.

  28. \- , : fi \, . , fi. (1993-1994) 259-269, . 1-9. : Acheimastou-Potamianou Myrtali, Nikolaos Lampoudes, from Sparta: An Icon of the Virgin Eleousa, 269-270.

  29. - , fi fi fi , . , fi. (1995) 9-13, . 1. : Acheimastou-PotamianouMyrtali, Marble Icon of the Virgin Orant once in the Byzantine Museum , 14.

  30. - , fi fi , . , fi. (1998-1999) 309-316, . 1-4. :Acheimastou-Potamianou Myrtali, Observations on two Bilateral Icons from the Pantokrator Monastery,

  Mount Athos, 316.31. - \, , . , fi.

  (1984) 453-471, . 1-35. : Vavylopoulou-Charitonidou Ang., Cramique byzantine Arta, 472.

  32. - , . .. 1987-1988 [. 188].

  33. , . .. 1996-1997 [. 193].

  34. , fi fi , . , fi. (1989-1990)161-176, . 1-4. : Varalis Ioannis, Une icne de lAscension du Christ dun type particulier,177-178.

  35. ., , . , fi. (1996-1997) 201-219, . 1-5. : Varalis

  Yannis D., Observations sur lemplacement de lAnnonciation dans la peinture monumentale de lpoquemdio-byzantine, 220.

  36. \, b c , . , fi. (1962-1963) 49-72, .1-2, . 11-21, fi . : Vassilaki Agapi, Zwei ikonoklastische Kirchen in Naxos, 73-74.

  37. - \, b a fi , . , fi. (1969) 200-205, . 82-83. : Vassilaki-Karakatsani Agapi,Notes on an icon of the Virgin with the Child in the Monastery of Vatopedi, Athos , 206.

  .

  38. , fi , . , fi. (1985-1986) 247-259, .1-15. : Vassilaki Maria, An icon of Saint Charalambos, 260.

  . Vassilakes-Mavrakakes Maria, Vassilaki Maria39. (Bees) \., \ ^ d a

  e \ (1821-1827), . , fi. (1927) 75-99.

  40. (Bees) \., ^ ^fi e a d fi , . , fi. (1932) 33-96, . -. , 96.

  41. (Bees) \., ^ c ^ d \c

  17

  17

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  18/47

  fi , \ \fi d \,. , fi. (1933) 3-16, 2 . , 16.

  42. (Bees) \., ^ d fi d d ^ , . , fi. (1933) 158-160.

  43. (Bees) \., d (Codex Graecus fol. 62 = 297) d , . ,fi. (1934-1936) 1-32, . 1-13.

  44. (Bees) \., e d fi ^ d , . , fi. (1934-1936) .

  45. (Bees) \., fi e f d fi, . , fi. (1936-1938) 118-125.

  46. (Bees) \., ^ c c d a d d , . , fi. (1936-1938) 126-174.

  47. (Bees) \., ^ , . , fi. (1936-

  1938) 201-202.48. (Bees) \., \, . ,

  fi. (1936-1938) 203-216.

  49. (Bees) \., fi - fi, . , fi. (1936-1938) 217.

  . Bees Nikos

  50. \, \ F ^, ^ ^e e d e F ^ fi, . , fi. (1911) 61-71.

  51. , c g b, . , fi. (1959) 149-154, . 58. : Velianitis Th., Sur une icne du Muse

  Byzantin reprsentant une bataille navale contre des pirates, 174.52. fi, d d \ , . , fi. (1908) 65-66.

  53. , fi , . , fi. (1987-1988) 159-171, . 1-17. : Voyatzis Sotiris, Recent evi-dence for the building history of the Katholikon of Nea Moni on Chios , 172.

  54. , fi , . , fi. (1989-1990) 241-255, . 1-17. : Voyatzis Sotiris, The Katholikon of the monastery of theDormition of the Theotokos at Torniki in Grevena, 256.

  55. , fi , . , fi. (1991-1992) 77-95, . 1-18. : Voyatzis Sotiris, The church of Ayios Charalambos in Kalamata, 96.

  56. , ,. , fi. (1995) 49-69, . 1-24. : Voyadjis Sotiris, Observations on the StructuralHistory of the Sagmata Monastery in Boiotia, 70.

  57. , , . , fi. (1998-1999) 111-126, . 1-17. : Voyadjis Sotiris, Observations onthe History of the Construction of the Church of the Panagia Skripou in Boeotia , 127-128.

  58. , . . fi, . , fi. (2000) 55-67. : Voyatzis Sotiris,

  18

  18

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  19/47

  Evidence on the building history of the Holy Monastery of the Great Lavra on Mount Athos. The gatewayin the circuit wall, 68.

  59. fi ., ^ \ \, . , fi. (1960-1961) 183-192, . 62-65. : Vocotopoulos P. L., Les peintures murales de Saint-

  Antoine dAnaphi, 193-194.60. fi ., d c fi \

  d , . , fi. (1969) 149-172, . 1-5 fi , . 72-77 fi .: Vocotopoulos P. L., Sur la datation de lglise des Saints-Jason- et -Sosipatros Corfou, 173-174.

  61. fi ., d a d c fi ^ \ d , . , fi. (1969) 315.

  62. fi ., fi \ d : e Christ Church Arch. W. Gr. 61, . , fi. (1975-1976) 179-195,. 100-104. : Vocotopoulos P. L., An unnoticed Manuscript of the Scribe Joasaph and itsMiniatures: The Psalter Christ Church Arch. W. Gr. 61, 196-198.

  63. fi ., a c fi fi c ,

  . , fi. (1977-1979) 309-321, . 115-122. : Vocotopoulos P. L., An Early CretanIcon of the Entry into Jerusalem at Leucas, 322-323.

  64. fi ., a e ,. , fi. (1977-1979) 133-139, . 33-36. : Vocotopoulos P. L., The headpieces of aGospel Book of the so-called Nicaea group, 140-141.

  65. fi ., e e , ., fi. (1980-1981) 357-377, . 1-2 fi , . 99-110 fi . :Vocotopoulos P. L., The church of the Pantokrator at Monastiraki near Vonitsa, 378.

  66. fi ., fi fi , . , fi. (1984) 383-397, . 1-10. : Vocotopoulos P. L., Une icne crtoise inconnue Sarajevo, 398.

  67. fi ., fi 1600, ., fi. (1985-1986) 191-207, . 1-10. : Vocotopoulos P. L., Les miniatures dun manu-scrit crtois de 1600, 208.

  68. fi ., ^ , . , fi. (1987-1988)49-59, . 1-15. : Vocotopoulos P. L., Hagia Paraskevi tou Drakou, 60.

  69. fi ., fi fi fi ,. , fi. (1993-1994) 199-210, . 1-15. : Vocotopoulos Panayotis L., Observationson the Church of the Transfiguration at Galaxidi, 210.

  70. fi ., \b fi, . , fi. (1996-1997)81-95, . 1-12. : Vocotopoulos Panayotis L., Four Italo-Cretan Icons, 96.

  71. fi ., fi fi ^fi, . , fi. (1998-1999) 291-307, . 1-9. : Vocotopoulos P. L., Two Palaeologan Icons in Jerusalem, 308.

  . Vocotopoulos Panayotis /Addendum

  72. , . .. 2000 [. 107].

  73. ., - . ^ \c \ d fi c , . , fi. (1964-1965) 345-351, . 73.: Vranoussi Era L., Joseph Iasites, higoumne de Patmos, et la plus ancienne liste de MSS de cemonastre, 352.

  19

  19

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  20/47

  74. - , fi fi , . , fi. (1998-1999) 275-284, . 1-10. : Galani-Krikou Mina, Numismatic Treasures from Medieval Thebes, 284.

  75. , fi fi 16 , . ,fi. (1991-1992) 239-251, . 1-14. : Garidis Miltos, Le fantastique dans la peinture

  byzantine du XVIe sicle , 251-252.76. , fi fi.

  , . , fi. (1993-1994) 363-373, . 1-15. : Garidis Miltos, Les icnesmelkites araboorthodoxes. Signes prcurseurs du phnomne, 374.

  77. ., fi fi fi , . , fi. (2000) 249-264, . 1-10.: Giakoumis Konstantinos, A critical edition of inscriptions of workshops from Linotopi in theprovinces of the Orthodox Church of Albania, 265-266.

  78. fi fi \., \ ^ ( \), . , fi. (1908) 57-61.

  79. fi fi \., c c (r . ^), . , fi. (1911) 53-60.

  80. fi fi \., d d , . , fi. (1926) 15-34, 4 .

  81. fi fi \., d fi F F , ., fi. (1927) 14-24, . 1.

  82. - ^, fi fi \. , . , fi. (1982-1983) 227-246, . 1-19. : Ginis-Tsofopoulou Eleni, Freshdata from the cemeterial church of St. Nicholas at Kalamos, Attica, 247-248.

  83. - , fi , . , fi. (1998-1999) 365-374, . 1-7. : Ghini-Tsofopoulou E., Icon of Emmanuel Lambardos on

  Kythera, 374.84. fi, fi

  , . , fi. (1993-1994) 249-257, . 1-3. : Gkioles N., The Mosaic Icons of theOecumenical Patriarchate in Constantinople and their Donors, 258.

  85. fi, fi , . , fi. (1998-1999) 65-70, . 1-5. : Ghioles Nikolaos, The EarlyChristian Wall Paintings in the Church of the Panagia Drosiani on Naxos and their Historical Context, 70.

  86. , fi fi , . , fi. (1987-1988) 9-31, . 1-8. : Gratziou Olga, The icon byGeorgios Klontzas at Sarajevo and its successive levels of meaning, 32.

  87. , fi. fi , . , fi. (1993-1994) 317-329, . 1-12. :Gratziou Olga, Transformations of a Miraculous Icon. Observations on Some Late Variants of the KykkosVirgin, 330.

  88. , , . , fi. (1996-1997) 39-61, . 1-12. : Gratziou Olga, Evidence on the Users of the Zonaras Codex atModena, 62.

  89. , fi fi :

  20

  20

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  21/47

  fi , . , fi. (1998-1999) 71-79, . 1-7. : Gratziou Olga,The Cross as a Cult Object in Early Byzantine Churches. An Example from Crete , 80.

  90. , a ^ .\ 6885 (1376), .

  , fi. (1925) 3-17, 1 . : Goudas M., Lettres byzantines du Couvent de Philothos auMont Athos, 101-102.

  91. , a ^ . ^e fi fi. \d a \ 6970 = 1462 , . , fi. (1926) 35-48.

  92. fi , ^ a \ , . , fi. (1936-1938) 108-117.

  93. - , fi: fi Par. gr. 550, . , fi. (1993-1994) 381-385, . 1. :Deliyanni-Dori H., Text and Image: The Miniature of the First Homily of Gregory Nazianzenus in theCodex Par. gr. 550, 386.

  94. - , : fi (;), . , fi. (1998-1999) 185-193, . 1-11. : Deliyianni-Dori E., The WallPaintings of Three Churches in the Despotate of the Morea. The Work of a Single Workshop? , 194.

  95. fi \ ., ^ Sebastiano Serlio a , . , fi. (1970-1972) 233-244, . 1 fi , . 85-90 fi . : DimacopoulosJordan E., Serlian manifestations in Cretan Monasteries, 245.

  96. fi \, c c , . , fi. (1977-1979) 261-296, . 1-7 fi , . 103-112 fi . : DimacopoulosJordan, Observations on the Architecture of St Catherines at Mount Sinai, 297-301.

  97. fi \, , d b b b fi, . , fi. (1980-1981) 181-197, . 35-42.: Dimacopoulos Jordan, Representations of Constantinopolitan, Venetian and Cretan churchesin some post-byzantine icons , 197-198.

  98. fi \, ^ . 11 .,. , fi. (1984) 305-325, . 1-8. : Dimacopoulos Jordan, The church of the Virginat Lebadeia, 325-328.

  99. - , fi fi ,. , fi. (1985-1986) 157-173, . 1-28. : Dimitrakopoulou-Skyloyanni Nicoletta,Carved closure slabs from the Byzantine Museum, 174.

  100. - , fi fi fi , . , fi. (1991-1992) 277-281, . 1-5. :

  Dimitrakopoulou-Skyloyanni Nikoletta, Four post-byzantine champlev sculptures in the ByzantineMuseum, 282.

  101. , ^ e ^ c \, . , fi. (1969) 175-184, . 1-5 fi , . 78-79 fi .: Dimitrokallis Georges, Lglise triconque de Saint-Laurent Mesagne dApoulie, 185.

  102. , ^ fi , . ,fi. (1998-1999) 129-132, . 1-5. : Dimitrokallis George, The Church of the Panagitsa atValyra in Messenia, 132.

  21

  21

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  22/47

  103. , , fi 34 / fi fi \, . , fi. (1982-1983) 181-187, . 1-2. : Dialtis D., Mmaris M., valuation dune taxinomie de liconogra-phie byzantine daprs quelques caractristiques formels. Traitement des donnes relatives aux 34reprsentations, 188.

  104. ., \c , . , fi. (1908) 66.

  105. ., ^ \ fi, e , . ,fi. (1911) 72-74.

  106. , fi , . , fi. (1987-1988) 307-313, . 1-5. : Dracopoulou Eugnie, La ville de Kastoria lpoque desComnnes, 314.

  107. , , , fi ,. , fi. (2000) 189-218, . 1-30. : Drandaki Anastasia, Vranopoulou Lena,Kalliga Alexandra, Icons signed by Emmanuel Lambardos in the Benaki Museum, 219.

  108. fi ., ^ e - e , . , fi. (1970-1972) 146-167, . 1-3 fi , . 43-52 fi . : Drandakis N. B.,La chapelle de A-Los Briki du Magne, 168 .

  109. fi ., a fi e je , . , fi. (1975-1976) 19-27, . 6-13. : Drandakis N. B.,Sculptures inconnues du Magne attribues au sculpteur Nictas ou son atelier, 28.

  110. fi ., ^ e fi, . , fi. (1977-1979) 35-58, . 1-2 fi , . 7-20 fi .: Drandakis N. B. , Les fresques de lglise Saint-Nicolas Saint-Nicolas (Monemvasie), 59-61.

  111. fi ., e

  , . , fi. (1980-1981) 239-257, . 1-2 fi , . 61-66 fi .: Drandakis N. B., Les fresques de la deuxime couche de peintures de Saint-Nictas Kipoula, 258.

  112. fi ., \fi ^ (1286), ., fi. (1984) 203-237, . 1-33. : Drandakis N. B., propos des peintures murales deSaint-Dmtrius Krokai (1286), 238.

  113. fi ., fi : ^ , fi fi (, . , . (1977-1979), . 35-61), . , fi. (1984)509-510, . 1. : Drandakis N. B., Addition larticle: Les fresques de lglise Saint-Nicolas Saint-Nicolas (Monemvasie), , (1977-1979), pp. 35-61, 510.

  114. fi ., ^ fi ^- , . , fi. (1985-1986) 79-91, . 1-24. : Drandakis N. B., Lglise rupestre de Saint-Jean Baptiste

  Zoupena, 92.

  115. fi ., ^ ^- , . , fi. (1987-1988) 61-82,. 1-28. : Drandakis N. B., The church of Ai-Yannakis at Mystras, 82.

  116. fi ., ^ fi fi , . , fi. (1989-1990) 179-195, . 1-27. : Drandakis Nikos, Thecave-chapel of the Forerunner near Chrysafa in Lacedaemonia, 196.

  117. fi ., fi ^ fi

  22

  22

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  23/47

  fi , . , fi. (1991-1992) 115-137, . 1-40. : Drandakis N. B., The oldmonastery of the Ayioi Saranta (Forty Martyrs) in Lacedaemon and its ascetarion, 138.

  118. fi ., ^ - fi fi, . , fi. (1993-1994)223-229, . 1-12. : Drandakis N., The Chapel of A-Strategos at Mariorema, 230.

  119. fi ., ^ , . , fi. (1995) 79-87, . 1-9.: Drandakis N. B., The Church of the Saviour (Soter) at Oitylo , 88.

  120. fi ., fi fi ^ , . , fi. (1998-1999) 195-200, . 1-6. :Drandakis N. B., The Iconographic Subject in a Wall Painting of Megisti Lavra,Mount Athos, 200.

  121. \., \ d fi, . , fi. , . - (1924) 62-78, 1 .

  122. , fi , ., fi. (1987-1988) 107-148, . 1-39. : Emmanuel Melita, Les fresques de Saint-Nicolas Agoriani de Laconie , 149-150.

  . Emmanuel Melita

  123. ., ^ \, . , fi. (1959) 40-54, . 8-22. : Evanglidis D., Le peintre Frangos Catlanos en pire, 163.

  124. ., d c e , . , fi. (1926)77-78.

  125. ., d a , ., fi. (1926) 67-76.

  126. , e fi , . , fi. (1908) 53-56.

  127. \., , , , . , fi. (1980-1981)17-27. : Zepos P., Psycharion, Psychika, Psychopaidi, 28.

  128. , fi d , . , fi. (1969) 275-296, . 104-113. : Zias N., Some icons with scenes of the life and the dormition ofSaint Nicholas, 297-298.

  129. ., fi d F ^ , . , fi. (1926) 49-61, 6 .

  130. , c , . , fi. (1927) 3-13, . 1-6.

  131. , , . , fi. (1934-1936) -.

  132. , . - .. 1996-1997 [. 3].133. fi,

  fi fi, . , fi. (1985-1986) 97-111, . 1-17.: Theocharidou Kalliopi, A contribution to the study of brick and tile production in theByzantine and Post-Byzantine periods , 112.

  134. fi, fi . , . , fi. (1991-1992) 57-75, . 1-26. : TheocharidouKalliopi, The Rotunda at Thessaloniki. New discoveries and definitions after the restoration works, 76.

  23

  23

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  24/47

  135. \-fi , fi fi ,. , fi. (1982-1983) 109-125, . 1-26. : Ioannidaki-Dostoglou Evangelia, EarlyChristian lamps in the Byzantine Museum, 126.

  136. -fi , fi, . , fi.

  (1989-1990) 279-281. : Ioannidaki-Ntostoglou Evangelia, Ephraim the Syrian and MarkEugenikos, 282.

  137. , () , . ,fi. (1991-1992) 97-105, . 1-13. : Ioannidou Nikolia, The monastery of AyiosDemetrios at Avgo at Didyma, Ermioni, 106.

  138. - , fi fi 16 ., . , fi. (1985-1986) 293-300. : Casanaki-Lappa Maria, Peintres Corfou au XVIe sicle daprs des documents darchives, 300.

  139. - , fi , . , fi. (1995) 103-113, . 1-9. : Kazanaki-LappaMaria, A Cretan Icon Depicting the Church of Saint George of the Greeks in Venice , 114.

  140. - , fi fi , . , fi. (2000) 157-172, . 1-11. : Kazanaki-Lappa Maria,A cretan icon of the Virgin with Child and Supplicating Saints, in a private collection, 171-172.

  141. , fi fi , . , fi. (1998-1999) 47-53, . 1-7. : Kakavas George, An EarlyChristian Mosaic Floor in the Castle of Nestorion in the Region of Kastoria, 54.

  142. , : fi . 279 , . , fi. (1995) 33-37,. 1. : Kalamara Pari, Vtement: Pice didentit de la socit byzantine. Lexemple du pilierNo 279 du Muse Archologique de Constantinople, 38.

  143. - , fi fi, . , fi. (1991-1992) 107-114, . 1-11. : Kalantzi-Sbyraki Aikaterini, Peristyled atrium in Volos, 114.

  144. fi-, fi , . , fi. (1995) 139-149, . 1-7. : Kalaphati Calliope-Phaidra,Iconographical Peculiarities in an Icon of the Lamentation, 150.

  145. , . .. 2000 [. 107].

  146. \., . . 1985-1986 [. 148].

  . Kalligas Haris

  147. - , ^ c c ba d c f e 16 , . , fi. (1962-1963) 203-227,. 1-11, . 61-66, fi . : Kalliga-Yeroulanou Aimilia, The Noli me tangere inByzantine and Post-Byzantine Painting , 228-230.

  148. \ ., \., fi fi , . ,fi. (1985-1986) 261-277, . 1-35. : Calligas Alexander G., Calligas Haris A., TheLascaris house at Mystras , 278.

  149. , e fi \, . , fi. (1977-1979) 303-306, . 113-114. : Kalligas M., Un coffret en ivoire au Monastre dOblou, 307.

  150. , ^E fi fi fi

  24

  24

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  25/47

  , . , fi. (1989-1990) 197-218, . 1. : Kalomoirakis D., Interpretationalcomments on the iconographic programme of the Protaton, 219-220.

  151. - , fi , . , fi. (1998-1999) 245-251, . 1-3. : Kalopisi-Verti Sophia,

  An Early Christian Stone Jewelry Mold Found in Excavations at Kardamaina, Kos, 252.. Kalopissi-Verti Sophia

  152. ., ^ \, . , fi. (1892-1894) 80-81, 1 .

  153. \, a d b d b, . , fi. (1980-1981) 161-164. : Karakatsanis Agapi, Some remarks on thescenes of martyria in the byzantine churches, 164.

  154. \, fi fi , . , fi. (1985-1986) 93-96, . 1. : Karakatsanis Agapi, Notes on an icon of the Sticheron ofChristmas, 96.

  . , - 155. \, ^ c , . , fi.

  (1936-1938) 100-107.

  156. \ ., d fi e (), . ,fi. (1936-1938) 35-36.

  157. -, fi fi. , ., fi. (2000) 267-274. : Kasdagli Anna-Maria, Christian coins from Rhodes. An intro-duction, 274.

  158. , \ b d , . , fi. (1892-1894) 82-86.

  159. , fi fi , . , fi. (1995) 129-138, . 1-9. : Katselaki Andromachi, An Icon of Emmanuel Tzanes in theByzantine Museum, Athens, 138.

  160. , fi fi . (4 .-15 .), . , fi. (1996-1997) 167-199, .1-18. : Katselaki Andromachi, The Way to Cavalry. The Iconographic Development of theRepresentation of Christ Elkomenos in Byzantine Painting (4th cent.-1453), 200.

  161. , fi fi fi, . , fi. (1998-1999) 375-383, . 1-7. : Katselaki Andromache, An Icon ofthe Panagia Glycophilousa from Kephalonia in the Byzantine Museum, Athens, 384.

  162. - , fi . , . , fi. (1995) 115-119, . 1-3. : Kaphantari-Broumi Myrto, A Cretan Icon of the Church of StGeorge of the Greeks in Venice. Technical Observations Conservation, 120.

  163. , ^ fi ^ , ., fi. (1982-1983) 37-75, . 1-18. : Koilakou Harikleia, The church of St. George atPrastia Sideroundas, on Chios, 75-76.

  164. fi ., d , . , fi. (1934-1936) -, . 1-5.

  25

  25

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  26/47

  165. fi ., , fi, . , fi. (1998-1999) 149-163, . 1-7. : Collias Elias E., Master masons,Protomastores and Engineers of the Medieval Fortifications of Rhodes, 164.

  166. , \, c ,

  . , fi. (1996-1997) 305-317, . 1-8. : Koukiaris Silas, Archimandrite, Theunnamed Resurrected Figures in the Descent into Hell, 318.

  167. b , \e c c fi, . , fi. (1927) 62-66.

  168. \ ., c d \, . , fi. (1969) 57-103, . 1-10 fi , . 32-53 fi .: Koumanoudis J. N., Nouvelles remarques sur les monuments chrtiens dOropos, 104.

  169. fi, d M \ d (), . , fi. (1934-1936) 69-70.

  170. ., fi Lidia Martini , . , fi. (1980-1981) 71-83. : Kriaras E., Observations sur ldition du Stathis par Lidia Martini, 84.

  171. fi ., b fi d \fi, . , fi. (1980-1981) 199-222, . 1-6 fi , . 43-48 fi. : Kyriazopoulos V. D., The old churches on Kastro, Mykonos, 222.

  172. , fi fi fi ^ . ^ fi - fi - , . , fi. (1998-1999) 165-175, . 1-8. : Konstantinidi Ch., The Doctrinal Background to the Apse Decoration of theChurch of Agios Panteleimon, Velanidia. The Annunciation The Dead Christ Sacrificed SaintPanteleimon, 175-176.

  173. , : , fi , . , fi. (1989-1990) 89-103, .1-30. : Konstantios Dim., Uzdina of Thesprotia: History, urban development, and monumentsof an ancient and medieval settlement, 104.

  174. , , . , fi. (1998-1999) 409-415, . 1-6. : Konstantios D., Patronageand Art in Epirus During the Later Period of Turkish Rule, 416.

  175. fi ., ^ c ^O d \ , . , fi. , . - (1924) 49-61, . 1-3.

  176. , ^ fi (El Greco) e e c. \ (1566-1568), . , fi. (1975-1976) 55-71, . 40-42. :Constantoudaki Mary, Domenikos Theotokopoulos (El Greco) from Candia to Venice. UnpublishedDocuments (1566-1568), 72.

  177. - , .

  , . , fi. (1993-1994) 285-301, . 1-19. : Constantoudaki-Kitromilides Maria, Enthroned Virgin and Christ-Child with Saints. A Composite Work of Italo-CretanArt, 301-302.

  178. - , fi , . , fi. (1998-1999) 335-343, . 1-4. : C on sta nto uda k i-Kitromilides Maria, An Unpublished Triptych by Georgios Klontzas and its Recipient, 344.

  179. , d \ e c \, . , fi. (1934-1936) -.

  26

  26

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  27/47

  180. , d ^ F F F (), . , fi. (1934-1936) 95-96.

  181. ., ^ ^ () F F F , . , fi. (1936-1938) 5-27, . 1-11.

  182. , ^ fi fi, . , fi. (1982-1983) 189-225, . 1-23. : Lazaris Maria, Les fresquesde Haghia-Paraskvi Marcopoulo en Attique, 225-226.

  183. , ^ \c (\ d d ), . , fi. (1960-1961) 195-226, . 1-13, . 66-73,fi . : Lazaridis Paul, Episkopi de Damala (Trznie), 227.

  184. ., e e , . , fi. (1960-1961)9-51, . 1-10, . 5-26, fi . : Lassithiotakis Costas E., Deux glises dans ledpartement de la Cane en Crte, 52-56.

  185. - , e ^ , . , fi. (1977-1979) 223-246, . 1-5 fi , . 91-98 fi .

  : Leonidopoulou-Stylianou Rea, Remarques sur le monastre de St. Laurent, 247-248. A, . Liveri Angeliki

  186. , e ,. , fi. (1969) 229-245, . 96-103. : Loverdos K., Fragments de plats de terre cuitedu premier age chrtien au Muse Benaki, 246.

  187. - , \ d , ., fi. (1970-1972) 130-144, . 39-42. : Loverdos-Tsigaridas Katia, Lampes coptesavec inscriptions du Muse Benaki, 145.

  188. , , - , fi. fi : fi, . , fi. (1987-1988) 329-363, . 1-58. : Makri E., Tsakos K., Vavylopoulou-Charitonidou A.,Rizokastro. The preserved remains: New observations and re-dating, 364-366.

  189. ., ^ . ^ fi 13, . , fi. (2000) 9-15. : Maltezou Chryssa, Society and Art in Greece duringthe Thirteenth Century. Historical Introduction, 16.

  190. ., fi fi \. \ fi , . , fi. (1984) 409-439, . 1-18. : MamaloukosStavros B., An unknown Byzantine church in Argolis. Hagios Ioannes Theologos at Ligourio, 440.

  191. ., fi fi , . , fi. (1987-1988) 189-204, . 1-8. : Mamaloukos Stavros, Observations on the form of the corner bays in two-

  columned cross-in-square churches in Greece, 204.192. ., fi

  , . , fi. (1995) 195-199, . 1-6. : Mamaloukos Stavros B., Observationson a Byzantine Ktitoric Inscription from Epirus, 200.

  193. , , , fi fi , . , fi. (1996-1997)335-340, . 1, . 1-2, fi . : Maniatis Y., Polykreti K., Vakoulis Th.,Characterisation of Marble Architectural Elements of the Katapoliani Church in Paros, 340.

  27

  27

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  28/47

  194. ., ^ ^ , . , fi. (1959) 72-79, . 29-30. : Manousakas M., La date de lin-scription de l'glise de Saint-Dmtrius Mistra, 167.

  195. ., ^ \ \ (1436),

  , . , fi. (1960-1961) 139-150, . 52-53. : Manoussakas M. I., Le testa-ment dAnge Acotanto (1436), peintre crtois inconnu, 151.

  196. ., c a () . \ ( e 1355), . , fi. (1962-1963) 231-239, . 67.: Manoussakas M. J., La premire colonie commerciale des Vnitiens Palatia (Milet) de lAsieMineure (Un document grec de 1355), 240.

  197. ., ^ e e ( T ), . , fi. (1964-1965) 317-330, . 69-70. :Manoussakas M., Lordination des prtres de Crte par le mtropolite de Corinthe (Documents du XVIesicle), 331.

  198. - , fi.

  fi, . , fi. (2000) 27-41, . 1-12. : Manousou-Della Katerina,Rhodes. Town-planning analysis of a medieval fortified city, 42.

  199. - , ^ c fi , . , fi. (1959)127-134, . 52-53. : Marava-Chadjinicolaou Anne, Licne en mosaque de Patmos, 172.

  200. - , , . , fi. (1960-1961) 131-136, . 51. : Marava-Chadzinicolaou Anne, Eulogie de Saint Mamas, 137.

  201. - , b , . , fi. (1980-1981) 147-158, . 27-30. : Marava-Chatzinicolaou A., Portraits de Nicolas III Grammaticos dans certaines miniatures, 158-160.

  202. - , ^ fi . 253 \ ^, . , fi. (1984) 399-407, . 1-15. : Marava-

  Chatzinicolaou Anne, Dcoration du manuscrit grec no. 253 de la Bibliothque Nationale de Grce, 408.203. - , ^ , . , fi.

  (1985-1986) 209-213, . 1-6. : Marava-Chatzinicolaou Anna, La miniature de la drachme per-due, 214.

  . /Addendum

  204. g , fi fi , . , fi. (1959) 144-148, . 1-2. : Margaritof T., Rapport sur le nettoy-age de licne bilatrale du Muse Byzantin, 174.

  205. , b d f c cc b e fi fi , . , fi. (1996-1997) 125-149, . 1-34. : Marki Efterpi, Early Christian Representations and ThemesImitating Secular Painting in a Grave Complex in the West Cemetery, Thessaloniki, 150.

  206. fi ., ^ fi ,. , fi. (1984) 473-500, . 1-9. : Mastoropoulos G., Signatures de peintres sur desicnes de Naxos Centrale , 500.

  207. fi ., (fi;) fi, . , fi. (1987-1988) 305-306. : Mastoropoulos G. S., Skevophylax (Nikolaos?) Ispanos, 306.

  208. , . 1982-1983 [. 103].

  28

  28

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  29/47

  209. - , d d C o r p usInscriptionum Graecarum IV, 2, . , fi. (1977-1979) 77-131. : Mentzou-MeimarisConstantina, Dated byzantine inscriptions of Corpus Inscriptionum Graecarum IV, 2, 132.

  210. , fi , . , fi.

  (1996-1997) 341-349, . 1-14. : Militsi Evangelia, Early Christian Marble Ambones fromKos, 350.

  211. , , 46. fi fi fi 11 , . , fi. (1989-1990) 257-269, . 1-10. : Mitsani Angeliki, Athos,Lavra 46: A Studite menologion from the third quarter of the 11th century , 270.

  212. ., fi , . ,fi. (1996-1997) 319-333, . 1-13. : Mitsani Angeliki D., The Early Christian Ciboriumof the Panagia Katapoliani, Paros, 334.

  213. ., 13 , . ,fi. (2000) 93-121, . 1-34. : Mitsani Angeliki, Wall-Painting in the Cyclades during the13th century, 122.

  214. e , c c , . , fi. (1934-1936) -.215. ., ^ , . , fi. (1964-1965) 103-

  112. : Michelis P. A., La grce de la colonne byzantine, 113-115.

  216. , ^ d : \c c j c, . , fi. (1969) 31-52, . 22-31. : Mouriki Doula, The Virgin and herparents: A narrative scene or a family portrait, 53-56.

  217. , b ,. , fi. (1973-1974) 79-115, . 1 fi , . 20-44 fi . :Mouriki D., The Byzantine Frescoes in the Chapels of the Cave of Penteli , 116-119.

  218. , ^ \ fi . fi fi fi, fi, . , fi. (1987-1988) 205-263, . 1-57. : Mouriki Doula, The wall-paint-ings of the chapel of the Virgin at the monastery of St. John the Theologian on Patmos. The iconograph-ic program, the original dedication of the chapel and the patron, 264-266.

  . - , Mouriki Doula

  219. fi fi ., c \ c c , . ,fi. (1964-1965) 163-203, . 1, . 38-42, fi .

  220. , fi fi fi . , . , fi. (1982-1983) 77-96, .1-12. : Baltoyannis Chrysanthe, An early Cretan icon with two scenes from the life of SaintCatherine in the Byzantine Museum, 97-98.

  221. , fi fi , . , fi. (1991-1992) 219-236, . 1-16. :Baltoyanni Chrysanthi, The Virgin Glykophilousa and the Reclining Infant in an icon of the LoverdosCollection, 237-238.

  . Baltoyianni Chrysanthe

  222. , . , . , fi. (1995) 151-167, . 1-19. : Bitha Ioanna,Reprsentations des siges de Corfou. Petite contribution liconographie de saint Spyridon , 168.

  29

  29

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  30/47

  223. , fi , . ,fi. (1996-1997) 251-283, . 1-18. : Bitha Ioanna, Quelques remarques sur le cycleiconographique de Saint Spyridon , 284.

  224. fi ., d /fi \

  (2 \ 1064 - 2 1075). ^d (), ., fi. (1936-1938) 31-34.

  225. , c \ , . , fi. (1960-1961) 57-75, . 1-10, . 27-34, fi . : Bouras Ch., tude de larchitecturede lEpiscopi Skyros , 76.

  226. , d , , , . , fi. (1962-1963) 127-171, . 1-12, . 41-45, fi . : Bouras Ch., Deux petites glisesdu type octogonal indites , 172-173.

  227. , a a e , . , fi. (1964-1965) 227-243, . 1-7, . 43-45, fi . :Bouras Ch., lments complmentaires pour une glise dtruite en Botie, 244.

  228. , b \ d c 11 d 12, . , fi. (1969) 247-272. : Bouras Ch., Byzantine Renaissances and thearchitecture of the 11th and 12th centuries, 273-274.

  229. , ^ \ \ \, . , fi. (1973-1974) 1-28, . 1-8 fi , . 1-6 fi . : Bouras Ch., TheChurch of Hagios Ioannes Eleimon at Ligourio, 29-30.

  230. , e d fi , . ,fi. (1980-1981) 165-179, . 1-2 fi , . 31-34 fi . : BourasCharalambos, The marble screen of Panaghia Krina in Chios and its date, 180.

  231. , ^ fi fi \ (.

  ) \, . , fi. (1984) 239-262, . 1-19. : Bouras Charalambos,The Franco-Byzantine church of the Virgin at Anhelion (Glatsa), in Elis, 263-264.

  232. , , \ \ , . , fi. (1985-1986) 39-77,. 1-89. : Bouras Charalambos, Catalogue of a collection of architectural members in theByzantine Museum, formerly in the National Museum of Athens, 78.

  233. , \, . , fi. (1987-1988) 277-281, . 1-3. : Bouras Ch., A new relief sculpture with the ascension of

  Alexander, 282.

  234. , . , . , fi. (1991-1992) 39-46, . 1-10. : Bouras Ch., Phlious. The Panayia Rachiotissa, 46.

  235. , \ fi , ,. , fi. (1993-1994) 25-35, . 1-12. : Bouras Ch., Re-examination of theKatholikon of the Zoodochos Pege Monastery, Dervenosalesi, 36.

  236. , fi,. , fi. (1998-1999) 89-97. : Bouras Charalambos, Urban Planning in Middle andLate Byzantine Cities, 98.

  . Bouras Charalambos

  30

  30

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  31/47

  237. , , . , fi. (1982-1983) 249-266, . 1-2. : Bruscari Ersi, Lettere patriarcali del Museo diCanellopulos, 266.

  238. ., ^ fi ^

  \ ^, . , fi. (1984) 441-452, . 1-11. : Mylopotamitaki C. C.,The church of SS. George and Charalambos at Episcopi, near Ierapetra, in Crete, 452.

  239. , N fi fi, . ,fi. (2000) 43-53, . 1-14. Dellas Giorgos, New evidence about a monastery in themedieval town of Rhodes, 54.

  240. fi , c g \ \, . , fi. (1925) 44-53, 3 . : Xnopoulos Stef., Icne de la Vierge enmosaque, 102.

  241. fi \, , . , fi. , . - (1924) 8-21, . 1-12.

  242. fi \, e ^ , . , fi. (1927) 67-74, . 1-4.

  243. fi \, \ c (), . , fi. (1932) 18.

  244. fi \, d a a , . ,fi. (1959) 108-114. : Xyngopoulos A., Quelques remarques sur les fresques pirotes,1 7 0- 1 7 1.

  245. fi \, e \ . ( fig b ), . , fi. (1959) 26-39, . 1-4, . 7, fi . :Xyngopoulos Andr, Le Miracle dArchange Michel Chonai. (Une icne byzantine signature fausse),162-163.

  246. fi \, ^ fi c a c .

  \ a fi , . , fi. (1960-1961) 77-98, . 35-46. : Xyngopoulos A., La survivance de la tradition iconographique des Palologuesaprs la chute de Constantinople, 99-100.

  247. fi \, \ fi , . , fi. (1962-1963) 75-85, . 1, . 22-32, fi . : Xyngopoulos A., Vieux dessins daprsdeux icnes inconnues du peintre Thodore Poulakis, 86.

  248. fi \, d , . , fi. (1964-1965) 53-67, . 18-24. : Xyngopoulos A.,Nouveaux portraits de Marie Palologine et de Thomas Preljubovic, 68-70.

  249. fi \, . \. ^ , . , fi. (1969) 309-313. : Xyngopoulos A., Tavrolon. Appendice. Laminiature de Skylitzs de Madrid, 314.

  250. fi \, e ^ . \.e , . , fi. (1969) 187-197, . 80-81. : Xyngopoulos A., Le du tombeau de St. Dmtre. Appendice. Le tissu de Trieste, 198-199.

  251. fi \, ^ c c fi, . , fi. (1970-1972) 1-12,. 1-2. : Xyngopoulos A., Lme aile de la Mre de Dieu, 12.

  252. fi \, \, . , fi.

  31

  31

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  32/47

  (1970-1972) 180-189, . 57-63. : Xyngopoulos A., Feuilles dun manuscrit delApocalypse avec miniatures, 190.

  253. fi \, \ c , . , fi. (1973-1974) 61-75, . 1-3 fi , . 16-19 fi .

  : Xyngopoulos A., Les fresques de lAcathiste dans lglise de la Vierge ton Chalkeon Thessalonique, 76-77.

  254. fi \, fi, . , fi. (1973-1974) 120.

  255. fi \, ^ \ c c ^, . , fi. (1973-1974) 127-137, 1 . : Xyngopoulos A., La fresque de Josuau Monastre de Saint-Luc en Phocide, 138.

  256. fi \, c \-, . , fi. (1975-1976) 101-107, . 54-55. : Xyngopoulos A., Saint Jean lvangliste-Mose, 107-108.

  257. fi \, ^ ^ f^ \fi , . , fi. (1975-1976) 1-16, . 1-2 fi , .1-5 fi . : Xyngopoulos A., La scne du martyre de saint Dmtrius dans lglise desSaints-Aptres de Thessalonique, 17-18.

  258. fi \, ^ d ^., . , fi. (1977-1979) 181-184, . 1. : Xyngopoulos A., La peinturemurale de la Vierge Ljeviska et le sarcophage de Saint Dmtre, 184.

  259. fi \, , . , fi. (1977-1979) 1-17, . 1-2 fi, . 1-2 fi . : Xyngopoulos A., Cynocphales, 18-19.

  260. fi, ^ e c fi , . , fi. (1964-1965) 245-251. : Xydis Thodore, Le pote byzantin Christophore de Mytilne, 252.

  261. \ \ ., a \ d , . , fi. (1927) 25-45, . 1-19.

  262. \ \ ., ^ e e e e a a , . , fi. (1964-1965) 353-372, . 1-24, . 74, fi.

  263. \ \ ., l fi fi e c , . , fi. (1973-1974) 121-125, . 1 fi , . 45-46 fi . : Orlandos A., Encoreune sculpture champleve dArta , 126.

  264. , fi , . , fi. (1987-1988) 33-47, . 1-50. : Pazaras Th., The sculptur-al decoration of the old Katholikon of the Xenophon Monastery on Mount Athos, 48.

  265. N., , . ,

  fi. (1995) 15-31, . 1-18. : Pazaras Theocharis N., The Marble Templon of theKatholikon of Vatopedi Monastery, 32.

  266. N., fi fi , . , fi. (1998-1999) 385-397, . 1-8. : PazarasTheocharis N., The Illustration of the Miraculous Arrival of the Icon of the Panagia Portatissa at IvironMonastery on Mount Athos , 398.

  267. \., ^ , . , fi. (1932) 19-31, . 1-5. , 31-32.

  32

  32

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  33/47

  268. ., fi . , . , fi. (1989-1990) 119-142, . 1-23. : Pallas D. I., Christ asthe Holy Wisdom. The iconographical fortunes of a theological notion, 143-144.

  269. , a fi b , . , fi. (1970-

  1972) 82-124, . 1 fi , . 27-38 fi . : Panayotidi Marie,Chapiteaux byzantins dcoration animale, 125-129.

  270. , b d b fi \ , . , fi. (1977-1979) 249-258, . 99-102. : Panayotidi Maria, Someobservations on the perspective in an icon of Andreas Ritzos, 259-260.

  271. , , . ,fi. (1991-1992) 139-153, . 1-18. : Panayotidi Maria, Les peintures murales de Saint-Georges de Lathrino Naxos, 154.

  . Panayotidi Maria

  272. , . fi, . , fi. (1987-1988) 173-187,

  . 1-22. : Panslinou Nausika, Saint-Pierre de Kalyvia-Kouvara en Attique. Inscriptions l-ments complmentaires du dcor peint, 188.

  273. , 13 . fi fi, . , fi. (1991-1992) 155-165, . 1-17. :Panslinou Nafsika, Peintures murales du XIIIe sicle en Argolide. Les glises des Taxiarques et de Saint-Jean le Thologien, 166.

  274. , . fi, . , fi. (1993-1994) 79-85, . 1-8. : Panselinou Nausica,Evangelist Symbols in Monumental Byzantine Art. Form and Content, 86.

  275. \ ., a a fi \fi \, . , fi. (1933) 129-157.

  276. , d fi , . , fi. (1908) 42-52.

  277. -Oekland , ^ e \. b c , . , fi. (1973-1974) 31-54, . 1 fi , . 7-10fi . : Papadaki-Oekland S., Die Fresken der Hl. Anna in Amari. Bemerkungen zueiner Variation der Deesis, 55-57.

  278. -Oekland , e 1298, . ,fi. (1975-1976) 29-50, . 14-39. : Papadaki-Oekland Stella, The illustration of a lostPalaeologan Lectionary of the year 1298, 51-54.

  279. -kland , 12 ee \, . , fi. (1980-1981) 289-304, . 1-2 fi , . 77-

  82 fi . : Papadaki-kland Stella, An illustrated gospel of the twelfth century in theByzantine Museum of Athens, 305-306.

  280. -Oekland , 590 . , . , fi. (1985-1986) 17-37, . 1-44. : Papadaki-kland Stella, CodexVatopedi 590: A copy of the Patmos codex of Job, 37-38.

  281. -Oekla n d , fi , . , fi. (1987-1988) 283-294, . 1-2. : Papadaki-klandStella, The Holy Mandylion as the new symbol in an ancient iconographic schema, 295-296.

  33

  33

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  34/47

  282. ., Chr.Buondelmonti: Descriptio insule Crete, . , fi. (1984) 501-507, . 1-2. : PapadakisNikos P., Comments on the topography of Crete from the book Descriptio insule Crete by Chr.Buondelmonti, 508.

  283. \, d fi , ., fi. (1934-1936) 71-80, . 1-16.

  284. , d \ (), . , fi. (1932) 130-131.

  285. , fi Isa Kaps Mescidi , \, . , fi. (1995) 39-47, . 1-6. : Papazotos Th., The Isa Kaps Mescidiin Constantinople, A Monastery of the Patriarch Athanasios, 48.

  286. , fi fi fi , . , fi. (1987-1988) 315-327, . 1-6. : Papamastorakis Titos, The Prefigurations of the Virgin andthe Exaltation of the Cross as parts of an original iconographic cycle in the church of St. George at

  Viannos, Crete, 328.287. , fi fi:

  fi , . , fi. (1989-1990) 221-238, . 1-12. : Papamastorakis Titos, A visual encomium of MichaelVIII Palaeologos: The exterior wall-paintings of the Mavriotissa at Kastoria, 239-240.

  288. , - , . , fi. (1993-1994)67-76, . 1-9. : Papamastorakis Titos, The Representation of Christ as the Great Arch-Priest, 77-78.

  289. , , . , fi. (1996-1997) 285-303, . 1-15. : Papamastorakis Titos, FuneraryRepresentations in the Middle and Late Byzantine Periods, 304.

  290. , , . , fi.

  (1998-1999) 213-228, . 1-11. : Papamastorakis Titos, Tales and Images of ByzantiumsWarrior Heroes, 229-230.

  291. , fi 1672 fi , . , fi. (1998-1999) 399-407, . 1-5. : Papastavrou Hlne, Un pitaphios brod du 1672 auMuse Byzantin, 408.

  . Papastavrou Hlne

  292. \, ^ a c a , . , fi. (1996-1997) 369-393, . 1-23. : Pasali Aphrodite, The Church of the Megale Panaghia atParamythia, Thesprotia, 394.

  293. \ \., ^ \ fi fi , . , fi.

  (1998-1999) 133-147, . 1-14. :Pasali Aphrodite A., The Church of St. John the

  Theologian at Zarko, Trikala , 148.

  294. \, fi fi , . , fi. (2000) 69-91, . 1-22. : Pasali Aphrodite A., The Katholikon of the Kleinou Monastery at Kalambaka, 92.

  295. ., c .Andros Sacra, . , fi. (1925) 18-43.: Paschalis Dem., Andros sacra , 102.

  296. . ., fi (1453-1600). , . , fi.

  34

  34

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  35/47

  (1991-1992) 33-37. : Patrinelis C. G., Hellenism during the Early period of theTo urk okra tia (1453-1600). A historical survey with particular references to the development of post-byzantine art, 38.

  297. fi, a a , . , fi.

  (1959) 55-71, . 23-28. : Pelekanidis S., Die goldenen byzantinischen Schmuckstcke vonThessaloniki, 163-167.

  298. , : , , , . , fi. (1998-1999) 261-273, . 1-25. : Penna Vaso, TheIconography of Byzantine Lead Seals: The Emperor, the Church, the Aristocracy, 274.

  299. , fi ,. , fi. (1998-1999) 285-289, 11 . : Pennas Haralambos, Unpublished ByzantineLead Seals in the Byzantine Museum, Athens, 290.

  . Pennas Charalambos

  300. ., ^ c (), . , fi. (1936-1938) 37-38.

  301. ., d d (), . ,fi. (1936-1938) 28-30.

  302. , fi , . , fi. (1980-1981) 259-270, . 67-74. : Politis Linos, vangiles deluxe offrandes du prince de Valachie Matthieu Basaraba, 271-272.

  303. , . .. 1996-1997 [. 193].

  304. fi ., fi fi fi , . , fi. (1987-1988) 83-99, . 1-25. :Poulimenos G. A., The Byzantine church of St. Nicholas Megalomatis or Stratilatis on Mount Skopos onZakynthos, 100.

  305. - , fi fi fi , . , fi. (1987-1988) 151-158, . 1-7. : Poulou-PapadimitriouNatalia, An Early Christian capital with butterfly acanthus from Samos, 158.

  306. \., d , . , fi. (1933) 121-128.

  307. - , ^ e c c \ (Laurent. LXXIV, 7), . , fi. (1970-1972) 169-178, . 53-56. :Samaltanou-Tsiakma Ek., The fate of a byzantine manuscript during the Renaissance (Laurent. LXXIV, 7), 179.

  308. - , e , . , fi. (1936-1938) 175-200.

  309. -, , fifi , . , fi. (1989-1990) 67-87, . 1-33. : Simatou Anna Maria,Christodoulopoulou Rosalia, Observations on the Medieval settlement of Geraki, 88.

  310. , \ ^ PaulDurand, . , fi. (1985-1986) 307-313, . 1-6. : Skampavias K., Dessins indits demosaques de Sainte-Sophie, de P. Durand, 313.

  311. , , . , . (2000) 241-246.: Skabavias Konstantinos, Notes de lecture, 247-248.

  35

  35

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  36/47

  312. - , ^ , . , fi. (1982-1983) 99-107, . 1-12. : Sklavou-Mavroeidis Maria, Un groupe de linteaux auMuse Byzantin, 108.

  313. - , , . , fi.

  (1985-1986) 175-179, . 1-5. : Sklavou-Mavrodi Maria, Masks in Byzantine Sculpture, 180.314. - , . 95

  , . , fi. (1991-1992) 271-275, . 1-5. : Sklavou-Mavroeidi Maria, Observations on the depictions on plaque T. 95 in the Byzantine Museum , 276.

  315. - , . 175 , . , fi. (1993-1994) 37-43, . 1-7. : Sklavou-MavroeidiMaria, A Symbolic Scene on the reused Plaque T. 175 in the Byzantine Museum, Athens, 44.

  316. - , fifi, . , fi. (1995) 189-193, . 1-6. : Sklavou-Mavroidi Maria, IncisedDepiction of the Archangel Michael on a Processional Cross, 194.

  317. - , , . , fi. (1998-1999) 81-86, . 1-7. : Sklavou-Mavroidi Maria, Byzantine Depiction of the GoodShepherd, 86.

  318. \, ^ \ d , d fi F ^, . , fi. (1908) 67-75, 1 .

  319. ., d (), . , fi. (1932) 128-129.

  320. \, \ a F , . , fi. (1926)62-66, 6 .

  321. , fi 17 , . , fi. (1996-1997) 395-409, . 1-

  2. : Stefanidou Alexandra, The Mathas Family and its Relations with the Patmos monastery ofSaint John the Theologian during the 17th Century, 410.

  322. ., ^ e ^ \ , . , fi. (1959)115-126, . 1-8, . 40-51, fi . : Stikas E., Lglise byzantine des Incorporelsprs du Theseion dAthnes , 171-172.

  323. ., d , . , fi. (1962-1963) 1-43, . 1-19, . 1-10, fi . :Stikas Eustathios G., La consolidation et lanastylose de lexonarthex du catholicon du Monastre deDaphni, 44-47.

  324. - , fi :

  , . , fi. (1987-1988) 267-276, . 1-15. : Stoufi-Poulimenou Ioanna, St. Nicholas on the island, on Zakynthos. An unknown Early Christian basilica , 276.

  325. - \, ^ e ^ d fi , . , fi. (1996-1997) 221-235, . 1-13. :Stoufe-Poulimenou Ioanna, The Church of Saint Thekle at Bolimes on Zakynthos and the Earliest Phaseof its Wall-Paintings , 236.

  326. , fi fi . . fi , . , fi. (1995) 121-128, . 1-7. :

  36

  36

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  37/47

  Strati Angheliki, Le icone del Cristo Pantocrator e della Vergine Odighitria nel Katholikon delMonastero di San Giovanni Prodromo Serres, 128.

  327. , fi fi , . , fi. (1996-1997) 237-249, . 1-17. :

  Strati Angeliki, The Wall-Paintings in the Chapel of the Birth of St John the Baptist in the Holy Monasteryof the Prodromos at Serres, 250.

  328. ., d fi , . B, fi. A,. - (1924) 51-58, . 1-7.

  329. ., a c fi a a , . , fi. (1926) 3-14, 6 .

  330. \, fi , ee ^A (, ), . , fi. (1964-1965) 373-375,. 75-76.

  . Stylianou Andreas

  331. \., \, . ,fi. (1932) 7-16, . 1-10. , 17.

  332. \., \d a Ba , ., fi. (1933) 57-91, . 1-46. , 92-93.

  333. \., d \F , . , fi. (1934-1936)85-92, . 1-5.

  334. \., d fi, . , fi. (1934-1936) 81-84.

  335. , j a , . , fi. (1936-1938) 39-49, . 1-9.

  336. \., ^ c fi, . , fi.

  (1959) 11-25, . 1-6. : Sotiriou G. A., Lcole de Constantinople dans la peinture byzan-tine, 161-162.

  337. \., g d ,. , fi. (1960-1961) 1-6, . 1-4. : Sotiriou G. A., Icne reprsentant des coutumesdu Monastre de Sina et des scnes de lhistoire du dsert, 7.

  338. ., a d . (c c ), . , fi. (1932) 97-124, . 1-23. , 125-127.

  339. ., \ \ a fi, . , fi. (1933) 108-120, . 1-5.

  340. ., e fi \, . , fi. (1936-1938) 53-65, . I-IV.

  341. ., \fi g \ \, . , fi. (1959) 135-143, . 54-57. : Sotiriou Marie, Icne bilatrale duMuse Byzantin dAthnes provenant dpire, 172-174.

  342. ., fi g \ , . , fi. (1959)80-86, . 31-32. : Sotiriou Marie, Icne de lArchange Michel, 168.

  343. ., e e \, . , fi. (1960-

  37

  37

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  38/47

  1961) 101-127, . 1-11, . 47-50, fi . : Sotiriou M., Lglise du MonastrePtraki Athnes, 128-129.

  344. ., ,. , fi. (1962-1963) 175-200, . 1-3, . 46-60, fi . : Soteriou Mary

  G., The frescoes of byzantine church of the Archangels at Desphina, 201-202.345. ., ^ fi a d a

  ^ a e 13 , . , fi. (1964-1965) 257-273, . 48-64. :Sotiriou Marie G., Les dbuts de la renaissance des Palologues en Grce continentale et dans les lesgrecques au XIIIe sicle , 274-276.

  346. ., ^ c c d fi c , . , fi. (1969) 1-25, . 1-21. : Sotiriou Marie G., Lcole Macdonienne et lcole dite deM ilout ine, 26-30.

  347. ., ^. , . , fi. (1970-1972) 191-203, . 65-70. : Sotiriou Marie G., Surquelques problmes de liconographie de la coupole de Saint-Georges de Thessalonique , 204.

  348. ., \fi - , . , fi. (1973-1974) 139-147, . 47-50. : Sotiriou Maria, Mise au Tombeau Thrne, 147-148.

  . Sotiriou Maria

  349. , : , . , fi. (1998-1999)317-332, . 1-12. : Tanoulas Tasos, Thebaid: This Side of Paradise, 333-334.

  350. fi, \ \, , . , fi. (1925) 54-56.: Timothe, Archevque de Jordan, Frambeaux de signaux, 102.

  351. ., ^ \f F F F , . , fi. (1933) 94-107, 1 .

  352. fi ., fi, . fi, . , fi. (1993-1994) 375-379. : Triantaphyllopoulos Demetrios D.,Domenikos Theotokopoulos as El Greco. A Postscript, 380.

  353. fi ., \fi fi fi fi. fi , . , fi. (1998-1999) 351-363, . 1-6. :Triantaphyllopoulos Demetrios D., From Religious Panel to the Cult Icon. A Case from Epirus, 364.

  354. , . - .. 1996-1997 [. 3].

  355. , . .. 1987-1988 [. 188].

  356. ., fi \ e c , . , fi. (1980-1981) 273-287, . 75-76. : Tsigaridas E., Une icne de la Vierge lousa Kastoria, 288.

  357. ., fi , . , fi. (1991-1992) 185-207, . 1-29. : Tsigaridas E. N., AnUnknown iconostasis beam by Theophanes the Cretan in the Iveron monastery on Mount Athos, 208.

  358. ., fi fi , . , fi. (1996-1997) 97-116, . 1-18. : Tsigaridas Euthymios N., Unknown Icons and Wall-Paintings byTheophanes the Cretan in the Pantocrator Monastery and the Gregoriou Monastery on Mount

  A t h o s, 116.

  38

  38

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  39/47

  359. , fi , . , fi. (1998-1999) 177-183, . 1-10. :Tsigaridas E. N., The Wall Paintings in the Chapel of St. John the Theologian in theKe lliof St. Procopios,Mount Athos, 184.

  360. ., fi 13, . , fi. (2000) 123-155, . 1-41. : Tsigaridas E. N., Portable icons inMacedonia and Mount Athos during the 13th century, 156.

  361. fi ., a a . . \, ee e , . , fi. (1932) 141-149, . 1-4.

  362. f \, a , ., fi. , . - (1924) 22-47, 20 .

  363. f \, \Ad Nfi, . , fi. , . - (1924)121-127, . 1-5.

  364. f \, \d fi 1921-1926. e \, . , fi. (1927) 46-61, . 1-10.

  365. - , ^ ^ , . , fi. (1970-1972) 13-27, . 1-4 fi , . 3-14 fi .: Philippidou-Boura L., The exonarthex of the katholikon of St. Luke in Phocis, 28.

  . Bouras Laskarina

  366. , . ^ , . , fi. (1987-1988) 101-106, . 1-7. : Chalkia E., Mensae mar-tyrum. Il significato del termine e la sua sorte nella bibliografia greca, 106.

  367. , , . , fi. (1996-1997) 351-367, . 1-24. : Chalkia Evgenia, Evidence concerning Early Christian andByzantine Imbros, 368.

  368. , fi , . , fi. (1998-1999) 253-257, . 1-3. : Chalkia Eugenia, Terra Sigillata Plate with Christ Standingon aBasilisk, 258.

  369. fi ., d d d \ () , ., fi. (1964-1965) 303-315, . 1-3, . 66-68, fi .

  370. - , ^ \a b a fi , . , fi. (1962-1963) 87-112, . 33-39. :Charalambous-Mouriki Doula, La reprsentation de la Philoxnie dAbraham dans une icne du MuseByzantin dAthnes, 113-114.

  . , Mouriki Doula

  371. , - fi, fi 15-16 , . , fi. (1982-1983) 127-178, . 1-21. : Chatzidakis Thano, Nativit de la Vierge Nativit de SaintJean le Prcurseur. Variations et cristallisation dune scne dans la peinture crtoise du XVe et XVIe si-cle, 179-180.

  372. , Philippon J., Ausset P., , , fi 13 fi , . , fi. (1985-1986) 215-245, . 1-29. : Chatzidakis Nano, Philippon J.,

  39

  39

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  40/47

  Ausset P., Chrysoulakis J., Alexopoulou A., Contribution des mthodes physicochimiques danalyse l-tude de 13 icnes appartenant au Muse Byzantin dAthnes, 246.

  373. fi, b e \fi, . , fi. (1959) 87-107, . 33-39. : Chadzidakis M., Peintures murales dOropos, 168-170.

  374. fi, fi e e , . , fi. (1964-1965)377-400, . 77-93. : Chatzidakis M., Icnes darchitraves provenant du Mont Athos, 401-403.

  375. fi, ^ c c fi a c , . , fi. (1969) 186.

  376. fi, ^ fi fi , . , fi. (1969)303-307, . 115. : Chatzidakis M., La datation dune icne de Castoria, 308.

  377. fi, ^ , . , fi. (1969) 299-301,. 114. : Chatzidakis M., Le peintre Frangos Kontaris, 302.

  378. fi, c c ^ e , . ,fi. (1970-1972) 205-229, . 71-84. : Chatzidakis M., Wall paintings in St. Catherinesmonastery on mount Sinai, 230-232.

  379. fi, \ c c fi , ., fi. (1973-1974) 78, . 51-52.

  380. fi, c fi c , . , fi. (1973-1974) 149-156, . 53-56. : Chatzidakis M., Une icne du Christ en mosaque Lavra , 157.

  381. fi, a c d c fi ,. , fi. (1977-1979) 143-175, . 37-60. : Chatzidakis Manolis, Du nouveau sur lhis-toire et sur lart de la Mtropole de Mistra , 176-179.

  382. , . - 1989-1990 [. 309].

  383. , d Bargello;, . , fi. (1969) 141-147, . 70-71. : ChristofilopoulouAik., Wer ist die Kaiserin auf der Elfenbeintafel im Bargello?, 148.

  384. , . .. 1985-1986 [. 372].

  385. Anderson Jeffrey C., The Walters Praxapostolos and Liturgical Illustration, . , fi. (1996-1997) 9-38, . 1-20.

  386. Antonopoulos Elias, De la Libralit lAumne: Typologie idographique du geste donateur,. , fi. (1985-1986) 279-291, . 1-10. : \fi \, \fi Liberalitas \: \ , 292. . fi

  387.Aspra-Vardavakis Mary, Section of an Iconostasis Beam from the Monastery of Mount Sinai withScenes from the Life of the Virgin , . , fi. (1993-1994) 303-312, . 1-8.

  . -

  388.Athanassiadi Polymnia, The fate of oracles in Late Antiquity: Didyma and Delphi, . , fi. (1989-1990) 271-278.

  389.Ausset P., . 1985-1986 .. [. 372].

  390. Bakalova Elka, Zwei Ikonen der Muttergottes Portaitissa (von Iviron) in Bulgarien, . , fi. (1993-1994) 347-358, . 1-15.

  391. Baltoyianni Chrysanthe, Christ the Lamb and the of the Law in a Wall Painting of Arakaon Cyprus, . , fi. (1993-1994) 53-58, . 1.

  40

  40

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  41/47

  .

  392. Banck Alice, Un bas-relief byzantin de la collection de lErmitage , . , fi. (1964-1965)277-280, . 65.

  393. Bank Alice, Une icne en pierre reprsentant le Christ Pantocrator, . , fi. (1980-1981)

  53-58, . 3-4.394. Barnea Ion, lments dart grec des basiliques palochrtiennes de la Scythie Mineure, . ,

  fi. (1964-1965) 333-343, . 1-4, . 71-72, fi .

  395. Bees () Nikos A., Eine weitere Wandmalerei des kumenios von Trikka, . , fi. (1936-1938) 90.

  396. Bees () Nikos A., Zum Verbum , . , fi. (1936-1938) 52.

  .

  397. Bianco Fiorin Marisa, Nomi greci di pittori, orafi, committenti e donatori rinvenuti a Trieste, ., fi. (1987-1988) 297-304, . 1-4.

  398. Bon Antoine, Pierres inscrites ou armories de la More franque, . , fi. (1964-1965)

  89-102, . 1-5, . 28-30, fi .399. Bouras Charalambos, Twelfth and thirteenth century variations of the single domed octagon plan,

  . , fi. (1977-1979) 21-32, . 1-8 fi , . 3-6 fi . : , b a e 12 d13 , 33-34.

  400. Bouras Charalambos, Houses in Byzantium, . , fi. (1982-1983) 1-26, . 1-15.

  401. Bouras Charalambos, The Olympiotissa wood-carved doors, reconsidered, . , fi. (1989-1990) 27-32, . 1-7.

  .

  402. Bouras Laskarina, Some Observations on the Grand Lavra Phiale at Mount Athos and its Bronze

  Strobilion, . , fi. (1975-1976) 85-96, . - fi , . 44-51 fi .403. Bouras Laskarina, Architectural sculptures of the twelfth and the early thirteenth centuries in

  G r e e c e, . , fi. (1977-1979) 63-72, . 21-32. : ,\a a d c ^, 73-75.

  404. Bouras Laskarina, Three Byzantine bronze candelabra from the Grand Lavra Monastery andSaint Catherines Monastery in Sinai, . , fi. (1989-1990) 19-26, . 1-20.

  . -

  405. Canonidis Giovanni, Una placchetta dargento bizantina conservata entro il reliquiario di SanFilippo Apostolo a Firenze, . , fi. (1982-1983) 267-280, . 1-5.

  406. Cioran George, ^ e a a d , . , fi. (1934-1936) -.

  407. Constantinides Efthalia C., The Tetraevangelion, Manuscript 93 of the Athens National Library,. , fi. (1977-1979) 185-215, . 61-86.

  408. Constantinides Efthalia C., The Frescoes of the Church of the Holy Archangels at Zemo-Krichi,Raca (Georgia) and the Contemporary Monuments on Mani in Southern Greece, . , fi. (1993-1994) 181-192, . 1-25.

  409. Cormack Robin, The apse mosaics of S. Sophia at Thessaloniki, . , fi. (1980-1981)111-135, . 19-22.

  41

  41

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  42/47

  410. Cutler Anthony, The Christian Wall Paintings in the Parthenon: Interpreting a Lost Monument,. , fi. (1993-1994) 171-180, . 1-10.

  411. Deichmann Friedrich W., Zu einigen sptantiken Figuralkapitellen, . , fi. (1964-1965) 71-81, . 25-27.

  412. Delvoye Charles, Art lombard et art byzantin jusqu la conqute carolingienne de lItalie , ., fi. (1984) 145-166.

  413. D o s tl Ant., La valeur artistique des premiers textes slaves, . , fi. (1964-1965)2 9 3 - 3 0 1 .

  414. Drewer Lois, Saints and their families in Byzantine art, . , fi. (1991-1992) 259-270,. 1-11.

  415. Emmanuel Melita, Hairstyles and Headdresses of Empresses, Princesses, and Ladies of theAristocracy in Byzantium, . , fi. (1993-1994) 113-120, . 1-13.

  .

  416. Frolow Anatole, Notes sur les reliques et les reliquaires byzantins de Saint-Marc de Venise , .

  , fi. (1964-1965) 205-226.417. Galavaris George P., The Representation of the Virgin and Child on a Thokos on seals of the

  Constantinopolitan Patriarchs, . , fi. (1960-1961) 153-181, . 54-61.

  418. Galavaris George, An Icon with the Epinikios Hymn in the Benaki Museum, . , fi. (1980-1981) 85-94, . 11-12.

  419. Galavaris George, Sinaitic manuscripts in the time of the Arabs, . , fi. (1984) 117-144, . 1-26.

  420. Galavaris George, Two Icons of St. Theodosia at Sinai, . , fi. (1993-1994) 313-316, . 1-3.

  421. Gouma-Peterson Thalia, An 18th Century Deesis Icon and its Cultural Context , . , fi. (1993-1994) 331-346, . 1-16.

  422. Grabar Andr, Un calice byzantin aux images des patriarches de Constantinople, . , fi. (1964-1965) 45-51, . 15-17.

  423. Grabar Andr, Sur plusieurs images insolites du Christ dans le psautier Chloudov , . , fi. (1980-1981) 11-16, . 1-2.

  424. Gregory Timothy E., Diporto: An early Byzantine maritime settlement in the Gulf of Korinth ,. , fi. (1984) 287-304, . 1-15.

  425. Guilland Rodolphe, tudes sur la topographie de lHippodrome de Constantinople byzantine.Lescalier en colimaon menant du Grand Palais la tribune du Kathisma, . , fi. (1964-1965)281-291.

  426. Hadermann-Misguich Lydie, Tissus de pouvoir et de prestige sous les Macdoniens et lesComnnes. propos de coussins-de-pieds et de leurs reprsentations, . , fi. (1993-1994)

  121-128, . 1-9.427. Hayer Dominique, Saint-Georges prs de Skala (Laconie), . , fi. (1984) 265-286, . 1-20.

  428. Hunger Herbert, Die Herrschaft des Buchstabens. Das Verhltnis der Byzantiner zu Schrift-und Kanzleiwesen, . , fi. (1984) 17-38.

  429. Jolivet-Lvy Catherine, Le canon 82 du Concile quinisexte et limage de lAgneau: propos d uneglise indite de Cappadoce , . , fi. (1993-1994) 45-52, . 1-5.

  430. Kalligas Haris, The church of Haghia Sophia at Monemvasia: its date and dedication , . ,

  42

  42

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  43/47

  fi. (1977-1979) 217-221, . 87-90. : , ^ ^ c : fi d , 222.

  .

  431. Kalopissi-Verti Sophia, Painters Portraits in Byzantine Art, . , fi. (1993-1994) 129-

  142, . 1-11.

  . -

  432. Karusos Christos, Eine Kirche bei Malandrino in W. Lokris, . , fi. (1936-1938) 50-52.

  433. Kepetzi Victoria, Quelques remarques sur le motif de lenroulement du ciel dans liconographiebyzantine du Jugement Dernier, . , fi. (1993-1994) 99-112, . 1-15.

  434. Kepetzi Victoria, Empereur, pit et rmission des pchs dans deuxEkphraseisbyzantines. Imageet rhtorique, . , fi. (1998-1999) 231-244, . 1-7.

  435. Kitzinger Ernst, fi 12 fi. ^ fi , . , fi. (1984) 167-194, . 1-19.

  436. Korac Vojislav, La gomtrie des architectes byzantins, . , fi. (1998-1999) 99-104,. 1-4.

  437. Kreidl-Papadopoulos Karolina, Die Ikone mit Petrus und Paulus in Wien. Neue Aspekte zurEntwicklung dieser Rundkomposition, . , fi. (1980-1981) 339-356, . 95-98.

  438. Lasareff Viktor, Trois fragments depistyles peintes et le templon byzantin , . , fi. (1964-1965) 117-143, . 31-37.

  439. Lavagnini Bruno, Ancora sullarchimandrita Luca, . , fi. (1964-1965) 253-256, .46-47.

  440. Lemerle Paul, Documents et problmes nouveaux concernant les Juges gnraux, . , fi. (1964-1965) 29-44.

  441. Lemerle Paul, Note sur les plus anciennes reprsentations de Saint Dmtrius, . , fi. (1980-1981) 1-10.

  442. Liveri Angeliki, B , . , fi. (2000) 275-285, . 1-11. : Byzantinische Agrikulturwerkzeuge und Maschinen, 286.

  443. Maguire Henry, An Early Christian marble relief at Kavala, . , fi. (1991-1992) 283-295, . 1-14.

  444. Maguire Henry, The Beauty of Castles: A Tenth Century Description of a Tower atConstantinople, . , fi. (1993-1994) 21-24, . 1-2.

  445. Mango Cyril, Constantines Porphyry Column and the Chapel of St. Constantine, . , fi. (1980-1981) 103-110, . 1 fi , . 17-18 fi .

  446. Mango Cyril, St. Michael and Attis, . , fi. (1984) 39-62, . 1-11.447. Mango Cyril, The Chalkoprateia Annunciation and the Pre-Eternal Logos , . , fi.

  (1993-1994) 165-170, . 1-2.

  448. Mango Cyril, The Conversion of the Parthenon into a Church: The Tbingen Theosophy, . ,fi. (1995) 201-203.

  449. Mango Cyril, Where at Constantinople was the Monastery of Christos Pantepoptes?, . ,fi. (1998-1999) 87-88.

  43

  43

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  44/47

  450. Megaw Arthur H. S., Glazed Bowls in Byzantine Churches, . , fi. (1964-1965) 145-162, . 1-7.

  451. Meinardus Otto F. A., Mediaeval Graffiti in the Church of St. Solomoni in Paphos, Cyprus, ., fi. (1969) 105-110, . 54.

  452. Meinardus Otto F. A., Mediaeval navigation according to Akidographemata in byzantine Churchesand Monasteries, . , fi. (1970-1972) 29-52, . I-XI fi , . 15-18 fi.

  453. Meinardus Otto F. A., The Hexagram or the Magen David in Byzantine Art , . , fi. (1975-1976) 97-100, 1 . fi , . 52-53 fi .

  454. Moravcsik Gyula, a , . , fi. (1964-1965) 83-87.

  455. Mouriki Doula, The theme of the Spinario in Byzantine art, . , fi. (1970-1972) 53-66, . 19-24.

  456. Mouriki Doula, An unusual Representation of the Last Judgement in a thirteenth century Frescoat St. George near Kouvaras in Attica, . , fi. (1975-1976) 145-171, . 1 fi ,

  . 70-93 fi .457. Mouriki Doula, The Mask motif in the wall paintings of Mistra. Cultural implications of a classi-

  cal feature in late byzantine painting, . , fi. (1980-1981) 307-338, . 83-94.

  458. Mouriki Doula, A pair of early 13th-century Moses icons at Sinai with the scenes of the BurningBush and the Receiving of the Law, . , fi. (1991-1992) 171-184, . 1-8.

  . , -

  459. Nicolads Andras, Le jugement dernier de lglise de la Panagia de Moutoullas Chypre. Unepeinture indite de la seconde moiti du XIVe sicle, . , fi. (1995) 71-78, . 1-2.

  460. Nissen Theodor, Textkritisches zur Vita des Nikolaus Studites, . , fi. (1936-1938) 91-99.

  461. Oikonomides Nikolaos, Theophylact excubitus and his crowned portrait: An Italian rebel of the

  late Xth century?, . , fi. (1984) 195-202, . 1.462. Oikonomou-Laniado Anastasia, Une reprsentation pornographique sur un tesson dArgos

  byzantine, . , fi. (1998-1999) 259-260, . 1-2.

  463. Ousterhout Robert, Some notes on the construction of Christos ho Pantepoptes (Eski ImaretCamii) in Istanbul, . , fi. (1991-1992) 47-56, . 1-11.

  464. Ovadiah Asher, Symbolism in Jewish and Christian Works of Art in Late Antiquity, . , fi. (1998-1999) 55-64, . 1-12.

  465. Panayotidi Maria, The Question of the Role of the Donor and of the Painter. A RudimentaryApproach, . , fi. (1993-1994) 143-156, . 1-14.

  .

  466. Papastavrou Hlne, Le symbolisme de la colonne dans la scne de lAnnonciation, . , fi. (1989-1990) 145-160, . 1-24.

  467. Papastavrou Hlne, Lide de lEcclesia et la scne de lAnnonciation. Quelques aspects, ., fi. (2000) 227-240, . 1-13.

  .

  468. Patterson Sevcenko Nancy, The Representation of Donors and Holy Figures on four ByzantineIcons, . , fi. (1993-1994) 157-164, . 1-7.

  44

  44

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  45/47

  469. Penkova Bisserka, Die Ikone der Gottesmutter Rhetorissa im Kloster Rozen (Zum Problem desVerhltnisses von Text und Bild in der postbyzantinischen Malerei), . , fi. (1996-1997) 117-124, . 1-4.

  470. Pennas Charalambos, An Unusual Deesis in the Narthex of Panagia Krena, Chios, . ,

  fi. (1993-1994) 193-198, . 1-6..

  471. Philippon J., . .. 1985-1986 [. 372].

  472. Pucko Vasilij, Miniatjury Cetveroevangelija iz Monastyrja Protat na Afone / Moskva, gim, sin.grec. 519/, . , fi. (1980-1981) 59-70, . 5-10.

  473. Rizzi Alberto, Monachesimo bizantino e chiese rupestri in Basilicata. Aspetti e Problemi, . ,fi. (1969) 111-140, 1 fi , . 55-69 fi .

  474. Ruzsa Georges, Thophane le Grec et la peinture dicnes russe, . , fi. (1982-1983)27-36, . 1-8.

  475. Schmid Josef, kumenios der Apokalypsen-Ausleger und kumenios der Bischof von Trikka ,

  . , fi. (1936-1938) 82-90.476. Skovran Anika, Licne du Jugement Dernier de Drnis en Dalmatie: Une oeuvre de Georges

  Klontzas, . , fi. (1998-1999) 345-350, . 1-4.

  477. Sodini Jean-Pierre, Tables de Xanthos, . , fi. (1998-1999) 41-46, . 1-15.

  478. Sotiriou Maria G., Licne en mosaque de saint Jean lvangliste de Lavra , . , fi. (1973-1974) 58-60, . 11-15.

  .

  479. Spatharakis Ioannis, The Date of the Illustrations of the Psalter Dionysiu 65, . , fi. (1975-1976) 173-177, . 94-99.

  480. Spatharakis Ioannis, An unusual iconographic type of the seated evangelist, . , fi. (1980-1981) 137-146, . 1-2 fi , . 23-26 fi .

  481. Spieser Jean-Michel, Les fondations dAmbroise Milan et la question des martyria, . ,fi. (1998-1999) 29-34, . 1.

  482. Stylianou Andreas, The painted chapel of the Archangel Michael Vizakia, Cyprus, . , fi. (1980-1981) 95-102, . 13-16.

  .

  483. Suput Marica, On the Immutability of Byzantine Architecture, . , fi. (1998-1999)105-110, . 1-5.

  484. Talbot Rice David, Byzantine Painting at Trebizond, . , fi. (1936-1938) 66-69.

  485. Talbot Rice David, Two unpublished Rosette Caskets in the Royal Scottish Museum, Edinburgh,. , fi. (1964-1965) 25-27, . 11-14.

  486. Teteriatnikov Natalia, The True Cross Flanked by Constantine and Helena. A Study in the Lightof the Post-Iconoclastic Re-evaluation of the Cross, . , fi. (1995) 169-188, . 1-20.

  487. Thierry Nicole, Le thme de la Descente du Christ aux Enfers en Cappadoce, . , fi. (1993-1994) 59-66, . 1-9.

  488. Todic Branislav, A Note on the Beauteous Joseph in Late Byzantine Painting, . , fi. (1995) 89-96, . 1-3.

  45

  45

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  46/47

  489. Tomekovic Svetlana, Quatre illustrations rares, au XIIe sicle, des vnements prcdant la nais-sance de la Vierge Trikomo, . , fi. (1995) 97-102, . 1-4.

  490. Tzaferis Vassilios, Early monks and monasteries in the Holyland, . , fi. (1989-1990)43-66, . 1-17.

  491. Vassilakes-Mavrakakes Maria, Saint Phanourios: Cult and Iconography, . , fi. (1980-1981) 223-238, . 49-60.

  492. Vassilaki Maria, An Icon of the Entry into Jerusalem and a Question of Archetypes, Prototypes andCopies in Late- and Post-Byzantine Icon-Painting, . , fi. (1993-1994) 271-284, . 1-13.

  .

  493. Vellas Bassilios, Hauptprobleme der Septuaginta-Forschung, . , fi. (1936-1938) 70-81.

  494. Velmans Tania, Contribution ltude de la peinture murale du XVIe sicle en Gorgie, laKakhtie et le Mont Athos, . , fi. (1993-1994) 231-238, . 1-6.

  495. Vocotopoulos Panayotis L., Encore deux icnes envoyes de Russie par Arsne dElassone , ., fi. (1991-1992) 167-170, . 1-3.

  . fi / Addendum496. Walter Christopher, The date and content of the Dionysiou Lectionary, . , fi. (1985-

  1986) 181-189. : Walter Christopher, fi fi , 190.

  497. Walter Christopher, The intaglio of Solomon in the Benaki Museum and the origins of the iconog-raphy of warrior Saints , . , fi. (1989-1990) 33-42, . 1-9.

  498. Walter Christopher, Icons of the First Council of Nicaea, . , fi. (1991-1992) 209-218, . 1-13.

  499. Walter Christopher, A Little known Typological Representation of the Monastery at Sinai, ., fi. (1993-1994) 359-362, . 1.

  500. Weitzmann Kurt, Fragments of an early St. Nicholas triptych on Mount Sinai, . , fi. (1964-1965) 1-23, . 1-10.

  501. Weitzmann Kurt, Icon programs of the 12th and 13th centuries at Sinai, . , fi. (1984)63-116, . 1-39.

  502. Weyl Carr Annemarie, The Presentation of an Icon at Mount Sinai, . , fi. (1993-1994) 239-248, . 1-7.

  503. Zakythinos Denis A., Byzance. tat national ou multi-national?, . , fi. (1980-1981) 29-52.

  POHKH/ADDENDUM

  504. Bfi ., ^O fi ^A , . , fi. KA

  (2000) 17-25, . 1-11. : Vocotopoulos Panayotis L., The church of St. George at Stamna, 26.505. M-X A, T , . , fi. KA (2000) 221-226,

  . 1-3. : Marava-Chatzinikolaou Anna, Radial Trinity, 226.

  IOPH/CORRIGENDUM

  T A. , . 442, .

  The article by A. Liveri, no. 442 in the catalogue, has been published in Greek.

  46

  46

 • 7/22/2019 [1884-2000]

  47/47

  47