ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ...

of 212 /212

Embed Size (px)

description

Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1831-1914

Transcript of ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ...

Page 1: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf
IAEN / Creative Commons
Άδεια CC
Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial Greece 3.0 (Αναφορά προέλευσης - Μη Εμπορική Χρήση) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/
Page 2: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf
Page 3: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf
Page 4: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf
Page 5: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (1830 - 1914)

Page 6: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΣΠΥΡΟς I. Α ς Δ Ρ Α Χ Α ς , Γ Ι Α Ν Ν Η ς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς,

ΦΙΛΙΠΠΟς ΗΛΙΟΥ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε . ΣΚΛΑΒΕΝΊΤΗς

© ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Πανεπιστημίου 25, Γ' όροφος, τηλ. 32 38 025

IAEN / Creative Commons
Άδεια CC
Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial Greece 3.0 (Αναφορά προέλευσης - Μη Εμπορική Χρήση) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/
Page 7: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ΜΑΡΘΑ KAPΠΟΖΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

(1830 -1914)

Κ Α Τ Α Γ Ρ Α Φ Η

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Ν Ε Α Σ Γ Ε Ν Ι Α Σ

12 ΑΘΗΝΑ 1987

IAEN / Creative Commons
Άδεια CC
Αυτό έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial Greece 3.0 (Αναφορά προέλευσης - Μη Εμπορική Χρήση) http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/gr/
Page 8: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf
Page 9: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Στη μνήμη της Μ.

Page 10: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf
Page 11: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η παρούσα καταγραφή έχει αντικείμενο τα περιοδικά, τις εφη-μερίδες και τα λευκώματα της ελληνικής νεολαίας στην περίοδο 1830 - 1914. Τα ειδολογικά, χρονολογικά και γεωγραφικά κριτήρια που ακολουθήσαμε για τον καθορισμό και την οριοθέτηση του αντι-κειμένου ήταν τα ακόλουθα:

1. Ειδολογικό κριτήριο

Κύριο και αυστηρό κριτήριο για την ένταξη ενός εντύπου στην κατηγορία του παιδικού και νεανικού τύπου ήταν η έκδοση η/και η πρόσληψή του από παιδιά, εφήβους η νέους. Συνακόλουθα αποκλεί-στηκε ένας σημαντικός αριθμός εντύπων που μόνο φαινομενικά και αβασάνιστα —με βάση π.χ. τον τίτλο, τον υπότιτλο, τον εκδοτικό φορέα η κάποια δήλωση των εκδοτών— θα μπορούσαν να ενταχθούν στην παραπάνω κατηγορία, αλλά που ουσιαστικά ανήκουν σε άλλες κατηγορίες. Έτσι η δική μας καταγραφή περιορίστηκε στα έντυπα

για τα οποία διαθέτουμε σαφή και τεκμηριωμένα στοιχεία για το νε-αρό της ηλικίας είτε των εκδοτών/διευθυντών και συνεργατών είτε των αναγνωστών. Μας ενδιαφέρουν δηλ.

i. Τα έντυπα που γράφονταν και εκδίδονταν από παιδιά και νέους προς χρήσιν κυρίως των ομηλίκων τους.

ii. Τα έντυπα που παράγονταν από ενήλικες προς χρήσιν παιδιών και νέων.

Κοινός παρονομαστής των δύο ομάδων είναι το αναγνωστικό κοι-νό και βέβαια η κατάλληλη και ειδική ύλη που θα ταίριαζε με το συ-γκεκριμένο αυτό κοινό.

9

Page 12: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Εισαγωγικό σημείωμα

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν: α. ατομικές προσπάθειες παιδιών με φύλλα που είναι στην πλειο-

νότητά τους χειρόγραφα η δακτυλόγραφα, βραχύβια και λανθάνοντα. Η αξία τους είναι μικρή όχι μόνο γιατί είχαν περιορισμένο αριθμό αν-τιτύπων (συχνά ένα και μοναδικό φύλλο που κυκλοφορούσε από χέρι σε χέρι), αλλά κυρίως γιατί οι τίτλοι που σώζονται είναι τόσο λίγοι σε σχέση με το συνολικό αριθμό παρόμοιων φύλλων και δε μπορούν να θεωρηθούν ούτε καν ενδεικτικά. Επιπλέον προέρχονται είτε από τα απομνημονεύματα των επωνύμων συντακτών τους είτε από την φροντίδα των ίδιων να διασώσουν μερικά φύλλα στο προσωπικό τους αρχείο.

β. συλλογικές προσπάθειες που εντάσσονται μέσα στις δραστηριό-τητες κάποιου ιδρύματος, σχολείου η συλλόγου π.χ. φοιτητικά, σχο-λικά, προσκοπικά κ.ά. Τα φύλλα αυτά είναι συχνά τυπωμένα, έχουν οπωσδήποτε μεγαλύτερη ακτίνα διάδοσης από εκείνα της κατηγορίας (α), δεν παύουν όμως να είναι και αυτά ερασιτεχνικές απόπειρες με κύριο χαρακτηριστικό την σύντομη εκδοτική ζωή.

Στη δεύτερη ομάδα κατατάσσονται τα έντυπα που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «εμπορικά». Είναι τα περιοδικά και οι εφημερίδες που εκδίδονται από ενήλικες, κυκλοφορούν με το σύστημα των συνδρομών, είτε μέσω πρακτορείων, είτε μέσω ανταποκριτών - αντιπροσώπων, και έχουν τη μεγίστη δυνατή κυκλοφορία και μακροβιότητα.

2. Χρονολογικό κριτήριο

Το χρονικό πλαίσιο 1830 - 1914 ορίστηκε ως μια ενότητα που συμπεριλάμβανε τα έντυπα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως την έκρηξη του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Αντικειμενικά όμως η συναγωγή του υλικού ξεκινά με το 1836 (έτος έκδοσης του πρώτου παιδικού περιοδικού, της Παιδικής Αποθήκης) και προχωρά πέρα από το 1914 για όσα έντυπα έχουν ιδρυθεί ως και το 1914 και συνε-χίζουν την έκδοσή τους μετά την χρονολογία αυτή.

10

Page 13: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Εισαγωγικό σημείωμα

3. Γεωγραφικό κριτήριο

Το κριτήριο που χρησιμοποιήθηκε για τη γεωγραφική οριοθέτηση του υλικού ήταν γλωσσικό. Με αντικείμενο τα ελληνόγλωσσα έντυπα και δεδομένη τη διασπορά των Ελλήνων, ήταν εύλογο να μην υπάρχουν γεωγραφικά όρια.

Η συναγωγή και η καταγραφή του υλικού συντελέστηκε σέ τρία στάδια:

Α. Έρευνα των εντύπων πηγών

Έγινε συστηματική έρευνα σε έντυπες πηγές (βιβλιογραφίες, μονογραφίες, μελέτες, καταλόγους κλπ.) με στόχο τη συγκέντρωση των διαθέσιμων στοιχείων γύρω από την ύπαρξη και την εκδοτική ζωή του αναζητούμενου είδους των περιοδικών εντύπων. Συνήθως οι πληροφορίες που προέκυπταν από αυτή την έρευνα ήταν αποσπασμα-τικές, ελλιπείς και όχι πάντοτε αξιόπιστες, απαραίτητες ωστόσο για τον καταρτισμό ενός πρώτου σώματος τίτλων. Το κυριότερο πρόβλη-μα στο στάδιο αυτό ήταν η συμπερίληψη η η απόρριψη τίτλων για τους οποίους δεν υπήρχαν επαρκή παρά μόνο ενδεικτικά στοιχεία. Έτσι με γνώμονα τον τίτλο, τον υπότιτλο, την προέλευση η κάποια άλλη σχετική πληροφορία συγκροτήθηκε ένα αρχικό σώμα λημμάτων. Το σώμα αυτό διαφοροποιήθηκε στη συνέχεια με τον εξοβελισμό και την προσθήκη τίτλων μετά από την αυτοψία του διαθέσιμου υλικού.

Β. Έρευνα σε βιβλιοθήκες

Η έρευνα στις βιβλιοθήκες είχε διπλό στόχο: 1. Τον εντοπισμό και την αυτοψία του συγκεντρωμένου υλικού

στο στάδιο Α, καθώς και τη διασταύρωση άλλων πληροφοριών που είχα στη διάθεση μου από τις έντυπες πηγές.

2. Την ανεύρεση νέων, αθησαύριστων τίτλων. Ερευνήθηκαν οι μεγάλες δημόσιες βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθήκες

των πανεπιστημίων: Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης και Αθηνών

11

Page 14: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Εισαγωγικό σημείωμα

και οι μεγάλες ιδιωτικές συλλογές όταν είχα ενδείξεις ότι υπήρχε πι-θανότητα να διαθέτουν σχετικό υλικό. για έναν κατάλογο των βιβλιο-θηκών βλ. σ. 202

Γ. Εξέταση - αξιολόγηση - καταγραφή του διαθέσιμου υλικού.

Η εξέταση και η αξιολόγηση των εντύπων που σώζονται στις βιβλιοθήκες έγινε με στόχο τον αποκλεισμό η την συμπερίληψη ενός εντύπου στην κατηγορία του παιδικού - νεανικού περιοδικού με βάση τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η καταγραφή των επιλεγέντων εντύπων είναι αναλυτική και οπωσδήποτε ξεφεύγει από τις γνωστές βιβλιογραφικές παρουσιάσεις. Τα στοιχεία που θεωρήθηκαν απαραίτητα για τον καταρτισμό του κά-θε λήμματος ήταν τα εξής: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ ΜΟΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ και διεύθυνση των γραφείων του εντύπου ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ και διεύθυνση του ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (Ημερομηνία του πρώτου και του τε-

λευταίου φύλλου/τεύχους) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (Αναλυτική αναγραφή των φύλλων/τευχών η των

τόμων/ετών) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Υψος Χ πλάτος σε εκατοστά, αριθμός σελίδων ανά

τεύχος, αριθμός στηλών, συνεχής η διακεκομμένη σελιδαρίθμη-ση)

ΣΥΝΔΡΟΜΗ (Ποσό της συνδρομής όπως δίνεται στο έντυπο) ΣΚΟΠΟΣ (Παρατίθεται ο σκοπός και οι στόχοι του εντύπου όπως

εκφράζονται από τους εκδότες η τους διευθυντές της σύνταξης στις αγγελίες η στα κείμενα επικοινωνίας με τους αναγνώστες τους)

12

Page 15: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Εισαγωγικό σημείωμα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Τα περιεχόμενα καταγράφονται αναλυτικά και εξαντλητικά για τα βραχύβια έντυπα, ενδεικτικά και αντιπρο-σωπευτικά για τα έντυπα που έχουν πάνω από ένα έτος έκδοσης και γενικά, όπως εμφανίζονται στους «πίνακες περιεχομένων»,

για ορισμένα έντυπα) ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (Τα ονόματα των συνεργατών δίνονται με τη σειρά

που εμφανίζονται στον κάθε τόμο) ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ (Σημειώνεται η ύπαρξη εικονογράφησης και

συνήθως το είδος των εικόνων) ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ (Δηλώνεται με * η βιβλιοθήκη η οι βιβλιοθήκες

όπου έγινε η αυτοψία του υλικού, σημειώνονται και άλλες βιβλιο-θήκες που διαθέτουν μέρος η πλήρες σώμα του εντύπου)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Σημειώνεται η συναφής προς το λήμμα βιβλιο-γραφία)

Θέλω να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή την Δέσποινα Δρα-κοπούλου, την Χριστίνα Κολοβού, την Αννα Πράσινου, την Μαρία Ρώτα και τον Κώστα Τσικνάκη για την πρόθυμη βοήθειά τους στη διάρκεια των «συνεχών αναζητήσεών» μου. Επίσης οφείλω να ευ-χαριστήσω δύο μέλη της Επιτροπής του Ιστορικού Αρχείου Ελλη-νικής Νεολαίας: τον Φίλιππο Ηλιού που είχε την ιδέα να μου ανατε-θεί αυτή η εργασία και τον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη που την παρα-κολούθησε από την αρχή ως το τέλος με αμείωτο ενδιαφέρον κι απέ-ραντη κατανόηση. Τέλος ευχαριστώ την Γεωργία Παπαγεωργίου, που επιμελήθηκε την έκδοση, για την υπομονή της με το χειρόγραφο και την φροντίδα της για το βιβλίο.

Γιάννενα, 5 Οκτωβρίου 1987 Μ. Κ.

13

Page 16: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ετήσια, βιβλιογραφημένη, παραγωγή ελληνικών νεανικών εντύπων στα χρόνια 1836-1914

Έτος Πρωτοεκδιδόμενα Έντυπα που συνεχίζεται Σύνολο έντυπα η κυκλοφορία τους

1836 1 (1) — 1 1852 1 (2) — 1 1853 1 (3) 2 (2,3) 3 1854 — 1 (2) 1 1855 — 1 (2) 1 1856 — —

1857 1 (4) — 1 1858 — 1 (4) 1 1859 — 1 (4) 1 1860 — 1 (4) 1 1861 1 (5) 1 (4) 2 1862 2 (6,7) — 2 1863 — 1 (6) 1 1864 1 (8) 1 (6) 2 1865 — 2 (6-8) 2' 1866 — 1 (6) 1 1867 — — _ 1868 1 (9) — 1 1869 2 (10,11) 1 (9) 3 1870 — 1 (9) 1 1871 1 (12) 1 (9) 2 1872 1 (13) 1 (9) 2 1873 1 (9) 1 1874 ι (14) 1 (9) 2 1875 2 (15,16) 1 (9) 3 1876 1 (17) 1 (9) 2 1877 3 (18,19,20) 2 (9,17) 5 1878 1 (21) 2 (9,17) 3

14

Page 17: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Έτος Πρωτοεκδιδόμενα έντυπα

Έντυπα που συνεχίζεται η κυκλοφορία τους

Σύνολο

1879 2 (22,23) 2 (9,17) 4 1880 — 3 (9,17,22) 3 1881 — 3 (9,17,22) 3 1882 — 3 (9,17,22) 3 1883 1 (24) 2 (9,22) 3 1884 — 2 (9,22) 2 1885 2 (25,26) 2 (9,22) 4 1886 — 2 (9,22) 2 1887 — 2 (9,22) 2 1888 — 2 (9,22) 2 1889 5 (27,28,29,30,

31) 2 (9,22) 7

1890 1 (32) 7 (9,22,27,28,29 30,31)

8

1891 1 (33) 3 (9,27) 4 1892 1 (34) 2 (9,22) 3 1893 — 2 (9,22) 2 1894 — 1 (22) 1 1895 — 1 (22) 1 1896 2 (35,36) 1 (22) 3 1897 1 (37) 2 (22,36) 3 1898 1 (38) 1 (22) 2 1899 2 (39,40) 2 (22,38) 4 1900 — 2 (22,38) 2 1901 1 (41) 2 (22,38) 3 1902 2 (41α,42) 3 (22,38,41) 5 1903 — 4 (22,38,41,42) 4 1904 2 (43,44) 2 (22,41) 4 1905 — 2 (22,41) 2 1906 — 2 (22,41) 2 1907 — 2 (22,41) 2 1908 2 (45,46) 1 (22) 3 1909 1 (47) 2 (22,46) 3 1910 — 2 (22,47) 2 1911 3 (48,49,50) 2 (22,47) 5 1912 1 (51) 4 (22,47,49,50) 5 1913 2 (52,53) 3 (22,51) 5 1914 4 (54,55,56,57) 3 (22,51,52) 7

15

Page 18: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βουτιερίδης, Ηλίας, «η Διάπλαση και τα Ρωμιόπουλα», Νουμάς (Δεκέμ-βριος 1907) Αρ. 273-274, σ. 6-7.

Γιάκος, Ιστορία = Γιάκος, Δημήτρης, Ιστορία της Ελληνικής Παιδικής Λο-γοτεχνίας: Από τον ΙΘ' Αιώνα έως Σήμερα, Αθήνα 21979.

Γκίνης, Κατάλογος = Γκίνης, Δ.Σ., Κατάλογος Εφημερίδων και περιοδικών 1811-1863, Αθήνα 21967.

Δελτίον της Εστίας (6 Φεβρουαρίου 1877) Αρ. 6, (30 Οκτωβρίου 1887) Αρ. 44, (26 Φεβρουαρίου 1878) Αρ. 61, (15 Απριλίου 1879) Αρ. 120.

Οι Δύο Κόσμοι 1 (7 Ιουλίου 1896) Αρ. 37. Ελληνικά Περιοδικά για Παιδιά και Εφήβους (1836-1944) Έκθεση που οργα-

νώθηκε από την Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενι-κής Παιδείας - Ίδρυμα Σχολής Μωραΐτη (Αθήνα) Μάρτιος 1983.

Εβδομάς 7 (3 Φεβρουαρίου 1890) Αρ. 5. Καζαντζάκη, «Τί Διαβάζουν» = Καζαντζάκη, Γαλάτεια, «Τί διαβάζουν τα

παιδιά μας», δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου 3 (1913) 216-231. Καρπόζηλου, Μάρθα, «Ηπειρωτικά Περιοδικά (1872-1982)», Αντίχαρη:

Αφιέρωμα στον Καθηγητή Σταμάτη Καρατζά, Αθήνα 1984, σ. 205-217. Κατάλογος Βιβλιοθήκης της Βουλής, Εφορεία Σ. Ε. Στάη, Αθήνα 1900. Κονόμος, Ντίνος, Επτανησιακός Τύπος 1798-1864, Αθήνα 1964. (=Επτα-

νησιακά Φύλλα 5 (1964) Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια από την ένωση της Επτανήσου.)

Κόριννα 3 (Σεπτέμβριος 1877) Κουμανούδης, «Δημοσιογραφία» = Κουμανούδης, Στέφανος, «Ελληνική

περιοδική δημοσιογραφία», Οικονομική Επιθεώρησις 3 (1875) Αρ. 32, σ. 346-354.

Μάγερ, Κώστας, Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, Αθήνα 1957-1960, 3 τόμοι. Μιχαηλίδης, Πανόραμα = Μιχαηλίδης, Ευγένιος, Πανόραμα ήτοι Εικονο-

γραφημένη Ιστορία του Δημοσιογραφικού Περιοδικού Τύπου υπό Αιγυ-πτιωτών Ελλήνων (1862-1972), Αλεξάνδρεια 1972.

16

Page 19: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Μπουγάτσος, Νικόλαος Θ., «Βιβλιογραφία Ελληνικού Θρησκευτικού Τύπου», Θεολογία 39 (1968) 246-276, 440-464, 672-680· 40 (1969) 547-553" 41 (1970) 337-342, 488-498, 705-713" 42 (1971) 607-617" 43 (1972) 402-419, 807-809" 44 (1973) 355-385, 719-726.

Μπουμπουλίδης, Φαίδων, Συμβολή εις την Επτανησιακήν Βιβλιογραφίαν : Περιοδικά και Εφημερίδες Ζακύνθου, Αθήνα 1956.

Νέα Εστία (15 Απριλίου 1979) Αρ. 1243 (Τεύχος-αφιέρωμα στην Διάπλασι των Παίδιον)

ΓΙΗΛ [=Πηλίκας, Ιωάννης], «Η Δημοσιογραφία εν τοις Γυμνασίοις», Εθνι-κόν Ημερολόγιον Χρονογραφικόν, Φιλολογικόν και Γελοιογραφικόν του Έτους 1895, σ. 396-401.

ΙΙικραμένου-Βάρφη, Δήμητρα, «Ο Χρήστος Θεμ. Φιλαδελφεύς και η χειρό-γραφη εφημερίδα του Κηφισσία», Μέλισσα των Βιβλίων 3 (1977-1981) 13-23.

Πολίτης, Ν.Γ., Ελληνική Βιβλιογραφία : Κατάλογος των εν Ελλάδι η υπό Ελ-λήνων αλλαχού εκδοθέντων Βιβλίων από του Έτους 1907, Αθήνα 1927.

Πολίτης, Χρονικό = Πολίτης, Νίκος Ε., Χρονικό του Πατραϊκού Τύπου 1840-1940, Πάτρα 1984.

Σολομωνίδης, Χρήστος Σ., Η Δημοσιογραφία στη Σμύρνη (1821-1922), Αθήνα 1959.

Στατιστική = Υπουργείον Εσωτερικών, Γραφείον Στατιστικής, Στατιστική του Ελληνικού Τύπου κατά τους Εξ Πρώτους Μήνας του Έτους 1892, Αθήνα 1892.

Ταρσούλη, Γεωργία, «Τα διαπλασιακά ψευδώνυμα», Νέα Εστία 115 (1 Ιου-νίου 1984) Αρ. 1366, σ. 731-740.

Τζαβέλλας, Φάνης, «Η Ιστορία του τύπου εις την Αρκαδίαν», εφ. Αρκαδικός Τύπος 5 (19 Ιουλίου 1936) Αρ. 217.

Τριανταφύλλου, Κ., «Ο τύπος των Πατρών του ΙΘ' Αιώνα», Αθηνά 73-74 (1972-1973) 127-142.

Φιλίστωρ 2 (15-31 Οκτωβρίου 1861) Αρ. 19-20. Χειμώνας, «Αιγιαλείδης» = Χειμώνας, Χρήστος Β., «Γεώργιος και Ιάσων

Ν. Αιγιαλείδης, εκδότες εφημερίδων και περιοδικών σε ηλικία 12 και 11 ετών», Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 21 (1977) 278-280.

Χειμώνας, «Εφημερίδες» = Χειμώνας, Χρήστος Β., «Εφημερίδες και περιο-δικά σκιαθιτών από το 1870 ως τα 1935», Σκιάθος 3 (1978) Αρ. 11, σ. 18-20.

2 17

Page 20: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf
Page 21: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*1. Παιδική Αποθήκη ΑΘΗΝΑ 18

υπότιτ. Περιοδικόν σύγγραμμα εκδιδόμενον δις του μηνός διά τα παιδία της Ελλάδος υπό Δ. Πανταζή, Αθηναίου

μότο Λάβετε παιδείαν και μη αργύριον και γνώσιν υπέρ χρυ-σίον δεδοκιμασμένον (Παροιμ. Σολομ.)

υπεύθ. Εκδότης : Δημήτριος Πανταζής τ. έκδ. Αθήνα. Ε κ της τυπογραφίας Αγγέλου Αγγελίδου, οδός

Διόλου διάρκ. 6 Σεπτεμβρίου 1836 - 30 Σεπτεμβρίου 1836 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 2 τεύχη: Αρ. 1: 6 Σεπτεμβρίου 1836, Αρ.

2: 30 Σεπτεμβρίου 1836 σχήμα 18x11 εκ. 16 σ. μονόστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση σκοπός Οι στόχοι της Παιδικής Αποθήκης εξηγούνται στο

Προοίμιον προς τα παιδία (Αρ. 1, σ. 2 - 3) : Σκοπόν έχοντες, μικροί μου φίλοι, να σας διασκεδάζωμεν με ωφέ-λειαν εις τας ώρας της ευκαιρίας σας, άπεφασίσαμεν να τυπόνωμεν διά σας δύω φοραϊς τον μήνα από εν παρόμοι-ον φυλλάδιον, περιέχον διάφορα νόστιμα πράγματα και ιστορίας, διά να τα διαβάζετε και να μανθάνετε ό,τι περι-γράφουν. Βλέπετε, ότι διά το καλόν σας και ημείς κοπιάζομεν εις

το να γράφωμεν αυτά τα πράγματα, οι δε αγαπητοί γο-νείς και συγγενείς σας πληρόνουν, διά να τυπόνωνται και να τα λαμβάνουν διά σας. Επιθυμούμεν να γίνητε καλά παιδία και να μάθετε με την επιμέλειάν σας όσα πράγματα και τώρα θέλουν σας στολίσει και σας κάμει ζηλευμένα, και όταν μεγαλώσητε καλούς ανθρώπους και αγαπητούς φίλους και ωφελίμους.

Όσας λέξεις η νοήματα δεν καταλαμβάνετε, παρακαλέ-σατε τους μεγαλητέρους σας διά να σας τα εξηγήσουν και όσα τραγώδια απαντάτε, μανθάνετέ τα εκ στήθους, διά να μένουν ευκολώτερον εις την ενθύμησίν σας· εγώ

Page 22: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Το εξώφυλλο του αρ. 1.

Page 23: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ελπίζω ότι θέλετε ακολουθήσει τας συμβουλάς μου, και θέλετε ευχαριστήσει με την ωφέλειάν σας και εμέ και τους γονείς σας, και όλους τους καλούς ανθρώπους ού-τω θέλετε αξιωθή της αγάπης και υπολήψεως όλων.

μη χάνετε τον τωρινόν σας καιρόν εις μάταια πράγματα και παιγνίδια, άλλα μάθετε τώρα όσα θέλουν σας χρησι-

μεύσει διά πάντοτε. Παρατηρήσετε, πόσοι άνθρωποι ζουν δυστυχείς τώρα, διότι δεν εμεταχειρίσθησαν καλώς τον καιρόν των, όταν ήσαν μικροί ως σεις· ωφεληθήτε λοιπόν από το παράδειγμα τούτων, διά να μην δοκιμά-σετε και σεις, όταν μεγαλώσητε, όσα αυτοί υποφέρουν παθήματα.

περιεχ. Αρ. 1: «Προοίμιον προς τα παιδία, Γραμματική, τα κα-θημερινά χρέη του καλού παιδιού, Βιογραφία: Θησεύς, Αστρονομία, Ναός του Ολυμπίου Διός εις Αθήνας, Φυσική Ιστορία, Λέων». Αρ. 2: Παλαιστήνη, Ρέννος, Γραμματική, Ναός του Ολυμπίου Διός συνέχεια και τέλος, Μέλισσα και παιδίον, Έσπερινόν παιδικόν τρα-γούδιον, Γνωμικά, Ιστορία του Κωνσταντίνου Γ' μι-κρού καλού παιδιού»,

βιβλθ. ΕΛΙΑ*

Page 24: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*2. Εφημερίς των Μαθητών ΑΘΗΝΑ 1 8 - 1 5

υπότιτ. Φιλολογική και των ειδήσεων μότο ουχ οι πολλά, αλλ' οι χρήσιμα αναγινώσκοντες εισί σπου-

δαίοι (Αρίστιππος) υπεύθ. Εκδότης και Συντάκτης: Δ[ημήτριος] Π[ανταζής] τ. έκδ. Αθήνα. Επιμελεία και τύποις Ιωάννου Αγγελοπούλου,

οδός Αθηνάς, αριθ. 274 (Έτος Α', Αρ. 1: 19 Οκτωβρίου 1852 - Αρ. 52: 21 Οκτωβρίου 1853), τύποις Δ. Αθ. Μαυρομμάτη, οδός Αδριανοί, αριθ. 302 πλησίον της οι-κίας Κ. Φίνλαύ (Έτος Β', Αρ. 53: 3 Νοεμβρίου 1853-Αρ. 70: 7 Μαρτίου 1854), I. Αγγελοπούλου, ό.π. (Έτος Β', Αρ. 71: 14 Μαρτίου 1854 - Αρ. 104: 26 Ιανουαρίου 1855).

διάρκ. 19 Οκτωβρίου 1852 - 26 Ιανουαρίου 1855 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 104 τεύχη

Έτος Α', Αρ. 1: 19 Οκτωβρίου 1852 - Αρ. 52: 21 Οκτω-βρίου 1853

Έτος Β', Αρ. 53: 3 Νοεμβρίου 1853 - Αρ. 104: 26 Ια-νουαρίου 1855

σχήμα 38x27 εκ. 4 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση Έτος Α': 208 σ., Έτος Β': σ. 209 - 418

συνδρ. Διά το εσωτερικόν 3 μην. Δρ. 3, 6 μην. Δρ. 6 Διά το εξωτερικόν 3 μην. Δρ. 4, 6 μην. Δρ. 7

σκοπός Σκοπός της εφημερίδος ταύτης είναι να χρησιμεύω εις τους μαθητάς, ως ωφέλιμος ανάγνωσις την Κυριακήν, ότε α-πηλλαγμένοι της μονοτονίας των εβδομαδιαίων τακτικών μαθημάτων αυτών, έχουσιν ανάγκην καινής τινός τροφής, διά την ακόρεστον φιλομάθειάν των, και διά τούτο θέλει εκδίδεται κατά πάν Σάββατον. Επειδή δε δεν πρέπει να μένωσιν αδαείς και των οίκοι και των θύραθεν γεγονότων οι νέοι, θέλομεν εκτός των προς τον κύριον σκοπόν της εφημερίδος ταύτης προσφορών διδακτικών άρθρων, καταχωρεί

Page 25: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

χωρεί και τας ουσιωδεστέρας εσωτερικάς και εξωτερικάς ειδήσεις, και όσας άλλας πληροφορίας ηθέλαμεν εκάστοτε νομίσει χρησίμους αυτοίς. "Ινα δε μη εκληφθώμεν ως αναιδείς αλλότριων νοερών έρ-γων σφετερισταί, ομολογούμεν, ότι τα πλείστα, ίνα μη είπωμεν όλα, των δημοσιευομένων είναι ήτοι μεταφράσεις εκ συγγραμμάτων και περιοδικών φύλλων της σοφής Ευ-ρώπης, η διαφόρων ερανισμάτων συναρμολογήματα. Η εφημερίς των μαθητών είναι κυψέλη εν η θέλομεν ένα' ποθέτει το από ευώδεις ανθώνας συλλεγόμενον μέλι, προς γλυκασμόν της μεγάλα και ένδοξα υπισχνούμενης Ελλη-νικής νεότητος. Πιστεύοντες ότι δεν θέλει είναι ανωφελής η εφημερίς αυ-

τή και εις τους μη μαθητάς, διανέμομεν αυτήν αδιαφόρως. Οι δεχθησόμενοι ανεπιστρεπτί το πρώτον και δεύτερον

φύλλον λογίζονται συνδρομηταί διά μίαν εξαμηνίαν. Εφη-μερίς των Μαθητών 1 (19 Οκτωβρίου 1852) Αρ. 1, σ. 1.

περιεχ. Έτος Α': «Αρχαιολογικά και φιλολογικά, Βιογραφίαι, Μυθολογικά, Φυσική Ιστορία - περίεργα της φύσεως,

Ιστορία - γεωγραφία τόπων - λαών και ηθών περιγραφαί, Μνημεία αρχαία και νέα, Επιστήμαι και τέχναι, Ηθικά

αποφθέγματα και παροιμίαι, Βιβλιογραφία, Ποικίλα, Δη-μόσια Έγγραφα». Έτος Β' : «Φιλολογία και αρχαιολογία, Βιογραφίαι, Ιστο-ρία - γεωγραφία - εθνογραφία - εθών και εθίμων περι-γραφή, Φυσική Ιστορία και περίεργα της φύσεως, Ηθικά,

Επιστήμαι και τέχναι, Ποικίλα - διάφορα, Βιβλιογρα-φία».

συνεργ. Η πλειοψηφία των συνεργασιών καταχωρίζεται ανώνυμα. Οι υπογραφές που συναντούμε στο Έτος Α' είναι: Κ. Σ. Πιττακής, Ξ. Λάνδερερ, Γρ. Παπαδόπουλος και στο Έ -τος Β': Αθανάσιος Α. Σακελλάριος, Αδαμάντιος Ιωαννί-δης, Fr. Lieber και Γεώργιος I. Κυππάδης.

βιβλθ. ΖΒ (Βιβλιοθήκη Σπ. Λάμπρου Αρ. 8459)*

Page 26: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

3. ο Ασκληπιός ΑΘΗΝΑ 185

υπότιτ. εφημερίς του φοιτητού τ. έκδ. Αθήνα διάρκ. 1853 βιβλγρ. Καταγράφεται από τον Δ. Σ. Γκίνη, Κατάλογος, σ. 13,

Αρ. 368, από όπου και οι παραπάνω πληροφορίες.

Page 27: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*4. Φιλολογική εφημερίς της Νεολαίας (Έτος Α') ο Φίλος της Νεολαίας (Έτη Β' - Δ')

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1857-1861

υπότιτ. Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον άπαξ του μηνός (Έτος Α'), Περιοδικόν μηνιαίον (Έτος Β' - Έτος Δ')

μότο Ο Αναξαγόρας προσκληθείς να αφιερώση ώραν τινά εις τας υποθέσεις του, απεκρίθη' τούτο ζητείτε εις εμέ, όστις

προτιμώ μικράν ρανίδα σοφίας η πίθους πλούτου; τ. έκδ. Ζάκυνθος. Τυπογραφείον, «ο Ζάκυνθος» Κωνσταντίνου

Ρωσσόλιμου διάρκ. Μάρτιος 1857 - Ιούλιος 1861 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 53 τεύχη

Έτος Α', Αρ. 1: Μάρτιος 1857 - Αρ. 12: Φεβρουάριος 1858

Έτος Β', Αρ. 1: Μάρτιος 1858 - Αρ. 12: Φεβρουάριος 1859 Έτος Γ', Αρ. 1: Μάρτιος 1859 - Αρ. 12: Φεβρουάριος 1860

Έτος Δ', Αρ. 1: Μάρτιος 1860 - Αρ. 12: Φεβρουάριος 1861

Έτος Ε΄, Αρ. 1: Μάρτιος 1861 - Αρ. 5: Ιούλιος 1861 σχήμα 21x14,5 16 σ. μονόστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση συνδρ. Ετησία: Ζακύνθου Πένας 30

Διά τας άλλας νήσους Πένας 36 Διά δε την αυτόνομον Ελλάδα δρχ. 4,50

περιεχ. Ποιήματα, Διηγήματα, Βιογραφίες, Παραδόσεις, Μελέ-τες, Διάφορα. Ενδεικτικά σημειώνονται παρακάτω τα περιεχόμενα άρθρα ενός έτους. Έτος Β': «Περί αγχινείας εν τω γράφειν και γλαφυρότη-τος, Η μιαρά μήτηρ, Περί του μεταξοσκώληκος, Ο προ-σωπιδοφόρος, τα αυγά του Πάσχα, Ο βασιλιάς, Όρια

του αληθούς, του καλού και του αγαθού, Ιωάννης Βαπτι-στής Βελζόνης, Στοιχειώδης φυσική, Η θυγάτηρ του

Page 28: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

χρυσοχόου, Οι πεντήκοντα τυφλοί, Η μήτηρ του Ναπο-λέοντος, Αι γυναίκες, ο λεπρός, Η κυρία Σταέλ, Έπαι-νος και ψόγος, ο Βαζέττης, Αικατερίνα η Β' της Ρωσ-σίας, αυτοκράτειρα ένδοξος, Ο ιχθυόσαυρος, Σύντομος Ιστορία του νησιδίου ο κάλαμος", Συμπέρασμα, Η Μα-ρία, ο κλάδος της διαλλαγής, Καθήκοντα της νεολαίας, Δαβίδ ο κυνηγός, Ολίγα τινά και περί (νησίδος) Καστού, Καταγωγή του βασιλείου των Οθωμανών, Οι δύο δυστυ-χείς ερασταί, Παλμοί, ήτοι ερωτικά ασμάτια, το Σάββα-τον εν καιρώ ξηροχόρτου, Διάλογος περί θεάτρων». Μία επιλογή από τα περιεχόμενα των τεσσάρων πρώτων ετών καταγράφει ο Φαίδων Μπουμπουλίδης, Συμβολή εις την Επτανησιακήν Βιβλιογραφίαν, Περιοδικά και Εφη-μερίδες Ζακύνθου, Αθήνα 1956, σ. 1 0 - 1 1 . Παρόμοια αναφορά στα περιεχόμενα κάνει και ο Ντίνος Κονόμος, Επτανησιακός Τύπος, 1798 - 1864, Αθήνα 1964, σ. 130 [= Επτανησιακά Φύλλα 5 (1964), Αφιέρωμα στα εκατό χρόνια από την Ένωση της Επτανήσου],

συνεργ. Ψ.Χ., Παν. Χιώτης, Arm. Garrel, Π. Πανάς, Χ., Κ. Στρατούλης, Αυγ. Λιβαθηνόπουλος, Α. Κοραής, Α. Κ. Παππαζαφειρόπουλος, I. Πύρλας, Κωνστ. Κούμας, Θ. Καρούσος, Δ.P.*, Χ. Σακελλαριάδης, Αριστοτέλης Π. Γκίνης, Γεώργιος Α. Κάλαλης, Σπυρ. Λογοθέτης, Επαμ. Γ. Άννινος, Γ.Δ.Κ., Κάρολος Βρόσοβισκ, Σπ. Δ. Μάρ-γαρης, Διον. Κ. Μέγγουλας, Δ. I. Πετριτσόπουλος.

βιβλθ. EBE* Περ. 907L

βιβλγ. Βλ. περιεχόμενα.

* Ο Ντίνος Κονόμος ταυτίζει τα αρχικά με τον Δημήτριο Πελεκάση' βλ. Κονόμος, ό.π.

Page 29: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

5. Εφημερίς των Παίδων ΑΘΗΝΑ(;) 1861

υπότιτ. Εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος υπεύθ. Εκδότης: Ιω. Μαυρουδής και Κ. Βαρβάτης τ. έκδ. Αθήνα ( ;) διάρκ. 1861 βιβλγ. Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από την παρου-

σίαση του πρώτου τεύχους της Εφημερίδος των Παίδων στο περιοδικό Φιλίστωρ 2 (15-31 Οκτωβρίου 1861) Αρ. 19-20, σ. 371-372: «Αληθής έκπληξις μας κατέλαβεν ιδόντας τον 1 αριθμόν της εφημερίδος ταύτης ανατειλάσης

να πληρώση "μέγα κενόν εν Ελλάδι" "επαισθητήν έλλει-ψιν της προσφιλούς ημών Πατρίδος" να παρέχη δηλ. "εις την δυστυχή ( !) των παίδων ηλικίαν την ανήκουσαν αυτή τροφήν", και να την αποτρέψη από "την οδόν της απω-λείας". Αλλά ξεύρεις, αναγνώστα, ποία είναι η πολύτιμος αυτή και σπανία τροφή την οποίαν προσφέρει η καινοφανής αυτή εφημερίς, και πόσον η τροφή αυτή είνε υγιεινή; 1) κατάλογος ξηρός των καθηκόντων βαρβάρως και σολοίκως μεταφρασμένος εκ τίνος βιβλίου, εν ω πολύ καθαρώτερα είν' αυτά εκτεθειμένα εν τοις βιβλίοις τοις ανά χείρας των παίδων των φοιτώντων εις τα γραμματοδιδασκαλεία" 2) αθλία τις και ανόητος λεγομένη βιογραφία Σωκράτους, εν

η φυλή τις καινοφανής και ξενήκουστος Αλωπεκές χαλ-κουργείται, εξ ης δήθεν ήτον ο περίφημος φιλόσοφος" ου η μήτηρ Φαιναρέτη στολίζεται, προς τιμήν της Ελλάδος, με δεύτερον όνομα Παναγηρέτη και με εν πολύ ουσιώδες επί-θετον "γυνή φρόνιμος" κατά λέξιν μετάφρασιν του γαλλ. sage femme (=μαία)' ο δε υιός της μαίας ο μόλις βου-λεύσας (τ. έ. βουλευτής γενόμενος) έξαφνα " αξιούται των πρώτων αξιωμάτων της πόλεως Αθηνών αλλά μετέπειτα παρητήθη εκουσίως της άξιας και τιμής, ίνα δοθή όλως

εις την σπουδήν της φιλοσοφίας" γίνεται " τόσον εύγλωττος

Page 30: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

τος (!) ώστε έπειθε πάντας". " Μαθηταί δε αυτού εχρημά-τισαν οι περιφημότεροι της Ελλάδος ήρωες (!) ο Αλκι-βιάδης, ο Ξενοφών, ο Πλάτων". " Εις τον σοφόν δε τούτον άνδρα οφείλει ιδία (!) σύμπασα η Ελλάς την δόξαν και λαμπρότητα αυτής". Αλλά τί τα πολλά; εξ όνυχος τον λέοντα. Ε κ τ ω ν ολίγων τούτων κατανοείς, αναγνώστα, πόσον υγιεινή και εύχυμος είνε η καινοφανής αυτή τροφή, ην προς το συμφέρον της πατρίδος προσφέρει "εις την δυστυχή ηλικίαν των παί-δων" η εφημερίς των παίδων. Άφετε , ω αγαθοί, τα παιδία να πηγένουν εις τα σχολεία των ήσυχα, εύτακτα και να μανθάνουν "γράμματα, του Θεού τα πράγματα". δεν έχουν την ανάγκην ούτε των πολιτικών ούτε των παιδικών εφημερίδων σας». Τα αρχικά Δ.Ι.Μ. που υπογράφουν την βιβλιοπαρουσίαση ανήκουν μάλλον στον Δ. I. Μαυροφρύδη, τακτικό συνεργά-τη και συνεκδότη του Φιλίστορα.

Από σελίδα τίτλου του αρ. 6

Page 31: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*6. η Φιλόστοργος Μήτηρ ΑΘΗΝΑ 1 8 - 1

υπότιτ. Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον κατά Πέμπτην (τομ. 1), Σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις τον μηνός (τομ. 2 - 3), Σύγγραμμα παιδαγωγικόν και τερπνόν μετά εικονογραφιών εκδιδόμενον δις τον μηνός (τομ. 4 - 5 )

μότο Ακουε νιε παιδείαν πατρός σον και μη άπωση θεσμούς μητρός σον στέφανον γαρ χαρίτων δέξη ση κορυφή και κλοιόν χρύσεον περί σω τραχήλω (Παροιμίαι Σολομών-τος)

υπεύθ. Εκδότης: Μάρκος Δ. Σακκορράφος τ. έκδ. Αθήνα. Τυπ. Φιλομούσου Λέσχης εν οδώ Αθηνάς αριθ.

257 (τομ. 1 - 2), τύποις Λακωνίας (τομ. 3), τυπ. «Φραγ-κλίνος» Γ. Γιαννοπούλου, ηπειρώτου και Σας (τομ. 4 - 6 )

διάρκ. 1 Ιανουαρίου 1862 - 1 Απριλίου 1866 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 129 τουλάχιστον τεύχη

Έτος Α': Αρ. 1: 1 Ιανουαρίου 1862 - Αρ. 40: 27 Δε-κεμβρίου 1862

Έτος Β': Αρ. 1: 1 Ιανουαρίου 1863 - Αρ. 24: 15 Δε-κεμβρίου 1863

Έτος Γ': Αρ. 1: 1 Ιανουαρίου 1864 - Αρ. 24: 15 Δε-κεμβρίου 1864

Έτος Δ': Αρ. 1: 1 Ιανουαρίου 1865 - Αρ. 24: 15 Δε-κεμβρίου 1865

Έτος έ: Αρ. 1: 1 Ιανουαρίου 1866 - Αρ. 7: 1 Απρι-λίου 1866

σχήμα 19,5x13 εκ. (τομ. 1), 23x15 εκ. (τομ. 2 - 5 ) 16 σ. μονόστηλες με συνεχή σελιθαρίθμηση

συνδρ. Ετήσια : Ε ν Αθήναις δρχ. 6 Ε ν ταις Επαρχίαις δρχ. 7 Ε ν τη Αλλοδαπή δρχ. 10

σκοπός Οι στόχοι του περιοδικού διαγράφονται στην «Αγγελία», που προτάσσεται στο α' τεύχος, απ' όπου και τα παρακάτω

Page 32: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

κάτω αποσπάσματα: Προς τας φίλας και τους φίλους παΐδας . . . Η μόνη μου ευχαρίστησις είναι να σας φανώ ωφέλιμος, και προς τούτο έρχομαι σήμερον, ν' αφιερώσω εντελώς εις υμάς τας ώρας της αναπαύσεώς μου, γράφων πολλά και τερπνά, συγχρόνως δε και χρήσιμα πράγματα και τώρα και εις τον μετά ταύτα βίον σας, διά να γίνητε χρηστοί και ενάρετοι πολίται, ωφελουντες και εαυτούς και τον πλησίον σας και την πατρίδα.

το κύριον αντικείμενον της ομιλίας ημών θα είναι η ιερά ιστορία, η φυσική ιστορία, διάφορα τερπνά διηγήματα, τέχναι και επιστήμαι, όσον αι νοεραί δυνάμεις σας είναι επιδεκτικοί, ανέκδοτα ηθικώτατα, γεωγραφικά, γεωπο-νικά, σύντομοι βιογραφίαι, ... περιγραφαί, μυθολογία και άλλα διάφορα μετά ηθικών εφαρμογών και παρατηρήσε-ων. Πάντα δε ταύτα θέλομεν εκθέτει απλούστατα και ευ-ληπτότατα διά να τα εννοήτε ευκόλως. ...το φυλλάδων τούτο θέλομεν ονομάσει «η Φιλόστορ-γος Μήτηρ», δηλαδή η μήτηρ εκείνη, η οποία αγαπά τα τέκνα της και φροντίζει διά την καλήν ανατροφήν των. Διά να έχητε δε, ω μικροί μου φίλοι και φίλαι, το ωραίον τούτο φυλλάδων, πρέπει να δίδητε και κάτι τι, το όποιον να χρησιμεύη εις αγοράν χάρτου και εις τύπωσιν...Εάν, λοιπόν, εκ των χρημάτων, τα όποια σας δίδουσιν οι γο-νείς σας, φροντίζητε να οικονομήτε τα ολίγα αυτά χρήμα-τα, θέλετε γίνει συνδρομητής του ωφελιμωτάτου και ευ-θηνοτάτου τούτον φυλλαδίου, ... Εις υμάς δε, ω φιλόστοργοι γονείς, οίτινες αναδέχθητε ευθύνην ενώπιον θεού και ανθρώπων περί της ανατροφής

των τέκνων υμών, εις υμάς, οίτινες θέλετε δώσει λόγον εν καιρώ διά την ηθικήν μόρφωσιν αυτών, εις υμάς λέγω, εναπόκειται να εκτιμήσητε τους κόπους και ψυχωφελείς ημών σκοπούς και παράσχητε προς τα φίλτατα υμών, τοι-αύτα μέσα, ώστε αν και απαιτώσιν μικράν δαπάνην, να

υπόσχωνται εν ταυτώ την μόρφωσιν της καρδίας, τον στο-

Page 33: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Από την «Αγγελία» που προτάσσεται στο α' τχ του αρ. 6

Page 34: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

στολισμόν τον πνεύματος, την ανάπτυξιν των νοερών δυνά-μεων και επομένως την κατάρτισιν τέκνων ευπειθών, ενα-ρέτων πολιτών, ευσεβών χριστιανών και ανθρώπων όσον

το δυνατόν τελειότερων, ώστε να πλησιάσωσιν εις τον κύ-ριον σκοπόν, διά τον όποιον επλάσθησαν εις τον κόσμον τούτον.

περιεχ. Τα περιεχόμενα του περιοδικού κινούνται στα πλαίσια που καθορίζει η αγγελία του (βλ. παραπάνω). Ενδεικτικά παραθέτω τα περιεχόμενα του πρώτου τόμου (1862) που δίνονται αλφαβητικά : «Α: Απάντησις Γαλλίδος προς Ναπολέοντα, Απόστολος Παύλος, Αλτεμόντης, Αυταπάρνησις διά φιλανθρωπίαν, Αυταπάρνησις Γαλλίδος γυναικός, Αληθής πλούτος, Ά-γαρ και Ισμαήλ, Ανακάλυψις αδαμάντων, Αμερικανός στρατιώτης, Ανέκδοτον, Αλιεία, Απόκρισις προς άσω-τον, Αποτέλεσμα ευγνωμοσύνης, Αερόστατον, Απαντή-σεις μαθητού, Άρμα Γιουγκερνώτου, Αποκοιμηθέν κορά-σιον, Ανατροφή των παίδων παρά τοις Γότθοις, Αστρο-νομία, Ανακάλυψις της υέλου, Ανευρεθέν αδαμάντινον δα-κτυλίδιον, Αρδοσία, Αλεκτορομαχία, Ανέκδοτον, Αμί-αντος λίθος, Αποτέλεσμα παρακοής. Β: Βους και ίππος, Βιβλιογραφία, Βεζουβία α' έκρηξις, Βίος Αισώπου. Γ: Γιγάντειος πολύπους, Γίγαντες, Γουτεμβέργιος, Γυ-μναστική, Γουλιέλμος Τέλλος, Γέρων τις καθηγητής επι-πλήττει μητέρα τινά διά τον υιόν της, Γνωμικά, Γεώρ-γιος Ουΐλσων. Δ: Δώρον της α' του έτους, Δημιουργία του κόσμου, Δύο κήποι, Δερβίσαι, Δύο κηρία, Διασπορά των ανθρώπων, Δύο συνοδοιπόροι, Δεισιδαιμονία', ειδωλολατρών, Διάφορα έθνη γης, Δεκατρία πράγματα, Δύο λουδοβίκια διά δύο

αυγά, Δώδεκα ερωτήσεις, Δεμάτιον Νορβεγιών. Ε: Εξήγησις του εμβλήματος, Έχε κάτι να κάμνης,

Επίγειος παράδεισος, Επιστολή του μικρού Παύλου,

Page 35: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Εξημερωθείς λύκος, Εικών, Επιστολαί προς συντάκτην, Ειδοποίησις, Ε κ του βίου του Α γ . Διονυσίου, Εναέριος μουσική, Εξαγορασθείς δούλος, Ερημίτης, Ευγνωμο-σύνη δράκοντος, Επιστολή Ευγενίου, Εξετάσεις του α'

Ελ. Σχ. Αθηνών, Ελισάβετ Λουπουλώφ, Ερωτήσεις εις την Ιερ. Ιστορίαν, Ευγενές παράδειγμα, Ευρώτας,

Ευλαβής σωματοφύλαξ, Εκδίκησις συζύγου Άραβος, Εκούσια επανόρθωσις αδικήματος, Εκθρόνισις Όθωνος, Επιστολή προς τον Θεόν, Ελέφας. Ζ: Ζακχάρεως (περί), Ζουμά η η ανακάλυψις της Κίνας. Η: Ημίονος, Ήμερος λύκος. Θ: Θησαυρός, Θαυματουργόν κιβώτιον, Θυσία του Α -βραάμ, Θεός εις το άνθος, Θάνατος των χηρών γυναικών

των Ινδιών, Θάνατος Αθανασίου. I: Ιορδάνης ποταμός, Ινδιάννα μήτηρ και ο κροκόδειλος, Ιάκωβος ι Αμίωτος η ο μικρός πλάνης, Ιδιότητες οίνων,

Ιωσήφ και οι αδελφοί αυτού, Ιωάννης και Μαρία, Ιστο-ρία ενός βουρκόλακος, Ιακώβ εν Αιγύπτω, Ιατρός και

ασθενής. Κ: Κάμηλος, Κατοικίαι των Κινέζων, Κακή συνήθεια

του καπνίσματος, Κατακλυσμός, Καταμηνυτής σκύλος, Κροκοδείλου (περί), Κόμη λευκανθείσα εκ φόβου, Κορα-λίου (περί), Κλήσις του Αβραάμ, Καθαρισμός των ενδυ-μάτων των αρχαίων, Κτίσις Μασσαλίας, Κόρη απορφανι-σθείσα μικρά, Καθήκοντα προς τον Θεόν, Κιρκάσιοι, Κόραξ, Κάμπαι, Κάστωρ, Κολύβριον, Κάτι καλύτερον, Καταιγίς, Κακός άνθρωπος, Κοχλίας, Κρίστων ο αξιο-θαύμαστος, Καφέ (περί). Λ: Λεοπάρδαλος, Λύκοι, Λέων, Λιτότης δείπνου, Λαγι-δεύς. Μ: Μίδας, Μετάνοια Αρκαδίου, Μικρά κοράσια και όνος, Μετριοφροσύνη Επαμεινώνδου του Θηβαίου, Μαρ-τύριον των τριών παίδων Σουλιωτών, Μεταμόρφωσις του Βισχνού, Μαντείον Δελφών, Μικρός αλιεύς, Μέγιστον

Page 36: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ρώδιον, Μικρός αλαζών, Μαυσωλείον, Μίλων και Θεαγέ-νης, Μυθολογία, Μυθολογία Ινδών, Μυθολογία Περσών, Μυθολογία Αιγυπτίων, Μυθολογία Ελλήνων και Λατίνων, Μυθολογία του Κρόνου και Ιανού, Μυθολογία περί του Διός, Μυθολογία περί της Ήρας και του Ερμού, Μυθο-λογία περί του κράτους του Ποσειδώνος, Μυθολογία περί

της Γέννησης της Αθηνάς, Μυθολογία περί της αρπαγής της Περσεφόνης, Μυθολογία περί της Αρτέμιδος, Μυθο-

λογία περί του Απόλλωνος, Μυθολογία περί της πτώσεως του Φαέθοντος, Μυθολογία περί των Μουσών, Μυθολογία

περί του Βάκχου, Μυθολογία περί της κρίσεως του Πάρι-δος, Μυθολογία περί των άθλων του Ηρακλέους, Μυθο-λογία περί της καταβάσεως του Ηρ. εις τον Άδην, Μυ-θολογία περί του Ταρτάρου και των Ηλυσίων πεδίων, Μυ-θολογία περί του χιτώνος του Κενταύρου, Μαρτύριον χη-νός, Μέγας σεισμός της Λισβώνος, Μάργαρον, Μανάκης, Μαργαρίται, Μεγαλοψυχία, σκληρότης και έκδίκησις, με-θυσος εργάτης, Μούμιαι της ΑΙγύπτου, Μάθημα διά τους διδασκάλους, Μύρμηκες. Ν: Νάνοι.

Ο: Όρος Αραράτ, Οπωροκλέπτης, Όμηρος, Όνειρα Φαραώ, Όλεθρος των κακών παραδειγμάτων, Οξυδέρ-κεια Σικελιώτου, Ολλανδός πλοίαρχος και Γερμανίς ξενοδόχος, Ουπάς, Ολέθρια αποτελέσματα απλέτου φω-τός κλπ. Π: Παράδοξον δένδρον, Παπύρου (περί) και μεμβράνης, Πώς να εκδικώμεθα τους εχθρούς ημών, Πατρική βασι-λεία του Ιμβραΐμη, Παιδίον και κάνιστρον, Πίστις Μαύ-ρου, Πόθεν προέρχεται η βροχή και διατί βρέχει, Παιδι-κόν παιγνίδιον, Παραμύθι (το) του πετεινού, Προγνω-στικά εκ της Ίριδος, Πατήρ τις αναγγέλλει εις τον υιόν του την γέννησιν αδελφού του, Περί του μηνός Θαργηλιώ-νος των Ελλήνων, Περικλής ο μικρός και το πλανώμενον φώς, Παρμεντιέρος, Ποντικού (περί), Πέντε αδάμαντες,

Page 37: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Ποτήριον (το), Παράδοξος φιλοξενία Άραβος, Πώς εμπο-ρεύοντο οι αρχ. άνθρωποι, Προγνωστικά εκ της όψεως του ήλιου. Σ: Σκύλοι του Α γ . Βερνάρδου, Σωματεμπορία, Σκύλου (περί), Σπανία αφοσίωσις, Σέβας προς τους γέροντας, Σοφία Γερμανού, Σωκράτης, Συγκεχυμέναι έννοιαι (αι). Τ: Τις ο πλούσιος και τις ο πτωχός, Τιμή (η) ως ενέχυρον, Τρία (τα) δακτυλίδια, Τυφλός χειροτέχνης, Ταχυδρομεί-ον, Τζαμία, Τρεις μας (οι), Τρόπος συλλήψεως βουβαλίων, Τηγάνισμα (το), Τετράπους επίλεκτος, Τιμωρία. Υ: Υδρόβιος μυς, Υιοί του Ισαάκ, Υιϊκή στοργή δωδεκα-ετούς υιού υποναυάρχου, Υιός αγρονόμου, Υιϊκή στοργή. Φ: Φιλάργυρος, Φθόνος του Άβελ, Φρόνησις χωρικού, Φιλόστοργον παιδίον, Φιλία, Φυγή του Ιακώβ, Φιλο-καλία Ξενοφώντος, Φωλεά αετού, Φοράδα Άραβος, Φιλο-σοφική λίθος, Φυσική θεολογία, Φοίνικος οίνος Αφρικής. Χ: Χάρτου (περί), Χοιρίδιον της Γουϊνέας, Χρηστότης επταετούς παιδιού, Χαμαιλέων, Χήνα και σκύλος.

Ψ: Ψιττακός, Ψαλμός μς, Ψύλλος. Ω: Ωφέλεια της χιόνος εις την γην.»

συνεργ. τομ. 1-2: Φανή I. Κ., Γ. Δ. Σακκοράφος, Ι.Π.Κ., Φ.Θ.Α., Π.Μ., Μ.Μ.Π., Κ.Δ.Α., Ολύγκα Χρυσοσπάθη, Π.Ν.Μ., Γ.Α.Λ., Π. Φιλιππίδης, Λ. Λεονάρδος, Ιωάννης Μ. Ασλά-νης, Νικολ. Ματαράγκας, Κ. Δ. Αναστασιάδης τομ. 3: Γ. Δ. Σακκορράφος, Αγάπη Λαμπίκη, Π.Ι.Φ., Μαρία Ν. Σαριπόλου, Αντων. Εμμ. Κριεζής, Μ. Αν-δρεάδης, Γεώργιος Κ. Καρατζάς.

τομ. 4: Φ.Θ.Λ., Παναγ. Ι. Φέρμπος, Ελ. Β., Φαίδων, Μαρία Ν. Σαριπόλου, Γ. Δ. Σακκοράφος, Κ.Π.Υ., Ν. Γ. Πολίτης, Π.Γ.Ε., Π. Σούτζος, Ξαυέριος Λάνδερερ, Π. Γ. Ελευθεριάδης. τομ. 5 (τεύχος 7): Μαρία Ν. Σαριπόλου, Μ. Φιτάλη.

εικον. Υπάρχει σε όλους τους τόμους βιβλθ. EBE* Περ. 1609, ΒΒ, ΠΘ ΑΠ 1175, ΕΛΙΑ, ΔΚ

Page 38: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

7. η Φιλόπατρις Μήτηρ ΑΘΗΝΑ 1862

τ. έκδ. Αθήνα διάρκ. 1862 βιβλγ. Το έντυπο αναφέρεται από τον Δ. Σ. Γκίνη, Κατάλογος,

σ. 10, Αρ. 273.

Εξώφυλλο του αρ. 8

Page 39: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*8 . ο Φιλόμουσος Νέος ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1864-1865

υπότιτ. Σύγγραμμα περιοδικόν και των ειδήσεων, εκδιδόμενον άπαξ του μηνός.

μότο μη ζωήν μετ' αμουσίας (Εύριπίδης) τ. έκδ. Ζάκυνθος. Τυπογραφείον «ο Παρνασσός» Σεργίου Ρα-

φτάνη. διάρκ. Σεπτέμβριος 1864 - Φεβρουάριος 1865 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 6 τουλάχιστον τεύχη

Αρ. 1: Σεπτέμβριος 1864, Αρ. 2: Οκτώβριος 1864, Αρ. 3: Νοέμβριος 1864, Αρ. 4: Δεκέμβριος 1864, Αρ. 5: Ιανουάριος 1865, Αρ. 6: Φεβρουάριος 1865

σχήμα 22x13 εκ. 16 σ. μονόστηλο με συνεχή σελιδαρίθμηση συνδρ. Διά τους εντός της νήσου ταύτης ανά τριμηνίαν Πενία 15

Διά τους έκτος » » » » » 18 σκοπός Σκοπός του περιοδικού τούτον συγγράμματος.

Διά του περιοδικού τούτον Συγγράμματος ουδέν άλλο προτιθέμεθα, η την επασχόλησιν της φιλομούσου Νεο-λαίας εις πάν ό,τι συντείνει εις την νοητικήν Αυτής πρό-οδον. Ένεκα τούτον προσκαλούνται όσοι των ημετέρων

φιλομούσων συνδρομητών θέλονσι ίνα, μεταφράζοντες η συγγράφοντες, κοσμώσι τας ημετέρας στήλας, αίτινες

εις αυτούς μόνον είναι ανοικταί. ο Φιλόμουσος Νέος 1 (Ιανουάριος 1865) Αρ. 5, οπισθόφυλλο του εξωφύλλου,

περιεχ. Αρ. 4: «Οι θρήνοι του Τάσσου: Άσμα του Λόρδου Βύ-ρωνος, μεταφρασθέν εις πεζόν λόγον, ο Λιέβμαν η τα ολέθρια αποτελέσματα της ζηλοτυπίας, οι δύω άγριοι,

Ιστορίδιον υπό Αββά Σαιμπιέρρου, Μία καλή εντύπωσις, Αίνιγμα, Ειδήσεις». Αρ.5: «το νέον έτος, οι θρήνοι του Τάσσου, Ο Λιέβμαν, Ανακρεόντειον, Πνεύμα - Νεύμα»,

συνεργ. Αρ. 4 - 5 : Επαμεινώνδας Γ. Άννινος, Δ. Σ. Αραβαντι-νός. Βλ. και περιεχόμενα

Page 40: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ο Φιλόμουσος Νέος

βιβλθ. ΕΛΙΑ* (Αρ. 4 - 5)

Από το οπισθόφυλλο του εξωφύλλου του αρ. 8

Από σελίδα τίτλου του αρ. 8

Page 41: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*9. εφημερίς των Παίδων ΑΘΗΝΑ 1 8 - 1 9

υπότιτ. Α π α ξ του μηνός εκδιδομένη μότο «των τοιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών»

(ως τον Αρ. 93: Φεβρουάριος 1876) υπεύθ. Εκδότης και Διευθυντής: Μ. Δ. Καλαποθάκης τ. έκδ. Αθήνα, Ερμού 267, Ερμού 264, Ερμού 79, Αιόλου 39,

Σταδίου 39. Τυπ. «Τηλεγράφου», τυπ. «Λακωνίας» και Ανδρέου Κορομηλά, τύποις «Λακωνίας» και εκτύπωσις

«Αττικού Μουσείου», τύποις «Λακωνίας» και εκτύπωσις των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, εκ του τυ-

πογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. διάρκ. Ιανουάριος 1868 - Δεκέμβριος 1893 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 312 τεύχη :

Έτος Α': Αρ. 1 (Ιανουάριος 1868) - Αρ. 12 (Δεκέμβριος 1868)

Έτος Β': Αρ. 13 (Ιανουάριος 1869) - Αρ. 24 (Δεκέμβριος 1869)

Έτος Γ': Αρ. 25 (Ιανουάριος 1870) - Αρ. 36 (Δεκέμβριος 1870)

Έτος Δ': Αρ. 37 (Ιανουάριος 1871) - Αρ. 48 (Δεκέμβριος 1871)

Έτος έ: Αρ. 49 (Ιανουάριος 1872) - Αρ. 60 (Δεκέμβριος 1872)

Έτος Σ'Γ': Αρ. 61 (Ιανουάριος 1873) - Αρ. 72 (Δεκέμβριος 1873)

Έτος Ζ': Αρ. 73 (Ιανουάριος 1874) - Αρ. 84 (Δεκέμβριος 1874)

Έτος Η': Αρ. 85 (Ιανουάριος 1875) - Αρ. 96 (Δεκέμβριος 1875)

Έτος Θ' : Αρ. 97 (Ιανουάριος 1876) - Αρ. 108 (Δεκέμβριος 1876)

Έτος Ι ' : Αρ. 109 (Ιανουάριος 1877) - Αρ. 120 (Δεκέμ-βριος 1877)

Page 42: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Έτος ΙΑ': Αρ. 121 (Ιανουάριος 1878) - Αρ. 132 (Δεκέμ-βριος 1878)

Έτος IB': Αρ. 133 (Ιανουάριος 1879) - Αρ. 144 (Δεκέμ-βριος 1879)

Έτος ΙΓ' : Αρ. 145 (Ιανουάριος 1880) - Αρ. 156 (Δεκέμ-βριος 1880).

Έτος ΙΔ': Αρ. 157 (Ιανουάριος 1881) - Αρ. 168 (Δεκέμ-βριος 1881)

Έτος ΙΕ΄: Αρ. 169 (Ιανουάριος 1882) - Αρ. 180 (Δεκέμ-βριος 1882)

Έτος ΙΣΤ': Αρ. 181 (Ιανουάριος 1883) - Αρ. 192 (Δεκέμ-βριος 1883)

Έτος ΙΖ': Αρ. 193 (Ιανουάριος 1884) - Αρ. 204 (Δεκέμ-βριος 1884)

Έτος IH' : Αρ. 205 (Ιανουάριος 1885) - Αρ. 216 (Δεκέμ-βριος 1885)

Έτος ΙΘ': Αρ. 217 (Ιανουάριος 1886) - Αρ. 228 (Δεκέμ-βριος 1886)

Έτος Κ': Αρ. 229 (Ιανουάριος 1887) - Αρ. 240 (Δεκέμ-βριος 1887)

Έτος ΚΑ': Αρ. 241 (Ιανουάριος 1888) - Αρ. 252 (Δεκέμ-βριος 1888)

Έτος KB': Αρ. 253 (Ιανουάριος 1889) - Αρ. 264 (Δεκέμ-βριος 1889)

Έτος ΚΓ': Αρ. 265 (Ιανουάριος 1890) - Αρ. 276 (Δεκέμ-βριος 1890).

Έτος ΚΔ': Αρ. 277 (Ιανουάριος 1891) - Αρ. 288 (Δεκέμ-βριος 1891)

Έτος ΚΕ΄: Αρ. 289 (Ιανουάριος 1892) - Αρ. 300 (Δεκέμ-βριος 1892)

Έτος ΚΣΤ': Αρ. 301 (Ιανουάριος 1893) - Αρ. 312 Δεκέμ-βριος 1893)

σχήμα 27x19 εκ. Αρ. 1 - Αρ. 73 : 6 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση

Page 43: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Σελίδα τίτλου του αρ. 9

Page 44: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Αρ. 74 - Αρ. 312: 8 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση [Από τον Αρ. 169 κυκλοφορούσε και δισέλιδο παράρτημα]

συνδρ. Έτη Α ' - Δ ' : Τιμή ετησία Διά τους εντός του κράτους λεπ. 50 Διά τους εν Τουρκία δρχ. 1 Διά τους εν Ευρώπη εν γένει δρχ. 3 Τιμή εκάστου φύλλου λεπ. 5

Έτος έ: Αθηνών λεπ. 50 Επαρχιών λεπ. 60

Έτος ΣΤ' : Αθηνών λεπ. 50 Επαρχιών λεπ. 60

Τουρκίας δρχ· 1 Έτη Ζ' - ΙΑ' : Αθηνών δρχ- 1

Επαρχιών 1,20 Τουρκίας δρχ· 2

Έκαστον φύλλον τιμάται λεπ. 10 Έτη IB' - ΚΣΤ': Εν Ελλάδι δρχ- 1

εν εξωτερικώ φρ. 2 σκοπός Στο πρώτο τεύχος διαγράφεται ο σκοπός της έκδοσης από

τον εκδότη Μ. Δ. Καλαποθάκη σε πρωτοσέλιδη επιστο-λή «Προς τα ελληνόπουλα», απ' όπου και το απόσπασμα που ακολουθεί: ... Ο σκοπός της εκδόσεως τοιούτου φύλ-λου είναι να θέση εντός της συλλήψεως παντός παιδιού ταιαύτην ύλην, οποία ομού με το τερπνόν θα ενώνη και το διδακτικόν και ωφέλιμον, συνοδεύουσα πολλά των δημο-σιευμένων με εικονογραφίας προς σαφήνειαν των λεγο-μένων και τέρψιν των μικρών αναγνωστών της και συνερ-γούσα τοιουτοτρόπως εις την κατά μικρόν μόρφωσιν υγι-ούς ορέξεως προς διδακτικά, πρακτικά και ωφέλιμα ανα-γνώσματα. Αφού η εφημερίς θα ήναι διά παιδία, είναι πάντη περιτ-τή πάσα διαβεβαίωσις, ότι δεν θα αναμιγνύεται εις τα πολιτικά, ούτε θα δέχεται διατριβάς άλλας ειμή τας συμ-φωνούσας ακριβώς με το πνεύμα της «Εφημερίδος των

Page 45: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Παίδων». ο δρόμος της θα ήναι καθαρώς τοιούτος όποιον η ονομασία της υποδηλοί.

περιεχ. «Ποιήματα, Διηγήματα, Μυθιστορήματα, Αρχαιολογία, Περίεργα, Συμβουλαί, Ιστορικά! γνώσεις, Βιογραφίαι, Αινίγματα, Γρίφοι, Φυσική Ιστορία, Γνωμικά, Υγιεινοί κανόνες, Μύθοι, Ζωολογία, Φυτολογία, Γεωγραφία, Γεω-λογία, Ποικίλα, Ανέκδοτα και Θρησκευτικά θέματα.» Για τον προσανατολισμό και τη φυσιογνωμία του περιοδικού βλ. το σύνολο των περιεχομένων άρθρων ενός έτος π.χ. του 1881, όπως μας δίνονται στο τέλος του τόμου ΙΔ' (=έτος ΙΔ'): «Αλώπηξ, Αρχιοινοχόου όνειρον, Αστέ-ρες, Άρτος νωπός, Άδης (δοξασίαι αρχαίων), Αλήθεια Ιστορική, Ανέκδοτον ρωσσικόν, Αξιέπαινος πράξις, Γάρ-φηλδ, Αρχή και τέλος όλων, Αλήθεια, Ανατροφής επιρ-ροή, Άνδρες μεγάλοι, Αήρ ατμοσφαιρικός, Αγάπη θεού, Απόδοσις τετραπλασία, Αργία, Ανέκδοτον περί-εργον, Βαθύπλουτοι, Γρέϋ Ιωάννα, Γουριάμων φωλέαι, Γνωμικά περσικά, Γης σχήμα, Γαλή και περιστερά, Δη-μοπρασία γυναικών, Δρόμος ανθρωπίνου βίου, Διασπορά

Ισραηλιτών, Ευσέβεια πρώιμος, Ερρίκος ο Δ' και ο χω-ρικός, Ελάνδη, Εταιρίαι εν Αθήναις, Ζαχαροκάλαμος, Ζαχαροπλαστείον, Ημέρα, Ιακώβ όνειρον, Ιωσήφ όνει-ρον, Ιακωβίνοι, Ιωσήφ β' όνειρον, Κόρη ανυπόμονος, Κροκόδειλος αφρικανός, Κλιβανοπούλι, Κλέπται, Κανό-νες, Καρχαρίαι, Κυμάτων δύναμις, Κερασέων δενδροστοι-χίας Κόρη ρεμβάζουσα, Καθαριότης, Καρολίνων πολεμι-στής, Καλόν αντί κακού, Κασιμήρος βασιλεύς Πολωνίας, Καφφέ χρήσις, Κόρη άνθολογούσα, Κόκκος άμμου, Κο-τοπάξιον, Κιού ανάκτορα, Λάβαν όνειρον, Λύκος, Λουτρά κατηραμένα, Μήτηρ ναναρίζουσα, Μέδουσαι, Μεταξο-σκώληξ (νέος), Μύκητες, Μαδιανίτου όνειρον, Μουσικής

αποτελέσματα, Μάρτυς η μικρά, Μερκούριος ο βασιλεύς, Μακροβιότης, Νέος άκριβής, Ναβουχοδονόσωρος όνειρον, Ξανθή και ο παππούς, Ονείρων (περί), Ομίχλη Λονδίνου

Page 46: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Σελίδα τίτλου του αρ. 9

Page 47: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

νου, Οκνηρίας θεραπεία, Ορφανόν (το), Όρνιθος απάτη, Προς τους συνδρομητάς, Ποιητής (ο), Πολιτισμού επιρ-ροή, Ποικίλα, Παις ευγενής, Παράδειγμα αξιομίμητον, Πνεύματος κλήσεις, Πελεκάν (παγίς), Πανεπιστήμιον, Πτωχός (ο), Πείρα ανδρός εξόχου, Ποικιλανθής, Πελαρ-γοί, Περιστερά (η λευκή), Πηγή ποταμίου ύδατος, Ρεβέ (Ιχθύς κυνηγετικός), Ρουμπάγα, Ρωσσία, Σπήλαιον λη-στών, Σινών δεισιδαιμονίας Συκομωρέαι, Συγκατάβασις βασιλική, Σύζυγος, Σουρικέτα Ζένικ, Στερέωμα, Συμ-βουλαί προς νεανίδας, Συνδρομηταί, Σατανά τέσσαρες υπηρέται, Σκιαδοφόρον, Τραγοπάν, Τύμπανον προσκλη-

τήριον, Τηλέγραφος υποβρύχιος, Τυφλοί, Τράγος και αλώ-πηξ, Ύδατος βράσις εις χαρτίον, Υφανταί, Υποσχέσεως τήρησις, Υποδηματοκαθαριστής, Φαραώ όνειρον, Φαινο-μενικότης απατηλή, Φιλαλήθεια, Φρόνησις, Φθινόπωρον, Φιλία ευχάριστος, Χοίρος, Ωραιότητος χαρακτήρες.»

συνεργ. συγγρ. Έτος Α' - Έτος Η': Γ.Π., Γεώργιος Μ. Μαθιόπουλος,

I. Γ. Τζακίρογλους (Μέντωρ), Σ., Π.Ι.Φ., Π. Γ. Αρι-στόβουλος εκ Δεμερδεσίου, Ι.Ρ.Ρ., Π.Ε., Ν.Π.Π., Ε.Κ., Κ., Δ. Έτος Θ' - Έτος ΙΔ' : Μ. Δ. Καλαποθάκης, Ειρήνη, Λυδία, I. Κ. Καρασούτσας, Γ.Π., A.A., Α. Ρ. Ραγκαβή (μτφρ. Goethe), Κ.Ν.,Ε.Γ.Λ., Κ. Νεστορίδης, Α., Κ.Γ.Κ., Δ.Λ., Μ.Χ.Κ., Davidson, Ν.Π.Θ. εκ Πατρών, Μ.Α., Νικό-λαος Σαλτέλης, Α. Παράσχος, Μαρία Κ., Ξ., Νικόλαος Γ. Ιγγλέσης, Δ.Κ., Ι.Δ.Ζ., Θ. Ορφανίδης, Ν.Σ., Σ. Στρα-τουδάκης, Ε. Κ. Στρατουδάκης, Ν. Σπάθης, Ανδρέας Λα-σκαράτος (εκ Κεφαλληνίας), Π.Κ.Α., Θ. Ιέφφερσων, Ευ-θαλ. Α. (εν Θεσσαλονίκη), Κων. Σκόκος. Έτος Ι Ε ΄ - Έ τ ο ς ΙΘ': Μ. Καλαποθάκης, A.A., Ν. Γ. Ιγγλέσης, Δ. Γ. Καμπούρογλου, Ε.Δ., I. Ιγγλέσης, I. Καρασούτσας, Παναγ. Ι. Φέρμπος, Μαριέττα Μπέτσου, Δ. Μητσάκης, Σ. Ν. Λιούδη, Κ. Σκόκος, Α. Βαλαωρίτης,

Page 48: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Στ. Π. Ραζέλου, Γ. Μαρτινέλλης, Δ.Κ.Σ. (εν Πειραιεί), I. Πετρίδης, Δ.Κ.Σ., Γ. Στρατουδάκης, Ε.Ζ.Γ., Φ.Δ.Κ., Αλ. Βυζάντιος, Α. I. Σαλβατώρ, Γ.Μ. (εν Βάλτα), Κρυ-σταλλία Δ. Χ[ρυσοβέργη], Α. Κατακουζηνός, Μ. Κα-τσουράκης, Α. Μαρτζώκης, Αχιλλεύς Παράσχος, Παρ. Σ. Κυριακίδης (μτφρ. Göthe), Μ., Α. Γ. Μπουρνιάς. Έτος Κ' - Έτος ΚΓ' : Ο. I. Ιασονίδης, Κ. Παλαμάς, Μ., Διον. Ηλιακόπουλος, Χλόη, Κ.Δ., Δέσποινα Χονδροπόδη, Φ.Α.Β., Σπυρ. Μ. Περβανάς, Εύα, A.A., Δ.Λ., Σ. Καρα-σούτσα, Β. Εμμ. Πολυκράτης, Μ. (εν Προύσση), Α.Κ., Η-λίας I. Οι. (εν Πάτραις), Ιω. Αντ. Γκίκας, Α. Παράσχος, Γ.Κ., Κ.Ξ., Ζαφείριος Βαρέλας, I. Μποσδογιάννης, Ρ. Καραντώνης, Α. I. Κίνιας, Ιωαν. Σ. Ζερβός (εν Κερκύρα), Ελένη Κ., Κρυσταλλία Χρυσοβέργη, Δημήτριος Κωνστα-ντινίδης, Νικ. Κ. Μπελλάρης, Εποψ., Αλέξανδρος Δου-

μας, Γ. I. Κίνιας, Β. Γαβριηλίδης, Γεώργιος Μακρής (εν Πειραιεί), Β. Εμμ. Πολυκράτης, Μαρία Κεντούρη (εν Βόλω) και (εν Πειραιεί), Δ. Καλαποθάκης, Μ. Δ. Καλα-ποθάκης.

Έτος ΚΔ' - Έτος ΚΣΤ': Γ. Π. Καζάκος, Εμμ. Ματθ. Ζευγώλης, Κρυσταλλία Χρυσοβέργη, Ερασμία, Αλεξ. Εμμ. Κοντολέων, Μαρία Κεντούρη, Νίνα Ιατρού, Δ. Οικο-νομίδης, Β. I. Ισιδωρίδης, A.M., Δ.Φ.Β., Hp. Γ. Μαφού-νης, Αρχόντω Ζωγράφου, Χ. Γ. Σαράντης, Αυγ. Π. Ζω-γράφος, Στ. Δ. Οικονόμου, Αλ. Γ. Φόρτης, Βασιλική Στ. Μπέκου, Ε. Σ. Γκύλης, Πανταζής Γρ. Μανταφούνης, Πέτρος Κ. Πέτρου, Ιωάννης Ν. Ζωγραφάκης, Αναστά-σιος Ζευγώλης, Ν. Π. Λαζανάς, Ιω. Μ. Μαγκανάρης, Αριστ. Χ. Σαμαρίδης, Αργ. Στρούμπος, Σοφία Αράπη, Γ. I. Δασκαλόπουλος, Γ. I. Πετράκης, Κ. Γ. Σουλιώτης, Φιλ. Α. Ποθητός, Πετρούλα Σπετσιώτου, I. Π. Πετρου-νάκος, Γ. Δ. Σιδηροκανέλλης, Α. I. Ιατρίδης, Δ. Περιστέ-ρης, Δ. Ευθ. Τρίγιας, Κωστάντζα Ρ. Καραντώνη, Αγγ. I. Ντάσους, Πολύμνια Νέτιχ, Γ. I. Μπλέτας, Δ. Κ. Γλίνης.

Page 49: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Γ. Ν. Παπαδήμος, Ευανθ. Κουτσοπούλου, I. Θ. Δημητρό-πουλος, Δ. Ασημάκης, Ρ. Καραντώνης, Ασπασία Πέτρου, Αχιλ. Παράσχος, Π.Π., Κ. Σ. Λέκκας, Δρ. Γκώθρη, Αριστοκλής Γ. Γατόπουλος, Επαμ. Ν. Κομνηνός, Διον. Μαστραπάς, Μιχ. Ν. Αγιομακρίτης, Κ. Π. Τουμπανάκης, Ανδρέας Σαρλής, Χαραλ. Λιβαθηνός, Α. Μπιλλάρης, I. Ζ. Χατζηλουκάς, Γ. Σ. Σκριμιζέας, Ελ. I. Απίδα, Γ. I. Μπλέτας, Χ.Γ.Σ., Ευθυδίκη, Ανάργυρος Παπής, Ιωαν. Δ. Ιλιογραμμένος, Δ. Παπαληγούρας, Ν. Κ. Παυλάτος, Αρι-στοφάνης, Αχιλλεύς Βάκος, Κ. Κουβαράς, Δ. Λαμπαδά-ριος, Ιωάννης Ιγν. Παπανικολής, Α. Σπίρλας, Φωτεινή Μ. Ρεμπάκου, Ν. Π. Μαρσέλλος.

βιβλθ. EBE* Περ. 911, ΒΒ, ΕΛΙΑ, ΠΘ ΑΠ 166, ΠΙ βιβλγ. Στατιστική, σ. 6 - 7 , Αρ. 3 και σ. 15 - 16: «Εφημερίς

των Παίδων. Είνε η πρώτη εικονογραφημένη εφημερίς διά παιδία εν τη Ελλην. γλώσση. Αναγιγώσκεται δε ου μόνον υπό ευαγγελικών Ελλήνων αλλά και Ορθοδόξων

και καθολικών και εβραίων και Οθωμανών ομιλούντων την Ελληνικήν, ου μόνον εν Ελλάδι και Τουρκία, αλλά και

εις διάφορα κέντρα της Ευρώπης, Ασίας, Αμερικής και ακόμη της Αυστραλίας. δεν αναμιγνύεται εις δογματικά,

αλλά δημοσιεύεται επί ταις θεμελιώδεσιν αρχαίς του ευαγ-γελίου». Σύμφωνα με τα δεδομένα της Στατιστικής ο αριθμός των κυκλοφορούντων φύλλων έφτανε τις 6.000. Καζαντζάκη, Τί διαβάζουν, σ. 221: « Η εφημερίς

των Π α ί δ ω ν άρχισε να εκδίνεται με θαυμάσιο μορφω-τικό πρόγραμμα, αν λογαριάση κανείς το υλικό πού πλού-τιζε τις σελίδες της, ήθελε δηλ. να μπάση το παιδί πρώτα

απ' όλα στο φυσικό κόσμο. Ν' άνοιξη τα μάτια του παι-διού στα φυτικά και τα ζωικά βασίλεια, να φέρη την ψυχή του να συγκοινωνήση άμεσα με όλα τα πάντα. και ακόμα μακρύτερα. Έδινε στο παιδί να γνωρίση και τους ξένους λαούς" τα ήθη και τα έθιμά τους, τα προϊόντα των διάφο-ρων τόπων όλα τα περίεργα και τα φανταστικώς ωραία

Page 50: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

από τα πιο μακρινά μέρη. το κατάφερε όμως; όχι. Γιατί; γιατί όλα αυτά δίνουνταν ξερότατα, κομμάτια παρμένα από συγγράμματα φυσιογνωσίας, φυσικής Ιστορίας, ζωο-λογίας, κοσμογραφίας. Γιατί το παιδί διαβάζοντας όλα ε-κείνα τα περίεργα, δεν αισθανόταν καμιά συγκίνηση, δεν έβλεπε μπροστά του ζωντανά και κινούμενα τα ζώα, τα λουλούδια και τα φυτά. Η φύση, ο μεγάλος αυτός δάσκα-λος κι εξευγενιστής της ψυχής μας, έμενε νεκρή, δίχως ζωή, δίχως κίνηση, επομένως δίχως ενδιαφέρον. Από τη μεριά λοιπόν αυτή η εφημερίς των Παίδων δεν έδωσε μ' όλη την καλή της θέληση τίποτα. Γιατί παράβλεψε το μεγαλύτερο παράγοντα για την επιτυχία της: τη φιλολο-γική, την αριστοτεχνική διατύπωση του φυσικού κόσμου. Γιατί από το πρόγραμμά της παράβλεψε τη τέχνη, παρά-βλεψε το αίσθημα. και είναι γνωστό πώς δίχως αυτά τίπο-τα, απολύτως τίποτα δε γίνεται. δεν έδωσε όμως ούτε από τη μεριά την εθνική τίποτα στα παιδιά, και η λέξη Ελλά-δα δε φάνηκε ποτέ στις σελίδες της. Έκανε μόνο κατά-χρηση στη συμβουλή να προσεύχονται τα παιδιά, κι έφερ-νε για επιχείρημα την υλική αμοιβή πού φτάνει πάντα κι

αλάθευτα απ' αυτήν. Πουθενά όμως δεν έλεγε στο παιδί, ότι ναι μεν η προσευχή είναι ένα καθήκον και μια υποχρέ-ωση και μια παρηγοριά κι ένα καταφύγιο στον άνθρωπο, μα ότι είναι ανάξιο για τον άνθρωπο, αντί να κοιτάζη με τη δύναμή του και τη δραστηριότητα να νικά τις αναπο-διές της ζωής, να τ' αφήνη όλα στο έλεος του Θεού, να σταυρώνη τα χέρια και να παρακαλή να του βολέψη εκεί-νος τις δουλειές του».

Page 51: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*10. Φοιτητής ΑΘΗΝΑ 1869

υπότιτ. Εφημερίς των συμφερόντων τω έθνει. Εκδίδοται άπαξ της εβδομάδος.

υπεύθ. Εκδότης και Διευθυντής: Ευάγγελος Β. Παναγιωτόπου-λος

τ. έκδ. Αθήνα. Τυπογραφείον Νικολάου Ρουσοπούλου, τυπο-γραφείον Αγγ . Καναριώτου, οδός Χρυσοσπηλαιωτίσσης

Αριθ. 14. διάρκ. 28 Ιουνίου 1869 - 4 Οκτωβρίου 1869 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 15 τουλάχιστον φύλλα από τα οποία μόνον έξη

σώζονται στην EBE: Αρ. 9: 22 Αυγούστου 1869, Αρ. 10: 1 Σεπτεμβρίου 1869, Αρ. 11: 6 Σεπτεμβρίου 1869, Αρ. 12: 13 Σεπτεμβρίου 1869, Αρ. 14: 27 Σεπτεμβρίου 1869, Αρ. 15: 4 Οκτωβρίου 1869

σχήμα 35x23,5 εκ. 4 σ. δίστηλες με διακεκομμένη σελιδαρίθ-μηση

συνδρ. Ε ν τη ημεδαπή τριμηνιαία δρχ. 1,50 Ε ν τη αλλοδαπή ετησία φραγ. 20

περιεχ. Η ύλη της εφημερίδας είναι κυρίως ειδήσεις και ανακοι-νώσεις, γύρω από εθνικά, πολιτικά και πανεπιστημιακά θέματα. Αρ. 9: « Η Ρωσσία και αι κατά του ελληνισμού ενέργειαι αυτής, Εξωτερικαί ειδήσεις, ειδοποίησις». Αρ.

10: «Οι κίνδυνοι, Περί των παρά τοις γυμνασίοις καθη-γητών, Διάφορα, Κατασχετήριον». Αρ. 11: «η πρυτα-νεία του εθνικού πανεπιστημίου, Η βουλή, Διάφορα, Βι-βλιογραφίας Κατασχετήριον, Ειδοποίησις». Αρ. 12: «το μέλλον, Ιωάννης Γουτεμβέργιος, Τηλεγραφήματα, Διά-φορα, Κατασχετήριον». Αρ. 14: «τοις κ.κ. συνδρομηταίς

του "Φοιτητού", το σύνταγμα, Αγνωμοσύνη, Δελτίον εξωτερικόν, Τηλεγραφήματα, Διάφορα, Πανεπιστημιακά,

Κατασχετήριον, Ειδοποιήσεις». Αρ. 15: «τοις κ.κ. συν-δρομηταίς του "Φοιτητού", τα εν Ελλάδι ελλείποντα,

Page 52: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Διάφορα, Τηλεγραφήματα, Αδαμάντιος Κοραής, Βιβλιο-γραφία».

συνεργ. Στην προμετωπίδα υπάρχει η σημείωση: Πάσα διατριβή συνάδουσα ταις αρχαίς του «Φοιτητού» δημοσιεύεται δω-

ρεάν, αν φέρη την υπογραφήν τον συντάκτου αυτής. Οι κ.κ. Καθηγηταί και Υφηγηταί δημοσιεύουσι δια του «Φοι-τητον » οιανδήποτε διατριβήν των είτε μετά, είτε άνευ της υπογραφής των. Τα ενυπόγραφα άρθρα είναι λίγα και υπογράφονται από τους: Ν. Σ. Ζερβό, Δημήτριο Κ. Βαρ-δουνιώτη, Ευάγγελο Β. Παναγιωτόπουλο.

βιβλθ. EBE* Π1843

Από σελίδα τίτλου του αρ. 10

Page 53: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*11. ο Μέντωρ ΣΜΥΡΝΗ 1869-1874

υπότιτ. ήτοι αναγνώσματα και τερπνά και ωφέλιμα χάριν της ευ-γενούς νεολαίας.

υπεύθ. Εκδότης : Αδελφοί Γρηγοριάδαι τ. έκδ. Σμύρνη, οδός Ρόδων αρ. 58. Τύποις Νικολάου Α. Δαμια-

νού διάρκ. Σεπτέμβριος 1869 - Αύγουστος 1870 [Το περιοδικό συνε-

χίζει την έκδοση του ως το 1874 αλλά από το δεύτερο τόμο αλλάζει χαρακτήρα και δεν μπορεί από καμιά άποψη να θεωρηθεί πλέον «νεανικό» περιοδικό.]

κυκλοφ. Εκδόθηκαν δώδεκα τεύχη, ένα κάθε μήνα σχήμα 21x14 εκ. 64 σ. μονόστηλες με συνεχή σελιδαρίθμιση,

1 τομ.: 832 σ. συνδρ. Ετησία: 2 αργ. μετζίτια. Διά τους έξω της Σμύρνης κ.κ.

Συνδρομητάς ουδέν τι πλέον προστίθεται η τα ταχυδρο-μικά τέλη. Υπάρχει κατάλογος των συνδρομητών (σ. 825 - 832)

σκοπός Οι στόχοι του περιοδικού διαγράφονται στην αγγελία που προηγήθηκε της έκδοσης, καθώς και σε επιστολή με τίτλο Φίλτατε Αναγνώστα που προτάσσεται στο πρώτο τεύχος (σ. 3 - 7), από όπου και τα παρακάτω αποσπάσματα:... Σύ, χάριν του οποίου αποφασίζω ήδη να εργασθώ, είσαι

η ενεστώσα νεολαία, ήτις μετ' ολίγα έτη θ' απαρτίζης την μέλλουσαν γενεάν — είσαι το σημερινόν ευώδες άν-

θος, το όποιον μετ' ολίγα έτη θα ήσαι ο γλυκύς καρπός, παρά του όποιου θα τρέφηται η κοινωνία, εν η είδες το φως του ήλιου — είσαι η εύπλαστος ζύμη, παρ' ης πρό-κειται να πλασθώσιν οι όσοι μετ' ολίγα έτη θα διέπωσι τα κοινά πράγματα, οι μεν ταύτας, οι δε εκείνας τας θέσεις κατέχοντες — είσαι το πλήρες ελπίδων μέλλον της Σμύρ-νης.

Χάριν σου λοιπόν αποφασίζω να συνεργασθώ και εγώ μετά

Page 54: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

των τοσούτων άλλων, οίτινες επίσης υπέρ σου μοχθούσι και νυχθημερόν ταλανίζονται, χορηγών σοι τροφήν νοεράν

ουχί επιπόλαιον, αλλά θρεπτικήν. των αναγνωστών μου ουδείς θα ηυχαριστείτο, αν ήκουε παρ' εμού διηγήματα, οία κατά τας χειμερινός εσπέρας συνηθίζονσι πολλοί να διηγώνται, δράκοντας και θηρία και βασιλείς και βασί-λισσας και βασιλόπουλα, τα οποία διηγήματα τω όντι μεγάλην προξενούσι την ευχαρίστησιν, αλλ' εις οποίους;

εις ανθρώπους βέβαια πάντη αγραμμάτους. Εγώ δεν θέ-λω τοιούτους ακροατάς. Ενταύθα πρόκειται να στρωθή τράπεζα, της όποιας τα πρώτα εδέσματα ίσως δεν φανώ-σι τοσούτον ευάρεστα' αλλ' οι συνδαιτυμόνες αυτής δεν πρέπει ν' απομακρυνθώσιν ευθύς μετά την πρώτην εντύ-πωσιν. Α ς λάβωσιν υπομονήν, και, εν τη ευγενεία αυτών, ας εξακολουθήσωσι διατελούντες τακτικοί αυτής φοιτη-ταί, επί εν έτος τουλάχιστον, μετά το τέλος του όποιου δικαιότερον θα ήνε εις θέσιν ν' αποσυρθώσιν, εάν τα πρά-γματα δεν φανώσιν επί τέλους σύμφωνα προς τας υποσχέ-σεις. [...].

το κέντρον, περί ο, φίλε μου, θα περιστρέφωμαι, είνε η διανοητική και ηθική σου ανάπτυξις· διότι ταύτα, εκ

παραλλήλου βαίνοντα, αποτελούσι την αληθή παι-δείαν, ης είπερ ποτε έχεις ανάγκην σήμερον, ότε η ψευδο-παιδεία, αυθαδεστάτην εγείρασα κεφαλήν, κατέκλυσε την ύφήλιον σχεδόν άπασαν. Γλωσσά μου θα ήνε η γλώσσα σου" εάν ποτε όμως έχης συνακροατάς ανθρώπους, οι ο-ποίοι δεν εθυσίασαν υπέρ της γραμματικής τόσον έλαιον, όσον συ, τότε θα ομιλώ και απλούστερα. Προς ψυχαγω-

γίαν σου θα σοι διηγώμαι και τα αστεία της ημέρας, οσά-κις το θεωρώ καλόν. Σύμβολόν μου, ως βλέπεις, είνε η κυ-ψέλη. Τούτο σημαίνει ότι και εγώ θα μιμώμαι την μέ-λισσαν.

περιεχ. Τα περιεχόμενα όπως δίνονται στον «καθ' ύλην» πίνακα των περιεχομένων (σ. 807 - 813) είναι:

Page 55: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Εξώφυλλο του αρ. 11

Page 56: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

«Α'. Θρησκευτικά: Παραίνεσις, επίκρισις, Σχόλιον, Συμβουλή προς θυγατέρα μέλλουσαν να νυμφευθή, Συμ-βουλή προς τους νέους, Ε π ί δε τω ρήματί Σου χαλάσω το δίκτυον, Διδασκαλία προς τους γονείς, Διδασκαλία προς

τους νεανίας, Ρητόν, τα αποτελέσματα της αμαρτίας, Η προσευχή, Οι δύο θρόνοι του Θεού, Χριστούγεννα, Περί

του νέου έτους, το εν τω δωματίω μου ωρολόγιον, Η θύ-ελλα, τα ρητά του Ιησού, ο Ά γ . Μυρέων Κύριλλος, Ναπολέων Α', ήτοι δοξασίαι αυτού περί χριστιανισμού, ' Η αγαθοεργία το μέγα τέλος της ζωής, Γνωμικόν, Πλού-τη χωρίς πτέρυγας, ο δουξ και ο ιερεύς του, Παρεξήγη-σις των εορτών, Η γραφή, Διδασκαλία προς τας μητέρας. Β'. Ηθικά: Μετριοφροσύνη, Η χημεία θεραπεύουσα την αλαζονείαν, Ηθική, Διάφοροι γνώμαι, Νόμοις πείθου,

Η σημερινή κατάστασις, το εσωτερικόν σκότος, Πόθεν η μεταξύ ημών πολυτέλεια, Ανάμικτα, το σχολείον της

ηθικής, Ο ηθικός κώδηξ του Φραγκλίνου, Η ανισότης και μέχρι του τάφου, ο αποχωρισμός, το εκ της ακάνθης

ρόδον, το καθήκον, τα ευγνώμονα ζώα. Γ'. Αγορεύσεις: Π. Γρηγοριάδου, Επικήδειος εις τον

εν μακαρία τη λήξει Χρύσανθον, Μητροπολίτην Σμύρνης, Κ. Ξανθοπούλου, Περί Πυθαγόρου, Χ. Βενάρδου, Περί

Αριστοτέλους, Γ. Α. Αριστείδου, εις την κατάθεσιν του θεμελίου λίθου του παρθεναγωγείου Πλωμαρίου κωμο-πόλεως της Λέσβου, Δ. Ζαχαρίου, Περί διανοητικής και ηθικής αναπτύξεως, Α. Πεζάρου, τα πραγματικά αίτια

της καταστάσεώς μας, Α. Σεμιτοπούλου, Περί ευδαιμο-νίας, Δ. Ζαχαρίου, Οι άφρονες.

Δ'. Φιλολογία: Λουκιανός, Διογένης ο Κυνικός, Ο Τρω-ικός πόλεμος και ο Οδυσσεύς, Ο ματαιόφρων Ξέρξης, Οι επισημότεροι νομοθέται, Μιλτιάδης, Αθηνά, Αράχ-νη, Θεμιστοκλής, τα δύο ημερολόγια, Ιανουάριος, Βασί-λειος ο Μέγας, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος,

Ιούνιος, Όμηρος, Νεκροταφεία η κοιμητήρια, Ιούλιος,

Page 57: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Σελίδες από τον αρ. 11

Page 58: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Σαπφώ, Περί δάφνης, Θεόκριτος, Αύγουστος, Πλαύτος. Ε΄. Ποίησις: το φθινόπωρον, η φιλία, Ο σοφός Αδ .

Κοραής, Ελεγείον εις Μητροπολίτην Χρύσανθον, Ουδείς έρχεται προς τον πατέρα ειμή δι' εμού, Η παντοδυναμία

μιας Τριάδος, Ποιημάτια, Ιουδαίος και Χριστιανός, Έ-χιδνα και βδέλλα, Γεωργός φθονερός και αλώπηξ, Ο χει-μών εικών του θανάτου, Όνος και σκύλος, το Ορφανό, Δύο σκύλοι και νεκρός όνος, Ο εραστής της γραίας, Η ελληνίς Χριστιανή, Νανούρισμα, Ακρασία, Πρωθυπουρ-

γός θανάτου, το έαρ, Ωδή εις τον ευαγγελισμόν της Θεο-τόκου, Λύκος και γέρανος, το δικαστήριον των ζώων, Ο μυροπώλης Πέρσης. ΣΤ' . Αρχαιολογία: Αμφιδρόμια, Ο Γερμ. περιηγητής

και ο οδηγός του. Ζ'. Βιογραφίαι: Χρύσανθος, Αρχ. Σμύρνης, Αβδούλ -Αζίζ, Αλέξανδρος Β'. Νικολαΐεβιτς, Γεώργιος Α', βασι-λεύς των Ελλήνων, Βερκίνος, ο φίλος των παίδων, Ζωσι-μάδαι, Ραφαήλος, Οδυσσεύς Σ. Γράντ, Ουάσιγκτων Έρ-βιγγ, Ζώης Κ. Καπλάνης, Αλέξανδ. Λυκούργος, Αρχ. Σύρου, Τήνου και Μήλου, Αθανάσιος Αρχ. Κερκύρας, Δημ. Βερναρδάκης, Αθαν. Χριστόπουλος, Σιμεών Σίνας, Ανδρέας Μουστοξύδης, Κωνσταντίνος Οικονόμος. Η'. Διηγήματα: Η Βελονοθραύστρια, Απείθεια και μα-ταιοφροσύνη, Ο μικρός βοσκός, Φυσική θεογνωσία, τα μηνύματα του θανάτου, Η μικρά μάρτυς, Η σύζυγος

του Ρ. Μαιρ, Ο περίπατος, Ο Μεσσίας Σαββατιέ, Ο τυφλός εργάτης, Υποχονδρία η η κοιλάς του Λωτερβρούν-νου, Σκηνή τρ. εντός νοσοκομείου, Οι τρεις ξηροί κλάδοι,

Αξιοσημείωτος πρόνοια, Οι δυο γείτονες, Οι μετά θάνα-τον φίλοι, Η έλεημοσύνη, ο προσβληθείς δερβίσης, Η

απροσδόκητος σωτηρία, Ιωάννης και Μαρία, Ανδρία και φιλία, Οι μουσικοί της π. Βρέμης, Υιική στοργή, Η

εγκράτεια, Η οκνηρία, Η ειλικρίνεια, Η φιλοστοργία, Η γενναιότης, Η οικονομία, Η αλαζονεία, Η ακράτεια,

Page 59: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Η φιλανθρωπία, Η τιμιότης, Η φιλομάθεια, Η σοφή κόρη. Θ'. Καθιδρύματα: Η Ευαγγελική σχολή, Φιλανθρωπικά καθιδρύματα, Εσπερινά και κυριακά σχολεία, το ορφα-νοτροφείον της εν Σμύρνη Ορθοδόξου κοινότητος, το νο-σοκομείον της εν Σμύρνη Ορθοδόξου κοινότητος, Ανα-γνωστήριον «η Σμύρνη», Παρθεναγωγείον Ποταμού (εν Λέσβω), Σύλλογος «ο Ελικών», Το νεκροταφείον της εν Σμύρνη Ορθοδόξου κοινότητος. I'. Κοινωνικά: Περί συνεταιρισμού, τα εγκαίνια του Σουέζ, Η εμπορική ένωσις, Πιστωτικά! τράπεζαι του λαού, Περί τραπεζών. ΙΑ'. Ανακαλύψεις και εφευρέσεις: Αι περικνημίδες, Ε-φεύρεσις σπουδαιοτάτη, Ανακάλυψις νέα, Μύλοι, Εφευ-ρέσεις. IB'. Γεωγραφία: ο γύρος του κόσμου, Περιήγησις εις

Ιάβαν, Πρώα διώρυξο, Τινά περί Σύρου, Παρίσιοι, Ι ε -ρουσαλήμ, Θαβώριον όρος. ΙΓ'. Φυσικά: Φυσική, το βόρειον σέλας, Κλείς επιστημο-νική, Βαρόμετρον, Φυσική Ιστορία, Περί θερμότητος και θερμομέτρων, Αλάβαστρος η αλάβαστρον, η διπλή κίνη-σις, Αερόλιθοι, Η κιμωλία γη θεωρουμένη διά του μικρο-σκοπίου, Η άργιλος. ΙΔ'. Ζωολογικά: Μακροβιότης ζώων, εν γένει περί ζώων, Ηλικία των ζώων, Κορυδαλός, Μελέτη, Χελιδών, Αη-δών, Περί φωταγωγ. εντόμων. Ι έ . Ανθρωπολογικά: Μεγαλείον και αθλιότης του ανθρώ-που, Ο άνθρωπος, Φυσιογνωμία, ήτοι εξωτερικά σημεία

των ηθικών παθών και των διανοητικών δυνάμεων, ο άνθρωπος, αι ανάγκαι και τα καθήκοντά του. ΙΣΤ'. Τέχναι: εν καλλιτέχνημα, Γεωργία, Κτηνοτρο-φικά. ΙΖ'. Στατιστικά: Γεννήσεις νομίμων και νόθων, Μεταλ-λικαί πηγαί Ιταλίας, Πληθυσμός των κατοίκων της γης,

Page 60: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Πληθυσμός του ουρανίου κράτους, Πληθυσμός της Αλγε-ρίας, Εφημερίδες όλου του κόσμου. IH'. Αστεία: Η διασκέδασις των νεονύμφων, Ωραίον μάθημα εκ της φωτογραφίας, Η γραία νύμφη, Ο τυφλός

επαίτης, Μάθημα ανατροφής. ΙΘ'. Περίεργα: Πώς δύναται τις να γίνη πλούσιος, Δύο

ανόητα στοιχήματα, Μνημονικόν τυφλού, Δημοπρασία γυναικών, Θαύμα επιμονής και εργατικότητος, Πόσον

ομιλεί εις άνθρωπος, Χάρτου κατανάλωσις, Η δύναμις των μυόνων, Θαυμάσιον σπήλαιον, Ύδρω, Περίεργος

άγρα, Περίεργος επιστολή του αυτοκράτορος της Κίνας προς την βασίλισσαν της Αγγλίας, Γυναικοφαγία, Ε π τ ά

σπάνια φαινόμενα, Γυνή κατά γυναικός, Αναγραμματι-σμός αξιοσημείωτος, Πίστις κυνός, Ο μύρμηξ του Ταμερ-λάνου, Ποντικοί αρμέγοντες αγελάδας, Η μάμμη των βασιλισσών Μαρίας και Άννης, Κειμήλια, Γάμοι των Σινών, Όνειρον 72 ωρών εις έξυπνον, Οδοιπορία πελαρ-γού, Νέος ζητών θέσιν, Σιβηρίας καταρράκται, το σοφόν νήπιον, Μοναδική αφοσίωσις, ο Χρόνος του Λονδίνου, Αποτέλεσμα της νικοτιανής. Κ'. Διάφορα: Αγγελία, Πρόλογος, Οι αστέρες, Θέατρον, Παράπονον λίαν παράξενον, Φρικτόν κακούργημα, Κάτω οί τίτλοι κάτω ο μεσαιωνισμός, Αινίγματα, Λύσεις αινι-γμάτων, Περιεχόμενα Γ', τεύχους, Περί εθιμοταξίας εν ώρα τραπέζης, Αρχή της προφορικής γλώσσης, Η κα-ταλαλιά, Καπνός, Η ευτυχία, Περί διασκεδάσεων, επι-σκέψεων, συναναστραφών κτλ., Περί εγέρσεως και κατα-κλίσεως, Περί ενδυμασίας, Κατασκευή του αψινθίτου οί-νου, Τρόφιμα εις συμπεκυκνωμένην κατάστασιν, Διάφορα,

Πνιγομένων θεραπεία, Ανατροφή των τέκνων παρά Γότ-θοις, Μετριοφροσύνη του Βιργιλίου»,

συνεργ. Κατάλογος με τα ονόματα των συνεργατών υπάρχει στη σ. 806: Συντάκται: Α. Δ. Πέζαρος, Α. Σιμιτόπουλος, Γ. Αριστείδης, Γ. Γρηγοριάδης, Γ. Κανάλες, Δ. Ζαχαρίας,

Page 61: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Εμμ. Γιαννακόπουλος, I. Γ. Λάτρης, Κ. Ευσταθόπουλος, Κ. Ξανθόπουλος, Μ. Γρηγοριάδης, Μ. Κασονής, Μ.Σ., Ο. Κυνηγός, Π. Γρηγοριάδης, Παρθ. Καισαρεύς, Σαπφώ Λεοντιάς, Χ. Βενάρδος, Χ. Κουρνιάκτης, Σοφία Λαμπίση. Μεταφρασταί : Α. Κουρνιάκτης, Α.Λ., Γ. Αριστείδης, Γ. Βοντσίδης, Γ. Γρηγοριάδης, Γ. Κανάλες, Γ. Φραντζής, Δ. Ζαχαρίας, Κ. Αποστολίδης, Ν. Αγοραστός, Ν. Βενά-κης, Ο. Βάφας, Ο. Κυνηγός, Π. Γρηγοριάδης.

εικον. Οι περισσότερες από τις εικόνες που δημοσιεύονται στον Μέντορα είναι έργα του χαράκτη Μ. Νικολαΐδη. Υπάρχει Πίναξ των εμπεριεχομένων εικονογραφιών (σ. 822) : «Μέν-τωρ, Χρύσανθος, Αρχ. Σμύρνης, Αδαμάντιος Κοραής, Ποιμήν αυλών, Διογένης ο Κυνικός, Κα Δημοσθενίδου,

ο μέγας βασιλεύς συσκεπτόμενος μετά των μεγιστάνων του, Ο μάντις Μεγιστίας θυσιάζων, Λυκούργος, Σόλων, Μιλτιάδης, Αθηνά, Αβδούλ-Αζίζ, Αλέξανδρος Β'. Νι-κολάϊβιτς, Αράχνη, Γεώργιος Α', βασιλεύς των Ελλή-νων, Βαρόμετρον, Θεμιστοκλής, Γεώργιος και Όλγα, Θερμόμετρον, Ζωσιμάς, Ο κόμης Φριδερίκος και η κό-μησσα Άδελαίς μετά του τέκνου αυτών Ερρίκου, Ρα-φαήλ, Κορυδαλός, Οδυσσεύς Σ. Γράντ, Ούάσιγκτων Έρ-βιγγ, Ζώης Κων. Καπλάνης, Αλέξ. Λυκούργος, Αρχι-επίσκοπος Σύρου, Τήνου, και Μήλου, Πυθαγόρας, Χελι-δών, Ο Αριστοτέλης διδάσκων τον Αλέξανδρον, Αηδών, Αθανάσιος Αρχιεπίσκοπος Κερκύρας, Όμηρος, Η κι-μωλία γη θεωρουμένη διά του μικροσκοπίου, Σχεδιαγρά-φημα του ναού του νεκροταφείου της ορθοδ. κοινότητος Σμύρνης, Σχεδιαγράφημα του εμδαβού αυτού, Δημήτριος Βερναρδάκης, Αθανάσιος Χριστόπουλος, Σιμεών Σίνας, Ανδρέας Μουστοξύδης, Κωνστ. Οικονόμος»,

βιβλθ. ΒΒ*, ΕΛΙΑ

Page 62: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

12. Φωνή των Παίδων

ΑΘΗΝΑ 1871

τ. έκδ. Αθήνα διάρκ. 1871 βιβλγ. Το έντυπο αναφέρεται από τον Στέφανο Κουμανούδη,

Δημοσιογραφία, σ. 353.

Page 63: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

13. Εφημερίς των Μαθητών ΠΑΤΡΑ 1872

τ. έκδ. Πάτρα διάρκ. 1872 κυκλοφ. Αρ. 3: 9 Μαίου 1872 βιβλγ. Πολίτης, Χρονικό, σ. 258: «Σε πρωτοβουλίες νέων οφεί-

λεται η έκδοση των πρώτων μετά το 1870 περιοδικών που βγήκαν στην Πάτρα. Ως παλαιότερο από αυτά αναφέρε-ται η Εφημερίς των Μαθητών του 1872, της οποίας δεν σώζονται φύλλα. Είναι γνωστό ότι στο φύλλο αρ. 3 της 9ης Μαίου 1872 δημοσίευσε συνεργασία του ιστορικού των Πατρών Στεφ. Θωμόπουλου που ήταν τότε 14 ετών».

Page 64: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*14. Ήβη ΑΘΗΝΑ 1874

υπότιτ. εφημερίς των νέων. Εκδίδοται άπαξ του μηνός. τ. έκδ. Αθήνα. Όπισθεν της Δυτικής Εκκλησίας Αρ. 21. Τυπο-

γραφείον Αδελφών Περρή (Ap. 1 - Αρ. 3) Τυπογραφείον Θ. Παππαλεξανδρή (Αρ. 4 - Αρ. 7).

διάρκ. Μάρτιος 1874 - Σεπτέμβριος 1874 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 7 τεύχη

Αρ. 1: Μάρτιος 1874 Αρ. 7: Σεπτέμβριος 1874

σχήμα 28,5x20,5 εκ. 8 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση συνδρ. Ετήσια: εν Αθήναις Δρ. 1

εν ταις Επαρχίαις » 1.20 εν Τουρκία Δρ. 2

εν Ευρώπη και Αμερική » 4 Έκαστον δε φύλλον τιμάται λεπτών δέκα

σκοπός Ο σκοπός και ο κανονισμός της Ήβης δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος : Φίλη νεότης. Αναλαμβάνομεν την έκδο-σιν της «Ήβης» παρακινούμενοι ουχί υπό λόγων πο-λιτικών, αλλ' επιθυμούντες να παρέξωμεν τη Ελληνίδι νεολαία ηθικόν τι και ωφέλιμον ανάγνωσμα προς τέρψιν,

μη στερούμενον ουδέ του ευτραπέλου και αστείου. εν Αθήναις, τη 15 Μαρτίου 1874: Η Διεύθυνσις

Κανονισμός της Ήβης. lov Η «Ήβη» εκδίδεται προς το παρόν άπαξ του μηνός εις το σχήμα του πρώτου φύλλου.

2ον η «Ήβη» θα απέχει πάσης ύλης πολιτικής, και θα δέχεται εις τας στήλας της παν ιστόρημα ηθικόν. 3ον Η «Ήβη» αν ίδη ότι αι προσπάθειαί της ικανοποι-ούνται δι' αρκετού αριθμού συνδρομητών θα κοσμείται δι' εικονογραφιών και θα εκδίδεται δις του μηνός.

περιεχ. Αρ. 1: «Τόλμη Γυναικός (Διήγημα επί Καρόλου του έ), Ιστορία ενός διδασκάλου, Ο μέλας άρτος, Η καπη-λεία και οι ήρωες αυτής, Η νέα ελληνίς εν τη αυλή του

Page 65: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Νέρωνος (Ελληνικόν διήγημα), Ποιήσεις, Ποικίλα». Αρ. 2: « Η νέα ελληνίς..., Η δάφνη, Απομνημονεύματα Ιατρού, Η καπηλεία..., Ποιήσεις, Ποικίλα». Αρ. 3: « Η Πρωτομαγιά, Ραφαήλ, Η καπηλεία..., Τρεις στιγμαί, Ο Ναπολέων και η εν Βρύννη οπωροπώλις, Ποι-ήσεις, Ποικίλα». Αρ. 4: «Πρόγραμμα των νέων, Δικαιοσύνη παρά τοις ζώοις, μη με λησμονεί, Η τιμωρία της φιλοκερδείας (Γερμανική παράδοσις), Οχληραί επισκέψεις, Η νέα ελ-ληνίς..., Ποιήσεις, Ποικίλα». Αρ. 5: «Τύχη και εργασία, Μίλτων, Γνωρίζει να γράφη δ διδάσκαλος; Όσκαρ δ' Άλβα, Η νέα ελληνίς, Άνθη Ποικίλα». Αρ. 6: «Προς τας νεανίδας, Οράτιος Γρίλυ, Απομνημο-νεύματα Ιατρού, Ωραία σκέψις, Δικαιοσύνη παρά τοις ζώοις, Η νέα ελληνίς, Ποικίλα». Αρ. 7: «Προορισμός του ανθρώπου, Ο μάρτυς της δημο-σιογραφίας, Θάνατος του Καλμάρ και Όρλα, Ευδοξία: αυ-τοκράτειρα της Ανατολής, Οι τάφοι, Η νέα Έλληνίς...»

συνεργ. Αρ. 1: Εμ. Κ. Στρατουδάκης, Κ. Φ. Σκόκος, Αρ. 2: Γ. Π. Χαλκιόπουλος, Εμ. Κ. Στρατουδάκης, Κων. Φ. Σκόκος Αρ. 3: Εμμ. Κ. Στρατουδάκης, Κων. Φ. Σκόκος Αρ. 4: Κ. Γ. Ξένος, Α.Δ.Ρ., Κων. Φ. Σκόκος, Αρ. 5: Βύρων

βιβλθ. ΒΒ*

Από σελίδα τίτλου του αρ. 14

Page 66: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

15. Πλειάς ΠΑΤΡΑ 187

βιβλγ. Πολίτης: Χρονικό, σ. 258: « I I Εφημερίς των Αθηνών (30 Νοεμβρίου 1875) γράφει: ο κ. Κ. Π. Ευμορφό-πουλος μαθητής της Γ' τάξεως του Γυμνασίου Πατρών αναγγέλει την έκδοσιν εφημερίδος φιλολογικής και πολι-τικής υπό το όνομα Πλειάς. Η εφημερίς θα εκδίδεται δις του μηνός, η δε τριμηναιαία αυτής συνδρομή ωρίσθη εις μίαν δραχμήν νέαν". Δεν υπάρχει ένδειξις ότι πραγματο-ποιήθηκε η έκδοσι της Πλειάδος».

Page 67: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

16. Παιδική Μέλισσα ΠΑΤΡΑ 1875

βιβλγ. Πολίτης, Χρονικό, σ. 258: «Παιδική Μέλισσα 1875. Στη Στοά των Αθηνών δημοσιεύτηκε στις 29 Ιαν. 1875 η ακόλουθη αγγελία: ο εν Πάτραις κ. Σακόπουλος, η μάλλον ο Παναγ. Ευμορφόπουλος τυπογράφος αναγγέλει την έκδοσιν Παιδικής Μελίσσης ήτοι περιοδικού δια τα παιδία". Δεν μπορέσαμε να εξακριβώσουμε αν πραγμα-τοποιήθηκε η έκδοση του περιοδικού αυτού».

Page 68: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*17. Αθηναΐς ΑΘΗΝΑ 1 8 7 - 1

υπότιτ. εφημερίς των νέων. Από την 1 Απριλίου 1878 (Έτος Γ': Αρ. 7): εφημερίς μετά εικονογραφιών

τ. έκδ. Αθήνα, οδός Ερμού αριθ. 261 (Έτος Α' - Έτος ΣΤ'), οδός Βουλής αριθ. 29 (Έτος Ζ', Αρ. 1: 1 Ιανουαρίου 1882 -Αρ. 17: 1 Σεπτεμβρίου 1882), οδός Περικλέους αριθ. 1 (Έτος Ζ', Αρ. 18: 15 Σεπτεμβρίου 1882 - Αρ. 24: 15 Δεκεμβρίου 1882). Τυπογραφείον της «Εφημερίδος των Συζητήσεων», οδός Νίκης 18 (Έτος Α', Αρ. 1: Ιανουάριος 1876 - Αρ. 9: Σεπτέμβριος 1876), τύποις «Μέλλοντος», οδός Θησέως αριθ. 4 (Έτος Α', Αρ. 10: Οκτώβριος 1876 - Έτος Β', Αρ. 8: 15 Απριλίου 1877), τύποις «Αθηναΐδος», οδός Βορρέως (Έτος Β', Αρ. 9: 1 Μαίου 1877 - Αρ. 17: 1 Σεπτεμβρίου 1877), οδός Βου-λής αριθ. 29 (Έτος Β', Αρ. 18: 15 Σεπτεμβρίου 1877 -Έτος Ζ', Αρ. 17: 1 Σεπτεμβρίου 1882), οδός Περικλέ-ους αριθ. 1 (Έτος Ζ', Αρ. 18: 15 Σεπτεμβρίου 1882 - Αρ. 24: 15 Δεκεμβρίου 1882)

διάρκ. Ιανουάριος 1876 - 15 Δεκεμβρίου 1882 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 156 τεύχη

Έτος Α: Αρ. 1 (Ιανουάριος 1876) - Αρ. 12 (Δεκέμβριος 1876)

Έτος Β: Αρ. 1 (1 Ιανουαρίου 1877) - Αρ. 24 (15 Δεκεμ-βρίου 1877)

Έτος Γ' : Αρ. 1 (1 Ιανουαρίου 1878) - Αρ. 24 (15 Δεκεμ-βρίου 1878)

Έτος Δ': Αρ. 1 (1 Ιανουαρίου 1879) - Αρ. 24 (15 Δεκεμ-βρίου 1879)

Έτος έ: Αρ. 1 (1 Ιανουαρίου 1880) - Αρ. 24 (15 Δεκεμ-βρίου 1880)

Έτος ΣΤ' : Αρ. 1 (1 Ιανουαρίου 1881) - Αρ. 24 (15 Δε-κεμβρίου 1881)

Page 69: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Έτος Ζ': Αρ. 1 (1 Ιανουαρίου 1882) - Αρ. 24 (15 Δε-κεμβρίου 1882)

σχήμα 27x20,5 εκ. 8 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση Έτος Α': 102 σ., Έτος Β ' :194σ. , Έτος Γ' : 194 σ., Έτος Δ': 194 σ. Έτος έ: 192 σ. Έτος ΣΤ' : 192 σ. Έτος Ζ': 192 σ.

συνδρ. Ετήσια Έτος Α' Ε ν Ελλάδι Δρ. 2

Ε ν τη αλλοδαπή Δρ. 2.50 Έκαστον φύλλον τιμάται Λεπτών 20

Έτος Β' - Έτος Ζ' Ε ν Ελλάδι Δρ. ν. 3 Ε ν τη αλλοδαπή Δρ. ν. 3.50

Έκαστον φύλλον τιμάται Λεπτών 15 σκοπός Το πρόγραμμα και οι στόχοι του περιοδικού δίνονται στο

πρώτο του τεύχος (σ. 1 - 2) σε κείμενο με τίτλο: «Όλί-γαι λέξεις προς τους αναγινώσκοντας». Άναγνωρίσαντες

την παρ' ημίν κοινώς αισθανομένην έλλειψιν όργανον εις την εν γένει ανάπτυξιν, άμα δε και τέρψιν της νεότητος

αποβλέποντος, αναλαμβάνομεν την έκδοσιν της Αθηναΐ-δος, εις την σύνταξιν της οποίας θέλουσι λαμβάνει μέρος ενδιαφερόμενα πρόσωπα αμφοτέρων των γενών. Συναι-σθανόμεθα την ευθύνην, ως και το δυσχερές της επιχειρή-σεως, αλλά πεποιθότες εις την αγαθήν συνδρομήν των υπέρ

των νέων ενδιαφερομένων, ως και εις την ημετέραν διά-θεσιν του να υποστώμεν πάντα κόπον και πάσαν θυσίαν

προς ενόδωσιν αυτής, εισερχόμενα εις την εκτέλεσιν σκο-πού τόσω αγαθού μετά προθυμίας και ζήλου.

Ωνομάσαμεν την εφημερίδα ταύτην Αθηναΐδα διότι εν τη διαγωγή και ιδίως εν τω ιερώ συνθήματι «πίστις και

σοφία» της νεαράς και αγαθής Αθηναΐδος ευρίσκομεν ακριβώς τον σκοπόν, ον είχομεν εκδίδοντες εφημερίδα των Νέων. Ουδενός διαφεύγει την γνώσιν ότι, εν τοις χρόνοις

της ακμής του Βυζαντίου, Αθηναΐς, η θυγάτηρ Λέοντος του Αθηναίου, ηξιώθη του τίτλου αυτοκρατείρας, γενο-

Page 70: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

γενομένη σύζυγος Θεοδοσίου του II, διά μόνα τα προσόντα αυτής, την χριστιανικήν δηλ. πίστιν και την σοφίαν. Σοφή όσω και ωραία η Αθήναις δεκατετραέτις έτι εκλή-θη φιλόσοφος. Λέγεται ότι, ότε ελθούσα εις διενέξεις προς τους αδελφούς αυτής, ζητούσα το ανήκον αυτή εκ της πα-τρικής κληρονομιάς, έλαβεν εις απάντησιν : Συ έχεις την καλλιτέραν μερίδα καθ' ότι εις ημάς μεν τα κτήματα, εις σε δε τας γνώσεις του εκληροδότησεν ο πατήρ. Πτωχή και άπειρος η νεαρά φιλόσοφος μετέβη εις την βα-σιλεύουσαν, όπως εκεί επικαλουμένη την συμπάθειαν και

την συνδρομήν της βασιλείας διεκδικάση την υπόθεσιν και λάβη δικαιοσύνην. Ενταύθα δε η φυσική καλλονή και το έξοχον του πνεύματος της εκέρδισαν υπέρ αυτής την

βασιλείαν. του πνεύματος αυτής αρκούντως πεφωτισμένου όντος υπό της φιλοσοφίας, άμα γνωρίσασα τας αρχάς του Ευαγγε-

λίου, ευθύς ησπάσθη αυτάς και εδέχθη το Χριστιανικόν βάπτισμα μετονομασθείσα Ευδοκία και εξομόσασα τας πλάνας της ειδωλολατρείας. Μετ' ου πολύ δε η άπορος

αλλ' ενάρετος και ευσεβής Αθήναις ανέρχεται εις αυτόν τον θρόνον της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ως μόνον προ-σόν φέρουσα το σύνθημα «πίστις και σοφία». Η Αθήναις εκδιδομένη άπαξ του μηνός εις το σχήμα του πρώτου φύλλου και διά δύο η πλειόνων, όσω το επιτρέπει

η ανάπτυξις της τέχνης εν Ελλάδι, καλών εικόνων κο-σμουμένη, θέλει περιλαμβάνει: α ) Ύλην αφορώσαν εις την καλλιέργειαν του θρησκευτι-κού παρά τοις νέοις αισθήματος και εν γένει εις την ηθι-κήν αυτών μόρφωσιν. β') Ύλην ωφέλιμον, τερπνήν και περίεργον, εν είδει διη-γημάτων πρωτοτύπων τε και εκ μεταφράσεων. γ ' ) Εκ των επιστημών διάφορα. δ') Περιηγήσεις και γεωγραφικά διαφόρων χωρών, ων

θα προτιμάται πάντοτε η Ελλάς.

Page 71: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

έ) Βιογραφίας. ξ") Ποιημάτια' και ζ ' ) Υπό τον τίτλον ΠΟΙΚΙΛΛΑ εκτός των διαφόρων στατιστικών και ανεκδότων, αινίγματα, γρίφους, εικόνας, λογογρίφους, προβλήματα, κλείδας και άλλα τοιαύτα προς

άσκησιν του νοός κατάλληλα. προς δε και συντόμους βι-βλιογραφίας, όσων βιβλίων αντίτυπον ήθελεν αποσταλή

προς την Διεύθυνσιν αυτής. Ουδέποτε δε και κατ' ουδένα λόγον θέλει αναμιγνύεσθαι εις την ενεργόν πολιτικήν. [ . . . ]

Ε ν Αθήναις, Ιανουάριος 1876. Η Διεύθυνσις. περιεχ. Διηγήματα, Ποιήματα, Βιογραφίες, Γεωγραφία, Λαο-

γραφία, Ιστορία, Υγιεινή, Φυσική Ιστορία, Ποικίλα, Αινίγματα, κλπ. Ενδεικτικά σημειώνονται παρακάτω τα περιεχόμενα του πρώτου τόμου ( = Έ τ ο ς Α'), όπως ακριβώς αναγράφονται στον πίνακα εμπεριεχομένων (οπισθόφυλλο της σελίδας τίτλου): «Αβραάμ Λίγκολν, Αγάπη, Αδελφή μου Αικα-τερίνη (η), ΑΙνίγματα, Άνδερσεν Χ. Χ., Άνθη και φύλλα, Ανάγλυφοντού Ολυμπίου Διός, Αναμνήσεις κατά το θέ-ρος 1876, Αξία θυγάτηρ (η), Αόρατος κόσμος, Άποροι παίδες, Βάρος ηλιακού φωτός, Βιβλικαί εταιρίαι, Γεωγρα-φία παγκόσμιος, Γυναικός περί, Γεώργιος Ουάσιγκτων, Γρίφοι, Δάσοι της Οικουμένης, Δαβίδ Λίβιγκστων, Δια-μαρτύρησις αδικουμένης, Διάγγελμα Προέδρ. Αμερικής

προς τους παίδας, Δον Πέτρος, Εθνική έκδοσις άγιων Γραφών, Ελλάδος Γεωγραφία, Ελεών πτωχόν δανείζει Θεώ, Ερζεγοβίνη, Ευσέβεια, Ζώα, Ιαπωνίας περιήγη-σις, Θρησκευτικόν αίσθημα, Καταστατική φιλανθρωπικών καταστημάτων, Κάτοπτρον του μέλλοντος, Κόρη της σχο-λής των άπορων, Κορινθιακού κιονοκράνου καταγωγή, Κο-λοσσαίον, Καλή μου θεία ωραία δεν είμαι αλλά κακή, Κύ-πρου αρχαιότητες, Λίαν αρμόζοντα ενδύματα, Λιθοξόος, Μαραθονομάχος, Μέσα φωτισμού, Μουσικά όργανα, Νεό-

Page 72: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Νεότης (η), Νεδζί η βοημή, Ολίγαι λέξεις προς τους αναγνώ-στας, Παιδική βιβλιοθήκη, Παροιμίαι Ιταλικαί, Παροι-μίαι Κινεζικαί, Πενταχιλιόλιτρον κολοκύνθιον, Πίστις ελ-πίς αγάπη, Ποικίλα, Πομφόλυγες εκ σάπωνος, Ποιήσεις, Προβλήματα, Συναυλία, Συνδιασμός ηθικής και θρησκεί-ας, Σπήλαιον Φιγκάλ, Τελευταίαι συμβουλαί πατρός, Τυ-φλή, κωφή, άλαλος- βλέπουσα, ακούουσα και λαλούσα, Τουρκοφάγος Νικήτας, Τηλεγραφικός υπερωκεανικός κάλως, Φιλαυτία Φιλαργυρία, Φίλη Ελένη, Φύσεως των ζώων περί, Φριτιόφ, Φωνή εκ των φυλακών, Χαρακτήρ

ωραιότητος, Χαιρετισμός». συνεργ. συγγρ. Έτος Α': Θ. Ορφανίδης, Σ. Αδελαΐς, Βιτρούβιος, Έσπε-

ρος, Ιω. Κ. Καμπούρογλους, Αίσωπος, Ν. Μιλιαρέσης, Α. Dumas, Εμμανουήλ Στρατουδάκις, Γ. Μητσόπουλος, Μαριέτα Μπέτσου, Κ.Φ.Σ., Miss Crockett, Α. Μωραί-τίδης, Μάριος Βάκων, Ε.Μ., Αποσ. Παύλος, Α.Κ.Σ., Μαρία Σ., Α.Γ.Π., Κ. Φ. Σκόκος, Πετρούβιος. Έτος Β': Α. Κωνσταντινίδης, Κ. Νεστορίδης, Ορέστης, I. Π. Πύρλας, Εμμανουήλ Γαλάνης, Μάριος Βάκων, Η. Τανταλίδης, I. Α. Παρχαρίδης. Έτος Γ': I. Π. Πύρλας, Ε. Α. Κεχαγιάς, Α.Γ.Π., Φ.Λ., Ξ. Δ. Ζυγούρας, Φ. Παρασκευαίδης, Ξενοφών Ραφόπου-λος, Χ. Ριγόπουλος, Νικ. Π. Θεοχάρης, Ιγνάτιος Γ. Μο-σχάκης, Λ. Λ. Μηλιώτης, Παντελής I. Βέσσης, Κωνστ. Νεστορίδης, Αντ. Εμμ. Παπαδάκης, Δ. Ρωμαΐδης, Μ. Δ. Σακκοράφος. Έτος Δ': Ζωή Γκίκα, Μ. Δ. Σεϊζάνης, Δ. Σολωμός, Ορέ-στης Β. Βαλασάκης, Σαπφώ Λεοντιάς, Απόστολος Μ. Κουμαριανός, Ν. Γ. Ιγγλέσης, Ν.Π.Θ., Ι. Α. Ζερβουδά-κης, Νικολ. Π. Θεοχάρης, Γ. Χ. Ζαλοκώστας, Νικόλαος Κ. Φραντζής. Έτος έ: Βηλαράς, Κ., Παυσανίας, Μ. Δ. Σεϊζάνης, με-

Page 73: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Μέλης, Σ.Σ., Γ.Κ.Υ., Μ.Ν.Μ., Σπυρ. Γ. Κοκόλης, Σ.Σ., Θ. Κ. Μαρκοπουλιώτης, Λουίζα Μυοσωτίς, Ν.Π.Θ. Έτος ΣΤ' : Ιωάν. Γαλάτης, Π.Κ.Α., Θεοδ. Σταγκάλης, Ι.Ν.Ε., Ι.Δ.Ζ., Α.Π.Σ., Π.Γ., Δ. Στάης, Π.Κ.Α., Π. Κ. Αποστολίδης, Θ.Μ.Μ., Γ. I. Θεόφιλος, I. Β. Εσπερίδης, Κ. Καψαμπέλης. Έτος Ζ': Π. Δημητριάδης, Χ. Κ. Βοζίκης, Νίκος, Γ. I. Θεόφιλος, Π. Β. Περίδης, Ζ. Μ. Παππαθανασίου, Π. Α. Ηλιοπούλου, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Αλέξανδρος Δ. Θ., Λυδός, Χ.Β., Ε.Π., Γ. Α. Βαλαβάνης, Γ. Σφοίνης, Δημ. Στάης, O.K., Γ. Παράσχος, Μ.Ε., Α.Σ., Φθιώτις, Ν.Π.Θ., Σ. Νεόκοσμος, Ε. Ολύμπιος, Α. Βαλαωρίτης,

εικον. Υπάρχει μεγάλος αριθμός εικόνων, αρκετές απο τις οποίες τις υπογράφουν έλληνες χαράκτες όπως ο Β. Σάββας, ο Μ. Στρατηγάκης, κ.ά. Σε κάθε τόμο υπάρχει πίνακας των εικόνων. Ενδεικτικά σημειώνονται παρακάτω τα θέματα των εικονογραφιών του τελευταίου τόμου του περιοδικού (=Έτος Ζ'): «Άγγελος, τα Φάρσαλα, Οδός Λαρίσσης, Η μυία και δ Νίκος, Η πόλις και το φρούριον του Δομο-κού, Μία αληθινή ιστορία, Viollet-le-Duc και ο Κάρο-λος Γαρνιέ, το ναυτόπουλο, Η εκ καθαράς συνειδήσεως γεννωμένη ευτυχία, Η αγία Σοφία, Η Ιστορία ενός όνου, Σκοβέλεφ ο στρατηγός, ο σκοπός και άλλαι περιγραφαί

των ανθέων, Η μετάνοια του χαρτοπαίκτου, ο πυρο-σβέστης, Ο Δάντης συναντών την Ματθίλδην, Παραβολή,

ο πτωχός, Φροβελιανοί νηπιακοί κήποι, Ο θεός γινώ-σκει τα πάντα, ο φιλόπονος όνος, Η αμέριμνος ζωή, Ο οίνος μέτριος μόνον ρώννυσι, Ιωσήφ Γαριβάλδης, Ριχάρ-δος Σεσίλ, Ο Αραμπής μπέης, Η φιλόστοργος κόρη, Η συμφορά του άδικου, Ο άντιβασιλεύς της Αιγύπτου,

ο Σέϋμουρ, ο θερισμός, ο σίρ Γκάρνετ Ουόλσλεϋ αρχι-στράτηγος του εν Αιγύπτω αγγλικού στρατού, το Καραλή Δερβέν, Ο Φερδινάνδος Λεσσέψ, Χωράφι - καρδιά, Η

Page 74: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Καντών, Η επάνοδος, Η λίμνη Γεννησαρέτ, Δύται, Περί λύκου, Ο φιλόστοργος υιός, Η οικογένεια ενός σιδηρουρ-γού, Κύων της Βανδιάρρας, Σύλλογος ζώων δι' εκλογήν βασιλέως».

βιβλθ. ΠΙ*, ΠΑ

Από σελίδα τίτλου του αρ. 17

Page 75: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

18. Εφημερίς των Μαθητών ΠΑΤΡΑ 187

υπεύθ. Εκδότης : Φιλολογικός σύλλογος «Κάδμος» τ. έκδ. Πάτρα διάρκ. 22 Ιανουαρίου 1877 βιβλγ. Δελτίον της Εστίας (6 Φεβρουαρίου 1877) Αρ. 6, σ. 1:

«τη 22 Ιανουαρίου εξεδόθη εν Πάτραις ο α' αριθμός μι-κράς εφημερίδος, υπό τον τίτλον Εφημερίς των μαθη-

τών". Η εφημερίς αυτή εκδίδοται κατά μήνα υπό του εν Πάτραις φιλολογικού συλλόγου ο "Κάδμος", του απαρτι-ζομένου υπό μαθητών του Γυμνασίου, θα περιέχη δε τας πράξεις του συλλόγου και τους εν αυτώ εκφωνουμένους λόγους και ποικίλα άλλα αναγνώσματα». Ο Πολίτης Χρονικό, σ. 70 δεν την αναφέρει αλλά για την ίδια εποχή καταγράφει την εφημερίδα ο Κάδμος «εφημερίδα που δεν έζησε πολύ...Ο τίτλος της συμπίπτει με τον τίτλο του τυπογραφείου, που είχε ιδρύσει το 1869 ο Β. Σεκόπου-λος... Το 1877 υπάρχει στην Πάτρα και φιλολογικόν σω-ματείον ο "Κάδμος" αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να είχε κάποια σχέση με την ομώνυμη εφημε-ρίδα».

73

Page 76: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

19. Ήβη ΠΑΤΡΑ 187

υπότιτ. εφημερίς των νέων τ. έκδ. Πάτρα. διάρκ. Απρίλιος 1877 - Αύγουστος 1877 ( ;) βιβλθ. Το πρώτο φύλλο της εφ. υπήρχε στη ΒΒ (Κατάλογος Βι-

βλιοθήκης της Βουλής, Εφορεία Σ.Ε. Στάη, Αθήνα 1900, σ. 28) όπου ωστόσο δε βρίσκεται πλέον,

βιβλγ. Μνεία της εφημερίδας γίνεται στο σύγχρονο με την Ήβη περιοδικό της Ζακύνθου Κόριννα (Σεπτέμβριος 1877), οπισθόφυλλο: «Εξεδόθη το φυλλάδιον του Αύγουστου

της εν Αθήναις εκδιδομένης "Εφημερίδος των Παίδων" περιέχον ως πάντοτε και εικονογραφίας. Ωσαύτως και το φυλλάδιον της εν Πάτραις εκδιδομένης εφημερίδος των νέων "Ήβη"» . Από την παραπάνω σημείωση υποθέτω ότι η Ήβη πρέπει να κυκλοφορούσε ως και τον Αύγουστο του 1877. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι συγκαταλέγεται ανάμεσα σε μια σειρά τευχών άλ-λων περιοδικών (Εστία, Όμηρος, Αθήναις, Ανθών, Εφη-μερίς των Φυλακών), που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο. Ο Πολίτης Χρονικό, σ. 258 απλώς αναφέρει τον τίτλο της εφημερίδας. Στο Δελτίον της Εστίας (15 Απριλίου 1879) Αρ. 120, σ. 1 υπάρχει η σημείωση ότι «Επανε-λήφθη εν Πάτραις η έκδοσις του μηνιαίου (εκ 4 σελίδων) περιοδικού η "Ήβη"» . Δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις για την ταύτιση η μη του ενός εντύπου με το άλλο.

Page 77: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

20. Παράδεισος των Παίδων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1877

τ. έκδ. Κωνσταντινούπολη διάρκ. 1877 σχήμα 4ο, 8 σ. συνδρ. Ετήσια για το εξωτερικό: φρ. 3. βιβλγ. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από το Δελ-

τίον της Εστίας (30 Οκτωβρίου 1877) Αρ. 44, σ. 1 όπουι και η αναφορά ότι το περιοδικό εξεδόθη εσχάτως και ότ είναι μηνιαίον.

Page 78: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

21. Χαρά ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1878

τ. έκδ. Κωνσταντινούπολη διάρκ. 1878 βιβλγ. Δελτίον της Εστίας (26 Φεβρουαρίου 1878) Αρ. 61, σ. 2:

«εν Κωνσταντινουπόλει εξεδόθη νέον περιοδικόν σύγ-γραμμα, υπό τον τίτλον "Χαρά". Περιεχόμενα: το σύμ-βολον μου. — ο σκοπός ημών. — Είναι αδύνατον να χαίρη τις πάντοτε; — Ηθική ομολογία. — Η τέχνη του κερδί-ζειν χρήματα.— Διάφορα ποιημάτια».

Page 79: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*22. η Διάπλασις των Παίδων ΑΘΗΝΑ 1879-1945 —

υπότιτ. Εκδιδομένη κατά μήνα μετά εικονογραφιών (Έτος 1 - 2), Περιοδικόν μετά εικονογραφιών διά παίδας και κοράσια (Έτος 3 - 4), Παιδικόν περιοδικόν σύγγραμμα μετά εικο-νογραφιών (Έτος 5 - 15), Εικονογραφημένον περιοδικόν διά παιδία εφήβους και νεανίδας (Έτος 16 - 67 —• )

μότο Τέρπειν άμα και διδάσκειν (Έτος 16 - 67 —• ) υπεύθ. Ιδρυτής - Εκδότης - Διευθυντής: Νικόλαος Π. Παπαδό-

πουλος (Έτος 1 - 63). Διευθυντής: Γρηγόριος Ξενόπου-λος (Έτος 63 [Αρ. 34: 26 Ιουλίου 1941] - Έτος 67 —)

τ. έκδ. Αθήνα, οδός Ερμού 72, προ της Καπνικαρέας (Έτος 1 - 17), οδός Αιόλου 119 έναντι Χρυσοσπηλαιωτίσσης (Έτος 18 - 22), οδός Πατησίων II s , παρά τα ΧαυτεΙα (Έτος 22 - 25), οδός Ευριπίδου 38, παρά το Βαρβάκειον (Έτος 25 - 53), οδός Ευριπίδου 42, παρά το Βαρβάκειον (Έτος 54 - 63), οδός Γ ' Σεπτεμβρίου 28 (Έτος 67 ) Στη διάρκεια της μακρόχρονης εκδοτικής της πορείας, η Διάπλασις τυπωνόταν στα παρακάτω τυπογραφεία: «· Τηλέγραφος », Ανδρέου Κορομηλά, Αφών Περρή, « Κο-ραή», Ανέστη Κωνσταντινίδου, Π. Α. Πετράκου, «Αυ-γής Αθηνών», Αποστολοπούλου, Αφών Μπλαζουδάκη,

Αφών Κολοκότσα, Ξεν. Ε. Σεργιάδου, Αφών Ρόδη. διάρκ. Φεβρουάριος 1879 - Δεκέμβριος 1945 —• κυκλοφ. [Περ. Α']:

Έτος 1: Αρ. 1 (Φεβρουάριος 1879) - Αρ. 12 (15 Δεκεμ-βρίου 1879)

Έτος 2: Αρ. 1 (Ιανουάριος 1880) - Αρ. 12 (Δεκέμβριος 1880)

Έτος 3: Αρ. 1 (Ιανουάριος 1881) - Αρ. 12 (Δεκέμβριος 1881)

Page 80: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Ετος 15: Αρ. 1 (Ιανουάριος 1893) - Αρ. 12 (Δεκέμβριος 1893) Περ. Β':

Έτος 16: Αρ. 1 (19 Φεβρουαρίου 1894) - Αρ. 40 (16-31 Δεκεμβρίου 1894)

Έτος 17: Αρ. 1 (7 Ιανουαρίου 1895) - Αρ. 52 (30 Δεκεμ-βρίου 1895)

Έτος 18: Αρ. 1 (6 Ιανουαρίου 1896) - Αρ. 52 (21 Δεκεμ-βρίου 1896)

Έτος 19: Αρ. 1 (4 Ιανουαρίου 1897) - Αρ. 54 (27 Δεκεμ-βρίου 1897)

Έτος 20: Αρ. 1 (3 Ιανουαρίου 1898) - Αρ. 54 (26 Δεκεμ-βρίου 1898)

Έτος 21: Αρ. 1 (2 Ιανουαρίου 1899) - Αρ. 53 (25 Δεκεμ-βρίου 1899)

Έτος 22: Αρ. 1 (1 Ιανουαρίου 1900) - Αρ. 54 (30 Δεκεμ-βρίου 1900)

Έτος 23: Αρ. 1 (6 Ιανουαρίου 1901) - Αρ. 52 (29 Δεκεμ-βρίου 1901)

Έτος 24: Αρ. 1 (5 Ιανουαρίου 1902) - Αρ. 52 (28 Δεκεμ-βρίου 1902)

Έτος 25: Αρ. 1 (4 Ιανουαρίου 1903) - Αρ. 52 (27 Δεκεμ-βρίου 1903)

Έτος 26: Αρ. 1 (3 Ιανουαρίου 1904) - Αρ. 52 (27 Νοεμ-βρίου 1904)

Έτος 27: Αρ. 1. (4 Δεκεμβρίου 1904) - Αρ. 52 (26 Νοεμ-βρίου 1905)

Έτος 28: Αρ. 1 (3 Δεκεμβρίου 1905) - Αρ. 52 (25 Νοεμ-βρίου 1906)

Έτος 29: Αρ. 1 (2 Δεκεμβρίου 1906) - Αρ. 52 (24 Νοεμ-βρίου 1907) Έτος 30: Αρ. 1 (1 Δεκεμβρίου 1907) - Αρ. 53 (29 Νοεμ-βρίου 1908) Έτος 31: Αρ. 1 (6 Δεκεμβρίου 1908) - Αρ. 52 (28 Νοεμ-βρίου 1909)

Page 81: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Το εξώφυλλο του αρ. 1 (1879) του αρ. 22

Page 82: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Ετος 32: Αρ. 1 (11 Δεκεμβρίου 1909) - Αρ. 52 (27 Νοεμ-βρίου 1910)

Έτος 33: Αρ. 1 (4 Δεκεμβρίου 1910) - Αρ. 52 (26 Νοεμ-βρίου 1911)

Έτος 34: Αρ. 1 (3 Δεκεμβρίου 1911) - Αρ. 52 (24 Νοεμ-βρίου 1912)

Έτος 35: Αρ. 1 (1 Δεκεμβρίου 1912) - Αρ. 53 (30 Νοεμ-βρίου 1913)

Έτος 36: Αρ. 1 (7 Δεκεμβρίου 1913) - Αρ. 52 (29 Νοεμ-βρίου 1914)

Έτος 37: Αρ. 1 (6 Δεκεμβρίου 1914) - Αρ. 52 (28 Νοεμ-βρίου 1915)

Έτος 38: Αρ. 1 (5 Δεκεμβρίου 1915) - Αρ. 52 (26 Νοεμ-βρίου 1916)

Έτος 39: Αρ. 1 (3 Δεκεμβρίου 1916) - Αρ. 52 (25 Νοεμ-βρίου 1917)

Έτος 40: Αρ. 1 (2 Δεκεμβρίου 1917) - Αρ. 52 (24 Νοεμ-βρίου 1918)

Έτος 41: Αρ. 1 (1 Δεκεμβρίου 1918) - Αρ. 53 (30 Νοεμ-βρίου 1919)

Έτος 42: Αρ. 1 (7 Δεκεμβρίου 1919) - Αρ. 52 (28Νοεμ-βρίου 1920)

Έτος 43: Αρ. 1 (5 Δεκεμβρίου 1920) - Αρ. 52 (27 Νοεμ-βρίου 1921)

Έτος 44: Αρ. 1 (4 Δεκεμβρίου 1921) - Αρ. 52 (26 Νοεμ-βρίου 1922)

Έτος 45: Αρ. 1 (3 Δεκεμβρίου 1922) - Αρ. 50 (24 Νοεμ-βρίου 1923)

Έτος 46: Αρ. 1 (1 Δεκεμβρίου 1923) - Αρ. 53 (29 Νοεμ-βρίου 1924)

Έτος 47: Αρ. 1 (6 Δεκεμβρίου 1924) - Αρ. 52 (28 Νοεμ-βρίου 1925)

Έτος 48: Αρ. 1 (5 Δεκεμβρίου 1925) - Αρ. 52 (27 Νοεμ-βρίου 1926)

Page 83: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Έτος 49: Αρ. 1 (4 Δεκεμβρίου 1926) - Αρ. 52 (26 Νοεμ-βρίου 1927)

Έτος 50: Αρ. 1 (3 Δεκεμβρίου 1927) - Αρ. 52 (24 Νοεμ-βρίου 1928)

Έτος 51: Αρ. 1 (1 Δεκεμβρίου 1928) - Αρ. 52 (30 Νοεμ-βρίου 1929)

Έτος 52: Αρ. 1 (7 Δεκεμβρίου 1929) - Αρ. 52 (29 Νοεμ-βρίου 1930)

Έτος 53: Αρ. 1 (6 Δεκεμβρίου 1930) - Αρ. 52 (28 Νοεμ-βρίου 1931)

Έτος 54: Αρ. 1 (5 Δεκεμβρίου 1931) - Αρ. 52 (26 Νοεμ-βρίου 1932)

Έτος 55: Αρ. 1 (3 Δεκεμβρίου 1931) - Αρ. 52 (25 Νοεμ-βρίου 1932)

Έτος 56: Αρ. 1 (2 Δεκεμβρίου 1933) - Αρ. 52 (24 Νοεμ-βρίου 1934)

Έτος 57: Αρ. 1 (1 Δεκεμβρίου 1934) - Αρ. 53 (30 Νοεμ-βρίου 1935)

Έτος 58: Αρ. 1 (7 Δεκεμβρίου 1935) - Αρ. 52 (28 Νοεμ-βρίου 1936)

Έτος 59: Αρ. 1 (5 Δεκεμβρίου 1936) - Αρ. 52 (27 Νοεμ-βρίου 1937)

Έτος 60: Αρ. 1 (4 Δεκεμβρίου 1937) - Αρ. 52 (26 Νοεμ-βρίου 1938)

Έτος 61: Αρ. 1 (3 Δεκεμβρίου 1938) - Αρ. 52 (25 Νοεμ-βρίου 1939)

Έτος 62: Αρ. 1 (2 Δεκεμβρίου 1939) - Αρ. 52 (30 Νοεμ-βρίου 1940)

Έτος 63: Αρ. 1 (7 Δεκεμβρίου 1940) - Αρ. 52 (29 Νοεμ-βρίου 1941)

Έτος 64: Αρ. 1 (6 Δεκεμβρίου 1941) - Αρ. 51-52 (21 & 28 Νοεμβρίου 1942)

Έτος 65: Αρ. 1 (2 Ιανουαρίου 1943) - Αρ. 49-52 (Δε-κέμβριος 1943)

Page 84: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Ετος 66: Αρ. 1-2 (1 & 8 Ιανουαρίου 1944) - Αρ. 14-18 (Απρίλιος 1944) Περ. Γ':

Έτος 67: Αρ. 1 (5 Μαίου 1945) - Αρ. 23 (Δεκέμβριος 1945) Στην Α' Περίοδο συμπληρώθηκαν 25 τόμοι (Τόμ. 1 - 2 5 = Έ τ η 1 - 15). Στη Β' Περίοδο συμπληρώθηκαν 51 τόμοι (Τόμ. 1 - 51 = Έ τ η 16 - 66) Στην Γ' περίοδο, το 67ο έτος είναι τόμ. 1. Η έκδοση συνε-χίστηκε.

σχήμα [Περ. Α']: 24x17 εκ., Περ. Β' - Γ': 28x21 εκ. [Περ. Α']: 12 - 16 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση Περ. Β': 8 - 1 6 σ. τρίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση Περ. Γ': 12 σ. τρίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση

συνδρ. [Περ. Α']: Έτη 1-3 Έτος 4 Έτος 5 Έτη 6-15

Ελλάδα 2 φρ. 2 φρ. 2,5φρ. 5 φρ.

Εξωτ. 3 φρ. 3 φρ. 3,5 αργ.φρ. 6χρ.φρ.

Τιμή φύλλου 20 λεπτ. 30 λεπτ.

Περ. Β': [Τιμή φύλλου] Ελλάδα Εξωτ. Ελλάδα Εξωτ.

Έτη 16-17 5δρχ· 7χρ.φρ. 15 λεπτ. 0,15 χρ.φ. Έ τ η 18-27 7 δρχ. 8 χρ· φρ· 15 λεπτ. 6,15 χρ.φ. Έτη 28-32 8 δρχ. 10 χρ. φρ. 20 λεπτ. 0,20 χρ.φ. Έτη 33-40 8 δρχ. 10 χρ. φρ. 20 λεπτ. Έτος 40 10 δρχ. 12,5χρ.φρ. 20 λεπτ. 25 λεπτ. Έτος 41-42 12 δρχ. δρχ. 30 λεπτ. 35 λεπτ. Έτος 43 16 δρχ. 20 δρχ. 40 λεπτ. 45 λεπτ. Έτος 44 16 δρχ. 25 δρχ. 40 λεπτ. 50 λεπτ. Έτος 45 35 δρχ. 25 γαλ. φρ. 1δρχ. 0,60 φρ. Έτος 46 40 δρχ. 25 γαλ. φρ. 1δρχ. 0,60 φρ. Έτος 47 50 δρχ. 10 σελ. 1,5 δρχ. 2 1/2 πεν. Έτος 48 75 δρχ. 10 σελ. 2 δρχ. 2 1/2 πεν. Έτος 49-50 80 δρχ. 10 σελ. 2 δρχ. 2 1/2 πεν.

Page 85: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Σελίδα τίτλου του αρ. 26, 21.6.1897 του αρ. 22

Page 86: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Έτη 51-54 100 δρχ. 10 σελ. 2,5 δρχ. 2 1/2 πεν. Έτος 55 100 δρχ. 60 γαλ. φρ. 2,5 δρχ. 3,5 δρχ. Έτος 56-61 100 δρχ. 10 σελ. 2,50 δρχ. 5 δρχ. Έτη 62-63 120 δρχ. 10 σελ. 3 δρχ. 5 δρχ. Έτος 64 (Αρ. 1-50) 250 δρχ. — 5 δρχ. Έτος 64 (Αρ. 51-52) 1000 δρχ. - 30 δρχ. Έτος 65 (Αρ. 1): Διά την πρώτην τριμηνίαν του 1943,

δραχμαί 2.000. Συνδρομαι ετήσιαι και εξάμηνοι απαράδεκτοι. το φύλλον δρχ. 150.

Έτος 65 (Αρ. 49-52): Διά την Δ' και Β' τριμηνίαν του 1943, ανά δραχμάς 2.000. Διά την Γ ' δρχ. 8.000. Διά την Δ' (Οκτώβ.-Δεκέμβ. ) δρ. 12.000. TÒ φύλλον δρχ. 1.000.

Έτος 66 (Ap. 1): Διά την Α' Τριμηνίαν τον 1944 (Ια-νουάριος-Μάρτιος) δραχμαί 25.000. Ετήσιαι ή εξάμηνοι συνδρομαί απαράδεκτοι. το φύλλον δραχ. 2.500.

Έτος 66 (Αρ. 14-18): Διά την Β' τριμηνίαν του 1944 (Απρίλιος-Ιούνιος) δραχμαί 500.000. Δια την Α' εξαμηνίαν (Ιανουάριος-Ιούνιος) δραχμαί 750.000. Διά την Γ' τριμηνίαν, δραχ. 800.000.

Έτος 67 1300 δρχ. — 50 δρχ. σκοπός Οι στόχοι της Διαπλάσεως δίνονται στο Ιο τεύχος σε μια

επιστολή προς τους γονείς (Φεβρουάριος 1879) Αρ. 1, σ. 2: Τοις φιλοστόργοις γονεύσιν. Παρέχοντες τοις τέκνοις υμών, φιλόστοργοι γονείς, το περιοδικόν τού-το φυλλάδιον, οφείλομεν βεβαίως να προτάξωμεν το πρό-γραμμα του ημετέρου σκοπού. Ιδού τούτο εν δυσί λέξε-σιν: Η ΔΙΑΠΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ: Αυτός ο τίτλος δίδει τον ορισμόν του υφ' ημών επιδιωκομένου σκοπού. Ουδείς διαμφισβητεί ότι εν τη έννοια των λέξεων τούτων έγκειται το μεγαλείον και η ευημερία παντός έθνους. Εάν τις τούτο κατορθώαη, ευηργέτησε το γένος του, την πατρί-δα του, εαυτόν.

Page 87: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Ευδαίμονες εάν και μικρόν εις τούτο συντελέσωμεν! την πραγμάτωσιν των πόθων ημών θέλομεν επιδιώξει

ακολουθούντες πιστώς εκείνο το σύστημα της μεταδόσεως, όπερ υιοθέτησαν ήδη άπαντα τα τοιούτου είδους Ευρω-παϊκά περιοδικά, Ιδίως δε τα Αγγλικά και Γαλλικά, τα

και αποτελεσματικώτατα κυκλοφορούντα καθ' άπασαν την υφήλιον.

Ταύτα έχοντες υπογραμμόν και ακαμάτους, ούτως ειπείν, συνεργάτας, θέλομεν παρέχει τοις μικροίς ημών αναγνώ-σταις, αμφοτέρων των γενών, υλην ηθικήν και διδακτικήν, συγκεκριμένην μετά του τερπνού, διότι η εξεύρεσις ύλης καταλλήλου δεν ήθελε παρέχει τοσαύτην δυσκολίαν,

όσην η διάγνωσις της γλώσσης και του τρόπου, δι' ων κι-νείται το ενδιαφέρον της μικράς ηλικίας. Συναρωγοί δε εις το έργον μας προσήλθον ευγενώς διά

του γλαφυρού καλάμου και της πεφωτισμένης των διανοί-ας πολλοί των παρ' ημίν λογίων, εφ' ω και τοις ευγνωμο-νούμεν. Τούτο είναι το πρόγραμμα, όπερ θα ακολουθήσωμεν, μη φειδόμενοι ούτε κόπων, ούτε θυσιών μεγάλων, όπως κα-ταστήσωμεν το περιοδικόν μας, του χρόνου προϊόντος, εφάμιλλον των ευρωπαϊκών κατά τε την φιλοκαλίαν και

την αποτελεσματικότητα. «Όπως έθνος τι—λέγει ο υψιπέτης Βίκτωρ Ουγκώ— από-λαυση ευημερίας διαρκούς, δεν αρκεί να ηθικοποιηθή ο λαός, πρέπει εν τω άμα να εξοντωθώσιν αι καταχρήσεις. » Αι δε καταχρήσεις παρ' ημίν δυστυχώς αποτελούσι το κυ-ρών χαρακτηριστικόν του βίου μας. Όπως λοιπόν και η-μείς ταχύτερον φθάσωμεν εις την ευθείαν οδόν, ανάγκη δύο άτραπούς ν' ακολουθήσωμεν, εξ αντιθέτου όμως ση-μείου προς το αυτό κέντρον και σκοπόν βαδίζοντες. και

την μεν των ατραπών τούτων θα διέλθωμεν διά της ΔΙΑ-ΠΛΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, την δ' ετέραν, ήτις έσται

η μάλλον δύσβατος, όζουσα βορβόρου, και κακοηθείας θα

Page 88: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

την εκκαθάρωμεν δια της ΤΙΜΩΡΟΥ, εφημερίδος σχή-ματος μεγάλου· εκδοθησομένης υφ' ημών και ταύτης επί-σης περιοδικώς, και φερούσης σημαίαν : την τιμωρίαν της κακίας και την βράβευσιν της α ρ ε τ ή ς . Πλείονα εν οι-κείω τόπω. Φρονούντες ότι σπουδαίον κενόν πληρούμεν διά της Δ1Α-ΠΛΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, καθόσον ουδέν τοιούτον περιοδικόν εν Ελλάδι εκδίδοται,—δεν λαμβάνομεν δ' υπ' όψιν την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΩΝ, ουδέ τάλλα

συγγράμματα του κ. Καλαποθάκη, διότι ταύτα εισίν απη-γορευμένα υπό τε της ιεράς Συνόδου και του επί των εκ-κλησιαστικών υπουργείου— φρονούντες λοιπόν ότι σπου-δαίον κενόν πληρούμεν, ελπίζομεν ότι θα τύχωμεν της γενναίας συνδρομής της κοινωνίας, των γονέων, της νεό-τητος, των διδασκάλων.

περιεχ. Τα περιεχόμενα της Διαπλάσεως δεν είναι δυνατόν να δο-θούν στα πλαίσια τούτης της εργασίας, ούτε καν ενδεικτι-κά. Οι κύριες κατηγορίες της ύλης είναι: Διηγήματα, Μυ-θιστορήματα, Επιστολές, Διαγωνισμοί, Παιδικόν Πνεύ-μα, Ποιήματα και Συνεργασίες Συνδρομητών.

συνεργ. συγγρ. Έτος 1 [1879] (Τόμος 1): Κ. Ξένος, Αλ. Κατακουζηνός,

Α.Ι.Σ., Ξ., Π. Π. Οικ., I. Χ. Δραγάτσης, Ν. Γ. Ιγγλέ-σης, Μ. Παναγόπουλος, Βασιλική Μ. Παπαστρατηγάκη, Σοφία...,* Δ.Γρ.Κ., Ρ.Ν., Γ.Δ.Θ., Σπ. Γ. Κοκόλης, Ε. Κ. Στρατουδάκης, Β. Σκορδέλης, Γ.Β., Ευγένιος Λαντς, Σ.Π.Π., Μιλτ. Π. Έτος 2 [1880], (Τόμος 2): Αλ. Κατακουζηνός, Κρίτων, Αιμύλιος Ειμαρμένος, Κ., Μιλτ. Π., Γ.Δ.Θ., Β.Γ.Σκ., Π. Ψαράς, Σταματίνα, Α. Λασκαράτος, Φιλομήλα, Αχ. Ηλιάδης, Σοφία, Φιλίστωρ, Γεώργιος Δροσίνης, Α.Π.Σ. Έτος 3 [1881] (Τόμος 3): Αιμύλιος Ειμαρμένος, Α. Π. Σουτάκης, Φιλίστωρ, Σταματίνα, Κ.Γ.Η., Φιλομήλα, Δ. Κ. Μαυρουδής, Γ.Δ.Θ., Κρίτων, Σοφία, Κωστής Πα-

Page 89: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Παλαμάς, Αλ. Κατακουζηνός, Α.Γ.Η., Φιλεπιστήμων, Γεώρ-γιος Δροσίνης, Γεώργιος Μαρτινέλης, Δ.Γρ.Κ., Γεώρ-γιος Σουρής, Αχ. Παράσχος, Ιούλιος Πολυάσχολος, I. Κ. Πολέμης, Δημ. Κ. Μαυρουδής, Καλλίβουλος Πολυάσχο-λος, Στυλιανός Οικονόμου, Κλεάνθης Ν. Τριαντάφυλλος. Έτος 4 [1882] (Τόμος 4): Αιμύλιος Ειμαρμένος, Γεώρ-γιος Σουρής, Σαπφώ Δηλαδή, Ι. Κ. Πολέμης, Γεώργιος Δροσίνης, Χ. Άννινος, Σταματίνα, Φιλομήλα, Καλλίβου-λος Πολυάσχολος, Αλ. Κατακουζηνός, Παναγιώτης I. Φέρμπος, Κωστής Παλαμάς, Κρίτων, Π.Θ. Έτος 5 [1883] (Τόμος 5): Αιμύλιος Ειμαρμένος, Αλ. Κα-τακουζηνός, Γεώργιος Μαρτινέλης, Σταματίνα, Γεώργιος Δροσίνης, Ιωάννης Πολέμης, Γεώργιος Σουρής, Φιλο-μήλα, Φιλεπιστήμων, Σοφία Δήμου, Κωστής Παλαμάς, Γ. Μ. Βιζυηνός, Σαπφώ Δηλαδή, Α. Ρ. Ραγκαβής, Αρι-στοτέλης Π. Κουρτίδης, Νέλλη. Έτος 6 [1884] (Τόμος 6): Φιλίστωρ, Ιωάννης Πολέμης, Καλλίβουλος Πολυάσχολος, Σοφία Δήμου, Γ. Μ. Βιζυη-νός, Αριστοτέλης Κουρτίδης, Μ. Αργυρόπουλος, Φιλομή-λα, Σ.Α.Π.Κ., Δ. Βικέλας, Θωμάς Μ. Τρανός, Αλ. Κατα-κουζηνός, Α.Π.Κ., Τ.Α., Σταματίνα Α. Κ., Παναγιώτης I. Φέρμπος, Φιλίστωρ. Έτος 7 [1885] (Τόμος 7 - 8 ) : Αριστοτέλης Κουρτίδης, Σ.Α.Κ., Μ. Αργυρόπουλος, Παναγιώτης I. Φέρμπος, Σοφία Δήμου, Φιλομήλα, Αλ. Κατακουζηνός, Γ. Μ. Βι-ζυηνός, Καλλιόστρος, Χριστόφορος Σαμαρτζίδης, Ιωάν-νης Πολέμης, Γεώργιος Δροσίνης, Φιλεπιστήμων, Αν-δρέας Μαρτζώκης, Σαπφώ Δηλαδή. Έτος 8 [1886] (Τόμοι 9 - 1 0 ) : Παναγιώτης Φέρμπος, Φιλομήλα, Αρ. Π. Κουρτίδης, Καλλίας, Α.Π.Κ., Σοφία Δήμου, Ιωάννης Πολέμης, Σαπφώ Δηλαδή, Σταματίνα, Σταματίνα Α. Κουρτίδου, Αλ. Κατακουζηνός, Φιλίστωρ, Φιλεπιστήμων.

Page 90: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Έτος 9 [1887] (Τόμοι 11 - 12): Παναγιώτης I. Φέρ-μπος, Αρ. Π. Κουρτίδης, Γ. Μ. Βιζυηνός, Ιωάννης Πολέ-μης, Η. Λ. Φυσιοδίφης, Φιλομήλα, Χριστόφορος Σαμαρ-τζίδης, Αιμίλιος Ειμαρμένος, Σοφία Δήμου, Ν. Χ. Απο-στολίδης, Αγγελος Βλάχος, Αλ. Κατακουζηνός, Υπατία Φιλανθρωπινού, Καλλιόπη T., Γεώργιος Μαρτινέλης, Al-phonse Daudet, Σταματίνα Α. Κουρτίδου, Ρ.Κ., Σοφία Δήμου. Έτος 10 [1888] (Τόμοι 13 - 14): Παναγιώτης I. Φέρ-μπος, Αιμίλιος Ειμαρμένος, Ιωάννης Πολέμης, Σταμα-τίνα Κουρτίδου, Σοφία Δήμου, Νίκος Κοτσελόπουλος, Αριστομένης Προβελέγγιος, Αλ. Κατακουζηνός, Αριστο-τέλης Κουρτίδης, Π. Παυλάτος, Βλάσιος Σκορδέλης, Χρ. Σαμαρτζίδης. Στέφανος Στεφάνου, Ραφ., Αίσωπος, Γ. Μαρτινέλης, Θεοδ. Βελλιανίτης. Έτος 11 [1889] (Τόμοι 15 - 16): Παναγιώτης Φέρμπος, Βλάσιος Σκορδέλης, Αίσωπος, Αιμίλιος Ειμαρμένος, Α. Κνος, Μιχαήλ Δ. Αργυρόπουλος, Ιωάννης Πολέμης, Χρ. Σαμαρτζίδης, Σταματίνα Α. Κουρτίδου, Τιτίκα Αισώ-που, Φακ, Λουίζα Κολέ, Αλ. Κατακουζηνός, Ιούλιος Βέρν, Σοφία Δήμου, Φιλομήλα, Αλέξ. Πάλλης, Α.Ε., Γ. Μαρ-τινέλης, Σαπφώ Ροδιά, Αμφιτρίτη. Έτος 12 [1890] (Τόμοι 17 - 18): Κα De Nanteuil, Αιμί-λιος Ειμαρμένος, Γ. Μαρτινέλης, Φιλομήλα, Φακ, Ιωάν-νης Πολέμης, Χρ. Σαμαρτζίδης, Δημ. Κακλαμάνος, Νίνα, Αλ. Κατακουζηνός, Ω., Π.Ι.Φ., Α.Ε., Σοφία Δήμου, Φ., Γ., Α., **Χ., Παίκτης Απόμαχος, C. Delon, Αίσω-πος, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Αλέξ. Πάλλης, **Ν., Μ. Bertin, Γ. Βιζυηνός, Κατ., Emilie Mathieu, **Π., Πά-νος, Marthe Bertin, Π.I.Φ., Σπαρκ, Φιλίστωρ, Ζωόφι-λος, Φλόξ.

Έτος 13 [1891] (Τόμοι 19 - 20): K« Colomb, Π. I. Φέρ-μπος, Νίνα, Χρ. Σαμαρτζίδης, Σοφία Δήμου, Φακ, Αλ.

Page 91: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Κατακουζηνός, Ιωάννης Πολέμης, Ζωόφιλος. Παγωμέ-νος, Αι - Ει, Πάνος, Γ. Μ. Βιζυηνός, Γ. Μαρτινέλης, Παί-κτης Απόμαχος, Ω., Σπαρκ, Νίκος Αρίφρων, Β. Vadier, Αίσωπος, Busch, Αλέξ. Πάλλης, Νίκος Δαμιανός, Vic-torien Aury, F. Dupin de Saint-André, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Κατ., Χρ. Σαμαρτζίδης. Έτος 14 [1892] (Τόμοι 21 - 22): J. Girardin, Γρηγό-ριος Ξενόπουλος, Φακ, Ιωάννης Πολέμης, Σπαρκ, Φιλό-ζωος, Σοφία Δήμου, Α.Ω., Α.Κ., Quida, Ν.Α., Φιλο-μήλα, Αριστομένης Πολύτροπος, Αι - Ει, Υπατία Φιλαν-θρωπινού, Αλ. Κατακουζηνός, Νίκος Δαμιανός, Λουΐζα Κολέ, Αλέξ. Πάλλης,

Έτος 15 [1893] (Τόμοι 23 - 24): Γρηγόριος Ξενόπουλος, Μήτσος Χατζόπουλος, Φιλεπιστήμων, Maxime de Camp, Σοφία Δήμου, Βαρώνη Staffe, Αριστομένης Προβελέ-γιος, Υπατία Φιλανθρωπινού, Δημήτριος Βικέλας, Αι -Ει, Ιωάννης Πολέμης, Σπαρκ, Φιλομήλα, Αριστομένης Πολύτροπος, Νίκος Αρίφρων, Αιμίλιος Ειμαρμένος, Διονύσιος Σολωμός, Η. de la Ville de Mirmont, Quida, André Laurie. Περ. Β' Έτος 16 [1894] (Τόμος 1): Σερόν Δελαβρυγιέρ, Γρηγό-ριος Ξενόπουλος, Ιωάννης Πολέμης, Φακ, Φιλόζωος, Νι-κόλαος Επικός, Αριστομένης Πολύτροπος, Παναγιώτης I. Φέρμπος, Φιλεπιστήμων, Σοφία Δήμου, Φιλίστωρ, Χρυσόκαρδος, Σπαρκ, Αι. Ει., Φιλομήλα, Υπατία Φιλαν-θρωπινού, Παν. Τέλης, Νίκος Αρίφρων, Μεξικάνος, Βα-σιλική Κ. Κυριακίδου, Νίνα, Αλ. Κατακουζηνού, Αρι-στοτέλης Κουρτίδης, Λουδοβίκος Δενογιέρ, I. Θ. Δημη-τρόπουλος, Κίμων Αλκίδης, Φίλιος Αγαπητός, Quida, Βούρκερτ, Λέσιγγ, Β. Vadier, Γριμμ, Άνδερσεν, Th. Bentzon.

Έτος 17 [1895] (Τόμος 2): Έκτωρ Μαλό, Παναγιώτης

Page 92: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

I. Φέρμπος, Αριστομένης Πολύτροπος, Σοφία Δήμου, Υ-πατία Φιλανθρωπινού, Φιλόζωος, Φιλομήλα, Κριλώφ, Φι-λεπιστήμων, Αιμ - Ειμαρ., Α.Κ., Σπαρκ, Πάτροκλος Καλ-λίξενος, Πλούταρχος Νεόφαντος, Α.Ρ., Γ. Μ. Βιζυηνός, Γ. Μαρτινέλης, Γ. Λ. Καρυστινάκης, Λέανδρος Ξενότιμος, Ιωάννης Πολέμης, Κίμων Αλκίδης, Α. Gennevraye, Φω-κίων Θαλερός, Πέτρος Πυργωτός, I. Γ. Γιαννούκος, Ε. Légouvé, Camille Norbert, Χρήστος Βαρλέντης, Φιλί-στωρ. Έτος 18 [1896] (Τόμος 3): Ιούλιος Βερν, Γρηγόριος Ξε-νόπουλος, Φαίδων, Γ. Μ. Βιζυηνός, Λουκιανός Χαρμό-συνος, Κίμων Αλκίδης, I. Γ. Γιαννούκος, Φωκίων Θαλε-ρός, Λέανδρος Ξενότιμος, Πέτρος Πυργωτός, Φακ, Ε. Légouvé, Μ. Α. Μαλακάσης, Φιλίστωρ, I. Θ. Δημητρό-πουλος, Δ.Γρ.Κ., Η Μάρθα, Εδμόνδος Δε-Α-μίτσις, Διο-νύσιος Βάρδος, Γκαίτε, Ιωάννης Πολέμης, Maxime du Camp, Arthur Dourliac, Ο Ανανίας, Κωστής Παλα-

μας, Ανδερσεν, Αργύρης Εφταλιώτης, Βλαδίμηρος Α. Παρασκευάς, Α. Ζ. Στεφανόπολις, Β. Φραγκλίνος. Έτος 19 [1897] (Τόμος 4): Γρηγόριος Ξενόπουλος, Δ. Γρ. Καμπούρογλους, Φ., Κίμων Αλκίδης, Βέρθα Βαδιέ, Βλαδίμηρος Παρασκευάς, Ι. Γ. Γιαννούκος, Αγαθοκλής Κωνσταντινίδης, Elie Berthet, Bidpaï, Π. Σ. Συνοδινός, I. Θ. Δημητρόπουλος, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Γ. Μ. Βιζυηνός, Στέφανος Μαρτζώκης, Πέτρος Πυργωτός, Αρ-γύρης Εφταλιώτης, Γεώργιος Σουρής, I. Π. Ιωαννίδης, Φ., Georges Mitchelle, Φωκίων Θαλερός, Grimm, Φακ, Χρίστος Α. Σχιμφλέ, Λέανδρος Ξενότιμος, Henriette Pravaz, Κ.Α., Ευδοξία Δυπουή, Αιμέ Ζιρών, Ν. I. Χα-τζιδάκης, Αμαλία Γοδέν, Λουκιανός Χαρμόσυνος. Έτος 20 [1898] (Τόμος 5): Γρηγόριος Ξενόπουλος, Γ. Μ. Βιζυηνός, Ν. I. Χατζιδάκης, Η Κυρά - Μάρθα, Φαί-δων, Κίμων Αλκίδης, I. Γ. Γιαννούκος, Φωκίων Θαλερός,

Page 93: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

I. Π. Ιωαννίδης, Στέφανος Μαρτζώκης, Αγαθοκλής Κων-σταντινίδης, Άνδερσεν, Champfleury, Φιλίστωρ Πολύ-γλωσσος, Α. Ζεννεβραίη, Έλλην Πολύγλωσσος, Pfeffel, Ιούλιος Βερν, Α. Verniot, Κ.Λ., Χρίστος Βαρλέντης, Πέτρος Πυργωτός. Έτος 21 [1899] (Τόμος 6): André Laurie, Γρηγόριος Ξενόπουλος, I. Π. Ιωαννίδης, Φωκίων Θαλερός, Κίμων Αλκίδης, I. Γ. Γιαννούκος, Ν.Ι.Χ., Αλεξάνδρα Παπα-δοπούλου, Ο Ανανίας, Η Κυρά - Μάρθα, Αρτεμις Δασι-κού, Ν. I. Χατζιδάκης, Andersen, Moore, Jacques Le-maire, Φιλίστωρ Πολύγλωσσος, Γ. Μ. Βιζυηνός, Αλεξ. Φιλαδελφεύς, Παύλος Νιρβάνας, Η Ελπίς, Arthur Dour-liac, Jacques Lemaire, Λείλά Χανούμ, Στέφανος Μαρ-τζώκης, Ο Μπάρμπα - Γιάννης, Ε. Λεγκουβέ. Έτος 22 [1900] Τόμος 7: Αρ. Κουρτίδης, Λουκιανός Χαρμόσυνος, I. Γ. Γιαννούκος, Φαίδων, Γρηγόριος Ξενό-πουλος, Η Κυρά - Μάρθα, Arthur Dourliac, Γ. Μ. Βι-ζυηνός, André Laurie, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, J. Macé, Α. Σ. Αναστασιάδης, Γεώργιος Δροσίνης. Ν. I. Χατζιδάκης, Λ. Τ. Μηδ, Πέτρος Πυργωτός, Α. F. Meyer, Αιμίλιος Ειμαρμένος, Ο Ανανίας, Henriette Bezançon, Κίμων Αλκίδης, Άρτεμις Δασικού, Άγγελος Σημηριώ-της, Άνδερσεν, Βλαδίμηρος Παρασκευάς, Αγαθοκλής Σ. Κωνσταντινίδης, Aimé Giron, M. de Pierre, Μαρία Θ. Χρυσή. Έτος 23 [1901] (Τόμος 8): Κίμων Αλκίδης, I. Γ. Γιαν-νούκος, Ο Ανανίας, Η Κυρά - Μάρθα, Φαίδων, Φωκίων Θαλερός, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Πέτρος Πυργωτός, Αριάδνη, Αντώνιος Κ. Κ[υριακίδης], Λουκιανός Χαρμό-συνος, Ιούλιος Βερν, Φιλοπρόοδος, Ιωάννης Πολέμης, J. Η. Fabre, Στέφανος Μαρτζώκης, Βέρθα Βαδιέ, Πολ. Δημητρακόπουλος, Alphonse Daudet, Δ. Π. Ταγκό-πουλος, Καλλίβουλος Πολυάσχολος, S. Blandy, Χρήστος Λαδάς, Ανδρέας Λασκαράτος, Ζωόφιλος, Αιμύλιος Ειμαρ-

Page 94: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Ειμαρμένος, Άνδερσεν, I. Π. Ιωαννίδης, Χρ. Λαδάς, Φακ, Χα-ραλάμπης Άννινος. Έτος 24 [1902] (Τόμος 9): Ιούλιος Βερν, Γρηγόριος Ξε-νόπουλος, Φαίδων, I. Γ. Γιαννούκος, Λουκιανός Χαρμό-συνος, Κίμων Αλκίδης, Paul Roland, Αντώνιος Κ. Κ[υ-ριακίδης], Arthur Dourliac, Φακ, Γεώργιος Δροσίνης, Πέτρος Πυργωτός, Αρ. Π. Κουρτίδης, Αλεξάνδρα Παπα-δοπούλου, Δ. Γρ. Καμπούρογλους, Αιμύλιος Ειμαρμένος, Ελένη Βακαρέσκου, Φωκίων Θαλερός, Camille Norbert, Louis Morin, Μιχ. Αργυρόπουλος, Αριάδνη Μ. Κούππα. Έτος 25 [1903] (Τόμος 10): Κίμων Αλκίδης, Σοφία Μάϋ, Ο Ανανίας, Φαίδων, Αρ. Π. Κουρτίδης, Η Κυρά - Μάρ-θα, Ναπολέων Λ. Λαπαθιώτης, Φωκίων Θαλερός, Alfred de Bréhat, Αντώνιος Κ. Κυριακίδης, Αιμύλιος Ειμαρ-μένος, Andersen, Γεώργιος Σουρής, Πέτρος Πυργωτός, I. Γ. Γιαννούκος, Γεώργιος Δροσίνης, Αριάδνη Μ. Κούπ-πα, Ν. Ποριώτης, Ιούλιος Βερν, Μαρίνος Σιγούρος. Έτος 26 [1904] (Τόμος 11): Ιούλιος Βέρν, Ν. Ποριώτης, Μίμης Ισμήνος, Κίμων Αλκίδης, Μ. Σπίλμαν, Αμβρ. Μπήρς, Λουκιανός Χαρμόσυνος, Πέτρος Πυργωτός, Μυ-θολόγος, Φαίδων, Φωκίων Θαλερός, Ρ. Λ. Στήβενσον, Η Κυρά - Μάρθα, Ιωάννης Πολέμης, Άννα Πυργωτού, Ο Ανανίας, Ειμαρμένη, Γεώργιος Σουρής, Μαρίνος Σι-γούρος, Αριάδνη Π. Κούππα, Γέϊ Θ. Οζάκι, Στέφανος Μαρτζώκης, Άρτεμις Δασικού, Βίκτωρ Ουγκώ, Σαίξ-πηρ.

Έτος 27 [1904 - 1905] (Τόμος 12): Ν. Ποριώτης, Φαί-δων, Η Κυρά - Μάρθα, Πέτρος Πυργωτός, Κίμων Αλκί-δης,- Ιωάννης Πολέμης, Ε. Σ. Μπουκάιμ, Λουκιανός Χαρ-μόσυνος, Αιμ. Σαλγάρη, Φωκίων Θαλερός, Ο Ανανίας, Στέφανος Μυρωμένος, Νικόλαος I. Χατζιδάκης, Μιχαήλ Αργυρόπουλος, Α. Λατούς, Ε. Δε Αρμ, Δ. Σολωμός, Ρ. Λ. Στήβενσων, Μίμης Ισμήνος, Δε Μαρτόλδ, Άγγε-λος Θ. Σημηριώτης.

Page 95: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Σελίδα τίτλου του αρ. 49, 3.11.1907 του αρ. 22

Page 96: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Έτος 28 [1905 - 1906] (Τόμος 13): Πέτρος Μαέλ, Φω-κίων Θαλερός, Φαίδων, Φρίσκος Κιδ, Η Κυρά - Μάρθα, Λουκιανός Χαρμόσυνος, Ιωάννα Μαιρέ, Ν. Ποριώτης, Μί-μης Ισμήνος, Πέτρος Πυργωτός, Κίμων Αλκίδης, Άγγε-λος Θ. Σημηριώτης, Δ. Βικέλας, Σαίξπηρ, Ιωάννης Πολέ-μης, Γεώργιος Δροσίνης, Γ. Τρεμιζώ, Αννα Πυργωτού, Κωστής Παλαμάς, Γιάννης Περγιαλίτης, Μ. Δαμπρυ-γιέρ, Ο Ανανίας, Ιωάννης Ν. Καλλίνικος, Λάμπρος Αστέ-ρης, Φακ. Έτος 29 [1906 -1907] (Τόμος 14) : Κίμων Αλκίδης, Φαί-δων, Φακ, Η Κυρά - Μάρθα, Αννα Πυργωτού, Λουκια-νός Χαρμόσυνος, Ν. Ποριώτης, Λέανδρος Κ. Παλαμάς, Πέτρος Πυργωτός, Μαρίνος Σιγούρος, Φωκίων Θαλερός, Emile Pech, Paul Roland, Γιάννης Περγιαλίτης, Μα-ρία Παπαριστείδου, Μετανάστης, Γεώργιος Δροσίνης,

Ιωάννης Πολέμης, Ρώμος Φιλύρας, L. Hameau, Στέ-φανος Μαρτζώκης, Σπυρίδων Παγανέλης, Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης, Chemilly, François Coppée, Μίκτσι-τσεκ, Ch. Mavelle. Έτος 30 [1907 - 1908] (Τόμος 15): Ιούλιος Βερν, Γρηγό-ριος Ξενόπουλος, Φαίδων, Φωκίων Θαλερός, Ο Ανανίας, Η Κυρά - Μάρθα, Πέτρος Πυργωτός, Β. Νιεμέροβιτς-Δαντσένκο, Κίμων Αλκίδης, Henriette Bezançon, Νι-κόλαος Χατζιδάκης, L. Sonolet, Αλέξ. Πάλλης, Ανδρέας Συγγρός, G. Gallant, I. Βλαχογιάννης, Γιάννης Περγια-λίτης, J. Chancel, Ιωάννης Πολέμης, Λουκιανός Χαρμό-συνος, Γεώργιος Στρατήγης, Δημ. Βικέλας, R. Maygrier, Chemilly. Έτος 31 [1908 - 1909] (Τόμος 16): Ιούλιος Βερν, Γρη-γόριος Ξενόπουλος, Φαίδων, Πέτρος Πυργωτός, Φωκίων Θαλερός, Henziette Bezançon, Γιάννης Περγιαλίτης, Ο Αζαρίας, Η Τρισεύγενη, Κίμων Αλκίδης, Emile Pech, Μ. Μαλακάσης, Δ. Γρ. Καμπούρογλους, I. Βλαχογιάννης

Page 97: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

νης, Αλέκος Φωτιάδης, Γεώργιος Στρατήγης, Dupin de Saint-André, Α. Γ. Κωνσταντινίδης, Α. Latouche, Μελπομένη Λογοθέτου,, Νικόλαος Χατζιδάκις, Δ. Κα-κλαμάνος, Ιωάννης Πολέμης, Γεώργιος Τσοκόπουλος, Α. Προβελέγγιος, Χαρ. Άννινος, Γεώργιος Σουρής, Μπή-λιω Γ. Χρυσούλη, Γ. Μ. Βιζυηνός, Ν. Ποριώτης, Η. Α. Dourliac, Edouard Gashot, Α. Viré, L. Lecomte, Γ. Δ. Λαμπρινόπουλος, E. Fornel, Ερανιστής, Paul de Ma-renil, Γεώργιος Σωτηριάδης, Μαρκ Touainy, André Li-chtenberger.

Έτος 32 [1909- 1910] (Τόμος 17): Jules Chancel, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Η Τρισεύγενη, Ο Α[νανίας], Ιω-άννης Πολέμης, Φαίδων, Αντώνιος Τσέχωφ, Α.Θ., Φακ, Κίμων Αλκίδης, Σμάϊλς, Αριστοτέλης Κουρτίδης, Κων-σταντ. Ν. Ράδος, Γ. Σουρής, Γιάννης Περγιαλίτης, Ερα-νιστής, Λιλίκα Μπετσίκα, Παύλος Νιρβάνας, Ιωαν. Τσα-κασιάνος, Alphonse Daudet, Σ. Μαυρίδης, Βιζυηνός, Ο Αζαρίας, Π. Δ. Παναγόπουλος, Φαιδρός Αδάμας, Φω-κίων Θαλερός, Α. Κ. Μωραίτης, Πέτρος Πυργωτός, Το Κεντρί. Έτος 33 [1910 - 1911] (Τόμος 18): Jules Chancel, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Αναστάσιος Μωραίτης, Φαίδων, Φαιδρός Αδάμας, Φώτης Βορεινός, Κίμων Αλκίδης, Φω-κίων Θαλερός, Jules Renard, Ερανιστής, Γιάννης Περ-γιαλίτης, I. Βλαχογιάννης, Αντώνιος Τσέχωφ, Π. Δ. Παναγόπουλος, Lucien de Grilly, Φώτης Βορεινός, Thé-ophile Gautier, Στέφανος Μαρτζώκης, Αδαμάντιος Κο-ραής, Maurice Champagne, Ο Αζαρίας, Capelle, Σ. Μαυρίδης, E. Légouvé, Πέτρος Πυργωτός, Αγγελος Βαρβαγιάννης, Λέων Τολστόι, Γερ. Βώκος, Δ. Γρ. Καμ-μπούρογλους. Έτος 34 [1911 - 1912] (Τόμος 19): André Valdés, Φαί-δων, Αναστάσιος Μωραιτίνης, Κίμων Αλκίδης, Π. Δ.

Page 98: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Παναγόπουλος, Φωκίων Θαλερός, Φώτης Βορεινός, Λου-κιανός Χαρμόσυνος, Γιάννης Περγιαλίτης, Αίσωπος, Δ. Γρ. Καμπούρογλους, Ερανιστής, Φαιδρός Αδάμας, Κάρ-μεν Σύλβα, Μ. Cervantes, Ατζαμής, Πέτρος Πυργωτός, Φ. Τσαβιδόπουλος, Γεράσιμος Μαρκοράς, Ευστρ. Ευ-στρατιάδης, Γρ. Ξενόπουλος, Anatole France, Jeanne Bloch, Έψιλον, Γαλάτεια Β. Γ., Άννα Τριανταφυλλίδου. Έτος 35 [1912 -1913] (Τόμος 20): Jules Chancel, Φαί-δων, Λουκιανός Χαρμόσυνος, Πέτρος Πυργωτός, Γιάν-νης Περγιαλίτης, Λ[ορέντσος] Μαβίλης, Ευστρ. Ευστρα-τιάδης, Π. Δ. Παναγόπουλος, Χ. Χρηστοβασίλης, Κω-στής Παλαμάς, Νικ. Βάγιας, Κίμων Αλκίδης, Φακ, Γα-λάτεια Β.Γ., Maxime de Meria, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ε. Μ. Laumann, Κρητικοπούλα, Ιωάννης Πολέμης, Γ. Β. Τσοκόπουλος, Ραίνόνδος Δημητριάδης, I. Χ. Χέλμης, Έκτακτος, Μαρία Θαλερού, Φώτης Βορεινός, Μελπομέ-νη Λογοθέτου, Alphonse Gozière, Brüder Grimm, I.Γ., Δ-Ε. Βαλάκος. Έτος 36 [1913 -1914] (Τόμος 21): Jules Chancel, Γρη-γόριος Ξενόπουλος, Φαίδων, Δ. Ε. Βαλάκος, Raphael Lightone, Μαρία Θαλερού, Γιάννης Περγιαλίτης, Πέτρος Πυργωτός, Ν. Ποριώτης, Ιωαν. Χ. Χέλμης, Αικ.Γ.Π., Έκτακτος, Κίμων Αλκίδης, Σ. Μαυρίδης, J. Renard, Ευστρ. Ευστρατιάδης, Αδάμ, Paul de Maurelli, Ερανι-στής, Ανδρέας Σπ. Λιβαδάς, Σμάϊλς, Α. Μηλιαράκης, Τρύφων Κωνσταντινίδης, Τέλλος Άγρας, Βυιζηνός, Δ. Γρ. Κ., Μ. de Vismes, Maxime de Méria, H. de Wis-mes, Αίσωπος. Έτος 37 [1914 - 1915] (Τόμος 22): Πέτρος Πυργωτός, Φαίδων, Jules Chancel, Ερανιστής, Π. Δ. Παναγόπου-λος, Γιάννης Περγιαλίτης, Μιχαήλ Δ. Βολονάκης, Γεώρ-γιος Δροσίνης, Αικατερίνη Γ.Π., Karl Ewald, Ζ., I. Χ. Χέλμης, Αδάμ, J. Renard, Σ. Μαυρίδης, Ηλέκτρα Α.,

Page 99: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Το εξώφυλλο του τ. 23, 1916 του αρ. 22

Page 100: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Δ. Ε. Βαλάκος, Arthur O'Shaughnessy, Τέλλος Άγρας, Πλ. Δρακούλης, Λ.Σ. Έτος 38 [1915 - 1916] (Τόμος 23): Jules Chancel, Γρ. Ξενόπουλος, Φαίδων, Πέτρος Πυργωτός, Λουκιανός Χαρμόσυνος, Γουλιέλμος Χέϋ, Νίκος Κογεβίνας, Φωκίων Θαλερός, Μαρίνος Σιγούρος, Ελισαβέτιος Μαρτινέγκος, Κωστής Παλαμάς, Γ. Μ. Βιζυηνός, Ν. Χ. Αποστολίδης, Αδάμ, Γιάννης Περγιαλίτης, Ivan Krilof, Ο Επιστήμων, Π. Αξιώτης, Σ. Μαυρίδης, S. Frapier, Έκτακτος, Βεκ., Ιωάννης Χ. Χέλμης, Κ α Ανθέου, Αριστομένης Προβελέγ-γιος, Τέλλος Άγρας, Πάνος Δ. Ταγκόπουλος, Ι.Δ., Π. Δ. Παναγόπουλος. Έτος 39 [1916 - 1917] (Τόμος 24): Ιούλιος Βερν, Φαί-δων, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Γιάννης Περγιαλίτης, Φω-κίων Θαλερός, Τέλλος Άγρας, Κίμων Αλκίδης, Ερανι-στής, Λουκιανός Χαρμόσυνος, Ο Ανανίας, Η Κυρά Μάρ-

θα, Αγγνες Μπέρνερ, Φ.Ν.Χ., Γεώργιος Σωτηριάδης, Γ. Τσοκόπουλος, Ευγ. Γ. Ζαλοκώστας, Πολ. Δημητρα-κόπουλος, Διονύσιος Στεφάνου, Παύλος Νιρβάνας, Ζέφυ-ρος Βραδυνός, Σ. Μαυρίδης, Θ. Βελλιανίτης, Κ α Ανθέου, Χ. Άννινος, Κωστής Παλαμάς, Στέφανος, Χαρίκλεια Δ. Ξενοπούλου, Marie Girardet, Στέφανος Δάφνης, Ρο-μαίν Ρολλάν. Έτος 40 [1917 - 1918] (Τόμος 25): Ιούλιος Βερν, Γρ. Ξενόπουλος, Φαίδων, Τέλλος Άγρας, Φωκίων Θαλερός, Α. Γ. Κωνσταντινίδης, Λουκιανός Χαρμόσυνος, O'Neyes, Α. Lichtenberger, Σ. Μαυρίδης, Ιωάννης Πολέμης, Α-δάμ, Γεώργιος Δροσίνης, Δ. Σολωμός, Δ.Γρ.Κ., Γιάννης Περγιαλίτης, Chef, Jean Moréas, Ο Ανανίας, Ανδρέας Μαρτζώκης, J. M. de Heredia, Αθ. Χ. Παπαχαρίσης. Έτος 41 [1918-1919] (Τόμος 26): Hector Malot, Γρ. Ξενόπουλος, Φαίδων, Τέλλος Άγρας, Yvonne Sar-cey, Σ. Μαυρίδης, Γιάννης Περγιαλίτης, Α. Lichtenberger

Page 101: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

berger, Αθ. Χ. Παπαχαρίσης, Π. Δ. Παναγόπουλος, Ζα-χαρίας Παπαντωνίου, Στεφ. Μακρ., Σ. Σκίπης, Λ. Μαβί-λης, Γιάννης Βλαχογιάννης, Γεώργιος Δροσίνης, Ν. Δο-μενεγίνης, Α. Daudet, Γεώργιος Πυλαρινός, Ιωάννης Πολέμης, Ε.Α., Ο. Le Roy, Κίμων Αλκίδης, Φοίβος Λάρας, Γεώργιος Α. Βαρελάς, Α.Θ., Κ. Φαλτάιτς, Α.Γ., Κ. Γ. Πατριαρχόπουλος, Ο Ανανίας, Ψ.Κ., Louise Che-vrier, Κατίνα, Γ. Αθάνας, Πέτρος Χάρης. Έτος 42 [1919 - 1920] (Τόμος 27): Jules Verne, Γρ. Ξενόπουλος, Τέλλος Άγρας, Ε.Α., Ψ.Κ., Κων. Γ. Πα-τριαρχόπουλος, Φαίδων, Hector Malot, Π. Δ. Παναγό-πουλος, Ερανιστής, Αρ. Καραβάς, Γ. Αθάνας, Κ. Χα-τζόπουλος, Πέτρος Χάρης, Ιωαν. Θ. Κακριδής, Clo-tilde Leclerc, Πέτρος Πυργωτός, Louis Roussel, Γιάν-νης Περγιαλίτης, Μ. Φιλήντας, Α. Μακρή, Hugo, Σ. Μαυρίδης, Λάμπρος Πορφύρας, Ο Περιηγητής, Αλέξ. Πάλλης, Ζέφυρος Βραδυνός, Ιω. Μ. Παναγιωτόπουλος. Έτος 43 [1920 - 1921] (Τόμος 28): Γρ. Ξενόπουλος, Ζέφυρος Βραδυνός, Πέτρος Χάρης, Λουκιανός Χαρμό-συνος, Φαίδων, Jules Verne, Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Αθ. Χ. Παπαχαρίσης, Ιωαν. Μ. Παναγιωτόπουλος, Τέλ-λος Άγρας, Π. Δ. Παναγόπουλος, Ιωάννης Κακριδής, Ερανιστής, Στέφανος Παντερμαλής, Ζαχ. Λ. Παπαντω-νίου, Κλεοπάτρα Ευστρατιάδου, Γιάννης Περγιαλίτης, Σέργιος Μαυρίδης, Ανδρέας Λασκαράτος, Γεώργιος Πυ-λαρινός, Ε.Α., J. Moréas, Π. Δ. Παναγόπουλος, Διδώ I. Δραγάτση, Κώστας Τρουκίδης. Έτος 44 [1921 - 1922] (Τόμος 29): Jules Chancel, Κίμων Αλκίδης, Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Κλεοπάτρα, Ιωαν. Μ. Παναγιωτόπουλος, Φωκίων Θαλερός, Ιωάννης Θ. Κακριδής, Τέλλος Άγρας, Φαίδων, Π. Δ. Παναγό-πουλος, Στέφανος Παντερμαλής, Παναγ. Δ. Σεφερλής, Μήτσα Δ. Παπαγεωργίου, Chef, Δ. Γρ. Καμπούρογλους,

Page 102: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Φούλα Ν. Χατζηδάκη, Δημ. I. Καλογερόπουλος, Πέτρος Χάρης, Ε.Α., Παν. Λ. Μιχαήλ, Σ. Σκίπης. Έτος .45 [1922 - 1923] (Τόμος 30): Marie Girardet, Φαίδων, Η Κυρά Μάρθα, Π. Δ. Παναγόπουλος, Π.Ι.Φ., Γρηγόριος Ξενόπουλος, Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Π. Λ. Μιχαήλ, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Ιωάννης Θ. Κακριδής, Chef, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Τέλλος Άγρας, Παναγ. Δ. Σεφερλής, Jules Sandeau, Θαν. Χ. Παπαχαρίσης, Κώστας Τρουκίδης, Colette, Μήτσα Παπαγεωργίου, Μαρίνος Σιγούρος, Δ. Γρ. Καμπούρογλους, Γιάννης Περ-γιαλίτης, Αλέξ. Πάλλης, Adolphe Boschot, Σταυρούλα Γ. Μαρκέτου, Κίμων Αλκίδης, Α. de Geriolles, Φούλα Ν. Χατζιδάκη, Σπύρος Μ. Άννινος, Γιάννης Α. Καμαρη/ά-κης, Αννα Μ. Γαλανού, P.J . Stahl, Γ. Α. Πράτσικας, A.B., Ερανιστής.

Έτος 46 [1923 - 1924] (Τόμος 31): Μιχ. Δ. Στασινό-πουλος, Ιω. Μ. Παναγιωτόπουλος, Ιωάννης Θ. Κακρι-δής, Φαίδων, Αρ.Π.Κ., Γρ.Ξ., Π. Δ. Παναγόπουλος, Chef, Δ.Γρ.Κ., Τέλλος Άγρας, Η Κυρά-Μάρθα, Γιάν-νης Καμαρινάκης, Ιακ. Χ. Δραγάτσης, Γεώργιος Α. Πρά-τσικας, Selma Lagerlöf, Αχιλλεύς, Αιμίλιος, Σίμος Με-νάρδος, Σταμ. Σταμ. [Το παλιό Κεντρί], Λουκιανός Χαρ-μόσυνος, Λοχαγός Danrit, Φούλα Χατζηδάκη, Γιάννης Χιδίρογλους, Σταυρούλα Γ. Μ., Δημ. Ιωαννόπουλος, Κο-κός, Ν. Τουτ[ουντζάκης]. Έτος 47 [1924- 1925] (Τόμος 32): Τέλλος Άγρας, Λοχαγός Danrit, Η Κυρά - Μάρθα, Φαίδων, Chef, Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Alphonse Daudet, Γ. Κουγ., Γιάν-νης Καμαρινάκης, Π.Ι.Φ., Ιωάννης Πολέμης, Κλεοπά-τρα Πετρώφ - Ευστρατιάδη, Γιάννης Χιδίρογλους, Κ α

Colombe, Γιάννης Περγιαλίτης, Μαρία Ζαμπά, Φωκίων Θαλερός, Clotilde Ledere, Χαρίλαος Γ. Σακελλαριάδης, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Κοκός,

Page 103: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Η σελίδα 167 του τ. 21 του αρ. 22

Page 104: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Γιάννης Κουγιούλης, Δ.Γρ.Κ., Σπύρος Άννινος, Μίμης Πομόνης, Νίκος Τουτουντζάκης, I. Α. Βερνάρδος. Έτος 48 [1925 - 1926] (Τόμος 33): Jules Chancel, Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Γιάννης Α. Καμαρινάκης, Π. Δ. Παναγόπουλος, Ιωάννης Θ. Κακριδής, Φαίδων, Δ. Γρ. Κ., Η Κυρά - Μάρθα, Alphonse Daudet, Τίμος Μωραί-τίνης, Τέλλος Άγρας, Γιάννης Κουγιούλης, Κωστής Πα-λαμάς, Εμ. Σ. Λυκούδης, Στεφ. Παντερμαλής, Νίκος Τουτουντζάκης, Σπύρος Μ. Άννινος, Κ. Νέαρχος (= Κώστας Ουράνης), Ελένη Ρες, Γεωργία Ταρσούλη, Ρίτα Ν. Μπούμη, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Γιάννης Χιδίρο-γλους, Γιάννης Περγιαλίτης, Καλλιόπη Σφαέλλου, Φω-κίων Θαλερός, Μήτσος Παπανικολάου. Έτος 49 [1926- 1927] (Τόμος 34): Jules Chancel, Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Γιάννης Περγιαλίτης, Τέλλος

Άγρας, Η Κυρά - Μάρθα, Φαίδων, Γεωργία Ταρσούλη, Π. Δ. Παναγόπουλος, Σέλμα Λάγκερλεφ, Ο Ανανίας, Ρίτα Ν. Μπούμη, Μήτσος Παπανικολάου, Γιάννης Κου-γιούλης, Λουκιανός Χαρμόσυνος, Νίκος Τουτουντζάκης, Κώστας Γούναρης, Γιάννης Καμαρινάκης, Ο Κότσυφας, Δ.Γρ.Κ., Μ. Γ. Σαριβαξεβάνη, Chef, Στέφανος Παντερ-μαλής, Anne Mouans, Γρ.Ξ., Ιουλία Μακρή, Γιάννης Χιδίρογλους, Μ. Μιχαηλίδης, Δημ. Ιωαννόπουλος, Ana-tole France, Ελένη Ρες, Αλκής Τροπαιάτης. Έτος 50 [1927 - 1928] (Τόμος 35): Π.Ι.Φ., Γρ. Ξενό-πουλος], Η Κυρά - Μάρθα, Γεωργία Ταρσούλη, Γιάννης Περγιαλίτης, Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Γιάννης Α. Καμα-ρινάκης, Vrignault, Valdor, Τέλλος Άγρας, Φαίδων, Ο Ανανίας, Chef, Ρίτα Ν. Μπούμη, Π. Δ. Παναγόπου-λος, Ιούλιος Βερν, Ιουλία Μακρή, Σέλμα Λάγκερλεφ, Γ. Κοτζιούλας, Σταμ. Σταμ., Μαρίνος Σιγούρος, Λουκια-νός Χαρμόσυνος, Νίκος Τουτουντζάκης, Ελένη Ρες. Έτος 51 [1928 - 1929] (Τόμος 36): Γεωργία Ταρσούλη,

Page 105: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Η Κυρά - Μάρθα, Φαίδων, Chef, Ιούλιος Βερν, Π.Ι.Φ., Γρ. Ξ., Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Π. Δ. Παναγόπουλος, Ο Πρακτικός, Κίμων Αλκίδης, Γιάννης Καμαρινάκης, Τέλλος Άγρας, Μαρία Βουγιουκλάκη, Ο Ανανίας, Λου-κιανός Χαρμόσυνος, Charles Richter, Ελένη Γ. Ρες, Νίκος Τουτουντζάκης, Δ.Γρ.Κ., Aimée Blech, Γεράσι-μος Πεφάνης, Η Πρακτική, Αλέξανδρος Βεϊνόγλου, François Coppée, Μυρίνη, Γιάννης Περγιαλίτης, Σπύ-ρος Μ. Άννινος, Ρίτα Ν. Μπούμη, Ο Φιλοτελιστής, Γκραίσια Ντελέντα, Μ. Μιχαηλίδης, Λίλα Καρακάλου, Σπύρος Μοτσενίγος, Γιάννης Κισκήρας, Πίκμαν, Ιουλία Μακρή, Monique Marcy, Edgard Poe, S. M. Coolidge, Grimm, Βασ. Παπαγεωργίου, Αθαν. Παπαχαρίσης, Πέ-τρος Πυργωτός, Γιάννης Κουντούρης, Γ. Κοτζιούλας, André Bruyère, Alphonse Daudet, Τίνα, Τούλα Πολυ-χρονοπούλου, Φωκίων Θαλερός, Μήτσος Παπανικολάου, André Gide, Φωτ. Λελούδας, Χαρίκλεια Ξενοπούλου, Αιμιλία Στεφ. Δάφνη.

Ετος 52 [1929 - 1930] (Τόμος 37): Norbert Sylvestre, Γεωργία Ταρσούλη, Κ. Π. Λευκ., Η Κυρά - Μάρθα, Δημ. Γρ. Καμπούρογλους, Κωστής Παλαμάς, Φωκίων Θαλε-ρός, Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Φαίδων, Harriet Beecher Stowe, Ελένη Ρες - Ζαφειροπούλου, Γιάννης Α. Καμα-ρινάκης, Π. Δ. Παναγόπουλος, Ρίτα Ν. Μπούμη, Πέτρος Πυργωτός, Chef, Γιάννης Κουντούρης, Βασούλα Μπουρ-νιά, Γιάννης Κισκήρας, Λίλα Καρακάλου, I. Μ. Παναγιω-τόπουλος, Ο Ανανίας, Γιάννης Κουγιούλης, Λουκιανός Χαρμόσυνος, Μυρίνη, Παν. Π. Σεφερλής, Schiller, Θεό-φιλος Βορέας, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Μ.Δ.Σ., Μ.Ε.Σ., Κίμων Αλκίδης, Γ. Κοτζιούλας, Γιάννης Χιδίρογλους, Νίκος Δ. Παππάς, Andersen, Τέλλος Άγρας, Μαρία Βουγιουκλάκη, Ζωή Σ. Φράγκου, Νάσος Δετζώρτζης, Αλέξανδρος Σ. Βείνόγλου, Νίκος Τουτουντζάκης, Κά-ποιος, Leconte de Lisle, Γιάννης Περγιαλίτης, Μ. Π.

Page 106: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Κασιμάτης, Maurice Champagne, Louis Raisbonne, Αγάπη. Έτος 53 [1930 - 1931] (Τόμος 38): Charles Dickens, Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Η Κυρά - Μάρθα, Παναγ. Δ. Σεφερλής, Ο Ανανίας, Κίμων Αλκίδης, Jules Chancel, Γεωργία Ταρσούλη, Φαίδων, Φωκίων Θαλερός, Λίλα Καρακάλου, Τούλα Παπαχρονοπούλου, Γιάννης Α. Κα-μαρινάκης, Μακντόφ, Βασούλα Μπουρνιά, André Li-chtenberger, Κ. Π. Λευκαδίτης, Μαρία Μ. Φάλαγγα, Ζωή Φράγκου, Αιμιλία Πετράκη, Τάκης Κοντός, Ana-tole France, Γιάννης Κισκήρας, Αλέξ. Σ. Βείνόγλου, Παν. Δ. Σεφερλής, Γιάννης Κουγιούλης, Γ. Κοτζ[ιούλας], Άντερσεν, Ελένη Καρώνη, Η. Γερακόπουλος, Ελισαίος Γιανίδης, Κάποιος, Chef, Ελένη Ρες - Ζαφυροπούλου, Εμμ. Π. Κασιμάτης, Ρίτα Μπούμη, Μ. Φιλήντας, Brü-der Grimm, Λιλάντα, L. De Kerany, Κ. Ν. Κωνστα-ντινίδης, Γιάννης Βλαχογιάννης, Διαλεχτή I. Ζευγώλη, Rudyard Kippling, Alphonse Daudet, Αρ. Π. Κουρ-τίδης, Clement, Καλλιόπη Σ. Κορδοπάτη, Ντίνος Αυ-γερίτης, Ερανιστής, Νίκος Παπαγεωργίου, Τ. Γκραντ. Έτος 54 [1931 - 1932] (Τόμος 39): Marguerite Bour-get, Μιχ. Στασινόπουλος, Ελένη Ρες - Ζαφυροπούλου, Η Κυρά - Μάρθα, Ο Ανανίας, Παναγ. Δ. Σεφερλής, Γε-ωργία Ταρσούλη, Φαίδων, Γιάννης Κουγιούλης, Λουκια-νός Χαρμόσυνος, Βασούλα Κ. Μπουρνιά, Δημ. Κοκ., Αλέξ. Σ. Βείνόγλου, Γιάννης Καμαρινάκης, Λίλα Καρα-κάλου, Μαρίκα Μ. Φάλαγγα, Π. Δ. Παναγόπουλος, Mark Twain, Peter Rosegger, Μ. Μαλακάσης, Anatole Fran-ce, Τούλα Πολυχρονοπούλου. Octave Feuillet, Κ.Π., Boursault, M. Φιλήντας, Τέλλος Άγρας, Κ. Π. Λευκαδί-της, Στεφ. Παντερμαλής, Ζωή Φράγκου, Αιμιλία Πετρά-κη, Μ.Δ.Σ., Κάποιος, Εμμ. Κασιμάτης, Φωκίων Θαλε-ρός, Rudyard Kipling, Πίκμαν, Μάγια Δρόσου, Καλλιό-πη Σ. Κορδοπάτη, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Henri Jeanne,

Page 107: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Ο Ερανιστής, Ιρσίμ, Μαρία Μαρκογιάννη, Κούλης Ζαμ-παθάς, Η. Heine. Έτος 55 [1932 - 1933] (Τόμος 40): Eudoxie Dupuis, Γεωργία Ταρσούλη, Ι.Μ.Π., Η Κυρά - Μάρθα, Κ. Π. Λευκαδίτης, Λίλα Καρακάλου, Sully Prudhomme, Leon Lambry, Κίμων Αλκίδης, Φαίδων, Δημ. Κοκ., Μαρία Φάλαγγα, Μ. Φιλήντας, Ερανιστής, Κώστας Π. Μαρί-νης, Παναγ. Σεφερλής, Arlette de Maillane, I. Μ. Πανα-γιωτόπουλος, Νίκος Τουτουντζάκης, Βασούλα Μπουρνιά, Φωκίων Θαλερός, Λουκιανός Χαρμόσυνος, Τούλα Παπα-χρονοπούλου, Γιάννης Καμαρινάκης, Μ. Δ. Στασινόπου-λος, Ζωή Σ. Φράγκου, Γιάννης Κουγιούλης, Ο Ανανίας, André Gide, Ιρσίμ, Αιμιλία Πετράκη, Γιάννης Περγια-λίτης, Δήμος Σ. Κόκκινος, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Γ.Τ., Ελένη Ρες - Ζαφυροπούλου, Maurice Champagne, Μάγια Δρόσου, Εμμ. Κασιμάτης, Γρηγόριος Ξενόπου-λος, Κ. Γ. Τσουκαλάς, Ευριδίκη Αλεξανδρίδου, Πηνελό-πη Σ. Δέλτα, Α. de Geriolles, Λίλα Π. Καρανικόλα, Κ.Χ.Γρ., Κ. Π. Καβάφης, Αντώνης Ιννίνος. Έτος 56 [1933 - 1934] (Τόμος 41): Norbert Sevestre, Γεωργία Ταρσούλη, Μαρία Μ. Φάλαγγα, Η Κυρά - Μάρ-θα, Γρηγόριος Ξενόπουλος, André Lichtenberger, Βα-σούλα Μπουρνιά, Φαίδων, André Laurie, Κ. Π. Λευκα-δίτης, Ο Ανανίας, Δήμος Σ. Κόκκινος, Αιμιλία Πετράκη, Μ.Δ.Σ., Pierre Loti, Κωνστ. Χ. Γρόλλιος, Τούλα Παπα-χρονοπούλου, Eugène Brissaud, Παναγ. Σεφερλής, Λίλα Καρακάλου - Καρανικόλα, Ειρήνη Γαλανού, Δ. I. Λάμψας, Φακ, Γκαίτε, Ιρσίμ, Μ. Δ. Στασινόπουλος, Αθηνά Ν. Ταρσούλη, Ελένη Ρες - Ζαφυροπούλου, Κ. Καραδήμας, Κ α Α. Μπεκιάρη, Σταυρούλα Μαρκέτου, Λ. Μαβίλης, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Αθηνά Ηλ. Βλάχου, Ευ-ριδίκη Αλεξανδρίδου, Γιάννης Περγιαλίτης, Ζωή Φρά-γκου, Ratisbonne, I. Πολέμης, Τέλλος Άγρας, Μ. Φι-λήντας, Α. Δελμούζος, Βασ. Γ. Παπ., Ιουλία Καρόλου,

Page 108: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Λάμπρος Πορφύρας, Φώτης Στεφανίδης, Κατίνα Παπά, Fénelon, La Fontaine, Γιάννης Κουγιούλης. Έτος 57 [1934 - 1935] (Τόμος 42): Marguerite Bour-get, Κίμων Αλκίδης, Φώτης Στεφανίδης, Η Κυρά-Μάρθα, Κωνστ. Χ. Γρόλλιος, Γεωργία Ταρσούλη, Μαρία Μ. Φά-λαγγα, Ελένη Ρες - Ζαφυροπούλου, Eudoxie Dupuis, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Φαίδων, Ε. Δ. Ροΐδης, Πα-ναγ. Σεφερλής, Κ. Π. Λευκαδίτης, Βασούλα Λ. Μπουρ-νιά, Ο Ανανίας, Παύλος Νιρβάνας, Alphonse Daudet, Μ. Φιλήντας, Καλλιόπη Σ. Κορδοπάτη, Μίμης Πομόνης, Αρ. Π. Κουρτίδης, Ιρσίμ, Elisabeth Dauthendeg, Δημ. Κοκ., Έλλη Δασκαλάκη, Κατίνα Γ. Παπά, Δημ. Γρ. Καμπούρογλους, Αντωνία Κουντούρη, Φακ, Η Αγάπη, Λίλα Καρακάλου - Καρανικόλα, Ζ. Topelius, Στ. Φερεν-τίνος, Αντωνία Κουντούρη, Αθηνά Γεωργιάδου, Berthe Bernage, Αθηνά Ηλ. Βλάχου, Σπύρος Μελάς, Ζωή Φρά-γκου, Ε. Αθανασούλα, Ευριδίκη Αλεξανδρίδου, Jeanne Girard, Όσκαρ Ουάϊλδ, Αχιλλεύς Αιμίλιος, R. M. Rilke, Μ. Στασινόπουλος, Αχιλλεύς Αιμίλιος, Τούλα Παπαχρο-νοπούλου, Ανδρέας Λασκαράτος. Έτος 58 [1935 - 1936] (Τόμος 43): Ιούλιος Βερν, Γρη-γόριος Ξενόπουλος, Τέλλος Άγρας, Η Κυρά - Μάρθα, Φαίδων, Ζωή Φράγκου, Κωνστ. Χ. Γρόλλιος, Φωκίων Θαλερός, Γεωργία Ταρσούλη, Μιχ. Δ. Στασινόπουλος, Ειρήνη Γαλανού, Έλλη Δασκαλάκη, Αιμιλία Καραβία, Louis Ratisbonne, Jean Webster, Μαίρη Πελάγη, Ρίτα Μπούμη, Ο Ανανίας, Ερευνητής, Λίλα Καρακάλου - Κα-ρανικόλα, Μιχ. Αργυρόπουλος, Ιρσίμ, Μίμης Πομόνης, Η Αγάπη, Βασούλα Μπουρνιά, Ελένη Ρες - Ζαφυροπού-λου, Κωστής Παλαμάς, Φακ, Γ. Άννινος, Σταμ. Καλ. Μάραντος, Παναγ. Δ. Σεφερλής, Σπύρος Μελάς, Κ. Π. Λευκαδίτης, Παύλος Νιρβάνας, Μύρρα Αλόη, Βασ. Δα-σκαλάκης, Κωστής Μπαστιάς, Χαρίλαος Σακελλαριάδης, Μαρία Μ. Φάλαγγα, Πάνος Δ. Παναγόπουλος, Γιάννης

Page 109: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Κουγιούλης, Jean Rosmer, Νίκος Τουτουντζάκης, Τούλα Παπαχρονοπούλου, Δημ. Κοκ. Έτος 59 [1936 - 1937] (Τόμος 44): Π. I. Φ[έρμπος], Ρίτα Μπούμη - Παπά, Η Κυρά - Μάρθα, Παν. Δημ. Σεφ[ερλής], Φαίδων, Ο Ερευνητής, Τέλλος Άγρας, Ale-xandre Alanof, Jacques Christiand, Γεωργία Ταρσού-λη, Μαίρη Πελάγη, Ο Ανανίας, Αιμίλιος Ντεβώ, Καλ-λιόπη Κορδοπάτη, Δήμος Σ. Κόκκινος, Κ. Π. Λευκα-δίτης], Ρίτα Μπούμη - Παπά, Κωνστ. Χ. Γρόλλιος, Νί-κος Τουτουντζάκης, Δημ. Κοκ., Τούλα Παπαχρονοπού-λου, Μαρίκα Φάλαγγα, Φακ, Ιρσίμ, Μύρρα Αλόη, Γεώρ-γιος Τουφεξής, Η Αγάπη, Ν. Χατζιδάκης, Λείλά Χανούμ, Κίμων Αλκίδης, Λεονάρδος Φιλαράς, Ιωάννης Βηλαράς, Κωνστ. Σκόκος, Θεόδωρος Πρόδρομος, Γεώργιος Χορτά-τσης, Λίλα Καρανικόλα, Ηλίας Τανταλίδης. Έτος 60 [1937 - 1938] (Τόμος 45): Maria Pia Sorren-tina, Κίμων Αλκίδης, Φαίδων, Andersen, Φακ, Η Κυ-ρά - Μάρθα, Ιρσίμ, Γεωργία Ταρσούλη, Ο Ανανίας, Mark Twain, Μαρίνος Σιγούρος, Λ. Μαβίλης, Peter Roseg-ger, Παν. Δημ. Σεφ., Σ. Μάραντος, Τούλα Παπαχρο-νοπούλου, Κ. Π. Λευκαδίτης, Αργύρης Εφταλιώτης, Αλέξ. Πάλλης, Καλλιόπη Σ. Κορδοπάτη, Γεώργιος Αι-τωλός, Η Αγάπη, Γ. Ανάσης, Alphonse Daudet, Τα-σία Π. Σκοπέτου, Ο Ερευνητής, Παν. Δημ. Σεφερλής, Σπύρος Μελάς, Κωστής Παλαμάς, Νώντας Έλατος, Τέλλος Άγρας, Φώτω Δ. Μίχα, Μυρίνη, Κ. Π. Καβά-φης, Max Bégouen, Λάμπρος Πορφύρας, Διονύσιος Α. Τρόβας, Γεώργιος Σουρής, Μύρρα Αλόη, Αθαν. Χ. Παπα-χαρίσης, Florian, Κ. Ν. Κωνσταντινίδης, Κυρά - Δα-σκάλα.

Έτος 61 [1938 - 1939] (Τόμος 46): Rudyard Kipling, Γεωργία Ταρσούλη, Φαίδων, Η Κυρά - Μάρθα, Φώτω Δ. Μίχα, Jeanne Colomb, Φωκίων Θαλερός, Λίλα Κα-

Page 110: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Καρακάλου - Καρανικόλα, Ο Ανανίας, Μυρτιώτισσα, Γιάν-νης Κουγιούλης, Marie de Bouvins, Claude Sylvain, Γεώργιος Δροσίνης, Γιοσέφ Ελιγιά, Στέφανος Παντερ-μαλής, Γεώργιος Ζαλοκώστας, Γ. Μέγας, Παν. Σεφερ-λής, Ανδρέας Λασκαράτος, Κωστής Παλαμάς, Γεώργιος Σημηριώτης, Νικόλαος Χατζηδάκης, Η θεία - Λούλα, Τέλλος Άγρας, Μ. Μαλακάσης, Φώτω Δασκαλάκη, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Λάμπρος Πορφύρας, Χάρις Στρα-τή Μυριβήλη, Ιωάννης Πολέμης, Παύλος Νιρβάνας, Καλ-λιόπη, Ειρήνη Γαλανού, Η Αγάπη, Διονύσιος Σολωμός, Μ. Στασινόπουλος Αριστείδης Καψοκέφαλος, Αριστο-τέλης Βαλαωρίτης, Κ. Π. Λευκαδίτης, Μαρίνος Σιγούρος. Έτος 62 [1939 - 1940] (Τόμος 47): Γεωργία Ταρσού-λη, Μαρίνος Σιγούρος, Φαίδων, Η Κυρά - Μάρθα, ΑΙ. Badin, Κίμων Αλκίδης, Ο Ανανίας, Γεράσιμος Μαρκο-ράς, Μαρία Φάλαγγα, Γ.T., F. Η. Burnett, Κωνστ. Χ. Γρόλλιος, Margaret Sangerer, Björnstjerne Björnson, Τούλα Παπαχρονοπούλου, Αλέκος Φωτιάδης Λίλα Καρα-κάλου - Καρανικόλα, Η θεία - Λούλα, Π. Σκανδάλη -Μαξίμου (Ιρσίμ), Παν. Δημ. Σεφ., Μύρρα Αλόη, Λίζα Μάρκου - Πιατά, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Ρίτα Μπού-μη - Παπά, Διονύσιος Σολωμός, Μαρία Κρυστάλλη, Παναγ. Δ. Σεφερλής, Ιωάννης Μόσχος, Αθανάσιος Πα-παχαρίσης, Στεφ. Παντερμαλής, Γιάννης Κισκήρας, Να-πολέων Λαπαθιώτης, Η. Γερακόπουλος, Μίμης Πομόνης, Κίτσα Μαλικούτη, Ροζελάντια, Π. Δ. Παναγόπουλος, Κ. Π. Λευκαδίτης, Μαίρη Πελάγη, Πέτρος Γ. Αγγελό-πουλος, Νίκη Λ. Πέρδικα, Αντιγόνη Βρυώνη, Καίτη Χάκα, Λιλή Ιακωβίδου. Έτος 63 [1940- 1941] (Τόμος 48): Κίμων Αλκίδης Ο Ανανίας, Ρ. Κράους, Φαίδων, Η Κυρά - Μάρθα, Γε-ωργία Ταρσούλη, Μαρία Α. Κρυστάλλη, Παναγ. Δ. Σε-φερλής, Πέτρος Αγγελόπουλος, Ιρσίμ, Μαρία Φάλαγγα Στεφ. Παντερμαλής, Jacqueline Duché, Διον. Α. Τρό-

Page 111: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Τρόβας, John Buchan, Κίτσα Μαλικούτη, Ιωάννης Μεταξάς, Τάκης Μπαρλάς, Αγγ. Ν. Μόσχος, Νίκος Κ. Χάκκας, Ελισάβετ Ψαρά, Ροζελάντια, Μαίρη Πελάγη, Μ.Δ.Σ., Μ. Στασινόπουλος, Σταυρούλα Μαρκέτου, Κωνστ. Χ. Γρόλλιος, Romain Rolland, Τούλα Παπαχρονοπούλου, Ν. Χατζηδάκης, Λίλα Καρακάλου-Καρανικόλα, Αγγ. Ν. Μόσχος, Τέλλος Άγρας, Δημ. Γρ. Καμπούρογλους, Αν-δρέας Μαρτζώκης, Φακ. Έτος 64 [1941 - 1942] (Τόμος 49): Γρηγόριος Ξενό-πουλος, Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, Μαρίνος Σιγούρος, Φαί-δων, Η Κυρά - Μάρθα, Νίκος Κ. Χάκκας, M. Bedollière, Γεωργία Ταρσούλη, Μ. Στασινόπουλος, Μαρία Μ. Φά-λαγγα, Ο Ανανίας, Λίζα Μάρκου - Πιατά, Παν. Δ. Σε-φερλής, Σ. Μάραντος, Κίτσα Μαλικούτη, Άγγελος Μό-σχος, Πέτρος Γ. Αγγελόπουλος, M. Hartmann, Ζέφυ-ρος Βραδυνός, Η. Γερακόπουλος, Σωτήρης Σκίπης, Wil-liam Mac Harg, Φ. Γερομίχα, Διον. Α. Τρόβας, Φακ, Μίμης Πομόνης, Τέλλος Άγρας, Στέφανος Παντερμαλής, Marie von Ebner - Eschenbach, Λίλα Καρακάλου - Κα-ρανικόλα, Μαρία Κρυστάλλη, Γιάννης Κισκήρας, Berthe Bernaye, Φάνης Κλεάνθης, Π. Δ. Παναγόπουλος, Νίκος Τουτουντζάκης, Ζωή Γορτυνιάτου, Francis Carco, Γιάν-νης Περγιαλίτης, Γουλιέλμος Τέλλος. Έτος 65 [1943] (Τόμος 50): Ιούλιος Βερν, Γουλιέλμος Τέλλος, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Μαρίνος Σιγούρος, Φαί-δων, Ο Ανανίας, Η Κυρά - Μάρθα, Κίτσα Μαλικούτη, Louis Bertrand, Γεωργία Ταρσούλη, Διονύσιος Α. Τρό-βας, Γεώργιος Θ. Κακριδής, Μ. Πομόνης, Δήμητρα Που-λίτση, Μαρία Κρυστάλλη, Π. Δ. Παναγόπουλος, Karl Ewald, Λίλα Καρακάλου - Καρανικόλα, Στέφανος Παν-τερμαλής, Παναγ. Δ. Σεφερλής, Γιάννης Καμαρινάκης, Πηνελόπη Μαξίμου (Ιρσίμ), Γιάννης Κουγιούλης, Μ. Μα-λακάσης, Γιώργος Σταμπόλης, Στέλιος Σπεράντζας, Al-

Page 112: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Alphonse Daudet, Ροζελάντια, Νίκη Λ. Πέρδικα, Νη-ρέας, Φακ, Λεωνίδας Σπ. Μόσχος. Έτος 66 [1944] (Τόμος 51): Γεωργία Ταρσούλη, Ροζε-λάντια, Πηνελόπη Μαξίμου (Ιρσίμ), Πέτρος Γ. Αγγελό-πουλος, Luis Bertrand, Ο Ανανίας, Ιούλιος Βέρν, Γουλι-έλμος Τέλλος, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Η Κυρά - Μάρθα, Φαίδων, Στέφανος Παντερμαλής, Μαρίνος Σιγούρος, Φω-τεινή Τζωρτζάκη, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Κίτσα Μαλι-κούτη, Κ. Π. Λευκαδίτης, Κλ. Παράσχος, Γεώργιος Ξ. Λογοθέτης, Νίκη Λ. Πέρδικα, Π. Δ. Παναγόπουλος, Λεω-νίδας Σπ. Μόσχος, Μιχάλης Χ. Κωνσταντόπουλος, Sully Prudhomme. Περ. Γ'

Έτος 67 (Τόμος 1): Γεωργία Ταρσούλη, Σωτήρης Σκί-πης, Φαίδων, Γεώργ. Θ. Κακριδής, Ροζελάντια, Η Κυ-ρά - Μάρθα, André Laurie, Ροβέρτος Λ. Στήβενσον, Βέ-τα Σ. Πεζοπούλου, Δήμητρα Πουλίτση, Γεώργιος Καρα-πάνος, Πάνος Δ. Παναγόπουλος, Κώστας Δημητριάδης, Μ. Δ. Στασινόπουλος, Κίτσα Μαλικούτη-Κωνσταντάκου, Διον. Α. Τρόβας, Αθηνά Ν. Μονάχου, Μαρία Φάλαγγα, Γ.T., Κ. Μ-Κ., Νύσης Μέσσηνέζης, Μαρίνος Σιγούρος, Θράσος Καστανάκης, Γιάννης Β. Ιωαννίδης, Η. Γερα-κόπουλος, Φώτης Ισαακίδης, Σταματούλα Στασινόπου-λου, Αθ. Π. Παπαχαρίσης, Λίλα Καρακάλου - Καρα-νικόλα, Ο Ερευνητής, Στέφανος Παντερμαλής, Γιάννης Περγιαλίτης, Ο Ανανίας, Στάθης Αλημίσης, Δημήτρης Μπόγρης, Enrica Isolde Günther, Γιάννης Ιωαννίδης, Ευθαλία Ξενοπούλου - Νάτσιου.

εικον. Υπάρχει πλούσια εικονογράφηση σε όλη τη διάρκεια της έκδοσης. Ενδεικτικό της σημασίας που έδινε η διεύθυνση του περιοδικού στο εικονογραφικό του μέρος είναι η ιδιαί-τερη μνεία του αριθμού των εικονογραφιών στα ετήσια περιεχόμενα της ύλης.

βιβλθ. EBE* Περ. 782/782 α , ΠΙ*, EHM*

Page 113: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

βιβλγ. Η βιβλιογραφία γύρω από τη Διάπλασι είναι εκτεταμένη και δεν είναι δυνατό να ενταχθεί στα πλαίσια της παρού-σας εργασίας. Η παρακάτω βιβλιογραφία ας θεωρηθεί απλή συμβολή για μια μελλοντική συναγωγή μελετών γύρω από το περιοδικό: Καζαντζάκη, Τί διαβάζουν, σ. 222 - 227. Ηλίας Βουτιερίδης, «Η Διάπλαση και τα Ρωμηόπουλα», Ο Νουμάς (Δεκέμβριος 1907) Αρ. 273 - 274. Δ. Α. Χριστοφίδης, «Γρηγόριος Ξενόπουλος (Ένα παλιό διαπλασόπουλο μιλάει για τον Φαίδωνα της "Διαπλά-σεως")», Κυπριακά Γράμματα 16 (1951) 116. Γεωργία Ταρσούλη, «Ο Ξενόπουλος της "Διαπλάσεως"», Ελληνική Δημιουργία 7 (1 Φεβρουαρίου 1951) Αρ. 72, σ. 213 - 217. Αλκής Τροπαιάτης, «Ο Τέλλος Άγρας και η "Διάπλα-σις των Παίδων"», Ελληνική Δημιουργία 13 (1-15 Ιου-νίου 1954) Αρ. 152, σ. 657 - 661. Νέα Εστία 105 (15 Απριλίου 1979) Αρ. 1243, τεύχος -αφιέρωμα στη Διάπλασι των Παίδων. Θ. Δ. Φραγκόπουλος, «Ιδεολογικοί προσανατολισμοί της "Διάπλασης των Παίδων"», Επιθεώρηση Παιδικής Λο-γοτεχνίας (1986) 151 - 157.

Page 114: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

23. Κηφισσία ΑΘΗΝΑ 1 8 9

υπεύθ. Εκδότης - Διευθυντής: Χρήστος Θεμ. Φιλαδελφεύς τ. έκδ. Αθήνα διάρκ. 10 Ιουλίου 1879 - 23 Αυγούστου 1879 κυκλοφ. Βγήκαν 24 τουλάχιστον φύλλα σχήμα 20x15 εκ. 4 - 8 σ. δίστηλες, με συνεχή σελιδαρίθμηση,

χειρόγραφες συνδρ. Τιμή φύλλου 5 λεπτά βιβλθ. Αρχείο Νότη Καραβία βιβλγ. Δήμητρα Πικραμένου - Βάρφη, «Ο Χρήστος Θεμ. Φιλα-

δελφεύς και η χειρόγραφη εφημερίδα του "Κηφισσία"», Μέλισσα των Βιβλίων 3 (1977 - 1981) 13 - 23, όπου και πληροφορίες για τα περιεχόμενα της εφημερίδας καθώς και φτπ. της σ. τίτλου του Αρ. 14 (31 Ιουλίου 1879).

Page 115: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

24. ο Άγιος Σταυρός ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ 1883

υπότιτ. Εβδομαδιαίον περιοδικόν προς χρήσιν της νεολαίας. Εκδίδεται κατά πάσαν Κυριακήν.

υπεύθ. Εκδότης: Νικ. Χαλαβατζής τ. έκδ. Ερμούπολη Σύρου διάρκ. 1883 σχήμα 8° μικρό βιβλγ. Νικόλαος Θ. Μπουγάτσος, «Βιβλιογραφία ελληνικού θρη-

σκευτικού τύπου», Θεολογία 43 (1972) 414, Αρ. 495. βιβλθ. Ο Μπουγάτσος (ό.π.) αναφέρει ότι είδε το φύλλο Αρ. 19

(2 Σεπτεμβρίου 1883) στη Βιβλιοθήκη I. Τ. Παμπούκη, όπου ωστόσο δεν μπόρεσα να το εντοπίσω.

Page 116: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

25. Μαθητής ΑΘΗΝΑ 1885

διάρκ. 1885 - 1886 ( ;) βιβλθ. Ο τίτλος και η χρονολογία υπάρχουν στον χφ κατάλογο

των περιοδικών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονί-κης με αριθμό 21666, όπου ωστόσο δεν μπόρεσα να το εντοπίσω.

βιβλγ. ΠΗΛ, «Η Δημοσιογραφία εν τοις Γυμνασίοις» στο Εθνικόν Ημερολόγιον (Σκόκου), (1895) 397

Page 117: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

26. Ατρόμητοι ΑΘΗΝΑ 1885

υπότιτ. Φύλλον σατυρικόν μότο Κλείσατε τα γυμνάσια υπεύθ. Εκδότης: Μαθητές του Βαρβακείου Γυμνασίου τ. έκδ. Αθήνα, τυπογραφείο «Λακωνίας» διάρκ. 1885 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 2 τεύχη σχήμα Το σχήμα της εφημερίδος ην μικρόν. συνδρ. Τιμή τεύχους: 10 λεπτά βιβλγ. ΠΗΛ, « Η Δημοσιογραφία εν τοις Γυμνασίοις», στο

Εθνικόν Ημερολόγιον (Σκόκου), (1895) 396 - 401.

Page 118: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*27. Παιδικόν Περιοδικόν ΑΘΗΝΑ 1889-189

υπότιτ. Μηνιαίον σύγγραμμα εικονογραφημένον εκδιδόμενον υπό την διεύθυνσιν Μιχαήλ Ε. Κανακάκη και Νίκου Α. Κοτσε-

λοπούλου συστημένον υπό του Υπουργείου της Παιδείας ως τερπνόν και ωφέλιμον ανάγνωσμα δια παιδία, εφήβους

και νεανίδας. υπεύθ. Εκδότης: Ν. Α. Κοτσελόπουλος και Μ. Ε. Κανακάκης τ. έκδ. Αθήνα, Οδός Βησσαρίωνος 6, όπισθεν Δυτικής Εκκλησίας

(Από τον Αρ. 11: Νοέμβριος 1890 οδός Όμηρου 15). Τυπογρ. των «Νέων Ιδεών», πλατεία Άγιου Γεωργίου Καρύτση.

διάρκ. Ιανουάριος 1889 - Δεκέμβριος 1891 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 36 τεύχη

Έτος Α': Αρ. 1 (Ιανουάριος 1889) - Αρ. 12 (Δεκέμβριος 1889)

Έτος Β': Αρ. 1 (Ιανουάριος 1890) - Αρ. 12 (Δεκέμβριος 1890)

Έτος Γ' : Αρ. 1 (Ιανουάριος 1891) - Αρ. 12 (Δεκέμβριος 1891) Εκτός σειράς κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1889 ένα «έκτακτον φύλλον» με ξεχωριστή σελιδαρίθμηση

σχήμα 31x22 εκ. (Έτος Α' - Β'), 25x17 εκ. (Έτος Γ') 8 σ. δίστηλες με ταυτόχρονη συνεχή και διακεκομμένη σελι-δαρίθμηση (Έτος Α' - Β'), 16 σ. μονόστηλες με διακε-κομμένη σελιδαρίθμηση (Έτος Γ'),

συνδρ. Ετήσια: Ε ν Ελλάδι Δρ. 2 Ε ν τω εξωτερικά» Φρ. χρ. 2.50

σκοπός Ο σκοπός του περιοδικού ήταν η ωφέλεια και η τέρψη καθώς και η καλλιέργεια και η ηθική μόρφωση της ελ-ληνικής νεολαίας, κατά τα πρότυπα των ανάλογων ευρω-παϊκών περιοδικών. Το περιοδικό, που συστηνόταν από το Υπουργείο Παιδείας, απευθυνόταν τόσο στους γονείς

Page 119: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ελίδα τίτλου του αρ. 27

Page 120: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

όσο και στους νέους όπως δηλώνεται από τους εκδότες σε επιστολή προς τους συνδρομητές του, από όπου και το παρακάτω απόσπασμα: Ίσως πολλοί αγνοούσι την χρη-σιμότητα και την ωφέλειαν, την οποίαν εκ της αναγνώ-σεως τον «Παιδικού Περιοδικού » αποκομίζουσιν είτε αυ-τοί είτε τα τέκνα αυτών. Λέγομεν περί αμφοτέρων, ήτοι γονέων και τέκνων, κα-θόσον ωφελιμώτερον αποβαίνει και διδακτικώτατον το «Παιδικόν Περιοδικάν » αν ο γονεύς αυτός μετά την ανά-γνωσιν του Περιοδικού δαπανά ολίγα δευτερόλεπτα εις ερωτήσεις προς τα τέκνα αυτόν, εις συζητήσεις μετ' αυ-

τών επί τη βάσει των εν τω Περιοδικώ δημοσιευομένων διηγημάτων και λοιπών τερπνών αναγνωσμάτων, τα ο-ποια επί τούτω, προς τον σκοπόν δήλα δη του να τέρψω-σιν άμα και να διδάξωσιν, να ευχαριστήσωσι και ηθικο-ποιήσωσι τον αναγινώσκοντα παίδα, γράφονται μετ' εν-συνειδήτου προσοχής υπό τε των διευθυντών και των δια-κεκριμένων παρ' ημίν λογίων συνεργατών του Περιοδικού.

Όταν το τέκνον ούτως ηθικώς ποδηγετήται, και αναπτύσ-σηται εν τη οικογενεία υπό των ιδίων αυτού γονέων, τότε αναμφιβόλως δύναται τις να προμαντεύση αίσιον το μέλ-λον αυτού, τότε δύναται τις πολλά να ελπίση παρ' αυτού καλά! [...]

το δυσχερέστατον τούτο ιερόν έργον του γονέως καθίστα-ται ευχερές τη βοήθεια τερπνών και ηθικών διηγήσεων, δι' ων αναπλάσσεται η διάνοια του παιδός και ανυψούται προς ευγενεστέρας ιδέας και επιθυμίας, και μορφούνται συνάμα ο χαρακτήρ και τα ήθη αυτού, ηθικώτερα και χρι-στιανικώτερα! Τοιαύτην βοήθειαν παρέχει το «Παιδικόν Περιοδικόν» εις πάντα γονέα, εις πάντα ποθούντα την τελείαν των τέκ-νων αυτού και απαραίτητον ηθικήν μόρφωσιν και ανάπτυ-ξιν. Βλ. και Λεύκωμα Παιδικού Περιοδικού Αρ. 32.

Page 121: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

περιεχ. «Διηγήματα, Ποιήματα, Μύθοι, Διάλογοι, Πραγματο-γνωσία και περιγραφαί, Συμβουλαί, Εύκολος Ζωγραφι-κή, Μονόπρακτα, Παιχνίδια, Διαγωνισμοί, Μουσική, Παι-δική Η χ ώ , Ανέκδοτα, Πνευματικαί Ασκήσεις, Εικόνες, Αλληλογραφία.» Ενδεικτικά καταγράφονται παρακάτω τα περιεχόμενα του πρώτου τόμου (1889): «Αντί επιστο-λών, Εγκύκλιος υπουργείου Παιδείας, Ε π ί τη λήξει του α', έτους, Εξετάσεις Δημοτικών Σχολείων, Ιδιαίτερα, Συστάσεις κλπ., Κωνσταντίνος - Σοφία, Λεύκωμα Παι-δικού Περιοδικού, Προς τους Συνδρομητάς. Διηγήματα: Αληθές και Σύγχρονον (μετ' εικόνος), Αν-έκδοτον περί Αβραάμ, Εάν είχον ωρολόγιον (μετ' εικό-νος), Εις την Σκοπιάν, Εκόπη το δακτυλάκι μου (μετά 5 εικόνων), Η αλήθεια δεν κρύπτεται, Η απροσεξία του μικρού Σταύρου, Η αρχή του Κακού, Η Καλή Κόρη (μετ' εικόνος), Η μικρά Άννα και η Γάτα της, Η μικρά Δειλή (μετά 3 εικόνων), Η ομβρέλλα του κυρίου Λουλού (μετά 6 εικόνων), Η Σημαία της Πατρίδος, Η τ ο όνει-ρον ! (μετά 2 εικόνων), ο Κυρ-Μέντιος και ο Παραδαρ-μένος (μετ' εικόνος), Ο μικρός Αντώνιος και ο Σκύλλος του, Ο Μουστακαλής και η συμμορία του (μετ' εικόνος),

ο Πάππους και το Εγγονάκι, ο Τάκης και ο Μιμίκος, Πέτρος Βαντάελ (μετά 3 εικόνων), Πρώτον τα μαθήματα

και έπειτα τα παιγνίδια (μετ' εικόνος), Σκηνή εν Σχολείω, τα κατορθώματα μικρού κυνηγού (μετά 4 εικόνων), Τί

απέγεινεν ο αραπάκος (μετ' εικόνος), Τίνος είνε το αλο-γάκι; (μετά 2 εικόνων), το είχε λησμονήσει! (μετά 2 εικόνων), το θαυμάσιον κιβώτιον, το κακόν παιδίον, το κυνήγιον της Κυρά-Σταχτερής (μετά 3 εικόνων), το κυ-νήγιον του μικρού βασιλέως της Σουηδίας, το μυστικόν κλείθρον, το ναυάγιον ενός παπιού (μετά 2 εικόνων), το πάθημα του Πέτρου, το ποτάμι ... το ποτάμι... !, το πρώτον ψεύδος, το τέχνασμα της Μαρίκας (μετ' εικόνος),

το Στοιχειωμένο δένδρον, Φωλέα χελιδόνος.

Page 122: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ελίδα τίτλου του αρ.

Page 123: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Ποιήματα: Δασκάλα-Μητέρα, Εις την αυγήν, Εις το νέφος, Εις την βροχήν, Η εργασία, Η ΚΕ΄ Μαρτίου, Η Λένα, Ήλιος-Σελήνη, Η Πατρίς, Μία καλή πράξις, ο Απρίλιος, Ο Μάϊος, Ορφάνια κ' ευτυχία, ο Σεπτέμ-βριος, ο χειμών, Παιδικαί εικόνες, Παιδική ηλικία, Προ-σευχή, Προ της Παναγίας, την αυγή-την αυγή, Τί καλά-τί καλά, το θέρος, το κεράκι, το λειβάδι, το ορφανό κοι-μάται (μετ' εικόνος), Χωρίς Μάνα. Μύθοι: Από μακράν, Γυνή και όρνις, Δρύς και Κάλαμος,

Ήλιος και βορράς, Κόραξ και αλώπηξ, Ο λαίμαργος σκύλος, τα παρήκοα ψαράκια, το ψευδόμενον παιδίον. Διάλογοι: Ήλθεν ο Σεπτέμβριος, Ο ορθός λόγος πείθει, Παροιμίαι και παραμύθια, τα γράμματα. Πραγματογνωσία και περιγραφαί: Η ανακάλυψις της Αμερικής, Η ύαλος (μετ' εικόνος), Ο Σάπων, Περί Ηλίου (μετά 4 εικόνων), Περί Σελήνης, Περί Σεισμών. Συμβουλαί: Ελεημοσύνη, Ευσπλαγχνία, μη λησμονείτε τον δυστυχούντα πλησίον Σας. Εύκολος ζωγραφική: Πώς γίνεται ένα γατάκι (μετά 4

εικόνων), Πώς γίνεται ένα γουρουνάκι (μετά 4 εικόνων), Πώς γίνεται ένα λαγουδάκι (μετά 4 εικόνων). Παιγνίδια: Αριθμητικόν, Ο Μάγος, Σκιών (μετά 4 εικόνων).

Διαγωνισμοί: Ζωγραφικής (μετ' εικόνων), Πνευματικών ασκήσεων, Προς σύνθεσιν διηγήματος.

Μουσική: Αι εξετάσεις, Αποχαιρετισμός προς την πα-τρίδα, Προσευχή, Τί καλά - τί καλά, το Θέρος, το που-λάκι. Παιδική ηχώ Πνευματικαί ασκήσεις

εικονογραφίαι: Ο πρώτος τόμος περιέχει εξήκοντα εξ εικονογραφίας.»

συνεργ. Έτος Α': Δημ. Βαρδουνιώτης, Βασίλειος Βέργος, Ιω-άννης Βολικός, Μιχαήλ Γαλανός, Κων. Γεωργιάδης, Κων-

121

Page 124: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Κωνσταντίνος Διαλεισμάς, Γεωρ. (Ευθύβουλος), Ιωαν. Κα-βάσιλας, Nικ. Κανακάκης, Ειρήνη Κανακάκη, Ιωσήφ Κιν-δύνης, Βασιλική Κορνίδου, Βελιώ Κοτσελοπούλου,- Νίκος Κοτσελόπουλος, Κατίνα Κορνίδου, Αριστ. Κυριάκος, Ναπ. Λαμπελέτ, Γεράσιμος Λαυράγγας, Σπυρ. Μπεκατώρος, Νικ. Μπενάκης, Ανδ. Νικολάρας, Αχιλ. Παράσχος, Βα-σίλειος Παλιούρας, Ιω. Πετρώφ, I. Ισιδωρίδης Σκυλί-τσης, Δημ. Ταγκόπουλος, Παντ. Τσιτσεκλής. Έτος Β': Γεώργιος Αδρακτάς, Ιωακείμ Βαλαβάνης, Βασίλειος Βέργος, Ιωάννης Ν. Βολικός, Αλ. Ν. Γεωργα-κόπουλος, Κ. Γ. Γεωργιάδης, Κ. Διαλεισμάς, Αικατερί-νη Καμπάνη, Ειρήνη Κανακάκη, Μιχ. Κακανακάκης, Κα-τίνα Κορνίδου, Νικ. Γ. Μπενάκης, Ni - cos, Δημήτριος Οικονόμου, Γεώργιος Παπαδημητριού, Γ. Παράσχος, Ελένη Πετρίδου, Τιμολέων Χρυσούλης. Έτος Γ': Ιωακείμ Βαλαβάνης, Δ. Βαρδουνιώτης, Β. Βέργος, Μ. Γαλανός, Κ. Γεωργιάδης, I. Καβάσιλας, Μι-χαήλ Λελέκος, Ιγν. Μοσχάκης, Νικ. Μπενάκης, Ανδ. Νικολάρας, Λ. Οικονόμου, Αχιλλεύς Παράσχος, Ιωάν-νης Πετρώφ, Κωνστ. Σκόκος, Νικ. Κανακάκης, Ν. Λα-μπελέτ, Σ. Μπεκατώρος, Θ. Πολυκράτης, Πέτρος Βαν-τάς, Θ. Σ. Μπίκος, Νικόλαος I. Δάμτσας, Αγέλαστος, Πέτρα, Νίκος Α. Κοτσελόπουλος, Γ. Β. Τσοκόπουλος, Ειρήνη Ε. Κανακάκη, Κ. Διαλεισμάς, Τιμολέων Κ. Χρυ-σούλης, Ν. Πάτσης, Πολικός Αστήρ, Ηρακλής Μαφού-νης, Μικρός Διδάσκαλος, Πόπη Σωτηριάδου, Π. Π. Οικο-νόμος, Α. Σ. Αρβανιτόπουλος, Ni - cos, Εργάτης του καλού, Δ. Μαγγιώρος, Κ. Λ. Ταμπακόπουλος, Μπαμ-Μπούμ, N.A.K., Εμμ. Μ. Ζευγώλης, Γέρων του Μωριά, Αγρία θάλασσα, Κρίνον των δασών, Ξανθίππη I. Καλο-στύπη, Κ. Γ. Γεωργιάδης, Κ. Τρικογλίδης, Βόας ο συ-σφυγκτήρ, I. Βοτάκης, Προμηθεύς Δεσμώτης, Μ.Κ., Αικατερ. Μ. Λελέκου, Αγγ. Εμμ. Κανακάκη, Ν. Μαυρ., Μιχ. Κ., Ειρ. Κ., Ευθύβουλος, Ευπραξία μοναχή, Βελιώ

Page 125: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Α. Κοτσελοπούλου, I. Πύρλας. εικον. Σκίτσα και εικόνες που συνοδεύουν κυρίως τα διηγήματα,

βλ. και περιεχόμενα, βιβλθ. EBE* Περ. 1812, ΒΒ, ΕΛΙΑ* βιβλγ. Το «έκτακτον φύλλον» που κυκλοφόρησε στο τέλος του

πρώτου έτους της έκδοσης (βλ. κυκλοφορία), περιέχει εκτός από τα περιεχόμενα, τις «πόλεις εν αις είνε διαδεδο-μένον μέχρι τούδε το "Παιδικόν Περιοδικόν" » και τις Κρίσεις του Τύπου που αφορούν στην έκδοση του περιο-δικού. Αναδημοσιεύονται αποσπάσματα από τα παρακάτω έντυπα: Ανεξαρτησία (Ναύπλιο) 12 Νοεμβρίου 1888 Φιλόπολις (Καλαμάτα) 13 Νοεμβρίου 1888 Θήρα (Θήρα) 14 Νοεμβρίου 1888

— 18 Ιανουαρίου 1889 Πάλη (Σπάρτη) 25 Νοεμβρίου 1888

— 4 Μαρτίου 1889 — 8 Δεκεμβρίου 1889

Εφημερίς Πατρών 26 Νοεμβρίου 1888 — 1 Ιανουαρίου 1889

Ραμπαγάς (Αθήνα) 15 Δεκεμβρίου 1888 Αλφειός (Πύργος) 1 Ιανουαρίου 1889 Νέα Εφημερίς (Αθήνα) 29 Δεκεμβρίου 1888

— 12 Ιουλίου 1889 Βώλος (Βόλος) 31 Δεκεμβρίου 1888

— 8 Δεκεμβρίου 1889 Ελπίς (Ζάκυνθος) 1 Ιανουαρίου 1889

Αργός (Αργός) 1 Ιανουαρίου 1889 Φανός (Σύρος) 4 Ιανουαρίου 1889

— 31 Ιανουαρίου 1889 — 7 Μαρτίου 1889

Φωνή (Κέρκυρας) 5 Ιανουαρίου 1889 Ηχώ της Τήνου 7 Ιανουαρίου 1889 Εμπρός (Αργοστόλι) 8 Ιανουαρίου 1889

Page 126: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Εμπρός (Αργοστόλι) 6 Μαίου 1889 — 9 Δεκεμβρίου 1889

Καρδίτσα (Καρδίτσα) 12 Ιανουαρίου 1889 Πανόπη (Σύρος) 21 Ιανουαρίου 1889

Ίδη (Ρέθυμνο) 6 Φεβρουαρίου 1889 Σάλπιγξ (Λεμεσσός Κύπρου) 11 Φεβρουαρίου 1889 Ανάπλασις (Αθήνα) 15 Φεβρουαρίου 1889 Αλήθεια (Τήνος.) 4 Μαρτίου 1889 Πρωία (Αθήνα) 1 Ιουνίου 1889

— 11 Ιουλίου 1889 — 5 Δεκεμβρίου 1889

Επί τα Πρόσω (Πάτρα) 29 Ιουνίου 1889 Φορολογούμενος (Πάτρα) 21 Ιουλίου 1889 Σύλλογος (Αθήνα) 3 Δεκεμβρίου 1889 Θεσσαλιώτις (Καρδίτσα) 9 Δεκεμβρίου 1889 Βήμα (Πύργος) 10 Δεκεμβρίου 1889 Στατιστική, σ. 17: «Είνε χρήσιμον προς διαμόρφωσιν

των παίδων. Εξεδίδετο επί διετίαν εις σχήμα τέταρτον (οκτασέλιδον) αντί διδράχμου ετησίας συνδρομής. εν έτει 1891 μετεβλήθη το σχήμα εις όγδοον δεκαεξασέλι-δον. Κατά τα δύω πρώτα έτη της εκδόσεώς του ηρίθμει 3 - 4.000 συνδρομητών. Είνε εικονογραφημένον. το υ-πουργείον της Παιδείας συνέστησε τούτο τετράκις μέχρι τούδε διά των υπ' αριθ. 632 του 1889, 2162 του 1890,

και 872 και 876 του 1891 εγκυκλίων του ως αξιόλογον όργανον της διδασκαλίας της οικογενείας. Από της α' Ιανουαρίου τρέχ. έτους διεκόπη επί τινα καιρόν η έκδο-σίς του χάριν επενεχθησομένων μεταρρυθμίσεων».

Page 127: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

28. Παιδικός Κόσμος ΑΘΗΝΑ(;) 1889-1890(;)

διάρκ. 1889 - 1890 ( ;) βιβλγ. Ο Παιδικός Κόσμος, με την ένδειξη παιδικόν περιοδικόν

αναφέρεται στο βιβλιογραφικό δελτίο της Εβδομάδος 7 (3 Φεβρουαρίου 1890) Αρ. 5, σ. 12 ανάμεσα στα Νέα Βιβλία που εξεδόθησαν.

Page 128: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

29. Παιδική Σάλπιγξ ΑΘΗΝΑ( ;) 1889-1890(;)

διάρκ. 1889 - 1890 ( ;) βιβλγ. Ο Παιδική Σάλπιγξ, με την ένδειξη παιδικόν περιοδικόν

αναφέρεται στο βιβλιογραφικό δελτίο της Εβδομάδος 7 (3 Φεβρουαρίου 1890) Αρ. 5, σ. 12, ανάμεσα στα Νέα Βιβλία που εξεδόθησαν.

Page 129: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

30. Μούσα των Παίδων ΑΘΗΝΑ(;) 1889-1890(;)

διάρκ. 1889 - 1890 ( ;) βιβλγ. Η Μούσα των Παίδων με την ένδειξη παιδικόν περιοδι-

κόν αναφέρεται στο βιβλιογραφικό δελτίο της Εβδομάδος 7 (3 Φεβρουαρίου 1890) Αρ. 5, σ. 12, ανάμεσα στα Νέα Βιβλία που εξεδόθησαν

Page 130: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*31. Παιδικός Ανθών ΑΘΗΝΑ 1889-1890(;)

υπότιτ. Περιοδικόν σύγγραμμα μηνιαίον μετ' εικόνων υπεύθ. Διευθυντές: Ε. Καζασμαζής, Κ. Θ. Αντωναρόπουλος τ. έκδ. Αθήνα. Οδός Καλέργη αρ. 28 διάρκ. Δεκέμβριος 1889 - 1890( ;) σχήμα 27x20 εκ. 8 σ. δίστηλο συνδρ. Προπληρωτέα. Ε ν Αθήναις δρ. 1

Επαρχιών δρ. 1,50 Εξωτερικού φρ. 2

σκοπός: Οι στόχοι του περιοδικού εξηγούνται Προς τους φίλους Συνδρομητάς (Αρ. 1, σ. 2): Η υφ' ημών έκδοσις του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΝΘΩΝΟΣ έχει διττόν σκοπόν, επιδιώκουσα αφ' ενός μεν το ωφέλιμον, αφ' ετέρου δε το τερπνόν και επαγωγόν παρέχοντες ούτω εις τους μικρούς μας αναγνώστας ύλην αξιόλογον και κατάλληλον προς μόρφωσιν αυτών. Ήτοι : Παιδικά Μυ-θιστορήματα, διηγήματα, ιστορίας, ανέκδοτα, Βιογρα-φίας, περιγραφάς και άλλην ποικίλην ύλην, ωραίας εικο-νογραφίας, και επιστημονικά ανάλεκτα. [...]

περιεχ. Διηγήματα, Προκηρύξεις διαγωνισμών, Ποιητικά, Πνευ-ματικές ασκήσεις

βιβλθ. ΕΛΙΑ* (Αρ. 1)

Page 131: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ελίδα τίτλου του αρ. 31

Page 132: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*32. Λεύκωμα Παιδικού Περιοδικού ΑΘΗΝΑ 1890

υπότιτ. Ε π ί τω νέω έτει υπό Μιχ. Ε. Κανακάκη και Ν.Α.Κοτσε-λοπούλου τη ευγενεί συνεργασία των παρ' ημίν λογίων

μότο Καλόν βιβλίον, άριστος φίλος υπεύθ. Εκδότης: Μιχαήλ Ε. Κανακάκης και Νίκος Α. Κοτσε-

λόπουλος τ. έκδ. Αθήνα. Ε κ της Βασιλικής Τυπογραφίας Νικολάου Γ.

Ίγγλέση διάρκ. 1889 κυκλοφ. Κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο 1889 με χρονολογία 1890 σχήμα 23x15 εκ., 32 σ. συνδρ. Δρ. 1 σκοπός Από τη διεύθυνση του Παιδικού Περιοδικού (βλ. Αρ.

27), χαρακτηρίζεται ως συμπλήρωμα αυτού. Στη σελίδα του τίτλου υπάρχει η ένδειξη Οικογενειακόν Ανάγνωσμα τερπνότατον, ηθικώτατον, ωφελιμώτατον

περιεχ. «Αφιέρωσις (μετ' εικόνος) προς τον Εθνικόν Ποιητήν και συνεργάτην του " Παιδικού Περιοδικού", κ. Αχιλλέα Παράσχον, Προς τους φίλους αναγνώστας του Λευκώμα-τος, ο Άγιος Βασίλειος, γλαφυρά βιογραφία υπό κ. Ιωα-κείμ Βαλαβάνη, Η πρωτοχρονιά ποίημα κ. Ν. Κοτσελο-πούλου, εικών πρωτότυπος ολοσέλιδος ενός υπομονητικού πάππου, Ένθα νικά η Σιωπή, αλληγορική διήγησις υπό κ. Κ. Α. Διαλεισμά, Ο φύλαξ άγγελος του οίκου, ηθικώ-τατον άρθρον της κ. Ζαχαρούλας Μ. Λαμνή, Ο φύλαξ άγγελος, ποίημα κ. Δ. Κ. Βαρδουνιώτη, "Μπάρμπα! μου δίνεις ν' ανάψω;" υπό κ. I. Ισιδωρίδου Σκυλίσση, Απο-τελέσματα καλής πράξεως, τερπνόν συγκινητικόν και διδακτικώτατον διήγημα κ. Μιχ. Ε. Κανακάκη, Στην πρωτοχρονιά, ποίημα κ. Δ. Π. Ταγκοπούλου, η αληθινή

αρετή, ωραιότατον διήγημα κ. Κωνστ. Φ. Σκόκου, Η πρώτη του έτους, ποίημα κ. Αχιλλέως Παράσχου, Διά

Page 133: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

το λεύκωμα, γνωμικά κ. Γερασίμου Ε. Λαυράγκα, Στί-γμα! απραξίας, διηγηματική περιγραφή κ. Μιχ. Ε. Κανα-κάκη, Περίεργον! παιχνίδιον, Η καθαριότης, ποίημα κ. Κ. Διαλεισμά, Φιλάργυρος - εγωιστής, παραλληλισμοί κ. Ν. Κανακάκη, Παιγνίδιον Σκιών, μετά δύο εικόνων, Εις

το αξιοπερίεργον! χαριεστάτη και πρωτότυπος περιγρα-φή και εξήγησις παιγνιδιού υπό κ. Ιω. Ν. Βολικού, Επι-στολή μικρός συνδρομητριάς προς "Παιδικόν Περιοδι-κόν", Παιδική Ηχώ, Αινίγματα, Εορταί.»

συνεργ. Βλ. περιεχόμενα εικον. Βλ. περιεχόμενα

βιβλθ. ΕΛΙΑ*

Page 134: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*33. Περιοδικόν των Μαθητών ΑΘΗΝΑ 1891

υπότιτ. εικονογραφημένον περιοδικόν της παιδικής και εφηβικής ηλικίας αμφοτέρων των φύλων. Εκδίδοται δις του μηνός.

υπεύθ. Εκδότης και Διευθυντής: Γεώργιος Ηλιάδης τ. έκδ. Αθήνα. Ε κ τον τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέ-

στη Κωνσταντινίδη διάρκ. 15 Ιουνίου 1891 - 1 Οκτωβρίου 1891 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 8 τεύχη.

Αρ. 1: 15 Ιουνίου 1891, Αρ. 2: 1 Ιουλίου 1891, Αρ. 3: 15 Ιουλίου 1891, Αρ. 4: 1 Αυγούστου 1891, Αρ. 5: 15 Αυγούστου 1891, Αρ. 6: 1 Σεπτεμβρίου 1891, Αρ. 7: 15 Σεπτεμβρίου 1891, Αρ. 8: 1 Οκτωβρίου 1891

σχήμα 28x19,5 εκ. 16 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση συνδρ. Ε ν τω εσωτερικά) : Ετησία δρχ. 5, *Εξαμηνιαία δρχ. 3

Ε ν τω εξωτερικώ : Ετησία Φρ.χρ. 6, Τιμή φύλλου λ. 25 σκοπός Οι στόχοι και το πρόγραμμα του περιοδικού δίνονται στο

πρώτο του τεύχος, απ' όπου και τα παρακάτω αποσπά-σματα : το Περιοδικόν των Μαθητών δις κατά μήνα εκ-διδόμενον και γραφόμενον εν γλώσση ευλήπτω και καθα-ρευούση, θα περιέχη άρθρα των δοκιμωτέρων παρ' ημίν λογίων ιδία δε παιδαγωγικών και εκ μεταφράσεων εκ

των αριστουργημάτων της ξένης φιλολογίας. το Περιοδικόν των Μαθητών κυρίως σκοπεί να ενσπεί-

ρη γνώσεις ωφελίμους μετά του τερπνού. Μέγιστος παι-δαγωγικός κανών, ότι ο παις μανθάνει όταν τέρπηται εκ

της αναγνώσεως, εκ της διδαχής. Και άλλο τι καλόν το Περιοδικόν των Μαθητών προτί-θεται να προσενέγκη, να δημιουργήση τουτέστι κέντρον πνευματικής εργασίας και ενασχολήσεως προς πραγμάτω-σιν των εν τοις σχολείοις θεωρητικώς διδαχθέντων δι' αγωνισμάτων μετά βραβείων προς εξέγερσιν του ζήλου. Οι διαγωνισμοί σκοπούσιν ου μόνον την επί των δεδιδαγμένων

Page 135: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ελίδα τίτλου του αρ.

Page 136: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

νων εργασίαν, αλλά και την αυτενέργειαν τον νου των μα-θητών προς πάσαν πνενματικήν εργασίαν σχετιζομένην προς το έργον αυτών και δυναμένην να καταστήση του-τους τελειοτέρους εν τη προς τους ομοίους αμίλλη. [...] Θρησκεία, Πατρίς, παίδευσις των νέων, είναι τριάς θε-μελιώδης του Περιοδικού ημών από ταύτης αρχόμεθα του έργου, εις ταύτην θέλομεν καταφεύγει πάντοτε, πι-στεύοντες ότι τα εκ ταύτης πηγάζοντα οδηγήσουσι πάν-τας προς λιμένα της ανθρωπινής τελειότητος.

εικόνες πολλαί θα κοσμώσι το Περιοδικόν των Μαθητών εν τη Εσπερία κατασκευαζόμενοι. Αι εικόνες προσδίδου-

σι ζωήν εις τας λέξεις. η εικών απεικονίζει κάλλιον επί παραδείγματι τον σκίουρον και αυτού του Βύρωνος, όστις τόσον θαυμασίως περιέγραψε το περίεργον τούτο ζώον.

το Περιοδικόν των Μαθητών θα δημοσιεύη και μυθιστό-ρημα, αλλά μη ταράξη υμάς η λέξις, διότι το μυθιστόρημα έσται παιδαγωγικόν και διδακτικόν...

Και άλλο τι σκοπεί να επιτελέση το Περιοδικόν των Μα-θητών να καταστήση γνωστήν την Ελλάδα διά της εξει-

κονίσεως των μνημείων, των προσώπων της ιστορίας της και των ωραίων τοπείων της. Ίνα δε καταστή ευπρόσιτον

και εις τον απορώτατον μαθητήν, η τιμή αυτού ώρισται σμικροτάτη. Αύται εισίν αι προθέσεις τον Περιοδικού των Μαθητών

και προς επιτέλεσιν τούτων επικαλείται παντός έλληνος γονέως την ηθικήν και την υλικήν συνδρομήν, διότι και

από ταύτης εξήρτηται η ευόδωσις του έργου μας. περιεχ. «Ποιήματα, Διηγήματα, Ειδήσεις διάφοροι, Αλληλο-

γραφία, Διαγωνισμοί, Βραβεία, Μαθηματικά προβλήματα προς λύσιν, Ιστορικαί και γεωγραφικαί ερωτήσεις, Αγ-γελίαι.»

συνεργ. Αλκιβιάδης Σ. Ιωαννίδης, Ν. Χ. Αποστολίδης, Κ. Γ. Ζή-σιος, Α. Α. Αντίπας, Γεώργιος Π. Κρέμος, Σ. Μηλιαρά-κης, Μ. Βρατσάνος, Βασίλειος Κανδής, Κ. Α. Διαλεισμάς,

Page 137: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Φίλιππος Α. Οικονομίδης, Ιακ. Χ . Δραγάτσης, Γαβριήλ Σοφοκλής, Αθαν. Πετρίδης, Σ . Ε. Στάης.

εικον. Υπάρχει σε όλα τα τεύχη βιβλθ. E B E * Περ. 1811

Η 2η σελίδα του 1 τχ του αρ. 33

Page 138: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*34. Πανεπιστήμιον ΑΘΗΝΑ 189

υπότιτ. Εφημερίς των φοιτητών εκδιδομένη τρις της εβδομάδος υπεύθ. Διευθυνταί: Κ. Γ. Μπουκλάκος -Ε. Γ. Νικολαΐδης, σπου-

δασταί τ. έκδ. Αθήνα, οδός Μασσαλίας αρ. 3 (Αρ. 1 - Αρ. 11), οδός

Θησέως αρ. 8 (Αρ. 12). Τύποις Γ. Σταυριανού (Αρ. 1 -Αρ. 5), τύποις Διονυσίου Πατριαρχέα (Αρ. 6 - Αρ. 12).

διάρκ. 3 Σεπτεμβρίου 1892 - 7 Οκτωβρίου 1892 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 12 τεύχη και 1 έκτακτο παράρτημα

Αρ. 1: 3 Σεπτεμβρίου 1892, Αρ. 2: 6 Σεπτεμβρίου 1892, Αρ. 3: 9 Σεπτεμβρίου 1892, Αρ. 4:13 Σεπτεμβρίου 1892, Αρ. 5: 16 Σεπτεμβρίου 1892, Αρ. 6: 18 Σεπτεμβρίου 1892, Αρ. 7: 20 Σεπτεμβρίου 1892, Αρ. 8: 23 Σεπτεμ-βρίου 1892, Αρ. 9: 27 Σεπτεμβρίου 1892, Αρ. 10: 30 Σεπτεμβρίου 1892, Αρ. 11: 4 Οκτωβρίου 1892, Αρ. 12: 7 Οκτωβρίου 1892 Έκτακτον Παράρτημα Αρ. 1: 24 Σεπτεμβρίου 1892

σχήμα 37x26 εκ. 4 σ. τρίστηλες με διακεκομμένη σελιδαρίθμηση συνδρ. Ετησία Δρ. 10, Εξάμηνος Δρ. 5.50 Τρίμηνος Δρ. 3.

Αι του εξωτερικού εννοούνται εις χρυσόν Τιμή φύλλου Λ. 5

σκοπός Ο προσανατολισμός και η τοποθέτηση της εφημερίδας εξηγούνται σε πρωτοσέλιδο τρίστηλο στο πρώτο φύλλο με τίτλο «Σκοπός»: Ουδείς δύναται να αμφισβητήση, ότι κατά τύπον μόνον απολαύομεν των αγαθών κοινοβουλευ-τικής πολιτείας, κατ' ουσίαν δε δεσποζόμεθα υπό της φρι-κωδεστάτης των ολιγαρχιών, επ' εσχάτων ιδίως δεινω-θείσης εις τον ύπατον βαθμόν. Έχομεν το φιλελευθερώ-τερον ίσως των Συνταγμάτων και εν τούτοις καταρτίζει τους νόμους κατ' ιδίαν θέλησιν ο κατά καιρούς πρωθυπουρ-γός και επιβάλλει αυτούς πράγματι εις την Βουλήν, ευ-πειθώς αποδεχομένην αυτούς άνευ τινός παρατηρήσεως-

Page 139: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

διοικούσι δε την επικράτειαν ουχί ευσυνείδητοι διοικητι-κοί αρχαί, αλλά τα βουλευτικά νευρόσπαστα του Πρωθυ-πουργού. Θεωρούμεθα ελευθέρως κυβερνώμενοι' και εν τούτοις ουδαμού του κόσμου επικρατεί oίa παρ' ημίν πνι-γηρά απορρόφησις, οία παρ' ημίν βδελυρά τυραννία. εν πρώτοις εν σχολείον δεν δυνάμεθα να συστήσωμεν, ένα ναόν να εγείρωμεν, μίαν οδόν να χαράξωμεν, μίαν κέρα-μον δημοτικού καταστήματος να μετατοπίσωμεν, εν ιώτα

της δημοτικής σφραγίδος να προσθέσωμεν η να αφαιρέ-σωμεν άνευ υψηλού βασιλικού διατάγματος η υψηλοτάτης υπουργικής διαταγής, άνευ δηλαδή της μεσολαβήσεως ενός υπουργικού βουλευτού η ενός υπουργικού υποψηφίου εν καιρώ των εκλογών. Ποιον δε είναι το αποτέλεσμα της

επί μακράν σειράν ετών επικρατούσης καταπληκτικής συγκεντρώσεως εις τας χείρας του κατά καιρούς πρωθυ-πουργού και των παρ' αυτώ ισχυόντων ; Οικονομικώς μεν διατρέχομεν τον κίνδυνον της χρεωκοπίας, ηθικώς δε πα-ρελύθημεν εξ ολοκλήρου και δεν υπάρχει σχεδόν Έλλην, καθ' ου δεν υπάρχει εκκρεμής κατηγορία. Και όμως η Ελλάς ην η κατ' εξαίρεσιν παρθενική γη, εν

η ηδύνατο να ριζωθή ευχερώς και παραγάγη ταχέως αγλα-ούς καρπούς η συνταγματική ελευθερία, διότι δεν εκαλύ-πτετο υπό των ακανθών, αίτινες ασχημίζουσι των Ευρω-παϊκών κοινωνιών το έδαφος. εν τη Αγγλία λ.χ., τη πρωτοτόκω της συνταγματικής ελευθερίας κόρη, επεκρά-τει και επικρατεί ισχυροτάτη αριστοκρατία, ης τα ονό-ματα συμπλέκονται ιστορικώς προς την δόξαν και τας δυστυχίας της Μεγάλης Βρεττανίας. εν Γαλλία πάλιν

η αριστοκρατία απέβαλε προ πολλού την δύναμιν αυτής. Αλλά ζη έτι και συχνάκις αλλάσσουσα μορφήν, μεταβάλ-

λουσα όνομα και πολλάκις τα χρώματα της ιδίας σημαίας, φαίνεται εν τη σκηνή του πολιτικού κόσμου.

εν ταις ευρωπαϊκαίς εν γένει Επικρατείαις υπάρχουσι κατ' ανάγκην προσκόμματα, επιβραδύνοντα την κοινωνικήν

Page 140: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

κήν πρόοδον. Ε ν Ελλάδι η τουρκική δεσποτεία εξίσωσε τα πάντα και κατέστησε την κοινωνικήν ημών κατάστα-σιν ομαλήν και δεκτικήν πασών των βελτιώσεων. Μέχρι και αυτής της εθνικής δόξης, των καλών τεχνών και της φιλολογίας δεν δύναται τις να παρεκτείνη τον αληθή αυτόν παραλληλισμόν; Η δημοκρατική Γαλλία διά τίνων αναμνήσεων τρέφει και καλλωπίζει την φιλολογίαν αυτής; Εις ποίαν δόξαν εναβρύνεται ; Ποίων ερειπίων ζητεί την ιστορίαν; Είναι βεβαίως πολυάκουστα τα πολεμικά κα-τορθώματα των συστρατιωτών του Ναπολέοντος και των στρατιωτών της Γαλλικής πολιτείας· αλλά δύναται να α-ποκρούση την δόξαν των προϋπαρξάντων ονομάτων; δύ-ναται να λησμονήση τους περιδόξους ιππότας της και τας εποχάς εκείνας, καθ' ας ολίγα ονόματα ανέλαμπον μεταξύ

του σκότους και της δουλείας των πολλών; τα φρούρια αυτά, α αναζητεί ο αρχαιολόγος, δεν ήσαν κατωκημένα υπό τυράννων; Εντός αυτών δεν υπήρχον κρυπτήρια, εν οις εταλανίζετο η δυστυχής αθωότης;

Εν Ελλάδι η φύσις, η φιλολογία, τα ερείπια, τα πάντα ενί λόγω ψάλλουσι την ελευθερίαν τα πάντα ενθυμίζουσιν

ότι εκ του κλεινού αυτής εδάφους ανεβλάστησε το πρώτον η ελευθερία· εντεύθεν το πρώτον ο ανθρώπινος νους διέρ-

ρηξε τα σπάργανα της νηπιότητος και ώρμησεν ελεύθερος καθ' όλας τας διευθύνσεις.— K αι όμως εν αυτή ταύτη τη

Ελλάδι, υπό το ελευθερώτατον των πολιτευμάτων, επι-κρατεί η τυραννική διοίκησις του φατριασμού, η παντοδυ-ναμία της νομοθετικής θελήσεως του ενός, καταθλίβουσα και κατερειπιούσα ημέρα τη ημέρα τον ένδοξον αλλά δυσ-τυχή αυτόν τόπον.

Εχρησίμευσε και η Ελλάς ως πρόσθετος απόδειξις ότι παράγει καταστρεπτικά αποτελέσματα η συμβίωσις συγ-κεντρωτικής νομοθεσίας μετά κοινοβουλευτικού πολιτεύ-ματος. Διά της συγκεντρωτικής νομοθεσίας μετεδόθη σύμπασα η δύναμις εις χείρας τον Πρωθυπουργού και

Page 141: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

κατ' απαίτησιν αυτού ψηφίζονται οι σκανδαλωδέστατοι και αντισυνταγματικώτατοι των νόμων, κατ' απαίτησιν αυτού καταναλίσκονται εις περιττάς και κακοήθεις σπα-τάλας αι εθνικαί πρόσοδοι· αυτός διευθύνει κατά το συμφέ-ρον των ευνοουμένων αυτώ την δικαιοσύνην και την διοί-κησιν. Η πανεπιστημιακή νεολαία δεν ηδύνατο να μείνη αδιά-φορος προ τοιαύτης καταστάσεως. τα μεγάλα συμφέρον-τα του Τόπου, όπερ τοιαύτη κατάστασις καταδήλως κατα-σνντρίβει, το αληθές συμφέρον εαυτής επέβαλλον εις αυ-τήν να καταβάλη και αύτη τας ασθενείς αν της δυνάμεις εις τον υψηλόν αγώνα της σωτηρίας του τόπου από του βαράθρου, εις ο φέρεται. Πεποιθυία ότι πρέπει να εξολο-θρευθώσι τα προσωπικά κόμματα και αντ' αυτών να ιδρυ-θώσιν αληθή κόμματα, εμφορούμενα αρχών ότι το Σύν-ταγμα, ο κατερρακώθη εις τας χείρας αυτών, πρέπει να λάβη την προσήκουσαν αυτώ θέσιν, ότι πρέπει να κατα-πέση η ρυπαρά συγκέντρωσις, προτίθεται να εργασθή πά-ση δυνάμει εις την επίτευξιν του σκοπού. Η σκοπιά, από της οποίας θέλομεν εποπτεύη τα εν τη πολιτική σκηνή διαδραματιζόμενα, είναι η σφαίρα εις ην ανύψωσεν ημάς η επιστημονική σπουδή και η μέριμνα του μέλλοντος, ήρε-μος, γαληνιαία, επιπνεομένη υπό της τερπνής αύρας του ζεφύρου της παραμυθίας και της ελπίδος. η σφαίρα αύ-τη δεν γινώσκει ποτέ την παραφοράν. Δεν βόσκουσιν εις τους ευθαλείς αυτής λειμώνας πάθη άγρια και ορμητικά.

Ετέρωθεν ουσιωδώς θέλει απασχόληση ημάς και αμέ-ριστον θέλει ελκύση την προσοχήν ημών το ανώτατον πνευ-ματικόν ίδρυμα, ούτινος τον ευγενή τίτλον εδανείσθημεν. Η κατάστασις του Πανεπιστημίου ημών δεν δύναται να είναι αλλοία της όλης πολιτειακής καταστάσεως. Πανε-πιστήμιον εκ των ανθηροτάτων, περιλαμβάνον τετρακι-σχιλίους σπουδαστάς και κεκτημένον κολοσσαίαν περι-ουσίαν, ελάχιστα δίκαιοι του Έθνους τας προσδοκίας. η

Page 142: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

επί του ζητήματος της ανορθώσεως αυτού δράσις ημών έσται ομοίως ενδελεχής, ανεπηρέαστος, σθεναρά.

περιεχ. Αρ. 1: «Σκοπός, Η φορολογία της παιδείας, Η 3 Σε-πτεμβρίου, Και την ζωήν μας υπέρ του συντάγματος, Tο πανεπιστήμιον εν πένθει, Οι σέρβοι φοιτηταί, Ανταπο-κρίσεις, Αθηναϊκά, Κοινωνικά, Βουλγαρικαί αυθαιρεσίαι, Οι ολλανδοί συνάδελφοι ημών, Σκηνή: σημεριναί παρα-στάσεις». Αρ. 2: «Καταμερισμός διοικητικών καθηκόντων, Υπέρ των θεσμών και του δικαίου, Έκκλησις προς τους δημο-σιογράφους, Ιδού τι κάμνουν οι άνθρωποι, Αι οδηγίαι, Άτοπος η ανάμιξις, Φοιτηταί και τύπος, Αθηναϊκά, Κοι-νωνικά». Αρ. 3: « Η ασυλία του πανεπιστημίου παρεβιάσθη, Τα συμβάντα της Κυριακής, Ελληνισμού φάρος, Η κοινω-νία, Η γνώμη ημών, Πανεπιστημιακά, "Ακρόπολις" και "Άστυ" , Κοινωνικά, Αλληλογραφία». Αρ. 4: «Ποίον το αίτιον του κακού, Απειλαί παιδαριώ-δεις, Ανενδότως, Η ανωτάτη εκπαίδευσις, Παράγων εν τη πολιτεία διαιρέσεως, Η στάσις των φοιτητών, Δη-

μόσιον φρόνημα, Δήλωσις, Κοινωνικά». Αρ. 5: «Oι δημοτικοί θεσμοί, Αι ενιαύσιοι εξετάσεις,

Ο τύπος, Δημόσιον φρόνημα, Πανεπιστήμιον Γενεύης, Άλλη αδικία, Άδικος απόλυσις, Τελευταία ώρα, Γενική άπεργία, Εις Ευρώπην, Εξωτερικά ποικίλα, Κοινωνικά». Αρ. 6: « Η πορεία των σπουδαστών, Αι αμοιβαί των καθηγητών, Αι ενέργειαι της κυβερνήσεως, Η λοιπή εκ-παίδευσις: Μονοπώλιον βιβλίων, Πανεπιστήμιον Γενεύ-ης, Πανεπιστημιακά, Οδυνηρόν, Ψεύδος!!!, Η εκλογή των συγκλητικών, "Τα εγκαίνια" εν τω πανεπιστημίω της Οξφόρδης, Κοινωνικά». Αρ. 7: «Εθνική καταστροφή, Η κατάστασις του πανε-πιστημίου μας, I : Οι καθηγηταί των ξένων πανεπιστη-μίων και του ιδικού μας, Ο πρύτανις, Πανεπιστήμιον

Page 143: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Γενεύης, "τα εγκαίνια" εν τω πανεπιστημίω της Οξ-φόρδης, Επιστολαί». Αρ. 8: «Πρέπει να πέση η συγκέντρωσις, Οικονομικώς άστοχος, Η συνέλευσις των φοιτητών, το υπόμνημα των φοιτητών, Επίλογος, Νίκη!, Πανεπιστήμιον Γενεύης, Φρικώδες!, τα αποτελέσματα, Διατί μας ζητούν φόρους, Σύσσωμον το έθνος». Αρ. 9: «το συνταγματικόν πολίτευμα. Οι έλληνες κατά

του ελληνισμού, Σοφά διδάγματα γελοίου επιδεικτιώντος, Δηλώσεις, Αλληλογραφία, Βιβλία, Η αστυνομία εξευ-τελιζομένη, Αθλα υπαστυνόμου Γ. Μαρούλη». Αρ. 10: «Ανάγκη επισπέρχουσα να πέση το σύστημα της συγκεντρώσεως, Χαίρε σύνταγμα, Διατί εξαιρέσεις, τα συμβάντα της Κυριακής, Μέτρα απογνώσεως, Τελευταία ώρα».

Αρ. 11: « Ο Αγών, Μεταβολή, Εις πρύτανις, Πώς κά-νει της δουλιαίς του ο κ. πρωθυπουργός, Οι συνωμόται, ΑΙ συλλήψεις: Η κατηγορία, τα της Τετάρτης, Η λαιμη-τόμος εν τω πανεπιστημίω». Αρ. 12: « Η στρατιωτική αστυνομία, Επλήρωσαν;: το ένταλμα της φυλακίσεως, Τω Οικονομολόγω", Η αυ-τονομία του πανεπιστημίου, Η ολομέλεια των καθηγητών εξετάζουσα, ανάκρισις κλητήρων πανεπιστημίου, Νέ-

κρωσις, Πανεπιστήμιον Γενεύης, Παράτασις προθεσμίας, Διατριβαί, Κοινωνικά». «Έκτακτον παράρτημα: τα Συμβάντα της χθες - Η διαδήλωσις των φοιτητών, Η επέμβασις της αστυνο-μίας, Αι σημαίαι, Αι συλλήψεις, Η συνέντευξις μετά

του πρωθυπουργού, Το προς τον βασιλέα τηλεγράφημα.» βιβλθ. ΕΛΙΑ*

Page 144: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*35. Παιδική Εφημερίς ΑΘΗΝΑ 1896

υπότιτ. Εκδιδομένη εν Αθήναις άπαξ του μηνός. μότο Αμήν αμήν λέγω υμίν ος αν μη δέξηται την βασιλείαν του

θεού ως παιδίον ου μη εισέλθη εις αυτήν (Λουκ. ιη' 17) υπεύθ. Εκδότης και Διευθυντής : Θεόδωρος Καβαλιέρος Μαρκου-

ίζος (ενδεκαετής) τ. έκδ. Αθήνα διάρκ. Ιανουάριος 1896 - Φεβρουάριος 1896 κυκλοφ. Σώζονται 2 τεύχη [Αρ. 1: Ιανουάριος 1896, Αρ. 2:

Φεβρουάριος 1896] σχήμα 29,5x21 εκ. 4 σ. δίστηλες με διακεκομμένη σελιδαρίθ-

μηση συνδρ. Ετήσια: Αθηνών δρχ. 2

Επαρχιών δρχ. 2.50 Εξωτερικού Φρ. χρ. 3

σκοπός Οι στόχοι της έκδοσης διαγράφονται στο τέλος του πρώ-του τεύχους απ' όπου και το απόσπασμα:

το περιοδικό μου κατά τας δυνάμεις και γνώσεις μου θα περιέχη ύλην εκλεκτήν δια παιδία, τερπνήν και ποικίλην.

θα περιέχη δε άρθρα παιδικά αφορώντα την μόρφωσιν αυτών, βιογραφίας αρχαίων ανδρών, ιστορίας, διηγήματα, περιγραφάς αρχαίων η αγνώστων πόλεων, ποιήματα, αι-νίγματα προσέτι δε και νεώτερα.

περιεχ. Αρ. 1: «Πρόλογος, τα Χριστούγεννα, Νέον Έτος (1895-1896), Αίνιγμα 1». Αρ. 2: « Η Επιμέλεια, Ολυμπιακοί Αγώνες παρά τοις

αρχαίοις, Περί παιδιών, μουσικής και γυμναστικής, Αί-νιγμα 2, Ακροστιχίς Α'»,

συνεργ. Δεν υπάρχουν ενυπόγραφες συνεργασίες. Ενδιαφέρουσα είναι η τοποθέτηση του νεαρού εκδότη, ως προς τους συνεργάτες του περιοδικού, όπως μας δίνεται στον Πρόλο-γο του πρώτου τεύχους: [...] το ημέτερον φύλλον θα περι-

Page 145: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

περιστρέφηται εις στενόν κύκλον γνώσεων και ατόμων. Ε ν τη μικρά ταύτη πνευματική τραπέζη ην παρουσιάζω προ του αξιοτίμου κοινού δεν θα λάβουν όλοι μέρος εις το φα-

γητόν, αλλά μόνον συνομήλικες μου, εν αυτώ θα ανταλ-λάξωμεν τας παιδικός μας σκέψεις, γνώμας, ιδέας και γνώσεις μας. Εγώ (μη με εκλάβητε ως εγωϊστήν) θα προσπαθήσω να γίνω σημαιοφόρος εις την μικράν ταύτην πνευματικήν εκστρατείαν παροτρύνουν όλους τους εν ηλι-κία και γράμμασι συναδέλφους μου. Όσοι με ακολουθή-σουν θέλουσι μοι κάμει μεγάλην τιμήν διότι θα μου είναι μεγάλη χαρά να γνωρίζω ότι έγινα αφορμή ευγενούς αμίλ-λης και σταδιοδρομίας...

εικον. Υπάρχει βιβλθ. EBE* Περ. 910Μ

ελίδα τίτλου του αρ. 35

Page 146: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

36. Παιδικόν Φύλλον ΑΘΗΝΑ 1896-1897

υπότιτ. Μηνιαίον σύγγραμμα εικονογραφημένον διά παιδιά, εφή-βους και νεανίδας.

υπεύθ. Εκδότης: Ν. Α. Κοτσελόπουλος τ. έκδ. Αθήνα διάρκ. 1986 σχήμα 8° συνδρ. Ετήσια Δρ. 3 βιβλγ. Οι Δύο Κόσμοι 1 (7 Ιουλίου 1896) Αρ. 37, σ. 427:

«...άριστον Παιδαγωγικόν σύγγραμμα συνιστώμενον δι εγκυκλίου του υπουργείου της Παιδείας...» Βλ. και Βιβλιοθήκη Παιδικού Φύλλον Αρ. 37

Σελίδα τίτλου του αρ. 37

Page 147: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*37. Βιβλιοθήκη Παιδικού Φύλλου ΑΘΗΝΑ 1897

υπότιτ. Μετ' εικόνων υπεύθ. Εκδότης - Διευθυντής: Νίκος Α. Κοτσελόπουλος τ. έκδ. Αθήνα. Τυπογρ. της «Κορίνης» οδός Φωκίωνος 5 διάρκ. 1897 κυκλοφ. Στο φυλλάδιο που είδα (Αρ. 1) σημειώνεται ότι θα κυ-

κλοφορεί τρεις φορές τον χρόνο ως παράρτημα του Παι-δικού Φύλλου,

σχήμα 28x21 εκ. συνδρ. Ετήσια: 1 δρχ. σκοπός Σύμφωνα με τον εκδότη η απόφαση για την έκδοση

του παραρτήματος οφείλεται στην εκφρασθείσα ευχή του [κοινού] να δημοσιεύωνται όσον το δυνατόν περισσότεροι διάλογοι, μύθοι και ποιήματα κατάλληλα διά την ανάπτυ-ξιν των μικρών Ελληνοπαίδων. Επειδή δε τούτο δεν ήτο δυνατόν να γίνεται εν τω περιοδικώ χωρίς να αποκλεισθή άλλη ύλη συντελεστική και αυτή εις την ηθικήν διαμόρ-φωσιν, διά τούτο η Διεύθυνσις απεφάσισε να προβή εις την έκδοσιν της Βιβλιοθήκης τον «Παιδικού Φύλλου»...

Βλ. και Παιδικόν Φύλλον Αρ. 36. περιεχ. Στο πρώτο φύλλο δημοσιεύονται μόνο ποιήματα του διευ-

θυντή του Παιδικού Φύλλου, Νίκου Κοτσελόπουλου βιβλθ. ΕΛΙΑ*

Page 148: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*38 Παιδικός Κόσμος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1898-1903

υπότιτ. Εικονογραφημένον περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός εν Κωνσταντινουπόλει χάριν των παίδων και των εφήβων

υπό Τ. Α. Δεπάστα. Περ. Β': Εικονογραφημένον περιο-δικόν διά παίδας και έφηβους εκδιδόμενον δις τον μηνός.

υπεύθ. Εκδότης και Διευθυντής: [Περ. Α']: Τ. Α. Δεπάστας, Περ. Β': I. Γ. Σακελλαρίδης Υπεύθυνος και Ιδιοκτήτης: [Περ. Α']: Κωνσταντίνος Χρ. Βλούσος.

τ. έκδ. Κωνσταντινούπολη. [Περ. Α']: εν Γαλατά οδώ Χαρα-τσή αρ. 12. Περ. Β': εν Γαλατά οδώ Κιουρεκτσιλέρ αρ. 10, Οδός Κιουμρούκ, Μαδέρ Χάν 17 - 18. Ap. 11 (1 Μαρ-τίου 1903) και εξής: Τυπ. Κ. Ζιβίδου και Ν. Θεοδάτη.

διάρκ. 15 Οκτωβρίου 1898 - 15 Σεπτεμβρίου 1903 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 72 τεύχη

[Περ Α'], Έτος Α': Αρ. 1 (15 Οκτωβρίου 1898) - Αρ. 24 (30 Σεπτεμβρίου 1899) Περ. Β', Έτος Α': Αρ. 1 (1 Οκτωβρίου 1901) - Αρ. 24 (15 Σεπτεμβρίου 1902)

Έτος Β': Αρ. 1 (1 Οκτωβρίου 1902) - Αρ. 24 (15 Σε-πτεμβρίου 1903)

σχήμα 24x17 εκ. 16 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση συνδρ. Ετήσια

[Περ. Α'] : εν Κωνσταντινονπόλει γρ. αργ. 30 Ε ν ταις επαρχίαις » » 35 Ε ν τω εξωτερικω φρ. χρ. 8

εν Κωνσταντινουπόλει γρ. 20 εν ταις επαρχίαις » 25 εν τω εξωτερικω φρ. 5.25 εν Ελλάδι δρ. 7

σκοπός Οι στόχοι του περιοδικού διαγράφονται στην «Αγγελία» που αναδημοσιεύεται στο πρώτο του τεύχος: ΤΟΥ ΠΑΙ-

Page 149: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ την έκδοσιν αναλαβόντες, προτιθέ-μεθα να πληρώσωμεν το εκ της παρ' ημίν παντελούς ελ-λείψεως ειδικού χάριν των παίδων και των εφήβων Περιο-δικού λίαν επαισθητόν κενόν, και συντελέσωμεν ούτω το εφ' ημίν εις την θεραπείαν καταφανούς κοινωνικής ανά-γκης.

η ανάγκη της εντρυφήσεως της παιδικής διανοίας εις αναγνώσματα ηθοποιητικά και χρήσιμα, έξω κείμενα του κύκλου των ωρισμένων και απαραιτήτων γνώσεων της εν ταις σχολαίς διδασκαλίας, από πολλού εν Εσπερία κατανοηθείσα παρήγαγεν εν πάση χώρα και πάλει πλήθος περιοδικών χάριν των παίδων συγγραμμάτων, τα όποια κρατύνουσι την αντίληψιν και φωτίζουσι την διάνοιαν του μικρού αναγνώστου, κοσμούσι το ήθος, εξευγενίζουσι τον χαρακτήρα και διά ποικίλων ωφελίμων γνώσεων πλουτί-ζουσι το πνεύμα, ου μόνον τέρποντα αλλά και ανεπαισθή-τως διδάσκοντα. Διά του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ παρέχοντες εις την τρυ-φεράν μαθητικήν νεότητα ανάγνωσμα επαγωγόν άμα και

ηθοπλαστικόν, όπερ σκοπίμως και μετ' επιμελείας εν γλώσση ευλήπτω συντασσόμενον υπό δοκίμων και δια-πρεπών λογίων, πείραν κεκτημένων μακράν και ειδικήν

της παιδικής φύσεως και αντιλήψεως, έσται πρόσφορον εις διακόσμησιν του τε ήθους και του χαρακτήρος του παι-

δός, εις διαθέρμανσιν του θρησκευτικού αυτού συναισθή-ματος και εις μετάδοσιν ό,τι πλείστων και χρησιμωτάτων εις τον πρακτικόν βίον γνώσεων, φρονούμεν αδιστάκτως,

ότι παρέχομεν ουχί μικρού λόγου αξίαν συμβολήν εις το σπουδαιότατον έργον της σκοπίμου διαπαιδαγωγήσεως

της γενεάς του μέλλοντος, ήτις αποτελεί μέλημα ενδελε-χές και σοβαρόν πάντων των πεπολιτισμένων λαών, πά-σης πεφωτισμένης κοινωνίας.

Έργον τόσω καταδήλου χρησιμότητας αναλαμβάνοντες πάσαν φροντίδα και επιμέλειαν κατεβάλομεν, όπως ο υπό

Page 150: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

καλλιτεχνικών εικόνων κοσμούμενος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΚΟ-ΣΜΟΣ δια της δημοσιεύσεως θρησκευτικών αναγνωσμά-των, διά καταλλήλων και άφθονων διηγημάτων, διά περι-γραφών και ταξειδίων, διά πρακτικών εκ των Φυσικών

επιστημών γνώσεων, διά διαγωνισμάτων, ποιημάτων, αινιγμάτων κλπ. κλπ. διεγείρων την εν τοις παιδίοις φυ-σικήν της μαθήσεως όρεξιν, καταστή εντρύφημα των εφή-βων και παντός παιδός ο προσφιλής σύντροφος. Τοιούτον προτιθέμενοι σκοπόν διά της εκδόσεως του εικο-νογραφημένου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ και πάσας ημών

τας προσπαθείας άφιερώσαντες προς ευπρόσωπον και αν-ταξίαν των προσδοκιών του φιλοκάλου δημοσίου εμφάνισιν αυτού, δεν αμφιβάλλομεν, ότι οι τε γονείς και οι διδάσκα-λοι των παίδων και όσοι εν γένει κήδονται της μελλούσης αυτών τύχης και της εθνικής επιδόσεως θα προσέλθωσιν

ημίν επίκουροι εις το δυσχερές έργον εκθύμως υποστηρί-ζοντες αυτό.

εν Κωνσταντινουπόλει, τη 1 Οκτωβρίου 1898. Τ. Α. ΔΕΠΑΣΤΑΣ

περιεχ. «Θρησκευτικά αναγνώσματα, Διηγήματα, Περιγραφαί, Παραμύθια, Νηπιακά αναγνώσματα, Ποιήσεις, Ιστορία μηνών, Βιογραφίαι, Μονόλογοι, Διάλογοι, Μυθολογία, Φυσιογνωσία, Ποικίλα, Οικογενειακά παίγνια, Διαγω-νισμοί, Παιδικαί αφέλειαι, Παροιμίαι, Κωμωδίαι, Γυμνα-στική του πνεύματος.» Ενδεικτικά σημειώνονται τα περιεχόμενα του Β' έτους της Β' περιόδου ( = 1 Οκτωβρίου 1902 - 15 Σεπτεμβρίου 1903) όπως ακριβώς δημοσιεύτηκαν στον πίνακα των περιεχομένων (σ. 391-392) «Θρησκευτικά Αναγνώσματα: Η πρώτη Αμαρτία, Τρεις περιστεραί, Γενηθήτω φως, τα Κάλανδα, το συνειδός, Ο Ιησούς οδοιπορών, Οι μικρομεγάλοι, Ο Ιησούς πει-ραζόμενος, Προσέλθετε, Αγάπη - ευγένεια - ταπείνωσις, Αι τελευταίαι λέξεις του κύρ-Λάμπρου, Εις τους αγρούς,

Page 151: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Οι βέβηλοι και ο Άγιος, το όμμα, ο Ιησούς Χριστός και τα παιδία, Η λυχνία της χήρας, Λέγε την αλήθειαν,

Η χειρ, Πιστεύω, Η φιλοπερίεργος. Διηγήματα : το Τυρρηνικόν αγγείον, τα πεπαιδευμένα ζώα, το ωρολόγιον της Σοφούλας, Παίδες μεγαλοφυείς,

ο Πετράκης, Προσοχή, το όνειρόν μου..., Αι εξετάσεις, Κύνες διάσημοι, Η κληρονομιά του Αζαρία, Ίππος γράφων, Οι Φοίνικες, Ο Νάνσεν εις τον Βόρειον Πόλον, Χριστουγεννιάτικο, επί τοις Χριστουγέννοις, Ιστορία

μιας πυραλίδος και μιας χελώνης, Εν πρόβλημα, Πόθεν το δένδρον των Χριστουγέννων, Η εκδίκησις του πλανε-

μπόρου, Τρεις μήνες υπό την χιόνα, ο χωριάτης θέλει ενάμισυ χωριάτην, το όνειρον του Μιχαλάκη, η σφήκα

και η μέλισσα, Η φούντα του σκούφου του Μικέ. Διάλογοι και Κωμωδίαι: Αι επισκέψεις, Μετά την εργα-σίαν, το κακοκόριτσο, Η Νύμφη, η αράχνη, Αι συνέ-πειαι μιας απερισκεψίας, Η μικρούλα, Ο φίλος των πτωχών, Απεπλανήθη !.

Μονόλογοι: το δώρον του θείου, Η μικρά διδασκάλισα, ο αστακός τα πταίει!, το εύρημα. Αθηναϊκή Αλληλογραφία: Καταιγίς εν Αθήναις, Η

υποδοχή του πριγκηπικού ζεύγους. Νεκρολογία: Νικόλαος Α. Μαυροκορδάτος. Φυσιογνωσία: Ο Ζεύς, Διατήρησις ανθέων, Ναυτική πυ-ξίς..., Επιστολαί πτηνών: η γλαυξ, Επιστολαί πτηνών:

η χελιδών, Επιστολαί πτηνών: η χην, Επιστολαί πτηνών: η στρουθοκάμηλος, Επιστολαί πτηνών: η καρδερίνα.

Νηπιακά Αναγνώσματα: Η κούκλα της Λιλής, το χρυσό παιγνιδάκι. Ποικίλα: Ο Πετράκης, Κατά χρέος, Δήλωσις ενδιαφέ-ρουσα, Η αλώπηξ και το τύμπανον, τα ορφανά της Πα-ναγίας, Παράτασις προθεσμίας, Η υπέρ του Παιδικού Κόσμου πατριαρχική εγκύκλιος, Η κλήρωσις του λα-χείου μας, Πόθεν το δένδρον των Χριστουγέννων, τα

Page 152: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

έργα της φιλοτιμίας, Η κλήρωσις των δώρων μας, Προ-κήρυξις, Οι κληρωθέντες αριθμοί των δώρων του Παιδι-κού Κόσμου, Ευλαβείς ευχαριστίαι, Διπλά συγχαρητή-ρια, Παράδειγμα αξιομίμητον, τα εγκαίνια του νέου Εθν.

Ορφανοτροφείου εν Πριγκήπω, Ο Βασιλόπαις Χριστο-φόρος εν Κωνσταντινουπόλει. Ποιήσεις: Μικρό πουλί (μετά μουσικής), Ε π ί τω αώ-

ρω θανάτω του Ι ω . Δ. Κούη, Γλυκά - γλυκά, τα λου-λούδια, το ποτάμι, Κλήμα και αλώπηξ, Χαιρετισμός εις τον χειμώνα, Χριστούγεννα μας ήλθαν, Ευχή προς γονείς

επί τω νέω έτει, Ε π ί τω νέω έτει 1903, Παιδιά το χέρι σας απλώστε, Χριστούγεννα, το άσμα του χειμώνος, Τραγουδάκι (μετά μουσικής), επί τω νέω έτει, εν όνει-ρον, Ο Κορυδαλλός, Συμβουλαί πατρός προς υιόν απερ-χόμενον, Στο καλό !, Άνοιξις, το κύμα, τα κόκκινα αυγά, Ο Άννας, το δάσος (μετά μουσικής), Σέ μιά πεταλούδα, Η νύκτα, Παιδική συζήτησις, Μ' αρέσει, Η Γραφή,

ο πανταχού παρών, Εις την γηραίαν μου μητέρα, Θρη-σκεία, Σεπτέμβριος.

Διαγωνισμοί: Ζ' διαγωνισμός: λύσεις γυμναστικής του Πνεύματος, Η' διαγωνισμός: ραπτικής, Θ' διαγωνισμός: μεταφράσεως εκ του γαλλικού, I' διαγωνισμός: λύσεις Γυμν. του Πνεύματος, ΙΑ' διαγωνισμός: σύνθεσις Γυμνα-στικής του Πνεύματος, Κρίσις του i διαγωνισμού, Κρί-σις του Δ' διαγωνισμού, Κρίσις του Η' διαγωνισμού, Κρίσις του Θ' διαγωνισμού, Η επινόησις του μικρού Χρή-στου" το βραβευθέν διήγημα του i διαγωνισμού, Παρά-δοξος αγορά" η βραβευθείσα μετάφρασις του Θ' διάγω-νισμού. Παίγνια: το μαγικόν πυρείον, Αυγόν όρθιον επί φιάλης, Η φιάλη ακροβάτις, Χωρίς να βραχή η χειρ, Ισορροπία πινακίου, το τρίχρουν ποτήριον, Ο εξατμιστήρ. Ζητήματα Προσοχής: Πού είνε η νύμφη του δάσους;,

Ακούεται η φωνή της αιγός" αλλά πού είνε αυτή;

Page 153: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Παιδικαί Αφέλειαι Αλληλογραφία του Παιδικού Κόσμου

Γυμναστική του Πνεύματος.» συνεργ. [Περ. Α'] Έτος Α': Παπα-Σπύρος, Ν. Χ. Αποστολίδης,

Ιωακείμ Βαλαβάνης, Κ. Σπανούδης, I. Π. Ιωαννίδου, Αγαθονίκη Ιωαννίδου, Αγγελος Θ. Σημηριώτης, Φιλο-μήλα Κυριακίδου καθώς και ένας μεγάλος αριθμός ψευ-δωνύμων (στην παράδοση της Διαπλάσεως των Παίδων) όπως: Ζαππίς, Γαλανόφθαλμη Νεράιδα, Δαφνοστεφής Απόλλων, Κύμα του Στρυμόνος, Νύμφη του Δάσους, Νι-κηφόρος Αρης, Αοιδός Ορφεύς, Γαλαξίας, Ορμητικός Αλυς, Φάρος της Ανατολής κ.ά. Περ. Β', Έτος Α': Παπα-Σπύρος (=Κωνστ. Ν. Καλ-λίνικος), Νοεμίν Α. Ζωηρού, Αν. Φ. Ασημακόπουλος, Νυχτοπούλι (=Θεόδωρος I. Ταστσίδης) Έτος Β': Κωνσταντίνος Ν. Καλλίνικος, Ν.Θ.Μ., Μ.Γ., Νοεμίν Ζωηρού, Αναστ. Φ. Ασημακόπουλος, Ειμαρμένη (=Μαρία Παπαριστείδου)

εικον. Υπάρχει ένας αξιόλογος αριθμός εικόνων με ποικίλα θέ-ματα: [Περ. Α'] Έτος Α': 80 εικόνες Περ. Β', Έτος Α': 91 εικόνες

Έτος Β': 110 εικόνες βιβλθ. ΒΒ* (1898 - 1899), ΠΙ* (1901-1903)

Page 154: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*39. Ακανθίς ΑΘΗΝΑ 1899

υπότιτ. Διδασκαλία - Τέρψις υπεύθ. Εκδότης: Νίκος Σπετσερόπουλος τ. έκδ. Αθήνα, οδός Σκουφά 30Α, Τυπογραφείον Α. Γ. Ευστρα-

τίου, οδός Πραξιτέλους 5. διάρκ. 1 Ιανουαρίου 1899 - 1 Απριλίου 1899 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 7 τεύχη.

Αρ. 1: 1 Ιανουαρίου 1899, Αρ. 2: 15 Ιανουαρίου 1899 Αρ. 3: 1 Φεβρουαρίου 1899, Αρ. 4:15 Φεβρουαρίου 1899 Αρ. 5: 1 Μαρτίου 1899, Αρ. 6 - 7 : 15 Μαρτίου και 1 Απριλίου 1899.

σχήμα 26x18 εκ. 16, 18, 20,24 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδα-ρίθμηση (Αρ. 1 - Αρ. 7: 102 σ.)

συνδρ. Ετησία Δρ. 8, Διά τους μαθητάς Δρ. 6. Εξάμηνος και τρίμηνος ανάλογος,

σκοπός Το πρόγραμμα του περιοδικού προτάσσεται στο πρώτο του τεύχος (verso της σελίδας τίτλου) με τίτλο «Πρό-λογος»: Αποφασίσας να εκδώσω την Ακανθίδα μου, πε-ριοδικόν αποκλειστικώς αφιερωμένον τη μαθητιώσα νεο-λαία κρίνω επάναγκες όπως δι' ολίγων ανακοινώσω την μέλλουσαν να κόσμηση τούτο ύλην. Θέλω επιστήσει την μεριμνά» μου προς ωφέλειαν των συνδρομητών μου, επι-τυγχάνων τούτο διά της συνδέσεως της διδασκαλίας με-

τά του ευχάριστου. Εις τα μαθηματικά θα διαπραγμα-τεύηται η Ακανθίς την λύσιν των σπουδαιοτέρων προβλη-μάτων και διευκρίνησιν ζητημάτων των τεσσάρων γυμνα-σιακών τάξεων. θα αφηγείται διά τερπνού ύφους αστρο-νομικός, μετεωρολογικός, ιστορικάς και περί φυσικής πραγματείας, μελέτας και βιογραφίας επισήμων ανδρών εν τη επιστήμη, τοις γράμμασι, τη πολιτική και τη στρα-τηγία θα έχη διηγήματα και διάφορα άλλα μορφωτικά αναγνώσματα, ως επιφυλλίδα μυθιστόρημα πάντοτε της

Page 155: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ξώφυλλο του αρ.

Page 156: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

νεωτάτης ευρωπαϊκής μυθιστορικής φιλολογίας. Επειδή δε θέλουσι συμπράξει λόγιοι, ευελπιστώ ότι ταύτα θελου-σιν εκπληρωθή κατά γράμμα: και ότι η Ακανθίς θέλει τύχει της υποστηρίξεως της φίλης νεολαίας.

περιεχ. Αρ. 1 - Αρ. 7: « Ο Ιανουάριος παρά τοις Ρωμαίοις, Περί Νεύτωνος, Φρειδερίκος ο Γ' : Βιογραφία σύντομος, Τί είνε ο ουρανός, Δεκαετής σκαπανεύς, Στην Κρήτη, Βόρειον σέλας, Η νεότης του Βερνάρδου Σαίν Πιέρ, Baldwin, Ποικίλα, Μαθηματικά, Μαθητής-Φοιτητής, Παίγνια, Αλέξανδρος Κυριάκος, Κυρία Σταέλ, Έλλη, Αλληλο-γραφία, Η θέλησις του ανθρώπου, Ο απολεσθείς υιός, Μαρία Μαγδαληνή Λαφαγέτ, Βερνάρδος Παλισσύ, Η μ ε -ρολόγιον άπορου εφημερίου εν Αγγλία».

συγγρ. Κ. Βεζυρούλης, I. Κωνσταντόπουλος, Κάμιλλος Φλαμα-ριών, Soulié, Η. Α. Γεωργιάδης, Νίκος Σπετσερόπου-λος, Αικατερίνα Ζάρκου, Ροδόλφος Λινδάου, Αντώνιος Αθ. Ροντήρης, Jules Lemaitre, Σπυρίδων Πρωτοψάλ-

ΝΙΚΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

συνεργ.

της. βιβλθ. Π θ * ΑΠ 279

Από σελίδα τίτλου του αρ.

Page 157: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*40. η Χαρά ΑΡΓΟΣ 1899

υπότιτ. Περιοδικόν εκδιδόμενον κατά μήνα εν Άργει διά παιδία, έφηβους και νεανίδας

υπεύθ. Διευθυντής: Κωνστ. Α. Γαλάνης, Στυμφάλιος τ. έκδ. Αργός. Τύποις Αποστολοπούλου διάρκ. Ιανουάριος 1899 - Οκτώβριος 1899 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 10 τεύχη. Αρ. 1: Ιανουάριος 1899, Αρ. 2:

Φεβρουάριος 1899, Αρ. 3: Μάρτιος 1899, Αρ. 4: Απρί-λιος 1899, Αρ. 5: Μάιος 1899, Αρ. 6: Ιούνιος 1899, Αρ. 7-8: Ιούλιος-Αύγουστος 1899, Αρ. 9-10: Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1899

σχήμα 25x18,5 εκ. 8 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση περιεχ. «Ποιήματα, Αινίγματα, Ιστορικαί φράσεις, Διηγήματα,

Σοφία του λαού, Αλληλογραφία, Συμβουλαί, Υγιεινά παραγγέλματα, Μαθηματικαί γνώσεις.»

συνεργ. Φίλος, Π., Αδελαίς, Νικ. Μπάκης, Μιχαήλ Γ. Μανουσά-κης, Π. Αλεξόπουλος, Μ.Γ.Μ., Μιχ. Παπακωνσταντίνου, I. Γ. Παπαδόπουλος, Αλ. Π. Ματαράγκας, Ν. Π. Κου-κάκης, Γ. Κ. Δουβής, A.B. Παπαβασιλείου, Δ. Π. Δια-μαντόπουλος, Βασιλική Ψαραύτη, Α. Κυριακού, Μορτ.., Γ. Κ. Παπαγεωργίου, Χ.Μ., Αρ. Δ. Κατσούλης, Δημ. I. Καμπάνης, "(Άλ. Ρ. Ραγκαβής, Κατίνα Γ. Ηλιακοπού-λου, Β. Ραυτόπουλος, I. Β. Οικονομόπουλος, Α. Δαρλά-κος, Ανθέμης, Γ. Ε. Παπαδόπουλος, Δ. Β. Αναστασά-κης, Γ. I. Λεχονίτης, Α.Δ.

εικον. Δεν υπάρχει παρά μόνο η βινιέτα της προμετωπίδας, βιβλθ. EBE* Περ. 6 8 0 D M

Page 158: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

41. Φιλία ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ 1901-1907

υπότιτ. Σύγγραμμα περιοδικόν τρις του μηνός εκδιδόμενον και γραφόμενον υπό Πέτρου Μ. Πετρίδου, Μεγιστέως.

υπεύθ. Εκδότης: Πέτρος Μ. Πετρίδης τ. έκδ. Μεγίστη [=Καστελλόριζο] διάρκ. 1901 -1907 κυκλοφ. 5 τόμοι βιβλθ. EBE Τμήμα Χειρογράφων Ψ17 και Περ. 1827 Μ

βιβλγ. Δήμητρα Πικραμένου - Βάρφη, «Ο Χρήστος Θεμ. Φιλα-δελφεύς και η χειρόγραφη εφημερίδα του "Κηφισσία"», Μέλισσα των Βιβλίων 3 (1977 - 1981) 18-19

Από σελίδα τίτλου του αρ.

Page 159: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

* 41α. Μαθητής ΑΘΗΝΑ 1902

υπότιτ. Εφημερίς μαθητική - φιλολογική και των ειδήσεων υπεύθ. Διευθυντής και Ιδιοκτήτης Π. Σ. Αποστολόπουλος τ. έκδ. Αθήνα. Οδός Αγησιλάου αριθ. 66 διάρκ. 8 Ιανουαρίου 1902 - ( ;) σχήμα 32x23 εκ. 4 σ. τρίστηλο συνδρ. Ε ν Ελλάδι: Ετησία δρ. 6. Εξάμηνος δρ. 3. Τρίμηνος

δρ. 1,50. Ε ν τη αλλοδαπή: Ετησία φ.χ. 8. Εξάμηνος φ.χ. 5. Τρίμηνος φ.χ. 3.

περιεχ. Άρθρα - σχόλια για εκπαιδευτικά θέματα της εποχής, χρονογραφήματα, μυθιστορίαι, ποιητικά, προκήρυξη δια-γωνισμού φιλολογικού διηγήματος, μαθητικές ειδήσεις, αλληλογραφία, πνευματικά παιχνίδια,

βιβλθ. ΕΛΙΑ* (Αρ. 1)

Από σελίδα τίτλου του αρ. 41α

Page 160: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

42. η Αρκαδική Νεολαία ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1902-1903

υπότιτ. Δελτίον βοηθείας και δημοσιογραφικό» όργανον των εν Νέα Υόρκη αρκάδων νέων

υπεύθ. Εκδότης: Μαίρη Σιαρμόν τ. έκδ. Νέα Υόρκη διάρκ. 1902 - 1903 σκοπός Η ενίσχυση των αρκάδων νέων της Αμερικής για σπουδές

και άλλες δραστηριότητες με την διοργάνωση παναρκα-δικών εράνων και την παροχή υποτροφιών,

βιβλγ. Φάνης Τζαβέλλας, «Η ιστορία του τύπου εις την Αρκα-δίαν», εφ. Αρκαδικός Τύπος 5 (19 Ιουλίου 1936) Αρ. 217 σ. 1, απ' όπου και όλες οι παραπάνω πληροφορίες.

Page 161: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

43. Πρόσκοπος ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1904

υπεύθ. Εκδότης: Χρ. Χριστοφής τ. έκδ. Πειραιάς διάρκ. 1904 βιβλγ. Αναφέρεται στο βιβλίο του Κώστα Μάγερ: Ιστορία του

ελληνικού τύπου, τομ. 3 : Εφημερίδες και περιοδικά, 1901-1959, σ. 32.

Page 162: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

44. Έτήσιον Ημερολόγιον (;) 1904

υπότιτ. Του 1904, μαθητών και μαθητριών υπεύθ. Εκδότης: Σίμων Δ. Χιωτέλης διάρκ. 1904 σχήμα 8° βιβλθ. EBE 1 1 2 0 Μ - Μ α . Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από

τον κατάλογο της EBE. Το ημερολόγιο δεν βρέθηκε.

Page 163: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

45. Τερπνή Βιβλιοθήκη ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1908

υπότιτ. Δεκαήμερον εικονογραφημένον περιοδικόν υπεύθ. Εκδότης: Διονύσιος Π. Ναστάτος τ. έκδ. Αλεξάνδρεια διάρκ. 1 Αυγούστου 1908 - 31 Οκτωβρίου 1908 βιβλγ. Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο

του Ευγ. Μιχαηλίδη, Πανόραμα, σ. 203.

Page 164: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

46. Παιδικός Φάρος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1908-1909

υπεύθ. Εκδότης: Α. Παπαδόπουλος και Κ. Τσούμπης τ. έκδ. Αλεξάνδρεια διάρκ. 1 Αυγούστου 1908 - 15 Ιουλίου 1909 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 24 δεκαπενθήμερα τεύχη βιβλγ. Οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από το βιβλίο

του Ευγ. Μιχαηλίδη, Πανόραμα, σ. 238 - 239. Μνεία του περιοδικού γίνεται από τον Δ. Γιάκο, Ιστορία, σ. 107.

Page 165: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*47. Φάρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1909-1912

υπότιτ. Εικονογραφημένον περιοδικόν διά παίδας και έφηβους εκδιδόμενον δις του μηνός υπό Τομάζου Α. Δεπάστα.

(Έτος Β': Εικονογραφημένον... μηνός. Συνιστώμενον υπό του εν Ελλάδι Υπουργείου της Δημοσίας Εκπαι-δεύσεως. Έτος Γ': Εικονογραφημένον... Εκπαιδεύσεως και του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Έτος Δ': Εικονο-γραφημένον εβδομαδιαίον περιοδικόν διά παίδας και έφη-βους. Συνιστώμενον... Πατριαρχείου)

μότο Πίστις - Πατρίς - Αγωγή υπεύθ. Εκδότης: Τομάζος Α. Δεπάστας. Υπεύθυνος: Κ. Παπα-

δόπουλος τ. έκδ. Κωνσταντινούπολη. Ε ν Γαλατά, Μέγα Εθνικόν Χάνιον,

τύποις Κ. Ζιβίδου οδός Χαρατζή αριθ. 2, οδός Εργαβάν αριθ. 4 (Όπισθεν της Τραπέζης Θεσσαλονίκης), Έτος Δ': τύποις βιβλιοεκδοτικών καταστημάτων Π. Αγγελί-δου και Σας.

διάρκ. 20 Ιανουαρίου 1909 - 17 Μαρτίου 1912 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 83 τεύχη

Έτος Α': Αρ. 1 (20 Ιανουαρίου 1909) - Αρ. 24 (31 Δεκεμ-βρίου 1909)

Έτος Β': Αρ. 1 (15 Ιανουαρίου 1910) - Αρ. 24 (31 Δεκεμ-βρίου 1910)

Έτος Γ' : Αρ. 1 (15 Ιανουαρίου 1911) - Αρ. 24 (31 Δεκεμ-βρίου 1911)

Έτος Δ': Αρ. 1 (7 Ιανουαρίου 1912) - Αρ. 11 (17 Μαρ-τίου 1912)

σχήμα 26x19 εκ. 16 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση συνδρ. Έ τ η Α' - Β': Ετησία

Εν Κωνσταντινουπόλει γρ. άργ. 20 Εν τοις περιχώροις γρ. άργ. 25

και επαρχίαις

Page 166: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Ε ν τω εξωτερικώ φρ. χρ. 6 Έτη Γ' - Δ'': Ετησία '

Κωνσταντινουπόλεως γρ. 25 Περιχώρων και Επαρχιών γρ. 30

Εξωτερικού φρ. 8 Ελλάδος δρχ. 7

(Έτος Δ': τιμή φύλλου 20 παράδες) σκοπός Ο προσανατολισμός του περιοδικού διαγράφεται στο πρω-

τοσέλιδο άρθρο του πρώτου τεύχους που έχει τον τίτλο «Αντί προλόγου απόλογος»: Προς τους Ελληνόπαιδας! Μίαν φοράν εγεννήθη μία βασιλοπούλα' οι θεοί τη έδωκαν

όλα τα χαρίσματα, τα οποία ειμπορεί να επιθυμήση άν-θρωπος : την έκαμαν ωραίαν, πλουσίαν, δοξασμένην και...

αθάνατον. και η βασιλοπούλα εμεγάλωσεν, έγεινε βασί-λισσα και το όνομά της έγεινε γνωστόν εις όλον τον κό-σμον, ο όποιος υπερηφανεύετο, διότι έφερεν επάνω του μίαν γυναίκα ισόθεον κατά τας αρετάς και την Τύχην. Αλλά... εις όλα σχεδόν τα πράγματα υπάρχει και εν αλλά.

Αλλά το πνεύμα το πονηρόν εφθόνησε την δόξαν, την Κα-λωσύνην, την Ευτυχίαν της βασιλίσσης, η οποία μέσα εις

τας πρώτας της ουρανίας ευτυχίας απέκτησε και μίαν άλλην, λαμπροτέραν από πολλάς: τέκνα αγαθά. Εφθό-νησε λοιπόν την Ευτυχίαν της και εμελέτα να την κατα-στρέψη.

Έμαθε κατά τύχην ότι όλα αυτά τα Καλά της εξακουσμέ-νης βασιλίσσης ήσαν συνδεδεμένα με ένα αδαμαντοποί-κιλτον μανδύαν, τον όποιον η βασίλισσα πάντοτε εφόρει

και ο όποιος ήτο έργον αιώνων όλων. Συνάζει λοιπόν και άλλα όμοια προς τον εαυτόν του Πνεύματα και κατορθόνει

να αποσπάση από την βασίλισσαν τον μαγικόν μανδύαν, να τον σχίση εις τεμάχια και να τον διασκόρπιση εις τους

τέσσαρας ανέμους. Θρήνος και αθυμία εις τανάκτορα. Αλλά... τα τέκνα της λαμπράς βασιλίσσης συνήλθον

Page 167: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ελίδα τίτλου του αρ. 7

Page 168: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ταχέως από την λύπην των ό,τι οι Θεοί εχάρισαν δεν αφαιρεί το Πονηρόν πνεύμα. Κατά θείαν βεβαίως βου-λήν κατέσχισε τούτο τον μανδύαν της μητρός της' διεσκόρ-πισε τα τεμάχια, αλλά δεν τα εξηφάνισεν εντελώς· ουδ' εξαφανίζεται εις μικράς στιγμάς θησαυρός μακρών αιώ-νων! Και τα Τέκνα είπον εις την Μητέρα των την πεφιλημένην : —Ησύχασε, μήτερ, δίωξον μακράν το πένθος σου' ο κό-σμος δεν είνε άπειρος, τα τέκνα σον θανεύρωσι, θανακτή-σωσι πάλιν τους θησαυρούς σου, θα συναρμόσωσιν αυτούς και θα σοι αποδώσωσι την πρώτην σου λαμπρότητα και δόξαν. Και η μήτηρ τα ηυλόγησε και τα τέκνα ήρχισαν με θάρ-ρος και ελπίδα την αναζήτησιν. Και καταγίνονται ακόμη. Πολλούς εκ των διεσπαρμένων αδαμάντων συνέλεξαν. Υπολείπονται και άλλοι, αλλά

τα τέκνα εργάζονται με θάρρος και ελπίδα και ο Θεός ώρι-σεν απ' αιώνων vα αναλάβη η βασίλισσα την αίγλην της

την πρώτην, και vα ανέλθη και πάλιν εις τα θεια ανάκτορά της φωτοβόλος, δοξασμένη, ευτυχής, όπως άλλοτε. Τέκνα και σεις, αγαπητά μου Ελληνόπουλα, μητρός δο-ξασμένης, οφείλετε ν' αποδώσητε εις το προσφιλές έθνος

το αρχαίον αυτού κλέος· οφείλετε να εργασθήτε προς απο-κατάστασιν του αρχαίου εθνικού μας μεγαλείου. Προς τούτο σας παρασκευάζει η οικογένεια και το Σχο-λείον, τα όποια με τόσην φιλόστοργον μέριμναν σας ανα-τρέφονσι και σας περιβάλλουσιν εν χρησταίς ελπίσι με

ό,τι μέγα, ευγενές και ωραίον. Προς τούτο φιλοδοξεί να συντελέση και ο Φάρος.

Εμπρός λοιπόν πάντες, παιδευόμενοι και παιδεύοντες, εμπρός, είνε άγιος και μέγας δ σκοπός. Ας προχωρώμεν θαρραλέοι και έστω έμβλημα πάντων ημών : «τα μεγάλα εις τους μεγάλους!

Page 169: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

«Μέγας γίνεται πάς τις δι' επιμελούς εργασίας και δι' ισχυράς θελήσεως! »

περιεχ. «Θρησκευτικά αναγνώσματα, Διηγήματα, Παραμύθια, Διάλογοι, Μονόλογοι, Ποιήσεις, Διαγωνισμοί, Παίγνια σχολικά κλπ., Γυμναστική πνεύματος, Ποικίλα.» Ενδει-

κτικά σημειώνονται παρακάτω τα περιεχόμενα του πρώ-του τόμου όπως ακριβώς δίνονται στον πίνακα των περιε-χομένων (σ. 385 - 386): «Θρησκευτικά Αναγνώσματα: Ο χαρακτήρ, Η μόρφω-σις του χαρακτήρος, Πώς φανερόνεται ο χαρακτήρ, Η καλή συμπεριφορά, Κανόνες καλής συμπεριφοράς, Η οδός προς ευδοκίμησιν (εργασία, επιδίωξις ωρισμένου

σχεδίου), Διασκεδάσεις, Η ομιλία, Υποσχέσεις, Αλή-θεια, Ψεύδος, Φίλοι, εις πλατωνικός Διάλογος περί προσευχής, Η αρετή της προβλεπτικότητος, Πού χρειά-ζεται η προβλεπτικότης, Διατί μελαγχολείς; Η συν-διαλλαγή, Η πίστις, Η μήτηρ, Δίδειν και λαμβάνειν,

τα θεία χαρίσματα. Ε κ της Μακεδονικής και εθνικής ημών Ιστορίας: Παύ-λος Μελάς, Ελληνική γενναιοψυχία, Τέλλος ο Αγαπηνός,

ο Μητροπ. Κορυτσάς Φώτιος, Οι ανδριάντες των Ζαπ-πών, Ο Καπετάν Λίτζας, Ευάγγελος Νικολούδης, Ο Νικηταράς και ο Αλβανός τραυματίας, Μακεδονικά Χρι-στούγεννα, Ο Μητρούσης, Ανδρέας Μιαούλης, Διηγήματα: το Ακούσιον Ταξείδιον, Απομνημονεύμα-τα όνου, Ο χιονάνθρωπος, ο ξύλινος στρατιώτης, τα ρόδα του Ποιητού, Η πονηρία του Σουΐφτ, Άφοσίωσις κυνός, Ο Γιάννης κουτοπόνηρος, μη άφίνης τίποτε ήμι-τελές, Χωρίς θέσιν, Ελεημοσύνη, Η σημαία, Οι δύο αδελ-φοί, Η δύναμις της θελήσεως, Ο μπαμπάς κοιμάται, Η μονομαχία, Δόξα εν υψίστοις Θεώ, Ο τιμωρηθείς άπληστος, Η Παραμονή του Αγίου Βασιλείου. Ποικίλα: Γενική κοινωνική επιθεώρησις, το ριπίδιον; Σχίνος ο απαλός - το καρβέλιον - η παροιμία - το άλεξι-

Page 170: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

αλεξιβρόχιον, Επιθεώρησις Ιανουαρίου, Η άνοιξις και οι χαρ-ταετοί, Φεβρουάριος, Πότε ετυπώθη η πρώτη εφημερίς, Η άνοιξις, Λ. Μίτσης, Μάρτιος, Οι πίθηκοι και ο Συρ-μός, Οδηγίαι επιστολογραφίας, Απρίλιος, Ο Βασιλεύς

του Ηλεκτρισμού, Μάϊος, Από τους β' Σχολικούς αγώ-νας, Ο Τζίτζικας, Δώδεκα συμβουλαί, Ιούνιος, Η επέ-τειος της αναστυλώσεως του συντάγματος, Chopin prélu-de 15, Ιούλιος, Αι διακοπαί, Αύγουστος, Η επέτειος

της Α. Θ. Μ. του Πατριάρχου, Σεπτέμβριος, το παράδο-ξον δώρον, Oι αυλικοί και ο επαίτης, ο οκτάπους, Οκτώ-βριος, Νοέμβριος, Ζωγράφος άχειρ και άπους, Σφίγγες. Διάλογοι: Σαν μεγαλώσω, Γιατρός - παθός, Λογοπαίγνιον I, Λογοπαίγνιον II, το φόρεμα της κούκλας, Η εορτή

του θείου, η μελανιά, ο μαγικός καθρέπτης, Ο καθείς πρέπει να εργάζηται, Ευχαί επί τω Νέω Έτει 1910, Α -ναγκαία υπόμνησις.

Μονόλογοι: Η ανθοπώλις, Τιμωρημένος. Παίγνια σχολικά (νηπιακά): Η αναχώρησις των πτηνών (μετά μουσικής), Δύο παιγνιδάκια (μετά μουσικής), ο Μεταξοσκώληξ (μετά μουσικής). Παραμύθια: Αντί προλόγου απόλογος, Ο Μυρσινής, Η τραγωδούσα καρδία, ο λέων και ο ποντικός, το συνέδριον

των ζώων, Η μαγική σημαία, Η μάγισσα, Ένα μικρό παραμυθάκι, Η αράχνη, Ο διάδρομος του Πειρασμού,

η πριγκίπισσα Ελιάνα, Κρίνος και ρόδον, Κίν - Σάϊ, το ταξίδι ενός ποντικού, Ο Παπαγάλλος, Ο τιμωρηθείς άπληστος, Γνώμαι Αδαμαντίου Κοραή. Ποιήσεις: ο μαθητής, εικόνες, ο φόβος και η έντροπή, Ακροστιχίς, Ανοιξιάτικο, Ποίος;, Η τύχη, ο Στέφα-νος εξ ακανθών, Διά τί η ροδοδάφνη έχει πικρόν χυμόν;, Χαιρετισμός του Απριλίου, Ποτέ, Ό λ α έχουν τον σκοπό των, Μικρό - παιδί, μικρό - πουλί, Άνοιξις, ο στρατιώ-της, Αι τέσσαρες εποχαί (μετά μουσικής), Ο Τζίτζικας,

το χέρι, Η νέα ζωή, Η βροχή, τα δύο ωρολόγια, Στην

Page 171: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

κάμαρά μου, τα παράπονα των παιγνιδιών, Δύο αστέ-ρια, το φθινόπωρον, το τραγούδι της κούκλας, Πρωτο-χρονιάτικα, το Φύλλον (μετά μουσικής). Διαγωνισμοί: Διαγωνισμός Α'(λύσεις ασκήσεων), Διαγω-νισμός Α' (σύνθεσις ασκήσεων), Συμπληρωματικαί εξηγή-σεις Β' Διαγωνισμού, Διαγωνισμός Γ' (σύνθεσις διηγήμα-τος), Διαγωνισμού Α' αποτελέσματα, Διαγωνισμός Γ' (το βραβευθέν διήγημα), Διαγωνισμού Γ' αποτελέσματα, Διαγωνισμός Δ' (λύσεις), Διαγωνισμός Ε' (σύνθεσις ασκή-σεων), Διαγωνισμού Β' αποτελέσματα, Διαγωνισμού Ε'

αποτελέσματα. Ζητήματα Παίγνια

Αλληλογραφία Οδηγίαι προς σύνθεσιν ασκήσ. Γυμναστική του Πνεύματος.»

συνεργ. Έτος Α': Παπα - Σπύρος, Αιολίς, Μ. ΙΙαπαριστείδου, Γ. Κανδηλάκης, Β. Δαρατζή, Κ. Α. Διαλησμάς, Αθανά-σιος Ιωάννου, Θεοδώρα Σεμβέ, Σίβυλλα, Δ. Γ. Φλέγγας, Ελένη Σ. Σβορώνου, I. Π. Ιωαννίδης (Βοσπορίτης), Ερα-σιτέχνης, Λουκιανός Βιάρ, Μύρμηξ της Αιολίδος, Αριστο-γείτων, Αχιλλεύς Παράσχος, Σαπφώ Λεοντιάς, Ευρυδίκη Ζ. Αλεξανδρίδου, Χαρίδημος, W. Garschin, K.N.K., Αιακός, Μέλισσα της Αιολίδος, Σμίλις, I. Βαλαβάνης, Έτος Β' - Γ': Παπα - Σπύρος, Σμίλις, I. Ιωαννίδης (Βοσπορίτης), Μ. Παπαριστείδου, Δ. Γ. Φλέγγας, Ε. Ζ. Αλεξανδρίδου, Ελένη Σ. Σβορώνου, Γαδεμής, Αιακός, Κόριννα, Φωκίων, Β. Δαρατζή, Μ.Π., Φώτιος Δ. Στε-φανίδης, Α. Π. Γαϊτανοπούλου, Σαπφώ Λεσβία, Ιωακείμ Βαλαβάνης, Α. Γραμματικός, Α.T., Π. Δ. Παναγοπού-λου καθώς και ένας μεγάλος αριθμός προφανών ψευδωνύ-μων (της μορφής και του είδους που βρίσκουμε στην Διά-πλασι των Παίδων) όπως Ηχώ, Πούλια, Ελληνόπαιδο της Σύλλης, Αττική Ζεφυρίτις, Πληγωμένος Χρυσαετός,

Page 172: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Κυματίζουσα Γαλανόλευκος, Νεράιδα του Ευξείνου, Σκή-πτρον του Διός, Δικέφαλος Αετός, Σκαπανεύς της Ελευ-θερίας, Αγριολούλουδο, Ήρως της Καλαμπάκας, Ροβύρος ο Κατακτητής, Αετός του Αιθέρος, Ονειροπόλος Δόξα κλπ. Έτος Δ': Αθανάσιος Ιωάννου, Ιωάννης Ε. Ζάχος, Κ. Χα-ρακτίδης, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Νεοκλής Λ. Τριαν-ταφυλλίδης, Στυλιανός Γ. Τσάσης και πλήθος ψευδώνυμοι συνεργάτες όπως παραπάνω.

εικον. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός εικόνων σε όλους τους τόμους του περιοδικού. Ενδεικτικά σημειώνονται ορισμένα από τα θέματα των εικόνων του πρώτου τόμου που δί-νουν και το στίγμα του περιοδικού: « Ο Παύλος Μελάς,

ο Α. Θ. Μ. ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Φώτιος, ο Καπετάν Άγρας, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ο βασιλεύς

του ηλεκτρισμού, η Άνοιξις, Αι σφαγαί των Αδάνων, Η Σαπφώ Λεοντιάς, Κλινική χειρουργική, το υπερω-κεάνιον Αθήναι, Ο οκτάπους, Ζωγράφος άπους και ά-χειρ, Ο τιμωρηθείς άπληστος κ.ά.»

βιβλθ. EBE* Περ. 1821D O , ΒΒ, ΔΘ Π319

Page 173: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*48. Εφημερίς των Μικρών ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1911

υπότιτ. Δεκαπενθήμερον παιδικόν περιοδικόν, διευθυνόμενον υπό Γ. I. Καφφετζάκη, τη εγκρίσει της Σ. Ανωτ. Διευθύν-σεως της Παιδείας.

υπεύθ. Διευθυντής: Γ. I. Καφφετζάκης τ. έκδ. Ηράκλειο. Τυπογρ. «Κρητικής Εκδοτικής Εταιρείας»

(τχ. 1 - 4 ) , τυπογρ. «Κρητικής Στοάς» I. Δ. Μουρέλλου και Σίας (τχ. 5 - 6 )

διάρκ. 15 Απριλίου 1911 - 15 Οκτωβρίου 1911 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 6 τεύχη. Αρ. 1: 15 Απριλίου 1911, Αρ. 2:

30 Απριλίου 1911, Αρ. 3: 15 Μαίου 1911, Αρ. 4: 30 Μαίου 1911, Αρ. 5: 15 Ιουνίου 1911, Αρ. 6: 15 Οκτω-βρίου 1911

σχήμα 24x16,5 εκ. 4-12 σ. δίστηλες με διακεκομμένη σελιδα-ρίθμηση

συνδρ. Τριμηνίας: εντός Κρήτης Δρ. 1 εκτός Κρήτης Δρ. 1,50

σκοπός Ο σκοπός και το πρόγραμμα του περιοδικού δηλώνεται στο πρώτο του τεύχος (15 Απριλίου 1911) σ. 8: Σκοπός

του περιοδικού έσται, η εξυπηρέτησις του εν τω Σχολείω και τη οικογενεία τελουμένου υψηλού της διαπαιδαγωγή-

σεως έργου της νέας γεννεάς ιδία δε να επικοινωνήση ταύ-την μετά των συγχρόνων εθνικών γεγονότων και των οση-μέραι προόδων των επιστημών.

να προσπορίσηται αυτή γνώσεις άμεσον σχέσιν μετά της ζωής εχουσών.

να οδηγήση αυτήν εις την μελέτην και παρατήρησιν. να εξεγείρη ευγενή άμιλλαν προς εργασίαν. να αναπτύξη πολυμερές ενδιαφέρον. να παράσχη τέλος αυτή επωφελή ενασχόλησιν.

Βλ. και Εφημερίς των παίδων Αρ. 49. περιεχ. Η ύλη του απαρτίζεται από σύντομες συνεργασίες και

Page 174: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

περιλαμβάνει: Επιστολές, Ποιήματα, Διηγήματα, Ανέκ-δοτα, Εθνικές Σελίδες, Διαγωνισμούς, Αλληλογραφία και

εικόνες. Σε συνέχειες δημοσιεύεται και μέρος μυθιστορή-ματος (Έκτορος Μαλλό : Χωρίς Οικογένειαν). Ορισμένοι από τους τίτλους των περιεχομένων που δίνουν και το στίγμα του περιοδικού είναι: Δαός Αγωνιζόμενος υπέρ

Ελευθερίας, Φιλόξενοι και εις τους Εχθρούς μας, Ο Μι-κρός Απρόσεκτος, το Ταμείον της Αμύνης, το γραμ-ματόσημον.

συνεργ. Δημοσιεύονται κείμενα με τις εξής υπογραφές: Ανδροκλής, Β.Χ., Ν., Λ., Εμμ. Παπαστεφάνου, I. Σταυρακάκις, Αριστείδης Μ. Τατάκις, Π. Κεφαλιανού, Γ.Λ., Κ., Δ. Βικέλας, Λ. Φιλ., Λεωνίδας Μπορτόλης, Γεώργιος Μ. Καλομενόπουλος, Μηνάς Ποτήρης, Γ. Μ. Γιαμ., I. Κου-λάκις, Ιωάννης Ζάχος, Ομηρος Βατάλας.

εικον. Η εικονογράφηση που συνοδεύει τα κείμενα είναι φωτο-γραφίες και ανυπόγραφα σκίτσα, δίχως ιδιαίτερες αξιώ-σεις.

βιβλθ. ΕΛΙΑ *

Από σελίδα τίτλου του αρ. 48

Page 175: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*49. Εφημερίς των Παίδων ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1911-1912

υπότιτ. Δεκαπενθήμερον παιδικόν περιοδικόν εικονογραφημένον υπεύθ. Διευθυντής και Ιδιοκτήτης: Γ. I. Καφετζάκις τ. έκδ. Ηράκλειο διάρκ. 15 Νοεμβρίου 1911 - 15 Ιανουαρίου 1912 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 5 τεύχη (το τελευταίο διπλό). Αρ. 1(7): 15

Νοεμβρίου 1911, Αρ. 2(8): 30 Νοεμβρίου 1911, Αρ. 3(9): 15 Δεκεμβρίου 1911, Αρ. 4(10): 30 Δεκεμβρίου 1911, Αρ. 5 - 6(11 -12): 15 Ιανουαρίου 1912. Οι αριθμοί σε πα-ρένθεση είναι η συνέχεια της αρίθμησης των τευχών του περιοδικού Εφημερίς των Μικρών (βλ. Αρ. 48).

σχήμα 24 Χ 16,5 εκ. 8 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση, 1 τομ. = 48 σ.

συνδρ. Τριμηνίας: Εντός Κρήτης Δρ. 1 Εκτός Κρήτης Δρ. 1,50

σκοπός περιεχ. συνεργ. Ο σκοπός και οι στόχοι του περιοδικού, το είδος των

περιεχομένων του καθώς και τα ονόματα των συνεργα-τών του, συμπίπτουν με εκείνα της Εφημερίδος των Μι-

κρών (βλ. λήμμα Αρ. 48), της οποίας ουσιαστικά απο-τελεί την δεύτερη περίοδο (βλ. και σχετική σημείωση Αρ. 1(7), σ. 1).

βιβλθ. ΕΛΙΑ *

Page 176: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*50. Παιδικός Αστήρ ΑΘΗΝΑ 1 9 1 9

υποτιτ. Δεκαπενθήμερον παιδικόν και οικογενειακόν περιοδικόν (Αρ. 1:1 Οκτωβρίου 1911 - Αρ. 30: 15 Δεκεμβρίου 1912) Δεκαήμερον εικονογραφημένον παιδικόν και οικογενεια-κόν περιοδικόν (Αρ. 31: 1 Ιανουαρίου 1913 - Αρ. 66: 20 Δεκεμβρίου 1913)

υπεύθ. Εκδότης: Βιβλιοπωλείον Δ. Δημητράκου τ. έκδ. Αθήνα, Σταδίου 56. Τύποις «Αυγής Αθηνών» Αποστο-

λοπούλου (Ο Αρ. 33 [20 Ιανουαρίου 1913] τυπ. Κρανιω-τάκη, όδ. Γεωργίου Σταύρου 3).

διάρκ. 1 Οκτωβρίου 1911 - 20 Δεκεμβρίου 1913 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 66 τεύχη

Έτος Α': Αρ. 1: 1 Οκτωβρίου 1911 - Αρ. 24: 15 Σεπτεμ-βρίου 1912.

Έτος Β': Αρ. 25: 1 Οκτωβρίου 1912 - Αρ. 66: 20 Δεκεμ-βρίου 1913

σχήμα 23,5x16 εκ. 16 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση συνδρ. Έ τ . Α' Έ τ . Β' Έ τ . Α' Έ τ . Β'

Ετησία, Εσωτ. Δρ. 4 Δρ. 6 Εξωτ. Δρ.5,5 Φρ. 8 Εξάμηνος, » Δρ. 2,5 Δρ. 3,5 » Δρ. 3 Φρ. 4

Τρίμηνος, » Δρ. 1,5 Δρ. 2 » Δρ. 2 Φρ. 2,5 Τιμή εκάστου φύλλου: Λεπτά 10

περιεχ. Διηγήματα, Παραμύθια, Ποιήματα, Γεωγραφία, Πραγ-ματογνωσία, Ιστορία, Φυσική Ιστορία, Διάφορα, Αλλη-λογραφία, Ασκήσεις. Ενδεικτικά σημειώνονται παρακά-τω τα περιεχόμενα του πρώτου τόμου (=Αρ. 1: 1 Οκτω-βρίου 1911 - Αρ. 30: 15 Δεκεμβρίου 1912) όπως δίνονται στον πίνακα των περιεχομένων: «Μικρά Διηγήματα: Ζωγράφος και Ποιητής, ο Ληστής Πούλος και ο αστυνομικός σκύλλος, Ο πιστός σκύλος, Ο Σοφολογιώτατος και αι ανακαλύψεις του, Η αμοιβή

της πλεονεξίας, Ο Νυκτοκλέπτης, Η δεκάωρος νηστεία

Page 177: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ξώφυλλο του αρ.

Page 178: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

του Πέτρου, Ο καθένας στη δουλειά του, Ο καυχησά-ρης, Ησφαλισμένος, ο Μπεμπές, της εποχής, Πώς το καπέλλο του Μανωλάκη μετεβλήθη εις κρήνην, το απο-τέλεσμα της απρονοησίας.

εικονογραφημένα παραμύθια: Ο φαντασμένος βασιλεύς, Ο Τραγόπαπας, Η ωραία και το τέρας, το ταξείδι του κυρ-Νικόλα της κυρά Μαριώς και του κύρ-Μέντιου, Οι Καλικάντζαροι, το χρυσό ψαράκι, Η Άσπρη Γάτα, Αι περιπέτειαι του Πιτσικόκου, Οι ποντικοί και η Κουμπά-ρα τους, η Γάτα, Η περίεργη Βασιλοπούλα, το Βασι-λόπουλο της Τροίας και η Θεά Αυγή. Μυθιστορήματα: Η τελευταία Σπαρτιάτις, μυθιστόρη-μα ελλ. επαναστάσεως, Ο τετράπους Σέρλοκ Χόλμς, Αι περιπέτειαι του πλοιάρχου Μάριου Κουγκουρδάν. Πραγματογνωσία. Γεωγραφία. Ιστορία. Φυσική: Οι Ψύλ-λοι, Νοημοσύνη των Ποντικών, η πέννα, το Λαύρειον, Οι Ανθρωποφάγοι, 700 έτη Ελλάς, Η γραφή, Ο άνευ σύρ-ματος τηλέγραφος, Ιστορία του Αεροστάτου και Αερο-πλάνου, το παιγνίδι μας, το Άπειρον, Χρήματα ! χρή-ματα!, η Αυγή, Η ύαλος, Πώς η Πελοπόννησος ωνομά-σθη Μορέας ( Ιω. Χατζηδάκι), Πανηγυρικός 25ης Μαρ-τίου, το όγδοον θαύμα του Κόσμου, το καουτσούκ, Διατί

τα ψάρια δεν είναι αλμυρά, τα Ορτύκια, Από την Νέαν Ελλάδα.

Διηγήματα: τα φαντάσματα, Εν αριστούργημα, Η μι-κρά προκομμένη, Ένας τρίτης τάξεως άνθρωπος, Ου-ρανοκατέβατος, Καραγκιόζης (πρωτοχρονιάτικον), το κα-θήκον, θα πνιγώ, Οι δύο έξυπνοι, Οι δύο αντίπαλοι,

ο διάβολος και ο σύντροφος του, Οι πρόσκοποι, Πάν μέτρον άριστον, Η δύναμις της ξένης γνώμης, η σαύρα έρπει, Η Λεοντή, Θεία Σοφία, τα κεράσια του διδασκά-λου μου, Πόσον σε ζηλεύω, Υποταγή, Η κακόπιστος,

ο Βασιλεύς μας εισερχόμενος εις την Θεσσαλονίκην,

Page 179: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Σελίδα τίτλου του αρ. 50 II 2η σελίδα του φύλλου 1 του αρ. 50

Page 180: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Ξέρξης και Λεωνίδας (διάλογος), Ανατίναξον αυτήν, Γιά την Τιμή. Ποιήματα: Ο Θεός, το Καραβάνι, ο Κωστής και το Γατάκι, Περασμένα χρόνια, στο τζαμί, Η φίλεργος κόρη, Πεταλούδα, Καθήκοντα προς συμμαθητάς, Πρωϊνόν πρό-γραμμα, Προς την θείαν Καλήν, το μικράκι, Ό λ α τα άλ-λα, Στα σύνορα, Χαίρε, Στην Κόκκινη Μηλιά, Εμπρός παιδιά μου ζηλευτά, Εις την A.B.Y, τον Διάδοχον, Λόχμη, το Πρωτοβρόχι, το παιδάκι πού κλαίει, στη Σημαία μας, Κατάρα, ο Ναύτης του Αιγαίου, Η Αυγή. Διάφορα: Εγγραφή μαθητών εν Αμερική, Νέος Πυθα-γόρειος Πίναξ, Υποδήματα αδαμαντοκόλλητα, Πνευμα-τικά πλοιάρια. Οδηγός Παιδικού Αστέρος: Πώς εξαλείφεται η μελάνη, Η ευσπλαχνία των πτηνών, Ζωγραφίσατε διά μονοκονδυ-λιάς, Πρόγνωσις σεισμού, Η έκπληξις της Πίτσας, τα καλύτερα Λουτρά, Βαρύτιμον Τσιμπούκι, Συμβουλή, Μυζήθρα-Μυστριώτης, Γράμμα από το χωριό μου, Τσα-τσαννέτα, Αφηρημένος μαθηματικός, Ανέκδοτον του Βασιλέως μας, Από πού παράγεται η λέξις γάιδαρος ( Ι . Χατζηδάκι), Ένας πού δεν ξεύρει ψέμματα, Εξυπνάδα, Εύθυμος κόσμος, Ευφυΐα παιδιού, Παπάς και Χόντζας, Ο Μύωψ Υπασπιστής, το σχήμα της γης, Οι Γάτες και ο Ήλιος, Αστείον, Απάντησις, Η δύναμις του άλλου, Ο περιηγητής, Αύρα και άνεμοστρόβιλος, Παρεξήγησις, Πώς ένας χωρικός έμαθε το Πάτερ ημών, Η ρεκλάμα, Ο πλούσιος, ο αγράμματος, Ο ευτυχής, το περιοδικόν μας, Αδέξιος κυνηγός, Ο Μούδερ, στο χωριό μου, Δια-νομή των καλών, Κακόπιστος, το Πετροκάραβον, Δύο

Αγάδες, Μίαν επανάληψιν, Αφηρημάδα Ιατρού, Ο Γεώργιος και το αλεξίβροχον, Περιστατικόν Θιέρσου, το μέλλον του Τοτού, Μάλιστα, ο προσκυνητής, το Ξύλινο πόδι, Ευεργεσία και ευγνωμοσύνη, Πώς εσώθη ο Διάβολος από τον κατακλυσμόν, Οξυδέρκεια Αράβων,

Page 181: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Είμαι καλά, Έβγήκε ασπροπρόσωπος, το ήκουσα με τ' αυτιά μου, Έτος δεύτερον, Ευφυΐα μαθητού, Μογγολικός

Μύθος, Ευφυής ψεύτης, Ο Αθλητής και ο φίλος του, Ανέκδοτον Ιεροκήρυκος, ο Φρόνιμος, Η ταχυτέρα αμαξοστοιχία του κόσμου, Μύθος του Κολοκοτρώνη, ΟΙ

Αμερικανοί, Η Μονή της Γαΰτης, Η Εξόριστος, τα Ελληνικά του Καθηγητού μου, Ένας πού τα 'ξεύρει όλα,

ο Φλώρος μου, Ο Μακβέν και το Βουνό, Ο Συκοφάν-της. Μαγικαί εικόνες: Ήτοι πρωτότυπα μικρά και τερπνά διηγηματάκια συντεταγμένα επί τη βάσει μιας διδακτι-κής Μαγικής εικόνος. Πνευματικαί άσκήσεις Διαγωνισμοί

εικόνες Λόγια των παιδιών Αλληλογραφία Χάρται.»

συνεργ. συγγρ. Έτος Α': Γεώργιος Τουντούζ (G. Toudouze), Κώνστας,

Θεία-Καλή, Νώντας Έλατος [=Επαμ. Παπαμιχαήλ βλ. σχετική σημείωση στον Αρ. 22: 15 Αυγούστου 1912, σ. 176], Ευάγγελος Γ. Ιωάννου, Φρειδερίκος I. Πάικος, Γεώργιος Ιωάννου, Ιωάννης Ε. Ζάχος, Γιάννης Λίψανος, Π. Σταθάς, Μέγας Ναπολέων, Δάφνης Στέφανος, Δ. Αγγελακόπουλος, Ξενοφών Αθηναίος, Αλφα, Τιμ., Ξενη-τεμένο Ελληνόπουλο, Ν. Σακελλάριος, Ν. Σταθόπουλος, Β. Βασιλόπουλος, Νικολ. Πάικος, Α. Γρ. Τσαούτος, Νέ-αρχος Μαρτάκος, Πέτρος Βενετσάκος, Δωδωναίος Ζευς, Ανδ. Σ. Αντίπας, Στέφανος Βασιλόπουλος, Γ. Διβάρης, Ηλίας Δ. Πέρρος, Ευθύμιος Ε. Στάθης, Αθ. Ε. Βεκια-ρέλης, Σ. Μπρίκας, Φοίβος Λατάνας, Πέτρος Γ. Λουκά-κος, Αντώνιος Παναύλης, Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, Αν-νίβας.

Page 182: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Έτος Β': Ο Αετιδεύς, Μιχαήλ Επ. Ζαφειρόπουλος, Ν. Πετρούτσος, Αθ. Βεκιαρέλης, Ιωάννης Πολέμης, Ιωάν-νης Ζάχος, Ευθ. Στάθης, Ν. Σακελλαρίου, Ν.Κ., Φρει-δερίκος, I. Πάικος, Ανδ. Σ. Αντίπας, Ξενοφών Αθηναίος, Νίκος I. Σταθόπουλος, Ξενητεμένο Ελληνόπουλο, Κομή-της Χάλεϋ, Κωνσταντίνος Λυκόρτας, Νίκος Σκεντέρης, Μεσση-κλής, Άλφα; Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, Ηλίας Πέρ-ρος, Γεώργιος Στρατήγης, Ρίνα Αλκαίου, Ν. Λουκάκος, Ν. Σακελλάριος, Τούλα Πολυχρονοπούλου, I. Μ. Βουγιου-κλάκης, Γ.T., Ακύλας ο Στρατηγός, Αντώνιος Πανακλής, Γεώργ. Δ. Μούρτζινος, Ανδ. Καρμπαλιώτης, I. Χαϊτάκης, Χ. Σταθάς-, Ν.Μουρής, Γ. Μανωλόπουλος, Γ. Μπλιζιώτης, Γιάννης Λίψανος, Θεία-Καλή, Φοίβος Λατανάς, Π. Στα-θάς, Νώντας Έλατος, Ιλλυρός, Παντελής Γ. Καρανικολός, Μέγας Ναπολέων, Ιων. Σ. Βασιλείου, Τελευταία Σπαρ-τιάτις, Μέγας Αλέξανδρος, Ευάγγελος Ιωάννου, Δημή-τριος Παπανικολάου, Ανδρείος Εύζωνος, Γεώργιος Ιωα-κείμ, Χρ. Αγ. Γρηγορόπουλος, Δωδωναίος Ζευς, Ελπίς Ευαγγελάτου, Πολυξένη Παναγιωτοπούλου,Ι.Ζαφειρόπου-λος, Δημοσθένης Ανδρεάδης, Αλφα, Στέφανος Βασιλόπου-λος, Εμμανουήλ Μανσόλας, Ν. Μασουρίδης, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Αριστ. Τσαουσόπουλος, Αιματωμένο Ξίφος, Ευγενία Γιαννούση, Φιλόπατρις Ελληνοπούλα, Πρόεδρος Αρχιζιζανίων, Κων. Γ. Καρυωτάκης, Β. Μαμουνάς, Γεώρ-γιος Λυριτζής, Σόλων Σπυρόπουλος, Γ. Διαμαντικός, Γ. Κούρτης, Στ. Τεγόπουλος, Μ. Τρίκκας, Αναστασία Βενετσανάκου, Θ. Βιτσικουνάκης, Πέτρος Ν. Τσαγκα-λάκης, Ηρακλής Κότσιφας, Αναστ. Τακάλης, Μαρία Μπουμπά, I. Παπαχριστοφιλοπούλου, Νικήτας I. Γε-ραρής, Φειδίας Γ. Συλλιμνιώτης, Μαρμαρωμένος Βασι-λιάς, Β. Ματθόπουλος, Παύλος Μελάς, Ματωμένο Δα-φνόκλαδο, Πέτρος Ν. Λεωτσάκος, Γρ. Τσόκας, Ευγ. Κυ-ριάκης, Μαρίκα Κόκκινη, Φαίδων Τσαγκάρης, Κ. Κων-σταντόπουλος, Γ. Σουρής, Λεωνίδας, Ρόζα Δαμουλιάνου,

Page 183: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Σαραντάπορος, Κόμης Λουξεμβούργου, Οδυσσεύς Κοκ-κώσης, Ασπασία Ν. Δανίκα, Κλεομένης Γ. Κοτοπούλης, Σπινθήρ, Ελληνική Φουστανέλλα, Ανδ. Λεονάρδος, Αθ. Μαραγκός, Ν. Κουτσιβέλης, Ευχή της Μάνας, Ζαφ. Παπαμιχαλόπουλος, Επ. Σταϊκόπουλος, Κ. Βλάχος, Ζωί-τσα Μιχελή, Βασίλειος Θ. Τεριζής, Μαρία I. Γεραρή, Αντώνιος Μαυρουκάκης, Διον. Δημάκης, Σ. Κ. Σταυρό-πουλος, I. Κ. Αναστασόπουλος, Β. Λαμποβιτιάδης, Κ. Σολδάτος, Αήττητος Εύζωνος, Ν. Ταγκαλάκης, Εμμ. Μ. Καρατζάς, Ραφ. Δενόγιας, Αγγελ. Λειβαδίτης, Δαφνο-στεφανωμένος Ήρως, Αγαμ. Καμπόσος, Β. Γ. Πήτας, Ν. Κ. Κουρμούλης, Γ. Σπίνης, Χαρ. I. Κανελλόπουλος, Κούλης Π. Κωστόπουλος, Εκατόμβη Σαρανταπόρου, Κανόνι του Κιλκίς, Ιωάννα Ανδριανοπούλου, Στ. Π. Νυ-χάς, Ν. Ζαχαριάδης,

εικον. Υπάρχει σε όλα τα τεύχη· βλ. και περιεχόμενα βιβλθ. EBE* Περ. 421 u , ΒΒ, ΕΛΙΑ*, ΔΘ βιβλγ. Καζαντζάκη, Τί διαβάζουν, σ. 227: « Ο Π α ι δ ι κ ό ς

Α σ τ ή ρ είναι το γνήσιο παιδί της Διάπλασης. Ό λ α δανεισμένα, όλα ξένα. Κατάχρηση στις πνευματικές ασκή-σεις, και δω, στους διαγωνισμούς και στην αλληλογραφία. Ένα μυθιστόρημά του με ελληνική υπόθεση, Ή τελευ-ταία Σπαρτιάτις", είναι κι αυτό έργο ξένου συγγραφέα. Τρία πράματα το χαρακτηρίζουν γενικά : η τέλεια απο-μίμηση της Διάπλασης, η φριχτή του καθαρεύουσα, και

η έλλειψη σχεδόν ποιημάτων. Στα τελευταία του φυλλά-δια βλέπουμε και μερικές εικόνες από τον πόλεμο».

Page 184: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*51. Ελληνόπαις ΑΘΗΝΑ 1 9 1 9

υπότιτ. Εβδομαδιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν μότο Πίστις - Πατρίς υπεύθ. Ιδιοκτήτης και Διευθυντής: Σπυρίδων Δ.Δουκάκης, τέως

νομαρχ. επιθεωρητής (Από τον Αρ. 14: 5 Απριλίου 1912 ο Σ. Δ. Δουκάκης παραμένει μόνο ως ιδιοκτήτης ενώ διευ-

θυντής είναι ο Δημήτριος Κ. Καλότυχος, τέως υπουργικός γραμματεύς)

τ. έκδ. Αθήνα, οδός Αριστείδου 9α. Τύποις «Ερμού» Αλεξ. Βι-τσικουνάκη, Αριστείδου 7

διάρκ. 4 Ιανουαρίου 1912 - 28 Δεκεμβρίου 1914 κυκλοφ. ως το 1914 εκδόθηκαν 112 τεύχη

Έτος Α': Αρ. 1 (4 Ιανουαρίου 1912) - Αρ. (;) Έτος Β': ( ; ) -Αρ . 82 (;) Έτος Γ: Αρ. 83 (12 Φεβρουαρίου 1914) - Αρ. 112 (28 Δεκεμβρίου 1914)

σχήμα 30x20 εκ. 8 σ. δίστηλες με διακεκομμένη σελιδάριθμηση συνδρ. Εξάμηνος: Εσωτερικού Δρ. 1

Εξωτερικού Φρ. 2,50 Τιμή Φύλλου : Λεπτά 10 (Από τον Αρ. 14: 5 Απριλίου 1912 Λεπτά 5).

σκοπός Οι στόχοι του περιοδικού δίνονται στο πρώτο του τεύχος (σ. 2) : «Σκοπός και πορεία του Ελληνόπαιδος». Α ν και εν τη αγγελία του Ελληνόπαιδος εδηλώσαμεν ότι σκοπός

αυτού είναι η συμπλήρωσις της πνευματικής τροφής, ήτις παρέχεται εν τοις σχολείοις, όμως νομίζομεν ότι πρέπει

να προσθέσωμεν ολίγα, όπως είπωμεν τί παρεκίνησεν η-μάς εις την έκδοσιν τον περιοδικού και τίνα οδόν θα ακο-λουθήσωμεν. Πάς τις θα έχη παρατηρήσει ότι από τίνων ετών ήρξατο ζωηροτέρα πως κίνησις προς παροχήν ανα-

γνωστικής ύλης εις τους παίδας και τους αποφοίτους των σχολείων, τον λαόν. Αλλ' ατυχώς το πλείστον ταύτης,

Page 185: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Από τη σελίδα τίτλου και τη 2η σελίδα του φύλλου 7 του αρ. 51

Page 186: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ίνα μη είπωμεν πάσα, περιστρέφεται και επιδιώκει την στιγμιαίαν τέρψιν του αναγιγνώσκοντος, υποσκάπτει δε

τας θρησκευτικάς, εθνικάς και ηθικάς αρχάς αυτού χωρίς να παρέχη ουδεμίαν στερεάν τροφήν, δυναμένην να χρη-

σιμεύση αυτώ εις τον βίον τον οσημέραι καθιστάμενον πο-λυκυμαντότερον και απαιτούντα παρά του θέλοντος να διάπλευση αυτόν να έχη ηθικάς αρχάς και πολλάς και ποι-κίλας γνώσεις. Προς καταπολέμησιν της ολέθριας ταύτης τάσεως απε-φασίσαμεν εν επιγνώσει ότι δυσχερές είναι και βαρύ το έργον, ίσως δε και υλικώς επιβλαβές ημίν, εάν μη τύχω-μεν της προσηκούσης υποστηρίξεως παρά των ενδιαφερο-μένων υπέρ της θρησκευτικής, εθνικής, ηθικής αγωγής

και υλικής ευημερίας του λαού, να εκδώσωμεν τον Ελ-ληνόπαιδα. Όποιος δε είναι ο σκοπός του Ελληνόπαιδος ήτοι η πα-ροχή αφ' ενός μεν υγιών θρησκευτικών, εθνικών και ηθι-κών αρχών, αφ' ετέρου δε των αναγκαίων πρακτικών γνώσεων, τοιαύτη θα είναι και η οδός, ην θα βάδιση.

και την μεν θρησκευτικήν και ηθικήν μόρφωσιν θέλομεν επιδιώξη διά του Ευαγγελίου και των άλλων ιερών γρα-

φών και συγγραμμάτων εκλαϊκεύοντες κατά το δυνατόν αυτά, την δε εθνικήν καθιστάντες γνωστόν τον βίον των προγόνων ημών, ον διάγοντες εμεγαλούργησαν και εν ει-ρήνη και εν πολεμώ, ως διδασκόμεθα εν τη πολιτική ιστο-ρία αυτών, έτι δε ερανιζόμενοι ό,τι άριστον εκ των αθα-νάτων συγγραμμάτων αυτών, δι' ων και οι πάλαι και οι νυν επαιδαγωγήθησαν και παιδαγωγούνται.

Επειδή δε όσον και αν προέχωσιν αι θρησκευτικαί, ηθι-και και εθνικαί αρεταί δεν αρκούσιν αλλ' ανάγκη και πρα-

κτικών γνώσεων, δι' ων να προσπορίζηταί τις την σωμα-τικήν ευεξίαν και τα προς το ζην, θα μεταδίδωνται διά

του Ελληνόπαιδος αι αναγκαίαι πρακτικαί γνώσεις ωφέ-λιμοι προς την υγίειαν και την υλικήν ευημερίαν.

Page 187: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Και την ανάπτυξιν δε της καλαισθησίας, αφού και το κα-λόν είναι εκ των υψίστων συναισθημάτων, θα επιδιώξη ο

Ελληνόπαις διά καλλιτεχνικών εικόνων αρχαίων η νεω-τέρων έργων και φυσικών καλλονών.

εν επιμετρώ δε θα προβάλλη και πνευματικάς ασκήσεις προς εκγύμνασιν του νου και εθισμόν προς άμιλλαν και αυτενέργειαν, αναγκαίας ιδιότητας καθ' άπαντα τον βίον.

περιεχ. «Ευαγγέλια, Εορτολόγια μηνών, Θέματα Ιστορίας, Μυ-θιστόρημα, Ποιήματα, Πρακτικαί γνώσεις, Υγιεινή, Διαγωνισμοί, Αλληλογραφία, εικόνες, Διάφορα, Γρίφοι, Αινίγματα.» Ενδεικτικά σημειώνονται παρακάτω ορι-σμένοι από τους τίτλους των εμπεριεχομένων άρθρων: « Η πρώτη του έτους επί ρωμαίων, Η πρωτοχρονιά, Ο πίθηκος - ο κήπος του Ιατρού, Η εκ της αναγνώσεως κόπωσις των οφθαλμών, Η ωοτοκία των ορνίθων, Αρ-ματωλοί και κλέφται, Η μήτηρ εξηγούσα το ευαγγέλιον

της Κυριακής, Από το μεγαλείον της φύσεως, Ανέκδοτα του ελληνοβουλγαρικού πολέμου, Περί της ανάγκης της εκπαιδεύσεως των εργατικών τάξεων, Σωκράτης, Ανέκ-

δοτα του ναυάρχου Κουντουριώτου, εκ του βίου των ζώων, Η Ολυμπία»,

συνεργ. Σχεδόν όλα τα άρθρα είναι ανυπόγραφα. Τα λίγα ονόματα και αρχικά που συναντούμε είναι: Δ. Γ. Φλέγγας, I. Πο-λέμης, Π.Δ., Γ.Δ Μ., Φ.Φ., Π.Οι., Ευθ. Θ., Ν.Λ.

εικον. Υπάρχει μεγάλος αριθμός εικόνων με θέματα κυρίως ιστο-ρικά και θρησκευτικά,

βιβλθ. ΕΛΙΑ* (Αρ. 1 - Αρ. 14), ΔΘ* (Έτος Γ') Π 124 βιβλγ. Καζαντζάκη, Τί διαβάζουν, σ. 227 - 228: «Κ έρχεται ο

Ε λ λ η ν ό π α ι ς . ο τίτλος εδώ φανερώνει το πρό-γραμμα. να ειπωθούν πολλά, για την Ελλάδα, για τη θρησκεία. και λέγονται" αλλά Θεέ μου, πώς ! σε μια γλώσσα που είναι αδύνατο να διαβαστή, σε μια ύλη που

δεν έχει καμιά σχέση με τη λογοτεχνία. Τίποτε άλλο πιο αντιπαθητικό και πιο σιχαμένο από τον Ελληνόπαιδα".

Page 188: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

μια ξερότατη αρθρογραφία, μια περιγραφή από γεγονότα δίχως ψυχή και τρυφερότητα, που θα σταθή στο παιδί εν-τελώς αδύνατο να βρη έστω και το παραμικρό ενδιαφέρον. Η γλώσσα του, το ξαναλέω, είναι τρισάθλια. ο Κόντος

ο μακαρίτης και ο Μιστριώτης μόνο θα μπορούσαν ίσως να τη διαβάσουν. και τί αδειοσύνη, τί αναισθησία! Προ-

ξενεί αγανάχτηση ο τρόπος που μιλεί για τα πιο γλυκά και τα πιο πλησίον στην ψυχή του παιδιού. Α ς αφήσωμε

όμως ένα από τους συνεργάτες του "Ελληνόπαιδος" να μας πη για την αγαπητή μορφή της γιαγιάς: "Υπάρχει εν οικογενειακόν πρόσωπον εκ του οποίου τον κεφαλαιώδη ρόλον εν τη υφάνσει της ημετέρας οντότητος

δεν έχομεν προσέξει δεόντως, συνεπώς δεν έχομεν πλήρη αντίληψιν του ρόλου τούτου και κατ' ακολουθίαν δεν απο-

δίδομεν εις το πρόσωπον αυτό την προσήκουσαν θείαν τιμήν..." (" Ελληνόπαις", 13 Φεβρ. 1913). Τώρα τί εννοεί με το : "εκ του οποίου τον κεφαλαιώδη ρόλον εν τη υφάνσει της ημετέρας οντότητος", και τί άρα-γε θέλει να εκφράση με την "θείαν τιμήν", αυτό δεν είναι δουλειά μου να το ξεσκαλίσω' ό,τι όμως μου κινεί την

αγανάχτηση είναι πώς το σπάνιο αυτό μαργαριτάρι της καθαρεύουσας έχει για τίτλο την ακόλουθη τρυφερώτατη

και γλυκύτατη φράση: "Καλώς μου τα!" και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός που τάγραφε αυτά, αντί να με-

ταχειριστή αυτή την έκφραση, δεν έβαζε π.χ. " ως ευ παρέστησε φίλτατα τεκνία", για να είναι τέλος πάντων

και συνεπής στον εαυτό του, και άξιος έγγονος της μάμ-μης του. Τώρα μου κάνει θλίψη να φαντάζωμαι τα τρε-μάμενα χεράκια της καλής γιαγιάκας, ν' ανοίγωνται να υποδεχτούν τα εγγονάκια με το γλυκύτατο αυτό καλωσώ-ρισμα: "Καλώς μου τα!" που νάξερε πώς έτσι αναίσθη-τα και δασκαλικά θάρχονταν αργότερα τα γλυκά της λό-για στη θύμησή τους...».

Page 189: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

•52. Παιδική Εφημερίς ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1913-1914

υπότιτ. Εβδομαδιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν. υπεύθ. Εκδότης: Γ. Ν. Αιγιαλείδης. Συντάκτης: Ιάσων Ν. Αι-

γιαλείδης τ. έκδ. Πειραιάς (Αρ. 1 - 20), Θεσσαλονίκη (Αρ. 21 - 24), Πει-

ραιάς (Αρ. 25) διάρκ. 1913 - 1914 κυκλοφ. Γράφτηκαν 25 φύλλα. Αρ. 2: 7 Νοεμβρίου 1913, Αρ. 4:

17 Νοεμβρίου 1913, Αρ. 6: 1 Δεκεμβρίου 1913, Αρ. 7: 4 Δεκεμβρίου 1913, Περ. Β' Αρ. 8: 12 Ιανουαρίου 1914, Αρ. 9: 19 Ιανουαρίου 1914, Αρ. 10: 26 Ιανουαρίου 1914, Αρ. 16: 16 Φεβρουαρίου 1914, Αρ. 19: 28 ( ;) Φεβρου-αρίου 1914, Αρ. 22: 3 Σεπτεμβρίου 1914, Αρ. 23: 7 Σεπτεμβρίου 1914, Αρ. 24: 10 Σεπτεμβρίου 1914, Αρ. 25: 12 Οκτωβρίου 1914.

σχήμα 30x20 εκ. χειρόγραφη βιβλθ. ΕΛΙΑ* βιβλγ. Χειμώνας, «Αιγιαλείδης», σ. 279, Χειμώνας, «Εφημερί-

δες»), σ. 19.

Από τη σελίδα τίτλου του αρ. 52

Page 190: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*53. Παιδική Ημέρα ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1913, 1915

υπότιτ. Μηνιαίον εικονογραφημένον περιοδικόν. υπεύθ. Διευθυντής και Ιδιοκτήτης: Γεώργιος και Ιάσων Ν. Αι-

γιαλείδης τ. έκδ. Πειραιάς διάρκ. 1913, 1915 κυκλοφ. Γράφτηκαν 6 φύλλα το 1913 και 1 φύλλο το 1915

Αρ. 1: 1 Ιανουαρίου 1913, Αρ. 2: Φεβρουάριος 1913, Αρ. 3: Μάρτιος 1913, Αρ. 5: Ιούνιος 1913, Αρ. 6: Ιούλιος 1913, Αρ. 1: 22 Μαρτίου 1915

σχήμα 30x20 εκ. χειρόγραφη πολυγραφημένη βιβλθ. ΕΛΙΑ* βιβλγ. Χειμώνας, «Αιγιαλείδης», σ. 279, Χειμώνας, «Εφημερί-

δες», σ. 19.

Από τη σελίδα τίτλου του αρ. 53

Page 191: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

54. ο Έλλην Πρόσκοπος Π Ο Ρ Τ - Σ Α Ϊ Τ 1914

υπεύθ. Διευθυντής: Ε. Χαμεζιανός. Συντάκτης-Υπεύθυνος: Εμμ. Πνευματικός

τ. έκδ. Πορτ - Σαΐτ διάρκ. 12/25 Ιανουαρίου 1914 - 19/1 Φεβρουαρίου 1914 κυκλοφ. Εκδόθηκαν δύο τουλάχιστον τεύχη

Αρ. 1: 12/25 Ιανουαρίου 1914, Αρ. 2: 19/1 Φεβρουαρίου 1914.

σκοπός «Το ιστορικόν της εκδόσεως του πρώτου τούτου οργάνου των Ελλήνων Προσκόπων Αιγύπτου, καθώς και ο σκο-πός του, συνοψίζονται εις τ ' ακόλουθα σημεία, τα οποία καταχωρίζομεν εκ της πρώτης σελίδος του πρώτου φύλ-λου του "... Μία πρότασις του φερέλπιδος νέου Ε. Πνευ-ματικόν (Συντάκτου — υπευθύνου κατόπιν του φύλλου) διά την έκδοσιν, εύρε ηχώ εις τα αισθήματα των φιλοπρό-οδων νέων Ε. Χαμεζιανού, Δ. Δημητριάδου, Χ. Λαχανά, Γρ. Αλεξανδράτου, Κ. Δάρρα, Ιω. Πρωτόπαππα, Λ. Χάλαρη, Χρ. Αλεξίου και Γ. Κορδώνη οι όποιοι μετά θάρρους ανέλαβον να εκδώσωσι την εφημερίδα, η όποια

ωνομάσθη Ο Έλλην Πρόσκοπος με σκοπόν να εξυμνώ-νται και να διατυμπανίζωνται... τα κατορθώματα των γενναίων προσκόπων, των μελλόντων γενναίων στρατιω-

τών, οι όποιοι θα αποτελέσωσι το ρόδον της νέας γενεάς, τα δε κέρδη της εφημερίδος θα διατίθενται διά φιλανθρω-

πικά έργα!"». Ευγ. Μιχαηλίδης, Πανόραμα, σ. 202-203. βιβλθ. Βλ. παρακάτω, Βιβλιογραφία βιβλγ. Ολες οι παραπάνω πληροφορίες προέρχονται από τον

Ευγ. Μιχαηλίδη, Πανόραμα, σ. 202 - 203, όπου και η σημείωση ότι τα δύο τεύχη (Ap. 1 - Αρ. 2) σώζονται στο Εθνικό Πνευματικό Μουσείο. Μνεία του περιοδικού κάνει και ο Δ. Γιάκος, Ιστορία, σ. 107

Page 192: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*55. Πρόσκοπος ΑΘΗΝΑ 1 9 1 9

υπότιτ. Δεκαπενθήμερον περιοδικόν διά προσκόπους τη εγκρίσει του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος των Ελλήνων

Προσκόπων και τη εποπτεία τον Εφόρου των Ομάδων. υπεύθ. Εκδότης-Διευθυντής: Μιχαήλ Δ. Ψαρράς τ. έκδ. Αθήνα, οδός Λυκαβητού αριθ. 7α. Τυπογραφικά Κατα-

στήματα «Νέου Αστεως», διάρκ. 1 Μαρτίου 1914 - τουλάχιστον Απρίλιος 1915 κυκλοφ. Από την πρώτη περίοδο, Έτος Α' σώζονται τα τεύχη

Αρ. 2: 15 Μαρτίου 1914, Αρ. 3: 1 Απριλίου 1914 Έτος Β' (Περ. Β'): Αρ. 1 (Ιανουάριος 1915) - Απρίλιος 1915

σχήμα 25x19 εκ. 22 σ., 16 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση συνδρ. Ετησία: Εσωτερικού Δρ. 3 Εξωτερικού Δρ. 5

Εξάμηνος: Εσωτερικού Δρ. 1,50 Εξωτερικού Δρ. 3 Τιμή φύλλου λεπ. 10.

περιεχ. Άρθρα για τον προσκοπισμό και τη χρησιμότητά του, Προσκοπικές αναμνήσεις, Χρονικά εκδρομών, Χρήσιμες, Γνώσεις, Διηγήματα, Ποιήματα, Υγιεινή, Ανέκδοτα, Διαγωνισμοί.

συνεργ. Θ. Αραβαντινός, Γ. Ζαλοκώστας, Θ. Καραγιαννόπουλος, Γ. Κ. Κατσίμπαλης, Σ. Κέντρος, Δ. Ε. Κούτσης, Δημ. Ε. Μενιδιάτης, Ε. Περδικέας, Σ. Περσίδης, Μ. Πεσμα-τζόγλου, Π. Προσαλέντης, Σ. Ράνιος, Αιμ. Γ. Τσοκό-πουλος.

εικον. Φωτογραφίες από προσκοπικές δραστηριότητες και εκ-δρομές.

βιβλθ. ΣΕΠ*, EBE* Περ. 1 9 4 4 R R a

Page 193: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Σελίδα τίτλου του αρ. 55

Page 194: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*56. Μικρά Εφημερίς ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1 9 1 1 9 1 5

υπότιτ. Δεκαπενθήμερον εικονογραφημένον περιοδικόν εκδιδό-μενον εν Πειραιεί

υπεύθ. Ιδιοκτήτης και Διευθυντής: Γεώργιος Ν. Αιγιαλείδης. Συντάκτης: I. Ν. Αιγιαλείδης

τ. έκδ. Πειραιάς διάρκ. (;) Νοέμβριος 1914 - 1 Νοεμβρίου 1915 κυκλοφ. Κυκλοφόρησαν 9 τουλάχιστον τεύχη. Αρ. 3: 15 Δεκεμ-

βρίου 1914, Αρ. 4: 1 Ιανουαρίου 1915, Αρ. 7: 15 Φε-βρουαρίου 1915, Αρ. 8: 1 Μαρτίου 1915 και Αρ. 1: 1 Νοεμβρίου 1915

σχήμα 30x20 εκ. δακτυλόγραφο συνδρ. Τιμή τεύχους: 10 λεπτά βιβλθ. ΕΛΙΑ* βιβλγ. Χειμώνας, «Αιγιαλείδης», σ. 279, Χειμώνας, «Εφημερί-

δες», σ. 19.

Από σελίδα τίτλου του α . 5

Page 195: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

*57. Έσο Έτοιμος ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1914-1916

υπότιτ. Δεκαπενθήμερον Περιοδικόν διά Προσκόπους. επίσημον όργανον της εν Αιγύπτω Κεντρικής Επιτροπής των Ελ-λήνων Προσκόπων. Εκδιδόμενον τη εγκρίσει και επο-πτεία αυτής

υπεύθ. Εκδότης: Εκδοτική επιτροπή με πρόεδρο τον Γ. Χαρι-τάκη

τ. έκδ. Αλεξάνδρεια. Τύποις «Ταχυδρόμου» Γ. Τηνιού διάρκ. 1/14 Ιουνίου 1914 - 1/14 Νοεμβρίου 1916 κυκλοφ. Εκδόθηκαν 32 τεύχη

Έτος Α', Αρ. 1: 1/14 Ιουνίου 1914 - Αρ. 14: 15/28 Απριλίου 1915

Έτος Β', Αρ. 15(1): 1/14 Ιουνίου 1915 - Αρ. 26(12): 1/14 Μαΐου 1916

Έτος Γ', Αρ. 27(1): 1/14 Ιουνίου 1916 - Αρ. 32(6): 1/14 Νοεμβρίου 1916

σχήμα 29x20 εκ. 14 - 24 σ. δίστηλες με συνεχή σελιδαρίθμηση συνδρ. Ετήσια

Ε ν Αιγύπτω Γ.Δ. 40, Δια προσκόπους Γ.Δ. 20 Εν τω εξωτερικώ Φρ. χρ. 10, Διά προσκόπους Φρ. χρ. δ

Τιμή τεύχους: εν Αιγύπτω Γ.Δ. 2, Διά προσκόπους Γ.Δ. 1 Τιμή τεύχους: εν τω εξωτερικώ Λεπτά 50, Διά προσκό-πους Λεπτά 25

σκοπός Σκοπός του περιοδικού ήταν η διάδοση των αρχών του προσκοπισμού. Στις προγραμματικές δηλώσεις που δημο-σιεύονται στο πρώτο τεύχος (Αρ. 1, σ. 1 - 2) με τίτλο «Αντί Προγράμματος» υπάρχει το μότο του περιοδικού, που εκφράζει τις αρχές του προσκοπισμού:

Τιμή του άτομου και σταθερότης χαρακτήρος Σεβασμός προς την θρησκείαν και τους γονείς Λατρεία διά την πατρίδα

Page 196: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Εξώφυλλο του αρ. 57

Page 197: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Ως προς τα περιεχόμενα του περιοδικού τονίζεται ότι θα έχουν: διπλούν χαρακτήρα' αφ' ενός μεν την ανάπτυξιν

των ηθικών άρχων και του πατριωτικού ενθουσιασμού των Προσκόπων, αφ' ετέρου δε την λεπτομερή έκθεσιν και εξήγησιν των τεχνικών και πραγματικών γνώσεων τας

οποίας οφείλει κατά τους κανονισμούς να κατέχη ο Πρό-σκοπος...

περιεχ. Αρθρα γύρω από τον Προσκοπισμό, Εγκύκλιοι του Σώ-ματος Ελλήνων Προσκόπων και της Κεντρικής Επιτρο-πής Αιγύπτου, Δημοτικά τραγούδια, Διηγήματα, Πρα-κτικές γνώσεις, Χρονικά εκδρομών, Ενημερωτικά ση-μειώματα για την προσκοπική κίνηση, Ανέκδοτα.

συνεργ. Έτος Α': Ούγος Αραβαντινός, Γ. Αθανασακόπουλος, I. Αναστασιάδης, Β. Αθανασόπουλος, Σ. Δ. Ανδρεάδης, Γ. Ανδρικόπουλος, Α. Αντωνόπουλος, Α. Π. Αλφιέρης, Γ. Βερβενιώτης, Κ. I. Βιτιάδης, Ν. Βιδάλης, Δ. Γερμα-νός, Μ. Γάσπαρης, Πην. Σ. Δέλτα, Σοφ. Δέλτα, Γ. Κα-μπουρόπουλος, Π. Καμπουρόπουλος, Γ. Κόκκαλης, Αθ. Κουλαμπίδης, Π. Κερκινός, Π. Κουρέας, Μ. Λαμπρια-νός, Λ.Μ., Α. Ε. Μπενάκης, Α. Μαργαρίτης, Δ. Μαλτέ-ζος, Ν. Μπαριτάκης, Αλ. Μπαρμπαγιαννέλης, Γ. Δ. Μαυ-ρουδής, Β. Μπακόπουλος, Π. Νικουλάκης, Σ. Ξένος, Τάκιτος Ορσίνης, Ε. Γ. Οικονομίδης, Αδ. Παχουντάκης, Λεων. Πτέρης, Γ. Παϊδούσης, Α. Πουλάκης, Κ. Πουλά-κης, Ζ. Παπαντωνίου, Θ. Π. Πρινέας, Κ. Ράδος, Π. Κ. Σμυρνιώτης, I. Σιγάλας, Ν. Π. Στατήρας, I. Στόης, I. Σακελλαρίδης, Σ. Σπυρίδης, Α. Μ. Συμεωνίδης, Π. Σο-φιαλίδης, Μ. Τσατσάνης, Χ. Φλωράς, Γ. Χαριτάκης, Χρ. Ψαλτόγλου. Έτος Β': Π.Α.Ε., Π. Σ. Δέλτα, Θ. Δ. Μοσχονάς, Χ. Ψαλτόγλου, Γ. Κόκκαλης, Γ. Κιτρόπουλος, Γ. Βλαχο-γιάννης, Β.Δ., Π. Σμυρνιώτης, Π. Νικολάκος, Γ. Κα-μπούρογλου, Γ. Σταματίου, Α. Πτέρης, Δ. Δρακόπουλος, Μ. Τσατσάνης, Δ. Συμεωνίδης, Μ. Γάσπαρης, Π. Κα-

Page 198: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Καμπουρόπουλος, Α. Χρίστοβιτς, Χ. Κοροβέσης, Χρ. Ενι-σλείδης, Α. Αντωνόπουλος, Α. Πτέρης, Ν. Μπαριτάκης, Α. Κουλαμπίδης, Θ. Κ. Σταυρής, Ν. Λανίτης, Ν. Ηρα-κλείδης.

εικον. Φωτογραφίες από προσκοπικές εκδηλώσεις καθώς και σκίτσα που συνοδεύουν τα κείμενα. Υπάρχει κατάλογος των εικόνων στον πίνακα των περιεχομένων

βιβλθ. EBE* Περ. 969Μ

ελίδα τίτλου του αρ. 57

Page 199: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Ευρετήρια

Α' Αλφαβητικός κατάλογος περιοδικών

Β' Τόποι έκδοσης

Γ' Εκδότες - Διευθυντές

Δ' Βιβλιοθήκες

Page 200: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf
Page 201: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

A'

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

1. ο Άγιος Σταυρός 24 2. Αθήναις 17 3. Ακανθίς 39 4. η Αρκαδική Νεολαία 48 5. ο Ασκληπιός 3 6. Ατρόμητοι 26 7. Βιβλιοθήκη Παιδικού Φύλ-

λου 37 8. η Διάπλασις των Παίδων 22 9. Έλλην Πρόσκοπος 54

10. Ελληνόπαις 51 11. Έσο Έτοιμος 57 12. Ετήσιον Ήμερολόγιον 44 13. Εφημερίς των Μαθητών 2 14. Εφημερίς των Μαθητών 13 15. Εφημερίς των Μαθητών 18 16. Εφημερίς των Μικρών 48 17. Εφημερίς των Παίδων 5 18. Εφημερίς των Παίδων 9 19. Εφημερίς των Παίδων 49 20. Ήβη 14 21. Ήβη 19 22. Κηφισσία 23 23. Λεύκωμα Παιδικού Περιο-

δικού 32 24. Μαθητής 25 25. Μαθητής 41α 26. ο Μέντωρ 11 27. Μικρά Εφημερίς 56 28. Μούσα των Παίδων 30 29. Παιδική Αποθήκη 1

30. Παιδική Εφημερίς 35 31. Παιδική Εφημερίς 52 32. Παιδική Ήμερα 53 33. Παιδική Μέλισσα 16 34. Παιδική Σάλπιγξ 29 35. Παιδικόν Περιοδικόν 27 36. Παιδικόν Φύλλον 36 37. Παιδικός Ανθών 31 38. Παιδικός Αστήρ 50 39. Παιδικός Κόσμος 28 40. Παιδικός Κόσμος 38 41. Παιδικός Φάρος 46 42. Πανεπιστήμιον 34 43. Παράδεισος των Παίδων 20 44. Περιοδικόν των Μαθητών 33 45. Πλειάς 15 46. Πρόσκοπος 43 47. Πρόσκοπος 55 48. Τερπνή Βιβλιοθήκη 45 49. Φάρος 47 50. Φιλία 41 51. Φιλολογική Εφημερίς της

Νεολαίας 4 52. ο Φιλόμουσος Νέος 8 53. ο Φίλος της Νεολαίας 4 54. η Φιλόπατρις Μήτηρ 7 55. η Φιλόστοργος Μήτηρ 6 56. Φοιτητής 10 57. Φωνή των Παίδων 12 58. Χαρά 21 59. η Χαρά 40

Page 202: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Β'

ΤΟΠΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Αθήνα

Αλεξάνδρεια Άργος Ερμούπολη Ζάκυνθος Ηράκλειο Θεσσαλονίκη Καστελλόριζο Κωνσταντινούπολη Νέα Υόρκη Πάτρα Πειραιάς Πορτ-Σάϊτ Σμύρνη

1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,41α, 50, 51, 55 45, 46, 57 40 24 4 , 8 48, 49 52

41 20, 21, 38, 47 42 12, 15, 16, 18, 19 43, 52, 53, 56 54 11

Page 203: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Γ'

ΕΚΔΟΤΕΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Αδελφοί Αιγιαλείδη 52, 53, 56 Κ. Θ. Αντωναρόπουλος 31 Π. Σ. Αποστολόπουλος 41α Κ. Βαρβάτης 5 Κωνσταντίνος Χρ. Βλούσος 38 Κωνστ. Α. Γαλάνης 40 Αδελφοί Γρηγοριάδαι 11 Τ. Α. Δεπάστας 38, 47 Βιβλιοπωλείον Δ. Δημητράκου 50 Σπυρίδων Δ. Δουκάκης 51 Γεώργιος Ηλιάδης 33 Φιλολογικός Σύλλογος «Κάδμος»

18

Ε. Καζασμαζής 31 Μ. Δ. Καλαποθάκης 9 Δημήτριος Καλότυχος 51 Μ. Ε. Κανακάκης 27, 32 Γ. I. Καφφετζάκης 48, 49 Ν. Α. Κοτσελόπουλος 27, 32, 36,37 Θεόδωρος Μαρκουίζος 35

Ιω. Μαυρουδής 5 Κ. Γ. Μπουκλάκης 34 Διονύσιος Π. Ναστάτος 45 Ε. Γ. Νικολαΐδης 34 Γρηγόριος Ξενόπουλος 22 Ευάγγελος Β. Παναγιωτόπουλος

10 Δημήτριος Πανταζής 1, 2 Α. Παπαδόπουλος 46 Νικόλαος Π. Παπαδόπουλος 22 Πέτρος Πετρίδης 41 I. Γ. Σακελλαρίδης 38 Μάρκος Δ. Σακκορράφος 6 Μαίρη Σιαρμόν 42 Νίκος Σπετσερόπουλος 39 Κ. Τσούμπης 46 Χρήστος Θεμ. Φιλαδελφεύς 23 Νικ. Χαλαβατζής 24 Σίμων Δ. Χιωτέλης 44 Χρ. Χριστοφής 43

Page 204: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

Δ'

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

EBE Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος 4, 6, 9, 10, 27, 33, 35, 40, 41, 47, 50, 55, 57

ΒΒ Βιβλιοθήκη της Βουλής 6, 9, 11, 14, 22, 38, 47, 50 ΠΑ Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αθηνών 17 ΕΛΙΑ Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού

Αρχείου 1, 6, 8, 27, 31, 32, 34, 37, 41α, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56

ΙΙΘ Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 6, 9, 39 ΠΙ Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 9, 17, 22, 38 ΔΚ Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης 6 ΖΒ Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων 2 EHM Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών 22 ΔΘ Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης 47, 50, 51 ΣΕΠ Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 55

Αρχείο Νότη Καραβία 23

Page 205: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

LA PRESSE P O U R JEUNES EN GRÈCE (1830 - 1914)

UN RECENSEMENT

MARTHA KARPOZILOU

R é s u m é

Ce recensement a pour objet les périodiques, les journaux et les albums de la jeunesse grecque dans la période 1830-1914. Les critères du genre, chronologiques et géographiques qui ont été les nôtres pour définir et délimiter notre sujet furent les suivants:

I. Le critère du genre Le critère principal et décisif pour l'insertion d'une publi-

cation dans la catégorie de la presse pour enfants, et pour jeunes fut son édition ou/et sa réception par des enfants, des adolescents ou des jeunes. Par conséquent nous avons exclu un nombre important de publications qui seulement en appa-rence et à la légère auraient être rangées dans la catégorie ci-dessus —par exemple sur la base du titre, du sous-titre, des éditeurs, ou des déclarations de ceux-ci— mais qui en vérité appartiennent à d'autres catégories. Ainsi notre recensement s'est limité aux publications pour lesquelles nous disposons d'éléments précis et étayés sur le jeune âge soit des éditeurs/ directeurs et collaborateurs soit des lecteurs. Ce qui nous a donc intéressé étaient:

1. Les publications écrites et éditées par des enfants et

Page 206: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

des jeunes destinées principalement à des jeunes du même âge.

2. Les publications produites par des adultes à l'usage des enfants et des jeunes. II. Le critère chronologique

Nous avons retenu le cadre chronologique 1830-1914 com-me une unité englobant les publications allant de la fondation de l'Etat grec au déclenchement de la Première Guerre mon-diale. En réalité la collecte du matériau ne commence qu'en 1836 (année de parution du premier périodique pour enfants, Παιδική Αποθήκη) et se prolonge au delà de 1914 en ce qui concerne les publications fondées jusqu'en 1914 inclu et qui ont continué de paraître après cette date.

III. Le critère géographique Le critère utilisé pour la délimitation géographique du

matériau fut celui de la langue. L'objet étant les publications en langue grecque, étant donné la diaspora il est évident qu'il ne peut y avoir de limites géographiques.

Le recensement des publications retenues est analytique et assurément échappe aux présentations bibliographiques usuelles.

Page 207: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγικό Σημείωμα 9

Πίνακας 14

Βιβλιογραφία 16

Καταγραφή Νεανικών Εντύπων 19

Ευρετήρια 197

Περίληψη 203

Page 208: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf
Page 209: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (1830-1914) ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Ε. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ - Α. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ O.E. ΦΩΤΟΜΑΡΑ 54 - Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΤΗΛ. 92.38.933 - 92.36.675 ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 1987

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Page 210: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf
Page 211: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf
Page 212: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ(1830-1914) ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΜΑΡΘΑ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ.pdf