Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο...

of 12 /12
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Ε 18.03.20 Έκδοση 1/19.2.2009 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπαριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009 Απόφαση του Διευθυντή Γραμμής

Embed Size (px)

Transcript of Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο...

Page 1: Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά din 17221.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ

Ε 18.03.20

Έκδοση 1/19.2.2009

18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 03 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14

Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την υπ’ αριθμ. ΔΓ/4333.423 / 19-2-2009

Απόφαση του Διευθυντή Γραμμής

Page 2: Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά din 17221.

Ε 08.03.20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ W14

Ε1 / 19.2.2009 2/12

Πίνακας

Μεταβολών, αναθεωρήσεων, ενημερώσεων, συμπληρώσεων, αντικαταστάσεων κλπ.

Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, καταργεί όλες τις προηγούμενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

Κωδικός Έκδοση / Ημερομηνία

Αρ. Σελίδων

Παρατηρήσεις

Ε 07.06.10 Ε1/19.2.2009 12

Page 3: Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά din 17221.

Ε 08.03.20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ W14

Ε1 / 19.2.2009 3/12

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ ............................................................................................................................................. 4

2. ΕΛΑΣΤΙΚΌΣ ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ W14 ‐ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ...................................................................................... 4

2.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΎΝΔΕΣΗΣ W14 ........................................................................................... 5

2.2. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ‐ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ....................................................................... 6

2.2.1. Βασικές λειτουργίες των ενσωματούμενων υλικών ................................................................ 6

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .................................................................................................................. 7

3.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΓΕΝΙΚΑ ........................................................................................................... 7

3.1.1. Τοποθέτηση του συνδέσμου στην θέση συναρμολόγησης .................................................... 7

3.1.2. Σύσφιγξη .................................................................................................................................. 8

4. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................................................................................. 9

4.1. ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η ΜΕΡΙΚΗ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ............................................................................................................................................. 9

4.2. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ......................................................................................... 10

4.3. ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ................................................................................................................................. 10

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ–ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ..................................................................... 10

5.1. ΠΟΙΟΤΙΚΉ ΠΟΣΟΤΙΚΉ ΠΑΡΑΛΑΒΉ ................................................................................................... 10

5.2. ΠΑΡΑΛΑΒΉ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΆΞΙΟ ........................................................................................................... 11

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ .............................................................................. 11

6.1. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ........................................................................................................ 11

7. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ‐ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .................... 11

7.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ .............................................................. 11

7.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .................................................................................................... 11

8. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ ‐ ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ: .................................................................................. 11

Page 4: Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά din 17221.

Ε 08.03.20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ W14

Ε1 / 19.2.2009 4/12

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα οδηγία περιέχει την αναλυτική περιγραφή και την λειτουργία του συνδέσμου W14, τους όρους για την σύσφιγξη του συνδέσμου κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής σε γραμμή και αλλαγές, καθώς και τους όρους για μερική αποσυναρμολόγηση ή μερική απομάκρυνση των υλικών σύνδεσης σε γραμμή εν λειτουργία.

Σχήμα 1

2. ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ W14 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σύστημα συνδέσμου W14 είναι σύστημα προμονταρισμένου συνδέσμου, που χρησιμοποιείται σε στρωτήρες από προεντεταμένο σκυρόδεμα, στα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων μικτής κυκλοφορίας, και για αξονικά φορτία 22,5t.

Το σύστημα συνδέσμου W14 αποτελείται από τα κατωτέρω στοιχεία (Σχήμα 2) :

• Το διπλά ελαστικό αγκύριο Skl 14

• Την πλαστική πλάκα στήριξης αγκυρίου Wfp 14 K

• Το ειδικό ελικωτό (τυρφώνι) Ss25 με ενσωματωμένη την ροδέλα Uls 7

• Την υποδοχή του ελικωτού Sdü 9 που ενσωματώνεται στον στρωτήρα

• Το ελαστικό υπόθεμα ZW 700 (ΚΓ) και ZW 900 (ΜΓ)

Page 5: Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά din 17221.

Ε 08.03.20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ W14

Ε1 / 19.2.2009 5/12

Σχήμα 1

2.1. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ W14 Το ελατηριωτό αγκύριο τύπου Skl 14 είναι στοιχείο του διπλά ελατηριωτού συνδέσμου W14. Οι βραχίονες του αγκυρίου λειτουργούν σαν αποσβεστήρες και μαζί με το ελαστικό υπόθεμα απορροφούν τους κραδασμούς που δημιουργούνται από τα στατικά και δυναμικά φορτία του συρμού στις υψηλές ταχύτητες. Σε περίπτωση τάσης ανατροπής της σιδηροτροχιάς, ο βρόγχος του αγκυρίου που εφάπτεται στο πέλμα της σιδηροτροχιάς ενεργεί σαν πρόσθετο σύστημα ασφαλείας και συγκρατεί την σιδηροτροχιά από ανατροπή. Ακόμη και σε περίπτωση εκτροχιασμού, εφόσον δεν υπάρξει καταστροφή του στρωτήρα, μπορεί να επανατοποθετηθεί το διπλά ελατηριωτό αγκύριο με την προσθήκη νέας υποδοχής ελικωτού Sdü 9.

Επί γραμμής το σύστημα W14 τοποθετείται και συσφίγγεται στην σιδηροτροχιά είτε με συμβατικά μηχανήματα σύσφιξης, είτε με ειδικά μηχανήματα τοποθέτησης και σύσφιξης. Επισημαίνεται ότι για τη σύσφιξη του ελατηριωτού αγκυρίου δεν απαιτείται οι στρωτήρες να έχουν τοποθετηθεί σε απόλυτα οριζόντιο επίπεδο.

Είναι δυνατό στον ίδιο στρωτήρα να χρησιμοποιηθούν σιδηροτροχιές διαφόρων τύπων, με αντικατάσταση μόνον των πλακών στήριξης του συνδέσμου.

Page 6: Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά din 17221.

Ε 08.03.20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ W14

Ε1 / 19.2.2009 6/12

2.2. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΩΝ Στον σύνδεσμο W14 ενσωματώνονται υλικά, τα οποία θα πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ελατηριωτό αγκύριο Skl 14 • ΕΝ 10204 (DIN 50049)

• DIN 55350 T 18

• DB-TL 918 127

• DIN 17221

Πλαστική πλάκα στήριξης αγκυρίου Wfp 14 K • Το υλικό κατασκευής της πλάκας στήριξης είναι σύμφωνο με το εγκεκριμένο από τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους DB Datenblatt Nr.6 NGT 36 PA6/PA6.6-Polyamid 6/6.6 με 30% Ίνες υάλου

• DIN 16901

• TL 918280

• Πιστοποιητικά ελέγχου DIN 55350 T.18

Ειδικό ελικωτό Ss25 με ενσωματωμένη την ροδέλα Uls 7

• TL 91824 Bl 1

• UIC 864-1

• Πιστοποιητικά ελέγχου κατά DIN 55350 T 4.1.2

Υποδοχή του ελικωτού που ενσωματώνεται στον στρωτήρα Sdu 9.

• DIN 16901

• TL 918280

• Πιστοποιητικά ελέγχου κατά DIN 5250 T 18 4.1.2. Στα πιστοποιητικά θα αναφέρονται ο αριθμός χύτευσης – υλικό – και ο χρόνος παραγωγής.

2.2.1. Βασικές λειτουργίες των ενσωματούμενων υλικών

ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΑΓΚΥΡΙΟ SKL 14

Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά DIN 17221. Το διπλά ελατηριωτό αγκύριο έχει μεγάλη ελατηριωτή διαδρομή (έως 15 mm, Σχήμα 6) και επιτυγχάνει δύναμη σύσφιξης επί της σιδηροτροχιάς μέχρι 12 ΚΝ..

ΠΛΑΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΚΥΡΙΟΥ Wfp 14K

Η πλάκα στήριξης αγκυρίου Wfp 14Κ κατασκευάζεται από πλαστικό με ειδικές προσμίξεις που της εξασφαλίζουν μονωτική ιδιότητα, μεγάλη μηχανική αντοχή και αντοχή σε γήρανση.

Page 7: Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά din 17221.

Ε 08.03.20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ W14

Ε1 / 19.2.2009 7/12

Η πλάκα αγκυρίου αποτελεί βασικό στοιχείο για τη λειτουργία του συνδέσμου και πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο κατασκευασμένη, ώστε να πληρεί τις λειτουργίες συμβατότητας του συνδέσμου W14 με το ελαστικό υπόθεμα.

Οι πλαστικές πλάκες είναι κατάλληλες και σε γραμμές με μικρές ακτίνες. Σε γραμμές όπου είναι απαραίτητη η διαπλάτυνση του εύρους, αυτή επιτυγχάνεται χωρίς πρόβλημα με την χρησιμοποίηση πλαστικών πλακών διαφόρων πλατών.

ΕΛΙΚΩΤΟ ΤΥΠΟΥ Ss25 ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΡΟΔΕΛΑ Uls 7

Το ελικωτό Ss25/Uls7 με την ενσωματωμένη ροδέλα χρησιμεύει για τη σύσφιξη του ελατηριωτού αγκυρίου Skl14, είναι κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής, πρέπει δε να λειτουργεί απόλυτα συμβατά με την υποδοχή Sdü9.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΛΙΚΩΤΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΣΤΡΩΤΗΡΑ Sdü9

Η υποδοχή του ελικωτού Sdü9, είναι απόλυτα συμβατή με το ελικωτό Ss25, ενσωματώνεται στο στρωτήρα κατά την παραγωγή και είναι βασικό στοιχείο για τη λειτουργία του συνδέσμου W14 αλλά εν γένει και για τη λειτουργία όλου του συστήματος στρωτήρας – σύνδεσμος - ελαστικό υπόθεμα.

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ ZW 700 (ΚΓ), ZW 900(ΜΓ)

Το ελαστικό υπόθεμα είναι απόλυτα σύμφωνο με τους γερμανικούς κανονισμούς (DB) TL 918 235.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ZW 700, ZW 900

Η συμβατότητα του ελατηριωτού αγκυρίου με το ελαστικό υπόθεμα ZW 700, ZW 900 καθορίζεται από τον γερμανικό κανονισμό (DB) TL 918123 έκδοση 30.07.1998 και τα χαρακτηριστικά των εγκεκριμένων από τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους διαγραμμάτων φορτίου απόκρισης του ελαστικού υποθέματος ZW 700 και του ελατηριωτού αγκυρίου Skl14.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.1. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –ΓΕΝΙΚΑ

Πριν από την εργασία σύσφιγξης η απαιτούμενη ροπή σύσφιγξης πρέπει να ελέγχεται μέσω δοκιμαστικής σύσφιγξης πριν αλλά και μετά το ζέσταμα του μηχανήματος. Η ροπή σύσφιγξης θα ελέγχεται και κατά την διάρκεια της εργασίας (η ροπή του μηχανήματος σύσφιγξης μπορεί να αλλάζει κατά την διάρκεια της εργασίας !).

3.1.1. Τοποθέτηση του συνδέσμου στην θέση συναρμολόγησης

Όλα τα επιμέρους υλικά του συνδέσμου θα πρέπει να ευρίσκονται προσυναρμολογημένα επί του στρωτήρα ήδη από το εργοστάσιο κατασκευής των στρωτήρων από σκυρόδεμα (Σχήμα 3).

Μετά την τοποθέτηση της σιδηροτροχιάς επί του στρωτήρα, μετατοπίζονται τα 2 ελατηριωτά αγκύρια SKL14 από τη θέση της προσυναρμολόγησης στη κανονική θέση (σύνδεση σιδηροτροχιάς) .

Για τη συναρμολόγηση της συνδέσμου στη γραμμή απαιτείται χαλάρωση του ελαφρά σφιγμένου παξιμαδιού του ελικωτού (κατά μισή περιστροφή) και μετατόπιση του αγκυρίου

Page 8: Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά din 17221.

Ε 08.03.20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ W14

Ε1 / 19.2.2009 8/12

SKL14 με το ελικωτό προς το πέλμα της σιδηροτροχιάς (κάθετα στον άξονα της) μέχρι τα δύο σκέλη και ο βρόγχος του ελατηριωτού αγκυρίου να βρεθούν πάνω στο πέλμα της σιδηροτροχιάς.

Σχήμα 3

3.1.2. Σύσφιγξη

Η σύσφιγξη του ελατηριωτού αγκυρίου SKL14 γίνεται όταν αυτό βρίσκεται στην κανονική του θέση (επί της σιδηροτροχιάς). Περιστρέφεται το παξιμάδι του ελικωτού και συσφίγγεται το ελατηριωτό αγκύριο SKL14 ώστε ο βρόγχος να εδράζεται επί της σιδηροτροχιάς. Η επίτευξη της απαιτούμενης σύσφιγξης του ελατηριωτού αγκυρίου SKL14 διαπιστώνεται από τη θέση του βρόγχου που πρέπει απλώς να ακουμπά στο πέλμα της σιδηροτροχιάς (Σχήμα 4, 5).

Το μέγιστο επιτρεπόμενο διάκενο μεταξύ μεσαίου βρόγχου του ελαστικού αγκυρίου και επιφάνειας έδρασης της πλάκας στήριξης αγκυρίου Wfp είναι 0,5mm

Σχήμα4: ορθή θέση τοποθέτησης

Page 9: Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά din 17221.

Ε 08.03.20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ W14

Ε1 / 19.2.2009 9/12

Σχήμα 5: λάθος θέση τοποθέτησης

Με τα δύο ελεύθερα σκέλη του ελατηριωτού αγκυρίου επιτυγχάνεται μια συνεχής σύσφιγξη της σιδηροτροχιάς με περίπου 11,5 ΚΝ δύναμη σύσφιγξης και περίπου 14,5mm ελατηριωτή διαδρομή ανά αγκύριο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο σύνδεσμος δεν χρειάζεται συντήρηση.

Οι κινήσεις ανατροπής της σιδηροτροχιάς αναλαμβάνονται και αποσβένονται μέσω του μεσαίου βρόγχου του αγκυρίου.

Η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών και η απελευθέρωση τάσεων στην σιδηροτροχιά διευκολύνονται μέσω ελεγχόμενου λυσίματος των ελικωτών.

Η σωστή θέση σύσφιγξης επιτυγχάνεται όταν ο μεσαίος βρόγχος αγγίζει μέσω σύσφιγξης του ελικωτού την πλαστική πλάκα στήριξης αγκυρίου Wfp 14 K. Προς τούτο απαιτείται μια μέγιστη ροπή σύσφιγξης 200Nm (Σχήμα 4).

Ο έλεγχος θα γίνεται με ειδικό κανόνα.

4. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

4.1. ΣΥΣΦΙΓΞΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ

• Η σύσφιγξη του συνδέσμου που πρέπει να επιτευχθεί και να ελέγχεται σε γραμμή και αλλαγές είναι η ακόλουθη:

Page 10: Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά din 17221.

Ε 08.03.20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ W14

Ε1 / 19.2.2009 10/12

Επιδομή Ελατηριωτό

στοιχείο

Σύσφιγξη Απαιτούμενη ροπή, μέγιστη

επιτρεπόμενη ροπή

Έλεγχος

W14 Skl 14 Μέγιστο διάκενο μεταξύ μεσαίου

βρόγχου του ελαστικού αγκυρίου

και επιφάνειας έδρασης της

πλάκας στήριξης αγκυρίου Wfp:

0,5mm

200Nm Με ειδικό

Κανόνα

• Μερική αποσυναρμολόγηση η μερική απομάκρυνση του συνδέσμου W14 είναι δυνατή. Αυτό σημαίνει ότι, το ελατηριωτό αγκύριο δεν ασκεί καμία δύναμη συγκράτησης επί του πέλματος της σιδηροτροχιάς ή ότι ο σύνδεσμος ευρίσκεται στην θέση αποσυναρμολόγησης.

• Θερμοκρασία σιδηροτροχιάς: Σύνδεσμοι σιδηροτροχιών επιτρέπεται να αποσυναρμολογούνται μερικώς, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες τεχνικές οδηγίες .

• Μειωμένη εγκάρσια αντίσταση : όταν η εγκάρσια αντίσταση της γραμμής είναι μειωμένη, δεν είναι επιτρεπτή η μερική αποσυναρμολόγηση, ή η μερική απομάκρυνση του συνδέσμου.

4.2. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ

Μέγιστη ταχύτητα: Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, στην περίπτωση μερικής αποσυναρμολόγησης ή μερικής απομάκρυνσης του συνδέσμου W14, είναι 70 Km/h υπό την προϋπόθεση, ότι θα υφίσταται η προδιαγραφόμενη σύσφιγξη του συνδέσμου W14 σε κάθε 4ο στρωτήρα.

Σημ: Η τοπικά επιτρεπόμενη ταχύτητα θα αποκαθίσταται πάλι μετά την επίτευξη της προδιαγραφόμενης σύσφιγξης των συνδέσμων των σιδηροτροχιών .

4.3. ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες διαπλατύνσεις, όπου αυτές απαιτούνται, θα επιτυγχάνονται με την χρήση σειράς ειδικών πλακών στήριξης αγκυρίου Wfp 14Κ, ανάλογα με το είδος του στρωτήρα και την διατομή της σιδηροτροχιάς, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τον ΝΚΕΓ.

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ–ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

5.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών που αποτελούν τον σύνδεσμο W14 γίνεται σύμφωνα με:

• τις τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων FICHE UIC864-1 για το ελικωτό

• τους Γερμανικούς κανονισμούς (DB) TL 918235 για το ελαστικό υπόθεμα,

• TL 918125 (DB) για το ελατηριωτό αγκύριο,

Page 11: Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά din 17221.

Ε 08.03.20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ W14

Ε1 / 19.2.2009 11/12

• τον κανονισμό των Γερμανικών Σιδηροδρόμων για τα πλαστικά στοιχεία DB NGT 36 May 1997 (Πίνακας παρ. 2.1) και ERRI D 170/DT 302-D170/DT 276-D170/DT 304-D 170/DT 283.

5.2. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Κατά την παραλαβή των υλικών στο Εργοτάξιο θα γίνεται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί η ακεραιότητα τους. Υλικά που παρουσιάζουν κακώσεις δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα απομακρύνονται άμεσα από το εργοτάξιο.

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

6.1. ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η εργασία τοποθέτησης των συνδέσμων θα παραλαμβάνεται εφ’ όσον πληροί τα αναφερόμενα στα κεφάλαια 3 και 4.

7. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Οι όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται αναλυτικά στην ΠΕΤΕΠ 14-07-01-10. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

7.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά την μεταφορά απόθεση και διακίνηση των υλικών

Εκφόρτωση μέσω γερανοφόρου οχήματος η με ανατροπή

Μεταφορά δια χειρός η μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους

Χρήση εργαλείων χειρός

Χρήση μηχανημάτων.

Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. Κανένα άτομο χωρίς την επαρκή καθοδήγηση και εκπαίδευση και χωρίς πιστοποίηση της ικανότητας του να χειρίζεται ασφαλώς τον εξοπλισμό η τα εργαλεία δεν θα εξουσιοδοτείται γι αυτό.

7.2. ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι όροι και απαιτήσεις υγιεινής - ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος περιγράφονται αναλυτικά στην ΠΕΤΕΠ 14-07-01-10.

8. ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ: Στην παρούσα γίνεται αναφορά στους ακόλουθους όρους - ορισμούς:

• ΕΝ: Ευρωπαϊκό Πρότυπο

Page 12: Ε 18.03.20 -ε1- ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ W14•_18_03_20-ε1.pdf · Το αγκύριο κατασκευάζεται από ελατηριωτό χάλυβα κατά din 17221.

Ε 08.03.20 ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ W14

Ε1 / 19.2.2009 12/12

• UIC: Διεθνής Ένωση Σιδηροδρόμων

• FICHE UIC :Δελτία της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων

• DB: Deutsche Bahn (Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι)

• TL: Technische Lieferbedingungen (τεχνικές προδιαγραφές) των Γερμανικών Σιδηροδρόμων