Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

of 21 /21
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθμό 6/15-02-2013 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Στο Λεωνίδιο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1642/11-02-2013 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούμενη από τους: Παρόντες Απόντες 1. Ιωάννης Μαρνέρης -Πρόεδρος (Δήμαρχος) 2. Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος - Μέλος Κανείς 3. Εμμανουήλ Δολιανίτης – Μέλος 4. Φίλιππος Μπεκύρος – Μέλος 5. Δημήτριος Αθανασόπουλος - Μέλος 6. Ηλίας Πήλιουρας – Μέλος 7. Δημήτριος Τσιγκούνης - Μέλος Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα μέλη αυτής, τo μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Embed Size (px)

description

Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

Transcript of Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

Page 1: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ΄ αριθµό 6/15-02-2013 Πρακτικό της Συνεδρίασης της Οικονοµικής

Επιτροπής του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.

Στο Λεωνίδιο και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 15η του µηνός Φεβρουαρίου, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 18:00µ.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, ύστερα από την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1642/11-02-2013 πρόσκληση του Προέδρου της αποτελούµενη από τους:

Παρόντες Απόντες

1. Ιωάννης Μαρνέρης -Πρόεδρος (∆ήµαρχος) 2. Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος - Μέλος Κανείς 3. Εµµανουήλ ∆ολιανίτης – Μέλος 4. Φίλιππος Μπεκύρος – Μέλος 5. ∆ηµήτριος Αθανασόπουλος - Μέλος 6. Ηλίας Πήλιουρας – Μέλος 7. ∆ηµήτριος Τσιγκούνης - Μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Παναγιώτη Β. Πολίτη, διοικητικό υπάλληλο του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας.

Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µετά τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής και εισηγήθηκε προς στα µέλη αυτής, τo µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 2: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

Αριθµός Απόφασης 18/2013

ΘΕΜΑ: “Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας

Κυνουρίας, έτους 2013”.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Στην περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι µία από

τις αρµοδιότητες της οικονοµικής επιτροπής είναι η σύνταξη του

προϋπολογισµού του ∆ήµου.

Σύµφωνα µε τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010:

«1. Για το µεσοπρόθεσµο Προγραµµατισµό των ∆ήµων εκπονείται πενταετές

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο

Πρόγραµµα ∆ράσης και Ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα

καταρτίζεται µαζί µε το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης, το οποίο αποτελεί µέρος

του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτηµα.

2. Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που

αφορούν στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένων των

έργων και των υπηρεσιών τους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας,

καθορίζονται τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν στις δηµοτικές

ενότητες. Σε περίπτωση που δηµοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα

εξυγίανσης, ο προϋπολογισµός του συντάσσεται µε βάση αυτό.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των

υπηρεσιών του δήµου για το Ε.Π.∆. και τον προϋπολογισµό και εισηγείται το

προσχέδιο του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού στην οικονοµική επιτροπή,

προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή

τους στο δηµοτικό συµβούλιο.

5. Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη

σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού, καθώς και οι

διαδικασίες διαβούλευσης.

6. Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς

ψηφίσθηκε από το δηµοτικό συµβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην

ιστοσελίδα του οικείου δήµου και δηµοσιεύεται σε µία (1) τουλάχιστον

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 3: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε

εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο οικείος δήµος. Η

παράλειψη της ανωτέρω δηµοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης

του δηµοτικού συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός.

7. Ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η εισηγητική έκθεση της

οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που

αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών

υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά

τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό οι υποχρεωτικές

δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόµο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα

ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόµο, ή ότι το ύψος των εσόδων

υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού

έτους, ο Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το δηµοτικό συµβούλιο να

αναµορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε

(15) ηµερών.

8. Στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε

βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού του οικείου

δήµου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων

Ελλάδας, καθορίζονται ανά δηµοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που

καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής µε βάση

τον πληθυσµό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο

πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της

τοπικής κοινότητας.»

Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ οικ.50698/2-12-2011 (ΦΕΚ

2832/14-12-2011 τεύχος Β΄) εφόσον έχουν µεταβιβασθεί σε δηµοτικές ή

τοπικές κοινότητες συγκεκριµένες, αποφασιστικού χαρακτήρα αρµοδιότητες

κατ΄ εφαρµογή των άρθρων 83 παρ. 9 & 84 παρ. 6 του Ν.3852/2010, πριν

την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του

άρθρου 86 του Ν.3852/2010.

Συνεπώς εφόσον, όπως στην περίπτωση του ∆ήµου µας δεν µεταβιβάστηκαν

τέτοιες αρµοδιότητες δεν απαιτούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του ν.

3852/10.

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 4: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η ∆ηµοτική

επιτροπή ∆ιαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του

προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των

προσχεδίων του προϋπολογισµού.

Σηµειώνεται ότι στο ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας, που κατά την απογραφή του

έτους 2011, έχει πραγµατικό πληθυσµό 8.294 κατοίκους < των 10.000

κατοίκων δεν συγκροτείται ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης (παρ. 1 αρ.

76 Ν. 3852/2010).

Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε τις περ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του

Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:

«δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήµου στο

πλαίσιο της προετοιµασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και

εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισµού προς την οικονοµική επιτροπή.

ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού».

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’

αριθ. 02/08-02-2013 απόφαση της για το προσχέδιο του προϋπολογισµού το

οποίο και εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή.

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ο Πρόεδρος ζήτησε από το σώµα να

προβεί στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισµού του ∆ήµου Νότιας

Κυνουρίας, για το έτος 2013 και στη συνέχεια να το υποβάλλουµε στο

∆ηµοτικό Συµβούλιο προς ψήφιση.

Κατά τη διαδικασία αναλύθηκαν πλήρως τα εγγεγραµµένα άρθρα του σχεδίου

του προϋπολογισµού τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο τέλος των

εξόδων κατά κωδικό και αιτιολογήθηκε µε σαφήνεια το ποσό κάθε εγγραφής.

Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

- την περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

- τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του

Ν.3852/2010

- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του

Ν.3852/2010

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010

- την ΚΥΑ οικ. 50698/2.12.2011 (ΦΕΚ 2832/14.12.2011 τεύχος Β’)

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 5: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

- τις παρ. 3,4 του άρθρου 3 του ΦΕΚ 3390/18-12-2012 «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων οικονοµικού έτους 2013» - την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ΦΕΚ 3390/18-12-2012 «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων οικονοµικού έτους 2013» - Την υπ’ αριθ. 02/08-02-2013 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την

οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισµού στην Οικονοµική

Επιτροπή.

- Την υπ΄ αρ. 58/15-2-2013 απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία ψηφίζει το

Τεχνικό Πρόγραµµα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Ιωάννης Μαρνέρης - Πρόεδρος (∆ήµαρχος), Παναγιώτης Φιλιππακόπουλος, Εµµανουήλ ∆ολιανίτης, Φίλιππος Μπεκύρος, ∆ηµήτριος Αθανασόπουλος, Ηλίας Πήλιουρας)

Α. Συντάσσει (καταρτίζει) το Σχέδιο του Προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας για το έτος 2013, και του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ∆ήµου έτους 2013, όπως εµφανίζεται στο συνηµµένο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης και υποβάλλει αυτό µε την παρούσα και µε πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ψήφιση του ώστε να καταστεί εκτελεστός.

Ένα µέλος της Οικονοµικής επιτροπής, ο ∆ηµήτριος Τσιγκούνης ψηφίζει

Παρών.

Β. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούµενο έλεγχο

νοµιµότητας

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 6: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΕΣΟ∆Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Ψηφισθέντα υπό του ∆.Σ.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ

3.040.494,64 3.756.290,09 3.280.095,32 3.280.095,32 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α

1.114.787,56 17.092.939,94 17.268.293,56 17.268.293,56 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α

183.969,61 183.000,00 223.300,00 223.300,00 2 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 259.703,11 266.032,59 428.033,13 428.033,13 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

558.631,76 718.868,00 861.500,00 861.500,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

1.846.768,26 1.846.768,26 1.242.731,77 1.242.731,77 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

23.863.898,88 7.004.354,94 23.303.953,78 23.303.953,78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ

∆ΑΠΑΝΕΣ

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Ψηφισθέντα υπό του ∆.Σ.

Βεβαιωθέντα µέχρι 31/12/2012

∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

4.528.315,61 3.456.565,87 3.246.105,80 3.246.105,80 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

17.932.742,72 1.084.169,45 18.242.823,57 18.242.823,57 7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

1.383.478,93 793.443,82 1.810.543,94 1.810.543,94 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

19.361,62 0,00 4.480,47 4.480,47 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ 23.863.898,88 5.334.179,14

23.303.953,78 23.303.953,78

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 7: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

Ανακεφαλαίωση

ΜΕΡΟΣ 2 ∆ΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Ενταλθέντα µέχρι

31/12/2012 ∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 Κωδικός

(ΚΑ) Ψηφισθέντα υπό του ∆.Σ.

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Πίνακας 1 6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

1.172.006,57 1.145.300,00 1.145.300,00 1.303.836,3260 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

392.353,34 427.745,45 427.745,45 638.390,8261 Αµοιβές αιρετών και τρίτων

800.774,75 812.600,00 812.600,00 986.135,2662 Παροχές τρίτων

22.599,68 28.300,00 28.300,00 27.943,4863 Φόροι - τέλη

337.128,63 202.370,35 202.370,35 573.961,8464 Λοιπά γενικά έξοδα

170.516,80 107.000,00 107.000,00 178.887,8965 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης

260.810,90 283.500,00 283.500,00 326.910,0066 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

299.245,66 237.290,00 237.290,00 489.250,0067 Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές

1.129,54 2.000,00 2.000,00 3.000,0068 Λοιπά έξοδα

Σύνολο Κ.Α. 6 4.528.315,61 3.456.565,87 3.246.105,80 3.246.105,80

7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

123.453,76 157.750,00 157.750,00 169.389,1571 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων

940.051,69 17.685.045,90 17.685.045,90 17.273.140,5773 Έργα

20.664,00 400.027,67 400.027,67 490.213,0074 Μελέτες , έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

0,00 0,00 0,00 0,0075 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχορηγήσεις)

Σύνολο Κ.Α. 7

17.932.742,7 1.084.169,45

18.242.823,5

18.242.823,58 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

227.032,36 681.043,94 681.043,94 691.360,9381 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

566.411,46 861.500,00 861.500,00 692.118,0082 Λοιπές αποδόσεις

0,00 0,00 0,00 0,0083 Επιχορηγούµενες πληρωµές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε

0,00 268.000,00 268.000,00 0,0085 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους

Σύνολο Κ.Α. 8 1.383.478,93 793.443,82 1.810.543,94 1.810.543,94

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,00 4.480,47 4.480,47 19.361,6291 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό

Σύνολο Κ.Α. 9 19.361,62 0,00 4.480,47 4.480,47

Γενικά σύνολα των ∆ΑΠΑΝΩΝ 23.863.898,8

5.334.179,14 23.303.953,7

23.303.953,7

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 8: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΡΓΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ)

ΚΩ∆ΙΚΟΣ -

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΟΣ

Ι. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ

15-7326.004 Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των δρόµων της θάλασσας στην Α. Πελοπόννησο 3.043.491,96 €

20-7325.100 Μετατοπίσεις-βελτιώσεις-επεκτάσεις ∆ηµοτικού φωτισµού 25.000,00 €

25-7336.010 Συντήρηση και επισκευή οµβροδεξαµενών 7.000,00 €

25-7312.200 Βελτίωση εγκατάστασης εναπόθεσης λυµάτων 2.800,00 €

25-7413.005 Μελέτη ύδρευσης Βασκίνας – Παλιόχωρας 8.610,00 €

30-7413.006 ∆ιαµόρφωση πεζοπορικών διαδροµών στον ∆ήµο Νότιας Κυνουρίας 250,00 €

Οικ. έτος: 2013∆ήµος Νότιας Κυνουρίας ΜΕΡΟΣ 2 ∆ΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος Ενταλθέντα µέχρι

31/12/2012 ∆ιαµορφωθέντα µέχρι 31/12/2012

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013 Κωδικός

(ΚΑ) Ψηφισθέντα υπό του ∆.Σ.

Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Πίνακας 2 Σύνολα ανά υπηρεσία 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.398.174,90 1.099.205,81 865.160,35 865.160,35

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 873.935,54 635.032,85 761.790,00 761.790,00

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

3.851.297,17 310.529,73 3.806.604,30 3.806.604,30

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

910.491,21 766.425,31 627.704,39 627.704,39

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

11.842.884,14 671.508,02 12.592.803,96 12.592.803,96

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.490.810,12 577.143,66 2.075.261,21 2.075.261,21

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 18.500,00 18.486,90 18.500,00 18.500,00

40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 78.554,16 56.670,86 99.612,00 99.612,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 127.961,80 29.968,22 104.100,00 104.100,00

50 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 0,00 0,00 0,00 0,00

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 868.449,29 375.763,96 537.393,16 537.393,16

Άλλες υπηρεσίες 1.402.840,55 793.443,82 1.815.024,41 1.815.024,41

Γενικά σύνολα των ∆ΑΠΑΝΩΝ 23.863.898,88

5.334.179,14 23.303.953,78

23.303.953,78

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 9: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

70-7413.003 Επικαιροποίηση µελέτης βιολογικού καθαρισµού ∆ηµοτικών Σφαγείων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας 15.000,00 €

70-7326.002 Ράµπες ανέλκυσης σκαφών 12.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ι 3.114.151,96 € ΣΥΝΟΛΟ Ι = 3.114.151,96 € > ορίου 20% παρ. 5

απόφ. 74452/2010

ΙΙ. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ∆.Ε ΚΟΣΜΑ.

Τοπική Κοινότητα Κοσµά.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

10-7331.002 Επισκευές καταστήµατος ∆.Ε. Κοσµά 60.000,00 €

15-7322.001 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 ∆.Ε. Κοσµά 50.000,00 €

15-7332.005 Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Κοσµά 12.000,00 €

20-7413.002 Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων ∆Ε Κοσµά 8.610,00 €

25-7326.208 Κατασκευή σχαρών όµβριων υδάτων Τ.Κ. Κοσµά 12.000,00 €

25-7336.200 Συντήρηση και επισκευή δικτύου αποχέτευσης ∆Ε Κοσµά 7.200,00 €

30-7323.012 Ανάπλαση και τσιµεντόστρωση Κοινοτικών δρόµων Κοσµά Τ.Κ. Κοσµά 80.000,00 €

30-7323.162 Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας ∆Ε Κοσµά 7.200,00 €

30-7326.003 Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων ∆Ε Κοσµά 75.000,00 €

30-7333.006 Οδοποιία ∆Ε Κοσµά 1.091,00 €

30-7336.001 Βελτιώσεις όψης εισόδου ∆Ε Κοσµά 2.804,13 €

45-7326.003 Κατασκευή Οστεοφυλακίου Τ.Κ. Κοσµά 60.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 375.905,13 €

ΝΕΑ

20-7336.011 Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ΤΚ Κοσµά 7.200,00 €

25-7312.203 Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Κοσµά 23.000,00 €

25-7336.016 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Κοσµά 6.000,00 €

25-7336.025 Επισκευή υδροδεξαµενής Κουφόβρυσης ΤΚ Κοσµά 7.000,00 €

30-7323.007 Βελτίωση δρόµων και πλατειών ΤΚ Κοσµά 50.000,00 €

30-7413.001 Μελέτη βελτίωσης τοπικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Κοσµά 28.300,00 €

30-7413.002 Μελέτη δρόµου Κοσµά Φυλάτικα ΤΚ Κοσµά 30.750,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 152.250,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ 528.155,13 € ΣΥΝΟΛΟ ΙΙ = 528.155,13 € > ορίου 80% παρ. 5α

απόφ. 74452/2010

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 10: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

ΙΙΙ. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ∆.Ε ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ.

Κοινά

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

10-7336.002 Συντήρηση και επισκευή ∆ηµοτικών κτιρίων ∆.Ε. Λεωνιδίου 7.200,00 €

10-7411.001 Μελέτη αναπαλαίωσης κτιρίου παλαιού Γυµνασίου Λεωνιδίου 45.000,00 €

15-7332.002 Επισκευή στέγης κλειστού Γυµναστηρίου Μπάσκετ ∆.Ε. Λεωνιδίου 23.100,00 €

20-7336.010 Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε. Λεωνιδίου 7.200,00 €

20-7336.004 Βελτίωση χώρου εναπόθεσης απορριµµάτων στη θέση Πετσίνα ∆.Ε. Λεωνιδίου 2.060,00 €

25-7312.028 Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ∆.∆. Πουλίθρων – Μαρίου – Παλαιοχωρίου 9.277,71 €

25-7326.200 Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων 10.874.852,65 €

70-7331.005 Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων Λυκείου Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου 9.970,00 €

70-7413.001 Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθµευσης των οικισµών Λεωνιδίου - Πλάκας - Πουλίθρων και Κοσµά 4.400,00 €

70-7331.003 Επισκευές στο κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου 25.000,00 €

70-7413.012

Μελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την τροποποίηση ΑΕΠΟ του έργου Ίδρυση νέου σφαγείου αιγοπροβάτων του ∆ήµου Λεωνιδίου 8.610,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 11.016.670,36 €

ΝΕΑ

15-7326.002 Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίου ∆ηµοτικού Σχολείου Λεωνιδίου – εγκατάσταση µονάδας καύσης βιοµάζας ∆Ε Λεωνιδίου 337.021,84 €

20-7336.001 Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων και χώρων στάθµευσης ∆.Ε. Λεωνιδίου 7.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 344.221,84 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ∆.Ε. ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ 11.360.892,20 €

∆ηµοτική Κοινότητα Λεωνιδίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

25-7312.201 Αποπεράτωση αποχετευτικών ∆.Κ. Λεωνιδίου 30.000,00 €

25-7336.023 Αποκατάσταση ζηµιών για επαναλειτουργία υδρευτικής γεώτρησης Σαραντάρη ∆.Κ. Λεωνιδίου 3.196,93 €

25-7413.002 Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆Κ Λεωνιδίου 15.313,50 €

25-7413.007 Αναγνωριστική υδρογεωλογική έκθεση ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στην περιοχή Λινάκα ∆.Κ. Λεωνιδίου 3.500,00 €

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 11: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

25-7413.100 Μελέτη αναβάθµισης δικτύου άρδευσης ∆Κ Λεωνιδίου 6.150,00 €

30-7321.009 Ανακατασκευή προστατευτικών τοιχίων Λάκκου 200.000,00 €

30-7323.005 Τσιµεντόστρωση δρόµων προς Χoντζόπουλου (Κοίλασο) και Νότια δεξαµενής ύδρευσης Λεωνιδίου 3.086,60 €

30-7323.006 Τσιµεντόστρωση δρόµου Καραµολέγκου - Χοντζόπουλου στο Κοίλασο 12.632,00 €

30-7323.018 Τσιµεντοστρώσεις δρόµων ∆.Κ. Λεωνιδίου 10.000,00 €

30-7323.026 Ασφαλτόστρωση δρόµου από ∆αφνώνα έως Ε.Ο. Λεωνιδίου – Πλάκας 35.000,00 €

40-7413.110 Καθορισµός οριογραµµών αιγιαλού – παραλίας από την θέση Πελιάς έως τις εκβολές του ποταµού ∆αφνώνα ∆.Κ. Λεωνιδίου 3.112,00 €

70-6162.009 Μελέτη αναβάθµισης υποδοµών κεντρικού οδικού άξονα και παρακαµπτηρίων στον παραδοσιακό οικισµό του Λεωνιδίου 20.600,00 €

70-7326.001 Κατασκευή υπαίθριου γηπέδου Μπάσκετ ∆.Κ. Λεωνιδίου 35.632,01 €

70-7413.009 Καθορισµός Παραλιακής ρυµοτοµικής και οικοδοµικής γραµµής στο ρυµοτοµικό σχέδιο Παραλίας Λεωνιδίου από θέση Πελιάς έως εκβολές ∆αφνώνα 6.150,00 €

70-7413.010

Τοπογραφική µελέτη καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού – παραλίας από θέση εκβολές ∆αφνώνα έως θέση Πλάκα ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου 10.000,00 €

70-7413.011

Μελέτη καθορισµού ρυµοτοµικής και οικοδοµικής γραµµής στο ρυµοτοµικό σχέδιο Παραλίας Λεωνιδίου από θέση εκβολές ∆αφνώνα έως θέση Πλάκα ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου 6.150,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 400.523,04 €

ΝΕΑ ∆.Κ. ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ

25-7336.006 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Πλάκας ∆Κ Λεωνιδίου 6.000,00 €

25-7336.011 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Λάκκου ∆Κ Λεωνιδίου 6.000,00 €

25-7336.012 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης οικισµού Λεωνιδίου ∆Κ Λεωνιδίου 6.000,00 €

25-7336.100 Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης περιοχής Λάκκου ∆Κ Λεωνιδίου 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 24.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ∆.Κ. ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ 424.523,04 €

Τοπική Κοινότητα Αγίου Βασιλείου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

25-7312.202 Αποχέτευση Αγίου Βασιλείου 1.500,00 €

30-7322.016 ∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας ∆∆ Αγίου Βασιλείου 7.980,00 €

30-7331.002 Επισκευή σκεπής Κοινοτικού Γραφείου Ιατρείου Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου 4.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 13.980,00 €

ΝΕΑ

25-7336.001 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγ. Βασιλείου - Παλαιοχωρίου - Πλατανακίου ∆Ε Λεωνιδίου 2.000,00 €

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 12: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου 15.980,00 €

Τοπική Κοινότητα Βλησιδιάς.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

30-7413.008 Περιβαλλοντική µελέτη έργου «Ασφαλτόστρωση δρόµου Χούνη προς Βλησιδιά» 6.150,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 6.150,00 €

ΝΕΑ

25-7336.015 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βλησιδιάς - Κουνουπιάς - Μαρίου 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ Βλησιδιάς 8.150,00 €

Τοπική Κοινότητα Κουνουπιάς.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

-

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 0 €

ΝΕΑ

25-7336.015 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βλησιδιάς - Κουνουπιάς - Μαρίου 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ Κουνουπιάς 2.000,00 €

Τοπική Κοινότητα Μαρίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

30-7322.114 ∆ιαµόρφωση και ανάπλαση χώρου νερών Μαρίου 28.489,04 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 28.489,04 €

ΝΕΑ

25-7336.015 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βλησιδιάς - Κουνουπιάς - Μαρίου 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. Μαρίου 30.489,00 €

Τοπική Τ.Κ. Παλαιοχωρίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

70-7311.005 Επισκευή ανακαίνιση επέκταση ξενώνα Γλύππιας Παλαιοχωρίου 30.242,48 €

30-7322.002 Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Παλαιοχωρίου (πρώην ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Παλαιοχωρίου) – (Π.Α.Α. 2007-2013) 999.850,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 1.030.092,48 €

ΝΕΑ

25-7336.001 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγ. Βασιλείου - Παλαιοχωρίου - Πλατανακίου 2.000,00 €

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 13: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. Παλαιοχωρίου 1.032.092,48 €

Τοπική Κοινότητα Πελετών.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

30-7323.115 ∆ιαµόρφωση κεντρικού δρόµου Τ∆ Πελετών 6.600,00 €

30-7413.005 Μελέτη ανάπλασης κεντρικών δρόµων και πλατειών (Πελετών και Αµυγδαλιάς) Τ.Κ. Πελετών 9.280,00 €

30-7413.009

Περιβαλλοντική µελέτη έργου «Ασφαλτόστρωση δρόµου από Πελετά προς Κρεµαστή (από θέση Καβάφα έως θέση Μακριά Λάκκα)» 6.150,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 22.030,00 €

ΝΕΑ

25-7336.004 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πελετών - Πηγαδίου - Τσιταλίων 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ Πελετών 24.030,00 €

Τοπική Κοινότητα Πηγαδίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

15-7326.003 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στο Πηγάδι 2.290,50 €

25-7312.003 Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Λογγάρι (θέση Σουλέϊκα) και προς Φωκιανό Τ∆ Πηγαδίου 1.030,00 €

25-7412.002 Μελέτη επέκτασης δικτύου ύδρευσης Λογγάρι - Φωκιανός Τ.Κ. Πηγαδίου 7.500,17 €

30-7323.014 Τσιµεντοστρώσεις δρόµων Τ.Κ. Πηγαδίου 12.000,00 €

70-7413.014 Μελέτη καθορισµού οριογραµµών Αιγιαλού – Παραλίας Φωκιανού 15.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 38.320,67 €

ΝΕΑ

25-7336.004 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πελετών - Πηγαδίου - Τσιταλίων 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ Πηγαδίου 40.320,67 €

Τοπική Κοινότητα Πλατανακίου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

-

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 0 €

ΝΕΑ

25-7336.001 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αγ. Βασιλείου - Παλαιοχωρίου - Πλατανακίου 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ Πλατανακίου 2.000,00 €

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 14: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

Τοπική Κοινότητα Πουλίθρων.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

25-7413.004 Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πουλίθρων 4.059,00 €

30-7323.016 Τσιµεντοστρώσεις δηµοτικών δρόµων Τ.Κ. Πουλίθρων 20.000,00 €

70-7413.013 Μελέτη καθορισµού οριογραµµών αιγιαλού – παραλίας Τ.Κ. Πουλίθρων 15.475,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 39.534,00 €

ΝΕΑ

25-7336.002 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πουλίθρων 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. ΠΟΥΛΙΘΡΩΝ 45.534,00 €

Τοπική Κοινότητα Πραγµατευτής.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

30-7322.013 Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου µπροστά από το πρώην Κατάστηµα Πραγµατευτή 53.500,00 €

30-7322.117 Επέκταση και ανάπλαση πρώτης πλατείας Πραγµατευτής 45.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 98.500,00 €

ΝΕΑ

25-7336.003 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πραγµατευτή 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ 104.500,00 €

Τοπική Κοινότητα Τσιταλίων.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

20-7325.102 Επέκταση φωτισµού Τσιταλίων 400,00 €

30-7323.113 Ασφαλτόστρωση δρόµου Τσιτάλια - Πυργούδι (τµήµα περιοχής βοσκοτόπων και ελαιοκτηµάτων) 21.665,00 €

30-7323.008 ∆ιάνοιξη δρόµου προς Χοτζοπουλέικα Τ.Κ. Τσιταλίων 5.000,00 €

30-7333.016 Τσιµεντοστρώσεις σε διάφορα σηµεία εντός Τ.Κ Τσιταλίων 3.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 30.565,00 €

ΝΕΑ

25-7336.004 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πελετών - Πηγαδίου - Τσιταλίων 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ ΤΣΙΤΑΛΙΩΝ 32.565,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III 13.123.076,43 € ΣΥΝΟΛΟ ΙΙΙ = 13.123.076,43 € > ορίου 80% παρ. 5

απόφ. 74452/2010

ΙV. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 15: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

ΤΗΝ ∆.Ε ΤΥΡΟΥ. Κοινά.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

15-7311.001 Αποκατάσταση Μετατροπή κτιρίου παλαιού ∆ηµοτικού σχολείου Τυρού σε Λαογραφικό Μουσείο Τσακωνιάς 200.000,00 €

25-7312.004 Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Ζενές Τ.Κ. Τυρού ∆Ε Τυρού 35.000,00 €

25-7336.024 Αποκατάσταση ζηµιών για την επαναλειτουργία υδρευτικής γεώτρησης Τσέρφου ∆Ε Τυρού 36.100,00 €

25-7413.006 Αναγνωριστική γεωλογική έκθεση (υδρογεωλογική µελέτη – κατηγορίας 20) στην περιοχή Ζαρίτσι (θέση Ζενές) 3.400,00 €

70-7331.001 Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (∆ηµοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο) ∆ήµου Τυρού 8.758,09 €

70-7331.002 Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων (Γυµνάσιο) ∆ήµου Τυρού 7.503,50 €

15-7411.001 Μελέτη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ∆Ε Τυρού 300,00 €

25-7412.001 Μελέτη επεξεργασίας βοθρολυµάτων ∆ήµου Τυρού 5.904,00 €

25-7413.003 Μελέτη αναβάθµισης δικτύου ύδρευσης ∆Ε Τυρού 14.760,00 €

30-7413.004 Μελέτη ανάπλασης κεντρικής οδού ∆Ε Τυρού (τµήµα επαρχιακού δικτύου) 24.600,00 €

45-7326.002 Κατασκευή οστεοφυλακίου στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ∆Ε Τυρού 12.600,00 €

45-7336.004 Τοιχίο αντιστήριξης στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ∆Ε Τυρού 12.600,00 €

45-7336.005 ∆ιαµόρφωση χώρου στο κοιµητήριο Αγία Αναστασία ∆Ε Τυρού 12.600,00 €

70-7412.004 Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ σχεδίου χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοιχτής πόλης ∆ήµου Τυρού 15.340,00 €

70-7412.005 Προµελέτη γεωλογικής καταλληλότητας ΣΧΟΟΑΠ ∆ήµου Τυρού 8.160,00 €

70-7413.008

Επικαιροποίηση / τροποποίηση της µελέτης λιµενικών έργων επέκτασης και βελτίωσης αλιευτικού καταφυγίου : Υποέργο – Παραλιακά κρηπιδώµατα και τεύχη δηµοπράτησης 6.800,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 404.425,59 €

ΝΕΑ

20-7336.006 Συντήρηση Κοινόχρηστων χώρων ∆.Ε Τυρού 7.200,00 €

25-7326.210 Κατασκευή Μονάδας Φυσικής Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Τ.Κ. Τυρού ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας 720.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 727.200,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ∆Ε ΤΥΡΟΥ 1.131.625,59 €

Τοπική Κοινότητα Πέρα Μελάνων.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

30-7333.014 Βελτίωση οδού προς Πάνω Γειτονιά ΤΚ Μελάνων 12.400,00 €

30-7333.023 Βελτίωση δρόµου προς Βρύση (Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού) 2.150,00 €

30-7333.024 Τσιµεντόστρωση δρόµου προς Πέρα Γειτονιά (Πέρα Μέλανα ∆ήµου Τυρού) 5.575,00 €

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 16: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

70-7413.002 Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης δρόµου προς Κίσσακα(Τ∆ Πέρα Μελάνων ∆ήµου Τυρού) 5.950,00 €

70-7413.006 Μελέτη κατασκευής αγκυροβολίου µικρών σκαφών στον όρµο Λιβάδι 15.744,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 41.819,00 €

ΝΕΑ

25-7336.007 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Πέρα Μελάνων 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. ΠΕΡΑ ΜΕΛΑΝΩΝ 47.819,00 €

Τοπική Κοινότητα Σαπουνακαιίκων.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

30-7323.020 ∆ιάνοιξη δρόµου προς Λυγεριά ΤΚ Σαπουνακαιϊκων 20.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 20.500,00 €

ΝΕΑ

25-7336.008 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Σαπουνακαιίκων 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. ΣΑΠΟΥΝΑΚΑΙΊΚΩΝ 26.500,00 €

Τοπική Κοινότητα Τυρού.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ

25-7326.204 Έργα διευθέτησης όµβριων στην Παραλία Τυρού 12.100,00 €

25-7326.205 Έργα διευθέτησης όµβριων στη θέση Βάλτος 12.100,00 €

30-7326.001.01 Ανάδειξη βρύσης Πολίτη (∆ήµος Τυρού) 12.100,00 €

30-7333.004 Οδοποιία ΤΚ Τυρού ∆Ε Τυρού 38.218,44 €

30-7333.034 Ανάδειξη διόδου πρόσβασης στην Παραλία Τηγάνι ∆Ε Τυρού 12.100,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ 86.618,44 €

ΝΕΑ

25-7336.009 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ύδρευσης ΤΚ Τυρού 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 6.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Τ.Κ. ΤΥΡΟΥ 92.618,44 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ IV 1.298.563,03 €

ΣΥΝΟΛΟ IV = 1.298.563,03 € > ορίου 80% παρ. 5α απόφ. 74452/2010

V. ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

30-7323.002 Βελτίωση και ασφαλτόστρωση δρόµου Μονή Αρτοκωστάς ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας – Μονή Καρυάς ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας 1.500,00 €

25-7413.101 Μελέτη αρδευτικού Μαρίου – Αγίου ∆ηµητρίου 24.600,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ V 26.100,00 €

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 17: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ

18.090.046,55

B. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ

00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 14.000,00 €

00-6495.003 Αναγόµωση πυροσβεστήρων 2.300,00 €

00-6495.004 Έξοδα προµήθειας διατραπεζικού συστήµατος συναλλαγών για την πληρωµή µισθών σύµφωνα µε την Ενιαία Αρχή Πληρωµών 250,00 €

10-6611 Προµήθεια βιβλίων 500,00 € 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 14.000,00 €

10-6613.001 Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ 8.500,00 € 10-6613.002 Προµήθεια αναλωσίµων φωτοαντιγραφικών 5.000,00 €

10-6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 5.000,00 € 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 4.000,00 € 10-6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 500,00 €

20-6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 1.000,00 € 10-6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 500,00 €

20-6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 2.500,00 € 10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 10.000,00 €

20-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 2.000,00 €

10-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 13.000,00 €

10-6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 8.000,00 €

15-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 4.000,00 €

20-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 65.000,00 €

25-6641.001 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας ύδρευσης 12.500,00 €

25-6641.200 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών αυτοκινήτων υπηρεσίας αποχέτευσης 12.500,00 €

30-6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 30.000,00 €

10-6651 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 1.000,00 € 10-6672 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 1.000,00 €

10-6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 2.500,00 € 10-7133 Έπιπλα - σκεύη 10.000,00 €

10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 3.000,00 €

10-7135.002 Προµήθεια κλιµατιστικού 500,00 €

10-7135.005 Προµήθεια φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 7.000,00 € 10-7135.006 Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού 1.700,00 €

10-7135.008 Προµήθεια εξοπλισµού και υλικών για την εκτέλεση του 8.000,00 €

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 18: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

προγράµµατος της κοινωνικής εργασίας

15-7135.001 Προµήθεια τριών αιθουσών ελαφράς λυόµενης προκατασκευής 45.000,00 € 15-7135.004 Προµήθεια και τοποθέτηση ειδών παιδικών χαρών 5.000,00 €

20-6061 Προµήθεια - παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 3.000,00 €

20-6063 Προµήθεια - λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 10.000,00 €

20-6694.001 Προµήθεια λαµπτήρων – φωτιστικών σωµάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Λεωνιδίου 15.000,00 €

20.6694.002 Προµήθεια λαµπτήρων – φωτιστικών σωµάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Τυρού 12.000,00 €

20-6694.003 Προµήθεια λαµπτήρων – φωτιστικών σωµάτων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Κοσµά 6.000,00 €

20-7135.001 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 8.000,00 €

30-6662.002 Προµήθεια ασφαλτοµίγµατος 1.000,00 € 20-6671 Προµήθεια ανταλλακτικών µεταφορικών µέσων 8.000,00 €

25-6633.001 Προµήθεια χλωρίου και χλωριωτών 3.500,00 € 25-6692.001 Προµήθεια υλικών ύδρευσης ∆Ε Λεωνιδίου 15.000,00 €

25-6692.002 Προµήθεια υλικών ύδρευσης ∆Ε Τυρού 15.000,00 € 25-6692.003 Προµήθεια υλικών ύδρευσης ∆Ε Κοσµά 5.000,00 €

25-7131.002 Προµήθεια-κατασκευή σχαρών στο Παλαιοχώρι 600,00 € 25-7131.006 Προµήθεια πέτρινης βρύσης Τ.∆. Κουνουπιάς 400,00 €

25-7135.002 Προµήθεια και τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήµατος για την γεώτρηση Τσέρφου ΤΚ Τυρού ∆Ε Τυρού 12.000,00 €

25-7135.004 Προµήθεια και τοποθέτηση δεξαµενών ύδατος PVC ∆.Ε. Κοσµά 8.400,00 €

30-7135.002 Προµήθεια µικροεργαλείων 3.000,00 €

30-7135.005 Προµήθεια προστατευτικών κυγκλιδωµάτων οδού στη θέση Τηγάνι ∆Ε Τυρού 2.900,00 €

30-7135.007 Προµήθεια εξοπλισµού αναρριχητικών διαδροµών 8.250,00 €

70-7135.002 Προµήθεια Πινακίδες προσδιορισµού ∆ήµου - ∆ηµαρχείου, ενηµέρωσης κοινού, ΚΟΚ & καθρέπτες κυκλοφορίας 5.000,00 €

70-7135.005 Προµήθεια ξυλοκατασκευών υπαίθριας αναψυχής 1.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 442.800,00

Γ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΣ

00-6433.002 Φιλοξενίες 3.000,00 €

00-6434.004 Σύγχρονη προβολή της τσακώνικης κληρονοµιάς 15.000,00 € 00-6434.005 Προβολή συγκριτικών πλεονεκτηµάτων ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας 46.000,00 €

00-6495.001 Ανάπτυξη-αναβάθµιση-συντήρηση ιστοσελίδας 10.000,00 €

00-6434.001 Πολιτιστικές εκδηλώσεις ∆ήµου(∆Ε Λεωνιδίου, ∆Ε Τυρού, ∆Ε Κοσµά) 13.000,00 €

00-6434.003 Μνηµόσυνο δωρητών - ευεργετών - αιρετών αρχόντων 500,00 € 00-6495.021 ∆απάνη αποτύπωσης δηµοτικών χώρων 3.000,00 €

10-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 6.000,00 € 25-6263.001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων ύδρευσης 8.000,00 €

25-6263.200 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων αποχέτευσης 17.000,00 € 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ 4.000,00 €

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 19: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

10-6264.002 Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών 3.000,00 €

10-6264.003 Συντήρηση και επισκευή δικτύου ανακοινώσεων 5.500,00 €

10-6264.004 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου και κόµβου σύζευξης 2.900,00 €

15-6262.001 Συντήρηση χλοοτάπητα ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου ∆.Ε. Λεωνιδίου 24.600,00 €

15-6262.002 Συντήρηση και καθαρισµός υπαίθριων χώρων αθλητικών δηµοτικών εγκαταστάσεων ∆Ε Τυρού 10.000,00 €

15-6262.003 Μικροεπισκευές εξοπλισµού Παιδικών Χαρών 3.000,00 €

15-6262.005 Προστασία περιβάλλοντος χώρου θεάτρου ∆Ε Τυρού 5.200,00 € 15-6262.009 Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ∆Ε Λεωνιδίου 5.000,00 €

15-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 3.000,00 €

20-6262.005 Εργασίες διευθέτησης απορριµµάτων στην θέση Πετσίνα ∆Ε Λεωνιδίου 24.600,00 €

20-6262.006 Εργασίες αποκατάστασης χώρου ανενεργού ΧΑ∆Α ∆Ε Τυρού 3.500,00 € 20.6262.100 Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆Ε Κοσµά 2.000,00 €

20-6262.102 Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆.Ε Λεωνιδίου 3.000,00 € 20-6262.103 Συντήρηση και επισκευή φωτισµού ∆.Ε. Τυρού 2.000,00 €

20-6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 17.000,00 € 20-6265.001 Μικροεπισκευές εξοπλισµού καθαριότητας 5.000,00 € 25-6262.001 Καθαρισµοί - συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε Κοσµά 7.200,00 €

25-6262.002 Καθαρισµοί - συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε Τυρού 10.000,00 € 25-6262.003 Καθαρισµοί - συντηρήσεις δεξαµενών ύδρευσης ∆Ε Λεωνιδίου 7.400,00 €

25-6262.004 Εργασία συγκρότησης φακέλου για άδειες χρήσης νερού και υφιστάµενα δικαιωµάτων υδροληψιών 5.000,00 €

25-6262.202 Εργασίες συντήρησης αποχετευτικών 7.000,00 €

25-6262.203 Εργασίες διευθέτησης οµβρίων 7.000,00 € 25-6279.001 Χηµική – µικροβιολογική ανάλυση δειγµάτων νερού 13.800,00 €

25-6279.002 Παρακολούθηση απολύµανσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 6.000,00 €

25-6279.003 Εργασία παρακολούθησης συστήµατος υδρεύσεως ∆ήµου για εξασθενές και ολικά χρώµια 1.000,00 €

30-6262.004 Βελτίωση υποδοµών λιµανιού Πλάκας 7.200,00 €

30-6262.012

Εργασία αποκατάστασης ζηµιών από θαλασσοταραχή της 22ας/12/2012 στα προστατευτικά αναχώµατα στους κοινόχρηστους χώρους, στους δρόµους και τις ακτές της ∆Ε Λεωνιδίου 20.500,00 €

30-6262.014 Εργασία τοποθέτησης προστατευτικών κυγκλιδωµάτων 5.000,00 € 30-6262.015 Εργασίες επαναδιαµόρφωσης ακτών 5.500,00 €

30-6262.016 Εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστης αγροτικής οδοποιίας ∆Ε Λεωνιδίου 12.000,00 €

30-6262.017 Εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστης αγροτικής οδοποιίας ∆Ε Τυρού 6.000,00 €

30-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 20.000,00 € 70-6261.001 Επισκευή διαµερισµάτων των Κληροδοτηµάτων Τ.Κ. Μαρίου 6.000,00 €

70-6262.001 ∆ιευθέτηση εκβολών ∆αφνώνα, Πελιάς και Βάλτου 6.500,00 € 70-6262.003 Μικροεπισκευές εξοπλισµού φρεατίων όµβριων 5.000,00 €

70-6264.001 Συντήρηση και επισκευή αναµεταδοτών 5.000,00 € 25-6264.003 Συντήρηση και επισκευή αντλιοµηχανών ∆Ε Τυρού 5.000,00 € 25-6264.002 Συντήρηση και επισκευή αντλιοµηχανών ∆Ε Λεωνιδίου 5.000,00 €

30-6261.002 Εργασίες συντήρησης τέως ∆ηµοτικού Σχολείου Τ.Κ. Πηγαδίου 1.000,00 € 30-6262.001 Εργασίες καθαρισµού κοινόχρηστης αγροτικής οδοποιίας ∆Ε Κοσµά 12.000,00 €

30-6262.002 Εργασία συντήρησης και αποκατάστασης σκάλας στη γέφυρα Ταξιάρχη ∆.Κ. Λεωνιδίου ∆Ε Λεωνιδίου 6.000,00 €

45-6262.002 Εργασίες καθαρισµού χώρων κοιµητηρίων 6.000,00 €

70-6162.014 ∆ιερεύνηση φαινοµένων ακτοµηχανικής στην παράκτια περιοχή και στο εσωτερικό του Λιµένα Πλάκας Λεωνιδίου 9.275,00 €

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 20: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

70-6262.002 Καθαρισµός κοίτης χειµάρρων και ρεµάτων 5.000,00 €

70-7425.003 Οικοδοµική άδεια εργασιών συντήρησης στο σχολικό συγκρότηµα Λεωνιδίου 10.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 467.175,00 €

∆.ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 10-6414 Μεταφορές εν γένει 5.000,00 € 30-6414.002 Μεταφορές υλικών υπηρεσίας οδοποιίας 5.000,00 €

35-6414.001 Μεταφορά προϊόντων αποψιλώσεων πρασίνου ∆Ε Τυρού 18.500,00 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 28.500,00 €

Ε. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 00-6495.006 Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας 2.000,00 € 00-6495.007 Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας 5.000,00 €

00-6495.010 Συµµετοχή ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας στο πρόγραµµα καταπολέµησης κουνουπιών έτους 2013 5.000,00 €

10-6142.001 Υπηρεσίες παραµετροποίησης µηχανογραφικών εφαρµογών 15.000,00 €

10-6142.002 Υπηρεσίες ορκωτών λογιστών 13.530,00 € 10-6142.003 Αµοιβές µηχανογραφικών υπηρεσιών 24.200,00 €

10-6142.004 Αµοιβές ορκωτών εκτιµητών 1.500,00 €

10-6142.005 Αµοιβή Ορκωτού Ελεγκτή για την διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου πρώην Κοινότητας Κοσµά 14.760,00 €

20-6414.001 Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς ανακυκλώσιµων υλικών 20.000,00 € 20-6414.002 Υπηρεσίες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων 13.000,00 €

40-6117 Υπηρεσίες νοµιµοποίησης αυθαιρέτων (γήπεδα 5*5) κατά το Ν. 4014/2011 4.500,00 €

70-6162.001 Υπηρεσίες συµβούλου σε θέµατα χωροταξίας 9.840,00 €

70-6162.015

Υπηρεσίες Συµβούλου για την παρακολούθηση του έργου “Ανάπλαση Ιστορικού κέντρου οικισµού Παλαιοχωρίου (πρώην ∆.∆. Παλαιοχωρίου)” 12.300,00 €

70-6162.016

Συµµετοχή σε Προγραµµατική Σύµβαση µε την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ΟΤΑ για την υλοποίηση της πράξης “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ” 43.050,00 €

70-6162.019 Εφαρµογή ειδικού αναπτυξιακού προγράµµατος Πελοπόννησος 2020 (συµµετοχή ∆ήµου έτους 2013) 12.300,00 €

70-6162.020 Εκπόνηση Σ∆ΑΕ 10.000,00 €

70-6162.010 ΜΟ∆ Α.Ε. Υπηρεσίες συµβούλων τεχνικής στήριξης (οργάνωση φακέλων για υποβολή προτάσεων χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ) 36.900,00 €

70-6162.011 Συµµετοχή σε προγραµµατικές συµβάσεις για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ 5.890,45 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 248.770,45 €

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2

Page 21: Απόφαση 18-2013 Οικονομικής Επιτροπής

Αφού συντάχθηκε και υπογράφηκε η απόφαση αυτή, έλαβε αύξοντα αριθµό

(18/2013) υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ι. Μαρνέρης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Π. Φιλιππακόπουλος

Εµ. ∆ολιανίτης Φ. Μπεκύρος ∆. Αθανασόπουλος Ηλ. Πήλιουρας ∆. Τσιγκούνης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

& ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΚΝ-ΞΗ2