Τεύχος 170, Δέφτερη...

download Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

of 95

 • date post

  07-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Τεύχος 170, Δέφτερη...

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  1/95

  Δέφτερη Ανάγνωση

  Εναλλακτική Πληροφόρηση Website: http://2ha-cy.blogspot.com/

  F !eb""#: $$$%& !eb""#%!"'()e&te*i+, -,"si .$itte*: $$$%t$itte*%!"'()e&te*i+, -,"s/

  Ει0ήσει1 για τη 20ο3ά0α και σ4όλια για τι1 ε5ελ65ει1

  Περιεχόμενα του τεύχου 2! "ε#τεμ$ρ%ου - & '(τ)$ρ%ου 2*+&: ,εύχο + *

  78Π9 Α • ; ?ικκο>: ταν ο (α0αρό ουρανό 1 #ου α τρα#3

  4εν 5ο$6ται17 (ατα89 ει ε τυ5;να με ουρ6νια τό

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  2/95

  του 7 α#ό 4ι(9 του/τ? ευ0ύν?7 0α A6χνει 4ι(αιο8ο %ε ια να υ (α8ύAει τι ενοχ3 7 ε8. 2E

  • Πω1 ε5αγοράGονται τα @@ΕH Πόσα

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  3/95

  78Π9 Α

  ; ?ικκο>: Rταν ο DκαEαρό1 ο>ρανό1

  Dαστραφ=να

  3ε ο>ράνια τό5α

  Cια ι τορι(9 τι μ9 (αι ια τ?ν @ύ#ρο ) αυτό #ου 83με 4?μο(ρατ%α7 α886 (αι ια τα νομι(6 B?τ9ματα (αι (υρ%) αυτ6 τ? 4ια50ορ6 (αι 4ια#8ο(9 7 τ)ν τBα(ι;ν (αι τ)ν (ατε τ?μ3ν)ν7 8ευ() ι6τι()ν7 8εμε ιαν;ν 9 688)ν το#ι(ι τι(;ν #ου μ#ορε% ε (6#οιο $α0μό7 3 τ) (αι

  μι(ρό7 να α#οτ38ε ει 3ν4ει

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  4/95

  #όρι μα @α889 (αι τ? 4ια4ι(α %α (ατ60ε ? αιτ9ματο #αύ ? του H%((ου Kρ)το(ρ%του7 μ3 α α#ό μια #ρο #60εια υν3χι ? τ? 4%(? μ3 ) #ρ)το 38ι4)ν1 ό#) υν?0ιBόταν7 με τ? υμ$ο89 τ? α τυνομ%α ) #ρ;το (ομ#6ρ ο . K%χε 5υ ι(6 #ρο? ?0ε% ? τρατ? ι(9 τ? α#ει89 7 ? ο#ο%α ου4ό8) α#34) ε. Cε το #83ον Lll tMmNs classMc ύ5ο ο H%((ο Kρ)το(ρ%του ε%χε #ει τ? 5ρ6 ? ... όταν 0α ανο%

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  5/95

  αντα#ο(ρ% ει 7 3(τα(τ? ει4? ιο ρα5%α7 υνεντεύ ?6κκο> Ερωτοκρ6το> 1 ια το Fι8ε8εύ0ερο7 Εκτό1 Mο3ική1 T 17 U3όφωνα οι /V ΠαIση ?6κκο> Ερωτοκρ6το> α α32οIλιο το> Ανωτάτο>

  Δικαστηρ6ο> Kτο ΕΔΑΔ 17 ΠαIση το> ?6κκο> Ερωτοκρ6το> α α32οIλιο το>

  Ανωτάτο> 1 το @^ΠK7 ανα53ρονται εν4ει(τι(6. #) μ#ορε% να #αρατ?ρ9 ει (ανε% ? ου %α τ? α#ό5α ? α#ου ι6Bει α#ό του τ%τ8ου τ)ν ει49 ε)ν:

  5

  http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/278214/kathairesi-ki-exostrakismos-tou-rikkou-erotokritou http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/278214/kathairesi-ki-exostrakismos-tou-rikkou-erotokritou http://www.sigmalive.com/news/local/269868/ektos-nomikis-ypiresias-o-rikkos-erotokritou http://www.sigmalive.com/news/local/269868/ektos-nomikis-ypiresias-o-rikkos-erotokritou http://www.maxhnews.com/content/58317 http://www.maxhnews.com/content/58317 http://www.maxhnews.com/content/58317 https://dialogos.com.cy/blog/ektos-nomikis-ipiresias-o-rikkos-erotokritou/ https://dialogos.com.cy/blog/ektos-nomikis-ipiresias-o-rikkos-erotokritou/ http://www.cna.org.cy/webnews.asp?a=a9d4a3da4f6544308101f59af915e087 http://www.cna.org.cy/webnews.asp?a=a9d4a3da4f6544308101f59af915e087 http://www.cna.org.cy/webnews.asp?a=a9d4a3da4f6544308101f59af915e087 http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/278214/kathairesi-ki-exostrakismos-tou-rikkou-erotokritou http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/278214/kathairesi-ki-exostrakismos-tou-rikkou-erotokritou http://www.sigmalive.com/news/local/269868/ektos-nomikis-ypiresias-o-rikkos-erotokritou http://www.sigmalive.com/news/local/269868/ektos-nomikis-ypiresias-o-rikkos-erotokritou http://www.maxhnews.com/content/58317 http://www.maxhnews.com/content/58317 http://www.maxhnews.com/content/58317 https://dialogos.com.cy/blog/ektos-nomikis-ipiresias-o-rikkos-erotokritou/ https://dialogos.com.cy/blog/ektos-nomikis-ipiresias-o-rikkos-erotokritou/ http://www.cna.org.cy/webnews.asp?a=a9d4a3da4f6544308101f59af915e087 http://www.cna.org.cy/webnews.asp?a=a9d4a3da4f6544308101f59af915e087 http://www.cna.org.cy/webnews.asp?a=a9d4a3da4f6544308101f59af915e087

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  6/95

  6

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  7/95

  «Η ανάρμοστη συμπεριφορά του Καθ΄ ου η αίτηση, σύμφωνα με τον Αιτητή, αναγράφεται στην έκθεση νομικών θέσεων και γεγονότων, η οποία συνο εύει την αίτηση, και ουσιαστικά συνίσταται! "α# $ε η%ώσει& και ενέργειε& του Καθ΄ ου η αίτηση οι οποίε& έ%α'αν (ώραν στι& )*+*+ -)., το απόγευμα σε ημοσιογραφική ιάσκε/η με άμεση και παγκύπρια τη%εοπτική κά%υ/η στην οποίαν προέ'η ο Καθ΄ ου η αίτηση και σε ά%%ε& η%ώσει&, πρά0ει& και ενέργειε& του, οι οποίε& έ%α'αν (ώραν μετα0ύ )*+*+ -). και 1+*+ -).+ $ύμφωνα με την αίτηση, μετά την ανακοίνωση από τον Αιτητή, συνοπτικά, των πορισμάτων τη& έρευνα& 2οινικού Ανακριτή, ο οποίο& εί(ε ιοριστεί από τον Αιτητή για να ε0ετάσει πιθανή

  ιάπρα0η, από τον Καθ΄ ου η αίτηση, του ποινικού α ικήματο& του εκασμού ημοσίου %ειτουργού και του ποινικού α ικήματο& τη& ωρο%η/ία&, ο Καθ΄ ου η αίτηση, στην προαναφερόμενη ημοσιογραφική ιάσκε/η τη& )*+*+ -)., κατηγόρησε τον Αιτητή, (ωρί& να παρουσιάσει οποια ήποτε στοι(εία και3ή παρουσιά4οντα& /ευ ή και3ή παραπ%ανητικά στοι(εία, ημόσια, για εκασμό και αθέμιτο επηρεασμό, επει ή ανέστει%ε, κατά τον ισ(υρισμό του, (ωρί& να ώσει ε0ηγήσει&, ποινική υπόθεση το -)1, η οποία εί(ε ενωρίτερα προωθηθεί με ο ηγίε& του Καθ΄ ου η αίτηση "η υπόθεση αυτή στη συνέ(εια θα αναφέρεται ω& υπόθεση 56789:;#+ Κατα%ογί4εται ακόμη στον Καθ΄ ου η αίτηση ότι ανα0ιοπρεπώ& και απα0ιωτικά, ημόσια, κατήγγει%ε, μετα0ύ ά%%ων, τον

  Αιτητή ότι ο%ιγώρησε στην προώθηση * ποινικών ια ικασιώνγια τα θέματα τη& οικονομία& και ότι ο ί ιο& ο Καθ΄ ου η αίτηση ήταν ο μονα ικό& που προσπάθησε να προωθήσει τι& υποθέσει& αυτέ&+ 2εραιτέρω κατηγόρησε ά%%α πρόσωπα,

  Α0ιωματού(ου& του Κράτου&, πρώην Α0ιωματού(ου& και ικηγόρου& ω& πιθανώ& εμπ%εκόμενου& σε α0ιόποινε& πρά0ει&+

  ?πιπρόσθετα κατα%ογί4εται στον Καθ΄ ου η αίτηση ότι στην προαναφερόμενη ιάσκε/η, ημόσια, 4ήτησε να ανοι(θούν οι τραπε4ικοί %ογαριασμοί σε όποια (ώρα και αν 'ρίσκονται,

  μετα0ύ ά%%ων, του Αιτητή+ @ήτησε, ακόμη, άμεση ιερεύνηση

  του Αιτητή, από την ΑστυνομίαA

  7

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  8/95

  'ύτε (α0αιρε%το7 ούτε ε

 • 8/20/2019 Τεύχος 170, Δέφτερη Ανάγνωση 28 Σεπτεμβρίου - 5 Οκτωβρίου 2015

  9/95

  )Το *ήτημα τη& ανάρμοστη& συμπεριφορά& του #α$% ου η αίτηση δεν

  κρίνεται, σύμφωνα με το +ύνταγμα, από τον ρόεδρο τη&

  -ημοκρατία&, .ρ ηγό του #ράτου&, ο οποίο& τον διόρισε, αλλά

  κρίνεται από το παρόν +υμ/ούλιο και η απόφαση του $υμ'ου%ίου είναι εσμευτική για τον 2ρόε ρο τη& Gημοκρατία& (

  D8 αEX ο> η α6τηση 0εν φα6νεται να αντελήφEη τ