Τεύχος 169, Δέφτερη...

download Τεύχος 169, Δέφτερη Ανάγνωση 21-28 Σεπτεμβρίου 2015

of 19

 • date post

  07-Aug-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Τεύχος 169, Δέφτερη...

 • 8/20/2019 Τεύχος 169, Δέφτερη Ανάγνωση 21-28 Σεπτεμβρίου 2015

  1/51

  Δέφτερη Ανάγνωση

  Εναλλακτική Πληροφόρηση

  Website: http://2ha-cy.blogspot.com/ F!eb""#: $$$%&!eb""#%!"'()e&te*i+,-,"si  

  .$itte*: $$$%t$itte*%!"'()e&te*i+,-,"s/ 

  Ει0ήσει1 για τη 20ο3ά0α και σ4όλια για τι1 ε5ελ65ει1

  Περιεχόμενα του τεύχου 2! - 2" #ε$τεμ%ρ&ου 2'!(:

   )εύχο !*+ ,ενιμε0 1ο03

  ….της επικαιρότητας…

  4 όν0 15υ6ε αι 1μεινε το 6υμνό το$&ο7 ε8. 2

  9ι ε8ο61 τ0ν 88α: αν&χνευ0 ιτοριού το$&ου τ; α$ό τ0ν ε$ι5νεια7 ε8. *

  Ποιο& ε&ναι αυτο& οι ?ούροι νεαρο&@ ε8. +

  789;Α

 • 8/20/2019 Τεύχος 169, Δέφτερη Ανάγνωση 21-28 Σεπτεμβρίου 2015

  2/51

  Aτη1 ε>ικαιρότητα1

   σκόνη έφBγε και έ3εινε το γB3νό το>6ο

  Bυτ1 τι μ1ρε7 οι αιιόο=οι τ0 οιν;νιA α88α6A7 μεταομ&Jουν

  α$ό το #KLMNB το ρ6ατιό ?όμμα τ0 B668&α7 ρατCντα $ντα τ0

  6;ν&α του ματιού του του Πο1μο αι το ι$ανιό &ν0μα.

  9 Bναται0 08Cνει αιιόο=ο 6ια τ0ν $ορε&α του ?υ$ριαού αι

  7 ατ τ0ν ορο8ο6&α του LM?7 του ομο6ενε& τ0 B668&α

  ότι 0 8ύ0 Eα ε&ναι το $8α&ιο του ευρ;$αOού ετ0μ1νου με υμ5;ν&α

  του ι&ου αι του  BιντJA.

  B88 τ1τοια χ5τει μόνο το υρ;$αOό ?όμμα. Pε αι ο Bττ&8α του

  μν0μον&ου ε&ναι αιατιA 6ρ&$0. 9  Pι88Aα7 ταχύνου ό$; $ντα7

  αμ1; ατ8α%ε ότι 0 α$ε8ευEερ;τιA ε$ιτρο5A τ;ν $ρο5ύ6;ν τι

  $ατρο6ονι1 του ετ&ε Eα μετατρα$ε& ε μια $ρο;$ιA ιαια&α

  ιευE1τ00 του $εριουιαού μετα=ύ χρAτ0 αι ιιοτAτ0 τ0 %0

  τ0 α$οαττα0 τ0 αντα88α6A A τ0 α$οJ0μ&;0. Gεν ε&$ε $8ι7

  όμ;7 $οι ιευE1τ00 του $εριουιαού $ροτε&νει ο &ιο.

  ? φό2ο1 τη1 ισότητα1

  $&07 ιαμαρτύρεται 6ια τ0ν &0 ύνEε0 α$ό )ουρού$ριου αι

  880νού$ριου τ0 αρμόια ε$ιτρο$A $ου Eα ιευEετε& τι υ$οE1ει7

  αEC αι τ0ν $αρου&α =1ν;ν ιατCν. C Eα μ$ορούε να $αρ1μ%ει &;7 ο ι06όρο του ια%ό8ου αι να τον ερ;τAει 6ιατ& E18ει νι0

  2

 • 8/20/2019 Τεύχος 169, Δέφτερη Ανάγνωση 21-28 Σεπτεμβρίου 2015

  3/51

  ε$ροC$00 A ε τ& τον ενοχ8ούν οι =1νοι ιατ1 A 6ιατ& οι ?υ$ρα&οι

  ε&ναι α8ύτεροι με %0 τ0ν υ;ρευμ1ν0 $ια εμ$ειρ&α μα μιού αιCνα

  ανε=αρτ0&α. 9 &ιο ι06όρο Eα μ$ορούε να ερ;τAει 6ια τα χαμ1να

  8ε5τ αι τι μιρ1 $εριου&ε τ;ν τα$εινCν $ου ατ15α6αν

  880νού$ριοι τι τρ$εJε αι το χρ0ματιτAριο. HA$; οι νερ6οι Eα

  μ$ορούαν να τύχουν $ρονομιαA μεταχε&ρι0 τ0 ιευE1τ00 του

  ?υ$ριαού $.χ. $εριου&ε7 ε$ιτρο5A@ ννοε&ται ότι 0 τε8ευτα&α ερCτ00

  ε&ναι α$ό τον ι06όρο του Qεού.

  Cωνή DαEιά σαν τη1 Cαραντορη και τοB Gι2ανελλ6

  και τοB 9αH63 Iικ3έτ% Εκε6νο το 3Bστήριο και

  >ολλέ1 φορέ1 B>όγειο JκάτιK >οB σέρνει 3αH6 τοB ο

  κόσ3ο1 τη1 Αριστερά1 α>ό την 8στορ6α τη1L

  4ιλιά0ε1 φορέ1 ηττη3ένοL 5ε>οBλη3ένοL

  στενοκεφαλιασ3ένοL B>οταγ3ένοL νάτο >ετιέται ε5

  αρ4ή1 στην κατά3εστη τάφρο τοB Gή0ρα Πάλα1L

  την >ερασ3ένη ΠαρασκεBή% Mταν 3ια 3εγαλειN0η1

  0ικοινοτική εκ0ήλωση >οB 0ε64νει ότι το 7B>ριακό

  Eα 3>οροσε να λBEε6A%

  9 &ιο ο υιό του Qεού όμ;7 $ου 1J0ε αται;6μ1νο %ρ15ο7 $ν; το

  6αOουρι του M;A57 εν ε&ναι ε8αμ&τ0 αι εν Eα μ$ορούε να αούει

  τ0 81=0 $ρό5υ6α7 χ;ρ& να $ει ο νου του α8808166υα τ0ν

  $80μμυρ&α τ;ν $ρο5ύ6;ν $ου ατα8ύJει τι χCρε τ0 $εριοχA αι

  τ0 υρC$0. R)ον&Jουμε ότι όοι ατα5εύ6ουν τ0ν υρC$0 ε&ναι

  8ι6ότερο α$ό το 1να 1ατο7 $ρο το $αρόν τ;ν #ύρ;ν $ρο5ύ6;ν.

   K$1$εε τ0ν αντ&80D0 μα ότι αρετο& ?ύ$ριοι νομ&Jουιν ότι μόνο τ0ν

  υρC$0 ατα5εύ6ουν οι #ύροι $ρό5υ6ε ι όχι ε 88ε αρα%ι1 χCρε

  αι τ0ν )ουρ&αS.

  9ι ευρ;$αO1 υ%ερνAει αι τα μουμου1 αιEνονται $ερA5ανε αι

  $ερA5ανα $ου ιαCJουν τόε χι8ιε $ρό5υ6ε α$ό το Eνατο. ?αι

  %1%αια7 Eα ιερ;τται ο ι06όρο του B6&ου Πνεύματο7 $C ε&ναι

  υνατόν να υ$ρχουν $ερA5ανοι $ου ιαCJουν τόε χι8ιε τομα αι

  όχι ντρο$ιαμ1νοι $ου α5Aνεται να $ν&6εται τόο όμο με τα $αιι

  του $ου υ$οχρεCνεται να νει αυτό το $A0μα του Eαντου. Tιατ& τα

  3

 • 8/20/2019 Τεύχος 169, Δέφτερη Ανάγνωση 21-28 Σεπτεμβρίου 2015

  4/51

  $8ο&α $ου ιαCουν εν $νε ατU ευEε&α τ0 Pι%ύ0 A τ0ν B8ιαρναό

  A τ0 V0ρυτό 6ια να μετα51ρουν με α58εια τα $8ματα.

  B8AEεια 6ιατ& ονομJουν του ιαιν0τ1 ου8εμ$όρου @ ?εροό$ου

  α8C. B88 του α5Aνουν ενό χCρο 6ια να νουν τ0 ου8ει. Qα μ$ορούαμε να ε5τούμε αι χειρότερα $ρ6ματα. B88 οι $ρό5υ6ε A

  αι οι μεταντε μετατρ1$ονται ε α$ό του υρ;$α&ου

  $ου7 A07 1τι του %81$ουν. 9 Qεό να $ρο5υ8ει τ0ν υρC$0 α$ό τι

  υμ$ερι5ορ1 τ0 αι 8ε&νουμε με τ0 Qεο8ο6&α. Bν Eυμ0Eούμε το WXF

  $ο88ο& $ρό5υ6ε ού8εDαν με ε8χιτα 6ια να 5τι=ουν το ... οιονομιό

  Eαύμα $ου ατντ0ε να χρειJεται τρει τε8ε&ε μ$ροτ του. Y1οι

  $ρό5υ6ε του μν0μον&ου %α&Jουν τCρα τα χνρια τ;ν $α8ιCν7 α88

  το ... οιονομιό Eαύμα... χρειJεται $81ον αι τρει τε8ε&ε α$ό $&;.

  Gε1 και ο Αττ6λα1 τοB 3νη3ον6οB ε6ναι ασιατική

  γρ6>η% ? κ Gιλλήκα1L τα4νοB1 ό>ω1 >άνταL

  α3έσω1 κατάλα2ε ότι η α>ελεBEερωτική ε>ιστροφή

  των >ροσφγων στι1 >ατρογονικέ1 τοB1 εστ6ε1 Eα

  3ετατρα>ε6 σε 3ια >ροσω>ική 0ια0ικασ6α

  0ιεBEέτηση1 τοB >εριοBσιακο 3ετα5 4ρήστη και ι0ιοκτήτη στη 2άση τη1 α>οκατάσταση1 τη1

  ανταλλαγή1 ή τη1 α>οHη36ωση1% Δεν ε6>ε >άλι ό3ω1

  >οια 0ιεBEέτηση τοB >εριοBσιακο >ροτε6νει ο

  60ιο1%%Ε>6ση1 0ια3αρτρεται για την 6ση σνEεση

  α>ό ριοB1 και Ελλ